+ ipil.sk

Formovent 12 µgPríbalový leták

PRíLOHA č.2 K NOTIFIKáCII ZMENY V REGISTRáCII LIEKU ev. č.: 2012/04769Písomná informácia pre používateľa

Formovent 12 g

Inhalačný prášok v tvrdej kapsule

formoteliumfumarát


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Formovent 12 g a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Formovent 12 g

3. Ako používať Formovent 12 g

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Formovent 12 g

6. Obsa balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Formovent 12 ga na čo sa používa


Formovent 12 g patrí do skupiny liečiv nazývaných selektívne agonisty beta-2 adrenergných receptorov.


Formovent 12 g sa používa na prevenciu a liečbu bronchospazmu (stiahnutie priedušiek) v dôsledku bronchiálnej (prieduškovej) astmy a chronickej bronchitídy (zápalu priedušiek), s emfyzémom alebo bez neho, ako aj bronchospazmu spôsobeného alergénom alebo chladom.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Formovent 12 g


Nepoužívajte Formovent12 μg:

 • keď ste precitlivený (alergický) na formoterol, beta-2 agonisty vo všeobecnosti alebo na laktózu (ktorá obsahuje malé množstvo mliečnych proteínov), alebo na

ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6)

 • keď trpíte srdcovou arytmiou (abnormálne zmeny v tepovej frekvencii)

 • keď trpíte idiopatickou subvalvulárnou aortálnou stenózou (zúženie aorty v oblasti pod chlopňou)

 • keď trpíte na hypertrofickú obštrukčnú kardiomyopatiu (zhrubnutie srdcového svalu, ktoré môže spôsobiť obmedzenie prietoku krvi)

 • keď trpíte na hypertyroidizmus (zvýšená funkcia štítnej žľazy, ktorá môže spôsobiť nevysvetliteľný pokles hmotnosti, napriek pocitu obrovského hladu)

 • keď trpíte hypokaliémiou (znížená hladina draslíka v krvi)

 • keď máte potvrdené suspektné predĺženie QT intervalu (abnormálne zmeny v tepovej frekvencii na EKG krivke).


Buďte zvlášť opatrný pri používaní Formoventu12 μg:

 • keď trpíte na ischemickú chorobu srdca (znížené zásobovanie srdca krvou).

 • keď trpíte na závažnú dekompenzáciu srdca (chybné zásobovanie srdca a/alebo porucha zmršťovania a vyprázdnenia).

 • keď máte aneuryzmu (výduť cievy) alebo závažné srdcové zlyhanie

 • keď máte hypertenziu (vysoký krvný tlak)

 • keď ste diabetik (máte cukrovku), v takom prípade sú potrebné častejšie kontroly hladiny cukru v krvi.

 • keď trpíte na akútnu závažnú astmu, riziko je znížené pri zvýšenej hladine draslíka v krvi.

 • ak sa objaví paradoxný bronchospazmus (stiahnutie priedušiek), liečba sa musí ihneď prerušiť. Táto nežiaduca reakcia spôsobuje problémy s dýchaním, bolesti na hrudníku a kašeľ.

 • liečba môže byť doplnená protizápalovým liekom na inhaláciu alebo kortikosteroidmi užívanými ústami.

 • v prípade predčasného pôrodu alebo hroziaceho potratu sa Formovent nesmie použiť.

 • počas pôrodu, pretože môže spôsobiť uvoľnenie hladkých svalov maternice.

 • keď sa liečite na feochromocytóm (nádor nadobličiek).


Obráťte sa na lekára, ak sa príznaky astmy nezlepšia aleo ak sa zhoršia po inhalácii Formoventu. Nesmiete prestať používať Formovent, pokiaľ sa najprv neporadíte s lekárom.


Iné lieky Formovent:

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


 • Účinky Formoventu a vedľajšie účinky sa môžu zvýšiť, ak užívate iné betablokátory (používané na liečbu vysokého krvného tlaku alebo srdcových ochorení), efedrín (používaný na liečbu hypotenzie spôsobenej anestéziou) a anticholinergné lieky (lieky na liečbu dýchacích a črevných ochorení).

 • Účinky Formoventu môžu byť úplne alebo čiastočne znížené súbežným užívaním iných betablokátorov (lieky používané na liečbu vysokého krvného tlaku, srdcovej nedostatočnosti, anginy pectoris, úzkosti, abnormálnych zmien tepovej frekvencie a glaukómu), vrátane očných kvapiek.

 • Formovent môže vzájomne reagovať s inhibítormi monoaminooxidázy (používané na liečbu depresie). Formovent sa preto nesmie používať u pacientov užívajúcich tieto lieky alebo sa môže podať najskôr 14 dní po ich vysadení.

 • Súbežné podávanie antidepresív a srdcových glykozidov (látky používané na liečbu srdcovej nedostatočnosti) môže zvýšiť riziko arytmie (abnormálne zmenená tepová frekvencia).

 • Formovent má bronchodilatačný účinok (rozšíri priedušky, a tým sa uľahčí dýchanie), a ten sa môže zvýšiť pri súbežnom podávaní kortikoidov (látky používané na dlhodobú protizápalovú liečbu).

 • Formovent má hypokaliemický účinok (zníženie hladiny draslíka v krvi, čo môže spôsobiť únavu, srdcovú arytmiu, ochorenie obličiek a zápchu). Tento účinok môže byť zvýšený, ak sa súbežne užívajú diuretiká (lieky na odvodnenie), steroidy a xantíny (aminofylín, teofylín). Táto súbežná liečba môže spôsobiť arytmiu zvlášť u pacientov s ischemickým ochorením srdca. Hypokaliémia môže viesť k arytmiám u pacientov liečených digitálisovými glykozidmi.

 • Formovent má bronchodilatačný účinok, ktorý môže byť zvýšený užitím xantínových derivátov (látky používané na liečbu astmy).

 • Môže sa objaviť zvýšenie glukózy v krvi, ak sa Formovent používa v kombinácii s kortikosteroidmi.

 • Súbežná liečba Formoventom a niektorými druhmi anestetík (halogénové hydrokarbóny) môže viesť k vysokému riziku arytmií.

 • Účinok Formoventu môže byť zvýšený u pacientov liečených anticholinergickými liekmi (používané na zažívacie, močovopohlavné alebo dýchacie poruchy), kortikosteroidmi a xantínovými derivátmi (používané na príznaky astmy).

 • Chinidín, dizopyramid, prokaínamid (lieky používané na liečbu abnormálneho srdcového rytmu), fenotiazidy (lieky používané na liečbu niektorých psychických porúch), antihistaminiká (lieky používané na liečbu alergií), erytromycín (antibiotikum používané na niektoré infekcie dýchacích ciest, očí, uší alebo kožné infekcie) a antidepresíva môžu spôsobiť určité srdcové poruchy (predĺženie QT intervalu a zvýšenie rizika ventrikulárnej arytmie).


Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom.

Formovent 12 μgsa nesmie používať u tehotných žien, s výnimkou, ak neexistuje bezpečnejšia možnosť liečby. Skúsenosti s používaním formoterolu u tehotných žien sú obmedzené.

Formoterol sa nesmie používať počas dojčenia.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Formovent 12 μg nemá vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. V prípade vedľajších účinkov ako sú tras alebo nervozita však môže byť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje porušená.


Formovent obsahuje laktózu.

Ak vám váš lekár povedal, že máte neznášanlivosť na niektoré cukry, obráťte sa na svojho lekára skôr, ako začnete používať tento liek.


3. Ako používať Formovent 12 g

Vždy používajte Formovent 12 μgpresne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Formovent 12 gje určený len na inhalačné použitie.


Zvyčajné dávkovanie u dospelých je takéto:

 • Symptomatická liečba bronchiálnej astmy a iných chronických reverzibilných obštrukčných ochorení dýchacích ciest ako je kašeľ alebo problémy s dýchaním:

Normálna udržiavacia dávka je 1 inhalačná kapsula (12 mikrogramov) dvakrát denne, v prípade potreby na zmiernenie možných príznakov, sa môžu použiť ďalšie 1-2 kapsuly (12 - 24 mikrogramov formoterolu) za deň. Maximálna denná dávka sú 4 kapsuly (48 mikrogramov).

Ak je potrebná dodatočná dávka častejšie ako dvakrát do týždňa, navštívte svojho lekára.


 • Prevencia záchvatu bronchospazmu vyvolaného námahou alebo nevyhnutným vystavením sa známemu alergénu (látka vyvolávajúca alergickú reakciu):

zvyčajná dávka je 1 inhalačná kapsula (12 mikrogramov formoterolu), obsah ktorej sa inhaluje 15 minút pred očakávanou aktivitou alebo kontaktom s alergénom. U dospelých pacientov s ťažkou astmou môžu byť potrebné 2 kapsuly (24 mikrogramov formoterolu).


Deti staršie ako 6 rokov

Symptomatická liečba bronchiálnej astmy a iných chronických reverzibilných obštrukčných ochorení dýchacích ciest ako je kašeľ alebo problémy s dýchaním:

Zvyčajná udržiavacia dávka je 1 inhalačná kapsula (12 mikrogramov formoterolu) dvakrát denne. V prípade potreby na zmiernenie možných príznakov sa môžu použiť ďalšie 1 – 2 kapsuly za deň. Maximálna denná dávka sú 4 kapsuly (48 mikrogramov).

Ak Vaše dieťa potrebuje užiť dodatočnú dávku častejšie než dvakrát týždenne, kontaktujte lekára.


Formovent 12 gsa nemá používať u detí mladších ako 6 rokov.

Ak máte dojem, že účinok Formoventu je príliš silný alebo slabý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Váš lekár alebo lekárnik Vás bude informovať, ako používať inhalátor.

Kapsula má ostať až do použitia uložená v blistri.


Návod na použitie


1. Snímte vrchnák inhalátora.

morEoLlZ2gjWC6azJfMEsntAr++X9qXjulfhxk1dqK+ARPOmttJXZSrxOVNUl7Umdw+4YM46pSHXQ0nff57jqUDxJrl22aZvri2ZWrPUmiFdlUKW+BS7B+X+dd15zzt2eY71CCkJqI4UHFMk8bmb3+yGN9oQWXtaIdqQzHUOkdxL36CBH0m/Shw4m1apu4L4A2TQYDO2zRQ2fGsAuaFfgQYB7brGVGB7Fwtr9n79PvCqDivWY4HgEHwXD34cVLyu9kU6n0lV9KutFi1arKwiFMcOYZphJw4g888MDGw3dxVnAQJ5EyuVy0CIeeKjd61EhvPGscUQ30rFIHY64tLzEGkE8kJsVDQmRJxGIGLRr8i+TfW0ZEq/KoG79QFygrhsuuBDxF/Gtt1vc7BGqeVms2amsHjEhVhzJITNC8EZgNx4W9uB+S8VnBaHSo7NP28VTLJMD6HqvR/DH9INJZpefp4DFZe3qa7+LeFWGdtRnhx/FA2K+ez4YY3/k/8i/z/M2DjDPsrtZGITKnNWRM0LcG6mz4zD3kSznLKOGUe2wRjQYerbjsMyuaKl28W8K2ffMemCXtp4n2TTwV9tKbzX0EeJVGdrd/4pdHCfYiwrXRSl6A7ONz3HBkINFxwMbm+lNhTZF7+gQ3bNessbX4qw/ndXSjwlEinat/rjKtTe/nQOv8MJ504kbBFyvzniksKJxqkGn+Kt4ZiPd6I2WeFWGrvQXLoXispf67g0V7fhE/MRgNPSp+cTB2PVnk+Mqs5+DD4P8hhJaDoUehkq9QQAWbOt1dXLbbMqe3cje5zc3NnP5XAJm+UFboBEQr8rQ4f7CbUK/j58DhMHD+aUT7FpdW1VUGuqR3l+Jwz1JEIzdR4ZYWRF8d/0pPTxbpXIjnkEY0IYHgWAFwNcFVfCidKauhkdqv2aHVM58MVP/4IlXZei6XqmCfh9/Kbh3igfLh9pIQk9SrxPS/mxbYb/sMfNX9wTmpjaY3VLVm8XhQE6YDOy5KT0kXpWB9KpnoTups520cZM4v5Pfze+m36QLhcLWmy3uczZawEs8U1Q5vV4vnhRH/nkEHqlaM4rEqzKQXvUFcOnjUYzKTBffhLG3m2OpzFImUzFFAbMQysODQKygt3qNMg4D8aoMpFf9C5BHe5pJTS/0QSdelYH0iqAKiFdlIL0iqALiVRlIrwiqgHhVBtIrgiogXpWB9IqgCohXZSC9IqgC4lUZSK8IqoB4VYbjoVfZ37LdHsKgg3hVhuOhV9J/Sd0ewqCDeFWG46FXI0Mj3R7CoIN4VQauVKlUKreTM/zJ0Ec1WQvvC9lcFsPG69293W4PZ9BBvCoDV6qtt1veu168sE/bzSaz/pRe/FjsteXrue3cH4U/2AKJd5KyppUv+Ce96jqIV2Uo9a+M48bISqRY7GWPLSsw/tkonhL1Oj1fqdqBWhG8HgbGk8mwXnW8Hkb6p3RpU2bxpA4jKuzJPSzl/o6kV10H8aoMpf4VW6962gDhkrYlKSPhOZvNBhYDByslWS9aGcGGhJF/GsGnSpsd81U9pWtXK55L61js5nal3xlh8jvFpawVxwLVxU8NtilbxXqh2PNYaiPFxyCQXvUAiFdlKEYCi+2M2aXPKiicNijVJnz3WIEX6AZ+C0pk3mXANOWzmxubSj2G5p5hyGE/YIj/gZ+Re5g9ua+7o8+jR1TJ3B+zQHrVAyBelaEYCRzaf31I22y+oo71TRP1wcWAa9Z1WIlW7gXV0Cv9iSOMSdYLXF5cdNTIP4yf9KrrIF6VoWz+qo5e9Iwbe+z5sA1aX5paz5QaMxf5aMm/6g0Qr8pQNn81dDS1IDis0ojQxnnkeqbUlJoN5F/1CIhXZTjoX9Xenm1QU6/UGtLRKSDkX/USiFdlqNO/UsDcpB7QK4H8qx4D8aoMqvtXKg/p0GGQf9VbIF6VgfwrgiogXpWhVKkyv2SObHDWU/6V9E7Sn9YLpFc9AOJVGUr9q/RG2nLeUnv7HvGvtMNaDCO1kbJ/yvIDLaYjhk1oN4hXZajwr8wmc+3te8S/Ghsf+1BhvP/Xjx0DEK/KMKJlnglfb2u/Zj+ywW6P+FdarXb+zvzC4oL0m8R/bN94CPWAeFUGnU7nuuniOX4Ou+PI7XvHv5qYmog8i6Rep0wmk3n8CJkltBvEq0q4vnLxlrv1lPnuEf9KkDtB+u77kq+TzmtOzXB/r3c+BiBeVQKMsk/b6924N/wrDt7msH0jIdQP4lVL6BH/itBrIF61hN7xrwg9BeJVS+gd/4rQUyBetYSe8q8IvQPiVUsg/4pQFcSrlkD+FaEqiFctgfwrQlUQr1oC+VeEqiBetQTyrwhVQbxqCeRfEaqCeNUSyL8iVAXxqiWQf0WoCuJVSyD/ilAVxKuWQP4VoSqIVy2B/CtCVRCvWgL5V4SqIF61BPKvCFVBvGoJ5F8RqoJ41RK4UpFeESpAvGoJXKkmzk/8+vuvbToE6VU/gnjVErh/BVPwk1Of4Md2sIv0qh9BvGoJ3L96+eqleFoEtdrBLtKrfgTxqiVwz+rz858L+3RS2KWgRZqRXvUjiFctgftX0CtQC3QChSpYdJBmCurkG+lVP4J41RIUvQJJqtqBpa9Lf3sY2Q6C9KofQbxqCcrMlcKZUoGqqkhc1uo/BOlVP4J41RKUmauDjKpqAR72fg2QXvUjiFctoVSvSg28qqGLhuikgPSqH0G8agl8/mp1fXXi/MRhQfZSgSo1F+s8BOlVP4J41RKU/MCDQXaFYMqL5ma3SK/6EcSrllCx/qqUQlUVqYm5LNKrfgTxqnlI21L8ebzq+qvDIoFNuFhcqdJv0rzbXXNDJXQYxKt6Ib2TmDoJGjxnpWzseSy+FheYktSbz95c4gVXKs+sJ/hN0D5lt1xgve75SD7SfKQ7qWtin4R2g3h1NCLfh7x3FwSl4bz8bDKZ/A/8uOTdtzyF9210fjJSBs84Foi9cH9hYbFsJOBV4B8BatPYayBeHYHcds53d8F102U+Z3ZMO6BOlotW22UbdCP+Iu6+5cYpnLw8ufRwyXrJqu6hC4UCNCq4HBRktXR95XJ+6YyuRCORCExQ0zkTjh5+Gvbe8b5MvFT30IQWQbw6ApsbSXhQuKCzuSx+9C37bRdtuZ2c+6YbvLJfsTtvOkPLIfxoXbO6brnq6fZdD1I/pea+ngOr527PjQyPgDwwO6FazhtOPKBRwYfB0HcheFxgdfrntPEzoyrHJagC4tURiK8nIERarXYzvYkfzUYzrnjvXa/0Vnr89LHlPPN2fPd9kK+F/70wcXHCPm13fuEUT4tNHxH7h/qlUimYmqEnIcNpRlS89t7xgEKgsetLl/WyNbQchGpxOm2mNolXPQXiVS1Al7hKsNfbEp5xoYcehSwXLeHvwqUxAxDMbDJjY1huke8joKLjqgPXev0RPBwr+ToZXgmnN9LGcSNelHpNIGroaTj2LAxPL/Hj6tysFyqalbJgHWzUUCQEEVP1qxNaAvGqFrbebOEZhMHzZjoD1Qo/Cvnu+WxTtoOEwTvwu6wXrYn1RPj7EJwxvAlDccw4ZjxrrBolz+fz0m9SJpMBo3h0ER/3rHiqxiHwcfsVp+X8BOTRPcv8OkmmOhw/+GBkCvYUiFe1kHiVwLNOx3Qp9iyGswUzD9JUQ4XwK4gVHrjQM28yoZUQ5Ks0ishNRPZmSXQR20MVsWdQt/aQIJJQwt2dXRiKICTeYXRi2iURr3oHxKua2GNPUBVc7smNZPR5NLAYiKxEoCo1zDxsH38RT6aYBBV/PQRD0WQ8a84X8n/88Qd261v04bPYrf6UnntQRyK3nUu8ToT+PSRJkiiKS8tLXEgzv2Q0Q0LmnaRyOJLQAohXtSAamLZ473j8D5agWq4brsmpyc3XydBKmJl5ewILAH5mMI+buc7AR4o+iwbuBxQtKuwrUuJVKrGeEs+IsCHx2SN1SQHXveiLKPwu7AeGJexAxVCEKeiZ9eAo+o/1bToJhCZAvKqFkeERPCfWEhO/TDi/dFrOWWCGWeFEXbZx9Vh9HuXzSzDw9Cf0yVQiv5MvntQhwWAwOK44dvO7cJ9gtjGPSJKCiwGI3vzteVBUe6I6u6R3UvpNejO9ycxFGVBI1yPX2PiYQshcLgf9xN70oog9azX1EpXQARCvaoFZcXtCdH2VTb/e9uJsGceNk5cmTedN4kkRvhYeUAwpIwX+LZB6nSp1mfAMnYHBZv+zHUIHHkJz4KRJbyX8imdO+O7NWy5MgHiFQgGUA52wr/hagn8cxwL9Ro2jpQYnl6/VF6ucqM7rTux8zDhGCe89BeJVLbBLFbLzqQGml+e2Z3NjM/Y85r3rxTUOlbBP2XHR47eh1yEWQpDPpZwuKJjOmXDd4zVMvpfrrAoahA4EcF5zJtYTICEIhI19dxdYhpQMvk/Tv7D0KMMZg16nV9QMGgg6QR6hnPyDzptsdnjs7JiyDSW89xSIV0dhr/gvDDDLBQse+Xw+uZHM/JyB5hSlSShqFNwn11cuHtYLfhvkjpbjmiO2EuOTXTxayHKg1uLcL+IfZLLzV5d2eN/G28lBxEAkKBiOxT0r7JwN4LzF8CeDsqUC0queAvHqCGgOnCFwxnrBisfc13Msn2g5qJGVzXXLBVIpBhvUCQYb+MMyDO/7WJLu/q/4TBe8Nf9DPw+4h74LQQzFj/UarRbv8B0CMCOZZ/Wla/TsKA/3Hz5O0qseAvGqFtj1vXfob+EUgQ+CvA2YY79ir9jAv+jnE01gF9iIbUp/CxPOd88Hdi3c80rbuXQ6nXmbMZ8z403NsMZ41viR9iPdiXqXgZBe9RSIV7XA/avDEH8RB7UEWakOkgoAPQIPAo6rDjhFsZXIqGH04GYw7UbPxsAlcA97S64nnF84m1j3QXrVUyBeVQecqGwuy3LYD9er0L+HeOAOHtRh28CtggU4eXkSmua964WPdJAzMPCwDQQtshLBZo5pR0VyYD1gYcl3UkMSR2gfiFdVAN2YtE1mJakg+1fBb4Nwliq2yeVyMNvwW+dNV+1L2fiZ8fGjxzPXZwQ2xewNPw0fXOQLjwtWov6UPrAYwI/OaUeoQWrxaTH4Y6vxVVqu33UQr6rAM+uG5QbR2EpvLtxn12viVcIzW5YOK/3G4t2Ql3qWhMDYm7s9h/1Ib6W52Tm2bmq4yqXP2YvNmLjd8T5++lg8We96E9ftuTHjmGPKgXEuLS/V+SlCm0C8qgTUKb6WgMKARdlsFmcIBMNVDvPMZDJNXJzgubO7/7XLth4SDGfryu5zXnPy8GBqI4VDzH09V3UzhVog9szVmfrFBwzEgEHFmS9mQt/SspEug3hVhvTPaVzT0BZenoVhT8D1Gv0xmvnPTPhpCD4S96m0XHDqbi4MeoCcmTeb0nYu+DAI4/DDIcohMzANbkPcfPd8FVHEw8DjgZbzTBgX7i+MmcYovb2LIF6Vga+5CMD2ux8ofV87rAW78GAJR+8keFaJ9QRLV5ennuq89OFW+f4RYAm7Q8LC3xcO4xUY6H+wlPllApIVWYmYTeajK2fsCZ5bHjzKvgiheyBeVcHB5joKcNEb/mTAw3rBmkwl8zt5dumfN+PHevYMZrpuuqBX4ExuJ3dYwANHgSHK2tUNCe6b7peGl0d6cTXGTOg8ep1X7euHXRUgSZ1baoY1nlkPMwvhDv09YDlXa7FjxQd5DmGNCL4gL7z3LfpgOuJPNHN9JhwJH5ZvwefQCD2FXudVJ5HbzrGk9bphuWgR7rBTCEco+M2hoYhS5N/nY89iPC2wdl4SYJ+2b73ZinwfgbjZpmzxF/Gqq7Z4ZJLQUyBefcBWZkszVCtxqQKw4uD5cC8ruBy0XrTCPqz9keSrJEiC7V23jyYhAD1kq4/lJENoV2mSoQLKtOhBEK8+IPY8Vj+pOBxXHSybSWAn0n3DGT1EUjikdxKcJb6IePLSZD37Z/PFiz4lybAgFB4vP67YhjIDexDEqyK4LHxY91EfWJDwnCmdShVYJlHOv+g/LDaYy+VYyoV8vkGV+uuqa4e1SpJhci1xMPmD9KoHQbwqIrmRZP80qFeA5zYrl8k/G1mJjI2P2S7bKrZRitfy0ktwnBo6BEi4tLw0cXECQseSlU6LpeHHqnolbUv152oQVAfxqojMz6xmWEP+FYfxM6PzpjO8HBLkKJ9n1mM4a1BKLGXeZcJPwx/KVMj1zJoYnuFTQ5gXq8EhrrvF9VXlEFyvcAjLBYsSC5k49zlcuIYK1BBUBPGKgXUYeBhkSUnjxnQq3ej8z9xXc6s/ruZ+y3EzcuICqyY9MjKiLPXl77OFjzdcTSfFwubkSYZgvvu6O/xDmE9/cb1iEf87+5vKdwdsGYuE5+/6DpuAJrQPxCuGzC/F6hSw6KI/RJX3Y89j0J8jPw6qhJ+EP7/wOftB3k9sJaIYZxq5Aoz3ru/IaOGRAC2zv2exc/havrs+nl/L9Gq/tIbvgR9WKIYd/IZNPcPlg1NnvWj13vFSp6xOgnjFkEwluaoYDAcu/frMQvg8bDHIF2wxSGnZQGiU+ZxZxf5U0KXE6wRctfiLeMQUsV+xM73ar1XI+zDwNkLh78O8wAa2xI2jtOogod0gXjHEnsV4DsTBtLqD9S0OAy7l+TvzC4sLsPOcsy2ZfDWAfWK0rNLtEOOY0SiXQNvXK+m3YjVp7bAWA7BesHrueDIbaUgXfC2YkQcXkhHaAeKVvNJWkri2VPyqdn2Lg3BccUSeRVj6xcOgbcrWpogcX1/MsmyHBOcNJ0w+/j6GGnoU8i/6lcVdUNHw03DoSYgtl5Q9Lul3ZkDSwsd2g3glZNIsEogzAYOt4le161scBC5o11cu7pKF5M4jag2yArD0eDVcbhAKvGLhazZ3DJNv6dHSh2ihRsMLdzqnHQXm+MXEUyKpVrtBvBJiazH2z55QvdVig2F360Ur72EVeRJxXm2pwVxtuG+5U/+RgjbymlDO686cHKjAOxMXJmDyOa85FV1iS8jWVt033fjtwRkwguoYdF6xEkhrrBkPb8p4cIP6/avi9hqW5847EXvveMIl0UV1oTuhU7QR7BF14uo6KxaQYOlOcpD9Wcz5pZPxZ0jglXqZuSt/nYYS8AlNYNB5BauJx+54z5sKNOpfcUAcoFowz1Ib6fh6vH3KgKMEH/ihURhkYa8AniwtLxXnBvZYjwXvba93yFtaMp4/Q7XSP6cpPNg+DDqvWIRdPgdGY5UFto36Vwpcsy7ef7GtysA6ONqdC4sLnCrcjuWVdKPPovx9Yb9kPH8tnhG5asE9I161DwPPq1f7M1eHTdo2rleA4bQBDk/oUQiXOwwz64GMQbUwZhpj/+yxyhzKcn3tCa3zhnNyejLxKgELkL85ahANZ1nRi0/ET1h/x9+zbRoSQRhwXuXz+dQG6/phK0mELU1i8j/047eBfwTqWVtVAdcNF3iFj7tnPZt1NDhtDuCJTqfL5XKr8dX5f50v/RWOCO06mATMMNB/9k5goE8wS1+SPaix8THlTWXlPwjGK7EEHwZZ9qAgzN2ZgxtWZ0kWXNZLD/xueZYp+G1w/m/zR3+mKUzaJjE8UKueHHbIGvtnTxBPUbZ7GzHQvEq+lteGDAnm8SpBC4VghUIBl6NjysFqygqsTpN92g6CiQYR13EN38ly0SqeYXl64Uch25Stzj7CjcJ8zhxaDsKDSr1OidNHsCUaY/FJqOiocbQdgyFwDDSvoj+yi0w8qaudkwrmwMUHzfLv89I7Kb4eDy2HlIb2JpOJd5cTRVE7rB3RjSjNqfDBub/Nua+7IYnBB8E2laGFfvKQZvR5tPbKrtRPqciTCE/bp6BFWzG4vMpt5/LbObyw/qWuJfGCnHSHixgP8Mr/wC+eEeH9J1PJrTdbzJXab1olyBFw5lBBFs6Mgm9ZSWKVbn9KVVzNii/XStkp3qsO+09vpPM7+Ro9i3l1J0FeJNb04Qj1YHB5tZXZ4rd5w2cNm2eMKjtZmHbgmBKFY1NhcptgvOZRuMJeoVgfV2AHAhXDT8PcblSFUQqslxmvcKDk68TB2GPhfSGxHueeHk+DJLFqNwaXV5l3xTVXBrFhXhVLt5eDTx/xqIYShfPfZ6uDZ67PJNYT0BNc/fgVJ5WKpRHHzspxFzn2aHoWFT8W4f6B1bu5Xel3iRdF5LNYuAu4vqLkwLZjcHmlzFw1mcLXyLzW3O25xFqCBQa/CfIY42Gkak7HdDqdaZx1CschUq/xb0px/5TnguwKWi5YoKtUZbrdGFBeVZ25agyNnDnDaYP4sY4lxcpW4kHOlE6aNadj5vPm9EZKyasozbFQXuMr821gx0K1qk9tEdTAgPJK6V5VOnPVEBqt2mccN2d34nB1BJnVyjSxWo4WDL/AXqBUnfjyZ0Wa+Crjwn5+oGfWk81lacFImzCgvCpm8QyxO3cTH4fHUmcPEQWsFbfRyEw1QQj+e3D+azZNrKKjBf6UatTS8hKYVhEb5M1QQDDeFTK4GBgZHqnaGZnQIgaUV4kUWxty6JqrOtBwKu2eoD+pB43ZiqnlkO2SbeLChKBq9MIhZyTiQI+/e1y1BpPSDAWUU1oeG8eNTZ8EwmEYUF6lf2LpPKZzpqYzzRutMgvLU/yYeTXeWQ9URXVSCXKUkmckHgmIm/+Bn48kHAm3b13zwGIQeQX3BqLBJm3PNpPLw32kRv2r1OvU5NSk7bKNrSZOMVa/fPWyng/CVqyTfvzrQIUSrxJH1gwsjqT965oHE4PIKxa04Guu/tRMuBnuPp4NZxqwnfhcmV6vF+RcB162tp5Gjw1VCNWd0MGoy4AqKxEYeEdKcXEkjbScJNSJgeSVXH2JXein9E18vKhUjZy5zJuM4suxVgnyXBOufudNZ40M9CaiGpOXJr0QwyGhnkmq0pE4rjrIy1IRg8grqAcPncHhaeLjMCPxPKIdqf8jifUEfDkltu6edaen2TxS4kXisMb1zYUKDWcN/E+6mdqsZ/JXGUnyVZJ4pSIGkVd/7P7Bp3GaW2vIM5hKuy3mdnJ/5P9Iv0krqbeaYY1BNHCnBb+Nr8VL2x0oGejxV/GDvGplRov3HT9sz1W3157U5bZzC/cXHNccVElGLQwir1i+3BBLOW/u40o/X+hecj2ZeMXqwwi8yMz+Nvy1KIpLj5Zg6bHk91MiWwAvp7pDVSwXLTxjEHsrvZpbn9GyX7NHvo/AywJbDq5/yeVySw+XeMag66bLetnqlCtkQMCTr5PUIUEtDByv8u+ZFYeb+pFixVUoI2WE9x86YxvPGhOvE3BLJv/XJO8VYr9in5x24P3SlVf4LJuBfZXgCx9tl22wHsGuwvvCZmYz9izGA5KszsR2lsuaaokX58zgFfRwK7NVwStw2DFlk+Q2XCxZ8WEwuBy0TbNsJmwfex4jXqmFgePVbm5XkFPmqmYw4erf3NhM/8wSz3ku30EV4jCZTOGVMMtyqGY76U7o8ChdjgEaQ6lYBSWB5TfEViKeO14MI74eD5wP8G1Umc5ScttTP6cqeIIvlZWXnMHZg3/IKw3GVlhZUjaStXhpghWhFQwcr3g072BVwNRPqfDTMKvJLLfVsU/Z9af18JE+0n7E20wJ8sxVNpeFgim+U/0I/COQ3c3yZSOA8ZyJD4O1/FB1gljJbQ8th3i2lILoSpT7dYGHAXwpfGUWZy/JJ8TXp7QmVTBwvCrmSQwJ3GaDaQQ/J/Bvgawk6UXRt+iznLMctixfM6wBnZqbQsWngrNB76yX5+wVw+tDrFSG6nNHSm47bNHS0aY2UvyI/E7BG9UFFwNKVuHq2irxShUMHK/Sb/YLEskZt55ZD27SMOra3R6KdabaY9UwFduM18RtIoX3SIwZx7j+QLUUXvHiUxXLxpzXnHAClaaSqdepqtEOQqMYOF5xvZLnr9ht2nnd6bjq6MC6dPgt8GpKM4zwDp9GqwgJtg4WbZf/sMlUUtEf5YuXOpal1eS5amGEJFmtY+B4pfhXGhaGqNJIrn0wnzMHFgOKOpnHx/iqXuk3Sd05WVZJ5qIlvpaAHhYeFEl7mGOpZF3w+OTqCzIFVcDA8cp4VibSEDMIO5xsysmjxNwUr4YncKgL8znGq9KEJr1OTtoaYskfFSuFnV86meslqxle5HK50llvQhMYOF4Vs/v2igH3ToLn3WZzWc4rxnDZqzlYgqZ1FNs47LHUxGJnVDnQDwVj8fT3eWWqDWCWYUlUcPPNplVH3bFawsDxiouGhjkSdWX6qAiejqg0/vhI8xH3atrBcOVrlrpYZpOZz1ll/jNTObcmVyDkl0P2XVa4oPqIBgsDxytBrgINxya1kc7t5JS5qQ6g1M8BdCd1XB8yv2facTj+NXm7IA6TycSP6H/gn7w0ydsQQz+Tr5KKf9W+8QwUBpFXMHt4gpz0TuokrwDTuBEHVX7k3aiyv7WlZY7+lJ7roeIvsck3+YiZjbRXzmkUlCSSkspNjS6FJhzEIPKKdTnYK8aUO1z5VTxt2N39YPUZ/2zEVZ56nWrLsXR6rk6uW6xjEHfqXF+5gt8ElexExaeyXrSAUDzdZPQMtURoFYPIKxhg/LadWE+0r33OoSg55R8m09SewmK7/efi/Fh6Iz1pm5z7K2syxDtiQcF23+9qBE1BKOBZf1IPN2zmixm+PcxFdUcygBhEXgG2KVtgMYDbdkWmTwdQWhhjzDjGc8+VrHYVYf6f5sJ+vVvcRNw33XhtuWixmCzwrLj5V3hf2MpsMat4X7vm78xTrYvWMaC8wgXN/inP9OkARkZGNtObyo9KsmLhQ6K8aoAAwgIMLgdLfafEWgKPiiR9PgYApOpwjPS4YkB5VWxq2vH0ApZ9K7d+5CgW2ICevMm0o+uc9ZKV8WpfiwxnDazSxr5PVVq33XzebL1gJaVSCwPKK+2w1j5tj61EUhupDi86Kq3vxydni7l5bYDhU0N4Jbz0cImH0TOZDJjmsDt0Oh33rPBcu+UkoTkMKK8EOcGcp+clN5K4VXfmoJryDL2PtB8J8ju8dlo7wNL//myKPY955P5XPN/C/8BPTQ/aisHlFXOx5G8ffx7vGK+UmSKO4uzZ0H69+LYBLDKbzL57Pj5N7J31bG5sem57aHVwmzC4vNKe0BrHjazXW0nSdydwsHFWI620mgZsP8gU2OW964VCRmADv07MzXoO9ncktI7B5RUweZnVfoF7k/453bEJ4or66daL1sRaW1Y3Vjm0RmO/YjeajL67Pnhc2e0c7+/ovuU+rFAHoTkMNK9M+0Umkq+TneEVrC/zxbJaLrDEitG5TsFw2hB6FILHxdt48/6OvO+w5YKFWjmqgoHmlXhSZI1zJCm4HJz7eq71HeZ38vF11kG4xr2/SkZix/8ImmEmXCaTKfRdKLYS4V4fTkJoOQjb2HHFCYKRfLWCgeaVwBMv7rM2hzAFW79VJ14nvLe9UD/vPe+hGb3l3tSoYZTPI0nbUo1a7e2AeFqE8em86YSHyatcQDlTG+lUyi2eoUapLWHQeQU/PjjEChLVWdC8NnAh6vV6x7Qj80vG/8BffYflp5ylFPH5qzbNYR0FkNl1w4UH7izRWDTyfQTjgYZ7Zj3hlTCeO5yafDww6LzCpa8/yTpqhyIhVVJ4cBVCr1yzrsnLk757PuhhhUFV0TirOKM11HBDLdWBU4GH+7rbv+xnxTr3WMKuY8oBc9E96yZ2NYRB5xVg/cskXIvcdk4VU1CQ8+XDT8PBb4Leu95kKolnpVxE6qeUfaosbapk7VNP+DMYvP++3/mFE1+Bz5unNlLp6RT5XQ2BeMXKJPEkOlVMQQ5cfHNfz2HP3jte87h56aGfTxPBvhrRlTX4YalMvaFXpTCcNkBsnVedoe9CkZWI4ndhnHO35yYvTVKNwdogXhVLnbWj4gVsp+gPUf9Dv3vWY11PwDi0T9t59ZhS9OwqXR7YcHzhiD+P49bDxxlYDOBhv2JnrejakCt8PEC8ktdT3HQFHwZxS1Y9KKc9ocWN33LO4r3nnbgwgZt9RanAwvt8j/hXhwHkMXxtcH7pjL+Ihp5E+FrjyJMIrEQYhxTYqAriFUPRFJS7a4vT6ge74ZYkziVCT0L8Zj9/e35yapIXau81/+owaLVa+xWnbcoBjzH0bZC3/MpspB3TcmDjFgU2ykC8YlDaHEafR2GqteMQTBVvuECnpQdLC/cXFhYXnNedlvMWXKb80H2x9gnfAmPGo7T9Cs/YIO0qBfGKQVlae1ibQ7WgO6GDx+K5zaaGYs9ioUch9m4f/hH48hNpVlIyNtKkXSXowz9pe2D4jLk9cHU6UPgfNhWfipXeSZ47nvR+ybG+QzGwcdXxIShP2iWDeFUEK34myKbgi2jHVubjujScNvQvrzgMnxpYPtQXxaC8sO93WS9aXbOuwYwZEq+KUMqXp9sQFayBMaWrSMfzA9XFQe3ia5Nt0zbPTc+gzXcRrz7AdtnGy5e3KSp4GLqbH6guuHY57A7vPS9Ui/cvxmP+9rzjmmNwcjWIVx8A6eBTScnXiTZFBQ+id/IDVYThT4boD9HUT6mlB8WSNQv3FyLPIoOTI0+8+gClrUZ8LZHfyfP5pXajX+avmoDpzybjUyNv3yzJ8M56oith331/X0wqtALiVRmsl+V2NeWNgNuOY6dXCljnyEtW8zlzeCUcWAzwPMPPz3/uuuVy3nCW9uA6ZiBelYFHBeHwxJ7HOsMrw1kD96+UvljHD3xeAecz+CCI25ZGXpuMF/N/m+/czauzIF6VobSpYWe6Y7HimMdXr0phOG1YWl6CWei9581t53Afmbk+c1yjhcSrSsCx5kX2tt5s6c63/e/NKrMfU/+qKniqZOCbQHg5pEQLlx4uwVzs9tDUBPGqEkqz3ciziOV8262UEc2IUt+i3cfqEcDpmv963nbJxsut4bu7b7qta9a5O3N9PYNXisZ49cmpT9o0jp7DnpB4kfjkRae+754QuB9gFWwGEHIhHWZ7v4gftWnfgPSKQFAfxCsCQX0QrwgE9UG8IhDUB/GKQFAftXj16++/dmwcBMJxAukVgaA+iFcEgvogXhEI6oN4RSCoD+IVgaA+iFcEgvogXhEI6oN4RSCoj/8PwsGqJTPxI+MAAAAASUVORK5CYII=" name="Obrázek1" align="bottom" width="85" height="100" border= "0">

2. Uchopte pevne spodnú časť inhalátora a otvorte inhalátor otočením náustka v smere šípky.

MORwkSwMd5jLV2Y2/YFgHik3V1zWHOvkROF/a69p7SJolDzkKGN9ja5H29lYbOkum/gryHll9XZ1ahsGTrLmb0PnhpROOiyr6E+pqCtq/lel+DBARzmB+sFe2yEVNEseQQ5Y0/y2VheoFcJ4Lq94cHs6ljwE1gNeFD3feCivL3Q/xBSpIHZfyefJx9nk37JoAVU3dVKARC1olzz5yb59wvbO9sTpNsXcBgcGacGG21OpvXXnAAatkpeNhQas+KD1bp9QtpNjPs7Wx7IQlBpVtmr0HLRLHiz8phHWlyP+JN62fJlhY95JqNJtp6OAd2kztumedse3WG2SedRMExqpSTccoezbrCJHeIw3k6Rm6KwI4lGNKoxArjy9BvN5c3IngTW1jDesEkoDbpSn3LEBt1LAP1y9txr8PhhcDNCEU/8dFlGApMTkPt2sTAhO0YuUMthHdpNO+OWEdNOoaeIKb7fbc4DlFjgIUA9RdaujCzlTFHljqceCwBLA7ql4wpbD9ZULssmaWh0I+bzP0zpyh4qG/ODn3hmv95aX/osnH3suUougafKwzQf5Ddh+uq0KeapwRkHeZ+jCmn68RZtPNt033Gyqz+MYLDfrjBXrzps3b/Kl6R+JNFIlXwQl957vyR0egqbJgxXRecMZuh8K3g0emWFdHaX7pJVAnXTYzsnrrHCmmXMeA8D28E9h/20/VeOmnu8ufRdUIh+5XC66Hqb52zQlrve6hBZC0+QRCjqqJZ8lGw5/EXOOpA2BMtxU7/rbNuhO6Vjm9Tnj/OJ8ej9ju2xbubsiGsTkTjL0r5BSWLpyf1WVhtedDK2TZ+gcMzNyB9VGI1ZHXcwRqOtviyf2tBpMsb9y6nWD1JWBOuwobo/JZPLd8fWwtaZA6+TBOsqirlux+C/xhlMNamcOAXKXxhL9Us2uv+2H9fLE5lmD+5Zb6WJnHDE6rzohOL0aISiC1skjyDE3WPCwOhrra1MvcwS5j0LkQEio1PX3GGH4zBB+GHZNu2g/B16cwWjQCHMETh7Act5CWxOpZKo9TaFYYk7NHXw6HDp5+qL/jj8qT927MHqBdlGP+7raAU4e9vHrT+uk/Ux0K9qeXX/4POQhZF5nup08guwC+Rf8+o/0gcUAXlfPz/FVwMnDYLc75xfn41txGB4Nd2arHfrT+Ummb/6fanPtjx3vd1HljjzpV+ke3h4lcPIwDJvklLMDVt7ThgArC7jJWhdPxLsiw61GwFr7+enPU9empN8l1sbgZSq4HGxbxnr7wcnDQEFq2u1pz+6E6bxF+jGS/rMrt3qqAE7jxk8b0By2hbqTdFxzrNxdaXOTx7bhaPKUryXuReRgb9wNshlp7ULiaaKH3168n5Cg8bHx476QVoErDwdHg+Dk4eBoEJw8HBwNgpOHg6NBcPJwcDSIYvI0kKnFwaFNcOXh4GgQnDwcHA2Ck4eDo0Fw8nBwNAhOHg6OBvH/Ac4ZJAH72L0JAAAAAElFTkSuQmCC" name="Obrázek2" align="bottom" width="83" height="100" border= "0">

3. Suchými rukami vložte kapsulu do lôžka v tvare kapsuly v spodnej časti inhalátora. Je dôležité, aby ste kapsulu z blistra vybrali až tesne pred použitím.


4. Otočením náustka uzavrite inhalátor.

MOr4REjSYDgUrCtvmDHVQcLHhVD16pxJvUyRZYPSZLZmdmJSxMlCxFDIog/EC+JZCL0fSi9kWJD55oLTwB3oRIHnZRCm3gaD58KtxhWoy7OsML7YoxZE1kW9UuAFoGhT6UFki+SUL3KrZqVh2Hv3HzRKhszz07PHmj5YGalBajYs1jgbwEKaNh8tQkLrUuK7bcb/kX/zvudZDLZem00dXEmm82y/7EIAG0TX5ckgHfG29ZWj/ZJO1sFGmBuceeJT5NioVDAKKdrgITxNV4cEGPFZDBRRencdm7i4sTyD8udSW88XAweHQzcCUi10bQt9IVWF2eSv7AWS5ihm6vaCgkgRSJHH0Xb1y0ZKpNtkjWcAXOgdJGnDoSBOh5/Gid7DFfS3K9OFSdGDaOsFdQACzBxz7gPsZRrxyCvjdZKX2h1cYYiAGxXmx/rMAPWViPJjZR3zlujq1nrgPpH3rD4szj4A8LgZ2aEEQTjGSO41KIfAgJKq9WygB0xmf7AGp/9AcpO84qmoPeWN/xDXeHnJVARZ/L5PCwE3PHIyZGmD4JHjIkqmWQOa9jo7XMGSJ664FIQRPXOeGKihLFcsLQYQAVhG7wThGZPLQ13/mcn/z7fUP+CnoYUAIXBUFKPoU6oiDPMASDersHQktWb2Nik40AOMMP6oI5/TQP60tTGFLM6rKy0iiDW32il+wrrWnPbR4lDMIcyIgRxAarwIT+/OH9k6Ei1Gp/9BNil5EbDo9B9pmt0plARZ6Q2MpSY2TTYmNtrRzP/t3mT0dSm2LDR06MUf8BGtiRhWiCMZ9oV2zOHrJeshQ+FtZ/WwEkWa4NbKBRq1PjsJ4hFnnxSEe1GG9yqiDOJZGJQbFFGNWWaAwu9ESdpHCcprnU0HRt2IFiP76sO35y3ILaGhohohZzh+2Eyh8A9HIoWcxx/ccCkiT+NgVGCeF8sVWuvkGcfgxV5EsuaNnHLKuIMRQ2bWvOrpjPFFR7fgj9wZx7TdqOxYQ0B45taqWEibDF3KvooSpVB3TNu6VDUtsAlFMgdR4Wppq7a12qWPegPyMuaNnTLauEMyQfcbou9wdIv03QckMQ9PctUnQHBM8MKxyhxmaXArzg7MwtLA7aT/St7KxdPmaTuW+4SBytTVOZ8djH+l4LWstu5+kuH9jQwE/kWKduPVXqo01ZUC2dYaKbAVmZYNZkWAAMAr2QogzaUX5naSJUXCVAK5gtmcAYiIvY4pv+mKmdglux82Bk+WjXy33jamEwmYfuWf8Rm3AcRqr/OpI1os8GaUkN+NX7KrVdbDXXqVAtnJDuklWUNjEsWbC98SvCEJQ07QWwM6DGfMbejEQrEAlvfXF0JLYVgflTTH4JLQeYF0ul+jv9ccQfTWVNqI4mRkfwlWW7yim0LWAsdqQKod9pjOm1SQ+6NvFMne9oHLVWrhTMxUT5YJluaOLfSW+Qxg0VO70CUF0v77Qp1FtpsAhP/OYGJEOeF/l1twR5iAfuAveWF2ooHuTARWAjUyCQBkWZvzUrVcwpim4Nqhan6CZQkK5U1pWWrGvurgjP59/mMKB/MxpYcAKmXxdybYq9zEYY/GUgO1FloswngFMYzTLMKLQYcVx0VdW5IGLq2zeRmxbK3IIk8k6RiXWPHdQcVkqZDYSP+PK6GaDSIl+C94Ph51tAOyjY01Ro7q4Iz6bfpEvnQHKi+s/Nm6UzvueVJvogzO3LOG38Wb0fspuumC5xhVo2YX12+A3ilO67BNYQfhquVipZnkkCrLG+AA0iFpGlozM95zS8SSt9NN0J/Qg/auK65cO+YU2rsqQrObKY2SU2vPzezHBTfyVZmyiIjYWO4xZoBsHYC3wVmvznYjmwU0BaM4opQ6LuQZcxSkZZ0DamNVEWLhQDVblAYnF+cz1eRNtDrYAdPXZsSxLYI2e2c4vfStbCct2BOgTCv1geFoArOJJ4nCuI6eisSgOqg4zjD/zZc/ikObnnK2s6El8LWC1a58qYUJsQ4N9ZU/UW8YvqHVLcgeCeo/0FfbemWVmBht+BQ9ktWuW1DJQ6lZqPsoV1USzonQcxOS8WeVqh5L6H/OcNCMzeSFauZNQQwIXwvjOPAMq64GuOcdrIFdZjOt32Yv1s5V0VAvIROsoKdkfuRipwBSZxfO73THtzv2sO1GtEJRdoszpNtA1HDihuKKE4qA8VX3Wd9HhBQDv+d4M57MQy3CvqfM5nfRTlbX/vlGtB/qSdjoNpqDBRi7+1Z79x88kUy9jjaUAXaegAhCUpACOD41bQv8EqqXFM7jAq0KQgFsm2K1suebDEajeYx8/wcc6Dp/6S8wOxy4DkH7oRqzLD9z5nsO5abOVh3++UacFx1RB9FWdn5KkaF9ZI9fH+FtXf8LmQ6a1Y8/AQnBWdYTYI7fmMlWYdLCt0NSWFU4E8N2kAPGR4aZjlFA8LwH4ahTxZ2C4ZTBt0JXej7EA0NdTbzqL0q1f+c2WvqIrS+4CjN9JiYoYaVSxIKmLVfYgm0GHb1LCo3egG0hJKsbujLw6jwylKXq2crsICGydI38x/yrDWvaAH2fdRZE+h/zhRbUip0o8yo+C4ESYJxWVH7wji2XWVpyZF7Yesla4vhbeWYuDQBOwQb67H1ajJECqOCtJm6NmW7bPPc9NQ/ZVADXSaparpcVYv+50yxJeWuULGGS6Nga8ZfO103YWenUi9TFTPy7TY7OAPJFvkhonhkgFSVZuX+iuOKo+IdFQqFsLh+T4HM2DP530lIyGpOajkgvry3WCS1/rSBOImjwSakYrY14tnUg/7njP4km+nF9Rll+rmazhT7n8WfxStyBoZBcVivrrhuuhSvGSBVpalYa5MqB9C6CqQNzJXo6gpFxOHPeaNWEdr48/jUV1O0luVf8GNSCN8LU7cCQfjU4Boa3cipEZ1OhztVofLW/5yhW8SMOygoszyPmd5xzYHBBGsbk3fFwScFdyWSCcWjg6WqNKyDwBW7fC0IstQz40ltpMgJZjxjxJ7jfx6nAgCsCO3dEEUzGI1G7QntqH508Ci7gUwuy9wbogMNzwpWEKuEtr8JT2Fvm2WqPixus4WpixbTaZN6yNP/nJHsGcy1SmWGmc+aaa0GM3FlQ/y4RndSx9Yfn8XbEVFv/8pOVWkiKxHf7aKoOWc+x+wQ+scAi0AjVyGLIfjRCKVr/ad1qRgAW7PaEKJCVJIe9L5Wp5v9r1nwJ07iRUy5YS1H2ZQzmHqV2sntFGPSxP2xUWybc9nGCKy0/daF6H/OFHmyKxQ+5JU6ZrFd5q6wldqqZohbL1kxT8OeLtwpKB6BhqFpmWQBY3KrRpISRQmwv74uY86/G1m2z6+pzJutrXSGYuQ+7X/BQjGmUo0byCLfHZ/cRy9NOoUPhfTbNKSoJJ1wJRB9EGuuG67+tnn6nzMEVmYll1XqaENHhzAi4yzsN1ZtuX3UMErnTb9Ot6O+q/MrJ2vsLLNqbFdtOCnsN+rOWVGoQhMj8lQ7bOj7kFQ2oEbeIo6Dm8IfCzb5NQ1xRxIsKsZ393dtTlVwBuMb8z0tbioFk9GEYyY3UphxK5a2oCFL1fjbwRkcv8SqISWNYklZTepTDZ8UhCEbhtXprLvGDesHuuBjEZ8PIpTnM3VlanZmtl+rpamCM8w8HdgrPKsQWFqB+PCyuWzFGV1zTMMiJjOZzY3NNiUJw6qh2V1u1ez8a4f9D5bJ8cZKUuH5hMRWobg1jP5Ga9ww0i74oN3N/9/5bCZDi0h9SRtVcEbKYVTwmCwXUrQEcu9z1VwLbAFU7CPQpvxNWDXFdDeZVQNzhX22KzRkRGW2MzB1yLZZfrDctEEClWzk5Ih10poTS4eNGkf7r++AKjgD84PWHBRZ1iRgFqdjFuf1SsC5aJ9cLtemys6OrxxM1AwIgTsBykP++PGj0HhNagrWZIS512TlbwngW3SvdJh/wRdpT0WeQ4QqOAMdqXCQTGgUmMULxVWLqkulsChon8zvmTZxhpWMEqOtY09jsEZgkeffs9XMGldVjtjjKGwzXKfjmkORUrq42eAdP0VL1EiA61GogjNMsxdvtIZMaAbiMYuV0yqB8VPcp4ZLunVI0dYB0Rohr1dxVaoO5PP5wHchWs9x/9Ut/6hQKGS3s0yiNu4rN49ZdGK2T+JFgnOm94CfHAoDNOxEMlEtV74ZiDJkZ6cWD81jZgzi1KskxrZi590P3B0rjnFlKvMmI63c1y9n/It+qgc9++2snBvp1+nxsXG8//PzZkrRss5q59nKb+ynNfc37oO/0DtQBWcE0TZlboDflXQDSMmMNWA8ZQRn4jVzZVsHLJDIgwg18SILqk45k3qZioqeN9g/JVqZFD/RdJye4Utm/fdfRQG1cIZ6ziRfJKFvtL4qjzkYoBk9/jzunfFqP9PqNNphrZa5mGWzsvYEc/gWFIqqroFiKSZR2jDH+vODWVr4UPAv+MnigiVT8qlUebTpOD0pc6nPoBbOFKs0DTCnatMxUfn3+dizWPifYXJbF31i2znWC1oetSVq86YzJr1er9PunVe5aLdqkEsbzO7kEqixP9hOlRJ8t33lvjKSM7jH4aEKNUPqgbKZS92DvruhKihG3e4K2Uy2Cc7AUI6sRkrifIeOa1jwougGoKhhKf6XRS6Knihpf+YqOK/4bZVCLm1wtelXKf+dYEW5ijvyLbJVI91xjfVS6ZLr55997r/rF1rLb1U2c6l7oBbOUMA8i/56m27UnYrRH/hHgDqNCWLnGczfo6dGSwYTeZlYSYq3mdjzWHojVRCKD5hFu71T1JSqDkiMtR/XvHNeVgXzadwjeCrWj8UUQLWnfX8PVCQVdahtZYBIkkqpzKUugVo4I+xFnVUsjF8NUOTY0seexDAaja5pVzXPKUYeZlM2oZ5nMSO59zmQZzO1SZG/7YsGKAfrL73IpASuXFq3ke8Ae4xkpuWCpeLt/PbuN4gatlXTGgHrPgofq62BSvaMUplLXQIVcUZ/Si8le9QDluUrtjWWskoaitXVHNPgDyNSq9GyKnvtjAYox+DRQVw8qyKbyYQWA9l3WZPRNPxvw5RZSeXXcF/O6ZotznfZPhUBce2b80EjJUMO8xHsqBL6te55606oiDMsOF+0LjCSDqxzKUX4suot1xzuv7qb9rax+OI2RwNUBNk2586cK4iZlRRxTLKFJKdlslaJD9tlFslW0esF8cvKgcuSN0mgWSetIJL0oCR7hsuZXgVUiGLU2ZtMbc7En8VpTZ1VErtXq9ZRPagnMq1NoN414CoTCNRYRsyspG2YZLU87+LQqBi3Fl2NCuLDsU7aIL5Sr1MwnCDQ8P6oflTq39K65607oSLOYN7VipXz48l47WgAkMR9yw07BPN065UEMSjrPG87IBlR5ZmV3lve8D/D7m/dFSvZkiVTHk8AmoXuslgbEIYOjptyX3d7bnkgbbxzXuNZIz00BSvLdRVUxBnA8ueJ0FII06F/wV97TxjN1Tq9NAHjWXPm4Urql6olgDsAKbMS95V6mQre8VPfac81V2zMgrFeqjcWPX6lTwCaLX00/udx+cFhGpGtmHyR1E3qBJmc6TP03Q3VRLH6cH0rBgom8cOUYpE7bzKKRCG0CFyAWFVjjVWW+VsAV4Wxnn616ft7QG7ES9ZICSg4jRVA+3KffstMI/H9zVeb1G+UxwH0A6DBC1R1JZns5CqbVqul87YShaA4oJKZDCb/XT/4nN3O2Sft0LVouAvVV/E3NzbJkVjeq4MKiErilMcB9AOgflD7Yqj1B7YaVfK8YtojZtz0q3T3cEYQV3J8t33mM+apr6bIwtl6teWZ8TA+VLFnxDeFiqs6tDMzlkRIGaN9BnVxRhAbGyXF9sUKqknF5T8Zfnv3m/yfRUfCACseoMgZlYX5vPnn5z9PXZvKZtjaa+b3DNXpFEQXWYntl3mbrjZqSgwYyhjtvNuj3VAdZ6RVmmrl/BqCxBY5SfBmOYsIDUUhdBLQVNeia5Aw8adxGPH2K3bdF8W6cCVIikU6h4cruY/FnYekWgLiPweH+mpxRlAhZ1ipYnF1QpHcyRJ5UuNNYhFbTFxq8ZztwtDQUPBOMHwqTA0lpdjt/Pt8ibO4WvE0Gk1StEQ+nxcayRjtFaiOMyx/cMwcexoPr4Q7WUkIpjZFPWa2M62v+bQJrMHOdSf44Lrmkpb5ccGGY/tqx1RzhZW42ija4MiRI2295s5DdZwRWFVYGziT286l33bOItef0pN8K+QLwvHOnLNJWM5b1h6vsdZUYqxd+B6r07mvhHmVUZP9PSt9imdL90vZmv0ENXKmmH+2K6SSqY5xRntMS6FZ6TfpkpWNLgQ02OUHyxTTTas3y/cjn/SxXaFioUMYQlSKoPCh4Jvx0f3qDd1+s41ClZw5rjOcNqQ3Up30ONPSEBttqXaV1VQWeEr+O36dThdaCmW3c+fOn6MqzFSoGraK3PFIOXlSGFvkYaRGBmivQ42cASxnLRAymEFz73OsImYbUO46o0hhFnvSI2BN3b5xazVa74xXqsIMJU1KRKUmNqlfUvLOzx93P84vzFNyXnkGaB9ApZwZNY4WK4+92tKcVYwzJTwpcaCxgperAmuo1FMA1aHNgjZUhdl8xgyqQIxITWyEvdIIxjPG8bFx75yXnm3obujQA4XaAZVyhhURFifF5C9JRbo+VFyoKUHRY9uD+fHGfzey6hyTVhad/TzOugbc9Rfyha30VkEoDAqDo6dHWbHSQoH6ReMeI48inUwW6iRUyhnAedMJTT1yL9xKPplQH1sIep1oDStaArdj0BzXrD+Le6Y90MpY7uc/Qiw4bc8aZAkC37GugyRwQJg+q50ph3o5Yzpjwm/MYsBa6KlEhDmQLYRhjbh2vivsZLsxguZAYGYJLgUpgxUGDIvphIl/UifVPKD1nP4mjKBmzhRTNcU2sc1xpiHCCGJ7AigwsAoSG5uWXnCdVQSruWMYBWGw7ZvzyntxwugP3A31q0omQb2cGRoaoko0mCNr186rhvrZIgET8MqbTI2y6D0B3MX603XXDZfkLqtdkafPoF7OCGI8b1zUzjtWEWZEPyKQu6nHASktVVEbFC208nSafoWqOWM6baK16vizeGcWNxkz66590+WgKmps0fMu65kxPjbOFj2VaF/T5VA1ZzTHNcYzHU1B0+qKnXAo5rfXMXiULXqC/K6bLrboeW1q9tas/aq9L5dlJKiaM4LoPQNnYNXkF/L7whDbAylpPtubrrOKsFywRP4t4v3GnRF7aKZepVjP5wZb2PYQ1M4Z8xlzYDEAjXxzY7MzegVJtl6JOqsTbNHzUdR905ncYBFJ0DwjDyJNN7LtcqidM/ov9awj+ZtM/Hm8M5zR/lErJIUeijqrEzDVwg8inmlX7GkczxMCPLLanws1tThTLUG3L7HyUKzO2imkkqk+f7y7Aouj6UeoXc5wcDQKzhkOjsbAOcPB0Rg4Zzg4GgPnDAdHY/jEmSYiDjk4VAguZzg4GgPnDAdHY+Cc4eBoDP8f8vhdvEl4akYAAAAASUVORK5CYII=" name="Obrázek4" align="bottom" width="85" height="103" border= "0">

5. Držte inhalátor vo zvislej polohe (náustkom smerom nahor) a len jedenkrátpevne stlačte naraz obe tlačidlá v spodnej časti inhalátora. Tým sa kapsula prepichne. Uvoľnite tlačidlá.

MoR3MLFYLdTFNOCc4SXkjbuuG50o8SXncHpwoshAZNA+CRaRh0ssspIGyV8HklBtvqxILFJ8d+ey3d781foUCHIjeidIYS3g+jL2AOtbJfrSTV1bYLIAwRCWT2jgxaAXjCEOdodjzDIsJmM1mrKfRE6NYTDgvdJiN/AYeqWwpvi/S69nNzkk9rcTafdd8tRpdFWCVJR4mPFOTkDOh6dDGq40q+8d33ec862xcoLIbQ2qBQ/le+yBPoEPmX+XEnWZoznFHaCb8sfzRf9VP8o9OOXot92evwzjCYLvlpF/asDNSgAzQ4/2X/diAU5A2b/ORpRjW98eS1CZCiqZXfYR2Z04sJ6j8sR6z5t/mYcdTax5Mg81Dm03KvTDlDs70mBBr9LOQTt6LXnxrkrffEKAKCFPFmQYUAo2p0VXYLNKTLkp5ZcVi8dLlS9SAYVXfmsMgwmA98S8lDWGsC1FCyDRYEeGb4fSzNL8uwG6OfR8r/Ju0/MJap+28xLei8ErIredqPWMT4xMNOm7u1sHZc9mLDR7aV+s9/6s4U5dCMiAnwwthxxkHrnlwcHByahJqJOwlak3hGqwnbCxqqTkMuqPi75W+jzZbd1Rq2obYdtw2tzAHAeI654LlTf4B0uBpMrOWURYt1kZRGj+HZYLn1P7psBMnJclu/1sFUBEiRdYn+Z95z5SHSrnZmVmxILKOfprDIMLkX+Xp7js4NGjMGWuBLdl7xYulfOkborFQiUdSg+/EZSkBDQp7NiwN6048frdHXcvlWzdmZMDiCl4PUilHrTIau6RtoBm0gkGEIeMZpMhDF7XqcrkMjYWmA1fJCtrw2z5m72JXtCpNTNVn43fjcoQn8SRBHdZNrSaGNmAQYUjR2DbnPNW1wgxxUzx98nSV1eG77uupPrRKwaLkT4OPlD6UQtMhmm1gPjwE20wON9HuM+UPZdPBnvh2/QEjCAN7mqMRmO4F0Uh0xWKh82R6jScUSsHSopCBMRaYDpAMNykbLZFMKCUkqUXjuEKxwGKXGsIIwpB+9VLEQ9uiMbWg2nyv8USJFgOXFMQhdiNII0X2cUf0drTqe1UkTGtdzhhahCGE+SVPT9XdIFo/5SBmnmdIsGWnJ7X3ord2Fxg0E/9KqVTqwvX1L4wgTHadhCxpJi9Di9hNtpTL5fiDuNydrG4TDAqqnhUKBR2vcv9Bd8KU3pdoGfrI8W7qY/0BiIvQTCgjtYyxHPuk3H83sP6X2kJ3woibO1WWVpZn3hHEt+Klix4axR8bGwvfDjcdIzN2Ykz4VWBdYzSE/oTZSaGt1J8wtIXMi8ylby5RYeG+6IacacV1YTlq+fiRTVbSEroTJreeoxF0FkdrD6UPpcSjRGQ+QqP4UMPqFlruCpYdoyl0JwzN23WOM62gHcACDN0MkTxoKdLSitGixIh1JMyyYzSFvoQhrbKlCAyLnbUBZaTFesIWux1T65c3HzSVmYTRFPoSprhTqsEqy1sHzXmjE5U5KdLiGHcu3l5sI95alj4OMdW0AI6hRegsYd5skL+2uQ7HAu8HQBoL61JBjpR3V/lltrnQ/Kz7Qpv9bG3HbZAwW6UtRhitoC9hNqQ6/rGTYz2bjdJ10Iliq09XeClaJddsctI0ssxaum22cFKTJ+Iq0GAuM0MF+hIm+YBUL7KQZV3wP/MVvUuRQ20+POT6ymU/abd+bhV/F9PP0uJbsW0LcNA0iMMWxALrrawVdCRMZZRcfyVxdQ7aRZb2FqOv0NkvE+dcjpOf9KwgafmdyQccjdgwH1g6mWbQkTDERSbtmsOsVamE/Ot85kWGRlRkqTI7Mzs6Nlq3ITppn7nNmTrrjcy8ZNpCT8K8qdTxs+HXUKviP8Rlr1dZsuu8F72kV/Lu1t0B0wG8ufi+2IlT3nnWmVtvNJaZQRV0JMxGfoMOM9HvFL0PSJXEw4SyE41zatLzn55WZmxAoSI+rs7SjU1m5m7REjoShs6yHLbsX30MPAnfDMn9A6B9TZydUBV8rLQf6ACkedp7ZsNoBr0IQ2P82FNt+9U/E5oJyR4w95Q7OB1sI5uucwtk1DYavB5Mn0uPWkdZF8zOoRdhaIzfsE7KvQbIFjprDbYKGd3a7q6Bj3dogVCPi/8bP+2FWZbCO9E70bYPuM+hm4R5s5NFtv9i/MIvAhlmJOVoR5YibXeW4n/m+ZfkTyfZk57znsqzbS68tLhV3Jqbn0uO1Z8tw9AUehFmQ0qK2YcxfhgMlVb/A1z0XrQTtnimPM6zzvSzdBt9/ZSgn8VBoJvhOenMVG+2DEMr0IswmRcZbl8WjWEt0vzixduLbWtihC3nCVvCC2GoT7TDMtesR1ktarvO4k8un4Oa57/iXXmWZkVKaqELYbDLliQbxj62v4aTQBrQ2pXJKXfbhocsW2ozlFunjbLFmfwi5Qys/yyfdUiD05gxoxa6EGartEXr+IeP7COfsvhWpFNZzIeH6EDWNkD6J31zibBlocKWKpI0ljZVIqX2DZQz2MiiP0T9l/3JR/FOkjv3IXQhjPBKoAceHtovhCmXy8GZIA2bxO/G27DcIJYXlxZJiJPjZNlSyw3ZINmtNWZj+aM8oHPcGb455zj1R2joj3xQjpudnm19IPv+gS6EIb1hJQnTxd7eBgOamLAu0H7NbRjT6efpyN8jMH6iS4v+60El33YTFKqOXyV5QAxwkl7wxzLpkqHs0Ux/u7n5uRHbCEucrYI+hBHFytSU/QEIh9j3MU7qFea75mv6/jook5s2OzPrhOVzPUjdYmp7+Neiiie0ltPj9vA8Txo1SRPMaS4zYYs04xpc9V31RW5H8AvClFp9tsqcaUroQhhy67f3kQGD70s9Y+H5cHtudNoBGZu644xDdmdx6iUJ9ylJ5COImyKUvei9aHGzaDthSyxXRmLA7icN2svlimyRuv3jCd5AAjifDmpm4PQgTLFYqePfPwbM6rMVOv2mbQWGdtrHQWAIJR4mVH22VhDJNIPoy7zIpJ6kMmtpMNJ9wT3hnFBeJDW6iK9M0p9Hjo9knmciCxEYMHRQMwjm+dqzml7db/G03aA9YQrFyuzIyiLodxTfF3nJGHCddbV9ECphqI6UepKQ9bEWtTKlICqVStC78q/yK89WqJUitclcdJxy1EZdytscnVuGtw3+6UD4ZtiTJ4OgIesSTxKB6UBkPgJd0X/DXzsdYH9CB8K8I4TB1kW7x/c9Nl6RnAZSNdlw3m3+bR7LERqX5S8WrGnTgGnwz4PWz610EdMOyFjZsB9CN+esx0dbVMagTRU2C2AIbnv+dT4n5Mi4GClnDPLE9zcfhEYD18vk1CQ+Dkmy9e8tPOLjiScpGDnQ02DAQDFzX3RDl8uuZcLmMOtvxulBGOFX0swBW9c+6VQCHQaP5sNDjeP6oRshQRCwmqumoGFZQw2jVZUQVr5rvvSPK65zrkrxzDjEwhAdd06PIz/nf+ap4SQfCnwbsY14zrssVmuLRXsgKghMlTQ37/Zf9Wf5LIhBDZjQt4Hogzhp0/EsnVxOwij1XWnLpdFH0EvCYGfS/Mg9CGzwNCvZ9VUjfSz+r7gcm6qasImFKP5O6jHxv9jmofaMnXJwP/OBawEIIpKSty3Jnx1WyM8nz5M549DlSC8lrtxmGs4AySsH9zaEDchAk+S3gPUCfQwSBrqZ/7I/uhSF7IJiBtsGZ4GQbOdE/QLtCUP9Lfukjh+6EM1psJ/cNQkIpJpbmOOkCsrIPyIV79NVr/OMM/E4kVpO8S/5xANi6FNLZtQ2Ci3ImErVkWOW5INk5kXGcnjIqeA8ZI5swETuRKL3SFoABNqly5dkD9v+hMaEwXZFd9B9ktUPpZ9+3wYlx4lHCdM2eU9oOvTxfz7S90+OT1q/sOJThbcivy4kn9ByfxNn7EQXs3kYSyD7Mksdx1s3t+Tm5dC+oPuB6jBg8CR8K+y5QCoFQjOhxMPEvnU0a0yYj+WPdMe1HNsXhEk9SdG+BQ08SLE7sbJUG+M45YjdjVWm5exEA11THp4XsJFDs6rMctmxZwwY0U5lmrz6R46NhBTNy8EQaJI0o1ROAoCcgTiFzIGE1PvyehAaE0bW1PeDiyz/a55Ov2mQmAxth0yZhA520YtHkIfqY/IbLBaLbNXQqjurhXDpY+kjd0j3r2A9Rs4l9wqs8jubDpoWby9yUmSWXqT5kJkOzQxe9mfbrbve09CYMCROvG+yyDIviX8M33f0xOhu70k+itP3QHTA4KHPHSf/sJvNB81U5pCYyQDxfdElaND0Yxrd3zlX7UkhOcMLYewI/P/jx/46Njo2im0CWhm4nVxO8i8zgRtB+xkHvoURV9sD0JgwG/kN2sdR28P2JqCPcVLjr912WZj72Rc8J/kM8Z5KCH/gE4OHtj8GfnrxU2gmGF2KRm5HOGmYqwH93KqsprrmE8jgOOOQnWOw+Fcer9DE6sJm0X8jaFE/uGbvQmPCQLhL02D6P10P4oKGQZzndlXlqYWD90w4J2iHWDwPTAeUBg9tb4nXU89SuG9YhTQSasy4cJq+BEWaqmSDfyaKtLgpNvbZQDEL3wrjS4W+DYibRdwHz5THcngI0mb0pN0A06uL0Jgw/DpPuo9b+7/7eJbPUrXefmJXh/KKlGPGST40Io6k50p9jFNImPhSjI5zyb/Nc0b5ykj7ZsW5Kmu9NWUQImX1eQbmTez7GGw5Km3wOnYE8KdfbRstCSP3IjMf7P+kI9k/1mBlCIJAY/mwDeIP4jQYX5UtL0uY8O1FmArBmWDhXcE57gQhDWsaissTfiUCM/M8zakxnyAqcc3OM058ENdflCY8RxYikfkIlDT8k6nvVoKmEka6z/uhFxlJS2nmH+Nf8FJgnrzZd9lHa4RcU9UJASTVRZJUNNRLA/mEhLpPH63AdtwGI57YW9KYcuhaaluXgBVO0ObcJL4pbDCS/jNAmoGA8zhyn0VstPxZ8iLRJcodN5zvfdCeOI39Y7nXOU66G6AKtXbs445aguFeUTuHSirQBrIL2k7xfVHHL6CA5XNLqVwaOmTmeWHw0IFO+pXhsvFHLueEzUZaSz9O9JNVo72EIVHLvh4Bi704fo84i33XfQ30sezLLB6tVqvtrzbck1HbaN1R0rINQw0JWNvgl++ar9LcTH/gvNTBBcJslT52fkAcLfEwAcMmdofYNuGb4X7qTaMlYWiect8PhidMaJY/RjIaXxLNxHNhsnFbFtmGoZZD5bFcNuw2Dh8ZTiUT3svkInHNpVKpc3sdtk3g2wCx3O7FSaLAmZSzX+ZtaEmYjx/J/tT38y1i/4qZyFQCS4PIA3S2yhyYsSa5vVUSplJ1Jxk/YJ0BBsDw0HBhs2iz2aVrIFeu1TCZwH8FMs8zBVJ/FszVK1/bi9DUhnkt+UP7eiAJviMtYySpLrsD9m5Z8ok11U7rSpihITIZhvZz0RsmydCyfmGFxQ97HaqgXaNYCskS2CmtSSwn+qOWRlPCSHOArUf62UWWSFai9XUNEhm0A4v9VPPGn6UPJSqLqIShkcRiUTRs+vHg8DCtivHf8PNTJC8huhQN39KmuJK4AU4SHsYWIthi+qDIWUvCUG/P4FDfpl1Cv6dzod1T7gb1pHI8ytJCGxDStEW6b7zA518JpQ9b0ssHSF7wq7wB04+JMJGkGRY3vldyOYnvOGob1Uox81/3gzD4jrD9+qD4TDPC0Hq9srHlHAYDegX9jt5vGraE3IlHwc5peky5+jI8HaICBauWFEd0PHusRVAjikqz4HSQhpigmFmPWTXpSAYeWizE9QfbjxHmD8jxhH6thIHciCxEaOS+sWWyY41wrebwVmwYUh4cmtkpR9mWUr/1x6BpEOciY/2OkljQ4u1F0v5G045kUMbwvWD7Nc1S631oRpgqb0//gcZeiKf4G0/jd1buQMtGiFwPs/H7hvyDuC+6N/Ib7V9uywAlcAGFndGzti9tyo5ksNk6r9RwnHLQ78i/5C1TjDAS8q/ySm9PnyHzPCNbL03tisodaC3jgeZ302LGvEDuIfUm4yDGJEzAMKsShs6zzsBmpaB/8vxk53IGH7eesEHCrDxdce/xBsJaGv10FzGgisNgFIvFS5cvEW3TYoGW3/T9O0UmLUmYwLcBzwVP/FE8cScuCAI+tfJsxXfFNzw4nF3PanD1DVEul0kimZSIoHxdLujXSs64zrlAmPy6YExwST9oaMNUvGR9Biwp33UpgCDZGK1E32QbpkURgbXoPOOML8UlT7QDlpLrvAtmEqln1hOQLcGZYGYtk1hO1Dr9YMOA8LKcSTxIdJLxZLORgCzuCfRMRhgC2dvTZ4g/iAtSfGl2ZrbFokLZhim+L7a4yKidzXGV7odYnboKauwCpIfy92TARoO2SUo5c/rM6aYNlhrM4sTXob6y1NPUnvaVabbGc+s5ru8kDP8zTz1jY2Njrguttk4+YD5A/trmtnYs6cagDZS9l73xe3EYDOFbs6Gbc7T7hOZuJSx9qHypJylQxX3Bff+H+42PL8sZ4u0470k82ZUzTdtAQ0zhOOm1tDENcXSCxjZMP1XzY20R/V76XpHbkdb7PNDVYGotkCKPtQA5iSOOVBONWKyWSgWBFg6U0vtS/i1pu5x9maWdl71XfZP3JluUfpAzkA+XvrnE7QwxV4qRpkMCZdjH7LGBSFnyczDCEPRTNX/pQylwI1CZh3wv2obaTSph3op1/0lWXZRDYCrLF5/Ki1ijNL2/DZcjeL71YavwrlAsiht5kX+ZEaVCSBJauez1X/dbv7CqbfIi9zH96cVPp0+drjuCpinAOmrlYi/Yux0zNFWh+kgfi9+N8+s8pIRvOtBGxzqaY7K1tbXbG2qnHGPThXzOrwswi0M3QzAYYDtlX2RxV0lQWOpBjkcwgTb/J37nAZPcfxlvo/MxOeqA2bkMt9sLKhJ0YLIr/X5tzHiqHMRkorMAYD7Nfjfb9sV0F5qu8X6phIFhGluK0RrJxlnJjbBNTKC6/7LbmrOfsAu8gE9hbUHCQP+Zm5/jFv7oz1/3kUY2wJ/wrbDpoAnSwGw2Dw8Na5hOL/v9Okw+sJ+0gzCQ23LrwD0HjW2YPgB+SyxWmgkWvtnmCL7RE6Op5SSp+1cDsoYGSElzuVwmPVlerCplC32EjW58zm9lmNwACU836CLdFKPHR+lxYEoxwkhxmD0OGACXLhK7Ft9l8fZi29E6OSqVf51v3UFMPI0SvFe98TtxA1KVWwSEFa2WiT+Id1L0j/tJj5Pls50cp4tgNswfwL4eng8XNkn3ifBCuJOtlPTNoXdDzSZCBl1I02b4F6SQC4ztnQIS15RLWCeJzNAYOzHZ7afsOE56La1JLbTx0NiGwe+9dwe7Rf4ZofOffdd9HaY8DR8apgZG/k2+xSR50DW2RGIvxLYukxI0KGC9M1nSOe6k0zBB45XHK20fxz5mj2xHqOzdi74yjethHA3rEHsZMEYTUj6y86zTd63TYlq5sdhunuVaQNupCLf5xcwL0lEyu5aJH4/3SGUveDs7Mzu3MCesC50IGSioNEKVfZndv4RJP0/TSvc9mvWAFRC6GeKkKS6BmYAmmzr1LNNeba1cgJxSgL0cf7beb0HXx4swjntkEovrgiv5hPi4QjOhlR9X2uvYj3vrnCIZ0OkfVwLfBjS/SL2hAWHwY/sv+/EEq61xpXtvAtfvmSKGPnY+DWdrWY4QL1BmLdP4baTL2YM4YctOSgFtr4ontI1T5O8Ru83eCxN2wRDI3tCNICyZ9LN021or+A/CQJxCK+kdx0aL6IgwsNtid2MkoUPS13vKSG0RFbZI1x9f1nISXaW3wXaTbkkVttRcAJ7IkyUTTxKjtlEyt/Vd3sSZDvzpgOOUoyv6zOS5SRpRDU2HsDm2Z7XTmtzyNnFS7xfCCL8IOT5HZ51y0taIH7sTt1JXoJQtca1nndIOYziyuCk2IIzrnAuEGTs5hseqt2EnxqKEMYN/MinSykxS+SeUt+B00Ph7TiKqUx58LyJk2nINWw5baOZy5rlmPdAMQ0uEgdog/i5K6UnFjfwGScH4dDx8+HZ4b9VqY9ePP4rLslFztnA7wT7so4WGOctDQ0PYs3fL77KP2elUmbIiqE/vP/+Sd/GuyalJbPZG+mdJ5yQpltJJBbWcuVz6UNpb08uaE+YzC8l6+mSH26lBx/7n+dqz53wdsmDh9JEtlSMfNNF9NLeea7yP7nZ2bE+hmyF6t2dnZj0XPVTjhWABi8I3SZcZGAPCz4LBA8BIo/TOjF9omPR75X/dY87lFr73Tk8TWZ6M2EbG/koe92KSNmGL1IuRxlucZ536lWphKcAC2S2jrDHkSk/c+aoqFMgT6EJjp8bIJv0sDU7iG+HNpN5L/3ks0DBJys82Z999ckFTQJOkKyon5PqNMPglLEctJKXvkHnPmWhVwJ5NZIv0pRvUQmkFOaOsjag21BXaSRT3v+51QgeO3ommx9P+635Oms+MExkwjyXzjPj9IB9Gdx+91hTEuXyWmGepJ6keCTS1iOaE2YvO8tTTFNTFKpcd9myozuTZNnf/h/sGbGxQyeg+CgtQlXVe/lCOfR8rS3GhxusJyy5ry/pu+OR5LLqqZ7iHJIFayuPukJnOc4Qwey5zeY+nf+0CCPrM80yVmzt8K1yUQumwB4wJsBJHiHSD83l1Sb5kgJ404cx3rbmWhYWrnMfinfKEboV1Sm3EEq/0/vy63aqHHezRzOX+JEx5u0yywrjy4k4uFmQOyWuUplJ6r3T6Y7cIKLG2tvpxyRPOWgwE03ks1i+t/st+yKXQzVAun2u7NmE3lD6UZLnXuRCTM5c7zIAmm6CJM8yc7k/C0ArBzFomyJGcX9ipIaniF780bS5hGLwXvP51f15N/hXUnsTOhDNVK955xrn6fJXEOkUxtZwql8pgTud9K2WsPFqhkzq1qpf0/s3LSxnQbWtlJKdpJnT/3n3ukCZX1Bz9SRiaVI+9kOT8bpc/vv9Y7lIuwujYKL2S6O3o2OOWCAM7pNxswtlusB61Jh4nIFvI3K+1dO5VrsN+YjKwkVPrxXrCppVCS8bT08kFfMZyVLXYlx2eRjZb7VPCDPzxmH2eoVEj2DDGx8WhKgSmA5GFCLZSKFqOU82XWpbP0itvz9+NM2JfsB23td5PrBWE58PUelmc10xEw/qi02OyvOC+oO6z8btxkmhieDvv/iSM3N1YjiCR0dhdmiXomfKkkglxk0QhM88zTUUcaXwh2Vptx+9xCthpBw4eoG1gsQ1juXdiJyQfJeVKIW0NdEhREAbysHy73KLwhymVeJSgrdKMb+fdn4RRdDnZ+YofSBPhrqSHYt0HpkP+6/7SZhFGc2M3fbFYhCwi+thY+1EOCjKW45iF5n2Bqx8/fGzP21GpfeA4SIPOK4WqUOnpLNWTtSL/STPo6RAd8Mbt/MRMwnSMHRtGsQlxVX4zIwFx4VxzYh+N3YlZv7Q2qG8h+hhHrrkV5a0poIn99Pwnz0UPtUCEV0J4Iawqdyv1NEU6pEn3EJ/d7dZhM6JOyNq+NiCt7T9sJs40emIUp7ZYLcq0Q7kbWyvtNciIHim5QfmzMgmjBRQ2jFLOyH4z4zmDJYVNlAz3uuwffZndLeoHnY2TvHmaleUctaSepDxuT0EUpS2jVc+H+FaM3I7Qj9CMuwb5tSPHR7jlOjfcJDXBod1zUstJuq4tFlI3BWUMDJG7sTVti0H6k3x9ibrplMdnEkYD1NowXZczIEDguwCNkwRuBGI/xGp3+lKpRLfPSkaCVqceGlpNrwZv+NNrGZoNcP9ho5bK0MFWf1yVc9KpL77x9g8O0K5oVWUI5Z1WOGQSoNRGlLT2FMXYEgmzWnBPbgShfAq80DhzmbqP6RGqflAmYbSApJLVbkXdlTPQxALTgZjkMYMiHr0TrXoDmdsuXaHjpMaJCPim2CPM5nBSym3DVl1bW4otPPMyE/9XnAqE2izpBiA5/7s44uRMbVIksimKeRHChDbHKZDRzUHwmZ5rq7hlPlqHMGCLd8pT96dkEkYbYMfiamyYXpAz3oteGBIZaaePH49XWeHZl1l6hcN/aT5+WS3wTcPz4eEjw5EFMuXC8zVxnVk/t4KlOSFH/XhK84P2yNXQJ4YLsB614g8sOogL0Cb2r5ggjViiJ8WdqT1d7G5Mrkit+1MyCdMpcIsLdPD3LhtSF+UMzhW9HZ14PYFdfG5h7oD5gDJlhkxQGiBd/HbTTGBXpJ+TDF+iynNkVsLoCTs1Blr8FjSVE1KOFAXQatNPK51wTM8FL9QkXbsIQHlznHHgD2y2ub/PUcsk8SihLByq6nbAJIwukNuvNNiQuitncC6oQ56pSRKZmQ5B+6fKjPALkYqk4ujL+roNjAoaV5Gvn18XeF4gNINdNBNwnHK0EusEZ7CRk74linviHHdAnlhP2AyunAVnLFbLxPhEuVSmg6sowBZqdDX9EZmEaR9U2SXPGsqWrssZ0uDibnzi7ASuBNs8jcTn+By98qpxkxQ0sE2vnEYPsa3KxgBpN7MQwR/IK+833qZ6FLiBk8r9DKL37nexPxYoGroRCt0ioR7aMKRYLIZvhSsNd1r4KXtLwjSdLNWjaLYtdVfOWL+wkiUrpULRyV7pF8SBi52+VhcierwU2DYfHlLmhlFjQPhVWPlxJbWcop1HIYjAKFjqjRN4QVHKGdyBS5cvra6tdnGar21McsFtc2Ti+VX/5NRk8VODqvFPefrUacMuta8kjIxWZEvX5QxZsk8StAKUxOOlF+01/rH8r3miZEoznGunGcMYoB6q4NUgCAD1zCRVX+IPvk7TXgIrT1c851y4D1imq+nVTr5+gwGXTQGu0v44IHzmRQYShlP7IxrVCL8/CdOibOm6nKls85WUW3IldNrwH1+kXK540ra5+/fuN8jVJ3GebwNgSOyHGJU2wRvB9PN0eCbcIAZq+9IWkkZqku5nDxJtVwp1roZAVJIYlJQcpOqHM5ItXL8SpnXZ0jtyhk6kqdKLSDhvZ5pAKx5evGdxftH1lYuE+UQxu5axr9nv/3C/QaKN+4J39VmaXxdgIxETvF0/ctvihWL12So3sOOya+PnYxKmI7SxRXVPzti+qMywrwrwKyv7J8+qiP2TYUw/rsLyoXPULn19yX3BHZwJ7uatDs8vEjMAutwPMQ2z91sEvmbiUYIW27TxkzEJowHUypZaOVMbhtcPsNo5ro5/DNo8rewntSgq+yfh/dDQ7CftEDUFUSQB/t/F2uaaFJAqvus+mD3Q5bzfeA3uDYQLU1S2MAnTDbS/UUnPDe5fKlfwV+VrQQ3jpOhk2+VfRN97mAjNh7AL8C958Ge3YjLPRQ+N5yR+SBg84UfpMGQSpkvoYLsyoF9ZFWiGsvuiW6kH8j/ztMeN90JHLTtIzOd2NH48HluIlKVqtnC9njJDh4a8V72JO3HIouB0UFXtWucWv9KQYxKmG2hLtpgPD0En0bsRXhXEtyJNwq2q4JfzyjovjAEPfVd80PfonILQzdDWhy3vRW+VneY844wvxXHG7HpW7USaDi1+7lOHIZMwRqONjQqaT2QppmGPlRYhvBLoNVT6dEkgc0SkvLLAdECr7q/EE7DTUwbSJv8qX+UPJAlp0j0pvC1wZzQ5p+orlANTHJMwRkKtbLGPO7o1TZLM9JP8YEquYo8nf21rUKisBKz5+w/vh26ESBl9PX8gnQ0mvlM3LV1D1AammIQxBGq2KO9VH2kw2aVRULSXZJXVlH5KQnikuFfrNjeWw5b4wziJaa6lM2uZidcTyuyBSlJWVxdFm/ZM70iYztXTziEXRWANNa4WpKAl5q1sUb7pQBebYcud8EcVnfDL5bIedZcySDHZwiLM+uSjpNT5fzKxY7nxkr/uwIEDrR9Nj1RDtfaM5olwDb7UHpAwFbZIO26rMygH/nhssDl1N0sXIOa+dD3W43/83sIvAr3OumnLmgB2UXg+bDlimVuYK2wWPV97IGewBOkYZ7VOQj22VFzD7K3ZuVstxWd6K1u5u6iSLS26sBrU9MvPdZqjpAqkJlm6TmWscEPYqOSVfaFv20GaOTY3P0fljNvtpeelMyi7Du9FL4m35uvX8bN6mDogyR1qZYuE2r5kyudqj6YfiO9YytJXvph8QrpPkHEd+k9HqnBGkjM03G4zvIasAQLXAmT6DZMwraA92VKBZALW3ZboRM5eYEupVOJfVvfsk60aw3RFcEZ8J8o9YjTph6YVaGdqXNUflj2TMHXRjt2ixC42DPby3pmNLveIUab017VqWj3gr3lBEDbebNDFNPinQZjCg38etPzF0ji+FLoZIh2epHaSdJZtj0DOP6gQgkmYuuhItkioa8P4rvuwm/YIWzhp6lNtj5jKQMxPrZrGIF61tXTs+5jc+Kv2keQ7n58ctY3WHddMxsvMBEifwTdi8Eawp7Qyx0kHzT+Ynan4AJiE+QRt2y1K1NowuN2GzVFqEZkXGVyhY9ypXMEbr8gs79b7pkOqhG6F8uuC/E3HTo5BpFCJId8BGt0vSx33wJza/klgyOx3s/7Ll/Ce+L14+Jah+ZcNQCJR0vfCN9otPrN/JUzqaapD2VLBpzYMqaDqqvu4FsX3RdIk5dNYPmTFjlXTkn9M2UcGtpnnbx7sx0oRWvpQ2ipukU5ozzM0tgMZQtplzEfwfv8Nv9JPiFtEI/3JB0nXpMv40SB1QSYRXPaCw7El0se9bnxmn0oYaCPBnTlhnXqxFDaM8dnHrYBkxHDVtgosfrplWo6NNP641IUoKMuQ6J0olnuttgnZZT5qhjCZPDdZmi/l1nPYkqitwq/zwhQ/bLEE/isgfzY0HQJhcMyVxys9QhhOismAMLhm4Rehbr7ZfpQwZJqUlEvLSXPCOvRi0S3HcngoYXj2cYsQ3xDVi9gqihC1+Koye6zxNUNukJEPksRoPcPabDbT3nnFzeLKsxXSDfAN8cj5r/qxQwW+I30u8Z7Z6dm5+bnkchLyx7DBkY1BOp1z5F4VRDKMujbfbN9JGPyERLXgyOXgXnS+t2HLgeUa60b2casYIOknpk9vf/6tWIkU7W5zF6XAPG0VCfunDacf2OW74vNe9EJPi/wzUpC66/sv+3HHFucXiSdXuoaPpY9NB0ca04Lrjw7/6zmnVNtXlW+2vyQM9BAyxkDy8ETvRTVRn0Zto2Bg7zjEagHjm9uZwikXeNIITIOpD5At4flwpX5m3NGJixwfdJ51QuDIHjbYVKdPnSb+BsO37aawnyAd/iH35GrQT+XMvpEwyqEftPu1Joc1uMa4DeD3BmfIuBhp3gOVhNQmGT5SPxIiD99qW7bUAkfAvXKOOxMPEjTSL9tFrQRkfnv3mzFChvj0dnxlcjWoQs7sDwmjlC3dzRruCrDiXWddNCsZdshH7iMnyZzdVmr4VpjaLR3KllrQmZgTZyfC8yBkhvapMXIVNgURyJLcKxQLyvJpKmf2hYSRZQsn1RXuN7ZwUoSBBOMW5kqSWULmtk65+Z/5ujF+0gN2uZJjplOyAmyb0M1w/rWHWjWxu03GcRoJklYnLdVCoVCVyW+wC7Q7hFEOlNqfbKFQ5guDBiuPV+q+jdyuaRJvsWBN62mb0Vll/hv+zFomthSDhdOKA6aTJrEtguQ9SBIGKpmuJ2qKLhCm4kGWfET7UBOrAqkHln4EGoOqRbFYrEQnOe7+A92TrMncpZth+5odv87ifDixC4dlGGbGGO8QqwujCZN8FA/dnKvEW+5FtbLy9yiEXwQ6fNh9wV1XtSCG/q0Q9Z7d/+G+hvPAGgByhkZj+HUBV9gjQqa83yQMHShF88RovKUHA/AGY3GB9GXF3um/6q/7htSTFB2T4rvuMzK7x3XeRZxmHJfjc00JY4yQGTs5xvP8Bg34dg8GEQZsoZoxzROL3ol2cRpJj6C4WaSZY9BL6ypa+df50M0QzRMzWHE1HzI7xh34vVrvIKO3kCE53TxXel/U7xStwAjCQAv3uD10Ni/2id06/O43bJW3KlU69fRSbDGVlOEBLjQfMqD6sgo0L0b8vSXCUCGjK2esR8gOWxlL1j3oThji4fk2QCf0kvqthUXjf/veREEsNIipQxmj8ge0Mbg7eAVSxnfr85z1VsyGj5IrgSUjvhWNseXqQl/CwKIlblDpeQ9WpHQXB/50YDfPD/GM3QzRCnudmi01BS1lU14b5UNjGaKfkKl0Bh3gYMn0IWHIbJOd+STlnqxI6Tqg81DPT/F9sWoFDA0NrTxdCV7zLc53FKPEkdvLOIZ9RaNkylZPst6lfEX5KV0VM9yTsRPE7l99ttog3U5v6EIY3O7wfLiSGWWx3L9nkD90b2H48DC9/dmX2VqHoe1L209ST5n2AL0lNBPk14XV56ttaHRkAod0bVW9apVMUJJHfl1XzkycnRDWeX6dz/+at37RHaeR9oRRRvHt447GMxb3M0jio1ThCDns/ZtX1YSJpoBdxEsVnf7L/lZ6hX7y2Q8kAEC9cw3qI2RK1IodnThDp0ZjXcWTceMnpVFoTJjko2T4ZoiWXAemA7UzFRiUcH3lohWOieWEto5j6+fW8K0wDCFRJBmu0XvR1uWM8KtAc/xA41ber2QOpyiS0ZwzpL5Nyr7ryqQ0Cs0Io4y00MqWfR7FbwVkYrikl0cWIo5TDm1jU1D0tz5s4ciQ9hNnJsCfyfOTrexfi7fJ5m05PFQ1sqYpqpjD6cAZx1kHiahuc9BcEo8TGh65RWhDGGjMly5fopEWEpdUs5/tc4TmQ1jNeOK/6te8H2fFZJd+ZEh+KFru8+7RsVEwczfmZJ5nSHcODgpC+1metdqaVrSBbgnNJbYQgSWTfpZuvb2OVtCAMKmnqeD1IG3kwSItaoGdBSuAygFxU9SKMLAko7ejkF3KBivY0eiwYmqfDB8dNnEm71WvbOHAepn7+xzNxtCkBSbliba0gZ6fSibEzSK2mJ+sPxnsT+qIMCQaPR+udBmVhpi6p7rm79u7MHGVLmqaNGqRqLLIS1KiqoWXY9wpzVEiz7FDc+vkdRgD8mdTz1LUeiEDc7Tb9eSYpiYaGuRe9G584uwErhN6zUpqRVt/SWO0Txhsh3SWFa3TWPw+1juNefYWhFckROicasnA2A20/+XK8opSqoRuzW59KEfmI1TCYHcjuc9vxUKhkFvPVT65c07SimS6Ei11jmus6mgraqxfSC6NGeLSCM4EjZwe1yZhoOmC3NzOvoVfwkiW9xlofpRyxmXrAE+EX4Tsy2zsTgxLRtnp03XeVd4u28fsspzJvMhMnpukoczatgfRO9Edayes0/rTUNS4L7g33mxAu8HdC3JBw1pmqyYMTQqkVRw005b5jjsB9nUa72/jHkb+EaG5FLKVAtsD2hTMD7p/YffluMrrtG/y8PBw3aqK9PO0XJmja0xQKWo65AzkYel9CaZ/3XmdOkEdYag3rLDjDYNgYTUtHWKrvEUlgO24OoUWC4VIlR3pAetx4qsJ5c8BLSC1nMIT90W352sP9cV5pzyTU26P26NkBZZd5O+Vfta7FX5qC02Cm7CyqAe87rxOnaCCMOmnKb/CGxaYCfROj/e9C1j87bVvtNqsMO5pf3HrUWuVjU468kBnlmSL/zrpYUm6eE15cC7ST+NRUu7nD1mUeJio9Ff4LmA+ZJBqrUl2M53XyUnbB+wZ+wm73lmLLREGO9Di0iLuMt3PmDdMQ1CvFKe+Wh271W4bFu1gJh2TGPrUaIHwgakTvRelvyPOSyfwyJYPflODY82aeJmxU8D6ih+Pzy3MmSS/GbTK4PWgTsxvThjYlBDTdAcyHx6KMW+Ypih9KFWmuGinfuM3kms5lUra0OEh2J/+y/7Mi9UsL9AuZ5V5midswWkjlDGd4L3iHbGNBL4NwCZMPkjy/81DftrH7LWyt0M0J4znnEvegXBPmTdMc1Q69muk38q2jWPc6b1YJxkMtHFf8LovcOXbZWhuUkWOivlNPQtsDaknqehSNLWcpPIzwkXAFe9Vn+2vttHjo5rInOaEKe901O/9/qt7EeaDZnqH86/zneeS8T/zpJ+GpAs07WCGf+0DnigBix8q6MRXE7DKZPmJ7YPbkaKusy48dnKfmxNm7ORY6Faoz+5s72DEOlKpinmR7ZAwpHfCTkP7+N34vq2qICmt/zFWmi9hD6pEqKR7IqwL+IMtZNhicZ93Q4WDcaHWE92cMPF7cZYbph+wrGlVzNz8nOOMo+3MKOjuOA4naQSJJ4lu1Vf1DmA7UObAsIEdnuNz6RdpEKYqp859wW0/ZbefsLdoazQnDGOL3vB946NVMaGZYPxhoo3oW7lc9nztAWc4KcbPgmNVgCTBH+8VL27RxpsNmDpyTl2laTVHslEnxifw2HjP6v58GAb8Qr6rvthSjF8XwrfC8giUFkErkWh3TNZppDEgz/HHccpR/lAWfhUyLzKZ5xnqAeZf8iQNT4pcNTgCI0xPwHfNhxWPbS+1nBw+Mtx69SUddkmz0ZxnnYwtLQJ6E1XYZr+bzf+aFwRhdW0VhKERqgYfZITpCUANC8wEYKTSKcd4pRXOSGzxp6UqV1qJpP+V9iFg7+EPjBkobLl8Lv00TTxsu4ARpldgOUxmR9P5leBM6UMpcC3QwJ6pki2Gpev2MaCtOQ87nWecnz3bNWeHEaaHgB/s/sP7dCpb/E68IIrh+cW63htlBwWwJbygV0I+QxUYYXoLkDOr6VWIDpqB63rtqtvVjcmWboERpudARhotkIK85COS4nH61OnFpeo0C9txG20BQTooMLYYCEaYXoT5oDk8Hx45PkLSWwaIPMkJOWUGrveKd/jwsOOMg7HFYDDC9C7cU26r1eq75pMzcKF9yanixncYYuAYYXocoAdUL+hdSSkD13PO5b3q07yvLEPrYITpdYAbUM9GT4xCMaO5tys/roRvhtk0hK6AEWZvAEa//YSdzkSAhnbp8iXnOOnMvW9TkrsFRpg9A3AjeieaeZ4J3QqBM7RbSvjW7OR5DzP9DQMjzB4DNLH0iXT8X3FSF0V6iM3FHySjS1GWz28MGGH2HmDVBL4NkAD/zTDP86IoToxPuC+4/Tf87c0bY2gdjDB7FdbPrfGHcWho/uukJjm5nOR/5n3XfKySXFcwwuxhwHSBnMnasot3FlPLKdrbMv08PXtjls1I1AmMMHseQ4eHFucXnaecc3+fg3qWXcucXsuE58MQNcwZoDkYYfoEjjOO0bHR+N047bYcmg7F/xVnvXw1ByNM/8B8kDgDIFiCM8H8OplT6ZnysG5y2oIRpt8A62Xl8QoZC3cjyO10Uo4uLTqZM0ALMML0JyBnHCcdckds/43g2JMV1l+uczDC9C3Mh8zhW+EJ50To24C4WeRf8hNnJtgs+A7BCNPngNG/+jwTfxCPLUTKHBdZiKSepJgzoG0wwvQ/IE98V8hYMjkzwHPe477gVs5PZmgRjDD7BdbPrYnHpEV35J8RcCa5nEwtJ8O3F53jTqahtQ5GmP0F51mn/aSdVqSVt0nxc2I5sTi/yDIDWgQjzL4DrUhz/aeLzMkSRWFdOH3mtO+qz3fNx0RNUzDC7FPYvrSt/riaepoKzYSwCmJLsfRaOvBdwOCpfXsOjDD7F6aDJpj+Y2NjkdsRsAXSJnjZn51ykyGyOs8i3rtghNnvgPUSvROFqIl9HxPfiDQzoJK7ySad1IARhoGAZgaQcM0dKXfzZmh1bTU4HWQDgKvACMNQgfkQyd10nHFAvAjrAv+Sd/Eu72Wv74qP5W7KYIRh+AQQKYmHidSTFIQM/jdxjxR1zv6fWccp1tWJgBGGoRomk+QMODUWmY+knxFnwKWvLznPOgMzAZYZwAjDUB/gBunqdD4z93/nCtJ0NKmrU3jy/L4u5GxOmM+O7DpchmG/ITQTInGbfQwmYRgYVIARhoFBBRhhGBhUgBGGgUEFGGEYGFSgmjC/vfutK9fBwLAnwCQMA4MKMMIwMKgAIwwDgwr8fzfWf43/kb01AAAAAElFTkSuQmCC" name="Obrázek5" align="bottom" width="90" height="109" border= "0">

Poznámka:

Zo želatínovej kapsuly sa môžu uvoľniť kúsky, ktoré sa pri inhalácii môžu dostať do úst a krku. Želatína nie je škodlivá, v ústach zmäkne a možno ju prehltnúť. Aby sa rozpadnutiu kapsuly predišlo, prepichnite kapsulu len raz.


6. Vydýchnite čo najhlbšie.

7. Vložte náustok do úst a mierne zakloňte hlavu. Obopnite náustok perami a vdychujte tak rýchlo a hlboko, ako sa len dá.

MorgqGNHQikkT7a0bbOqO06yPQ7qxY73g2y+8Nk2S9ShHSpCcvwqOKu1kdS3mCifbFs9wn6kLD6mRa09i7O4yWLGkrxp99itKqe4A07DGm6Z0iX5LkNL7OhtO2OtLQe5uJL9IFpy3O5lljBLpB6yLJMtdR0IqWaygaEV8kxb1RJ99Ii1ZqGvaw27Rc+5OvspwVerueP/0As7f6aEErhybyvcrye6P2ljXG8m1p2KKcZxKNOSeRld660CKZtmI9XfJ6dxrWcsm0/nrDaJtR9VbtO8Vv8tmCmV+0HEpvMDKNOC1estTLEHqrPCTeBCSctuZ6uzIEbSm+iDmNt8rUORlAkqXeNj/PSklGy3govZVtK6QNZW+VJP0kXEe3CklezzNDg1k3pQWEfJ/TFkPpLXqrpK1YWtIvaEO3k5RG780vWq4e9obRqik94SoJz4Jt2E4OR/MTWvB20ZYMJMmqf6OBm5/t3uS0RdSO5tnSqr57Z0Vp0U0WerBpnG9fG4RWzuXk6eXk/e9mvGiyfe36kDQe/CXbJS2P/p3TylLyRH38ZkWzlyTMhraheZl4b3Z9tz2NT15nR8D/f8RpQbks05L2oDUtn2XJo7nzwH9O9k0ZDN2BLvIOir/5YpK8Kyf+8/ndEWlRLknXtKTcJ0CQZHZwEi/XQ9DO2dqDBo2dMOW5utCq1EAuyXzAikeQg+itoh2x6QY5jfSiYQ+4EvQWHBc0XnMMeeWOtJOaVm4OGBz1oWlXP2SCJGmxeyXNL050kqQlLSW/yMu814tmoTfmPibhG3mZ/N6CQWgP+B++tUu4JdDudaVVkjz1GyeLkCrfXGo3/yZPjEW9aV/rabwtiVzQKklGzZOF3s7fZf8V0/I4LfZ605q1s6wl3CUP5g5oFWNXQVvxP7neivVpfCkd+2XD0gJRb2/1bZWlmadZ7SnwcG1d0ti3Yq8/rdEdFHrLR3H+WaTN+0pSQSuGLF5w2l1Bb896004b0yAB7bci7XlX2vXqZSjfXKU39vlxkc/oJ0kLWvy6TEu60moCvdwH58osNpdkLsKiEUj57Mr2NPEIpO1Tyix2Tst8kbZyQFtBWlFKfv/Jg/oNu+uetCSsZ2fmHxTxG9dbdn7ilJY9kxRXttNgycJzLknSX2+pRNuoaGlO66+3VFw9LtJEy8grKj4T1e6I4XVlfhLSiDuaKLNsp8gYQkleXbmRZIO2p6XtO6Bla/GBAdUSSihJHgiELmhPxQuT0thhHESc0SJQK8uG7AWQJP8NGxe0bDOrSw5o2Kag3XFHC4XnSlTrOqAkw7/PeFTshFbHBTqal/GZ2g5oVHFlPPBhpUO4ySyfmOFGkmw5clbSvMFp9ZYNtQ8Gl63xyeduJEntuxAgLaPs7eDGx4+uu6NlpNgiZV9oxUBHlM8RckbLjXpHpK1k2uduaCzb6Sfr4y+JsOcGqCV8bpe4/i3uU0v41nBrIhYBSnNJI7NNuT+Q8OFK+MaLfKjKiSTJPCpoQtWAfiafHOGExp4P/jRf7iN8Ch81wDo4V7QbBU3cRQLSDpzRYvJnWa44cckTXPzB8jPJwgmNG9meuAkSPfb/cSAaN7Jk/eOvxE/hlBdOcyLJfJ7fer1GaHwR0DUnNK94AWkgucEGptlMcoc0cMA00eYtR3o7V9PgwzLZnSbXHdCqkRvpYxgeLHjCxoEkAzUNdAJci070pr4O0j5zRdPsngK3OWEjwucHY9LOnNA0W5+B4njk7aKW6B4rATo4dzTNWASfiVoeLPI+PzjpHQlr90Zq0M6c0HT3Jm6vyHMYLmqJbk8rsL0izyq4oP1RQ4s94Q03ExeS/FxHEzu489CR3nTzwGGUw2z94Ki/JFvQVg5omjFbuL1icEJpD4ajJcPQfM0JKMmVGwvQ08QTjBa40JuOBprlwSUJacej0lbMYe5P0+4Cvi/TQgc07b0B02DzBsIH/SNhS5oH9NaZJg2taGgs7LjnQJJaGuj4+IpMB7QPdLQnIu19j+muf48DA2zhAI4mox04oMEAWKSJzTIb8HOhN2m4D6G50Jt2BwJAe+SxCTsOaLoTwvb3GV+T7MJT0FoA2F4x9ty0k1q9ge0VXekNoXmQ5kJvmoBKot0flfbIG1pvYiQQe0PrjU/oFWiCJDv3OJrQNINxB3t9MCgtEk4xmhO9vaI0Fx6eniY2y8PTxE3KOM1BHIDQhKw2o7mIA7B7A7TzwMHIip4mbr5DaTTuHpQG7y0TaANIUqa5yHNhkqy9ZYk2iN4A7WxU2rkDSb5AaEIkwDyFgWkxoLm4N+yJvuvXq5ePPOZf9tabdn9IenxanzuBow9D1BJ43+I4zgg0B/eGSRKmusTxtyFocKN1J2OLGE2MBJzQMHvT07pKEn2C9gWnoZKMhK1mwfySQWjgWeYuaKgkq7Xl/JsOaOiTMwEtHFySYvLJxSwkvJa4puHPkPeENy4kOS7tBfYUs81bwhtxbmhX2pl1LXFBQxf6QUlePBoqyR/Ur9nk1/40tJb4rmkectK9JMelWUuSXDyah5wEE5SCbEQay54MK0lx3zCWPRmRNrjeRA8PrMcZnjZ3QcOeCQpp/sA0McYBq7YGkSQYW3EiSVta4oSGWYAYmz4f/N7EnnZw2tm74heHpoGIZFxaNC5tMTTtuvCGeQ2D0oCvOTwNzFS4PSrtrYFpn4qSBPspXHwamM8C9lO4+LRwVEm6p0WIpwA20HYiyXFpjzz9uXIPGn4cHI1JC1zQML8ESJLNxBuSBh/17YbmITThzdnBgxFpmRsaIknw4Co3krQbXXdEQzKGqegqnzEvfVAauG0nNCTT+xycAnv9DUB75p6GjAeAU470pqfF7mmWM3XyCjooTXQn3dAQSUaicTiSpP4A2Um+qdWgNF94k4LdLoemJW5qif4A2clkaL2BdVuD3xscox1abyPTxDcjS3JoGpyBMbQkIQ08ZcI97Vye7zEoLRn13tJLTBtXkrGYUxueBhZrDi7JUWnrUWlPQYQwNA0u1txcKlo4qiRHpq3Ed4NL8iXS4lFpQ+vtGaB9MbBfAmmfrYalKY6JNtEm2kSbaBNtok20iTbRJtpEm2gTbaJNtIk20SbaRJtoE22iTbSJNtEm2kSbaBNtok20iTbRJtpEm2gTrddxyp76fHq6t7fn77GXPn31xU9/enePP4ru6v7+/tV9gbZPhj9q2hjHRJtoE22iTbSJNtGMx9at7Xhri70gZHvb+/UD5kQk7L8HxX/BCA5QfUy0iTbRJtpE+wbT/h99jqpUzPOKVAAAAABJRU5ErkJggg==" name="Obrázek7" align="bottom" width="90" height="107" border= "0">

8. Zadržte dych tak dlho, kým Vám to nie je nepríjemné, a vyberte inhalátor z úst. Potom dýchajte normálne. Otvorte inhalátor a overte si, či v kapsule neostal prášok. Ak v kapsule ostal zvyšok prášku, opakujte kroky 6 až 8.


9. Po použití vyberte prázdnu kapsulu a uzavrite náustok.


Čistenie inhalátora:

Zvyšky prášku odstráňte z náustka a z priestoru pre kapsulu vytretím suchou tkaninou. Možno použiť aj čistú mäkkú kefku.


Ak použijete viac Formoventu12 μg, ako máte:

Ihneď to povedzte svojmu lekárovi alebo choďte do najbližšej nemocnice, ak máte

 • pocit na vracanie

 • vraciate

 • tachykardiu (zrýchlený srdcový tep)

 • triašku

 • bolesť hlavy

 • ospalosť

 • búšenie srdca

 • arytmie (arytmie srdcovej komory, kedy súabnormálne zmeny v tepovej frekvencii)

 • metabolickú acidózu (zmena spôsobená nadmernou kyslosťou v krvi, ktorá môže spôsobiť zvýšenie frekvencie dýchania, zmätenosť a otupenosť)

 • znížený krvný tlak

 • hypokaliémiu (zníženie hladiny draslíka v krvi, ktoré môže spôsobiť slabosť, srdcovú arytmiu, ochorenie obličiek a zápchu)

 • hyperglykémiu (zvýšená hladina cukru v krvi, ktorá môže spôsobiť smäd, časté močenie a únavu).

 • predĺženie QTc intervalu (spomalený srdcový rytmus)


Formoterol môže vyvolať ischemické ochorenie srdca (znížené zásobovanie srdcového svalu krvou).


Ak zabudnete použiť Formovent12 μg:

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo

lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci

sa neprejavia u každého.


Formovent 12 μg môže spôsobiť tiež nasledujúce vedľajšie účinky:

 • Časté (postihujú 1 až 10 pacientov zo 100): bolesť hlavy, búšenie srdca a tras

 • Menej časté (postihujú 1 až 10 pacientov z 1 000): chorobný nepokoj (agitovanosť), závraty, úzkosť, nervozita, nespavosť, tachykardia (rýchly pulz), zhoršenie bronchospazmu (závažné stiahnutie priedušiek spôsobujúce problémy pri dýchaní), svalové kŕče, myalgia (bolesti svalov), poruchy spánku, nepokoj.

 • Zriedkavé (postihujú 1 až 10 pacientov z 10 000) : reakcie precitlivenosti (závažné zníženie krvného tlaku, opuch, kedy opouchnú končatiny, brucho, hrdlo a ostatné orgány, bronchospazmus, kedy stiahnutie pridušiek spôsobí problémy pri dýchaní, exantém, kedy sa na koži tvoria erupcie, žihľavka, svrbemie, pocit na vracanie, poruchy chuti, orofaryngeálne podráždenie (podráždenie v ústach a hltane), srdcové arytmie (ako je atriálna fibrilácia, ktorá je obvykle spájaná s búšením srdca, mdloby a bolesť na hrudníku, supraventrikulárna tachykardia, čo znamená rýchly srdcový rytmus a extrasystoly, čo je nepravidelný srdcový rytmus) a nízke hladiny sodíka v krvi.

 • Veľmi zriedkavé (postihujú menej ako 1 pacienta z 10 000): periférny edém (opuchy chodidiel, rúk a členkov, hyperglykémia (vysoká hladina cukru v krvi, čo môže spôsobovať smäd, častejšie močenie a únavu), ťažké zvieravé bolesti alebo pocit tlaku na hrudníku (angina pectoris), predĺženie QTc intervalu (zmeny frekvencie srdcového rytmu), kolísavý krvný tlak, paradoxný bronchospazmus (stiahnutie svalov v dýchacích cestách po liečby bronchodilatátorom), vysoké haldiny draslíka v krvi.


Môže sa tiež objaviť zvýšenie hladín inzulínu, voľných mastných kyselín, glycerolu a ketópnových látok v krvi.


Niektoré z týchto vedľajších účinkov môžu spontánne vymiznúť; ak príznaky pretrvávajú alebo Vám spôsobujú väčšie ťažkosti, upozornite na ne svojho lekára.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


5. Ako uchovávať Formovent 12 g


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

Uchovávajte v pôvodnom obale.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Formovent 12 μg obsahuje:

 • Liečivo je formoteroliumfumarát. Každá kapsula obsahuje 12 mikrogramov formoteroliumfumarátu (vo forme dihydrátu).


 • Ďalšia zložka je monohydrát laktózy. Kapsula obsahuje želatínu.


Ako vyzerá Formovent 12 μg a obsah balenia

Formovent 12 g je inhalačný prášok v tvrdej priehľadnej kapsule obsahujúcej biely prášok.

Formovent 12 g sa dodáva v blistroch v baleniach obsahujúcich 1 inhalátor + 10, 20, 30, 50, 56, 60, 100, 120, 180 alebo 200 kapsúl2 inhalátory + 100 kapsúl4 inhalátory + 200 kapsúl; 50 inhalátorov + 500 kapsúl a 50 alebo 60 kapsúl bez inhalátora.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca:

Italchimici SpA, Pomezia (Rím), Taliansko


Laboratorios Liconsa S.A, Azuqueca de Henares (Guadalajara), Španielsko


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

S&D Pharma Ltd., o.z. S&D Pharma Slovakia

Farebná 32

821 05 Bratislava

Tel.: 02/6544 1752

info@sdpharma.sk


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Dánsko: Formotifi, inhalationspulver i kapsler 12 mikrogram

Česká republika: Formovent 12 g

Taliansko: Kurovent 12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide

Slovenská republika: Formovent 12 g


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v marci 2013.


7Formovent 12 µg

Súhrn údajov o lieku


PRíLOHA č.1 K NOTIFIKáCII ZMENY V REGISTRáCII LIEKU ev. č.: 2012/04769


SÚHRN CHARAKTERISTických vlastností lieku

1. NÁZOV LIEKU


Formovent 12 g

Inhalačný prášok v tvrdej kapsule


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jedna tvrdá kapsula s inhalačným práškom obsahuje dihydrát formoteroliumfumarátu 12,5 mikrogramov, čo zodpovedá 12 mikrogramov formoteroliumfumarátu.

Pomocné látky: monohydrát laktózy 23,99 mg.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.3. LIEKOVÁ FORMA


Inhalačný prášok v tvrdej kapsule


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Profylaxia a liečba bronchospazmu u pacientov s obštrukčnými ochoreniami dýchacích ciest ako sú bronchiálna astma a chronická bronchitída s emfyzémom alebo bez neho, ako aj bronchospazmus indukovaný alergénmi, námahou alebo chladom.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Kapsuly sú určené len na inhaláciu.


Bronchodilatačný účinok formoterolu je význačný ešte aj 12 hodín po inhalácii. Podávanie lieku dvakrát denne je preto vo väčšine prípadov postačujúce na zvládnutie bronchokonstrikcie spojenej s chronickým ochorením, a to počas dňa aj noci.


Dospelí

Symptomatická liečba bronchiálnej astmy a iných chronických obštrukčných ochorení dýchacích ciest s reverzibilnou zložkou:

Ak je nevyhnutné zmierniť možné príznaky, možno použiť ďalšiu 1 – 2 kapsuly denne. Pacient má byť informovaný, že ak je potrebná dodatočná dávka častejšie ako dvakrát týždenne, má sa stav konzultovať s lekárom a liečba sa má prehodnotiť, pretože je možné, že sa zhoršil zdravotný stav pacienta.


Profylaxia bronchospazmu vyvolaného námahou alebo nevyhnutným vystavením sa známemu alergénu:

Obsah 1 inhalačnej kapsuly sa inhaluje 15 minút pred očakávanou námahou alebo vystavením sa alergénu. U dospelých pacientov s ťažkou astmou môžu byť potrebné 2 kapsuly.


Deti staršie ako 6 rokov

Symptomatická liečba bronchiálnej astmy a iných chronických obštrukčných ochorení dýchacích ciest s reverzibilnou zložkou:

Normálna udržiavacia dávka je 1 inhalačná kapsula dvakrát denne.


Profylaxia bronchospazmu vyvolaného námahou alebo pred nevyhnutným vystavením sa známemu alergénu:

Obsah 1 inhalačnej kapsuly sa inhaluje 15 minút pred očakávanou námahou alebo vystavením sa alergénu.


Liek sa nemá používať u detí mladších ako 6 rokov.


Treba zabezpečiť, aby pacienti dostali od lekára alebo lekárnika inštrukcie, ako majú inhalátor používať.

Je dôležité, aby pacient vedel, že želatínová kapsula sa môže rozpadnúť na menšie časti a malé čiastočky želatíny sa môžu počas inhalácie dostať do úst a krku. Toto riziko možno minimalizovať tak, že sa kapsula neprepichne viac ako jedenkrát.

Kapsuly majú zostať v blistrovom obale až do použitia.


 1. Kontraindikácie

 • Precitlivenosť na formoterol, na beta-2 agonisty vo všeobecnosti alebo na laktózu (ktorá obsahuje malé množstvo mliečnych proteínov), alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1

 • srdcové arytmie (zvlášť AV blokáda III. stupňa)

 • idiopatická subvalvulárna aortálna stenóza

 • hypertrofická obštrukčná kardiomyopatia

 • tyreotoxikóza

 • hypokaliémia

 • potvrdené alebo suspektné predĺženie QT-intervalu. Formoterol sa nemá používať u pacientov s QTc 0,44 s (pozri časť 4.5 Liekové a iné interakcie).


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Formoterol sa nemá používať (a nie je dostatočný) ako liek prvej voľby pri liečbe astmy.


Pacienti s astmou, ktorí vyžadujú liečbu dlhodobo pôsobiacimi ß2-agonistami môžu tiež dostávať udržiavaciu protizápalovú liečbu kortikosteroidmi. Pacientov treba požiadať, aby pokračovali v liečbe, ale aby ihneď vyhľadali lekára, ak symptómy znížia. Ak symptómy pretrvávajú alebo je potrebné zvýšiť liečbu ß2-agonistami, znamená to zhoršenie prebiehajúceho ochorenia a potrebu opätovného prehodnotenia udržiavacej liečby.


Hoci sa Formovent môže začať podávať ako prídavná liečba, ak symptómy astmy nie sú dostatočne kontrolované inhalačnými kortikosteroidmi, pacienti nemajú začínať liečbu Formoventom počas závažnej akútnej exacerbácie alebo ak sa u nich signifikantne alebo akútne zhorší astma. Počas liečby Formoventom sa môžu objaviť závažné nežiaduce reakcie vyvolané astmou a zhoršenie stavu. Pacientov treba požiadať, aby pokračovali v liečbe, ale aby ihneď vyhľadali lekára, ak symptómy astmy zostávajú nekontrolované alebo sa zhoršia po začatí liečby Formoventom. Hneď, ako sú symptómy astmy kontrolované, možno zvážiť postupné znižovanie dávky Formoventu.

Dôležité je pravidelné sledovanie pacienta, ak sa postupne znižuje dávka. Má sa podávať čo najnižšia účinná dávka Formoventu.


Maximálna denná dávka sa nesmie prekročiť. Dlhodobá bezpečnosť pravidelnej liečby pri dávkach vyšších ako 36 mikrogramov za deň u dospelých pacientov s astmou a 18 mikrogramov za deň u detí s COPD sa nestanovila.


Častejšia potreba liečby (t.j. profylaktická liečba napr. kortikosteroidmi a dlhodobo pôsobiacimi ß2-agonistami) na prevenciu námahou indukovanej bronchokonstrikcie niekoľkokrát za týždeň, okrem adekvátnej udržiavacej liečby, môže byť znakom suboptimálnej kontroly astmy a potrebné je opakovane prehodnotiť liečbu astmy a vyhodnotiť prínos liečby.


Opatrnosť je potrebná u pacientov s feochromocytómom, závažnou hypertenziou, aneuryzmou, alebo ostatnými závažnými srdcovými poruchami ako sú ischemická choroba srdca alebo závažná srdcová dekompenzácia.


Formoterol môže indukovať predĺženie QTc-intervalu. Opatrnosť je potrebná u pacientov liečených liekmi, ktoré ovplyvňujú QTc interval.


V dôsledku hyperglykemického účinku ß2-agonistov sa má u diabetických pacientov častejšie kontrolovať hladina glukózy v krvi.


Liečba ß2 -agonistami môže viesť k potenciálne závažnej hypokaliémii. Zvýšená opatrnosť je potrebná pri akútnej ťažkej astme, pretože riziko hypoxie zvyšuje riziko hypokaliémie.

Hypokaliemický účinok môže byť potenciovaný súbežnou liečbou xantín-derivátmi, steroidmi a diuretikami. Preto sa v takýchto situáciách majú sledovať sérové hladiny draslíka.


Tak ako pri inej inhalačnej terapii, aj tu existuje riziko paradoxného bronchospazmu. Ak vznikne, liečba sa má ihneď prerušiť a nahradiť alternatívnou terapiou (pozri časť 4.8).


Formovent obsahuje monohydrát laktózy (menej ako 500 mikrogramov na jednu podanú dávku). Množstvo by za normálnych okolností nemali spôsobiť problémy u pacientov s intoleranciou laktózy. Pacienti s dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskym deficitom laktázy alebo glukózo-galaktózovou intoleranciou nesmú používať tento liek.


Deti mladšie ako 6 rokov nesmú byť liečené formoterolom, keďže nie sú k dispozícii dostatočné skúsenosti u tejto vekovej skupiny.Inhalačný prášok formoterol sa nemá terapeuticky užívať v prípadoch predčasného pôrodu alebo hroziaceho potratu.


Ako ostatné beta-2 agonisty, môže formoterol obmedziť pôrodné bolesti relaxáciou hladkej svaloviny maternice.


4.5 Liekové a iné interakcie


Nerobili sa žiadne špecifické interakčné štúdie s Formoventom.


Súbežná liečba s inými sympatomimetickými látkami ako sú iní ß2-agonisti alebo efedrín môže potenciovať nežiaduce účinky Formoventu a môže vyžadovať titráciu dávky.


Súbežná liečba xantínovými derivátmi, steroidmi alebo diuretikami ako sú tiazidy a klučkové diuretiká môže potenciovať zriedkavé hypokaliemický nežiaduci účinok ß2-agonistov. Hypokaliémia môže zvýšiť dispozíciu arytmií u pacientov, ktorí sú liečení digitálisovými glykozidmi.


Existuje teoretické riziko, že súbežná liečba s inými liekmi, o ktorých je známe, že predlžujú QTc interval, môže zvýšiť farmakodynamickú interakciu s formoterolom a zvýšiť možné riziko ventrikulárnej arytmie. Príkladmi týchto liekov sú niektoré antihistaminiká (napr. terfenadín, astemizol, mizolastín), niektoré antiarytmiká (napr. chinidín, disopyramidín, prokaínamid), erytromycín, fenotiazíny a tricyklické antidepresíva.


Možný je zvýšený hyperglykemický účinok kombinácie kortikosteroidov a formoterolu.


Existuje zvýšené riziko arytmie u pacientov dostávajúcich súbežnú anestéziu s hylogénovými hydrokarbónmi.


Bronchodilatačné účinky formoterolu môžu byť zvýšené anticholingergnými liekmi, kortikosteroidmi a xantínovými derivátmi.


Beta-adrenergné blokátory môžu zoslabiť alebo inhibovať účinok Fomoventu. Formovent sa preto nemá podávať spolu s beta-blokátormi (vrátane očných kvapiek), pokým na to nie sú presvedčivé dôvody.4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje u používaní formoterolu u gravidných žien. V štúdiách u zvierat formoterol spôsobil implantačné straty ako aj znížené skoré postnatálne prežívanie a zníženú pôrodnú hmotnosť. Účinky sa objavili pri podstatne vyšších systémových expozíciách ako sa dosahujú pri klinickom používaní formoterolu. Liečba Formoventom sa má zvážiť pri všetkých štádiách gravidity, ak je potrebná kontrola astmy a ak očakávaný prínos z liečby pre matku je vyšší ako možné riziko pre plod. Potenciálne riziko pre ľudí nie je známe.

Nie je známe, či sa formoterol vylučuje do materského mlieka u ľudí. U potkanov sa malé množstvo formoterolu zistilo v mlieku. Podávanie Formoventu ženám, ktoré dojčia, možno zvážiť len v prípade, kedy očakávaný prínos z liečby pre matku je vyšší ako možné riziko pre dieťa.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Formovent neovplyvňuje schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

V prípade nežiaducich účinkov ako sú tremor a nervozita, môže byť ovplyvnená schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie liečby ß2-agonistami, ako sú tremor a palpitácie, boli mierne a vymizli po niekoľkých dňoch liečby.


Nežiaduce reakcie, ktoré sa spájali s formoterolom, možno rozdeliť podľa tried orgánových systémov a frekvencie. Frekvencie sú definované ako: veľmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10), menej časté (≥1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (≥1/10 000 až < 1/1 000) a veľmi zriedkavé (< 1/10 000).


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Časté

Menej časté

Zriedkavé


Veľmi zriedkavé

Palpitácie

Tachykardia

Srdcová arytmie, napr. atriálna fibrilácia, supraventrikulárna tachykardia, extrasystoly

Angina pectoris, predĺženie QTc intervalu

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Zriedkavé

Nauzea, orofaryngeálne podráždenie

Poruchy imunitného systému

Zriedkavé


Veľmi zriedkavé

Hypersenzitívne reakcie, napr. bronchospazmus, exantém, žihľavka, pruritus, závažná hypotenzia, angioedém

Periférny edém

Poruchy metabolizmu a výživy

Zriedkavé

Veľmi zriedkavé

Hypokaliémia

Hyperglykémia, hyperkaliémia

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Menej časté

Svalové kŕče, myalgia

Poruchy nervového systému

Časté

Menej časté

Bolesť hlavy, tremor

Úzkosť, nervozita, insomnia, závraty


Zriedkavé

Poruchy chuti

Psychické poruchy

Menej časté

Agitácia, nepokoj, poruchy spánku

Poruchy ciev

Veľmi zriedkavé

Zmeny krvného tlaku

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Menej časté


Zhoršenie bronchospazmuPodobne, ako pri všetkých inhalačných liečbach, môže sa vo veľmi zriedkavých prípadoch objaviť paradoxný bronchospazmus.


Liečba ß2-agonistami môže spôsobiť zvýšenie hladín inzulínu, voľných mastných kyslín, glycerolu a ketónových látok v krvi.


Pomocná látka laktóza obsahuje v malom množstve mliečne proteíny. Tieto môžu spôsobiť alergické reakcie.4.9 Predávkovanie


K dispozícii sú obmedzené klinické skúsenosti s liečbou predávkovania. Predávkovanie bude pravdepodobne viesť k príznakom typickým pre ß2- agonisty: tremor, bolesť hlavy, palpitácie, hyperglykémia, hypokaliémia, predĺžený QTc interval, ventrikulárna arytmia, somnolencia, metabolická acidóza, hypotenzia, nauzea a vracanie. ß2 agonisty môžu vyprovokovať ischemické ochorenie srdca akútnym znížením diastolického tlaku krvi alebo vyvolaním arytmií.


Liečba

Podporná a symptomatická.

V závažných prípadoch má byť pacient prijatý do nemocnice.

Možno zvážiť použitie kardioselektívnych betablokátorov, ale len s mimoriadnou opatrnosťou, pretože môžu vyvolať bronchospazmus. Potrebné je monitorovať sérový draslík.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: liečivá na obštrukčné ochorenia dýchacích ciest, adrenergiká, inhalanciá, selektívne agonisty beta-2 adrenergných receptorov.

ATC kód: R03AC13.


Formoterol je silný selektívny agonista beta-2 adrenergných receptorov. Formoterol preukazuje bronchodilatačný účinok u pacientov s reverzibilnou obštrukciou dýchacích ciest. Účinok nastupuje rýchlo (počas 1 – 3 minút) a je signifikantný ešte 12 hodín po inhalácii. Pri terapeutických dávkach je kardiovaskulárny účinok malý a prejavuje sa iba príležitostne.


Formoterol inhibuje uvoľňovanie histamínu a leukotriénov z pasívne senzitizovaných ľudských pľúc. V pokusoch na zvieratách sa pozorovali určité protizápalové vlastnosti, ako napríklad potlačenie edému a akumulácie zápalových buniek.


U ľudí sa formoterol ukázal účinný v prevencii bronchospazmov indukovaných inhalačnými alergénmi, fyzickou aktivitou, chladným vzduchom, histamínom a metacholínom.


U pacientov so stabilizovaným chronickým obštrukčným ochorením pľúc s reverzibilnou zložkou, sa dokázalo, že formoterol podaný pomocou inhalátora Aerolizer v dávkach 12 a 24 mikrogramov dvakrát denne má bronchodilatačný účinok s náhlym začiatkom, ktorý trvá minimálne 12 hodín. Navyše liečba viedla k subjektívnemu zlepšeniu kvality života, ktorá sa hodnotila pomocou dotazníka „Saint George´s Respiratory Questionnaire“.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia:

Možno predpokladať, že až 90 % formoterolu podaného inhalátorom pacient prehltne a potom sa resorbuje z gastrointestinálneho traktu. To znamená, že farmakokinetické vlastnosti perorálnej formy sa vo veľkej miere uplatňujú aj pri inhalačnom prášku.

Perorálne dávky formoteroliumfumarátu do 300 mikrogramov sa z gastrointestinálneho traktu rýchlo resorbujú. Maximálne plazmatické koncentrácie nezmeneného formoterolu sa dosiahnu za 0,5 – 1 hodinu po podaní. Pri perorálnej dávke 80 mikrogramov sa resorbuje 65 % a viac.


Farmakokinetika formoterolu je lineárna v sledovanom rozsahu perorálnych dávok (20 – 300 mikrogramov). Opakované perorálne podávanie 40 – 160 mikrogramov denne nevedie k významnej akumulácii liečiva.


Po inhalácii terapeutických dávok sa plazmatické hladiny formoterolu nedajú dokázať v súčasnosti používanými analytickými metódami. Analýzy rýchlosti vylučovania močom naznačujú, že absorpcia inhalovaného formoterolu je rýchla. Maximálna rýchlosť vylučovania po podaní 12 – 96 mikrogramov sa dosahuje v priebehu 1 – 2 hodín po inhalácii. Pri podaní vyššej dávky ako je terapeutická (jednorazová dávka 120 mikrogramov) sa maximálna plazmatická koncentrácia (266 pikomolov/l) pozorovala 5 minút po inhalácii. U pacientov s chronickým obštrukčným ochorením pľúc s reverzibilnou zložkou, ktorí sa liečili 12 týždňov formoteroliumfumarátom v dávkach 12 alebo 24 mikrogramov dvakrát denne, sa plazmatické koncentrácie formoterolu pohybovali 10 minút po inhalácii medzi 11,5 a 25,7 pmol/l, 2 hodiny po inhalácii medzi 11,5 a 23,3 pmol/l a 6 hodín po inhalácii medzi 11,5 a 50,3 pmol/l.


Kumulatívne vylučovanie formoterolu močom po podaní inhalačného prášku (12-24 mikrogramov) a dvoch rôznych aerosolových foriem (12-96 mikrogramov) ukázalo, že množstvo formoterolu dostupné v krvnom obehu sa zvyšuje úmerne s dávkou.


Distribúcia:

Väzba formoterolu na plazmatické bielkoviny je 61 – 64 % (34 % primárne na albumín).


V rozsahu koncentrácií, ktoré sa dosahujú pri terapeutických dávkach, nedochádza k nasýteniu „väzbových miest“.


Biotransformácia:

Formoterol sa eliminuje primárne glukuronidáciou. Značná časť sa metabolizuje O-demetyláciou, po ktorej nasleduje glukuronidácia.


Eliminácia

Zdá sa, že eliminácia formoterolu je polyfázická, pričom zdanlivý polčas závisí od sledovaného časového intervalu. Na základe koncentrácií v plazme alebo v krvi po 6, 8 alebo 12 hodinách po perorálnom podaní sa stanovil polčas eliminácie približne 2 – 3 hodiny. Na základe rýchlostí vylučovania močom medzi 3 a 16 hodinami po inhalácii sa vypočítal polčas približne 5 hodín.


Formoterol a jeho metabolity sa z ľudského organizmu úplne vylúčia: asi 2/3 perorálnej dávky sa vylúčia močom a 1/3 stolicou. Po inhalácii sa 6 - 9% dávky vylučuje v nezmenenej forme močom. Renálny klírens formoterolu je 150 ml/min.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Mutagenita:

Pokusy skúmajúce mutagenitu zahŕňali široký rozsah experimentálnych konečných ukazovateľov. V žiadnom z uskutočnených pokusov in vitroaleboin vivosa nezaznamenali genotoxické účinky.


Karcinogenita:

Skúšania na potkanoch a myšiach trvajúce 2 roky nepreukázali žiadny karcinogénny potenciál.


U myších samcov, ktorým sa podávali veľmi vysoké dávky formoterolu, sa pozoroval mierne zvýšený výskyt benígnych subkapsulárnych nádorov adrenálnych buniek, ktoré sa považujú za odraz zmien počas fyziologického procesu starnutia.


Dve skúšania na potkanoch, ktoré zahŕňali dve rôzne dávkovania, ukázali zvýšenie výskytu mezovariálneho leiomyómu. Tieto benígne nádory typicky súviseli s dlhodobým podávaním vysokých koncentrácií beta-2 adrenergných liečiv potkanom. Pozoroval sa aj zvýšený výskyt ovariálnych cýst a benígnych granulómov alebo tumorov tekálnych buniek. Je známe, že beta-agonisty postihujú ováriá potkanov, čo je veľmi pravdepodobne špecifické pre hlodavce. Pri užívaní vyšších dávok sa zaznamenalo aj niekoľko iných typov nádorov, ale ich frekvencia bola taká istá ako frekvencia v kontrolnej populácii z minulosti. Takéto nádory sa nezaznamenali v experimentoch pri užívaní nízkych dávok.


Výskyt žiadneho z nádorov sa štatisticky významne nezvýšil pri najnižšej dávke, pri ktorej bol systémový účinok 10-krát vyšší, ako sa očakáva pri najvyššej odporúčanej dávke formoterolu.


Na základe týchto zistení ako aj neprítomnosti mutagénneho potenciálu možno predpokladať, že použitie formoterolu v terapeutických dávkach nepredstavuje karcinogénne riziko.


Reprodukčná toxicita:

Experimenty na zvieratách neukázali teratogénne účinky. Po perorálnom podaní sa formoterol vylučuje do mlieka dojčiacich potkanov.


6. FARMACEUTICKÉ informácie


6.1 Zoznam pomocných látok


Monohydrát laktózy. Kapsula obsahuje želatínu.


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


24 mesiacov.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C. Uchovávajte v pôvodnom obale.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/PVDC blistrové balenie.

Veľkosti balení

1 inhalátor + 10, 20, 30, 50, 56, 60, 100, 120, 180 alebo 200 kapsúl.

2 inhalátory + 100 kapsúl.

4 inhalátory + 200 kapsúl.

50 inhalátorov + 500 kapsúl.

50 alebo 60 kapsúl bez inhalátora.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Pre správne podávanie lieku treba zabezpečiť, aby lekár alebo lekárnik pacientovi ukázal, ako sa inhalátor používa.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Italchimici SpA

Pomezia (Rím), Taliansko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


14/0071/05-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


23.03.2005


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU 3/2013


8Formovent 12 µg