+ ipil.sk

Fortulin Novolizer 6 mikrogramovPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.: 2012/08484 a 2012/08485


Písomná informácia pre používateľa


Fortulin Novolizer 6 mikrogramov

Fortulin Novolizer 12 mikrogramov

inhalačný prášok

dihydrát formoteroliumfumarátu


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používaťtento liek, pretože

obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám.Nedávajte ho nikomu inému.Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Fortulin Novolizera na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Fortulin Novolizer

3. Ako používať Fortulin Novolizer

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Fortulin Novolizer

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Fortulin Novolizera na čo sa používa


Fortulin Novolizerje prášok na inhaláciu, ktorý obsahuje formoterol. Jeho liečivo sa priamo dodáva do pľúc, kde je potrebné. Používa sa na liečbu príznakov sipotu a dýchavičnosti u pacientov so stredne ťažkou až ťažkou astmou. Formoterol patrí do skupiny liekov známych ako dlhodobo pôsobiace beta-agonisty. Tieto lieky uvoľňujú určité svaly, napríklad rozširujú dýchacie cesty v pľúcach.


Fortulin Novolizerje určený na urdžiavaciu liečbu na zmiernenie príznakov zúženia priedušiek u pacientov sastmou, ak primeraná liečba samotnými kortikosteroidmi (buď inhalačnými alebo užívanými ústami) nie je dostatočná.


Fortulin Novolizerje určený aj na zmiernenie príznakov zúženia priedušiek, ako je kašeľ, sipot a dýchavičnosť u pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (CHOCHP).


Fortulin Novolizerje určený pre dospelých, dospievajúcich a deti vo veku od 6 do 12 rokov.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Fortulin Novolizer


Nepoužívajte Fortulin Novolizer, ak ste alergický na formoterol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Fortulin Novolizer, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.


Fortulin Novolizer sa nemá používať(a nie je dostatočný) ako prvá liečba astmy.


Fortulin Novolizer sa nemá používať na liečbu akútneho astmatického záchvatu. V tomto prípade máte užiť krátkodobo pôsobiaci bronchodilatátor (liek, ktorý rozširuje priedušky) (napr. salbutamol).


Ak ste astmatický pacient, máte dostávať ajliečbuglukokortikosteroidmi, aby sa dosiahlaoptimálna liečba zápalu priedušiek.

Je dôležité, aby ste pokračovali v užívaní vašej protizápalovej liečby (glukokortikosteroidom). Bez dohody s lekárom si nesmiete znížiť dávku protizápalovej liečby (glukokortikosteroidom) po začatí užívania formoterolu, dokonca ani, ak sa príznaky zlepšia.


Ak potrebujete liečbu na zabránenie astmy vyvolanej fyzickou námahou častejšie než ju zvyčajne užívate, môže to byť znakom, že vaša kontrola astmy nie je dostatočne dobrá. V takomto prípade musíte vyhľadať lekára na opätovné prehodnotenie astmy.


Buďte zvlášť opatrný a pred použitímFortulinu Novolizerpovedzte lekárovi, ak

 • máte akékoľvek ochorenie srdca, najmä nedávny srdcový záchvat, ochorenie vencovitých ciev srdca alebo závažné oslabenie srdcového svalu (kongestívne zlyhanie srdca),

 • máte ochorenia srdcového rytmu, ako je zrýchlená tepová frekvencia, porucha srdcovej chlopne alebo určité anomálie (odchýlky) na elektrokardiograme alebo nejaké iné ochorenie srdca,

 • máte problémy s krvným tlakom,

 • máte cukrovku,

 • máte nízke hladiny draslíka v krvi,

 • máte nadmerne aktívnu štítnu žľazu alebo

 • máte nádor drene nadobličiek tvoriaci adrenalín aj noradrenalín

 • idete na akúkoľvek operáciu alebo vám majú podať halogénované anestetiká (lieky na celkové znecitlivenie).


Tak ako pri každej inhalačnej liečbe aj tu je riziko paradoxného bronchospazmu (náhle zhoršenie sipotu a dýchavičnosti) bezprostredne po použití inhalátora. Ak sa to stane, musíte sa o tom okamžite porozprávať s lekárom.


Ak vaše príznaky pretrvávajú alebo sa zhoršia alebo sa zvýši počet dávok formoterolu, ktoré potrebujete užívať na kontrolu príznakov, zvyčajne to poukazuje na zhoršenie ochorenia; v takýchto prípadoch musíte kontaktovať lekára, aby opätovne prehodnotil vašu liečbu.


Deti

Tento liek sa neodporúča na používanie u detí vo veku nižšom než 6 rokov.


Iné lieky a Fortulin Novolizer


Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Niektoré lieky môžu ovplyvňovať účinok Fortulinu Novolizer.


Osobitne sa to týka liekov:

 • iné beta-agonisty (napr. salbutamol, salmeterol) alebo efedrín (používa sa na liečbu upchatého nosa)

 • používaných na liečbu bronchiálnej astmy (xantínové deriváty, ako je teofylín alebo steroidy, ako je prednizolón)

 • používaných na zvýšenie tvorby moču (diuretiká alebo tablety na odvodnenie, ako je furosemid)

 • používaných na liečbu srdcových ochorení (napr. digoxín)

 • používaných na liečbu alergických reakcií (antihistaminiká napr. terfenadín, astemizol)

 • používaných na liečbu nezvyčajných srdcových rytmov (napr. chinidín)

 • používaných na liečbu duševných porúch alebo ťažkej nevoľnosti a vracania (fenotiazíny, ako je chlórpromazín)

 • používaných na liečbu infekcií (antibiotiká napr. erytromycín)

 • používaných na liečbu príznakov depresie (tricyklické antidepresíva, ako je amitriptylín alebo inhibítory monoaminooxidázy, ako je fenelzín)

 • hormóny (napr. L-tyroxín, oxytocín)

 • beta-blokátory na liečbu vysokého krvného tlaku, angíny alebo glaukómu (užívané ústami, ako je napr. atenolol, metoprolol alebo očné kvapky ako je napr. timolol)


 • Niektoré celkové anestetiká (lieky na celkové znecitlivenie) môžu vzájomne spolupôsobiť s formoterolom, čo spôsobuje problémy so srdcom a zníženie krvného tlaku. Preto, ak máte podstúpiť operáciu, povedzte nemocničnému personálu, že užívate Fortulin Novolizer.


 • Ak sa formoterol užíva s alkoholom alebo s liekmi na Parkinsonovu chorobu (napr. levodopa) alebo na problémy so štítnou žľazou, môžete mať zrýchlený srdcový tep (pulz).


Fortulin Novolizera jedlo, nápoje a alkohol

Vyhýbajte sa pitiu alkoholu, pretože môžete mať zrýchlený srdcový tep (pulz).Nie sú známe potraviny a iné nápoje, ktoré menia účinnosť Fortulinu Novolizer.


Tehotenstvo adojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Formoterol sa môže používať počas tehotenstva (osobitne počas prvých troch mesiacov a na konci tehotenstva a počas pôrodu) iba po osobitnom uvážení vášho lekára.

Nie je známe, či formoterol prestupuje do materského mlieka u ľudí. Preto sa má podávanie Fortulinu Novolizer počas dojčenia zvážiť iba, ak je pre vás očakávaný prínos väčší než akékoľvek možné riziko pre dieťa.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Fortulin Novolizer neovplyvňuje schopnosť viesť vozidlá ani obsluhovať stroje.


Fortulin Novolizer obsahuje laktózu

Fortulin Novolizer 6 mikrogramov, inhalačný prášok

Zvyčajne, obsah laktózy v jednorazovej dávke (5,457 mg) nespôsobuje u ľudí s neznášanlivosťou laktózy (druh cukru) žiadne problémy.


Fortulin Novolizer 12 mikrogramov, inhalačný prášok

Zvyčajne, obsah laktózy v jednorazovej dávke (10,914mg) nespôsobuje u ľudí s neznášanlivosťou laktózy (druh cukru) žiadne problémy.


3. Ako používať Fortulin Novolizer


Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Ak je osoba užívajúca tento liek dieťa,dieťaťu sa má ukázať ako správne používať Novolizer inhalátor suchého prášku, pričom inhalátor sa má používať len s pomocou dospelej osoby.


Odporúčaná dávka je:


Astma

Dospelí (vrátane starších ľudí) a dospievajúci vo veku nad 12 rokov

Fortulin Novolizer 6 mikrogramov, inhalačný prášok

Zvyčajná dávka je 1-2 inhalácie (6-12 mikrogramov dihydrátu formoteroliumfumarátu) ráno a 1-2 inhalácie (6-12 mikrogramov) opäť večer. Pri závažnejšej astme vám môže lekár predpísať 4 inhalácie (24 mikrogramov) dvakrát denne.

Maximálna denná dávka je 8 inhalácií (4 inhalácie vdýchnuté dvakrát denne), čo zodpovedá 48 mikrogramom.


Fortulin Novolizer 12 mikrogramov, inhalačný prášok

Zvyčajná dávka je 1 inhalácia (12 mikrogramov dihydrátu formoteroliumfumarátu) ráno a 1 inhalácia (12 mikrogramov) opäť večer. Pri závažnejšej astme vám môže lekár predpísať 2 inhalácie (24 mikrogramov) dvakrát denne.

Maximálna denná dávka sú 4 inhalácie (2 inhalácie vdýchnuté dvakrát denne), čo zodpovedá 48 mikrogramom.


Použitie u detí vo veku 6 rokov a starších

Fortulin Novolizer 6 mikrogramov, inhalačný prášok

Zvyčajná dávka je 1-2 inhalácie (6-12 mikrogramov) ráno a 1-2 inhalácie (6-12 mikrogramov) opäť večer. Pri závažnejšej astme vám môže lekár predpísať 4 inhalácie (24 mikrogramov) dvakrát denne.

Pravidelná denná dávka nemá presiahnuť 4 inhalácie (24 mikrogramov), niekedy však možno povoliť až maximálne 8 inhalácií (48 mikrogramov) v priebehu 24 hodín.


Fortulin Novolizer 12 mikrogramov, inhalačný prášok

Zvyčajná dávka je 1 inhalácia (12 mikrogramov) ráno a 1 inhalácia (12 mikrogramov) opäť večer. Pri závažnejšej astme vám môže lekár predpísať 2 inhalácie (24 mikrogramov) dvakrát denne.

Pravidelná denná dávka nemá presiahnuť 2 inhalácie (24 mikrogramov), niekedy však možno povoliť až maximálne 4 inhalácie (48 mikrogramov) v priebehu 24 hodín.


Použitie u detí vo veku do 6 rokov

Tento liek sa neodporúčapoužívať u detí vo veku do 6 rokov.


CHOCHP (chronická obštrukčná choroba pľúc)

Dospelí (vrátane starších ľudí)

Fortulin Novolizer 6 mikrogramov, inhalačný prášok

Zvyčajná dávka je 1-2 inhalácie (6-12 mikrogramov) ráno a 1-2 inhalácie (6-12 mikrogramov) opäť večer.

Denná dávka pri pravidelnom používaní nemá presiahnuť 4 inhalácie (24 mikrogramov).


V prípade potreby sa na dosiahnutie úľavy od príznakov môžu použiť ďalšie inhalácie navyše k dávkam, ktoré boli predpísané na pravidelnú liečbu, až do maximálnej celkovej dennej dávky 8 inhalácií (48 mikrogramov). V žiadnom jednotlivom prípade sa nesmú použiť viac než 4 inhalácie (24 mikrogramov).


Fortulin Novolizer 12 mikrogramov, inhalačný prášok

Zvyčajná dávka je 1 inhalácia (12 mikrogramov) ráno a 1 inhalácia (12 mikrogramov) opäť večer.

Denná dávka pri pravidelnom používaní nemá presiahnuť 2 inhalácie (24 mikrogramov).


V prípade potreby sa na dosiahnutie úľavy od príznakov môžu použiť ďalšie inhalácie navyše k dávkam, ktoré boli predpísané na pravidelnú liečbu, až do maximálnej celkovej dennej dávky 4 inhalácie (48 mikrogramov). V žiadnom jednotlivom prípade sa nesmú použiť viac než 2 inhalácie (24 mikrogramov).


Ak máte pocit na vracanie alebo máte veľmi silnú triašku alebo máte nezvyčajne rýchly tlkot srdca, dávka Fortulinu Novolizermôže byť príliš vysoká. Povedzte to čo najskôr lekárovi.

Ak sú vaše príznaky pod kontrolou, lekár môže zvážiť postupné znižovanie dávky Fortulinu Novolizer, aby upravil vašu liečbu na najnižšiu účinnú dávku.


Spôsob podávania


Na inhalačné používanie.

Inhalujte ako je uvedené v Návode na používanie.


Ak použijete viac Fortulinu Novolizer, ako máte

Príznaky predávkovania sa zhodujú s vedľajšími účinkami. Sú to napríklad: triaška, bolesť hlavy, palpitácie (búšenie srdca), nevoľnosť a vracanie.

Ak sa u vás vyskytne niektorá z týchto reakcií, okamžite kontaktujte svojho lekára.


Ak zabudnete Fortulin Novolizer

Užite vašu dávku len čo si spomeniete, ak je už takmer čas na nasledujúcu dávku užite iba nasledujúcu dávku vo zvyčajnom čase.

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete používaťFortulin Novolizer

Neukončujte užívanie ani neznižujte dávku Fortulinu Novolizeralebo nejakého iného lieku na zlepšenie dýchania len preto, že sa cítite lepšie, bez toho, aby ste sa o tom najprv neporozprávali s lekárom. Je veľmi dôležité používať tieto lieky pravidelne.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Možné vedľajšie účinky sú uvedené nižšie podľa ich častosti výskytu. Ak si nie ste istý, aké sú nižšie uvedené vedľajšie účinky, požiadajte lekára, aby vám ich vysvetlil.


Najvýznamnejšie vedľajšie účinky

Tak ako pri všetkých inhalátoroch, je možné, že u vás prášok vyvolá sipotbezprostredne po inhalácii. Vyskytuje sa to zriedkavo (môže postihnúť menej než 1 z 1000 ľudí).

Zriedkavo môže mať alergická reakcia za následok stav, ktorý je známy ako angioneurotický edém, čo je opuchtváre, pier, očí a hrdla. Ak sa vyskytne niektorá z týchto alergických reakcií, okamžite musíte ukončiť užívanie Fortulinu Novolizera kontaktovať svojho lekára.

Veľmi zriedkavo (môže postihnúť menej než 1 z 10 000 ľudí) sa môže vyskytnúť závažnábolesť na hrudi(angína pektoris).


Zoznam všetkých ďalších vedľajších účinkov


Časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť menej než 1 z 10 ľudí):

Bolesť hlavy, triaška a palpitácie (búšenie srdca).


Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť menej než 1 zo 100 ľudí):

Rozrušenie, nepokoj, problémy so spánkom, svalové kŕče a podráždenie hrdla.


Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihnúť menej než 1 z 1000 ľudí):

Rýchly alebo nezvyčajný tlkot srdca, nevoľnosť (pocit na vracanie), zmeny v hladinách draslíka, ktoré môžu spôsobiť svalovú slabosť, nervozitu a sipot. Alergické reakcie, ako sú kožné reakcie ako exantém (vyrážke), žihľavka a svrbenie, ktoré môžu mať za následok prechodnú vyrážku, nepravidelný opuch, sčervenenie a svrbenie.


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihnúť menej než 1 z 10 000 ľudí):

Predĺženie QTc intervalu, ktoré môže zvýšiť riziko závažnej poruchy srdcového rytmu u citlivých pacientov, hyperglykémia (zvýšená hladina cukru v krvi), nezvyčajná chuť, závrat a zmeny krvného tlaku.


Pomocná látka laktóza obsahuje malé množstvo mliečnych bielkovín. Tie môžu spôsobiť alergické reakcie.


Hlásenie vedľajších účinkov


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Fortulin Novolizer


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku, škatuľke a na obale náplne. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

Po prvom otvorení sa má náplň uchovávať do 25 °C a má zostať v Novolizere suchom práškovom inhalátore na ochranu pred vlhkosťou.


Naplň vymeňte 6 mesiacov po prvom otvorení.

Práškový inhalátor nepoužívajte dlhšie než rok.


Novolizersuchý práškový inhalátor sa má nahradiťpo2000 inhaláciách. Preto s týmto Novolizerom suchým práškovým inhalátorom nepoužívajte viac než 33 náplní s obsahom 60 jednorazových dávok a 20 náplní s obsahom 100 jednorazových dávok (v priebehu jedného roka).


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom.Nepoužitý liek vráťte do lekárne.Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Fortulin Novolizerobsahuje

Liečivo je dihydrát formoteroliumfumarátu.

Fortulin Novolizer 6 mikrogramov, inhalačný prášok

Každá odmeraná dávka obsahuje 6 mikrogramov dihydrátu formoteroliumfumarátu (čo zodpovedá jednej dodanej dávke opúšťajúcej náustok inhalátora, t.j. 5,1 mikrogramov dihydrátu formoteroliumfumarátu ekvivalentných 4,18 mikrogramom formoterolu).


Fortulin Novolizer 12 mikrogramov, inhalačný prášok

Každá odmeraná dávka obsahuje 12 mikrogramov dihydrátu formoteroliumfumarátu (čo zodpovedá jednej dodanej dávke opúšťajúcej náustok inhalátora, t.j. 10,2 mikrogramov dihydrátu formoteroliumfumarátu ekvivalentných 8,36 mikrogramom formoterolu).


Ďalšia zložka je monohydrátlaktózy.


Ako vyzerá Fortulin Novolizera obsah balenia

Fortulin Novolizer je prášok na inhaláciu. Fortulin Novolizer obsahuje biely prášok na inhaláciu v náplni, ktorá je zabalená do obalu náplne. Obal náplne obsahuje v spodnej časti malý červený disk s vysušovadlom (Silica gél) pod náplňou. Niektoré balenia obsahujú aj Novolizer práškový inhalátor. Fortulin Novolizer je dostupný v nasledovných baleniach:


Veľkosti balení:

1 inhalátor prášku a 1 náplň (60 dávok)
1 inhalátor prášku a 2 náplne (každá 60 dávok)

1 inhalátor prášku a 1 náplň (100 dávok)
1 inhalátor prášku a 2 náplne (každá 100 dávok)


Náhradné balenia:

1 náplň (60 dávok)

2 náplne (každá 60 dávok)

3 náplne (každá 60 dávok)

1 náplň (100 dávok)

2 náplne (každá 100 dávok)


Na trh nemusia byť uvedenévšetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Meda Pharma, s.r.o.

Trnavská cesta 50

821 02 Bratislava

Slovenská republika


Výrobca


Meda Manufacturing GmbH

Neurather Ring 1

DE-51063 Kolín Nemecko


MEDA Pharma GmbH & Co. KG

Benzstr. 1,

61352 Bad Homburg

Nemecko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Bulharsko:

Fortulin Новолайзер 6 микрограма / за доза прах за инхалация

Fortulin Новолайзер 12 микрограма / за доза прах за инхалация


Chorvátsko:

Fortulin Novolizer 6 mikrograma/dozi, prašak za inhaliranje

Fortulin Novolizer 12 mikrograma/dozi, prašak za inhaliranje


Česká republika:

Fortulin Novolizer, 6 mikrogramů, prášek k inhalaci

Fortulin Novolizer, 12 mikrogramů, prášek k inhalaci


Dánsko:

Formatris Novolizer


Estónsko:

Fortulin Novolizer 6 mikrogrammi / annuses inhaleeritav pulber

Fortulin Novolizer 12 mikrogrammi / annuses inhaleeritav pulber


Fínsko:

Formatris Novolizer 6 mikrog/annos inhalaatiojauhe

Formatris Novolizer 12 mikrog/annos inhalaatiojauhe


Nemecko:

Asmelor Novolizer 6 Mikrogramm/Inhalation Pulver zur Inhalation

Asmelor Novolizer 12 Mikrogramm/Inhalation Pulver zur Inhalation


Grécko:

Fortulin Novolizer


Lotyšsko:

Fortulin Novolizer 6 mikrogrami /devā inhalācijas pulveris

Fortulin Novolizer 12 mikrogrami /devā inhalācijas pulveris


Litva:

Fortulin Novolizer 6 mikrogramai /dozėje įkvepiamieji milteliai

Fortulin Novolizer 12 mikrogramų /dozėje įkvepiamieji milteliai


Nórsko:

Formatris


Poľsko:

Fortulin Novolizer


Rumunsko:

Fortulin Novolizer 6 micrograme / doza pulberede inhalat

Fortulin Novolizer 12 micrograme / doza pulberede inhalat


Slovensko:

Fortulin Novolizer, 6 mikrogramov, inhalačný prášok

Fortulin Novolizer, 12 mikrogramov, inhalačný prášok


Slovinsko:

Fortulin Novolizer 6 mikrogramov / odmerek prašek za inhaliranje

Fortulin Novolizer 12 mikrogramov / odmerek prašek za inhaliranje


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:


Meda Pharma spol. s r.o.

Trnavská cesta 50

Bratislava 821 02

Tel: +421 2 49 14 01 71

Fax: +421 2 49 14 01 75

e-mail: info@meda.sk


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 09/2014.
N Á V O D N a p o u ž I T I E


Inhalátor suchého prášku Novolizer1. PRÍPRAVA:


Umiestnite suchý práškový inhalátor NOVOLIZER pred seba. Jemne stlačte súčasne vrúbkovaný povrch na oboch stranách vrchnáku, potiahnite vrchnák dopredu () a odklopte ().

Odstráňte ochrannú hliníkovú fóliu z puzdra náplne a vyberte novú náplň. Má to byť ale urobené bezprostredne pred použitím náplne. Farebné kódovanie na náplni musí súhlasiť s farbou dávkovacieho tlačidla.

Malý červený disk v spodnej časti cylindra náplne je vysušovadlo, ktoré sa má po odstránení náplne vyhodiť.

Prvé dopĺňanie:

Vložte náplň do suchého práškového inhalátora NOVOLIZER s dávkovacím okienkom smerom k náustku (). Netlačte tlačidlo dávkovania, pokým nie je vložená náplň.


Výmena náplne:

NOVOLIZER suchý práškový inhalátor sa má čistiť vždy, keď sa vymieňa náplň, po odstránení prázdnej náplne.

Ak sa NOVOLIZER suchý práškový inhalátor používa, najprv odstráňte prázdnu náplň a potom vložte novú (). Netlačte tlačidlo dávkovania, pokým nie je vložená náplň.


Vráťte vrchnák zhora () do vnútorných rýh a stlačte ho dolu smerom k farebnému tlačidlu dávkovania, až zacvakne na pôvodné miesto ().

OParSauOUf8rT4UwSKY1zQnQW4t3Z+TgOf+TJzLBiBWf1OZn8cooUe36t2WyeP78ZK8EvXEizAoqKqFl+05atRw8fqqqiFa7cbhdnEqIxBm60d+9eQv3Y9ief+iymuareRso/8UJghj3dPUePHqKvNBgqLC5evIQWIqAKoTNHrPLOb0rklEsa+15cPMAiW/btPzAyOm5nASGbN20ATTg4Svmz35/RoEo0vVEDDbIHJqNGdYaU2iAm6iRRISwG0//U5mySWWq9GyEkSz7xFENriqiW6uJDMfUG2rJk+SRJDollBc36JP/BcCieTQeKaHcPLWBRVFTEPRpGA/CKZM5ULJ60cgvCYVJHVcilauOqAtJ+SoW/kYOaMXIxivkwmS3UmPRhAj+ZN2/eT/+JhokCa3K5XciC6mrrrl69umvXLsAf3vGwRS41gjYOVMsPHz7SzyIudz72BG/LCcohFyhSXLKM0Z06dRrw1175LZy8oHkR4Bs2bHQ4HRa5TZ3oAFcsbBxNLMPr8fg6Ojp2s/bYp0+f+dznPhtjDxgKhyYJ3JksTlXsEzC5xBVX+awV/sBM+N0OyfZp3JEtRFTrxGqi3N0aT+hS9bC0oQtAQjgk6Bu0CnBU6qAK2kgwSGMtQHkBiZQHmjkd9r5eauTo6+utrChHBVEWTRN8TI4bDXw9JYlNIZdOHdSqippQFdYdUVckqaWf8TjQ56xZDTHmYLhw4cLyFct5JY758+Z1d/dIp8kUiMgVFrx2+OD+Nes2EBbEzz8Bxp3zqXIqAmR4eOTggX04jRX3rV65chXgeXkumDJuAeIWo17M3AIkaun19fXYDv31371y/tyZh7bvANzC0u74tQqjmiap3iTgN8YIYKPRxFU7BIkIEoQrkGIUUTwW1+m5CVEvrg8+OC4AwvyHrM4Nuu+SQzF3WcImVDTDpN5olJYnNSTXvE5sXayOZRUBlxz/Z3KLudEGqraOpj1nuvJRdVXFgzseAQSYzPz5861MDSPMXoKVFmh1BcGV7fcH9uz+AJDC4qIGFl8qto6OZ9gmgCse2P9REfMjPPb4EwWFhQapNnRUsWVMF+bNp3V3nDnOnp6eX/3q3wEvKSmrqamtq6sjNEbNQV+sQM8aNWqgQbaARo03D7CfheRQXhqnLwRt6ojSGSvKMDSwK8FjcdJo44SyxJDTaSepEbxGoZaHKAZT5TC1FCXyQ71KFhJjcW4I6ssVxt60MIk5XTQOi+dPMtpXv/wl+G05fRp0xQWs3gqIjjArntHKX4LFbDl75iwKljsfeiI3N4fI0Wfip0kqqzpdB4vHBl1x0dJlD2zbxk9Qn09kM8okU037KuB3Zn19Y0Mj8urjx47t3b3r8GEqxWzYuBn0YdQ1pIrm0xpdA5IqtKBNJUwDEaNiCHVSJAO6wJArOZAVBbakSSAuuB0EPYSNKcdtGQwYl4/OgHiqRU2ahklqsZhyfJrVYmFqYjzjJKfJs53MZ5DhWikCTq1ApgWHgy7cTZs279v30TwWTS4ZS4QqZJKZIx7zeD1z51KKzctz459MRhMvZi2KygYWi3flCu3cNqNhJoyP5I1pzXwHFDfKmyi9yxVak05XwSLpCrdt6+vr+5CJ0++++UZpefmKVfeRe7Cb6u0AXhQsFApHmb1BkcibzEuMx9ROSKk8rKzXxYnUeoVy2mgUF31MKGxnEDrqxGXAcwgx4wTY1p6M30hr3lTs8QryU/PPTArk1ANZFYB7yg3jdbj7cfPmja+++gpWkbfZrAYhrhVL5hC26Kuqqhx2OxEiVTgpphk8Hh8c6GODb2VdveiZmIUs2mZ4DNNNRKqk1JdiX8pus9ZUVz/yyGcAP3To4MW21nfffgvwhlm0rYhGjRpokC2gUeO0QbQc8tIHPq8X9lfAjUyeick2TZ74Eo9EDXq5UIVQO5zv4lSTobGmbNhoFCRV5Bzon5RrztP8BptVytlJhsvphSkJBSwRbhjtlJb1KSyQ3OklViFAyZbdIyX541aBTg4GLirMX71m7TvvvE0oK9vicDq400JMuaisrEzrLlIDvB/4agb2FUpKSqJyE2jgkPDBxCKjsdQ3MC3gzi3+OTBK1s3KHd7/wAMrV65Cafn0qRNEo8abAHGBolnFM+Hx+Py5LJUJK/ny1mhGQ0zIPpM6xpEYQcrE2HHMQjaaTHG52iI2eAHhl9DKQK5gSBK3YK3ohW5zDrsVST03xwnn8zopfJLqBZQpblH0mIl5cOJf+UHcapKkmBw8jeDKQ+3UM1E3mVFPCQFU4icef+wdJtTt2fPhQ9u3ixMWv4jikdVvgB+x2qyr19L05VA4bKW5uxJVi/rhx/SN8y1Ml04XIEy/XbJkMWGFZM+1nNaocdogxtYgNQKH9Hl92G/UbLGIlk/qrydm9SDSrinmTwu2GUqKodDAQD+hrXzDRUVFmPMNqzYQDEtNYJiWKGn/zPAQY7ngBpoUmxBT/tQzV5OiQfJkJqM+FCqiPoU3TtUPKd9uMkvsJNpjQqg3V1iQ93us7vi///IXfX1L0CiSEFqz3ISVBdt4GoWIX4zLmW6c9nSB3w4LrxHNiqOBBtkGGjVOG7iwBxubw051RZCjhoaHpEIYtPS/yYpl70wgfkqmTsp/jJKkqpNz/7FflSR5yskHRGZiVgvlhz3dPbQbHBODK1niAjLhSDhsZA3kCIv/KizMj0VT0t+IStCaxA2Il4pSn1gzPsFLcUrnS1Ki0aBLG8LKjbqTa5KT+zZEzRxfyxOPPwq/LrfrnbffxvKCDrnM/MeBlIzc1BKEtxt4qSfN3/hxAZaLkxWABUFxYnxCIiGa/WbBao5w3GazYoM3o9zIEf5EO+ewikGGqNSjhsgaIy7B3JwcGAb75DidzvLyspMnaPcREIPz3G6MY4Zfv9+P/br7+npzcnNRb4wJjb4Tgl1+cn0y0/pTh4aJGeQsxiCDTsgQPVFsB2l0SHRjpJVXeX0nVDKxG/njOx/p7e194XnaMHzNuvUNM2diDIaoIEwR0lamugkv/3Qhucelfh2NGm8SsLET7tlAMKNjoyYfJTBWvjlksTBqZFW0sTwsvG6kokiYFneKRCSKojyW6XvmhIXxE7qwRsfG4EvFZOoCQsZ6u+VlZYFAABcf3NQYidiZe40FysZ5tABwY5G25e+dvs4Awg3ZVNoL05qC1CCmpGTSIdNWDBATJnntnGAwuGzp4v/4/35BaM3Vd0qKS7BkG42GmiYVpZY4kijkphvsTh24N5iX4cFH06hRAw2yBTRqvEkQt+GKioqxsTGfj6bPwC8tY8nSKWA793i9HMfmZyBugUyFtS0trNO41YpiLa2rnVKlnxWhoz3MQyHkn4SZ42NyBBzwQKxEBiJrOBzxev3sRjS8C6VWhEw9PzhMwjP5CWmPK3imOuBW9E+m8Bx2Itctk2KwoO6mJOgJQWrwehsaGucuWAj4sYP7W1pa1qxZrRx/aiBK75l8P7cDOE9WGG81apw2qJuR2B32gsKCThaCjEYaDBml1Y0DRkxyM5lMKD1ShRDoDLvT0P83+fzUQgNSK+24amRtWGmtB6n1BdAqSKeRCB0wHIkAZaJsAwIbpTomtYZCQUB4f2zYEaxMVIYz9dR6xMIPhG4C2H1NjI/l0Qhp854yrfIbUqle+CU6ZRBspqI73M1DUus+8pBAh936ta9+hVATV1d39zVCVhPZyS4SGJHrqU4egndDF+UtBz5JRU9ejRqnDVI6BavYmZCTvisrKkdYOaNAMADLBYuIMV5n4j5JVDJj0Zhe7o4KbBMOImVGrDZKvczSY4lYQA8MM75nMpudzgBafbxeD1yITBj0RmpoZSpTkJZ7j2AlVbgdMM9AApeyIaHXxyPoP4zxRQm8MSK78qQMYxaBAHoMc/GltEMmGchycjYiWUSnFtuZ1rqTSVnF+zY30+jw+Quajx89PDo6Bnh+fr6YzYhwQ1LMKtCoUQMNsgU0arxJUDipLFYLZt+NT4xf77nu8VKXIItuC2G7hHAkrGf1crBHADJM7MEk8UOLBXunEeZpBJ6JhllCHYxeAwuW8Xp9NqsVbaqsvH8iyPhnYUFBX19fbS3t9jU6Nu7xeOSuHnFQUbneaJQ7DRpYXojU1k5qVMdEyhhKqkmdU1EkVrbLplRPV4PIoBQsThTMZIFtqrZWPiwcxBf1jW98ra3t3Ku/exnwbQ8+VFxcHEsNDdVlKNKTnaBR47SB6438k+MRLHlSYispLCwcY23Jenv7RkZHcA3xFkPGmJGvDyOLKUcJFhRITo1MvDUiDvqkz2eUY1zHqa+SuUyGR0ZBDB5hN7Lb7VevdrByOEDJ5uGREd5MEkcgzJ9pCBt5L1qd0NWcu/ukOAQBj6e2qZVokeP6jASJkMnFohNTpZmhXz5flxrjmiQ/kkqTGBhYP6N2/YZNv/n1rwB/6803nnr6c2KDE3HmdwVo1DhtEMvn8bBgcd3AgsA2QXn5+cCyelg9JWCSSJCi2TAUC3FqRCe4FK8YTfaTstqsvDacneqZRlyIQKtBXRD5qsfj6+vrxzk4HE6ab8lyBZD78cAguBYpE0lRCG038NB26v8U8jD1cncKiXkyG1VcpiisYEBuuOKls+IcQ0i+NCHGQCeErYsVZcVXBy8kHGHJxKbY8mVL//Pffgn41fb29svt81kbbEzOvvHEsgw0atRAg2wBjRqnDVycS1sOkIeM4JllZWVY6DoUDGH3S1Dq/D4/KpbRaBQYHbpDwjqacm4IS13AEnGpA1wwGOQSrM/ro/qelLRl5McBmZiYwPOlMDGUSA0GdKLgfOBCs9we2GySfJ7Y4k7qPgbqKXN18vlzuysyT4VYyyusK3oZiGGtYvuDZDqY3P4ZxxSLmFDXYqrllpCUqFeWrRLDCpTwchYumLfz8ScBf/O13+3fvxdrkOfm5qhFmOwHjRpvEsSkNTHUkKi+Pa5du8OOnS2BOLlDcnh4GKhocHCQUJ9hiOYoMlrS4ZLXJ40lkj7J9EydnIOTkJur0TADzwSeg0VW+dYAJMf7/FGQqJRSMr8WRkUqhYcCKsVz6O1lymSSLLvQaGCTYeK0fITIeiAn43icd4lLafDIhsRw+WS9EtraM51BCBsoSB0B0oTgSUfg+b71rd/HB3/7zdfffYfmQD740MM8oJw35+DzlO57++NRpwsaNX4ygIusuLi4rLS0jlXXHBsdHZ+YGGOuM+CcQJm8zo0YTsBT/k0R5qWMyInIkYjPT/2QoJ2a5fLYtLxVOGyQqYuljEgUzm22kh3JIPFY3pwTbyTZXXV6DEsA7sqpETvkyvokY456ZXAsMkOJvGWjEb0WI8UxXJOpxYodjUi8NxHX6/hV6sJW7M3E3S5aHu6LX/z8iRNHL7a1EZq869qwcSORgzGkdy6UwBNFm+wBjRo10CBbQKPGOw0KJhCTO90WFhWBEBtmvC4Spsok8jpsqev30xhUf8APxzFGJ0gCydH0+lAwgBzDZrfDBbx5m05ONNERivC0Iya0SkImZyAsYTKpi/K4WXZOUlkVH4FLqkRogW5gYi6hyWISRyVMPE6KysCAjSbZzZPknFi4QOw8x90tOqGYkCLmdnyChgSWlRY//fQXnv3nnwK+f+8erLy+cuVK3qgjLjg/MTZQk1TvOeCWHn5ExLlnDNUbScm022gqs9OhHi0cCmME3ISHirXjE+PsYIhGAgQoxRpYGhenNFqVQ/AZ6mW7i1HQ3Lj0i3opJwbev4WLiEiufDTuhhGfCOncKDlRzVzpxZGR6kBNpWfp9SS5BbDAXTYrTplcVBanAWQJf+KUzMxaTGg3Grdtux9F9xdffH73++8RGl8RWLXqvhyWhqooeJNtpEg0arzzoKjgFktXqUmh0ohqkokaQ+lXc+Y4KyoqMN8flMPhkeEh1jmQFunx+5B/ovkxKudzcHMotp7nFKuTCY9ZYpK6pUl2SHKy5FcRmfHyCG/Rqswp2Wwxcycq8jTZpGTiN+ImYsKKEcMxpEB0kBpl5swtPUiuaMIFvkcjJbCBLI3QjW3fTkuGwx2f/X//idD2OAfgd+OmTfwN89DiqNArMktAo0YNNMgW0KjxtoMicU7B9Pg/FTwzU3qE6M80cPuq2ZSbm1NXW4vXhsLhCIvFobmR4VAgSEt0hwCCIZRygZfCGRgblGDGW26/Fcu0UfZlSDFmitUuDIL3IkYrqet5DRsdkZiwVARIxVqp/mmQxWMmnXLDL+PJUhVMkRWjc4XIiq6ZcVR4f1arycoafZvNJrPZYpPUxeUow7/w618BezQz6/Hq1av1Qk9izcNxL0ImP6TiiOKvkwhR/E+izzO5sJiiiGQDpGV32N0ZRkCfOyiiPp83KGctBwNBiWJpKmUIqZRTWiC1iJPYnDSZ08hWvE6mRvGmXFQ2sJADvj1xqVWkXoVLRi9YbtCYROT6JpiWbQawmB0sQBfIb8Vy2iE8Py//lVde2v3eu4CPj40BQWJnOKBGHs+oCCvPtG9O/lFuCWjUeC8Cet5wbVmsFmCtuNpgXSPJEObB9/n8WFsgFA6hUdfr8VIbb4gyW1BH47JSKvau5DYkkkqBOhZnk+SBAgdOTkwvBR0QmQ+L1KhXXYKKNDpO4dditng9ksXIyWxgxcUFO3Z8ZmSEpp4eO7h/YmL80Ud3Au5y5Yoae6bs5BvmW99a0KhRAw2yBTRqvBdBUY6FswLsRwd/x39abVZsJ2wQT2B2WsKKGNDaPHILdJY4QhkpRt6ip8Hvow7SmNRDKsrL21C+CjibRoj1xptKNZq0gr3JZDLKBdeBqXJvipSPBmC1rFhBu7Kdtp7ovHr17bffAPy+1WtLS0u5lZUnx4khx9x/QzRJVYOPD5OsHlEG484DRU1kkUJSKo4apJLKJF37boPQ6icuuGp4LRIiL3r8E/XBRKTulzEGSNVYC5N7UJD4+V1wF0BS59Ydq9XKb4fppiYGjY2NgC9sXnj82PGPPtwNeHdnV9OcuZs2bSas8hB3KdFei3KnHZEy7wxo1HivQ0Jow4QsQmHdJQIpIumq22CJ7StiQmNGVMnk0AIDX/R6wdHKTTj8FgkVhYsgxhtI+ZBy1E5EVlnFOqU6ubK7xWy6775VWLJo/949Rw4esLFqtOvWreOtOAyMFPktNL1RAw3uUdCo8dMMk0tZaok0U08rkTPE09VQVRTtTus7jbHq/RILEtqNIPMUL1GbNDNNXpwJ8mTFfHRycQb49QdD8M+1a9cCXllZefHChZaTtGti++WLNbUzqippYmRVVRWKuCS1nMfN9TaeLmjU+GmGKa6ej7PI0l6baUBY0NevXweku7u7vLy8pqaGpDoVaPkpOZhbobaJe0emm/KTxTqlYjNTDP0DZCaDjo65gO/9cPfh/fsOsHMKCwrKq6rr62cCXltbS/POGHFinCAWHDPQOiARDFEQ9UzFHG7irWrUqMGdA6PRmOOkAdxtredOHz92/0PbAQeatFqsuNAV4aOKWCXODydhUxjjCuSNSJz11cg0nxkss9Ttcre2tl5oOw/44MBAy6mTbefOAl5SVmZ32EvLKgBvXthstVqxPhhN8jYaccswCXqmOEnYDmhp6WmWctWoUQMNsgU0atTgzgGwDndeHiBPPfW5q1evHty/D/DW8+fLyspra6nUWlxcrGchcERW1URHnxonKoEQG5AAy7re2wtIQUGBIjpPPBnZZkFB/spVK5csWQJ4/0C/z+sbG6cVGCKRCJw/PEQzY3770m9gXkXFtMRRRUWlO89dWEC7htnsNoWezJXk6TJGkokagwEa+oSeXw00uFXAiQEkwAUL5peW0sX9zjtvg7rY1dUFeHV1dUNDAxYQwkofXCXj6l9sUgnQxtS8y+1XDh+iuVSPPLLTbDKpo8PVrlTsTVRTXS02C9HrQaelYQxAou3t7ceOHQb82JHDMJlC1qV86bIVs2bNwvzJj2/pUVLjrEaqv/azjvOoZGugwa0CdAkSVuLVHwhiAPemzVsOHzrUfpHWs7l0obXl9MmFzYsBnzd/nsFMEzMIC5rlvkqgrkyqIIyPhWRPnTzpdOYS2unEqjDMqlO90Uosmo44zvo3U9bqcuUuWLigoJCWyd313rvdXV29PbRM7gdj73Zeu7rtQaoA5+TkhCNhPj4Pyp0KIP/TJFUNNMgWUFJjeTmtHj8+RnPDiMYaNbilwM2MIdbgGVlQaWnp9ocf7m5uBhyUyc6Oq7vefQfwj/bszi8srKmlZk9Q0mBl5roou6N+RXUemQznzp6D37bz57Y99DCePIn0qOaxamepKCpXVlYC8rkvfHFgYODKlSuAHz144ExLi8dDq+MuWrwUTgCVkjC+OgkPV8PA4ABRU+PcObPh99q1DvgF1jzFsTTQYCqQKdXTaDSis6F+xoxwJII+ybbW1nNnWq5dvQp4yO8rLCmtZJWLKyqrq6qrysrKCPNnJCVDJli2tVFqDAaDxSXFfHxefYMI7YwykWimRFOeDwn7SFVlZRWjzNraWhBcO9gkO69dczgcWx94EHDQisUYQ7FLT9qbXrl8acHiJWkk1Yce3bln1/uA7HjkkbRXaqDBrQUeK4uFc2qZwQLorWn27KOHDwEOeprX4zlz+jTgF1pbc3NzKxhlFhQV19fXFzODisVsbr9ypfNqB722ojzHmUNS8zPgNy7rgURg1NMFMcK+tqb20c88hnkhF1vbxsfG9u/bS6hxmFYAjMm7AOfPaIISaTIUpCHy58+0fP2bz2h6owYaZAukocb169e/yRriXWi7MKtp1h2fkgb3HCRjWRkTQ7YDeldNdTVKpJFwZGh4aKCfKlejoyNXrrQDh6Tnnz175MB+LHuTk5s7MT5uYAFrmzZv5VUbxbA4nZA7ctP1VBNCfE80Fs3Pz9ux4zOAt9S0nDvX0ttDxewXn39u45b7m2Y3kdRWnwrGSK9qaUFkw/q1aahx88YN7rx8QA4d3K9RowZ3ALggp4hNpW1qWRcDUCxrnTX1M6huGQpH1kc39DLnfkdHRzAglXXu670O0iyO88Gu91AKBUVUbAhPZILHWNOpeyBEwJIifMJx5j4FfMOGdc3Nzc8/R5tJdnZ0vPHqKy73lwgTubnjVN1x4KMPP4Df2pkzV65cnoYa3e7cL3/9G4D83d/81bVr1zSvowZ3AKT4GyHgW8yipEUGYjFc0FiAGXtRVVZW8pXt8/pAfwPlDfCezq63XnsVkG0P75hZX4/UGGEdnfHk2HScgRw4BRrl6uyizdbnD+Tk5KxZtx7wl3p7/YFAB1NiKysqOC9VWFlPn27p76Pbyl/97d8Rzd+ogQbZA+mp8fNPfxZ+f/nzn/32hee/+6f/5c5OSYN7DkR1Li4cJKnxqFJNHaFciHiOy5X7yCM7L82+BHh7++VzLdQACwu4uq529Zp1hPEoRRPl6c5TnQgqTsBI8zmi9fX1gG/bvmPP7l2XWIDRipUrxKwrDqFg6OUXX5jRQKuEPL6T+i/SUyMIq/D7zB9958c//P7779F+Blu2bp3u1DXQYOqQtgLVJLj6WqAQq9Uydx5NWVywYH5FBfUH7nr37daz53q6ugFft2HTgoULUBFVRAWImVCTdJKbPJlTrPoBN3K5XS8+9xzgx44eW7VqpagY4/mvvvqy1zPxz88+y4eaTFL98pc+d+LkCbSvFheXaMEAGmQ5cIMNkMTiJf//QItdOTk5L1w4dxt8qePe3TufPHns7OzCAL78GHloFPmAAsj5PeQ5AH7eDxsrm7S0NORG1zt3bunq6kKWwkP6nAcOHgSyz5w4kZKRbWFhBtc+2m8cBaNgsAACubGpof7J40dAxpIFc2MSkkerx1EwmAHykCmErauro6audukiaE7vzJlTF8+fe/kSNIZpamohKysjLALao/gfvIUKvhiIkrur4Pb+/vObg51dXgnUhzx/9syZs2dsbGwYwBsvz507v3ndGiDbzsmlorwYWTuB3AjsQM6bOxfISEpOBmbIkIhoINvM3Ay/rlEwCgYWwLtnwKwF7CiampoA2RoaGrdu3Tp2GNRKXLN8iZiklJuHF5Cto6Pz799fSH8PNPNB+m058PnMP7BjmiG2S0qC9mCc/v370rmz5mbmQPbeQ3t2bdtiYAK6I6SvtwfNHMItVciIDjBPpqSmrlmxlAE05XrXzy9wdC/yKBi0ALnvB5qghw668hsZGfKA1+js3b3r5fPne3btYADf2KWurs4JTs/kdRrhw0jIZ5YDATc39D7cb9+/L1w4D8i4ff26l38gsMnJAMtZKM4m07ujYBSMAmoDYnMjMB+vWb2yo7MXyJ4zY+r1K1ed3NyBbFMT09FKchQMEoDcQIWIIM9kQs7UUFEBnW4hLSX94MGDo0dB+y02b1x/TETEyBjUetTS0uLj4yWvpcoAHpKFz2QA7RUSAh0CxMrK+vbVy9cvXwDZBaXlOVnpuMwhrW6EdDod7G27urshPdF9u3Za29nr6oFGd8TFxUkybRSMAuoCrPsn0c5ihnA5uTi1tbUgqz5Pnjp58/q17VtAK+nOnjqha2hkZgoaGWFjZ0O+oYCB6C2RQHDrJrCLevP8mdMMoGv2Ptk4OJWWgvIOZP8wLkBOS9XCwmzd2tVr14Ncv2XzZmCvFIiAbG4eXgUlJSUVVTLMHAWjgP4AkotAe52VVX6A75B98ezp86dPrl8DnaeqqqaBfGnkP9yrAiDg548fT588hqwBggAv8F2RURHhyJOKeMBov3EUjILBAsjPjZCVdUDy0eOn+/YdALIvXLzw6MF9SAt2FIyCoQtugzdPQkiSgJ6hUUQMaBeVoZEhaGcixqgpfkCFulFOVjohPhrMjKbctFEwCkYsGG2pjoJRMFgAAMF7VtMhbVbpAAAAAElFTkSuQmCC" name="Obrázek4" align="bottom" width="120" height="88" border= "0">

NOVOLIZER je teraz naplnený a pripravený na použitie.

moRSJgK9GFMckTliOtKIBJXLKcqbm5O7hvb3vz3X/sKvchASDCM4QaNKNIxKYrHe4jgiOa2JQuqRVSkQJAase3dvUAPDPQ7na5sVisIxKYfHijL5UKXsjjPZO7oUWFO0W0ws3IGtnnEUD5CTI+8H+ld9wnJmyMg+Ltu0NMsPyAuXWqorp6Lx72+qKoJR9AsJIonCZ1JDoejr3+wo4MytoHGlhxoXuJTHRqiPg+9QT825m3v6CCMUcvLy/v6qE3b091ts9lKSmnaetOt5ry8/MYmujNzdGyUWWWRTn7i1U7tyYfYLxgQ6qTw7AWdkpieYc04cvhQE9uD9qUv/eHMmbMiG/GMdJUxKlXI+JyqK/ErtWe9Pi/PXjaZaCoFvkseT4VOp8eHCQO84+NjjNZNIrdWuySlIXMm8qMiUVJcOHfObB6+E5NaJnx8qYnkl63yrGSyHR4+f7Cp6RYu8EaD7tr1G9evNxKmVcyZMwcLapWXlY17x+FVI5Q5R46fOGlknjOn0z4yMjJ79mzC8mPh77Xr1wkz4GdXVXUy5oQlACRYF6ual2GxtLa2ZjFPW29vH6yMWrExmXd3ks9B6dKrAy41GfFXDt5qbj7wwX6gG69ft9pswDJA/5f/9O1/+uEPiotocWqvz88bloEUpT4s5vUNBUPcQwGrjMlsxlr7drvd487E84JqAAsc5mkBQ4ZDYT9b0YAzqSssGFBdGxyaZF/dNGROCYn0wCPEnHbW07KstMykbMJQVa8j8XJlUxyTN88wNGNmntjCwqzLV66iygq6aE9P79KltFRcb09Pe3s7qvc9vb0gQjzMsVlfXw9Pb1ldHWF9B2+3tGGRcrAwdcyiI5HYow6FRkV5ORBeptG5XK665ctxm1hLi8ki5A+D+ofxT9V1Tk14wrSBYCRdDv4fRLfPT6VZV1fX/vf2YUDV6XQ+vm5DZSU1aurPndu9Z+/nPvNp9hDGvD4fWIyESr8xMJjReIZJQEhmMAUhLzfXbI4mDOOuVMDQMG3IiTeLpS4jpVKM9HpCQSUKrdOhJxnmTBJ7i7mjKTyFaQTB3NJXzpwJRHa2hzv6taa5mIH5YK/0voP5PsJoKRUXF1fNntXbS30Y/QMDYEPm5VK1Myfbc+z4ycrKSqDPnztnU9qQtLd3PPbYKuyAAI8ITAMfezVHRkfxRQSAytfU1IyMB0sAvIyYiAeqb3NzcxHTHuEKfD4ftjkx6A1NTU2FBYVsvFlUv6fGn2htouoIf1vb2s7V1wN97eoVmO3JZ54DuryiPC8vDy9y3bp1J0+c3PfefqAff3x1YZa7rLQYpxItedq2JRSZf6R/VMnaD4phEr5XTmQzGCBGnkHVf3fPHiDq6urgGiZzR+nGnGJSjuh0zbCYS0vo/nSTYPRPC9mogvjzg+hTmWqqDCQxGYAm0IaiAzweDzpsgDPb2toaGmht2N6+PqvVWsK6evX19oJ5VlhAX6Pa2pqGhiv9bDwIBPj6jBlU+IAYzLBkmF2Ruslgi6JkbmlpmTlz5qJFC4G+efNmaUmJ00H5HNQWs9lcOaMcaLvD4fN6UXpnZFjE/Ngkt8/NNu0Nio7fjo6O7W+92cUM4PkLFm7YsNHF9n9isJGfa+GihR/s3w/E8RPHn33mKdxEShhfoc0JBmSAeaEJk8xwGLc3iPWBMDcrQWu2aPmI0ZHR8/VngQBlJDsnhycPU/szwc2mG3NKSKQN0pA5aQ6QIh+4D51up2SLuugYxETW6eWbJZOIBIoDxLRBgz7SqwuEADwPu52qqe5MZ0lJSQNrFwmf4pYrQFFxMW4iAXrunCqn0zU0RJtngajMdLsd7Lvw9CorKyKChZW95LVneREAUJXBbMOdKB5PJu+9mZnp7u3t5pXpE+XTqsCFHi8lEeLbRNnfs2eodDp58tjo8PC6jZuAXlC7wONxc5VBfHTwTsydR7uAXTh//oc//L8zZ1IX9CKKWpuV3qA/ENVdfSx4G9CkQCWqHhzx/QajflpUp3uYE/tR9NbqhA1ECHx1srOytFtsp5FhqdJUQ5oUs0SeLb480bi52byMOX4wu21+TTVhTAW2VnFRAY6HjyKM5Hb5/X6kQdedWVmhDf/CEZiTx9b5BmsixI1hwvHxcZ1QfwiTlvPzCw7uf6+f+WBo4qTRwHerJ+FPfg1iKhy++mNj44cOHzpz4jjQhSUlW598upglZmL+iTZ6GaZlLINlLABbUFAAuv2pkyeB/vnPfrorL/ex1Y8DXVlRPqOykldm4bwtRsVVSyFhARii7LPj3SJsdpuNrXSYzzgZkZBuzInQviJuVjWcxO4amXIyykOB+HOKzJnkFjAJVmRU3HiNLwdPguEZQuHYSgU0WshEB7xPqleQS0teAEFM8cX3mGcIcfUEP8UCSHPnzn1n5w4cc+bMGZvNhh5jnz/ApagW3FRTMntopaKGK1eAPnni2O2m5ieeehroedXz4Lg4WKwhxJ+GXhdxL4M6UF5Whp2/ent6Dh489LOXf0KYYTyras66deuBXrGijs/DKxsRNXOGROFMfUJc1LMFEQi32xMpkoDe3UfWWyshMX2Rnswp7qXAajoWS2T/14MsBH6fEEpcyZJDVCNFPYLnyuqEUqu62IJ0osLGJSrXODCtj2sfvGcmlkTg0liU0qJOzucpyM+F4w2XL+N329vb0Nz1eDz+gD+R1se1WZzTZs1obLq1Z9dOoLs7O1atXV8zv4bwdmYaEwZVXO7XDfIHwmqdoE2Yl5e3ZcuWUqbuNt9qvHCuvpPlLcJtrl69il9GovL5RLEneScYwvwgPoUOBANkckhD5hRfNSCsrORPhsV8l3nVDxcig6mYU6vcqp5ASHiheSMgvu1LVDhFe09kqrACohQoQYhqs1+ILqj2l4kLIt87WlBYmFuQf+r4MaA3bHni3Nkz2/ppqGbj5i2gYSZSa8UsEfh7ueHmgf3vO9gG0dVr14OqjKEOMZNe/CK6c+JOLmZf2x123Mu2dNnS5ubmE8c+AvpfXvlJX3/fC889SxLsJhUfCzsOzKlsUhUqNpHYLf5JkIbMSWJ9JFjQxWKxiMbGQ7y2SULLbFqXhriHE0NtKkZNtAxpeRuhLcyFNBqN2i2jIi1yoKq6kjieJ35UlJfPmTPvwL53Cc06sj62Zu3B/e8Rts/zYx/7eHZODlE233JBJ17bwYMH4e/RQweLS0tfYJXBcJ9NIrbU0uKzMrACXEij/MQdAnAEDFGs4H761Omdb72ZzepjPL7mMZ8/pkkROn4C/miptGAgyNucgXlLf0E9Ww1JtAwSxl0TvZDpyZwSEmmAdGNO0XZCkymDRdWmYzKQCFFLDAsdrElSny2Xe3GPJzlL3COJxNFkIOoyqFpbLKay8nIDqy3a3dO9bt061FQPH/jg7bd3LVu2HOiqOVXcL4pCBsXamTNnjx05jDMvWVoHMhMnVwUPJ0w24hNiYRReCWFocOg622pz88a14pKyNWseYydacuF8/euv/ZYwI7mubinOI1oZKo8Gz20EmxY+wqBxZKTirU1yhenGnCJQFcRtTRM29kllhCNN1JniFAioMsVEd4s4nsSyhGowScCKos0Z91tJkIQZRBuYt4d45qknr7Dkh+amxoB/9erVlAesVuvBD97fvu11oBcvq6uaM8eGWyWzsixmc339OaDf3/duPkvQXVa3Yl71vEgESPOiawOzIiIp8kpqHqipN2/eBLqpqenK5UvDg4N4MZUzZ2N2PiwTW7Y+ue13lDlf/vGPrLZv4jzza6r9LMMeoTfog95IVbTxcS9/MnoldtXV1RlSdHXxUWuvcxq/spOB2WR0Omk11GlhZ4pQcUhQyfBU8YzImaKpGfd+VTyW6J1INE9cKTrJB8tvR6dUAPR6vfPnVy9dtgzoV3/2s8uXLy9FH8zSJZ4sz/FjR4E+cvDAiY+OYtLCxz/9mdmzZre10WZHbo/nYy9+grDaiESxD1VVESdcUHAXC+75HBkZOXzk8CG25xNQUFS49Wnq+JkxY4bdYY/YhzodGJ8bNtMqfrvf3nngwAEcvLB2fpjt1SZUQvqCgYhRHWQlpXEMykkzUxNGR+mGHm5zct+S9oLTnDklJKYv0o05Vc5GlkRKvbWTTJhKWWg9sROOJ5o4Z1yIcc4kY1RHEgmoROfi8VXCKhURpcz8yhXUtnzjt79pbGzErWpud2YlyCtmjIAOf+tmY283LZo+PDRsMOgWLVpEaMuG+W6lEEFgqr1P0OAcGBgA+szZM2DEov5cVFqyfsMm3NWFqTyo+mKAFLRoQts9XLx65TLOMzA4mOlyjbK0J5PZHKJbbfA2vVwqos/Z6aLXPNzawhy5EftWp5Sx1yLdmFN81eCvyWyyseZz0xohBfhPcaERbzaR8ybRQS2DaXO4tZNPkhtVQCcQBkXFlg3V8+YAMae65tiHR5yse9+GDRtgTH4+7Xf4wgsfv379Ou5BLS8v9/r8OUqNXDG3dsKUjLgAbmlvb9+zZzfQ169cmVlVtXoNzactKSkxK8VrQrFFq3lcZ/OWra+99hs8+PLLr6xevWbRIrrdDIuVJHpQWKOor7e3q7urlKUK4uSJkuDTjTlVsFgyTJqqTSmCuI4c/qmYPyDu20wixBIdmYyXNVGGBpe9iYxMlQ2szUwKa+rQioXUcIfKqlWPHdj37gW23bFuWR1yKcBqsy5cuADrGAWCAbH0TvKodczpYvdCMK8sfe3HvePvvL3r2mXaQnv2vOonn3wKpWWQaSnaqfBGMBcX5DZIVzz++m9+c/LYR7iZ+xMf/5jdbkcFYXzcy71f6BlGaTk+Ntbd1Y3MidMaYq1ljjRnTgmJ6Ys0ZE7eFDFIO0CaHkoQZTJq1YQSjwj1MrhjVqW3J//61C5sMjMkUqHFi5y8tjKzssLl9vSxsik3btxYsaKOFwFhll5kzsCkK76K8LMGh6ICjP1UTp442dbSMn8x3Qqz6rE1WdnZyR+OKP1gJCbfAp594WOHDx/Yu/ttPP7cc8+gskYzgpQKCVRHMJvsNloOwuvz6RRhbqJu3mBI2AwkIg2ZUzQSbFYbOuIfmENo8g4bbobxpiwq046HNNEbFFezTZ5OoOXhO30IcUM1SQaLtZgn8yjQOVRbW/P5P/yjbW+8BvSVK5dq5tdg6ggRAph3xO0iMI2BrynwMI8cOQL0qePHFixegtvBHA67SpvVQkwMDIbD3C6dM3dOWVnZ4cOHgN63551jx46uWEHz4+EuYExYueZAIFhcQveXOuz2nt4epd5KgP/o2jyZdGNOfId4NiaWtCGpZ3OKRcZUlf54Gg13AomCCLk0bnBy8ralFnf/fBLNnDwTAI+D5fnlf/OH+Lr/67/8tKurq7ysnDCxKVZImNp1hmJ1Df5UFy1dtmrVKlSsaAOi2A3cWvBmJ0SJkfLjYBtv3ERN0KKi4lMnj7/5+u+AvnDhXN3yFVjgl67FSkNUo8l0/uyZhQsWAJ2bm+tj1fTjPsB0Y04JibRBejInLkKwFpqEjh0P5qRkcs0weKJMIBAtoKito8sHJ/GX8oNTSLibcHyiCEpyOXmn1wAjMzIytm6lyTdv79rZ1tqGG0F0Qku4Kct2zMIJK2nGICqX19Hgqtli5voL/A1OZPjwnB4Su2UskqDLXjBQcQsK8vfupSUwGy5e6uvuDj9JKzMsXDC/+XbLHmaXDg4Owpt5/sIFoDdv2mgmpkQSO92YM6IrKs/RarWK23/v33n5PmPeXXfC6+S1sIjQNodHTcSutch4iUKOE4Y0EwUDp4xEK8jdTAjGJ9Yx2vrkUzt2vJWdQ3dmVc6YIW4Zm9pZeEkufuVY2SwsxDD5ak4Sl94SXy3VWsl51WI25+Xlbd1KGTIrK+fKpYvv7Po9YUWrc/NyzWZqZKFKjBtZ4R0oKCgoKiwij4JaK/54RqMBS5KrxkwYi08ypzhM/IVUrSx5Qy7RT5joRHyMj/XJiZtDK+6NFj1DidwkdyNFE82jhfbJaL24Sa6QrziRwgXsxj/z6U+dPXt251tvAv2lL3/VZrdxthStvslDPLsudi+IKlia3CGkuou4N4WVxNws43fLE08sWbLk9deo/bkLlhtg2iefArqlsqXh8sXeLlqDb8/vt9udriIW8ywsLlHNlm7MKSGRNnhUmDOuWiuqi/wIH5/ou6LXlB/kai2J7XnMpWiARds4zaOvYWFzZlgoQZLoAlSf3kNldQrQnl1rH4ruZa3OgoY3ljhBZ6bTaZ9RWXn86IdAt7a1Vs+rxrAkfBcjlvf3lu4pCgsLltXRvqA7d7zV0dZ2/hzd77Zp0+ZFCxedPnMa6IsXzvV191xvoGm6ray5m4g0Z05eeyJuBpyYZYbQMlhyBAV7RqwKKVqS2slxgPgtXo1SxfMc94oJ416Y6mYnZIDJeLxUC0qijAueBM+PwOQrVyzHLWNXGhpmzZoVqXCZ/HypAdVt+vyBxUtokoPT5bx08eLF85Q5+/v7lq9Y+dhjdPMqcGlHZ8dF5hy62nBZNVt6MqcoXnA9DsZrz6p940OxSZhxZxbfOfFE/Lu8CbRqBlFCqhr18gEPJh6bnLsSMfDkpZbW+BRr1cX4YJQHBcKT179dXre0uprmkR/64P2B/oFcluweFDY0pxoSeSU45s2dB6sMFk9+/909t27efOrZ5wmrhet0RqrsX5k1+6c//r/it9KTOSUk0gBpzpx8zQ4qkS6E6KZLlCaqtTNVM4ufwqrPy7eq7EP8pxhiEUWQql/Lg7EhJyMDRVGpquY+mVPE9dxqx0S2NbKHwM9is9lQmOx5e6yruwtLBJHUS/OaEFjUj7BsXrj4pUto2aHRkZHLFy8cOUKrB7o9brhTCwuxWG1W1dfTkDlViiLyjN8fFL3wBuEN0+niBPeTvIJizeWgUGNCtGm1Kq44Ie2Ho9jAAVrVIqTNkUikRoqK9xS8I3G/EreDnWgSI0TtPdFlxA3hqNR4bSwqHFvYGgzRDRvWAb1jx1tnTp/Mz6N7Oz0et6rlSWpCfAKqlg121gdx65NPLly0aN+7NFHhtV//uryyYuWq1XGnSkPmJLxVYzAEPzP2VB4fHxcrzRgEBtMb0Oyh4iv6DrFybEQJTHMGJoIAYbXPI0//xs3GwQFaEmrW7NlwRi4QaAtktkdeFI8iM/gDAYs5zq+gcjKJH4kBVdV4hJism2iM6niihUAU/to58UbEf6q+rrpmcbZIyDFeBR04WF5Gg34rVq56/Te/bl9IC65juSA+A89MiOtteohInkWMRElxMdba3bVrx9XLDT3dPUDzDaIc6cmcEhJpgPRkTlT09VSb9fn8dG0GsYnVLgju0sLyCHqdwWDUBaMLeWRPuj7G2mQCVVSD6V8QrSZjJGFFFwS1DWaigqWrqxNOic3nQIS2tnX4fF7+XbvSyD3DkuFgXdyJJmQauQVB7Kh0TlECx739uInEKlEsSu+4ok9b3z0uRLs0iUdXG7xNjrGxMfi7eNGC//fKT86coZ35ysrKeHf6aGqRUL1uGgFem0zWaRukpc3mOHOK3uD582dVw9KTOXnFpGAg4gca6O/v7unBgwbWOpYRtCmkyWTkNA4ASq80bFP9hdmM0VffrLxtOpfLhQxvtlhOnjzVzWpSFRUVtbW1uVhZp4DfPzwyXFJCd+i2trYUFhaazBF9G1gVN3SCgkZiVejkUG3PTe6ACQoGmzZDMPlx8VPVkbj2qhZaW1SbrqC9kdr5tY9v3HyItWlYsGBxbW0tJiQQjTmXaKrURJjl2QNRXFT89DPP2Fmx6Y/YjlAR6cacaIHwGuEhxTfT09vb3dNLFA8hVhA1GnRGWimBMpWeyj5DpAOxycS7O1IRQ1mVPih07XLm9Pp85sied1q2FKvLuDIzKyrKkeFNJjA+I4VzHQ6Hz+vNysoiLD0aeBjOThhzMjGGJQJDomUi3pdBEUjIwMqYSe0UEQfwbPtE7lNNyI5fTxxHDoldIHRC8S6RaZM4rpJnXLjdrk9+8hMtt5uBbmi4jAXgiVIIj8RugJ5GzMk3qfr89BXasGEDoZuwHa/9+hcxwx7O1UlISEyENGdOsDkDzEk7PDzc39eHB0GaYWUQE6swhJKQarKK0xLEKddy8SAWNdSzFo5oW6IsxcnhyNjYOFNQaSFzrlQ77PYsj8fCzhUUms+hfxg0bqLkFWKl03AobBAqHokCJyAkOOmUSqcg1mJaUOoSClWORIor16gTiV8Mdij0xJs5uUQVxSm5w/APPJxVK5efXk8Fy67tb4Ftkp9PC+SJVQh4v5Pke0pSCnx/KWhwvF1nQWGBalgaMifXzeBnGxwYxAjv8PBoX38/YU3agPeQOSmjGY04wMAA7EqUDuHGSK9YqkBFaMapyJZUNzabgJ0IU4MzMzONisY47h0nzAfkcDhhUcD2NT6fD2hs3DIyMsKKG9FzDQ0NgmITCpnZd4OGAG8aR6MFUS1Xr1PsXqbOxbvxYGwMFgn2PbTx8EiUFpiNp0DoVFwd+93kjz06ZywdM6Fo+iZRfcUY0mc+/Sn4e66+/t13d29g8Yb8/HxuuZBpxZYInvqCJjRPKlYNS0PmFDE4OIi8AWJteIj2qAAmQT4kjMFMYB0y+5BJUANuFkEJaTJFGBj+abZEaHjVTBEblb6CaDfCDHDc7aaBuNHR0ZGRUWwv5XJlworgYq1dAQMDA9nZdA/x0OAQ/MVS9MPDI3AipPmpCXvh0C+Fxw2Kg0qEqlI4baGDRcMETg5qdi0ysPUrzOeJTiIamfygikXjimXV+CT8HNdeVSUk4Q+EZSKyPNSj9uxzz333L/6rz0szbD/16c+alVblOl2cymPTxf5Mfp1pzpwSEtMXacic3CQDvX7c6x8do+FNWJUxdBYE1TEYEUdw0GKxGPwRKWpQ7EkMA5oUO5MO81pUxxXLk/31+b1eX0833dsO+i2IUNBgCVNfQVUZGR0hVDKbxkZH0S71BwKjo2MuF5Ubfp+PDcME4AB18GIOE8xvtugxV06I30S6I+vU6iv1xIaUDB5/CL2aYO7xr5AYERrbkCtuFnE4RjIz1TEioPQk4Xo/eTVYueyorSsKUky6xB71WEB9Qe38ytlV169eBbq9o71yxgyiGJ+J9hhNd6QhcxKh3ozX5+1lEZQMa0aQNQYfGR42COqiz++L5L7qaOmnSHKfAqIwJKq+kXCLohIb2D/Z8ajOOTg8kumM9Ej1+bxut2uQdXq02+xWm62zs5MwT3p/f18vi7tm5+RYzGaMwfq8XjgRcg41hpWYOxyxKLVtaRqgwGycS0lsD1Js2oG2Db9ZVbq/mMOo8HzMhFwlVmlfwcQ1hPRiT3XM1tDYsbHfSsZRLPE4wsBFhfmf+8IX//Xn/wL0kcMHc7JpX3qXyxlIsKUhDZCezMkBr/LIGBVWNmtGCavUcu3qVRBfnPFCglPRoDAnhjbxfRWZNsKojAeYN9cgMjPOMzwyPMA8TwiQhDwxlafXwnfhfcK6ySBpb964McDsYcxFikhOg547pdB7HE0rjU0AwjF4/fyu+RjesxUNUfiE36+yKunQzUUUphXfb97GA77Ov0tYSFb7tNHEFcYgn4f55gwSG0o16KMyFgZom22hOYmHQa4++/RW/O4/ff8fduygRYbWb9hUWlLq80dWIvG7qi310xFpzpwSEtMX6cmcYvoIIhgMzWTtHwkt3HJhDO1Ak9kgqHxGpQEeSiEu8ULhkF5R9uCfaA6JKi7qvXyFFm0nvdfL5xSzi4AeZuNPnT4zNDiINieIWZPJxCUz99waAgE+oTgJEXbViKo1F+kkEkphKgATxTzViQgil6dAoTIQDXUwk49E1WB1ti3dHBcbaI35VNnuo/p1ot7akI7bsUSIiPDwDwIDwkYDFaObN20EetfOnWdOngAiv6Aoy5OFGcs8sy9tkIbMKbZ84+8K3wpYOWNGpsvV1HQL6L7+PsoYGAXWGXgIDlVHXkfDaDLplA3TPKQRUX0V2iiolFzzRDoyJ1UL9Xx+upVsnAZD7Y5Bfp16/bhJ6cBhoqEdI2dsmF+4nuivJmqhnDAyc5goFp2gRurjMmp0FcAcCyX7gi0QBj5GnAcJFXOKH3FbF20BflxviH5X9cNxAzsUy+S6SNSaOvMwdvXMs89ev3qF0Dom+/t6utdvoBybxcJUiSafjkg35tSxFo5xzYzIXmG6/dyTx/bvjnvHGxkIbZw85Pd5wwT3Ohj8Oi7iiM7r5fFP/tcgJMcToW4tvosoaVV7OKOMypJmaK6CssFCFOAGxc7kXxdtSCKYiwZWTIzPycZHJTw/qI9hGD0/rnh0o/F/dHHxMZxR0XtkMptVF4A3oir4QNjqgDt+IhfP+BzPFdcy1GFgVJT8/KYMetE17WVSdOOG9V1ddGvBtt/99tzZs0NDNG68Zu26qtmz49aenqYeo3RjTgmJtMEjypzo3wPRAWttbg4t7tbe3n7rVtPQ4ACJ1BnxRexMPdUnxzFYajAxaw7LLEQjbEbWkYWLjhhJxVVZEvWy6ukuxADGXfVMmBiN0V0veqW2LZe0GD6J0oIeq8rXi9rMPLVI0KV1irc2YgArJ0XPM1EMWoMhaiUq0jXiZFbOpRdPx2+KKHYs6sMRFQCzlv1RFZd3PVA5VPVRtSKozGnQBxUXNxPB/CvPP/csYdtif/GvP7vV1AT0nl073Z/7PHanZj+x36R0EONPDPWU6SI8HxXmFH8efhBVIBfb9urxuMvKyvoHaBRkcGCws6sTe7n62VbpEEYOgn4S1gd4lwEltOBj7VBj1csoo0ZOrYuxOYEeZ8xJBF6KfJeov6tiPNHO1Ov14ivOx+hjQiB67QCRObmKS1hCf9SZFA3k4r45dbw0thRTlFVhNnGfXXR3AZiMys51Xez+Mj4t6sDKLQvxJzTm2XVyBtuyZZPb4/7VL18F+tbNxu3b31y0iBbRKiouysnJmULvhpTCo8KcfJM0Vp3hCdN6pQsNrb9kt2HGZn5+/rx5cwdZBmxXd1dzczMmDAQDfhC5UQkGUyk2anyrRmegJquGUfGl946zjKVgkBfsi5GEgvNJJSEZayrCUx8jBPC4KDlVDCmKX25CM/swKlH5F8XqZDzjAhkDJbDKkOYXLKZP6WivNxO6pgzCeBgTCoa4f4h7m5GTuQuab6zlHIvHefJt7fyasm//Z6APHDz0zq6d21//LdDmDOuK1WvWr19P2EoREKLZZPrs/3xUmFNCYtrhUWFOXWzPtugOeiWKQJiVEtHimDh1siw8t9tdVFjU0dkBdHdXd0dH++gIzebx+rxcEmK1u4i3ltljkXOFA2FlhaZmFBOkCGqmMssq6AX5aeVreVzBJSq3OsGmJbHLf1xblEdoRSknxntI7EYzcfsLt0W5g5oPE0V6tGSE4i4WxwPtN0UikDg5V1MFVzNeG30INIYkqLWiSoxaLhH37oB5GghgrtXWJza7M91vbnsd6K7OzrMnT9TOnw90QUGBLt7OldTHo8KcvGqLCPzN+HFuv+ERZOBgyGcym8rLyoAuLS0dHxsfYczZ19/f39ePSe0jw8OgowbDlNkCwYAuFH0VRP8NmzjChKAhI+31Us+TNqKg04Ou6+fXKfKDyIQkHn+qjFWdoNbiMJEDFbM0hj+jHwlGrPY4YXFLkcm1ajNh/CYys06IM/HxPJCLnBn1bDF7l7AkBL0SkjEaTdHAsqAnV8+bU1HxTaBv326tP1ev/IK0pXxIeQ1UTyyV8agw513+HjzUbsmwZFjp3ktPVpZOSdbx+nw9PT0jI5RR29vbBwcGsD/P+PhoQEnuUUy1mO0ghNqxAeBnA3v/cFM8jgkHvNyUDYVDBsX5FBZ7cjJRjJeGxi1fFLi9Jz4BkSdjvL6xnirxK3plV4A2ZkuU1US0V42aSg5c/BJBRBNlgRBtWpGxtRIYt8JzuxerQBEl0YIoNSuQe4uLC0pLi7tYPdiLFy5m52SjF9fIFBy+l0V8YryuT+rgUWFOCYlpB8mcU4To94MFOz8/H8N0M2bMGBsdGxqmnt7ent7Ork4UnmOjoz7veMTOFEp1wBHvuJdvSRNPEQpHkxBDwi4Q3oxMr2ObLONtv+AqPHcX61jogguxmMBsOGyMlBEMB5RS9+INBkkwRuwHCY/3hElYLBeEKgMR1GNVTMik1HZBM9OohEZEzzCXxqzuRDRp2TAeyVgymUyY/EhYKhW/VLOS/EhYX3M83tTUePjwgSVL6oCeM2dOZqaLxz8BPIbE46KpU/REMuedgStCukjCZ0hFE9aRxmantYIKCwpqSDUqUT7QfSnoKzUyOgrvFr7To0D7vBjx8wLGx3F+vz9AwhEbFVma1+aiCiGJvI7AG9ruepQORnpPhIkhHFLy5ln+MNHkFYobnVWarere+Wm0ZySx9iofTz1k7H/8dJwQDWmuDyt2KfuukvLBx6vUdbSE9UIc2KSouwCsFLV69ZpTp08d+/Aw0CdPHq+ZXztr1iygs7OzgZm5imtQ1NrUsUglc94ZxPySRLkmOl6KQfixwVi10ErWtIZttjCYprdT9yR957DyLfLauJf+D4sAgBwGIuCnnwL/AotHujMF/EHan4m5PQIB3rZE1YxU2VcZI2M5jYRP2Jytul8+XswZ4MJKZDBVoaMoCwnHxWRgzsl40KA4YNFHRWK9u6J0Va0g3CiNmtxG6ubFC4bjc+fOLSosAvratavHjhw+9uERoGfMnL1161bs7YWbJVKtXJhkTgmJFIVkzilCjJtp04NEv5+i3el4NqkockGt4tvZxHlAMoBujBI1OzvLYjYpKm4IhKXixQ1zgQZyFZuaESZ8/Cx5mE6u9BokLJ/G74uEZ0Qxy3eW8I6JbHI6IKikT8Xt3RJiJUK0UpTfJt4+DMNwDsyiU+JVNP7p93M7k1ffw16dYeaDpXEpRUiKweSoXk10vE6FTgG/YDE+hCruzJmzgDhfT7uSnD11wmIxr1u3ntByJy4Sq+mkAiRz3hW0oW3VEa5ABpO2Bomb/cePA+tgsZW4wFeQl4oUJwkr3X60p+bJ68CAfFtmOLbKlng74VBMnjrSAWEXuOrGRbVZvEE97ZsY+Vb9ufpult3hynQbTZEwiZ82n4p4lfAImPDwt2r27NgcRkp3dXe1tbWh8k9YtVEMsRQUFmSyFjUksgwF+X3l5GTXsOSE1pbWj44cam6mO3vBEF2yeImD9c9MnYCKZM47g8g5d/qVKRwJCfxwR9cZZxJ1n684TZB0sYFKEmtz4hEQ5mD13rh+A+hz584sWVo3a+ZMHCnu/5gQwDGPPfbYyDANDvf19129cuX6Nbp/emhgkJebWFK3fEFtLfKhK9MlCkYkgBtB6GEJtcabNw9/sB/t9ryC/M9+9guzZ9HaFyKziTrL4oULKirKf/urXwK9e8db/X19mzdvIcw7wDOxed410fjSHwAkc0pIpCgkc0okQ9RgVvZbgmg6evTokQMfAJ2Tn+d0OHiichKxqQ3GonsWS+BnujMLCwpHRuhur0FW1gAV2tycXLvdJnZG4aoE6uo2mxUGYPZPaUmpzW7/8OBBoJtv3PjwwyPl5aU4Bgxy7bXBZc+dO+fZj70I9Af73z976qSVNctY/dhq+ApKYBNNgb4DdeDeQjLno4U7fc/CSm0XQNMtap4d++jD1tstazfSniXV86pxNywfPOH8YiiFCFW5rNYMK8uLzMrO5i1xkYj6eIT92dqeuaCOgp6cnUW5/dChD04e+6iiYgahVZrs7W3teCIwX3Pzcu02als6nA6P27Vo4QKgq2bN3P3u3qOHKGPfary5YdNmLFqt2mB4R4/u7iGZU2JiwNt5q7n5t7+k3SO9Xu/mrU+tXr2aKAUleH39JDOITKuVotgsjNN+2jWcvplAGIXcAK1HSidsFUBOrqmpBrq1rRVs191v7yTMzesdH7ewbjSYsTDGvGvAzHanIyODxjnNZlNt7aL5CxcBff7smV3b39r85FNAz5o1Cy7AH4jmPD9ISOaUkEhRSOaUmBh6vaGhoWGgj9ZtmTV3Xk1NDbZRQ6nlY5EMvucrLkShpw3qol3HA7lGoS4pl6ioXsbVLVF0B4SM5YULFpQUl2D2T2dHp8lkys6h6m6GxdLZ2dVw+SJhGvXtW80tw7fpd73jQINiTdgenb6+vnf3vAN0X++KZXXLpM0pkYpAc2t0bPT6tStV1TVAb9y8BTuUEGWbFaabTyY8GDe5T3VEZVuK0KZ2aI8jDYZrdk4OHikvKxNZGo7PnTeXMHV3cGAAeJWw7oy3bt1sb23jw/pYi5339+4BHgZTdsJbux+QzCmRDJHkBJZBVMDSU7M8WUSIoOp0ke7aycVLok8TsejdhJFVB7XCFj8FUZ+Tk5Obm4sHly5bOjpCayx2dHbcvHHjxvVrQI8MDR14bx8mNoAI5ZtORSk9GTfY1CCZU0IiRSGZUyIZIlEE0BXDYQ+TmSazKXUS3O4GYoUauE2LOdI4x+lylpeVL11Kg64tLa0H97/3EdtuBlbrrJkz+b3znmj371lI5pRIhmjlMb1QEExRZac7RC8UETIudBZztoWarGCgerI87+19F+h3fr/jyWefw1zF0AMJe0rmlEgG0QLs6qKdf8fHxk1Kd+BpDVXglB/3+f1mU1Q7qCgv/+znvgDEwYMHtm9748VPforQLPxZ416fONX9uELJnBISKQrJnBLJgALEaqWbP1ByRpyT01+tpdUP4m3KtWZYsSgxUbbaYF7huvXrr1y5fPHCBUKr+xWL9Yruk4ormVNiYsA7OmdO9du/305ovaym6prq1NmRPGWIdqa48dXn92FJMsI+psNwe5rFsmrVmj0sJTA7O6dueR3Oc/8ehWROiYkBL2huXiQeePzY0ZkzZ2LxXnEjNebHTiOm1WZEiAFbcSct0sC4NTU1F87XA/3B+/sKiwpxQHlZmbZZM7kXbjPJnBISKQrJnBLJgFLRaDBkZ2WXsV1Ut27eHBgcsLPanwGhhlB6BD+TAG4WjM8FCxcD3dTY2Kbk+lWUl+vi9WK5e0NUMqfExID30mazLl1KrayBgf7Tp05lb6EVPTIsGYFgIKQYb9NIp50CYIWC51C7oBbozs6Oq1cb8PiyumU0x1go3XavOrIkY87xsXE0LSQeWfBSOiAHamvpewlv3s7tb7k9HqCXLVtmNpnCynbK6WVz3ingIRiVArzLl69468038Hhsr6oo7j7nVkpOCYkURRzmnFM1C4mOzo7y8vIHez0SqQXRlMK6B3PnzT179tTRw4eAttvsC1mZD6Lsw0xjyxPVWizRYLPbeIGVkeERl8t59/Pz7i/RM2oHFRUVITHQP0Akbz7aiFsiZN36jbt27gB61463xsbGFi+hPhKTKU0S4hMhJKipBoPBbLYgDTLM7rBPptxpcnSyHI+VK5fzI3GYs6Z6HhJNTY0LlHVR4tFE3Dq9hYWFn/rUZ4E4duyjd3e/jYUFqmvAJq3FZBrc7ijGP7VziiXw7+bCVPW4MZHAHwjwVsj3ygxGG5LvMne7PXh8nFUkErvj4DUEWOn6yc9/49rVBUuWikekzSkhkaKIz5xPv8CKee7b+9zzzz/Y65GYHvB43PB37dp1Xq/3ONvuePP69eGR4TVr1hCanmrx+vzc08sLCGClyQn7UyRBEkkLp2tvb8dKeWCa8Vbz9wqKzUlTasHgzMqONIvD6kRcZnLpijVvJzMzyt4L9We/8vWXYs4Yd/S6devg7663tjVcbpgzd86U70ciXYFMYraYN23aXFZGPRO3bzdfOHtmiHVGWLVqVV5eHi8tq6r9w7VNbLwXd/47LWuCOHzo4PAI7e/w3HMvZLozp3pz8YG6OvqBgIB7xOOot1MHDSFujzus3JFYyiQ56uvrkVi/7nHxeHzm3LRhPTtT1tEPD0vmlNCCNz6yZFgWLVoI9OLFi3t6ei5epPbn6NjYwMBgplJvGoahQBNbaBKl6F7c+RNJSK2pKc4QCAaG+vsJbU88kp2dHcKmw/doywgyIdqTQaVHG2ESFegjR6j6sHHjJqfT6WUtkicvOQ8f2A9/K2dXid4gIm1OCYmURXzmdLvpmvelr3z1+9/766amJqBlwFNCBMoNEA7YX5QdC4IhunEDNYjO1p/f/96+hYuWAF1VVWWzWfnuR9whiXTclFT+UfILiKff6r1en4N12rRZbbRD5z3dZomhFK4CmJR2bDTnNsMCABqzjtHY9vn9vLBLEtSfrW9rbQHir//++6qPkknOL37+cz9/5eU3fvsboL/55/9pKjckkabgFSKJEjnAFrxe1py3qKioctbsQ4dos6PTp06UlJbl5NAdZ2AH5ufl85xQGn5IwISJ+Eqv7OcS1Vo8ODw8PDI8XLuAtlRwOB3c83QPQymErUd4s0HhAoLBkNNJFwXQ6kGdxjaKk+HM8bHxba/9FhRaoD/xotr5mow5QX6+9B++8T+/8xdA73333c0s11lCgsQrDCvuTXG73atXr16xYgWhPYUOnT5+bKC/D2iTJcOdmVk1j7YzWbBwocvpwp6/IaHiO2EVZcVYqF4ba1X6ZwJjgoTU6ynd1d01OjKCLBEKhki0UEE0zVXMd8XeKnxlmaSsjlukF6bNy6edzna+9eb8mpqCggIyOcm5ffu2keGh7373J3E/lTanhESKYgLm/NIffeHU6VOEhVXy8vJlwpDEZOAP+EEioXa3du3agvyCa9euAn214XJ3d3fn+/uAbrh00elyoYoLaiEhEQ1Xr9c7HC7s3ufKdIkOXqY4U9qd6c7IiJRioF8xUOnXcPny2OgojgSBDOJUrM4e0jhOUbKhqMes4CmrwfBNLIQPF9/a2pbDqsibk+YzgioKf08cPfqVr7+kctJyTCw5v/ud/wZ/bzffevVnr3zxS18mVCGRLCoxAbiiCO9rdfU8bE/Ss2pVV1c3donv6+ttaWkeGKB0Jmsp33qb+kWGhoaAsc+eOkloZz4LhkMicyqB0wyr1cQ8TDrlXIT1JjSaTFnZlElu3LjR39ePpVVysnNgCcBMOjGXkOf3kXjdPu8IMI/dQXt+Zthtg0OD2pYNKtSfrd+z6/dArN24+T9/+88STTsxc6Ln9qevvPJvv/xl4E+gP/nZLyxfEZ/XJSSI4oblubX8Nc3Ly8vKzkZzESSb1+ft76O2aP25cy23m/l4ELluln9TW7sQxsBHhPLeuMlowjFwcGRoGAgwMoHZLGYznjcnPy87izLn3r17zp8+bbbScg25oPIVFC5cRB1FpaWlwJP8Anx+H+efJBkRE8Kg8Dlc4e3mpnB4DYntwy1ix/btB9/ft2gZ3bn+93/3t0mmlTanhESKYrLMCfIThOdXvvpVoF/79S8aG68//zzNv5WlEiREcKco39vJegSaMesNiwmgkAH19fTp05cunQf6dtMtkxIItVqti+uWz6+h7QbBeANb0c/CMwajIeAPwF+gx0bH2tvbCdWN+8bGx/CLMG1RYVFuLvWa1tQsAOW55RYVuS1Nje1gCLJYIii6FRUz58+fT5hdahQMWr5Xcwryk4ZzmNo8Z2715UsXcGemJcMiqrUD/QNvbnudsBzap194Ea1FVEsT4Q4kJ0z02u9ozPN//fXfvfyjH1w6T6vrbnxia92yOsmiEipwKw7zUXnEAv7zs2a777//3oljH2Xn0pYk6zZtLsgvQLMNdFTgSdQ8YTC89DbWAxcbgaKiaMo0uTKjr7Ve6RlBJ2erQHVNdVlZGe6QBK64evVycyPNpRns779y6fLJE8eALigsqqycWVlZCbTVZtUz9ZtMySHE9faqqqozZ06OjFCVGy4brhaT2o+fOL7jjddw8Df+/Nt/8sdfm8y0U1FrwYRdv+7xv/ne94CGU763Z/fqtTQvZH5tbX5+/hQmlEhjiJ2CgEXHx70ffLAf6HNnTm96YuvCBTQv1+l0cJZAr6nooYkm0CfITOAbXMR8I4fTgQUK4PiixYt6uruBHhwaugzC+uwZoLs6O8+dPeNx0+01+UWFK1Y+VlZaqpqHpxBP8jYtFovNZh8apszZ29cH5zp94jjQw0ODazdu/rM/+yYR9ktPCGlzSkikKKbInCtXLn/j9d8B8fq27b/fsQP9wvDX7nBWMD2hctbse3iVEtMdkYCkXt9y+9a1KzTmabfbfT7f6TOn+YBICg5TZadcISEueNlOmNZmtxeXlQHddOPG6PDQ2PAQ0C3Nt65fuZrNQi+5ufluj4f3SgFwOvkpCDWGR1tu3frhP/4DP45boz//2c8kCmYmwd1Kzk+8+Dz8d6uZWtvvvbf/zNkztxpvEqbu3uXMEumNgb7eVhYjSRF0d3V2Mxu1gVy4m3lqFy3evPUpIBYvWbxpw/rkLp/kuDdqbVlpMWHpRIR84Z5MKCEhIW1OCYkUhWROCYkUhWROCYkUxf8H6RXZQKPsZP4AAAAASUVORK5CYII=" name="Obrázek5" align="bottom" width="127" height="95" border= "0">

Náplň môžete ponechať v suchom práškovom inhalátore NOVOLIZER,pokým sa používa alebo až do 6 mesiacov po vložení. Náplne možno použiť len v suchom práškovom inhalátore NOVOLIZER.


2. POUŽITIE:

Vždy, keď je to možné, seďte alebo stojte počas inhalácie. Pri použití vždy držte suchý práškový inhalátor NOVOLIZER vodorovne. Najprv odstráňte ochranný uzáver ().

MORpQwH/dsENFMlgChxK/xRxEPZSUpLS0qnh8OTxsr4B65bNNAJ53vyFRYWFTpcUyid2i+UUS+RAax2V5H37WBGwzRvWw4f7wTM/BjwvJxskT15LlddVFZ2oGJeLXbDMZtP8+XORUE+UnzrCOoz84u/+Fq784V/9lLAUP1hLPIrY7fZi3A4JRZ8IbPOVwvc9tH0TVpwdQRDC1QJxfhFEx5qXKYI8vNbhcWGfT/hIvPw2rCJY7qhnfrv+u13btqJG19bSjCdgRVOcA7vNZjSZUlm4EpxWPK4kNS2V3xqXeFdnF7cunj1b2dXZYWfGoca6Wrt1AP4JeFP9uQ3ffvPFp1Tpzc0vePTRR7CQlNXmkJRVh9QclrB1wxUSJi9I8w8PxivloGOZVwf3Cm3LiEzYQGMqlVvmtEBwGp1gFyUy35ZOdrHuLzrp8gCjTki7qxhpREZGn/LjeeTtJpBKQw4yjDU4lhV5a2lsOFNxJiWFdgmoq6ubctMkm83JTvA3jyXyskH9Ey20MEJVdfUXn9LuzA6bddVd92LcbG/fAFyIxiGMS9MGpTTAds8H530JAIoKx45lYTMZmdnHjh1+89VXAJ84YfzNixd1dtG6HAad1uUaxAC52U+UNVi1c9xkXR6vF43qwRBGxKmAAgqIEC7EydhI4MEA5UcjWImJXJae7nxaDTK0nu7ugwcPVpSfJLTIXXdMTEwCUxcLx41HiRHZIEb/RIPWCJoHK41rNKDJFCVP/36ck53FnQ2TJ0+E7Q4dS329fS6Xs7mZ9ikEYdhqs9afo4puxany537yE9BqAJ89a3ZpKTX3RUZG6nRcEdXYnG6UpUHzc/gcPb2SHw9OwzujLGrQYwEX7PXib/jBdVGQmND343A4KYtmMoJWNuGCmEyr77BpgckBpqxnfeZo5Q6vDwuoM4GDR0cGzLxaTsIS0yzEMKZBxyUfJgpmcuuxwd83dFpMwBcX/aJ3302TgTeu//bE8WPTZ1JX5Htvv93f17dgwUJC3dEJeAl2hROfEL8jqKlfff5ZGnOqL1q8pKiwCHsQYqkNnk0W8u1k/7zkd+DvC4vB5aZ8e/qM6dOmT1v7zTeAP/fss7fdcfdf/uUz7EL4TCGKDwVnbEqWeQ81+doddhIKwoU4eVwy6i3nDaHkqwekgrVr12IyZFtbGwgwY4pp74177n8gPT0NZ0cj64rUqSP7GgJuwUuZ0ShTrwcNCaDOooxEZPM3SqpJSQnwzbCrLwue9qGPp6Oz+4X/+s/9u2kR3T07tqM4mjem4M677pk7my4v64BVp9ejUxHI26A3oDO2p6fHYrFgAHBqWho8QH2DVAQMBpH7N5qYq4YRpwej1ZkhAchVq5UasMIWJveihVNQXrLb7dxkhYBUpNIgiYYmP35EPIH46Wf470MvhIcUW/qEOmdIBymohdi+YWxREcxkwRgaFjJ/0eLPP3r/yEGqRj7yvSfQSU4GydJ0VWzZSt0eX3/6cd7YwqeepjVfzEaD1e7AT4kfOrg5svwY/jaQ/jpSBn17B203WF1dvWvXdkAaamsfffLpVatoK6D+/t7333krJZUuhie/9yhoMXx7D2nuwu0evyOsBNhArUxB843Ezxkwffy1xchGrvqDEiV2XBL9y4P5nprnSQphrv4NZnCFBCkMUsxCYOn4UkNIeAuYPjMznO7esw9UPks0tjnT3nLH3VOn0Zj1mCjLgM2OhiK0hhEh1TsABr8aFhTGoFz/NiGF70gfWNQf6Me2uunmFxcbvXT5SpOZOmBzc3NffYV6sQ/u2VNfWxcX+w+E5eK4rFYkNsK+TWwMfXKz2RwREfH5FzT9deaM6Rnp6SfLaepMlCVi794DY1gZbiBsuHDOnFl4rZ4FOROWKqB2u31sTCpfSN11NC6nF9Xv/v5+vV7nDxrx+n3XQWWcOLX4VVMhbMPPE6iiK3NgthLY4CzUwT+mepDgM5TiGsxn8GS0z42fMPHw/n3l5bQL1oMPPtze3raLVZD79MMPjI9QX+WY/DyXW1rxqGeu/fxTNgPaxUtuQR6ILbaCs1KCHwBnCYMW8CDM5MlTp79hmcltjY0ojOQXFSUnJeNqvOPOuzs7Ords3kQYcQqClz+BAZuF+meWWvkknzYcd7mcJEjWIOHDORVQQIEAOA9xChteQMaNtMcwB4OGS5g85iZgf+KRQ6KRLaRJHTmkbFIlAwNWK6v+3tLS2tPbgwFuJ4+XWfv7I5gnY6C3NyExaRrrKj+1dGosy0QFsNkdw2yWFw3BxUFxK0Q5Ang16pl40+898SR78pavv/ziX/+FVqN97rnn0tLSsLEHKJkur9Nmpzjon8b4+MKx1LtrMhnLjpehXFBcPA7GQfm5ra0dq4ES2aKL9QGwBwlKB1qtjutLoNk62E8D/f0Ggz6eNS9gBQHkkD1BMPGRwdu2WlYg8V3UcvhekLmfCDon45+CkAwny5HInCsMnjpxkEExQNwRNX/unD+9+nLNWZq9dK6+HiTJceNpau76b9e++seXABlTODYtPbOEHczOztyyaWNBMRV3FyxcXDi28Lz6UUjJk4m12iYWmlZ2/PiBPbvx+46fPHnSZNrgMCcnx2Q0oRwaYTY99vgTr75MH+aV1958/NGH+DhutxfHFiMlWXFJF6o2oJLAp/S4Rxy+J4KGNs8jJChbh6t8Go2WFQGjB/XU7CEZVPBRuBqpkssCOV1OORUIG8X5u4Lj41pt9pMnTnZ20diA1pam8uMnvEwMxgWNKl9OwZj8sYW9LBa3qb5erdGggBcTEx0gp4VsH3jpgHsWyoco6OItDHpdd3dvSys1FHV1du3dQ5XPzvZ20DNRo/inf/zHp37wQ7Tpd3V3Y7gfu1A/MAAkRI06IN/m5OR2sRmAnUmvN6C9KioqCn5ys+0J3heuRRJlTjafy8X63hmkvDANzLLL1dvXB3jfgDUCNgKhQ6vfKervpzpc2KpIk4OUEc8gmd9Lt2D5CNKzYCIaHIQQwi8qjsyrnIwfX3z7nfd8+gGNvCsvL8/JzspntdqAHt5++03CeknCf9g5NjMjfUrptCJWHwiIZxjK5JssSK2Y2Mj8nD7ezPJ0xek3/vginjx2fMn9D9AGPECH6FZBE4kcbkmLts2cPRfwF/7jN5WVlc//8heEdYhBywVhMX06rcrllvOqvVJMCGyvPT09eDx4/ocrkMOWoIqrHEBOSEvAH0BUxhRKFm7iiWRaFnz+trY2S5SFPb0aBHc8B2VsnAJ0+xLmSgI2WF1FE0cjIiMAP8nqzba0NFVXVKD1lVU2UGMMbfGEiRMn3QS6GeAZGRnJSQnoI/7iiy/27dy+dQNNMoBTQFuTP7Dab0Ucvb6a/spjao0K5QWmc6LfzGp3fPnlZ8cOHmQv6MIc9PzCorT0DAzZf+OVl/78zp9+xLzh8IR6nSYpmebf9Pb2woC4AblcbuB4aCRITtbb7Ta05jkdjr7+vhimo/b19ak1aiy46nTScFmUKZxOlx5zdxx0Y8KDMICbaTbSzMiqIBN5/KGw/B2ZDVc11IwJtQsG4dJPPp8UpC7Ss2jFZThn1D6Vn37YJ5OOu/zh/mT+vDkfvvs24JUVp8mty/ATWCwR999PedTp06ePlx3NYpXE4SouubCA8iG/u2wQog5HWdbwdyKFx9i1Yztem5KWvmrVGqwEwDu+st1DSvV1UwrwYdEPeOZvPv8U05t+9fz/YZozlp7zhyJLYiZ25nU64SOq1aEfUtE5FVAgTCEEcfZ0d3d2UsOxHoQxn6+NNfZobm6GzbelmUrhjfUNgEdGYad3lQu0Oz2WeHF1tLVjZxHColsiMLQ1LiEqOjoxIZGwCj24nW/dsqmvp7eDSYBwps5g1LOC3DHxsaUzZ2ewwB2TySTmc5qMBtn15ON9VpbdeiscLDtCK4z09vSqMjJlWTp02ZhLBJ5WJpqUy0BHLKNxm7VV1UaTaSHrfgWsEtRLQhMF4+BMFIcWLlm6beN3Bw5Q1lpYWEj9lky8AXm1ob4eY56Af/b09qJ6CSJrR0c3xsq0d3TAIDYrddYNWAfg2h7WLQYOemV+BXIUck54Qp1Ojzon8F6YB1RuEXDqaG9mWcRVqSRzuPR2gl2A14LAM0MWK/UX2vP5ePaZZnDkWkh91SvYvZFfSw8oG/Nh2mbPnvnkD2ibkz+/+dqBA4emTp3CPoQXhYjp06dPnVqKbyRa0c8jqMtKGXxQfi0gzc205N/nn3/a0th02x20ZMmU0imgLPCqnLzOI1aaJ5Kjzp3EMpB//NxfV1RUbPpuHWFZyrcsu3XNalp00hJpBhVaSodidSdRy+ju6envt2LXkmAIQZy7tm4+uG8vmzimpUhOOZfRHOFmoeH0g2l12FMIJU8TkzaBR8fFxuKMREZFseOUv3d1dpw4drS3mxI8fEX8uuZIi906MGchTZPLzc1LTEzAIl0gIVOCl5zvdArQHYL/xKWspWHeWqQT0NZWrVq9fAVt0gqCNJ9rzNUcRbJEEAfcupW6vA4f2Ndwrm7SVOq/WX7bqmK5GBJhZMMuoZSJ2u/SZctqaqoqKmjl0YTEBHgNzGKFYeNi47KyqMe8tq4OaBXfrquz0wHSLFMde3v77XZ7aipdBPBFYWpaWlqJHJGHPlUgSESonsrKphEWsg/kjd8LJ8efREr9okioWu7FRUWUu0m8AgETnoR1vlRGrlAEnKwJFWsqXTLIgKSS3c5eeLiHHqLFkDduXP/Zxx/Gs6a6Odk5PGRPNTg6ZSTAfZh8B4cZgHlGI1N7W+s9DzyM8bSgLnL1Ui51RG2f2LsV34j5Bb3sqbJy4clycgB/67VXf/vrf92/j9Zh/ed//qfoqMieXilMDyhFyoMfGIDHl1s8j8CVAoShYysDtJSomFj0z2Tlg8qdnpNDBWujyeh2ueWcDCML0mZ9h3DzZtqXkbndkLcAl2tvb8fGYcePH+3rpUvNNjAwZdpts5lr3qDXueWUfN4xCoG/tvS4cixIgGdSq/FnKgR4Ji8FcHcUixdznXPdunWYcBgdG3fLytsXLKBZ8/ABrFaHZ7CZBC3VuAKiIiNSU1LbO9oJU9dZTIIU5EB7q/XSKdLrdDz8pbOra+yY/LZ2ahzKzclq7+iqqKD5GbGx0U3Nrf1M50RzmmwAs0sE1q8GmsRYYnOEOS4utra2jsjJnzhdOj2tXaaWeIKLZq5i4W9Wk04mVC8nVC01xUu2NdFvGWTG99tdpacSqvsPFXgQAJQDoz8cdmEvwTIO48ZP2Fy/dv/ePYTafjK4pz0kwQ//9cXit8jqdTpy5OgRIEvAJ0y+qXRqKdaagsXpcgUyYUxRDr4vfnrMqbrj7nu3b9+ybyfdwX/5y+efffbH6cwgAtIQTCOGmsEtgFK8Q5SVUHROBRQIUwhBnAtuvmUWq6oCxB1licId1Gw28QBREZg5NyCKUjJn8QhGkDwz0jOwdFBJSQluviiv4m4RwC3DB7iCQZgU0NHRc5gptyeOHjGYTd9/hlZXSElOiY2NxUnAjAfOOoJjxOCtE5KSa2tqCJWdKP/kQgec3d+Hkqe6qalZzwzdeAJKqvUN9SCrNjZStb+t3UyDS1xSnC0fn0qqGklktdntEUzduGfZXXq99sSJk+xhqHYqibVM5dSxEGXWMV4jirhyRJSWnYZjOkU3DGeGapnNsjGFBBqhGIKKGUM5TuQhxNmm7Rvkigdoa6czRkBD0wxY6Qp54L579+/ZfZgV7F988y1YekbLSsxcnJSEr4DOMFA9cnNzn33urwlzB/CwTVpH6gI7ceCyLy29adz4cQeZfeGbLz79i2NH73/4EcBXLKdWEiuzHYBY2twO3Dp0v9ZQRaVjYhITE6XbMNmaMM8HPKWcjCOGAg9qXyG8tr8fEZrsxYZthK17IV921FwdowV8x9EyrRqQM2erPnz3zx1M7Fl1172zZs3kZ/pDvVhQNYpb1HMbqihRUmKSmdnMbHYbVjDBc+hWhWoe7XqoQR8mJnbyfE6DwdDb18ueSgu6KJrWAkpOcXkSCAap/fCRI80gA/dTbQLL8OKOAOoJk1jpKgHhjdIn+9ZY0wTHYXmzOvk7qlFNJbLtQDpOyd2f6i1RPkM0oXpGiBQrHvfwZQCT7yXcJeMl0guOLSx84OFH/vvffw14VVXV9OlUz4dladAbLtSVLZu+UO2UrFBpqVLOIOZz4hq4UMrkACzHZDTMnUvDY7Jzstd/u/aPL/w3oZWWjzxw/31YZdbj9lRWVm5Y+zW9qU4/vmRQ+9YQcydyQlgxon9SJD/RECpI8D5x6nEoHlNO5OXLT5DnQsv9v2ECPHoBPtKuXVTJ2bj+W1DhfvST5whV/7IxPp4MXmHiFj7Udg4Uhbnk1oEB3vIEznTL1ffoERe3vqh9xIcmMVjrdrsdSZG5LV1SnS6PO1iiQbJXWekgh48chX+i/gljcPoxOUy8MjUQKjJPIu9HuGsA4TEVVaI9znVp/IBGLW8EarEOgxRkwl5HI+epiyyXg1q+Cv8ZoK9yY5Lap8I8HpfTuer2lbt37QC8oqIciRMIgOdbjhx4pDc3B4ihS7xOH7moMvMIsN9x60N+bs6DDz/y4gu0evX+XTtqq6sefvRxwjIo7DYbrgeno4/X4kBQdE4FFAhTGF7qUIumsADOFnI7CTgo/jPAGC3CqIfXXTrw3M5t23es+5paZafNnLVo0WKsPRO8VXMxKViIECUOu8NVVXUWwx0H+vtAZETRVKxVhyURZLVQw90kOCAvVsKCrliaGKsEL2dUeuWYMi/nlj3dPbQuhlxIkfZJxFwNB+0lg4NrB7Sc6aFYi9eCoMutu+gW1QoPI+qoDNFw1qqlxX7UoojLI5M4g0IerpLT+vwzwEoiIRuhArMs5FPnnMn0K9Ya8Be/+P+wwcfCBfMv4vuqJD+NRxVY/k/MN5LyeC5OphNZrpVaZY0PP/Y9Qjtlbj1Zdux11tps6fKVy5YtK5lAW929987bAcX7h+OcNK1RboIQ8IjD5MvKxwO1UK5/ilKEbwgj8tUFeHidloX+6nVHDh186LHHAZ80oQTUm4AqKkRaYVL3JLErIQ0MkGV+7q2Fza6psSGSUTiQlsrtEqsK8foaGtkawR2SeNwgNwtF2uNVSHiNIv5ULNJaytXu6e3BjuuE0Q8Xa/XMlcJ1VCa9+r2gGrkbAjOZ+HVR/khcd4VZ4iEQvGMijMbbzHCS5j9ppJpPPhhBzZVkWU4WLVJqlcfhk6pXeligSwSrZl46dfqf36KxtTk5OdlZ2Renc4qsAlemaAQZhp2M7BYqVloVPyV1QsXF0ayM+++7t33JLUicH7zz1r59Yx5+5DHA4xMSDAaTOMJwxMmez59NEvDT8E821GYTEJh+1ckSfVwBKaker3v/fmqVhcWdmJSYwSpNBet1weql+NbwVbhBiHb1ZdGVhw+XVZ+pWLJ8JeDt7a3c6oBr3SNPjtth44PQb4zVXLU6YCCcUEEX5bWhxcpAWASV+DxEpXE6paBcf5NPN7IpDTvTxWkAiVA0HUscVUfpxCEYmTjRciMt0BIiOiBHgxQFwV7Zb+fUaAXilM+XeKyko6IzH4+4uflXI3RhwqfFHA6LxTLATFz15+qBOsUKevKUDsfxgtmG2OlotBanmA/MAbb4mJiopSvoGnj79Vcry8s3fBe6u7micyqgQJjCjU6cvLCi2M7sZFnZ+ywdad7iJXfedQ/Pph9mHNy5RRWdywhYx6T8FC2k8ulHH2Tl56MZnUjc2J+vIMpUKskD7OCSpJsZvVFHPXeOhvtkZWXDX0uUxW6z97JaRH19vV4v6/JGO8E5keH09w/o5C6jyCElziD5RvxiqkYO7lP5uaL/fLHJGuWcfilUEyAJExbnxM28WFZX5fe7+PVMnlQF8jAyT7yRVjhf0MY1nKNmZWZEWqh2sGHd2pKSEguL4uZSMWE5mcOECl5doH3vi2jS6bM//dkBABYtC49eNG5QkO2NTpweqYueRKKEERXMFi6C5OQUAy3wIRkPhhkHpRcMq0A7DfUQspXX3d1z/PjxfSy3MzEx8cGHHs3MpAHxnV09DQ0NJ47TAhztba1qvhzVGNyP5MpUF7nCBbfrWK39QJBz5szFMWnqoE76lHY7pV6g1d6+3sYGGrFAQ3l9Bo1UYGWQzsyJcxDRyqRLmKTKjwA5skBQPzGL1+JpgilLIEJhcLWwIxA5oZcwhVYrd75gqFbyh9NNwO/X4VIraJ55Y2j1lmOHDra0tmCzY54AQIYN4r26gE5UXE6gZ955xxpMbPjovXcUV8ogkGOAMPiTHjEa9Far1cBSYZBXYMGB4Z3RXOeB9YE2AFiQLS008gNU/+7OjhhWiODR7/9FQkLcwABVKU1GU8n44jEFtCtp5dmqurq6c3U1hHUrZnyJV5TzyaZFH0+/NJsjQbfEWkRwU4fHh4ydK1oJ8bGg2BSy4kP9A/21NdVm1i0ONFVG7xItedUSXQGnDTD2SDdFZU+uriCe4/+rkogNiZMToUi9xG8RlGKY+DnSh2DhFpyYkfES2XYtEicatwx6T3ExrX5wquxYTU3NeJZgbZWqM/tr2F7EkrjcgH3AEIeZABUUA1q2ssLZItzoxKmAAmELCnFSEGOYQNoc6O3FerZ5eXmwz11QAJdep21tpUGzp06f2sdqZNrt9omlpYsXLyGsCaTQxs8zMCDJqwX5efCflaVBtLe3d3V2NbHEwrbWZngAjEpFnyfGyvT2doPIjbKcTygmKjhUnXCwj4XvTblpinUA3onmpqGLBd+ViZGSpq2WHY/0r1pcFQ70XfJ/i9yVM0wicEt+Gr+K82GKY44X8TNMzlE5LnFRtV+h5TflnkCQfHNyqMo9fvLkIwcPTGSuwoz0NJAgQvoXwgeGMiMnp6TwKjMINzpxYoIo9snAtdTXR/W19Cya7W2OMPOinsMb1nG6IyPNBw8d+eDdPwPusA4kpVLd8sd/9dOU5ERsdsgiCtRynqdfwWMtEtVY/DYtNTUzI3MqK7fhcLqbm5tOnKQx67XVVWo5RTYiwjJ/wQJUlbGnAPcfcL80T22NirLcc89dzc1Uxm5rb3PYHViiqae722YdwDxP1kVXTgrVo87HGhZ4/Voq0ze1an+Vk8Amf4OIkJEuz+oUCVUIzxiEqwXDEiVOMsjaRAY7YLkMPG/+wnfefGPrFlov85FHHrnqzrnzAu0CKmcjBxCqWjOIHm904vRrX3KevtFooh1KJHuMSnR/kSGiL3hWBlDm2q++tDH/W3Rc/AMPPUxo7mWsw+mWL6dKXIA/jf/E/wlfbkDurpOZkZ6eTom8sbGptbUNibMgv0Cv04gG5ABnHSK8jBVouaCCAp6YEMfIgGnIrFdPVxflqC2tLQP9A10sIR7YLK1j5GBWXwf9n2R0ZYG2cgCDjqqaGjQXEc5CRW8wJyqxn4/o3xeJlgjMlrJQmfJFjkoE+tfIllvYPNIyMsqOHqXzP34CAAxPmHX9omPWLyuwxTZkizQRbnTiVECBsIUbnTi1cvYJ287pZgZCIPA6LITndrn1NGHKH4ooc1oq6+qY9wJ26Jqaqu1btwB++sTxrPyC+x6m0Vi5ublY5OYilB8VawyDD+aUrwYlMzU1RbbcXkASLJec2V+n+BOwpYQEascHwdsteFl4RRiQgVndTXovm90GOJbJhePAsjDk1el0YjU9h8PBG2bRtuI0/4ZlnDKpm3etDCk4iEdQJEaxVmKVKrT3+rkr57qAZGbnVLF+HGu//jItLS0mhtoLwpNtXhDc0MQZoE8iDspWQWFRdTWtYox5xtyTwTU6WLoGve50xRnAd+/acaqsDFfexNLSO++6h6v1o2WT4LuD0+XlnUgvLgk24CruvHW6Attq4OLWWyw0b45ZpCxRFhZ+KzmfaK/1wd4RbNAg7QVuj0uupMwqG3ux3KnL6eLKqs/ndw55JJDSxx3MtSO/vt/3E/zKcLnJaMLSc2WHDu0/sH/VbTQyrt9qu9bp84YmTp4YjYDBAwa9aeGiRfPm0VwHXkSYyLq7Qa5tt2Pn7q9YT47+vt74hMTb19CWWGMLx8JCESr0jU5YPydyng170enpsPUAoQX3CxM7fBDhmZF45MquakxwxZ+Ce1vzzSsY4Cczcx2rzD5sJ0UGZ6KohMD3gCcJaMjLTSl4L2yXNHsOLcZVV1Nbfrzs1mW3EixMdbGpmGECNzRxKqBAOMONTpzc8cCtho1NLTt37sjNzSOME4KMim3Ju7t72trbzlZWAl5ddba5sTGvgBZZy80vKBw7Fg2qGJbF2weOulglFpEYSQRMMOsevi9l8LVij5zzluoZim2KlVzEZxiq6dtI5ALxHMALWcG7Bx959O03Xn/rrdcBX7PmLovFErbezpHADU2csL6NBjoDfQPWY0eP7d5Bk3cbztWZIy0Hdu8EPDE5JSo2doB5Apvrz7lcUvqlJTp29Z13z2Xd+BxON1t8/mFREr7cCs9Ilt2lCHVDWWvku1+AXC36M0d4/lBbj9DVV8UTFYDy0Y08tiC/dPqMHVtoN74XG5t++MyzERHmEd40DOF6I05xEfBiYkSwqbAEX6k2jNvj2r6dlhUtO3ak6VwdNoTU6/V26wDi9XW17uoqDM6GC+MSkmbMmQP4hJIJyTSuwEVCEclV1HOuWEDphb7jhZ4/ND8PzMMUTXqwUU6dOm3ntq2A93R17t6z+7YVywmLlyJCYoMwmo83jL2UKn6XCa434lRAgesGrjfiHOwM8Ff6G6yt0XM6O7s+/viDurO0gDqIqZNKp+bmUb0l0hIZEx2NxdR5RBtemBCfAGoM/tPlcofVLotwTatYlw7w+omJiQ88/Cjg33z1xY6tW5oaGwgN8VuQk50tZqtwbZw3jA0IBQsHuK6IUxTqUFzhXXdQlAXNED7Enj20KvH6tV/brAPFEycCvnz5bakpSW6pdhaNrkoM5QXhftHgnxS4uoAiK5ruxrNGujk5Oa+89If62lrAX/797x587ImJE0sI8+gKLZ7V3ICH4c1htbtdV8SJE402QNZARcvjCvAEh9OxZcuWzevWEhbAmZWff/vtawBPSoxndp3Q5ci4virqJOH2IW9wkH3UtFQsOkLjYqNnzJ77+UfvA26KiNy8YX1mJk1myMhI62XdeojcyEjw3Co6pwIKKDACuK6IU0VLhLh5gBtIsJgOcvz4iUOHDgDS3NAIzHPqTOoCycjMnjR5Eoat2OyOkAE9chXPEG3LFLYZVqCTirD445/7rbbp06dhK/QD+/dWVZx+49WXAc/Oyx8zZuy4cbSED0Z9BYcrhQlcV8RJWK4zIg6nZ8+evQcPUPWyruos1sLJLii4dfnK/NwcwhwtXASSc3yxK0zoxjWKHBvOILbPQjVERwMVPZMm0STsiRMn7tix44uPPyCsq+LubVtuXUXVmYULFrCTxd4/YfSJw4U4uftxGL1cPM7L9aLlDe0BWAm6opIaYLdv23r6eJmNpVDkFBQsWUK7TReMKYgwGZ1y7XMSik8OFTwQVp/tmgPx240wfz3gcjKCTxDcyweDQ7xe96xZM5NTaN/hmpqa7Vs217LEBrJgAVyCCwnLL4pZR1e9il+4EKcCCigQAOFCnCpa1TvQJyn/kyfX+7deo0GDmyKwwa7OznPn6gGvrz9XW3W2rbUF8ISk5MW3rkADXXpausXCSid6icg2FbhigHZRIhu9ebAORuqRUFxRcEX6humJEBwYGMw/UbccU0BrEcLfmTNmYhPx0xUV0VFRycnJRHLG+FegSu4+dhVLbIYLcYrZRtjPE3GNRqURSmA4XSwD2OmoOF1RV0ddWLU11bVnK12ssmtMbNy4kpL5i24mtEX5OLPJiBnJ2CQcBwzZX0iByw1izRRCPzFh+KD4O1G1IYLQG1L6FVaIltdnCwgwIEL3GjH43mKxtHfQImzffv1Va1NjDqt/e/OSpfl5+fhgUnS07Bu/Wi6WcCFOp8sJ2iBhyqSK9uqiB+0OZ297bx8ryeNi7Xrq6mil85Nlx/r7+ro6OwirLB6XkJjJCrHNnbcgJzsLlUYgYx9r8Irjy41rCEuzCNNyw9c38Dh1oCWZ/GjDKK9cT4gIbAroltvqhtdXRcrB03j+JztT2hF4TS1kiUWsou+jjz+xfv3aQ3tpwfX62rr5i29evGgRkbNecWfHZqVXZR8PF+JUQAEFAiAsiJOxMs/mLTRjq6rqTFd7B+6FVgCbzcOCP+DfcYlJEawlRnJqSvH4kqQkqiokJSfFRMdgZhAWuhfSBQftr0QoUUcG56wocLlBEFmpFbSWqSTNTc0dHe1SAT5WN8jD1JOIiEi0rBJWsiQyMjI2hjbPM5tNtDaKWhJ9sWAKfMSW1va29jYS1FdSr9ensk7yWDiGc1RYADZWGz42Nubee++fMZN2hi8/ebLsyOG9O2nb7LwxBfMXLMrKzGA3unI918/Tn3PiTVOqKs8smH8xDUkvCHAehfnyFRYWAlJQkN/a2oYVpYxGI++4ajab09LSIllhSDiZV6OCj+Qv7SMk7wYk46qlFj3+c9Rh5nG+voEb/Jqbmzdt2lB26BBhxYfSsrI72qn657DSTAONjrZ4crJKYl6pjQ2tYWuOpPkGOfl58fGJ6awjY0nJ+MZGWne77Pjxfbt29rKinmh6QL0GVgioPNGsC0Z+QUHBmMLS0lL2JDAyTwqlTs6cbKoTFY4p6Jg3f8cOmkJ4YO+eqjOVWHrmppsmwTZ+Bfo7Hz965H5WGo5DIHFm5eRu2RC6W+CFAiePAHsat9TBzqdlm9/2Hbs2bVg/f+FiwBcvWgA7FtKe6HKk7WI9PkzMC4CQEyfekVsjhPpySuT65QKP3AjY6XLqGbFhzDPuhvX1DeVlZVhue9acedOmT2tpodb18vLyjvZWHEGj1nR0dvSygrqEtoW2WZnd4djBgzq9HhPbC0smtDY3A9JYfy7SEpWWQc3yKelpGtmaCN8X2GlPJx3k4N49Rw7sP32a1uYeO7Z41szpDlbU0OV2wRNiXK7arbFYLGtWr6LjpKR++81Xn378IXvgc0uXLcOHh7dAW5HYMenSoUt+0wJWW4NDWIi1CiigQDAEEufkSZNhx2hme1JKSsqlDM1Zk2jsZsfpxtbe3n74yJGqs7S6pN1qW7Do5qIi2igKm3wgM+SV7xS4hoCXAmY5IvQLNjQ2HjxwYNYsGtJcWjpl0uRJKLKaTUaQddPT0gltc5IhDgILxslUGxov7XBiKfr6c/WVlRW4jrxeX1w8FVknTSmdPGkS9rYB3VIU04Al4o3sNvvhI4dBWAX8xNGjoF3eccfdhNYojoRxsKIiOggwGHvq1CmpqSlbWLmTnVs2NTc1LmeNqIEipEjPCyy8MjzUsrw2gGnTpgyayYDzFi9e+H9/RZ2z5GKJU9bX3dwADcID77ve2dl97NgxQL779ht4PayR9fDDj8E0oeVazJkkijfyWgPmtEBU3dPTt4GpSAf37l54y7KICGrMo14Knw/FXSxdKfs//d8aBGM1bfUntRgG1RFz3LOzspcsWYQdSgVTn9dBa+GKJUikqAaMyyNMcV20cNHCBQsBX7fu260b1juZfvT9H/yg7lytgxXU1el0sTGx2O3CojeDbvX0098ntLvpmTdee/W/fvNvgC+7fTWMg4Nr5ITES4dTp04Q5qUfz8LxOQTpnJnpk0qn7mftsS7OLCR2aEHpn/bF0Wgqq6oBf/+dtzE5PTU947bVa1DIZp/KJ+vxbp6Hyb+cAtcKqGg7U7rJAs98843XGplV9qZp01fdvhK7krKubVoehBAyJgQWTEBxXb4eYBA5rsCHtX9Ya12tnD/k42tGHFArENLSpUtPnzzR1kL12y+//ArYKSq0wKhT09Jj4mn9+4IxhRkZGWg7TU5Kvn31HR9/SPNCv/zkI0xjmjVrBiH+rjCXAqBw7t+9G5AAaxBRdE4FFAhbCEGcDz708M+f+wkgR44cnTx50oWOKPoScZOrqa07euRI2ZHDhHULX8ks1KVTSmNjY/ESLPgvtRlXK3LstQ0osn70+YfNDfV5Y6l77OYlS5FtElkacroCUyjFjx5Qz5Zndcm/SmKtxt/FbFBVfnFA2XIr/cpw3+x5CzCFsL+/f/7im6MstP+a0Wi0Wq39A7QMan9f39pvvurppIouiH+x8XEJiYmEVlowrPvmK0LZXedNN92UnJwS8OQXAdtYrUCA73//qYCfQhDnXXesevGF3wGyYd3aouIiI+ttfqHAuk1qvvz6G8C3frcO/s75/9u73pi2qij+VpB/q7Sl0rmi1ozEBMoqKsUakUSBqBjD4lCwE+cHDctA2ZdlX4xboh/9E5cRHfunQz/oIOwPDLaxyopBOqaW0bhBdWFEmB+mCAPKWjo89571+vb6h9qw7IH3l+ZxeX335ULeeeece37nHBopKS0txdgx6Qk7/294V7IxzSiRkntyuZU5khIT2to7YODsczywZk3VxjcE+kyLie9CIDda4rMxWqUoCHmTKB+4YAUS8YLnsomSAJ6YYe8LdFU0m824KwlvAWTqCYFdEnwM4YfXNzcxMQnjkZGR77vPjF4eptf476J8hp5u+9kfeqo318BYp9PF/O8Cm9Zu6yykjZXBo5R8G9qs3VT7NhxBfzocjsieJ8b3GfefZcHB4GRnV7etU6AtmbPWri0qJitAEo+wkD8Z8isumfIHSBLW4I5PTCovr0ilvbcDhSakPqQEQdlIIQpQsGSRcJDQ5cW94VDyJNNZRABXeOMG9vykVYjSSJO4Vbp7DAbD2BXSKMnn9fWdJVu+l4YGvbOe3l4yrqx8ZWZmNrDmeVbFKhocbmmG444d20N+y31ODg6ZIrRwgmULx7bW1qPNhwyU3PSgwRDSqsQ3GWpLePWA8hwYcMHYdurEH2OjuXlmGD/9TLFWm4ZWCu2Rvji9tzjkDI1ardVqpz1EpSw5DjOaxKyjqUql0mhU9PyKbGM2DP68enVoyN1NA6E23SqL5XGcKE5LjowzdsIkd/U7t2zdFmzQIiJpzo8/+rCkqOjAngYYV9fU6levFjc1QGseHEuFQjF2hTCwwDo/f955cYCEMZNSVr6wbv2TtHkBSREi+z0C+wOiWT3HEgUS2bW6dHg2mGt3pxcVLcRmsPgkI34ijy89Pf2+DD3uaO5v+Kyvt8daRQIhWhqJWRBOZ/9Ryg0Eb7N2c3W4yyIJp1qd+kXjwY2vVcF4d/2umnfqmO/LKsG6f7s0+vtoD20BND09PTH+VybdoKuotGbo70UqLOa6S9x9juWKOco+n5ycBFdT0lpT/hA3R2Inmc0YF6dgedgzs9dzckiVahAwu61zcJC01i4sLFiQ1gaS2Xhgr+lRwsIH/RfhSu5zcnDIFAsIpzE768uvGmEA+rN+56eVG4gWVd6t/BXgJq+KYbdbpUnT08w3fcb94KDqacKBUpnCMkhw+xs3skWp7otGTeSQD8DhycwkrK8LrgGPZxZLN/mXDkWakU/FxY2YrUdLQwYafARoimVlZckpKT/SXVxzvhl70oUE+plg0ILa3L9vn0CN0wiLWVhzIt8PRLSurm7v5/W4LFiiRkvCsi9VWI05RnXqzfY+TCC9vjkaYkZRJOVhJbsCUbZ/5Vha8Pvnc3NJ+5luexdYek9Y8unJEIl+8gTzOUM+nEyjYO1yFo99/rlnLw+TWpsd7e0vl68PTmwcH//7cEuzq98pUDMYrNnIYomI1qwFEW061PTueyQg03HsCMinkbYAMj1sSkpMCF4N69yEv4ap0cQlc7mBJqMQ1kpycrLD0QMvboGSEGgBfmlGhJwRpnJyINFKxGOjqjXOaCTi0HX6VEHBU1qaLgP/CsIxoAQgOw34b9m6DY4RdoAk4D4nB4dM8R+EExTxrp2fwKDX+uruhj3fUVIeHPMslqwssm0FDqdGo75NC+VYKsCUyMfy8r/9+iA2Di8pLpmfF5ZxphGYA9nZJP554nhrU9M3JtMjAjZocQ/hBRUbXq+ufitcPDMcYtGcFks+fLDLZWtbe0fbsXOUx4QwmghXnm/2/G+B0Qg/FcXjR1rgOHjhF7Byby0SLQgRHxJRJfFbEG5KNPdc3IniO8Bcj4cw+6euTV50ueAjkCphD725qcZqrRRC8WajQexmrYX6+nD84P3tKKjnfvp56tqUm74t/LRoWcw351gGUKvU170kjzk+Pj4hIelOL+c2QqFQaOkmy4tl65QrlVjQQJI5HQO4z8nBIVMsjnAyLbood+Pg4BC45uTgkC24cHJwyBT/AM2Uts4qSFehAAAAAElFTkSuQmCC" name="Obrázek6" align="bottom" width="125" height="89" border= "0">

Na doraz stlačte farebné tlačidlo dávkovania. Budete počuť hlasné dvojité kliknutie a farba kontrolného okienka sa zmení z červenej na zelenú. Potom farebné tlačidlo dávkovania uvoľnite. Zelená farba v okienku znamená, že suchý práškový inhalátor NOVOLIZER je pripravený na použitie.

Vydýchnite (ale nie do suchého práškového inhalátora NOVOLIZER).

Priložte pery tesne okolo náustku, vdýchnite prášok hlbokým nádychom a potom zadržte dych na niekoľko sekúnd. Počas tohto nádychu by malo byť počuť hlasné kliknutie, znamenajúce správnu inhaláciu. Potom pokračujte s normálnym dýchaním.

MOr4xlUZR7UwjJTA7BDaaTSA4qZpEs1ssZpScVGwaVElLpahiENz0wRYYIYLIINires1zCFqtk3lrLWYLqHbGjhM76ZULpYYgRXFOBCIkrhhR9Y2hmna6MYaBGrsyJnxPPkt7xIgRU2fSFLnWllbY5qW/j+TlF+zdu3fu3LtiHyoa0EnL/4kSr/JM1epVnyYkULX2ka9/A1RZ1EowiY+HT4jQ0Y85HtQ+UkDgnopBAe03j7U+CYdkzl4DMM/EiZOWv/MWYars3t1fDB81mrD4Gxh7aKuIrStwog4yEm5EFZfNyTSq9irow0ZFHIyLdYnw3DGtgGhqsPgC4TDcgD/gaG8PqE3G9B6328WdTMFECKIzGtWXW9xIiYAhgMxMTyRGL8TdREbqQQYfiVRC1d0jcFs6MyNt4cIFQO/YsYs3VSvv3/+P//27EuaoG1wxuFtV14SptegEwqPt2vUFYU3DFt9z75DBtLctFnZ6fdTcCDc0xMAST1bh5YTopYvWBEwyZy+Ax76GDBmyOasf0JcunE9OSa0+S+Nd5QMGAmPwOCEPmiOjYoyObnS5TWaV5uafwtgUpSt+ndulijGYPC3m3ypaEJ8F4lRvocVi8WvNpvBSteG5hoDbzeWtGHQl1DpV/ZOM/1UmFFuwRks2CA+Hki4bmV2hQw7F08cBeXlUCrW0thi1fj+FhYWZWf02sZk0g1jXn2gQJZtYDorbQQf55OOPt7H45D0PPDxi2FDua4CdoxVzCz8/JGlBrfUlUXxvRDKnhETcQjJnL4CvsomJid986mkgmpqb1q1ZffYMrUiwt7bmFxXzkSfidHeQiQanKoVA7+Xj4rmEpLJVCcY/g9lFDGJElKfRgZhFaZxBxbLxnqVLgDaD5PT7sY6UCJUuaqxVi7hy1VSl9GjfGlgYgxBNj/X6gq0xO/iH1WsIjVt2GkrtijdYRIgU5VUpHo+nqIiO8WtpbuaJylaLdcm99y1/911C45AHxowZw59XSDYfVzuRIKz07OrVBoxhHjt6OKtf9vd/+COgi4uKeP9b7ZIizEEVr5+r2UwTUc+ri1QMyCGZsxegMYwetMiMdNpKKykpcdqMma9U0vGP9Q0Nra2tBWx4TmpqGuiWyCSUvVhrWTyC0+FQNJvToPX70euCDIPcyBk4GBRVDCIDAFcjc4KSDO9Hdj86vg70W4fDoRc0TDXFj64CRoOQmqfTcn2RJ+k16H3clOLsGvE++MM0WGRwTc0O8frowpP7xQWIxNSEgycVeiYR2jYtDbe32tvNWlrf4IpBOd+lec5v/vX14SOGY1wadvd4PUrQnlfVTiQSE2lt9KHDR//y4p+SbHTY0YOPPlZUWMAdPNHA+9zi8sbT4g20sizY00izOWPZ2JI5ew1OlxvsQ1xQ4fUtLyudMmMm0JvWrvbq9WdOnwY6LS2toKgEH4fb5aTRTI05eaaLj3mKOKswTg32ceOMyvdHmktXo8mItiXzWPrtLGPG7fFYLGZkKtzZoAkfv8+PjIp/5edVDMEkXp/GjdpZgg4MfUeW1nYLcm8gapmIULQZdAgRbpiFdH4QHU4hSb+iZMa7lJqW1tjQUMyam7U7XYaAHpk2v6BwxfIVC5jTCG69xWyKGPlMSLAcP3EKiI9XLB8+esycu+6mx0y1EcG/EEJzGBUj8DxhziEMdRImgeHCcGgSddAbFZfbQ7QBStLmlJC4ySCZs9dgVP2oqhcOFJY7Z94J9MCBAzdv2nCWTRZrqK93Opy5BfmEjTr3+7yqDAj4QNFEiaeae5okNAhSVCdISO4yBbkKokfR8lgMLgO3V+1t9twc6j2GtdrjcXPJQ7Ne2D4Ki+Vo0jg4SgBWfZcWL8U0Q1Hp7Vh3qkl4zZBm+wabIYVEF8SyOG0fvagPc7URlF6m00fuisBblgD4fSNaWGXM6DFffLELRyfgBaBGM2v27I8+XP7mG68DvXjJMp5RRNRMRnqu4yeO7di2ta2FzpiZMm3G6NGjQ2aQcUSsPuM5t4QJRlRld+3avXXLJqzvnTt3LlyMotag4pFlKKXPoFfVTq9Oa1PCg2OAosKiJx5/opINwPl05cfnz547zRwM2bm5/fr183mp/UmD0V4Pf0QGRR1uizaJGOfkrzVnWspRej13MvHtHo8H3tSGRlrCZrFaWAkVP06A20U8idfAdGyuKsNaY9CYPITHOjh4NGbjNqrmSxJrU1Wll20O8mHwtwh2pkHo39vRiA0go8Kufk2t1VMW5ZnltLNZm50Wlw8ePPDX//5z4Cugc3KyQXfF324xmx995NHtO+iszgsXLgweXIGLKfxEe7vjrTdpAt2lCxcWLF46jOVIww8VebJb5aBwv2tqaj5j85EvVlc/9NjXtSbXsOgEMK3Pw3L9pFrbhxCrFhAhLcOdLn95aQnQ99334Buv/+VqHe2KUH/1akJCAvY7ZaWWAR1RX2W/z9vx+OgdDb7QbJn3i8zg41KXS1cCUsjX3m4nmtcEpQ1IUcx/IMgVHh+8muwacIysmqzvoosCk65a3hLRPEmi15EvEApfLAwiG4sVqkGNgDAeU69Tr/MLu+l5jyWNy7Xvqufya0eDT19Hty0dgMt+S3Z2jl4xnjtHB0YBc4prpcPpGjduDFGH5Krv//6Dh1at/MTLegItu/+B4UOHOFnvpRCRJj5WuB60LUE8gm1pVOt16UxUKytsOH2m6s3XXrtyuQbob3zz28CZWu0rqwX1+vg1kyiQzCkhEaeQzNmH8AkCEFdim832yKNfX778faBPHj1Sd/ly+YABhHfHIxF6/AB0PrV2s0OMQWfAf3WwBrXiKTxmwO9vZf1ynS5XUGSJUk5PE33VmKdREW1drsoyfVW9JNQ/xXI2dTtTiYP2J6tOJR21CbGuFcWmqBLz3QRbWs8lJ36X28PBOyOEdlCS43ZQSUaOGbd7N1Vfx44dQ0L1GkofO370bFVVG5tfqhhNc+fNL8gvADo5OREfVmzA6fhUbLgklKImo9LS0rZzJz3v9q1bBlRUPPAIHVMPpg2bM969mlLJnH0IzgDw5HhsDfhz/vyFQL/e1Hjl0qUrV64ATY1PIeczNBGcRx2Ijm9iWevqRq7u+pnh5xMS3LGe0yAUdhPGhypBcwON/GoFhtSLNqSYcK8XGI8zEpa/Ia2qo9z5ZAjak9y+YrkVBuE4irBPUO9lCRjBUBO/NtKRLXn6HujkvPZy+Ijhf/7jFkLblNTl5OTi+oLKJJohZWVlaampyck0QJKaksyTCtDIjBgmEcHimcHnlZxExyseO37ylRdfcDlokfd9Dz82duxonrzR3ZxeIpnzOoAGoKlHUe0ODg8pnSUqLFq89G+vv4ad4H2ZGcBjnAlF6Dp2x+OOIqIxP3yL25+EtoRTmQE73mDCAzAhZ5iAkGSLifWitOQvejDJwdBBaonSku8v5gNjSpOuQ/YSMhWGT4PRVG6dioXm/PgK42DsvYT1OCixxQ6G4ioA8Gjn9StKv6x+yKhNzc1ggmKPWZPRxJnEZDQWFxW63PRWAGfyXkF4b3EIVXgiOwef2wm/zmoxnq6kedTvvf33tPT0OXdTaTl0yGB+HH3H6+wiJHNKSMQpJHP2IVDpwk5wmtQKRsz6l5XmFhRUVdLR6O329sTERP7FjgZS1A4D4SWRopilZwn4cBwDy0QJSl0u2USVNcSbKtq3HdRUzVbEL3LJKeb9ckGhHZ+rykJusBKSBcUFdfAClGBJHVW/RY8xNxlEO5ZfNhy8uLiwuKQU6FMnTw6uGBQ+2Zowz634M7k3Fe8Y6ThWLASsZQw978lTp3fu2FbP+hKPGz8BkMA6MOAwzxiyt1NI5uxDoJNAbHiJ0BQnX0lpWeUpmiZ2uaa2uKxEdO1w8H/GbjnJt4OWa9Axh5DPA3YsqrWg9/JIt8gkBDuYMHU6aNBq+4SfEdVXTpNgQl/Q/uRfJ2psUwifdEzcD2rOHWxag0DreZE62JOahUkUoekZdnghGP03qCo6fKampi5YshTo5//z15mZWQOY4y0pOcmk2dik46ImxjBpXoQ/aIZEerZ0EVmzls5E2bNz57yFiwYMpMe3Wsy8BSY+lE5t1xiQzNmHiLZq8hfL41ETr+32NpPJ4nSyBtAsJqm++vCWBPzhUpE5GPy8kJp07CvLt7tphTVlTg8r2uT2ZFBcCNKPCJ5S4qM2FS4uYohc71MjqAQZj4RIyFCnjih1Q6Q0l5ycvYmQQUG0YnTuBOKMJ1bkaJ2WgpKfS9fm5mYM+o+bOPGTFe/rGGN//wfPZmZm4vGx6RbPrRX5R2yxF/nRMt9SWirN1/36E0+A7QpCmHR0OIm6Us8gmVNCIk4hmfNGAuwoj0eNYU6bNh0FV1NzU92VuqtXqQ1jt9s9LgfPI+UTtUjHXFPureW6KN/oZCu6Xt9BGVaEPFgiyFueviemDWrqWaizMZrUFXdWj0+CwlCUcuGSM8ToDarHamaSPnwfUTJzGu1e3G3atBm5eQVf7NgOdE1NLZecOpamE/67ugj44rhx4/D+gNgUTYDegmTOGwAtOZ44nU6DloBuNpvRJ2SzJZeWFGMaXVu7o7q6+ty5c4QmzTe0t7fp9UEmFJO/8ciql0h7Q1jqppPvr724JovVarFQp0VLczM9pk596Xn5VUJikmI0NjfSZmU6vcJfuRCruIPG29HJJO4v/HCqCPN9OHOKuwWZjURgXdKR+SPd29BkDPjh+fn5o8fR1pUnT5689ZaxqIKKz6IHyiewP4ZnDGqbmGAie29BMucNAD5Ck9HYUF/X2kSnkt162+3AmV4ho8jnw0xXY8XAAWWsOVVra9vFSxfPnz8PNLCNw+nUjhYQnTdgK6oxOmaYuViyC/AxTzwA6VtzqQWb2JotZsqTWu640WhJTKTB9NTUNNjuYB3TgXuJwIcdOnqRCExF1H5jHYRn6D6CeRmN2XRaMjHpyPAhlyEuCuJ39VrLX1pIqbWAqLlQ3e5w8oSkQMDXY3YCqcs9urqYKbI9hmROCYk4hWTOGwBcuV1uD2iqeYW0583td0wmkRsr+t0edUm22WwpKSkVgwYR1tmgrbWtkUnd1pbWhsaGNjYTxe1yuj1qpz+QGD6vV6vKN4A4xe0mo8lHY3CU9tq9Br0haIsaPW43jYteuXLZ6/GI2mmXesl2sP3UnUWJJ343eHAifsHQ8WDBL0YTxSIdoloHwyTaucCO2LZt+/RpU/D+G2jbWC+J/aOiIEaUpbcgmfN6gzUUpqrmm39943Jt7UOPPgZ0YUF+xOY0HcIeLD8TXzhQidPT0+A/ogbiVTUPdLZ6wNV6wtpDBvyBQwfpyAAf8YGe52G2ljnNkpRgdbChui63y+tVmybTeYFud4KVlrAZTUaHox3HDeKsQe5SisGo4qVyuzGEIXkb6FCnEX4KTcZCgEou0VYKkQnFYUF6rVyugxoMPM968KZlZKxc8X4+K3bvX14Gv1dUTWM+t/BH08M6z65DMud1AvY4xdL+L1hj4uOHDg4dNWrUyOGEemhbw3MVSMe3P7xqVD0ynamjSmOrxVpUWFBaTKUxbAVe3b1rB92emABMobCGV+12OxwkLZ1OXG5ubkKRSzTbFdiVaMyj2q4B1n3PF8pUPpbHG26LEsHxo/0z9OeEN7YKZ+zQWxHJvtV1TMkIbu/QJQzPSD9NZrNiNK5ftwbooqInsIVPxLvaLfQFZxLJnBIScQvJnH0OlBKoPoHYPHnq9Ia1qwlrWjt+wm1tbdQjGlFsdhGa9MAWjITPCMG4ZVl/mlZWW3sJ9uKNUJrq65sbGvC7INJ5TyAvXCrza/qtFmq/+bHMyh0gqtgK0Wn9oC1qxwzoIwsfvVZjiVYu/yfpKPdElZX/NbL+LEhWGjbSETGXkdu64tc54IaUlPc/V0k7IR4/dnz48OFdmzx6YyCZs69AywvF/qgs0azN7vh4xfJWNo7+9qnTB7AJqkRVKQ29pR1h7M7npwNaFi9eRJjzw+V04RgIh9Nht9vV+Si+4KwO+CuPncIFOxwObH2CebncyUT3Yeou7ON2e7C1h4/tov4W2B80cPZPn+AzQZbyBeh3uaFLOubxhqi7QdVUsFfpPoraLhT1Z32wlUnQ1u3wLEiA27o2my0xmfah3bRx/ciRw6P0c44LSObsK8Bb4vGonkDFoPYp/ezTT+vrrqCHdurUadzj1xeBMoNeL9QumkB0GxU1oA/mKCY5YIKr2i+XZmx38D9F6MnAMnWCSUg+v0dlYJqPji86ZVqXG0tGPR4PbwcBJwX+x4wo2MEnTH2mFSdalqwYwOTJ8aIhitsVtbk2rVbhUlfcLWTOCmdsOOmuXTuB3rppw6ZNW2bOmEa0PhXxBsmcEhJxCsmcfQidmkpmuHDxwkcfLgf6QlVVfknpAw88RGj39xTUEknHVprXCKYhs9CIPygGUYSCuOJXhRlIAWfUcQCxJwVoPzAYCOWnM5uM8F+IH5WEiWJdsH6ShiHR7vULRapd+7ERxLv2p2BLISLYt0DcdRedJN3WZl/z2Ur0Tk+dOvVaCi/7CJI5+xDYN+hSTe3fXn+thSUMmK0JS5YsTU2lbUq0XjW9mSqNB8Q4qta2OMj8Yv6n9uJGXRG6cmFCaRXGPyMeh8daoobsQb2NmDjelfihcPxYTZ+Fa9NjiGjWrFmHDuxb88lHQOfm5A5hXUXiCpI5ewEYw9QqCdVEakUxHDl2HOgPP3gfOFPPZmwuvff+3NycLvYO7zFE329HX26EksVeQQxO5h0DorQ1j3WErlxkd3+ITqv5TE21zf3a/E+YRrN16+ahQ4fyA/JEkWvxol87JHNKSMQpJHP2AhStTYbgUTRs3bp93erPCAtRFJf3X7SYtszIysrodIbc/z7wn3yppsZsot3QMzLSb9zFeDWr2z9x4vic3Byg//7XN955+y2cJmaz2VgrU6rp9HX2bGxI5uwF8PkoRGuFuGb16p3btnqZsyErJ3fpsnvT0mgerNPlgqfeR9le8QlW90jvSbu9/b9+9ct7H3qU0D69mTdqkRJiRfTCSopLgJ45+643X3vlcg0bnfDkt5KTE6MNF7qekMzZC/Cp1R56l9vz0YcfAr17+1aj0Vg6cCDQS5fem5GRhjFPi9n0VZOccG/QxrtSd6WwuGTEyBEk0sSu6wacXUuoj4C1EWKzVYYOGzpwyJCqkyeB3rFzx9w5s+PhMUnmlJCIU0jm7AVgyAR0pBUfvH9w75dAG82WSVOmTp8xg7C4H2/xFg/r8XUGD+FUV1ePuWV8ApvAxWcf3BBwH4FRMTpYbpDVYv3G409u27YN6O1bNptMpjGj6YSVpKSkG2iDSOa8VlA1ifHe+nXrDh04gClp42+bNGvWLNxBjGeCAfYV5E+LhSb919ZcvHX8xF6P63YXDqfDxepaU1NTcQYRURlVuWs2fWQmo+n9t/+GDcGe/u73raxD9A2BZM6eICQHtfIMnVq9deN6+Lz19jvgc8GChTpdIJwPv4KcSVN+/GrSOU2pvRGZ5rwBF2Df3n2VldS2fOSRrxPSIckBG3+NHTf2+LEjRw4eAHrLls133z2XKz4h4DFtWWwtIfHVgmTOboOtlx0GV+/Yvo0RfrM1YRQbdW4yGuKz0OH6g6UT0kqUnNz8U6dODh8+9AZeDOiwLS3NmMrH0njFlKmANpre8tAjj54+RWs+P/3ko+bmxkl30J5Debm5IUfjX5edEOILXKVpaWk9x9Rag9GkKIqNzXv0xkGULH6AynxhYeHrL7942223EToWvl9fa/ii6cHrCuCx1NbWBMJUa1oJZ1DdVGCFmoxGzOZLT097682//uYX/wb04996etiwYVrDNHWwhXCE3relJXP2EHyxdDoddjYd2ZqUbDQak23JhJB4LuG9zuCJ6dn9sr1e74GDB4G+c+adfX9enda82ydqOvC8bDa6gLICVD3POqZ9mNS60KABmZ+f9/iT3zp0+BDQG9auHjBwAGY4sWywoALFv9KVUp6uQzKnhEScQjJntxFiYPAh0IrBAGYnuulNyfLGquApx2lpabdNmbZ5PR2bN3rU6IyMjL4OIYZ31gPrt/5KXVFRCfurzuvzGDpMlFBL6oDABg6wT0pKyrQptKvw8GHDjYra57a+vt5stqSmUgnM5nAGe3P24vXLd6gbiDhXg/bI0ixMN524R5kzKSnp+l9efIKP2YNVbPacOWdZc609X+6Ze9ccWNZIn4WXQsIb2rMLONrtqanY75ewYUdslilTUzGtD2cfYkM2liVPMFHBZks2GPTnquk4jN/+xy+ysnPunrcA6BEjRoTU0PYWojKnk71kFrO5F092syPEuUfYWmuxWM1WOl8EWBQeEk6S1uniuKnb9QXwHg63hRc9McE6aQrt2bNx/dopU6bYkhKJxpycSTgN+4NIwuyrEAYWGY9LOeyNZDZRpoLlANjE6xWH/2rCTa9OasP5nHxh5QkJSPDeTkCI15DB+v2OufXW/bt3v/3X14C+MvuuyZMnW8ymkN8CV3WNDS6k5JSQiFNEYM5xY2ikrra2Fj5Liouv9xXdJODrsTXBmpndD+j6uqt+j/vC+QtAl5UUY5MeCSL0qvf7yRj2dlWePvnC75+fwLKpRo0eZaUJtzjKHkRWUH7qAn5UibG/LrcPxdJZoLnUBV2UJ0tyiU1UvwAhwSRKVfl0e7yahzaqrQgHx86JcHAgkpKolrR02b3jbhl/8eJFwnJxD+3fN2UazaMeMXKEKHW7KDabGpsibo/AnBgMuFx7mUjmjAJRrQJ9priYjuirrqxMTk3bt28P0GPGjlGCw2T7JLfrZgEPpcArC4YZqp1Ll92zdt269//+JtBffrl72PARWVlZQFutVtAbMdTB/mnBeS20QTbYriwO6WMjIXjPIX2wHWZwZD027ESVtampGf6HBtrZs+cCfq7Hqp2+ScyiaqbWosrqhWeNi4XZZBo0cOCQwRVA5+Xl/fWVl1HFbWpecNfsWWL+CaYrgh0b4x24fLkWiQkTbhW3R2DOoUMGp6alV1VRw338+FvDd5DoaHzqioroEkYHThJSc/ES0JcuXSopLsFH/lXmTCJ0wQPOAc7kVtldc2YnMFv9s4+WX6o+ZzTT/HKvxwNcmppB7TowCNPTM5NZUkdmViafum0GmExIO10uPwNhGVr1V+udLjq29NLF87xvcMPVq1cv16Zm0IHWLY0Nfp+vpaWZXU8w+TlGfJIJYdWm9WjFNDrmSULmHzJ4yJ13z9u4bi2hvXA3FhcXD6mgk+BggWBH7Xw47+lTNNd3xJixIdulzSkhEaeIzJy3T5mK8SiJTgHicSSr7r9wYcbunTtwVMHhQ4dKS6RFoILbYKATclvd79dPmUJtThCEoNfZ7XTYWUtLi7217fzZs4TN0vS4nCghFUXho/70ipEl/7DsH5+Pq6lwXJfLZTQacR/4m8lCxxkm22z5JaV6bZRLa0vLGRbOaWxsZq2DO29QKlYgcUnINWEgZkyfhvWfmzZtfP3VVzLSaYekceMnjh03NoFVnHk8USVzY2PTGSY5n3jqOyF/isyckydPXrniAyD27z8watTIGNctQWipLrVnRo4atW/PbsLGHOz8fPPEibdlMPXsxjaJigfgnBhgg5AXFBkDDS0cD+H1+UB1bGezQxsaG2pranFAcGPDVULZ1YVHgy962NyXhMQEOp1Bm5uSl1+osOPk5efRvzK1OT09HRgZXQD7Dxz6+5tv1DBHzot/+sPd8xZgDi3sEK0uLGSYUriCCuzqcntSUuj8lYULF2Rn56z+9BOgP1n+3v59X35tPo2FlhQXRQvnHjx0EIl58+aG3reIX1iyaP4vfv4zQovf9kjm7BToAMjNzbVarbDeE+aKgHcrPT20x9x1GIcch4gyF9gv/pU7t4EHUlKoSxI+B5SXoWuH7a/D6DGIzw4OIX2Qf5DDCWNyg16P5QdsJovezW77sGFDHnz0sfVr6XzO6jOVr//5xUFDhwE9c9bs8tISZD98mkIzbh9fXMSYKq9ioe5iFg7FU0+6fWJWP+rcevetv108d/bVl18C+tvf+S7Y0mJ/Y47dO7aPHDuOMF9PyC2SNqeERJwiKnM++vgT8Pm7X/3y+IkTFYMGXcdLullhNhlL+w88dGAf0IrJXHelbuAAOuEPU1C0EXRfObEZA9E8mXw6G7NRg90G0DvKpFlAnEfKIcaWPYHglEFBSpPBFYPKysqAPnni5MGD+y6cqwb65Rf+VFRcnJ1DKzb7DxjQL6tfWloqXoPBoPAsIt7zVjxsiK7u9njLSunxH/3G46s++7TyBO36/7e/vjF33vyBAwbiPjxOu3nLlppLF5/5xx9FvD9RmfOhB+6Hz9f+/PInK5aXPPMDIlP5OgO8JRUVFQf27AJaMVsaGxvEv97w3jk3EXgCOkvHo8xJoxIBH08D1Ak5sdEOIs4CFGnOzMOHDx0zemQbs283b968ZcP6U8eOEtZuxmSx5uTnAz1s+IhhQ4clsjTDBKsF1GYsHGcjD9UQC+YY+ng81qCg+t2vX79vP/3trVt3AL3yoxUv/+H56bPvAnrmnXeCZtvIEg82rFkNOi1YkRF/QlTmxIz7f/vlL7795JOrV60itC/Ogi7d2q8eeC6lLcWmru5+P3o1JKJBrIEEow55RmM2bW6nEoyLMtuSbuQ7I0LMeG4rEq3BNyYAcHsPaJ5/CwdHeuaMmUOHDDl79hzQO7dvrb144UIVLaCHz62bNmblZANdWta/vLw8jSXNp6TYQKYmJlJvsF/19/qINpEJvcpwnQ6H+/bbJgDd2NS4ef26DWwCQG5u3rixo5d/8B7Qba0tP/3pc9FukbQ5JSTiFJ0w550zZ9z30KN/Z6lJOTm5MmEoIngcj9HY/d3odNrRff8V7LjXFYg1kDz+iRKy3UE93maTyelytrW2EZZx1dzcjLM0k5OSuaba4Z6bTKB/6rUGIiFJP2ZmlIGsTExI4PskJiapx9HrMrOysrOphBw1elRDQ0NLC+1ucaay8mzVmSs1NL3uXGXlxtV+EwvPpKSkKEZjSioNnxgMBpDwSSyTyWZLUZQgT3GvcoI1wWaztbH3YcvG9UePHsLufs/86MfhTlqOziXnz3/2L8ePU138nb+9Ab9QRlZiAJ69woLgaJnwl0Ccz/EVz+bjgFvBFzXgSaNC71Wrvf3A/gN7djO73agAVzQz091P5yYYkMF0VE0NYLKBx+XUG01oRwZ8tEJMpcH2M5oc9jb8bsipcdGE8wI/Y6KC0Wiig+zZ9sx+/UpKyzB2WlBQOGPmTHx858+fP3niRGNjPdBnK884nc7zTPUFbtTxFAe2UhhYLq7X7VJMZme7najZCzpMUbxQfa7qTOWy++kA5e8+/a0Yt6hLau3LL9FYzRNPPvnGqy9fnvs1oGfPnt2VL35FIHgUdX5mcxqM6uJNtNUdY24mo6E7g5v/l0OTfnQRO3j4CNCbNq4/dewYVopYrdas7JxJU2n9p9VihYUvm9l+SYmJIT6e2GdpaGi02+1YZ+vxeC5dvNBUTxmMlsXrdC3NNM8WWMjD1lMAGJyH9+3F52W1WLJycrNY1dGiRUsHDuiP5m5TU1NNbU1jA02QaG5uunLlssPRTumGRrgcBes/vV6LxZLK5uWkpaUn22xnTp8CGmTm0vse/Pd/+2mn90fanBIScYouMSd6bkF+/stzP8W0Plh+Fi5agrEgCdRUDQZ9/dV6XNFBRSouKXN7gl5EVKU8Xk9IgshXFrQPvCr0/O+8/e6+3V8AlZOX/8RT38HQRWpKakJiAnpTta+gpA3wbCHcEhv5LJVPS76jai96cb0s9wh7PjmdjnaHA/ext9nB4ET7tqG+3m5vTUigTWfOnDkzcuTwVtZpce2aVWkZmUVFRUAXlxQnJSahCQPiFwg8MohNUJUxhbC2tua9d9+pPHkC6PseehRMxa7com5ITmDR//rtrwcMGEBYcsLhA/vnL1lGaFnZ+K94CFSv5naS48ePJKXQBav+yuXy8nKMgxEh5sYDYhI+vx/LKavPV+//ck9yCg1RLLvv/n79+vHbBfuIt0trdYnjD+iWQKDzpI4QzxAv2jaYTLCeov/GxmqYRWDKHi6puIjAF50ud2IiZTbFaNq+ZfOnWihbz8xXgk4HzSEEv8hqtbS1Ubu3/mpdckrqL//zd4TlxnbxFnVbrUUTdv68r/3kJ8999P67QMPn5OkzB1XQwtOSkpKvLKO2tLRdOn/BzRKy84uKMzMzeSU+zyzhdf038DrjBKx3M331jxw+DOJs5uw5hBYu52LqLNFyVsUsIh4XFfvQxoD2XZ/oh4MVAZlN1XfCFBn8FmYpYYoS/67JaMKm0gsXLhx3yy2gKOH1VFefw2N63C6QwG2ttMKmvq7uyuUa/CIYmU8//VRRYX63bpG0OSUk4hQ9ZE5YA17584s7d1I74eNPPn37zde3bFDrP8sGDMzIpKVSuXkFvXWVcQ5c6asqT1+9chlX0H452Tt37sT4m5STEWHQG9raqITZsfXz7IKCdubt3LBxU4gWyiOZeprc0xNPNw82IkKOzz3qfDfcgduoMQ6LoRewndPTM06fovZke3s7GpaA1LR0MC+/+U2ao95dmYm4JsmJlXjw+aN/fHb3nt2E9oPZf+rUyQvnaTLx7h07ruXgNzVOHTsG/93oq7hp0Nbacvb06Rt9FdeE8oG0OKSgsGjegoWDBtKChztnzrjGY/aOWpuaasNLufYLkpCQQEibU0IiTiGZU0IiTiGZU0IiTvH/A2BGqCJpv7jZAAAAAElFTkSuQmCC" name="Obrázek8" align="bottom" width="129" height="93" border= "0">

Skontrolujte, či sa farba kontrolného okienka zmenila naspäť na červenú, čo taktiež určuje správnu inhaláciu. Vráťte ochranný uzáver na náustok – postup inhalácie je teraz ukončený.

Číslo na vrchu okienka určuje množstvo zostávajúcich inhalácii. Číselná stupnica 100-60 je odstupňovaná po 20 a 60-0 je odstupňované po 10. Ak sa ozvalo kliknutie a zmena farby nenastala, prosím, zopakujte postup popísaný vyššie.


Farebné tlačidlo dávkovania sa má stlačiť len priamo pred inhaláciou.

Neúmyselné predávkovanie so suchým práškovým inhalátorom NOVOLIZER nie je možné. Zvuk kliknutia a zmena farby v kontrolnom okienku znamená, že inhalácia prebehla správne. Ak sa farba v kontrolnom okienku nezmení naspäť na červenú, inhaláciu treba zopakovať. Ak po niekoľkých pokusoch nie je inhalácia úplne správna, potom kontaktujte svojho lekára.


3. ČISTENIE:


NOVOLIZER suchý práškový inhalátor sa má čistiť v pravidelných intervaloch, ale prinajmenšom vždy, keď sa náplň vymieňa.


Odstráňte ochranný uzáver a náustok

Najprv odstráňte ochranný uzáver. Potom uchopte náustok a krátko ho potočte proti smeru hodinových ručičiek (), pokým sa neuvoľní. Potom ho vyberte ().

MORGAwxYLbBMbJQUX3Ms0WNbcxgjmzE8PHzl6lXkBDwej81uKxQVfF0uN/yHfmHB4PTQ0PCQyEkxMjw4NjwyPsFD72PhEDNbvKLeUGFREVbqA8kQnRtZupBAeSfJvWgmSeHu2jaWN4Gl3pLDzpR7qEU+iJqF8ZZINAoifZ7ITLtlyxYQ4LHqJstpgF1wAhlfZEErGt2rOMmi4mJof+ELX+rs7Dwliszd7OgYGhgAEZdxxS8vblXXwC3AlZWVvoICrDZtJuEvGJZFE+1RYxsl4NlmQmGZ2Cg5wCQprqbx90uqrqFMhNKeP8dNf+fOnR4dHlFz6XJTD7YbmpqrqqqvXm1jImfhbHBmbpbbuHnSYZGJCNr+ioqy0rKm5lZoV1SUF4oEFoDYwN/LtaAvfNeZzwcKkpkWnweazUwrtkSrJSNXeVeAqo7cbldzSzMwqNA+c/bMtfaro6IoYHB6enxsbHiQm2TgHHG4XUVFPL9mcUkJkA60DFdWVMpigbQOCo4vryfSf5XcsmZWy+dUqdYuni6QKENbLLMiABcOHkDCoQH+Vla7rbyiorSMC/FWm21woA+79/Z2X7l0ESvecPOazVYqBP2y8oqysnLg4BkvxFfgznOrToxKqChqaDLKoned3D1QoLHi4vaA09bpdAeDfHPPzc7Bv+46HiJQAo5uW4WFnO498sgju3buwvLV3V1dU5MTg0N8385MTU9MTvb3clO2Vclty+XJvDy3Ky+vorKK8fCdMpfLhQqqfE++me5D6i2UVHJYUwEYwZAbDTBgtcAysdFEkuFR1lS6yFitlmvXO94+zGOugTWtra97/oUvQLusrCyZSEr7VTQWw9uBpYFDaHRkVNxrBWJYWsI5B2mSYjqxkGrGKf+TTS9nwG0Favng7JL4Lk6HA2StKyK8cHBw0O/30T53cbZIGGW6IyuvSqL4EuXl57U0NzPhRAkd0Fg6MDgwMT6BVcNGRobD4dCcKE8WDAbHJya6Oq7zcWx2h91eWMxdvqqqampqar0iVS+MD9cLfD4cX5a+1peQuVXaSFlTlFxx9J7evvffOzI5zrUvLWvX7d27Fwsk0McDhyDDQ22efJe7HhNDYVYHaaKQ8mdSZJQypRudsskht9uJyQANSARLpO+KNWvWnDz6MTTa2tqAf6uu4kzdXcxDIwtGMKYk5oF2JBqRxwQjzDZsPKef6ywARVHFyES9OsBSjCMfGR4ZHR1Bq1twcmpmdravm7eHBwbhDLILqmO12oA1Xbt+A96+fdv2AlHWxWxKsvTClcvERs3ul7lP+/v7T57guqmB/r66+oann36G8cxoBYB1kr5RP0D5VRBLETnhouStEegt2fxUDLi7kDHcAdogR23duQvaRw6/NTkx9vznXmA8mnThutS3CRSvEhESMi6oBWCajIqkrJayCdVQIcnQoQUS6R5QQPgJc1VPTE4Ep4MTQv8PKDozMz0ueL1IKAQjHRPpCAGuXG5rXbuOCQcVGMSQGw0wYDXCAtio4UJTtpp0t705wVtfvnz5w/feLRA2mb37Dqxdt1YGfUv9lcbKpNF/0pNpRSxgBtxJ0H8U/Ny7H9oN7empqdPHj968eRPau3btiMXiUgUgOVta/y/bmCsCsGnDkcirr74C7WeeeQ4E2oz+bvSfGR0qsQOmRCrn+tRyWaUiDgxwWKkhD90wtIjxaNszxz/iiUI7rrc/IQquSViYNqKlHmRceLzks5nKncJFQMXDh7lXUfuVy2UV5Y89/iQTuSulVVTmmDHgAQTYnaiK27Fz58T42IAwHoQjUSpbYt5hpm4tjTsbNlYWLeFBNzpuICeZ1JWTuBWgMidKXkK6MueJhKBM+OjikXT06EfvHH5LukOwBbERhpG6JrMaRojm/ulp7r3d09Nz4vhRNPrtP/jounXrXG4XU5eVOhYa1OzBBLnRq6uqHnviyZ+/8lNow3ZsamyUTtgyVCIjHrLbQCFN3IG2NxQK4YOWXdcxmxIRqzuT6ymtVb4nH+NFmpqajh47+rHI01Nezkv3GnKjAQasFlhYbpRFhYRBwi4uJvr6+1/9Oee5O69d27xjx3OfeZ4J4xKccNIFQZPkwoAHFqTLS31dfcOaRmh/8N4Rp9NZVVmJv0ptAo1vNJEAqBXkrXA/A2c3OjLkEtwjzIQXwIrHFro1w0tlgxw7X1rvgIF//LHHrrVflT+lsNFfyL3PJoV+lt5Jrfwo/Q0Njb535J2u69zi2bxu/cGDj7pdXDAQHnJJfYQOW00JZA2484AHdCQWA460vqEB2h9/8P7PXvnpww/zgKb1G9bb1Tqw0WRUbrlkemqSlQIcvH+gf3RomDiurJjcqAmckNdTAnC6xDcrsoF4RCxEChsxSLevt0czdTni5MTkqdOnoNFxrd1mt33pa7/IREihx+uhkqicE3URNlDxgQXptmUVaf7q6+uh/YUvf6Wj4/rHH/HQ+/PnzwYCRZXC1bOhocHhdCh5x9PLn6wUKLRxajocifiEbyrmkl6p8bOFWVI/Xmk1mJubHxBpfhsbv8oMudEAA1YPpLCxpYVHKr3/zuHQfMgt9KIcVJweHBz86U9fGhMpSddu2Hjw4CPoi8AWkQzO0KY+4EB3Anq9rFu/buPGDRjig9luTxw7Cu1AYSHIcg89tAfaTc1N8l7p24kQS09gp2cOs8UTSkI9NjYaj8X9Pj9L14si94ic5OLNcovZ4TS2CecPV7q6uvBiSzMXp1PYuH0751S/w9i1a9c2bOQ+dRi1hCUrTp08PtQ/sOfAQWjv3LGzoKAgtkSp1wADKMDWQjvkww/vrq+ve+3Vn0O788YN29TUG6/+jHG/1lq3O9/v52Uzautqi4uLZSUcm9UmJT2TyZxD6tPYEuGf42O8mN/NGx3BqQl/gHt408p5TEQyWG9DfQ45zvR0sKeHy4O1tbVXr17Bi4BTjGLjk088Dn99/sLLly+2ruV08ur1jlOnTgwKH4J8r/fZz35uvaj7Y7Nyh3d64Bm6UwOWAVJbU15eUVLKc8n1dHf7fD4kTR3t13h+V9ETtpy/KFBcxEP1vT6/J9+jBPIKQCzlVTRDIUQtu92O6ZFKiktAEJVuqPCsi5d4QMnw0JDTnVcu4mwBt6XXeFIkm7ut8SVtbW1H3j4MjS999atnT5185rOfg7bPl67FMcAAA+4uaLHxk888+4Pv/gP6pPd2d1tttn0HHoH2tm3b+BkjcpmGwiGrWr5iMT6lBhigB2nJQLZwdJSrJOoaGp555lmkb52dnYODA8FpXnnaYrUFg9PDI7zP8PBwaH4+JNJEAD0Mh+ZlUcqkKj2ZLFZMZM7T/uflta7jPB1s2t6erq4b3CstPy9vfn6+r5/zfWVlZdJPlWHOpyz5bFYEBgb6YfZMiIQzwWnMfY6gxcZf//V/A9h46dxZaHt8/q3bdzy852GmUnP0kgORWpMXZ8VnbMB9D+kVv+MxUTjA4/UAKvpF4IHPVxBPbEyo3SLhSFT0gS0Hu3lEKBRHxwCLhzAgOMprAMVjIi0qiHyzMzwaOBKJzMzOYm4bk9mciMexOCRch337kfBKGxrk2Y3r6uqY4goaS5VpuQ2WDzhW0H/15NGPG5qaP//8c7KPFhtrqiu//LVfBISE9oZNm/ft24+jhCNhaTPRONkYCGnArYCaK4CrGcPhCJcVhVaG1qgFxLC6XYmkE28BRC0XdW9xK0o2LcKL+nDTN1zBSl6zs7OApOiPGpwJzs3OTk7yKOGpyal4NIp5mDquXb9x7XrrOh5zuHHzloryCunhvYIbG56IjeGBAXy1qYnxr/+H/0j7GHKjAQasFsiAjb//e7/zuvBBvXGtnX3ikxklQ4MYGnDrIFkth92GOVfHhkdQpmLpKdU0LnKJTD4uTMQZYqghgN/vy/hQJcF5PA6CF2bTAAEV+N7e7k4mioUUBQJPiZwVlRWVQJllyL9JTVthSk8UzDIlkmWkiBg6e8v4xsnxsXlBqw889gRlU1lGbPT5vH/6Z9+Exm/82q+9+IPv/+Iv/0rOJTXAgFsFwLX8fK7i77pxMzgdjJWljPv6sjaLhGy3oNLIIjIUV+dxd7yKigpAziGRQ/X0qVNtF86/9jNOjVx5bpfLvfth7opQU1MDmGlT6/aZRA0SfEoiS1W5uHqUWEW5HgzsjMVAsA0XCCPqH//xH2nnlnHGaHv87a9/41v/9Zuv/JQHpD373HMZexpgwLKBRBvH6+q4/+rpE8dPnDhWXV0NbZfbZc6UmnCpg2uA5hSWQZVWq7VSBJSUl5fv3bv3ylUeV3Hxwvnerq4fCUt9gd8fCBSWV3Ds9RX48j35BV6e2gduxNpYTKRvpgWYAUvNas6rgYGBtosXoD06NAgI/O2//EsmdDSauRlyowEGrBbIhY2/9Zv/dnBgEPWr42OjX/ryVyRTboABKwhAPRpEpFVDY+P1q1fRcWzdunXhSFgaG5bKrGajpTJvjWSDGRUFzWZ/YeH+fbwC+a5du2AmH7x3BNr9vb0Dvb0XRfUK7ppns+V7PDiaCaijMHja7DaXy4X00GF3RGNRbM8EZwb7+6eEjAqU+Zt//q3du3dlnNsCtPFP/tMf5edzD6Pv/NW3/+fo6Oe++CUm/OuWtC4GGKAHWkmGCb4U/q5pbO7p6uru5r7U69evN0vxbOnjZ+VUVe6UssES0Gscr9tttsY1a3wi9+m58+e7O29i9O/U1BTMeXKSZzoGqdFitaJRNBGPW222hJoXJ6qWXo+GQ3DRIWKA//P//Z80mhsKC3Oq//4bv8eET/l/+INvfPtbfw7t/Y8+fuDAwbuYEtOA+wA0ieGQlG3ZsmV8fAxzkzc2NcG5T0u7rshzpY2AjknT80qLf0IgG5BKJupzxGL7pgQGDg+PTExOjArHoFBoLhwKYwQFUMh4Ih4TTraJOH+7KYG9szPBdRs3/el/+VNor1+3NsfcDLnRAANWCywWG5984vGWl1/+67/+W2i/+L1/fP+dw0Ahod3c3AL/3cYJGnD/gj4uMS/PvXv37puirMWhN19/5tPPVVRUsExxjNhYdj0PWrJlMX1Q7xoo4hFYxaLqIy0TKvuE5kPt7e3QPnPm5OULF3zCkvHbX//G177yCxilkRuWQBtrqiv/85/8MTS+8pUvff/7LwJOMhGdnJfvqVNEcB4eiuppAwxYJGgwjfupisqcVy9e+PnPfvqIOPQBEzLG/t6xUD49n4xXwuHw0NAQurD39fZcOn8OfwU8BCR87tlPs0yWjGzw/wM8NKNrUp7dDwAAAABJRU5ErkJggg==" name="Obrázek9" align="bottom" width="127" height="89" border= "0">

Čistenie

Teraz otočte NOVOLIZER suchý práškový inhalátor hore nohami. Uchopte uvoľnenú dávkovaciu zásuvku a posuňte dopredu () a nahor (). Akýkoľvek zvyšný prášok môže byť odstránený ľahkým poklepávaním.

Očistite náustok, dávkovaciu zásuvku a práškový inhalátor s jemnou a suchou bezprachovou látkou.

NEPOUŽÍVAJTE vodu ani čistiaci prostriedok.


Zostavenie– zasunutie dávkovacej zásuvky

Po vyčistení zasuňte dávkovaciu zásuvku zosúvaním pod uhlom () a zatlačte na miesto ().

Obráťte inhalátor naspäť.

Zostavenie – Umiestnenie náustku a ochranného uzáveru

Vložte náustok s hrotom dopredu do ryhy vľavo a potočte ním vpravo, pokým nezapadne na svoje miesto. Dokončite výmenou ochranného uzáveru.

mOrzjpJWVV5VQYX1AWuMq+nOyGhibgsks4SdYW2trc4SmlPiaufVd99+a25+DtoHD97TtqFNL/MhqEbGx7kPDWFmWJW63hmQcp3oDSC/rK0GOHclf7oUKrkDtwISwTkpuXPO96J/XhDzuRgMZaUlXd290LbZ7bkki1hbuDt0lRvrMFFyaSm1AXS0dyy63WeOv0eowBAtKyvlGaVEviU5/bEKdwBw/U1GfZ7FzK/csfVf6YvSJV7BdmYxG4MQeM40ImjRAF0xBt3n85lZinByB2MV7g6uKpYvHKY01ma33X//AyVIY69eev31Vw8cPAxtoLoms4nnU1X1THceeF4vm82GCezJqnz008mH6e5P96dotj0gypnYTvkI7z8q+Mmh/w5uszyLCeaIMTeEuX/YrNSHZ2lxUcuE9jsJqryqggrrA+4OrirOV04qgX4ePHgQGlu3bn3++Wf++R//AdpNrS2HDh/BPOjoeCjmhVEhM/zn3/0KNv7X//7GqjvhNMfusHP+cBUGm3R0Mt11Xs9C1DlnIKqigjciJCGZX3C7XC5oB4OBWDTGdSWhUBAfCYXCQDzDYUo/A4EgMHE+VufCWpB39Mg9vH8xf+KdD/27a3SVrzjXjxO2FkGWI8Zut+/avXdybBzaPde6vMveQ/ccgXZTU5NeSCuj+h7eYcjLy+N4myGpb1ZQ4Fs69IsJTshZbS1EYH0VyO/1en1eL2EyFMiZyMbr9Dq9XlKSwabCkDciK0dAMof28eMnp6ZnK8pL8bZgUKpJVWAt4MP+kPsYKvKmJltN4ZhraWn59S98EdrdPT2XL5x/8blnCfN52rhpC1BdQvMV5/NnFTZY8aOqyRNvEUTFe34+3aNZLasKVOGoKOJkLiqZlH5vJIfcv4o/lZc5y5j+EkYOaI9/MhgMPPzA7/cbaZkpKWMw/Ipz3Lxly+kzZ++/9yihc6f1ePARh912+UpnfX29Yjy3FVR5VQUV1gfcZXlVEfeoOEdLSynvUVZWBqzvyRPvQ7unq3t0ZCQQpL6Ke/fshSPQYKRsDBY7iMoV8ngu4nR5J1RIBylZEpDkLGaacwgzcfIbMvQjynU8jmzVo1IEcqXrSryNE38fgD9gZTGYJpMJ9ozPH8R+gEji2OAKQEFBAT4C9ywtLRNqgygyGozd3d3Q3rVrBzyCtlZ4sKGhAcgvoTViLKue14rgg0VXeUw51u3h2WFqqqsLHnwY2iXOsjMnT3Reughtt8vl93ubmmi+tcqqSkBsrNeg0Dml3HwqpARRHhGPOfgcVquVJMqoGZQFCX4vgr0kK46t7mxNFnNw//B4ce+y18BqYQGu8ikEguG8PNkvQgsoHUA7KvzEcq/Yc0tL09mzNGf9tm3tQBJ4nwX5luu91C+iuaX5zrgEf7BwVYxZJcLSA9La7DSG8J577qmtrcU1mpmZXlxY6O3uIczut3Xb9o0bN0K7pKQEkDaStC1URdTqAJULJSXUZx2VwNz7J6silCuiSM6ypeIzpcTYrPpkZLJQjQxyaV5+XoDRwJDFBL8id+BZ9gGRRPwEHA4EQ0hv9QyQWnp9gcaGuiss1npqeqamugr7h57hESfj+z7kvhAqqKDCSuGDhaucTeXROUSuA81vADmhpZmW7QiGgnOzs1c76ZnX19tz7M03Lp0/B+327Tv27d1nt9sJqzANshb6FUcT+ToVcgezyVxUSCOfsFhj1jxDoj8Qz0tE0jO0CtKUTKkU8THpOkE1L45NHJ7NWuByLRImiAJd5b6+oVAI6SowCCajAdhgeg/zVTLLtBd+7tu7B36OjY5WVVZw1TGQ1soKGit248ZNLKB6u+GDhav8Y2Ce0bCsk+D2d/xgqFuCDVRWVlbM8ok0Nja++87bA33XoX3hzBnYUju27yCMN2aaJqnzjwKi/uTH/3ru1Knk69wpAiC/wPoH//d/JazmddYOYzRmtSAvz0zkNeS+71mfFRGV5MAupvPjzeVZEZkVNV1hqJiPO8xyI8lxCFoQWU2mML8HG2jLFX+tYjV7rl/v5boo6AeQHGMYMFv9HYCccDXZtJV8zq0JGsR1A5idVa5VJY6EryPQVe5H0tTYaLNaL1+5Au3e7q7jx95xLSxAe+OmTfX19bGkseUSx7hO4WMfezQlrorwyONPZsVS7h8WZap4lN9QC2qS89BnQNeUYmq6BU+Hz+lsqhlM6Jyc8otIb80milcgfwKa4bAB07zepUCAogDqk7AyMtxgNpu5DzDPaRgJR5aXl3EdoENYCnwXnAKiD8bti7/5YNFVFVRQIR1kx1U4XL0+qkPr6uqqqKyorqKqsBDTsPHYl9sxMo1cj0yhExZv4G04w4qKiz/2EM0Ls2nTppd/8eK505S2dHd2Pv7UxzezGqGBYJDq3GVSIKaK/DCxx3aH/YlPfAoaLz7zs5Q3VFRW7WECWDIoeCXkaAx6fWGhA+U6t9s9OTVTXUV9s/NyCDRRMK4rXWRxPCv1cxLfxekeNQSGw0gbKYOm1wdDVL61WKh9Hv0K/YEQ7JOInAcX+OT8fPpsXn7+zMxcfT2NicMiGrw+CH81Dvg2WfKz4KqGyY3jE9Qv9/SJ9w8cPlLF6l+gE29EHiXnRe8WYDB6hBW1raqs2r1738zkFLQ9S+5Ll85jTlOT0UjdtQV3cDFm/S4N/LbA7l274edbr7267FlK/usnfvXT6R6kaoKkPWc06PPzLNgOBEOTk5OAuoTVd1mp83pK1M3RlrPSexTsKNcnAe8KIyey/glxEhBYkFFDETm3gV6v9flCyPmDXDo2Pl5bW00S7cYOu9XnC1gsVC4IhaOif3/Wwa8IsuAqjsa7TP2eZ+fmAiy5GR8Hz5F/txBV/B7cdwJGBMiJtrVz507f7L/xi5degvbOXbtA7pK+GTuDxLPmroz/NgHKok9/6ld/8L3vitd37dtHaA3yunQP8k8prolViFkFpK2rq8Vw8wx6YIWvkviTA388g4I3nXwbTbXlkr9jcrdGgw4IKe4NuBmEWC/T/UKHQCd5PjRATpwy3Kk3GNDu6nQ633nn3fatmwnzVeIxQNC+2tnV1tZGcjh9bgVUeVUFFdYHZMFVPPxQDwZUlPlYMT4hTDhdInePNGnkMEWQqcJyjhz089y1axe0q6urfvKTH104dxbaI8NDDz/6WGUF5eEtOdgq1ju0d7Rvbu+4duUyv/Kxjz2a+RHFRwwFqS60qKiQ/wm4x/q62pjsB5qL31K6/nMhPivdVLHEmC0OPO6SCT4SXYVNws2waGiVZVQNNzXBBGFrAeGHdlGh3etdnpuj9oWGBluM5jOR6HNLSzPyychd3yZcyKlWMvoox5hIjTKhKODdRQYyRuMM0TpPmSLOkxMqWVHepqa6aufOPa++THngmenpl194fuceygd2dHTk5Vkisq//hzXH2tH77ue4+sQnPmV32DPfD0vBfbBhbTEuwmazK3AS12oVkda5xLLl2I+Ik8ndpuOr2XUNtycxFwhmj2H2J8Q9lrQlwu+hNInVHDaZTAUF1gUWs17uKwXkZKhAfYkNBuPQUB+hONzI37Xmyb6z4yoIq11d1DcIRq9Q/a25KSnlMYyypXhF/CShcIi3xX1mZHZqj9e3Y+cOtFZPTIxfu3rlnTdfh/bo6NDRo/dhHE84MY5ZfEsGG3I6+564e5LFLbHPO3A6gGh6+N77odHf24MKJ3EYiokQthR8j8IhWMH8coqLHPwesXJ5SokRG5wuaZJip1KOM+V40q2hqPdSgEKxr5H9lkVjL50jWu/1eiCnKIuGQyEgiaiOWfJ4g4EAEF181ufzeVmcOkjpBw/uw5zAy14/oDAQaUJlYIPFYkT3fXypKq+qoMJHGrLgKpyjU9NT/SyuRaPVGgwGkftF/h4OYE7cbhHivjLs4MT+gT3Vs/BUksh7J/OuyXRPx6Cjox3a7e1bq6qqj731BrQvnjmz7Fl+/IknoV1aWgbj5zScux/nSFQVdo6UvEZMTq0QFewid4a6PvjgQ/CztbVNdFSCwaDtCgmRifG6QB/4vAqLCisrq0qdUmyNYpD8V55HV7SBo4EkmqRjVxhLxV85O63QG4t+SIqXil0l03PgZsORmCxXR6KR+LaZnp7GRl1dDVyOsHWIMNqL/lh0k9O6lQX4LmDKuCwKF5NldbzS1toMPxdci9zlUMyluCaQna4GA0HULRmMRktePN8kfFpUWgdDwbUaE0xbNHQiHysqsRD4zsiw0aPCt8R9adDrW9tagaWB9lmdbmR4+OTJk9Dev3+/0+nEVwRDIf4NdFizBHUSsmOGYgwxVjyC22n5KBEhk/0KaCMW08uc5B2oK4so2rahTbwYFXLoFBU6GlguEps9Ls3mWUywNbOeI9xPOybEvhFM+yzkIuK8qLhPOK7GZBD/RGQc4P4GPPcKIKGQFCYSi8o4yT4EnJ1E2huS36/RYNRbtPhZYQBGk0nHRmEBzlXWJ8FP3hZzfON11BihNBuXY4WkX9w3eGF+Hm7GOOqsiVFXCllwdXRkqLenC9tw6hiZOwHOB/h+sQb5WtEHkdpEZD9pOC9wz4lv4dJpcieaxFyHvDdYURBfCfXdqXj32Nvnz5yG9vzc7JatHS0tNHbHbrfx1E1iDqeU0bDxvwo0RNp/SaMSc72HhRR7K1qctQKRL6ioqKiuprpxPJGltZIz/WUeJxKcZIBPxukqFxeDVGET39+AY3zd0gl4HLd1TIHL68dQZkmLA6NGUU7bU6q79ImYU1Rol/i1aJT7C6CPBE4T/SL4PoR7kqcvyqVoj8UxlJaW0q5Yfr81D0BX5VUVVFgfkAVXuy5fNlnykPovLS2NjY7V1lAfq0AwBAca8pa8UOraDIgdjVh/dWyc+jZevHDB41l8mvm4imckTf6QIVdlkhcxMtj4bHVV1cMPP7a4SF3w+nu6h4eGHvzYI9DetXtXOkIt9iPa8QzU30WLI7fk5clyTnh6eibA7JMyJxavkYfAE9bceRD5DovFnCwTSvRftkOm64ff4/UFQLgIs9gUVCajnSMUivuNM8KoQd0pcGggUknyoV5vMOhEuRdBq9WKdFJs8yAYfic2IqmS0aLFkX8voIE4Iz01nGq4fEvSWFlEpUM6WQ+6knDE47EWFBjlOKQ7La+CGIMyHkzy6pVLzc1UhnY6i2Ej5iI3rgi4fQ/2PSDSaRbbdf7UibYtW/FToQyJHGkG3lsji5fJ9je+J+wO++YtNHfpxOgo7K3FRTdhwnl+fp7Io4rymKR/0mpNRgOqEODmwsIiK8NP2HFmk4H7pk1MTmH9P0ALnj96Ynzc4/VpBTvwXWGDqejI1pNykDq9uKX4due5hTKAkQFhm9Vk1AeCdL8iY4lnLkVIo56vOd8q4p5R4GREthuhowKXEpE1TTmMSNL3IomsNVxHeXJictrtduVZqOmxvLyUq81QWRWT/SWigq8lEfIAp4ub52gpeRqjfH6Hffe3bN9+9Oh9w8Mj0L506fzI8PDzzz0D7W3bd7a2tqIMiTQwuUoqSYp7EOcpYlFcjyev+/T09Mnj71++SHOg1TQ2Hr7nCJ7NYdlLiaSKa81gvlO8F4Xt7du2E5o0wPbGa7/E05fpD6WJwKTMJqOFmZTzGMFE8zKI7RazCWkCfCE8nhVjgB1cV1uD+wzjkj0eirfAmwCuKmadARSHUbqzKV1XKT8EkUMyCNMAA4Xj9FMMSc1leOJ8aXnSJL1L8hi4nkkj+5whEorX8X7uFaR4qcIZeNnrRxpus8ZzF+M9/I0ACywvxMzMjNvtzmMqUqB+zpIi3o+ou1bUwknmO5IB51Jc5BgcGi4tLeOLk2w+SGlQyNw5giqvqqDC+oAsuFpRWe0sLa2spDGr1TXVLzz/7E2WJ2V0eLiusXHzZspDlleUO+wO4AYJPZx0cMihTAJsYyQxhUec7YGGLC/xiwa9wev1nmJxp5cvnJ+fm2vftg3aBw4dLisr47GsscRScQqTnWL8CupNwynkXBMgbNtsNDdiMcvQV8H8hIuKHE5nSXm5FJ9ZkG/h+XhIIn1OXivxHEVBbmp6FtogDHN74OLiopYlESGMichAu1LOK93Rm+66juokqWhnNpmNBskUEaI62gheB36ThQam0KPmyJyLa8vtK5yfVFASkcYCIULeBGSrmGxL50GhJIn+iCZNjZxHBu6/evVqf/8NQnNcHobbMLYW++E0FhrIN6FPO6wGH1vK/ZnMiCmuJ88FZR/g/4sKi5YWKQ232mx8nDB8ECmSbVfpaGxKyCkmDlXtlRUVBw4cPsGuT4yO9ff2wk9o2xz2quqaZpavrKSk2GLJAxkFHxdtlSJPAqiCPK2YpSUcCQ8ND518711oez1Lja1te/cfICyBCEnFPxBBR0Jk8TXDXCSNvMyecdamIL/gyL33P/30U9De0NbCxScDK3AiyqtZPWD5PdCAxzHP5eT0jKhm4PxnBjlfMZGUc88FACFRXmhtbS5hiakI03v19PTOzs3LnUf5SbSKV3CJTsTV5Cko7ic07Zh3YoLGGDudxTxfmZjJCXljKTaDSZtcjlXYcheXqI5wdHTU4/GWMb9RvF/UjZUU0wgE18JCeXk5yiNiDm7FybLSpdAIpa4cDtsS6x/wlof4AlsdS/SNkXQWzL81Fx6b5BJrzu2B0N60eVMVywux4FqYmJiYHKe46nK7hgZuDPRT32XAHAMzwxKagCsfKJPcLrCYLVyvQGiUPaXDMBO/zw8iBLTn5+cGb/Tju+qamx9+9LGUWJqs2hVHy6+Ls8BfqZ7WbEI9LVBUOPbsjK4aDHQ1efwxEXQJIo4pEvmkXFZOP/FBUX2iGExWEOeSsq2YoCgDi/Iz3lBUVASiFM/xZ2rfsuCiax6Lxngc+SpAlEsV40n+Fd47NDwK7BKhdQA3X7vWdeHiJWh/7jOfdjjiLlMwZlTzKjRe/GgTO4cv5bDb8c7KykoT1S3Ha64jliKP42Ex2OUVFdCJw0Fj5RfdbmtBXvLcFXibYVPxP8E2RlMzHvS1NRRHZucWZmdncV/BwJhrhkYediwckt0tolE8O4KBQDDoN5vTZttQ5VUVVFgfkN0fWLSjwBmA+e+Li4tamlv8AZbLPBiC4216hrpZuhbYf/P07PT6fLNTAwssn2Ao4NcajDGBO5J0/QYDCBLFTsqe1dbWH6Y65yFC6zheiyQ692TmqRR6YM4jYa4gpM/QsFkLJH9J5vMp8rQiReI8oaIkRFZeVNSLQkPPODGaeNYfEMly1nwaGXTa6e5XNAhnzORcB3xecBEOe2eJtA4aloKIZLSjrmgYKKSllMTgc5w4RX3FYBdZzOaAn1p3QgKvi3Zd0V7K5UDoE+1kPh/Nl49zgTEbWYkaQjkjE2drr1y9Njwyms/sFJs2b3777WNzbE/CxD/+5BPnL1yg/fgDVVUVihUjSXxTOluGeJG63LL9HBXsiJUVZT6fbdnL5KCJibn5ec5fWK1WlP7yGUg5cUxGiyVT+tIsn2dhfj4q1E3kLAHD3ogJ63+w7408Lamn6xsOSbaK+YX5MSbTAn87Pze7yGL/YLxavW6J8WCw6B3bd2zfQf3+Sp2leoN+eZnW/Fl0zV+9cqW2ppa9K5xBbyRNQ6eLynZ5WAvgdYuLqDq+uKSkvMyJOiQE7v/J+VUxlywa91DaSYcwuUuP6P8AG9RHZF825iecuwuEYuI5yrf8Zg3N94Vj0HJ+nvrEGo3x48xgSH42RxBtG8mvJon8JKG1sM1459WrXZs2tulY3oJImH5fHEaM5YLmci8VkTB2ml2fZXHe58+dW3AtlpRQ+bO1tY2yl+xdkxOTo+MTR+45DO2Bm4Nnz5zt6OiAdl9fXygU3NBK9Sndvdddbvfg0DC0D+zflw730s03g22M88CwttiG3ZjHgFB7Uj4w9lzehvu5XZpko0YcsuDq5Qvn4ZVtbTS3WGFRodPplE5o5nOj8MIhjFbQow41AbFYgbWgmqUkp7qycATXHUa87F1GOy3AwYMHMY4UFU4tLdTXYmrvgSuXLiLuNTU1Qyf5rM4XxtboBRsg6mngXRaT0cl8qooKC0E8w1xVuCKiziDZPwbP8lOnzkC7ta2N+4ty73bxk2ReLlF5S3vGOkW6eD/RRBqYQf406JEm00R76F+a8tTnN2PMNF1bnz+uiw6FRalP1NliP7CrAEnEPZR5ggpQ3M8xk/MgijWBz4Gkr7+/HzaxVraZu91Lff39hJ7pC1VVlXjOAo7t3bv7zbeprrGirHR6ZraHxXvBX6sqK9yLVMY7duw9uAe/MvQDpAU9MbZs3jg9PX1g/15onzx1huu6H3v0ETi70RdCzxyJ+Xmd49z5dBT6C/4rqrUJO/f5zVgjB9uY24nnBFeoyjKAKq+qoML6gCy4Ggz4O69c7mR5QIDJbmhq3sBqsVVVVgHTm5wXH2kFj0rhZxX1+aR5zTFO0tj9breL2Qz27D8AbCqXh0F0qayk9rEHHnjAYNBfukBr6Z0/c7qqtmbDRpo/rrioGM4hzABktdpYGXk6BZBMgOEpZ7XiMVF6ymMyg3x47gL1kfrKf/gP/+7f/8cv/Mav5bh86V4RE2IvdTp9LI0raYbxNDXVQ6OxoX5ycvrCJbr+4tkvUns4v9tampuaGgg71MfGJ7xeH/4pFAyijAfEk6UmofrV5WUffKUlD9WLWihkt0VlgHRiQjqZxcL0osVNTWfOnPEsU9ro83rfePMtvGdb+9Z333u/traWXfe9c+z9sTEqQwEFfPuddw4coDa8Rx9+EA2zhNppxmHzSLGTIHzJ/ondPde3bN5kZ/pes8Xs9S7XsuyNQKthGMiX+gN+TtO0gk1RnFSy1J3yE4j3Jys4SFLcEnwI0RaYYSVFyIKrtY2NnsWlJWa/8iwtAV86fHMA2s7yso6OHS1MBiCyuEj4HpX9HESeMyznXO3s7Lx47gz0AO2W1taE0YB8EqD8ns1mPXr0XoyoHOjvGx8dXZiluA0YD30W2GgtUDg7iopKsAf8uggGIWZ6pTA3O/Nnf/KH//rDH0D7T//0T/ftS53zOh0oPi3ypWZ5Y+UOTDyjzwImwSLopZogCQ7rfG8Bo2uQ/XIxJpPfw/JjSfFfLteiy031BRPjE3AmhhhfvX37DrFwy6qRNtn/IaUtxGKWYirLypxz8+X9jO+dnpkGxvXBB+6DNpw5IJQOMf1iU0P9O8fea2ykZxBjV7XNTTSbEZw+MHeUp4qKHCAjcD4WGphvBTB8fm5ucJDKpa0tTcAP/+LlV6Btt9n27NldX1dDqCG0MJrGJp/1oFcgau7CkeL+FQkdWXC1uaVt08aNQ0wWn52duXGjzz1P5Xu32z02PJLHbJUlzpLNm9srWY5v1DAljyDM9AcXGe06xSqUP/oQrX3c2NCA7sRE1gfis7CE0NXhw1RPsHvX7smpyUU39QWBLxSOhJeZPYqWq/b7e1jNaeqYEvAj3bh1feaN61Qu+vxnP/P405/82u9+FdpoMcsFkvXJeqZ7W+kYcM8BncyzmGpr6d7yeDz6RFxC3Qx8C07D4e28Fsvi0vL8/LzkcxsKgcgWDMZzU5mY7w6I0nAz1zmtdJAi8H2fTvqKsfySFiYrRqORJx5/7Ic//BFhdWLg1eMspspud7hcLjzdNm7aeKXzWnMzxc/GhsYbAzffOUZl15GRUbPJiLyYE/YebFCWq728vJz7bB8+dJDIfuM1NVXADKINE24oyLds29aOQ+I5fkmijTqdMT+XdUhJb8XeNOl9oTKDKq+qoML6gOx+SyVOJ+pp4dh0LewbGaExN8PDQ0NDN+dmZqA9NTFxvbsHeVr0ChJpCz+z/f7ABJM9QD558OFHMft7gAUThmW9K7c9ihFtJrOpvr5eJ6jdIoKdFm1odfV1oVCY09VV0LGU8NKzP4d/0Pjq7//B5z/3WYfDlvURDqK4sgoIMn0m5q3dzugAWgL41Hj8x8jo+NTUFL8OhBTvBGGVuf1JPmcAqIOFb1RWWoJjAyLM2ZBbXDQuemXIM0TtYUxnEQgEnSVFxcWspqvZvG/v7jNnqW7iytVrpc7Sh1hdIrjh6Y8/VVhIdRPAXHz5N39jnPkkwv4B8UeeSx6IPAcP7CNSbdVG3AMwQVg3JJvoeAzklMg+TKLHYi7W+2TIoJMXf02XFyoXO1wyZM85yh1uAVtgcTHHbHNz8+jYaHcXTe+yMD83Pzs7PTEJ7bGAX8NUKfSBaERrMIb8VM+hN5o0cv0Y2B9V1VX6NLFXoq+s+KewLJ1rhTo0hH1pdr82JKd9iibW3hShWUjfuiL4+l/+xcULF777nb/LemfyZ1gFbxlloQUksb4gfmyuVtHIvnjAabvdLtHOJHXC4uDFNcF1Q/s7v875wFWccRw/xS+VMAYBb9FhoKzUyce/dQvTF5aUgIiB9GBubh7O5TyLFKtdVVku4kMNyzVDZHdrIudh4pgDggPywDSZqM/HfQxBHub+LWLQXzo0W6luKSWsgn/ODDnVnpLWQs58TZhuraWlpbGRbv1QMORedKP+ye/zw9pxOyoslpvpMxYW5kCswhH7lr2nTh6XdAylZdCVmIM7eW4KOyTXM6OtFekGxjGIft4poZ8pxlLCN/+W4iHgpOJ6cQndW7/+xd8Eupp5rUjSN0Y1j9ls0ghxC7E0/r0KXWKA+YT5fAHuyIFGOb4vud6uuMiRZ8kTMQTb6PCAsZ0gE1KZlll6gRYRIROCGJ+Z+9RIog4THfdFHQ+/TdRzwsboaJdkRfhYW1ltGBxMKfNdc7KYJ+4PzF+K/Yu2ce57QAQtKywRzwIh6nhjchwPEWJ0FLgkTicDQibripO7SqkKVjwiYn4yfU4JqryqggrrA7LTVcJzUiQervxcB8JIg1crKvhTyWcwyKXoNgzt8YnxX/7ipR/+0/ehvWHTpr37D6AOGbPx4P2iR5QifyfPQYEyLc8Wx98l5oy8RVipHljBt2ulakCZnPgUS0rkwxgoIb8n2W9ZvI6JSESfXsnnWa+P8JwVUcxBI+kOxA5vRf3Lc6ykE85FpxwsaopfiRO3DKCQe1PGOcWS/MDT2XXTmWH4X2/RZ0vsMCULnRJiQn2AtaSrOAKxXAXPu81tp0TBA8hxqkaai8iMq223290u9ztvspzaZ894PJ59B6iGHfhhq82qk+Uomn8Y7Q2RCGw7fDu0eQpfTEiNHC9sv5TMyepg+25aTuL3vvZ7K7WvrhVo5XgJRfI3RSwBb4RlOyr3ZGY/Y8D06nDd4LlYwp7gcmYuSVtWvaQiQiZznsl35u5wl5InF/E2F9xbqzOdpDpzSSqmN0P7VnEVFbPRxJOMtyM5aNK4Rles7blj5w7MxjAxMdF55fKzP/0JYb4NjS2tdXX1hOZZddrsdpNs1heTlYm5nfh5gQvEM/Ss+huAdHqLfkurBvGbMdUl+nbH81Ek61f5IzBxrCOKQduyvxTQWzhDGU6y5Gw6WeWLoh1hNmoey7JSQBmSx0KIculKP4FIGPnFDAQ/F51QLL2LQmb5MOuDWceTS1e5d85BlVdVUGF9QBZc7e/r3bplq5X59GEsq5hjPjkOM/lMxTZaaAJMdwfUEs745qYmQn3KWjZu2HD+PLWt9fV0nzl18vSJ44TmgilpaG5B3+NSZ2l+Qb5O9suJyOQFKGpYPoYVZ3Au+VYUcO/Re+DnSo2otw7iuctzNcJFlOEdLFpYI3tBpczDgDNFn0EEzk8C4APQJ9yQzBnBnYFgGPXVuQuunM5zcqpgXLOy0+kIr2Jsoi5XnFdM8K9WMJyiHMu7FeVSIqx57gaYzCCOQUFIU/ackg7fKl0dvnHj5Zdf2sj85mtra4qKi3ktFoqiqVKTpORJfD4/LLTJzOxmgkUuHAkBWh46RH0JG5uauru6Bm9QH9G5+fm5M6dv3qQ5r8rLypuaWxsaqF8oRVp2ZPA5x3OsCKm9VqEv2bxp40ofuXUQtyyP6Qew5ucVOqgPgMlk4roKjrHJ/QQDASlrNtOrccwJh0PoRQyIGo1EeRyW+Cw3sYqOxBkgJthUY6nsq+xXDdYXTjnlXF7Bx8Ybop02w/fNhb8V7V5ZB5MLpJNFc3wkR8iCq0XO0qnx8ZHBQcLkyZr6hhoW/+0odJQUl2BMKcHSTMIguPsErJnHQ2PHT50+5fN6n3yS1mXjEadE9unHPMONjY11dXUulkdifmFhdHR0emqCUD/k2dGRkfeP0c9jczhq6uoBe3EMlRUV6AuBCRDE8zIX0YJD1oW7FZt4BogJOSJ4bjezyQhEFXO3gzxpNpvRZrjkWfYsecJx+TCCumLAxr4bA60shgF74PKqyWjCEmkWs8Uo58EysuDsuKwbCqE9E3NZJNNecYIiFRXpKruNL34MpUVsc7yVbxC3dfwRfiXx2bj8GU3koZJHRTKiaHJbwQOKCcoUOvnMuuUM96xU7s0s36ryqgoqrA/Igqvt23cAubtymcZPjo2OXLl08cJpWgfRYDJX1dRs3LSFsLzBpaWl3J/LoDfwcqzQ9jMfw/6+65s2b+FnFZd7iUAD9Yx/K2apMZ1OZ3NzM56XwMbNzM4MMtq+6HZf7+25dP4cjq2srEzKwR8JGxLz36c7C1cHGXSbWWl4hpNSQ+uyS7pr4HvRRcmSl+dgTrBEpieo452fX/B6vRirqdFqaPWJApbjJxIpyC/wC/7DnE82maRF1hsMFrMRvxEQaqCHWPfE6/N7lpcNUjxdgsyZTuCP11akJQokpp0Rb3kRYkIJTPbB5b8wmk8kmkkEciosSOrrscRarCSNqUP8ECltp+J3pDYFVtoc14TXvMNAQpy+xWKBG7iPF9efi/VvIoLBkiTRbZEdyN08kxKy50ZrqG8odVJfzYnJiUsXLyFfuuhyDw4MTE9RX+qikuKamrra2jrC8ryAoGVmcikMyB/wY57luelpzRYNWiBIWDK9EDlvC8dh8dVwD+Ihtc1aaipkX4uF+fllFi+Wn5enYUYbNk59RM5PG2IG2BWJrCvinRS/Ks6Fldoq8NmS4iJYOb0Bs+9ow3JuHlSiOOxUtwfIJu5XvT5eh+ZaVxH6WmLON3FessdIPF8JbkS8DZjqhYV59DG22woUob/p5oJjY0jLJ5591omKjLQCbQaIplIlptNRcbEWeVTM/QnShCiv8nWYmp4ZGxvHuLz+GwOAiqgf2b1rZ6mzmOdngw4xRwwuFPdtVOixRDFb1KWJeyZZyrhV+2pP9zWQnSpZTvr6+vqampogiwWfm5+bmpzCmJuJ0WEgdJcvXsA5WO228nJ6v9limZudHr45RJge8lrnVcwhBDPnY4XZwuTLK6j8abNai4uLkd5K1aXkOcA5bZSt/OXl5XiPNnFu/BtknvNaqRNS7ptVAJ5HTmdJniXP66NnUCDgB8RDWyjgJ78TMIr7QigICByOPp+fj4frS+Fz5CfF5RC27Ojj7vMFjEsmxHPYoGLob8qFQkWU7KsUX+ekbxFD+kmEotXYp+DzTWTbeEzsKhccVqidU34CUSenYWVUCY/lYnRifsH1y1ffuHz5CqH5Dy4Dz6LTSqyE3W6/1tkJjZ/99MfV1XWYY+3w4YMV5aUmuQYcJ6dca83fpSDjivEQwb8qHQ+YElR5VQUV1gdkwdW56Zlnf/oTG8tfWlhY2NKyobqaesaCoAhMKdYID/gDk1P0P2i7XAsT42MjLAeHz+vlsYIl+cXAlLz9xmuE8as+vy+KMVxUV2ksY/zt3n0HSkpKpFqd1DdO8l+FRkCuOU2EsyrKGGmsTWJgOkzZ/1Yvnrs5+qytFESfOFGFuFIemLdBKnKzPKxAXc1mC/o50zQGidV0Uso8VO6Vxa2UtmXPsm+aAWF5Hjdt2oDfxeGwGWRTjejAmFwwjtt7qPwWySJ3xaKxlFyx4v4EmVYGLVkNe5x6GEnyKjKop89Qfcf3v/9PExNjdpYnaMeO3bClUU9OhS+jVLNjbnb2amfnD/6Z+q6/+OJzH//4Jw8dojmfgDGGm/Ge5OLuom5Z1Ccn30BkMSeX6WTB1Z179gIr291F+YGRwaHx0TG0kZQ4S0qcZZhPtLiouKiwCGVaS54FNtziEs23Ag1gPJCtKi4ppvldZ2gtJtiLk+NjOFxLXn5RUXFpGX0WegvJtes1GmoZ9DGecHFpaWJiAu0W4qxMRhN0ixFe0IldSAKsTTTAKiyKtw7x80Kw1JOVM9gaubYNcLCL7sWJqWm8DnNHHlXUWygOAhFpackvIafu/ALFeRdIogsLsNugPTA4NDoyChegvX//ga1bN3MZREN9WqQOAQ9l/2otR1cN83nkcdsR4ehb0Xw1QvEhwhBV8Wvmx0V+Mtn1JeX1ZPkQZvHSy6/+67/8AC8+9dTThSy/KVNMSk/DDFleW7pvQeAqcToxju+9d4/97Tf/n1deoXmbfvu3v7xn907US4kCquIDZaATOcqoImTBVcDMgwcP7tq5i9D95F32erH+L4wSvhqgELQHbtwAnMQ6a9u2b6usKMN4dBBuieyxRJgaqZrVwoGN5fF4Jibps9AbICHKvb09PcueJT56EIkx3zf1rZFxnk6P28QZZf7lL14izJHAWV5WVUVtv0D/YYlxDFUV5Q2NDViZEw5CvvXFXN5aoTZuygWV3ptoUBXP7OS9It6TrDMTf0X9BAhLi4uLiFdUuMovKLBSfRJPNsshZd49jRB3Pjk5/Z3v/iOh+cFGub8uKjB5PVjxJ3V4MlB6Aos8NDSCexerrfH4dfzc0rol2tLFeWVGXRRWOX6y8i5xs2rCPSS1HJt1f6d0k4gxR3HUD/3kZ89+46//upLlkX7kkUeBj5NwmG6MaCwc14+gLQO/L9omHn/yKWBMJsbpvv32t7/z5ptvb2T+M/ccOmhnyj+S9MU5uopxtgqFNkk68dOBKq+qoML6gOxxNoRFqBKW96i4uJjzKsAkhCNhfg8/G5Z9fm6Picm5+ZndVY/+bp4l14kTx7uuUv0bzS4XjRBZ/0ZPWtan1mC0Wq35jLY4Ch3O0nLgtIlMG/FmIMjA1OGvs7Mz0xOTN2/QtA8et0tnkHJb0txClZUHmQ/jzh3bd+3czmsxcDuhaAdTnNzpSKJ4ndNnPC+T7TeZ7avYgIPf7V7C2oSEHfM2N+UFgN6K8qeoSFS8C/M/4LOYo2N52SsZyVLl1Ee66g8E/f4AEy9pne/BoRGsUVRUaMfEwoTRW1SikkQ7qoLAKnSe6aacDCLxlGYXi1tiU0LK0FbRf5gk8jgwF6yL8aMf/ktjc9ODLIem3W4TjfxE+BzRVP5DwJiATFvHbJM+f8e5c+e+++2/h/brr732u7/7FbSVWCwmnw94wHj+ClEcS9YjiDskq2IlJ7qacumBSeAzhBuMHAeEnKucAQZBdGR0dHyM2q8GB290Xe20MHkMuAtHUVE+a0djLJ8w0ycVWG2VlVVFLHeWzWrLL8jn+B9h4az43kBQyrFE7YSuhZlpmqttfHxsfm4W87ZpdbqBvr7hmzeh/eorLz/58ad//dc+QxgOc5VATA6m48DnJfJ1fC8qmD1FbpHkfnLZuIBpXu+y3yflH4EDxcvaAb9fxFVuL8FzAa/jYaE4PtiI4RTTJdux8GbkmWkKAHkdzGZzc3MDMN9ErnAZknyJ48qkhDEnzSvrTOkNcswzSYWNmiQJVpvmpEvHN8Zke7Iob/t8vudfoLLSktv95FNPO5h8FE70YcgFTEZTIEiPLcDbvXv3or7m3JnTf/VXf7N//35of+ITT2OyKCIzwHwPcNqASCvqn8SRZ4Cc8kLwtngOaYQ4G+6HhCuIPsCoGcLYmiuXL3df6/QzXxmQxQ4cvqe5heYBt7M6qKL6RGxwH32xdg4gqhQTy/I54UVYfavNirkRY7GdAX8A81bDPnMtuAYHKa7evNH/L//0/Z6eHmhv3ry5pblx48ZNbAwFYjIeURclHoSKszx5ryAO8FwN/AgIhxNycBPhNI3TyUh0yeNBXyJ4Vm/Qu1mdLqCQXObE/cflRh0DImeBwHpfMYw3lr9Fhr0YCNL7gW7DcYDjBEaGlT+XdEswGAlXw9F0R35W22AysY3IWbuiqWpwxRIJWjpE5aAYGJ+yYu4//NefPP8MzUfZsWOnzW5btY0dGEneLUyhjmWQr6ysXJif97Jv9+d//r/27N2zexe1j5QwSsO5TjH2QHHWc3yOqf7AKqjwIYCccJWzsjS3gGTDpMUs8FQLBoLuRTfaBmdmZ+CMmZykvO7C3DxPKehdXi4qKTlwiMaItrW1FRUV4vmB1FIn1NHgLxXJuHiR5+mPiraTRB9jEK3LLdQXCm6or6vbspX6Ld+8efP9d48tzFNd689//CMgWUfufwDan/vsZ2pra7m8qhFy2PNzVJtGohDjThSMDaeHmO1ewaEkt4EB5n7UkXAE+REYJMg/BoOUSwkIoM8fZGMDxjim10k0lqYCZq9Gy1ZKEOhb1M+AMB7b4/GYmY4U6T9+Ah8tahDkMnBcEIjGdIllDTLL5KIUkCCbCTREQUxSGpCJ4JaYgfhwvkaUXUGaePPN17Ge+qaNGzWyDzZn0HKHmJC/mvJ6jO8YGRm5fOmyx0PtlOMjI2+89sujbF/93td+11qQxyMNFTb/rG6SyZATD+yXVQuwEMjfwqaBIYKISJgdb3xsFPlbt9tNTXNsLeCjRpkLIWH+cU3NLQcOUJ4+gkyAzAthOJjUv4BvRKgTydlFLU2cmVA7h882khjPxfO5cdxuaW62Wa1Yj6i3p/fihXPHWM4nOFy+9rXfxfy0yIdwlpj7Y0ST/BmTf1XY0zRyvrJcrLvwIPcR1xANjzULhkIgIGm1VARCmyf6A7Jo1RD/xnPzLsyiDp0oyt6kfFeQyamE6REAV3E9oU8q/zNjKxtMKBpJUL3Ij3PfuoRE1SkPIIUNI911kma/ijbYXBwkeO1WEebnFwDQFmU2W7huZRXyKp+m3+u7ePHi3Bw994cGbrjcbrSHl1dWgiiBvga9vT1tbRsK8un9BoOOx1TAMagQs3McRhZcHRsdfuVlQMAF/BXo5NwsPZ/gS/NcyTCDfKu1hO315ta2khIn7psCawEsHOb77uvtAXkVcymBrBiUkxhInuUyTkaT0E8xE/E8JknGblEOlPCH4TmPbjcaTei7AyNvadswy9pnTp54/vnmz32O6px4QjYi13Hn+ZwIi25JXl/qak9w/MB0EJFWyHWfIooxJ29rkAlhbRFX6aHr1WJcvtu9NDw8UsTCbkC2nJyadLmlPMwhhsaE0dWR4ZGdu3aye/wo9BKqVxPzpCUQrmAogvrexcXF+QU3yq7V1UF4heSLE4JDNsg1mTzHHV1b+s3YOmtjWi1XUDOzqADJc8ygIU+JqJKkJ/8q+jOlo71E0Alz2jU5OTk7Nd3cRuN7cVXDqdJrKF4tjo3vTyDFWIPvzTff6Lx8ycHwv2PnrqqqKrTfFjoKjSbJBrHgWjx//gLStoGBAbiOtb8PHTpQVGhXqPQzjwdBlVdVUGF9QLY4m6tXNTo9avDh4DcYjXiWWK22ouJi1LsCf+uwOzCeC04IJEdEckzRVDFfpaqq6jdf++Us4xloEImcG5EIcVspGcvkXxWN5PqRCLymK/xpltlv+vr6L547g/XCvMsek9lSyXTuVbU1v3jxeRznffcdBZYBRTIfZQh1CfYY4Tjmw9DK+ezpROT62bEYjctDUwdwkhmEVaS9IKlu2rSxvr6e0POYGp+wLh5wKHAP5rvSGwysPi214wGDwPM5zs/P+ZhPGWHOXsvLy5Eo+htpdLoUNhtYEKCfaINdpAU7F+W6rMtAZpFPA0kMBBkt2skiYU4/EaQ8PlEgpvH6FExQiJsfkt+rSXS0EvkgkgaSRVaSyAwrCDL3SxPtydMzs8tLixaLZC5WyFkpgRsgUIDiewnY6VdffRnawzeH7n/o4Xbme2g0KXPf8FfznCc2u+39944985MfQ/uVlzf+5pe+tHXrVsLq9KRLo5UM2ekqYOjOPbSWe2lpWX5BvpPVjED+lvP94vw5g4EcbH4e5Q1aW1v9fn8Fq4McE/KP3jpwnDfINaxYW4p3B0kbRNOzZ09Be3Z6xru0WFJKa2TV1NfV1NZjjQ+T0fjTn/z4MqsH3dbW7HAUBuUaDTrGAPF3CXsxyrcvvFIblXCVpTFGP3ttOBJGdhTGkEEdohW2BdZlKisrs1lt6HcJk2poaACWCfsvKy3hfvzcfuhwOK5fv4E1NWAz8RqN0WgcE3hWF8IOl+VlD8dVGB7KeH5/ANA1n1XllKUGpjmLRMWE6aIdhfPDbCZEnGIKeSSNTSIDxibYNviKpXfu5/IqLg7O2mK2QGN6mtZbollvDIasPn0KHwlubXr77be7O69Be++Bgzt27pDyHCTVduFzAfTGvVRTU/PEEx+/yez87x97+3/+j/+xbTuVWb74xd+AnYgq2FA2RUMWXN28bVvHth1NLOegmOdGYc9VHFTiugeYFhROl917dnMd4FohalyWYPjPdXQjoyPdrC7ryNCg2+UCFgDa7du2V1fXlLN6do7CQn70Gg367Tt2nXj/XcJidO85dJDrrqBDXdz1J06jGDD/KvkXwqTZcFjL76FxyUzXGhKChJLHn0xyY6z2LNrZQYJ1LSzwvQU0cJbpC1jtWZ97kfIIQIGvX79ewurBTE5Nw3aUvnqMOtzz2CMi+6MCcZ6amp6YoLI60HA4Q1H/BxyHy7WIugZUbmmZCAq8gmiujPL5ygZ2aS5R+ARhXAd2A54X6AErxUtxdZQmyXlYxGd+JaV+OKqUXeNtMbY7KuceyM+3mPPyPYv0bIKVsVjMyTimAE57UNlhMlIp9/jx471dnR3bt0N73779fAqxNLk7cak5PbPZrFvbKS2FPQbfq7eX7s/f//3/tH//ofZ2aqfYuWNHZrxQ5VUVVFgfkAVXyyuq2lpbQ3I8FKdFmCAzLOTd59JjVDgaiSzbiHlG8dBaE9Iq8t7w6lFW3xUo6sWzZ3WMdy2rrHz8qY83sHwcROBJUN+L4wHKX1tX+8sXabwYHHgb2lqQ5QNapKc+ROjHp9PIdlfkA6X56uLSLF7m93A5J4M/iuJs5nwBLDXWHZ2fnz934WIly5tht9lm5+aGhihv7Fn2gMzpYzpJIIwzM9NoxwMuy2QyYTxXXn4B/V4y9ysaM2bngFmm8132LHM7sHd5ecmzhLxAhCVTws0B1DUSlfhqnGKcd0hpp4nGtPq4A3OcIEdAnOc0NrV/YgYrjqiYFWNxFJ3oJBlb8vQiVObPt9ntCyw/JvARdruNW/XT2VfF/cnEVLpWZ0+frKmvf/iRxwjTJ/PvqyCq4q9aOY8s3ow+pL1AUrs6UYfi83pfeemFF1iN383tHUtLbpvNkXJIJBff/YgslxJBFsWGQc6HxhEmmRkW9eNiHeQ1ATY2I46hp7fnvXffISzOtqq25uBB6ndRV1cH7Lco64u+1NiADQciDbZnZ6aWl31Gpiczs7xY3OdWp43vUZnNk3BY3EZcPjQY9CLPnG4K+CfUgXH/uxg1pUr+D5iEFTsH8dK9SH1OAEuBZfWxvHNBaj+jaIb3xKwx5GOjsYQc61Gh5iKgKOqi0CMCd7YvEKQQkvKYhkOhmPzdtfK21hMdkXc4zD0km45RpyjNSKvhdmmZs42Hd8ZiEfmRuL1HNNWmhGRkkHuEz5fg/S+6i2LDbndY4ZibprkQPEseeFc0Ss/rgD+Aip9k4GgML4I5dnVTu+Oyx/PQw4+a5FxiKceW3A/+Fdbz0sVLnVepTmR6akpDNAVMX7i1Y5vTWYrfbmZqcqD/xqbNm9P1lhMPHE6aP0nEw5R6TlH2kGqlJvkwrBRE2QBlku4eyvffHBiAw8rJYtYfe/LjLS0tNrtNfIoPjOe253+NMAWyncXx2O2FHs8y4ueiZxlQBXNEwUNwMImyq5T7P01RZqSrqE/O4JwgCvxxeUzwm7XkWaZnpoNyTPP09PT8HD3j/QH/suw/HA4FA4Eg2r19zEDa1tZGaD6heRBlERtDLNka7mMgmXPztBwuGxuVpVG+BexlrhSSvxTgKs6XroGsp4kYDPEzTji/YrKXPF1hoo2RGGCfNMeoQCqFNtchE1msJQICK9ZHbKPCP750iu3ELgO7E5N9WsrLnG0bNw329xEqz092dGzt76P54oHGHti/PyrQcy4zc4IDV7qudZ18j+oydu7Z29zSzG2t4uZX6Ld5P0w1QM+I0ydP3OjrK2M6/PseeKiyqjI/j+qlC6yU90H2BL7yzOxsBtRQ5VUVVFgfkB1X09GNlH9KSWBJou53FUSV63sJk4c5L33h/IW3Xn8V77nvwY9t30F1dMCxR9OIOprEUCEuPxPG8RKWtwkdJ/EGoKUGg5SDB2gst6TRNuOTdYlFFkVZ3Ww2FeQXEJLAoSkg3XJxuRpoM7C7/NSfnJicn6f0E4RVIKcYP8z8BQMGNp5oJFRcXNLcTOXzkVETtbWy4z8QpAyuj+VqBQYYiC3mTEQahTIqBschH7EwP0//JEvjsAhIVw2U0zAg34FtHDCT63WSPRbjeKNx/y0u1nKfQU55CMq3smEMSRq3jXFQXE8nH5K4D1yM5yg2GfXbt20/e4rmtR68ecPjOYj+YcNDN+E6ygvBUIKuHjpElt7r9YFghbwJcKfaxJqJ4hh0kr9XSDQFnTlz5uT77xFm+HzyE59EvYnJaEzJNsO+hT9pEjkLEdYNXUUcgxWMUjsklRk8bvfFC+fyWEj0gUP3oJMdySgPc5xHBl4j25BA8MN9TGW55WUucwZojKgUUwo70xRAvNUy9pbhKtukUj+Uy4yL65FI1GTC+h0rzvbE9V5wIgQCAS8bG7yFVslg8irgHlX+oM6P8rYRGDYds0YLc5mYoHzX2NgY8MweZkeF3RYKQU8UGz0eJ52+zJlHBBnPYbdbrXQ9Z+fmw6Ew8sCs1oYB966eISjHVSPVY7F79LoIxVYdfiMuYGiobksXFc9KbvMjccSLsXNOWADBrVr264QbkK/mBqH4PYmeHlKfXEkRDm/Y0FrD4teGh4ZgKRws19/05BTIFxYmssKYgV+V9KBshMjijo6NTk9Otm/bRpjdO9334roAWp9ath3eHBw8c/IEfrtHHnuirbVVI/vtpOsnM6wbXMV50lrJgeCNGzQ/+ML8AmyPj3/yU9BuqG/gQSqizJCyE8IMX/z8g5UFIVCqGxCNul3uuA5Qr+e6JaouMkqxnSKuEu65ygRC7o9akA9AafXqvg2Pk2apmNysn4jb5cKx5edbjUajQa5PQ239LH8V4DBcdbGYJ9ijDrvDZrXhRADNEB9AkocjfIn5b42MjIDcu7xM8dlqs3a0b0UftevX+4BESFXS6WSlvH7spQauDzObjIjPcCoh6hK2X7WCAwk8zbkwUT+nFXyqNIm1W/l3occu+4vknRbm/nDxJeXvYgqquO8Up7fhCGlpbmxto7mRuq9dg82DcVfNrW0vPPPz3ftoXsKOjo68PEtyPWHYGI0tLUeO3su/SEqIJ15mPQwzP5bXX/tlUUnJI48/Ae2mpiYer5KZr8ygYls3uKqCCh9xWDe4yvMGnzt77sVnfgrt3QcOPf7EU8XMJ8kf8PMQGbHwuQJicg4RiaNjNMHnD/T1Xc9jNe/gBrfbxUM0ee4FDdFwWoq6X05XNUKuJu6PijQW67jB/+v1K1tn3qc/EPR4llBPW15e3tHegXZUA2NKw1IcTxTD5YhsE0ZZurCwkOfZIYwcRWT/u82bNjTUU1/ub3/3e+fOnA74qd+Sw25tbWmamaV6ZqC6QTnOBignr8dBfcLlukFAbGEw6AcOghbQWImuUrdxbuzRKXyS8TsaWK26lHZafielw/K6iTGJmKk+LgPH5Y4oXI3KEkdUy/vXhsNRzNXw9huvXeu8gr6lBw8emp2deeWlF6A9PT118OBBq03iQai/GiPXjY0Nra2taFPIYL8Q63ECq/LCs88Qyr/YP/GJT1lZDk0Wo2PAuKjMdDXDH9cHrvK1iIZCoyNDVlabtLq6prS0NGU8XQbgfA51i2W+BD3dPQP9fWXM34BXK8GbkVUjMk5KuEpVJwm5jnjEOc+NBBcteRZpzLCZVrvMMZYIBvmxvLy8AmsB59AiiXmeRJWG1x8QeyCyHULCFhDB/YHe69RuMT017aWiOtMzRWMej6e3t5cwO2Q8z1OQbl8JP+kRoZNxVW+SYzKDJnMwZDKhP6nJGAhI7CI736TJ69mDUnysLBziyBXx6/HzJRwWz5q42AJioXxzgluvfDUm1J7AB7Hudr7VOjszA2IqtEGAfODBh2w26mvddfXK5OR4dTWVaevrG5zOEtQ1+AOBSkYMSEYcA3kBfRC8Xt8br7+K9rAHP/YIICpf/2AomGPsWzpYH7galfVy03NzQ4ODdubTAxuX+y1hA+9BpZHodypKINj2+/wDAwP9zOY2PHhTr5e2lN/vBRKKdYe1UlWreI7FOF1l4isfnqzPjPL8V7DRAbVwPLA7V2pSFu/PLyjAsyDPkpfyZpwj93HlOjNxvgob4Pj45KVLl6DdefXysndZw+TY0bGJr3/jW7iPkUHgHv/MBij5FXOfeGQ0sG0ym0DQNUnys0kvi6xwDxVftahzoryJfD2O87pEG3WyEZskyrrsssI3W7m22sTrHJc2bNr88nPPnDt7Gto11TVlZWWPPf44tJubW4C3Gh2luQ5v9vfpjEY7o6Xbtu3keyzDR0SVEjSuXr0a8PqeeOppaLe0tohmc9FesApTCFkvuKqCCiqsD1zlhxMwbAG/v4rlTS8rLePnU1TQsxNG1rj/I8/1jrr4MeYzfPb0qatXrqDOs6TUabFY0LeWsDSlGg210yA5kePI6EkdDKJulvDrKFhK+R8i4XAkLOiEKzn/k8H1NDMA9Tl06BDXu6Z0FJOGkWT3S76Ht0G8x9gpYNQvX7wwwdZkenp6YOBGmPkt6WTFL5F14NxPi+tvkTBibTUmoxpRdjCaaIPzyVR/LvEjOix1R2ReWifRZyb/C1pWkX7GfbDZLzgGvSikiPVQ0iv/UWe+rWPbm6+92n+d8lNT01MtzU2Y23Xr1i0bN23EGoggB3HeAR1UY6lsqopXoI738uULDz36WFsr9RujFrxUJHR1RJWsF1zVyPms5ufmYSkdDhrvXljoCMt5iXSJX1rUu3D+xGgwdnV3vfXG69AeHx5yFJfsO3CIsJwywPihL5jbBbAQZFJrBDco13Po4vuVbQuupo/IuVrQzCbxwzohTn2liMo/p+jAjHHCa+JNDX2iX2ttbe3S4tIc868AwTgQ8Ele79GIhsi6Ga0euX4i4waXkHUyDxxm55QhJMVhctxGpjfuUy3r6oxURWXg8XpaOfZQ1EKhjzHyz4ALOn5e6LR6fQKu8uUShVsiWNrhGMEcA4UOW4nTOTFKbSpzs3PNTc28xjfVyTG/CAvDT9QtBYKhXOJM4B7MDWS32xsbGzWyHXXVaJkS1geuEtleLxa2kbyOBAunuMVFPcoI+zaDN29eYUViAbbu2LFr9145n3AMRF/0KQmHwsvLHsz16vP5FuYXPMv0G/u8Xo9nETMSJlvJ8O2sLpMc2xAK64SYnpV+NoUfLJfr1urzx+QcGhrmDByT8gMteJe9Mn7GEQARVdDZajkOi+cXk1ElPRxTpUrtBNxOpMkaWc8sKgX4Pfw2EsdbyRbA6TbiKvevEm3m4kKJebO279jlZuEQ3d3XNm7cyArxMX9sWFtuCWeuvCTJKSrDevb1UVq9ZUsHkATU996iJikZ1g2uqqDCRxzWDa4iOS0sKozFKSowt0Eui2pkmyTywMj3AoP37rvHLpw7S+8JBRuaWx5+lMYforGH22/EgxzErSL517heN0Jz6mLMp2vBNTMzPTtLeR6Wn8EvlXlh/sA4nuXlZYPREAxJeQlXSgw1iT60kv8NU3SvCQ/M1wdtCUjWXAsLIMdyEseZfNEyhApwHJpIA5kroQE15xKtE3TIGoF/jsu99O4ETTtvc1pKBOok2mlpW6ukzwl0VacTf4X5Yr5luF5TW1PfRO2rN673dXZ2Yg1hkZijy6OUgzpbVlQOO3dQF1f46GjqJ6vKaZoZ1g+usrUrLioqKixEcxxwGuLe5esLu8bn93VdozGH3d2dN/tv4PWGxg1H7r2vuorqpaibgszw4MZNGX7F89RQ24PRkM/4JVonNhjCGrOAt1Mg6rLc5YuLi/5lL47HarXqWfIlsipeKCbnWyWJuv61Cv3lPqtwGAWDUk72pSU3Om+wdxEmGkvj53hFWB4jjYysvBgrw8cQx2quc9IoYvRlXFXYWuL8NouJT7Ybs/NXL+oLknlphayr6J/7igDDXFpG837Bxui6drW2jtpUqyqrwrIThdhPLLdzFu7hvLQ2MWZ7DeHu4KpoYlK0saFJtAfyBy2WvAOHj8jxCiYeHqFhibMnJ2n+q4nxiZ6erkHmMwzXWza0YR6qyopKWFCMzxQ/ZLqV1ST6FceEPIk6iw7DlJ1OZ1NzUygo1Wii4Z9yTncbK5hNZIehFR2xCmFY0mQyJdmaHNUaId4Itm+A6cDpAQGyq5zLIr7RBZpDG/F2Yk1qTZxmkjh+xqcj4mfCT0atEz63JoXnLZeNNczQHcdkYWzieMR3iTZ2aGD+JGd52dDNmydYHMyjjz0B/JR4D98VKfdhMsR3UdIBtFawbuiqCip8xOHu4KqYI0Ns8xuQoY3JGRIC/sDwMPUp6enpnhgfk3xiqVHPgHXWp6amrnVeucloKciKZrN5G6vF3tzc0tDYYDZJ2dZT0qUM55/4p5S0TiPUVkxOCKKRLQe3csTyZ9cw/6PYrcPuwLZ73qXRSHEelGYKOliNYGPUJtIN6ackl0pX9DqB7qV5Lwe6mMJt6dacNzUapV4arycTZ3yE8fOiLCr9CnJKXl7+1cs0r0pL64aOjnZFOSWSZF/IZT3X9jOJcHdwleOMmNyMKzzwOi21wvBwfHy8u6tzcpzKhJ7lZe/S4jtvUhtpSVkp7IkZlmNq0eUOBgMhliO3rKp69559mMeE5shIk2vmFiGlpiFl/7l/7zsGUSFPVVlZaROz3ff19nDf4ygLPMAhh1m8A043RmKivwE661NgSjiJB9Zogok4LNuo44sg8quZ10eTqmKyiKtRIXmANtHMjl1inmT+FpiaRubVge8NMvtK3/WezVviiY7Eszj54t2Cu4Or/JwW9bdinCfQybNnz/Zfp37kfr8fPlgei4F2lpaS0lKMn56bnYvKubmKnMW1tfX1TI4tdZZabVY9z3kdTUgRdjuWO1neFq9/oLAUQUuPQinct8TpPHLkKDT27NnD9d7BUIi3WR26EM+RzfPuUnQG3CbyPSxVP7Z57SzqvxWWn2V1feTrQp0uhTFZq9A/S20FnmuILANr9Zx+klhEo41rkvn9XLek+CL5+QWjQ4PQ6O/rO3Xy1K7dlBcDdi0m697JB+nzqfKqCiqsD7hremAey8ZtLTqd3uvzdnfRvITnzp0eHRrGOnytGzZ2bNtWXkZj1mhyAyCVcdOCdP7ReE4WA0JkWprM964hUV0vvG460Aq5VGDY6G8oytsxIU+SWNuWfzgEbkLUCPVpkqsqSvQ5HOFttDmn4zskWVendB6My4SyjY0x6hpRf8vTRIRDYUWkEX+7Vq4godPrrly+Au03Xn3l+LvHvF6aB+fe++5L+RHv+pe9azwwn3ncb8Hl6uzsPHPqBLRdLpfVZjt85F5ot3e0a2iaMmpfxuSUWjPWw02wNXMbqVj3Uap1n0PujDWZVC7+aB8E4G7GiHu4MqLtHhtcKhEZQtHGq03UCXF9kng/z5EbNcREB494J0n+0sm51BSgkW3XEX38y2qFHFoaZtfhz3J7sggs0FKPeo2ua1dvDgxcOn+OsBxoFRUV/Dbxm64DeTXlcNPZSHMBnqPA7/PfuHHjOqvtMT097V5YKGShvVs7tnds60B/Xfz2aKrGF0WFtrgt4jn45f0RyVZlaM3hg/NpM4DoQyLmAUonpClqKSRDOh0M+3Bx5apIcHmHkcQVE/1AxL9qBL80xVks3ZlULDwqvChl1isQ2jFvw+49+ybHJ7Am+Mnj7z/19CdE36MPCMekyqsqqLA+IDuuimetyK6Ix7B4vPEzT/TXkaRKPZ5V4ZmZmctXqJwwPHhzbHQUz8uS4uID9xzZvo3m+M0vyE8Zj59sfEtvjrsLp+BdP3pzhGgi/Uy5vGS165njU4o/8XoIYp0YsQ4q12tcvdrZ1XW1rJzmsG9tbS0uLhb9FjkN5AGx2Ce2FYkawrSOG7VdtbS2bNu588xJKn/1dHU5iooPHjhIaN4ci0ifP9A8MOc0CNZESsVIoAwTFfzgpfViwcFYxykSCQdDIay3Mz4+cfXKpeHBQcL88mx2+/ZduwnNQ9UIcgLWaw2zyFT+3ru+TCrcVojJW0vktCORSEBOHKU36E1GE2orOjsvd1+92t97nVC8ulYAXGwBrQ3jdJZaLBbcJ8Vw8BcV6+ScxjzfMks4Lu15oBkmoxF9Tg16/db2dpeL1R/r7rly8YLDTnMIY3Z4Xjf0Di1HGshee4rIx7CoA0T8EWtJYew/LgrmNXctLLjcbozhnp+bGx8f9Xqoni0YCMJxtWP3HkJz81VUVVWWOJ1E9lXCeq1EkD8pgb3by6TCHYPBoaGJcZrr+ObNfteCC82tBw8e7ujowP1w5Oh9zc1tWH9gbHRk0e2eZXHevd1dMTlHh9lspnkqmKsGILDJbEKezllWXlRYlMfqQcN1u83O0ztVVlQ88gjNvQQ99HZ1H3v7TcLy0W3evGnV2bfXFlR5VQUV1gesQA8MhI66s4SlWmNwEUu/YKYirPWy6F4cuNGHOReXlyj4mM3KaDI7iosam1ugXVFRCWKGldW00+v03PSC/rq8Xqtog1UZ4A83cH7tzNlzb7z6CuZDrmto2Ly1vaqqirAYKWBWkXcrLy+vqpRyWQVoMZ8Q2kUnJ6dm52aXFmmsotvt8vt9Pla3cmFuLkpdyukuhW2kN5m5P3m+tcDhoLxuUbGzorwCa2ccvufozNT0ItvDZ8+cqq+vz2d0+DZFuuUOOeEq4k8oHL586fLgIPWP9y57gd33Mn9dXkyBtgMBz6LbyMqZ6mlOHX1z2wZCfQPL2jZswHXHPJQYOxaKhdD1l8iysahX4KuzVnmGVPhgAnzuvn6ar/j0yeN2u30L0y+2b91qs9ulmHWmaMScOMxBMox4S/OHG41odykuKQEERsqBeiPMIzU3OzczM7246CIs3tjr8eBZ4Ha54N8k47d12t68/Hybg4YxlpSU5hXkI65OTUyOjo22tbaSD4DiMCdcXVyk/rfzC/OBYMBZSv2HvMvLfp+3qKiEyO6cWKfM7nBYC6wmJifkF+TngUjAzi0Ni+XntmnRFp9sFsMGv76K+E8VPuAg2sah0dXV/d5770C72Ol89NHHCxjuoYUzKmtMcAvxZ0UbQUzQayLeIjgY7gFhJDxflz/gWZbq1gK98Xg8SyxnwOzs9Nz0zBTD28mxcZonQO6k69q1YuY/V1hUpLCJRFL52Nw+A7sqr6qgwvqALLgKp9HVK1dPnTwObeAk7nvwY/sP7yeJ/p8IeIToE7MKijdEhRQk6Qx6Kf90+wICVbjDIMaacZ/kYCB48eK5UWbD+5XPfr60tMTHTDXpmKkMNvZYqtw30s5kPLPRarAxRQmHiBwPRPnhSWqzAM6573oP5qDZvmPXKy+9MDVF6e2v/MpniouLOB8ekfe/wmfrVtcoPWTBVRg0COhY5aWusbG6plrMuSx58DHeA9thIfJIm7EUqgofZUAHA1QpBaLRcJhmWSas1gatW8tyrPCovTV5HTYiabALpN+SkhJMuwNXtm7ZilVz4cqpU8dHBgagff78uaP33mtmdW4w1xf2sOY50NJBFlwFyXv/wUMdHR2E6sqKeV5sUd6ICimkRC+lZKOoSh4/4iCyWiINxHT+hPmHE+alcOsv4m2FfzJJRf3CQv0eaBQWOrim8/4HHnqH2VpPnziu0+vbt24lVP9UwnUua7urM1R5VeVVFVRYH5AWV2vraY4FR2HhQw89hKysVghkQeB+vyTxT4pjjMO6iEFR4Q6AyH8ZTUa73YG63NHRkR07tqXjy3LsloNIw/kNGURK/jh3GwbK2dDQUFnx69D+h3/49ol3j3VepvX1Hn/q402NjVi/gyfTTH7vSmFwYGBr+7Z0f02Lq/WNtDZRX083j4cKhsNifQrOWqTEUgWomKkCEWLc0dEF9w0IfuXlFY4iGgs5PDw0NTUNHCa5ZaN6SoRROJYrEqbzP4llvmgFD+ajXlVVMzs1PTc7C+03Xn81ev+DaA0yyMG05NYUNG6Xe9mzVM7qAKeEtLi6YyfNqfvuW2+4Flx2ZqfC5NTcm5+jqHhGksQzTEVRFUQQ9wzf1oAVHds6sAbMe2+/dfnKlX179xGWp0JBD1e9nRRycnw8ibV5+Q1iDVtOY48cOQoXhwdvEuYj8fOf/Li0rIwwXXFjYyPmeZc85IUXiTYRkd9Mbg8NDcHPXSxaICWo8qoKKqwPSIurHL+Hh4fbC9uxncHmmcFkqoIKCOnspcBm7t9P7fajI0PXe3u2bKbpP/Pz826lLniGWNzMN4s+SYS5GKC+t6io8Iknn1xiPny/+MUL17t7Rkdo/cGxkRG73d66cRO0d+7cabPb0eMKUzByqTtdHmzOog6xjIr79u1JN8i0uIrPNDQ2nTj+XntHe4Z5qqDCLQIPK29qan3j1VdGR2ntZoyU5Lwo9++/AwGSwAOjv3GEJlI2oL86BlQXMv/+++5/EM6XsZFRaHs8HpfbfZLV2hgaurlla0dtLa2RU1ZWpqV1oqX8Cvzc0bMk6Vx/Blexxsp7b7/56V/7NxlGlYUHfuqTn/r6X/4FctKY/UgFFdYcuA9cZVWlTqc/+f670G5pacFAU5KYTOsOMG4aIf+7mG+N5z8APPzkp351lumZOq9e7bvei/E90xOTr4+NW1jsirOstLqm1mq10fvLy6qqqnS89hyIwViTmhWXOHX6FL7riccfzTAqVV5VQYX1AVlw9fOf++z3vvPtd96ifhu/8cXfvCNDUuEjB1xmKy8vb2xu6uul9RZcbhfIgehpGGG1JLlm9XaTVi5bRqNRg2ynRKLKY2tgPGVMD1xRXn703nv7+2hM39mzpyfGxkIsLwxIsyDK4lCht5ra2rYNVKbdtGlTgbXAwnIyB4KhYCD4zhu05svhe+/PIKySrLjqcNi+8OXfAjYY2lcuX1EFVxVuB0SFfHp19Y3912kupfPnztltdnS1R+S5Y2rLeF5irdbn82MuMbPFHE1SCxE5eHMz04dVVlbevHlzdJTqnEaGh1zz8zzXwuDAwBCLTxgY6Nu9Z19ZKcVzh8P+0muvelhc3u/89m9lHlV2HhhI63PP/hwaz/38pyCyoq1VBRVuB8C+79jWgfm6Th5/b3R0GGlRR3t7aWmpmPcr2QMnlpgvmqxEsk32GUYNltvlfuH5Z7Euwad+5dNalu6PyDFA4hiQ/tvttq3tW+EfYb7N0zPTi26Kh4C9N/v7lr00T0X/9b6RwSEbi+sGPuLEe+8++tTTJKMGGEGVV1VQYX1AdlwFNvgb3/gGNJ567LF//eEPvvDFL5FUtUZVUGHVIMa1Ahw4QG2tVdVV7x5759ypk9C+cuH8rn37O9ppvBfwxVEhh6ZY01GRsDplHHUuvru89m/ntc6bfdc3trfzsUWTauSInUSFOkD5+XkN+fV4D1DaZc/y5NQkYTmcRodGpsaovWd44EZtfcN/+5M/zmWVcqKrmzdthJ9/8Tdf/4OvffV7//hdaAPGquiqwloB52mpI244jPaSutrap556+grL+X7qxPvvvv3WMPMW2LN3X0tLi4QnsRjP3UUSne8Jz+ubFLOe7F+hAM7czk5PaQ1Gm43yq5krrYhdRZP8GeGvdrske5c6S0+cOP4uqyFszsv/f7/1TSCHWZeIrIgH/uTTT8JPQFf4CRj79Cc/hXowFVS4ReC4AVgqOf2wdn5B/qFDNP+9xWJ57ZVfDLD8aROjYxu3bKmspHn2yitovl/Moanw7BVl2nSBLwoXIpFaopw5MTZWUFDQ1NycefzpAsvEzkGgxbNjfHz89Inj+czu+v0f/DMSwlxAlVdVUGF9wMpwFUkrYdT17771zYcfe4JQniSL/koFFTKDRq4Bp2WJZrGNXj7ID9sddmB0kQsNBgPnz5zuZLkyAUrKSuvrGwn1xd1ltVmRLEMX3McIG8l8aQaAey5cvACNhYUFZ3kZxr7lYtfNIBt7l73Hj78Pjddf+UVhUfH3/vmfiCxd5ggrpquIrhvaWv7wD//oZz/6F2h3d3Ueve9+1QNRhVVDjImdRHbE1WgojgHTGJPrTc3PzQe8y1u2S/EkI4NDy8vL2B4dGoZ/0JgYH9u7/wC3W/J4N1QU8brPuYwHcHuc6X4MRqPTWY75601GYy6Pp0yV1nm1841XX4ERQvvRp57+b3/yxznKqCKskgeG8+CZn//0m3/7d9D+3ne+/a2v/0094+l37drb2tqq2mBVWCmI/rdAC7HN9/3Q4IDVUbhtG42pbmxqXJifX1igubnHJ8bnZqe9LL/+zPT08z///7cWMuQpKi4GOpKbC7SnFNjXBV07CM7zQAP5eHkhZ6CxsLCgzdNCADCDXbp85T14re//f/90dHUg86sEL6FFAy9fvrxy+fLFc2dB7BfPgRlk+uzZQLarizN5QTTaXx0Fo2BoAIryak5WOgN4YdOSZcsha5sgrWJxCdAV7iJiYtIysuwco1M7o4B8AOmjPn3y5NevX3fvgsaBX71+BZcF1o1i4pIQtqSU9JfPnz5/Bu0vffXi5c1r13+B77ABNaRZEOmciYUVWNOC1EtLSwHTJ6zfC++Ofvzw4dTRw5D76bh5+Z4+fQq56/AfEbfFfXj//t3bNw/AZ5R+/QJyiZ4RqC1QVFYOH+shG1ChXgW2vIGZFpJvr167vv/AoTvgsfVHD+7v2raFcvNHwSiAgP27d5KnET4BCwY/ILnozetXly+cx6/x27dvWzesI8kua3tH3wDQ+WYqKipOTg5ystIkOhYnoHIbGNiPJWloaxSMglFAJBjtr46CUTA0wGheHQWjYGiA0bw6CkbB0ACjeXUUjIKhAQDj2lrOC4sWzwAAAABJRU5ErkJggg==" name="Obrázek12" align="bottom" width="130" height="89" border= "0">


 • NOVOLIZER suchý práškový inhalátor nevyužíva žiadne hnacie plyny a je vytvorený na dopĺňanie.

 • s NOVOLIZEROM suchým práškovým inhalátorom sa nie je možné predávkovať. Aj keď sa tlačidlo stlačí niekoľkokrát, žiadny ďalší prášok nie je dostupný na inhaláciu. Tlačidlo stlačte len keď naozaj chcete inhalovať. Ak sa vám nepodarí inhalovať správne po niekoľkých pokusoch, povedzte to svojmu lekárovi.

 • NOVOLIZER môže byť doplnený použitím nových náplní, a preto je vhodný na dlhodobé použitie (až do jedného roka).

 • Naplneným NOVOLIZEROM suchým práškovým inhalátorom netraste.

 • Pomáhajte, prosím, deťom správne zaobchádzať s NOVOLIZEROM suchým práškovým inhalátorom.

 • Uistite sa, že NOVOLIZER suchý práškový inhalátor je chránený pred vlhkosťou a teplom a vždy ho udržiavajte čistý.

8

Fortulin Novolizer 6 mikrogramov

Súhrn údajov o lieku


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU1. NÁZOV LIEKU


Fortulin Novolizer 6 mikrogramov

Fortulin Novolizer 12 mikrogramov

inhalačný prášok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Fortulin Novolizer 6 mikrogramov, inhalačný prášok

Každá odmeraná dávka obsahuje 6 mikrogramov dihydrátu formoteroliumfumarátu (čo zodpovedá jednej dodanej dávke opúšťajúcej náustok inhalátora, t.j. 5,1 mikrogramov dihydrátu formoteroliumfumarátu ekvivalentných 4,18 mikrogramom formoterolu).


Pomocná látka so známym účinkom: 5,457 mg laktózy (ako monohydrát) v dodanej dávke.


Fortulin Novolizer 12 mikrogramov, inhalačný prášok

Každá odmeraná dávka obsahuje 12 mikrogramov dihydrátu formoteroliumfumarátu (čo zodpovedá jednej dodanej dávke opúšťajúcej náustok inhalátora, t.j. 10,2 mikrogramov dihydrátu formoteroliumfumarátu ekvivalentných 8,36 mikrogramom formoterolu).


Pomocná látka so známym účinkom: 10,914 mg laktózy (ako monohydrát) v dodanej dávke.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Inhalačný prášok

Biely prášok


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Fortulin Novolizer je indikovaný pre dospelých, dospievajúcich a deti vo veku 6 až 12 rokov.


Fortulin Novolizer je indikovaný na dlhodobú symptomatickú liečbu pretrvávajúcej, mierne závažnej až závažnej astmy u pacientov vyžadujúcich si pravidelnú liečbu dlhodobo pôsobiacimi β2 agonistami v kombinácii s inhalačnou protizápalovou liečbou (s perorálnymi glukokortikoidmi alebo bez nich).

Liečba glukokortikoidom má pokračovať na pravidelnej báze.

Fortulin Novolizer je tiež indikovaný na úľavu príznakov spôsobených bronchiálnou obštrukciou u pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (CHOCHP).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Použitie dávok presahujúcich normálne potrebné dávky u individuálneho pacienta počas viac ako 2 dní v týždni je znakom nedostatočnej kontroly ochorenia a udržiavacia liečba sa má prehodnotiť.


Astma
Dospelí (vrátane starších ľudí) a dospievajúci vo veku nad 12 rokov

Pravidelná udržiavacia liečba:

Fortulin Novolizer 6 mikrogramov, inhalačný prášok

Majú sa vdychovať 1-2 inhalácie (6-12 mikrogramov dihydrátu formoteroliumfumarátu) dvakrát denne. Pri závažnejšom ochorení možno tento dávkovací režim zvýšiť na 4 inhalácie (24 mikrogramov), ktoré sa majú vdychovať dvakrát denne.

Maximálna denná dávka je 8 inhalácií (4 inhalácie vdýchnuté dvakrát denne), čo zodpovedá 48 mikrogramom.


Fortulin Novolizer 12 mikrogramov, inhalačný prášok

Má sa vdychovať 1 inhalácia (12 mikrogramov dihydrátu formoteroliumfumarátu) dvakrát denne. Pri závažnejšom ochorení možno tento dávkovací režim zvýšiť na 2 inhalácie (24 mikrogramov), ktoré sa majú vdychovať dvakrát denne.

Maximálna denná dávka sú 4 inhalácie (2 inhalácie vdýchnuté dvakrát denne), čo zodpovedá 48 mikrogramom.


Starší ľudia a pacienti s poruchou funkcie obličiek a pečene

Pri odporúčaných normálnych dávkach sa u starších ľudí a u pacientov s poruchou funkcie obličiek alebo pečene nevyžaduje úprava dávky (pozri časť 5.2).


Pediatrická populácia


6-ročné a staršie deti

Pravidelná udržiavacia liečba:

Fortulin Novolizer 6 mikrogramov, inhalačný prášok

Majú sa vdychovať 1-2 inhalácie (6-12 mikrogramov) dvakrát denne. Pri závažnejšom ochorení možno tento dávkovací režim zvýšiť na 4 inhalácie (24 mikrogramov), ktoré sa majú vdychovať dvakrát denne, no iba po vyhodnotení lekárom.

Pravidelná denná dávka nemá presiahnuť 4 inhalácie (24 mikrogramov), niekedy však možno povoliť až maximálne 8 inhalácií (čo zodpovedá 48 mikrogramom) v priebehu 24 hodín.


Fortulin Novolizer 12 mikrogramov, inhalačný prášok

Má sa vdychovať 1 inhalácia (12 mikrogramov) dvakrát denne. Pri závažnejšom ochorení možno tento dávkovací režim zvýšiť na 2 inhalácie (24 mikrogramov), ktoré sa majú vdychovať dvakrát denne, no iba po vyhodnotení lekárom.

Pravidelná denná dávka nemá presiahnuť 2 inhalácie (24 mikrogramov), niekedy však možno povoliť až maximálne 4 inhalácie (čo zodpovedá 48 mikrogramom) v priebehu 24 hodín.


Deti vo veku do 6 rokov

Fortulin Novolizer sa neodporúča používať u detí vo veku do 6 rokov z dôvodu nedostatočných údajov o bezpečnosti a účinnosti.


CHOCHP

Dospelí (vrátane starších ľudí)

Fortulin Novolizer 6 mikrogramov, inhalačný prášok

Pravidelné dávkovanie: 1-2 inhalácie (6-12 mikrogramov) dvakrát denne.


Denná dávka pri pravidelnom používaní nesmie presiahnuť 4 inhalácie (24 mikrogramov).

V prípade potreby sa na dosiahnutie úľavy od symptómov môžu použiť ďalšie inhalácie navyše k dávkam, ktoré boli predpísané na pravidelnú liečbu, až do maximálnej celkovej dennej dávky 8 inhalácií, čo zodpovedá 48 mikrogramom (pravidelné plus podľa potreby). V žiadnom jednotlivom prípade sa nesmú použiť viac než 4 inhalácie.


Fortulin Novolizer 12 mikrogramov, inhalačný prášok

Pravidelné dávkovanie: 1 inhalácia (12 mikrogramov) dvakrát denne.


Denná dávka pri pravidelnom používaní nesmie presiahnuť 2 inhalácie (24 mikrogramov).

V prípade potreby sa na dosiahnutie úľavy od symptómov môžu použiť ďalšie inhalácie navyše k dávkam, ktoré boli predpísané na pravidelnú liečbu, až do maximálnej celkovej dennej dávky 4 inhalácie, čo zodpovedá 48 mikrogramom (pravidelné plus podľa potreby). V žiadnom jednotlivom prípade sa nesmú použiť viac než 2 inhalácie.


Starší ľudia a pacienti s poruchou funkcie obličiek a pečene

Pri odporúčaných normálnych dávkach sa u starších ľudí a u pacientov s poruchou funkcie obličiek alebo pečene nevyžaduje úprava dávky (pozri časť 5.2).


Použitie formoterolu je indikované u tých pacientov, ktorí dostávajú inhalačné kortikosteroidy a u ktorých je potrebná dodatočná pravidelná symptomatická liečba astmy ako prídavok ku inhalačnému kortikosteroidu.


I napriek tomu, že má formoterol rýchly nástup účinku, dlhodobo pôsobiace inhalačné bronchodilatátory (ako je formoterol) sa majú používať na udržiavaciu bronchodilatačnú liečbu a/alebo iba na prevenciu bronchokonstrikcie spôsobenej námahou.


Formoterol nie je určený na úľavu akútnych astmatických záchvatov. V prípade akútneho záchvatu sa má použiť krátkodobo pôsobiaci β2-agonista.


Pacientom sa má odporučiť, aby pri začatí používania formoterolu nezastavili ani nemenili ich liečbu steroidom.


Iba pre Fortulin Novolizer 6 mikrogramov, inhalačný prášok

Je dostupná vyššia sila ako alternatíva pre pacientov, u ktorých sa vyžadujú 2 alebo viac inhalácií.


Fortulin Novolizer je vdychom poháňaný inhalátor, ktorý ak pacient inhaluje cez náustok, liečivo spolu s vdychovaným vzduchom dostáva do dýchacích ciest.


Spôsob podávania


Na inhalačné použitie.

Aby sa zabezpečilo správne používanie Novolizera suchého práškového inhalátora, pacienti majú dostať dôkladné pokyny ako používať inhalátor. Deti majú používať tento liek len pod dohľadom dospelých.


Je dôležité poučiť pacienta, aby nikdy nežuval ani nehrýzol náustok a nikdy nepoužíval inhalátor, ak je poškodený alebo ak sa náustok oddelil.


Aby sa zabezpečilo, že liečivo optimálne dosiahne určené miesto pôsobenia, je nevyhnutné inhalovať plynule, hlboko a rýchlo ako je možné (do maximálnej inhalácie). Jasný zvuk kliknutia a farebná zmena kontrolného okienka indikuje, že inhalácia prebehla správne. Ak nie je počuteľný zvuk kliknutia a nedošlo ku farebnej zmene v kontrolnom okienku, inhaláciu treba zopakovať. Inhalátor zostane blokovaný dovtedy, kým sa inhalácia nevykoná správne.


Používanie a manipulácia Novolizera suchého práškového inhalátora
Výmena náplne


 1. Jemne stlačte súčasne vrúbkovaný povrch na oboch stranách vrchnáku, potiahnite vrchnák dopredu a odklopte.


 1. Odstráňte ochrannú hliníkovú fóliu z balenia náplne a novú náplň vyberte.


 1. Vložte náplň do Novolizera s dávkovacím okienkom smerom k náustku.


 1. Vráťte vrchnák zhora do vnútorných rýh a stlačte ho dolu smerom k tlačidlu, až zacvakne na pôvodné miesto. Náplň môže byť ponechaná v Novolizere, pokým sa používa alebo až do 6 mesiacov po vložení.


Náplne Fortulinu Novolizer možno použiť len s Novolizerom práškovým inhalátorom.


Použitie


 1. Vždy, keď je to možné, počas inhalácie seďte alebo stojte. Pri používaní držte Novolizer vždy horizontálne. Najprv odstráňte ochranný uzáver.


 1. Na doraz stlačte farebné tlačidlo dávkovania. Budete počuť hlasné dvojité kliknutie a farba kontrolného okienka (nižšie) sa zmení z červenej na zelenú. Potom farebné tlačidlo dávkovania uvoľnite. Zelená farba v okienku znamená, že je Novolizer pripravený na použitie.


 1. Vydýchnite čo najhlbšie (no nie do práškového inhalátora).


 1. Priložte pery okolo náustku. Vdýchnite prášok hlbokým nádychom. Počas tohto nádychu by malo byť nahlas počuť kliknutie znamenajúce správnu inhaláciu. Zadržte dych na niekoľko sekúnd a potom pokračujte s normálnym dýchaním.


Ak pacient potrebuje užiť viac ako 1 inhaláciu v danom čase, kroky 2-4 sa majú zopakovať.


 1. Vráťte ochranný uzáver na náustok – inhalácia je teraz ukončená.


 1. Číslo na vrchu okienka určuje množstvo zostávajúcich inhalácii.


Farebné tlačidlo dávkovania sa má stlačiť len bezprostredne pred inhaláciou.


Chybná dvojnásobná inhalácia s Novolizerom nie je možná. Zvuk kliknutia a zmena farby v kontrolnom okienku znamená, že inhalácia prebehla správne. Ak sa farba v kontrolnom okienku nezmení, potom treba inhaláciu zopakovať. Pacient má informovať svojho lekára, ak po niekoľkých pokusoch nie je inhalácia úplne správna.


Čistenie


Novolizer sa má čistiť v pravidelných intervaloch, ale minimálne v čase každej výmeny náplne. Pokyny ako čistiť práškový inhalátor Novolizer možno nájsť v časti “ Pokyny na používanie”, ktorá je súčasťou písomnej informácie pre používateľa.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo formoterol alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Fortulin Novolizer sa nemá používať (a nie je postačujúci) ako prvá liečba astmy.


Astmatickí pacienti vyžadujúci si liečbu dlhodobo pôsobiacimi ß2-agonistami majú tiež dostávať optimálnu udržiavaciu protizápalovú liečbu kortikosteroidmi. Pacientov treba poučiť, aby pokračovali v užívaní ich protizápalovej liečby a musí sa im povedať, že dávku protizápalovej liečby nesmú znížiť po začatí užívania formoterolu bez dohody s lekárom, aj vtedy, keď dôjde k zlepšeniu príznakov. Ak by ťažkosti pretrvávali alebo sa zhoršili, alebo ak je na kontrolu príznakov potrebné zvýšiť počet dávok ß2-agonistov, zvyčajne to poukazuje na zhoršenie základného ochorenia a pacientom je potrebné povedať, aby vyhľadali lekára, aby sa ich astma a ich liečba mohla opätovne prehodnotiť.


Hoci sa Fortulin Novolizer môže používať ako doplnková liečba v prípade, že inhalačné kortikosteroidy neposkytujú adekvátnu kontrolu symptómov astmy, pacienti nemajú začínať liečbu Fortulinom Novolizer počas akútnej ťažkej exacerbácie astmy alebo ak sa u nich astma signifikantne alebo náhle zhoršila.


Počas liečby Fortulinom Novolizer sa môžu vyskytnúť závažné s astmou spojené nežiaduce príhody a exacerbácie. Pacientov je potrebné požiadať, aby pokračovali v liečbe, no vyhľadali lekára v prípade, že symptómy astmy pretrvávajú alebo sa zhoršujú po zaradení Fortulinu Novolizer do liečby.

Len čo sa dosiahne kontrola príznakov astmy, má sa zvážiť postupné znižovanie dávky Fortulinu Novolizer. Počas znižovania dávky je dôležitá pravidelná kontrola pacientov. Má sa používať najnižšia účinná dávka Fortulinu Novolizer.


Formoterol sa má používať len u pacientov vyžadujúcich si liečbu dlhodobo pôsobiacimi bronchodilantaciami (pozri časť 4.1) a nemá sa používať ako alternatíva za krátkodobo pôsobiace β2agonisty v prípade akútneho záchvatu. V prípade akútneho záchvatu sa musia používať krátkodobo pôsobiace β2 agonisty.


Fortulin Novolizer 6 mikrogramov, inhalačný prášok

Maximálna denná dávka sa nemá prekročiť. Bezpečnosť dlhodobej pravidelnej liečby vyššími dávkami než 8 inhalácií denne u dospelých s astmou, 4 inhalácie denne u detí s astmou a 4 inhalácie denne u pacientov s CHOCHP nie je stanovená.


Fortulin Novolizer 12 mikrogramov, inhalačný prášok

Maximálna denná dávka sa nemá prekročiť. Bezpečnosť dlhodobej pravidelnej liečby vyššími dávkami než 4 inhalácie denne u dospelých s astmou, 2 inhalácie denne u detí s astmou a 2 inhalácie denne u pacientov s CHOCHP nie je stanovená.


Opatrnosť je potrebná pri liečbe pacientov s tyreotoxikózou, feochromocytómom, hypertrofickou obštrukčnou kardiomyopatiou, idiopatickou subvalvulárnou aortálnou stenózou, ťažkou hypertenziou, s aneuryzmou alebo inými závažnými kardiovaskulárnymi ochoreniami, akými sú ischemická choroba srdca, srdcové arytmie, osobitne tretí stupeň atrioventrikulárnej blokády alebo ťažké srdcové zlyhanie. Možno zvážiť úpravu dávky formoterolu.


Formoterol môže vyvolať predĺženie QTcintervalu. Opatrnosť je nutná pri liečbe pacientov s predĺženým QTcintervalom (pozri časť 4.5).


U diabetických pacientov sa odporúča vykonávať doplnkové vyšetrenia glykémie vzhľadom na hyperglykemizujúci účinok ß2-agonistov.


Pri liečbe ß2-agonistami môže dôjsť k potenciálne závažnej hypokaliémii. Mimoriadna opatrnosť sa odporúča pri liečbe akútnej závažnej astmy, keďže v dôsledku hypoxie sa môže zvyšovať pridružené riziko. Hypokaliemický účinok sa môže zosilniť súbežnou liečbou derivátmi xantínu, steroidmi a diuretikami. Preto je potrebné monitorovať hladiny draslíka v sére. Ak sa u pacientov s existujúcim ochorením srdca súbežne používa teofylín a formoterol, odporúča sa špeciálna opatrnosť.


Tak ako pri iných druhoch inhalačnej liečby aj tu existuje riziko paradoxného bronchospazmu. Ak sa tak stane, pacient pocíti rýchly nástup sipotu a dýchavičnosti ihneď po inhalácii, čo sa má liečiť okamžitým podaním inhalačného bronchodilatátora s rýchlym nástupom účinku. Liečba Fortulinom Novolizer sa má okamžite vysadiť, pacient sa má vyšetriť a ak to je nutné, liečba má sa nahradiť inou alternatívnou liečbou (pozri časť 4.8).


Vplyv zníženej funkcie pečene alebo obličiek na farmakokinetiku formoterolu a farmakokinetiku u starších ľudí nie je známy. Keďže hlavnou cestou eliminácie formoterolu je metabolizmus, u pacientov s ťažkou cirhózou pečene je možné očakávať zvýšenú expozíciu.


Fortulin Novolizer 6 mikrogramov, inhalačný prášok

Fortulin Novolizerobsahuje 5,457 mg laktózy v dodanej dávke. Toto množstvo normálne nespôsobuje problémy u ľudí s neznášanlivosťou laktózy.


Fortulin Novolizer 12 mikrogramov, inhalačný prášok

Fortulin Novolizerobsahuje 10,914 mg laktózy v dodanej dávke. Toto množstvo normálne nespôsobuje problémy u ľudí s neznášanlivosťou laktózy.


4.5 Liekové a iné interakcie


S Fortulinom Novolizer sa neuskutočnili žiadne interakčné štúdie.


Súbežná liečba inými sympatomimetikami, ako sú iné ß2-agonisty alebo efedrín, môže zosilniť nežiaduce účinky formoterolu a môže si vyžiadať titráciu dávky.


Súbežná liečba xantínovými derivátmi, steroidmi alebo diuretikami, ako sú tiazidové a slučkové diuretiká, môže zosilniť pravdepodobný hypokaliemický nežiaduci účinok ß2-agonistov. Hypokaliémia môže zvýšiť náchylnosť k arytmiám u pacientov, ktorí sa liečia digitalisovými glykozidmi.


Súbežné používanie s perorálnymi kortikosteroidmi môže zvýšiť hyperglykemické účinky.


Existuje teoretické riziko, že súbežná liečba inými liečivami, o ktorých je známe, že predlžujú QTc-interval, môže spôsobiť vznik farmakodynamickej interakcie s formoterolom a zvýšiť možné riziko komorových arytmií. Príklady takýchto liečiv zahŕňajú určité antihistaminiká (napr. terfenadín, astemizol, mizolastín), určité antiarytmiká (napr. chinidín, dizopyramid, prokaínamid), fenotiazíny, erytromycín a tricyklické antidepresíva.


Podávanie formoterolu pacientom, ktorí sa liečia inhibítormi monoaminooxidázy (alebo sa liečili v priebehu posledných 14 dní) alebo tricyklickými antidepresívami, sa má vykonať s opatrnosťou, keďže môže byť zosilnený účinok β2-adrenergných stimuláncií na kardiovaskulárny systém.


Navyše L-dopa, L-tyroxín, oxytocín a alkohol môžu znížiť kardiovaskulárnu znášanlivosť β2-sympatomimetík.


U pacientov, ktorým sa súbežne podáva anestézia halogénovanými uhľovodíkmi, existuje zvýšené riziko arytmií.


Beta-adrenergné blokátory môžu oslabovať alebo inhibovať účinok formoterolu. Formoterol sa preto nemá používať spolu s beta-adrenergnými blokátormi (vrátane očných kvapiek), pokiaľ to nie je nevyhnutne potrebné.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Fertilita

Sú iba obmedzené údaje týkajúce sa fertility (pozri časť 5.3). Reprodukčné štúdie u potkanov neodhalili poškodenie fertility pri perorálnych dávkach až do 3 mg/kg (približne 1000-násobok odporúčanej dennej inhalačnej dávky 24 μg u ľudí na mg/m2základu).


Gravidita

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití formoterolu u gravidných žien. V štúdiách na zvieratách formoterol spôsoboval implantačné straty a znižoval aj včasné postnatálne prežívanie

a pôrodnú hmotnosť. Účinky sa prejavili pri podstatne vyšších systémových expozíciách, než aké sa dosiahli počas klinického používania Fortulinu Novolizer. Liečbu Fortulinom Novolizer možno zvážiť vo všetkých štádiách gravidity, ak je potrebné dosiahnuť kontrolu astmy a ak očakávaný prínos liečby pre matku je vyšší než akékoľvek možné riziko pre plod. Potenciálne riziko pre ľudí nie je známe.


Laktácia

Nie je známe, či formoterol prechádza do ľudského mlieka. U potkanov sa zistili malé množstvá formoterolu v materskom mlieku. Podávanie Fortulinu Novolizer dojčiacim ženám sa má zvažovať len v prípade, ak očakávaný prínos pre matku je vyšší než akékoľvek možné riziko pre dieťa.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Formoterol nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Najčastejšie hlásené nežiaduce udalosti liečby ß2-agonistami, ako sú tremor a palpitácie, bývajú mierne a vymiznú počas niekoľkých dní liečby.


Nežiaduce reakcie, ktoré sa spájali s formoterolom, sú uvedené nižšie podľa triedy orgánových systémov a výskytu. Frekvencie sú definované ako:

Veľmi časté (1/10); Časté (1/100 až <1/10); Menej časté (1/1 000 až < 1/100); Zriedkavé (1/10 000 až < 1/1000); Veľmi zriedkavé (<1/10 000); Neznáme (nemožno odhadnúť z dostupných údajov).


Orgánový systém

Frekvencia

Nežiaduca reakcia

Poruchy imunitného systému

Zriedkavé

Reakcie z precitlivenosti, napr. bronchospazmus, exantém, urtikária, pruritus, angioedém

Poruchy metabolizmu a výživy

Zriedkavé

Hypokaliémia

Veľmi zriedkavé

Hyperglykémia

Psychické poruchy

Menej časté

Agitovanosť, nepokoj, porucha spánku

Poruchy nervového systému

Časté

Bolesť hlavy, tremor

Zriedkavé

Nervozita

Veľmi zriedkavé

Porucha chuti, závrat

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Časté

Palpitácie

Menej časté

Tachykardia

Zriedkavé

Srdcové arytmie, napr. atriálna fibrilácia, supraventrikulárna tachykardia, extrasystoly

Veľmi zriedkavé

Angína pektoris, predĺženie QTc intervalu

Poruchy ciev

Veľmi zriedkavé

Kolísanie krvného tlaku

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Menej časté

Podráždenie orofaryngu

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Zriedkavé

Nauzea

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Menej časté

Svalové kŕče


Tak ako pri všetkých druhoch inhalačnej liečby, v zriedkavých prípadoch sa môže objaviť paradoxný bronchospazmus (pozri časť 4.4).


Liečba ß2-agonistami môže mať za následok zvyšovanie hladín inzulínu, voľných mastných kyselín, glycerolu a ketónových látok v krvi.


Monohydrát laktózy obsahuje malé množstvo mliečnych bielkovín. To môže vyvolať alergické reakcie.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosua rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


S liečbou predávkovania sú obmedzené klinické skúsenosti. Predávkovanie by pravdepodobne malo viesť k účinkom, ktoré sú typické pre ß2-agonistov, ako sú tremor, bolesť hlavy, palpitácie. V ojedinelých prípadoch sa hlásili symptómy tachykardia, hyperglykémia, hypokaliémia, laktátová acidóza, predĺženie QTcintervalu, arytmia, nauzea a vracanie. Indikuje sa podporná a symptomatická liečba.


Môže sa zvážiť použitie kardioselektívnych betablokátorov, majú sa však podávať mimoriadne opatrne, keďže použitie β-adrenergných blokátorov môže vyvolať bronchospazmus. Majú sa sledovať hladiny draslíka v sére.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina:liečivána obštrukčné ochorenia dýchacích ciest, selektívne agonisty beta-2-adrenergných receptorov.

ATC kód: R03AC13


Formoterol je selektívny agonista ß2-adrenoreceptora, ktorý vyvoláva relaxáciu hladkého svalstva bronchov. U pacientov s reverzibilnou obštrukciou dýchacích ciest má preto formoterol bronchodilatačný účinok. Nástup bronchodilatačného účinku je rýchly, v priebehu 1-3 minút po inhalácii a jeho priemerné trvanie po aplikácii jednorazovej dávky je 12 hodín.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

Inhalovaný formoterol sa rýchlo vstrebáva. Maximálna koncentrácia v plazme sa dosiahne asi 5 minút po inhalácii.


Klinické štúdie naznačili, že ukladanie formoterolu v pľúcach po inhalácii pomocou Novolizera je v rozsahu iných inhalačných liekov obsahujúcich formoterol.


Distribúcia a metabolizmus

Väzba na bielkoviny plazmy je približne 50 %.

Formoterol sa metabolizuje prostredníctvom priamej glukuronidácie a O-demetylácie. Enzým zodpovedný za O-demetyláciu nebol identifikovaný. Celkový plazmatický klírens a distribučný objem nebol stanovený.


Eliminácia

Hlavná časť podanej dávky formoterolu sa eliminuje metabolizmom. Po inhalácii s podobnými inhalátormi prášku sa 8-13% dodanej dávky formoterolu vylúči v nezmenenej forme do moču. Po intravenóznej aplikácii sa asi 20 % podanej dávky vylúči do moču v nezmenenej forme. Terminálny polčas eliminácie po inhalácii sa odhaduje na 8 hodín.


Starší ľudia a pacienti s poruchou funkcie obličiek alebo pečene

Vplyv zníženej funkcie pečene alebo obličiek na farmakokinetiku formoterolu a farmakokinetiku u starších ľudí nie je známy. Keďže hlavnou cestou eliminácie formoterolu je metabolizmus, u pacientov s ťažkou cirhózou pečene je možné očakávať zvýšenú expozíciu.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V štúdiách toxicity na potkanoch a psoch formoterol vykazoval účinky prevažne na kardiovaskulárny systém a pozorovala sa hyperémia, tachykardia, arytmie a lézie myokardu. Tieto účinky sú známymi farmakologickými prejavmi podávania vysokých dávok ß2- agonistov.


V štúdiách na zvieratách formoterol spôsoboval implantačné straty a znižoval aj včasné postnatálne prežívanie a pôrodnú hmotnosť. Účinky sa prejavili pri podstatne vyšších systémových expozíciách, než aké sa dosiahli počas klinického používania formoterolu. Reprodukčné štúdie u potkanov neodhalili poškodenie fertility pri perorálnych dávkach až do 3 mg/kg (približne 1000-násobok odporúčanej dennej inhalačnej dávky 24 μg u ľudí na mg/m2základe).


V skúškach in vitro alebo in vivosa nepozorovali žiadne genotoxické účinky formoterolu. U potkanov a myší sa pozorovalo mierne zvýšenie výskytu benígnych leiomyómov maternice. Tento účinok sa považuje ako účinok skupiny liekov pozorovaný u hlodavcov po dlhodobej expozícii vysokých dávok ß2-agonistov.


6. FARMACEUTICKÉ VLASTNOSTI


6.1 Zoznam pomocných látok


Monohydrát laktózy.


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


 • Náplň

3 roky

Čas použiteľnosti po prvom otvorení obalu náplne: 6 mesiacov


 • Inhalátor suchého prášku Novolizer

4 roky

Čas použiteľnosti po prvom použití: 1 rok


Funkčnosť Novolizera sa preukázala v testoch s 2000 odmeranými dávkami. Neočakáva sa, že sa toto množstvo odmeraných dávok prekročí počas jedného roka normálneho používania.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

Po prvom otvorení sa má náplň uchovávať do 25 °C a má zostať v suchom práškovom inhalátore Novolizer na ochranu pred vlhkosťou.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Náplň je vyrobená z polystyrénu / polypropylénu a zabalená v polypropylénovej tube (obal náplne), ktorá je uzatvorená v hliníkovej fólii. Obal náplne obsahuje v spodnej časti malý červený disk s vysušovadlom (Silica gél) pod náplňou.
Inhalátor prášku: Náustok je vyrobený z polykarbonátu a práškový inhalátor je vyrobený z akrylnitrilbutadiénstyrol kopolyméru, polyoxymetylénu.


Veľkosti balenia:

1 inhalátor prášku a 1 náplň (60 dávok)
1 inhalátor prášku a 2 náplne (každá 60 dávok)

1 inhalátor prášku a 1 náplň (100 dávok)
1 inhalátor prášku a 2 náplne (každá 100 dávok)


Náhradné balenia:

1 náplň (60 dávok)

2 náplne (každá 60 dávok)

3 náplne (každá 60 dávok)

1 náplň (100 dávok)

2 náplne (každá 100 dávok)


Nemocničné balenia:

Balenie 10 x s (1 inhalátor prášku a 1 náplň (60 dávok))

Balenie 6 x s (1 inhalátor prášku a 1 náplň (100 dávok))


Na trh nemusia byť uvedenévšetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Meda Pharma, s.r.o.

Trnavská cesta 50

821 02 Bratislava

Slovenská republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


14/0308/14-S

14/0309/14-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU


- 11 -

Fortulin Novolizer 6 mikrogramov