+ ipil.sk

FOSAMAX 70 mg 1 x týždennePríbalový leták

Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/03287


Písomná informácia pre používateľa


FOSAMAX 70 mg 1 x týždenne

tablety

kyselina alendrónová ako nátriumalendronát trihydrát


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, a to aj vtedy, keď sa jedná o opakovaný lekársky predpis.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

- Je obzvlášť dôležité, aby ste pred užívaním tohto lieku porozumeli informáciám v časti 3. Ako užívať FOSAMAX.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je FOSAMAX a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým ako užijete FOSAMAX

3. Ako užívať FOSAMAX

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať FOSAMAX

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je FOSAMAX a na čo sa používa


Čo je FOSAMAX?

FOSAMAX patrí do skupiny nehormonálnych liekov nazývaných bisfosfonáty. FOSAMAX zabraňuje úbytku kosti, ktorý sa objavuje u žien po menopauze a napomáha novotvorbe kosti. Znižuje riziko zlomenín chrbtice a krčku stehennej kosti.


Na čo sa FOSAMAX používa?

Lekár Vám predpísal FOSAMAX na liečbu osteoporózy. FOSAMAX znižuje riziko zlomenín chrbtice a krčku stehennej kosti.


FOSAMAXje liečba jedenkrát týždenne.


Čo je to osteoporóza?

Osteoporóza je rednutie a slabnutie kostí. Je častá u žien po menopauze. V období menopauzy vaječníky prestávajú produkovať ženský hormón estrogén, ktorý pomáha udržiavať kostru ženy v zdravom stave. V dôsledku toho sa objavuje úbytok kostnej hmoty a kosti slabnú. Čím skôr žena dosiahne menopauzu, tým väčšie je riziko osteoporózy.


V počiatočnom štádiu nemá osteoporóza zvyčajne žiadne príznaky. Ak sa však nelieči, môže viesť k zlomeninám kostí. Hoci zlomeniny zvyčajne bolia, zlomeniny kostí chrbtice môžu zostať nepovšimnuté, pokiaľ nespôsobia pokles telesnej výšky. K zlomeninám kostí môže dôjsť počas normálnej každodennej činnosti, ako je dvíhanie alebo pri malom zranení, pri ktorom by sa normálna kosť spravidla nezlomila. Zvyčajne dochádza k zlomeninám krčku stehennej kosti, chrbtice alebo zápästia, a tieto môžu spôsobiť nielen bolesť, ale aj závažné problémy, ako zhrbený postoj („vdovský hrb”) a stratu pohyblivosti.


Ako možno liečiť osteoporózu?

Osteoporózu možno liečiť a nikdy nie je neskoro začať s liečbou. FOSAMAX nielenže zabraňuje úbytku kostnej hmoty, ale dokonca napomáha novotvorbe kostnej hmoty, k úbytku ktorej už mohlo dôjsť a znižuje riziko zlomenín kostí chrbtice a hornej časti stehennej kosti.


Aby sa zlepšil váš stav, lekár vám spolu s liečbou liekom FOSAMAX môže odporučiť aj zmeniť váš životný štýl, napr.:


Prestať fajčiť Zdá sa, že fajčenie zvyšuje rýchlosť úbytku kostnej hmoty, a preto môže zvyšovať riziko zlomenín kostí.


Cvičiť Podobne ako svaly, aj kosti potrebujú cvičenie, aby zostali pevné a zdravé. Skôr ako začnete s akýmkoľvek cvičebným programom, poraďte sa so svojím lekárom.


Jesť vyváženú stravu Lekár vám môže poradiť ohľadom vašej stravy alebo či treba užívať nejaké diétne doplnky (predovšetkým kalcium a vitamín D).


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete FOSAMAX


Neužívajte FOSAMAX

ak ste alergická (precitlivená) na nátriumalendronát trihydrát alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek (uvedených v časti 6),

ak máte určité problémy s pažerákom (ezofágom - trubicou, ktorá spája ústa so žalúdkom), ako je zúženie alebo sťažené prehĺtanie,

ak nedokážete stáť alebo sedieť vzpriamene minimálne 30 minút,

ak vám lekár povedal, že máte málo kalcia v krvi.


Ak sa domnievate, že sa niektoré z týchto bodov vzťahujú na vás, neužívajte tablety. Najskôr sa poraďte so svojím lekárom a riaďte sa danými pokynmi.


Upozornenia a opatrenia

Predtým ako začnete užívať FOSAMAX, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika, ak:


 • trpíte obličkovými problémami,

 • máte akékoľvek problémy s prehĺtaním alebo zažívaním,

 • vám lekár povedal, že máte Barrettov pažerák (ochorenie spojené so zmenami v bunkách ktoré vystielajú spodný pažerák),

 • vám povedali, že máte nízku hladinu kalcia v krvi,

 • máte zuby v zlom stave, ochorenie ďasna, naplánované vytrhnutie zuba alebo ak ste neabsolvovali pravidelné prehliadky zubov,

 • máte rakovinu,

 • podstupujete chemoterapiu alebo rádioterapiu,

 • užívate kortikosteroidy (ako napr. prednizón alebo dexametazón),

 • ste alebo ste boli fajčiar (pretože to môže zvýšiť riziko problémov so zubami).


Skôr ako začnete liečbu liekom FOSAMAX, môžu vám odporučiť, aby ste absolvovali prehliadku zubov.


Počas liečby liekom FOSAMAX je dôležité, aby ste dodržiavali správnu ústnu hygienu. Počas vašej liečby musíte absolvovať pravidelné prehliadky zubov a ak spozorujete akékoľvek problémy s vašimi ústami alebo zubami, ako napr. kývanie zubov, bolesť alebo opuch, musíte kontaktovať svojho lekára alebo zubného lekára.


Môže sa vyskytnúť podráždenie, zápal alebo ulcerácia pažeráka (ezofágu - trubice, ktorá spája ústa so žalúdkom), často s príznakmi bolesti hrudníka, pálenia záhy alebo ťažkosťami či bolesťou pri prehĺtaní, najmä ak pacientky nevypijú plný pohár vody a/alebo ak si ľahnú skôr ako 30 minút po užití lieku FOSAMAX. Tieto vedľajšie účinky sa môžu zhoršiť, ak pacientky po vzniku týchto príznakov pokračujú v užívaní lieku FOSAMAX.


Deti a dospievajúci

FOSAMAX sa nemá podávať deťom a dospievajúcim.


Iné lieky a FOSAMAX

Je pravdepodobné, že kalciové doplnky, antacidá (lieky proti prekysleniu žalúdočnej šťavy) a niektoré vnútorne užívané lieky budú ovplyvňovať vstrebávanie lieku FOSAMAX, ak sa užijú v tom istom čase. Preto je dôležité, aby ste dodržiavali pokyny uvedené v časti 3. Ako užívať FOSAMAX.


Určité liečivá na liečbu reumy alebo dlhodobej bolesti nazývané NSAID (napr. kyselina acetylsalicylová alebo ibuprofén) môžu spôsobiť problémy s trávením. Preto ak sa tieto lieky užívajú v rovnakom čase ako FOSAMAX, je potrebná opatrnosť.


Ak užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


FOSAMAX a jedlo a nápoje

Je pravdepodobné, že jedlo a nápoje (vrátane minerálnej vody) znížia účinok lieku FOSAMAX, ak sa užijú v tom istom čase. Preto je dôležité, aby ste dodržiavali pokyny uvedené v časti 3. Ako užívať FOSAMAX.


Tehotenstvo a dojčenie

FOSAMAX je určený len pre ženy po menopauze. FOSAMAX sa nemá užívať, ak ste tehotná alebo sa domnievate, že ste tehotná alebo ak dojčíte.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

S liekom FOSAMAX boli hlásené vedľajšie účinky (zahŕňajúce rozmazané videnie, závrat a ťažká bolesť kostí, svalov alebo kĺbov), ktoré môžu ovplyvniť vašu schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje. Jednotlivé reakcie na FOSAMAX sa môžu líšiť. (Pozri časť Možné vedľajšie účinky.)


Dôležité informácie o niektorých zložkách lieku FOSAMAX

FOSAMAX obsahuje laktózu. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívať FOSAMAX


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Užívajte jednu tabletu lieku FOSAMAX raz týždenne.


Dôkladne dodržiavajte nasledujúce pokyny, aby ste zaistili, že budete mať z lieku FOSAMAXúžitok.


 1. Vyberte si deň v týždni, ktorý najlepšie vyhovuje vášmu režimu. Každý týždeň užite jednu tabletu lieku FOSAMAX vo zvolený deň.


Je veľmi dôležité dodržiavať pokyny 2), 3), 4) a 5), aby ste napomohli tablete lieku FOSAMAX rýchlo sa dostať do žalúdka a pomohli znížiť možnosť podráždenia pažeráka (ezofágu -trubice, ktorá spája ústa so žalúdkom).


2) Keď v ten deň ráno vstanete z postele, skôr než sa najete, napijete alebo užijete iný liek, vcelku prehltnite tabletu lieku FOSAMAX a zapite ju plným pohárom (nie menej ako 200 ml) výlučne vody (nie minerálnej vody).

 • Nezapíjajte minerálnou vodou (perlivou ani neperlivou).

 • Nezapíjajte kávou ani čajom.

 • Nezapíjajte džúsom ani mliekom.


Tabletu nedrvte ani nežujte, ani ju nenechajte rozpustiť sa v ústach.


3) Neľahnite si - zostaňte úplne vzpriamená (sadnite si, stojte alebo sa prechádzajte) - aspoň 30 minút po prehltnutí tablety. Neľahnite si, pokiaľ nezjete svoje prvé denné jedlo.


4) Neužívajte FOSAMAX pred spaním alebo skôr, ako ráno vstanete z postele.


5) Ak sa u vás prejavia ťažkosti alebo bolesť pri prehĺtaní, bolesť hrudníka alebo nové či zhoršujúce sa pálenie záhy, prestaňte FOSAMAX užívať a spojte sa so svojím lekárom.


6) Po prehltnutí tablety lieku FOSAMAX počkajte aspoň 30 minút, kým sa v ten deň najete, napijete alebo užijete iný liek vrátane antacíd, kalciových doplnkov a vitamínov. FOSAMAX je účinný len vtedy, ak sa užíva na prázdny žalúdok.


Ak užijete viac lieku FOSAMAX ako máte

Ak omylom užijete príliš veľa tabliet, vypite plný pohár mlieka a okamžite sa spojte so svojím lekárom. Nevyvolávajte vracanie a neľahnite si.


Ak zabudnete užiť FOSAMAX

Ak vynecháte dávku, jednoducho užite jednu tabletu lieku FOSAMAX nasledujúce ráno potom, ako ste si to uvedomili. Neužite dve tablety v ten istý deň. Vráťte sa k užívaniu jednej tablety raz týždenne podľa pôvodného rozvrhu v deň, ktorý ste si zvolili.


Ak prestanete užívať FOSAMAX

Je dôležité, aby ste pokračovali v užívaní lieku FOSAMAX tak dlho, ako vám lekár tento liek predpisuje. FOSAMAX môže liečiť osteoporózu len vtedy, ak naďalej pokračujete v užívaní tabliet.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Nasledujúce termíny sa používajú na opis, ako často boli vedľajšie účinky hlásené.

Veľmi časté(vyskytujúce sa aspoň u 1 z 10 liečených pacientov),

časté(vyskytujúce sa aspoň u 1 zo 100 a menej než u 1 z 10 liečených pacientov),

menej časté(vyskytujúce sa aspoň u 1 z 1 000 a menej než u 1 zo 100 liečených pacientov),

zriedkavé(vyskytujúce sa aspoň u 1 z 10 000 a menej než u 1 z 1 000 liečených pacientov),

veľmi zriedkavé (vyskytujúce sa menej než u 1 z 10 000 liečených pacientov).


Veľmi časté:

 • bolesť kostí, svalov a/alebo kĺbov, ktorá je niekedy závažná.


Časté:

 • pálenie záhy, ťažkosti s prehĺtaním, bolesť po prehltnutí, tvorba vredov pažeráka (ezofágu - trubice, ktorá spája ústa so žalúdkom), ktorá môže spôsobiť bolesť hrudníka, pálenie záhy alebo ťažkosti či bolesť pri prehĺtaní,

 • opuch kĺbov,

 • bolesť brucha, nepríjemný pocit v žalúdku alebo grganie po jedle, zápcha, pocit plného alebo nafúknutého žalúdka, hnačka, plynatosť,

 • vypadávanie vlasov, svrbenie,

 • bolesť hlavy, závrat,

 • únava, opuch na rukách alebo nohách.


Menej časté:

 • nevoľnosť, vracanie,

 • podráždenie alebo zápal pažeráka (ezofágu - trubice, ktorá spája ústa so žalúdkom) alebo žalúdka,

 • čierna alebo decht pripomínajúca stolica,

 • rozmazané videnie, bolesť alebo sčervenanie oka,

 • vyrážka, sčervenanie kože,

 • prechodné príznaky podobné chrípke, ako je bolesť svalov, celková malátnosť niekedy sprevádzaná horúčkou, obvykle na začiatku liečby,

 • zmenené chuťové zmysly.


Zriedkavé:

 • alergické reakcie ako je žihľavka, opuch tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla, ktorý môže spôsobiť ťažkosti s dýchaním alebo prehĺtaním

 • príznaky nízkych hladín vápnika v krvi vrátane svalových kŕčov alebo sťahov a/alebo pocit mravčenia v prstoch alebo okolo úst,

 • žalúdočné alebo peptické vredy (niekedy ťažké alebo spojené s krvácaním),

 • zúženie pažeráka (ezofágu - trubice, ktorá spája ústa so žalúdkom),

 • vyrážka zhoršená slnečným žiarením, závažné kožné reakcie,

 • bolesť v ústach a/alebo čeľuste, opuch alebo tvorba vriedkov v ústach, znecitlivenie alebo pocit tiaže v čeľusti alebo kývanie zuba. Toto môžu byť znaky poškodenia čeľustnej kosti (osteonekróza) zvyčajne spojené s oneskoreným hojením a infekciou, často po vytrhnutí zuba. Ak začnete pociťovať takého príznaky, kontaktujte svojho lekára alebo zubného lekára.

 • zriedkavo sa môže vyskytnúť nezvyčajná zlomenina stehennej kosti hlavne u pacientok, ktoré sa dlhodobo liečia na osteoporózu. Ak sa u vás objaví bolesť, slabosť alebo nepríjemný pocit v stehne, bedre alebo v slabine, kontaktujte svojho lekára, pretože to môže byť prvotný príznak možnej zlomeniny stehennej kosti.

 • vredy v ústach, ak sa tablety žuli alebo cmúľali.


Okamžite informujte svojho lekára alebo lekárnika o týchto alebo akýchkoľvek iných nezvyčajných príznakoch.


Pomôže, ak si zaznamenáte, čo ste cítili, kedy to začalo a ako dlho to trvalo.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať FOSAMAX


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 30 °C. Tablety vyberte z blistrového obalu až pred samotným užitím lieku.


Nepoužívajte tento liekpo dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


ČoFOSAMAX obsahuje


Liečivo

Liečivo je nátriumalendronát trihydrát. Každá tableta obsahuje 70 mg kyseliny alendrónovej ako nátriumalendronát trihydrát.


Ďalšie zložky

Mikrokryštalická celulóza (E460), bezvodá laktóza, sodná soľ kroskarmelózy a magnéziumstearát (E572).


Ako vyzerá FOSAMAX a obsah balenia

FOSAMAX tablety sú k dispozícii ako oválne biele tablety označené siluetou kosti na jednej strane a „31“ na druhej strane.


Tablety sa dodávajú v hliníkových blistroch v škatuliach vo veľkosti balenia po 4 tablety (1 blister obsahujúci 4 tablety).


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Merck Sharp & Dohme B.V.

Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem

P.O. Box 581, 2003 PC Haarlem

Holandsko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v novembri 2013.


6


WS 042

FOSAMAX 70 mg 1 x týždenne

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/03287


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


FOSAMAX 70 mg 1 x týždenne


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tableta obsahuje ekvivalent 70 mg kyseliny alendrónovej ako 91,37 mg nátriumalendronát trihydrát.


Pomocné látky so známym účinkom: každá tableta obsahuje 113,4 mg bezvodej laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta.


Oválne biele tablety označené siluetou kosti na jednej strane a „31“ na druhej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba osteoporózy u žien po menopauze. FOSAMAX znižuje riziko zlomenín stavcov a proximálneho femuru.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Odporúčaná dávka je jedna 70 mg tableta jedenkrát týždenne. Optimálna dĺžka liečby osteoporózy bisfosfonátmi sa nestanovila. Potreba pokračovať v liečbe sa má u jednotlivých pacientok pravidelne prehodnocovať na základe prínosov a možných rizík, najmä po 5 alebo viacerých rokoch používania.


Aby sa umožnila primeraná absorpcia alendronátu:


FOSAMAX sa musí užívať najmenej 30 minút pred prvým denným jedlom, nápojom alebo liekom, len s obyčajnou vodou. Je pravdepodobné, že iné nápoje (vrátane minerálnej vody), jedlo a niektoré lieky znižujú absorpciu alendronátu (pozri časť 4.5).


Aby sa uľahčila pasáž do žalúdka a tým znížila možnosť lokálneho a ezofageálneho dráždenia/nežiaducich účinkov (pozri časť 4.4):


 • FOSAMAX sa má prehltnúť výlučne ráno, potom ako pacientka vstane, a zapiť plným pohárom vody (najmenej 200 ml).


 • Pacientky majú FOSAMAX prehltnúť iba v celku. Pacientky nemajú tabletu drviť ani žuť ani nechať tabletu rozpustiť v ústach kvôli možnému vzniku orofaryngeálnej ulcerácie.


 • Pacientky si nemajú ľahnúť, kým neskonzumujú prvé denné jedlo, čo má byť najskôr 30 minút po užití tablety.


 • Pacientky si nemajú ľahnúť najmenej 30 minút po užití lieku FOSAMAX.


 • FOSAMAX sa nemá užívať pred spaním alebo ráno skôr, ako pacientka vstane.


Pacientky majú dostávať suplementárne kalcium a vitamín D, ak je ich príjem v strave nedostatočný (pozri časť 4.4).


Použitie u starších pacientok: V klinických štúdiách nebol žiaden rozdiel v profiloch účinnosti alebo bezpečnosti alendronátu v súvislosti s vekom. Preto nie je potrebná úprava dávkovania u starších pacientok.


Použitie pri poruche funkcie obličiek: U pacientok s rýchlosťou glomerulárnej filtrácie (GFR) väčšou než 35 ml/min nie je potrebná úprava dávkovania. Kvôli nedostatku skúsenosti sa alendronát neodporúča pacientkam s poruchou funkcie obličiek, pri ktorej je GFR nižšia ako 35 ml/min.


Pediatrickí pacienti: Nátriumalendronát sa neodporúča používaťu detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokovkvôli nedostatočným údajom o bezpečnosti a účinnosti pri stavoch spojených s osteoporózou u pediatrických pacientov (pozri tiež časť 5.1).


FOSAMAX 70 mg 1 x týždenne nebol skúmaný na liečbu osteoporózy vyvolanej glukokortikoidmi.


4.3 Kontraindikácie


 • Abnormality pažeráka a ďalšie faktory, ktoré spomaľujú vyprázdňovanie pažeráka, ako sú striktúra alebo achalázia.


 • Neschopnosť stáť alebo sedieť vzpriamene aspoň 30 minút.


 • Precitlivenosť na alendronát alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.


 • Hypokalciémia.


 • Pozri tiež časť 4.4.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Alendronát môže spôsobiť lokálne dráždenie sliznice hornej časti gastrointestinálneho traktu. Vzhľadom na možnosť zhoršenia základného ochorenia je potrebná opatrnosť, keď sa alendronát podáva pacientkam s aktívnymi problémami hornej časti gastrointestinálneho traktu, ako je dysfágia, ochorenie pažeráka, gastritída, duodenitída, vredy alebo pacientkam s anamnézou nedávneho (počas predchádzajúceho roka) ťažkého gastrointestinálneho ochorenia, ako je peptický vred alebo aktívne gastrointestinálne krvácanie alebo operácia hornej časti gastrointestinálneho traktu okrem pyloroplastiky (pozri časť 4.3). U pacientok, o ktorých sa vie, že majú Barrettov ezofágus, majú predpisujúci lekári zvážiť prínosy a možné riziká alendronátu na základe individuálneho posúdenia pacientky.


U pacientov užívajúcich alendronát boli hlásené ezofageálne reakcie (niekedy ťažké a vyžadujúce si hospitalizáciu), ako je ezofagitída, vredy ezofágu a erózie ezofágu, po ktorých zriedkavo došlo k striktúre ezofágu. Lekári majú preto venovať pozornosť akýmkoľvek znakom alebo príznakom signalizujúcim možnú ezofageálnu reakciu a pacientky majú byť poučené, aby prerušili užívanie alendronátu a vyhľadali lekársku pomoc, ak sa u nich objavia príznaky podráždenia pažeráka, ako je dysfágia, bolesť pri prehĺtaní alebo retrosternálna bolesť, nové alebo zhoršujúce sa pálenie záhy.


Riziko ťažkých ezofageálnych nežiaducich reakcií sa zdá byť väčšie u pacientok, ktoré neužívajú alendronát správne a/alebo pokračujú v užívaní alendronátu po vzniku príznakov svedčiacich o podráždení ezofágu. Je veľmi dôležité, aby pacientka dostala úplné pokyny o dávkovaní a porozumela im (pozri časť 4.2). Pacientky majú byť informované, že nedodržanie týchto pokynov u nich môže zvýšiť riziko ezofageálnych problémov.


Zatiaľ čo v rozsiahlych klinických skúškach nebolo pozorované žiadne zvýšenie rizika, vyskytli sa zriedkavé (postmarketingové) hlásenia žalúdočných a duodenálnych vredov, z ktorých niektoré boli ťažké a s komplikáciami.


U pacientov s karcinómom, ktorí dostávali liečebné režimy zahŕňajúce predovšetkým intravenózne podávané bisfosfonáty, bola hlásená osteonekróza čeľuste, spravidla spojená s extrakciou zubov a/alebo lokálnou infekciou (vrátane osteomyelitídy). Mnohí títo pacienti tiež dostávali chemoterapiu a kortikosteroidy. Osteonekróza čeľuste bola tiež hlásená u pacientov s osteoporózou užívajúcich perorálne bisfosfonáty.


Pri hodnotení rizika vzniku osteonekrózy čeľuste u jednotlivca sa majú vziať do úvahy nasledujúce rizikové faktory:

 • účinnosť bisfosfonátu (najvyššia pri kyseline zolendrónovej), spôsob podávania (pozri vyššie) a kumulatívna dávka,

 • rakovina, chemoterapia, rádioterapia, kortikosteroidy, fajčenie,

 • ochorenie zubov v anamnéze, slabá ústna hygiena, ochorenie periodoncia, invazívne dentálne zákroky a slabo prichytené zubné náhrady.


U pacientov so zubami v zlom stave sa má pred liečbou bisfosfonátmi zvážiť vyšetrenie zubov s príslušnou preventívnou zubnou starostlivosťou.


Ak je to možné, títo pacienti sa majú počas liečby vyhnúť invazívnym dentálnym zákrokom. Pacientom, u ktorých sa vyvinie osteonekróza čeľuste počas liečby bisfosfonátmi, môže dentálna chirurgia zhoršiť stav. Pre pacientov vyžadujúcich dentálne zákroky neexistujú žiadne dostupné údaje, ktoré by naznačovali, či prerušenie liečby bisfosfonátmi znižuje riziko osteonekrózy čeľuste. Klinické posúdenie ošetrujúcim lekárom má usmerňovať plán liečby každého pacienta založený na individuálnom posúdení prínosu a rizika.


Počas liečby bisfosfonátmi majú byť všetci pacienti vedení k tomu, aby dodržiavali správnu ústnu hygienu, chodili na štandardné prehliadky zubov a hlásili akékoľvek príznaky, ako napr. kývanie zubov, bolesť alebo opuch.


U pacientok užívajúcich bisfosfonáty bola hlásená bolesť kostí, kĺbov a/alebo svalov. V rámci postmarketingových skúseností boli tieto príznaky zriedkavo ťažké a/alebo indisponujúce (pozri časť 4.8). Čas od začiatku liečby po nástup príznakov kolísal od jedného dňa do niekoľkých mesiacov. U väčšiny pacientok príznaky ustúpili po prerušení liečby. Obnovenie liečby tým istým liekom alebo iným bisfosfonátom viedlo v podskupine pacientok k opätovnému výskytu príznakov.


Atypické zlomeniny stehennej kosti

Pri liečbe bisfosfonátmi boli hlásené atypické subtrochanterické a diafyzárne zlomeniny stehennej kosti, predovšetkým u pacientok, ktoré sa dlhodobo liečili na osteoporózu. Tieto priečne alebo krátke šikmé zlomeniny môžu vzniknúť kdekoľvek pozdĺž stehennej kosti, tesne pod malým trochanterom až po suprakondylickú časť. K týmto zlomeninám dochádza po minimálnej alebo žiadnej traume a u niektorých pacientok sa niekoľko týždňov až mesiacov pred vznikom úplnej zlomeniny stehennej kosti vyskytne bolesť v stehne alebo slabine, pri zobrazovacom vyšetrení často spojená s charakteristikami únavovej zlomeniny. Zlomeniny sú často bilaterálne, preto sa má u pacientok liečených bisfosfonátmi, ktoré utrpeli zlomeninu stehennej kosti, vyšetriť aj kontralaterálna stehenná kosť. Hlásené bolo tiež nedostatočné hojenie týchto zlomenín. U pacientok s podozrením na atypickú zlomeninu stehennej kosti sa má na základe individuálneho zhodnotenia prínosu a rizika pre pacientku zvážiť prerušenie liečby bisfosfonátmi.


Počas liečby bisfosfonátmi treba pacientky poučiť, aby hlásili akúkoľvek bolesť v stehne, bedre alebo slabine a každého pacienta s takýmito príznakmi je potrebné vyšetriť na prítomnosť neúplnej zlomeniny stehennej kosti.


Pri používaní lieku po jeho uvedení na trh sa objavili zriedkavé hlásenia závažných kožných reakcií vrátane Stevensovho-Johnsonovho syndrómu a toxickej epidermálnej nekrolýzy.


Pacientky majú byť poučené, že ak vynechajú dávku lieku FOSAMAX 70 mg 1 x týždenne, majú užiť jednu tabletu nasledujúce ráno potom, ako si to uvedomili. Nemajú užiť dve tablety v ten istý deň, ale vrátiť sa k užívaniu jednej tablety raz týždenne podľa pôvodného rozvrhu v deň, ktorý si zvolili.


Alendronát sa neodporúča pacientkam s renálnym poškodením, pri ktorom je GFR nižšia ako 35 ml/min (pozri časť 4.2).


Treba zvážiť aj iné príčiny osteoporózy, než je nedostatok estrogénov a starnutie.


Pred začiatkom liečby alendronátom sa musí upraviť hypokalciémia (pozri časť 4.3). Je potrebné efektívne liečiť aj iné poruchy ovplyvňujúce metabolizmus minerálov (ako je nedostatok vitamínu D a hypoparatyreoidizmus). U pacientok s týmito stavmi je potrebné počas liečby liekom FOSAMAX sledovať kalcium v sére a príznaky hypokalciémie.


Vzhľadom na pozitívne účinky alendronátu na zvyšovanie kostného minerálu sa môžu vyskytnúť poklesy kalcia a fosfátu v sére, zvlášť u pacientok užívajúcich glukokortikoidy, u ktorých môže byť znížená absorpcia kalcia. Zvyčajne sú malé a asymptomatické. Vyskytli sa však zriedkavé hlásenia symptomatickej hypokalciémie, ktorá bola občas ťažká a často sa vyskytovala u pacientov s predisponujúcimi stavmi (napr. hypoparatyreoidizmus, nedostatok vitamínu D a malabsorpcia kalcia).


Zabezpečenie adekvátneho príjmu kalcia a vitamínu D je obzvlášť dôležité u pacientok, ktoré dostávajú glukokortikoidy.


Pomocné látky

Tento liek obsahuje laktózu. Pacientky so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Je pravdepodobné, že jedlo a nápoje (vrátane minerálnej vody), suplementy kalcia, antacidá a niektoré perorálne lieky budú interferovať s absorpciou alendronátu, ak sa užijú v tom istom čase. Preto musia pacientky počkať aspoň 30 minút po užití alendronátu, kým užijú akýkoľvek iný perorálny liek (pozri časti 4.2 a 5.2).


Nepredpokladajú sa žiadne iné klinicky významné liekové interakcie. Množstvo pacientok v klinických skúškach dostávalo počas užívania alendronátu estrogén (intravaginálne, transdermálne alebo perorálne). Neboli zistené žiadne nežiaduce reakcie pripísateľné ich súbežnému použitiu.


Počas súbežného používania nesteroidových protizápalových liekov (NSA) s alendronátom je potrebná opatrnosť, keďže použitie NSA je spojené s gastrointestinálnym podráždením.


Hoci sa nevykonali špecifické interakčné štúdie, v klinických štúdiách sa alendronát používal súbežne so širokou škálou bežne predpisovaných liekov bez dôkazu klinických nežiaducich interakcií.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Použitie v gravidite

Alendronát sa nesmie používať počas gravidity. Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití alendronátu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách nepreukázali priame škodlivé účinky na graviditu, embryonálny/fetálny vývoj alebo postnatálny vývoj. Alendronát podávaný potkanom počas gravidity vyvolal dystokiu spojenú s hypokalciémiou (pozri časť 5.3).


Použitie počas laktácie

Nie je známe, či sa alendronát vylučuje do materského mlieka u ľudí. Alendronát nemajú užívať dojčiace ženy.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Niektoré nežiaduce reakcie, ktoré boli hlásené pri lieku FOSAMAX, však môžu ovplyvniť schopnosť niektorých pacientov viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Individuálne odpovede na FOSAMAX sa môžu líšiť (pozri časť 4.8).


4.8 Nežiaduce účinky


V jednoročnej štúdii postmenopauzálnych žien s osteoporózou boli celkové bezpečnostné profily lieku FOSAMAX 70 mg 1 x týždenne (n=519) a alendronátu 10 mg/deň (n=370) podobné.


V dvoch trojročných štúdiách s prakticky identickým usporiadaním u žien po menopauze (alendronát 10 mg: n=196, placebo: n=397) boli celkové bezpečnostné profily alendronátu 10 mg/deň a placeba podobné.


Nežiaduce účinky hlásené skúšajúcimi ako možno, pravdepodobne alebo určite súvisiace s liekom v prípade, že sa vyskytli u ≥1 % pacientok v oboch liečebných skupinách v jednoročnej štúdii alebo u ≥1 % pacientok liečených alendronátom 10 mg/deň a s incidenciou vyššou ako u pacientok, ktoré dostávali placebo v trojročných štúdiách, sú uvedené nižšie:Jednoročná štúdia

Trojročné štúdie


FOSAMAX 70 mg 1 x týždenne

(n=519)

%

alendronát 10 mg/deň

(n=370)


%

alendronát

10 mg/deň

(n=196)


%

placebo

(n=397)%

Gastrointestinálne

bolesť brucha

3,7

3,0

6,6

4,8

dyspepsia

2,7

2,2

3,6

3,5

regurgitácia kyseliny

1,9

2,4

2,0

4,3

nauzea

1,9

2,4

3,6

4,0

distenzia brucha

1,0

1,4

1,0

0,8

zápcha

0,8

1,6

3,1

1,8

hnačka

0,6

0,5

3,1

1,8

dysfágia

0,4

0,5

1,0

0,0

plynatosť

0,4

1,6

2,6

0,5

gastritída

0,2

1,1

0,5

1,3

žalúdočný vred

0,0

1,1

0,0

0,0

vred pažeráka

0,0

0,0

1,5

0,0


Muskuloskeletálne

muskuloskeletálna (kostná, svalová alebo kĺbová) bolesť

2,9

3,2

4,1

2,5

svalový kŕč

0,2

1,1

0,0

1,0


Neurologické

bolesť hlavy

0,4

0,3

2,6

1,5


Počas klinických štúdií a/alebo po uvedení lieku na trh boli hlásené aj nasledovné nežiaduce účinky:


[Veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000 zahŕňajúce jednotlivé hlásenia)]


Poruchy imunitného systému:

Zriedkavé: reakcie z precitlivenosti zahŕňajúce urtikáriu a angioedém.

Poruchy metabolizmu a výživy:


Zriedkavé: symptomatická hypokalciémia, často v súvislosti s predisponujúcimi stavmi.§

Poruchy nervového systému:


Časté: bolesť hlavy, závrat.

Menej časté: porucha chuti.

Poruchy oka:


Menej časté: zápalové ochorenie oka (uveitída, skleritída, episkleritída).

Poruchy ucha a labyrintu:

Časté: vertigo.

Poruchy gastrointestinálneho traktu:


Časté: bolesť brucha, dyspepsia, zápcha, hnačka, plynatosť, vred pažeráka*, dysfágia*, distenzia brucha, regurgitácia kyseliny.

Menej časté: nauzea, vracanie, gastritída, ezofagitída*, erózie pažeráka*, meléna.

Zriedkavé: striktúra ezofágu*, orofaryngeálna ulcerácia*, PVK (perforácia, vredy, krvácanie) hornej časti gastrointestinálneho traktu. §

Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Časté: alopécia, pruritus.

Menej časté: vyrážka, erytém.

Zriedkavé: vyrážka s fotosenzitivitou, závažné kožné reakcie vrátane Stevensovho‑Johnsonovho syndrómu a toxickej epidermálnej nekrolýzy.

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:

Veľmi časté: muskuloskeletálna (kostná, svalová alebo kĺbová) bolesť, ktorá je niekedy závažná.†§

Časté: opuch kĺbov

Zriedkavé: osteonekróza čeľuste‡§, atypické subtrochanterické a diafyzárne zlomeniny stehennej kosti (skupinová nežiaduca reakcia na bisfosfonáty).

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:

Časté: asténia, periférny edém.

Menej časté: prechodné symptómy ako pri akútnej fáze odpovede (myalgia, nevoľnosť a zriedkavo horúčka), typicky súvisiace so začiatkom liečby.

§ Pozri časť 4.4

Frekvencia počas klinických štúdií bola v skupine s liekom podobná frekvencii v skupine s placebom.

* Pozri časti 4.2 a 4.4

Táto nežiaduca reakcia bola identifikovaná počas sledovania po uvedení lieku na trh. Frekvencia „zriedkavé“ bola stanovená na základe príslušných klinických štúdií.

Identifikované pri skúsenosti po uvedení lieku na trh.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


V dôsledku perorálneho predávkovania môže dôjsť k hypokalciémii, hypofosfatémii a nežiaducim reakciám v hornej časti gastrointestinálneho traktu, ako sú žalúdočná nevoľnosť, pálenie záhy, ezofagitída, gastritída alebo vred.


Špecifické informácie o liečbe predávkovania alendronátom nie sú k dispozícii. V prípade predávkovania sa má na vyviazanie alendronátu podať mlieko alebo antacidá. Kvôli riziku dráždenia pažeráka sa nemá vyvolávať vracanie a pacientka má zostať úplne vzpriamená.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina:Bisfosfonáty, liečivá na terapiu chorôb kostí

ATC kód: M05BA04


Liečivo lieku FOSAMAX, nátriumalendronát trihydrát, je bisfosfonát, ktorý inhibuje osteoklastickú resorpciu kosti bez priameho účinku na tvorbu kosti. Predklinické štúdie preukázali prednostnú lokalizáciu alendronátu do miest aktívnej resorpcie. Aktivita osteoklastov je inhibovaná, ale zhlukovanie ani väzba osteoklastov nie sú ovplyvnené. Kosť, ktorá sa tvorí počas liečby alendronátom, má normálnu kvalitu.


Liečba postmenopauzálnej osteoporózy

Osteoporóza je definovaná ako denzita kostného minerálu (BMD) chrbtice alebo bedra 2,5 štandardných odchýlok (SD) pod priemernou hodnotou normálnej mladej populácie alebo ako predchádzajúca zlomenina v dôsledku krehkosti kosti bez ohľadu na BMD.


Terapeutická ekvivalencia lieku FOSAMAX 70 mg 1 x týždenne (n=519) a alendronátu 10 mg denne (n=370) bola preukázaná v jednoročnej multicentrickej štúdii postmenopauzálnych žien s osteoporózou. Priemerné zvýšenie BMD lumbálnej chrbtice oproti východiskovej hodnote bolo po prvom roku 5,1 % (95 % IS: 4,8, 5,4 %) v skupine užívajúcej 70 mg jedenkrát týždenne a 5,4 % (95 % IS: 5,0, 5,8 %) v skupine užívajúcej 10 mg denne. Priemerné zvýšenie BMD v krčku femuru a celej bedrovej oblasti v skupine užívajúcej 70 mg jedenkrát týždenne bolo 2,3 % a 2,9 % a v skupine, ktorá užívala 10 mg denne 2,9 % a 3,1 %. Tieto dve liečebné skupiny boli podobné aj z hľadiska zvýšenia BMD na iných miestach skeletu.


Účinky alendronátu na kostnú hmotu a incidenciu fraktúr u postmenopauzálnych žien boli skúmané v dvoch prvotných štúdiách účinnosti s identickým usporiadaním (n=994), ako aj v štúdii „Fracture Intervention Trial“ (FIT: n=6 459).


V prvotných štúdiách účinnosti bolo priemerné zvýšenie denzity kostného minerálu (BMD) s alendronátom 10 mg/deň v porovnaní s placebom po troch rokoch 8,8 % v chrbtici, 5,9 % v krčku femuru a 7,8 % v trochantri. Signifikantne sa zvýšila aj celková telesná BMD. Podiel pacientok liečených alendronátom, u ktorých došlo k jednej alebo viacerým zlomeninám stavcov, bol o 48 % nižší v porovnaní s pacientkami liečenými placebom (alendronát 3,2 % oproti placebu 6,2 %). V dvojročnom predĺžení týchto štúdií pokračovalo zvyšovanie BMD v chrbtici a trochantri a BMD krčka femuru a celého tela bola ustálená.


Štúdia FIT pozostávala z dvoch placebom kontrolovaných štúdií s alendronátom užívaným denne (5 mg denne počas dvoch rokov a 10 mg denne počas jedného alebo dvoch ďalších rokov):


 • FIT 1: Trojročná štúdia s 2 027 pacientkami, ktoré mali pri zaradení aspoň jednu vertebrálnu (kompresívnu) fraktúru. V tejto štúdii alendronát užívaný denne znížil incidenciu ≥1 novej vertebrálnej fraktúry o 47 % (alendronát 7,9 % oproti placebu 15,0 %). Okrem toho bolo zistené štatisticky významné zníženie incidencie fraktúr proximálneho femuru (1,1 % oproti 2,2 %, zníženie o 51 %).


 • FIT 2: Štvorročná štúdia so 4 432 pacientkami s nízkou hustotou kostnej hmoty, ale bez vertebrálnej fraktúry pri zaradení. V tejto štúdii bol pozorovaný signifikantný rozdiel v analýze podskupiny žien s osteoporózou (37 % celkovej populácie, ktoré zodpovedajú hore uvedenej definícii osteoporózy) v incidencii fraktúr proximálneho femuru (alendronát 1,0 % oproti placebu 2,2 %, zníženie o 56 %) a v incidencii ≥1 vertebrálnej fraktúry (2,9 % oproti 5,8 %, zníženie o 50 %).


Laboratórne nálezy

V klinických štúdiách boli pozorované asymptomatické, mierne a prechodné poklesy sérového kalcia približne u 18 % a fosfátu približne u 10 % pacientok užívajúcich alendronát 10 mg/deň oproti približne 12 %, resp. 3 % pacientok užívajúcich placebo. Incidencie poklesu sérového kalcia na <8,0 mg/dl (2,0 mmol/l) a sérového fosfátu na ≤2,0 mg/dl (0,65 mmol/l) však boli v oboch liečebných skupinách podobné.


Pediatrická populácia

Nátriumalendronát sa študoval pri malom počte pacientov s osteogenesis imperfecta mladších ako 18 rokov. Výsledky nie sú dostatočné na to, aby podporili použitie nátriumalendronátu u pediatrických pacientov s osteogenesis imperfecta.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Pri porovnaní s intravenóznou referenčnou dávkou bola priemerná perorálna biologická dostupnosť alendronátu u žien 0,64 % pre dávky v rozsahu od 5 do 70 mg podané po celonočnom pôste a dve hodiny pred štandardizovanými raňajkami. Biologická dostupnosť bola znížená podobne na odhadnutých 0,46 % a 0,39 %, keď bol alendronát podaný jednu hodinu alebo pol hodiny pred štandardizovanými raňajkami. V štúdiách osteoporózy bol alendronát účinný, keď sa podával najmenej 30 minút pred prvým denným jedlom alebo nápojom.


Biologická dostupnosť bola zanedbateľná, ak bol alendronát podaný so štandardizovanými raňajkami alebo do dvoch hodín po nich. Súčasné podanie alendronátu s kávou alebo pomarančovým džúsom znížilo biologickú dostupnosť približne o 60 %.


U zdravých osôb perorálny prednizón (20 mg trikrát denne počas piatich dní) nespôsobil klinicky významnú zmenu v perorálnej biologickej dostupnosti alendronátu (priemerné zvýšenie v rozmedzí od 20 % do 44 %).


Distribúcia

Štúdie na potkanoch ukazujú, že alendronát sa po intravenóznom podaní 1 mg/kg prechodne distribuuje do mäkkých tkanív, ale potom sa rýchlo redistribuuje do kostí alebo sa vylúči močom. Priemerný distribučný objem v rovnovážnom stave, s výnimkou kostí, je u ľudí najmenej 28 litrov. Koncentrácie liečiva v plazme po terapeutických perorálnych dávkach sú príliš nízke na analytickú detekciu (<5 ng/ml). Väzba na bielkoviny v ľudskej plazme je približne 78 %.


Biotransformácia

Nie sú dôkazy o tom, že sa alendronát u zvierat alebo ľudí metabolizuje.


Eliminácia

Po jednorazovej intravenóznej dávke [14C]alendronátu sa počas 72 hodín vylúčilo do moču približne 50 % izotopom značenej látky a len malá alebo žiadna rádioaktivita bola zistená v stolici. Po jednorazovej intravenóznej dávke 10 mg bol renálny klírens alendronátu 71 ml/min a systémový klírens neprekročil 200 ml/min. Plazmatické koncentrácie sa počas šiestich hodín po intravenóznom podaní znížili o viac než 95 %. Vzhľadom na uvoľňovanie alendronátu zo skeletu sa terminálny polčas u ľudí odhaduje na viac ako desať rokov. Alendronát sa nevylučuje cez transportné systémy kyselín alebo zásad v obličkách potkanov, a preto sa nepredpokladá, že by interferoval s exkréciou iných liekov týmito systémami u ľudí.


Charakteristiky u pacientov

Predklinické štúdie ukazujú, že liečivo, ktoré sa neuloží v kosti, sa rýchlo vylúči v moči. U zvierat sa po opakovanom podávaní kumulatívnych intravenóznych dávok až do 35 mg/kg nenašiel dôkaz saturácie vychytávania kostným tkanivom. Hoci nie sú k dispozícii žiadne klinické informácie, je pravdepodobné, že tak ako u zvierat, bude eliminácia alendronátu obličkami znížená u pacientok s poruchou funkcie obličiek. Preto možno u pacientok s poruchou funkcie obličiek očakávať o niečo väčšiu kumuláciu alendronátu v kostiach (pozri časť 4.2).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje na základe obvyklých štúdií farmakologickej bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity a karcinogénneho potenciálu neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí. Štúdie na potkanoch ukázali, že liečba alendronátom počas gravidity bola u samíc spojená s dystokiou počas pôrodu, ktorá súvisela s hypokalciémiou. V štúdiách na potkanoch, ktorým boli podané vysoké dávky, sa zistila zvýšená incidencia neúplnej osifikácie plodu. Relevantnosť pre ľudí nie je známa.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


mikrokryštalická celulóza

bezvodá laktóza

sodná soľ kroskarmelózy

magnéziumstearát


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 30 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Hliník/hliníkové blistre v škatuli obsahujúcej 4 tablety.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Merck Sharp & Dohme B.V.

Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem

P.O. Box 581, 2003 PC Haarlem

Holandsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


87/0011/01-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 24. január 2001

Dátum posledného predĺženia registrácie: 8.november 2006


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


November 2013


10


WS 042

FOSAMAX 70 mg 1 x týždenne