+ ipil.sk

Fosinopril G.L. Pharma 20 mgPríbalový leták

Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2012/00207

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2010/06322

Príloha č.3 k notifikácii o zmene. ev. č.: 2013/01917

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2010/06416

Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/02196

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/01916

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev. č.: 2013/01912PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Fosinopril G.L. Pharma 20 mg

sodná soľ fosinoprilu

tablety


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať váš liek

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Fosinopril G.L. Pharma a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Fosinopril G.L. Pharma

3. Ako užívať Fosinopril G.L. Pharma

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Fosinopril G.L. Pharma

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE FOSINOPRIL G.L. PHARMA A NA ČO SA POUŽÍVA


Fosinopril G.L. Pharma patrí do skupiny liekov nazývaných inhibítory ACE. Fosinopril G.L. Pharma znižuje krvný tlak a znižuje nároky na prácu srdca u pacientov so srdcovým zlyhaním.


Fosinopril G.L Pharma sa používa na liečbu:

 • vysokého krvného tlaku

 • zlyhania srdca (keď srdce nie je schopné prečerpávať dostatok krvi v tele)


2. SKÔR AKO UŽIJETE FOSINOPRIL G.L PHARMA


Neužívajte Fosinopril G.L. Pharma

 • ak ste precitlivený (alergický) na fosinopril, iný ACE inhibítor, alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (pre Ďalšie informácie pozri časť 6),

 • ak ste niekedy mali alergickú reakciu prejavujúcu sa opuchnutými nohami, rukami, tvárou, sliznicou alebo jazykom (angioedém) v súvislosti s liečbou inhibítormi ACE alebo z nejakého iného neznámeho dôvodu, alebo ak niekto vo vašej rodine mal angioedém (môže byť dedičný),

 • ak ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace (Fosinopril G.L. Pharma sa neodporúča užívať ani na začiatku tehotenstva - pozri časť Tehotenstvo).


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Fosinoprilu G.L. Pharma

Pred začatím liečby informujte svojho lekára:

 • ak trpíte silnou hnačkou alebo vracaním, užívate doplnky draslíka, draslík šetriace lieky, náhrady solí obsahujúce draslík alebo ak máte diétu s nízkym obsahom soli,

 • ak užívate diuretiká (“močopudné” lieky). Pred začatím liečby Fosinoprilom G.L. Pharma vám môže váš lekár prerušiť liečbu diuretikami a upraviť objem a/alebo spotrebu solí,

 • ak máte slabé srdce (zlyhanie srdca), srdcové ochorenie (napr. niektoré poruchy srdcových chlopní alebo zhrubnutý srdcový sval),

 • ak máte nízky krvný tlak,

 • ak máte zníženú funkciu obličiek alebo zúžené krvné cievy smerujúce do obličiek alebo ochorenie pečene. Váš lekár vás možno bude musieť sledovať a zmeniť dávkovanie lieku,

 • ak máte cukrovku (diabetes). Počas prvého mesiaca liečby si musíte častejšie nechať kontrolovať hladiny glukózy (cukru) v krvi. Pozri tiež časť "Užívanie iných liekov",

 • ak podstupujete liečbu pri precitlivenosti na včelí alebo osí jed (desenzibilizačná liečba),

 • ak ste na hemodialýze. Povedzte to svojmu lekárovi, aby mohol vybrať techniku, ktorá nespôsobí reakciu z precitlivenosti,

 • ak sa podrobujete procedúre odstraňovania zlého cholesterolu z krvi (LDL aferézy), neužívajte Fosinopril G.L. Pharma. Dôvodom je vyhnutie sa reakcii z precitlivenosti.


Na začiatku liečby a počas súčasného užívania iných liekov znižujúcich krvný tlak, môže Fosinopril G.L. Pharma spôsobiť príznaky charakteristické pre príliš nízky tlak (závraty, omdletie). Povedzte svojmu lekárovi, ak sa u vás tieto príznaky objavia. Zvýšená frekvencia kontrol u lekára je potrebná na začiatku liečby a/alebo počas obdobia zmien dávkovania. Nevynechávajte tieto návštevy u lekára, aj keď sa cítite dobre. Váš lekár určí, ako často máte prísť na kontrolu.


Pred podaním narkózy pred chirurgickým zákrokom, vrátane liečby u zubného lekára, povedzte svojmu lekárovi alebo zubnému lekárovi, že užívate Fosinopril G.L. Pharma, keďže počas narkózy hrozí riziko nadmerného poklesu krvného tlaku.


Musíte svojmu lekárovi oznámiť, ak si myslíte, že ste (alebo mohli by ste byť) tehotná. Fosinopril G.L. Pharma sa neodporúča na začiatku tehotenstva a nesmie sa užívať, ak ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace, pretože môže spôsobiť vážne poškodenie vášho dieťaťa, ak sa užíva počas tehotenstva (pozri časť Tehotenstvo a dojčenie).


Užívanie iných liekov

Užívanie Fosinoprilu G.L. Pharma s niektorými inými liekmi môže ovplyvniť účinok týchto liekov alebo tieto lieky môžu ovplyvniť účinok Fosinoprilu G.L. Pharma. Prosím, informujte svojho lekára alebo lekárnika ak ste v poslednom čase užívali alebo budete užívať iné lieky, vrátane liekov dostupných bez lekárskeho predpisu alebo prípravkov z liečivých rastlín.


Je zvlášť dôležité, aby bol váš lekár informovaný o tom, či užívate niektorý z nasledujúcich liekov:


 • iné lieky, ktoré znižujú krvný tlak (iné lieky znižujúce krvný tlak, nitráty používané v liečbe ochorení koronárnych ciev, tricyklické antidepresíva - lieky proti depresii, fenotiazín užívaný v liečbe psychózy a barbituráty používané na liečbu epilepsie),

 • diuretiká (“močopudné” lieky),

 • draslík šetriace diuretiká (napr. amilorid, spironolaktón a triamterén),

 • draslíkové prípravky (tablety alebo perorálne roztoky),

 • lítium (používané na liečbu mánie alebo depresie),

 • nesteroidné protizápalové lieky na liečbu bolesti (NSAID) ako kyselina acetylsalicylová, ibuprofén alebo ketoprofén užívané pravidelne a dlhodobo (Poznámka: nízke dávky kyseliny acetylsalicylovej na zabránenie zrážaniu krvi sa môžu bezpečne použiť s Fosinoprilom G.L. Pharma),

 • sympatomimetické lieky (lieky stimulujúce centrálny nervový systém), ktoré sa môžu nachádzať v niektorých liekoch na kašeľ/nádchu a liekoch proti astme,

 • lieky na cukrovku (inzulín alebo ústami užívané lieky),

 • alopurinol (na liečbu dny - bolesť kĺbov), prokaínamid (používaný na liečbu nepravidelného srdcového rytmu), lieky na liečbu rakoviny alebo lieky znižujúce imunitnú odpoveď organizmu (imunosupresíva).


Medzi užitím Fosinoprilu G.L. Pharma a antacíd (liekov používaných na pálenie záhy alebo neutralizáciu žalúdočnej kyseliny) počkajte aspoň 2 hodiny.


Užívanie Fosinoprilu G.L. Pharma s jedlom a nápojmi

Fosinopril G.L. Pharma sa má užívať spolu s tekutinou (napr. polovica pohára vody), s jedlom alebo bez jedla.

Alkohol môže zvýšiť účinok Fosinoprilu G.L. Pharma na zníženie krvného tlaku.


Tehotenstvo a dojčenie

Tehotenstvo

Ak si myslíte, že ste (alebo mohli by ste byť) tehotná, musíte to oznámiť vášmu lekárovi.

Obvykle vám váš lekár odporučí, aby ste prestali užívať Fosinopril G.L. Pharma pred plánovaným tehotenstvom alebo hneď ako zistíte, že ste tehotná, a odporučí vám iný liek namiesto Fosinoprilu G.L. Pharma. Fosinopril G.L. Pharma sa neodporúča užívať na začiatku tehotenstva a nesmie sa užívať, ak ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace, pretože môže spôsobiť vážne poškodenie vášho dieťaťa, ak sa užíva po treťom mesiaci tehotenstva. Počas užívania v tehotenstve, môžu lieky ako Fosinopril G.L. Pharma spôsobiť poškodenia a dokonca i smrť vyvíjajúceho sa plodu.


Dojčenie

Informujte svojho lekára, keď dojčíte alebo čoskoro začnete dojčiť. Fosinopril G.L Pharma sa neodporúča užívať matkám, ktoré dojčia a váš lekár vám môže predpísať iný liek, ak chcete dojčiť, najmä ak je vaše dieťa novorodenec alebo predčasne narodené dieťa.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

U niektorých pacientov sa môžu vyskytnúť závraty (vzhľadom na prílišné zníženie krvného tlaku), ktoré môžu ovplyvniť schopnosť viesť motorové vozidlo a obsluhovať stroje. Toto sa objavuje najmä na začiatku liečby alebo pri zvýšení dávky.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Fosinoprilu G.L. Pharma

Tento liek obsahuje laktózu (mliečny cukor).

Pokiaľ vám váš povedal, že trpíte neznášanlivosťou na niektoré druhy cukrov, povedzte to svojmu lekárovi predtým, ako začnete užívať tento liek.


3. AKO UŽÍVAŤ FOSINOPRIL G.L. PHARMA


Vždy užívajte Fosinopril G.L. Pharma presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára.


Vysoký krvný tlak:

Zvyčajná úvodná dávka je 10 mg denne. Ak je potrebné, dávka sa môže zvýšiť až na 40 mg denne.


Zlyhanie srdca:

Úvodná dávka je 10 mg denne. Ak je potrebné, dávka sa môže zvýšiť až na 40 mg denne.


Pacienti s poruchou funkcie obličiek a pečene a starší pacienti

Zvyčajná úvodná dávka je rovnaká, 10 mg.


Deti a dospievajúci

Podávanie Fosinoprilu G.L. Pharma sa neodporúča u detí a dospievajúcich <18 rokov. K dispozícii sú len obmedzené informácie ohľadom účinnosti a bezpečnosti podávania Fosinoprilu G.L. Pharma u detí a dospievajúcich.


Ak užijete viac Fosinoprilu G.L. Pharma, ako máte

Ak užijete viac tabliet, ako máte, alebo ak deti užijú liek omylom, spojte sa so svojím lekárom alebo nemocnicou pre vyhodnotenie možného rizika a odporúčanie, ako ďalej postupovať.

Predávkovanie môže spôsobiť príznaky ako napr. pokles tlaku krvi so závratmi a omdletím.


Ak zabudnete užiť Fosinopril G.L. Pharma

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste tak nahradili vynechanú.


Ak prestanete užívať Fosinopril G.L. Pharma

Neprestávajte užívať Fosinopril G.L. Pharma, pokiaľ vám to neporadí váš lekár. Ak prestanete užívať Fosinopril G.L. Pharma, váš krvný tlak sa môže zvýšiť a ovplyvniť tým funkciu srdca a obličiek.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Fosinopril G.L. Pharma môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Časté vedľajšie účinky (vyskytujú sa u 1až 10 pacientov zo 100):infekcia horných dýchacích ciest, bolesť v krku, zápal nosovej sliznice, vírusové infekcie, zmeny nálady, poruchy spánku, závraty, bolesti hlavy, mravčenie, poruchy chuťového vnímania, očné poruchy, poruchy videnia, rýchly tlkot srdca, poruchy srdcového rytmu, búšenie srdca, bolesť na hrudi pochádzajúca od srdca (angina pectoris), príliš nízky krvný tlak, pokles krvného tlaku pri prudkom vstávaní s príznakmi ako sú závrat a mdloby, kašeľ, ochorenie dutín, nevoľnosť, vracanie, hnačka, bolesti žalúdka, pokazený žalúdok, sčervenanie pokožky, angioedém (opuch tváre, pier, jazyka a/alebo hrtana, pozri časť „Prestaňte užívať Fosinopril G.L. Pharma a bezodkladne sa spojte so svojím lekárom“), zápal kože, bolesť v kostiach, svaloch alebo kĺboch, problémy s močením, impotencia, bolesť na hrudi (nepochádzajúca od srdca), slabosť, duševná a telesná únava, edém, postihnutie pečene.


Menej časté nežiaduce účinky (vyskytujú sa u 1 až 10 pacientov z 1 000): zmena krvného obrazu, zvýšené hladiny draslíka, strata chuti do jedla, bolesť kĺbov (dna), depresia, zmätenosť, srdcový infarkt, náhla zástava srdca, poruchy vedenia srdcových vzruchov, vysoký krvný tlak, šok, znížená cirkulácia krvi, ospalosť, mŕtvica (cievna mozgová príhoda), mdloby, tras, bolesť ucha, hučanie v ušiach, pocit točenia, dýchavičnosť, zápcha, sucho v ústach, plynatosť, potenie, svrbenie, žihľavka, zhoršená funkcia obličiek, bielkoviny v moči, horúčka, opuchnuté ramená a nohy, bolesť hrudníka, prírastok na váhe. Zápal vedľajších nosových dutín, sliznice hrdla a priedušnice.


Zriedkavé nežiaduce účinky (vyskytujú sa u 1až 10 pacientov z 10 000):ťažkosti s rečou, poruchy pamäti, dezorientácia, sčervenanie, krvácanie, choroby krvných ciev, prechodná anémia, zväčšené lymfatické uzliny, zmena počtu krvných doštičiek a určitého typu bielych krviniek, mierne zvýšenie hladiny hemoglobínu, vredy v ústach, opuch jazyka, ťažkosti pri prehĺtaní, modriny, nafúknuté brucho, bolesti kĺbov, problémy s prostatou, slabosť v rukách alebo nohách, zúženie priedušnice, krvácanie z nosa, nízke hladiny sodíka, zápal pľúc, hromadenie krvi v pľúcach, zápal podžalúdkovej žľazy a pečene.


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (vyskytujú sa u menej ako 1 pacienta z 10 000):

agranulocytóza (nedostatok určitého typu bielych krviniek, ktorý zvyšuje riziko infekcie; pozri časť „Prestaňte užívať Fosinopril G.L. Pharma a bezodkladne sa spojte so svojím lekárom“), opuchnutie krvných ciev v črevách (ktoré je vnímané ako bolesť brucha s alebo bez nevoľnosti a vracania), upchatie čriev, zlyhanie pečene a obličiek.

Neznáma frekvencia (z dostupných údajov nie je možné určiť frekvenciu):poruchy chuti, kolísanie hmotnosti, nezvyčajné správanie, poruchy rovnováhy, náhla zástava tlkotu srdca a dýchania, výrazné zvýšenie krvného tlaku, problémy s hlasom, bolesť na hrudi (pleuritická bolesť), svalová slabosť, bolesť, nezvyčajné výsledky testov pečeňových funkcií.


Vedľajšie účinky u detí a dospievajúcich

U detí a dospievajúcich boli hlásené nasledujúce vedľajšie účinky:


Veľmi časté (vyskytujú sa u 1pacienta z 10): bolesť hlavy


Časté (vyskytujú sa u 1 až 10 pacientov zo 100): príliš nízky krvný tlak, kašeľ, zvýšené hladiny

draslíka, zmena krvných hodnôt.


Čo najskôr sa spojte so svojím lekárom, ak sa u vás vyskytnú

 • Závraty/mdloby, únava alebo slabosť (prejavy nízkeho krvného tlaku).

 • Ak máte suchý kašeľ, ktorý pretrváva dlhšiu dobu.


Prestaňte užívať Fosinopril G.L. Pharma abezodkladnesa spojte so svojím lekárom

 • ak sa u vás objaví opuch tváre, pier, jazyka a/alebo hrtana (angioedém), vyrážka, svrbenie, dýchavičnosť alebo ťažkosti pri prehĺtaní

 • ak sa u vás objaví infekcia s príznakmi horúčky s veľmi zhoršeným celkovým stavom alebo horúčky s boľavým hrdlom alebo problémy s močením,

 • žltnutie kože a bielkov (žltačka), ktoré môžu byť znakom choroby pečene .


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ FOSINOPRIL G.L. PHARMA


 • Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

 • Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 C.

 • Blister: uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu lieku pred vlhkosťou.

 • Liekovka (PP): uchovávajte pevne uzavreté na ochranu lieku pred vlhkosťou.

 • Nepoužívajte po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a blistri ako EXP.. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Fosinopril G.L. Pharmaobsahuje


 • Liečivo je fosinopril sodný. Jedna tableta obsahuje 20 mg fosinoprilu sodného.

 • Ďalšie zložky sú monohydrát laktózy, sodná soľ kroskarmelózy, predželatinovaný škrob, mikrokryštalická celulóza, glycerol dibehenát.


Ako vyzerá Fosinopril G.L. Pharmaa obsah balenia

Fosinopril G.L. Pharma 20 mgsú biele až takmer biele okrúhle tablety, s potlačou "FL20"a priemerom 8 mm.


Veľkosť balenia

Blistrové balenia: 10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 98 a 100 tabliet.

Liekovka (plastová fľaša): 50, 100, 250 a 500 tabliet.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

G.L. Pharma GmbH, Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Rakúsko


Výrobca:

Actavis Nordic A/S, Ørnegårdsvej 16, DK-2820 Gentofte, Dánsko

Actavis hf., Reykjavikurvegur 78, IS-220, Hafnarfjördur, Island

Genericon Pharma GmbH, Hafnerstrasse 211, A-8054, Graz, Rakúsko

G.L. Pharma GmbH, Schlossplatz 1, A-8502 Lannach, Rakúsko


Tento liek je schválený v štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Česká republika Fosinopril +pharma 5 mg

Fosinopril +pharma 10 mg

Fosinopril +pharma 20 mg

Estónsko Fosinopril Actavis

Maďarsko Fosicard

Lotyšsko Fosinopril Actavis

Litva Fosinopril Actavis 5 mg tabletés

Fosinopril Actavis 10 mg tabletés

Fosinopril Actavis 20 mg tabletés

Slovensko Fosinopril G.L. Pharma 20 mg

Švédsko Fosinopril Actavis


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovaná v 07/2013.6Fosinopril G.L. Pharma 20 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2012/00207

Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/01917

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/02196

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev. č.: 2013/01912


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU1 NÁZOV LIEKU


Fosinopril G.L. Pharma 20 mg


2 KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tableta Fosinopril G.L. Pharma 20 mg obsahuje 20 mg sodnej soli fosinoprilu.

V pomocných látkach obsahuje aj 108 mg monohydrátu laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3 LIEKOVÁ FORMA


Tableta.


Fosinopril G.L. Pharma 20 mg: biele až takmer biele okrúhle tablety s potlačou "FL20". Priemer 8 mm.


4 KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba hypertenzie.

Liečba symptomatického zlyhania srdca.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Sodná soľ fosinoprilu sa podáva perorálne v jednej dávke za deň. Ako pri všetkých liekoch užívaných raz denne, má sa užívať približne v rovnaký čas každý deň. Absorpcia sodnej soli fosinoprilu nie je ovplyvnená jedlom.

Dávka sa upravuje individuálne podľa profilu pacienta a reakcie jeho krvného tlaku na liečbu (pozri časť 4.4).

Hypertenzia

Sodná soľ fosinoprilu sa používa v monoterapii alebo v kombinácii s inými skupinami antihypertenzív.


Hypertenzní pacienti neliečení diuretikami

Úvodná dávka

Úvodná odporúčaná dávka je 10 mg raz denne. U pacientov s výrazne aktivovaným renín-angiotenzín-aldosterónovým systémom (zvlášť pri renovaskulárnej hypertenzii, deplécii solí a/alebo objemu, srdcovej dekompenzácii alebo ťažkej hypertenzii) môže nastať po podaní úvodnej dávky nadmerný pokles krvného tlaku. Terapiu treba začať pod dohľadom lekára.


Udržiavacia dávka

Zvyčajná udržiavacia dávka je 10 mg až maximálne 40 mg fosinoprilu podávaného v jednej dennej dávke. Vo všeobecnosti, ak sa nedosiahne požadovaný účinok po 3-4 týždňoch liečby zvolenou dávkou, dávku možno ďalej zvýšiť.


Hypertenzní pacienti liečení súbežne diuretikami

Po začatí terapie sodnou soľou fosinoprilu sa môže objaviť symptomatická hypotenzia. Jej výskyt je viac pravdepodobný u pacientov, ktorí sú súbežne liečení diuretikami. Odporúča sa opatrnosť, pretože títo pacienti môžu mať depléciu objemu a/alebo solí. Ak je to možné, liečba diuretikami sa má prerušiť 2 až 3 dni pred začatím liečby sodnou soľou fosinoprilu. U hypertenzných pacientov, u ktorých nie je možné prerušiť diuretickú liečbu, sa liečba sodnou soľou fosinoprilu musí začať dávkou 10 mg. Potrebné je monitorovať renálnu funkciu a sérový draslík. Následné zvyšovanie dávky sodnej soli fosinoprilu sa upravuje podľa odozvy krvného tlaku. Ak je to potrebné, môže sa v diuretickej liečbe znova pokračovať (pozri časť 4.4 a 4.5). Ak sa liečba sodnou soľou fosinoprilu začína u pacienta, ktorý užíva diuretiká, odporúča sa začať pod dohľadom lekára a pacienta sledovať počas niekoľkých hodín, pokým sa krvný tlak nestabilizuje.


Zlyhanie srdca

U pacientov so symptomatickým zlyhaním srdca sa má sodná soľ fosinoprilu podávať ako doplňujúca liečba k diuretikám alebo kde je to vhodné, k digitálisu. Odporúčaná úvodná dávka je 10 mg denne a začína sa pod starostlivým dohľadom lekára. Ak je úvodná dávka pacientom dobre tolerovaná, môže sa titrovať až po dávku 40 mg raz denne na základe klinickej odpovede. Výskyt hypotenzie po prvej dávke nebráni opatrnej postupnej titrácii dávky sodnej soli fosinoprilu, následne po úspešnom zvládnutí hypotenzie.


U pacientov s vysokým rizikom symptomatickej hypotenzie, napr. u pacientov s depléciou solí s hyponatriémiou alebo bez nej, pacientov s hypovolémiou alebo u pacientov intenzívne liečených diuretikami, treba tieto stavy korigovať, ak je to možné, ešte pred začatím liečby sodnou soľou fosinoprilu. Ošetrujúci lekár môže zvážiť podanie úvodnej dávky 5 mg, aby zistil hypotenzný účinok u vysoko rizikových pacientov. Dávka sa môže následne upraviť, pokým sa nedosiahne optimálna odpoveď.

Potrebné je monitorovať renálnu funkciu a sérový draslík (pozri časť 4.4).


Pacienti s poruchou funkcie obličiek

Odporúčaná úvodná dávka je 10 mg denne, avšak u pacientov s GFR < 10 ml/min sa odporúča opatrnosť.


Pacienti s poruchou funkcie pečene

Odporúčaná úvodná dávka je 10 mg denne, je však potrebná opatrnosť. Hoci rýchlosť hydrolýzy môže byť spomalená, rozsah hydrolýzy nie je u pacientov s hepatálnou poruchou významne znížený. U tejto skupiny pacientov sú dôkazy zníženia hepatálneho klírensu fosinoprilátu s kompenzačným zvýšením renálnej exkrécie.


Deti a dospievajúci (< 18 rokov)

Podávanie lieku u tejto vekovej skupiny sa neodporúča.

K dispozícii sú skúsenosti z limitovaných klinických štúdií o použití fosinoprilu u hypertenzných detí vo veku 6 rokov a viac rokov (pozri časť 5.1, 5.2 a 4.8). Optimálne dávkovanie pre deti všetkých vekových kategórií nebolo určené. U detí s hmotnosťou nižšou ako 50 kg nebola stanovená dávka primeranej sily.


Použitie u starších pacientov

Nie je potrebné zníženie dávkovania u pacientov s klinicky normálnou funkciou obličiek a pečene, keďže sa nezistili žiadne signifikantné rozdiely vo farmakokinetických parametroch alebo antihypertenzných účinkoch fosinoprilátu v porovnaní s mladšími pacientmi.


4.3 Kontraindikácie


 • precitlivenosť na sodnú soľ fosinoprilu, na ktorúkoľvek z pomocných látok alebo na ktorýkoľvek inhibítor enzýmu konvertujúceho angiotenzín (ACE inhibítor),

 • angioedém v anamnéze súvisiaci s predchádzajúcou liečbou inhibítormi ACE,

 • dedičný alebo idiopatický angioneurotický edém,

 • druhý a tretí trimester gravidity (pozri časť 4.4 a 4.6).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Hypotenzia

Sodná soľ fosinoprilu bola zriedkavo spájaná s hypotenziou u pacientov s nekomplikovanou hypertenziou. Výskyt symptomatickej hypotenzie je u hypertenzných pacientov užívajúcich sodnú soľ fosinoprilu najviac pravdepodobný vtedy, ak u nich došlo k objemovej deplécii/deplécii solí napr. diuretickou liečbou, diétnym obmedzením solí, dialýzou, hnačkou alebo vracaním alebo ak majú ťažkú renín-dependentnú hypertenziu (pozri časť 4.5 a časť 4.8). Objemová deplécia a/alebo deplécia solí sa má upraviť pred začiatkom liečby fosinoprilom. Dočasná hypotenzná odpoveď nie je kontraindikáciou pre podávanie ďalších dávok, ktoré sa môžu podávať obvykle bez ťažkostí po doplnení solí a/alebo objemu.


U pacientov so zlyhaním srdca s alebo bez pridruženej obličkovej nedostatočnosti, liečba ACE inhibítormi môže spôsobiť nadmernú hypotenziu, ktorá môže byť spojená s oligúriou alebo azotémiou, a zriedkavo, s akútnym zlyhaním obličiek a smrťou. Toto sa oveľa pravdepodobnejšie vyskytne u pacientov s ťažšími stupňami zlyhania srdca v dôsledku podávania vysokých dávok slučkových diuretík, u pacientov s hyponatriémiou alebo funkčnou obličkovou nedostatočnosťou. U pacientov so zvýšeným rizikom symptomatickej hypotenzie je treba pozorne sledovať úvodnú liečbu a úpravu dávok; pacienti by mali byť dôsledne sledovaní počas prvých 2 týždňov liečby a vždy po zvýšení dávky fosinoprilu alebo diuretika. Podobné uváženia platia pri pacientoch s ischemickou chorobou srdca alebo cerebrovaskulárnym ochorením, u ktorých môže rozsiahly pokles krvného tlaku vyústiť do infarktu myokardu alebo cerebrovaskulárnej príhody. V prípade, že dôjde k hypotenzii, pacienta treba uložiť na chrbát a ak je to potrebné, treba mu podať intravenóznu infúziu roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9%).


Je potrebné zvážiť zníženie dávky diuretika u pacientov s normálnym alebo nízkym krvným tlakom, ktorí boli intenzívne liečení diuretikami alebo ktorí sú hyponatriemickí.


U niektorých pacientov so zlyhaním srdca, ktorí majú normálny alebo nízky krvný tlak, sa počas podávania sodnej soli fosinoprilu môže objaviť dodatočné zníženie systémového krvného tlaku. Tento účinok sa predpokladá a zvyčajne nie je dôvodom na prerušenie liečby. Ak sa hypotenzia stane symptomatickou, môže byť potrebné zníženie dávky alebo prerušenie liečby sodnou soľou fosinoprilu.


Hypotenzia sama o sebe nie je dôvodom na prerušenie liečby fosinoprilom. Miera zníženia krvného tlaku je najväčšia na začiatku liečby; tento účinok sa stabilizuje počas jedného až dvoch týždňov a zvyčajne sa vráti na hladinu pred liečbou bez zníženia terapeutickej účinnosti.


Stenóza aortálnej a mitrálnej chlopne / hypertrofická kardiomyopatia

Podobne ako iné inhibítory ACE (angiotenzín-konvertujúceho enzýmu), aj sodná soľ fosinoprilu sa má podávať opatrne pacientom so stenózou mitrálnej chlopne alebo s obštrukciou ľavého ventrikulárneho výtoku, ako je aortálna stenóza alebo hypertrofická kardiomyopatia.


Porucha renálnej funkcie

V prípade renálnej poruchy nie je potrebné prispôsobenie úvodnej dávky sodnej soli fosinoprilu. Súčasťou liečebnej starostlivosti je u takýchto pacientov rutinné sledovanie draslíka a kreatinínu.


U pacientov s ťažkým kongestívnym zlyhaním srdca, ktorých renálne funkcie závisia od aktivity renínového-angiotenzínového-aldosterónového systému môže byť liečba ACE inhibítormi spájaná s oligúriou a/alebo progresívnou azotémiou a zriedkavo s akútnym renálnym zlyhaním a/alebo smrťou.


U niektorých pacientov s bilaterálnou renálnou arteriálnou stenózou alebo so stenózou artérie samostatne funkčnej obličky, ktorí boli liečení inhibítormi ACE, sa pozorovalo zvýšenie dusíka močoviny v krvi a sérového kreatinínu, ktoré bolo zvyčajne reverzibilné po prerušení liečby. Je to pravdepodobné najmä u pacientov s renálnou insuficienciou. Ak je prítomná aj renovaskulárna hypertenzia, existuje zvýšené riziko ťažkej hypotenzie a poruchy obličiek. U týchto pacientov treba začať liečbu pod prísnym lekárskym dohľadom, s nízkymi dávkami a opatrnou titráciou dávky. Keďže k vyššie uvedenej situácii môžu prispievať diuretiká, treba ich vysadiť a počas prvých týždňov liečby sodnou soľou fosinoprilu monitorovať funkciu obličiek.


U niektorých hypertenzných pacientov, bez zrejmého vaskulárneho ochorenia obličiek existujúceho už predtým, sa objavili zvýšené hladiny dusíka močoviny v krvi a kreatinínu v sére, spravidla mierne a prechodné, najmä ak bola sodná soľ fosinoprilu podávaná spolu s diuretikom. Toto je pravdepodobnejšie u pacientov s existujúcim renálnym poškodením. Môže byť potrebné zníženie dávky a/alebo vysadenie diuretika a/alebo inhibítora ACE.


Proteinúria

U pacientov s už existujúcou renálnou poruchou sa v zriedkavých prípadoch môže vyskytnúť proteinúria. Pri klinicky významnej proteinúrii (viac ako 1 g/deň) sa fosinopril môže podávať len po veľmi dôkladnom zvážení pomeru prínosu a rizika a pri pravidelnom monitorovaní klinických a laboratórnych chemických parametrov.


Hypersenzitivita / Angioedém

U pacientov liečených inhibítormi ACE, vrátane sodnej soli fosinoprilu, bol spozorovaný angioedém. Môže sa vyskytnúť kedykoľvek v priebehu liečby. V takýchto prípadoch je potrebné sodnú soľ fosinoprilu okamžite vysadiť a treba zaviesť primeranú liečbu a monitorovanie na zabezpečenie úplného vymiznutia príznakov pred prepustením pacienta. Aj v prípadoch, kedy dôjde iba k opuchu jazyka bez dýchacích ťažkostí, treba pacienta sledovať dlhšie, keďže liečba antihistaminikami a kortikosteroidmi môže byť nedostatočná.


V súvislosti s angioedémom spojeným s edémom hrtana alebo jazyka boli veľmi zriedkavo hlásené fatálne následky. Pacienti, najmä tí, ktorý majú v anamnéze chirurgické zákroky dýchacích ciest a dôjde u nich k opuchu jazyka, hlasiviek alebo hrtana, môžu mať dýchacie problémy, ktoré môžu byť fatálne. V takýchto prípadoch treba urýchlene začať núdzovú liečbu. Tá môže zahrňovať podanie adrenalínu a/alebo udržanie priechodnosti dýchacích ciest pacienta. Pacient musí byť pod prísnym lekárskym dohľadom, kým nedôjde k úplnému a trvalému ústupu príznakov, ktoré sa vyskytli.


Opuch na tvári, mukóznych membránach úst, pier a končatín, zvyčajne vymiznú po vysadení fosinoprilu; u niektorých pacientov je nutná liečba.


Inhibítory ACE sa spájajú s vyšším výskytom angioedému u černošských pacientov než u pacientov iných rás.


Pacienti, u ktorých sa angioedém objavil v minulosti bez spojitosti s liečbou inhibítormi ACE, môžu mať vyššie riziko angioedému počas liečby inhibítorom ACE (pozri časť 4.3 Kontraindikácie).


Intestinálny angioedém

Intestinálny angioedém bol zriedkavo hlásený u pacientov liečených ACE inhibítormi. Títo pacienti pociťujú abdominálnu bolesť (s nauzeou a vracaním alebo bez nich); u niektorých pacientov bez predchádzajúceho tvárového angioedému v anamnéze a zachovania C-1 hladín esterázy v normále. Angioedém bol diagnostikovaný postupmi vrátane abdominálneho CT alebo ultrazvuku, alebo počas chirurgického zákroku a symptómy vymizli po ukončení užívania ACE inhibítorov. Intestinálny angioedém má byť zahrnutý v diferenciálnej diagnóze pacientov užívajúcich ACE inhibítory, u ktorých sa prejavuje abdominálna bolesť.


Anafylaktoidné reakcie u hemodialyzovaných pacientov

Anafylaktoidné reakcie sa zaznamenali u pacientov hemodialyzovaných s vysokoprietokovými dializačnými membránami (napr. AN 69) počas liečby inhibítorom ACE. U týchto pacientov treba zvážiť použitie iného typu dialyzačnej membrány alebo iný typ antihypertenzného lieku.


Anafylaktoidné reakcie počas LDL aferézy (s lipoproteínmi s nízkou hustotou)

Pacienti, užívajúci inhibítory ACE počas LDL aferézy s použitím dextrán sulfátu, zriedkavo zažili život ohrozujúce anafylaktoidné reakcie. Týmto reakciám sa predišlo dočasným prerušením liečby inhibítorom ACE pred každou aferézou.


Anafylaktoidné reakcie počas desenzibilizácie

U pacientov užívajúcich inhibítory ACE počas desenzibilizačnej liečby (napr. jedom blanokrídlovcov) sa pozorovali život ohrozujúce anafylaktoidné reakcie. U tých istých pacientov boli tieto reakcie odstránené dočasným prerušením liečby inhibítormi ACE, ale reakcie sa znovu objavili po neúmyselnom obnovení podávania lieku. Preto je potrebná opatrnosť u pacientov liečených ACE inhibítormi podstupujúcich desenzibilitačnú liečbu.


Porucha pečene

Inhibítory ACE sa zriedkavo spájajú so syndrómom, ktorý sa začína cholestatickou žltačkou alebo hepatitídou a vyúsťuje do fulminantnej hepatickej nekrózy a (niekedy) smrti. Mechanizmus tohto syndrómu nie je známy. U pacientov liečených ACE inhibítormi, u ktorých sa vyvinie žltačka alebo výrazné zvýšenie pečeňových enzýmov, je potrebné liečbu ACE inhibítormi prerušiť a zaviesť náležité lekárske sledovanie.


Porucha funkcie pečene

U pacientov s poruchou funkcie pečene sa môžu vyvinúť zvýšené plazmatické hladiny fosinoprilu. V štúdii pacientov s alkoholickou alebo biliárnou cirhózou bol zjavný celkový telesný klírens fosinoprilátu znížený a plazmatická AUC približne zdvojnásobená.


Neutropénia / Agranulocytóza

U pacientov liečených inhibítormi ACE boli hlásené neutropénia/agranulocytóza, depresia kostnej drene, trombocytopénia a anémia. Agranulocytóza a depresia kostnej drene sa častejšie objavuje u pacientov s poškodením obličiek, obzvlášť ak majú kolagén-vaskulárnu chorobu ako je systémový lupus erythematosus alebo sklerodermia. U pacientov s normálnou funkciou obličiek, bez iných komplikujúcich faktorov sa neutropénia vyskytuje zriedkavo. Neutropénia a agranulocytóza sú po prerušení liečby inhibítorom ACE reverzibilné. U pacientov s kolagénovým vaskulárnym ochorením, pacientov liečených imunosupresívami, alopurinolom alebo prokaínamidom, alebo u pacientov s kombináciou týchto komplikujúcich faktorov, sa sodná soľ fosinoprilu musí podávať s extrémnou opatrnosťou, najmä ak už majú porušenú funkciu obličiek. U niektorých z týchto pacientov došlo k vývinu vážnej infekcie, ktorá v niektorých prípadoch nereagovala na intenzívnu antibiotickú liečbu. Ak sa sodná soľ fosinoprilu podáva takýmto pacientom, odporúča sa pravidelné sledovanie počtu bielych krviniek a pacientov treba upozorniť, aby hlásili akékoľvek príznaky infekcie.


Rasy

Ako iné inhibítory ACE, aj sodná soľ fosinoprilu môže byť menej účinný pri znižovaní krvného tlaku u pacientov s čiernou pleťou než u iných rás, pravdepodobne z dôvodu vyššieho výskytu nízkych hladín renínu v populácii hypertenzných pacientov s čiernou pleťou.


Kašeľ

Pri podávaní inhibítorov ACE, vrátane fosinoprilu, bol hlásený kašeľ. Kašeľ je charakteristicky neproduktívny, perzistentný a s prerušením liečby odznieva. Pri diferenciálnej diagnostike kašľa je potrebné zvážiť aj kašeľ indukovaný inhibítormi ACE.


Chirurgia / Anestézia

U pacientov, podstupujúcich veľký chirurgický zákrok alebo počas anestézie látkami spôsobujúcimi hypotenziu, môže sodná soľ fosinoprilu blokovať sekundárnu tvorbu angiotenzínu II, ktorá je dôsledkom kompenzačného uvoľňovania renínu. Ak dôjde k hypotenzii a predpokladá sa, že vznikla týmto mechanizmom, môže sa upraviť objemovou expanziou.


Hyperkaliémia

U niektorých pacientov liečených inhibítormi ACE, vrátane sodnej soli fosinoprilu, bolo pozorované zvýšenie draslíka v sére. Medzi pacientov s rizikom rozvoja hyperkaliémie patria pacienti s renálnou insuficienciou, diabetes mellitus a pacienti súčasne užívajúci draslík šetriace diuretiká, doplnky draslíka alebo suplementy solí obsahujúce draslík alebo pacienti užívajúci lieky spôsobujúce zvýšenie draslíka v sére (napr. heparín). Ak sa súčasné podávanie uvedených prípravkov považuje za vhodné, odporúča sa pravidelné sledovanie sérového draslíka (pozri časť 4.5).


Diabetickí pacienti

U diabetických pacientov liečených perorálnymi antidiabetikami alebo inzulínom treba počas prvého mesiaca liečby inhibítormi ACE pozorne sledovať hladiny glukózy v krvi (pozri časť 4.5)


Lítium

Kombinácia lítia a fosinoprilu sa všeobecne neodporúča (pozri časť 4.5).


Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť u detí neboli stanovené (pozri časti 4.2, 4.8, 5.1 a 5.2).


Starší pacienti

Medzi pacientmi, ktorí dostávali sodnú soľ fosinoprilu v klinických štúdiách, neboli medzi staršími pacientmi (65 rokov a viac) a mladšími pacientmi pozorované celkové rozdiely v účinnosti a bezpečnosti; no vyššiu citlivosť u starších pacientov nemožno vylúčiť.


Gravidita

ACE inhibítory sa nesmú začať podávať počas gravidity. Ak sa nepretržitá liečba ACE inhibítormi považuje za nevyhnutnú, pacientky, ktoré plánujú otehotnieť, majú prejsť na alternatívnu antihypertenznú liečbu s overeným bezpečnostným profilom pre použitie v tehotenstve. Keď pacientka otehotnie, liečba ACE inhibítormi sa musí okamžite prerušiť a ak je to vhodné, má sa začať alternatívna liečba (pozri časť 4.3 a 4.6).


Fetálna/neonatálna morbidita a mortalita

Pri použití v gravidite, ACE inhibítory môžu spôsobiť poškodenie a dokonca smrť vyvíjajúceho sa plodu.


Tento liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami s galaktózovou intoleranciou, laponským deficitom laktázy alebo glukózo-galaktózovou malabsorpciou nesmú tento liek užívať.


4.5 Liekové a iné interakcie


Diuretiká

Ak sa pacientovi, užívajúcemu sodnú soľ fosinoprilu, pridá diuretikum, antihypertenzný účinok je zvyčajne aditívny.


Pacienti už užívajúci diuretiká a najmä tí, ktorí začali liečbu nedávno, a taktiež tí, ktorí majú diétu s obmedzením príjmu solí alebo dialýzu, môžu príležitostne pociťovať nadmerné zníženie krvného tlaku, hlavne počas prvej hodiny po prvej dávke sodnej soli fosinoprilu. Možnosť symptomatickej hypotenzie z fosinoprilu sa dá minimalizovať prerušením liečby diuretikom pred začatím liečby sodnou soľou fosinoprilu (pozri časť 4.4 a časť 4.2).


Doplnky draslíka, draslík šetriace diuretiká, náhrady solí obsahujúce draslík alebo iné lieky spojené so zvýšením sérového draslíka (napr. heparín) (pozri časť 4.4, Hyperkaliémia)

Hoci v klinických štúdiách sérový draslík zostával obvykle v normálnych limitoch, u niektorých pacientov sa hyperkaliémia vyskytla. Rizikovými faktormi pre vznik hyperkaliémie sú renálna insuficiencia, diabetes mellitus, súbežná liečbu draslík šetriacimi diuretikami (napr. spironolaktónom, triamterenom alebo amiloridom), podávanie doplnkov draslíka, náhrad solí obsahujúcich draslík alebo iných liekov spôsobujúcich zvýšenie sérového draslíka (napr. heparín). Použitie vyššie uvedených liekov, zvlášť u pacientov s poruchou renálnej funkcie, môže viesť k signifikantnému zvýšeniu sérového draslíka.

Preto pokiaľ je indikované súčasné podávanie sodnej soli fosinoprilu a uvedených účinných látok, musia sa podávať s opatrnosťou a hladiny draslíka v sére u pacienta sa majú často sledovať.

Ak sa sodná soľ fosinoprilu podáva s diuretikami spôsobujúcimi stratu draslíka, diuretikami navodená hypokaliémia sa môže vylepšiť.


Lítium

Počas súbežného podávania lítia a inhibítorov ACE bolo hlásené reverzibilné zvýšenie sérových koncentrácií a toxicity lítia. Súbežné podávanie tiazidových diuretík môže zvýšiť riziko toxicity lítia a zväčšiť už inhibítorom ACE zvýšenú toxicitu lítia. Pri súčasnom podávaní sodnej soli fosinoprilu a lítia je potrebná opatrnosť a odporúča sa časté monitorovanie hladín lítia v sére (pozri časť 4.4).


Nesteroidné protizápalové lieky (NSAID), vrátane kyseliny acetylsalicylovej 3g/deň

Trvalé podávanie NSAID môže znížiť antihypertenzný účinok inhibítorov ACE. NSAID a inhibítory ACE majú aditívny účinok na zvyšovanie sérového draslíka a môžu spôsobiť zhoršenie funkcie obličiek. Tento účinok je zvyčajne reverzibilný. Zriedkavo môže dôjsť k akútnemu zlyhaniu obličiek, najmä u pacientov s oslabenou funkciou obličiek, ako sú starší alebo dehydratovaní pacienti.

Bolo hlásené, že indometacín môže znižovať antihypertenzný účinok iných ACE inhibítorov, špeciálne v prípadoch hypertenzie s nízkymi hladinami renínu.


Iné antihypertenzíva

Kombinácie s inými antihypertenzívami, ako sú beta-blokátory, metyldopa, antagonisty kalcia a diuretiká, môžu zvyšovať antihypertenzný účinok.

Súbežné podávanie s glyceryl trinitrátom a ostatnými nitrátmi alebo inými vazodilatátormi môže spôsobiť ďalšie zníženie krvného tlaku.


Tricyklické antidepresíva / Antipsychotiká /Anestetiká

Súbežné podávanie niektorých anestetických liekov, tricyklických antidepresív a antipsychotík s inhibítormi ACE môže viesť k ďalšiemu zníženiu krvného tlaku (pozri časť 4.4.).


Sympatomimetiká

Sympatomimetiká môžu znižovať antihypertenzný účinok inhibítorov ACE.


Antidiabetiká

Epidemiologické štúdie naznačili, že súčasné podávanie inhibítorov ACE a antidiabetík (inzulínov, perorálnych hypoglykemických látok) môže spôsobiť zintenzívnenie znižovania glukózy v krvi s rizikom hypoglykémie. Výskyt tohto fenoménu sa zdá byť častejší počas prvých týždňov kombinovanej liečby a u pacientov s renálnou insuficienciou.


Kyselina acetylsalicylová, trombolytiká, betablokátory, nitráty

Sodná soľ fosinoprilu sa môže podávať spolu s kyselinou acetylsalicylovou (v kardiologických dávkach), trombolytikami, betablokátormi a/alebo nitrátmi.


Imunosupresíva, cytostatiká, systémové kortikosteroidy alebo prokaínamid, alopurinol

Kombinácii sodnej soli fosinoprilu s imunosupresívami a/alebo liekmi, ktoré môžu spôsobiť leukopéniu, sa treba vyhnúť.


Alkohol

Alkohol zvyšuje hypotenzný účinok sodnej soli fosinoprilu.


Antacidá

Antacidá (napr. hydroxid hlinitý, hydroxid horečnatý, simetikón) môžu narušiť absorpciu sodnej soli fosinoprilu. Preto, pokiaľ je indikované súčasné podávanie týchto účinných látok, dávkovanie musí byť s odstupom najmenej 2 hodín.


Interakcie s laboratórnymi vyšetreniami

Sodná soľ fosinoprilu môže spôsobiť falošne nízke hladiny digoxínu pri použití absorpčných metód na aktívnom uhlí. Namiesto toho sa môžu použiť iné spôsoby, ktoré využívajú metódu skúmavky potiahnutej protilátkami.

Odporúča sa preto na niekoľko dní prerušiť liečbu sodnou soľou fosinoprilu pred vykonaním paratyroidných testov.


4.6 Gravidita a laktácia


Gravidita

Použitie ACE inhibítorov sa neodporúča počas prvého trimestra gravidity (pozri časť 4.4). Použitie ACE inhibítorov je kontraindikované počas druhého a tretieho trimestra gravidity (pozri časť 4.3 a 4.4)


Epidemiologický dôkaz týkajúci sa rizika teratogenity po expozícii ACE inhibítorom počas prvého trimestra gravidity nie je presvedčivý, aj keď malý nárast rizika nemožno vylúčiť. Ak sa nepretržitá liečba ACE inhibítormi považuje za nevyhnutnú, pacientky, ktoré plánujú otehotnieť, majú prejsť na alternatívnu antihypertenznú liečbu s overeným bezpečnostným profilom pre použitie v gravidite. Liečba ACE inhibítormi sa musí okamžite prerušiť, keď pacientka otehotnie a, ak je to vhodné, má sa začať alternatívna liečba.

Je známe, že expozícia liečbe ACE inhibítormi počas druhého a tretieho trimestra vyvoláva fetotoxicitu u ľudí (znížené renálne funkcie, oligohydramnión, spomalenie osifikácie lebky) a neonatálnu toxicitu (zlyhanie obličiek, hypotenziu, hyperkaliémiu) (pozri časť 5.3).

Ak dôjde od druhého trimestra gravidity k expozícii ACE inhibítorom, odporúča sa

ultrazvuková kontrola funkcie obličiek a lebky.

Dojčatá, ktorých matky užívali ACE inhibítory, treba pozorne sledovať kvôli hypotenzii (pozri aj časti 4.3 a 4.4).


Laktácia

Pretože sú k dispozícií iba obmedzené informácie týkajúce sa použitia fosinoprilu počas laktácie, fosinopril sa neodporúča a uprednostňuje sa alternatívna liečba s lepšie stanoveným bezpečnostným profilom pre laktáciu, najmä v prípade dojčenia novorodenca alebo predčasne narodeného dieťaťa.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


Hoci sa neočakáva, že by sodná soľ fosinoprilu pôsobil priamo na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje, môžu na ňu vplývať jeho nežiaduce účinky, ako hypotenzia, závraty a vertigo.

Platí to najmä na začiatku liečby, pri zvýšení dávok, pri prechode liečby z iných liekov a počas súbežného požitia alkoholu, v závislosti od individuálnej vnímavosti.


4.8 Nežiaduce účinky


U pacientov liečených sodnou soľou fosinoprilu boli nežiaduce účinky vo všeobecnosti mierne a prechodné.


Veľmi časté: (>1/10)

Časté: (≥1/100 až <1/10)

Menej časté: (>1/1 000 až <1/100)

Zriedkavé: (>1/10 000 až <1/1 000)

Veľmi zriedkavé: (<1/10 000)

Neznáme: (nedajú sa určiť z dostupných údajov)


Infekcie a nákazy

Časté:Infekcia horných dýchacích ciest, faryngitída, rinitída, vírusová infekcia.

Menej časté:Sinusitída, tracheobronchitída.

Zriedkavé:Laryngitída, pneumónia.


Poruchy krvi a lymfatického systému

Menej časté: Zníženie hematokritu.

Zriedkavé: Prechodná anémia, eozinofília, leukopénia, lymfadenopatia, neutropénia, trombocytopénia.

Veľmi zriedkavé: Agranulocytóza.


Poruchy metabolizmu a výživy

Menej časté: Znížený apetít, dna, hyperkaliémia.

Neznáme: porucha vnímania chuti, strata hmotnosti.


Psychické poruchy

Časté:Zmeny nálady, poruchy spánku.

Menej časté: Depresia, zmätenosť.

Neznáme:Abnormálne správanie.


Poruchy nervového systému:

Časté: Závraty, bolesť hlavy, parestézia, dysgeúzia.

Menej časté: Cerebrálny infarkt, somnolencia, mŕtvica, synkopa, tremor.

Zriedkavé: Dysfázia, poruchy pamäti, dezorientácia.

Neznáme: Porucha rovnováhy.


Poruchy oka

Časté:Poruchy oka, poruchy videnia.


Poruchy ucha a vnútorného ucha

Menej časté:Bolesti ucha, tinnitus, vertigo.


Poruchy srdca a srdcovej činnosti:

Časté: Tachykardia, arytmia, palpitácie, angina pectoris.

Menej časté: Infarkt myokardu alebo cerebrovaskulárna príhoda, zástava srdca, poruchy vedenia.


Poruchy ciev:

Časté:Hypotenzia, ortostatická hypotenzia.

Menej časté:Hypertenzia, šok, prechodná ischémia.

Zriedkavé:Návaly, hemorágia, periférne cievne ochorenie.

Neznáme:Hypertenzná kríza.


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:

Časté: Kašeľ, porucha nosných dutín.

Menej časté: Dyspnoe.

Zriedkavé: Bronchospazmus, epistaxa, pľúcna kongescia.

Neznáme: Dysfónia, bolesť pohrudnice.


Poruchy gastrointestinálneho traktu:

Časté: Nauzea, vracanie, hnačka, abdominálna bolesť, dyspepsia.

Menej časté: Zápcha, sucho v ústach, flatulencia.

Zriedkavé: Orálne poruchy, pankreatitída, opuchnutý jazyk, abdominálna distenzia, dysfágia

Veľmi zriedkavé: Intestinálny angioedém, (sub)ileus.


Poruchy pečene a žlčových ciest

Zriedkavé:Hepatitída.

Veľmi zriedkavé:Zlyhanie pečene.


Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Časté: Vyrážka, angioedém, dermatitída.

Menej časté: Hyperhidróza, pruritus, žihľavka.

Veľmi zriedkavé: Ekchymóza.


Bol hlásený komplex symptómov, z ktorých sa môže objaviť jeden alebo viaceré z nasledujúcich príznakov: horúčka, vaskulitída, myalgia, artralgia/artritída, pozitívny test ANA (antinukleárne protilátky), zvýšená krvná sedimentácia (FW), eozinofília a leukocytóza, svrbenie, fotosenzitivita alebo iné dermatologické prejavy.


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté:Myalgia.

Zriedkavé:Artritída.

Neznáme:Svalová slabosť.


Poruchy obličiek a močových ciest:

Časté:Porucha močenia.

Menej časté: Renálne zlyhanie, proteinúria.

Veľmi zriedkavé: Akútne renálne zlyhanie.


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov:

Časté: Sexuálna dysfunkcia.

Zriedkavé: Poruchy prostaty.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:

Časté: Bolesť na hrudníku (nie kardiálna), asténia, únava, edém.

Menej časté: Pyrexia, periférny edém, bolesť na hrudníku.

Zriedkavé:Slabosť v jednej končatine.

Neznáme:Bolesť.


Laboratórne a funkčné vyšetrenia:

Časté: Zvýšenie alkalickej fosfatázy, zvýšenie bilirubínu, zvýšenie LDH, zvýšenie transamináz.

Menej časté: Prechodný pokles hemoglobínu, zvýšenie hmotnosti, zvýšenie krvi v moči, zvýšenie sérového kreatinínu.

Zriedkavé: Mierne zvýšenie hemoglobínu, hyponatriémia.

Neznáme: Abnormálne výsledky pečeňových testov.


Počas klinických skúšaní so sodnou soľou fosinoprilu bol výskyt nežiaducich účinkov u starších (>65 rokov) pacientov podobný ako u mladších pacientov.


Hypotenzia alebo synkopa boli príčinou ukončenia liečby u 0,3% pacientov.


U dvoch pacientov liečených sodnou soľou fosinoprilu bol pozorovaný komplex symptómov – kašeľ, bronchspazmus a eozinofília.


Údaje o bezpečnosti u pediatrickej populácie liečenej sodnou soľou fosinoprilu sú stále obmedzené, vzhľadom na to, že bola hodnotená iba krátkodobá expozícia. V randomizovanej klinickej štúdii u 253 detí a dospievajúcich vo veku od 6 do 16 rokov sa počas 4 týždňovej dvojito zaslepenej fázy vyskytli nasledujúce nežiaduce účinky: bolesť hlavy (13,9%), hypotenzia (4,8%), kašeľ (3,6%) a hyperkaliémia (3,6%), zvýšená hladina kreatínu v sére (9,2%), zvýšená hladina keratínkinázy v sére (2,9%). Na rozdiel od dospelých pacientov sú tieto zvýšené hladiny kreatínkinázy v tejto štúdii hlásené (aj keď dočasné, bez klinických príznakov). Dlhodobý účinok na rast, pubertu a celkový vývoj nebol skúmaný.

4.9 Predávkovanie


Príznaky spojené s predávkovaním ACE inhibítormi môžu byť hypotenzia, obehový šok, poruchy elektrolytov, zlyhanie obličiek, hyperventilácia, tachykardia, palpitácie, bradykardia, závraty, úzkosť a kašeľ.

Nie sú dostupné špecifické informácie na liečbu predávkovania sodnou soľou fosinoprilu; liečba by mala byť symptomatická a podporná. Terapia sodnou soľou fosinoprilu by sa mala prerušiť a pacient by mal byť dôkladne monitorovaný. Navrhované opatrenia zahŕňajú vyvolanie vracania a/alebo výplach žalúdka a úpravu hypotenzie podľa stanovených postupov.


Fosinopril sa z tela zle odstraňuje hemodialýzou a peritoneálnou dialýzou.


5 FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: inhibítory ACE, samotné

ATC kód: C09AA09


Mechanizmus účinku

Sodná soľ fosinoprilu je esterový prekurzor dlhodobo účinkujúceho inhibítora angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE), fosinoprilátu. Po perorálnom podaní sa fosinopril rýchlo a úplne metabolizuje na aktívny fosinoprilát.

Sodná soľ fosinoprilu obsahuje fosfínovú skupinu schopnú viazať sa na aktívne miesto peptidyl dipeptidázy ACE, čím sa zabráni konverzii dekapeptidového angiotenzínu I na oktapeptid, angiotenzín II. Výsledná redukcia hladín angiotenzínu II vedie k zníženiu vazokonstrikcie a zníženiu sekrécie aldosterónu, čím sa môže indukovať mierne zvýšenie sérového draslíka a úbytok sodíka a tekutín. Obvykle nenastane žiadna zmena v renálnom prietoku krvi alebo rýchlosti glomerulárnej filtrácie.

Inhibícia ACE tiež bráni degradácii silného vazodepresora bradykinínu, prispievajúceho k antihypertenznému účinku; sodná soľ fosinoprilu má terapeutický účinok u hypertenzných pacientov s nízkymi hladinami renínu.

U pacientov so zlyhaním srdca sa predpokladá, že priaznivé účinky sodnej soli fosinoprilu sú prevažne spôsobené potlačením renín-angiotenzín-aldosterónového systému; inhibícia ACE znižuje nároky pred záťažou a po záťaži.


Farmakodynamika

Po podaní fosinoprilu pacientom s hypertenziou sa zistilo zníženie krvného tlaku v stoji aj v polohe ležmo bez signifikantného zvýšenia srdcového pulzu.

Pri hypertenzii fosinopril znižuje krvný tlak do jednej hodiny po podaní, maximálny účinok sa pozoroval po 3-6 hodinách. Pri obvyklom dennom dávkovaní antihypertenzný účinok trvá 24 hodín.

U niektorých pacientov užívajúcich nízke dávky môže byť účinok znížený na konci dávkovacieho intervalu. Ortostatické účinky a tachykardia sú zriedkavé, ale môžu sa vyskytnúť u pacientov s depléciou solí alebo hypovolémiou (pozri časť 4.4). U niektorých pacientov optimálne zníženie krvného tlaku môžu nastať až po 3-4 týždňov liečby. Fosinopril a tiazidové diuretiká majú aditívne účinky.

Pri srdcovom zlyhaní fosinopril zlepšuje symptómy a toleranciu námahy a znižuje závažnosť a frekvenciu hospitalizácie kvôli srdcovému zlyhaniu.

V štúdii s 8 pacientmi s cirhózou sa podával fosinopril v dávke 20 mg/deň počas jedného mesiaca bez zmeny hepatálnych (alanín transferáza, gama-glutamyl-transpeptidáza, galaktózový klírens test a antipyrín klírens test) alebo renálnych funkcií.


Deti a dospievajúci

Redukcia krvného tlaku nízkymi (0,1 mg/kg), strednými (0,3 mg/kg) a vysokými (0,6 mg/kg) cieľovými dávkami fosinoprilu podávaného jedenkrát denne, bola hodnotená randomizovanou dvojito zaslepenou štúdiou u 253 detí a dospievajúcich vo veku 6-16 rokov s hypertenziou alebo vyšším krvným tlakom. Na konci štvortýždňovej liečby bola priemerná hodnota zníženia systolického krvného tlaku v porovnaní s východzími hodnotami podobná u detí liečených nízkou, stredne vysokou a vysokou dávkou fosinoprilu. Medzi tromi úrovňami dávkovania sa nepreukázala súvislosť odpovede a dávky. Nie je dostupná vhodná sila lieku pre deti s hmotnosťou nižšou ako 50 kg.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Po perorálnom podaní fosinoprilu je miera absorpcia v priemere 30 až 40%. Absorpcia fosinoprilu nie je ovplyvnená prítomnosťou jedla v gastrointestinálnom trakte, hoci rýchlosť absorpcie môže byť znížená. Rýchla a úplná hydrolýza na aktívny fosinoprilát prebieha v sliznici gastrointestinálneho traktu a pečeni.

Čas potrebný na dosiahnutie Cmaxnie je závislý od podanej dávky a dosahuje sa približne po 3 hodinách a zodpovedá maximálnej inhibícii odpovede na angiotenzínu I, ktorú možno zistiť 3 až 6 hodín po podaní lieku. Po opakovaných alebo jednotlivých dávkach sú farmakokinetické parametre (Cmax, AUC) priamo úmerné podanej dávke fosinoprilu.


Distribúcia

Fosinoprilát sa vo veľkej miere viaže na proteíny (> 95%), má relatívne malý distribučný objem a zanedbateľne sa viaže na bunkové komponenty krvi.


Metabolizmus

Jednu hodinu po perorálnom podaní fosinoprilu menej ako 1% fosinoprilu v plazme ostáva nezmenené; 75% je prítomné ako aktívny fosinoprilát, 15-20% ako glukuronid fosinoprilátu (neaktívny) a zvyšok (približne 5%) ako 4-hydroxy metabolit fosinoprilátu (aktívny).


Eliminácia

Po intravenóznom podaní je eliminácia fosinoprilu hepatálna aj renálna. U hypertenzných pacientov s normálnou renálnou a hepatálnou funkciou, ktorí dostali opakované dávky fosinoprilu, bol účinný T1/2 pre akumuláciu fosinoprilátu v priemere 11,5 hodiny. U pacientov so zlyhaním srdca bol účinný T1/214 hodín. Eliminácia fosinoprilu prebieha hepatálnou aj renálnou cestou.


Deti a dospievajúci

Jednodávková farmakokinetická štúdia u 19 hypertenzných pacientov vo veku 6-16 rokov, ktorým sa podávalo 0,3 mg/kg roztoku fosinoprilu, poskytla limitované údaje o farmakokinetike u detí a dospievajúcich.

Či sú hodnoty AUC a Cmaxfosinoprilátu (aktívna forma fosinoprilu) u detí vo veku 6-16 rokov porovnateľné s tými, ktoré sa pozorovali u dospelých liečených dávkou 20 mg fosinoprilu vo forme roztoku, musí byť stále preukázané.

Terminálny eliminačný polčas fosinoprilátu bol 11 – 13 hodín a bol podobný na všetkých úrovniach štúdií.


Osobitné skupiny pacientov

U pacientov s renálnou poruchou (klírens kreatinínu < 80 ml/min/1,73 m2) je celkový telesný klírens fosinoprilátu približne polovičný v porovnaní s pacientmi s normálnou renálnou funkciou, zatiaľ čo sa nepozorovali žiadne významné zmeny v absorpcii, biodostupnosti a väzbe na plazmatické proteíny. Klírens fosinoprilátu nezávisí od stupňa obličkového zlyhania redukcia renálnej eliminácie je kompenzovaná zvýšením eliminácie hepatobiliárnou cestou. Mierne zvýšenie hodnôt AUC (menej ako dvojnásobné oproti normálnym hodnotám) sa pozorovalo u pacientov s ťažkým stupňom renálnej poruchy, vrátane terminálneho renálneho zlyhania (klírens kreatinínu < 10 ml/min/1,73 m2).

U pacientov s hepatálnou poruchou (alkoholizmus alebo biliárna cirhóza) hydrolýza fosinoprilu nie je významne znížená, hoci rýchlosť hydrolýzy môže byť znížená; celkový klírens fosinoprilátu je takmer polovičný v porovnaní s pacientmi s normálnou hepatálnou funkciou.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje, založené na konvenčných štúdiách bezpečnej farmakológie, toxicity opakovaných dávok, genotoxicity a karcinogénneho potenciálu, neodhalili osobitné riziko pre ľudí. Štúdie reprodukčnej toxicity naznačujú, že fosinopril nemá negatívny vplyv na plodnosť a reprodukčnú výkonnosť u potkanov a nie je teratogénny. Ukázalo sa, že inhibítory ACE ako skupina, ak sa podávajú v druhom alebo treťom trimestri, spôsobujú nežiaduce účinky pre posledné štádium vývoja plodu, výsledkom môžu byť smrť plodu a kongenitálne následky, postihujúce najmä hlavu.. Zaznamenala sa tiež fetotoxicita, intrauterinný spomalený vývin a otvorenie ductus arteriosus. Tieto vývinové anomálie sú pravdepodobne spôsobené čiastočne priamym účinkom ACE inhibítorov na fetálny renín-angiotenzín systém a čiastočne v dôsledku ischémie spôsobenej maternálnou hypotenziou a znížením krvného prietoku placentou a prísunu kyslíka/výživy pre plod. V štúdii u samičiek potkanov, ktorým sa podávali dávky fosinoprilu pred párením, počas gestácie, sa zistil zvýšený výskyt úmrtí mláďat počas laktácie. Zistilo sa, že liek prechádza placentou a vylučuje sa do mlieka.


6 FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Monohydrát laktózy

Sodná soľ kroskarmelózy

Predželatinovaný kukuričný škrob

Mikrokryštalická celulóza

Glycerol dibehenát


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

Blister: uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

Liekovka (PP): uchovávajte pevne uzavreté na ochranu pred vlhkosťou.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blistre (Al/PVC/OPA/Al): 10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 98 a 100 tabliet

Liekovka (PP s LDPE vrchnákom s vysušovadlom): 50, 100, 250 a 500 tabliet


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7 DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


G.L. Pharma GmbH, Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Rakúsko


8 REGISTRAČNÉ ČÍSLO


58/0087/06-S9 DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 7.2.200610 DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Júl 2013


14Fosinopril G.L. Pharma 20 mg