+ ipil.sk

Fosinopril-Teva 20 mgPríbalový leták

schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev.č. 2009/01018PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA


Fosinopril - Teva 20 mg

fosinopril sodný

tablety


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tentoliek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám a nemali by ste ho dávať nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácií pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Fosinopril - Teva 20 mg a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým ako užijete Fosinopril - Teva 20 mg

3. Ako užívať Fosinopril - Teva 20 mg

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Fosinopril - Teva 20 mg

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Fosinopril - Teva 20 mg a na čo sa používa


Indikačná skupina

ACE inhibítory, samotné.

Fosinopril - Teva 20 mg je určený na liečbu vysokého krvného tlaku a na liečbu srdcovej nedostatočnosti.


Fosinopril, liečivo obsiahnuté vo Fosinoprile - Teva 20 mg sa v tele mení na liečivo fosinoprilát, ktorý bráni

vzniku angiotenzínu II, prirodzenej látky, ktorá spôsobuje zúženie ciev a zvýšenie krvného tlaku.

Fosinoprilát rovnako bráni rozkladu bradykinínu, ktorý spôsobuje rozšírenie ciev a krvný tlak znižuje.

Účinkom fosinoprilátu sa preto rozšíria cievy, zníži sa krvný tlak a zníži sa aj odpor, proti ktorému musí

pracovať srdce, čo zníži aj nadmerné nároky na srdce. Rozšírenie ciev zníži aj množstvo krvi, ktorá sa vracia

k srdcu a tým sa rovnako zníži zaťaženie srdca.

Účinok lieku nie je ovplyvnený príjmom potravy.

Účinok, teda zníženie krvného tlaku, sa začne prejavovať asi 1 hodinu po užití tablety, rozvinie sa za 3 až 6

hodín a je dlhodobý, preto je dostačujúce užívať Fosinopril - Teva 20 mg iba raz denne.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Fosinopril - Teva 20 mg


Neužívajte Fosinopril - Teva 20 mg:

- ak ste alergický (precitlivený) na liečivo alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Fosinoprilu - Teva 20 mg alebo na ostatné ACE inhibítory

- ak sa u vás niekedy vyskytol angioneurotický edém (opuch postihujúci končatiny, tvár alebo horné dýchacie cesty)

- ak ste viac ako 3 mesiace tehotná (taktiež je lepšie neužívať Fosinopril ‑ Teva 20 mg na začiatku tehotenstva ‑ pozrite si časť Tehotenstvo)


Upozornenia a opatrenia:

U pacientov užívajúcich ACE inhibítory počas desenzibilizačnej liečby (liečba znižujúca precitlivenosť, napríklad na jed blanokrídlovcov) môže dôjsť k pretrvávajúcim anafylaktoidným reakciám (reakcie podobné prudkej reakcii precitlivenosti).

Pri liečbe ACE inhibítormi sa môže vyskytnúť suchý dráždivý kašeľ, ktorý však vymizne po prerušení liečby.

U diabetických pacientov liečených perorálnymi (ústami užívanými) antidiabetikami alebo inzulínom a súbežne ACE inhibítormi môže dôjsť ku vzniku hypoglykémie (zníženie hladiny krvnej glukózy). U týchto pacientov musí byť počas prvého mesiaca liečby ACE inhibítorom sledovaná koncentrácia glukózy v krvi.

Deťom a dospievajúcim sa podávanie Fosinoprilu - Teva 20 mg neodporúča.

Ak ste tehotná (alebo ak môžete otehotnieť), musíte to oznámiť svojmu lekárovi. Fosinopril ‑ Teva 20 mg sa neodporúča užívať na začiatku tehotenstva a nesmiete ho užívať, ak ste viac ako 3 mesiace tehotná, pretože môže spôsobiť závažné poškodenie plodu, keď sa užíva v takomto štádiu tehotenstva (pozrite si časť Tehotenstvo).


Iné lieky a Fosinopril - Teva 20 mg:

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ešte ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Súbežné užívanie ostatných liekov, ktoré rovnako znižujú krvný tlak, s Fosinoprilom - Teva 20 mg zníženie krvného tlaku prehlbuje. Močopudné lieky (napríklad hydrochlorotiazid a iné) môžu účinok Fosinoprilu - Teva 20 mg výrazne zosilniť. Rovnako celkové anestetiká (narkotiká) a alkohol zosilňujú účinok Fosinoprilu - Teva 20 mg na krvný tlak.

Fosinopril - Teva 20 mg zosilňuje účinky iných liečiv znižujúcich krvný tlak, zosilňuje účinky alkoholu a zosilňuje účinky solí lítia (podávaných pri niektorých psychických poruchách), pretože spomaľuje jeho vylučovanie. Kombinovanie lítia a Fosinoprilu - Teva 20 mg s močopudnými látkami zosilňuje nebezpečenstvo otravy lítiom.

Účinky Fosinoprilu - Teva 20 mg môžu znížiť lieky proti prekysleniu žalúdka, pretože obmedzujú vstrebávanie lieku.

Výživové doplnky obsahujúce draslík, náhrady solí obsahujúce draslík a močopudné lieky šetriace telu draslík (spironolaktón, triamterén, amilorid) zvyšujú pri kombinácii s Fosinoprilom - Teva 20 mg nebezpečenstvo nadmerného zvýšenia hladiny draslíka v krvi. Najmä pri súčasnej poruche funkcie obličiek by sa mohli vyskytnúť poruchy srdcovej činnosti.


Fosinopril - Teva 20 mg a jedlo a nápoje:

Fosinopril - Teva 20 mg sa môže užívať súbežne s jedlom.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť:

Tehotenstvo

Ak ste tehotná (alebo ak môžete otehotnieť), musíte to oznámiť svojmu lekárovi. Za normálnych okolností vám lekár odporučí, aby ste Fosinopril ‑ Teva 20 mg prestali užívať pred tým, než otehotniete, alebo len čo zistíte, že ste tehotná a odporučí vám, aby ste namiesto Fosinopril ‑ Teva 20 mg užívali iný liek. Fosinopril ‑ Teva 20 mg sa neodporúča užívať na začiatku tehotenstva a nesmiete ho užívať, ak ste viac ako 3 mesiace tehotná, pretože môže spôsobiť závažné poškodenie plodu, keď sa užíva po treťom mesiaci tehotenstva.


Dojčenie

Ak dojčíte, alebo ak chcete začať dojčiť, oznámte to svojmu lekárovi. Fosinopril ‑ Teva 20 mg sa neodporúča pre matky, ktoré dojčia a váš lekár vám môže predpísať iný liek, ak chcete dojčiť, a to najmä vtedy, ak máte novorodené dieťa alebo predčasne narodené dieťa.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov:

Aj keď sa nepredpokladá, že by Fosinopril - Teva 20 mg priamo ovplyvňoval schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje, môžu sa pri liečbe týmto liekom vyskytnúť nežiaduce účinky ako napríklad zníženie tlaku a závraty, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť, koordináciu pohybov a rýchle rozhodovanie (napríklad vedenie dopravných prostriedkov, obsluha strojov, robota vo výškach a podobne). Tieto nežiaduce účinky sa vyskytujú najmä na začiatku liečby, pri zvýšení dávky, pri prechode z ostatných liekov a pri súbežnom požití alkoholu.


Fosinopril - Teva 20 mg obsahuje monohydrát laktózy:

Tento liek obsahuje monohydrát laktózy (mliečny cukor). Pacienti so vzácnou dedičnou neznášanlivosťou galaktózy (druh cukru), nedostatkom laktázy alebo glukózo-galaktózovou malabsorpciou nesmú tento liek užívať.


3. Ako užívať Fosinopril - Teva 20 mg


Vždy užívajte tento liekpresne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Pokiaľ lekár neurčí inak, liečba sa začína užívaním 10 mg raz denne a dávka sa postupne zvyšuje až pokým sa nedosiahne požadovaný účinok. U väčšiny pacientov je to po dávke 20 mg denne, rozmedzie konečných udržiavacích dávok býva 10 až 40 mg denne. Túto udržiavaciu dávku stanoví lekár až po niekoľkých týždňoch liečby, keď sa rozvinie a ustáli účinok. V prípade potreby sa môže účinok ďalej zosilniť kombináciou s močopudným liekom.

Pokiaľ pacient užíval močopudné lieky pred začatím liečby Fosinoprilom - Teva 20 mg, musia sa tieto lieky niekoľko dní pred prvou dávkou Fosinoprilu - Teva 20 mg vysadiť. Kombináciou obidvoch liekov sa liečba začína iba v závažných prípadoch.

Pri miernej poruche funkcie obličiek alebo pečene sa Fosinopril - Teva 20 mg zvyčajne môže užívať s nezmeneným dávkovaním, pretože sa liečivo fosinoprilát z tela odstraňuje vylučovaním obličkami do moču a tiež chemickým rozkladom v pečeni. Starší pacienti môžu užívať rovnaké dávky ako mladší pacienti. Fosinopril - Teva 20 mg sa užíva dlhodobo, vždy podľa pokynov lekára.


Ak užijete viac Fosinoprilu - Teva 20 mg, ako máte:

Pri predávkovaní alebo pri náhodnom užití lieku dieťaťom okamžite vyhľadajte lekára.


Ak zabudnete užiť Fosinopril - Teva 20 mg:

Neužívajte dvojitú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Užite ďalšiu obvyklú dávku ihneď ako si spomeniete.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liekmôže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Poruchy krvi a lymfatického systému

Poruchy krvného obrazu.


Poruchy metabolizmu a výživy

Menej časté: Zníženie chuti do jedla, dna, nadbytok draslíka v krvi.


Psychické poruchy

Menej časté: Depresia, zmätenosť.


Poruchy nervového systému

Časté: Závraty, bolesti hlavy

Menej časté: Cievna mozgová príhoda, porucha citlivosti, ospalosť, mozgová príhoda, mdloba, poruchy chuti, trasenie, poruchy spánku.

Zriedkavé: Poruchy tvorby reči, poruchy pamäti, dezorientácia.


Poruchy oka

Menej časté: Poruchy videnia.


Poruchy ucha a vnútorného ucha

Menej časté: Bolesti ucha, zvonenie v ušiach, pocit točenia (vertigo).


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Časté: Zrýchlenie srdcovej frekvencie.

Menej časté: Angina pectoris, infarkt myokardu alebo cievna mozgová príhoda, búšenie, zástava srdca, poruchy srdcovej činnosti.


Poruchy ciev

Časté: Nízky krvný tlak, zníženie krvného tlaku pri zmene polohy.

Menej časté: Vysoký krvný tlak, šok, prechodné nedokrvenie.

Zriedkavé: Sčervenanie, krvácanie, periférne cievne ochorenie.


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté: Kašeľ

Menej časté: Dýchavičnosť, nádcha, zápal dutín, zápal priedušnice a priedušiek

Zriedkavé: Zúženie priedušiek, krvácanie z nosa, zápal hrtanu / chrapot, zápal pľúc, opuch pľúc.


Poruchy žalúdočnočrevného traktu

Časté: Nevoľnosť, vracanie, hnačka.

Menej časté: Zápcha, sucho v ústach, plynatosť.

Zriedkavé: Poranenie v ústach, zápal slinivky brušnej (pankreasu), opuch jazyka, rozšírenie brucha, obtiažne prehĺtanie.

Veľmi zriedkavé: Angioedém čriev, nepriechodnosť čriev.


Poruchy pečene a žlčových ciest

Zriedkavé: Zápal pečene.

Veľmi zriedkavé: Zlyhanie pečene.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté: Vyrážka, angioedém, zápal kože.

Menej časté: Nadmerné potenie, svrbenie, žihľavka.

Zriedkavé: Bodkovité krvácanie na slizniciach.


Bol hlásený komplex príznakov, ktoré môžu zahŕňať jeden alebo viac nasledujúcich príznakov: horúčka, zápal ciev, bolesť svalov, bolesť / zápal kĺbov, vyrážka, citlivosť na svetlo alebo iné kožné prejavy.


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:

Menej časté: Bolesť svalov.

Zriedkavé: Zápal kĺbov.


Poruchy obličiek a močových ciest

Menej časté: Zlyhanie obličiek, bielkoviny v moči.

Zriedkavé: Poruchy prostaty.

Veľmi zriedkavé: Náhle zlyhanie obličiek.


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Menej časté: Sexuálne poruchy.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté: Bolesti na hrudníku, slabosť.

Menej časté: Horúčka, periférny opuch, náhla smrť, bolesť na hrudníku.

Zriedkavé: Slabosť v jednej končatine.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, Sekcia bezpečnosti liekov a klinického skúšania, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26, tel: + 421 2 507 01 206, fax: + 421 2 507 01 237, internetová stránka: http://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávaťFosinopril - Teva 20 mg


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred

vlhkosťou.

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte po dátume exspirácie uvedenom na štítku.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


- Liečivo je fosinopril sodný 20 mg v jednej tablete.

- Ďalšie zložky sú: bezvodá laktóza, povidón K30, krospovidón, mikrokryštalická celulóza

nátriumlaurylsulfát, glyceroldibehenát


Ako vyzerá Fosinopril - Teva 20 mg a obsah balenia

Biele až takmer biele oválne tablety s vyrazeným „93“ na jednej strane a „7223“ na druhej strane.


Veľkosti balenia: 14, 20, 28, 30, 50, 56, 84, 90 a 100 tabliet alebo klinické balenie (20x20) tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Bratislava

Slovenská republika


Výrobca:

TEVA UK Limited,

Eastbourne, Veľká Británia


Pharmachemie B.V.,

Haarlem, Holandsko


Teva Santé,

Sens Cedex, Francúzsko


Teva Pharmaceutical Works Company Ltd,

Debrecen, Maďarsko


Teva Operations Poland Sp. z.o.o,

Krakow, Poľsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Spojené kráľovstvo: Fosinopril Sodium 20 mg Tablets

Rakúsko: Fosinopril Teva 20 mg Tabletten

Dánsko: Fosinoprilnatrium Teva

Francúzsko: Fosinopril Teva 20 mg comprime secabl

Taliansko: Fosinopril Teva 20 mg Compresse

Litva: Fosinopril - Teva 20 mg tablets

Poľsko: INAZ 20 mg

Slovenská republika: Fosinopril - Teva 20 mg


Táto písomná informácia pre používateľa bola aktualizovaná v máji 2013.


5

Fosinopril-Teva 20 mg

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev.č. 2009/01018


Súhrn charakteristických vlastností lieku1. NÁZOV LIEKU


Fosinopril - Teva 20 mg

tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tableta obsahuje 20 mg fosinoprilu sodného.

Pomocné látkyso známym účinkom:

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1


3. LIEKOVÁ FORMA


Tablety.

Biele až takmer biele oválne tablety s vyrazeným „93“ na jednej strane a „7223“ na druhej strane.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


 1. Terapeutické indikácie


Hypertenzia

Liečba hypertenzie.


Srdcové zlyhanie

Liečba symptomatického srdcového zlyhania.


4.2. Dávkovanie a spôsob podávania


Fosinopril sodný sa podáva perorálne ako jediná denná dávka. Rovnako ako pri iných liekov užívaných raz denne, aj tento liek má byť podávaný v rovnaký denný čas. Absorpcia fosinoprilu sodného nie je ovplyvnená potravou.


Obvyklá úvodná dávka 10 mg nebola skúmaná u pacientov so závažným srdcovým zlyhaním NYHA IV a u pacientov nad 75 rokov liečených na srdcové zlyhanie (pozri časť 4.4).


Udržiavacia dávka musí byť individuálna podľa profilu pacienta a odpovede krvného tlaku (pozri časť 4.4).

Hypertenzia

Fosinopril sodný sa môže užívať ako monoterapia alebo v kombinácii s inými skupinami antihypertenzív.


Pacienti s hypertenziou, ktorí nie sú liečení diuretikami:

Úvodná dávka

Odporúčaná úvodná dávka je 10 mg raz denne. U pacientov so silne aktivovaným systémom renín-angiotenzín-aldosterón (najmä s renovaskulárnou hypertenziou, depléciou solí a/alebo objemu, srdcovou dekompenzáciou alebo ťažkou hypertenziou) môže po úvodnej dávke nastať nadmerne prudký pokles krvného tlaku. Liečba musí byť zahájená pod dohľadom lekára.


Udržiavacia dávka

Zvyčajná denná dávka je 10 mg až maximálne 40 mg, podávaných ako jediná dávka. Vo všeobecnosti platí, že ak sa počas obdobia 3 až 4 týždňov pri určitom dávkovaní nedosiahne požadovaný terapeutický účinok, dávku je možné zvýšiť.


Pacienti s hypertenziou, ktorí sú súbežne liečení diuretikami:

Po zahájení liečby fosinoprilom sodným môže nastať symptomatická hypotenzia. Jej výskyt je pravdepodobnejší u pacientov v súčasnej dobe liečených diuretikami, najmä u pacientov so srdcovým zlyhaním, starších pacientov (nad 75 rokov) a u pacientov s renálnou dysfunkciou. Pretože u týchto pacientov sa môže vyskytovať deplécia objemu a/alebo solí, je nutná opatrnosť. Pokiaľ je to možné, diuretiká sa majú vysadiť 2 až 3 dni pred zahájením liečby fosinoprilom sodným. U pacientov s hypertenziou, ktorým nie je možné vysadiť diuretika, sa musí terapia fosinoprilom sodným zahájiť dávkou 10 mg. Musia byť sledované renálne funkcie a sérový draslík. Ďalšie dávkovanie fosinoprilu sodného sa má upraviť na základe odpovede krvného tlaku. Pokiaľ je to nutné môže sa obnoviť liečba diuretikami (pozri časť 4.4 a 4.5). Pri zahájení liečby fosinoprilom sodným u pacienta, ktorý užíva diuretiká, sa odporúča, aby sa liečba fosinoprilom sodným začala na niekoľko hodín pod lekárskym dozorom až do stabilizácie krvného tlaku.


Srdcové zlyhanie:

U pacientov so symptomatickým srdcovým zlyhaním sa fosinopril sodný používa ako pomocná liečba k diuretikám a prípadne, ak je to vhodné k digitalisu. Odporúčaná úvodná je 10 mg raz denne, podávaná pod starostlivým lekárskym dohľadom. Táto úvodná dávka 10 mg nebola skúmaná u pacientov so závažným srdcovým zlyhaním NYHA IV a/alebo u pacientov nad 75 rokov (pozri časť 4.4).


Pokiaľ pacient úvodnú dávku dobre znáša, dávka musí byť na základe klinickej odpovede titrovaná až na 40 mg raz denne. Následne po úspešnom zvládnutí hypotenzie, výskyt hypotenzie po podaní úvodnej dávky nebráni starostlivej titrácii dávky fosinoprilu sodného.


U pacientov s vysokým rizikom symptomatickej hypotenzie, napríklad pacienti s depléciou solí s hyponatriémiou alebo bez nej, u pacientov s hypovolémiou alebo u pacientov na intenzívnej diuretickej liečbe, musia mať pred zahájením liečby fosinoprilom sodným uvedené stavy upravené. Renálne funkcie a sérový draslík musia byť sledované (pozri časť 4.4).


Pacienti s renálnou insuficienciou:

Odporúčaná úvodná dávka je 10 mg denne, je však nutná zvláštna opatrnosť, najmä pri hodnotách glomerulárnej filtrácie pod 10 ml/min.


Pacienti s poškodením pečeňových funkcií:

Odporúčaná úvodná dávka je 10 mg denne, je však nutná opatrnosť. Aj keď môže byť spomalená rýchlosť hydrolýzy, rozsah hydrolýzy nie je u pacientov s pečeňovým poškodením významne znížený. V tejto skupine pacientov je dokázané zníženie pečeňového klírensu fosinoprilátu a exkrécia obličkami je kompenzačne zvýšená.


Použitie u detí a mladistvých:

Používať liek u tejto vekovej skupiny sa neodporúča.

Dostupné sú limitované údaje z klinického skúšania použitia fosinoprilu v liečbe hypertenzie u 6 ročných a starších detí (pozri časti 5.1, 5.2 a 4.8). Nie je stanovená optimálna dávka pre použitie u detí akéhokoľvek veku. Nie je dostupná vhodná sila lieku pre deti s hmotnosťou nižšou ako 50 kg.


Použitie u starších osôb

U pacientov s klinicky normálnymi funkciami obličiek a pečene nie je potrebné zníženie dávok, pretože pri porovnaní s mladšími osobami neboli zistené žiadne významné rozdiely medzi príslušnými farmakokinetickými hodnotami a antihypertenznými účinkami fosinoprilátu.


4.3. Kontraindikácie


- Precitlivenosť na fosinopril sodný, na ktorúkoľvek z pomocných látok alebo na akýkoľvek inhibítor

enzýmu konvertujúceho angiotenzín (ACE inhibítor),

- Angioedém súvisiaci s predchádzajúcou liečbou ACE inhibítormi,

- Hereditárny alebo idiopatický angioneurotický edém,

- Druhý alebo tretí trimester gravidity (pozri časti 4.4 a 4.6)


4.4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Úvodná dávka 10 mg nebola skúmaná u pacientov nad 75 rokov liečených na srdcové zlyhanie a u pacientov so závažným srdcovým zlyhaním NYHA IV.

Pokiaľ sa liečba fosinoprilom zahajuje dávkou 10 mg u pacientov so závažným srdcovým zlyhaním (NYHA IV) a/alebo u starších pacientov a u pacientov s renálnou dysfunkciou, ktorí sú liečení na srdcové zlyhanie alebo u hypertenzných pacientov súbežne liečených diuretikami, môže sa očakávať zvýšené riziko závažnej hypotenzie, hyperkaliémie a/alebo prudké zvýšenie hladín draslíka.


Symptomatická hypotenzia

U pacientov s nekomplikovanou hypertenziou je symptomatická hypotenzia zriedkavá. U pacientov s hypertenziou užívajúcich fosinopril sodný je výskyt hypotenzie pravdepodobnejší, pokiaľ pacient trpí depléciou objemu napríklad po diuretickej liečbe, pri diéte s obmedzením soli, dialýze, hnačke alebo vracaní alebo pri závažnej renín-dependentnej hypertenzii (pozri časť 4.5 a časť 4.8). Symptomatická hypotenzia bola pozorovaná u pacientov so srdcovým zlyhaním s renálnou insuficienciou alebo bez nej. Výskyt je pravdepodobnejší u pacientov so závažnejším stupňom srdcového zlyhania, v dôsledku použitia vysokých dávok slučkových diuretík, s hyponatriémiou alebo s poškodením renálnej funkcie a u starších pacientov. U pacientov so zvýšeným rizikom symptomatickej hypotenzie musí byť zahájenie liečby aj úprava dávky starostlivo sledované. Bezpečnosť úvodnej 10 mg dávky sa u pacientov so závažným srdcovým zlyhaním NYHA IV neskúmala. Rovnaká pozornosť musí byť venovaná pacientom s ischemickým ochorením srdca alebo cievnym ochorením mozgu, u ktorých nadmerný pokles krvného tlaku môže viesť k infarktu myokardu alebo k cievnej mozgovej príhode.


Ak sa vyskytne hypotenzia, pacient sa musí uložiť do polohy ležiacej na chrbte a v prípade potreby mu má byť podaná intravenózna infúzia chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %). Prechodná hypotenzívna odpoveď nie je kontraindikáciou ďalších dávok, ktoré sa môžu zvyčajne bez problémov podávať po zvýšení tlaku po objemovej expanzii.


U niektorých pacientov so srdcovým zlyhaním, ktorí majú normálny alebo nízky krvný tlak, môže po podaní fosinoprilu sodného dôjsť k ďalšiemu zníženiu systémového krvného tlaku. Tento účinok je očakávaný a zvyčajne nie je dôvodom k prerušeniu liečby. Pokiaľ je hypotenzia symptomatická, môže byť nevyhnutné znížiť dávku alebo podávaní fosinoprilu sodného ukončiť.


Stenóza aortálnej a mitrálnej chlopne / hypetrofická kardiomyopatia

Rovnako ako iné inhibítory angiotenzín-konvertujúceho enzýmu (ACE inhibítory) musí byť aj fosinopril sodný u pacientov so stenózou mitrálnej chlopne a s výtokovou obštrukciou ľavej komory, ktorá sa vyskytuje napríklad u aortálnej stenózy alebo hypertrofickej kardiomyopatie podávaný s opatrnosťou.


Poškodenie renálnych funkcií

V prípade poškodenia renálnych funkcií nie je nutné úvodnú dávku fosinoprilu sodného upravovať. U týchto pacientov je rutinné monitorovanie draslíka a kreatinínu súčasťou bežnej lekárskej praxe.


U pacientov so srdcovým zlyhaním môže viesť hypotenzia po zahájení liečby ACE inhibítormi k ďalšiemu zhoršeniu renálnych funkcií. V tomto prípade bolo zaznamenané, zvyčajne reverzibilné, akútne renálne zlyhanie.


U niektorých pacientov s bilaterálnou stenózou renálnej artérie alebo so stenózou artérie solitárnej obličky, ktorí boli liečení ACE inhibítormi, bolo pozorované zvýšenie močoviny v krvi a sérového kreatinínu, ktorý bol spravidla po vysadení liečby reverzibilný. Je to pravdepodobné najmä u pacientov s renálnou insuficienciou. Ak je taktiež prítomná renovaskulárna hypertenzia, existuje zvýšené riziko závažnej hypotenzie a renálnej insuficiencie. U takýchto pacientov musí byť liečba zahájená nízkymi dávkami pod starostlivým lekárskym dohľadom a s opatrnou titráciou dávky. Keďže liečba diuretikami môže k vyššie uvedeným faktorom prispievať, diuretiká musia byť vysadené a počas prvých týždňov liečby fosinoprilom sodným majú byť renálne funkcie sledované.


U niektorých pacientov s hypertenzioubez zrejmého preexistujúceho vaskulárneho ochorenia obličiek došlo ku zvýšeniu močoviny v krvi a sérového kreatinínu, zvyčajne miernemu a prechodnému, najmä v prípade, keď bol fosinopril sodný podávaný súbežne s diuretikom. Táto situácia je pravdepodobnejšia u pacientov s preexistujúcim poškodením obličiek. Môže byť potrebné zníženie dávok a/alebo prerušenie podávania diuretika a/alebo inhibítoru ACE.


Proteinúria

U pacientov s preexistujúcim renálnym poškodením sa môže v zriedkavých prípadoch vyskytnúť proteinúria. Pri klinicky relevantnej proteinúrii (vyššej ako 1 g/deň) sa fosinopril môže používať až po veľmi kritickom vyhodnotení prínosov a rizík a pri pravidelnom sledovaní klinických a laboratórnych chemických parametrov.


Hypersenzitivita / Angioedém

U pacientov liečených ACE inhibítormi, vrátane fosinoprilu sodného boli zriedkavo hlásené angioedém tváre, končatín, pier, jazyka, glotis a/alebo hrtanu. Tieto sa môžu vyskytnúť kedykoľvek v priebehu liečby. V takýchto prípadoch musí byť fosinopril sodný okamžite vysadený a musí byť zahájená vhodná liečba a sledovanie tak, aby pred prepustením pacienta boli príznaky úplne vyliečené. Aj v situáciách, keď sa objaví iba opuchnutý jazyk, bez dýchacích problémov, môže stav pacienta vyžadovať dlhodobé pozorovanie, pretože liečba antihistaminikami a kortikosteroidmi nemusí byť dostačujúca.


Veľmi zriedkavo boli hlásené fatálne prípady ako dôsledky angioedému súvisiaceho s laryngálnym edémom alebo edémom jazyka. U pacientov s postihnutím jazyka, glotis alebo hrtanu je pravdepodobnejšie, že dôjde k obštrukcii dýchacích ciest, najmä pokiaľ majú v anamnéze chirurgické zákroky dýchacích ciest. V takýchto prípadoch musí byť okamžite poskytnutá resuscitačná terapia. Jej súčasťou môže byť podanie adrenalínu a/alebo udržovanie priechodnosti dýchacích ciest. Pacient musí byť pod starostlivým lekárskym dohľadom až do úplného a trvalého vymiznutia príznakov.


ACE inhibítory spôsobujú angioedém častejšie u pacientov s čiernou pleťou ako u pacientov s inou farbou pleti.


U pacientov s angioedémom v anamnéze, nesúvisiacim s liečbou ACE inhibítormi môže byť pri podaní ACE inhibítoru riziko angioedému vyššie (pozri časť “4.3 Kontraindikácie“)


Anafylaktické reakcie u hemodialyzovaných pacientov

Anafylaktoidné reakcie boli hlásené u pacientov dialyzovaných vysokoprietokovými membránami (napríklad AN 69) a súčasne liečených inhibítorom ACE.U týchto pacientov sa musí zvážiť použitie iného druhu dialyzačnej membrány alebo iné triedy antihypertenzív.


Anafylaktické reakcie počas aferézy nízkodenzitných lipoproteínov (LDL)

Zriedkavo boli pozorované život ohrozujúce anafylaktické reakcie u pacientov, ktorým boli podávané ACE inhibítory počas aferézy LDL s použitím dextrán sulfátu.Takýmto reakciám sa môže zabrániť dočasným prerušením liečby ACE inhibítorom pred každou aferézou.


Desenzibilizácia

U pacientov užívajúcich inhibítory ACE počas desenzibilizačnej liečby (napríklad jed blanokrídlovcov) boli pozorované pretrvávajúce anafylaktoidné reakcie.U týchto pacientov bolo možné uvedeným reakciám zabrániť pri dočasnom prerušeniu liečby inhibítorom ACE, opätovne sa však objavili pri neuváženom opätovnom podaní lieku.


Pečeňové zlyhanie

U pacientov s poškodenými pečeňovými funkciami sa môžu v plazme vyskytovať vysoké koncentrácie fosinoprilu.

Veľmi zriedkavo podávanie inhibítorov ACE súvisí so syndrómom, ktorý sa začína cholestatickou žltačkou alebo hepatitídou a pokračuje fulminantnou nekrózou a (niekedy) smrťou.Mechanizmus tohto syndrómu nie je známy. U pacientov užívajúcich fosinopril sodný, u ktorých sa rozvinie žltačka alebo významné zvýšenie pečeňových enzýmov, musí byť fosinopril sodný vysadený a následne musí byť poskytnutá odpovedajúca lekárska starostlivosť.


Neutropénia / Agranulocytóza

U pacientov užívajúcich ACE inhibítory boli hlásené neutropénia / agranulocytóza, trombocytopénia a anémia. U pacientov s normálnou funkciou obličiek a bez iných komplikujúcich faktorov sa neutropénia vyskytuje zriedkavo. Neutropénia a agranulocytóza sú po vysadení ACE inhibítoru reverzibilné. Zvýšená pozornosť pri používaní fosinoprilu sodného musí byť venovaná pacientom s vaskulárnou kolagenózou, s imunosupresívnou liečbou, liečbe alopurinolom alebo prokaínamidom alebo s kombináciou týchto komplikujúcich faktorov, najmä pri preexistujúcom poškodení renálnych funkcií. U niektorých z týchto pacientov sa vyvinuli závažné infekcie, ktoré v niekoľkých prípadoch neodpovedali na intenzívnu antibiotickú liečbu. Pokiaľ je fosinopril sodný podávaný takýmto pacientom, odporúča sa pravidelne sledovať počty bielych krviniek a pacienti majú byť upozornení, aby hlásili akúkoľvek známku infekcie.


Rasa

Tak ako aj u iných ACE inhibítorov, fosinopril sodný môže byť menej účinný pri znižovaní krvného tlaku u pacientov s čiernou pleťou ako u pacientov s inou farbou pleti, pravdepodobne z dôvodu vyššej prevalencie nízkych hladín renínu v populácii hypertenzných pacientov čiernej pleti.


Kašeľ

Pri užívaní ACE inhibítorov bol hlásený kašeľ. Charakteristicky je kašeľ neproduktívny, perzistentný a vymizne po prerušení liečby. Kašeľ indukovaný ACE inhibítormi sa musí vziať do úvahy pri diferenciálnej diagnostike kašľa.


Operácie / anestézia

U pacientov podstupujúcich závažný chirurgický zákrok alebo počas anestézie látkami, ktoré spôsobujú hypotenziu, môže fosinopril sodný blokovať sekundárnu tvorbu angiotenzínu II, ako dôsledok kompenzačného uvoľňovania renínu. Pokiaľ dôjde k hypotenzii a predpokladá sa, že vznikla ako dôsledok tohto mechanizmu, môže byť upravená objemovou expanziou.


Hyperkaliémia

U niektorých pacientov liečených ACE inhibítormi, vrátane fosinoprilu sodného bolo pozorované zvýšenie sérového draslíka. Medzi pacientov s rizikom vzniku hyperkaliémie patria staršie osoby s renálnou insuficienciou, so závažným zlyhaním srdca, s diabetes mellitus alebo pacienti súbežne užívajúci diuretiká šetriace draslík, draslíkové doplnky alebo náhrady solí obsahujúce draslík alebo pacienti, ktorí užívajú iné lieky spôsobujúce zvýšenie sérového draslíku (napríklad heparín). Pokiaľ je súbežné užívanie vyššie uvedených liekov považované za vhodné, odporúča sa pravidelné monitorovanie sérového draslíku (pozri časť 4.5).


Diabetickí pacienti

U diabetických pacientov liečených perorálnymi antidiabetikami alebo inzulínom musí byť počas prvého mesiaca liečby ACE inhibítorom starostlivo sledovaná glykémia (pozri časť 4.5).


Lítium

Kombinácia lítia a fosinoprilu sodného sa vo všeobecnosti neodporúča (pozri časť 4.5).


Gravidita

Liečba ACE inhibítormi sa nemá začať počas gravidity. Pokiaľ sa kontinuálna liečba ACE inhibítormi nepovažuje za nevyhnutnú, pacientky plánujúce graviditu majú prejsť na alternatívnu liečbu antihypertenzívami, u ktorých bola preukázaná bezpečnosť použitia počas gravidity. Po diagnostikovaní gravidity sa má liečba ACE inhibítormi ihneď ukončiť a ak je to vhodné, má sa začať alternatívna liečba (pozri časti 4.3 a 4.6).


Tento liek obsahuje laktózu. Pacienti so vzácnou hereditárnou intoleranciou galaktózy, deficienciou laktázy alebo glukózo-galaktózovou malabsorpciou nesmú tento liek užívať.


4.5. Liekové a iné interakcie


Diuretiká

Ak sú diuretiká pridané k liečbe pacienta užívajúceho fosinopril sodný, antihypertenzný účinok je zvyčajne aditívny.


Pacienti užívajúci diuretiká a najmä tí, ktorých liečba diuretikami bola zahájená len nedávno, môžu občas po pridaní fosinoprilu sodného pocítiť neúmerný pokles krvného tlaku. Možnosť vzniku symptomatickej hypotenzie po podaní fosinoprilu sodného sa môže minimalizovať vysadením diuretika pred zahájením liečby fosinoprilom sodným (pozri časť 4.4).


Draslíkové doplnky, diuretiká šetriace draslík, náhrady solí obsahujúce draslík alebo iné lieky spôsobujúce zvýšenie sérového draslíka (napríklad heparín) (pozri časť 4.4 Hyperkaliémia).

Aj keď v klinických štúdiách zvyčajne zostal sérový draslík v norme, u niektorých pacientov sa vyskytla hyperkaliémia. Medzi rizikové faktory vzniku hyperkaliémie patrí renálna insuficiencia, diabetes mellitus a súbežné užívanie diuretík šetriacich draslík (napríklad spironolaktón, triamterén alebo amilorid), draslíkových doplnkov, náhrad solí obsahujúcich draslík alebo iných liekov spôsobujúcich zvýšenie sérového draslíka (napríklad heparín). Použitie vyššie uvedených liekov najmä u pacientov s poškodením renálnych funkcií, môže viesť k významnému zvýšeniu sérového draslíka.


Pokiaľ je fosinopril sodný podávaný v kombinácii s diuretikom, ktoré spôsobuje stratu draslíka, môže sa diuretikom indukovaná hypokaliémia zlepšiť.


Lítium

Počas súbežného podávania lítia s ACE inhibítormi boli hlásené reverzibilné zvýšenie sérových koncentrácií lítia a toxicita. Súbežné podávanie tiazidových diuretík môže zvyšovať riziko lítiovej toxicity a ešte zosilniť ACE inhibítormi zvýšenú toxicitu lítia. Užívanie fosinoprilu sodného v kombinácii s lítiom sa neodporúča, pokiaľ je však podávanie takejto kombinácie nevyhnutné, sérové hladiny lítia musia byť starostlivo sledované (pozri časť 4.4).


Nesteroidné antiflogistiká (NSAID) vrátane kyseliny acetylsalicylovej v dávke ≥ 3 g/deň

Trvalé podávanie nesteroidných antiflogistík môže znižovať antihypertenzné účinky ACE inhibítorov. Nesteroidné antiflogistiká a ACE inhibítory majú aditívny účinok na zvýšenie sérového draslíka a môžu viesť k zhoršeniu renálnych funkcií. Tieto účinky sú zvyčajne reverzibilné. Zriedkavo môže dôjsť k renálnemu zlyhaniu a to najmä u pacientov s poškodenými renálnymi funkciami ako sú napríklad starší alebo dehydratovaní pacienti.


Ostatné antihypertenzíva

Kombinácia s ostatnými antihypertenznými liekmi, ako sú napríklad betablokátory, metyldopa, antagonisti kalcia a diuretiká, môžu zvyšovať antihypertenzné účinky. Súbežné používanie s glyceryltrinitrátom a inými nitráty alebo inými vazodilatátormi môže ďalej znížiť krvný tlak.


Tricyklické antidepresíva / antipsychotiká / anestetiká

Súbežné používanie niektorých anestetík, tricyklických antidepresív a antipsychotík s ACE inhibítormi môže vyústiť do ďalšieho zníženia krvného tlaku (pozri časť 4.4).


Sympatomimetiká

Sympatomimetiká môžu znižovať antihypertenzné účinky ACE inhibítorov.


Antidiabetiká

Epidemiologické štúdie naznačujú, že súbežné podávanie ACE inhibítorov a antidiabetík (inzulíny, perorálne antidiabetiká) môže zvýrazniť efekt zníženia hladiny krvnej glukózy a spôsobiť riziko hypoglykémie. Tento fenomén sa javí oveľa pravdepodobnejší počas prvých týždňov kombinovanej liečby a u pacientov s poškodením obličiek.


Kyselina acetylsalicylová, trombolytiká, betablokátory, nitráty

Fosinopril sodný môže byť používaný súbežne s kyselinou acetylsalicylovou (v kardiologických dávkach), trombolytikami, betablokátormi a/alebo nitrátmi.


Imunosupresíva, cytostatiká, systémové kortikosteroidy alebo prokaínamid, alopurinol

Kombinácii fosinoprilu sodného s imunosupresívnymi liekmi a/alebo s liekmi, ktoré môžu spôsobiť leukopéniu sa treba vyhnúť.


Alkohol

Alkohol zosilňuje hypotenzný účinok fosinoprilu sodného.


Antacidá

Antacidá (napríklad hydroxid hlinitý, hydroxid horečnatý, simetikón) môžu narušiť absorpciu fosinoprilu sodného a preto medzi podaním oboch liekov musí byť časový odstup najmenej dve hodiny.


Laboratórne interakcie

Fosinopril sodný môže v kvalitatívnych rozboroch, založených na metóde absorpcie na aktívne uhlie, spôsobovať falošne nízke stanovenie sérovej hladiny digoxínu (kit RIA Digi-Tabpre digoxín). Pred vyšetrením prištítnych teliesok sa odporúča liečbu fosinoprilom sodným na niekoľko dní prerušiť.


4.6. Gravidita a laktácia


Gravidita

Použitie ACE inhibítorov sa neodporúča počas prvého trimestra gravidity (pozri časť 4.4). Použitie ACE inhibítorov je kontraindikované počas druhého a tretieho trimestra gravidity (pozri časti 4.3 a 4.4).


Epidemiologické údaje týkajúce sa rizika teratogenity po expozícii ACE inhibítormi počas prvého trimestra gravidity nie sú jednoznačné; nie je však možné vylúčiť malé zvýšenie rizika. Pokiaľ sa kontinuálna liečba ACE inhibítormi nepovažuje za nevyhnutnú, pacientky plánujúce graviditu majú prejsť na alternatívnu liečbu antihypertenzívami, u ktorých bola preukázaná bezpečnosť použitia počas gravidity. Po diagnostikovaní gravidity sa má liečba ACE inhibítormi ihneď ukončiť a ak je to vhodné, má sa začať alternatívna liečba.


Je známe, že expozícia ACE inhibítormi počas druhého a tretieho trimestra vyvoláva u ľudí fetotoxicitu (zníženú funkciu obličiek, oligohydramnión, spomalenie osifikácie lebky) a neonatálnu toxicitu (renálne zlyhanie, hypotenziu, hyperkaliémiu). (Pozri časť 5.3.) Ak došlo k expozícii ACE inhibítorom od druhého trimestra gravidity, odporúča sa ultrazvukové vyšetrenie funkcie obličiek a lebky. Deti, ktorých matky užívali ACE inhibítory, majú byť pozorne sledované kvôli prípadnej hypotenzii (pozri aj časť 4.3 a 4.4).


Laktácia

Keďže údaje týkajúce sa použitia fosinoprilu počas dojčenia nie sú k dispozícii, fosinopril sa neodporúča a uprednostňujú sa alternatívne lieky, u ktorých bola dostatočne preukázaná bezpečnosť použitia počas dojčenia, a to najmä počas dojčenia novorodenca alebo nedonoseného dieťaťa.


4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Hoci sa nepredpokladá, že by mohol fosinopril sodný účinkovať priamo, ale nežiaduce účinky ako sú napríklad hypotenzia alebo závraty, môžu ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


K tomu môže najčastejšie dochádzať v závislosti na vnímavosti pacienta najmä na začiatku liečby, pri zvýšení dávky, pri prechode z iných liekov a pri súbežnom užívaní alkoholu.


4.8. Nežiaduce účinky


U pacientov liečených fosinoprilom sodným boli nežiaduce účinky zvyčajne mierne a prechodné.


Veľmi časté: >1/10

Časté: >1/100 a <1/10

Menej časté: >1/1000 a <1/100

Zriedkavé: >1/10 000 a <1/1000

Veľmi zriedkavé: <1/10 000 zahŕňajúci jednotlivé hlásenia


Poruchy krvi a lymfatického systému

Menej časté: Prechodné zníženie hemoglobínu, zníženie hematokritu.

Zriedkavé: Prechodná anémia, eozinofília, leukopénia, lymfadenopatia, neutropénia, trombocytopénia.

Veľmi zriedkavé: Agranulocytóza.


Poruchy metabolizmu a výživy

Menej časté: Zníženie chuti do jedla, dna, hyperkaliémia.


Psychické poruchy

Menej časté: Depresia, zmätenosť.


Poruchy nervového systému

Časté: Závraty, bolesti hlavy

Menej časté: Cievna mozgová príhoda, parestézia, somnolencia, mŕtvica, synkopa, poruchy chuti, tremor, poruchy spánku.

Zriedkavé: Dysfázia, poruchy pamäti, dezorientácia.


Poruchy oka

Menej časté: Poruchy videnia.


Poruchy ucha a labyrintu

Menej časté: Bolesti ucha, tinnitus, vertigo.


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Časté: Tachykardia.

Menej časté: Angina pectoris, infarkt myokardu alebo cerebrovaskulárna príhoda, palpitácie, zástava srdca, poruchy rytmu, poruchy vedenia.


Poruchy ciev

Časté: Hypotenzia, ortostatická hypotenzia.

Menej časté: Hypertenzia, šok, prechodná ischémia.

Zriedkavé: Sčervenanie, krvácanie, periférne cievne ochorenie.


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté: Kašeľ.

Menej časté: Dyspnoe, rinitída, sinusitída, tracheobronchitída.

Zriedkavé: Bronchospazmus, epistaxa, laryngitída / chrapot, pneumónia, edém pľúc.


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté: Nevoľnosť, vracanie, hnačka.

Menej časté: Zápcha, sucho v ústach, flatulencia.

Zriedkavé: Orálne lézie, pankreatitída, opuch jazyka, distenzia brucha, dysfágia.

Veľmi zriedkavé: Angioedém čriev, (sub)ileus.


Poruchy pečene a žlčových ciest

Zriedkavé: Hepatitída.

Veľmi zriedkavé: Pečeňové zlyhanie.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté: Vyrážka, angioedém, dermatitída.

Menej časté: Nadmerné potenie, pruritus, žihľavka.

Zriedkavé: Ekchymóza.


Bol hlásený komplex symptómov, ktoré môžu zahŕňať jeden alebo viac z nasledujúcich príznakov: horúčka, vaskulitída, myalgia, artralgia/artritída, pozitívne antinukleárne protilátky (ANA), zvýšená krvná sedimentácia (FW), eozinofília a leukocytóza, vyrážka, fotosenzitivita alebo iné dermatologické prejavy.


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Menej časté: Myalgia.

Zriedkavé: Artritída.


Poruchy obličiek a močových ciest

Menej časté: Renálne zlyhanie, proteinúria.

Zriedkavé: Poruchy prostaty.

Veľmi zriedkavé: Akútne renálne zlyhanie.


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Menej časté: Sexuálne dysfunkcie.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté: Bolesť na hrudníku (nekardiálna), slabosť.

Menej časté: Horúčka, periférny edém, náhla smrť, torakálna bolesť.

Zriedkavé: Slabosť v jednej končatine.


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Časté: Zvýšenie alkalickej fosfatázy, zvýšenie bilirubínu, zvýšenie LDH, zvýšenie transamináz.

Menej časté: Váhový prírastok, zvýšenie krvnej urey, zvýšenie sérového kreatinínu, hyperkaliémia.

Zriedkavé: Mierne zvýšenie hemoglobínu, hyponatriémia.


V klinických štúdiách s fosinoprilom sa incidencia nežiaducich účinkov u starších (viac ako 65 let) a mladších pacientov neodlišovala.


Údaje o bezpečnosti v detskej populácii užívajúcej fosinopril sú stále limitované, dostupnú sú iba hodnotenia krátkodobého podávania lieku. V randomizovanej klinickej štúdii zahŕňajúcej 253 detí a mladistvých vo veku 6 až 16 rokov v štvortýždňovej zaslepenej fáze sa vyskytli nasledujúce nežiaduce účinky: bolesť hlavy (13,9 %), hypotenzia (4,8 %), kašeľ (3,6 %), hyperkaliémia (3,6 %), zvýšená koncentrácia kreatinínu v sére (9,2 %), zvýšená koncentrácia kreatínkinázy v sére (2,9 %). Na rozdiel od dospelých, v tejto klinickej štúdii sa vyskytlo aj zvýšenie kreatínkinázy (aj keď dočasné, bez klinických príznakov). Dlhodobý účinok fosinoprilu na rast, pubertu a všeobecný vývoj nebol skúmaný.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, Sekcia bezpečnosti liekov a klinického skúšania, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26, tel: + 421 2 507 01 206, fax: + 421 2 507 01 237, internetová stránka: http://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk.


4.9. Predávkovanie


Príznaky súvisiace s predávkovaním ACE inhibítormi môžu zahŕňať hypotenziu, obehový šok, poruchy elektrolytov, zlyhanie obličiek, hyperventiláciu, tachykardiu, palpitáciu, bradykardiu, závrat, úzkosť a kašeľ. Odporúčanou liečbou predávkovania je intravenózna infúzia fyziologického roztoku.


Po požití nadmernej dávky musí byť pacient pod starostlivým dohľadom, najlepšie na jednotke intenzívnej starostlivosti. Musia sa často vyšetrovať sérové elektrolyty a kreatinín. Terapeutické opatrenia závisia na povahe a závažnosti príznakov. Pokiaľ došlo k požitiu lieku nedávno, musia byť vykonané opatrenia, ktoré zabraňujú absorpcii, ako napríklad výplach žalúdka, podanie adsorbentov a síranu sodného do 30 minút po požití lieku a urýchlená eliminácia. Pokiaľ dôjde k hypotenzii, pacient musí byť uložený do protišokovej polohy a okamžite musia byť podané soli a doplnky na úpravu objemu. Má sa zvážiť liečba angiotenzínom II. Bradykardia alebo rozsiahle vagálne reakcie sa majú upraviť podaním atropínu. Je vhodné zvážiť použitie pacemakeru.


Fosinoprilát nie je možné z tela odstrániť dialýzou.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


 1. Farmakodynamické vlastnosti


ATC kód: C09A A09

Farmakoterapeutická skupina: ACE inhibítory, samotné.


Mechanizmus účinku

Fosinopril sodný je esterovým prekurzorom dlhodobo účinného ACE inhibítora, fosinoprilátu. Po perorálnom podaní je fosinopril rýchlo a plne metabolizovaný na aktívny fosinoprilát. Fosinopril sodný obsahuje fosfínovú skupinu, ktorá sa môže špecificky viazať na aktívne miesto peptidyl dipeptidázového angiotenzín-konvertujúceho enzýmu, čo bráni premene dekapeptidu angiotenzínu I na oktapeptid angiotenzín II. Výsledné zníženie hladiny angiotenzínu II vedie k zníženiu vazokonstrikcie a zníženiu sekrécie aldosterónu, ktoré môže indukovať mierne zvýšenie sérového draslíka a stratu sodíka a tekutiny. Zvyčajne nedochádza ku zmenám krvného prietoku obličkami alebo rýchlosti glomerulárnej filtrácie.


ACE inhibícia rovnako bráni odbúravaniu silného vazodepresoru bradykinínu, čo prispieva k antihypertenznému účinku. Fosinopril sodný vykazuje liečebný účinok u hypertonikov s nízkymi hladinami renínu.


U pacientov so srdcovým zlyhaním sa predpokladá, že pozitívne účinky fosinoprilu sodného sú spôsobené najmä supresiou renín-angiotenzín-aldosterónového systému. ACE inhibícia znižuje pre-load a after-load.


Farmakodynamické vlastnosti

Podávanie fosinoprilu sodného pacientom s hypertenziou znižuje krvný tlak v polohe v ležmo aj postojačky bez signifikantného nárastu srdcovej frekvencie.


Pri hypertenzii fosinopril sodný znižuje krvný tlak za jednu hodinu po podaní, maximálny účinok bol pozorovaný za 3-6 hodín. Pri obvyklom dennom dávkovaní vydrží antihypertenzný účinok počas 24 hodín. U niektorých pacientov, ktorým sú podávané nižšie dávky, môže byť účinok na konci dávkovacieho intervalu znížený. Ortostatický efekt a tachykardia sú zriedkavé, ale môžu sa však objavovať u pacientov s depléciou solí alebo s hypovolémiou (pozri časť 4.4). U niektorých pacientov vývoj optimálneho krvného tlaku môže vyžadovať až 3-4 týždne liečby. Fosinopril sodný a tiazidové diuretiká majú aditívny účinok.


Pri srdečnom zlyhaní fosinopril sodný zlepšuje príznaky a toleranciu námahy a znižuje závažnosť srdcového zlyhania a frekvenciu hospitalizácií z tohto dôvodu.


V štúdii zahŕňajúcej 8 cirhóznych pacientov, 20 mg fosinoprilu denne počas jedného mesiaca nezmenilo obličkové (alanín transferáza, gama-glutamyl-transpeptidáza, test galaktózového klírensu a test antipyrínového klírensu) ani pečeňové funkcie.


Redukcia krvného tlaku nízkymi (0,1 mg/kg), stredne vysokými (0,3 mg/kg) a vysokými (0,6 mg/kg) dávkami fosinoprilu podávaného jedenkrát denne bola hodnotená randomizovanou dvojito zaslepenou štúdiou zahrňujúcou 252 detí a mladistvých vo veku 6-16 rokov s hypertenziou alebo vyšším krvným tlakom. Na konci 4 týždňov liečby bola priemerná redukcia systolického krvného tlaku podobná u detí liečených nízkou, stredne vysokou a vysokou dávkou fosinoprilu. Nepotvrdila sa súvislosť odpovede a dávky medzi týmito tromi dávkami. Nie je stanovená optimálna dávka pre použitie u detí akéhokoľvek veku. Nie je dostupná vhodná sila lieku pre deti s hmotnosťou nižšou ako 50 kg.


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Po perorálnom podaní je priemerný rozsah absorpcie fosinoprilu 30 % až 40 %. Absorpcia fosinoprilu nie je ovplyvnená prítomnosťou potravy v tráviacej sústave, rýchlosť a absorpcia však môže byť znížená. Rýchla a úplná hydrolýza na aktívny fosinoprilát prebieha v gastrointestinálnej sliznici a v pečeni.

Čas do dosiahnutia Cmaxnezávisí na dávke, maximálna koncentrácia sa dosahuje približne za tri hodiny a zodpovedá vrcholu inhibície odpovede na angiotenzín I, ktorý sa môže zistiť za 3 až 6 hodín po podaní. Po podaní niekoľkých alebo jednej dávky sú farmakokinetické parametre (Cmax, AUC) priamo úmerné použitej dávke fosinoprilu.


Distribúcia

Fosinoprilát sa vyznačuje vysokou väzbou na proteíny (> 95%), má relatívne malý distribučný objem a nízku väzbu na bunkové komponenty krvi.


Metabolizmus

Jednu hodinu po perorálnom podaní fosinoprilu sodného zostáva v plazme nezmenené menej ako 1% fosinoprilu; 75% je prítomné vo forme aktívneho fosinoprilátu, 15-20% vo forme glukuronidu fosinoprilátu (neaktívny) a zvyšok (~5%) ako 4-hydroxy metabolit fosinoprilátu (aktívny).


Eliminácia

Po intravenóznom podaní je fosinopril eliminovaný obličkami aj pečeňou. U pacientov s hypertenziou a s normálnou funkciou obličiek a pečene, ktorým boli podávané opakované dávky fosinoprilu, bol priemerný efektívny polčas akumulácie fosinoprilátu T½ 11,5 hodiny. U pacientov so srdcovým zlyhaním bol efektívny T½ 14 hodín. Fosinopril je eliminovaný obličkami aj pečeňou.


Osobitné skupiny pacientov

U pacientov s renálnym zlyhaním (kreatinínový klírens < 80 ml/min/1,73 m2) bol celkový telesný klírens fosinoprilátu približne polovičný v porovnaní s hodnotami pozorovanými u pacientov s normálnymi renálnymi funkciami, napriek tomu v absorpcii, biologickej dostupnosti a väzbe na plazmatické proteíny neboli pozorované žiadne signifikantné zmeny. Klírens fosinoprilátu sa nelíši od stupňa renálneho zlyhania; znížení renálnej eliminácie je kompenzované zvýšením hepatobiliárnej eliminácie. U pacientov s niekoľkými stupňami renálneho zlyhania, vrátane terminálneho štádia renálneho zlyhania (kreatinínový klírens < 10 ml/min/1,73 m2), bol pozorovaný mierny nárast hodnôt AUC (menej ako dvojnásobok normálnych hodnôt).


U pacientov s pečeňovým zlyhaním (alkoholizmus alebo biliárna cirhóza) nie je hydrolýza fosinoprilu sodného signifikantne znížená, aj keď rýchlosť hydrolýzy môže byť znížená. Celkový klírens fosinoprilátu je takmer polovičný oproti klírensu u pacientov s normálnou funkciou pečene.


Dostupné sú limitované farmakokinetické údaje u detí a mladistvých z jednodávkovej štúdie zahŕňajúcej 19 pacientov s hypertenziou vo veku 6 až 16 rokov užívajúcich 0,3 mg/kg roztoku fosinoprilu.

Zistilo sa, že hodnoty AUC a Cmaxfosinoprilátu (aktívna forma fosinoprilu) u detí vo veku 6 až 16 rokov boli porovnateľné ako u dospelých užívajúcich 20 mg fosinoprilu vo forme roztoku. Polčas vylučovania fosinoprilátu bol 11 – 13 hodín a bol podobný vo všetkých fázach štúdie.


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí. Štúdie reprodukčnej toxicity naznačujú, že fosinopril nemá negatívne účinky na fertilitu a reprodukciu u potkanov a nie je teratogénny. Bolo dokázané, že trieda ACE inhibítorov pri podávaní v druhom alebo treťom trimestri vykazuje nežiaduce účinky na neskorý fetálny vývoj a môže spôsobiť úmrtie plodu a vrodené chyby, najmä postihujúce lebku. Boli taktiež zaznamenané fetotoxicita, intrauterinná rastová retardácia a priechodnosť ductus arteriosus. Tieto vývojové anomálie sú čiastočne považované za priamy účinok ACE inhibítorov na fetálny renín-angiotenzínový systém a čiastočne za dôsledok ischémie spôsobenej hypotenziou u matky a poklesom prietoku krvi placentou k plodu a prísunu kyslíku a živín k plodu. V štúdii, kde bol samiciam potkana podávaný fosinopril pred párením a počas gestácie, bola zvýšená incidencia úmrtia mláďat v priebehu laktácie. Bolo dokázané, že liečivo prestupuje placentou a je vylučované do mlieka.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


 1. Zoznam pomocných látok


Bezvodá laktóza

Povidón K30

Krospovidón

Mikrokryštalická celulóza

Nátriumlaurylsulfát

Glyceroldibehenát


 1. Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3. Čas použiteľnosti


2 roky.


6.4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C. Uchovávajte v pôvodnom obale.


6.5. Druh obalu a obsah balenia


Skladačky obsahujúce priesvitné PVC/PVdC-alumíniové blistre.

Veľkosť balení je 14, 20, 28, 30, 50, 56, 84, 90 alebo 100 tabliet alebo (20x20) tabliet ako klinické balenie.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


 1. Držiteľ rozhodnutia o registrácii


TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Bratislava

Slovenská republika


8. Registračné číslo


58/0312/05-s


9. Dátum prvej registrácie/Predĺženia registrácie


16.9.2005


10. Dátum revízie textu


Máj 2013

Fosinopril-Teva 20 mg