+ ipil.sk

Fosrenol 250 mg žuvacie tabletyPríbalový leták


Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č.: 2013/04065-PRE, 2013/04066-PRE, 2013/04067-PRE a 2013/04068-PRE

Písomná informácia pre používateľa


Fosrenol 250 mg žuvacie tablety

Fosrenol 500 mg žuvacie tablety

Fosrenol 750 mg žuvacie tablety

Fosrenol 1000 mg žuvacie tablety


Lantán


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.


 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:


1. Čo je Fosrenol a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Fosrenol

3. Ako užívať Fosrenol

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Fosrenol

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Fosrenola na čo sa používa


Fosrenol sa používa na zníženie hladiny fosfátu v krvi u dospelých pacientov s chronickou poruchou obličiek.


Pacienti, ktorí majú obličky, ktoré nepracujú správne, nie sú schopní regulovať hladinu fosfátu v krvi. Množstvo fosfátu v ich krvi preto narastá (váš lekár to môže nazvať hyperfosfatémia).


Fosrenol je liek, ktorý v organizme znižuje vstrebávanie fosfátu z potravy tým, že ho v tráviacom trakte viaže. Fosfát, ktorý sa naviazal na Fosrenol sa nemôže vstrebať cez steny čriev.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Fosrenol


Neužívajte Fosrenol


 • ak ste alergický na hydrát uhličitanu lantanitého alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • ak máte príliš málo fosfátu v krvi (hypofosfatémia).


Upozornenia a opatrenia


Predtým, ako začnete užívať Fosrenol, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika, ak viete, že máte alebo ste mali niektorý z nasledujúcich stavov:


 • vred žalúdka;

 • ulceróznu kolitídu (vredovitý zápal hrubého čreva);

 • Crohnovu chorobu;

 • nepriechodnosť čriev;

 • zníženú funkciu pečene alebo obličiek.


Ak máte zníženú funkciu obličiek, váš lekár sa môže rozhodnúť z času na čas prekontrolovať hladiny vápnika v krvi. Ak máte príliš málo vápnika, môžete dodatočne dostať vápnik.


Ak ste v minulosti absolvovali operáciu v oblasti brušnej dutiny alebo ste mali infekciu alebo zápal v brušnej dutine/črevách (peritonitída), povedzte to svojmu lekárovi.


V prípade, že potrebujete röntgenové vyšetrenie, informujte svojho lekára o tom, že užívate Fosrenol, pretože to môže ovplyvniť výsledky tohto vyšetrenia.


Iné lieky a Fosrenol


Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Fosrenol môže ovplyvniť vstrebávanie niektorých liekov z vášho tráviaceho traktu. Ak užívate chlorokvín (na reumatizmus a maláriu), ketokonazol (na plesňové infekcie) alebo tetracyklínové či doxycyklínové antibiotiká, tieto lieky sa nesmú užívať skôr ako 2 hodiny pred alebo po užití Fosrenolu.


Neodporúča sa perorálne (cez ústa) užívať floxacínové antibiotiká (vrátane ciprofloxacínu) skôr ako 2 hodiny pred a skôr ako 4 hodiny po užití Fosrenolu.


Ak užívate tyroxín (pri zníženej aktivite štítnej žľazy), nesmie sa užívať skôr ako 2 hodiny pred a skôr ako 2 hodiny po užití Fosrenolu. Váš lekár možno bude chcieť pozorne sledovať krvné hladiny hormónu stimulujúceho štítnu žľazu (TSH).


Fosrenol a jedlo a nápoje


Fosrenol sa má užívať s jedlom alebo okamžite po jedle. Pokyny ako užívať Fosrenol nájdete v časti 3.


Tehotenstvo a dojčenie


Fosrenol sa nesmie užívať počas tehotenstva. Ak ste tehotná alebo ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Keďže nie je známe, či sa liek môže preniesť na dieťa z materského mlieka, nesmiete dojčiť počas užívania Fosrenolu. Ak dojčíte, pred užívaním akýchkoľvek liekov sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov


Nevoľnosť a závrat (pocit nevoľnosti alebo „krútenia hlavy“) patria medzi zriedkavé vedľajšie účinky hlásené pacientmi, ktorí užívajú Fosrenol. Ak sa u vás vyskytnú tieto vedľajšie účinky, môže to ovplyvniť vašu schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


Fosrenol obsahuje glukózu.


Ak vám lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívať Fosrenol


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Fosrenol sa má užívať s jedlom alebo okamžite po jedle. Tablety sa musia požuť a neprehĺtať celé. Na uľahčenie rozžuvania sa tablety môžu rozdrviť. Dodatočný príjem tekutín nie je potrebný.


Váš lekár vám povie koľko tabliet musíte užívať pri každom jedle (vaša denná dávka bude rozdelená medzi jedlá). Počet tabliet, ktoré budete užívať, bude závisieť od:

 • vašej stravy (množstvo fosfátu v požívanej strave)

 • hladiny fosfátu vo vašej krvi.


Na začiatku bude vaša denná dávka Fosrenolu zvyčajne 1 tableta užitá s každým jedlom (3 tablety denne). Každé 2-3 týždne vám bude lekár kontrolovať hladinu fosfátu vo vašej krvi a môže dávku zvýšiť, kým sa u vás nedosiahne prijateľná hladina fosfátov v krvi.


Fosrenol pôsobí tak, že vo vašom čreve viaže fosfát obsiahnutý v potrave. Je veľmi dôležité, aby ste Fosrenol užívali s každým jedlom. Ak zmeníte stravu, povedzte to svojmu lekárovi, pretože môže byť potrebné užiť ďalší Fosrenol. Váš lekár vám poradí, ako v takomto prípade postupovať.


Ak užijete viac Fosrenolu, ako máte


Ak užijete príliš veľa tabliet, povedzte to svojmu lekárovi a prehodnoťte s ním riziko a požiadajte ho o radu. Príznakmi predávkovania môžu byť nevoľnosť a bolesť hlavy.


Ak zabudneteužiť Fosrenol


Je dôležité užívať Fosrenol s každým jedlom.


V prípade, že ste zabudli užiť tablety Fosrenolu, užite ďalšiu dávku pri nasledujúcom jedle. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Ak Fosrenol užijete pred jedlom, existuje vyššia pravdepodobnosť, že sa u vás vyskytnú vedľajšie účinky ako sú nevoľnosť a vracanie. Liek užívajte vždy počas jedla alebo okamžite po jedle.


Veľmi časté vedľajšie účinky (môžu postihovať viac ako 1 z 10 pacientov):

 • Nevoľnosť, vracanie, hnačka, bolesť žalúdka, bolesť hlavy, svrbenie, vyrážka.


Časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 pacientov):

 • Zápcha, pálenie záhy, plynatosť.

 • Hypokalciémia (príliš málo vápnika v krvi) je tiež častý vedľajší účinok; príznakmi môžu byť mravčenie v rukách a nohách, svalové a brušné kŕče alebo kŕče lícnych svalov a svalov na nohách.


Ak mávate zápchu, informujte svojho lekára. Môže to byť jeden z prvých príznakov blokády čriev.


Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 pacientov):

 • Únava; pocit nepohodlia; bolesť na hrudi; slabosť; opuch rúk a nôh; bolesť tela; závrat; točenie hlavy; grganie; zápaly žalúdka a čriev (gastroenteritída); poruchy trávenia; syndróm dráždivého čreva; suchosť v ústach; ochorenia zubov; zápal pažeráka alebo úst; riedka stolica; zvýšenie určitých pečeňových enzýmov, paratyroidného hormónu, hliníka, vápnika a glukózy v krvi; zvýšená alebo znížená hladina fosfátu v krvi; smäd; strata hmotnosti; bolesť kĺbov; svalová bolesť; oslabenie a rednutie kostí (osteoporóza); nechutenstvo alebo zvýšená chuť do jedla; zápal hrtanu; strata vlasov; zvýšené potenie; poruchy chuti a zvýšený počet bielych krviniek.


Hlásenie vedľajších účinkov


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Fosrenol


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a na označení fľaše. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Fosrenol obsahuje


Liečivo je 250 mg, 500 mg, 750 mg alebo 1000 mg lantánu (ako hydrát uhličitanu lantanitého).


Ďalšie zložky sú dextráty (hydratované), koloidný bezvodý oxid kremičitý a magnéziumstearát.


Ako vyzerá Fosrenol a obsah balenia


Fosrenol je biela plochá okrúhla žuvacia tableta so skosenými hranami, na jednej strane s vyrazeným „S405/250“ (250 mg), „S405/500” (500 mg), „S405/750” (750 mg) alebo „S405/1000” (1000 mg).


Tablety sa dodávajú v plastových fľašiach po 40, 90, 200 alebo 400 tabliet (250 mg); 20, 45, 100, 200, alebo ako viacpočetné balenie obsahujúce 90 (2 balenia po 45) žuvacích tabliet (500 mg); 15, 30, 45, 75, 150 tabliet, alebo ako viacpočetné balenie obsahujúce 90 (6 balení po 15) žuvacích tabliet (750 mg) a 10, 15, 30, 50, 100 tabliet, alebo ako viacpočetné balenie obsahujúce 90 (6 balení po 15) žuvacích tabliet (1000 mg).


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii je:


Shire Pharmaceutical Contracts Ltd., Hampshire International Business Park, Chineham, Basingstoke, Hampshire RG24 8EP, Veľká Británia.


Výrobca je:

Shire Pharmaceutical Contracts Ltd., Hampshire International Business Park, Chineham, Basingstoke, Hampshire RG24 8EP, Veľká Británia.


Hamol Limited, Thane Road, Nottingham, Nottinghamshire NG90 2DB, Veľká Británia.


Wasdell Packaging Limited, Units 1-8, Euro Way Industrial Estate, Blagrove, Swindon, SN5 8YW, Veľká Británia.


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:


BIOHEM, spol. s.r.o., Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín, Slovenská republika

Email: biohem@biohem.sk. Tel.: +421-32-650 50 05.


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Island, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švédsko


Fosrenol


Írsko, Taliansko


Foznol


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 01/2015.


5

Fosrenol 250 mg žuvacie tablety

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č.: 2013/04065-PRE


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Fosrenol 250 mg žuvacie tablety


2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie


Každá žuvacia tableta obsahuje hydrát uhličitanu lantanitého, čo zodpovedá 250 mg lantánu.


Pomocné látky so známym účinkom:

Žuvacie tablety v priemere obsahujú 533 mg dextrátov s obsahom glukózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Žuvacia tableta.


Biele okrúhle, 13 mm, ploché tablety so skosenými hranami na jednej strane s vyrazeným „S405/250“.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Fosrenol je indikovaný u dospelých pacientov ako látka viažuca fosfát, ktorá sa používa na kontrolu hyperfosfatémie pri chronickom zlyhaní obličiek u pacientov na hemodialýze alebo na nepretržitej ambulantnej peritoneálnej dialýze (CAPD). Fosrenol je indikovaný aj u dospelých pacientov s chronickou poruchou obličky, ktorí nie sú na dialýze, so sérovými hladinami fosfátov1,78 mmol/l, u ktorých nízkofosfátová diéta samotná nie je z hľadiska kontroly sérových hladín fosfátov postačujúca.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Fosrenol je na perorálne podanie.


Tablety sa musia požuť a neprehĺtať celé. Tablety sa môžu rozdrviť na uľahčenie žuvania.


Dospelí, vrátane starších osôb (>65 rokov)

Fosrenol sa má užívať s jedlom alebo okamžite po jedle s dennou dávkou rozdelenou medzi jedlá. Pacienti majú dodržiavať odporúčanú diétu, aby sa kontroloval príjem fosfátov a tekutín. Fosrenol je dostupný ako žuvacia tableta, preto sa možno vyhnúť ďalšiemu príjmu tekutín. Majú sa kontrolovať hladiny fosfátu v sére a každé 2 - 3 týždne sa má titrovať dávka Fosrenolu, až kým sa nedosiahnu akceptovateľné hladiny fosfátu v sére a potom ich pravidelne sledovať.


Kontrola hladiny fosfátov v sére sa preukázala pri dávkach začínajúcich od 750 mg denne. Maximálna dávka testovaná v klinických skúšaniach na limitovanom počte pacientov je 3750 mg. Pacienti, ktorí odpovedajú na liečbu lantánom, zvyčajne dosahujú prijateľné hladiny fosfátov v sére pri dávkach 1500 – 3000 mg lantánu denne.


Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť Fosrenolu u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov neboli stanovené (pozri časť 4.4 a 5.1).


Porucha funkcie pečene

Vplyv poruchy funkcie pečene na farmakokinetiku Fosrenolu nebol posúdený. Vzhľadom na mechanizmus jeho účinku a to, že metabolizmus neprebieha v pečeni, sa dávky pri poruche funkcie pečene nemajú meniť, ale títo pacienti majú byť pozorne sledovaní (pozri časti 4.4 a 5.2).


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvekz pomocných látok uvedených v časti 6.1.


Hypofosfatémia.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


V štúdiách na zvieratách sa po použití Fosrenolu zistilo ukladanie lantánu v tkanivách. V 105 biopsiách kostí pacientov liečených Fosrenolom, u niektorých až do 4,5 roka, sa časom zistili stúpajúce hladiny lantánu (pozri časť 5.1). Nie sú dostupné žiadne klinické údaje o ukladaní lantánu v iných ľudských tkanivách. Používanie Fosrenolu v klinických štúdiách dlhších ako 2 roky je v súčasnosti obmedzené. Liečba probandov Fosrenolom po dobu do 6 rokov však nepreukázala zmenu v profile prínosu/rizika.


Pacienti s akútnym peptickým vredom, ulceróznou kolitídou, Crohnovou chorobou a obštrukciou čriev neboli zahrnutí do klinických skúšaní s Fosrenolom. U týchto pacientov sa má Fosrenol používať až po dôkladnom posúdení prínosu a rizika. Je známe, že Fosrenol spôsobuje zápchu (pozri časť 4.8) a preto je u pacientov s predispozíciou k obstipácii čriev potrebná zvýšená opatrnosť (napr. po chirurgickom zákroku v brušnej dutine, peritonitíde).


U pacientov s renálnou insuficienciou sa môže vyvinúť hypokalciémia. Fosrenol neobsahuje kalcium. Hladiny kalcia v sére sa preto v tejto skupine pacientov majú kontrolovať v pravidelných časových intervaloch a majú sa podávať vhodné doplnky.


Lantán nie je metabolizovaný enzýmami pečene, ale s najväčšou pravdepodobnosťou sa vylučuje do žlče. Pri spomalení prietoku žlče môže dôjsť aj k postupne nižšej eliminácii lantánu, čo môže viesť k vyšším hladinám v plazme a k zvýšenému ukladaniu lantánu v tkanivách (pozri časti 5.2 a 5.3). Keďže pečeň je hlavným orgánom eliminácie absorbovaného lantánu, odporúča sa monitorovanie funkčných testov pečene.


Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť Fosrenolu u pediatrických a adolescentných pacientov nebola stanovená; neodporúča sa podávať liek deťom a adolescentom (pozri časť 4.2).


Ak sa u pacienta rozvinie hypofosfatémia, podávanie Fosrenolu sa má prerušiť.


Röntgenové vyšetrenie brucha u pacientov užívajúcich uhličitan lantanitý môže mať vzhľad typický pre kontrastnú látku.


Pacienti so zriedkavou glukózo-galaktózovou malabsorpciou nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Hydrát uhličitanu lantanitého môže zvyšovať žalúdočné pH.Odporúča sa, aby sa zlúčeniny, o ktorých je známe, že interagujú s antacidami, neužívali v priebehu 2 hodín po podaní Fosrenolu (t.j. chlorokvín, hydroxychlorokvín a ketokonazol).


U zdravých jedincov nebola absorpcia a farmakokinetika lantánu ovplyvnená súbežným podávaním citrátu.


Sérové hladiny v tukoch rozpustných vitamínov A, D, E a K neboli v klinických štúdiách ovplyvnené podávaním Fosrenolu.


Štúdie s ľudskými dobrovoľníkmi dokázali, že súbežné podávanie Fosrenolu s digoxínom, warfarínom alebo metoprololom nevyvoláva klinicky významné zmeny farmakokinetického profilu týchto liekov.


V simulovanej žalúdočnej šťave hydrát uhličitanu lantanitého netvoril nerozpustné komplexy s warfarínom, digoxínom, furosemidom, fenytoínom, metoprololom alebo enalaprilom, čo naznačuje nízky potenciál ovplyvnenia absorpcie týchto liekov.


Teoreticky sú však možné interakcie s liekmi, ako je tetracyklín a doxycyklín a ak sa tieto zlúčeniny súbežne podávajú, odporúča sa, aby sa neužívali menej ako 2 hodiny pred a po užití Fosrenolu.


U zdravých dobrovoľníkov v skúšaní s jednorazovou dávkou sa biologická dostupnosť perorálneho ciprofloxacínu po užití spolu s Fosrenolom znížila približne o 50 %. Odporúča sa užívať perorálne floxacínové prípravky najmenej 2 hodiny pred alebo 4 hodiny po užití Fosrenolu.


Bolo zistené, že lieky viažuce fosfáty (vrátane Fosrenolu) znižujú absorpciu levotyroxínu. Z tohto dôvodu sa náhrady tyroidného hormónu nesmú užívať do 2 hodín po užití Fosrenolu a odporúča sa častejšie monitorovať hladiny TSH hormónu u pacientov, ktorí užívajú oba lieky.


Hydrát uhličitanu lantanitého nie je substrátom pre cytochróm P450 a významne neinhibuje aktivity izoenzýmov CYP1A2, CYP2D6, CYP3A4, CYP2C9 alebo CYP2C19 hlavného humánneho cytochrómu P450 in vitro.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití Fosrenolu u gravidných žien.


Jedna štúdia na potkanoch preukázala reprodukčnú fetotoxicitu (oneskorené otváranie očí a pohlavné dozrievanie) a zníženú hmotnosť mláďat pri vysokých dávkach (pozri časť 5.3). Nie je známe potenciálne riziko pre ľudí. Neodporúča sa používať Fosrenol počas gravidity.


Laktácia

Nie je známe, či sa lantán vylučuje do ľudského mlieka. Vylučovanie lantánu do mlieka sa u zvierat neskúmalo. Je potrebné zvážiť rozhodnutie, či má matka pokračovať v laktácii alebo ju prerušiť, alebo či sa má pokračovať alebo prerušiť liečba Fosrenolom. Pri tomto rozhodovaní sa má zvážiť potenciálny prínos laktácie pre dieťa a potenciálny prínos liečby Fosrenolom pre matku.


Fertilita

Nie sú k dispozícii údaje o účinkoch uhličitanu lantanitého na fertilitu u ľudí. Uhličitan lantanitý nemal žiadne nežiaduce účinky na fertilitu v toxikologických štúdiách na potkanoch .


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Fosrenol môže vyvolať nevoľnosť a závrat, ktoré môžu ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Najčastejšie hlásenými nežiaducimi liekovými reakciami, s výnimkou bolesti hlavy a alergických kožných reakcií, sú gastrointestinálneho pôvodu, tieto sa minimalizovali užívaním Fosrenolu s jedlom a spravidla časom ustúpili pri pokračovaní podávania (pozri časť 4.2).


Nasledujúca konvencia bola použitá na stanovenie frekvencie nežiaducich účinkov: Veľmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


Infekcie a nákazy


Menej časté

Gastroenteritída, laryngitída

Poruchy krvi a lymfatického systému


Menej časté

Eozinofília

Poruchy endokrinného systému


Menej časté

Hyperparatyreoidizmus

Poruchy metabolizmu a výživy


Časté

Hypokalciémia

Menej časté

Hyperkalcémia, hyperglykémia, hyperfosfatémia, hypofosfatémia, anorexia, zvýšená chuť do jedla

Poruchy nervového systému


Veľmi časté

Bolesť hlavy

Menej časté

Závrat, zmena chuti

Poruchy ucha a labyrintu


Menej časté

Vertigo

Poruchy gastrointestinálneho traktu


Veľmi časté

Bolesť brucha, hnačka, nauzea, vracanie

Časté

Zápcha, dyspepsia, plynatosť

Menej časté

Grganie, tráviace ťažkosti, syndróm dráždivého čreva, suchosť v ústach, ezofagitída, stomatitída, riedka stolica, ochorenia zubov, bližšie neurčené (NOS)* gastrointestinálne poruchy

Poruchy kože a podkožného tkaniva


Menej časté

Alopécia, zvýšené potenie

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva


Menej časté

Artralgia, myalgia, osteoporóza

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


Menej časté

Asténia, bolesť na hrudi, únava, nevoľnosť, periférny edém, bolesť, smäd

Laboratórne a funkčné vyšetrenia


Menej časté

Zvýšená hladina hliníka v krvi, zvýšenie GGT, zvýšené pečeňové transaminázy, zvýšená alkalická fosfatáza, pokles telesnej hmotnosti.


* Bližšie neurčené


Skúsenosti po uvedení lieku na trh: Počas používania Fosrenolu po jeho schválení boli hlásené prípady alergických kožných reakcií (vrátane kožnej vyrážky, žihľavky, svrbenia) v tesnej časovej súvislosti s liečbou uhličitanom lantanitým. V klinických skúšaniach boli v skupine, ktorá dostávala Fosrenol aj v skupine, ktorá dostávala placebo/aktívny komparátor, zaznamenané kožné alergické reakcie s frekvenciou veľmi časté (≥ 1/10).


Hoci sa hlásilo množstvo ďalších jednotlivých reakcií, žiadna z týchto reakcií sa v tejto populácii pacientov nepokladala za neočakávanú.


Pozorovali sa prechodné zmeny QT, ktoré však nesúviseli so zvýšením nežiaducich srdcových udalostí.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosua rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Nebol hlásený žiaden prípad predávkovania. Najvyššia denná dávka lantánu podaná zdravým dobrovoľníkom počas fázy I klinických skúšaní bola 4718 mg, ktorá sa podávala počas 3 dní. Pozorované nežiaduce udalosti boli mierneho až stredne závažného charakteru a zahŕňali nevoľnosť a bolesť hlavy.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Lieky na liečbu hyperkalémie a hyperfosfatémie.

ATC kód: V03AE03.


Fosrenol obsahuje hydrát uhličitanu lantanitého. Aktivita hydrátu uhličitanu lantanitého ako viazača fosfátu je závislá od vysokej afinity lantánových iónov, ktoré sa uvoľňujú zo soli uhličitanu v kyslom prostredí žalúdka a viaže sa s fosfátmi zo stravy. Vzniká nerozpustný fosforečnan lantanitý, ktorý znižuje absorpciu fosfátu z gastrointestinálneho traktu.


Celkom 1130 pacientov s chronickým zlyhaním obličiek liečených udržiavacou hemodialýzou alebo CAPD sa študovalo v dvoch fázach II a v dvoch fázach III klinických skúšaní. Tri skúšania boli placebom kontrolované (1 s pevnými dávkami a 2 s titrovanými dávkami) a jedna zahŕňala uhličitan vápenatý ako aktívne porovnateľný liek. Počas týchto klinických skúšaní užívalo 1016 pacientov uhličitan lantanitý, 267 užívalo uhličitan vápenatý a 176 pacientov užívalo placebo.


Do 2 randomizovaných placebom kontrolovaných skúšaní vstúpili dialyzovaní pacienti po prečistení organizmu od predchádzajúcich viazačov fosfátov. Po titrácii uhličitanu lantanitého, pri ktorom sa dosiahli sérové hladiny fosfátu 1,3 až 1,8 mmol/L v jednom skúšaní (dávky až do 2 250 mg/denne) alebo ≤1,8 mmol/L v druhom skúšaní (dávky až do 3 000 mg/denne), boli pacienti randomizovaní do udržiavacej liečby s uhličitanom lantanitým alebo s placebom. Po 4 týždňoch placebom kontrolovanej randomizovanej fázy sa zvýšila v obidvoch skúšaniach v skupine s placebom hladina sérového fosfátu o 0,5 až 0,6 mmol/L oproti pacientom, ktorí pokračovali v liečbe s uhličitanom lantanitým.

U 61 % pacientov liečených uhličitanom lantanitým sa udržala odpoveď v porovnaní s 23 % pacientmi, ktorým sa podávalo placebo.


Skúšanie s aktívnym porovnateľným liekom potvrdilo, že hladiny fosfátu v sére sa znížili na cieľové hladiny 1,8 mmol/l na konci 5-týždňového titračného obdobia u 51 % pacientov v lantánovej skupine v porovnaní s 57 % pacientami v skupine s uhličitanom vápenatým. V 25. týždni liečby bolo percento randomizovaných pacientov, ktorí dosahovali cieľové kontrolované hladiny fosfátu podobné u obidvoch skupín, 29 % v lantánovej skupine a 30 % v skupine s uhličitanom vápenatým (za použitia prístupu chýbanie = zlyhanie). Priemerné hladiny sérového fosfátu boli v obidvoch liečebných skupinách znížené o podobné hodnoty.


Ďalšie dlhodobé predĺžené klinické skúšania ukázali udržanie znížených hladín fosfátu u niektorých pacientov pri následnom nepretržitom podávaní uhličitanu lantanitého aspoň 2 roky.


V porovnávacích klinických skúšaniach bola hyperkalciémia hlásená u 0,4 % pacientov s Fosrenolom v porovnaní s 20,2 % pacientami, ktorí dostávali látky viažucimi vápnik. Koncentrácie PTH v sére môžu kolísať v závislosti od stavu vápnika, fosfátu a vitamínu D v sére pacienta. U Fosrenolu sa nepreukázali žiadne priame účinky na sérové koncentrácie PTH.


V dlhodobých klinických skúšaniach zameraných na kosti sa v kontrolnej populácii časom pozorovala tendencia zvyšovania koncentrácií lantánu v kostiach od priemerných údajov, medián zvýšenia bol trojnásobný v porovnaní s východiskovými hodnotami 53 g/kg počas 24 mesiacov. U pacientov liečených uhličitanom lantanitým sa koncentrácia lantánu v kostiach zvýšila v priebehu prvých 12 mesiacov liečby uhličitanom lantanitým až na medián 1328 g/kg (rozsah 122 - 5513 g/kg). Medián a rozsah koncentrácií za 18 a 24 mesiacov boli podobné ako pri 12 mesiacoch. Medián za 54 mesiacov bol 4246 g/kg (rozsah 1673 - 9792 g/kg).

Spárované biopsie kostí (na začiatku a po jednom alebo dvoch rokoch) u pacientov randomizovaných buď na Fosrenol alebo uhličitan vápenatý v jednom skúšaní a u pacientov randomizovaných buď na Fosrenol alebo alternatívnu liečbu v druhom skúšaní, nepreukázali medzi skupinami žiadne rozdiely vo vývoji defektov mineralizácie.


Pediatrická populácia

Európska agentúra pre lieky udelila odklad z povinnosti predložiťvýsledky štúdií s Fosrenolom v jednej alebo vo viacerých podskupinách pediatrickej populácie v liečbe hyperfosfatémie (informácie o použití v pediatrickej populácii, pozri časť 4.2).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Keďže k väzbe medzi lantánom a fosforom z potravy dochádza v lúmene žalúdka a hornej časti tenkého čreva, terapeutická účinnosť Fosrenolu nezávisí od hladín lantánu v plazme.


Lantán je prítomný v životnom prostredí. Meranie základných hladín u pacientov s chronickým zlyhaním obličiek neliečených hydrátom uhličitanu lantanitého počas fázy III klinických skúšaní ukázalo koncentrácie od <0,05 do 0,90 ng/ml v plazme a od <0,006 do 1,0 g/g vo vzorkách biopsie kostí.


Absorpcia

Hydrát uhličitanu lantanitého má nízku rozpustnosť vo vode (<0,01 mg/ml pri pH 7,5) a minimálne sa absorbuje po perorálnom podávaní. Absolútna perorálna biologická dostupnosť sa u ľudí odhaduje na <0,002 %.


U zdravých jedincov sa AUC a Cmaxv plazme zvýšili v závislosti od dávky, ale menej ako v pomernom stupni po jednorazovej perorálnej dávke 250 až 1000 mg lantánu, čo zodpovedalo absorpcii obmedzenej rozpustnosťou. Zjavný polčas plazmatickej eliminácie u zdravých jedincov bol 36 hodín.


U pacientov na renálnej dialýze, ktorí užívali 10 dní 1000 mg lantánu 3-krát denne bola priemerná ( sd) maximálna koncentrácia v plazme 1,06 (1,04) ng/ml a priemerné AUClastbolo 31,1 ( 40,5) ng.h/ml. Pravidelné sledovanie krvnej hladiny u 1707 pacientov na renálnej dialýze, ktorí užívali hydrát uhličitanu lantanitého až do 2 rokov, nepreukázalo počas tohto obdobia žiadne zvýšenie plazmatických koncentrácií lantánu.


Distribúcia

Po opakovanom perorálnom podávaní hydrátu uhličitanu lantanitého sa lantán nekumuluje v plazme pacientov ani zvierat. Malé množstvo perorálne podaného absorbovaného lantánu sa silne viaže na plazmatické bielkoviny (>99,7 %) a v štúdiách na zvieratách bol široko distribuovaný do systémových tkanív, predovšetkým do kostí, pečene a gastrointestinálneho traktu, vrátane mezenterických lymfatických uzlín. V dlhodobých štúdiách na zvieratách sa koncentrácie lantánu vo viacerých tkanivách, vrátane gastrointestinálneho traktu, kostí a pečene časom zvýšili na hladiny rádovo vyššie ako boli v plazme. Zjavná rovnovážna hladina lantánu sa dosiahla v niektorých tkanivách, napr. v pečeni, zatiaľ čo hladiny v gastrointestinálnom trakte sa zvyšovali s dĺžkou liečby. Zmeny hladín lantánu v tkanivách sa po vysadení liečby medzi tkanivami líšili. Relatívne vysoký podiel lantánu sa udržal v tkanivách dlhšie ako 6 mesiacov po ukončení dávkovania (medián % udržaný v kostiach 100 % (potkan) a 87 % (pes), a v pečeni 6 % (potkan) a 82 % (pes). S ukladaním lantánu v tkanivách sa nepozorovali žiadne nežiaduce účinky pri dlhodobých štúdiách na zvieratách s vysokými perorálnymi dávkami uhličitanu lantanitého (pozri 5.3) (Pozri časť 5.1 o informácii týkajúcej sa zmien koncentrácií lantánu v biopsiách kostí odobratých od pacientov na renálnej dialýze po jednom roku liečby s obsahom lantánu oproti fosfátovým viazačom obsahujúcich vápnik).


Biotransformácia

Lantán sa nemetabolizuje.


Neboli vykonané klinické skúšania u pacientov, ktorí mali chronické zlyhanie obličiek a zároveň poruchu funkcie pečene. U pacientov s existujúcimi poruchami pečene v čase vstupu do fázy III klinických skúšaní, sa nezistil dôkaz o zvýšenej expozícii lantánu v plazme alebo zhoršení funkcie pečene po liečbe Fosrenolom v období až do 2 rokov.


Eliminácia

U zdravých jedincov sa lantán vylučuje hlavne stolicou a iba približne 0,000031 % perorálnej dávky sa vylučuje močom (renálny klírens je približne 1 ml/min, čo predstavuje <2 % celkového plazmatického klírensu).


Po intravenóznom podaní zvieratám sa lantán vylučuje hlavne stolicou (74 % dávky), spoločne prostredníctvom žlče a priamym prestupom cez stenu čreva. Renálna exkrécia bola nepodstatná.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získanéna základe obvyklých farmakologickýchštúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, fertility a genotoxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


Hydrát uhličitanu lantanitého znížil žalúdočnú kyslosť u potkanov v štúdii farmakologickej bezpečnosti.


U potkanov, ktorým sa podávali vysoké dávky hydrátu uhličitanu lantanitého od 6. dňa gravidity do 20. dňa po pôrode, sa nezistili žiadne účinky na matku, ale sa zistila znížená hmotnosť mláďat a oneskorenie v niektorých vývojových markeroch (otváranie očí a vagíny). U králikov, ktorým sa podávali vysoké denné dávky hydrátu uhličitanu lantanitého počas gravidity, sa zistila toxicita pre matku so zníženým príjmom potravy matky a zvýšením telesnej hmotnosti, zvýšením predimplantačných a poimplantačných strát a znížením telesnej hmotnosti mláďat.


Hydrát uhličitanu lantanitého nebol karcinogénny u myší alebo potkanov. U myší sa pozoroval zvýšený výskyt gastrických glandulárnych adenómov v skupine, ktorej sa podávali vysoké dávky (1500 mg/kg/deň). Neoplastická reakcia u myší sa považuje byť vo vzťahu k exacerbácii spontánnych patologických žalúdočných zmien a má malý klinický význam.


Štúdie na zvieratách preukázali ukladanie lantánu do tkanív, hlavne v gastrointestinálnom trakte, mezenterických lymfatických uzlinách, pečeni a kostiach (pozri časť 5.2). Avšak celoživotné štúdie na zdravých zvieratách nenaznačujú, že by užívanie Fosrenolu predstavovalo nebezpečenstvo pre ľudí. Špecifické imunotoxické štúdie neboli vykonané.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Dextráty (hydratované)

Koloidný oxid kremičitý bezvodý

Magnéziumstearát


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Biele valcovité HDPE fľaše obsahujúce tesniacu vatu s poistným polypropylénovým závitovým viečkom bezpečným pre deti.


Veľkosti balení

40, 90, 200, 400 tabliet. Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Shire Pharmaceutical Contracts Ltd

Hampshire International Business Park, Chineham, Basingstoke

Hampshire, RG24 8EP, Veľká Británia


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


87/0397/06-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 27.09.2006

Dátum posledného predĺženia registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Január 2015

8Fosrenol 250 mg žuvacie tablety