+ ipil.sk

FosterPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.č.: 2013/02289Písomná informácia pre používateľa


Foster

100/6 mikrogramov na inhaláciu

inhalačný roztok v tlakovom obale

beklometazóndipropionát, dihydrát formoteroliumfumarátu


Použitie u dospelých


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používaťtento liek, pretože

obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Foster a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Foster

3. Ako používať Foster

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Foster

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Foster a na čo sa používa


Foster je inhalačný roztok v tlakovom obale obsahujúci dve liečivá, ktoré sa inhalujú cez ústa a tak sa dostanú priamo do vašich pľúc.


Tieto dve liečivá sa nazývajú beklometazóndipropionát a dihydrát formoteroliumfumarátu.

Beklometazóndipropionát patrí do skupiny látok nazývaných kortikosteroidy, ktoré majú protizápalový účinok, znižujúci opuch a podráždenie v stenách dýchacích ciest.


Dihydrát formoteroliumfumarátu patrí do skupiny liečiv nazývaných bronchodilatanciá s dlhodobým účinkom, ktorý uvoľňuje svaly dýchacích ciest a uľahčuje vaše dýchanie.


Spolu tieto dve liečivá uľahčujú dýchanie a poskytujú úľavu pri príznakoch ako sú sťažené dýchanie, piskot a kašeľ u pacientov s astmou alebo CHOCHP a tiež napomáhajú predísť týmto príznakom.


Astma

Foster je určený na pravidelnú liečbu astmy u pacientov, u ktorých:

 • sa liečbou inhalačnými kortikosteroidmi a bronchodilatanciami s krátkodobým účinkom

„podľa potreby“ nedosiahla dostatočná kontrola astmy, alebo

 • sa liečbou súbežne inhalačnými kortikosteroidmi a bronchodilatanciami s dlhodobým účinkom

už dosahuje dostatočná kontrola astmy.


Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP)

Foster sa tiež používa u dospelých pacientov na liečbu príznakov ťažkej chronickej obštrukčnej choroby pľúc (CHOCHP). CHOCHP je dlhodobé ochorenie dýchacích ciest v pľúcach, ktoré je často spôsobené fajčením cigariet.


2. Čopotrebujete vedieť predtým, ako použijete Foster


Nepoužívajte Foster


Ak ste alergický na liečivá, alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).


Upozornenia a opatrenia

Pred použitím Fosteru vždy oznámte svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre

 • Ak trpíte na ochorenie srdca ako je angína pektoris (bolesť srdca, bolesť v hrudníku), ak ste nedávno prekonali srdcový infarkt (infarkt myokardu), zlyhanie srdca, zúženie srdcových ciev (koronárne ochorenie srdca), ochorenie srdcových chlopní alebo na iné abnormality vášho srdca, alebo máte ochorenie známe ako hypertrofická obštrukčná kardiomyopatia (tiež nazývaná ako HOCM, ochorenie srdcového svalu).

 • Ak sú vaše cievy zúžené (ochorenie nazývané arterioskleróza), ak máte zvýšený krvný tlak alebo ak viete, že máte aneuryzmu (chorobné vyklenutie cievnej steny).

 • Ak máte poruchu srdcového rytmu ako napr. zvýšenú alebo nepravidelnú tepovú frekvenciu srdca, rýchly pulz alebo búšenie srdca alebo ak vám bolo povedané, že máte abnormálny EKG záznam.

 • Ak máte zvýšenú činnosť štítnej žľazy.

 • Ak máte nízke hladiny draslíka.

 • Ak trpíte na ochorenie pečene alebo obličiek.

 • Ak máte cukrovku (ak inhalujete vysoké dávky formoterolu, vaša hladina cukru sa môže zvýšiť a preto budete potrebovať ďalšie krvné testy na kontrolu hladiny krvného cukru na začiatku používania tohto inhalátora a z času na čas aj počas liečby).

 • Ak máte nádor nadobličkovej žľazy (známy ako feochromocytóm).

 • Ak dostávate anestetiká. V závislosti na type anestetík sa môže stať nevyhnutným, aby ste prestali používať Foster 12 hodín pred anestéziou.

 • Ak sa liečite, alebo ste sa niekedy liečili na tuberkulózu, alebo trpíte plesňovou alebo vírusovou infekciou vášho hrudníka.

 • Ak požívate alkohol z akéhokoľvek dôvodu.


Ak sa vás týka čokoľvek z vyššie uvedeného, pred použitím Fosteru to okamžite oznámte svojmu lekárovi.


Ak máte alebo ste mali akýkoľvek zdravotný problém, alebo akékoľvek alergie, alebo si nie ste istý či môžete užívať Foster, povedzte to svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre pred použitím inhalátora.


Liečba s 2-agonistami, podobne aj formoterol obsiahnutý vo Fosteri, môže spôsobiť pokles hladiny draslíka v krvi (hypokaliémiu).


Ak trpíte ťažkou astmou, mali by ste dostať zvláštnu starostlivosť.

Je to preto, lebo nedostatok kyslíka v krvi a liečba niektorými liekmi, ktoré sa môžu užívať spolu s Fosterom ako sú lieky na liečbu ochorenia srdca alebo vysokého krvného tlaku známe ako diuretiká alebo tablety podporujúce vylučovanie vody z organizmu alebo iné lieky na liečbu astmy, môžu spôsobiť pokles hladiny draslíka. Z tohto dôvodu je potrebné, aby vám doktor z času na čas vyšetril hladinu draslíka v krvi.

Ak ste dlhodobo užívali vyššie dávky kortikosteroidov, môže sa stať, že v stresových situáciách budete potrebovať viac kortikosteroidov. Medzi takéto stresové situácie patrí hospitalizácia po nehode, závažné poranenie, alebo stav pred operačným zákrokom. V týchto prípadoch váš ošetrujúci lekár zváži, či potrebujete zvýšiť dávku kortikosteroidov, a ak áno, predpíše vám steroidné tablety alebo infúzie.


V prípade, že sa budete liečiť v nemocnici, nezabudnite si so sebou vziať všetky lieky a inhalátory vrátane Fosteru a tiež lieky zakúpené bez lekárskeho predpisu, pokiaľ je to možné v ich originálnom balení.


Deti a dospievajúci

Foster sa nemá používať u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov, kým nebudú k dispozícii ďalšie údaje.


Iné lieky a Foster

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Neužívajte -blokátory s týmto liekom. Ak potrebujete použiť -blokátor (vrátane očných kvapiek), účinok formoterolu sa môže znížiť alebo úplne vymiznúť. Na druhej strane, používanie iných

-adrenergných liekov (lieky podobné formoterolu) môže zvýšiť účinok formoterolu.


Používanie Fosteru spolu:

 • s liekmi na liečbu abnormálneho srdcového rytmu (chinidín, disopyramid, prokaínamid), liekmi použitými na liečbu alergických reakcií (antihistaminiká), liekmi na liečbu príznakov depresie alebo mentálnych porúch ako sú inhibítory monoaminooxidázy (napríklad fenelzín a izokarboxazid), tricyklickými antidepresívami (napríklad amitryptilín a imipramín), fenotiazín môže spôsobiť zmeny na elektrokardiograme (EKG). Tiež môžu zvýšiť riziko vzniku poruchy srdcového rytmu (ventrikulárna arytmia).

 • s liekmi na liečbu Parkinsonovej choroby (L-dopa), liekmi na poruchu štítnej žľazy (L-tyroxín), liekmi obsahujúcimi oxytocín (ktoré spôsobujú maternicové kontrakcie) a alkoholom môže znížiť vašu srdcovú toleranciu k 2- agonistom, ako je formoterol.

 • s inhibítormi monoaminooxidázy (MAOI), vrátane liečiv s podobnými vlastnosťami ako sú furazolidón a prokarbazín obvykle používanými na liečbu mentálnych porúch, môže zvýšiť krvný tlak.

 • s liekmi na liečbu ochorenia srdca (digoxín) môže spôsobiť pokles hladiny draslíka. To môže zvýšiť pravdepodobnosť abnormálneho srdcového rytmu.

 • s inými liekmi na liečbu astmy (teofylín, aminofylín alebo steroidy) a diuretikami (tablety podporujúce vylučovanie vody z organizmu), môže spôsobiť pokles hladín draslíka v krvi.

 • s niektorými anestetikami môže zvýšiť riziko abnormálneho srdcového rytmu.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Nie sú žiadne klinické údaje o použití Fosteru počas tehotenstva.

Foster nepoužívajte, ak ste tehotná, alebo si myslíte, že ste tehotná alebo plánujete otehotnieť, alebo ak dojčíte, pokiaľ sa neporadíte s lekárom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Je málo pravdepodobné, že Foster má vplyv na vedenie vozidiel a obsluhu strojov.


Foster obsahuje malé množstvo alkoholu. Každá dávka, ktorú vdýchnete inhalátorom obsahuje 7 mg etanolu.


3. Ako používať Foster


Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Astma

Lekár vás bude pravidelne kontrolovať, či dávkovanie Fosteru zostáva optimálne a upraví vám dávku na najnižšiu , pri ktorej je možná najlepšia kontrola príznakov astmy.


Foster vám môže predpísať váš lekár dvomi odlišnými spôsobmi:


 1. použitie Fosteru každý deň na liečbu vašej astmy spolu so samostatným „úľavovým“ inhalátorom na liečbu náhleho zhoršenia príznakov astmy ako je sťažené dýchanie, piskot a kašeľ,


 1. použitie Fosteru každý deň na liečbu vašej astmy a tiež použitie Fosteru na liečbu náhleho zhoršenia vašich príznakov astmy ako je sťažené dýchanie, piskot a kašeľ. Na tento účel nepotrebujete iný osobitný inhalátor.


 1. Použitie Fosteru spolu so samostatným „úľavovým“ inhalátorom:


Dospelí a starší pacienti
Odporúčaná dávka je jedna alebo dve inhalácie dvakrát denne.

Maximálna denná dávka sú 4 inhalácie.

Poznámka:

Vždy musíte mať so sebou váš rýchlo pôsobiaci „úľavový“ inhalátor na liečbu zhoršenia príznakov astmy alebo náhleho astmatického záchvatu.


 1. Použitie Fosteru ako váš jediný inhalátor


Dospelí a starší pacienti:

Odporúčaná dávka je jedna inhalácia ráno a jedna večer.

Foster sa používa aj ako „úľavový“ inhalátor na liečbu náhleho zhoršenia vašich príznakov astmy.


Ak sa objavia príznaky zhoršenia astmy, použite 1 inhaláciu a počkajte niekoľko minút.

Ak sa necítite lepšie, použite ďalšiu inhaláciu.

Nepoužívajte viac ak 6 inhalácií na úľavu.

Maximálna denná dávka je 8 inhalácií.


Ak cítite, že potrebujete na zvládnutie príznakov viac inhalácii denne, vyhľadajte lekársku pomoc a poraďte sa so svojím lekárom. Možno budete potrebovať zmeniť vašu liečbu.


Použitie u detí a dospievajúcich vo veku menej ako 18 rokov

Deti a dospievajúci vo veku menej ako 18 rokov nesmú tento liek používať.


Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP)

Dospelí a starší pacienti
Odporúčaná dávka sú dve inhalácie ráno a dve inhalácie večer.


Riziková skupina pacientov

U starších pacientov nie je potrebná úpravy dávky. Nie sú dostupné žiadne informácie s použitím Fosteru u ľudí s poruchou funkcie pečene alebo obličiek.


Foster je účinný na liečbu astmy s dávkou beklometazóndipropionátu, ktorá môže byť nižšia ako dávka beklometazóndipropionátu iného inhalátora. Ak ste predtým použili iný inhalátor obsahujúci beklometazóndipropionát, váš lekár vám musí stanoviť presnú dávku Fosteru, ktorú máte používať na liečbu vášho ochorenia.


Dávku nezvyšujte

Ak si myslíte, že účinok lieku nie je dostatočný, predtým ako dávku zvýšite, sa poraďte so svojím lekárom.


Ak použijete viac Fosteru, ako máte

 • Použitie vyššej dávky formoterolu môže mať za následok nasledujúce účinky: pocit choroby, búšenie srdca, poruchy srdcového rytmu, určité zmeny na elektrokardiograme, bolesť hlavy, triašku, pocit ospalosti, zvýšenie kyslosti krvi, nízke hladiny draslíka v krvi, vysoké hladiny cukru v krvi. Za účelom kontroly hladiny draslíka a cukru v krvi vám lekár môže urobiť krvné testy.

 • Použitie príliš vysokej dávky beklometazóndipropionátu môže viesť ku krátko trvajúcim poruchám funkcie nadobličiek. Ich funkcia sa môže zlepšiť v priebehu pár dní, avšak váš lekár bude považovať za potrebné skontrolovať sérové hladiny kortizolu.


Ak máte niektorý z týchto príznakov, povedzte to svojmu lekárovi.


Ak zabudnete použiť Foster

Použite ho hneď, ako si na to spomeniete. Ak je už takmer čas na použitie ďalšej dávky, nepoužívajte dávku ktorú ste vynechali, použite iba nasledujúcu dávku v správnom čase. Nepoužívajte dvojnásobnú dávku.


Ak prestanete používať Foster

Neprerušujte svojvoľne liečbu a ani neznižujte dávku.

Dokonca ani vtedy nie, keď sa cítite lepšie. Ak to chcete urobiť, povedzte to svojmu lekárovi. Je veľmi dôležité, aby ste Foster používali pravidelne, dokonca aj vtedy, keď príznaky vymiznú.


Ak sa vaše dýchanie zhorší

Ak hneď po inhalácii lieku nastane zvýraznenie piskotu alebo dýchavičnosti, okamžite prestaňte používať Foster a použite rýchlo pôsobiaci „uvoľňovač“. Vyhľadajte okamžite vášho lekára, ktorý posúdi vaše príznaky, a ak je to nevyhnutné, môže začať vašu liečbu odlišným spôsobom. Pozri tiež časť 4. Možné vedľajšie účinky.


Ak sa vaša astma zhoršuje

Ak sa vaše symptómy zhoršujú alebo je náročné ich kontrolovať (napr. častejším použitím vášho samostatného „uvoľňovača“ alebo Fosteru ako úľavového inhalátora) alebo Foster nezlepšuje príznaky, okamžite to povedzte lekárovi. Vaše ochorenie sa môže zhoršovať a váš lekár môže považovať za potrebné zmeniť dávku Fosteru alebo predpísať inú alternatívnu liečbu.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


Spôsob podávania


Pred prvým použitím inhalátora alebo ak ste inhalátor nepoužili 14 dní a viac, vystreknite raz do vzduchu, aby ste sa presvedčili, či inhalátor funguje správne. Vždy, keď je to možné, pri inhalácii stojte alebo seďte vzpriamene.

 1. Odstráňte ochranný kryt z náustka a skontrolujte, či je náustok čistý, bez prachu a nečistôt alebo iných cudzích predmetov.

 2. Vydýchnite pomaly a hlboko, tak ako je to možné.

 3. Nádobku držte vo zvislej polohe so základnou časťou nahor a pery stisnite okolo náustka. Do náustka nehryzte.

4. Hlboko a pomaly sa cez ústa nadýchnite a súčasne potlačte hornú časť inhalátora, čím uvoľníte dávku.

5. Zadržte dych tak dlho, ako je to možné a vytiahnite inhalátor z úst a pomaly vydýchnite . Nevydychujte do inhalátora.

Po použití vždy uzavrite ochranným krytom.


Ak chcete použiť ďalšiu inhaláciu, držte inhalátor vo zvislej polohe približne pol minúty, potom zopakujte kroky 2 až 5.


Dôležité: pri krokoch 2 až 5 sa neponáhľajte.


MoRcvCEEqaE7xFcWJrGiVLxHVruMDxrNwgo9/pcduV7MJxMn4v4cJfJQCAmrJISqNja8P/AGmvo2bG/wBoQ89V1fgisubzwmCWG4UU13ThtBUPifJSjQbmtiX1vJjNqaoRsPwb5+H6PIvJS/FC6t0XVtkbL267sisujTxeQUvL7KRtU4tVioMkwT8AlkRwTNtw2SfxF9Yv4FnH+gBA1KR1LSxXLgaJDUkuaMl0xTzNDlJ2tmholLHWzoD0PnrySliIr1aGTOwxiIYqngOKSrYLd92GjEA25ApkJW4lm/wVAxrUourKUFJbwMclM5WWChcLcMC3RWjtiC16ZD951816tdiuWbiz+Sn6HqyY+Gbbg0ASo8BOWoGMApbUhkpi7iV2Aja8P/aa+i5eTH2RqJDToS6vwRWXMjTtME5U8FSbtBriF98Zm0Iyf3PAGKgz8cEM6FIgz/aeGw/Bvn4fo8i8k+VcGIXSter2RsvbruyKy59sYFUptWKqmUFTCxEPmkhKF6Gk1VE2vSFWWVbEzdRroVwkfB/jGgIWXQOzNx5iQtB7Eq6GNnmpnHIXLRCURjMxiK6rIUE4Tty54aD1NyDTzFKU7YJk2gpyDDguws5wKPTiNwqsXBjEILdKcegjUmeSfZqpOjC/3V4E9UuzLTFBW1SiVw1NYjeQ3RtOEKzjyMtSh9DTVar8/wAFtCGhVAlBsOE9v/YYV42NLVmTYo9hbdFhkLBtsuGPUeCKy5jciQWydCju4OzKYxSe5tODSWTGYNORxhVRbAQPfpIsuIlwetp+CXzPw+HfgtYqQ0EhZ1FY1Zu8j4fEZhwgFNXZdPsjZe3XdkVly5gkSi1ZQFoEkYDC2Q7BEzPrAqqjzdRWiLkNS7MGQ8mcx0jszceaX0QLRNWU8GTfKJIk6uc6WTBEpyWHadP7CmbZgQWHFFjng6IotFQiwqeQyTNjurSmIuGieh+9aKCtMKvUg5yunkQbeQmT6pdmKxWTE2+rDG4VRHS3BJKwG34NtwelUu0Qx/cVCQJJsflKFESLhLbh1PTpqQQZkEZQLGow5PQZK4WtiaHWRTEpidO9RhcUaeXU+CKy5iWNZhz3VnhzbySkm4jPHELvSFZpwFvUaMAsDCVEseDRBHRa37GyTq0SMnJc4EaK+8SSyaE+DscBaDRLhjas6v0cGgrjTFEVUUMOCbnHR7I2Xt13ZFZetzCF3GMSMlUVDHsgzZDhLyXtwNZkZ1CSoL49hdmbjzSlHYgBPsoitk2zBNpgeAiMmdaCquUkEwNav3FtHyYxbRx+KhhwP8syYjthHiHNoUnGB6HmATjAccSqsZVDPaFOMTRwkZ3K4ErE6CiPfsjgdGSMUc8KsRBRzwnpXpyZATVupXZiy11jyW44+GIx6FP1mQmlfkWexDixFxr1FAnIyWHhDbixkxBiGSIZI0gkjvSHMuhcityvOPNSpCp5wtTh5MrJSphFJyGZUpii1v2C6jwRWXNXK9Yg/iaqZDq+AlXLIEIrKQRmQTyCeoVYW5WAd0HaMQ1BiYrIkwIZI0ERoGqJx6w3DUNU/YDJN0r+BTRvLY6vdRlhFEVJjwAbUMcDJMMU5OxeZK5CIN9Dg3xq9RoVgsmnj0WyNl7dd2RWXpfERi2NonYhCXzBUUrvLFqQQQh8cIi3sbszceaUo7DaEHlDommvLGsSfrgLyx9SEPFUO5jPj1Y8GQk4foiLLjCv6I4c0AnFxMwHNeZRCOzEzVXYg4IQ+EEukskK7NUJlxfJHOlXNwklBZCTMRiJhbAOdZQ9Jp6mXZm4i/qs0FHdDegy20g3Gl5Ql/aQqlXBoz8XJibj7pZPzi02JctSgoJT3VMkCGt1ZISMYoiI2495dT4IrLmqscaoNpCEVDxUkJ1aI/7SQOplaHgvEpd47SGiVYJHxyI+3riKL16YErAP32gK/BinAlLW4RZLxBKCSsMldwUivUNCvHK4IHJEOLcKdBuzA7NZkzuL7oR3C1I5T52yNl7clXYREkAXctuVyoFMJsOzLiC+zxI9odmbjzJowRlmE2RgB+CSyr6sYjd/MrYvVmR4Gi5lYzJZCxlloKMmlpJWDFDSmnmhc2tSJbG+BU7qRFrSz9dxKxCUCne3q6pdmbiJdUTJ+KDqlWYvDQjet6RWSrAhKlUBcZXKrlNMRfBaU5jq/Vkd2XOW5cV1RdV4IrLnMsljBaUKhNFA42fJiYafwTtwt9jxlZUfvYoTlJpZpiRSukwNSiUY+d5AJlA8y5Axuz2SFmNwwr65FmMEuCEJTM1ASlFXQaUpGF1tkyZsqH8CRwTbwH2RKGuGPJ2RsvbpOYwBZfauWDcPxkLAr4I9rdmbjzFlQgpS7LoMRqVDVBNGsE+e5XGNdJU+zu2HFVC38EEoVuRdajfiepXZm4+i547PJkiw6TIm5wIUgle4rxklZmojSfZpPs032ab7K9n2Se00LtRApWJHGITHYU0Zrq/BFZc9+BXcsoJLsngPsUWE9vQz9ErMhmjSfZpPs0n2ab7NN9j6VEpqTJqqklDFDXFu0KGpXC6o4EtII4KFgkhdThtIfoTR8IJJUQzCTgnUUn0fsahDxImWWqyHUymp5WyNl7dd2RWXt7szceabPbpITEkrLmLK9RNjV1RdigcWA8zQ0uI/RbvloP8AGatHnABt3cYLM5RjfgIwy7GXOyP7TP0n8mcz9an+Mf4xFWt2EUg+DoIQkqLh3ATv1fgisuZawylikKZ7kx5HwKlh+ShFv/KG07PRJn0vFBhNNTFfDR/GH9H9QMKeyP4Cf8mb9H9n+cf4x/jEtLJUC6IXgjOJRqnJ6oTuvRXly0MHml/ZL/kXEdl5z4NNgltSlVWJ4CtydkbL267sisvb3Zm4802e3sNTLQaX1Lql0Qj+WgGQGSMS+oQWfZfPqxUpFlIqKVvVIjSZouc3+wt/fV+CKy5jqpFOrQTldHgGE/IQJqfZi/r8MN9vmRrMu5iCF0RCWHKjjMjctEk5TeKuxVEpRFwsiBZ7kmxrsVhh3SgtgFWvJ2RsvbruyKy9vdmbjzTZ7exKPwi0mUX5TXdPsTVHyLm7szcekSxskPyvLq/BFZewrd6mKijmylfElffogI7zdRKsi5WyNl7dd2RWXt7szceabPb2Jdl7MqlqFDSaeT9EM0JZR+RDRbJJK4z6MLNxFXu8kTl688TIuebbszcekYt0CM5Nv76vwRWXsDe7FR3UF1eyNl7dd2RWXt7szceabPb2OONne5JggzoWKXz/AGf1UK7CqDf6H8ob+RGEGi4tTQXF0OgXKHSyfMdmbj0mD/UkafVvBFZewOwPndX2RsvbruyKy9vdmbjzTZ7ezRyFcW5EpmRFKWXMdmbj0uCotXfVvBFZewNTdia6SldXsjZe3XdkVl7e7M3Hmmz298XZm49IkizHU+yXE5XVeCKy9hU7UmBH2UrqtkbL267sisvb3Zm4802e3vi7M3HpUyUVCfXqGcQkSU56nwRWXsKsaUDjIXbFBdmKfU7I2Xt13ZFZe3uzNx5ps9vfF2ZuPTUoyUuLCVgNs6sSzk6ILhx/rGm+zSEM0duh8EVl7EuSzBvdzR2xsLqz6hccIEp3yaT7I5CGaJnodkbL267sisvb3Zm4802e3vi7M3Hp4m6IsTVF2RdnHFBRsBPj+z+IH/Jil3H4cl+hM0bc6Cm2W53gisvZFNDS7HjBQsvthrCisvj+z+EH/Jjp3Rg7uRMn4EaiWF9JNOdsjZe3XdkVl7e7M3Hmmz298XZm4+wNJjqlZUuhobuguub4IrL2xY8JGqG2NqMkaPKJXN2RsvbruyKy9vdmXd3mmz298XZm4+xLKSoYjBhzfBFZe3MFrJRMNfh83ZGy9uVK7RFCvJ7eREREREREREREREREREREREREREREREThfkFSq0+ZaogvJ7eREREREREREREREREREREREREREREREX+kTB55h3ELar9hIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIv8AaFrsdApQ6dJKf5OWREREREX+sJRbpFZcyRQD/U9hIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIkDuNRS56mGZ/pcwiIiIiIiWQmDZe3JoWT/G9vIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiL/GE0LHMXeEz/C9wIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiImsoXNbDbT2EiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIi/wih+IVsPjl0RERERF/hH+MJhNJzWEpbP8T2EiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIi/xjfBB/hcwiIiIiIi/whJJC/wCGRwQpbbEsOSK+96kfDZSlS2I9XsmhEg5T97dUlCmnZhFnpGPvbc1JEtsQqpTM/wDOylFxXtW4ULbL3veaCX5NTCvCRBYkSqcm7+9unsbB0kcLTRBNU2X+ffFdEinLFg5P8v8Ant8Ny98YCCcAELAx397qeAn1p1Ro/sxckx+9dSPwARIlQUjdRUolYr3/AOe3Q3L3uYZIecSGQFNSUUIO+aTe9Ox8LjCJeYomjF7/AAJHvVZFxCiigthSFH+IkJCLL/nZUCoY1yZzf3tcUohmPf3GsDM4Imfe+0ahfE1ZkcSLBL3xqU0d/Wpn/wBln//aAAwDAQACAAMAAAAQ888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888gwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwQ88888QYwwwwwwwwwwwwwwwMtwwwwwwI88888cwwwwwwwwwwwwwww9FwwwwwwIU888884wwwwwwwg0wwwwwwk0wwwwwwE88888888888888888888888888888888888888888888888888888dU888888888888888M8888888o88888o888888888888888ch888888AU88888o8888888AA88888gQ8888888A888888888888888888888888888888888888888888888888888889U88888888888888888888888o88888o88888888888888tE8888888AU88888o8888884AA888889p8888888A888888888888888888888888888888888888888888888888888889U88888888888888ox8888888o88888o88888888888888088888888AU88888o8888885h588888k88888888A8888888888888888888888888888888888888888YJU98888888889U88888888888888VV8088888o88888o888845tQd88884g48888888AU88888o88885DAkP8APPPHOcPPPPPPPAPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPBHGHPPPPPPPPPPVPNIVOKIPPPPPPPNQVRNPPPPKPPPPPKPPPEQIRUIOFfPGBeLefPPPPAFPPPPPKPPPOGQcHIQPPPDAQccfPPPPAPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPNFTVDQCS9PPPPPPPPFBOFdJDGPPPPPPVPFU7UKDPPPPPPPPKACfPPPPKPPPPPKPPCcXOEPMPAPPJHBPKYPPPPAFPPPPPKPPNMPCVPLCPPOBPNPMPPPPPAPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPJCIYMAAVeLPPPPPPOPFAePPJQPPPPPNVKKIFebVPPPPPPPOAHbfPPPPKPPPPPJWDMRPAEePIPPKOPGBGPPPPPAFPPPPPGKQdPKeePPPPOADeaWPPPPPPAPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPDPPHOPPdLBHfPPPPCCPFJKJHMPPPPPFLRLKPfMSPPPPPPPPFXPPPPPPKPPPPPINIFJOJHJIcOPIPPLEXPPPPPAFPPPPPPQxBDMHGENaSTbfPESPPPPPPAPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPHPPCMEMcPPDNfPPPDOEPPPPPPPPPPPFMfPHDNOEfPPPPPMMfPPPPPPPKPPPPPDLKPPAYEFPMALfPPPPPPPPPPAFPPPPPNAZfPDSaPIYWQPPPPPPPPPPPAPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPLDaBAPcHYUPPPMMOFIDLNOPPPPPPRyNHbUPPPPPPPPOPIfPPPPPPKPPPPPLPACEPLPFPGf8AwjzzzzzzzzzwBTzzzzyHwQ2lDSnwGxzwDzzzzzzzzzwDzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxm2FWdCvJlbxHYWxAwlG0TzzzzzxAHwGwWXxHzzzzzwQRSXzzzzzyjzzzzyFjyxTyzxTyxFBDzzzzzzzzzwBTzzzzznnzVDimnwEAmjDzzzzzzzzzwDzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzSKKDijGUnyhHkTHQEHhCDzzzzxUxRlGB3xjTzzzzwgEnzzzzzzyjzzzzyjCTzXyTxTwDC1DzzzzzzzzzwBTzzzzxmRQmTzSnwFWxyTzzzzzzzzzwDzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyxyDgBAwCQ0HVkx0CTAHADzzzzx2PQktwzxCGHzzzwTiTzzzzzzyjzzzzyjnHwFRjxTwRTzzzzzzzzzzzwBTzzzzyjiVlrhinwHBzzzzzzzzzzzzwDzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxzziBRU1Jb1DzzyxVnjzzzzwSPXkU3BW1xTzzzVUCHzzzzzzyjzzzzx3xVXBBTxTwDXzzzzzzzzzzzwBTzzzzw1331ljSnwFTzzzzzzzzzzzzwDzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzw3wSg3zwku3zzzzzzzzzzzzzz0QSUzzxDiHiDAn3z0gDzzzzzyjzzzzyAFD0nynnTT2lHzzzzzzzzzzwBTzzzzyAiyVNQCnyxFyi2jzzzzzzzzwDzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzgTQxnXzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzWP8lSRjwTzTRAlzBzSDzzzzzyjzzzzziXzH0z2ECAwzzzzzzzzzzzzwBTzzzzzQAwSaX2XxiTEpmwiSzzzzzzwDzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxDgwxzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzwERlnzzzzxnlTRDzzw5TzzzzzyjzzzzyiywDzDjX2hXDzzzzzzzzzzzwBTzzzzyhnhbzDj33hlmQ2gVUjxHzzzwDzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzx1TzzzzzzzzxzzzzzwXHzzzzzyjzzzzwGTimASHH0kzDzzzzzzzzzzzwBTzzzzwCwh3zFmn2gWHzyzwwh2XzzzwDzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz1TzzzzzzzzzzzzzzzzhnwdiwmjzzzzyjzzzzzzzzwEjzzzzzzzzzzzwBTzzzzyjzzzzzzzzxVzzzzzyXRzzzzwDzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz1TzzzzzzzzzzzzzzzymhxXFxUzzzzzyjzzzzzzzzwSDzzzzzzzzzzzwBTzzzzyjzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzwDzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz1TzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyjzzzzyjzzzzzzzzywjTzzzzzzzzzzwBTzzzzyjzzzzzzzzyiHzzzzzzzzzzzwDzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz1TzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyjzzzzyjzzzzzzzzzwEQSwChTzzzzzwBTzzzzyjzzzzzzzzzyRQwjAGHzzzzzwDzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzjzzzzzVTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyjzzzzyjzzzzzzzzzzzzzzyxCXzzzzwBTzzzzyjzzzzzzzzzzzzzzyGHzzzzzwDzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACzzzzzxCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABADzzzzwAAAAAAAAAAAAAAAACkAAAAADhzzzzzwQAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAABjzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzHzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxzDzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzwhzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzgTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyjzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzwdTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzg3zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzwHXzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzx3zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyBDzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzx3zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/xAAsEQABAwEECgMBAQEAAAAAAAABABEhMUFRcfAQIDBhgZGhscHRQFDh8WCQ/9oACAEDAQE/EP8ArkaE/BJgSma3amz4MmBZrmmuBsC4MFCjnXsclB6nl96aFGvwDUDjy/fnE2CvYZooECmuabc2IU1w0rO+/wBffGhRr8C08B5+bAkoCJqdgabciiAjWN1/a3780KNdvVUPeT80yw45xOxNNswtQDQmcudYS/BwH79kYDqcj0pu6+04OyNCjXb1KmnF/wANjcmaqcXouK60nN/jYmm0ZOuWKZkLDVJaFUwED7IzF6m9PMoW4/myNCjXTvPPZPuPbupu6/xAghwhIcbAQUBRcmYzJgKZzkfBaqg6n0FuO6YsCi7ooZdHcIOSw5UPo5lODTSSwJTMGuRd4WJ83oEGmsabMlsVJN0mAoByRJUKbz0PO3khlsx11KkDj4CFUFopyK8/z6BkQVKBBodRjsqHgmaNDgQSnNg8Lg6/im09EBv1jQo10XLO+7C9OU9qcb+RUE0PTu7oOz37EVPA+FcYp9uFeNMyfGkgBKnd1U7uqLmCy3DSZYZjUIfWNNk7YoBsdADp3LBlO7qp3dUA5c1GoJJPDlqM1M5zv+a7AlMtkoRRFjUJrg5BMLhyW4HILcBO1ZHUexsWM4+hpEPmmkAkltyNW1jQo1Ruy36sESwdAXP0zKNUKqjn32IqTwTwQnaGxgmCoIzuTKCujv8Ag66TJbn69ogEYWI10WjNmkkAOUBaa+LtBECU5ZzPf9765przd2RC2MUSAHQBqa5jQ4AcpgfBEyBu9aRbj4Gkmyrtm5AABhol2fOCew/P7O+sxu0s08maIEEONY2AWrcIAO03pjf0Ui5YBzU38slElZxdMBA1jQqQZbn+IOBTsn3Hl6dCS4sy58KGlSiHEyhbw7bAk0FewzRQIFE+1tCoiAahMLHHFTe/D0iSLG31QAAYKhr0S9ApvTUxGh5YV7Y+kBbbfpcRC3a5prtVOVaMmuJ7qd3b2qljwGa6DXp1Uo0r4QEnh50O9IHXh7QgMKaZd27fRmmbYRGJyshEMWc81uu6ZhkPxAg43aDeP7+hBmcU1WMXUuzzv8GvdNJJ2hoU4MjTYN3bMqAKNToHgedclpQDVrtyAWBTEUnH2gQYGl0DAi4/qNRx02jEJ3gc/SYAMNoaa7B3tUiTObQqyNNtdKNVfj50GicBx3eUz+Hv6iBHNQgZsoWIHO5ObuoTi2EwImiBYseHrFSChAPX37/NWTL/AGjLusDninO5Obuv4nN3ZOCWFdgaFACZ/VOOb/xAuHTPF6tLwnedFvPvr1wdzoJAHwCAYKkb+/6gXDjQKnh6RqOOmAdEAQNqabFg7iDmxEAchEMUzwgXA7lfj50Gn1RgYKBo9Q79lvlvlIkIhUQc1TINiEACDv1RgOHRDFhZoFURIBJPRNOTptD5y6AGhRBFUZDFO0c3tGDrGhQIMjR3aKm395VDDRaMfGvSTTsiAM/icxzWNsZZAuWNdNoX596LGB8I1HHxpuxCowfD0U5EAjZj4OzNNcuHOeCio0M4ZE4FCC6gGufur8fOg0RDk3x5UiSOWbEC4Qqc2D6eaj+/qBEOCnWq0EYKcen4nBNC+CFGQSwRroCEDn3QIJDb0xTi0hCri5GaoAKRgVN/RTALV370wFNY0KIdnI9/bYoFw6gHx8HwjVCCeHlC7efOg2cNgKkCL806IACmcvtwEE5/hQcFjoPh1JGg1GbEajj4028R4VDXxnBUgJrdmaa9qAlhB8b8EC4BVQXi7fmgW4+lfj50GitPDyq4PKbegAAw+oIlxXNU94PfsnFx5KcOv4m3nPBMN/NMK0AtcoO05uRLBzoYXdEzwmXIRRM/kKb3x/E7VB79kANCjFc5fXNCgJgVQILkY8/11WzYR5VUIVL7s9VacfWkkA5CMRquwJQDBlbt2BgpyXGtNBry0DUceyNRx8abRiPCE9nnammwMMcsf1MxI395VBU8B50C3FX4+dBoiWdh5QDBvr3lhJzW5Nf+IlpqqyoQ6xFSb+qBn1TNZTLIzcpec8NY0KJeQhU5tB8oiOXdAtwDyhCW5/iY7s8ES1c90aFSLb9cQml/tWjObdtdoNvA8iyNVYRLllLns8o1HHSXZxmEAGjammuLUzwbURMm4dCQhUKlAkjLmhQK/HzoNEcuH1jFMQ6c2DnH6mNp5e0IDCmlgUCWATtuaFETi6EyM2FUZnMKK7+j/mqwduKtqdJLB1aqncO/5odpKAa2vHMJwabUHDBA1C1ECIOXCqRh1zIUJUdAGmuBRcE3qmgiES2Hb82ppr24x69J2kqo8e6EF0OYB+q8t7I5AU4LtfpZyyBetUYDqLPpjFxTYOfpTf09pys4p2gfHNCpQgYEBlYBIjiU5u5x7U7up9Jjf0H6mvJ5+mQAFNBufwKBgpaDECCg9oRc0THYxm9UOcz3x2xoQMuZ5KyM1CqbOSgWJa/smO7JynKZZGGWVK59Ji4CcCqBg2RtDTXIcEIFzLs9lUs2o1Hw7I3kAKE5Rmsprs+UATCDlGYFeythEgopdnsmeCg9DXuiQBP0EvC4OqY38oQAFB8s0KILyeUfvVbkIMKa4BFJ7oSiCiAbEBeX1GeVCiJA7YgGqIcGZ3oEcS1PKonHnoYpinXIC5ECwJgEbU02DB3pgnErMlBmAXp0konQxTFOuRAZudkRB83f1G5M9TCDCieWqiCaw2gRJGJsVPuzQo1+AKqIDamxTdzPp1wdU+51TG0nsmFpPMrI5W47+1uO63GgW4+tqaa4NWCndz9KF3VPeATbzzTN/MrcdStx39rcd0ABRV8Ea6sm1sPaYKBEgIUN92aFGvwaGaHv+qmhiiCpT3DwgbCJ+CL1ABtTT4JsG/tOwAAoFX7s0KNfhAAUhNvPNXgfmhFI0EOGKD21+AZBGKEgHamnwbRx7f4Q0KNfqRHZ69bU0+CQ4ZAvj/gzQo1+p3FM0A+VwdU5u6hTd1Ce8HOCBBkTrmnwiAaqb+f4pu6/ic/0E+49Ey2MfvjQo1+vovBEaxp8cFkAxYUOT9vjrGjfYSgCA2sX+QxLbvqwZEN84mgFSg4g/ODlEWInD/OeQBSeg8fYWMD84vxTNJLn5z0GG3tkIrFLMPml2iqLgsFHad2H+OYGodAAGAOXzixqP+v/AP/EACYRAAECBQQDAQEBAQAAAAAAAAEAERAgMDFAIUFQUWBhcXCQofD/2gAIAQIBAT8Q/sGP0m34Lv4sec9cnpmFG+I9E9YzwtML+CMau7pzhWTlOYO98t+k5g5oacExxNKdq7YNojWPvwZ46w1TnMF4mltWZHRWkuclpfk/3g9qP2g5k0g540XojBc8kB2nTlfaIvXtEdIcy8ovL0vnEC6Ha0mvKL1xpJY0tsoZAETeTbi2KYwdHRG8plY07Q2gUb0mQwtobTfMc3gZdOKZMnMgvSeltAQ2qPXEdpxjlG8+3LPB1pBjREBdCVsjuH/f5P6xR1Aozdci8WTUHp/FpIJ74e0Nsr2iiivUu3GsaDYHtbTPQvonrBWQQWy9JkxyjDd0O0x428XOSE6vaf3A9StgBCDwbJtotluF7V4fJr8NfNc0NEycy+0b4DFkZHQvA411uTK62Ws/tDw0o3r6JhFynKcpzkaLSDpynKcwF53K+I+IscQ383c/kPv8O04JvLh1+6DPsj4dtztkc7vw9z/Z3//EACwQAQACAAMHAwUBAQEBAAAAAAEAESExQVFhcYGhsfEwkcEQIFDR8EDhYLD/2gAIAQEAAT8Q/wDqWCzC7CLEwjxnH1Tj6px9U4+qcfVOPqnH1Tj6px9U4+qcfVOPqnH1Tj6px9U4+qcfVOPqnH1Tj6px9U4+qcfVOPqnH1Tj6px9U4+qcfVOPqnH1Tj6px9U4+qcfVOPqnH1Tj6px9U4+qcfVOPqnH1Tj6px9U4+qLExhxgsQ3YenrCbscLiIjRL1nH1Tj6px9U4+qcfVOPqnH1Tj6px9U4+qcfVOPqnH1Tj6px9U4+qcfVOPqnH1Tj6px9U4+qcfVOPqnH1Tj6px9U4+qcfVOPqnH1S7uOHjMCmGGOKtReUNiOVx2MnGcfVOPqnH1Tj6px9U4+qcfVOPqnH1Tj6px9U4+qK0tm22AZemg9RDZLRiuVt9U4+qcfVOPqnH1Tj6px9U4+qcfVOPqnH1Tj6px9U4+qcfVOPqnH1Tj6px9U4+qcfVOPqnH1Tj6px9U4+qcfVOPqnH1Tj6pXkStrqhC4AzVhLHIZQxMIQKY4Mta9U4+qcfVOPqnH1Tj6px9U4+qcfVOPqlbfVKux6oeFnWK8YrDtPUIA1TbbKrn1Tj6px9U4+qcfVOPqnH1Tj6px9U4+qcfVOPqnH1Tj6px9Us9CjHQjPa1Z4rDIqjHODqnH1Tj6px9U4+qcfVOPqnH1Tj6px9U4+qcfVOPqhUV4GMM5baGMZdWLb4sJV4kq1K2uqcfVOPqnH1Tj6px9U4+qcfVOPqnH1Tj6px9Uwp5dFwHaAv45KpLoJznOc5znOc5znOc5znOc5znOc5znOc5znOc5znOc5znOc5znOc5znOc5znOc5znOc5znOc5znOc5znQRIr6dcF3bDvNv0TnOc5znOc5znOc5znOc5znOc5znOc5znOc5znOc5znOc5znOc5znKxW84q12QbBK79JRrIDlKx4znOc5znOc5znOc5znOc5y21mH7TD09dlUphw5znOc5znOc5znOc5znOc5znOc5znOc5znOc5znOc5znOc5znOc5xaKtBD159pD3dIKEHb48jdAI7pznOc5znOc5znOc5zm2ma6XReoVf+ZwEVXCc5znOc5znOc5znOc5znOc5zlMrws5tfeNqf6YFZaznOc5znOc5znOc5znOc5xql56RAYiBne13QjaWytinxpAoBTIJznOc5znOc5znOc5znOc4ff8AaYy3e3493Sfj+k9RxOlO86V+AVNcwuPSLReV1XdYFFetq/mc2+n034AlhgZkErkBmL8w4Q2aNtCVSBr69um9QzfzObfX/nbGdR7z+Ft9VLiUCChzbIiWNGDjWyEgAMMPW632nS+3493Tfj+m9QxOlO86V+AzsE6RGMYNag/99fV/M5q+n034AjACStVNIPCSGlt/W6A2Ukyx9VmebpvU1fzOavr/AM7YzqPefwtvqDC3JKuWEdKKYaeVe0C+IANPX632nS+3493Tfj+m9QxOlO86V+Apto7738S6yhZxxfPr6v5nNX0+m/3EWuENlYBdwiisFkvOEJACgCvXZnm6b1NX8zmr6/8AO2M6n3+gj03O2WXaSzEt8wKzMLU5srL1+t9p0vt+Pd034/pvUMTpTvOlfgFcWNwb0/TAHKAOnr6v5nNX0+m/3EWrvLSOSvjNuvtNUoCY45Ewvh67M83Tepq/mc1fWcgHFnVdbmdV7yoA2zviWhnc+mPQSnZhBvcCaNGuWEwMZrXr9b7Tpfb8e7pvx/TeoYnSnedK/wB60XBbh/ge7Kpw9fV/M5q+n03+4igr0jX1i9ldetHvDMMAr/AzPN03qav5nNX1crrOFsC17JpC9Cv7Qi5m2L3NAxcwu1th6ueXpoEp1mUJACDPGq4r7/4et9p0vt+Pd034/pvUMTpTvOlf71a2JllY4Z4r+pXr6v5nNX0+m/3EaDJjauB1hx227Oha/f8AhZnm6b1NX8zmr6uWBnKUmrFz1cGjYxopCgyIBQtxA0mAPSFHILFxe6XK8v2zIA/w9b7Tpfb8e7pvwOSsFO0121FqldAwUFEStGXSowcsfgITYp5wbNj9/TeoYnSnedK/3aQnNE6R0cXO4X+4K6R4XFawL9XV/M5q+n03rkVmPCYm+JcPTYJayaA4fLABBQGlH+FmebpvU1fzOavpl6xlO2YwxyiHWG9+oticuOkBwICV0hq6y9HO2Q6uADa4P+x6ou5+XSoZv+HrfadL7fj3dN+BZcylA5gl0ZFeLGLqg5xcqrto5YBlivzMlPUKlnPWWs7oL9/TeoYnSnedK/3qv4MIHMGzpFd1G19iI1MXnLAmYUPdASI7G/U1fzOavp9N6ZEBa0b5X+lEf0Id7iI1Qk2F7Rqse6wbsR4Lrs/KCkdyofTFfQsfGjv02YcjrCyhxPpvD12Z5um9TV/M5q+isQabeM2wckNwbakhuVaUiaYbavYgi0ZfKEVhigRpcIK3GAD0SWVpEbYkj37DChoABpBxqIM2WPr9b7Tpfb8e7pvwNA2DFlKBi8QVpBgxCYhhCLbYYDHtAbAbmO1g2Taux3YX8Q0G77+m9QxOlO86V9l/VXZcyjmA4sbviQzS4NzgxaaCGOMx2/4KY42zpEiaupe3xBL8DQ0IVUTFG7Ko3zBqFH7aXTcZHgL0iMpgFb7snKABBPS1fzOavp9N6JLxzmVpC83cQN9azH82EB4scy0X7Qf3Hx27dYfie39iF0LhWrvCc3ooVKOljtvfCUIyo9IwA2uwjnaEGPY4kvVlowujH7XbBwsOYcDqxKusDPPDp9MFDSxVaEULbeQK7RC2kN3uQ+wM8LHc6wAImMdh6bM83Tepq/mc1fvHQ94eQ1qaqL0N4LA3l94YxlMp3mmbZY+YPFnliV/wDKAGU2j3j+ydW7I4GMRFPfzK0uZgTbeUAZwNF9ozCczUcmAyN7/veM5FzMsBn27HX6NnpE9oYWSBSi+EBILS9zGO+wQsV+ofNrFXcBHFlYYZ+n1vtOl9vx7um/AnnZl5MC00lY4MMoDQbGviWaxNTBOZC1+MdhxlolWOW8GGjAhG8P8AsHF9/Teo4nSnedK+xgxQtVyIOJtIyXxyg2HuSU+Y4Z7kB/MMSF51nSNgd+7DEZiKT+5TEOmhOM0liU20vZPmGh1CF+nlAavBf8AtWSVEhHV1QI0JlS4U0BAbzwiHFI8a8xI2FpJiTn6Wr+ZzV9PpvQIuFw6GGjzW6KFcL0B+t+sFudBVhKjMdn2IqG5FqpbGF3xb4Amgpv8A1iDsbbMdi1HC6lVJhfH7Vsi0WDA1DyQ8qIHKa8YCFFV7HRhGWpTXFMhUrAl0jERmr4Q5XtPH3hkiChz9NmebpvU1fzOav3mhS0php8xCv9pBEk2itqymY+mMuVMb3RCNZDrUC2WJQJxyecCk8QpW5yesuLtHgGyD7seKXB3uB1gomI+TXx9CcySooSdtS8ypg1RTYX3jg9yxQ8onXW6cHbB/hMTUdjMy8vT632nS+3493TQiuyC6zPKc5dZs5/Zjtln+UbCkDza+YeUY/dj8x1s0t4uM0Ias0w4whRgBmR5Zmopl3hPAAakALw94AphnYjzXrMLPsS/HSYxWk7pcxULkl+pgrnUMPdgtAFVKz5emTpTvOlfYdgtpcCNdXhseCDFUZtl4sDoDwEDgiLk1KjwmLbgKTnMUm6PoIN6QjIx5POIi4gL/AMDlHH5inEf3NLwPScmRWUlBbmDjQ0zW0w2+nq/mc1fT6b7iN1hLKuCKcgZ7KUSTGyicNneDmBQB9lq5YbYDxcXBbB/W6H9B2gphzFPCMDQ5rUfqTTADmNZxXOaC+7ItzJQeB4bUAA2FfcBE6BnLfswFt+T2QjuCXhDa+izPN03qav5nNX7XYc4Jp5KcLJ3+9oDUqAPrdxvSKhQu4lBfQwPeofxXaGQ57/U8Gw+dQUalHCrbZGmCVdU7OMPuuJZQM0G/1Ay4bnX1r6ugI7SJKzbHAN2xinpeCFK1H0+t9p0vt+Pd00tQDasQLdiZeO437JTgdpLlfyTKWTpXeJ5+yiFN+6eIZ4hjNW9+EMs5oPmLVY/rWX7hpYIliP8AiRNiSttS0wKTnhBBwKO0cokn/kbehLjU0IosEuTceZFdasPbrDaVRYnt+4C1GCzusqr01+NKmlWqV6xACGyRjVBUxDC/eUVUYTM5vpxOlO86V9SdNAXAmwETuIEOio1eM0tK+lNVcya5GtgWY5P/ABjOHO9rrOmuX4jsTBsE7RuFyzBhv/wrcIN718xoaoAGNG2XX34t7RawLsxHO4R05hHMYkPgswTX09X8zmr6fTfcTK2HGAMzFaBBJljJJ+u8CiAUAZfYgLWjfG49qjHlLLibRGeh4i/KKu1qf9yxXGvJzd/f+428SrT9kwl/LN675VmMvD7RRLpdMIgzEDoDj8e32UurL+qY3VxnYHMgohvwN3CXjXoszzdN6mr+Zzb9pd3tKpaXCdhJ+CoCYju+q4x6BZoFS6vVig5xrj3HPOWftY57kKf2f7j+o/ZKnREKb94AIwUPuUC4Jzp3EvPvRMImQV9VDND7MM6wm7gJlsMMvS632nS+3442TlAf1smXN5Dn+0Hb7Us8oJAjZHssws7VBlS5ZJnJOx9mU/x9YTR7/wB03X+N8/qPmH10l8xnDcj9sbgFf8ZzCu8cQXFUxT0/feEiGxLmJmy6PXzjUr2/TC/0X/CCgbvphjxa+ZnBiF2o3Wf9lGKGQPtwPFo54B8w0KKHtA1bpgMPTCdKd50r6KDvjzq6XNLMAVWTHUmdRMjTWGGBm6ShOAAuPHKUQErxS9WVEGTGZkGiWeAxGXMHO/1Lz/wtU4GcG/iEBgr7EtqohvTCWYmzB7QKoGUpbA9PV/M5q+msWGmUcpYsFmIxHAwK0qF8PobJ5VmfNekGIgAKKj9TQ0BazJ8UGDvvOajwUo73CDPJG+D+zSaH17bBSZCOv2o1nzlLhHKTRaRjUwWzt1XX6llvZFOUXuabjBspjTDgpUXeQhI2lnC3FlxXpMzzdN6lW2+d8CYcAzJlUxmuEWVgu2X0oWQ/47wxw8WsV2r9cM9ILSswnHoAazWStk6yjC3PFYOrK0pX7vtFIztXrBXA+23AxnCaDNdsQE7FBp3la6kXHFqK6MZB3TQqmBeOsubGCVcWxhqq5+HIhd1WHq9b7Tpfb8cqYn70HZGYPeB8HF274FJo1lXHCcvoXGY7ZTtlSnbDhMHKC1vJMucs9obR8cYNCAxlJvIZV6zlMHNgtwxIp9TAm9A+ZY5I/THdBHO/0RwmAFqXn/1DBfsYD7hbvcwYQwaNkKjtZVl9OA16ZOlO86V9E9s9rTImJYN2aBylFYzMiwwie6l9C3C2iMwnXFmJBjh5D5m9EvSXUDE6FvBBRpkcRC3GLTnln/gBFcCKms8gduPKoGjAJVVI4gQmLBUEG3fKfgxCg3BoTNd2bPT1fzOavp5t50y8+oOTDnMUAdEtP5thgXM2fiycURcnSJsN3VR9oia9Fz/2UOcYEX9bqOwqNBbINlLa0iFXCU0XeUBu9o5H1QK0yYxSy8L3ftKDiFXKO1TQYDdpzyl7M5iKvQhjn9QEaJloADcBqMkBSMcjJlwKWi8Nqe0MQqy8pn6bM83Teo8PVG7tgYxkCu9wBZhqi3+bptpjaB8xALyBW6w4SQzgxz4Qqymzm00+qFVpFtQ3V3t4QS4/JxL8wzKhsuq7bKnY33vtY3pR2IMn2KBbGqA6feO90l3Vxkg0s+IZAUBQRwL1hjpHfHZrJGr/AMj8PSgTZ8xs6bzN2kHO3UjtHY+r1vtOl9vxzRYNesdFaNgX4IeunMhSJFjEKWHB+sppsg6tu37oCBQo9NUZ4xO+HMuvb3jPHUDJ+YOoDJC/eGhtq94GIlDYssePcj8RFsQwDZFiB8xMJiVyDVn8EKBrsEywuGXAJNFb2IhpoWh94HjjL9qoSiVQBVy/cwwZmAnyw2ijN9GUqQEAeoy1WF3RbagUgesvH2LDAohsNw2n9ulQoDICGwmPCGeErW0Aisr/AODzwlFu+YphT2NyvICrbslho2q+sFC3zYAHl1dBAiFFNbK+Y1DWZ660b4xmQmJLrxgUTFnFvZeyZcIgoE3kyJcD1dX8zmr6ea3Siv0szXEhjaOtR94WoR2ydYwk1vAj3mmpop0KYAEGYXskALnp3UsB20MJi2UzPndNU4FeLSBrHMmJV4sSXt6HJjskCubulw8REvBk2kV0oyXxAI0qAMK4RWIaLRiOP1usyJzAwM1bAmCFNJzHzwhZHfyb2V9g1THhyiqQmnODgow6K3BVM7SAGRXqMzzdN6l46/lyhYlYB4kqsNyy6ZtQdMpQI8sR944jSRphzpgNImbtdmUBZ3z2lPeuQ0fZjwCZ8r9TGeGxaA0a2QAAoNPpSxcPnRFaw+ZldftWJIewRmM1yssqosUBza3whgAYJGquae0rCmVWUNOlqqitS6RQG69N8dlRa1tuPmUBVAZH2MrFoFOWEw30lLszlQF1htgWyi+r1vtOl9vxyYKQ3uuGJHA4fcAVQDVgiXp9CXEMy4s8AmaLg/YhY5xpTjsJabZXhV+z/Mq24jk+mSr1pqCyGG6YfEo4Mohd1ceY2LJMhjxlxElKujBLs24kCQncsMTbxdkz3xV7wvvA/myVtO1SEg82MyAOBKGUpc8IHEdJYv8AUAFWUJLKIDfYGXTf4Ur3ha8LoX2SONMND+bmYNzD4RBQpqB8zNyo6XapnN2ngJMM4lFtCGAwscDLWCgxquL3ZWAQRr3GKKGOM5n6jtto7eu94sxeKgvLtgtsCzVLArP19X8zmr6avgS3iKYF+0ALETd9HGaYyogJTinREt1C5ot7kcvOVoPfHrFLlCjAbdpDHoZarYw2TVIFhTpdz8SyJBwAMhvZwgDWwURssTXN94Zc8ialf/GAtSqfd9NI1wvWNp37IbZSJwA37DdDhlQCiUKafa31oAXxQbqxiz3mgqdgOyByA5HqszzdN6i5asqLx0hNBvYxvSZ6RylWZSsKYnM8bTD7LWly0dtkz5wbSrY4ODnFaFFLib/qhC1b42RaYQGC6unCWCmbmXBiyNf2SuqVlhMQ/ukxAQOK4Ue0WuMLEVha1dgRJbxQPz2grEYs1bVlKYYTGqff7BYkugtOt9CbUnkPcbhIZ6VMXM9XrfadL7fjzdN9rhbAMNc5APS4NSMF2yyC2BcFvfiVBhxYB5RRX8Y0hkKcwv7Ieycf3EmI2mr91GA0pYcT4hM64iMvmfViDDHBXZLZtmFJrLHCXrp6JipppGJpzAJoPxFeFMkbtM2YRJg4E8coqghQoP7GYURx7en03qGY/YO81uxHLK/sqCu+sSHoeIaOKf2+OZKCwHnjU3TEPNRzPp0jGdaZwqkIfJnT1bMDbAHuI3QgComA4LwBQH+HV/M5q+nhqLayhlY6YmG6I72dQ795R6RcJvc6wNKRHUZdcPtTG42cSBZG0tlS5a4cnpML4TqvaAyf4z+xtg0+v9XdP6W1KqqAzXSKXqor+GArAzMW79wAU9GvWZnm6b1A1qa6RuWBcdr1z+GEQFtjs8dITKOIG4Xk+8eP2gUlwD96LLY9xm8QGVhUA3bPZ9lB0mf/AFgjxkMFzeHtGuF8Ri73ZLSOt4Ab9hugR2ABRX+jrfadL7fj3dN9q4hLFQTXuf8AYhpghn/UxGE17Fx0aZsAG52+lb/oiuDRKa6Dkkgy56L4n47RER3BN5D6UTCK24U0/wB94OEO1gu83Qbd+z0cBqELV9Rv4iRKQMDCV7fSEb3Xnyi1IMkuDXP0+m9U2K8ENrBgXgVVc5iQcEG/tDjWNxsKJrjgd2b6AZWWaL94g1XVIfMMeQ+mPhTfMPfLbbaF8vVs05Ri1K2jNXzCaZqmK6sDSssv8Or+ZzV9M0g4pC3fFkAwCtEiO0AGbvIP6NHHDj8MH6/LQ4n3MJkwi3tJ8ksDtJ1ftP4t/wBODT6/1d0BZQIrxS5Qegq1x2QeU9ixIZXpDa/52Z5um9SizX8Yma4kZ0Bp+ZBL5u5kdyYWXzqb3OsqnV2fblaxcuVNi4JOu6TKdF7PssOkz/6wQuPk0QcFiJeIzSAXu1MZ+zAwCjZ9Fr/P1vtOl9vx7um+2seMzJBrmQw94TwKze41HFkBbXP9RCn8Gx6JBwB9VTmyrK2jB3D3SCOSR4wECUiXca4ndjZ+Jh0AFQW7YwaiP7fQ3g3ihHhosbbOEM7NDMtIHoUC2W4xdThX7hFmwuCL0JW3V3tkRg2i8a2YwRtCvxf+w0s3BH+Ll0UtFbrOi4WBs7klv60MuHgyzJjOn16b1DE6UhY1FNUmGjNUMZhuxh6kYV2b6P8Aso1vfPZxgWwRO2IYrlHAhu2Z5OPS4IbaA8TB6ysi3piajPT0xZtofRym50sOP7QcRim5L1VPpLzhUKd9BeP1vXSCmfr6v5nNX0+m+ygMspBcU3PgrZ+I5KMDY8jCUXAY40nJxlih4HOvsLgi63in6mK7T2nWe0/o3/TA0+uM3I+GM7QVs2CsPeUaCHZqwA+uA3FP8rM83TeoZ/5nNX6NgB2kYNQ2ZC8JVYO14h/bYkmc8I98+UOdCYma5EoHRl3h9KzLAd1Ny0W0fvV8SljsnRez7LDpM3+8Ey22l7YrK9tKGCwK+zt/m632nS+3493Tfai2EQbFzmT9QAcKXpKtmYw3/wDIpYsxEdRVqnbUatDNCUbtGQuN+mAF+9PWVDi6ba5H/ZdEN46xFUQbRiZac4Xu6RmB9To/VgpJa3FBOtFuMwTEDX+3wQ9qZwLyHNhEgCJFr724AYqwNANqsHF/UsbK15FfMyaDKNLg5wLyAQw23fYg9nZ2YCUCSxjX/SFY7utOkGGXWGODWReMXQGgz97lTaXJbcMO0Hgq0BD6dN6hidKd4FrawStXNHRYaJcwd9eBx3hFB8YGg5dkAy2i40TfAosxOUcnLjoL5llYnYxm+7Xswmt1D9RW5fOIizjTe3qMI2lRvA+IcVED2+qVgyiZaC2jle5hEGxLPW1fzOavp9NGZ31N8XDLCA5ikBuKY2g4cH6ljqOwOQe9QLxZfUKXHq9fMx5xue06z2n9G/6YGn1dMz/TLsAhV5MJMCg54TUPqoW7IwwVlqJ/lZnm6b1LB45/Kav2YUSbEuVtHQRd4Sr3bKJee/jHwFQeUHCXBVLpdGKg4grZbcMGdF7PssOkz/6wSx+wMIOMAi0b+0igVB1NZYIf5et9p0vt+Pd0326xrsc5Tj0uDeKtoOCHP1NPP9obX0xrO4G0iY5XGwJKQGXLZlqF8MpeLA8/l7wR5AMmHFWcL+yWVVxxq9JhHbS39xXnrV2UGV0AAMQ1MsZV32FKw2TMvL61TCYtQG2LCzs7HOYxacH5lqvVZae0UU2yOOO9grDoC3HTdMSYEwbiblVnIDvcwNrAWD/Wg+JZNMMZX0aALokRXcIVQviVHuUwD/qveDcM6aG/T4jrgkxbekpM2/rWrFaZqZccLMxs/wCfRLEjXMHO1CMHbrVyZVrQ9X9zEe97GvrwY/tX7l9Zi1xv9eqfGmbtp+oHcFRHIasyxmYdNZqxw0iSrYVxvDrE8dmrzym/1dX8zmr6aFbpXOesqV7fMQiUxnE2JK2fYCCYMVsWclCX+41uU8Ez+uG1rUcMfiDa4jclOs9p/Rv+mBp9SUfzhMmGs7GyMf4ylYO7hBCKAACXtzylTz5WDgfiASjg6xylgraRoP8AlMzzdN6j/ghLsdmsTozWz3kLSy6+ow3zFXtVMxgk1ve3Ry/U2Nn0NltXaaeIEc3/AJNSdF7PssOkz/6wQgLDJMNPwNnvBAJCCm3i7IM1NF1l7yE+C0SxZYxigsm0aJjRzQ/y9b7Tpfb8e7pvt1IQVsEZjbC2NXTX6ikFqKXg1tvSYDWZhfqMK2Ux/MxoDmsIQY62Ie0LFqrrA+zjAcETczWnKAcPg6rRISCvUYH9dotHSKzwjXsQUNXbK6RO0f1HJ7wX4lq6hRbaQCIzPaK3VX9XOGz3+0O6kVj138ILRa3B8QjOvsXhMRLAfeKyuDWBaZJ2Mxjmk5t/Mz1MwCjddWn31hA4wXH9IUHOhfrAyQ4iBgiYMo0ziNbYVwreC5O6E3GLyG/9y5/WGyD021maGE4w04mgMOZpBT3Yl39TEWI9iZJwW9I/Pt9SYStfjh8sRtJdop2L6xfwlT8/UWu/pX8TZtQf3H1bdQAxda7CbfbtEN6JC5OyHWjYrqTJ2wqKJiqri48WGCUCpjbeXq6v5nNX074tAYnxIEAYiBmJqpR2QtYn7+00rhUeOEvyzhcMX7+uU4DpEzRhtlzrPaf0b/pgafWzs3wwFuvzIdOBsM1+pRrbWUppYzN8arHAbPkggyaYcoM4BNsr4tw21fxX+VmebpvUxYjgU64xNunY7SDIGguB+rujEoiOT9WABZ2zFezYG/F2uBi/QWjbHS4EBtwH9/TovZ9lh0mf/WCaHFLJVYYI6YTXSkL/AOHvBqSaC3bSNHaLrCi2GBuiAUSzSy/iVFOz/L1vtOl9vx7um++iA463QIQ9SqhDHOeJXWaywwwwjglSutpmAbtixfBmBc/Fc8esKBbTVS/iAMnyDcE7Gv7ln+HRHzyxg2hKTNbMllVnFxZuX0pGqVp0mr9hsd6C/cgl8WJiJhLK1K28ljOjnN3OcGTwUDVgbGoKmyOww24QCS3b1tMZJmYLGrH1enLKOOjAL1uZJzRRfvUMOUZq12ZSGpLwoWPB94Jm4Xu7bxZn1cp+8Jb891t+oQbkjvBccAmBmfvj7w7XpxtF0Yul0zN8sLSdJojZ9lv+ot4A/TCuSnZjUDIR17TKZhHO2YdkU5j68BHXD5l8f9KP+eqFEDE1ILsg7NqW7cI5CsLJz1ibOdIq5REvvHAZq536+r+ZzV9PpvoQny2IZJlGFJaFb/5UsoRUaH8MxI5P1q380is8Ane0fl+oveLtMZ6BDnHWe0/o3/TA0+v9ndP7m1ENYBlUCMLHGXICwGKZHtMSUbtlVZ8CNL5owk4jcdbU11t/yszzdN6mv+ZwqySHEmDoGNU5+2ZyluPVm0fJD8DYl3Bs+n8zZDXYIndYh2tofqLfAS/cfEMZ0Xs+yw6TP/rB9Kfwtkv127KFKLjG3j+o1iWxrjwhtsYUY401Mx9LL4IKtvP/AC9b7Tpfb8e7pvvslHOWLHHGDD874Fc/GaH+4VBs0T6ZZEz0jbfyj9xoCk5kTp8x2nuMFrTJQdwiTVKj/cumnGtitNxbpNbL5mDocTKBVWYz4RlNT0PtFo3QFkrEu8B+Y9i8E/EwuyjiI+I/uiMxxdscNja4DsTDEN+/MxM+0vxKFrIT7o6MG8iZLWLB3fTLN+lRzS4kC9kY/Tr+sJhdWFmrN8BWmFTKBh6dpOgO8agYexGJCenMErGmYh6Adpa+ZnzmPfBGOw4BJP1K+yU6RaJVqDRc+gdJX2ALkEwvb+/1qI5+yBiaWx7v3BsH1VqPeC3eava2EnUAENUu1z3RXDOfFV+fX1fzOavp9N9CJdiftBQ29yOXemDOqBUpm9JgwG9Wq+Pq8nXtoajAtb8nx9cQbmYTyR1TrPaf0b/pgafX+zun9jahsKBaxBN4s6L/AKnSYCQKPom65QH+VmebpvUrF/M5ec0SgM6X995g8nDGjTfcLfag2FfkgUn0/mbIoW1Nl1+oBmp7fXA2beqO+FOi9n2WHSZ/9YPpTpPaM7Tbi2B/aQ8wBbtdWVZjlArAMIWxW4Ff5et9p0vt+Pd03oVEBBbDTex2y/QKXETftN8Eh1jZL01l4RZmFR4TbRALKQQQ9LiPCLlbHqkM0Hsx/uEBFS62VkFQFdpA/wCRYDmYdd4uKcXazLFW4VagA3hhh1Jgym7vDZH/AIQRKt3Fwi66V0MitGVLzo9518pfiCVAK/VVHb2qFPlgJcb0v2qFlmtt7pijZwaajw712kvgwStFVDWzygu4qbU9v+wRC6Fr5wA3WVBl4WTSY7ZWUxdh7wVOm9TxOlO8x6giKmKiZGg/MsMF9TKw/wCdZYWJmG+X6UPlE/7EVimNyl1HLvutuEbQQfBjAgZ0e00cGPa/1MZ8RP39ajwtSiVKF1hh+oI50fKyhd4yoQAwgt+jvhil08opEaGKgafgg4YystF2lY6Ht6+r+ZzV9PpvoRLK2xrabDzwz6RiDi0CpfbG0OK/r63vsTplYZoXskxDh9MCbpu3Rec6z2n9G/6YGn1/s7p/Y2ozdX1ANWGUGNa2/wClmebpvU1fzOasFcsnSGJpA2xceveB14Tq7kzBgVKLt7EpYzNGMlm9o+rMbXKc4KDrROi9n2WHSZ/9YJYEzgOARd+GETXeDoMmu0AP9LrfadL7fj3dN6NYYriURpkR3Md43sL94QDQRpGPsxLvY/6RxDGZZ2tjgs4ooPW4c3XiGGA4ErCBhS4xx0g0Ys2pyI0JNE3tSx4yJQzQyYxagGdsJFfTy4NsSouTmtYzPCJgFl57JsYBxmJrcYM0WcZzmuLNcoDwgExj9KzAblmc1HRlKc9YllfPaLYGxIvt+ptwtg07QRim99YQDnEoQs+TcGHUItt2nqWJ0p3mzZCHzjctiYkuG4s1s4dqmLthR5TIlAYFzkyoWTvAKa6lA0HtAcRCGmI7MtR0lPai+37nvK48L+PqZmIpjYPALBjxhZEux4ztM4hpgzjPRGGjYkurUsfRSMOIV02UgABW4bUt6zMJlrKv1XaUHqe3r6v5nNX0+m+hHKyE+KBHWIxTY/C8OT0iMJAO9of39TE6X9hFGbG65/qYBw+huNU3pFDY1jwV+Z1ntP6N/wBMDT6/2d0FlwS+6ABjCyXI/ftAADDYf6WZ5um9TV/M5tjVtygNjdXVY+4zASxQ2WftnGwfo/d9piTRhHNiIZhPsfS47rH2t/tFZVlOi9n2WHSZ/wDWCKtZBVQcLUJ0x9pV1sOULvd/p632nS+3493Teog5koaH3O7OKigWq1CtFDOArDbATHWmHH+oAgTDSHKu0ZSwSqQ0PwbpaCit2w16xDN0ji+OJllYbv8AqXmKZV8hMI5QuxMc5ZHaV4UEVG2osTVD0HMA8SJ0XRMeUXV+jKOCcy+nn/yPToEospscP1LfoVk47nWECRwCPpjjMPBO8yTsdoilSw1Ee9C/McK0ReBUts2Q9csrVC/iBhR1YUDsQXNdgho2DFK4Pz7xKgeF+ZiUedg/iLdgUC8q+Y2C9gXulysMkYI0G6g0che5HcbSVyi7EJusfiHcwHobyUiY4TGZRDhudGOgIZOFur7QgUJqG4SDm9pvIDiYfHr6v5nNX01mbIQsavrj4BU2Lh8kt4Z/baP1BsHb9CO5L1ic1OSwr5jVdxncdnymG6WlpPlKJNp4j19vAxw6TrPaf0b/AKYGn1yjp8MetEhWZRPmEIA19ttnSGrp/pZnm6b1KLt4/tDMak2xrw6O29JipZk1Ka+BhC5M6fTrfaUBxP5PeUKyp2mRA1Y83QhdDaiOkdY05tC/0ExTovZ9lh0mf/WCIAcIwM8i3GjxX+vrfadL7fj3dN/iUDFojq54KvHe6Qc3rzScP3BoyNQc2CyaQYNZxdi5Cqu81ipSptIKGOTDgDcSqA1706Mi/UyIttv1GNu1o7wGyhtf3QAPmrhTcCIyA9HI2x9pTOVRDeQzaYw295kxUIvBi+nWMUL/AIoq5abgmDLkAG1i4Vj1mguuMxI/qigUBvh1LtWwwb6Ec0J1gOznpAhuYijleUFnLVC+Uz2ve+7L5Yy8xBV9rPe43S1lavn/AMlWudXq4wBhrQHdjMtN1SzW7nAJ9BYfCPuWYm5PmV6DdMxCmgNxrFZUzIirE00AtXaCYn+0ymIKFNsVsSbCKDd+5fX1fzOavpvE6VjBz1S/hifUK26Pq+I1VvdTSEVptHb6Ajg6wXNMD3IJVkPM2sPgO0BWcAjVAMRhMd06ZOs9p/Rv+mBp9XSGXwx+QQS8ZQ9g3UTDtDU0/wBLM83TeoL2rA6dYQDUuGRBStM6RFsgPte04VT2K+nWe0xSwxkKphaG1rAhU3qOgaCBGEWJk2VUChpj4XR0IOk6L2fZYdJm/wBYJWK1znhAhFQ3wP8Ar632nS+3493TemkwCZZ5Qbc7igxHFN7cBI+p+ueuUvcICunP4tieI22KDuIIABWQfYoATYwYRMQcF3kVjr4C1Kh2LFYBpWwwD9CBZezKtHtK9fpvUsQV8mkRXgr8qMT49oWydtSjI5y1KBmOD7xncEHW/mMBQp0mgjNsofFSaxBMQZjWWbalfZrDJIiC7IN+mHjsHWXTegxy3jV7Igm3Qj9RXyAJg8Pb6v03uUO4A2sVkYHOwra7IQ6qFyNtcJVfSg5QQCA4GFTDP1wRBsjBtBZpTFdyFkdGa+rq/mc1fTri5VLOserZ4uUfhQ4TXjLvP+JgXdEQ6X2+hKYKJ7IwdGbYXgfhmQV1b6gUegRWOvTK/PaBQMgqD3faHCrJd5UmBeIZfVC9FFicKgsLQeeDt/cox2ZpvkIU9jBBeD/OzPN03qVQa1O5x6SwRS9gw/7OEslWZNGmq5P3MNWj7/Q1FB2ouMgciP7l8zAjUK+Uh44Qe0qKCg0Lwvq8oZ9BPaLRcwtkHsiCJgyBA2svHQS9SPSEzEzlRyGUbw1xI79k+AO3ZCKAKRxheZIOKbIupLbM2DhbN5HGB/j632nS+3493TemjMhEBtmiQRYGr6sou0kWV/c5R2FkU9sesxNnUofmVhroW92dIAl8pnhX2ou6AkikBuXJrdsBdntFot/x9N6hidCQJMChnhmQSKSFUDt2wVBuYY8w5Zs/qlY73BUYy1Roxef3jcuYzBS8RpMdusU3QLo4sFYAvP6KBa1BLAbRv6K1WqzYo6hswNxmloBipABcVC2jkWrwIcoOG/b9V9o8gqbYhePeodFC2srFYFqobWMR6SjlY0zDBmp6ur+ZzV9M2DqSgAtB0TEjulm7Orw/UFFAGrEAIhFBhqmEcVxs3Yxg4Tt9KE65s6xieIQIthtwlOZShrWr4EB8dnaXrMR3mNuyajUZ4sEh6hR/SYyiqW1FGEGiCr0eMDOTRTzBMkeD9LoZIa42xbmvEGgSkTOPRjQkKjWKuX/nZnm6b1CmtQjlnKwGKuF4cu0EMCFYRt5exGCAgSnM/EYjjdveZJKDaQjmRwcZFcb0w5SjcFOsFmfAi1OKFq0CXq247AMsOWEs0e4y45I/pKF5C1SitkRkJxFwTXjMRBlYs9zCGmrLEgUzWJewR7PiIs1TpBLuOxyr9doLOpSOK2MsMWEHo6gZ8YTQPSOIw0H0LshtWiDZZ/i632nS+3493TfbS61Kj4gaqo7EOYvZHjU6DL95dvcCw6E4MGq66sA0LFBfkw8kd46w0BGwSvwHTeoYnSksvyRZymKC7UtcRIInsgTZwn3fb7sr5cjtWmDH/wAPLBwMvZidRzZfiG8S29lr7S9AbRnxMDR0qtzQA5NHcJlgzqn5TOmOYb8QOGiND1g1gAD6tMWi2bBfmXWQJquMVDrEUqVIyPyxjshY5jQlZi3GTkpgE3LidvI248GOGVdojpAaZqELZZbYCmF7bRyXTXWAEhWFMUM4NcQRksvgYCsUXfq6v5nNX0+kgIZISqjO7F+e8eWaFpLFvWLXG1oba1uCmMSVySu7pCJDiuIIqTwNEpd+0okECVumOCppHtlBBg2nA5QEA9qeGjbb7ErcNzNkHVBfBgoB7DJ37wbl44pfP4qICozan2/7KYUxsaesOPWHvZ/EMTHBkQux6R0mHlUG2HfGv87M83TepjQ0PlMKllNRfJAH0NoUw6soDBS2t5Hsytc7AA0mUZ8REwFL6u3rEA4BRxWUwQdjOGqXFOGszyR3A2YSB1+gGU8NFM/ai9NzAZfI+qOmUJUAzIGtmP8AyLQFpFie0ErG236ekJsGDh75QxtR736iFjIwjamWSUuALMHls7QQgVmFwQxRSMelLoZbQ7mD8AB3FbJgUQsqq5VquukZ94YDbx2wq8OcWkNsHFNnr9b7Tpfb8e7pvsWZjVAEbOrRFXxgpNxzScP3GBQ17fLKMDX7B+oUEGwEoqqwgcQ/B9N6hidKd5jbi0gM0uYSBtSQFRUBSK3udJjyUXtXBYlxv5mMimOITmfuUeuysuD3bbO+ZSYNsMBoHklBg+0slGyINs2VWuP1XiFis3bEATVHHe/ESqQNA0hhe+KTjHR2F7omcmKyVjlAjlCgJzsJeL7eukOrSwx/SVt2AKtthlcMChbWJL5Wczg54+0IjLbIXjAgKhNEmNTF3FNjvNuvq6v5nNX0+m+hFBcdJr2uG9ot8B8RHgeq8IDSk4nyMXPHr2hFWCLMBZWrtl7sT8yqNsxyqt8q8PtoS82bAVvgyBFmp5mst2qnYDTpCgBNkkXs5pN47GaD0Hlwf+zJuVuN5jDzYL48BA2YH+dmebpvUWyaGL3lSzFt0TE6wq47zP0YwrsfIithpqcR3hsEPYTQJycrf9uIbjl7a8ww6BVyisAXdUwMcM/rlrEs2QMKrCMhdYAoPGJiX+HjLqgXgkr4ILgYc8IgRj1FBwy6kMr7QrpuHygbJ7X+oImhhD7Ib2pWtMhgc4WRhWYt5y5xYahU5OyIJTkxB2xIwX6YvoAq/GF6iqj7SspgbXWFyBYjYyvV632nS+344/Aoqw2C1sSyy2wWFN4afMIqrGS2dAY4zXJpw52wy+zSoe8A0K4stc2ACgr8R03qmHBhY8IhRBkpf3KDb0Onuf8AY0ImapMiPfANQP6Fhk7yAJXpbiIGoIKrK4fi2bZEE0oFiMMqghgJumnxayGVXWrplF51iJt+mEwqwX8dYywjd/egkSOAFhLhjUNErtNrWUqnL1dX8zmr6fTfQheAqRhMYI0HPCVcoB4g5KwBXfrVG32YeFuC8btL6SqwPtF04h6fEHI9FCxKcwZTCzT5iRlD4Jg5wh1LPI2ZZwEecWsN9psgrHz/AKWZ5um9TV/M5V3HhHk04t8B1jIBlt+I7J1Xst+5TVQnYiviInt09nxM4hlzXAobAPSSSp3uGL0gFkxdUjXLCV3CrXEL9soZtdKobet1MPs4ja/UBVBRHLzaqxNFTAWlN+r0gtBU20B4fuH8qgCYZQFVCtVqPy8sZ99I6pRG8bdyCCIABMoN4AweIRwxLSMc3xDJTnlC0wtgHUuuEahtgvB6PW+06X2/HOGCiqmBVJ2DswQpw2p8ynoJkpWBgYZUCUMDDlCjCNmAfiem9UxsFiFkHx0YASgKMIGyVhtiN5yh9PJLrBqDCFWlYKTmYxjOsR4L46TblbG2u8LGBGeQ5SrrHGVZjKIPfAAVDIPvq8NIbNmdiXx9PimKq9XV/M5q+n030JbdVhtnCVhdYwpaC9cMmAhSVdjTfAqEwgxqo+YylTRl3Y45ZkuU2nvN0955qeFTxqeLTxaG+e5AGaQYrhJ2YHMwlhCBvRiRTkAWllXKUpsf9LM83Tepq/mc2wKwDCOexLXpIdYwdrYNfaVljreevWAQQVq0r9+/1s2k3T3nlp4FPGp49PFp4tKCvURslqwtvk5XAyAxnCPzKat8QMQSz6V1yrL0gGAKaBOiVhhhLRVxX3gQzCFMuWPvBubqYhhuv60V5wGmIC3KKLKUAqySAzwSunbNwxGPQorLa64wSJwTJl4ej1vtOl9vx7um/H9N6hidKd50r/IgpBN5BaANx6m/rsTbEl5+IGK+rq/mc1fTzDSs4KTtxzR8UlkJGiZflm5vxDDOfxjCxznYjljGVa6EozTAYh7BL9pckle7DK06ZHSduj/kM4cRM4Fc6P2lmLfxRbgdstHkX7nkX7g2mzN/3C9LsFHPFgJgKAlQlNWQa4QOW/8A0szzdN6io5l+Uatk1tlfduZjstx7I3XLHumgutW+Y7ui7UfaA3PIHPaUrZZKLPdg7AdlvxMsEc6EZak1T/iHVAfuZq9rJdmzXHF+fvv3PIv3PI/3A046x8wu5aCbIqplzFWrW55ESyvtcsPElBpK+jBVWDlf1HqBre5sCXGJttd5wGi1t+2UM0MGVvVwDIZRfHHXWHEiso+j1vtOl9vx7um/H9N6hidKd50r8AQ72RMkuA91v7Jl6ur+ZzV9MilYVNTxbVhecKTfZmp3O0oV7ch2lIOemXzS7RfMzQ4TgM6r0LB5jIAqVWF8vog6fSiVK+oYVlMdn1whiN1UBVf6WZ5um9RPRA2sF54xA57B+ql0lratKQK7Ud2BdAOzHL4VAWk70d5uUaMMgCJuv6UfRBlO361ADRKjgXHxUZDbXmAFoOnouJHLVbuVawoE7iNVSxTMw2zi/UYxvRe4j2zY3rg4Mc2U4TKgb3+j1vtOl9vx7um/H9N6hidKd50r8EzQS84V27QAJCDhNIXf1L1l2yo8YvtFcDxE5GQDFdIYMf44w9PpoD6JX2V6ziUtvlBxxtXZePxA9v8ASzPN03qZr+ZzbK/xNVjGBxwbfV/qCnYK9TiYQkuFHptl3KxRUQmmNC3uwuuEBK9HrfadL7fj3dN+P6b1DE6U7zpX4LJNd4OiSszwqVAvt2h5+sQbl/VHMucrDN5Isrmq7YLKWAt/tHDayKXrbC79zBo53B2M8mTWYf8AFPbtN0/jnD0+m/yEuOZTb3YR3TG5pfEMMNP9LM83Tepq/mc1f8aRjRMBioSbrf0eqDqzdVEvCOJZj6fW+06X2/Hu6b8f03qGJ0p3nSvwWDxjIbo1icGOsS2Dh+n2hhDm0L9kmZHtp8xqAu5/uA0E5gXtUbtdYtu8NAWqe+DCzIEgBkBKlBphFJFrIJt/cUfIagOJMn0+m/ykKay+zHZyVl4ht/0szzdN6mr+ZzV/xr3faVxspv3f9fW+06X2/Hu6b8f03qGJ0p3nSvwWDixxMC4llSmtswGUprDCU7YYZs5zH6pteWkH+REcYd1heOYkxvd6fTf5CJco4tWhtTE7Q2rKDZjh0YmI7P8ASzPN03qav5nNX/Gae1E0LMnZa9n/AF9b7Tpfb8e7pvx/TeoYnSnedK/IGb+Zzb6fTf5SGuYBI5LcBwvT9SgrXX/SzPN03qav5nNX/G5YZxMK6R7dod4BCGJT/p632nS+3493Tfj+m9QxOlO86V+Q1fzOavp9N/mJhmwizHZDxIVwjn2wgIOx/wBDM83Tepq/mc1f8a7M4fNI4Qech9mL+whfJsA/6et9p0vt+Pd034/pvUMTpTvOlfkNX8zmr6fTf5iVjLlSmjETraZmHPH2uVvHBUj4lEF2E7odYe4QfL2M2XtoJ+6W5e9MzETrArNjiZX6rM83Tepq/mc1f8oEM104R38bX6Y4doEXZNqe3/YeEXQHWVNg6AhUI21h/wA9PLk8tKaj3nGWOTMTW5ph6vW+06X2/Hu6b8f03qGJ0p3nSvyGr+ZzV9Ppv8xG9Il6RJrAnDHqwdWXHG7Ge0EN7x5JM2fKvD8eEJ6qMqMyXdiMfciOkdUt9v1ASQ1QW3GClxgnqszzdN6mr+ZzV/ygLesS+MavWdhlqrXN/VCnm694tfObmfe0xxe7ah6sz9x02fxiTCvs6R2qH8rMye1fuJC5qg2er1vtOl9vx7um/H9N6hidKd50r8hq/mc1fT6b8CQDEHiSjLDUrmRYiYzLZ794eoMzzdN6mr+ZzV/3izbFRjMCW5KpU/nxKN3obz1et9p0vt+Pd034/pvUcTpTvOlfkNX8zmr6fTfgiOF6b5YlVDni2PSZMSOkMAPTZnm6b1NX8zmr/vxuVjdRrYx3YmMNXeMs6XD1et9p0vt+Ou3QsZlWw2J5gnmCeYJ5gnmCeYJ5gnmCeYJ5gnmCeYJ5gnmCeYJ5gnmCeYJ5gnmCeYJ5gnmCeYJ5gnmCeYJ5gnmCeYJ5gnmCeYJ5gnmCeYJ5gnmCeYJ5gnmCeYJ5gnmCeYJ5glVuw2Jdu1Q+nqQtBbUCbcBonmCeYJ5gnmCeYJ5gnmCeYJ5gnmCeYJ5gnmCeYJ5gnmCeYJ5gnmCeYJ5gnmCeYJ5gnmCeYJ5gnmCeYJ5gnmCeYJ5gnmCeYJ5gnmCeYJ5gnmCeYJ5gnmCeYJ5gnmCYXwI6INY75jfpq+BDF3IZ5gnmCeYJ5gnmCeYJ5gnmCeYJ5gnmCeYJ5gnmCeYJ5gnmCeYJ5gnmCeYJ5gnmCeYJ5gnmCeYJ5gnmCeYJ5gnmCXI9BA4lrEZmJ1lsapl4Kv7g4u53J5gnmCeYJ5gnmCeYJ5gnmCeYJ5gjj37COhMgnTepSMNa74X/AAJ5gnmCeYJ5gnmCeYJ5gnmCeYJ5gnmCeYJ5gnmCeYJ5gnmCeYJ5gnmCeYJ5gnmCeYJ5gnmCeYJ5gnmCeYJ5gnmCWkqpkmJ8XDyP1PEJ5gnmCeYJ5gnmCeYJ5gnmCeYJ5gnmCJxp0CbIa4Xt+OBjO8mOdhPEE8QTxBPEE8QTxBPEE8QTxBPEE8QTxBPEE8QTxBPEE8QTxBPEE8QTxBPEE8QTxBPEE8QTxBPEE8QTxBPEE8QTxBPEE8QTxBPEE8QTxBPEE8QTxBPEE8QTxBPEEx3sIjGdx6d1EwGYEniE8QTxBPEE8QTxBPEE8QTxBPEE8QTxBPEE8QTxBPEE8QTxBPEE8QTxBPEE8QTxBPEE8QTxBPEE8QTxBPEE8QTxBPEE8QTxBPEE8QTxBPEE8QTxBPEE8QTxBPEE8QTxBFjx1CvU7R8Vc1DGeIJ4gniCeIJ4gniCeIJ4gniCeIJ4gniCeIJ4gniCeIJ4gniCeIJ4gniCeIJ4gniCeIJ4gniCeIJ4gniCeIJ4gnKNyNjEHcjF2WdCah7E8QTxBPEE8QTxBPEE8QTxBPEE8Qipj7CDSpkgYTL1A+3BLl/6k8QTxBPEE8QTxBPEE8QTxBPEE8QTxBPEE8QTxBPEE8QTxBPEE8QTxBPEE8QTxBPEE8QTxBPEE8QTxBPEE8QTxBATCjgleYthPEJ4gniCeIJ4gniCeIJ4gniCeIJ4gniCBfoQydBkf+GThIAAEKNS602efza1dsImCkiocMucFY3VDbjpzgGPHCfm27tWOKuwDFlRSisAbcGZJnxWW52O6DaA/Nu/YlQBDhjFJjd7Hd/50IFVGnfE6gc0GOgXlrCmoU6H5tIQulXtL2OWEbXbnQVlERBMBRjg76IRNjGNLs9hrl+b0IV145kY0co6OKGaAMJgztvbVIC8sl9oNr+aWhYoIxccGNe9Za7KYGoBf/PP6uxn9TYfm625wnxHFzXYGrKtWAVdI4ummBbhygpCVOS1xX3t/N0ltPWBRVgsExCmrvlHXW0qz6DhV6srGx/MrRbKJUq0sywXr71EflKNkyvWv3tmJDYgF4/+efxdjP6mw/Nkg5zFZ9xi3rZ76vCoKhgQUEGCmkCD+aFoNSEy046i04GOThwiwowBXLYYzCC2nK/0W7sObnlZr+ZwbQ9JXiUGAF8N8VbbE5OE2JXbdrn7SidAf+dtecN1YzEP8LNvP82v54RSxzje2KbaH5i23/jWPUM2Txc3d+bxSddA0wiZLZUey1B4qAAAGn5wnSxKSXQiHHwLrN3/APnqrhBEu8PzasoMZpdxMRv83QZfVfzeO2Ylpj/9UL//2Q==" name="Obrázek1" align="bottom" width="604" height="172" border= "0">


1

2-3

4


Ak časť „plynu“ unikne z hornej časti inhalátora alebo zo strán úst, musíte inhaláciu začať znovu od kroku 2.

Pre pacientov so slabým uchopením môže byť jednoduchšie držať inhalátor dvoma rukami. Horná časť inhalátora sa uchopí oboma ukazovákmi a jeho dolná časť oboma palcami.


Aby sa znížilo riziko plesňových infekcií v ústach a hrdle, po každom použití inhalátora si ústa opláchnite vodou alebo kloktajte vodou alebo si zuby vyčistite kefkou.


Ak si myslíte, že účinok Fosteru je prisilný alebo nedostatočný, povedzte to so svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ak zistíte, že máte ťažkosti s koordináciou nádychu a uvoľnenia dávky pri používaní inhalátora, môžete použiť priestorový nadstavec „spacer“ AeroChamberPlus. Požiadajte svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru o túto pomôcku.


Čistenie

Odstráňte ochranný kryt z náustka a pravidelne (raz týždenne) očistite vonkajšiu a vnútornú stranu náustka so suchou handričkou. Nepoužívajte vodu ani iné kvapaliny na čistenie náustka.


Dôležité je prečítať si informáciu, ktorá je priložená k „spaceru“ AeroChamberPlus a pozorne dodržiavať pokyny na použitie a čistenie „spaceru“ AeroChamberPlus.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Rovnako ako u inej inhalačnej liečby existuje riziko zhoršenia dýchavičnosti a sipotu bezprostredne po použití Fosteru, známe ako paradoxný bronchospazmus. Ak k tomu dôjde, okamžite prestaňte používať Foster a ihneď použite „úľavový“ inhalátor na liečbu príznakov sťaženého dýchania a piskotu. Ihneď kontaktujte svojho lekára.


Okamžite povedzte svojmu lekárovi, ak sa u vás objavia akékoľvek reakcie z precitlivenosti, ako sú kožné alergie, podráždenie kože, svrbenie, kožná vyrážka, začervenanie kože, opuchy kože alebo slizníc, najmä očí, tváre, pier a hrdla.


Možné vedľajšie účinky sú uvedené nižšie a zoradené podľa frekvencie ich výskytu.


Časté (vyskytujúce sa u menej ako 1 z 10 pacientov):

Plesňové infekcie (infekcie úst a hrdla), bolesť hlavy, chrapot, bolesť hrdla.


Menej časté (vyskytujúce sa u menej ako 1 zo 100 pacientov):

Palpitácie, neobvyklý rýchly tlkot srdca a porucha srdcového rytmu, niektoré zmeny na elektrokardiograme (EKG).

Príznaky chrípky, vaginálne plesňové infekcie, zápal dutín, zápal ucha, podráždenie hrdla, kašeľ, produktívny kašeľ, astmatický záchvat.

Nevoľnosť, narušené vnímanie chuti, pálenie pier, suchosť v ústach, problémy s prehĺtaním, poruchy trávenia, žalúdočná nevoľnosť, hnačka.

Bolesť a kŕče svalov, sčervenanie tváre, zvýšený prietok krvi v niektorých tkanivách organizmu, nadmerné potenie, chvenie, nepokoj, závrat, žihľavka alebo vyrážka.

Zmeny niektorých zložiek v krvi: pokles počtu bielych krviniek, zvýšený počet krvných doštičiek, pokles hladiny draslíka v krvi, zvýšenie hladiny krvného cukru, zvýšenie krvného inzulínu, voľných mastných kyselín a ketónov.


Nasledujúce vedľajšie účinky boli hlásené ako menej časté u pacientov s CHOCHP

 • Pneumónia: informujte svojho lekára ak spozorujete niektorý z nasledujúcich príznakov: zvýšená produkcia spúta, tmavšie sfarbenie spúta, horúčka, zvýšený kašeľ, zhoršenie problémov s dýchaním.

 • Znížené množstvo kortizolu v krvi, čo je spôsobené účinkom kortokosteroidov na vaše nadobličky.

 • Nepravidelný rytmus srdca.


Zriedkavé (vyskytujúce sa u menej ako 1 z 1000 pacientov):

Pocit tlaku v hrudníku, vynechávanie úderov srdca (spôsobené príliš skorým sťahom srdcových komôr), zvýšený alebo znížený krvný tlak, zápal obličiek, opuch kože a slizníc pretrvávajúce niekoľko dní.


Veľmi zriedkavé (vyskytujúce sa u menej ako 1 z 10 000 pacientov):

Dýchavičnosť, zhoršenie astmy, pokles krvných doštičiek, potenie rúk a nôh.


Dlhodobé používanie vysokých dávok inhalačných kortikosteroidov môže vo veľmi zriedkavých prípadoch zapríčiniť systémové účinky, ktoré zahŕňajú poruchy funkcie nadobličiek (supresia nadobličiek), zníženie minerálnej kostnej hustoty (rednutie kostí), pokles rastu u detí a dospievajúcich, zvýšený očný tlak (glaukóm), sivý zákal.

Poruchy spánku, depresie alebo pocit úzkosti, nepokoj, nervozita, zvýšená dráždivosť alebo podráždenosť, sa pravdepodobne vyskytuje viac u detí, avšak frekvencia týchto vedľajších účinkov nie je známa.

Môžu sa vyskytnúť reakcie z precitlivenosti ako sú kožné alergie, svrbenie kože, kožná vyrážka, sčervenanie kože, opuch kože alebo sliznicových membrán najmä očí, tváre, pier a hrdla.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Foster


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po 5 mesiacoch od dátumu, kedy ste inhalátor dostali od lekárnika a nikdy nepoužívajte po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a štítku po EXP (skratka používaná pre dátum exspirácie).


Inhalátor uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25°C.


Ak bol inhalátor vystavený chladu a je veľmi studený, oddeľte nádobku od náustka a pred použitím ju niekoľko minút zohrievajte vo svojich rukách. Nikdy nezohrievajte iným spôsobom.


Varovanie: Nádobka je pod tlakom. Nevystavujte ju teplotám vyšším ako 50°C. Nádobku neprepichujte.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Foster obsahuje


Liečivá sú beklometazóndipropionát a dihydrát formoteroliumfumarátu.

Každá odmeraná dávka obsahuje 100 mikrogramov beklometazóndipropionátu a 6 mikrogramov dihydrátu formoteroliumfumarátu. To zodpovedá podanej dávke z náustka 86,4 mikrorgramov beklometazóndipropionátu a 5,0 mikrogramov dihydrátu formoteroliumfumarátu.


Ďalšie zložky sú bezvodý etanol, kyselina chlorovodíková, hnací plyn: norflurán (HFA 134-a).


Ako vyzerá Foster a obsah balenia


Inhalačný roztok sa dodáva v hliníkovom tlakovom obale so zapečateným meracím ventilom, upevneným do polypropylénového poháňacieho zariadenia, vrátane náustka s ochranným plastovým krytom.


Každé balenie obsahuje 1 alebo 2 nádobky, z ktorých každá obsahuje 120 inhalačných dávok, alebo 1 nádobku, ktorá obsahuje 180 inhalačných dávok.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Chiesi Pharmaceuticals GmbH, Gonzagagasse 16/16,1010 Viedeň, Rakúsko


Výrobcovia

Chiesi Farmaceutici S.p.A., Via Palermo 26/A, I-43100 Parma, Taliansko

Chiesi Pharmaceuticals GmbH, Gonzagagasse 16/16, 1010 Viedeň, Rakúsko

Chiesi S.A., 11, avenue Dubonnet, 92400 Courbevoie, Francúzsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami.


Rakúsko

Foster

Španielsko

Foster

Holandsko

Foster

Francúzsko

Innovair

Česká republika

Combair

Veľká Británia

Fostair

Nemecko

Kantos

Slovensko

FosterGrécko

Foster

Poľsko

FostexMaďarsko

Foster

Portugalsko

FosterTaliansko

Foster

Slovinsko

Foster
Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 04/2014.


8

Foster

Súhrn údajov o lieku


Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2014/07277 - Z1A


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Foster

100/6 mikrogramov na inhaláciu

inhalačný roztok v tlakovom obale


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá odmeraná dávka (ex-valve) obsahuje:

100 mikrogramov beklometazóndipropionátu a 6 mikrogramov dihydrátu formoteroliumfumarátu.

Toto množstvo zodpovedá podanej dávke (ex-actuator) 84,6 mikrogramov beklometazóndipropionátu a 5,0 mikrogramov dihydrátu formoteroliumfumarátu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Inhalačný roztok v tlakovom obale.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Astma

Foster je indikovaný na pravidelnú liečbu astmy, kde je vhodné použitie kombinovanej liečby (inhalačný kortikosteroid a β2-agonista s dlhodobým účinkom) a to:

 • u pacientov, u ktorých sa liečbou s inhalačnými kortikosteroidmi a „podľa potreby“ inhalačnými β2-agonistami s krátkodobým účinkom nedosiahla adekvátna kontrola astmy, alebo

 • u pacientov, u ktorých sa liečbou súbežne inhalačnými kortikosteroidmi a β2-agonistami s dlhodobým účinkom už dosiahla adekvátna kontrola astmy.

Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP)

Symptomatická liečba pacientov s ťažkou chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (FEV1 < 50 % predpokladanej normálnej hodnoty) s opakovanými exacerbáciami v anamnéze, ktorí majú signifikantné príznaky napriek pravidelnej liečbe dlhodobo pôsobiacimi bronchodilatanciami.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Foster je určený na inhalačné použitie.


Dávkovanie


Astma


Foster nie je určený na iniciálne zvládnutie astmy. Dávkovanie jednotlivých zložiek Fosteru je individuálne a má sa upraviť podľa závažnosti ochorenia. To sa má zvážiť nielen na začiatku kombinovanej liečby, ale taktiež pri úprave dávky. Ak si akýkoľvek pacient vyžaduje inú kombináciu dávok ako je dostupná v inhalátore, majú sa predpísať požadované dávky β2-agonistov a/alebo kortikosteroidov v samostatných inhalátoroch.

Beklometazóndipropionát vo Fosteri sa vyznačuje distribúciou extra jemných častíc („extrafine“), ktorá má za následok silnejší účinok ako beklometazóndipropionát s distribúciou bežných častíc (100 mikrogramov beklometazóndipropionátu „extrafine“ formulácie zodpovedá 250 mikrogramom beklometazóndipropionátu bežnej formulácie). Preto celková denná dávka beklometazóndipropionátu podávaná Fosterom musí byť nižšia ako celková denná dávka beklometazóndipropionátu podávaného v bežnej formulácii.

To sa má vziať do úvahy pri prechode pacienta z liečby beklometazóndipropionátom bežnej formulácie na Foster. Dávka beklometazóndipropionátu sa musí znížiť a upraviť podľa individuálnych potrieb pacientov.


Existujú dva liečebné prístupy:


 1. Udržiavacia liečba: Foster sa používa ako pravidelná udržiavacia liečba so samostatným rýchlo pôsobiacim bronchodilatátorom podľa potreby.


B. Udržiavacia a úľavová liečba: Foster sa používa ako pravidelná udržiavacia liečba a ako liečba podľa potreby pri zhoršení príznakov ochorenia.


 1. Udržiavacia liečba

Pacientov je potrebné upozorniť, aby mali svoj samostatný rýchlo pôsobiaci bronchodilatátor ako záchrannú liečbu stále so sebou.

Odporúčané dávkovanie pre dospelých vo veku 18 rokov a viac

1 alebo 2 inhalácie dvakrát denne.

Maximálna denná dávka sú 4 inhalácie.


B. Udržiavacia a úľavová liečba

Pacienti používajú denne udržiavaciu dávku Fosteru a okrem toho používajú Foster podľa potreby pri zhoršení príznakov. Pacientov treba upozorniť, aby nosili Foster stále so sebou ako záchrannú liečbu.


Udržiavacia a úľavová liečba Fosterom je vhodná najmä pre pacientov:

 • s nedostatočnou kontrolou astmy a pri častej potrebe používania úľavovej liečby,

 • s exacerbáciami astmy v anamnéze, ktoré si vyžadovali lekársky zásah.


U pacientov, ktorí často používajú veľký počet inhalácií Fosteru podľa potreby, treba starostlivo monitorovať nežiaduce účinky závislé od dávky.


Odporúčané dávkovanie pre dospelých, 18 ročných a starších

Odporúčaná udržiavacia dávka je 1 inhalácia dvakrát denne (jedna inhalácia ráno a jedna večer). Pacienti majú použiť 1 ďalšiu inhaláciu podľa potreby pri zhoršení príznakov ochorenia. Ak príznaky pretrvávajú ešte niekoľko minút po jej použití, má sa podať ďalšia inhalácia.


Maximálna denná dávka je 8 inhalácií.


Pacienti, vyžadujúci často záchranné inhalácie denne majú vyhľadať lekársku pomoc a poradiť sa s lekárom. Títo pacienti sa majú opätovne vyšetriť a ich udržiavacia liečba sa má prehodnotiť.


Odporúčané dávkovanie pre deti a dospievajúcich mladších ako 18 rokov


Bezpečnosť a účinnosť Fosteru u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokovnebola doteraz stanovená. Nie sú dostupné údaje s Fosterom u detí mladších ako 12 rokov. K dispozícii sú iba obmedzené údaje u dospievajúcich od 12 do 17 rokov. Preto sa použitie Fosteru neodporúča u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov, pokiaľ nebudú k dizpozícii dalšie údaje.


Lekár musí pacientov pravidelne kontrolovať, či dávkovanie Fosteru zostáva optimálne a môže sa upraviť iba na jeho odporúčanie. Dávka sa má titrovať na najnižšiu dávku, pri ktorej sa zachová účinná kontrola astmy. Ak kontrola symptómov je udržiavaná pri najnižšej odporúčanej dávke, potom nasledovný krok môže zahŕňať test na použitie samotného inhalačného kortikosteroidu.

Pacienti sa majú upozorniť na to, aby používali Foster každý deň, aj v prípade, že sú asymptomatickí.

Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP)

Odporúčané dávkovanie pre dospelých, 18 ročných a starších

2 inhalácie dvakrát denne.


Špeciálne skupiny pacientov:

Nie je potrebná žiadna úprava dávkovania u starších pacientov. Nie sú k dizpozícii žiadné údaje o použití Fosteru u pacientov s poruchou funkcie pečene alebo obličiek (pozri časť 5.2).


Spôsob podávania

Lekár alebo iný zdravotnícky pracovník musí pacientovi ukázať správne používanie inhalátora, aby sa zaistilo správne podanie lieku. Správne použitie odmeranej dávky tlakovým inhalátorom je nevyhnutné k tomu, aby liečba bola úspešná. Pacient musí byť upozornený na to, aby si pozorne prečítal písomnú informáciu pre používateľa a dodržiaval pokyny uvedené v nej.


Pred prvým použitím inhalátora alebo v prípade, že sa inhalátor nepoužíval 14 dní a viac, sa za účelom zaistenia správneho fungovania inhalátora musí jedenkrát streknúť do vzduchu.

Pri používaní inhalátora má pacient, ak je to možné, sedieť alebo stáť vzpriamene.


Kroky uvedené nižšie sa musia dodržať:


 1. Odstráňte ochranný kryt z náustka a skontrolujte, či náustok je čistý, bez prachu a nečistôt alebo iných cudzích predmetov.

 2. Pomaly a hlboko vydýchnite, tak ako je to len možné.

 3. Nádobku držte vo zvislej polohe so základnou časťou nahor a pery stisnite okolo náustka. Do náustka nehryzte.

4. Hlboko a pomaly sa cez ústa nadýchnite a súčasne potlačte hornú časť inhalátora, čím uvoľníte

dávku.

 1. Zadržte dych tak dlho, ako je to možné a napokon vytiahnite inhalátor z úst a vydýchnite

pomaly. Nevydychujte do inhalátora.


Ak je potrebné použiť ďalšiu inhalačnú dávku, držte inhalátor vo zvislej polohe približne pol minúty, potom zopakujte kroky 2 až 5.


Po použití vždy uzavrite ochranným krytom.


Dôležité: pri krokoch 2 až 5 sa neponáhľajte.


Ak časť plynu unikne z hornej časti inhalátora alebo zo strán úst, musíte inhaláciu začať znovu od kroku 2.


U pacientov so slabým uchopením môže byť jednoduchšie držať inhalátor dvoma rukami. Horná časť inhalátora sa uchopí oboma ukazovákmi a jeho dolná časť oboma palcami.


Po použití lieku si pacienti musia opláchnuť ústa vodou alebo kloktať vodou alebo si zuby vyčistiť kefkou (pozri časť 4.4).


Čistenie

Pacienti musia byť upozornení na to, aby si pozorne prečítali pokyny na čistenie uvedené v písomnej informácii pre používateľa. Pri pravidelnom čistení inhalátora, pacienti musia odstrániť vonkajší kryt z náustka a utrieť vonkajšiu a vnútornú stranu náustka suchou handričkou. Voda ani iné kvapaliny sa na čistenie náustka nesmú použiť.


Pacienti, ktorí majú ťažkosti so synchronizáciou podania a vdýchnutia dávky liečiva, môžu použiť priestorový nadstavec („spacer“) AeroChamber Plus. O správnom použití, starostlivosti o inhalátor a „spacer“ a tiež aj o správnej technike, ktorá zaistí optimálne dodanie inhalovaného liečiva do pľúc, budú pacienti poučení svojím lekárom, lekárnikom alebo zdravotnou sestrou. To môžu pacienti dosiahnuť kontinuálnym, pomalým a hlbokým dychaním za použitia „spacera“ AeroChamber Plus, pričom nevzniká problém oneskorenia medzi podaním a vdychom.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


U pacientov so srdcovou arytmiou, najmä s atrioventrikulárnou blokádou tretieho stupňa a tachyarytmiou (zrýchlený alebo nepravidelný pulz), subvalvulárnou idiopatickou aortálnou stenózou, hypertrofickou obštrukčnou kardiomyopatiou, závažným ochorením srdca, najmä akútnym infarktom myokardu, ischemickou poruchou srdca, kongestívnym zlyhaním srdca, okluzívnym cievnym ochorením, najmä arteriosklerózou, arteriálnou hypertenziou a aneuryzmou sa Foster musí používať s opatrnosťou (môže zahŕňať sledovanie pacientov). Opatrnosť je potrebná aj u pacientov liečených so známym alebo suspektným predĺžením QTc-intervalu, či už kongenitálnym alebo liekmi vyvolaným (QTc 0,44 sekúnd). Predĺženie QTc-intervalu môže vyvolať aj samotný formoterol.


Foster sa má používať s opatrnosťou tiež u pacientov s tyreotoxikózou, diabetes mellitus, feochromocytómom a neliečenou hypokalémiou.


Potenciálne závažná hypokaliémia môže nastať v dôsledku liečby 2- agonistami. Zvláštna pozornosť sa odporúča v prípade ťažkej astmy, keďže tento účinok môže byť potenciovaný hypoxiou. Hypokaliémia môže byť tiež potenciovaná súbežnou liečbou s inými liečivami, ktoré môžu vyvolať hypokaliémiu ako sú xantínové deriváty, steroidy a diuretiká (pozri časť 4.5). Opatrnosť sa tiež odporúča pri nestálej astme, kde sa môže použiť množstvo „záchranných“ bronchodilatancií. V takýchto situáciách sa odporúča sledovať sérové hladiny draslíka.


Inhalácia formoterolu môže spôsobiť zvýšenie hladiny glukózy v krvi. Preto krvné hladiny glukózy u pacientov s diabetom sa musia starostlivo sledovať.


V prípade plánovanej anestézie halogénovými anestetikami sa musí zaistiť, aby sa Foster nepodával najmenej 12 hodín pred začiatkom anestézie v dôsledku rizika srdcovej arytmie.


Tak ako u všetkých inhalačných liekov obsahujúcich kortikosteroidy, Foster sa má podávať s opatrnosťou u pacientov s aktívnou alebo inaktívnou pľúcnou tuberkulózou, plesňovými a vírusovými infekciami dýchacích ciest.


Pri liečbe Fosterom sa neodporúča náhle prerušenie liečby.

Pacientom, u ktorých bola liečba neefektívna, sa musí venovať lekárska pozornosť. Zvyšujúce sa použitie „záchranných“ bronchodilatancií indikuje zhoršenie základného ochorenia a vyžaduje si opätovné posúdenie liečby astmy. Náhle a progresívne zhoršenie kontroly astmy alebo CHOCHP je potenciálne život ohrozujúce a pacient sa musí bezodkladne podrobiť lekárskemu vyšetreniu. Má sa zvážiť potreba zvýšenej liečby kortikosteroidmi, či už inhalačnými alebo perorálnymi, alebo v prípade podozrenia na infekciu liečba antibiotikami.


Pacienti sa nesmú začať liečiť Fosterom počas exacerbácie alebo pri významnom alebo akútnom zhoršení astmy. Počas liečby Fosterom sa môžu vyskytnúť závažné nežiaduce účinky súvisiace s astmou a exacerbáciami. V prípade, že astmatické symptómy zostávajú nekontrolované alebo sa po začatí liečby Fosterom zhoršujú, pacienti musia byť upozornení na to, aby v liečbe pokračovali, ale zároveň vyhľadali lekársku pomoc.

Tak ako v prípade liečby inými inhalačnými liekmi, po použití dávky Fosteru sa môže vyskytnúť paradoxný bronchospazmus s okamžitým zvýraznením piskotu a dýchavičnosti. Liečiť sa má okamžite s rýchlo pôsobiacimi bronchodilatanciami. Liečba Fosterom sa má okamžite prerušiť, stav pacienta prehodnotiť a v prípade nevyhnutnosti sa má zvoliť alternatívna liečba.


Foster sa nemá používať ako liek prvej voľby pri liečbe astmy.

Pacienti sa musia upozorniť na to, aby v prípade akútnych astmatických záchvatov mali vždy k dizpozícii rýchlo pôsobiaci bronchodilatátor, a to buď Foster (pacienti, ktorí sú liečení Fosterom ako udržiavacia a úľavová liečba) alebo samostatným rýchlo pôsobiacim bronchodilatátorom

(u pacientov, ktorí používajú Foster iba ako udržiavaciu liečbu).


Pacientom sa musí pripomenúť, aby Foster užívali denne, tak ako im bolo predpísané, dokonca aj v prípade, že sú asymptomatickí.

Úľavové inhalácie Fosteru sa majú použiť pri zhoršení príznakov ochorenia, nie sú určené na pravidelné profylaktické použitie, napr. pred cvičením. V takýchto prípadoch sa má zvážiť použitie samostatného rýchlo pôsobiaceho bronchodilatátora.


Len čo sa symptómy potlačia, do úvahy sa musí vziať postupné znižovanie dávky Fosteru. Pravidelná kontrola pacientov počas znižovania dávky je dôležitá. Použiť sa má najnižšia účinná dávka Fosteru (pozri časť 4.2).


Systémové účinky sa môžu vyskytnúť pri akomkoľvek inhalačnom kortikosteroide, obzvlášť pri vysokých dávkach užívaných dlhodobo. Tieto účinky sa oveľa menej pravdepodobne môžu vyskytnúť pri inhalačných kortikosteroidoch ako pri perorálnych. Možné systémové účinky zahŕňajú: Cushingov syndróm, Cushingoidné príznaky, zníženú funkciu nadobličiek, zníženie kostnej denzity, spomalenie rastu u detí a dospievajúcich, kataraktu a glaukóm a veľmi vzácne skupinu psychických porúch alebo porúch správania, ktoré zahŕňajú psychomotorickú aktivitu, poruchy spánku, úzkosť, depresie alebo agresivitu (predovšetkým u detí).

Preto je dôležité pacientov pravidelne kontrolovať a znížiť dávku inhalačného kortikosteroidu na najnižšiu dávku, pri ktorej je udržiavaná účinná kontrola astmy.


Farmakokinetické údaje (pozri časť 5.2) jednorazovej dávky dokázali, že použitie Fosteru s priestorovým nadstavcom AeroChamberPlus v porovnaní s použitím štandardného dávkovača, nezvyšuje celkovú systémovú expozíciu formoterolu a znižuje systémovú expozíciu beklometazónu-17-monopropionátu . Systémová expozícia nezmeneného beklometazóndipropionátu ktorý sa dostáva do systémovej cirkulácie z pľúc sa zvyšuje, avšak celková systémová expozícia (beklometazóndipropionát plus jeho aktívny metabolit) ostáva nezmenená. Preto nie je zvýšené riziko systémových účinkov pri použití Fosteru s priestorovým nadstavcom.


Predlžovaná liečba u pacientov vysokými dávkami inhalačných kortikosteroidov môže viesť k nadobličkovej supresii a akútnej nadobličkovej kríze. Deti vo veku menej ako 16 rokov, užívajúce/inhalujúce dávky vyššie ako odporúčané dávky beklometazóndipropionátu, môžu byť obzvlášť ohrozené. Situácie, ktoré by mohli potenciálne spustiť akútnu nadobličkovú krízu, zahŕňajú traumu, chirurgický zákrok, infekcie alebo akékoľvek zníženie dávky. Prítomné symptómy sú zvyčajne nejasné a môžu zahŕňať anorexiu, abdominálnu bolesť, stratu hmotnosti, únavu, bolesť hlavy, nauzeu, vracanie, hypotenziu, zníženú hladinu vedomia, hypoglykémiu a závraty. Počas obdobia stresu alebo elektívneho chirurgického zákroku sa má zvážiť dodatočné systémové pokrytie kortikosteroidmi.

Potrebná je opatrnosť u pacientov, ktorí prechádzajú na liečbu Fosterom, obzvlášť, ak sa predpokladá porucha funkcie nadobličiek z predchádzajúcej systémovej liečby steroidmi.


Pacienti prechádzajúci z perorálnej liečby kortikosteroidmi na inhalačnú liečbu môžu počas určitého obdobia zotrvávať v riziku poruchy funkcie kôry nadobličiek. Pacienti, ktorí v minulosti absolvovali liečbu s mimoriadne vysokými dávkami kortikosteroidov alebo užívali vysoké dávky inhalačných kortikosteroidov dlhodobo, môžu byť tiež v ohrození. Túto možnosť reziduálneho poškodenia je potrebné mať vždy na zreteli v prípade ohrozenia a elektívnych situácií vyvolavajúcich stres, a tak zvážiť liečbu vhodnými kortikosteroidmi. Pred začatím elektívnych procedúr môže rozsah poškodenia nadobličiek určiť špecialista.


Pacienti majú byť upozornení na to, že Foster obsahuje malé množstvo alkoholu (približne 7 mg v jednej inhalácii), avšak pri normálnych dávkach je to zanedbateľné množstvo a nepredstavuje žiadne riziko pre pacienta.

Pacienti musia byť upozornení, že po inhalácii predpísanej dávky si musia opláchnuť ústa vodou alebo kloktať vodou alebo vyčistiť zuby kefkou kvôli zníženiu rizika orofaryngeálnej kandidózy.


4.5 Liekové a iné interakcie


Farmakokinetické interakcie

Beklometazóndipropionát sa veľmi rýchlo metabolizuje prostredníctvom systému esteráz a bez účasti systému P450 cytochrómu.


Farmakodynamické interakcie

Pacienti s astmou sa majú vyhnúť β- blokátorom (vrátane očných kvapiek). Ak sa β- blokátory podávajú zo závažných dôvodov, účinok formoterolu sa zníži alebo vymizne.

Na druhej strane, súbežné podávanie iných β- adrenergných liečiv môže mať potenciálne aditívne účinky, preto pri súbežnom podávaní formoterolu a teofylínu alebo iných β- adrenergných liečiv sa vyžaduje opatrnosť.

Súbežná liečba s chinidínom, dizopyramidom, prokaínamidom, fenotiazínom, antihistaminikami, inhibítormi monoaminooxidázy a tricyklickými antidepresívami môže predĺžiť QTc- interval a zvýšiť riziko ventrikulárnej arytmie.

Dodatočne, L-dopa, L-tyroxín, oxytocín a alkohol môžu narušiť srdcovú toleranciu k β2-sympatomimetikám.

Súbežná liečba s inhibítormi monoaminooxidázy vrátane liečiv s podobnými vlastnosťami ako je furazolidón a prokarbazín môže vyvolať hypertenznú reakciu.

U pacientov súbežne prijímajúcich anestéziu halogénovými uhľovodíkmi sa môže vyskytnúť zvýšené riziko arytmie.

Súbežná liečba so xantínovými derivátmi, steroidmi alebo diuretikami môže potenciovať možný hypokalemický účinok 2-agonistov (pozri časť 4.4). Hypokaliémia môže zvýšiť náchylnosť k arytmii u pacientov, ktorí sa liečia digitálisovými glykozidmi.

Foster obsahuje malé množstvo etanolu. Teoreticky je možná interakcia u zvlášť citlivých pacientov užívajúcich disulfiram alebo metronidazol.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Nie sú žiadne skúsenosti s hnacím plynom HFA-134a, ktoré by dokazovali jeho bezpečnosť u gravidných alebo dojčiacich žien. Avšak štúdie účinku HFA-134a na funkciu reprodukcie a vývoj plodu u zvierat nenaznačujú žiadne klinicky relevantné nežiaduce účinky.


Gravidita

Nie sú k dispozícii žiadne relevantné klinické údaje o použití Fosteru u gravidných žien. Štúdie na zvieratách užívajúcich kombináciu beklometazóndipropionátu a dihydrát formoteroliumfumarátu preukázali po vysokej systémovej expozícii reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti). Pre tokolytický účinok β2-sympatomimetík obzvlášť špeciálnu opatrnosť je potrebné venovať v období od začiatku pôrodnej činnosti až po samotný pôrod.

Neodporúča sa použitie Fosteru počas gravidity a zvlášť na konci gravidity, alebo počas pôrodu, pokiaľ je k dispozícii iná (viac bezpečná) alternatíva.

Foster sa smie použiť počas gravidity iba v prípade, ak očakávaný prínos prevýši potenciálne riziko.


Laktácia

Nie sú známe žiadne relevantné klinické údaje o použití Fosteru u žien počas dojčenia. Hoci z pokusov na zvieratách nie sú dostupné žiadne údaje, je pochopiteľné sa domnievať, že beklometazóndipropionát podobne ako iné kortikosteroidy, sa vylučuje do materského mlieka. Hoci nie je známe, či formoterol prechádza do ľudského materského mlieka, jeho prítomnosť sa však zistila v mlieku dojčiacich zvierat. Podávanie Fosteru dojčiacim ženám sa má zvážiť iba v prípade, ak očakávaný prínos preváži potenciálne riziko.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Je málo pravdepodobné, že Foster má vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Keďže Foster obsahuje beklometazóndipropionát a dihydrát formoteroliumfumarát, pri podávaní sa môžu vyskytnúť nežiaduce účinky rovnakého typu a závažnosti ako sa vyskytli pri užívaní týchto liečiv samostatne. Nezaznamenal sa žiadny výskyt ďalších nežiaducich účinkov pri súbežnom podávaní oboch liečiv. Nežiaduce účinky, ktoré sa spájajú s kombináciou liečiv ako v prípade Fosteru (beklometazóndipropionát a dihydrát formoteroliumfumarátu) a tiež s jednotlivými liečivami podávanými samostatne, sú uvedené v nasledujúcej tabuľke a sú zoradené podľa tried orgánových systémov. Frekvencia výskytu je definovaná nasledovne: veľmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 a 1/10), menej časté (≥1/1000 a 1/100), zriedkavé (≥1/10 000 a 1/1000) a veľmi zriedkavé (≤1/10 000). Časté a menej časté nežiaduce reakcie sa získali z údajov klinických štúdií u pacientov s astmou a CHOCHP.


Triedy orgánových systémov

Nežiaduce reakcie

Frekvencia

Infekcie a nákazy

Faryngitída, orálna kandidóza

Časté


Influenza, orálna plesňová infekcia, orofaryngeálna kandidóza, ezofageálna kandidóza, vulvovaginálna kandidóza, gastroenteritída, sinusitída, nádcha, pneumónia*

Menej časté

Ochorenia krvi a lymfatického systému

Granulocytopénia

Menej časté


Trombocytopénia

Veľmi zriedkavé

Poruchy imunitného systému

Alergická dermatitída

Menej časté


Reakcie z precitlivenosti, vrátane erytému pier, tváre, očí a faryngeálny edém

Veľmi zriedkavé

Poruchy endokrinného systému

Nadobličková supresia

Veľmi zriedkavé

Poruchy metabolizmu a výživy

Hypokaliémia, hyperglykémia

Menej časté

Psychiatrické poruchy a ochorenia

Nepokoj

Menej časté


Psychomotorická hyperaktivita, poruchy spánku, úzkosť, depresia, agresivita, zmeny v správaní (predovšetkým u detí)

Neznáme

Poruchy nervového systému

Bolesť hlavy

Časté


Tremor, závrat

Menej časté

Ochorenia oka

Glaukóm, katarakta

Veľmi zriedkavé

Ochorenia ucha a labyrintu

Zápal Eustachovej trubice

Menej časté

Ochorenia srdca a poruchy srdcovej činnosti

Palpitácie, predĺženie QT intervalu na elektrokardiograme,

zmeny na elektrokardiograme, tachykardia, tachyarytmia, atriálna fibrilácia*

Menej časté


Ventrikulárne extrasystoly, angína pectoris

Zriedkavé
Cievne poruchy

Hyperémia, návaly tepla

Menej časté

Ochorenia dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Dysfónia

Časté


Kašeľ, produktívny kašeľ, podráždenie hrdla, astmatická kríza

Menej časté


Paradoxný bronchospazmus

Zriedkavé


Dyspnoe, exacerbácia astmy

Veľmi zriedkavé

Poruchy a ochorenia gastrointestinálneho traktu

Diarea, suchosť v ústach, dyspepsia, pocit pálenia pier, nauzea, dysgeúzia

Menej časté

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Pruritus, vyrážka, hyperhydróza,

Urtikária

Menej časté


Angioedém

Zriedkavé

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Svalové kŕče, myalgia

Menej časté


Spomalenie rastu u detí a dospievajúcich

Veľmi zriedkavé

Poruchy obličiek a močovej sústavy

Nefritída

Zriedkavé

Celkové ochorenia a reakcie v mieste podania

Periférny edém

Veľmi zriedkavé

Abnormálne laboratórne a funkčné vyšetrenia

Zvýšený C-reaktívny proteín, zvýšený počet trombocytov, zvýšený počet voľných mastných kyselín, zvýšený inzulín v krvi, zvýšenie ketonémie, zníženie kortizolu v krvi*

Menej časté


Zvýšený krvný tlak, znížený krvný tlak

Zriedkavé


Zníženie kostnej denzity

Veľmi zriedkavé*Jeden súvisiaci nezávažný prípad pneumónie sa vyskytol v pivotnej štúdii s CHOCHP, u pacienta, ktorý bol liečený Fosterom. Ďalšie nežiaduce účinky pozorované pri používaní Fosteru v štúdii s CHOCHP boli: zníženie kortizolu v krvi a atriálna fibrilácia.


Tak ako pri inej inhalačnej liečbe, môže sa vyskytnúť paradoxný bronchospazmus (pozri časť 4.4 Špeciálne upozornenia).

Medzi pozorované nežiaduce reakcie zvyčajne spojené s formoterolom patrí: hypokaliémia, bolesť hlavy, tremor, palpitácie, kašeľ, svalové kŕče a predĺženie QTc intervalu.

Nežiaduce reakcie obvykle spojené s beklometazóndipropionátom sú: ústne plesňové infekcie, orálna kandidóza, dysfónia, podráždenie hrdla.

Dysfónia a kandidózy sa môžu upokojiť kloktaním alebo vypláchnutím úst vodou alebo čistením zubov kefkou po použití lieku. Symptomatické kandidózy sa môžu liečiť pomocou aktuálnej antifungálnej liečby, kým liečba Fosterom pokračuje.

Systémové účinky inhalačných kortikosteroidov (napr. beklometazóndipropionát) sa môžu predovšetkým vyskytnúť pri vysokých dávkach podávaných dlhodobo. Tie môžu zahŕňať nadobličkovú supresiu, zníženie kostnej denzity, spomalenie rastu u detí a dospievajúcich, kataraktu, glaukóm (pozri tiež časť 4.4).

Reakcie z precitlivenosti zahŕňajú vyrážku, urtikáriu, pruritus, erytém a tiež sa môže vyskytnúť opuch očí, tváre, pier a hrdla.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


U astmatických pacientov sa inhalačné dávky Fosteru pozorovali až do množstva dvanásť kumulatívnych dávok (celkový obsah beklometazóndipropionátu 1200 mikrogramov, formoterolu 72 mikrogramov). Kumulatívna liečba nespôsobila abnormálne účinky na životne dôležité funkcie a nepozorovali sa ani závažné nežiaduce účinky.


Nadmerné dávky formoterolu môžu viesť k reakciam príznačným pre 2-adrenergných agonistov ako sú: nauzea, vracanie, bolesť hlavy, tremor, somnolencia, palpitácie, tachykardia, ventrikulárna arytmia, predĺženie QTc intervalu, metabolická acidóza, hypokalémia, hyperglykémia.


V prípade predávkovania formoterolom sa indikuje podporná a symptomatická liečba. Závažné prípady sa musia hospitalizovať. Keďže použitie 2-adrenergných blokátorov môže vyvolať bronchospazmus, použitie kardioselektívnych 2-adrenergných blokátorov sa má zvážiť a to iba v krajných prípadoch. Sledovať sa musia aj sérové hladiny draslíka.


Akútna inhalácia dávok beklometazóndipropionátu presahujúcich odporúčené dávkovanie môže viesť k dočasnej nadobličkovej supresii. Nevyžaduje si to naliehavé opatrenia, keďže funkcia nadobličiek sa o pár dní dostane do pôvodného stavu, ako sa to overilo meraním plazmatického kortizolu. U týchto pacientov sa má v liečbe pokračovať pri dávke dostatočnej na kontrolu astmy.

Chronické predávkovanie inhalačným beklometazóndipropionátom: riziko nadobličkovej supresie (pozri časť 4.4). Môže byť nevyhnutné stanovenie nadobličkovej rezervy. V liečbe sa má pokračovať pri dávke dostatočnej na kontrolu astmy.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Antiastmatiká, sympatomimetiká a iné antiastmatiká

ATC kód: R03AK08


Mechanizmus účinku a farmakodynamické účinky

Foster obsahuje beklometazóndipropionát a formoterol. Tieto dve liečivá majú odlišný spôsob účinku. Bežne v kombinácii s inými inhalačnými kortikosteroidmi a 2-agonistami, je viditeľný aditívny účinok v zmysle redukcie exacerbácie astmy.


Beklometazóndipropionát

Beklometazóndipropionát podávaný inhaláciou pri odporúčaných dávkach má glukokortikoidný protizápalový účinok v rámci pľúc, ktorý má za následok redukciu symptómov a exacerbácií astmy s menej nežiaducimi účinkami ako v prípade kortikosteroidov podávaných systémovo.


Formoterol

Formoterol je selektívny 2-adrenergný agonista, ktorý vyvoláva uvoľnenie hladkých prieduškových svalov u pacientov s reverzibilnou obštrukciou dýchacích ciest. Bronchodilatačný účinok nastupuje rýchlo, v priebehu 1 - 3 minút po inhalácii a jeho trvanie je 12 hodín po jednorazovej dávke.


Klinická účinnosť Fosteru pri udržiavacej liečbe

V klinických štúdiách u dospelých, pridanie formoterolu k beklometazóndipropionátu zlepšuje astmatické symptómy a funkciu pľúc a redukuje exacerbácie.

V 24-týždňovej štúdii, účinok Fosteru na funkciu pľúc bol prinajmenšom rovnaký ako v prípade voľnej kombinácie beklometazóndipropionátu a formoterolu a prevyšoval samotný beklometazóndipropionát.

Klinická účinnosť Fosteru pri udržiavacej a úľavovej liečbe

V 48-týždňov trvajúcej štúdii s paralelnými ramenami zahŕňajúcej 1701 dospelých pacientov s nekontrolovanou stredne ťažkou až ťažkou astmou, sa porovnávala účinnosť Fosteru pri podávaní udržiavacej liečby (1 inhalácia dvakrát denne) a úľavovej liečby (maximálne do 8 inhalácií za deň) a účinnosť pri podávaní Fosteru na udržiavaciu liečbu (1 inhalácia dvakrát denne) spolu s pridaním salbutamolu podľa potreby.

Výsledky preukázali, že používanie Fosteru ako udržiavacej a úľavovej liečby významne predĺžilo čas do prvej vážnej exacerbácie (*) v porovnaní s používaním Fosteru pri pravidelnej liečbe, spolu s pridaním salbutamolu podľa potreby (p < 0,001 pre obe ITT aj PP populácie). Výskyt závažných exacerbácií astmy na pacienta/rok bol výrazne nižší v skupine, ktorá používala Foster ako udržiavaciu a úľavovú liečbu 0,1476 oproti 0,2239 (štatisticky významná zníženie p < 0,001). Pacienti ktorí používali Foster ako udržiavaciu a úľavovú liečbu dosiahli klinicky významné zlepšenie príznakov kontroly astmy. Priemerný počet inhalácií za deň pri úľavovej liečbe a pomer pacientov, ktorí používali uľavovú liečbu sa znížilo v oboch skupinách v podobnom pomere.


Poznámka*: závažná exacerbácia bola definovaná ako zhoršenie astmy, ktoré malo za následok hospitalizáciu alebo privolanie záchrannej pomoci, alebo ktoré malo za následok potrebu systémového použitia steroidov dlhšie ako 3 dni.


V ďalšej klinickej štúdii, jedna dávka Fosteru 100/6 mcg spôsobila rýchly bronchodilatačný účinok a rýchlu úľavu od symptómov dyspnoe, ktorá bola porovnateľná s použitím salbutamolu 200 mcg/dávka u astmatických pacientov v prípadoch metacholínom indukovanej bronchokonstrikcie.

Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP)

V dvoch klinických štúdiách trvajúcich 48 týždňov sa hodnotil účinok liečby na pľúcne parametre a na výskyt exacerbácií (definovaných ako liečba perorálnymi kortikosteroidmi, liečba antibiotikami a/alebo hospitalizácia) u pacientov s ťažkou CHOCHP (30 % < FEV1 % < 50 %).


Jedna z kľúčových štúdií preukázala signifikantné zlepšenie pľúcnych parametrov (primárny cieľ- zmeny vo FEV1 pred podaním dávky, tzv. pre-dose) v porovnaní s formoterolom po 12 týždňoch liečby (priemerný rozdiel medzi upravenými hodnotami medzi Fosterom a formoterolom: 69 ml), rovnako ako pri každom vyšetrení počas počas celého obdobia liečby (48 týždňov).


Štúdia preukázala, že priemerný počet exacerbácií na pacienta za rok (počet exacerbácií v definovanom období – ko-primárny cieľ) bol štatisticky významne znížený pri podávaní Fosteru v porovnaní so samotne podávaným formoterolom (priemerná hodnota 0,80 v porovnaní s 1,12 pre formoterol, pridaná hodnota 0,72; p<0,001) počas 48 týždňov liečby celkovo u 1199 pacientov s ťažkou CHOCHP.

Okrem toho, Foster významne predĺžil dobu do prvej exacerbácie v porovnaní s formoterolom.

Nadradené postavenie Fosteru oproti formoterolu bolo potvrdené počtom exacerbácii u podskupiny pacientov používajúcich (okolo 50 % v každom liečebnom ramene) alebo nie tiotropiumbromid ako súbežnú liečbu.


Druhá randomizovaná štúdia s troma paralelnými skupinami u 718 pacientov potvrdila výhodu Fosteru oproti formoterolu pri hodnotení zmien vo FEV1 pred podaním dávky na konci liečby (48 týždňov) a súčasne preukázala porovnateľný efekt Fosteru v porovnaní s fixnou kombináciou budezonid/formoterol na tie isté parametre.

Top of Form


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


V klinickej štúdii sa porovnávala sa systémová expozícia fixnej kombinácie liečiv beklometazóndipropionátu a formoterolu vo Fosteri s jednotlivými zložkami.


Vo farmakokinetickej štúdii vykonávanej u zdravých dobrovoľníkoch liečených jednorazovou dávkou fixnej kombinácie Fosteru (4 vdýchnutia po 100/6 mikrogramov) alebo jednorazovou dávkou CFC beklometazóndipropionátu (4 vdýchnutia po 250 mikrogramov) a HFA formoterolu (4 vdýchnutia po 6 mikrogramov), boli AUC beklometazóndipropionátu - hlavného účinného metabolitu (beklometazón-17-monopropionátu) o 35 % a maximálne plazmatické koncentrácie o 19 % nižšie u fixnej kombinácii ako u samotného beklometazóndipropionátu CFC bežnej formulácie. Rýchlosť absorbcie (0,5 vs 2 hod) v prípade fixnej kombinácie bola vyššia v porovaní so samotným beklometazóndipropionátom CFC bežnej formulácie.


V prípade formoterolu, maximálna plazmatická koncentrácia bola po podaní fixnej kombinácie ako aj CFC formoterolu podobná a systémová expozícia po podaní Fosteru bola nepatrne vyššia ako u CFC formoterolu.


Nie sú žiadne dôkazy o farmakokinetických a farmakodynamických (systémových) interakciách medzi beklometazóndipropionátom a formoterolom.


Použitie „spaceru“ AeroChamberPlus zvýšilo dodanie beklometazón-17-monopropionátu,účinného metabolitu beklometazóndipropionátu o 41 % a formoterolu o 45 %do pľúc v porovnaní s použitím štandardného dávkovača v štúdii so zdravými dobrovoľníkmi. Celková systémová expozícia pre formoterol bola nezmenená, znížená o 10 % pre beklometazón-17-monopropionátu a zvýšená pre nezmenenú formu beklometazódipropionátu.


Štúdia, vykonaná u pacientov so stabilnou CHOCHP, zdravých dobrovoľníkov a u pacientov s astmou ukázala, že v priemerná pľúcna depozícia je u pacientov so stabilnou CHOCHP 33 % nominálnej dávky, s porovnaním 34 % u zdravých dobrovoľníkov a 31 % u pacientov s astmou.

Plazmatické expozície beklometazón-17-monopropionátu a formoterolu v priebehu 24 hodín po inhalácii boli porovnateľné vo všetkých troch skupinách.

Celková expozícia beklometazódipropionátu bola vyššia u pacientov s CHOCHP v porovnaní s expozíciou u pacientov s astmou a zdravých dobrovoľníkov.


Beklometazóndipropionát

Beklometazóndipropionát je pro-drug liečivo so slabou afinitou ku glukokortikoidnému receptoru, ktorý sa hydrolyzuje pomocu enzýmov esteráz na účinný metabolit beklometazón-17-monopropionát, ktorý má silnejší lokálny protizápalový účinok v porovnaní s pro-drug beklometazóndipropionátom.

Absorpcia, distribúcia a biotransformácia

Inhalovaný beklometazóndipropionát sa rýcho absorbuje pľúcami. Pred absorpciou podlieha rozsiahlej premene na účinný metabolit beklometazón-17-monopropionát prostredníctvom enzýmov esteráz, ktoré sa nachádzajú vo väčšine tkanív. Systémová dostupnosť účinného metabolitu vychádza z absorpcie pľúcami (36 %) a z gastrointestinálnej absorpcie prehltnutej dávky. Biodostupnosť prehltnutej dávky beklometazóndipropionátu je zanedbateľná, avšak presystémová premena beklometazóndipropionátu na beklometazón-17-monopropionát má za následok, že 41 % absorbovanej dávky je dostupná vo forme účinného metabolitu.


Systémová expozícia so zvyšujúcou sa inhalovanou dávkou približne lineárne narastá.

Absolútna biodostupnosť po inhalácii je u nezmeneného beklometazóndipropionátu približne 2% a u beklometazón-17-monopropionátu 62 % z nominálnej dávky.


Po intravenóznom podaní, dispozícia beklometazóndipropionátu a jeho účinného metabolitu sa charakterizuje vysokým plazmatickým klírensom (150 a 120 l/h), malým distribučným objemom v rovnovážnom stave beklometazóndipropionátu (20 l) a rozsiahlou distribúciou tkanivami jeho účinného metabolitu (424 l).

Väzba na plazmatické proteíny je stredne vysoká.


Eliminácia

Vylučovanie stolicou je hlavnou cestou eliminácie beklometazóndipropionátu, najmä vo forme polárnych metabolitov. Vylučovanie obličkami beklometazóndipropionátu a jeho účinných metabolitov je zanedbateľné. Polčas rozpadu terminálnej eliminácie je u beklometazóndipropionátu 0,5 h a 2,7 h u beklometazón-17-monopropionátu.

Špeciálne skupiny pacientov

Farmakokinetika beklometazóndipropionátu u pacientov s poruchou funkcie obličiek alebo pečene sa nezisťovala. Keďže beklometazóndipropionát sa rýchlo metabolizuje pomocou enzýmov esteráz prítomných v intestinálnych tekutinách, sére, pľúcach a v pečeni, tvorí sa viac polárnych metabolitov ako sú beklometazón-21-monopropionát, beklometazón-17-mnonopropionát a beklometazón.

Neočakáva sa, že farmakokinetika a bezpečnostný profil beklometazóndipropionátu sa zmenia u pacientov s poruchou funkcie pečene.

Keďže prítomnosť beklometazóndipropionátu a jeho metabolitov sa v moči nezistila, zvýšenie systémovej expozície sa u pacientov s poruchou funkcie obličiek nepredpokladá.

Formoterol

Absorpcia a distribúcia

Po inhalácii sa formoterol absorbuje z pľúc a gastrointestinálneho traktu.

Frakcia inhalovanej dávky, ktorá sa po podaní odmeranej dávky inhalátorom (MDI) prehltne, môže byť v rozmedzí 60 % až 90 %. Najmenej 65 % frakcie, ktorá sa prehltne, sa absorbuje z gastrointestinálneho traktu. Maximálne plazmatické koncentrácie nezmeneného liečiva sa po perorálnom podaní vyskytujú v rozmedzí 0,5 - 1 hodiny. Väzba formoterolu na plazmatické bielkoviny je 61 – 64 %, z toho 34 % sa viaže na albumín. V rozsahu koncentrácií, ktoré sa dosiahli pri terapeutických dávkach, nenastáva saturácia väzbových miest. Polčas eliminácie po perorálnom podaní sa stanovil na 2 - 3 hodiny. Absorpcia formoterolu po inhalácii 12 - 96 mikrogramov formoteroliumfumarátu je lineárna.

Biotransformácia

Metabolizmus formoterolu je rozsiahly. Hlavnou cestou je priama konjugáciu na hydroxylovú skupinu fenolu. Konjugát s kyselinou glukorónovou je inaktívny. Ďalšou cestou je O-demetylácia, ktorá nasleduje po konjugácii na 2- hydroxylovú skupinu fenolu. Izoenzýmy CYP2D6, CYP2C19 a CYP2C9 cytochrómu P450 sa zapájajú do O-demetylácie formoterolu. Pečeň je primárnym miestom metabolizmu. Formoterol neinhibuje enzýmy CYP450 pri terapeutických relevantných koncentráciách.

Eliminácia


Kumulatívna exkrécia formoterolu močom po jednorazovej inhalácii suchého prášku inhalátorom lineárne rastie v rozmedzí dávok 12 - 96 mikrogramov. V priemere, 8 % dávky sa vylúčilo v nezmenenej forme a 25 % z celkového formoterolu. Stredná hodnota koncového eliminačného polčasu sa stanovila na 10 hodín, pri ktorej sa vychádzalo z meraní plazmatických koncentrácií po inhalácii jednorazovej dávky 120 mikrogramov u 12 zdravých dobrovoľníkov. (R,R) enantioméry predstavujú 40 % vylúčenej látky v nezmenej forme močom a (S,S) enantioméry 60 %. Relatívny podiel oboch enantiomeróv zostáva konštantný v rozmedzí sledovaných dávok a po opakovanom podaní dávok sa nezistila žiadna relatívna akumulácia jedného enantioméru voči druhému.

Po perorálnom podaní u zdravých dobrovoľníkov (40 až 80 mikrogramov), 6 % až 10 % z dávky sa vylúčilo močom v nezmenenej forme. Až do 8 % dávky sa vylúčilo vo forme glukoronidu.

Celkovo 67 % z perorálnej dávky formoterolu sa vylúči močom (predovšetkým vo forme metabolitov) a zvyšok stolicou. Renálny klírens formoterolu sa stanovil na 150 ml/min.

Špeciálne skupiny pacientov

Porucha funkcie pečene/obličiek: farmakokinetika formoterolu sa u pacientov s poruchou funkcie pečene alebo obličiek nesledovala, avšak, keďže formoterol sa vylučuje primárne hepatálnou biotransformáciou, u pacientov so závažnou cirhózou pečene, sa môže očakávať zvýšená expozícia.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Toxicita pozorovaná na zvieratách v štúdiách s beklometazóndipropionátom a formoterolom, buď v kombinácii alebo jednotlivo, pochádzala predovšetkým z účinkov spojených s prehnanou farmakologickou aktivitou. Súviseli s imunosupresívnou aktivitou beklometazóndipropionátu a známymi kardiovaskulárnymi účinkami formoterolu pozorovanými najmä u psov. Po podaní tejto kombinácie sa nepozorovalo ani zvýšenie toxicity ani iné neočákavané výsledky.

Reprodukčné štúdie na potkanoch preukázali účinky závislé na veľkosti dávky. Kombinácia liečiv sa spájala so zníženou fertilitou u samíc potkanov a embryofetálnou toxicitou. Je známe, že vysoké dávky kortikosteroidov u gravidných samíc spôsobujú abnormality vo vývine plodu vrátane rázštepu podnebia a vnútromaternicového spomaleniu rastu. Je pravdepodobné, že tieto účinky pozorované pri kombinácii beklometazóndipropionát/formoterol spôsobil beklometazóndipropionát. Tieto účinky sa zaznamenali iba pri veľkej systémovej expozícii účinnému metabolitu beklometazón-17-monopropionátu (200-krát vyššou ako očakávané plazmatické hladiny u pacientov). Naviac, v štúdiách na zvieratách sa počas dlhšieho trvania gravidity alebo pôrodu pozoroval účinok zapríčinený známym tokolytickým účinkom 2-sympatomimetík. Tieto účinky sa zaznamenali, keď materské plazmatické hladiny formoterolu boli nižšie ako sa očakávali u pacientov liečených Fosterom.

Štúdie genotoxicity uskutočnené s kombináciou beklometazóndipropionát/formoterolu nenaznačujú žiadny mutagénny potenciál. Žiadne štúdie na karcinogenicitu sa s uvedenou kombináciou neuskutočnili. Avšak údaje o jednotlivých zložkách, získané na zvieratách nenaznačujú žiadne potenciálne riziko karcinogenicity u ľudí.


Predklinické údaje o hnacom plyne HFA-134a bez CFC na základe obvyklých štúdií farmakologickej bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu a reprodukčnej toxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Norflurán (HFA-134a)

Bezvodý etanol

Kyselina chlorovodíková


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


20 mesiacov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Pred výdajom pacientovi.

Uchovávajte v chladničke (2 - 8 °C) (najviac 15 mesiacov).


Po výdaji pacientovi.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C (najviac 5 mesiacov).


Nádobka obsahuje stlačenú tekutinu. Nevystavujte teplotám vyšším ako 50 °C. Nádobka sa nesmie prepichovať.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Inhalačný roztok sa dodáva v hliníkovom tlakovom obale so zapečateným meracím ventilom upevneným do polypropylénového poháňacieho zariadenia vrátane náustka s ochranným plastovým krytom.

Každé balenie obsahuje:

1 tlakový obal, ktorý obsahuje 120 inhalačných dávok alebo

2 tlakové obaly, z ktorých každý obsahuje 120 inhalačných dávok alebo

1 tlakový obal, ktorý obsahuje 180 inhalačných dávok.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekom


Pre lekárnikov:

Na obal napíšte dátum výdaju lieku pacientovi.

Uistite sa, že medzi dátumom výdaja a dátumom exspirácie vytlačenom na obale je doba najmenej 5 mesiacov.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Chiesi Pharmaceuticals GmbH, Gonzagagasse 16/16, Viedeň, Rakúsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


14/0110/07-S

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 26.03.2007

Dátum posledného predĺženia registrácie: 23.09.2013


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Apríl 2015

15Foster