+ ipil.sk

Foster NexthalerPríbalový leták


Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2014/00875Písomná informácia pre používateľa


Foster Nexthaler

100 mikrogramov/6 mikrogramov v dávke inhalačného prášku


beklometazóndipropionát, dihydrát formoteroliumfumarát

Na použitie u dospelých


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, zdravotnú sestru alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, zdravotnú sestru alebo lekárnika.

To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Foster Nexthaler a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Foster Nexthaler

3. Ako používať Foster Nexthaler

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Foster Nexthaler

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Foster Nexthaler a na čo sa používa


Foster Nexthaler je inhalačný prášok, ktorý sa inhaluje cez ústa a vdychom sa dostane hlboko do

vašich pľúc.

Obsahuje dve liečivá: bezvodý beklometazóndipropionát a dihydrát formoteroliumfumarát.


Bezvodý beklometazóndipropionát patrí do skupiny liekov nazývaných steroidy (kortikosteroidy). Steroidy sa používajú na liečbu a prevenciu príznakov astmy. Znižujú zápal, opuch a podráždenie v celých dýchacích cestách.


Dihydrát formoteroliumfumarát patrí do skupiny liečiv nazývaných bronchodilatanciá s dlhodobým účinkom. Tie uvoľňujú svaly dýchacích ciest, rozširujú ich a tým uľahčujú vaše dýchanie.


Spolu tieto dve liečivá uľahčujú dýchanie. Tiež napomáhajú predísť príznakom astmy ako sú sťažené dýchanie, pískanie a kašeľ.


Foster Nexthaler sa používa na liečbu astmy u dospelých.


Ak máte predpísaný Foster Nexthaler,je pravdepodobné, že:

 • vaša astma nie je adekvátne kontrolová použitím inhalačných kortikosteroidov a „podľa potreby“ krátkodobo pôsobiacich bronchodilatancií,

 • vaša astma dobre reaguje na liečbu inhalačnými kortikosteroidmi a bronchodilatanciami s dlhodobým účinkom podávanými oddelene.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Foster Nexthaler


Nepoužívajte Foster Nexthaler

 • ak ste alergický na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).


Upozornenia a opatrenia


Nepoužívajte tento liek na liečbu akútnych príznakov astmy, ako je sťažené dýchanie, pískanie a kašeľ alebo na astmu, ktorá sa zhoršuje alebo na akútne astmatické záchvaty. Na úľavu od vašich príznakov musíte použiť rýchlo pôsobiaci záchranný uvoľňovač - inhalátor, ktorý majte vždy so sebou.


Pred použitím Fosteru Nexthaleroznámte vášmu lekárovi, ak máte niektorý z nasledujúcich stavov:

 • problémy so srdcom, tie zahŕňajú známe ochorenia srdca a/alebo poruchy funkcie srdca,

 • poruchy srdcového rytmu ako je zrýchlená alebo nepravidelná tepová frekvencia srdca, alebo búšenie srdca,

 • vysoký krvný tlak,

 • zúženie ciev (tiež známe ako arterioskleróza), alebo ak viete, že máte aneuryzmu (chorobné vyklenutie cievnej steny),

 • nadmernú činnosť štítnej žľazy,

 • nízke hladiny draslíka,

 • ochorenie pečene alebo obličiek,

 • cukrovku. Ak inhalujete vysoké dávky formoterolu, vaša hladina cukru sa môže zvýšiť a preto budete možno potrebovať ďalšie krvné testy na kontrolu hladiny cukru v krvi na začiatku používania tohto inhalátora a z času na čas aj počas liečby).

 • nádor nadobličkovej žľazy (známy ako feochromocytóm),

 • dostávate anestetiká. V závislosti na type anestetík sa môže stať nevyhnutným, aby ste prestali používať Foster Nexthaler 12 hodín pred anestéziou.

 • liečite sa alebo ste sa niekedy liečili na tuberkulózu, alebo trpíte plesňovou alebo vírusovou infekciou vášho hrudníka.


Ak sa čokoľvek z vyššie uvedeného týka aj vás, pred použitím Fosteru Nexthaler to okamžite oznámte svojmu lekárovi.

Ak si nie ste istý, či môžete používať Foster Nexthaler, povedzte to svojmu lekárovi alebo sestričke pred použitím inhalátora.


Ak trpíte ťažkou astmou, váš lekár vám z času na čas vyšetrí hladinu draslíka v krvi.

Ako mnoho bronchodilatancií, aj Foster Nexthaler môže spôsobiť pokles hladiny draslíka v krvi (hypokaliémiu). Je to preto, lebo nedostatok kyslíka v krvi v kombinácii s liečbou niektorými inými liekmi, ktoré sa môžu používať spolu s Fosterom Nexthaler, môžu spôsobiť pokles hladiny draslíka.


Ak ste dlhodobo užívali vyššie dávky kortikosteroidov, môže sa stať, že v stresových situáciách budete potrebovať viac kortikosteroidov. Medzi takéto stresové situácie patrí hospitalizácia po nehode, závažné poranenie, alebo keď ste pred operačným zákrokom. V týchto prípadoch váš lekár zváži, či potrebujete zvýšiť dávku kortikosteroidov, a ak áno, predpíše vám steroidné tablety alebo injekcie.


V prípade, že sa budete liečiť v nemocnici, nezabudnite si so sebou vziať všetky lieky a inhalátory vrátane Fosteru Nexthaler a tiež lieky zakúpené bez lekárskeho predpisu, pokiaľ je to možné v ich originálnom balení.


Použitie u detí a dospievajúcich

Nepoužívajte tento liek u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.


Iné lieky a Foster Nexthaler


Pred začatím liečby informujte svojho lekára alebo lekárnika o všetkých liekoch, vrátane inhalátorov a liekov dostupných bez lekárskeho predpisu, ktoré užívate alebo ste v poslednom čase užívali. Je to preto, že Foster Nexthaler môže ovplyvniť spôsob, akým iné lieky účinkujú. Naopak, niektoré lieky môžu ovplyvňovať spôsob, akým Foster Nexthaler účinkuje.


Neužívajte -blokátory s týmto liekom. -blokátory sú lieky používané na liečbu problémov so srdcom, na liečbu vysokého krvného tlaku alebo glaukómu (zvýšený vnútroočný tlak). Ak potrebujete použiť -blokátor (vrátane očných kvapiek), účinok formoterolu sa môže znížiť alebo úplne vymiznúť.


Používanie Fosteru Nexthaler spolu s nasledujúcimi liekmi:


 • iné lieky, ktoré účinkujú tým istým spôsobom ako formoterol (t.j.

-adrenergné lieky bežne používané na liečbu astmy

 • môžu zvýšiť účinok formoterolu.

 • chinidín, disopyramid, prokaínamid (na liečbu abnormálneho srdcového rytmu)

 • niektoré antihistaminiká napr. terfenadín (na liečbu alergických reakcií)

 • inhibítory monoaminooxidázy alebo tricyklické antidepresíva napr. fenelzín izokarboxazid, amitryptilín a imipramín, fenotiazíny (na liečbu depresií alebo mentálnych porúch)

 • môžu spôsobiť zmeny na elektrokardiograme (EKG, srdcový záznam).

Tiež môžu zvýšiť riziko porúch srdcového rytmu (ventrikulárna arytmia).

 • L-dopa (na liečbu Parkinsonovej choroby)

 • L-tyroxín (na liečbu zníženej činnosti šítnej žľazy)

 • lieky obsahujúce oxytocín (spôsobujú kontrakcie maternice)

 • môžu znížiť vašu srdcovú toleranciu na

-adrenergné lieky ako je formoterol.

 • inhibítory monoaminooxidázy (MAOIs) (na liečbu mentálnych porúch) vrátane liekov s podobnými vlastnosťami ako sú furazolidón a prokarbazín

 • môžu spôsobiť zvýšenie krvného tlaku.

 • digoxín (na liečbu ochorenia srdca)

 • môžu spôsobiť pokles hladiny draslíka v krvi. To môže zvýšiť pravdepodobnosť abnormálneho srdcového rytmu.

 • iné lieky na liečbu astmy (teofylín,

aminofylín alebo steroidy)

 • diuretiká (tablety podporujúce

vylučovanie vody z organizmu

 • môžu spôsobiť pokles hladiny draslíka v krvi.

 • niektoré anestetiká


 • môžu zvýšiť riziko abnormálneho srdcového rytmu.Foster Nexthaler a alkohol

Mali by ste sa vyvarovať pitiu alkoholu, aj keď ste o tom hovorili so svojím lekárom. Alkohol môže znížiť vašu srdcovú toleranciu k jednému z liečiv z Fosteru Nexthaler, k formoterolu.


Tehotenstvo a dojčenie

Nie sú žiadne klinické údaje o použití Fosteru Nexthaler počas tehotenstva.

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Je málo pravdepodobné, že Foster Nexthalermá vplyv na vedenie vozidla a obsluhu strojov.

Avšak ak sa u vás prejavia vedľajšie účinky ako sú závrat a/alebo chvenie, môže byť ovplyvnená vaša schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.


Foster Nexthaler obsahuje monohydrát laktózy.

Pomocná látka monohydrát laktózy obsahuje malé množstvo mliečnych bielkovín, ktoré môžu spôsobovať u pacientov alergické reakcie.


3. Ako používať Foster Nexthaler


Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára, zdravotnej sestry alebo lekárnika.


Foster Nexthaler sa dostáva do vašich pľúc vo forme aerosólu obsahujúceho extra jemné častice, čo zabezpečuje, že z každej uvoľnenej dávky sa väčšia časť dostane do pľúc.

Váš lekár vám preto môže predpísať nižšiu dávku pri použití tohto inhalátora ako bola pri vašich predchádzajúcich inhalátoroch.

Váš lekár vás bude pravidelne kontrolovať, či dávkovanie Fosteru Nexthaler zostáva optimálne. Keď je vaša astma dobre kontrolovaná, váš lekár vám upraví dávku na najnižšiu dávku, pri ktorej je možná najlepšia kontrola vašich príznakov.

Za žiadnych okolností neupravujte dávku predtým, ako sa poradíte so svojím lekárom.


Dospelí a starší pacienti:
Odporúčaná dávka tohto lieku je 1 alebo 2 inhalácie dvakrát denne.

Maximálna denná dávka sú 4 inhalácie.

Dávku nezvyšujte.
Ak máte pocit, že liek nie je účinný, pred zvýšením dávky sa vždy poraďte so svojím lekárom.


Pamätajte si, že v prípade zhoršenia príznakov astmy alebo náhlych astmatických záchvatov, musíte mať vždy k dispozícii rýchlo pôsobiaci inhalátor.


Foster je určený na inhalačné použitie.


V tomto balení nájdete v zatavenej ochrannej fólii inhalátor s názvom Nexthaler, ktorý obsahuje váš liek vo forme prášku. Nexthaler inhalátor vám umožní inhaláciu vášho lieku.

Prečítajtesi pokyny na použitie a čistenie inhalátora Nexthaler na konci tejto písomnej informácie.

Pri používaní inhalátora má pacient, ak je to možné, sedieť vzpriamene alebo stáť.


Ak použijete viac Fosteru Nexthaler, ako máte:

 • obráťte sa na svojho lekára alebo najbližšiu pohotovosť v nemocnici a požiadajte o radu. Vezmite si svoj liek so sebou, aby videli, čo ste použili.

 • môžu sa vyskytnúť nežiaduce účinky. Informujte svojho lekára, ak máte nejaké nezvyčajné príznaky, podľa ktorých môže žiadať o vykonanie ďalších vyšetrení alebo rozhodne o prípadných opatreniach, ktoré môžu byť potrebné.


Ak zabudnete použiť Foster Nexthaler

Použite ho hneď ako si na to spomeniete. Ak je takmer čas na použitie ďalšej dávky, nepoužite chýbajúcu dávku, použite iba nasledujúcu dávku v pravý čas. Nepoužívajte dvojnásobnú dávku.


Ak prestanete používať Foster Nexthaler

Ak sa cítite lepšie, liečbu Fosterom Nexthaler neprerušujte a ani neznižujte dávku.

Ak to chcete urobiť, povedzte to svojmu lekárovi. Je veľmi dôležité, aby ste Foster Nexthaler používali pravidelne, dokonca aj vtedy, keď príznaky vymiznú.


Ak sa vaše dýchanie zhorší

Ak sa vaše príznaky po inhalácii Fosteru Nexthaler nezlepšia, je možné, že ho používate nesprávne. Preto skontrolujte pokyny pre správne použitie na konci tejto písomnej informácie a/alebo obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru, aby vás to opäť naučil.


Ak sa vaša astma zhoršuje

Ak sa vaše symptómy zhoršujú alebo je ich náročné kontrolovať (napr. častejším použitím vášho záchranného“ inhalátora alebo váš „záchranný“inhalátor nezlepšuje príznaky, pokračujte v liečbe s Fosterom Nexthaler a navštívte čo najskôr svojho lekára. Vaše ochorenie sa môže zhoršovať a váš lekár vám môže zmeniť dávku Fosteru Nexthaler alebo predpísať ďalšiu alebo inú alternatívnu liečbu.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


 1. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Rovnako ako pri inej inhalačnej liečbe, tak aj po použití Fosteru Nexthaler sa môže objaviť riziko zhoršenia dýchania, kašeľ a pískanie nazývané paradoxný bronchospazmus. V prípade jeho výskytu okamžite prerušte používanie Fosteru Nexthaler a použite váš rýchlo pôsobiaci „záchranný“ inhalátor na liečbu príznakov. Ihneď vyhľadajte lekára.


Okamžite informujte svojho lekára, ak sa u vás vyskytnú alergické reakcie, ktoré zahŕňajú kožné alergie, svrbenie kože, kožnú vyrážku, sčervenanie kože, opuch kože alebo sliznice najmä očí, tváre, pier a hrdla.


Ďalšie možné vedľajšie účinky Fosteru Nexthaler sú uvedené nižšie a sú zoradené podľa frekvencie ich výskytu.

Kontaktujte svojho lekára alebo lekárnika:
- ak prekonáte niektoré z nežiaducich účinkov uvedených nižšie a spôsobujú vám obavy, sú závažné

alebo trvajú niekoľko dní,
- ak ste znepokojený, že niečomu nerozumiete.

Váš lekár pravdepodobne posúdi vašu astmu a ak to bude nutné začne ďalšiu liečbu.

Môže vám povedať, aby ste už nepoužívali Foster Nexthaler.


Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

 • chvenie.


Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

 • príznaky podobné chrípke, bolesť hrdla

 • plesňové infekcie (infekcie úst alebo hrdla). Vypláchnutie úst alebo kloktanie vodou a vyčistenie vašich zubov okamžite po inhalácii pomáhajú zabrániť týmto vedľajším účinkom.

 • zhoršenie príznakov astmy, ťažkosti s dýchaním

 • zachrípnutie

 • kašeľ

 • neobvyklý rýchly tlkot srdca

 • neobvyklý pomalý tlkot srdca

 • pocit tlaku na hrudi

 • bolesť hlavy

 • nevoľnosť

 • pocit únavy alebo nervozity

 • zmeny na elektrokardiograme (EKG)

 • nízka hladina kortizolu v moči alebo v krvi

 • vysoká hladina draslíka v krvi

 • vysoká hladina glukózy v krvi

 • vysoká hladina tukov v krvi.


Vedľajšie účinky, ktoré boli zaznamenané u podobných liekov na inhaláciu obsahujúcich beklometazónpropionát a/alebo formoterol:

 • palpitácie

 • nepravidelný srdcový rytmus

 • abnormálne alebo narušené vnímanie chuti

 • bolesť svalov a svalové kŕče

 • nepokoj, závrat

 • pocit úzkosti

 • poruchy spánku

 • pokles hladiny draslíka v krvi

 • zvýšenie/zníženie krvného tlaku.


Dlhodobé používanie vysokých dávok inhalačných kortikosteroidov môžu spôsobiť systémové účinky, ktoré zahŕňajú:

 • problémy s funkciou nadobličiek (supresia nadobličiek)

 • rednutie kostí

 • pokles rastu u detí a dospievajúcich

 • zvýšený očný tlak (glaukóm), katarakta

 • rýchle priberanie na váhe, najmä na tvári a trupe

 • poruchy spánku, depresie alebo pocit úzkosti, nepokoj, nervozita, zvýšená vzrušenosť alebo podráždenosť. Tieto účinky sa pravdepodobne vyskytujú viac u detí.

 • abnormálne správanie.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Foster Nexthaler


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a na inhalátore po EXP (skratka používaná pre dátum exspirácie). Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

Inhalátor vyberte z hliníkovej fólie iba bezprostredne pred prvým použitím.


Pred prvým otvorením z hliníkovej fólie:

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie.


Po prvom otvorení z hliníkovej fólie:

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.


Po prvom otvorení z hliníkovej fólie liek spotrebujte do 6 mesiacov.

Dátum otvorenia si zapíšte na štítok na krabičke.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte sa u svojho lekárnika ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Nepoužitý liek vráťte do lekárne.

Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


Prečítajtesi pokyny na použitie a čistenie inhalátora Nexthaler na konci tejto písomnej informácie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Foster Nexthaler obsahuje


Liečivá sú beklometazóndipropionát a dihydrát formoteroliumfumarát.


Každá odmeraná dávka obsahuje 100 mikrogramov beklometazóndipropionátu a 6 mikrogramov dihydrát formoteroliumfumarátu. To zodpovedá uvoľnenej dávke z náustka 81,9 mikrogramov beklometazóndipropionátu a 5,0 mikrogramov dihydrát formoteroliumfumarátu.


Ďalšie zložky sú: monohydrát laktózy (ktorý obsahuje malé množstvo mliečnych bielkovín)

a magnéziumstearát.


Ako vyzerá Foster Nexthaler a obsah balenia


Tento liek obsahuje biely alebo takmer biely prášok v plastovom inhalátore s názvom Nexthaler.

Každé balenie obsahuje 1, 2 alebo 3 inhalátory, z ktorých každý poskytuje 120 inhalácií.

Každý inhalátor je uložený v zatavenej ochrannej fólii (alumíniový ochranný obal).

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Chiesi Pharmaceuticals GmbH, Gonzagagasse 16/16,1010 Viedeň, Rakúsko


Výrobcovia

Chiesi Farmaceutici S.p.A., Via San Leonardo 96, 43122 Parma, Taliansko

Chiesi Pharmaceuticals GmbH, Gonzagagasse 16/16, 1010 Viedeň, Rakúsko

Chiesi S.A., Rue Farasay, ZA des Gailletrous, 41 260 La Chaussée Saint Victor, Francúzsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami.


Rakúsko

Foster Nexthaler

Francúzsko

Innovair Nexthaler

Nemecko

Kantos Nexthaler

Grécko

Foster Nexthaler

Maďarsko

Foster Nexthaler

Taliansko

Foster

Holandsko

Foster Nexthaler

Poľsko

Fostex Nexthaler

Portugalsko

Foster NEXThaler

Slovensko

Foster Nexthaler

Slovinsko

Foster Nexthaler100 mikrogramov/6 mikrogramov na vdih, prašek za inhaliranje

Španielsko

Foster Nexthaler

Veľká Británia

Fostair NEXThaler


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v júni 2014.Návod na použitie inhalátora Nexthaler


Prečítajte si, prosím, všetky nasledujúce pokyny predtým, ako začnete používať tento inhalátor.

Ak budete mať nejaké problémy s používaním tohto inhalátora, obráťte sa na svojho lekára, zdravotnú sestru alebo lekárnika.


 1. Obsah balenia

Toto balenie obsahuje:

 • 1 návod na použitie

 • 1 inhalátor Nexthaler v zatavenej hliníkovej fólii

Ak obsahbalenia neobsahuje uvedené časti, vráťte inhalátorosobe, ktorá vám ho

vydala, a požiadajte o nové balenie.

 1. Všeobecné upozornenia a opatrenia

 • Nevyberajte inhalátor z fólie, ak ho nebudete okamžite používať.

 • Používajte inhalátor tak, ako je to uvedené.

 • Ak si nie ste istý, že po podaní dávky sa počet znížil o jednu, počkajte do ďalšieho plánovaného podania a použite ho ako normálne. Nepoužívajte dávku navyše.

 • Kryt udržujte uzavretý, až kým nebudete musieť použiť dávku z inhalátora.

 • Ak inhalátor nepoužívate, udržujte ho na suchom a čistom mieste.

 • Nepokúšajte sa z akéhokoľvek dôvodu rozobrať inhalátor Nexthaler.

 • Nepoužívajte váš Nexthaler inhalátor:

 • po uplynutí času použiteľnosti

 • po uplynutí 6 mesiacov po prvom otvorení hliníkovej fólie

 • ak je poškodený

 • ak počítadlo dávok v okienku zobrazuje ,,0“

 • ak nemôžete prečítať počet dávok v okienku.


V takýchto prípadoch zlikvidujte inhalátor alebo vráťte inhalátor osobe, ktorá vám ho vydala a požiadajte o nové balenie.

Opýtajte sa svojho lekárnika ako zlikvidovať inhalátory, ktoré už viac nebudete potrebovať.


 1. Hlavné časti inhalátora Nexthaler

Počítadlo dávok

Kryt

Náustok

Vzdušný ventil


Na použitie dávky z vášho inhalátora Nexthaler sú potrebné tri jednoduché kroky: otvoriť, inhalovať, zatvoriť.


 1. Pred použitím nového inhalátora Nexthaler

 1. Otvorte hliníkovú fóliu a vyberte inhalátor Nexthaler.

  • Nepoužívajte inhalátor, ak je obal nezapečatený alebo poškodený – vráťte ho tam, odkiaľ ste ho dostali a vypýtajte si nový.

 2. Skontrolujte inhalátor.

  • Ak sa vám inhalátor zdá byť poškodený alebo zlomený, vráťte ho tam, odkiaľ ste ho dostali a vypýtajte si nový.

 3. Skontrolujte počítadlo dávok. Ak je inhalátor úplne nový, počítadlo má ukazovať “120”.

  • Nepoužívajte nový inhalátor ak číslo na počítadle je menšie ako ,,120“, ak to tak nie je, vráťte ho tam, odkiaľ ste ho dostali a vypýtajte si nový.

mOr+qQK5LeZPC1kYr2/r1t2zeXOLTlJS98I5ISEhQwbj96OjoSZMnS70Ri6GHKethHDt69Ofe3urrJ1I7von5OPWJlo+a2Vt/8sb392N+TaboWC0NU5Ma1pXfz/dy/1epeo1/cfzK4u90nOamXL5DL4+4RpUKrrZ+qFGzhtxVEM3l6Gg2IUJShh6mAACiMPQwrf9yl907d+6I/xxcC6k3LDEUz+/S4fI5bRP6q9nVeGO2dW46vyjqTW2Tpz6yqmiW/z26yYfmn7A+BQ1rFNzgT/4ol6tU8vt8ENu9e/c8evaU+iqGHqbs1r6bh8elixd1FqbqGw4th9zMKP6x2F5t45wqOzvWeqOPLC+bH8uldcxRVbMP8+sx5ZmYVWTdhxfe/dhT/pFR9l95nIl+dYhr9fff6vkuPXbk6DphEKSkDD1MGWdn5+CgIK/Bg+WuCBRa9rXg5fxyzZrCkR8VW3NQR7vXh95zf6U/4FuyWhe+qmBaYJgalS7zobaPPUmmQ1omNU3xnjJQ+MIDAIgAYcqrXbv2tStXHqbx03kqVa4sb2VKvY9BBQXJy7r2w7JV1/7U/NF/8TM7/XrZ/p9O6wTKVbV6tYyMDKl3DUCY8ihAG9nZJSQkcAoI0/97HyGQj//Q77RTG6Yv+1VLX+nHTtOH04t75X/pslqgZM4tWiQlJSFMdaS5s3NMTAwVWrVuLXddQJvcP+P4ftLZkzZrXMCJ/KvNxNn96nGs3xRAYGNjExsT07hxY0mvgjAFABABwvQFW1vbRcJG4X6jRsldF3gX3xD9My54ktcsKoQ+1tIuNe+9cO5ndTTvav9e+ar8pFhTbQ/0nz7PyStgccS87Odat/Iw409epbx63lD6Nuk5Py5t206aMGHgoEGSXkU9X/sSqlmrVmoKP+767t271tbKnIpusOjuPpheKEm1xqgJv1L1xB+md6+i9fGdUWl+CZjy2sL01m8ZuVz1fN8QuZm/JWj7WAX+5KXVkz+cirL0xbJ7ERH80uPNmzeX6CoI0xdMTU0b2fErdSYnJUkapiYmJrm5ou86r2K5BTdITT4dupnf+ty3kWk+CWBSnn9H1TXhbms8zR/Jv2XmchXymcCU+/Tx79pWczKpy59chGVOFCMrS5q9aGUyZty41StXUsHOzg6LQwMAKBfC9B/NnfkNP2JiYvBAXxn+6SfV2iblWLN0zZS2fMOwgO9mc379U/sGZQ5f1bRwVG5ycvp/uQr5tFn++/DeHS1bUf/LulF1epF26I1uhR47TscNGzfKXRFx0N394Z9+osK2rdtGjBwhxSUQpv+oXr06HdesWoVnUArwn0eXAull5rD5+dzd04ElaaG+j40r0sHGuRp3NV7Th+NOXk71seEDV3NfQV76rYuJWk5dpYUtPzxZlLv89PT0jz76WIwzwRumz5hBxy6dO3/4YVkpHkYhTP/BFsFNTUnJysoyNRVhs0mNJF3lJI9Tx+IU/0kLWzHMh28TaRtPypm7z/zhW3od2Mi80N/EH9Hvek2dyqyP19Q0/TP6eHRyfz5Mq2hK07yHl34+qXFlaI4r07JVQ9Hi7/ffflPBeswKxLpKAwIDvQYOfPqUnz4nbhMVYQoAIAKE6T9eTSRNvH1bul1MJB2+V968/KVLF6U7v+Ty+G2aEg4snzBxm9Y2Kd1N1x+2dsNY1yoa94LOB78q1EcOHT6rELjtkYaz557asTOqPRUmNS335mn5Vkz8T/tOau4xNSnfr4PDRwUtOVVof/7553vvyTyBKzExsUOnTvLWQSKWlpY/7t07U7jlH+XnN278eLHuAxCmb+vm4XH//n1dbgklIvPy5e/dvSd3LYor70nc9mn0OvSbIxmaP8OknNtMetm8cEAjs+LGzYd2HkMbb1sSrelj1zZ/y/ct2L2R1P9JC1tLL5MXntES7w37dW2kdWm+oouLi+vTt5945ysmMzMzuasglXLlyrHlTQ/s3z/c19dGWMh4kJdX3bp1352/n5GRcfPmzcKcFmH6NvoxxVY8kYiky+zXrFnz2NGjVMjOzpZ6+zCR/ZVyavlXk/zDuXyWHOVyM47NopdewrEQbEbv3U0v4+xf37G1bIM+w3tv9aPSj++0T3Ovf0fHkd0ve/rwOy02tzR6dC0seFsolR9oiFL+gVO5Hj59P/2ocPUplF1BwSNG+ol4wmK4ER9vY2Mjbx10oIeHR0c3tytXrlD53Nmz06dOfXCP32/Rzb0zJywpzQkrTnV2dy/M2RCmAAAiQJi+rVq1asuXLJk8ZYpE55d6z5IObm50vHXrltRr5Ignk35Hrxk/3P+CbmaGGVVoPWo6vyPQyXE/au5PyLwQsoTfmiQk/xOZ8yeZPql9ZZG6wdktkYOTk+y32H8+e2ZurqZRs1rRDRybYErHL7/6iv0h+0K8vtPJRv/1BZ4KYfo2No1XxoWib8TFl2Thxbbt29ExIjxCf8KUn6KZdF3zJE9plKrSYxK9LI9N9N58uZjXNfn036v4k+SzGkBRRUVG0rFT585inbDYbt284ePrK3ctZFO8R1II07exAM3IzORkCtPH6eklaZjY2fFD2Uf4+ko0zUMljPgB/C2nrNlSduaElWFU1vLISwvztl+smjOqJX8SEQdnHDp0iI5Tp00X75TFFHk+UrqbM7VCmAIAiABhqkE3D4+kBw84YZFTuetSZBYWFnSsW69eRESEdKuNqcR7li3Hrt3rtJOKq+f7772uZYLTPyp8OugLehk/wrO5VRlxBwxfvXo1T9hduWbNmqKeuMhycnKSHzyQepMP9UGYakB5lJiobRa2hH7//XexTtWnb98dAQEI04IZlbFq8Tm9Lj7Qc+SliLMX+PGnsTGJd+OjqHD5AWfl0KRejVpUdrB3bNysib013wMjxdtmz+7dvXr3luDERXY7IaFPf/kHuuodhKkGn3zySXy8xrUwpJWamirWqZyaNNmwfj17KCnZRG9+8Kb9+CO3x5fwPFb0u8fm6B4iVKkE3jOzbupOv3R/ZfZl+vXcr+PGT9D91d91//59+v6Ruxb6B2EKACAChKkGVapWPRMWJnctSmrEyJFsAvLOXbvkrgvkZ+sPP9Bx5Ci/UqVEG2VVEtHRlwYMHCh3LfQPwlSDci9HJom+Fp8u9yxhd/pUCA0NdXV11c1FoagiIiJuJ9ymwvgJE+WuC//oiY4hu/fMmj1b7rroH4SpBq+Gl2ZmZkq3sKkOTBNapuPHjLG3t8fDWQXKzs6ePmXq/IULqayEZultofe2Y+dOerawgzIgTAEARIAw1cxCmFQq9U6lUmMjFr2GDJ45Y8brE41BIebNndvTs1eDhg3lrsgLkVH8fNaOwvIOUFQIU80cnJzo+Py5pu0tSkDqVU40+qxP36jIqA3rN3Bi79MAxXZg/36Onzr8WCHDoZhfz56jY29lDHfVOwhTzT78kF/tV/Sh+5Ius5+PaTNmDB7EP59tbNcYI/llFxERsXIFv4f7xk2blNBVyqSmphoZ89+fbK0fKCqEKQCACBCmmrHeRrYEtwqYmZlt3LSZCsN9fecvXIDGqYyoWerVf8CR4/yu9GwhBYU4evRIt+7d5a6FHkOY5ufJkyfinlDSPUvyx963dF/J8pQTVsOVqzKGiWKUjpSkm77/XlExyuwL2bt3/z65a6HHEKaa1albl45zZs0S97SyPIB6Hb2HWZ5SefrMGRjMrzOUpNOmTKXCjuBg5Ty+fyUqMtK5hTMGI5cEwhQAQAQIU4PDGqdUmDl9+u2E20OGDuGEnXDkrpeabVi/YdfOYNZtrcAbfLJr166h/x4qdy30G8JUs9IvB6yIPj1fCdj7ed369UuXLJ40kZ8SPm36dAyIEV1GRgZba+bv3L+37wiUfZs8jdj4v6zMTPShlxDCVDPVTM/PR6lSpWbM/PrIkcNUHjRgILpQxRUaGjp/zlyvIXzD/7M+feSujlaBO3bQsf/AAXJXRO8hTAEARIAwNXTu7l04YU/TFcuW7du7l8rjxo+XbHF+9UtJSfFft47jV2C6vWL1atk3dMof3eNfEPaXnv0t1twrKYQp8CwsLJYsW3b4MH/LP8zH172Lu7ePD5UxVqaQMjL4vaJ379q9a+fOkaP8OGXs2FygoMAdYyfw287gCWTJIUzz07pt21s3b+r1wlFF0qUL30pt3779yZO/ePbsReW+/fq1d22Phmo+qCl66OChpYsWUZmCaU9IiHKm2+eDPXe6d/ce1oEWC8IUAEAECNP8fPzxx2KdysTEhI4627OkJKhh5e7epV279lSmJuowHx/b+vWpPMjLy87ODveDnLBC/pUrV3YEBFA57noc3deHnT3LCWsgyF21wpo7Zw7H75UyHl9QsSBMQTN2r0qpSr+ihGcUYWFhXv0HDPcbSeVP7XmcIXWqZmRk3Lx585wQmhv913sP8/X05Nf9XLS4qdxVK7LDP/3Eum6cnZ3lrot6IEyhYE2aNmXHYcOGX7t6lcrnI8/PE5o2FStWcmnbtlbtWlSuVq2alZWVOlo6bC/7+/fv3064fUrYqva3337r4NaxeTN+ZHu/swP0qBH6ltTU1OlTpkRFX5K7ImqDMAUAEAHCVEdkXy9KFHTv/6qVOmbMWE5o5ty6dSs+Lp7Kv4SG7tm5i31m3wH9jYyMrKyqULly5UryVblgaWkP6ZicnERfo/Bfw6mcdP9+h06dqGBra2tdo8bU6fwgJ4WPGC28ZUuXLl25wnD6Z3QGYaojcm1YIjULgYuLC/vP6TNmsr3XU1JS6Jj04AEdnz17Jl8FC2ZlZUXH5kLv4YiR/BBR/b2Fz9+uXfyPOnNzcw8PD7nrokII0wLoMgjYtRo2bqyzK0qBPbli7TjVtOZUICoycse2bVQ4cuxnueuiTghTAAARIEzzY2dnJ9Y2UIXZsCT3r7/oWK16NVGuCPBKamrqt7Nnb9rCL6iqjuEWCoQw1RF1PIACvcO6sIf5eM9fuBDTgiWFMAVQLUrS6dOmccIaCxifLzWEKQCACBCmAOrEmqV2dvzgkJF+fnJXR/0QpvlJTExU5vZnAPlg/aQsSRGjOoMwzc/Tp08xUhL0y6t+UiSpjiFMAQBEgDAFUA9+Rahp09q1a8uhn1TnEKYAahAbE0PHKZMnz1+4AKOgZIEw1QUTExO9WGMf9NThn37a4O9PhVVrVjfW87Ud9BfCFABABAhTBYm7fp2OzVvgHg0KJTMzk45r16x++vRpyP59nCHtIqNACFMFefT773Q0NjaWuyKgB06FhS1dsoQK4yaMx/qkSoAwzc+h/ftdXV1Lfp4irXJiZIQwBa1etUbv3bvHVoHC8iUKgTAFABABwrQA5czNS36SIu1ZotYNTqCEcnJyfgkNZU/tx04Yv2jxYrlrBG9AmAIoGstQKqz39+/Try8eNCkWwlQztlSEWAqzzD7A69h3IMXoev91zi1aUHnTls3oHlUyhCkAgAgQppqlpaWxgrW1dcnPhj1LoPAyMzOPHz8eIOwk2tm986YtW9Ag1QsIUwBFiIqMjIiIoELo8eN9+vXdi75RfYMw1Szj8WM6Wlhayl0RULPYmJjIqMh9IXup7NzCuWu3blSYMHECNhDVRwhTAAARIEw1S09Pp6ODk5PcFQH1YJOXEm7diomNYa1RG1vbXp69vLy8ONzR6z+EqWbPnj2Tuwqg91JTU5OTkqhA6Xnu7Ll0Ye2FTu6dW7VujQBVH4SpZgkJCRxmPUPhJCYmssKN+PiHvz1MTUmhcsjuPXRnY+9gT2V7B4fevXtbogte1RCmAAAiQJjm54MPPtD9Rffu2UO/dH/dQnJ160hHU1NTuSuia3m8Fysn0OFO4p3oixfZhzp06mRmZkYFJyfH+vXru7u7U3nW7Nl4KG9QEKaaHdq/n47duncv+amKumfJ0RPHldy9wDpAwNzcHD2e8DqEqQavJuajZfEuJQc9gIwQpgAAIkCYaiDuxHwAMAQIUw0yHj8WcSIpVjkBMAQIUw3S09NFnPtUyJXzs7KyxLoiAOgewhQAQAQIUw0SExMtLCx0fFE2cZvD43IA7bKzs5OTk9/6Q4W8ZRCmGtBXq02bNmKdDXuWAJRERkbG0SNHqPDToUMXIqP6DRzw6kOsCXLsyFE3984dO/LTSVq1bi3X+F+EqQZnwsJ8hw0T62yFfACVnJRkVbWKWBcF0HfUCKXjtq3bli5aNGnyZCp/O3eutkbo1atXI8L5pbWb2DvMnjunl6cnp/Nx4ghTAAARIEzfdvfuXTqyqda69Pz58+bOzjq+KIAyJSQkDPf15fhdsNyjoi8VeOfeWECFPn37LF+27POhQ6m8dPlyXa7UhTB9GxtkqvuFPH4XFrsEgIiICK/+AwKCg6jcvHnzIv1dit258+aFhoZS2WvgwIDAQCroJlIRpm+7f/++LAvsp6amuriI9tQLQB+lCEvBsiQtaoy+ztXVlRNWfaM8pcKPe/fq4KkUwhQAQAQI07clJCTY2dnp/rpPnjzR/UUBlCM7O3vShAlU2LB5U0mapa/QSbx9fKgwc8aMdf7+JT9h/hCmbzu0f78oy5gW1ZmwsKnTpur+ugAKcfzYsZq1anEvb9JFMXDQIE4YoBoRESFKQOcDYfqPhy8XixJr+hOblV+YcaZsYn6ZMmVEuS6A3qFm6aqVKzdu2iTFyceMG7d65UqEKQCAHkCY/oM9SRRxXJSxsTEdC7NnCZsVh90rwWBduXLFuUULiWbZU5uUWqZXr17lhBGpUlyCQ5i+Li4ujo4u7drp/tLJSUn2jo66vy6AQpw7e9albVvpzt+1W7fYmBgOYaobEeHhdOzh4aH7Sz969KhmrZq6vy6AQkRfujRAGBMqkQYNG+7ZvVu683MIUwAAUSBMX8jJybl25QoVvhTWp9GxhIQER0cH3V8XQCEuREZJ+sygfPnyibdvS3d+DmH6yp07d1hBlk30Ll282KVrF91fF8BAUFJTXkt6CYTpCzfi47vJ0VtKLWI6piYnV6tWTfdXBzAQbHVUSSFMAQBEgDB94eLFiyJuVcIUZu5T2stpVwrZxwZALhkZGdKt7ZScnPz6fidSQJjysrKyxN2qhCnM7k+3bt6kIwaZgoGjpEtKSpIuTO/fv29lJe22QAhTHnvMJ8ujp8TERDo64FE+GDYnJ6eI8AjpRtRfjo5u2aqVRCdnEKYAACJAmPLi4uIGeHnJcmm2CXiPHjIs+gegHK1at+7dq9eQoUM4CXYVzcjI2Oi/fvQXX4h72rcgTHmHDhz4YuxY3V83JyfnTFgYFbCSKRi4cuXKObdocfzYMU6CKd27d+2eNHmy1Ds/G3qYsjVMU1NSGjZqpPurv3qUb2VlpfurAyjKSD+/Ni1aUsHRyUms2VAJCQkcH6Y7f9y7V5QT5sPQwxQAQBSGHqZsicNGdna639uZE8ZFOTjxg6KkvgEBUD5qjS5buYIK8+fNW7psWcnfFCkpKcN9fakwb8EC7E4qudOnT9PRtUMH0c9sZGRU4KD9xMTENlKu4QigX1hvaVraw0kTJ1KecsVtZ7zYMnrgwD59+3HC4tCiVlMzgw5TNlafCqIP1+eEZfYLXGP/VFjY17O+Ef3SAHptxMgRG9Zv6NK5M5U3btpU1MmBdLs5Xnie7O3jwzbU0w2DDlMAALEYdJjGXLtmITw0lGXu08O0tNTkZBsbG91fGkDhqHFaqza/7fNwX9/O7u5sEf78H/GzB/fbtm4N//XXFatWcVLuUKKRQYdpeHh4tx495Lp6SkqKVdUq2EQPQCNXV1c6thAGn3oJYVqxYsWu3bqVLVuWyrb169Mx7vp1TuhjPX0qjP2tfv37T58xQ5YnuoYbpjk5OYf27//u++/lqkBcXBz9yJXr6gB6gWKxh4cHezBFbU9KT4pOKl+4cIGO7MaO2rDduneTvV1iuGEKACAiww3T67GxFpaWtra2clUgIjyczUQGgMKoLZC7FloZbpiGhobK1WGalZVFx2tXrjg6rZWlAgAgOkMMU5ZlUneY5rMyNFs+FU+fANTEEMMUAEB0hhimMdeu0VHqDtN85pLGxcXREY/yAdTEEMP06NGjdJRxhOmhgwfo+PWsWXJVAABEZ3Bh+jAtjc3HHzNmjFwVSE3mV2HA3CcANTG4MAUAkILBhWl4eHgjOzsqVKpcWZYKJCQksI2d8SgfQE0MLkx3BgXJst3TK5Tm7dq3k7ECACAFwwrTSxcvyrXdE8MWBBh6YL9cFQAAiRhWmAIASMSwwjQyMnKAl5fU2z0ZGRlxWsaZXo+NpWOdOnUkrQAA6J6hhCmbQhoUEKCDNfeMjY3pqHHPkri4ON8Rw7F9HoD6GEqYnvzlF07YhVTGZaI4frj+QWz6BKBKhhKmAACSMpQw3RkUREdvYRNtWdy9e5eOqcnJ9vb2ctUBAKRjEGHKRkRRoY2Li1x1uBwdTccObm7lypWTqw4AIB2DCNOQkJDhfn5UKFWqlFx1CD1xgo5+o0fJVQEAkJRBhCkAgNRUHqasp/JMWJjvsGEyVuNhWtq1K1eogA5TALVSeZgePXKEjt08PKytrXV20Xc3LAkPD+/g5kYFdJgCqJWawzQrKysoIIAKq9bqdN+6d+c+hZ44gd5SAHVTc5gCAOiMmsP00MGDbOlSB2H9ULmwDlP0lgKom2rDNCcnZ6O/v45v8DU6ceIEhpcCqJ5qw/T0qVMWlpbytkmZQwcPYO88ANVTbZgCAOiSCsOUbvDpuGXTJhln4jNxcXEcPx8/BR2mAKqnwjClG3xWkHEmPnNK2FPad8RwdJgCqJ7awpSapdQm5YQFomSZiW9kZMTGmVJN2CjXgOAg3VcDAHRMbWEKACALtYWp7Pf4xsbGbMOSC1FRVlWrUMFOGOsKAOqmqjBl9/jsuZOMq+0xR48e7de/PxWw4xOAIVBVmLJmqezPnR6mpXHCUlVz5s6RtyYAoDOqClMAALmoJExfH1sq+w3+CWFR/Q5ubpaWlvLWBAB0RiVheuTwYVaQ/R6fYv3QwYNUwJbOAAZFDWGalZW1fMkSTli3VPZmaWxsjLGxERVatGghb00AQJfUEKYAALJTQ5gqZN1SZtPG7zAiCsAA6X2Y3r17VyHrlnJCZa5dubJmnSIqAwC6VNgwbdmsmaT1KKGxo0fLXYV/tGnRUu4qAICu6X3LFABACQoO09v37uqgHgAAeg0tUwAAESBMAQBEgDAFABABwhQAQAQIUwAAESBMAQBE8P8E8XdGWN77OAAAAABJRU5ErkJggg==" name="Immagine 3" align="bottom" width="165" height="128" border= "2">

 1. Ako používať inhalátor Nexthaler

E.1 Vizuálna kontrola

 1. Skontrolujte počet zostávajúcich dávok: počet medzi 1 až 120 indikuje, že v inhalátore sa ešte nachádza dostatok dávok.

  • Ak počítadlo ukazuje 0, v inhalátore už nie sú žiadne dávky – zbavte sa vášho inhalátora a vypýtajte si nový.

 2. Dajte si pozor na to, aby bol kryt pred použitím vždy úplne zavretý.


E.2 Otvorte

 1. Držte inhalátor pevne vo zvislej polohe.

 2. Úplne otvorte kryt.

MorR1HRHIGsZvDUxMcM5fDWiC5Hgzisk1NraVldXDw0wBdrb2hg/UaZyoQyzESMyhLj2gl5f7+kZEEj7IGlwoALRCcuXO0A7Ye9exm7IzctP5RVQGzhw4InTX5D1trY2AiKh6HyhBo/Iyg+mKDhFm3FhNbV1FRVVV6/WfVVafKm6iuIZc6AcBgwYAH2FlpY2KWmkpaUlE8NOlGynoBDWrnUDK9xznXuXHyCG/tHDn2wJ+kjcHYiLo0fCDIyN582bK+7f8tO/f8811ASAA0iyuJBasxqsE8ilQqrqCtRcg6sLdQIiOvzZw4lUoJ71QcJsp3ICng53bt8WuH8jQ7fDEwFvXnWhC5HAOMJ2vlsaG281NTeDQQDKIWpHOFk5zXKGpSULNYPqQLIKHj5yjAQqOK5Y6eripOydkhegE6Ki6JHglc5OB7hpNTV1xzKOwtt1nnS1LH4HbuiV9I3ojqmhtoasQY8j6YGLrcvCvWXlFbCEvqK9vY3LoasF37x5Ew44nIJRo0aBeNDR0YWVZPJB9K5DlGynQMye2H/++cffz7e7D+QdPwHLESNHiiuhv774bdm/L0Ijdu9+sf6wM3369JHgr8iMGVjP1lZWEyYYavaYHFNVVyCaGXUCIi78UgHeLrVfPNnE1NHJedJbb2K2UzkB928Ym905KWo4m52Tk6WsvULEAmMSEARBEARBEAR5BvFEAmhxeDGjhiS3IDOxMGjIUKtZ1qamtGuBxRQzjGFXLqtXrSBuHqDaf/rx8vbt2zU1RGHrVtpj5M8//3RxWG5rvyRgS2B3A0JwfVJ8MwkUhiXIDdJLdJ5hgE6jvb2duCfB269Ki8kgMfFjZKYXusxdKOI0wqHDGWXffJOSmtrdB9rbO7LS6ekmUmJZdOAPkxL3Oa+k3RWGDh0i1t92pk+fPsTrSQKgdz10NN1uwXyNn7gnKY9CQtmZRw7zryf5UjBZCiIWTKBCgL/f8RMFsXtifn/82GbhIne3NUreMw0FeqetwWECyY6qysuiY+LQ11ctkGomgTycYEmmvMvKK4qLS7gc+tm83q0MnvompuaGhgZGhgboiaQUyAnKycmCR6yTw/Kdu2M0OD7B39//yk8/vfvuNCEWpK2tDfVsygUMS1Aw5JoU0ACMHyNRDqcKTsJTxNRiqpGx8YQJhkTr6o8f16NCID5Oifvi9yUmCZHEZ84Wvjl5MiV+uM7R9PThw3WkDEUgwLW6bLljw7XrEm8BjmRIxM5eMnFPDDsBnUDyooJOoLrJW4Ag3QEXDNgtJGNbaEhIxXflFJ17h63ZklspLLFfWFpaLBDBDE9hFmsGlmFWfWTpbsTvmtzS0lr+XWVVVVV2Vual6irikUbckVtbW1taWqChq6cHK8EImMmyRBUhV+ARa2JiFrw16EN3T/vFmplnHYzCD908EuJiHB2WdPcZ8gCA65A/LAEsVAozdykVgSlKAjy8a2rqqqsrSZDJ/eYmE/MpljNmwvnq8mRBn+PtuY7ilUQQntI07/NPJYhXBoM+49AnnE8O9/xR0dDWFjtwWQAwceDgwIHqDc9a6MSa7tD1EPnjE0AnhLHp6DjMq4hIBlNXAdp2C+aD8NbsOB+lEM4O+8+VK9Sz0/hxsbG9YYBD3ZFXTALI9NnWMwXG/IinATR0dXRqauvy809C+9tvLibuix+nP8HGdhGqBfkBat7IyMDP1/fn6w0UnR1FAxOkzp0z69AnaQdS0tZ7ugn5mNUsa/6u6kJxKfW0FACiOpBBB+a8gDaoqKwuLS0m3cUMlhWs5C/r5uvrN9N6NtV9SQTC1xe/pSRK+ZVy4MCqtW7SexkRSCW1X399OGDgQGm2s8jOvri4pDeIBIrOKxVL8TI78edLISOUBgZG3l4eStszRM0hFw+LZQmPyKtX6wL8/XBuSobAwYyIjISGi8NyZiXcxUSb4Z2ryig0cJmZyLt79/6NG42enp7MynOFF0pLSyJDt9va08PAzs7OveSxp0jgUOfkZMMjFtpBQUHR0dGapxPWfODGOZAkXCSQsBmG6upKCkWCykNmG0i6KtJdUE9TlLh7eHz3XeWjR4+2bdvW43aKigrtly7v8WMCfHmm8GZjo8+GDRLsuRAePnxoNPENabZgbm5Kkkf1BpjMTp3zoibERBkaGmB2GkQayCPS3z+AuLGhTpAhxKJz9/Lhd/c9dJDuu/jHehBVQwnZjUhO4vfee4ff+Y9MO5BYIngbGhJC8bJY8qewRKQHej0ywRcSyl7v6cmOiJCg1qxKcTT9GGmsdKWt/LlzZn2cxsnOyRXidCRgSVzkmZuIGsHMUpIeIyQ4+Je7zStWfdCj6G1v7zh7qsDPt9vUqN1x+NDB5Y7OUhZX5qfmpx+HDx/W0HBNyu3cvt2kpa0tk11SF7rLq7gtaItR3nG0NhBpYALlQSfAZUbxDW4i0uO5zr3ofCEzk09uYW5amgaXfFF3MAUqgiAIgiAIgiDPoGiR0OU0AgNJOEDxfD9I0Vx44XyCPADhnpTM2eTjvS8xSa0nE3784fLCRYv513zo5nE873MhMwkUL+EmE/5IBjOwqpo6wqQoId3FmS/osqkrV38wZ7ZVl59P5XnmxCckWFnRyXDfn/ZOj19x5GgGLHV0dC0t35fhnre2tOgMHwaN5557TprtVFdXmpiYyWin1Aa4VRMPpPD7N1O8GzkgIABDIRHpgedjSCg9WwVtrNknQ6DHDtgSuN7tQ/6VmUcO29raooe5aqJQkSBcIQgAwgBejFSg0PtI1nh7eejq6oJO2Ogb0J1Rpfq0trYKZImZ9t47kaHbhecsMjE1F6jhWlFRhU8C9YV0FyQFKpfD2Z8Q6+SycrHdIn4HpLj4hKv19Z+fzD979lwKzy8WlvZLl8+dY92dn1J7e0d2Rjo0ArcFy2nPX375ZYn/tqWl9ctTBZ/nHZfh/qgLYFL4Bm5NiIniX0lCITEOEpEekhIQGljbW7bMtp7JP0hH6D3ZF9QOBYkEkAewFF0hMDBSAdogFU6fynf38MCLSVYQ0RW1I5y8VUep8EN1lUCmGjD45tjYfp6bB23fzV1HmpLU+/xUV1di7LK6w1RwA7UAUsEp4yiRChRvDgEUwp49e+DyWOm6gkSwfH3x26KiQjA07R0cra1nd055lJt33MCY7q8mysdEuM5LNSYxx08UTDYx7bVe+CAGqqsqBKwNOJssliWadIj0MIOSqBNki6+fH7ltMVGN6qMIkUAmEKAhrkJgIPcqLJOSOT7rPeG5GBoa2msfjbKFpEYl86qUuumES5d/fMtE0NwHdHX1cj/LgcaLL76kpaVlbGxobGTIn6qic5dEsjgjmgFJn0qkwtJDH8OaEaNG79+/X2DG4P1p78DLw8Pj3LnCbYFbRo+j/e4W2y9lkqhmZ6TLbw5BSlpaWhP3xSceSFH2jiiTuLhYayu6y+IPYu4lBeYQxQCPyLa2NnhEfo5h8TIC7MCYhP3mZiZ4PFUfuYsExsWIkkWWAG8vD1cXp5RUrpXldHcvH4oXLI95yqQEzsuho7RPBZEKaqQTvvnmm8lvm3Reb2U189NMOutRc/Md6N9JBV99I+PXJ06keCnVzc1NJ5uZX6qsYP6kobYGrC68ljQJRipQvIRp6z09AwKDOk8X6AwfRuYWzpw9D2/v3bvL/FfLo4cyn0O4f/8Xpt3R0SFxbqIwdvg0y95eshRu2F3Re6DB7+WM+dcR2bJ61Qq6eEJAAOZFlRXoOq4uyFckiBWEICJwiwYF+js7Oa50pS3aT7OObQth4wUnJeQEgVRQI53Q3t6Rn5d78HAXFXD1x48bNIQueqWlpc3kVvvpSk1tbT006uvr4mJj+RUCoaa2rpebXBoJOadnznxx+Mix4K1BU999b/PmzV0GIQhUYWu+e0/KSmddQkTC1Gl0GHRHe/sbU9+VYCO5efkXS0sKi4pkvHNqCEmGK5B/ncQqYP51RFaQUGYHB8d1nl7wdpbVDFQLSG8AU6AiCIIgCIIgCPIMchQJ8phG4KejvQ2WvgFBB5L+dfpUvq+fH8YVSQnxO1rt6kKpw2TCmbOFb06eTPJIdkZHVxeWZd9+w6yBX8d/heTm5Qf6buT/ky3+/jYLF5mammLdVo1k9aoVi+1sw9jhTg7Lt4WwYc1771oI+fzdu/eM3xD0TVI6P12h6xBF7QhPPJCCY5kMnuvcP8vOFCivFhERkZbWW8pRI/ImMoINTw0wNijeDbhmLe38jPcgotnISyTIWyEcy8yaaT2b4s36wSs9I2vNStdljs7wqKB4Lkny+NLeAJyvw+kZq1asuHPn9prVK5W9O93S3t7xMSdlV8ye7j5gZj4FlqmJ+7uLNBgxQldgjfHrr8Mydk/MtqAt82xsoW1pOQMFgyYBV8LehLhzhRfgFMNbK+vZvr6bhXz+n3/+UdSuiQQoBOIQuDU4DF3j+CHBCQL514sLz5WVV+CBQmQFSbcIDZIU4dBBjs8mP0yLh2gwshcJEmc7FYvz586uW+/NvAVBb21ttTchgWS6gCcoRilIDJy13bFx8Lit+Q+d8Gezr293o/VKJJXDmTptWucgVAHG6k8o/66yS0O/s+kAFmFQoD+8GhtvXSgupeiM+6lEMKBa0CTgVBrxagsEBAR4e/tER0d3GaJw+fLlsePkW2dQrEpqIHfD2WwiX7F/60yX+ddDQ0LOnPlCWbuEaCpMUgS4wL4qLQ4NDaW6L8uDIOqLjEWC9NlOReGnKzUPf30gUC0VDNndu6O+vvgttIkDEqZJlRh43MYk7N/BDoH2MrtF63w22i+2667glOI5c/Z80dmz2Z991uMnX+nfv6qqqjv7Xt/IuKG2hnnLmBdw2TCVv0Ew5Becjt0TA69FdvYURkOqBu3tHbD8+++/Hz9+TNb069eP2Nz9+r3co/FNzmBOTlZIKDsoKMjP379z3XEQja+88orsd52PP/74Q5SPQY9XUVF1LOOoxdSpTCA+0hno8wVEAtzguXn5qKkQeQA6IScnOyWVu9R+MbxNPJCC01aIhiFLkSDbbKdC+O67SuJr1BmiHN6e/FbGsWNWltN9A7f2wix4PMvpd1FMJSHAY7WpqQkan3+W83111ZkvTm8J+qjHkXt503DtOiwjQ7cncdJEES0vvvhibc1/uvvfUaNG8YsEijdYK+CbBNYkXELwKiuvKCgogDVwXTmvWu3u5oZSQcHAhf3gwcPW1tbHv//+wgsvwJq+ffowFYtbW9v69OkDjd//+OP5554D+15bWwvOpvC7gCQt2eTjnZXzqcAV9fP1a2++NVluv+Z/VFdVlJUL1vqoqalrb2+H/4L2peqqQUOGvj5xIpac7xG4JQXSHFG8Kpx43BA5QdItGhgYQttnvSd6MSAahsxEgryDEPgpLbkwgyUsrBYe9us83K2trePj4k6eyIuIjKS6ci/RPMCKun//lwe/PnzppZceP378wvP0+QVrCToyCeI0iL5qbr5zs7HRfunybYFbFtovcXWhh9iVMqsACmGjF51+LiRiZ49y5ccfLsNyisVUAYuBHwNDI4FxRyFZUMn8MjRAHmRmZS+1XzzPxhalgsIA/Xbr9h24sPv3f2XYsKF9+/YV8uE//vgDdPK9+780Nd/V6k9fq8OGDenXr1+XHyZj80FBQdHR0RTftd3W1jaEl0hXfsANO3jwYC5HMLhWS1vbwMDI0cmZ4o2O4zUmOp0jmHEyQQUh1UsqKqoo+o7TmsmylPlF3th4q6m5mfkWIrkFMDGlu3Rzc1MpzQNydTFlSfFiQzQGTIGKIAiCIAiCIMgzyEYkKHIaoaWltbTo/LZt23r8pP74cUlJiXnH870918Hb5U4rNLg886+/PoRlU/Pdfi+/PG7s6BdeeBHe/v777xRd1fW35rv3bt2+8+rAgUOHDnnxxRfE2nKAv5+Dg2Pfvn0PHj6cEB+/ZQudFiZgy5bOPtxy5czZ85Gh20MidlKdil51ye1bt2Dps2FD+qGPGxtvdTlMpaUlSbFb2FRQoD9cS+kZWWQ+geIdJU29tJQOiTqAC3jQa69qi1af+CUer7468K+//oIeA9Zcu/bzSy+/rDN8WJeTYJER7M2+/lwuF9pMvqPbt2/J7Dd0or29neznkqVLe8Mkp8KA23DNWg9STI0BPY5UhHOFF0pLS748VTBoyFB4azXLGjrhq1frEvfFwxqLqVNh5YQJhsbGhhLfFOQrvv6q9Ob16yZT6BzH4/X1hwwZOm++jba2Frz97Te6P4GHY0dHx48/XGptbT3yycE58+dTUnfjJIc4TiYgmoQMRIIiFQJQ/l3lJFMz0d1d7BcvfPdduutJ43Ktrax2Re/RsDQ1f//9NxjBJAJyhJ5u//7/f2SIuzYsBw8eBH3igwe/1tbVDxxAd4I6OsNFVAvQacYnJNgtmP/ZiZPR0buPph+DlRu9vDb6BYhirEtPe3tHKodTdPZsEidNxKAIEEWPHv4KjSnmpnqjRjc1N3cpElgsS6atpaUFTyZjI0MR9woOi7eXx0LbBdy0NHgLlxbmwpMHcHlfu34DGqIrBH5eeOGFIUMG038+6LVHj1pu3GiEEz1ypF7nQIVwdhjJjTbF4h0S2gRGxkQ59Glkmz9d+h6WJIgCkS2uLk6HDtIeXIzTEXocKRFS2aOg4NRn2ZmgBFa4rPw877hAhwwqnUTnQ7u6uvJYxlE4ZaYWU42MjUEzwErSOXdnwbe0tKZnZEHjYGryCy++NJ3F2rFzF7z9/nva6RSUwK2bN1MT9/P/yYCBA1tbWnwDty5dYgePmODgYFi5dq1beESENJYMoxNAkGiYpYH0TqQSCYrJdipARUXFpMlvi/UnJINncPD2ry9+G7M7KjsrU2PcfB8/fnzz5u3nn39+7NgxlNCMiiAVRozQ++uvP+/d+wXe1l9tGDYUGCzKt8DJdffy2bd3b1TUrpWutB08adKkbYFbrl+/RgpTyI9Ll3/cE717xMiRBw8fFj0T67lzhXMX2JA2/Eh49nQ5LiVQXk0C4CoiHu22trahISGnCk66e6zDZ4MMuf5zYz+e1pVAIfDTt29f0AmvvjqwufkuiOpx48YIfADsj63BYRQvNxqIBJI9Sd48efJEAd/S2yCTCdDgn0/AyQQFQxJJg7n/6y+0nbDM0RmsZyH9LdMbk6EWsPtrauug6756tQ7eQtdaVV6mb2Q8atQoEkigq6s7YoQuKAeQB6ANRo2lZ7bdPL3BGsnLy9vo5aU9cOCkt2lTYbz+hNGjx2zctEkgWdmNG42xMdHffnMxLCxs794EWJOekbna1WVbCFuaSwV+BfQk24K26B1Np+ScxAVB5I3kIkEx2U47U19Xu8BGwhsYnv0k8dFS+8XkKaLWuY9AIVy7fuO1VweCHSzin7zwwosgFSjaB6nj7r37Dx8+BHUhypQCiAEHB8ez54pIJebJk94Eqz2czY6LT/D385XmV3QJaINjGXQP++OlSxJMWZz54vTOqP/ZB6COmpvvyHwPBQARcubMF7l5+SRZ6jpPOsAajRIpefDg17/+/JNcsTIBpIKOzvDbt+8QqTxs2DNxyeR8gTV55ux5+JjFe9Nk9b2dmThpMlzkw4YPr6npNlYekRhXFydYHjrI4Z9MOFd4geLld1bmnmk0IAxgCdoAbPrrDVfn2dgGbAmU7ICD0mNyRTD8dKXmzp2murp6aJeWFl9raLhy+ZLuyJFr13m9/fYkWJly4EBaStKcBTbhO3eNGTNa+FfAB6L37MnIyHBctozU5XR1cX7rrbe2BW6pr68LCvSXYLcJJDegny/9ZMzJyUZPVAGY89je3kbxjLouP0byNxA1iJ2kspBQJCgs22lnRAxI6A4m8VEaz/947lw695HaXX/ESxsUwrChQ199daAEW+jfv//4cf2bm+/WX20YOUKvx14MPgCG74GkfxGRQPHmZ/bs2bNlyxbZ6oSvL36bf/I4aAMnV7rec0hIiLiZlMDC6/vcc8w5nW7JKikuktXuCYfU4wSpcPpUPryN2hG+zNHZ2clRM6atFM+9e/dfe+014YmMxAW2Nnjw4Pu/0CJh8ODXOk++wXV+oajQduEiuZZbHjtu3L//fXHYsOF1dTU9fxoRE9KhCQQnZGdlUigS5EBZeUVxcUllxXcgDODtNMsZTs4us6xmyNw4JrMN5AwePnKsIC/X1GLqrl27jqanb1ifDCsXL1vus2GD8PImxKnpt99+s7R8Hz7p7u5uZPT61i20JHByXbVqpQsZ/1q2rCw+Pp6StESat5dHfT1t+6akcqXRG5oBU5/0q9Li4sJzrw0ePNnE1MTUnIQFOjo5DxjQxUTx7dsgtZpADd65fbuqvAzWsKxnwwNdHrmwkO6QRCQoOAiBH+iMxupPkD7/pv74cVFRtM8iCWt+fwYLRL+6XHZ///33zZu3oTFAW1syhcCgozO8f/9Xbt2+Q1QHvBXyYTB/szIzzp6jDW4iFeBEMDoB3kosFUj1g3PnCr8uLYHG3PkLJNAGhPb2jqOHPwna+v8ycsyY0Q1Xr0q2Y5JBpALFGy/JyqKDm8fpTyBPTeqp+YL0yK+/PuzTt688ku2+8kq/l156CRq3bt0ZM2aUwP/CaQr03airpyfXcsvTpk1POZC4Y+cuNq9WKyIPFtou4BcJJN9xd2kMELGIjomjeGPAcFTBUjczn6IwT8uQUDYsz5w+vdrNw9nJMSAgoF+/frF76ZCDoUN7zll88WvaWjUyfp1ZA2qBTDtwUlP+ffFrdnj4gQPJHG6a/aJFsDKZw5FsGJHMJED/32tFQktL6/miEjAbyLQSrFlgs1AyZ2+Sf6L8u8rS0pLEffHkkYpz9QoAU6AiCIIgCIIgCPIMYosEJU4jULzpJ0NjWX6v/eKFs62tuFwuiVIgnqwqPtYLB4E4YAgf+BcRbW3tF154ofEm7Uv6559/CZf47h7rYnbTI3OM0xEzmQBtsfyO2ts7vr/0Q1nZN9WVlcRv2GrOHE8vH5JYRmLSM46NHjOGf0CLNeP92403pNmmxMA9EhnBhlduXn5paXGg70ZYaWu/xNKSJY+5eA2Drn7d1Ry0TBg86DWKl1YVrnmBmBw4LyZTLB48eDBwoFTTdMKZONFYW3vA999ffvLkSVl5hdp5PKoF0Js5r1qdeeQw/8rMrOxeO7IrQxhHkbi4WEV2ZSGh7MKzZ6Cx0df/nalT/P39x4wd6+4uRv6Mqu/KYbnCxZV/JZlJ2LlrV0ZGxtrVq3fF7PFwdxs7djys9PLw+NDDU4LwRfIwHTRkaC+8wZOS6fRihw5yJpuYijjkzx9wQjA3N2VSWpElPNnhRR6pqSnJ8KLohOwSxr0goiCeSFCuQqBo94Bb48aNl+02wcz19d3svGLF3oQEkjhPlf3IwbZua2+XbY2Cl19+mWzwRuNN4XPxcCvG7omheH7/TDAx0QkUHdy87vPcE0uX2HX+w+a79+7evXf58uXr16/B27qamp8brr5lYjr5bZMtQR+JmNi0Ry5d/rHgRF7u8RMC61/pr6VcHwPigBTOppPnHD9RkJWZAYIB1IINbwbWYooZCobOtHd0SOlNJwQQxrDs/8or9+7dHzlSMDDafIpFSfGF5Q5Ocvp2govrqphdO5Y6OnJSU3ubDaEwbG1tBUTCZ9mZKBKkRyk5P4hCCI+kq+WMHzdWAoVQUVE1csxYqnvHJBcXl1Gjxmzd4k/iE2CNvv64mOjo6qoKyeTQqFGCDo2aDdj6fr6+5FcnHkgR3rORwtsFBQWkdAaTuoqiTZ22uNjYqvIy0Pmd61cw4X/Q3ha05ZTlDHi84mNUHogqEpSS7bQz31dXSpzaSDg6w4ft3h1FnONPnjhhZTkdbDhnZ2dVe3jfunV72NChQlKdSgbZ4JjRo3rUCSRvT/7J4/wZh4jjeHhk5OoVzvfv34P29WsN5L9u37r1M4lmm8EaNnz4G2+8BW07u8WyEgYMcO62fxS4NTis886P1dfvrlSCIiFd2OpVK+BFArm4nFRYs96tDKcXBAAx/PxzzxFTXn7A0Qb5OpISFAlaWtrPP/+88PBH6Zk40djE3Lyjo+NSdZUCEu+QnJKkXVNTR6q5kfIgZKWQPPTqC3Tg+kbGDbX/Hx3+8MEDONo49Kh2JCVziovOf7DWY9Jbb8DbLVsChSiEK1dqGhtvPH78m8D6H3/4YfLbPaRQJyEKnNSUHy5fgrdhYWFxcXEHUlKWLlm671//Etf+aW1tFevzioTEDJA0G9ALTTYxNTA0MjAwlDibEFjtgb4bQyJ29lgyCJ6AERER8KUUL8FAd+lx4WPxCQnu7h5cLj2A21kqULwoMn//APIZzevBlI5IIkFZ2U4709LSQoomygkyoO7ruxm6nuMnTgZv2/baoEFOzvRwgiqEyJCyyvIbXgWpoKer03jzFnzRIJ4/RmdI9C10BGBdCRQugKM3e/4CkAdvvjWJfzJX5npAAJLSPi42dpmj89Ili+T6XbICFAtRC9TTzA/M9IKJiRmsxAQOMlfCnXnppZfgW2i/pmcfLebmpoc/Ths7tocUitIDt0nA5o0OK1y3BgbAW730DBl2sEw+yurqyoulJWAcs6xnk//S1dPT0aGlEfzXV6XFZCV/1hE4Aqo2PiIxK1xWRoZu519z6lQBigT1oqy8gnMg0dZu8aKFCz7PpeeKwRjw2bBB4GOlpV9XV1XAlTxx0uSx48YNGSI4XXCz8YaZ+ZQevw5Ewvbg4IyMDGiTBKlbAvzzjufbLZgfk0BHSItiD5BY26ryMtFrdMoP/jECijejQg6UqcVUYuH4+vkRbx/+bEJMYQqmKgXVvT82KISoHeEnTn/RYyf205WaNStd4XkdFxcrZIMU70G5NyEuJJQNMgDepqVxOn8G/hzWb/b1D2OHw4d7PBSIWPQsEpSY7bQzlyor5G1xErS0+ru6OMPr7LmiA0n/onjZ09d5eilXKty7d3/wYJHKn0nMyy+/PHrUyJ9vNL744otdJpYh97PzqtXffFNmv1jwaIzXn9DR0UEKrikGUAiBgYHQeH3ixI+CArr8zJgxY7qrp6YKMIKBjOuU8ow2MGug+57BsmKxLJV+3ymex49/f/55RaRVeKVfv0ePWjo/pQYNGSLvmQSK5/OwwTcgcW/8jFn0vNxqV5fDUusE/owi8Haeja2lJcvd3V2UzYKuqK2rr6qqAsnNpLNU9zku0NuRz64pyMtF5wR1gZjawdu2TTA02uDjDR3+x5wUWBO4LZi5Q0EbfJqdSdo2CxeB9u7Om2jw4KFnvjwNjQUL5gv/XpIdFRokQeradV5Ll9hNmvTmhvWeFE9dd/aBEWD/vxJhCd24OD9XLsAxdHen3cMGDPjfDhsYGi2wWSjgQMWkl2Vg4gT4lQMZSoAt6OjokkrYFC/vECgE4fXyCNDJgELYGhwmujUFh9rBwZHiacXunuNwR8NvTErmqHXxKxWkh8ew0oMQ+CGdhYKZM9uKBOmeOXs+/+RxkAqL7OxdXZwU/4Ah4+Xym0ZgAJ0wdMiQW7duGxjoU90M6JqYmMHR6CwSJk2aRIqgKYaGa9fBmgF5AO2dOyK6+9jgTuNJqglcVEz61L0JcecKL5SWlpA8ehZT6SeNpeUMDGCQLXC1P3z0qPN6xUgUijdr8aGHJ7F7rObMAZ3gs8lvzWoXCTYFPWR6RpbwYEEyvdDU3Nza2gbPfuJuxAwQgl6FFzEUmIkI0Buk4ofnOnd1vPbgF9naLwFhwL8SdJQqTA4jPZKSSlc0ann0iB1B9/C5ecenzaBnsyfybJL793/hpKY0NzUtd3SmeJ5CwrcGHziYSke7XrlSM1E0q4Z4H8XGRP/4wyV/f/+cz+kLKTg4eO1at/CIiO5MI7BWP82kdcs0S0trKyuxbGKZExtHF3zIyckSWE+SyUZGsLv7Q/7CFAygHNrb20kxbFL3gKw/kPaxKIYiNy0NOhOxjgZ0O1azrCneBEh3IgE+E8Zm2y2Yz2JZUiowoq0xYApUBEEQBEEQBEGeQZhIUKlpBKCmtu59ltIcSefOmQWvS5d/zMo8duggZ81aekpLkVMKv/76sH9/2ReW6pLBgwf99ttvt283Ud3UmyQFpzqvHz582I+XLsl9/3jAudj+UeAyR+fuvIwYnnvuOVL+Xb0g6d4o3shNMa9cJZeTSqKcTUzMNDtooV+/lx8+fKiAL3rllX53793rvF62ZZ6FUFr69bmzX7Y8on9sSVGRjt6Ij9M4OdmZbu7rRB9sYxIOTrOc0d2Mf25eflZmBlO4FJYmpub8Y4GmFlNtbBcttrMlfRq5upg4+/iEBGsrq13RdB4ztXPot7RkCcwklJYW40yC6gMXHjeZdtqZv3ARiRjMzkjfk7CX/G9FRdW/EmLnLLDx9fMT3Tlw8bLlsLx48SsRZxIoXohC9J49XA7H398/MCgI1uzdm3Do8FEXJ8e58xd4e3vzd8UkO+fAgQMzP/2U4g1pnyu8sN7tQyMjA6WYUiGh7NqaGhL4yw/s55enCj7POy7uBsmvYEb0yXTEL/fvi9gtZB45XCkfIwF2zDdwazib3p/O0yaIZHQrElRNIRCePHmi3B2YPOnNyZN2gXlaVHQe3ppNnuy8arW7m5sCzDWw2keMEEzDIj/09HRJrqf29o7OwQkklzwcB4EQEZ3hw8Dc6fJPZMvR9GPZx9K3BoeJEqk8Z84c6N/luj9yhcz5Ury0g8TjvLq6MnFf/KAhQymeJ5JGuiH9/fffivmivn36PH78uF+/fvwr5RE2DbfwxYv/hiV5e+tmY0V52Tj9CatWf7DkOG3Cghokk/g/XL4MIjwhjk43PGbsuNlz5hkbG3Y5zw5/Qh6KVPcJB0kikZs3b67z9BLy7ARTJjsr81jGUdADAt0+CR8sK6/w4TlkVzk6q1cWUZJugR8MS1ALuGlpA3jlSta6ucHyyzOFhq+/TuINQF0fTE3e4Btgbm4q1jbnzp0Ly/XubosX24tSoZkAImTT5s15eXkbvej8fht8/desXjlkyNC43Ts/z84igQcDBgwgocAC4YtgPYdE7PTz9T1z5guxdlV6iBIoLCoSuNThXoYe5sTpL6Q3XWD7sBRLbIh730Ev9xkv5qTHb4FHZElxETQOHznWY4YlRBS6EAkqku1UleFJBdo4dnZ2zjx2TAH5Uv/886+///nn5ZdfltP2OwNG0mu8+Ifmu/cmaHVRlmHEyJHNzXc7x5FPm8ECdSGn+HLYGVgmxMd3dHSIFeL5xx9/yGN/FA8TtxAZwYauE9YU81KprncrY1nPNjE11wyPTBCZ//0bLvl/FDCi/+KLL8JX8a+5fbvpv//9r2y/5caNxr3xcW9OmmRgYETWjB+v319La9PGjcxzmlGDBJJEnM5DUl0JtntDbQ3YH0a8apITJhiCbID/SoiJ8g3cKiRWjyQSmWdj22OWdzJzBVYFfL7L6Qjo38hDOiAgICSULcSVWdWAH945LKH8u0q1mxLpVbS0tGYeOTx/IT0MRDLpffvNxfenzwB5AG1QCBG7dpMiaGJB5hzeZ808fjxPrBoLgL29vZHR69CI3hlx/XrDes91IFGCt29va6Nnqtd7eXV3l4HB+q+9cRPGjnuNl3qE5BAzNDSQ3+AOqSFAgokFvgL6BFD7MQn7pX9MQB9FxqpEFxtwBMSqLkd6sK3BYSJ+i38A7VkAP5CZFEWkoQuRoCLZTjtTU1M3bLgMagzLEOi5nuZLzff2XDd+ggGsFLG+oFg8fvz4pRdflO02e2ToUPrmb2i41uXMANg69+/f7/xXcI6uXm2Qh0j4PPfEJ2l0YYFljs7rPT3Euv9bWlpkvj9Kh9yhsCQzDGD0MIHOv/5yf5rl/7F3JXA15V/8YohUKEuLrbTZSrtEkiyjqOwpsrQxBm22tCJbC4a0MaiEPwoxY5BkzEy0kK1NdhUqWqwz5n/uPbpzvfd6vV7v1cP7fprmvp/Xffe9d3/nd76/c873jPyis5I6tG8PVFBaWlhNl7mgpKSkf//+AjzhpUuXwzYFM+XDcVceviMutzGuo/RqiiKGYAbhuKioYE9sdJvvvuMiOIhKD7C+Ll7qwfumGtgu8HgCAwI4xhzwXoqJiXZ2dvmyeALMBbaMo4tikiDKSD6eoqyqNtPOjh459+svyir9DiXEwTF/DIGGjY2tyzzHRgUTEJikFLJ1+9bwMG/v5f7+/rGxMevXB8Og17JlEdHR9bm/Q3T1nF1cpKRIDXeUDDp0MHGh03xg/qjKqqurKyjOAI415gMnHP4f0z6gTYDZ3djSYS5obLe4uQtcQkNCeOlpgEoM4Zs3AJ/h/Wrx8wfTCn8rVjpqOjiQBBFRO2VHTU1N9+6iRRIQlF7qTPg58xuZg5QQvx/FQATYthlIgqRkh4afJwTIyEhXVFRyTB9q3boV+yB8R9hPTYC4nntzy6aNnbt02RlJkoTGRmw0NdRv5zZTpURLAQwuXcNA1PVeoLOSUByJGLK0JS+xkZCRkamqrm4GkvD+/fs2bT6LV+RkZ6qpawjq/MAQ9sREwmqN9y29w9dYwRP4iuEMeJKz5y5wzCJgAiVNYLFsbNgdns/SWID9SmCNtzA3B8/7S8nsZxdCvZKR0TKXIgZvOHkiuaamGksRCGoV6KehCQzhR3dyq7gpDIGg1Ien2s3iI5hA/zk2Upgxder2iAgfn9UwmHLq14XOTgtcF3HxTemdHcpWk0/LuJKZmUn2FBNUyRluvWM/B5a1ErsNKCoptWC6IHw4paVPp0+fUZ+mPOqqnUw5jUJtvDReYIeHu7u56YiJVhO+0D0y0QEHkiCC9OBLATYhht93i++dOH58so21iqqapRUZLW3ihu6bN29ZcqabDZ07d7p3/yHvzxesCiosDHC2Wzdy+daFJBqfAfkVgNmsja57/rIgJ9el7NmzDx8+CLXv8kfAv/+yTK7MKxnMboB8IzaGVG+8fCmdTo3z9QvAFF5eBMW5IGTLZuAY3G9sPnKFaegaGmGyExfBQXgL1hO+b6lyzMYCZgQmjmPpNuBufh66I2I3QgQBX01RQb7NlGn0SFHR3bdv3oydYNnYIoT6YGtrCz69ickI3iuYmcBGCr169XacZbcmcB2MWFmO799fY21QUGFhPnvFS32tl2nmT5ecpaenAUtHdYEJlhMbxcPhDIEBAXMXuLD/FRgfvAZsYSYo8NFSem1QAJZ3b1gXSFAbGZiECZwwK/MqzlC7OY71FVnRwA2XkpISdlYGkxrOEBMb+wVFO0UTYglUMcQQQwwxxBBDDDHEEOMziEkCZ9TU1KK2T25uLo5ISnZUVSWbi/VTUW5Qugee4+6+DH7O/Hb+6pW/CEYDXX19XT7qm6mqZYlGvw1BoG3bdm1at2aXf6kPAlFBxQACHNy6kTt3gcv27du+wWiAoECXwy4+1hyiooJCmzZtZKSlKytfdu/eTXiv8vr1m3afV/ucPXdBQqJ9YzOV2bFnz54/fr8EB8wwQn5e3rlUUnyD7/sZq9UrXjxvcH+xsryc4Gub/NWrquwrGdhhjQtowcEvRW0QM7/pSAIgMyuHEEcSRBIX0tIVe/YyNjamR8rKSoxNTOzt+Ywns0NSUtJm6rSkY0cGDFjD90nGjx/Xv39/v9Ur4fjGjeveXp47duwICAiYOmXq1u1kwg/O/YcPH/Myp2hdisAA//OpF2EkKjICfoLWruXFbcDOyhqamuw760zBUwEupnBVzAnFO/BtojXLzMyuqakhyMxtaU8vLx4dpE2bQ1HyaMeuSI5PcHZyMjcdcSUjo/+AARipUFdX01BXE8/3RkFMEj4BWMHlP/7KyPgTjjMuX371stJkpBlBleFiIcT9+8VXqH+9fDGtU+cuRiYmcDxw4GATE2MUXuAI7K4AB8uWLbt2/cbt2zc3b9p0PStThcp4HjBwoKmp2WhzbsWLooDv2rZlkX9BfPzIQZG2iSqoQKtSz59FbgAPBUgPwICK+Ocsshg37nv4Pct+djOXQSsoyBcW3UVlKgkJoZDk169fd+70WRfz9PSLSo0sxWMHMITHjx7tjSOJLngJuHgTVMlvE29CzBwbb2nV4DNRRwW8k8Z+ZZFRMVa2k3m5ThQcxC4Nol8jqKvLmqaSk5NFUP5KS1yOGNxQVFTw+MEDpgDGveJiq4nWgn2VcePGpZ47B05qU1KY+vTpvSsmFg7Wr1vn5rYwhMSWPT/vtZ5Ams3N4ds1NNSASzsvWsz73Ee2QFA35779BxYvdJvKg+4wliGxJ9gIUPCUHf00NPEl2J37Bo0PXaHRqFeE03pREkbIeep7CRgvun8PeEh+fmFJCdn06dDBxOs52ZXl5WYWY9TUNdTUSM6mpKQgPF3KrwBikkCqaiYkJCQdPjTW0gqcfhixt7eni6U44m7xvaKiYjgAUrEnOrK3srKN7RSTYUO5uMXwT8NNhsIPfQaCItCRu3bC7LWb42hlZcX9TgVvptmaqbEAvLR2bNpKOdmZI0zNOD6/sSqoKGyanHw85XiSbNdurm6L9u37uQnXywFGJsPz8gvEtoA/LF3mQZAW9sBaPx9wH5uN2bZr11a2S+fnL8gd8Z5CaBLy4cOH2teve/ZUwoeYoZ64f99UuyYJbCNDiI2NwY9IgAyBoOYd/J4x067BZyKRCAsP3xoeyvv5wSM5ciiR90oGTy8vbJ7QnJ0l+YOhgR7LiLh2WWSR8ddfqhqfiQd8/Mhho6qJkJSUdJy3YN/Pu7EsgfeObOzngd/rg4NjYmKwlHn+vLn9+w+EQd9Vy//9918nt0Xuy37k7+SOc2aNMjNtUHd40+ZQjk3TBCh4yhGoipGX99nyevbcBfi9eoV3g3UFjQUYqB3bwnihTMBbYqKjY2OjGW+ctMNg50tKS8H7Sk9Pg4dPnzzJvpKha2ikqKSkpqaBdFFTQ13ErVmz4UsiCVJSUvfvFwvqbDU1tfA7PuFA/M+7HeYtOHL8BJeAAAuAQiCLwCgBbn5vDwuZ6TAbHtraWPOSj4S/8/PvWE20btOmjZ+vbydqR5Ojgipc29OnJVVV1d27d2tmUcja2to2rVuDu8YyDox88Y+crR6PKqgYvYGP7vLFNHg43d5hZ2SUkPz4Zmug+1UCBWQdZs/Zvn0b1tUBs8Uy0JFm5mZmpsIrXVVQkK+qJiPRz54979pVTrDfY2XlSxlpafrejokltwMHaGnr6LB6k7yDyRBQcBAYAiw/gmrdBfMOfrt7eDT4TC9PD3x18C3guMFXp3uu7Y2L533HESYsspHIqBgR77CGnwDct8zaZYKvYIsYwkZxQb7t9BnN8ELgFJ759fSZM2cIqpS5iWdzdnbW0OiPpczjx1nASPLJFA8Pj98vpU+ZbMv3bQZ/iLrDHKN2WL8L3J69JQLWMQtQ8JQdqqrkfnxRUQFz8JPO3qYtwE/APvBif7gDWUfIls3gJvFIPBTk5bGXPAvgw4QfljMAowCeU1pagn1X4Q+7yMlhOwsFBQUNDVLd/otQaBA4viSSoKmpDg6lQE51t/heyJYtBCWz2Ch6wBGYU0Sn0R+Mj5vv4jZlMk+BUSMj45Mnko8cOQzTHqf6wcSEqMiIWfazma1AgHWoq6tWVFSCqwS/wVuCweYJLMDLde7ciWUQZlTnLrL1fW6upBo052tDboaZXb+dSjE1H21tMxlcT0LIGkTN1r73qwTeb2j36ZTZK1fJVA3szEC3ZcBtGMEaU+W+fQjSkwP39XGHDh0kJSWb3s8b78M3b99qUtafoPbbUA6osry8b18+1RVZGAIGEMDINGovnzuw0oCXTxgnFPgWnp5e06fPqC9bDFZf+BIJKoTivGhxgz3X2OFMdcOdYmsjQNFn4UFP34Alizq/oFD0L/ubAkxGpd59mk3x3MXVzWWeI0EmpOk1UVkVYGo6vE+fXX6rV964QdbmeXt5RkdHrV8fbDPRalNoON+tOWBW+gcEYAoTU9kTU4nggKNUKMx9YQuegmMGvw9QzStYAG/WMDU1JDTMwtwciAqMNNZEoNwTeET4sD7VVI5o1AvRGlM0Hj58DJahoKDw9KmTUZGPCGpPwcxijIKiIvayxAqTrz7g8CWRBEEBGMKSRYtw13+2g8Aad1NtmDcSdaL+VzL+dPfwaJB+mAwbutbPB7ey6BxEDJPt2BY2d4GLg/1Mou5GlJXtAj/Pn5c/eUom2Em0awfem/Cowtu3bwnKkerThzVFOyUlZfSYsfX9IbsPB5/5tWu58Jlg0AC4genIUStXrGi2tVmoMppfPdgXNmzLQP8T3MCZWTnYGJioa+WGodumh4Zwp19VVeX9+w9AkisrwU8ul6C6j3eU7NC+ffvGfrnv3r0rp1xtJSXFNm3aEHX7bbgjfup4Mh9ZB0AP4DczywgZAiFowcHGAi4mNjYaTEpiYiKYFBzU1vmUgZ127iwKKsBxavol/uYj/pWKqtqEcWPBtzM0MiLpop4OIZI1wZiIzAT4AeKuaiKFmpoayY4dlZVVmuflunXrOmcBSXSjoyLXBwc3/YRYpbB+HamLilUKPj6rj/Yf6OW+dNZsko3w57UDB7CbQ/554sFDeAY6lYhg2zjw9QsgKH1SYdsftPDgQHOs+oORtUEBzk5OGKc1Nx0BfvYIUzNYGurb6cC0T1xQfj2VAsaqUdxAUMCAA93OgmC0sywqKjiVcgL3GvppaGJh9NdaFf0tkgQxxBBDDDHEEEMMMcQQgwu+MJJQXV3dxDNgGGGJhxeWEwgD2lqD4hPi4+IPLHB0bPCFpKQ6jrW0Sr1wkdkpDCNfuPlnYU5u8jH7N3frJicr2xkOnj9/8eRpiUS7drKyXYRRqFBG1RPLyXbB3VYEXdxJUEmQAwdrde/Ro29fcstHVbUfXYdQWvbs+vUbcHDzZm5OVtbLyoqx309onswijujdp8+TJyXN/KLfDnDThd7soQMLoSGpWBNGUGkeamrqTem91a5d2549yfLl9+8/vHxJlknU1tZWVL4k/v23bdu2VEiBNGht2nzXvr1EfdUL7969Ky0tk5OTJahGgTjoHxDYvXt3TK7VNTBs7IUlJyf/ToXIjiYl472N23hYRCjAux1sAn6YjQUdTEfNQRQcJKgoh6Auz8PT08/XNyw8PC0t/fSpk5gC0U9Dkw4siMgem0ZdghkNqhZc1KWZvimgrZaWlmq2V8RqhMyrV5OSkppemUBQpcw+a0hl1YSEBGdnp3Xrg6dMttbR0fZZvQoG8/PuhIeH8TH1rKzIaGdoCBkc4NI3DQVPCYZFEjbMLMZcuZpVX0QO5j6WXHt5epxPvYgx57v5eWjNZGT+u0IsBiCoDmtgN+D6RcRuEJ/3vKdBqyehdJJsV1Kwe5K1regLOfCIL4kkaGqo52ZnNeUMzcAQaMx2mKWlpbV6ufe9e2SxtZtrvb3fsSyBvZ0w3o7olMfExpqbjrCb4+js5ARzBr12efke8IOFCvBDkE1q5cCwMn16vlFeXvH3338TVCiWOR4UFAS/nRctXrHcE1UCrl7NevKEzNi7kHruWuZVLV29qlev7t8tMjUnP2RdPYO5c+e2eMWPvLwiiqCJ0QxgcgYM0RKUlhf4jhvWkXW3WBBG8CtcDWyhe3e8LcnfwBnevHnz+vXr2tdvyLF//y179haf2Z5NOPXtu3fdusrBxMGHcHkhoWGPHj7ctGnTrkhSbxv4ZKMu5tKly8ePHd0Xn0DUZddgPwSBaBmxg7mg0ti0max5qKmpbrC9qPBmIhirihekFaKqKj/53MBq8HvHSnfsVKCrq2tooNdSKyj7J/Do0aMWuRIx6gPYallZWZZBeQWFhPj94HnzrUHUIFxc3Zb9sFAglQlEneSRs7Pzr7+e+XGh2xIP7/HjLGIosVR/f3/zkWYR0dGNzcbEPHhMdKmvJQIteEo0Y76fmroGL2l7dCMIfIht3ZkQ4LYF31sqjQLdhgiNHhZYA2HYuzta4MpOLYIviSTIyDR1szxky5aJtpObgSEgtLUGbY+IwArp0LBwTw93jk9jliWw/ysO0ll9U2xtgGHb2ZE1QHj/YaEC6qg8f1H+7PnzjpKScnKy7amkbf7w8uWr8ooKFWXSW2JSjn37D+CCimmO9akE0Ncmhhi4+0J8uiU+KdBhQRhRJ1xNULQBlhkrK0ui8Y4scAb4YV9a/vnnnzdv3rIMdujQnr6lUW+7Y8eOwBCkpDoWFZKXNMt+Nu8vDQxhT0wk3S6NEDJDqA+4B2Fhbq6joyfY5F34iOCN8Phe4EukYxSIuo038ntHwkBQX/pCp/nIGZAwEM0bXTSzGMOUPUGNIzFECrhFxcRCNzeYrevXrcMdemFQBeAGcxY4Caoygcb48eN69+6zaX3QvXt3F7q5EtQCGh0T6+q0wN1rheOcRhRG0tMEY5WoYMaEsAVP6wNMZJjXjY3ICdtP4LilwjfAglVVVXPf4KBL9Y4lnYQvYtUa/y+9DcsXQBL+/fe/jl3aevrXc2/yLsDPRFz8AYLrjr4w0E9FeQtFEry9vevjCRwzjtiBATswCvEJB1GYXLmfKq2Xinct/H7//sPz5y8ePnrcpnVrrGnu3LkT74QB/Cr486rqamAILC2WgSIDmcH9CS6TBGbR06clYpIgRn1gFIQRTNqQnn5x7mwHeCjbtZv5aIum7zcDGeCogwSMGiYRHOzdHW1lbePqQtqEmpraW9evwcGA9et5PD87Q8AoP7sQobCBLwevCx9gYWGBQMRM9u0nDeaObWGCWucYkfr/OAMSBoJSJqU5g7A/PQVF1p4bHFtBidGCePXqFctCD3M5JCQEeQI8FFJIwdbW9vatWwkJCQJs7QwYMEAzZOv2reFhgYFkKN7T09PF2UlNTSM8ZHNOTlZggD/BG0/GdEGl3n3AzpxLTW1+wdP6oKGuxlFvtAUB5kVNXaPh5/GM8+dTj/3v0MuKCktrGx1dffNRI4n6YzXwFWhoqIFBlpaW+qJ1EUSXJDC5AY2ePXtWV9ewj3MH9uqK2rF934FEAVxZI4FuClAFN1dXICoc9ZTqyzhiBxiFHxa5YIQRPJKDiQkb1gVixQJB3a/t2rVVUlKAH7AXGF548uQp/G7/CRIc1ZBQyOjly1dADyQkJNRU+7E0RgCGsHqFN4/7E6dSTjRqd0SMbxw0bcBsGVgI09LSY6KjFjplDBqiYzyM7G4O7mPTtSOAjZxMOQ3cYJCWNjxct2ET7YjcLb5nYDyM91OxMATUL4bJCJ56SyXXwevCq4OX4OTk4ufnx/dnBe8lKjIC27YIL2JOBxnQTF25mpWdnY1fupnFGMxGE4g6Fjvk5VlJQlVVU6vdxBA4gLezkHyaJxBUe2Mh8QQXVzevZUs0NPo3pQ0zO7p16woXjDL88Ba8ly8fZTYCyIPP6tXTpk2HwfCtWxs0HQH+JJ14//4dx52IZhA8rQ9gbfppaIoU2c7JzpxgKUiylJ2VudLHT1VV5fr1GxkZf6JYXF+VfvoGhhMnWrF/dzASvGkLOE6GqanEFyuWKnIkgSM3oNFPVf3evWK6bzGPSEgg04Ud5i3g3kdZqADrFrh27ZJFi5SVVdivn844IhqTRIi5feBRHTx4cIqtDUGF+2FWYDdcZpLAmzdvampe19TUVFVVvXv/BAcxUPD3hw8f/v677XfknQAGt0/vXuybr/v2k612gSHwsj8Brh7MCtHvTwRXeCEtnYsQmxgtBczyBCYM7qOetvbwEeSGzYGE+BvXr7Vq1QoTk6SkyOTDBrtjYoAYDsABzbx6JefqlSkz7ZjcgEZR0d1u3Xnql3Kb2swL2xS8K3YP3jwwB7FON+Hw/4R9O8EU5vKv8OoxMdGRUTFgEOYuILcSeK+fY0qS86c5yF9yP14e2A3cb4PLQMIAx36+vqhNzl0zsbFgd/7EKqiiBjk5OeDt7PMUeQJB+dlUTbDgUwPAm//R3eun8JCQrdsJtqq8pgBW2KXLlsFBUlISOAOrfP3BGYiNjVm92gcG7WfO8Atcx2Xe+foFPLx/Hw5WrF7DPhfgX5tB8JQLDI2MWPoutyBgfU87d1awn4aSktJKz2Vaunpa2kOsrW38fMm0t98v/3Xz5o2lP/6I6iz6+qTuBfpgBGXWTpmOxMA1e/XIFwGRIwliiCGGGGKIIYYYYoghRsviCyMJmpoaCfFxBNGIVJbSsmepv/0GB4eOHBHadfGEfirKq3z9N6wNhCthj6JiWQIc85J0xMTAAZpYqwDH51MvopCIle1kU1MzoLMEtVHXgUK3bnL0X9E1nW3atGapPaCBkY2goKBHjx5x7OZYH0xMR15ISxepjCMFBYX09DSWwaKiArpPpPloCysrS3FUQaQAt662nv7gweRuInYVhOlcVvbsxo0bFRUv4GHkrl2tWrVKTz1f3xmG6BugOvDAQVozZs766aft9T2zpqa6a9eGtwwfPHi4ZSNZtLA5fDvuPd+6nTd3tgP2MxL2Lhqcn6VbMDvgQ1ux3NPMbCQmNuzdHT3e0srUdCTHXH/U78OpkZJ0zMxiDN99i169qrqbn9f0TwD79OFnixJqdJ8+VE8C8wLGTbCaqvDtC+pUYjQdUlJSLBXwn/8ruXpi3lFMTIwwggn6+rpjJ1huDSfzSQRbxIywtbWVk+sWHOS/wHXRlMnWwcGkSTmQeChgzWq41TlqlB1LOnki6djcBeSbZZmhmOv466mUZhM85QgrKys/X18baytRyKs5mXLabo6jQK7k6LETKL7v6em5bVv42XMXMjMzY6KjrmVehUHw3AYOHBy4di0cX7uWGx9HqsODD2ZqPtpulj3YMQ93d0z0+EJFUUWIJHBPNMInqKup3rqR26jTJiQkmI8lewNzLGFsZgw3GWpkYhIWHo6BKiaMjIyzs8h7rrEkAYE3HyYgYSINLVWOCb4s2b311XQiYBqkp1/EZgjOixY3VpUMlnBwO0SKJCgpKdR83mSDVm7GUrCDBw+Cq8esBRdDFICZ8TTke3SHH7YkBF5Ljbng/r3iQYO1uT8HGEKAr89q3wCibp0GzxjWAI5S5S0LukoYyzDo+mCwBvgEYP7g02O7UB0dUl8I3khT3O7zqRetbCcL4to/A1NOF6dqZmY2mJcN6wKxwJ0PRSzUkWSisCBfcJcsRlOhqaleVfWK+3Po+gQh8QR7e3uf1asJyoUQbBEzwtR0eJ8+vUM2byouLvL2IqsIZtnNGDRoUKCf753bt8PCwpiTEe789YH+uvoG7st+ZDkPCp7CwfHTv7Rsii8YnF69esUnHGzZvBrc3EQFUoGc8FTKicrKSoJScQCbM8p8NLhTq1Z6052hMzOv/Bwb1bmLrI6eHorj+fn7X79+Y9Vyr7QJluvXBYFfAYMhoWH1bdaIMkSFJHBhCMx/wjlQWvYMHAUez5z622/bIyKaeHkCBKzEM6ZOvZ57k6A0UulxLEsgyJ37wCbeQ/ApgYMOP8yKwNCQEGxrpaikBINqamTVv7q6moyMdFVVNepRElStDzYEmWRtm5p+ieBLaFlfTwfMFu+KDS0LdC+AMMAPXQve2HxuMYQENXWN3FxyX4A/TTPeUVNTwz2SQDMEJh9wdnYxNDJq/kURpjaPdybMX7pxAd2zgqA2awUbNzt96qRgywTZgRcMv3EDAtyjtLSLYFHhGLwTZxcXHuMY4knddODutfC4sbS0TGlpGfdZL2yesMydjM97LVvSq1cf8OkFfn4gCZu2bFm/bp2b20KCio1oDR64Ly4O3pHtpEkbQ8jmJ2MsRsG0DfD3V+jZc+vWcJYz0IKnhDBboPAOPz+/KbY2QtIb4BHYymnqDDtBXUPutZx5TqRw7ZTJ1uC5/fnnn7sidi50mo+doExHjgIOGbx+LXwXFy6QqRwwmJ56XktXb6WP34GEOJ81foGBgQQZKUrEzZoucnKq6hq1tbUwOHfeAiUlBREp5OAIkSAJ9TEE9nEYGTbCFCiaPG+9Dn6//FdvZeUWrFdmB9i1mQ6zDyTEE6Tfs5E5DncVQW3ICcryslQEEtSyis0ssbPYqVMpuL+OWiKAGTPtmqKLgoA/BzYC5ISokw3+UoChGOx1TVDC8+MtrbCBXUtf2jcK8BVeUEkmLYvXr1+HhYZ8bzWROTdRqrzB/mWCBYYCwNfnY12he1YIFtga5XpOtqDKBDHFiKC2G7hMPYyWoJbLvv0HwFtavNSDxwBmPw1N4BX0Q8FKJX4L2LAuEA+YMwKZA/hJ7h4eTfFZFeTlb+deH2E6ssFnMnkCQXUu4/tF2YElyyt8/DatDwKHXiAd1lggKSm5PjgYL37G1KnbIyLAXYmM3BUSGublvhQGXRYuLi19WlryNDI6RnQET+sDzNZVa/xhJu6NIz2cZuYt2BkTpR0EKHYPn/CF1HNwEL55g8lIM0MjY08vrx7du1/+4y8YvHkzd8e2sC6ycoZDh5qZjZrtYId/lZR8cuP6oFEWY+7cvr19O8niiouLz5whFeTBvp3+5UwileqMEVFsPq2opIRBXU1NddGhDS1PEhrFEAhSCVEfvhUeG6LdvHljmIngNwCaiNkOsxzsT8MBS8+H0RZkWlRm5hXuc/7OnfzfL/8JB3l5t588fvzx40f6n9q2batvYDhsmHF9d1iz3Xl6+gaoTyI6JOHDhw88PpOZqsHS61qYFygGBxgY6EXs3NmCFwD0AH5vCA42GT6cyQd2RkRfycg4fPhQM1+PFFVigVRfRIDFD3MXuAhqh/7EyVPJx8gSsvt3i1TUNTC+zz1MD9xAX18X+2zwwhNwtRaDb6AXyNKXA6vgSkpKMHUTG19oqKsRvEWkMfQNBBgVyZ4+fcLLlTB1UYURUhgwQNNutqPf6pW7YmKF1OwZr7lXr95LFi360d1z/DgLL08PZeV+MBi//+fqV6+CN4eyO9wtKHjKBei94EwM3rSl2RyAjCuZoSEhMjIyMTGkOWq6Lbp1O6+nkiKcZ+UKLxxB/Tfw0MA6VVaUj6L2awYN0rK3t6+trf3jjz/j4/ZjVucQfQO7WQ7Hko97eHhIS0tfzSDphGRHqbPnLsAHAnPBzXXByRPJMNjmu+/QFsH15+UVFBWRkd5TKScw76Ol2k0y0WIkgXsFAvNfWZ6pp6eTQJWG8ILr13LcFi7i4/KEjdmO8whK1ZEZTFBTIxPXgK0WFRbS5pVpWw8dPrZv754HxXd79SVjIyr9+qmpf5Zc+/7du+yszIMJ8e/evXWc7zR/niPRQveWmdlIP19fgio9bP5X5wgmm+IRWLeAva6RKsCgmC00JxTk5RtbhsQflFVU8vPvEJRPQA8CQ9hAlS0O1tKiGQIYeoLKeW3+pmkAS0srgmwev5lW2WtZwKeBPbMFqDZYWJBnO2UaURffz83NJeP72VkY39fVMwDqyL7fgW0iwDsRqX24rxXosx5NSgbv3MnJBevW8IbETj5wY2RnZ9Mt1SvLy7vIyWnrcOg8UFVVxSzHx1hZzz59H1Byn7yAqYsqDJ4wfvy4R48eCq8zA/0q2Jj52bOyObPtx421gMFffznVq3efSRO/Z3lyiwuecgHwBGlpKThYvcI7e4adm6uzkCwVskrUa4HbbO4CFwFmflpPID9zsDlocAhq9xBzDQiKQlylciWys66u9fNBXdSJk2x8Kbfn8h9/7dr5U/qgQeHh4e7u7i8rKmCwu7zCqVMpNGta4ERe6oZ1gcgcGL0mP721K1ezCgoKWdpNgmfVzMat5SMJYoghhhhiiCGGGGKIIYZIQbRIQn0pRszj/prqlRXld4vvNVhpUFNTeyMnW9j1jvwB06Xi9v3MzDjSGjwQfrdr126Ijo6UlDTuwch27QaDPXr0KCzIr371ymCosfnoMfWJlgJ691EeamxSWvr0119O79sTCyNL3L3mz5vN/sxl7p6X0y/ynsXbKADZRb1C0emq1qpVK/7+kBlPgIfi7KPmBP0hN0qugA/AjKuoKGcZ3LN7N8xHglF4cOt23uoV3gQVSW+RSkHciALjEBIa1szlEOx49aoKPg34KAiBRizlFRTDN2+Ag6Sj/9PR0xs0SMvP31+qY8dr12/AYEbGn8nHjrysrDAZYaqjq28+ikxxwfsEvhEwaH6+vuJsouYBfOwxMdFwK1qYm7PkljBr4RCwFpSUlnI8D/vmqK9fAMrr8Qhh66LCCX1WrxZS+zYaAwZoBgVvjI6KLCsrRRHYmprqkyePszztWNLJFhc85Q786jWSkoOCgqZPn8G3sDJHoH5jTk5WStIxeGhlO3mC5cTGajByB9j5vv1UI6OiwObcvHnDZ9UqGKRtjoGBHnb8JCg5ym3bwjOuZF64kHYwMWGlJ6lROc7Sym3R4oT4/f7+/rt3x06dMhUGC27fgp+t4aH4EviBbFy/lhleoMFQgv6sJz0YN/CsUNUaBptBK6kFSEJjixAIVqpAjB3//bVruQ2SBCASgzkFN0UHtlOmsWQcAfoP1rpz+3Zc3L63bx3hLezcsQMGL5z9TbpT5/YdOly6kPr06dPuVGtYRUVFWE3btZNgP7O8vOIka1ugCnAcFbEj784tH5/VzJtp3/4DNdXVR6k5XFRUwO5t4DyEA75lj02om1h0Gia0adOmKX9OS6Yys4/EVKEZoDVEhyCbWhQLlSRoa2vv3PETc2TPnj0VFRWxsTH0CAqeghtKtHSxDayI4Jbp6Oi1bM2if0AgTHMBfhSo2rRqpTf8EFSe7tWrWRfTUn/aGooKg0RdEjAcXL9+AwjDjm2kmL1s127giEyZPAmszYGEOEwJE52CqK8Y8H2BYQSXJWTLZuCuMFKfzBSq2fJ4WlVVdVXN/rzsBjIhVL0jnzVr1q9bBzyBoARSBXtyGn369IYXsp8+rT21FfjLb2fZn7NhXeDeuHjRX3rgCmNjo2EWx0RHY6X71Bl2fCTMYDsXOABicCUjA7xkbJYiPAXFzMxsoATxCQeUlVVsbKyxDLq07Bltc7rIyhkYGRFkSw3D0eYj6WQhdOjPnSc1mg2Nh5WWlOyKjN5KFS5bT/heSkYGPg3m2zcfM+ZI4gF4I1zeBVOBBlvHgFsVEx0FgwudMsAPMRWoEWaBqEQSWBgCx5oEesx0pFlU5K4pk625n7O0tExBUVGQVylojBtrsSc6kmWLVE/f4HBiAtxJubk3Hz68fymNXO0mTZ7Suw9pK9+/f1da8rS8nNzyvHbt2t1DBxV79dbV10dJUxYAVYDfM+0djicdmzPHcf/+ffSNCHc5Whl3D4+5sx1YSALc6GBh+w8YQJCFE3Fh4eF8bJpinT7MalEgCZoa6sCvBHIqlkIF50WLCUpLQWQ3db50oPTWzZs3hpsMFd6raGsNevLwIRw8f/6iW7euwBAeP3oEDIH5tXp6ehkaGYnC/QxXhfn3hDBlKLljZ0T0ndu3BVu6raetrayqBqsvLL0EpW60+AdXgiD1B5lJwDRnMDIydnEhU3th8d6186fs7Mz164LMR1tsoLpTnTqVIvC2a2JwBPgohgZ68QkH4XjxQjdtHV3eFWk5Ql9fd3dMVHJysqeHe6P+UHg8QVJS0sXVzW/1SoIsMhaKKCoiKSmps6zsSh8/6oWUcJCpX3w0KfkLuqXRgcYmJykpp/x8fe/m55lZjFFT15CSImUYUIodn8wUZC8szK+prk47dxbbuRCUdHvQ2rXCS8o/lnQSqylsrK00NdVxh2Ktn09fqtEBRjXB4Pj5rgH6eu0aWSx3PPnYcvclQ/QNwHMzNx+F1zZl8iQDfV2sWj5yKHHUKDMYXOa9cuuWjWlpF5nXb2g49EZubqM0LWmNe6JuMxf4+eoV3kDA7GbOIPiSreeC5iYJHMMI9ZUps9MDHNHT1bmRkw2+NUE1V6rvtZ49KwMWKICLFhrAnJmPHZuQkIB2sKaG1M3t0UO+pqqqrOy5jIzM8aNHp88idyxkZT8puLdrJwFsAQkDOk8wkWCpvpxOdmsGes3OFuBPrG0nA09Yvdpn585Pe6VzF7gEBgQ4u7gCH8VsASYio2JgocWaY6ArwICL7t9r7LsDK09QbKSxfygMCNyDZ8lBsjA3h49U3FdBGDCkTOqmjRsbfGYTYWZBVgomJyf16tU7PTU16cQJ5re5aXOoSFUKAm9ftcYf+yg1P0+A1VTgpdu4Cee1fEVubi4svQTVuFRFXcPA0FBPzwB8fWw0ib+RMyBhgIfAGdwWLUZV8uXeXjERZADWdvLU9PQ0OImuodFMO3u6A72gLlgMJuCDxbJRMIPAFlC4wst7OX97nHB7v3lde/7Mr64UCWxUL1Th6aL26dM7KJg0REgVhMETbt/OO3U8edgI06lTyG1QVNTJycn69VSKcj9V8AoISm64ktooxCJvWsEc11zRrNqnm5zgXnhJaWlmZjb+EwagaNBvBxi+kpKCYPOIuANshclIM4LcoZ+Pfr/dLPuAgIBqKvWLNjhgbdQ1NQcOHAyDLq6umzZtxP4JPqtWde7SBQYDg4Lgne7eHbtggdPLiootmzfD4JEjh/f/vDv3+jXmK2poqJW/eA5mij8bThMG8NNSUlLMTUcQVP6VnZ3A2kQ0K0kQCEOA30A6p82yv0zJgDYYTxBx2NvbL3B0tLW1ffDgUVlZGYz07NmzfYcO169fO3r4IFAImh7UB2AF8PPwAenEp547C4Rh/PcTWHKQkCckxsft+TkO6xPAmgN9BwIKZIA9c/Tcb2e0tLWdqOr7mpoaoNGqfT/FfLvIycFvFKmQkpaGl5aSkgLOTVC79czJjEZBtms3WM5Foc+LMEDnIM2cOTM8LAzcJiHVeHzLwP64udlZwKKF2jd99mxyajg62Ldp3Tou8SBzP+bsuQtHDiWKWhIwqohgjQTRLFQB/XhwAcM3b0g4/D/BzmvcKD1+PBlWX1h64RhXX+QMuF1HULFWVESFV6f70+/dl0CrksfFJ6IQWevWrbeGhwYG+KP+SfDaABhU1+w/ddoMEW9g9EUD2QL8gOMCqwOPf0XvlIPvWFNTXViQD8tWWXn5eAtWuXO8DeTl5QcO0tLSGsQxH0l4uqjYLeFHd6/1Ab59+uwSbPOE169f7/xpm0ynzir9VKdPnwkj2VcygAmMMDVjjx6gq01vvcOHFhMdTUtF0b3VwefGNVrg/RP5BiaeMSZgS3ZopgFGHlwdsDn4EC1PfNz+yxfTlFVJGV8DI6ORZuaenp7AGeAuBcIAgyiHamg8DKxWSFgY+qWwiKxa4z9l8qSwsLDJNtbXMslnHks6+cOSZadSTjBfFL6RF2VlKUnH6FoF/oDhGi9PMhUW7LNAonkIUUk3IjgxBBZ6gAd4PGLEyLAQkpx96SShtrZWpkvngwcPWlpaDTMmU9wkJNoN1NI+fuwILGYck4g4AmMLs2Y7/vnH5d1Ru2bYO7CwCzC44yZM2Ba2xWI0SQlgijILy+hQYOr5cxUvnsPtpULKq5ITA+OA9K2Grcix/uzJkxJAUVHBpfQ0eEiHBXV09PT1ddEeGRoZwXQSEdskPMAbpJMvDyTEubqRwrui0+Pmiwb65eAZXLsu3IwjDEsOHKwlISHBcsdqqKuJZhIwTGHFuryj9PQ07rmtTQH4cLD2AA0mqD0CYAgCcbLBnuAFY6O31PRLmVk5qEQOg/TqS2/XwSCu3PRWn7k5acSALZiPGunh4QELBFzkj8vIKCjMRHBV4cwoXJh28XcY9PddExUZ0alTJ/ClwF7BCJgssLRgsli2OcRoIhq8Q8BgwupQWJh/Of1iZXk5+rUKiory8org3zx/Xj5iuDH7N4LN+2D1ycnJSqLuE5Phw62tSU+AmVkgVF1UuFvcl6/yW70yKHijAHnCmTNn3r55o9yvn5SUtCfFcLh8hnSNB3ushmZczDX60aNHd/PJhR47CeLnTKf6iDkzQQYkuwwfSi4xJiPNlFX6DRo02NbGWophec6d+y14bQAWJOjqkWQVTJO0lBRaLad5Udg8Yf3GzT4rlxNU3lHwpi2LnBfAccrJ465ubpfSWe9nXUOjly9fstQq8AdagxijeUAVsBss0YQcJBEiCWKIIYYYYoghhhhiiCGGKKCZSALviUYsWUZ0itHn//rvKLPhfj5kUiBL0+IvAu/evX/8hOwleZ1S9LO0si4uLmK+i759+2Zl/GU8zKSxZ27XTmKkmbmiktKhhHj2YIK8vKJG/wHbqEL7UCoOQ1C7MjHR0djvZuoMuwZrlJGP1sdKUYUgJyfrQEIcSqAO0tIuLCjgWyLpywKG/I4lnYyKjICHp0+dFEi8TwwA3NjCrl1GBAUFzXaw37f/AKaNoU7O06clmFMngoAJey6VLMr3DwgUuNogQW32Jx48dORQoraO7o5dkYRANx1PnDy1dQsZ31dR19A3MNDXN9TX06GvH16aDixgVAEGlZVVZtk70HnAP7iRiUlaQ3TCw8PoJGDsZgomiJnraDaSzCB/WVlhpjN627Zwoi6CCiarsLAAzCDGQg0p0RIyHCqueBY04ANPS0vPyc6Ej5qg9lA1NDVNTc2cnZ15jzbTtx/d1urgwYPO88n+pEbGw5ycnel4glB1UbEgQYDBhOfPX+zfHWtqPnoPpV3eFGBcrr5/hU+shkqYIah6gKoqMoeQTlLCLGIFBQV4qKSk8NWH12iVdsytoPVG8/MLYAVf6blMS1evnypZuDxokNaYMRZ01XJGBplZhDVR4yZYurm6rlju7edHCi5FRe76cZnnCo+lsGqMHWNuaW0Dg6eOJ0+mekSyQEZGpmu3bvB1CNCuYsqfg/3MkNCwKbbkq/NdM9kcJKFBhsA+WD9D+DQCsKE+7nPnzn5BJAHoQV5+wZ07eV2o6hZ9fd3evXrW1NSOtxjt4e5O51tXVlYSVIqhrCwHedMGgUlKyBMIRtEzQaXzYkkf3OgwGcAfevToEXgVsbHRTX5zJFA8GG03JiZdSEuHNV5PW9vKdjIsBt9C7SDdlBEcTUwN9PPzE3sbTYShob7PqlUoRSdUkFkKYeHgekpLS4ObiBn/8CUC772bn4duDUFJNIpOZ1+cUFvDQ4HShGzZDGvbBMuJTaEKWC5JUEQX/Dm7OY574+KFkTRYWJDnG0QqEcnL92CJ5hOUvKCGhhptT4AwEGTO+pWQzZvuFRWajDQbNFhr246dMJiQkAD0AEgC/EybNh2TgEeMMmfPdfz347+wWgcFBcKHRhdT0v+acSUzL4/M00hPJ0UMZbt2Mx9toaurK1ZT5RtIs9PTL/56KgU+T+BgM2baoQCAQBYC+PrWBgXQ2djAFiba2M6ys6PXU+HpHQFPKC9/jjyBqCtX4BvJyUly3boD1xXQ1dULvOHrbNd/9QBY5IAZSulUCjGKCxEUnQNfFkuKscJBQV7+61jUPDw87hffxQYI/ftr4MdSl4xNbkCgEDPB0FXDqmWUwQVXqrTsGdgfc9MRawLX4e6Dzxq/48nHXBcv8ffzO3LksKcnmf0IZudC6jmO16ClNSTjrz8EXpuB8sRWVlZwHBMdvXd3NB9UoWXSjTgKnnKsQ/icJ/zHEADTppH9KSzHjnF1cRFqOaNAAEzg2vUb9+4VKyurjDIz7fF56iSsdpf/+As7rAH+uny5dZs2d4uKZA0bqFquD8ATyl+8OHvmDBzPsPtP0VlKSnqAljYcROyKOva/Q1Nn2AlPOgAtCJbev1obBD4HKo0QVPW9paXVV7/uwhu3sbaCdQuVUtHB/boJkvAAtvtlZYWwW6oh+qkobwoJ+8HFCSYLzBEYQaUvzPRFJ7KoqOBUyonsKxlIG1BuuMXz2nFtw1gWhrMa5eNijjhu9MIkhRGBdyliwe1bt9pJ4FYIuUuHXy4tL4icAQ7oHkZE3f4xcoasrKuOs8gvyGHego4dOwJPgCU5fOtWRwfS6IGvwy7BbGhsXFRYWJ/mIK13jn8FH0ha2sWY6KiFTvMJynDhTod4FjcI4AZIDJQp+UhLq0lC4pkIOht7otWEsPDwhW5uXstX0BuIwuMJtra2L168QLEjvkMKz5+/gN+njydPtZvVgrdWfY0s0O4heSAo03cpPQ0VlpA8EIzy6C+IPGDQ4Frm1SPHT1wnm6blxu/fe/9uEQyamo/W1TMAg4MGgbkZdOt2HhjJ/Pw7dN3UwMFahkbGO6Njt2zaWFiYD4Pr1wUBT7h5I/dlZSVMBDS/y7xX7tsTM97Siv1KNDTUQjasE9LbxIuH36iApKetbTfHEZkDL5tcQicJ9bVO4/4ENobw2UOsXlZSJMNh30+clJR8fLYDBz0ZScmOt27daPI7aBLKyp7dvkPeNI8fPwJ6QBbBcOIzcIdlZPyJJOF67s0ucnJ/f/hwr7jYwJD/5IqhxiYP7t8nKI1UZgF027Zt4ff+3THbd0U1m5tO1w56uJNir6jsCz+TrG3Bpn8pNoUPYNQP1y0Lc3OCivqhUKAYjcW4CZaXL//ZPFoF4F6s9A3YHLx2JoNjYxCfxbDi3jMsnASZxZeK5bB0LSzBpvrVDMC5RqsRoI/L3AukgTIydL4BEh5hEwMm1gUH4y4ddkwjqMLxQYO1AATVSUaKCu4XFRXjEk5Q+UJaQ3RMR46ytSHfJkpkenh4fPz4serVq42bQlau8MKGd+v812DMlgXde/QA8sBLpIX+uum46MHEhOXuS4TdwOgLBd5yBw8eRG4AxKD5Ff3h5baGh+7bfwBIvt/aYBgZO4Y0vMLTRaVPxXfq0W+/kdt53eTlN25YL6irEiC4JC+B9auqqoaDgoJCFvJAUIk02AwBLCHqXImUhAnddyI8LAxsjoXFGE8Pd9TWv05t6W7auDE3OwsJAwwCZwBjTvdaRuBuRcrJ4z/HRq308YukMjX27ktY7u01bdp0aRmZlJMn0FDMdrA7fPCAqipr2ip8Yu4eHvKKSsLWgURr5uzkdDLlNCoUE9Qukt3MGVwmaUt2XOYiZ0R8zhBY1I3gES1zNHnKFG8Pd47Ot6pqv3NnzwjxnXAFLmyVlZX9+5Pf+jBjIwmJdvU92cTEeE90JB5fu3ZNQVGxdevWmRl/NfEaRo4ib02w1zRJAMKQd4us0+8sJ2dooPfgwaPXr1///c8/LH/YoT0JSUmy4yMYiCb2KmaCGV6glX1Rr3DmzJlCnSHguuEa1vx2CtctFOWIiY4eNy6Jb/nwbxlmZqN2RexsNkEzK8vx/ftrLF38Axw/evQQgwns4EgbnjwpwTR3ok71q1evXuCgq6uraVCiYc3gObHk0uByTjcqQsD67eziQr8RYV8SwmeNX8nTp7hRB4tu3euSkX1ccfPz81A6PT31PCYE9+2rYmNjg/1kmH1PgXJT3daI3btjnZycgT8cOZQ4caIVSqOmnj9bQMm5sEB7yJDz5zjH/esD03DBRcIqi9scMDjJ2vYbb5Dy6lVV8vGUAwlx+BDcDkEFDd68eVNdXYsHHz58ePf+PVBB/CdYIiXatVNSUuhAdSZmAXxN4Jii6te9e3ddXUg/Xni6qE3hCbAE/5JykqDaHAnqepoNtNFgWc5wsUODU1r6NCY6E+segT+gMaTJA0HlL7UIecCLz7p+/crVrMzMzJjoqGuZV7FPAnAGY2NjN1dnzAG5eZPcbkbOgKJq+vr6+JYx/DLZduLRYydWeCx1XUzmSoBpAuO2dt06++nTbuRkBwWR3abBRLx5XYtvmQn4TODtw1ny8wub4XOAq0WFYoL6msAHm2Jrg5R+lJkp9ZTPfGnhkoQGwwjMp7HXIXBnCDiuM0R74GAtZq4OjX4qyjdysgX2ZnjAu3fv4ffjJ0+wIllbe3BPJSUu3ICGfI/uXeTkgFcQlDWUkJDo2avX1T//qKmpxpaE/AFTIAAPH9zr3Ue5ouLFuV9/mTR5Coz870DC06cl0tLS3bt3k5D4rPIBrPDbt+/evn1bXl4BD588LekoKQn3d+fOnQTIFggGr008SDZtBYMuKGVfjgDDVEO1RGkp0FG/Y0knwb0AN8jPj+yp+RUHUgQLMMqrlns1T8YRAmwIpryHhYbOn+9kNdGax+1nlhEs6AfaAF/69TqjBHc70gZFRYVmWBvoXFthv1CDOHP61Dwn1+fPn0Xs3MnUIFdX1wRWRn3C/33IsIzduZOfk52ZfOzIvSKS4aA6obm5hb29fWhICKqVh4eHxcbGLFjgBMs8DGLp54qVK2fNmM5+AcOGDfs5OgpcW/48e3qVRU8oMTHRwtwcpQa/tbmMTkbi/n1WtpMFuPHx/v2H8vLyly9fwWIk0b49jLSXkAAy0LbtdxgJBwBnqK19XXzvgYpyH448AeYUcBWCWlngN5MnEMLRRcWzNZYnZGZmS3Yk3TJsE/51oD7yQDB2K5A8EHW94WjyIC9PJok0W+YSGAFaDh5swhUqsMnkDEgYYJDmDGSQYUNwVOQuGPRevpzusgy/N6wj+YCh8TC0Qqbmo9NTz+M5ZWSkZbt2YzH18Glg1EVdQwMWCGG/WRagD7Y2KACTAz+1vvU5y3yOWAJVDDHEEEMMMcQQQwwxxPgMzU0SOOYaEZ+HERhP+OzJLGEEenCO49wN69exRxKkpDoO1tH9/fJfzSCbSMsWwXGXLl20tQdzbAPJBTp6elirl3fntry8fOfOXeCt3b9XPGiwdhOvTXPAwPLy8t59lM+eOTPm+wmSkpI43qsXZ47eunVrSckOmGtEUIGF2traiorK0rJnUh07KijIE6TWatsmXhWN3r17YiIH0HTBdgoUWUy2nTjafCQWNMNDrGn+ltMVeMe4CZZnz57jWIMkJOBE3rlzx29nU3f8tC1ix3ZbSletURkmLGmsBJVXk19QWFBQiLGFyvJygtIfVFPXUIP/NNREKnlXUMB8v5cVFVJSUkOGaPVTIXdesVFRUdHdW7duYOGgqflo+AwIsp5PU19PB0wBpg8x1Qmjdu0EC+m9YuU5Sn0FS5Z3744dPWpUeup53OOHP6ytrma/DLCB/TQ04TxN3PmmY4PwbcbExn5T+gTjxn2PB+ajLVLTLwlwx/fx46eVL1926NABVlIukiRt27bt3LnT33///fDRE9V+yhyj3DiJ9lLdBpWV+9HFCYTQdFH5CCbkZGfKde1GfAP3DKK+kCYdYcD6Lpba6OYRVsKoAn15GFjAqAJBlThjYAEAa9DRY8dh0H76tDWB69BATZk8CWu7k48deVlZAe/I1c0NzFF+/ieti0nWtiyvmJZ2UY/qIG5oOPTokcPCeFO8AGMpa4MC4LjVsUrmP7V8JIGFNrDLnjL4wGcMgX7mEO3BPXv1ios/wO46aA/REba2OoafHj9+3KNHD8zo6sFXLkTfvir37xczRzrLyoIT0XSSoKioeO3aNSlpacmOHcHstm/PITLLBcAZpCl8+PChsvJlYSFZ+w9zFdiCAKkCwVD2pTsFwuDXGsGnC5rhGNwLC3PzqTPsuNcPiUFQZQmbNgQ3J0mgAR4G/IBHGx+3Hx7ujoqwtLbh+/7ETFZqKSJzQ+lG5pmZ2enpaVGRESi3CoMampoiJbfaFPRUIhMgl3mvRDFBoq5MmaC6H5iYGHt6uINFvVt8LzeX3DE5nnwM1Y20hujo6hlMmmhJ1K1ni39w3bsv4QcXJ1RQfVZWtmHjllUrvTdsDlnoNP9AQgJBmSnsqcwOJSUlcEcElR4DXyWsr3Az0PoEi5d6sKgqfWWAd0oIur7r2TNS5Ke6uhruEzqtiDu6dpUrLXsGvKJPn171PQfzjqwnfN+vXyK9eSc8vSMmTyAa0kV9/fp12rmz3qt9BXgBXygaJA9EswsrMTORiDph6Kysq6EhW4oL8h3mkX2Ud0bH+qxcXliYv35dEDzEEqkTx5P+/fjviRMnYHCIvkHmVbIHxa0buYEB/iwvkXr+XNDatXCgNXjgmlWZArx4QUGIJIG9IIEjHyDYZE8ZT2fSAVaGwAwvzLJ3WL3Cm718ecwYiyWLFglDW72MKoEvLCpGVVMry++bKMNKl1kDsblXfFepZ6/efZXvCiJHDRUGL6dfnGhjKyHRvm3bTzUSVVVVOMd4BFjt7t27Yd3Yy5evgC0IlSpERpEaFOamI9yXr/pa6wLRoqF7gTuRKA5LiEbuuAgCPpbNGze0YAtFeF1tqly1+N79bVu3TrScMMpijJ2dXRM9eLpHIX0elB2EA5ROQrlV1E0iKI3jFpdbbRR2RkTjBRN16yhRF07BbbbTp07mXiPbIBgaDwOLiupGaNLBCywqKs7I+HOyDVmzPvb7CSuWe8Mbn+tob2Cgh2qn85xcf46NMjcnV3Qgb6eOk83Uxowd36sXq+8IHgY4E2rqGihWKECw6BMcSIibZT/7a+0jKfBI15s3b8qekauqooI8jwwB0b1b10ePHgO3JOqiBOyAqwUyGeDntysyshn6J8DZNDT686KLevt2Xg8FRVeX+Xy8CrOtAUEWcryrqCin/xVVdL4sTVKO4E4eiPqFlWjyICg7SYs0EtSHHxAQAAe/p1/8cZnnT1tDFRSUaMuGJctX/iK1Z+xmOawNIEmgs9sPzMvA/iH0G4TvqIZSmRM1tHwkAcGWhvRfvTLzOZxIAgYTtAYO1mLXQu2notxbWfnMb+cJUk2PNR+JPzx89PjOnXzsd9a/v+b0aVN5KU1uEHSZ9VDjYahIqKqqmpud1fQzA6pevRysPeS7774DkvCsjDQoUjIyLPXKPKJ169YE2aCtS+fOnV68KC8suguHmIMkQMBcwhwku5kzgoKC9u6ODt605Sv2m3En0svTIz7hIEqmfAv6sPxhks1kUWihqKLcd9u2rbk3bu3b+7PTXEeDoWRlm6ubm6D2+2nZQeYJ6VZfpaUl2CG4i5wcFkDDIEonieANAwsqePBXMrQuX0yDh8qqagZGRuBFwfrN2Kgj11es8GaqG/XtR4ZRgDZYWIxBtdOw8PDRo0bti0/AJK6dkWQmwA9ursAuoiIjjQxjg4ICL19Kh8EzZ35RUFRkuRhwI+AjGjxY688/LgvjzTJVyRMTE9f6+aBeKiFm/lzx5GlpJ2rTqrELEyxJsB4BTyDIFVmjvqc5zpkFfuSBxEQXZyd6UHi6qNiPmaBCCj+6e7Fr2iDy8+904qTSyxEwjy6kkTd22oXzt27caNeunXSnToV3btNPMKBakhNkgkNN4v599HjPPn1lOnWSk5MzGko+wW7mtK+AuHIXVkLulJOTBV869oMjPu8njc2kCX6zvMCGoDrC3n0JwBCsrG3BS8G+CnhtWLIMX1lpaam6Zn+CauLBPAOaOFe3RfQIGEY6T5KPSxISWlICte4h53Hiczmjz0c4hBc8PDymWE8aM8aCoMSC6JPY2E5JPU/eIk0nCXeL7zFliwjSnAmAHiDo7Q11dY3TlCBat+49CFJ78QFB1g/0acrJ27Ru01dZuV070vjCLQu/e/dV5o8k0ADT3L17t3fv3j1/Uf7+/QeCjKvWG/DlGzAVY2OjsY9sE+WA1NQ1sBG9SM1AJjCKgqYE1QYwtmBqataU7rlfGawnWcHHgv5ii3dR1Bo8MDQ05G7x/d2xpJPx46JFg7S0BEgVWMAutwpe9dOnJRiLp8sb6NoGgsyrUWjxGz4zK6dXn76bNm3Eh9dzbxYV3b15Mzdu389YgUBQ0xMrEFjUjejWRTHRUfeL78LIjFkORkbGjg72yBPw3c1d4IJ5wKg1Dg8JKjN4EaVIiMAFGDcarSzHLfvBTajvGr8sD3d31EslKOZvPtrCysryqyw4aQpevar68P599258Ng+VlpZ++fIVHJSXV8jJydb3NFg+ptjajB5N3m/seUeEoHVRaZ6wPsDXffkq+iETd4uKevVuuHThQOL/9v68+/27d5VUrEC2a9eR5uZ9+6qoqvbr0aM7d7W30rJnZWQs7u79+8WnT5GuRciGdcC9tXV07OzsYMbx895EGBzNHZYz0S3h0tPT6GbSRF0xGH/pvnMd7eH2W+Gx1Hb6DNykwHG7WfZAEo4eSzoQtw9Vtpg4lnTy0aNHRF1rSMR3bdtibESkICySwMYE6k09IljDCJ+1VWa2RGDkF/3HHOoefgSH1WHe/PAwUsKJXo0IihtsDyMlz/hLUcCKZDi4cyePv4pk3oECvZKSHWCZr62t7QiQlr5/j9RFbQpJePbs2T8f/2nVqvV335Ex3MePyR2XUeaCiasA01BUkH/y5Cn1Qi+6d+fTynPHGItRhgZ6kVExYOIJfvN9myIm2/zAHVYvT4/k4ykHExNQWG28pRWgxX2+lgXYcUtrmzO/kTr3zdYzgTv6qfQNpuQLa2pqf/rpJ2FTBSZwN71uL+1TeQNd2wAP79y+jeUN2Ba6Rfq7SUtLtWnTZvjQoVq6ZMtkLe0hysoq9vb2dAUCDObm5tIVCCYjTNXUSTea7l6E50Evf8vmzf/88w9QhWVLlhw5egTfyOIfXNMunAfKcfJkCjwfmCQMbt2ycbT5f9rzGISBzwEfdpOXb4bGKUxVcni5lJRT2FDS0MhIHF6gAY5s586dMEzNH+DPCap1MReSAN8FsEfsXrJx4wZ6XKi6qMANunYN3bQ+6PXr2vHjx7H8a87VKxtDt3L8Q/Rrt/+04/zZs48f3B9mOtJo6DATEzJi2SgNaHmKRTCdH5h0l//4C1i607y5Mp06Dx9B6mesWLH8Kwgv1Ad8axwNMhrMtLSL4F2YmI7E6dkotsAUP6VNCszrrj167Nwadvz0L+yqFfDkHbsiWc4Dpgm3e0TKJohKupEYYoghhhhiiCGGGGKIISIQFZLAHmpg/hMzaEAwZI6IzxOQ7OzsZk0nW+ewyJ7OdJgNvw8kxGtrbeT8GpzAlC2Ch6PMTPmTLeIDI0ePzrtzW0/foIus3DOqlqspuHPrlvYQHSwFq62tLi4gy/X8/Fmr7PlG69at5eTk4OD5ixedO3cSbB0zDaxSMDMj9978fH1zcrICA/y/4p0PBLxBuskrPEw8eAi7qX/jSQtWEydt2hBMiEwkgYaUVMdVq1aC6QgODhZGoQIvQN0k9ibQWACN3YtYmkArKpLdi4R3O9GFBxgKuHo162JaKqobYZkyHKCqIFHXq/7ePVLqDVucmpqP9vTyojOLsLnyzRu5ahoaEbuiVq30xlfxXr7cfvq0zKtX4PjEyVPw28p2MtNEgNEgyJ1dM3yooKjUzN0VMewDdgxDCqiruHqFt4npSLiq0eYjv3qDxhFv3rz5+8MHaekmRXrxz1++fAWzj0sWooP9zL27yUgCS09GoeqiDhigGRS80W/1ykePHjLP/Pz5C4n27adO4WDEwrf+lHT0CEHVE9rPmTtmjIUAO0jCmx03djT8eHq4n/ntfEbGnzCop609dPgIHx8fLnUdXyVog+nm6kxnK+zYFdkooz1l8qT0ixdOHU++cOEiQc30Y0kn37x+7bVqDYtdffWqCu6xqTM4aF3UVFfX1Hwz6Ua8gIUX/Mvor8xejcAYZCEMZK4RPuooKbnCh3ShNqwNPHTkCG0pbClNjIPxcTxmHJWVPROgbBEfsLKa6LVsiZa2trKKyuV08p7Lyc5UUFSkOyjziIoKUlGurOSpqZkZykjnZGcPoUR5VZT7CvCCsalCh/btS0pKhVGZQAPn1eHDh0JCwyzMzRs1k8EZwlIhzMr4soDRT3Av4Ae7nJLK3/1UYRC7qYtguarwgBpHBNt2gIgALEZw8PqyZ88jdpLdml0WzJ9kO7llxXy5FDPQTaCxmAHsDCquNqWqj8tl1P3+r0w5M5N067G/qZaunpb2kEGDBttQRhtbnCYlH7ee8P0y75UoHgKXhM2VO0pJ7Y6MsJ9lR9QJQ2GxICzD6AgyA/owmJJ0DA5oFcI+ffu2VJESs28GVqOmp6ctd1+ia2g00oxUUDUzM/12tgDKyys7dhTMItuhQ4fy8gouSzbcPCiuffz4cezBzITw9I769OkdsnX71vCwbVvJ5CJnFxdJSUkgCd16sGp+3LmTv2LFiof37wE3IOoEvuh/LaVkFZFFw08tJ5bbvUeP7t3JHziWl+/B3edBtgAHLi4uCQkJM6dP0xwwEPj211er0CBwIxJLueynT0s4/L9GWQbUS3j79i0c+/oF/Hoq5cChw+yzGFwXGZlPuiwsGGFqdonKERUpNAdJYC8/4FiQUN/f/lekzNZPDccIRmxhqBHpARsNGxYWHu7nuwb/CufYEg+vLZs2xiewVpDQQNkiOKisrBSgbBEfgFltaDzs8u+/D9HR+Y5y7t+9ewf3HKziA7S0e/bqpaBA7vzJynIrAHj//t3ZM6Sm6oDBWt99912rVq2flZUU3Llj7ziXoATCBH7ZMMfQhAkb8EJrgwJ0dPQWL3TjvT5BRka6qLBQ2NfWDGC2UoeH6ekX1/r5gHvxTbEFt0WLCUqOWgRJAqJH926BgQFwAGwhKDBwkpWls9sPoiPmyyhm+MSZUXQV/GZacRUGWQIOgvVc8Rro0j28gKtXs2g51M5dZIGvGBkZ7zuQGBoSkp11FQbDw8PgMwwLC5tsY923n+qBxIMwuHIFWXiKrYtgGdbWIUsvmGv8+dSLVraTCQbtaeLWtaAAExajhcBerlzNSqd2hTzc3StePMcIA7hrX/ekrq6u7t69m0BOJS0t1eAaNHPmTPjt6GDPThIIYfKEbt26+qxZg2WT69etg2M4ePv2DfM527ZHxEbuHG81EW5vFm5w9uy5M7+cvn+X7FOELb0GDhysqtqP/YWKiu6+fl2L8YGSp09v5GQP1tFVVVMbNEhLW3swUU9JAwx6eri7urgAJ585ZbLhMBOCLO/c1KuXUlPeNfYWwEJh4vMYJkoMESImJUKbI/AujiYl8z71wLAYDx9xIpnciVDX0DiXmspu6oE85OflxcRE13cS5BgiBcGTBO5Of31/8nnt8n9kgGXw8yezhxQ+HS/+8cfZdnYsu4xAl5OTjnLsucaULSLIjj9KLUUPaKxatWqKrU2fvn3fv38PD3X19Icam9TUVJfApH/y5Opf5Px/8/q1ipq6Sr9+CgqKzKpceNqDB/dhsdShggaoYvThw/tzv/0208EBibIwQL7Qv/++efOmQ4fG9WvjDzCZNTTUYDXFBo3YLJALwBI9fnCfoIQFvo7IPt0b0svTAw0xsAUzizEwOMFy4tfxHuuDxWgzgqoVa8GeCTwC2MLOnTv+ysjc+dO2o0cOr1rtQ4hYaRoCRVe5BBwePXp0N58sywNGqqikhL0apKSkBMUcGBfgSr96fn7hgYS4l5WVQAtPniC7HyxY4LR7dyws3ouXeuzYFnbkEBkeRJIAf9tLWflkctKJlFMsJ4+KjGCqDQJGjDAVqdAiS+cmOsIAN7ks1ZHX0MhIR0fvK5vX//zzz9///NNEqT0acJ7WrVpxzzjC2xU+Ulj3OcqQCE8XVVJSErkBnHmhs9P3EycBDab/dd68BTlZmf5rg5l+C9CDhISEpMOHbKfPgCnAy54Iuz0EI5mbm5t6/iwsEPAQOIPFmHEmJsbsbAHeOzhIY8ZYRFPl3RPGjZ1oYxscvI6/97tv/wGYoch1kQ+EhoY8fvIUTQrc2+DMwGD2lQyUcsZ0CRRXEKBh4QPgXRQWFgQFBcXG1uvQMwFcKCQ07K/Lv6OuGovaKdagOzuTg8AQ6pu/cnJyt2/kNvXSBY0WSzfiRCX+ZScY7GEEjoPMygQYlOzQwWvlapakI4CXt/eSRYswve/dO9L5zssvaAbZIj4Al705NNxr2RKl3qSuUUVFOUweYAKwMMMPhqQrKl6UlJQU37177tdf3r4hNyRgplWWl7fv0AHIg+206ZielJOd+eHDh9Rz50aMHKmlpc1F/KHp+K5t23/++Si887MAjMjhw4dw7k2fPpPL9ENIUfGTxAPxsO6Ot7SaOXPm1xHTp5u8BAb4A1sgyPACmb2A8qlfmVeBwHfkON+5sbVGLYWhRvpDjeKiY2I9lpAxkNHjxgO/Ff0dYvaAA1FX4YC9GlB0lWAwh6ZrkLO8OtzYe/clbFwf9OMyMkafnHR085aQ9euC5jraJ8Ttu1dEhgdR+RQW43btJNy9VrB8sMeSSOVHFh1hGRnpN28+28cVKdARBqKuliMzM/v0qZOYlaSnb6CrS/pShgZ6X/TsfvPmbXsBMQREhw4dqqurG0wSNho6NDf3Zn2LvvB0URHYba24uKhz585w006bNh2vfG9cPO24Y3+n7WEh5mPHHjl+oik1CWQLSJI5fNoe/f3yXxkZf+6JjuytrAxsYdxYUjie+YnBa2EixnVrmw3r11mMHrPGz99sJAcJ1/rg6xcAv/Pz8uAdsSyycLsyBNk+gdZkq6mpRvkp3JLAsIOaugZug6qrq8G0bZ7Ig5ur8/TpM2DqcX85+PriEw7u3R0NHgXHyAOcYfFCUm0ZnsB9K3PEcOOqV6+afOEChqgULnMESySB+DyMwGnwvz+E79Vs9Ggggps3b6LHwSLMdJjt7+c3e85cVALt0aNHc1Ykc8cT6pLouQqzepnXik3rg/Cf2AsSZGW7ws/AgYOJ8RNwBGgDew7SP//8k3rubLfuPTw9PU7/8puamqqQrv/jx4/v37/v0KG9kM7PEWBxMHgHPB7YAneegB0NExLiHz9+cujw/+bOdpDt2m2WPVnX/nU0RkW2QFD+EBIGmi2Q/zxiTQtfn6AxZ/asfXtiRD+YQMPF2cnamsy237Z1q81Eq6Wey/kQ821xsAQcuGiQwxqP+99NbPTBbK48ymLMmdOnzMzITXe3RYtXeCwlKAe6p5IiWAB4OfaPlD2MAFCQl79z80ZTrqrZwKjlIKkauB3wfjEMstBpPs0ZRLOVXoPgI/uACyQk2tW+bpj7qaqq3759k8sThKqLStR1Ubh969akiZNkKeWPLVu20Kt/ZFTMSaqEJnjzFoEbt+EmQ+EHq5ZTz58FtgCDQEXs7e1ZqAi8dOzu3fEJB35c6Mp7SOHsuQu/nkqBA44pNxzBUW6BoMh/TU0N1g4RVCuYqqoqzITEmDmAbiUJ/EGA4s5wHvANgLHUJ5waE0u2RIB3qq2jy7E8EgwjfI9HDiWuWkPWQTVoA0XTAxFpkiCGGGKIIYYYYoghhhhiND9asuMyl/0D9oIEgq03c93vTyPs8QTHuXP9fH2ZRQhlZc+UlVWOHzt6/txvnp5k5LrFO7YygTVJzACo5YRxV678BQeXUs9/+PBBV08fuybXB5YwQmkp2eMs4/LvOgaGGzZskJCQAFKuRMkdCgMvX77q0KEDyig1J5B/rw0K8PULaDCYQFB3S8+eSp4ey7w83VMvXPzlNJm+vNbPx26Oo6npSBFMFucP7DlI2wS5YScSICViWyjjCPuY4nGjtvp6UDWawcHrT//y266d2y+lp/n5+X2JG8A0uDQqwn7J2A1w6gw7u5kzCH47pg8coLkvPoGgSk4HDtaKitwFU3XK5EmRETsIcmPvPsx9GRkZ9oD+zggwCJ3Yt/HgMkQwuM8L6iI5nxLA6MACVoUSddULX33FM0e0b9++ovJlg0/T1FRPu3Ce+3OEqosK6Nq16/OyUqVevbds2UIwvBFwWk4mHdseEUF87g8IHChthKXeCQkJCxwdjUxM7O3tmS8KV+Xm6jxo0OB1gX65uWTGfEREBPf7KiY6CvfOYd05feok3dgYYWYxRkpams5LJKiYXn0nxFQlhm35TGUB+xMXFBTW1FRjYI1+LcxTwhciqDgDQWUYNqrUwcbaChyDhw8f05eHddjwpq7nZKNMVn3FzceSTkZFRsA1NKr6uYOkJFGXPMnjnwgbzUoSeIkqsicOcXxCffpIzCJmSUnJHxb/uNLLU0aG7MUItgNli8K3b3dzcrr8B+l8o/iXKOB67s3BlCIHC1RVyZu7b1/lmzdyDybEGw8f3qdPX+5UgaDowZWMjLISkiR4rvTJy7v9+s2bV1VV2PNB4KipqYXf1TU1Ksr8d4ZuOpAnTJ8+Iyw8nMscY94wo8xMzUeRvReWLl2acuqXkC2b4WeSte1EKzKD6+tYYukcJOJYZUtfi4ABX+VsB7vmyTjCRN6crCwk8506dxmkrQ0HVVVVN3I+RcNRRaRvX5UhQ7QaXN0nfD/WdIRJcHCwzUSrTaHhhEhWMzcRWFSAjT5iYmNRg3zuAheWwj7ezwa/gSoAT3hZUYGL9wQr8t5OOnpk5Ciygp/lT2C5Dd+84fjpX7icFhZ+0Qz08wgmZ8Dqhby8Aqx4hmMT05FAGAjKLRYpGRkhoW3bth8/fvznn38a3K5q1aoVLycUnt7R5cuXvmvbNjQ0lLlZCXbmYHwcMIRmK5LEFCNa2mjJokWYekQwdJCGmwzdGxcfQLVXglnsG7B20sTvOZ4NZmX2lQzsaw5OiKvbotDQEHp+oXPPzEsk6jx7XUMjIPl0+QGWL9d3x6LIAR5zNJuYp4QvRFMIALOGitZ4xIQloi5nCY+RuljZTj53/kLnzp0JqtIvJekYkJwJlhOZb4oJLH8CekCQRbDLG2vSsQa1mfu3cIfQSUKDxKBRzIGpa8QcYQ8j0DAbPXoH1bVn+WpfW5tJKFu0ytd/w1rSgKqqqohIvfKff/6pPaReZeKOHaUSEuJgAdgaHg636QAt0jvp2asXdjGjUV1dXf7iRUFenkT79rZTps6f50hQ08lAT3+uoyP3lvV8AyxyOTXr5OV7NI+uERcAT9gZET13tgNKpNdjYsibBVYI+B/+hqGePZXcXJ0WujlduZp1+vRpc1OyUz0YCEtLq6/PdfuiwTLT4faeM89JeMGEuPgDBNVlBYv8LCzGcGEjwFWKiu7ev1+cdPR/8FBHj3TOjIyM69MkwY4KR48d93InE+sn2U4GN/eLdljrAyy3MDdRfTIwIOBiWmqDEb/6AFQBaMbWLRvzCwpLSksPxO0j6ikKBI/Ew93dN2h9fVsGBsbDCKqa4qvxnunqBSzMQHko7CJ3ICHubn4euDjgh2EBA/UXLRxLb9OmNTj0gj1newmJN2/eCjBNgMkT0HuWpHZ8mwI4Ve61a0vdvZjXWVNTC54J+Cct4pagtJGtjXVUdPQCR9J5mOkwm07EAMIQGbkLDkLDwgN9fQoKCrw8l7KfBKZkPw3N/DxSBu3w4UMsc5zp3LMA3JuqqmoMCxBkOCK6vvID7vwB0eBOPNJpgtzlIV+UoGQhaS5BMOgEeFxY1Adkuz61CYwwIDcgSC3mRfxVYb179w1IoLKAdsIaAod8Ifagwef/+tnTmHj//n1efmFRUWGHDpLjxn8v15VMwtn3827joYZIEmDNXuJBChcAaW5Oys4Fv6dfROl3jsBpA7MiMTEBmHpmFikifvnypaLCQqaFlZCQ0NXTX/zjjyzzB1bQmtra+/cfGBjoCfzKX758hRZTqLpJvOOHRS4KCgqoJ8CxiwLFDTjqawFaGejrGRrouS8jzd/JFDK2sHqFN2ZKfB2BhS8X9ZmCObNn7f85VuDBhLvF90K2bMHdJh7LB+tURD79+dmz5+AgMmIHLPwTbSfb2FhzlCiZMtl6+HDSW121cuX8+QuC1q7lO9aMupk1NTVSUlKamqS+kAAr+ZoOfF+HDx/kMTOwPsx2sNu7OxrbwHEsCqQ1BznWMdPgcS/5ywV7J4orV7NQ0PZTYkZYdkteHyXp8/Hffz98+NC2bVtBnbNV69aUdHgDJKFRBdM0T1i/jize9Vmzpik8ARjCwwcPYnfvZmEy4J0bmZi0bO8XuCRPD3cbGzLoBwbwj8u/e3l7M30k+Nfu3Xvs3xP76OH9bdvC2c/w9NHDoLUkdW/U7EanhX1Ljj2zCPjDzRu5L8rK8AnMEASdwtRgWhHTR2rKPiD2NsXyZb65AY02rZs7W7tBiEThcqPmKhfmUFtbm3vjFhw8efK4U6fOw4YZd+vaFZ7Zp09vgmyB/tzb25sWEMBEo3v3ikWBJ/x+mcx94mgalJVV4PfpUyfpEdQBIHgolqdhajoyNiamd58+mEUjQHz8+LG6ulp4ikn8AVsoEFRPopycrMAAf6a1wpsH3QMMKRCfmAMdW/hk3RzsZ8x2mHnnTv7BQ4em2Npgh6YJlhObaAjEECzgywI2GBW5KyJip6DOCVMSPPv5Lm7gwfN3BjAp/VzJ5AQ3V2cgDMnJyVOtJ421tLK2JldfFsqBhQp79uwOCAicbTdzU2h4o9YtbKsXEx11727ReEsreXnFoqICbN6JviCdB0zn5rbs3jldQQSEgY8/B6dBtmu3d+/eccz3Ba8CZZEVlZS4aw526dKFINeLEj6u4UsEoxXDp3SvViKQgijVsWN1dY2sbBdBnbBd27bYX4gLMjOzuzcy+Zapi4rd0PjgCdh7ARgCnIqFIZSWPUs6fOjI8RONPacwgB7Rrl0RcfEHHGfZ+QatZ+Zmz3aYBTwhbMvGpUvd2XnCm9evcU6BA930TQr2zKKHDx/Dclx0/x4O0gLBBJURhClMdFMXjEIAhSDIb1BaILsnYG+zs7NTz5/Dh+ajLRpVeNAgkBGJCESCJPAILlzi5cuXt+/k379/r29f8s4eO3YMOXs/D024urquWL4cmDrwYHoQ1u/a2poW5wkJ8ftnO87j+E9AY+D3EJ0mRQBgam0IXq+h2Z/qdCZIiVIgZhISEu3aCWwTSFCo27M8FBIaZmFuHrxpCzhGOgaGBONGoujBZ7cVkydQD8l/7t9fIzDAz8N92YW0SzBIV2FaWVmKTnXRVwxeUhbnzLZLiNuHyuJNLzQCn36l5zKWdbEpANtCp/yuXu4NI4O0tWfZO7BHJwIC/A8kHvJyX+rhvZIXdVRwiP0DAi9TbXpXrfHn2BMDt+Ly8gpqamowno5xfGYDI6J5NcgJiic4Obls2hy6Yrknj39y6za56oeHhV3Pya6v1ToyBKAHBJnX5M/9hAMGkt0zS0q+FZIgmpCTk33w4GHnzp1at24tqHM2aDQKC/N1Gr+qgluPKTdbQkL54AkYQCCoYmj2bKiEhATb6TOa0g9BGAA+MGyYMfhIN2/mMn0ntI2hmzYAT4ADmiooyMsTlLMOv2kpZNykgANmHxW+ffT8gkJtRgEnQyCYFWj6iDoKQZDtqP/P3pXA1bD98RP/59FiLWRfy5JSsj1Ukj0qelq9PNoQ2q2lhBB6dor3LCU8JPJ4dtkeUrKX7FEqqZTs/X8zpzvNnbn3dtcW5vu5xplzz8yde5v5nd/3/Da+1RNEVpfCZ6MkIaIFJ+DrxJIHTpKcfAOEbWN1DSAGq8OJryxfHQALrrS0h9XHybkmkQQOHDhw4MCBAwcOHDhUAqoFSRAzbkHgsOzs7Jspt9++zdPS0ho7xhwHzgqLYl4YFBQcFLRqdTidEEO7XbsOQJQVUbVEHBw4GPeusFDReZYsrcYnXr86fPgwFRVi5eNnORW5LCoqriahCALRoAGREtHIyHjebL+OnbVatW6NyqJZym8Qnlsy393F80EqMybgU1lajIaGlaX5vXsP9u7bN2miY/uOnWztiDi277KqcXWAaMlAf9dv9hz4K0NjwC/9ZIlZhFsapIEczQgUqLhAaGOTgo6enqubG8OGaW9n06NHD59ZM9PTiTUw0Q4zPj6+Hz9+HDJsOCKdErFfYmct7c7wj/S4696tC7bX81baytMK4Sqn2MKAWIWKGCt/ItIUSo3AwMDxVpbi5EW9ei0xJiYGG0wmTXEVlloEFzetsLIph2oFeC5+rls3P79AXh5HtYiYhM/C3oXbHpHRqB7Tp0v9EX6+PtiY4OnlraHBLGAqENiMgAu0MQQUTg945sSJbTt2SH1JigMIqL379/v5+YHuBLturq50n+1Vy0NhG7J4acCCeYj3IGMjHn5IqYxGiLTa0YstYl8gekZUcSwMIKkGGZmIc+WUq5IIAykWg4jMCUalFaIimKmikLDt2q2bkZGJsNhluYA9323YGCFOoLbiUC1IgkQxCZgqPHr85NatO/hYbW0to0ED/ve//2Xn5KQ/eoI77927C//XqlWbHpoG/T319U/9+29OdradvQPuBGIwfpyFqqoqzNmTXYloV6m9kKUAfJHwFaE7dscIG1BcTIgPZWVZEzV06NDhwN97Cwvf4fiwVi2Z9ZulwLdv3z58/Fj9leOhZoP7nDmzeUvkvt1EnvXINu1cnH+n8wTEH6JA90ei+x1R0QvdunXBDkhnziZgtSx0cTCoJra2tpwDkhwhPGmBgMzIwNN0yfxgoH9TGTmkwOrwcNNhwxRH2vH8itkClXAQ5l1EUx166HQ7GBfnSnYGBAYJU3lPnjqb/vBh0btCnR66sGtlZYV4yTrgttyy+QXsPkp9YNCnr3aXLs2bt4DJBuZgxJu8WVVOy/gDnjUZkzrO9QGnQkRIQ1mYoIweSvDp1jZ2uHCpsO94MPYIzkoO3ICuebABs+n2bRFzFyyUNGQIp4XgUIVo07rVw4fpdesSrrDKyrKmyKtTp07hO6F/U+wlMm6CjYzpj4AnbNq8xddz5uz5gd0qEvsUQxD4oTghe5v27aubrxEFuOywsDDgCdBmx3Yikio0aaIxbSoRhQWq/7XrREIt7DMjLKMR5QvErtSOBJVTQKRww2sZcixUTwV58l+kNDmaFQGQToEBAdDIy80BHQNQyWyh6kkCfckW8U//jCSViExbdO/+g/T0Rx8+lOBaASUl7w/FHszKykq5QQSvGJkSt2ytWrXo7mV0qKnVt5/olJyUiJliRkbG47TUho0b99DraTZixM6/tkHnubOn5y9YUAmPKzAEvGYpIhziVspN2M6eM0fGz3rz5s0sLx/PGdN3kYQkL++t7Ms2QGCqpHqaFAA5Ndvfx8SEKIkQGRExbtz43yc7MzI9UyEKDJsVpgqUSYG6LeGcVpbm8EJEmNTLmD17KdsCKKyoulZZrymQiCHgRmBgIGzNTIyHDjWT4vlNIdcdrl66tHf/fkmPlQLYsACXGhERYWNtDT0zvX2pSRfehX5oTJ8+fcIEW4GJgIAMlLx/P8PThzFl0iNTqYCE9PS0yIhEPAdjN1xscIAJmDHrULMmG1TewMTEJJwxkDI+IFqMIOYPiIyQFr00aGdrg4sn0EnC3XsP9uwhApqPH43HD5Qw0wF1STCPNmjQYPuuKIlYOl6iiyR/Zw5ViDp1fmrevFlWFpGvBhryMnSzsWPn7ru3b0Nj0+bNsp9tqrtb+/YdVyxdPHQkMZUASxcYogAM4c7t2/A4C6Mld+4QRcrMhg6X/ZIUB8wTEEkS2DyhqKho49rw3r179TY00DcwTEoiYgBEO9aLIA+ITE5AJw8vXhBLHq1btx5kZCJHhlDdkJ/PrAMIeguO2nr+PAN0DEwY3NynVZqOUfUkQRy8e0fYgG4k3fzvv8tZmZkv4Nd69pSakIaYDWPPcxWBjybCnPTqVSbMuP0HDoTdC2fP/mZvr6OnB7ejrq6OIgKacYTl2tUr6WoBG1mvs5+TIfwyckd46oBfjbMaQ1QDif8HekaOHF6nTh0Zl1JKSj7UV1OT5QyVDMryiKshnjxx/DenSb0N+cpTMLKj0kOZKR5LdVLDWrduiR9mvPCJyxhVCe//DiCyFrvQYotkIW1iXWCmj3/46tXLl0tcNmF3dBQiNfXKLMQOZCYwYAHmJ2HLl129esXbywtfAN5u2LBhxowZkydP+fPPbYwpIS8v99u3r6KnTH5fozKABE1NewgSDwTCq5cvsZaPa5TCBA/6fYsWmgK1beo87LuaylRIL4CK+CslabYg/kDNm7fAOUZwmsLG6kRmJ5wlncoZYjrEDLailX44BPT7FLKSnbA4ZnHw7ds36Q7kIEc0adL482fCRwiogoJ4AtwwIYHzsd1eXs/4iOFmPXvqbiEpx1QX52GjRuvr98KGhZycXNieOPHvpfPn127cKOIT0x8SefrNeNUAqi3wV8AmBUYOmPHjLO7eve3n4xN3OA649yrSq0o6iKjg/t1DRFauNm1asXWMSVNcx5iPUmhy9kolCQzLAOW8wRhD73z2/EVcXFzi9evQvncrRa+XoemQoew6ADICJ5Oms15ciwBm0G0Rmxo1JgqWDTQyMjMzk50wgN4fERFx9dIlRNZ0E50RGUbi0t8yIuPlK1x2LThooZmpKTT69+8Hv/JPP/1PFllcUlKiqamQEs6KBvAleO3YudvP27OHXk/ocZr0O8UWyHuw/D4UmPKIzRPwLj4zdnvds3cf5v32DhMtLcw5w4IsEE0PeA1ia29ncyQuFni4RC5Djx4/uZOSAg0p2IXswNFQm7ds2UJaFeiSASbmdevWAU/w8fHdupVvzfvLly8fSkqcnV1xjSERyj0D2FbAWOfDhbcyMzNBv6cSCGp31+kM5yVzp4o+ObUuKHD5kKoEjMhFx+TkGxcSzlGfAnCY8CsQiV6GvUWXS6fOhukBjk9Asq2oYd2UQ5UDuAEiHAFqA0/Q0NCQ2u9IoKYFt7fHVPfAkKVyX/UDnr9wIWHDBBly4sSJ3dG77pL2fwyzESMrzJ2IS7ZXSUikFKBcjxjhnd5eXhPGjwsIXLh2TThed6jptcyrJ7COgRMu7dmzx9RokN1vTi7OzgqiCtXUkgCqV+yh+PgjcTeu/gczB44NHb1rZ6XdcHgSxb6tOAd5QsJ5zxkeDRs1Hmc9YaiZqRTrEEAPoqOjY/fttZpgg/0ZRJ8EnsDs169Dly6R9kuU482bPOzVBz/g0uWExdBzxvTtu6JkWbP5+PEj/J2qvMSyLHD6zR5096howrHB12sWsIVx4381HUzUWmZEMwujBIxOCvhx9ffzhtep0+eOHo0PCZwPTzJ0cnELwiCFfxFiMQREurj4+PkvmDtbogjmkydPjSHLalYhcBmjvn37h4YE02udYp4wffp0RnzClMmTo7f/NdbCCtviKeXexGwo5W+J4xDEkZx4rYRsEobWDRsJQpKV9UpfvxeDOWCzADAT7C4szpKN6DSFeCt6ksN14hBZORi28K1F+CCJCZyu8R7pf8KhmqBpU/XatWvBdKmirKyu3kTSw/Py3hYUFrZpzXcvgUY10c52itu0YUNN5XelTAATmOruJulR8E0bNJRbjYjKAeYJNtbW7dp1oGI4oXNeYPDypSHwnOLgpWvXb1SfVJ7fGbCshukA6EHk1q0UVUAVJYGQFNWUJHDgwIEDBw4cOHDgwKGqIH+SINCJSNAwxB5SUPAOhxMdP3pUqZbSiFGjlyxd2qljVdZCRjzrOWyBtGFvsFXLloy3tYPOsWPHijYjZr3OTkkhlqnOnD556fw5qwk2++MOixNSuWp1+NlTJ0+fPSsX48nLl68G/NKP/nXSiFQhQaGhoVIbEz59+qRck80IGPDzTp9GrJs6OtiePnN+3do/1q4JnzzFxWIsUZqa7ndEWQyo4ATeLp/vHNuwYDbEBH5zby+vmD17YXfSREc9fQMbWztuiUUciPAyonapPurdwSZG/QcOWh0eHhiwQMwPSrmZ7OD4m4xXKxcMHNBv7caNK8PCsrOJOE6ccBBeGzZscHUlqo8hMpoNkStG5lbjvnz5gu9hbAGgRyojIiqXCFbGkcp47R86tbU7V2jOSk4iHIQGGZnwkgWVx3FdvZZIxRRSIQ1UMLSqqpqhoYGqqioSr9IQFnHCBN3dew8SE5OOxh+GT8G2OF8/f3k9O3jJrSC/6qsOc6CjSZPGampqz19kvHiRgR1lRbseff78ubj4PSLCF9/Vql0bdAa6iRtmbX+vmSZmQ0+d/Hf4MLPKjDgSB69fZ+vo6VX1VUgM+BlBTM2cNq1Tp46I5ysFsuuITo+gwEAzMilzUlISN80pGiDEsD3hSPw/OAnEiNHmcvQ+qgxLQoVlEGBATk4u0IMjsbHtOhI33FSPmZOcHCrh2iQF5XGO0/bNmOresk3bLl279u3bX01NFY+5dYvIVPDkyWOYqJ8+Sh9GBhWYDhkaEBAgpnjCDGFHVLS83Kvy8vKaNtWg94BW8fBh6ty5c8PCwjBPQBIWTygp+SB7rrrqA/ip8R8XZpTd0btwVFD7jp2UlZXxzyLQrYgN9jBGWCQ8C9ev/ncz6UZow0ZOkyZDDxeugIQsKwhjCPzuRuU99AEL5s8fPXJEyq07Ynr63k5O6knm7qgO6NihPTvhILyA9jg5EoKxc2ctrLsbGZnsiYmmJ/0UGKlM5WbAGXu3bH7BSI2KeLVF8fgdO3fjgGDs8c+AQK8h+IiioiKc9YiKJ8ZZU6mUqfiDhJ2BOg+cBDOc40fjEZ7zXN36CMrvxOF7RZ06P4Gun52dm5NLhP/Wrl1b4JrUp8+fgSQDSVBVIebWFi00qZsE2PLKVasReRftPRir1bnTkqWh+GlC8gtc/pEBYmqmty8uIb93/378k3p5e1tbjM3JyYZ2FlfLvLIAlACUOkcHW2hHRe8BtiAvqlDZ7kZswlBY+G7V6tVH4+Lad+q0dMVK89HVOgsYBqZu0PD18Ya/x58RmxOvX2vWrDnWJtt36KiiogK0wcHBQYoYKWAITx4/PngoTl5EEChN48aN69ZlEoDgoIUuLq5bt21znjJFitxzIJ2bqmpUPK6mAVMFHGcZHx8fs3OHkekQnR663bt3l8v5Z3l6YlMS6K97YnZDY/2a1fKl/jUOcmcIiNCV1YIXh4YtX7Z5yxZUkU7w6PGTBg0bVSu9AS5m06aNiBQIFE+AO2dl+BronOo8GVsDhpgaA6HFgfIi7h9abgbBqVERLQ1R0rWrJmZDt+8icj2Jr5djowFb+8dpi3DKI5xslMqaivkDfTBQi8bqGl27ddPX74Uqym7E4btH06bqTZoQ/vpFRcUlJSVsQVGPQF32kwt3XWBAQMuWLaEdd+SImpoaHDt3zuylocsw96YyeHKQBcOHDcH5W0NCQnDKB5BRbh4z9+4mpEd+Xl4VX98PBiyugS2MMR8lr0CFqolJwFThUByxSrQidHHHzlprNmwYbGJUJRcjC7CzCrC3zVsiIzeuH29D0DhHB3sppA8IQX9/f0QWedi2basc18wys7JaCiqdBlrC4/SHmOtPnzYVkbnnxM8p8fnzZ5DO8rrI6gYqzhLzwMNxsceOxg8fSVRcNjMzlUsNDT1dHT3dpYj0SdsdHT3O0qKnQS/ODYkNdpgyXVWgGAJtWFnPYJOBx48d3UIqpvQsHGzA01dtLf5w5YtCFoNmgzlDD51usJ3s5j7DwyM29iAICmCYOKJXohygAg0OmDnIN3dchSmP6FBEXecKAfwQWBb+3B07d19IOAcNfQNDExMjjqJUOXAdHrhdxZwTsZ3/+NF4t2kzbG2I8iOlNMyZ7e/pSYgCeqb/qkWzZk1fZmRU9VVID1wIEn7PAwfjcBCzlaVFzC6idLSKmho8UKDa/bDrX1UFygcJUwXocZnm4e7mIoViWTUk4d791D/CwzPIB0OKApnVDbhQl52tDS7laDvh1ymuU60sJfhSKbfuzJ/jP3wUoYMuWbxIvpf38mWmtnZndv+iRYtmePo0atQodEnZJ3rOmvkqM0ud9AcVfc7370v+V7t2jSijJiMwD4QXKDTx8QSttbYYO2iwqcngIRIlzxEBoBze3l6urq4nT51ZsSx0ZdgK9CNlTRVtRhDGEBgDeLuliJ82zJs3d8xo4rHq27e/6HTD1RneXl6MhIOTf5+UnJS0MCj4j/BVRkbG+J6RvcaQsPJGCkI1SYUO/DAzKwvrMaDQtGhBhG0kJSXBz47Iig3m5qM5tlDNgXNkRUXv2b4tYuiIkYfj47H1APGTBEBwMOFK6kU+U9WBJ4D8f/oovWqvQRbgH9DXz8/J3m7AgP7wdaBnits06Nyze9fa1SvX/bEqPy9Pv3cf6GnZsmWnztra2lpiJmuWAtismngj+eHDtIdpqfQ8y3RQZkzKE1LMLHA1CBRVgDawBTNT00lTiEVtib6mokgCu2Yt4k3emzZv/SNsGdCa1auJCDwVFQEVCmsi4O8BEzYiU6bCnH3t6hXKsUQEioqKo6J3x8fFAlkaP26sIi7szZs3rVoaMzpJH4Cy2uYpKTcvXbwAjT/WrJ3t7/fs+YuSkg+MGAYGvn79Urfud2tGEAhq2dXXx/v0mfP/HD0SEjh/hPmY3n0I1VN2wgCHA7GE18VL/8Hu0fjDP4IbkjiORvRO4QyhlH8XawYIFIWFixbDbnDggj37/q5yhUA6UInJd0XtpvKihoaGjrOwAGkz1GzwvNmEB8Xdew84XVYK/PTTT1SbqjYNv+psfx9c+xlXUodOWzuHmr6k9f0B/41idhJL1zaOE3fv2duypSZ+/AWSBBxSv2rVKh8fn2rCE9qRd9ejx08UUbm1cgBX7uYxk6piiU0Kf++NKch/e/POHVA20h4+gp7MzKzXr1/H7I7OyMh4nJbaQUsbkXWU9Q0MW7RoAX84qTV1YImH4uJh3nxCMq4BRsadO2u7EFkfVAVKRUbx+MiIiHOnTnbU7tKnL5G8VV+/l2Ev/e9j5sXfAtiCubk5fE1g0RKVnuRSoHLgwIEDBw4cOHDgwIEPlUoSXrx4iWOG4v45Btzuyn/XoF23bl39nrqVeRmKxlCzwX1699q8JdL590kzvXxFVG/598TptatXDjQ2lmOYMh2vX+cgIk1EHTY1x1WEAgKDjIyMD8cegAuAXR8fH09Pr+XLl+W+yct4+aoZaUygL7NR+Pjx03cckCAaVB4kXN3paPxh6KSsCrKbFLBXDGyzXmfH7N49ztJioLGJnR2RcreauGcoDkIynPKVSxMUpswXlkDZHHCPsdFA2DUbPoIKrWOjY4f2l86fU8Q3khfgpvL185s5bVr79h0QeXtAj6ev/xxfnz7nz+G67PHxRzlLgnwBv2fIoiCc/Bp298REhy4OnjSFiAv8PlYZay4KCgpPnzkPf5Enj9KtrCccP3UaEd4smjyDAZ+IoKGsX1VVNWzlSj9f3+pgTNDqQjy26emPa64lAZGhCP8e+4de6v73KS5/bo04d/6CifEgw176tLGT8H+paQ8RaV5IT3909uzpzFevbiZex45Jo83HWlmOEdOqsGEjsUCup2/g4uomZlAfNZnSZ1WcWg0RxXPP+XvNxDXgvxtvQ+wNcfVa4qqVK3FJSnHSSVcSScBFi+fP8be2sXN3c1FTU337Nn8LWRJh6rRplXMNlQkcpWBgYDBvtt9dMvbfxcUFi6GiouJ/T5w6sH8fIlytVEaNHUsvoSpf5L55g4ic0wKKVsIMt2/fnuUrVq0MW7F+0+bWrYksEJGREQuDgqdOnQaNd++KXr3KxIezBejnz58bNWqooMuuKYDf0Ok3e2y2owgDZgt9+vaHTl1dHVlCnOFYLy9PuHMOxR1eMG8e9NSqXdvNfdoQU+PvwHVSoE9RhQMEMgRG7DLFJcr1ApAz7u5TJk+mQusYoJ5NVI1zI4ICMTdgYWgI4VG9duNG2B01cljswf2bt0SamxMkITAgANdP4CB3YC8j2GLnFpw2xNaWyFTxfSgQNQJYzCYn34B2fOzB0RaWv06wNTYaWL++Kr9nEaI/++x+3KOqorxixQp/f/8qz4vavXsP2N65c4tSr2si4Neb6PT7rh1/Ud8CGn9tizx16iSQBIGHaGt1xltqQGFh4fmES9C4fPni4oULnKdOn+ruKqKICiLyNAbVr18f1BjZF9GoqvMwrf8RvgoU14SE85MmOjZWJxZMx1pYKXp1oE6dOoo7OQb8SqD74VUPUP/27olxcXUV8dMpkCRQYQmgiR7YtwcaS5eHAWv58OFjTs6b0tJvFZ2gxgO+rHbsIV9fX2h7e3sPGDjo2bOnJ47GDxk+AlQ96ExNvd+kiQKziGItv2VLTWEDQKWgaxXwKMKDERAYZGZqun1XFM6J9PJVZlFxcVMN9Vq1alEjv3z5UqeOAAvDDwuKMMA0lngjOYFMkLIoYJ5eL0NdPb1+/fqLma2fDZC8jg528EKk6enI4UPf61omnRUwog4Qq2Iar7+UoRwgfpMC1VZTU10SGuow4deePXUFLtcNMDa5SdY9rM7xzXBtto4TESHcw3Cyo5DFi60txtrZ2uABXFiCFFBVU3v5UtyE7ti2gEsXgfYAPeT6pahZloN0oLL0ImKVPe3a1at5uTkDBhkNGEgkQlwwfz6uTUTZEumgP/sM0yJdOKioKK9fvz78jz+qNi9qT9KZ4s+IzaKTsFV/ACs4c/okPXRq9Jixp06eEP8MoO6PMR8JDdh6eHgsX7YMtBGsOjJGgqzDDyDMhrxqknIGfCiuoouXuYEwjLeyhOd91OgxCopNatiwktZeqVWPDRsjPKa6i4h+VKwlAR5yX18/oIY45TaI18LCd+/fv1foh1Yr4AV7RDr2xETtHD/Bdvff+6miMC9ePA9fEfrwYaq+fi9FpAnDJAGTdfEBj0SnTlrw+M1dsBB2LcaOevL0Oa58SQnQL1+/1qv55ZYVARz4iJ9AvBSRlJS0etXKNznZ/X4ZAJ3ddXR1dXWkMyuDCIbXo8dPDh8+jNcyodPc3LzGKSgVmhHow+j0gDbrMxMZCYxTpI/p2KGDL9zTAQGbt2xhqwLtO3S8c6e6kwQAnn0vX7q4eUuku5tL82ZNzUaMxLUdTYeYcR5HUqBzZ+1MCas+MUoXBQYEtG7dWnGqww8CHEsKrCA5+calhPNv37wxMRvanKwRDlPShAkTunbRYkgDypZIe/YFJDZgrxqUln6jBs+aOfOPNUT5EaAKC4OC5JLhWiLg6aBRkybiF3+strB3cJzn70eRBCtLiy3r1z5Mf9SZLMwsEVq20Fy7ds2R+GNz/X0LSW2ESu6CGQJWUUyMBz579uLz588lHz7A7v/IpIs//fRT3bp1lZXrqaqqyr6giSkKbHHaki2bN8JrrIUVIlLeS5YsqLqBSuIPGoWX/1yiq/mv9AEKJAnAEFxd3YAXRkZGYMafm5v35ctnxX1idQZo3sAE/L1mNmmibjRoAO4cMXxYr14G9+49uHL54ro/VmGTVt9+/YyMjPv07iXjnffhw8eioiIkVRENp9/su3TRAn4J7YcP02b7+7x5k5f1OruouBgXtvzfD5D8VC7ASxHwA2ILA/TA/Pdn5GaYmYAzAGFApFeSRJwBBnt5zrKzszt16gzsTnd362nQq6YrKALNCIhlQECshUOBjgQMnoB464jjrCxu3bq5Ojw8MGAB4wL69+8fRkYsgOYt928nd4AqM8XJCa4ZVAr3qVOtLYi5M2jJsvCw5WmpD6hUIegHiGOpQlCli+B1MPYIVh2wlbhGP4yVBlD1UlMf4lSVOLcMdPbp23fQIGMXZ+euXYnUNwyNH4mxxMB69svlA1160DtnzpgBPWvXrYPHCvvyKeDrVoCBRsanTp2s6SQBrl9HT+/fE0SIyPBhQ4isfRNsdu7cGbIoWLoTjjEfqaXVyc15CrRbtWoBAg10S2AIi5aEtmvbBjqzc3JBLalXr16TJo2BG3z8+BERCRi/ffjwIe9tfmZm1v9++qkRuULfsGEDGQkDFZEIhBaXhty+LUKKvKLCgBOBVjKoJP6LFpHZ8EdVCkmAh9/bywuedlCOP3/+kpNDOMf/CC5GIoCnjaUhQbCleIKGurqx0UAyttLj6bPn0HPz5s0N69dNvZlsPMTMoFdvE7LGnBSrgxkZLzU1hToaVQh4FA/EHoKGr6+vs7PrqlUru2h3zsh4lZObi8g6l1Kf+ccElVoRbgN4KPDsiJ1rYw/uf5yWOmiwqU4P3bZt23XqRESmVriaBQPwQiZsT5w8s2nDOlBQcHUFJEmh3GoLgcqBwDVCgY4E9Lfo4729vd1dXXdFEbWuqeUuRM5tuFEjEhHCX3+yqzuuJw3tkWMIkpCaeh+mwx66Pb98+XL27OnUB4TDLtxa+r370NOTI86NXgHAqgOmCrCL2QJHFegAverBg7SsrExMCRC5dk6lqly5MowutcRkAow2O16Z1S5lCAS66Jjh4QESeOa0aVXCEywtLYCiuBFZO6tpWJSYMB0ydNeOvxBJEhBRfnTowoD5spxQW6uz+/SZ0IjYsgU0k4VBwdNnerVp3QqUfkS4kvKVdfr5559xgyoLW1RUjBdMX2dn11dTAy4h+y9MpUTHQUrSlSBgo7CQKPeBs/RWMkA/2bqVoD3bDr6l93MpUDlw4MCBAwcOHDhw4MAH+ZMEHG8+aaLjiNHmIYuCPn78lJ9fINCGcOdWCuLl4vxBMM5qjLZ2ZydHB7xrbDSQvl6CbWewtbQY+76k5O7d+7du3Yw98Dd05r/NG2hsYmRkIn6Bjzd5eSJClsUB/qB9+/bgUGacPQBngPn06ZMsZ+aAsyhQC40FBYXXrt9IS3t4/NjRlGQiBRvcGD30eur00FVX12jevJloG/SwoabwSrl1Z0/M7vVrVkOPtY2dna1N9YxsZq8RCvMooA+kHcUwGggIQmBYGFD5UmKpinK9oEWLZk2fjghHL136DzvQiKg5eOjQoRoRPjh+nMW1q1diD8VNdLSfQtbUnOLk1KV796Kid56zZtBHJt5IpmoY3bpJ+Lzl5+UZDzHTbNHCwMDw+0iWVU2A7QnQoHsf/Wj2BCrguKioKDkp8cWLF9D5KPWBQZ++LVq2xHaDVatWIprBs0K7AW+YoD5B8oTfXCC4kyE38Fvmo0cpK6s42dsFLFpSybmGmjdrqqOnh5/oyvxcuQN+N2xJwFZZkLF169bD2U4ljZCkYGtjDdt9e2P+3n/oXWFhb0MDmBYpo4FoqKqqYNPBt2/fQB199uw5HAiHy8ViQ2UyWLRoEXY9QqQLonRnK3r3DrZdumjJfmHygpxJAhVvjhlCSUkJLpYuEDBRIak85ms04JbaERWNeYKSkhLld4T4BaVyvXrwGMAL7+bk5iYlJZ/499jSkKDG6hp9+xGxlaJDF16+zNTt0V0u14wDKjymutPSCNRse2h1A/wRcfQCQmXC5fnzDJCqQBuSk2+8zMhIvk4UFWnYuDEwh6bNmmlowIsgD3gwCGKQdyCL9XSXZr3Ohp6YmBgc2ayr2xMeMZz7mRGQVCNAfyhKaQlPGWMEkQR2hpOy3fbt2s3wIpJ6zfP327ZjB+XZZWlJZEe1thhbUyz+rm5uoM0MHWqGv4J2t25du3U/deJfBkmgZSifhP/DBVBv3kzZHb3L32um7cTfoHPMmDE/bAADMCv5npDuffRdBipQQcZ5eW8yMl4U5OfDTZV07Sp+18RsqKqaGvABG1u7SvZwE7jiwPA14u8sH4y3g02M2rb9c46vT3b2a8TvlKho4KhfK0uLGiF/RICx4GJiOuTgwYPQmDtntiyn7WVoCDxhQUBAgwYNxGQIdNSqVatx40YNGzbAVEFZWRkR6R9byB7ZjH11cAkC2D0cF7soJEQKcfqhpETGK5E75EkScDQJLutTIUNQUqol7K3vHpgnQANTBYon0GNWGJqQhrr68GFD4YWQx737qWlpqdC5c8f2qc6T9Xv3Mezdx8SEeCbpN2VmZuaokcPkdc0wvYGq4evre/4cESy7cuXKH43dVTJwDAMj7xswh8ysrLIluuQbeNUBbpXzp08JPEnMzh3/NDys3qyZ6RCzyrho2cC459khy/SR9OVAhJh8QNAyIZ95YYipCXQ9efIoOCiIynuIVW2rCTY1ZTEPyKHj71PCV6/GReJGjBx97uzp4qJ3uHqRiAPr168PjzO8nKdMevkq89ixfxEZAQ/S28/XR1LDAtyWiKyLlEYuFiYnJTIGYH0RGlrkOmL9+mrVio0YGhrgGES54zsOVMC/mGaLFik3b9atW9eHzPStuD8rW/VnDRAwjG2KpFMDhhmhvBOh9u3ahoat3LB+HfQAVai0VQMc9VtT5I8IDB1KzDgLAwLwbv/+/ReT9aBkJAmgI2l36QL0AEcjSAeKKuTlEc73Dx+mN2/erEmTxrJcGAYuQYBIQ6LHVPcBRsbBQQslEqeq9audUVduJAH4gIuLKzYgwK5ohoCqKIi7+gAvqwBVsBg1UklpwaCBvzAGUL8PWyZ266rdjUz7gCzGvp858+7d++npactCQ6HjdnISDndu27atqqpq3boSU20RoOqvQXu8laXA1MUcFArMHKSeiefwByRVCQRq/MJ6BJoR6DM724CAmI4E3xjMgT5y8u+/L1iwYEtEBN2/yMHBYYqTE7U8X83h6GBvY22dcusOtH/p33dRwDzDfv0vXboomiTQ0bKFJlAFaIwcOXz9+vW//joh/I8/xFn3xZWGjh+Nx7t6+gb6BsSdaWNrBzSAPvLly0ycY3TvnhhE2jGSrl3tqN2la7du+vq9DEl76XccS832QZJulbFaAcc4wj0AN8CpM2cU5LEmjBKIHiZMpLBNB1S7XDKgMm4BPCGYTPayMiysMlOjfh/GBCrsm/I4yswglhJevsps2UJ6L+j0hw/9/P0b8IsX6QBUQV2dqDP78891sl5nKyvXk2M6Fnjeh5gar1y1WliRhxoEuZEEHx/fFi1bAkP48IHIPyWaIXDAgHlxRfjapSFBrVu3bte2tcAxIswLiOWVREUy7Nm9C57JC2RJr0FGJjANy2sOxsXXcDHpJBs7rsIrB4VCtJbAIA0M5sB4i2VbIHrmzJ07f948evUfUAVMhw2Ljo6uEZEJoEnYOk7cHU0Uolm+fNkI8zENGzX653Dc/HlzJT0VTN6hS5fs2bt/0kTH7buiBEoMLNijovccjotFhEIzUdhIISh31b1770FiYlJ6etru6F2wS9TJMjJWUMWYCvHtW2Vk3qMMC7iugosr8WvUULaA7wSYBUAHkjtDqPCpl+gklC2R3S/cLkEAa40BgYE7d+6c4uS0dEVYJeQnhY8A+cNYuaih0O/V6+bNW5gwDDA2gW1S0k1ZSEJJSUndunVVVORJn9TU1D5//vLyVVanjvLMZwUPBejD5ubm8LAfJVdSxLEqpD+4D9su2t9dTEJAYFBhYeGqVSvhtxaTHoj5nH/3gDnj3bt3CxfM3RQRiT3kyiDo92GYX0Rwhq5du4OAw+m0UlKSd+34K/9tXk+DXvoGhnjdTsaZiSomDX96Xx9vLvCRg3whKGSZT8lnLwQy5n7KjCCQOVDHwiMzY+Ysf2+vpk2bUXGKbq6uNtbWZmZDa0TOcitLiz1RhJ6dcutO7z794o/E1f7f/yr0OBIGHCDo5en599/7EH8u3avXEgNJ/wFQcGVfC8ex+9QuVao8JHC+QZ++o82JpK6VRhg+f668Aj6YKuBCp4i0wHh5e9c4Q8rCICLtPfA6RaySwkwnnobAfJyRIKMB/7t8w5hH8U7JeGvixIlt2rSb5+832dV9/DgLcb+GtMDGTJA/iJaauSaiXbsOT58+xm2dHkRRoJs3k3BBZUmBqww1btz45zp1atWSs7N648aNXrzIAN1V7poM6YC0Fz8sEybYrA4PF+dJr1YKFZcClQMHDhw4cODAgQMHDnyQA0k4GHvk+NH4A7GHVFVVcnPzxKyY9oPHJNDh9Jt9enraksWLlyxdWt5L/T7CF1REeCIVFhZ27961ARkEQ1ZqI/Ij3bv34NGjhzin6tNH6Th6wdDQQLoVwTZtWkVGRri4uMILGqia0V8ONQIMlwBhTsPCDuRzJmaGHAiObGZ8EDTatW2zbOWqqc6TcRk7nCqKKlVW/T2DsccRNHZHRwUEBIQEzh88dJhEYQkM2NpYp6Qkb9pMPNRzZvvizuUrVu3fGzN3wUKkmCw9ON4GzvxH+Coc7QCd8F1MzIaOGj1G0Xla372Tc3ajCjF9misuhhgVvQcn/HBxdq5B2SDu37uHiATZe6vqAiRyRhBhXhDodMS2JsA02qZN67AVy+/evQ0d3l5eipMMVKlEaNcIESQMnTp1vHb1Cm7r6hKWhM2bNkp3qp07tiNF5l5XU1PLzy9QhJCBc4JMg8aOnbstRo1cEb62QvkJwrb6ZDCXiSTgkgihi4PXb9rcqlWLvLz8H7ymstTw9fF2dnaJiSGi+uzt7fkEFJ1NiUcYit+///z5UwP+MHlaaWcCwBmePn1ORjz/ezs5Sb93H+g07N3HwMBAW6uzmHcn3P2YJ/j4EJoEDmXjwEEYJHUyZMzfInyNWIOZfIDBEPh8k8ggRf/5gTOnEXkqcbFVXIUgKnq3u5uL9F+4smBFJm/dE7WrqLhYlrAECh4eHqOJXGrI3s4WpEFAYFDqgwdU+MHXr19LSj7gkXUIyJpAkAFeOmBCMJ4+c35PTDTMMliNRgrImt23j+EdsnxEJQNrJJgtrFy1GucsVtB3lDtWh4ejar8wJKnAEX14u7ZtwlaujNiyBdrubm7BISGKq8qM5Q80anRwQrNmTe+kpFBt2D5KS5PiPFu3bcc0vlPnzv/7n0L8X0CKYfdsxcHpN3tDQ4NJEx2Tk2/gBD8MPH+eUb8BkbWpqOjdeCvL9h072do5VHkdG+l/7oKCwuCgIGhMmuIKQhZ2v3yRwK1Txqf3OwPcBEHBwTgjas+eBt1oXmtCCQMSyhmys3MbNGgoOuIZOAO8cMTz+5ISIAzQSEtLBb5+/+6dxuoa3bp3x1kLRZsaKJ6AyNAUgbc+Bw4Sgb2uh4T5EPOnNWR3sokBIyyB6hpsYpSbS5SYWBgQgFfvvLy9pzg56ej0gM6BA/op8AvLDLzWaDps2KFDcb379Dt/7kydunXPnb8AndLZE1q20PzVnhBHZ86ef/06CxjCpk0bgRjcv08kX/7y9SvMqbVICfPp06dv5I9Zry4BNTVVOU5pcCrswX/33oM9e/bAxIlIP3g7O7saGu8rEDjGEehB5Nat+Dvq6RuMGj2mOidLrfIgCnHiFvAkKEdlQ7levVmentA4duy4k72dl/9cxYUoBJDxPzbW1jo6upVc1k1eaN6saUH+W6oN2/fFRZKe5I816+IO7t++i8jNsDgk5MuXL/K9SIwPHz4o4rQMwFNz6swZ0JcEKkuZWVkG5HItvAWvg7FH/jl6xN9rpt1vToisi1UlWZKkJwmbt0TixvRpriUkJDqcszkwAHfPDE8iU9DmjeuXh4WBMMKCTZSuz3bZIgcUFBSoq6vzDxTg3EWdDT4L51QlthZEvODTZy+ePXv26BGR9fzUScLU0NOwd9du3Zo3b4Hjnrtoa1GqAOYJ0BB263PgIF+wvZLYZgRWJ2L30BkGbK3Hj4dGTk6On59fWFgYzGpzAxaGhhAxZ/Saa9UWlpaWwHAcHexDAuf/YmR86dJFJC1JQIR7QE/YHjzw99PHj2CGfpWZpaKs3LSpBiKSBvLlVsapgT58+AgTbWbW64yXr1RVVHDecXl5SuCypr4+3oj0z/GY6g5qtIur6/dEFdq0aUV9R7r9BPA9fU15QSLVX+xI6Ao+jjrFyJEjunTpujJs2bWrV0CbV4RHED7n0hVh8/z9OnXqoDirRWVCRU2tp46OkekQXT39nj31aHUemSgsLDyfcOmvP7c2aNDgQOwhyrb25etXRVxYcXGxmpocMqtWCGpddcIEwtsQ2sJWVfD6yPPnGUfi/0FEKt4V8BprYTXGfFRlWhqlJAlXryXu3xsDfzlEmp4LCyVmhxzYcPqNSMJ4IeHc7uhoZ2dnul7PJgxIoJQkB+Tm5urp6Vb4cSKYQ7u2REpWyjcJcO9+6vPnz7OyXm1Yfxl2Lyecb9i4MczTLVq2BOagqUkkNZs6bZqvp2enTlr4i3DgIBHYqr+gMQIZAvMoum2B7Y5cyhpHpw5ubm6bN2/GPGHggH5jrMYhIntdec21agusRjx6/GTQYNNWrVvH7NwBuzM8pteXqkBPq1YtYPv86dMNm7fUrl0bOJKwEqc42Yiycj14NUaNPn/+/O5d0YsXGfhd4BUNGzaAM0j3peig++fQqQKqsYlE2cDfkbKfxMcfDeRVpDIdYmZuPrrKl/CrHLQiQmULZfSnG/MBgaxAdqqgROMJ7dq1WRG2Mjoqysbaem4AEaujCHujnq6OrePElWFh1V/+iIMOnTrPnDXry5evN27c2LB+XfL1a9AJnAG2QBtgeyslGbv93Ey8PtrC0n3qdLo9TUVF5dvXryBhfvpJni6O+fkF30pL8QpIJYDuf4FDOkVYX4EPgMRDpNwDxTs+Pt7UaBCO1EKVUsRdSpIAYmvSFFfMZt68ETdYmYM4CAwMHG9l2f+XgTrduyKe+GMTBiTEyADPT2FhvoYGnyWBGlThpwsLKC+v4Ibh75+T+yYnJ/f582cFBW9v3boJfcVFRR06dw5fuRwYeXU2lHOobhBz5hbNIuiav8AxlKMRH7GgMQRqvLub2+zZs1eHhwcGLMAxCbNnz6kRzsEDjYyvXLnSp2//V68y1Js1g57zCZekyzl4g8w56DTZWU1VtYVmc/HTDsL83bhxI3ghwrm2OC/vbdbr7CaNG4FQkgtVQOQsS6cKiPRB8vbyknqBTbu7DkzA1Y1p4Cyxs/19cPgfEAb4johjC1KC0PBhfsNPOUUYRLgk0d8SSDCUlZWBo+obGGJ7o+mwYYqozTzR0T47+7Wfn98maaN+qwqPHj9p17EToxN+NHjQsOcMzpj/IDWtsPAdrtduZ++ASzHSvRUowE9d+O5dw+L3slRcZgBUpoKCgrZt28g9tkoE4Kvh2swBgUFUalT4EUQfBb8bvKhILUSGBI8YbW5ra6s4acClQOXAgQMHDhw4cODAgQMfpCEJGzZGNGjQYPo01/fv36PKLUPzI6BNm1Yes7w3b1y/fuNGRJpN6e8ShlT+8QxPJLIgSEPBdlUhMQzigG1haKqhDi82f712/cbSkCBt7c7cQhcHEajQeiCReYEyBrD7RZyHHsJcPoxsBC5cGLJo0arV4dh6EBAQ4OfnR+1WW/Tv33/zpo2+fn7bIjbp6OpBz+XLF6WzJJw7exq2ixcvbtKkidTVi1RVVeD1/n1JQUHB27f5mprNoVNeq4CUPQGRMXKmRoO8/Odi07ykwLV1qy2wLKWsCpRJAdCnb9+qimisBNDX+0Ws6DM6GR5HwryM6P1KlN8SzZmJfkb2XEkdbmhosCmSCNHcGhnp6uo6e85cuVdAc3N1rRHyh4HMzNctW4ky7mFbAbbgiXMPm5gYbd++ffLvv8vRkgBySZVA1bhyhSwK2rFz96SJjnMXLMzMzNQ3qNiYSaVzQGSKUZAGcHj7jp1Gm4+1tDBH8s45JjFJeP48Y/u2iPWbNn/79u3du2I5XgoHCk6/2ccfiTtw4MB4MpKyHPycge2JhIiwy1wNDSLCkq3Wi0UbeEOluGyMPr17fXCd6uTocPBQHKoJufw4VAnETjwiOKiA0WAdI/hdekQzo7/8MHJXuV69gMDARcHBMDFDD8zNC4OCyGRH1TrTCGgnt5OTcHCCQa/esF27asXcObMlDUs4d/7CiJGjEekboKwsqwKNwxWKiopfvnyFyDA2HNYsF+AZEbRnc/PR4atXDx8eK0U16E+fPlVo668mYPsgrQxbMW+234jR5sAWQPyiap+ZVBHgTWV8xICn+fPRhgqdiFhn5j8n2ck4RkWFUDFnzZqVeCN5nr+f3P2O4FRhYWGYJyBSHMnrzArFnTu323foSO+RNMMNA3Dn30pJAQHy7t072eOMccaF4vfvtbU6y3gqWQD6XpcuWoEBASBqsdQtZa0OCwMlDU6eOnv0aHxI4HzotPvNSY4LBxKThMitW0EY4ZynXCiC4uDr5zfd3W3UqFFw3+CeUipKC5VpMwJjEnJyctq2bStQkIlFG3hDhV6ZGPzBaNCAtLQHPj5EsqatWyN/wBmLg1wgUZShaOYg0KTAn+qIeXg9kieELFoEbbyGt3bjRlxLAVBtqUIPfYOUW3f6/TKgbt26sKvZqpUUYQmXL120sbFBhHaiKq8LA0UHWyReZWYBZ5D74j1Mllu3RuzYudtjqru1jR0iYktcxBQ+HTp2TEt7WLPW4xnmhcTEpMiILVOdr0KnudU4IyMTw176NWWNRsyQYkEL+kJPxVTuyxkCMxSBb2YkuyjDAqKmUZHGBArwm2+KjNwaGSn3aGaKJyCeOJLLaRWKiwnn3ad50HvSH9yXMfLHzX3ambPnhpoNkZ0kFBcTy9yqKiqVGY0gEPCb7Nu3d2FQcMTG9bCrrq4+zmqMRBWHcW0ZbGA8ey5BjqmQJCMJz59nxOzccSbhwufPX2RkhBQ2bKwWFbg0NTVbttQUa2Tz5pUgeeGm6WnQ69ix49bjx+EeQh7x3mXLSepuKiwsaN5Mg77mwQD9WBF3oTT8gQZnZ+etW7eSDReOJ3BQKOSS3JDZSW6Boi8gc8ssDgmpKTyhfv36794VddfRffHiGew2bNR41YrQy5cv6unp6+vriblmlpWVhYOMZTcj0IHP1qB+/Zevsjp1VEhKR6ff7AebGC0iqZ2Li+vCoCBx/B4/ffr08GGqIq6ncoAXFOG7wxwNu4k3khMSzvl7zTTo09fYxNTExAhVg8oGEqFC2sDT8oUmOKKNoVyPlEhVn485ILYEYPEBAcSD5uhbfjh5oIqy8qxZs64nJuFoZh09PS9vb7kkUMY8ARrV3/Uo5dYd2L5984biSEVF8nE8Ae15+PCRpoNN8vLe4uwIUgNfkhytmrIAF2a+ei0RkZmBjv0TD7eNpM8sVk1BDsCLngoJOqWuuyIZSYjcutXuNye4jjdv8qT4MApKSrVKS7910CKy5WRkPG/WTCztXKE4e/Z0cZFYiVxv3UzOz8vDJYq1u3Tp1Emrd+9eipC/Lq6u093dRo8ilgDL7Al0YUQDZWQoLCysU6eOsooKO5gBCXFPKnuL1SOaxYqjljmTpUPnzZ0LUzUO5OfAQSKIvb4oa2ZDYSD8jshHD6gCnSdAD6YK1ZAn6PTQffLksa6u7sH9+2C33y+/9Onbt02bdslJiVs2rsM/VP+Bg0RwBlAxgSGAJFHQFTZs2ODFi4ySkhIFRQLADIWrv2/YGIGdfSucHTU1NeMOHjgYe6TK65vKCKwlwBa+cnDQwmvXbyQknIcfATobq2vUxAAGth4vULPnTVil2OOI31BQ5nGEaI4cbL+j8nOVCvDrLVukox8ujCeQb/fmBSrExsZOcXKydZw40VEOmcGxCxPleqSIZEpywe5oovYZfGuq59HjJ7Btw+99JB3c3KetWbPG09MTG0ulW8j49u3bh48fUTXzzcNmln379kZF74HHFpeZl25Vmp4KCXapuiuSpkISlyTg9QlsRvj48ZOMwcrwUKU/eoLLaw8fPkJEQY1qi0QyP2B6+qPU1Pvr16wG+Ws6xGzMGCJqRF6EocyYcPxfaFP2hDKwVz5IvH6dXRa1zD6dEC83EcyhbICgTvENYaBdLV2yhCuyxkEKSKT6y6teEhJ0zwNVmL9gwZLFi6kFPGxSKCoqUlzJVVmgp6vzJJ1IKWg5zjor6xVeW0I8SQ7iKykpcd/emLzcHN2e+h3INIWqqmq3UpIzMogBAwcNwhOwIlCrVi0VFZX8/AJFhwtPn+ZqaGjgMdU9OfmGaPnTuLE6EKdz5874e800JytjGBmZ1HTCABePnRDwd79778G5cwmkS9Jk+I76+kT0AlKVJqi9SiD+Ay6SD5TNXeQkqYT4KQcf/RDOE6iLKeclDN7CMylA09HBYcCAQTG7o/499o/f7DlyiWmmXI9wOZfqxhNSbt25k5KCeEWjMUBZgm3r1q1lPz8Q4H+OHrl3P7Ubudu6dSspMiu8f19SjxRx8srLLEfglAxjzEfhEuyTphDJGBwdbKUQRzjKGZE/GiPKGTotLcwrPCeXApUDBw4cOHDgwIEDBw58EJckRJL+5XLxNcIoKir+RNp6aiiw9QNv58+bm5r28Nix406ODrCrp28ALE0u1cSwxxEii8CrqKgo8XwlGesWSrx2QUFh06YaeHmEcSqBtgUkxCbAZ9sV4zpFLO/AZc9fsCBk0aIJE2xFVxbkwIEOhs8xot/wkuRDlOajBd3SKjxjwuzZcxC5SIaNCU+fPq6ezsE9DYnsRqqqqpmvXlGddHcURBoWMrOyEhOT8Lt29g4tWmiqqapu37FDodcmdU5VSdG3j+GpM2dcXFydnV1XrVqJhHsXdOzYefLvv8329z92/AQi/CV2Yet8jfPPEQYctzB9miv80XHQAtE7qMZYEjAY8QLkwy7A/RbRpjZesLISy2hQSrkh0Y8sD1xAtPPQjQmozDLPjk+gfzx1oe3btZk3b17ChUvz/P109IjExLJHKaiqqmzatHHV6nAba+ulK4hABbnnXZUOoNqFLV822ZUocUg3cVy5fBG2vUihJDtwzdlt2wkx9SozS6Jqjxjv379XUVGWy8UoCCClQxYFuTg7Y/XbzNR00hRXWQKRqVRIB2OP4Mc/JHA+aPXm5uYiosnFIgmgesbsJP4YZxIufCVrYkt3iRTwU/T0UTri6dk1HdpaneHlOWsGtI/EH9u8aQO8QhYvljGQH3scQeP8+QQcnFBKk2hs9T03N7dDh3ZKSsy4q1JBZECoGiVG+i2mP6jIwViYZmVm4iBmVM28ADl8Ryiz/1NeyIw86KLTpVeQlVVJCfOEraSrMTb0792/HxpAG7BhvTrY/Z88edy3b39oiJP9A+YbeLHFVElJyZcvXxRyfSSKi4vlmOlcNEDaREZGLAwKBqoAu8KWKnD+KzU11Qm/Eu5GNhPGg/Jx4cKlsBXLcYJR6FRoZdNKA/6jY5a45uDbqr6cMrC5vWi2X2GlZISYTkS8RvkymqiJjpZClcETEMUKqIG4wbhs/myERoMG9OqlHxsbC21ri7GOv09xdLCXUWL4eHvp6OgC90BkAIBcwh5kBMhD/V69GE6YWa+z/7t4ARobNqyXy6fADTx3wcIpk5ygvTMqOivrdYsWkoW2fvr8uWlTDblcjEKBqQI0MFswNRoEar3UgQoYVJkFby+vI/H/eEx1b9+xk62dwxBTY/ZgsUjCobh4HB8Nl4XLaMsIiVI71TiMMR8JL6AK093dBhoZBwcHIRnU4lGjib/lpg3rxpiPLhdGNBmEBdMXkrm9f1/UVEMDsYvLSFIkQdQaLKP0jHiI2LKlVevWERFbwsP/ADYMPdt3RX0Hcy0HeYFR/AgJ0Q8EKv3sY4Udgqg1QoHJg8VLcYhTlyBC14x0d3MLDgkBqrAlIgLa0Am7uEZBFSLz1avmzZshMq0nImwFTwsLJRbaT588+fr1q/wvjsTHjx+/fP1aaSQB8TKHBAQGQXvCBJvV4eFs+VNa+g2gpKRE3R0tNJvb2ljb2VqnpqUfP34ckXMqbE2HmNnZ2tSU7KLfB/jTmBI9NP//io0JvKPoQQjEIVRkAv1IJX7lvvxI/k8tyxfCb1JAwkIUyH2QHo4OhLvB8OEjdkdH2Vhby67ZDx82pFOnDtBYGRZ2+dJF96nTqtCkgMs4uLkyCxqePHmqV18izZEc1wdBzU1OvgGNZcuWzZ03Lzs7R3ylH570z58/V4c1HfFBNyyMs7Ro1aYtdGpra7dpK/GMA1+fPq8NGznq9q1bkRGblwQTSXtR4Gn6YLFIwu7oXW7u0/Cp5ZX59LsH8ARjowHr1m/AavH6TZulsypgwhe6OPjO3Xs9dLoL0JxIYZST+wbaTZs2p4Qlw54gYJ1G2KKpiLyokl//3bv3E69e3bt/P7S9vDy76+hCw2LUSKlro3L4kYHnawaXYNgNGLShAvsA7Tx85xR4t9OeKRcXl2PHT8ycNm1uwEIfb68DB4nSgU72dm4eM6twPS/rdfbt5CSsJaioqJKXrPSEtNlKhDp16uDUHyDz5e4a9OZNnqqKSuUXOcYLclR9U7ZHqJCbRElbq1MXbcJK7DlrxtlzFy9dujDeypIK/htsYsQRhqqCiNUBQbt8/kW8Nh9PoKdGRdQ4kirQV+goYwQ95RFiZT1CtEMQjdxoqDeZNWvW3XsP4g4dPPbPUadJk5EMqdLwwsSmTRt3Re3GpdwcHBzkknRVfBQVFQP3znz1ih1IDW9F79zu5Ttb7h+Kn2hnZ9d1a9fOnDXr1avM5s2biSOvPnz4qLjsbQoFpgq+Pt6H4uJhN2rndmCGnbWAKrTDFf2kQIsWrYyMCBsC/ICwncz/bsUkAe7jvNwcLE/fv38v3UUwoKB8hdUN9evXnz9vrq5uT2hPd3eDaWn8uLHSncraxi4h4TyQBCx32OZUoNHQ0NDQqMVKx8bnWynOLy9ijNgGBOoaLl5MsHWcSEmNYUMJytSxY8zqVavOnzvj4+sro0cWhxoEsVOaVnCfCtDp+bOe47mfGbrDCm6gexGUfTBi3v8iOMbIEcPU1dVDQ4Kp5cCePXVXhoXduX1LXpnRJcWlS1eGkY4xFPLy3ujpG0h6nm7ddfB6UHFxsexFiyi8e0dUNf769WtHxRRJEAe4vqnHVPeEhHPBQcTKGV7dxO5GQg4q54yDTQaaDh4UGDD/8JFjly4mINKvFxcvq+nZkKocArOdCnzSEf96ATYmIL4Jqlz1pyv9oEB+46sBq8QYDComXmdlWsvZXYwoBcTnmIQYMy+DKpD7pI/4vOuJSdv/IpzOd+34a6LT77JkVQYpNHSoWXR0tLXFWDePmdADu4oWRFmvs2EbHBQECo9AhuDr69u0uSbOrqYIrFq10sXFde/evbY2Njg+AVUU9fThw4e6P/+soOupBICcwb8nbHGt5ai/to0wH2MymLh5pK7fV2aDuszXWTFJiI8/iqtXIoIkfJDusxn4oUo141qnWlqd3JynQEM6nmBuPtrJ0WGGhwcWNGy9Jz8/H7Yw+VHmcnZYMz6APg0qSagVUSKyQlWPurCUmzetra0Z73bs0H7DhvVR0TGER5axiZ0dcYNxbOEHhHhux7iNEOvOF2g6oHsVlfIv8tFPjRDfnS/amMDnZ0w7qrehQfCS0MiIzU+ePEakOwpez8OTdCWbFGA+jj3wtx8ZV40I/V6swi8CYWBg8O+/RPyurc0EOZKE/PwC2DZr1rRq0w7iaOaFQcHYzLt0ORH3CX9VftWOgXJHdnwnjB0zcuyYUdCYP3/++YSLMbuj/L1m2v3mhNfkvo9Y5+oPgbwCNwSsDghQ9UGVxNpIeZQB6Jd0xlj+7AviCXgEop2CckAqny4Z5+GdFw8GGQIvaCZcuARsQUaqAJTAx9vLwcEBqAIigx+sJthYWloqyA3ywMG4PyM2Q2OM1Th3Nxf2gC0REa+zMmfM8lbEp2PgoCPgCXsIpfm3ly+JPA1Nm2r8LJwGfPr8uUH974TP4zTHwUELD8XFR5J/i2VLFg0ZOmyshYVc/uhcClQOHDhw4MCBAwcOHDjwoWKScOb0qdXh4Xl5RA6EL19kzWv0w0Jbq/OWrdukNiZ079aliUbT/65e79+vj8DF0dxcwt2oWdOB9LxvgpddeecUZl4oP0QeXmHPHz8SRmcdHewsLcYeijuC07x26NQZx9dzJvsfEGLmNqF8iFl5SygPY8TrEWBGYIck0t8uz1tCWwsUbEygnaR9uzZUyiNXV9fZc+ZOdLT/5Zf+EVu2ODr8A53yqqBUIaKid7ds1Yr6rHt378JWS1tbVXJTwFCzwSvDVkDDytLi/fsS6WqaMvCRl/O6ceNGsp9NRuBQ5pOnziIi4nPFzz//bNDLkBe4TAyAvza2yvL7LfDFquCR9eurjR0zCl4vX746n3AR/27zZvtZ29iZm4/mMjTICIE2Q0R76hGf9QBRfyB6vDH/2cqNBiQoYwJixCfwzskXykwlGKSbJ6izl/JiqOnzLCOgmeqnrpJKfwQvbE/Ysf1PWQIVsD0BGg4ODocOxc2cNq1N+/aWVuMH/EI4osglYPffE6d37fgLGgITsBYVFSPSjJB844Z2l672dr/K/okiQBkTtm7bNvn336EnK+s1yBlhVtAvX77Uq6eoYpFVAuyAhH2QcNG0RcHB375+HWhkZGZmhniBK1KgApIAH4ZIDXXrth3QMDQ0qBJH2+8DmCfYjLPq0kVLipnDdIhZ4vWrv/Tvy9aEcnJzVVWJh4GKxWGqRCTYmV7oLkn0A6kRZZ2si2EoWyLQoGGjrNfZwm4bkFaODrbwQqTQOXP6JFHx1NLKyHgwzsbFEYYfCuIEGdNHIqF8QImRuoQ/XIGPITMItxKvrirbZ0CAwwC5S6U8Onb8xDx/PxyisHz5MriloRMnR7d3cFQcVcAfdCT24DZafYPUewRJaNq0qZZ2VynOOdbCCrYXL10xMTGSC0l4965Ijp5LcgF2CurTu1dU9J7wFaElJe/dXF15F6nEI4yMu7HMmY22X0ZQW7Vq6WBvg6XZ/QepR4/+g7MhwS85xpxwTOLim8WBmJFLwsfzqeK4R9B7pVLzhLL/6ediRDPzEh8huuShXRBiyDraFWOqAGzz4IG/YRfYwshRo4GrS6fZw8zr7ubi6GB/6fJ/V69eCQmcD50DjE369O3fs6eupIojDj+4dOlKLHltwtyigCH4+RFZWT9+/Pj0UfqadeukuHJJQfGE2bOJCOk1a/7Ie5v/8eMndfUm7MGfP3/+zkgCHVQ9BMwWgoOCcL++vn7vPv0kjViogCTAB/Tp2xfxFoGio6OrZ9kgCqlpDxE5G8lyEjU1VVDo5XRFfIDThiwL8/L0/PvvfUhCDRiHJXh6EroIffkEpMzbt/mgCiBesA7Dc5ISoGyPShHum3yzIOtU9FMwOhgjuuvqvhZOEugAcQMvT0/Py1euHjl8KHRxMHSOGG3+feQm5yAR6HYsKjJB0E2NaKH8pYgvxWFZ+DI7GWL5LiuCGVFkAJXzhLIP4l8LFBiiMHLEsC5dukRs2XT50kVfPz88gw74pV/soTjFUQVgCGtXE2XC1m7cSD1oKbfuNFYnEgI+ePDAlUzPKimwsmtmajpo4C/5+QWyZywtKSlp166NjCdRBEAOT59GVCmK3Lp1gvV4O8ffEJFWzpJkC6XYvMCwJ7DFHnWb4VbXLtrdumr7+XqdPnP+woWE8VaW0EklI+fWPiQFLV6ZkcSMbUwoZf2BmIsF7H6SJyBafIJgnkB9eikZwsKXHZU3Dn8Mok+FdOsH7bMR4qcKvEuEjbHRQHghcqE27tDBPVG7TIcNkzq0AAgGnl4xawXCcOfOLVD03755A0KpfQciV7KKioquri77WNCmnjx5DK+0Bw9gPPTAlbhP8xCma4LkAVn3y6BB0L5/717AoiWVNn1jnrBy1Wpoz5rluXz58o+fPmW8fKWh3oQenwDaLDzOVRsWVTmg2ALimRf27tk9x8dzhPkYYAvQqafXo0LdrAKScCPxuourG0jJ4cMIg4WNtbWZ2dBqUtgPJ/9OSk5JSbn5KD094QyxltZRm7gdW7WSacEmIyPjUSphQjEyHdKxUyc9PSI9kYnxIDlcNBnHfPnyxbCVq6C9OCRY/APhjw0C5cnTZx3at+M3fhKpjVq1aol4EVfMwGWRuSAF2hwQWxni72Sfp3wM/66GhkZ6+iPx7xkQZ8OGmsILL1rExcUBNcKeSHIpYs2haiGmWxH1FhIWQy8oGJH/Pqf8RkReEE/R4PMooHgCy21AqPcR7yLbt2sTGhp6MDbWyd7O8XfCvdDRwX6io72VpQWmCm3aE9O8pdV4WdKYYBQVFW+JiDhz4gTQA8RvUP5z21bjwcQy+eHYg9JN0liRnTTFNSIiwtnFpV69uiICASsETMzfSksrP+2p+GDUN/11/LixVuOsrKxwspRvZE4cGltg+B0xbz/Eo7VACcyGmHh7eULP2XMXEs6fJYylVuNGjzbngpuFQUxjAsUT2P6H1ADe2FJ6UDLi/UFZfKAWaSEoi1vGKn0pP+iSBy9ClFI+atQ1CwxoFuKDhAROrLye7t27du82Lyf3zaHYgzOnTetO6vFDzIYN+KWfFLYFfAgmDIi0DKSnP8ZJF7KzX++OjhJ4FLCI7t17ODg4iKYolDhyneZx7B8iQWf/AQMUl9RIIEBq4byoy1esAsK/ftPmli1aZGW9btCAWOPAKx1fv36TRZTVUGDCgIjKORlnzyXgEhPr16xu2KjxIGPjbt10eur1EHhHiSIJBQWFSdeu9omMAPmOD7Z1nAi3kZ7uMsV8C3GReCP5xL/H9+0mgvcN+vQ1NjF1c3cPD18t3+UZ+Ckzs7ISE5N27tgOu8GBC4YOHzHe2lp2I4OHh4eDrQ00xowZI1FKnwFGxrdu3enYoQPN7ZKQZ9nZ2VgLJ10sqGVXPn8MJGAOE8ockGA5ywdxCAOgazedo/GHGfUXxQEmuG6uLvA6cfJMdNTOLZs3YhcIRwdbbinu+4OwNULau3zGBMQyqdG9hanxLG2fZVJjrwjyzkt5GAvzPkJshwFyF7TLQYOMIrYQuSZcXV2dJk2GWRmoArywa9Ch2ANrV680HTasb9/+0mWswz7BLVu12rt/P0O4xx89np6a2p4QFIjKTScdpk9znTDB9sWLl/+rXbtlyxZS10woKfmgXI0ZAgVGfVMr89HWdvZAFTp36ogH0GQdgyfgHsbqDDY1lWJ5ZWkx2srSfOHCwLjDR1eGrZg3m3DJgD8QV5qNDRGrCQLnLFboAmJ7hYnhd0Tul8sZpuigf0T5FQpyQKL38/kgMc5Iu0IRtgUNDXUXV1d7B4cbN5Kh48S/x2SUHhgwycJLljNQwGmOevXpE7wkdGvklh4kmcGPUpVgtr9P585aDhN+DVi0BNSPFy8yEGnMbNy4UU3PfyojQNRQ0QuAq9cSQcs9fuzoHB9PvV6kOuoQQR8viiRcu34DVHCQblSVZStLiz1Ru1Ju3akqY0Jq2sMN69ffTrk5aYrrmQSiyrfiZCuuXQ9KPK75BZwhZs9edxfnHno9Z8+Z01LCGuB0wLGOTkRMUsSWLRKRBH39XonXr44fZ0n3ICouLgax0qRJY2oYpS3xi1TBqywCmYPAHjoECmiBMBsyeNO6NTLeM9i2ACfZE7Mbdrdvi4AbgKMKPwjEtCcwPIRZbJnP5YBpQOPFMSPeoDI+QFcWGGRb2KTOe/Y01JvMn094AOM86MAKcDFUvIYH26zX2YcOxW3euD40JLjvgAGIWDXs0alTR2FPSlFR8aPHT65cuYLI8IM27dsLNPrDmPVrVi8OXeE53R12sZyUBQuDgixGjTx87LiYOcgF4tOnT6qqqjJeSWWCMiyA2PeY6t6DtCcPMRs2etRw2ij6cnB5cALexVwUZk/sBItornFFRUVjLaxycghj6c3kpJionQaGvc3HWHDGUtHgc//jr8HMWi9glmFmLAVQWj4Gf/EEpnMjm13QrQp8bIFdwxnx+yDxmx8ZIgWJsC2QHkFGpA+S0aABOblvLly4sGH9GpAewBagU0bCIAWInMuH4g4dICqlqjdt6j9vgYqK8upVYQMGDqxCekABniZt7c7eXl7p6WnYlAf0AITYTz/91JDTHHgAFZTUQgktFwgDbA9m8A3gUqBy4MCBAwcOHDhw4MCBD6JIQlraw16GvRERCf4F96iqqsjucVSrVu1v375KceC2P3dE7fhz0hRXuXsWiYM2bVrN9vdxd3OJit4zethQDy9f6HSeMkm6s034dRxs4evcvfdAfI9hQ0ODdX+sUuJ5QJYFJOTkNGrUSEmpLGQZlQdxMmwFiDoEn42x9II7xTQpsMyqovxHf7Wz37xp46ZNG8X8msKgp6ujp7sUkaFRMbujsT0B23k41CCI40jA9jbmDWPEGJRSPh70e5K/rqoAv2Tskcz2O0IMnwHeZ1MhCozoBcRa+WMHKuBiSQkXLi0LXdK6dZshZsSy3/BhQ3DiEXhlvc5OSbkNnXfu3Dp18t/byUkNGjbS0dOjf887KSkF+W976Bvo9dRHZIyyQP/gvfsOrFsdtiJ87aHYAy7TPJA8bK0goAIWLfGYPh2e4dxcInKxaVMNSU/y8eNHKY6qclBi//SZ87C7O3rXitDFrdu2U1NTo7s1v8zIeJL+UNhJBhibMG6P9h06qpCAtkEvwwk2dqmpD7b/tS10cTB2D+MckJA0kQl8BnMlVhlmujGBCk7AwLYxHIdAmRd402h5iAKvX+QFi2FPQHTvI/7MbHRpRZ22/BBel4aG+rhxVuOsLJ8+e5GURPiX79q5fY6P57DR5t2795Aic5FEuHiJyJV05sQJ7W7dTIcOhZ7MV68yMl7ERO383dmt+kzKILv27dvr4+Pr5kaYVRcGBWlrdX7+IqNmWTUrDWWOLRlv6Z2iSEJyUuKo0YT1k14eofI9jgoLC2fOJFL6wFN9IPZQ1YpOnAfDxMQIZ5V6/Dh9zmz/+pKX7sOHWI7/NSYmRvzwZbjj8/PysrOzmzVrhniyIy8vX1OzOZXXCI/kF2RUW9ysR3SjubAx9DOIcDcCONjbXf3vyq6o3fIqQEuyhVDsfTR8eKyb+zRE2hblcnIO1Q0iiCvVKfJ2FZC3hHpe6FEQAg9mOhbT+ulRCgICmhGfekJPgo7IzIbjrScMH2amqqpCeAbzfJDwcKANr8nAfQqqbm4iZn0c5R+6dOmb3Ny4f44lJia9ePFi1aqVwsZLCqff7NPT0+D8c+fNQ0SMY45EGj9Qsi9fv8olO3uVAMQ+Fi+wvXvvwZ49e47FH9Fs2aqXITGn6unpN22qLqNO1r9f70lOEx89fnI4Lo74IEsLrm6MQLA9jvgb5YtftGA8Nk9AbB2eB9EhCnwui/hDBU6O1GECTsc7BXVS6i0p2EK7dm1w0jDgDDk5uffu3b+ZfANXQQb0HTCgffsOurq6zcjwAyFfuWLAnXnz5q27d4m1jKuXLtVv1NB0iNnKP/7QUFe/dPk/6Pzn8OFzp06uCF9b3SZieHy2bo3YsZNwVLYYNTJg0ZJKjqWu6RBFElKSk7y8vT9+/ETvxMaEuLhDlUMSgCHMmuXZtVs3VKVBMAyAsh4ZScR2AEOFy1uz5g8peALg11+tHe1sJcpxZGI2FBQCTdIzGJHCAjhDn969GM6R7HgDsi3QaCCAOdBDGvgHM2NJ2VcocKHFy9tn8kQHEFVyvG2wYeHipf82bSDSMP9z9Ajcrlyy1BqKCr2NES26BgkKGGWcjTU716owvyFjn3leejQz/wczZnSBcznex1QBkYEKVy5fDF8ROmy0ed++/RlFjpqLPaMDVY49eODalcvQnuI2zdHB9vSZ8+vXrN6+K0q+yiWI3wkTbP/6809oT54y5dWrzObNm4kZnPDhw0eqhEtNB0gY+CngdTD2SELCOejx85yBUwpKl3CGDmAaXqTztIuLC+he0VE7QxcH4zTQ+KPl8Q1qEgQaE1gxygIGUAKE/yA6BMgB4W8pIVrWI8Sn6jPZAvOSBAoT/lNQn0q9JTFbIKGhoW5sPAheiKieRBj9gDNkZDzfuWP71UsXYfcXI2N8uE4PIrBYWVmlEy8inwLOeYrb0Ch69+5ywvnW7dt37qyFK678+uuvwA2o8Vh2wQN+9b/LS0OCYnZHGfbuY2BggMic79XEIIaJgaGhgbeXV3LyjeCghRz3FhNCSUJBQeHbN29AKr1//57xlpWlxQizIa6uroourIYZQpeuXasPPaCA7zBgqJ5ePgsWBKxdu0aKk7Rsodm2fYeTp86Knwuvs5b2rVu3DPTLXBE+ffqUn/+2BS+Kmr52goRQBZZ84WMI9OhPgT5FglZMKg5i7tSx/YLgxfP8/di5GmXEwAFlxUGiomOcHB1+tbV3d3Phnv9qDjEdCYQfwrw3GVMwO1iZhGQ8AbGegVJGNDMvhQp7Rhflg0QC+yBNcXa+cSP58qULuMgR9iZq375Dp04dhD0jwAoQOfenpd6/d/fuu4J84AbLlxP+n3Dbg+bq7zVzRfhaRSiUuFYRNPbu3WtrY4PjmMXhCSCm6vz0k9yvp2oxzmoMXjQFhQOIWcL5s/BHBLbQp29/6NTV1ZFlfqQS22e9zsZpoNGPWpNeRN4CagBt4isvvs6a7MTiCbRoZkRPgYr4LRJYNmAHJPaxDKqgxJMV5RfBzyKo46nLKj9n+ahSPllE+3Fo37H8UoAwwP+YMOC+4vfvnz59Do3c3Nw3b3KUlGq9fJlx6WICYqFbd53SUkJUdu/eQ0NDw2PGjApTk2GBhpDH3XsPHj5Mwzkhr1xI6KCl3a17986dtQ2Jd5Fm8+ZVSBuw99HCoGAzU9P1mzZLlDbmh4VQkvAgNc2gD1FG7ds35sMJ8stqgs2hQ3GgjSn04v7avqNBgwbVkCHQATMETJzb/twxZbKTFIcPHGR8/vw58UmCqqray4zn1MSc9za/ceMmlHslXVBSoLlRMDNv0Mbw+WxQZgf6ACE+RcL6mRgx3CwnJ3vmNMI1SJhHtSxwdLAzMxuyNTISnv+ly8O4HOQ1DiKMCUgA76Wr6wgJykDC7ufnCYh9k+Njy1cHBXonCHRAYjyAtM9AAhUdskdFWRnbFmbOnInIejepqfdP/Hts+18vXzx5ggf2H2SEG/du3y7If9uyTVviQFXV2rVrA0MoLCjQ1NTEWuOGjRHbt0VE7/tbQZMfrlWEiHVu112fPztPmfLiRUbz5s0qTDr+5cuX77i+KXZGgldwcBDBFkjzwqKAeXq9DPv/MrB//76yyDpgGjgNNCKT3uIqk1yJSSTS74jOExC/GVxJiTHZMeWGIE9dupTAJsqyQAXqcPYDTs2YDFfGsv9JIcNHFXjvljLOxopbQBWZF5AgUYPI5Eji3zOSLuJQKMvHbzGW2Jk9++mz58+ePX/1KmP9ukvQcf8uscahp2+gpd2leXPNLl20UOUyB3ha/whfdTD2iMdU97kLFiLOUbkiCCUJhYXvsAsNrrXMgKWlJWh7CiUJiTeSDx3Yf+rMGcV9hFwA9xxOEThixDAp8qL27Km3dMli8ccDHb+ReI0SB69J1yOs1uAe+poK7qH7ayLE5gOIf5fp4c3uQXwSRFyPI8BER4ec7NfQgJtHETwBJtQFC+ZfvPTfXH/fo8YmiKRwP9SqWw1ChQuE1DDa3avEvr2RoPke02ZavSREu1HL6iWhsjVCRqgiotYCEe0wanlQwBIgI1ZBiA8SEjiL88dAl82vVla4r5i04j558gwfO3mKs4Z6E8bvs379+mfPnk6YYIt3t++KUqjuiJ8mbFIICQlZuHDhq8ysRg0bIl6hIoH49OlTo0YNFXdV1QQUW0Ck5Ll2/UZCwvngoKC83Jwhw4jEqd266YhT4lQYGLaFDp2Iij0/iG1BhFsR1Ua86Y/OE/g72ZkPEGUTQEKs4gwpUXZMKeJfTCi/HkqAUPKEWncov2CeoRIJdGxiGR7p5APxz9eMwyu0MDC+PJOo8H931liJmUO7tm3gRe/Jyc3Nzs5NS3uQkpJ8+tQJ6LmccB62xkPM1OrX79xZW1OT0KNattRU3Eo/zo46aaIjtJOTb1TzleiqBZcClQMHDhw4cODAgQMHDnwQShLS0h7qGwilcR07tG/Tvj0uHUpl5BATYpLRnTu2T5riWiMWSLp36+LlP3fH9u3z5s2V9FjDXvqP01ILCgrF/6bv3r2j3I2ysl5raXWiZ3MTZGMVXXG5vM3/LmL1sNduEfst9rt0+PoSqWN1eujN8pg+Z36gIoq/wDn37Ps7PDwc2pzrUTUHY4FQzJBE2shy/wFUvkymRD8bD3x+BfxLdUJDFNiuAgKTfPGdi7dWqcQeI8IBSZCDoIqyMmx1undlXBh998K5s/CytiXyZnp7eVaOwMR+Rz4+vj4+PmvXrn2TlwedHz5+bKqhLjBE4evXr7Vr166EC6s+gJ8IxA6WPHfvPUhMTELkmuX6NasbNmpsYGiIrQqIV1pefFAOSHj+/cEdkNgChOGmiLsZxgQSzIAjPJJ+HpbrUblAoEyPSkqI3kl5HzFm5FJ+fyElXmK0Ul6sAu4UHKuABIcrsH2QEE3sVOyGxH9mAR/KglzMCxrq6vDiu1f9/d+XlDx9+hxQUPD2ymUixrq4uPh2MvHUUBYGaGtqarZsqSkX9yS4gO27ohBh9AsKCAzijAnCULEl4fPnzwL7La3Gnzl9EklDEr5VOCY17eHtlJvh4asrHAk31s5du3Zu24p3058+YY85dpy4zuvXr/135UravbvQNhsxcrCpGTRsJoxjj8/PL/hr+86TJ/6FwVrduvfrTwSizZzhIcKe7uhg20tPz2nSJESGI1d42XT0NOz9IDVNTMsaDEu+fo16VPPy8jSbN6Pcjfj1J8G0gW2fRYLkCCPXCxIkINhEQiDYQmTkiGFwyLIli2zsHeWVF5UOVVWVgIAF0Lh85dpcf98kLpq5RoHlYVweaVNayrxvS/nzGyJUrqLTtXw8Twuvq8rkCeypXYmWBF3AAYxABf7LYsQqIJZXgACXADHcAOAo12kzsrOzUm7ehF0QQfq9++DUIorOK4ITC8Lk6uTktJok5ICXL181adJEWZkZ41ij85/KjjIvMl6KFcwZMGFA5B+x3y8D2rXv0KNHj44d2ov/Q9FLd1MOSLZ2RIjzd+mAJMxBUQRP4PUgQasA1Ft83QIdaBFNILBjGOiEBMsoVgCVYKrAvBp+ByS+7ytoNUGYDxISzw0JCfoxxfdHoh0hdPYXnz8o16vXras2vKA9dkx5kEBO7pucnFxMHmD31q2bJe/f37tzOz8vr4OWdps2hCOTZosWzf/f3pXAVVHt/4P/118rd1wAl/9TNnNDFjWXABFN08KlXACXVyCmtOAC7rKUioHUyxUstTRJyyVtMc3U0lIvkJYGWmpumIAmmr2Wl//f3MOde+bMmblzN7j3cr6f6zj3zJkzZ4Y755zvb/XwsoA/4LcyLy83MiICWnCc9A4OBUWScPZsSWBgsMqZfXo/jCNywAhl8zBHn3zyyaAhQ1WGucNHju7YsR12tm95V72pmcmz5HX2ffIxfGBnx/b3V61aKa7+se//lClTMJcAwA7e//CDD9auW9elc0fmVaCrQ4eP+OILwTVnzOgnNdyiEfATv3Kl1KxT8Gt5/Xp53bp1yadEiEnY9ppIti5RcT+QqxeQ9LVnjSeMQYE5iDw2eKCfn8/c2bO/+/bk/PnzERH/0Ybo3avH2nXrX3v11fj4SQtTU2uhpM3xwdQYKFUjeQIyWhvTnBZPtVS+JKRPmSSaFyMDc0B0cEO1lEkSq2JTKZMktsWUQk+sbmiW7L/xLLJNVmci+/dDxHt3+vuSM2dK3tqwHscVgZKeDz8MI3lIcKA9OENGeuqGt97Bpr2z5y3s26dXWVnZgw8+2LRpE1Gl8Oeff2qMlFpLgDmDGKxd761+FjjD2rzcouPH2uk9Dfw7dMC0QUt4e1K3sOuDHVCCdQvxcXFKf/SLFy+XnMHZ37rZ7s6qAyadE5BxrCBHiapx4x4tfadnMXKVT7ZGqSvJYYS4+j1U5dYsoQoiPZAPLLQcRKpbQARhoNkCMg4R9ONgJD7SxBmQjWgDcaqa9NDEdfVo3swdPpg8UIAXB++UlHx/69YvXx35EsYZzB+gsHHTpgGBQaIKAsdWAnTw96MWlvB1/dsbYRADmsGdmOVQJAl3bt/GjudKgCXdwCFDYefw4a9Gjogy98K3b99ROfrjDz+MjY5RqfD998Um6QFGgwYNxP3uvXo3atQI0wOM418dee/9HXHPTMBflywRIgliVuDXsdOIkU9te38r/lpRdj0lOfmjj3YrXSg0NPzAAcHN2lyS4O3te/XqVbNOwZPu9bIyd3d3Ko2aSe9k+dJfqYQpdVAfVrQPCgA/X5833nxz5apVY0Y9BV/tZH0EM+jixYs2bsqHUYBHM3AWUMoEstBNmjlBnScoNM9QA0gldEabAfHqbCmgBqogNorLmQI/coZkSExNEQaxTbwAvXfvCZSSAoQBSi5duvjpno8XZaTCft+wcCz6gbHdVk6BsNjFM0Xis5OfHD026cXnL166fOXK1SZNmiD9NPHnn3/VdZUkCfYA/pOJg9LRYzok6GRKz549s3XLuyeKCm9WVIRGCEqDBx54oF1773r17vfx8YYHKw/8gD2bkV5yt/mdd0YMi+oWFPzYkMf7R4QhfcTC4uIzwEa+P336x5Li8EghUS56zMlIghKU9OdIOm7ItZQKVoRVxkXyNokXk46CamjcSBUMp7uR1yXbZOgqDQfEG6ta0MvvmaVeQKqcwdhVhfoW0gaqP+bDrJUDhmiHiXeinpBM6+cvXLx79255eflNeH8qKr7+ShDg3rlzB5swtffzb9OmTQN9bB7MIpJnz4NBskGD+tw4mYIJc6P//ve/Kkcj9BY7mza+ZQFJELN1MPHtiW9S9SmNldCqlRfeiRw0OKR7zyUZipWHDx9++/Zt2Jk6ZQpOTPjLL7eio2NEXQHQAEwSPv5kL8kfMpcu7dK5Y2T/fpHhYbgEToE6gwcNUOiS56931JiPCu7cua29srd/B11BERIiUN2BizLfLplkhckE2JURc5miqu1l9lOLeBhI/OxZKX36PAL7/3512a4PdiRNm2aP/BuxMWO6dOk8d1YyErRkZ1KSp9v8EhwWQ106qP5rJM5lTHCqPAFJj7oZpvaqlQBTmihO6tSMzs7jKlvo35MelZshGXumZEmsTcOADMp02D46EIasxAs/Xfrpp59OnBCGjrc3rLvw4w9h/SODgrv7+fn26C4wB4sNVDDfeH/7jhkzZsTGjsvKymrSuBFOAl1ZWVmvXr3a5pBgDeTk7datSljfIz1zAFy7drWoUHfx4sVzZ0pwhXY+vm3atpVLqf+vXfsD+/bCB3/179Q5KDgYWGJ8fLyoU31j20373o8doDQTIRY3IPfdlEMeGaqRjUmk+UxlhUEPKQ+O5EZQBaOdEkVR5OoF0UJSThjuGYYdsYToqfQrNXTI7B4lR2VDJPVYNdEG2XVpWMEfLEO7dv+ndAju6NSp72H7008XkPB+3fztt9+ARXj7+qVMT/LanI9qZeJCJZggCX/9pUYSuun9rmZNL7S5xRFwP3XleK+He2x4R/hb9und8/CRoyo1YaH/ytIlZEnjxo1GjHxqCWFQhHeOHz8m1uneqze2LAJeATwE6S2UcB0lkuDp4XHws32m7owBHx/v7dve114fGDDeuXbtmp+fjziE6csUX0UWE1BjDtJCRV2BChPQLhsID+sL26DAgK3vvR/3r4n9IgfExMTYnCoEdO28dt16JNhIpMfFTcrOznI9s13nhUmjI3LuFJUJlLLe8C6Q5zF4gngtAxmQBzes2pVP/+S54oyODNcQTQXc3NhB0Bm6BUqqZ06CVXL6lz0wyf3Ctt0/28InLLQvLrz722+nhbRHJTA7Phv3NNJL17Btkr+/rwVzJIzYW7bkZy7NHjl82KLMVyL6Cekdrl8vK6+40cy9qbmtcYiAYUpd7XPqdPEdZflUzaavsh+URgyKGyBCB05weaQsmpdLASgiQbdp0B4gUbFArvINA4VExCDqNKiaYn3yQm6kl7OhE+QgQ7MmisyIdyd/VownQBsmyc9Vmdkt4Q/qUCBw5oLqc6dOD7kRTEA8evDQl9h48v3tO1zyrbEAPAQqBwcHBwcHBwcHB4cEVpEE7Gk6cMjQEye+9TAzxpGVaNy4UZ/ePS0+/fbtSnHfr2MnvHP1yhWxsEdPo3G8fwfB4g1rEr4/fVqpTYt5Z/369c09BWt47ty53aZ1K7JcpgegLTRMWhARokm29kAmyjRfqCADbgT+pvFxTw8ePGjDhg1x/5rYo1dvKOzZs1ef3g/byqcZaycyMzPz8vJGjRq9LCeHaxUdGUwVPykRvKfsjEgUSiyLWAJIubbBDRm8mcnT5edS+gRjD5AhqSqSvjOivoJ8+1j2ACZtkJBUsii9IdP6vQcfeKB7SFBIcKDwJSUF6Z2eL168uGfPxyuX/xsbI0GhaI+kUe2Wkjw9PDws8dnJfUIFK8201IX+7u5//PGHlnM5LEOtHcS0KBPIr1Ilg2T0ICpUHZVBYi8ka02cSdmOCveI5GuGqxsbFE+XKxZItYbcBgm50S7ODChZU92TeW2z3K6YJkniE6Fgk/UA1aIlZ6n2hB7rcU39NizskTMl3yN9rPa8vFxua4BsokmAZdzRo1+ZGwj1zz9rbNr45Zdbez/dI37FEU6RgQZgNGjQkLl//Ksj9u+gaVRUCP77np5e6iY9LI8jmjkgUxbhsnKyfdNGDuaiTWuveXNnP/9c4ocfCX+jz/fvy1gwt09YeI+evbp162qTJM1AOZKSXty4afPEcbH2zlDLoR1afoeySV1xppdPdtTkTbWJ7Y6QYapGBgbiJsnNTJkqGU2KGXO5yAdYPtRG4wGWAZKSfzNV07QZEtEEXSJtARk8aAcPGgitlZVXXLjwExT+8MMZbI/U3s+/Y6dOWvye4dC+/fsXpqbBPlDx9IwM+2VO5ajlkMu5xHK5nOseRcKlodJIKFAFibiBvJCMOUgsFYk64vwrGTpIWyZCDmK8NSUbJGNfkZEwMGwdybsius68PeoUheejyBzY7Zi/HrinwFgsWFcwT5C0QzzbhIQE2K7JFZLKc56AbEISAgK6/HtZlsbKder8z99/C1Lwmzdv9uzT1/qrW4B/v75c9EMAjB83rka6YQ1u6IN8CXZ10lWClveHOXowz1NcgkgrWCghUAW8mTHRo2AHtrduVR48dPibbwp3bHvv5o0KKOwXOaBz567ww7PGbyE2ZmyLFi2jHhu8NOffiIc8cmBQPzNqBhUdhqWFakFLyJbJCZ5YexvdlMXlgnSmN55O7pBzmPGoFl8FwzlkP8QK8jeR8ltQ1DDIWmZcVAZorUXzZvCBfezTjGbNOn/hYnHx99jvecf2978tKgzs3qPDQw/5+Pjh6EYkE4D399WcbNjZu+9zHPWIJyrhqGYw3hqWKzNCRqpALtDFN525liZX9uQVpQMCpZ0geUvVVfCgInZDQeShVb1Aih7uEb1C0mGKrkzcAONWJd8lmhPZQXp0Uof6uoF5CfUVjsnr0qe7uVGHxO+TExJmzpzJeQIySRL+8Q/TUSlgodbE3f3Eye8Cuna2Ua/siHe3bBMzrwFmzU/FIY+cCJcuXQoMEvQwTZs2pcY4K6C23Dc0bloYiWExbWDeRePGjaKeeAw+SIjiJ8T2Ligo0umOZSyY2yUwKKBbYOfOggN9t4Au5lolDRwQ0bLlWhzyCHGe4ABQ4aVMRT+pUpDPEcriQPbLQir9SSYgFhJ6aXRPGged7JiiuMtAXKoqy+6LaRigpF5AGjQMYjX5rco7pg7s90yWfHfqexiLgDYAZ4CvQBu6hXRv3aaNr69/SEiQp4cHFA6I7Oe/fUd6ejq37uOwH5T03vKjCsOI8V2Wn06JCcgjJAFAxAqeXMoTigVamoBHGlG9T+kWmLxFXb0guUGiq+zYa0q3incNj0hyXPVc9UUIY0hX74zVUOyPm5u8gpu0BHbS0tNTFy5cmJqWlrqwNvMEEyRBY+i6wODgH3740fFJAjCEuYbYl+OfiYOtmCEB6aOpihZHpNMCuY8jHdkWKoEpmPixpPhvfebYtm2qHBKUjAtspa0j29QC6SW0nKa1Sx38BZnlQx38Y2PGZL2yVFdQWFBQuPkdIbn6rOk64Ay9+/Tt2rWr9p8i1Hxt+QrYeSFxKg+N6jhgzvrUBI+I3/M9hZBHiEUVxJqUll8iZqtKhyRfUtwTf9KGOsy5X9J5yTRf1StjyiQ3aTVJz4iuy6V66pxBIkqkT7XQPIlE504PiaHKMU6dLi4vLy8tvbL89cPfn/oOSn65cQOYQ+PGjf07dBgfHT13oWCDxNk4h82hrveWDx1INnoYCukBRCxHBqogvYqEKhCr/Hvkqt0wQIlXZOgHRN0CMooqEMkutKgXEGMAlIw5VYXio5AaZVHaANMDhfgUlA4Ynp3VckyLoEEdQdID4yE3twcffDA9I2PunDlPP/3Mm2++gawIEu3UUCQJnl5excVnNNqSdu7c9ehRS1KqVSfWvrFBTKcADGHB/LlUBa9WRifgY0e/Rug5vF9S/D2zDoWjx3SB3XtY0DHgV4FB5tnsNmsmWALUrVuXKifGQfoUVUmJmg4RWUotDM1qPdGsS+DK3UOC4TM5IR4JEdlvA2coLCzIXbP6RIGuT1g4FHbu0tUkZ8B+DkAVgCfcuXM7Iz1Vezc4qhm0xpyeNYVCak41zMpIyfqI2aahRDKpSzsgmhMgUfMgV3FUXYaZXQEZX0vjgl5+zyz1ApKZJCHZOompZBDvUXq2KVWDvDMsMBUFwBzu3r178eKF0IiIl1Ln40LOEzjsBCWtgmxxT4v8ESFrkMvmiWEEn0tdiKTkck2C3DSI1i0Q/akayqTiD63qBSSbr9kCF5ZhElKlDUiJOYhPRAEW2hUYz2dITLRDvq5wY1VwI9XEhjrXr5dd/ulCl26B8fGT4GtWVlYtjIvKQ6BycHBwcHBwcHBwcEigSBI8PLy0m8H4+LR/e8M6G3VJQGD3HkeP6WwVEyM942XYiq4Is+anklZGIrp37yHWOf7VkW+/O92lc8cLFy6SUY+6K+sKKitvN2jQwLIeahei37ol2D6565MTySUEKgJCFcmgxqubJem3QPlggSaBRKNGDftHhMMHjsBT2v/5ISgsKirIWpp580ZFj169O3Xq0q1bV2RQHVCAwrXr1mekp89fkMqVCY4AFYmgijIBGayAWAp6XJ9qz6jvogRycpWCLDgSNiam9P5ucmMAyvxAbFxuX2TMqyq/dwXVP2lFgL8zxwHtigWkJCxEyuMIs4d6YPVC95Ag2PbvL2SiTJ0/B3FlAofdoDR0yA8xX3klTz+pKgC/p/IriIY8cidphtu0oZyhHyCGi3tkfcPpjCFO1kna0ZkqJEcG42NR1S0oQqWO5pndXB2FljWDvAZtbkToEEjLT8Dil196JmHKyBFRa3LzoBCniRwQ2c/kRV0JapqEO3duw/a+++77888/1VuBBdaFH3+4c+dXW8Wz9/X11W7spA5gCKSnsnvzFrrjR+FD1pmamAh8YPCgAd31sflxnNOU5OQRI5/a9v5WsRocVUq3DCgsLAzoFmRBD0+eKBobHaOxcnHJGW//Dl6eHvirutmAunGRoQ77QlIVn6aXXD74WgztpzMrAmEYPmwoMixELl26oisoKizU7dj2HnwlOQNJGDxatsjMzExJSeE8wUFgAU9AEgtjJeMdeQwiSSBCZptENWOJOJ0bpuF7RLnkXCnloA2QjD2XmQGIkzTbVAmXkzcof1yMh2Air6r6C2ghhUCoXbv/g23aS4sXzpuNOE/gsBvkxkXUIfKo1NyI7aXAvIrhEBVXTVzN0+IAueCAoiXypT/RTzwISAoNEgZJ/0kJHSG8YNwvxVvEOm7Uo5PTBmQcf0w/cOnTVoGVywYtDUpKpPMERaU+23+gQcOG2Io+YZJg0gxrhtnJMz4MC69VrsyKJMHPz/fd/M3aG+oTFv7jufMmHUa1/FAAvfv0fWvD+gnjo7V3gInDR46SDAFQUXad1AxgjBtfpViYM1dwVIj717+g2pnTp5YQkVKBXeCjStj/2b5Fixdb0MnLly97eXlqr1+nTh3skyCHNlagbDuoQfMgO0VTy9ZAe6tKHWjTplXbtq3FFcnFi5cPHPwCOMO6tWuQPqAq0vvV4JiqIk+AQk4VahwqPAHJRIDUPmVeTMy+YiNUq7QUUIGNiIfoaveIlEmi2I/SLchOoRmLXL1gJAxKj0nZbFeuZ0CyN8X46Jhty0o0jiFK+Oc/23KewFENUFm5IgVVPCUaQIb3SUmxgBSdhsQTaQEEkr7p0rHLhPsBQsZCUsNAXkhJiSFnR2Qh8wkYH4L0RFyVPTJoW+NVAxjDFOmqIatJkYTvvz8VOeBR8uy+fR7O37I1Ly8vMiJi4jOTYmPGoFrgzaxIEho2bFBZKVi21K1b16QmAdCiZcuTJ09qIAl/a+lWeNgjaQvm2dDiSCO6dO4I2z17P123/q29n+4BntC9V2+cfflfE8c3btxI6cRt23fB++Pv52vuFeEhnztToj0y4JEjX3l4eLRs2ZwsVJ+YtTAHlZqmTlE5w17QpGRUrgOEYfy4sfCBOqdPFx/XFUJhYcHx11/NbtykaWBw8KODHstdtRxX5jyhxiGf28hDJsWBBrm8klZBkSrILyRbQBhtkKQKB6MZklgoLhQU5n5Jzyn1AtlXibCf+eIrWCWR90bVVx8ilF4k5qCjUVLQrt3/cZ7AUT1QEjQgFouQ0gOtVEEUByDFOVF96W/sp1QXgch1v0x4IY4S94jTJUv/e/cYg4mSEISiB/KnR4tmiLPIE5BJyYJdiQTrD+BGV3Gj9uV3ff3nnwcOfFR6XlUm1rHR0Zs3bw4OCICSseMnhIaGubANkiJJgNV54THBJqdOHU2DfosWLX/99Veb9QuhmPH/ys7K2rIl32TNPr17/nDhvLmHVABkIOnF5+Cjsf6tW5VrVq98+pl4cy8EKCw6EdY/Unv9C+fPNXV3pwrlE7NJeZ7SXK5yomWKArmswtwKGqG9EbJmx44dOuoZGlZbAWf4/MChr786/Is+Xd0H27cFBgbzRYwjgznNk1MgZTbAnGuZi2S5/A/JpkyCKsgrGK9C6BaMpEW+UNCiXpBMzKRJEjJqCSRPQyb/o++TceuMtYLhiKRlLVAaUIAnPPfi9OSk5/39BdkKT6HAYT+YVCngHeZqWE4VkCkbJMR4z6oKVZb+1IAglXRoVy9UjQpih0mNB3WnlHqBKY5hahvIauRRpmSB8di1jELmQGUsUuq80iGxsEGDBteu/cwUfHu0bJH04gtjx46F/a++Orp61co5KTMHDRkKcL3s8mo+Cd7+HU6dLvbxbq+loa5du76zaaONeiUg7pmJh788tGJl7tQpk2zYrD2wek1eq1athg4ZZMG5hw9/aVb80ytXrjz+xDCT1bRrD7ScaG4jZjVopVrAJn0QgTmDm1sC/rr1vR04aCPnCY4AdYmgCk8wFCpO7eS8Lm1KYlHAYghGqoCkc79UvYCvK18Q0HI+k+oF+n7J6VzkFSoPUfoAmQxJ8Q3XwOflfyCVE3p0D545Z/6EWMEja8PGTZwncNgV6lQBsYYRJF0Kk4MJMscGiTV20RpLFcGBXL2gv4SkS+LAQmgYcLPigCPp5D1ZpFdyX0l7QF5LPhowKzNZBH0iq9AkqVOHUveYhaRQBm//2a799es/q7QPVAG2w4c9Dp9rP1/ft2//vDlz6uhziz0RNTw2ZoxrWCLxEKgcHBwcHBwcHBwcHBKokYSHOnYsKTmrXbqDfRhsiFmzZ0+Oj/P09HRkOe627bvee3fzxs2mzaKYKNDpYmNjtdf/Rnc8PSPDsmtZrF4w2YhDwZoeUuc+9eSwjh07TBwX26BBfRc2OnQiqMgClaSAUn063mEcRVLhn0zyRzsFiuI9mcGAeIhhRCQ3CRClekhVlCjvLaWCQKQlktQs2I3wXqAFotqMAaoeAbNU+vjMffvCQvvinQmxMVyZwFEN0GJ6pK5PIL7ifbWfPaVSkB8nLkGPAEjZBgkRpkTM0YPop8R1gaiJED1CsodN+WNReoZKGgbqYZKVVWDBVG6WYQJzR9xv0aLlsWNfa7yuR8sWsTFj4HPipJBpftcHO4MDAsaOnzBmzBhnH9PUSIKvr//Zs2eESv+476+/TPguB3Tt/G1RoS27hpC/n+/05NnJSc/jrw5IFYAhLH4pbXXe2lbmhCcSceDgF8gcY9wTJ75t4u7e8SF/stDcVT4F1dHNnt5FNoL1pEW9BfjrzJ63cE7KTK+3Nzr72+4yULI7oiY2qiYx/xnNh5B0Gjacjo8yqAJuiWxZbgUkGiBRc7+0ctU8LZ+wtdggIelEztbyk4/CTTH2ufxhspkDUlzmkI/GAoSFPQLbu3fvAhtfz98yjmqB0hgiHkXKVIH6SpjxsKUP4lGyMuulVhxe5IIDJBkZEJKNHtRVyM4T3WPKUNi0AckGWJNPSXr7MkNEOwsc1c2NlKiCaB7Wp/fDLy2cN2nSJGxWpBHYhwG2cfHx+/btnxAb0y0oOH6SYDPvpO4KaiQhJCQoOysLdv73f02TBAtw3333mayDDf1hIQ7b27dvWx8U1VbIXJoN2/fe3QwMwYKgRhh79nwSHTNOe/1DXxxu5+1DFbIGI9ss7i14h+XjkQVXZI6wNof2S2B2CiuYffv3o1oQ8swpYFIcSE3niJjYpOa5bKtiLIFD7IUxKaNnT9tIMs1LdAtUTVLIJ/ZNi4CQ1DCQdypfzYh6BsnjcpMGSkK0uwID6hU0v1DMv9rgwY/+9NN5zhM4qg0mpyqm0IEskb1r+BBjYU28+GT7zIuKDRoXr0xNAnkUyUYPQz8ZEgqiEWqclEs9ELPzTOagUkIVUodsCOa0ThWy6IHxkFjYoEGDEaNG5+bmLpg/z4KeYN3CsKjHd+zcNXWy4OWI2YLTUQU1ktDB36/w2NFbtyrr1q179+5dk23909vnx3PnmelsmahTp46WasATfH29YWf2rFlfHDqwYMGCtm1ba7yEPXDqdHFaair+fVvMEK5cLYXt14e/fCkjXftZhQXHu3TtarKafNFjbvcshvz1s6YR28KaZoEnFBUVxMcL8oC8vFzOExwEKtO8ipSLJTxT/HkQOgd21BGKKshW/xKB3z1WdCNpP3E7kkL8P+mnqCQgRKx5mlocGOuYpA1IsqiRr5kkD1z5EF1T4VFPefbZFi1acp7AUZ1grmjldWhtm/Iq2eSQQlQWm6IX8aRc31DCUC8gYkCjBgRSy2EYQCSvsHyElOk0qvaZL75clqckcJHdtSJtUIIFckMlYmD4Sh8yVJAsYCZPnjzqyZFfHv66b5+Hzbq6iPr1H8RUAfYxW+gbFj4tKalmF7FmQY0kwEooPHLAZ/sPDosaoqWtVq1b37mjFgW1Tp3/+fvv/5rXQT3wQnz9+nVb39seEfrI2PET4uPiqv8pAz3Iz8//5MPdsROefubpCdY0tXy5EIZ/wtPxZi03C3XHo2PMcGDAUHm7qpM/VDNszjQy0lPj4gSSkJW9jCdPcCjIp3CVQ3IlAzmvI8aUb5TJIZbwz00aZFB+IYoPMG0DZIoIUm8giW0iXogpIFSa++VTJlsUaqhPVpU/WTc3e6VMeurJkbdu/TJu7JjM7Bz4yh2BOBwETHmEqiTCWI1phiR9VWmRNtmgoX3yhVV8/RFrHCBZh/TSSuMhyQqYdIjBHEhWQzaIZAMjfZOmliImZ3OlCsznyTrFyBPICg0aNJi7IO3l9IVr161HhnBGFgCoAmwxW9j0zjuwiE1Knu0sudhMRDcKDAopKioYMfxxbBqkJaua/dCwYUNYmg8aNHDD+vUjhw8LCAyCwkdCw/uFh9qPMAAx0OmTbX24+4PzP/4A9GDnrl3QE2va1BUUfX34S9gxS41w9JiuXr37e3QPtubSFJSlp85BHpTEOXZCdrZgfTdq1GiniMxbq6DOE/COis0AuXxHGmyQEGv6wRVVl/6KtgFMyyJDh41+h2RXqZkeSZcd1NxPaRuQ9H2hqQLlAi49UTwHIdWUSRaNITDK7fvkk2cSpsxOngFfz8Ql8BeNo9rAZALyCkhhKYykk5Fs9axVt4BYw4v0rTSqF8jLMccZpDwguMlsk6gLMXUU+Ih4v9KbkqsXJEMrVU7encpj0Q5mO7JCBk+QMwT9FoU+0vu7ESPTUlPh6yuvvIKX+xYDTk+YFB8VFfVqTs76N3KhZFHmKw4uCuEhUDk4ODg4ODg4ODg4JDBBEsLDQyeOi81IT73//nqopjUJGK28POfMmZ2YOPXgocNISHd3ePlry2AnIDDI18+/fv0GNrnKtWtXS69ePaGP1zRg0GDYDh/x5ONDB1vfcmVl5aKXX5o1dwEyU9N04MDBgYMHV49ySoPAo2ZUDdrkBPYCfvjLcnLgpQgJCXI6DyTXBlPIJ6+gYBtgtuRPyfoIEfI5uX5ALuwnLQHMsUFCbkSOJKnUkL5TudUy9aDkujgl4Sh1okSEyFI1SJ4Y8zkS+PXXX5ctXbJo6SsBXTt36yY4Xy3Lzj54YP/C1FTuosBRbTA5kqjUUVJuKxkgKUFqn8O4OqkKIAoV7ZqULJ2khYyrM9uk2iEehVoF8ohZs7ZyOyqgDSyVvsp0CHT5c4lTFy/JhP2ZM2dar0xAerOlJUsWf3lYiK+6dMnid/M317irrQoYJOHU6WLYNnN3b9myOQzNTZs137vv84h+ofqDt625mA1Xlg0bNsRLdrwtOXP29u0733xz4q+//rJJ++7uzfv3j5yZnGxZbFMVvL58RceOHUeOeMLcE/d/tm/GzGTbdsZiVNu63AGBg6ImPjv5/e07HPbFrs1QtxmQGyZRqnlknOPxPkLKi2aKKsgap7XzMnMjOrIhaYNkuJzxdqTLeuPELzoOUHwDKdtDq9w4tS9/2ZlP2DRJYxWSlY8fL2jbrh2OIYgDYKxYsXzjpvyoxwbHT0mcnGCeBxcHh5XQzhZUqAKzhGnZqLQUJmyQ3JA01wGSjjlusshIZAfUjYiofZnEhOIDzJtSNOyUPSLmbZqmZOYeNckNDPt0IckcYDt3zmzYWbR4CfCEGTNnag/PowLsDN0toMs7mzePHD4s8YVpjhO9kwSDJJw//xNsdbrCO3fueHh4BAQEHDp0EFtNaUmYoAJRtGZzYM/mkOBAu7RuO6x9Y/0PZ8+uXZtn7onA3G6Ulzm47VrtwYjhj589e2bGjBlbtliYRI/D3pCTAfIQ3pHPmvKvzOmcgrrYD1cxdIm2EmYqDeQTP6lhEO+O6Cc56zMcLUjOgBRWCbIbV1whyQWlzMerdLpS5fLyst59+lIVYmPGREZGbN68OTIiYtCQoVDiAvmJOJwLKoOJWAHvyIkBWc4qwft0IwpsQSKqV1k5UxoGJGMjSDJEMKiCvDKSDBRKN8W+ccQaLpSkDNaA2YiMKjDKKXog7pBboAqvvvb6C4lTX16yFMsyrEf9+g9Oio/r2fPhrKWZRUUFaakLkYN5MzNIwtAhj+KdW7cqy8rK//7778xFGTicy4MP3n/rVs1bHDkpdu3+eNNb69a/vdGCX0B+fj6eIDkcBCnJ00eNGpO5NBt2arovHGxonNqVJGEK86KJuZzULVBLf3xcvLjYQyX1AnkVSsMgJwxUh6V9k4RtpTrPXD3IH4uKWFR6+3Sh9rm/rOx6+/Z0Hhik184nvfjC2LFjd+7cifS5md2bt4joHzl06BDOFjiqB1q0CirVlF4iZMoSScXShtAwSC7EfItJcz9RXMtUL6iXk3enxHmQbPRQ6LbayGCxYsFQR+1EJQ2DCkPAbU5Let7X12/urOTR0bHjYm0m+AfKsWr16pycnMiICPi6fNVqxzFmNhECFT4+Pu23bsnftn0XlAyLGuLmVufevb8tu5gNzY2cDvnvvrdm5esWxP8GqgbbTz7cDefap2scFiIrK2vk8GHh4WHIaZMpujy0TO3qi2DZvIgMX9lSN1Jgb2iNeVGJYYCKJkHskpROsA2KyJpEt8l1g9xcQbwjhrZB/hyUngz56EhoH/ZbtGh5965iEG2gCgmT4mEHtidOfnf06NcvPv+8W506/SMHQCEnDBzVAxWGLK+GlN8OZdmEWIE+hYT0Hacuze6PtM/kOMCopkVwoHoXiupEefeYD9NcxYJGxSZZoq5JEPcpzUPUE4/5+/u+lJFxRB+j0lbWR/XrPzh//rxP9woJW6dOTviXwwR20xTdaMzYmI8+FEjCiOGP16tX97fffrPsYhazC+dFZWXl68tXwE6BTmdZhqDP9h+EbTtvHz4FOhratm2NnRNgf9/+/Q6lIuSgYJItMNflyNRcrmKDJIKY7BmBCN1YroeUegFJ+QPZDalyQNIl5uzOXCggxFgWiPsmzQnUiYH2yb558xY63TEtNQO6dobPpPi4H8+d37dvHzKoF6Jjxg2LGsrfRA57g7ncV6+pZF3DFLpT6gWkbagRa0qvQssFEKKGCMmNUGIOpsREY4lSIbJ0iDAJjVTBpCYBSbXBFHN4qIPfpk0bc/PegK8vJE4dGjU8NibaeodmwMABgibB27vdsuzss2dL0lIX1vhoxkOgcnBwcHBwcHBwcHBIoIkk9I8IW/xSGtJnugkJDrRYk1DbUHLm7OJFixo1agT7W7dusYwR5m/ehPTKHBt3jsMWGDH88UOHDsDOwtS0V3Oya7o7HFZB3UKAqVJg2gYQdjuULF+ivCYvQZkOiyoFshHKDEm5ROyb0RqBaUVAdQzRYj91ayum+JN+aCRMWmh4e7df8VqOeh36lPbtvA02SF8e/vrA559lLJg7dvyE+Lg4pNf1mdUaB4cF0GLTiCTjAPt0pDDIGEoQUc0M6btJ00eyJ9TlZJoHdmVpHdOFSGGIYNZU77AFdZTVCMxCWpMgGogmTBIGmSGPDX7jjTfGjHpqdHTsgAGRFmdlJgHDWmZmZk5OTnz8pBoPAK2JJMDq9snRY2Fn9+7dPXuE3H///ZwnqKOysvLNdRt2vL818YVpEydYvr4HVnb+xx+QfjFqu95x2BI4HMGoUaO3bd/F/0yODy0mxSqzHWJMnGxfBSWoz9nE1EsbDZPmRkruByQZIOd7ubOEKdqAEJKsXaQ3xc63oG5tbHJG9/Vp38Tdfc+nnz06sL96TSb69nkYPnHx8Tt37hwxLApKugUFx0+axP2F7IEVK4V8sU2bNm3WzB0+Xp6eLVs2r+lO1TC0jy0YKktnJRskQ6FYwqij8qLJvBeMxkhKvZW7E6gwB2Rq8KRuhHlFlf5ogUoLcmsi+SGmowJCdKF4qE2b1mlpqfHx8Xl5eU9GPTFQH2CmU6cuffr0soYwYBeFjZs2TxwXu3zValRzfo9azY3GjhkN24jQR+Lj4lq18mSShCuXL2u3yvrzjz801nQiADeA7Zat2zZueHPQkKHbduy0UpSVl5s78RmHcF7hUAJWEKVnZCQ+OzkkOJALL50CWkyKlerIhOtsS2Lt7grIlHrBzY1kBcY+qHAGOXmgukdendmm9KaotYuWRQnbFlkF0NTkKYmrVy7v0/thiw18sX9zTLQQeGTHzg+mTk7gVMEewF6VFy9errhx48qV0pMnv8Mx05HgW9LMy9MDtjVuTl0j0KhYUK+prl5AxldecpZZGgbxFNl16fW9KWctsjVGVxWuotQfrZoEjXfKHFpVSuRKA6UKZGGbNq3S01OnT5/2+YEv4OuhQwfWrV3TpKl7t6Cgnj17dQvogvTrfi0dJhEbM7ZFi5bY73H2vIU1IoXUShLw0mfs+Al5a9fqEzAzlAkXfvxBu5f3zZs3A4NcZ9TWFRTt2fPJ3k8+hn2gBytWr7F+Tjp6THeiqDA7O8sWHeSwL+DP/eTosctycrjRkdPBSt2CnD/I5+97yllLxQrSRmifY0LwjxBrsS6eq6IfkNMbuRERaaTEuin5MkVJRmi2xRE01bdPr10f7FiTmzt9WpJKTZPA8zFMscOinti7b79IFRAPRGZTwMIAPoH69Nj/+c/vly9fgR2gDSe/PVVRUQF/bi8vr+bN3aHQ08OjRYvm9erVreEeVyO0DCxkTQwt6gWlU5giACtpAyJGJKqQ2VXm/TKJBBPWaxLUmzJlfaRkicQuR9Jba9y40fBhgiYBtlDn9Oni/Z8f/OjDXbOmvwiFXYOCuwZ069y5C06jphEDB0R4ewvr6hcSp5aWllZ/yCPzHJfj4+LUlQnagYXuzgvc/8KiE4cPf1mg08H+E1HDt+0QwnjbSpaM1Qi1UxjjjJicEB8ZEbF33+c8550zQml6o+ogVU26fIFuqIO/ajIMIJ0EkHQSkvVHfkW5nI9pgMRQRFA3SDIH2W1KblzdpsjcMCYLFiwY/dSTnTsL607L7I5IAFsYPuzxAZERO3buAqoAJYOHPg5TGNf42RxAAHx82sOOD2qPS37+uawcuELFDdg/fOTrGzduiOZJ7k2botrhNKJdsWCyvhIhZ5bLlQzMmhoX5cy+M081SY20cycLoH47CkdVCIAmbqBUs2PHDh317gT4K6wNdDpd/uZNwBn6hIV37iIMcV27djWZlw0L319bvgJ4wrVrV3HWsmqDeSQBXun4KYnp6elr1+Y+8MADd+/eFQ+dOPndP70ZeXCUcLuy8uefS5FeBm9WH2oQ33xzArYnTxRdvnz53JkS2A/rHxkYFBIbG2tzzxL4PXE1gnMB6NyizFfmpMzswcOhOie02CCpV2OuucWaTN0CMjVVM02SmEt/XJ2owKhMdlulnHkXLJNotk2RTDGidGuMh9ywYcPXV656bsqz+Kv1PAHpqUJszJhhUYKyPi8vb+TwYROfmeQgYchdGC1bNqccFbB5Unl5xcmT38FXbKHUvLlAGlq38nLtYVNZ52ZhfSU6oYUzIItsk+R91GCradqY09AfC2mDtruwQKvAKKEGYbNOHxDZDwsQb92qPK4r1OmFy3m5a77RHcecQZ0wAFXI37I1JSVl/oLU6uQJPAQqBwcHBwcHBwcHB4cEZpMEbFNx9Jiue0jQb7/9Bwn8rypFWqvWiqrDOnX+B7Z///1fsaTe/fefP3cOdt5+a4O5fagp+Pr516/fYGx0jJeXp72DUmW9snT2vJrPo8FhFgZE9vswNGz1mryU5Ok13RcOq6DF+giZMkBScldAEmG8oiRMbkokvYrJbt+TljOqqZobqbkfqDsksMSWTEtl9o37+frMXZAGOzNffA7ZSJmADI4KSUkvPhEVtTYv79FHt6dnZCDupVCNwD4M4tf//Of369fLSq9dKyk5e+TI1/hH0qxZs1atPF3eh8FcqxuTCkwtR+WhiqQnMlpD5lglyaFdPWBS+SA/Q3s3VPqvYlNkKDHdmpYSEbCuE7UKSK9YOHa8QKfTZS3NPP/DWShRUizACJaZmVnNygSzSQLcXuIL0xbMn79ly7t4CfvLL7/A9uTJky1attTejru7+5SpUxEfoFlYsTK3UaNGPJ6mM2JaUtLI4cOGDh0C+zxJtlNDu3mA8jRselUtNx0210qYcitUNiKSdM+wRkGsmlq8LBi3rGJCYO4iIzysL2zf2frelIRJ16//PC422qzT1eHdvt3ixYu276jyUnhqTPTkhHgukal+AAcgaQOslmB7+crVioobuoKi0tLS+vXre3l5IoE5CG4MrufDoNHEUeksLdzbHJchuikl2oAUBjSNR1VAeWSpw9z2leoruDibqKadeKgfFTnD7FkzL168jPRG+AUFxzFnoLwXSJ4AhdVAFSwxN5owPvrD3R9s3JSPbTrr1q37+++///rrry1amEESOJRw6nRxztLFOz/6uKY7wmEJYBqb+MyknGXLYH/t2tya7g6HzaBR8qdUTYt6AWnTMMihRcnAvKKbG7M/kvrMRYbJQuqQrMOa1kN+vj6rcvNmp6ScP38O6LfFcVGZGD7s8V69esLOqzk5o0aNTs/I4BKrmgXmaSRbwz4MsIPdGEQfBiTIGZsCcXCl5AwWePRqEWSYG0tAnTYY6mgdncxax5ursrAVSUDKd6rAH8wgG2ZVwDQYtlhGDL9/TBhgn+QMCZOfXbN6FRRWg0rBQp+EhampUY8NDg8Phf2HOviVlVWcP/djdEysUn3tkwdHWmpq/JRELoR2XsTGjPlg53ak9z7nkY5cDOoyPHk1eU2NRjuUl7P8RC2+zsQV1dQgsh6aYA5IYUGjXSyqffz39/Ndv2HDkiVLJickzEyZBSUmg4FoB852tGTJYqxVeGpMNDcUdCgomSfB/vnzP2ELJWyehMMltW7dytktlMz1b1Y617LQC/IOMKupkAeVRjQ0a9WyUPvpJsUoZh2yB1/CwL9/0ahE5AyvZC65UV4OJTduVNibJzBIAs6k6OnpqU+jyE6JAkvYpOTZsJxFQrCIXKjw3YkTLadNU7qMfJr58sDn6enpNrgDFwJ+8rdu3ZqcEF/TfeGwHPA6JEyegvSOJZwkuCo0sgX1mhoF8+qEQQvUaQNLoaHeB6XYi9QlVPpjhmVF48aNYB2/OX/r3FnJUNIvckDCpEn20CpkpKePGjUmK0uIKed6li0uAMo8CektlMrKyq+WXjv57Sn4uufTffXr13d3d8e0wQX+iJbZIyHWC6jdL8hilaDGYclcLmEBtDdsK6shK6tpAckZsGHSl4e/enNtrl15AoMkPPP0BNhevnyl4saNEye/q6iogJsEzoCETIruojvR1CmTDh7YD4XYTXNUdIy5Oahd4AW2IbCVEezs/Ohjbh3r7MCv8ZrVK7dt38V9S1wbGl2ckZnqBcRYgjNCGVrGGZCMNiAZcxALmSsGhQWHpKsqsKDD0WOfCgsVHBVef/31MaOeGh0da1tHBZi/VqxYviZXCJAKXxdlvsIZvuMD5kr44PwMGD//XHa1tLS8vKK4+Myu3YKpUtOmTVu18nIB8ySLCYP8dPUWNDIHpZoazlI/yfaw4YLergZR2oHXz9FtnwoI6DJxXGxgYLCdVho8BCoHBwcHBwcHBwcHhwQMkoBN+oCa+6D2PXsIJThvIuxUVNwg8ybGxQuOy3NSZvr6+qUkT4ejf/75J/MyFJv88dz5dj6+tr4XJ8atW5XTkpLmp7+MeEgcF0LC5Cn5mzdxTYLLwwIJn3ZnX2fMq6rdFssstG7tBdvMzMUFhd+8sXbt0MceGx0dO3xYFDKEN7UeCZPiO3XqAjuzk2cUchcFJwSZwe0///kdttiNAfsw/PHHHx4eHkj/W3Jv2pRpTe0UsFKrgFhCbsv8iGzlfUQ1aNJe0XohvTk+DPYKuGQ9YMW4/u2NE8cJLsH2WGxo0iQo5U28ckVImRw1YuSijFR/f9+HOviVl98gkyGIEHMpYJSW/tymbVsruu1qmD59xkMdO04Yb0vtOUeNA97Y5KTn4WXhlnW1B+ZO3iZtAJQW3AoWSnT7ZkVJUuqjKTKg1W7BVklVu4cEdQ9ZeVxXuGXLlkGRQhaFPmHhPXr26tatq3f7dpZdQkTfPg/D9rXlK5ZlZ7+YND0tleercVZgiScVZbWsTPD4hAXMyW9P4Sir7u7uzZu7Q6Gnh4czjtV2ess0tqZleLHSm8J+dWx4eg0G4wGesHzV6phRT8E6HNla0GyhuRF+6wK7CdFbhw55tFGjJtOSkrZsebdJk8Y3btxEMlZA4fz5cz6+fpZd2vUwf0FqZWVldnZWTXeEw/YYOnyErqDIGSceDuthgUDdAg2DqUNIeoh9CrJCOGdRviRkfcqk7iHB8Jk/bx7sHzj4xTdFBTu2vXfzRkWPXr3btROM1OXZiLQDyEZmZmZOTk58/KSsrCz+CrsGsA8D7PigKjcGbChx9aog8Tx37sKu3VWGEl5ens3cBebgdG4M8jBo1ij0LGMOWhpxKFjTQ0e4u549Qpbm/BvrE97fvsOG45VtfBKef+7ZsrKfYTDNy8tt2rQJEgIz3VThCUASevbsZZNLOzu2bd/1yYe717+9kQurXBKBgcFFRQXc4qiWwxq2oHSWRjdoqgJT1aB0FjKl+reCV9gsZRIeOaOeGAIfpA+5UVh0oqhQh6SRxYE2dAsQ7Ii0GyZBzfnz52FXZhiiEbcFJbB33+dIn+PMy9PT6ZbRJLChBPmXvXjxMjZP0ukK4StOzuCk5kn43THXskhjs0zY1sLQTqhOU6VqAywzYLEBOzNmzMBBR23SrM0cl2dMnyZIXLKX4UhMQBUq9G4MTFwrLe3QgWsSBIaw+KU0mH743OOqCAkJemfT2zXdCw5HgWXG+mYRBmY1s2iDoQL7RC1XV4ddUya1bdsGPsOihuKvt25VFhQWFRToPtz9wazpL0JJ16Bgbx+fzp27+vi012KblDApvl07byyimz1vISf8GEAPYHvlSinOcSbGTEdCFEQnW0lTYEZZxeZJsKrBL46XlxcZ7LHmOmshbE4bVFo2CXFAsMa5wiZeChqv5bDAy++4OONS3HrYjCTAoADcBXiCmCwaSior7zD1CScLC2p5bkugB7BNTnp+XtpLnCG4MOCPe6O8jLslcFCwVfhzk67DStVMWhGozIZOlDKpceOG/SPC4CMWHjteUKBPSPT6q9m4BJsnqdgmDRwQgXcWZaQi+3gHOh2wsTHeijnOcLKC8vJy+BvhZAV4GY0M7gHOiKooq4R5EmzLgS5I47ggJ9erWO8Jbf2lHdDmx8FZARPZ2VmjRo3e8NY7NnFz5SFQOTg4ODg4ODg4ODgksCVJEJUJSO+Mm5Ge+o9/3Cd3Tjhx8rtuId1teF2nw7btu7BEKn5KIvDUFStzPTyEzNbu7kJieWdP+MJBoU9o2OcHDjl16CqXsT92TFgTnMRh86pqz75sMSxLqtqzR4iox7506QpsCwq/KSg4nrtm9YkCXdeg4K4B3aCwXbv2AQFdxAyhWJng7d3uhcSpiCsTpGAmQr585WpFxY3jusJr164hwcGjvuAKLMxyzp0IGQ+A5DCIgz0iwvgKT+jOa3xlq3TpTgdn1BvIAb+3ZTk5UY8NDgkJst5QxcaaBMwTYAfbHQFP0Dsn3CADWZw8edLP39+213UiAENITnp+ac6/kWGmEXW158//BF+PHPkaXsJmzZrhxPKtW7dCzqyr5QgNDT906IBTkwTK/tjZp0AHh5VJBqo/r6qDJFVF5udVxatV2A4fJvgwwNK25MzZ48cF57+DB/Zje6QevXp36tTFx8cb9gO6dn5t+QrOE0xCDCIkAq+ky8srRB8GpB9YgDS0buXl1GOISJBE46vLl69gHwYkZJcS3BhIHwbk5BO6ZQkTHAfV6cNQUwBuMD/9ZRx01MqXy/bmRrhDWKUQFzcpOzurWbOmv/xSCYV//SWkWjt//lxk5ECbX9cpIDIEcoJhimHKysqvlgomnns+3Yf0Yhhs4unsYphaiJDgwMUvpdV0L6wCZX/s2lOg48Am4c/NbcSCFYDFAY5MnljNKZMaN25E6BkS4N/p08XFJWcLCo7v2PYefMWxkkL7RbycthBxnmAOyDkOy8Vgp/TatZKSs4cPfyX6MCB9sgIn9QbGgJ7jXLRiCY6yWlFxQ1dQVFoqxFp1Gb0KCYfVPzA75sIMAWPC+OiiooKFqWmv5mRb0469fBJE0yNDXNTGSL/2/f333499dWRWSoqdruvIyFya/d67m3d+9LFJBVCVp5SPZJS5WlpaXl5RXHwGB3KGwlatvGCM4eZJDg6YA5o2a370mM41nPVVpkDsxoeE4GaCJx83T7It7MEZtDflmCmT7O0D3bFjB/iIZACmsOO6QuANVztcSZ03BxdyqmAusFwMGTQ5iDBPgn1soUQuo8mazgildLSiXgUngcYmx86uV1GCyy/KHRBpqQuxBzPScwbLGrGj4zL80LdsyZ+/IDUyIkIMMn3p0pUmTd2d+oU3FzD8wRb43PenT1sc7ZRKNS+KYXCqeZib3fVpX5w0lrPLI6J/pE5X6BokQQ6VjOy1ZwqsfpBWSdYEEERWMAct7TgOrI+d0rhxowGR/eDzXOLkU6eLJ8TG4KOcJ1gJdfMkpE9WgKOs4jEEGWwWnBQqehXS3hg5v16FowYB70h6Rkbis5Nhv194qGULb7tHN8pIT/Xx8Yt6bDDsz09/GdjMm+vW2fuijgOYSNJSU2GnYcOG1huHYTDFMK6Xat6VEBQUlJe7ZuqUSTXdkWoCmZGdT4H2hlIAQfvlS7K+8eqBXU2VOnXssGHjJtjBKRQ4T7AtKBNc0XMPmych/Z+GjLLqvGOIul4FWyiR9sbIyfUqHNWJnj1CJj4jLDxmzJixZUu+BS3wEKgcHBwcHBwcHBwcHBJUB0mYMD4a51dOfHZyUVFBWurCarioI2DDW+8sf20ZpnF2lSKLuloy4Ut5RcXVq4KP1LlzF7Abg2Aj7uXZTG+YxC3FqxMDIvs9G/c0Njxzai25BdAoJ3MZ+2PHgf2SqjIbVwfpgmyxIRM+0d5GTdrbx7aj69/eyJUJ9obJKKswhiAhEbIreAPLja9Ip0T4iid07pTIoQV48XnwwH7L0qtVkyYBW2Pv279/YWpaZETEosxXYNlUPZeuEVy8eHlZTs7hQweXr1pdI5bo2Eyc9H+ALmEfBp2uEOlNPD08PLgPQ7UhPHLAZ/sPIr6S0GZ/LGYO4VOgDWFbeySLL23xKt9+9MCalmGYnT1v4eKX0vz9fa2PSs6hEdQwAmMI0hvcklFWcexmF3CFovy+yLDp2IATCbfpjif01q1bOa/xFYedsDA1deK4WAs8E6rV3Aje0ldzsoHNzEmZ+WFoGFYpOPWrywRWIPQJDQNS5Dh3x4yySvowIP0oIway5KOMbfFIaHhRkRB/nZMEOZTsj8kpkMwcwn+cNoHKytgpXA4shs3JBn6pYQ62ODQFh5Wg1JXiGAL7VJRVT30cBaee4yi9CtZRk2HTsQ8DEkIg8rDpHAJgXHpy9Nj09PS1a3PNOrEGfBImjI8eFjUUqxTga+IL05w6z5SIo8d0ebnC07906VJNKRC0oyrKKmGeBFsykCU2T0I8z66NAAweqCPSu/LXdF8cHXwKrHG4Rr4kVI0pk4AnnD17Ji01FacTdRzxUO2EunkSfKWirDr1GIJ/bGTYdGyeBDtk2HRsbwyFXD1bOzE5IX7UqNF7931uliFPzTguY5UCrKphf8H8+e9sejth8hTnlbBevHg5b+3aTz7cjd0PsrOznG6GqA2p5msWOFsC0ge84rJGs6BxCsQWuohPgfaElvRn1dMTOWo8ZVJK8vT5C1KnT58B++aK6zjsDZNJoKGEjLLq1BMcMyw11s3Cvk5XSNkbI05rawHgTzxjZnLWK0t7dA/W/ueuyehGWNa+Z8/H27bvWrN6JXycjipgerD5rQ2P9IsYGzsep5ovLjnjAhY7tS3VfDUgon8kbHfv/pCTBCuhYqELX8XMIXwKrH44eKoEe2PG9Gnx8YKoKHNpNnCGmu4OhxqoZAWwJaOsYvMkpFdXutKEjkHZGyN9EmjR3tip9SocKhgQ2e/d/M0bN+VrD6XDQ6BycHBwcHBwcHBwcEjgECRhxPDH4SPqE6AkYfKU/hFhDiv8O3pMt3v3btjZ/NaGseMn7D/0BTBvbPKIBCn7DSqxPBQ6u9VjvXp1fXzaiz4MyBBlFW4WR7FEelGEa5h42glBQUGwzctdU9MdcTUw7Y+5nIyj+gFzVlZWFuyMHD7M19fPuRTjtRlYS0C5QrnwhE45JSIibLoYMx1hj0R92HRuwOkySJo2beK42MeHPoa0RRt3CJKAIVIF2M/fvGnxS2mDhgwdM2aM49hmwKixY+fudza9faO8DLsfYHqAj6qYPMI+GZTNNRLLM60eSRNPD48q7wUXMPG0CbC30JyUmfCgnHqCcXzwKZCjpoBf7eWrVic+O5kHRXVemDWhu0D2ISpsOg4pK4ZNF50SodDL04M7JTov4E8MS+u8tWuRtjAqDkQSMLDoBbanThfn5+cD42narDk25h46dEj1D7hADHB4+0OHDuzevi08coB2x4nak1gegzLxhJtF+lEG7hebieMollDoGvdrGfqEhn1+4JBzRfTCwa9cfgps3Vqg7jxzCIf16NkjJPGFadOSkrZseZf/llwDKpGaqQndBSI1y0PKYqdE2D/57SnKKRE5eUjZ2ob4uLiRw4chJyUJImA6hxuAz959nx86JCzTMWHo0bNnaGiYv5+vXWWxR4/pYOlw8MD+wmNHg3r0hJIhQ5+AEd+ai9aqnJE8z64SQkPD8zdvci6S8MmevUif48zT0xNPgc6+jJb/OLF5EuJTIIeNAO94UVHBwtS0V3Oya7ovHLaHkpXj1dJrJ05+hyM1I332IReI1Kxib3z4yNfwVQybzmOmOz7gp9jO2wd2tIRDdVySIALuAd8GEAa8dn83f/OBfXu9/QWh4EMdO/r6+oeEBMELaZmeAV7s4pIzxcVnrl0rPXumBEpw48BGxoyNycvLtd9iqFbljFTR3taqVPP9I8KSk56HX50T/TUxpRFX0jAFipzWNQz9lcyTlKZA5OR6FY7qQVrqwsiIiG3bd3HnhNqAqmHER5J96GppKRWpGekndGef45TsjcWY6VCCLZRcYPXieggO6Q7bwsJCVyAJJHr2CNEHThX8AXCaBby4z8vNPVFUeLOiooneNDAgMAjXDwyiM5qdPVty5/ZtpE95BtsfS4phGx45oH6DBkA24ifVZKKDWpUzEtXWPLvw0xo6fMRn+w863bpBXEn37CF8FRPwkYb+mNO6gKG/+hSI9HoVMXOIs+tVOOwE+FVg54SQ4EBUa5SlHBhU9iFyQscWSqR5EhQ6+xyHJ3QxZjoiQspSE3pttjd2EISHh8E2Wx9lQR1ORhI4ODg4ODg4ODg4OOwNJyYJOBcb3ooQ/RFhW1l5+8yZs9RZgYHBHTr4UY04JsxNLI+cXFJF3S/cLGyxiefJb09hE08xu41Tm3iGhoYfOnTA6TQJFEQ5GekNLMrJsDew6MOAnD9LNyknQ9L0gtiHAQkqFGN6QS4n40D6KebJ0WNnzBDSMG/Zkl/T3eGoMaj7MMBXcY5z9gkOKYSUhS1ewJBOiUgfZc7Z79fpgJe+hceOmrR8dmKSwARlsWPS3Mq5oJ5YHhlcS10jsTzuPGXieVUf854y8YSbhUInsm/BbglpqQud+g8kh1KyAjwFwkq6bt26og+Ds2fppjz5ROMrPgVyUEhJnj5q1BjYWbEyV3uiUw6XB+XDgAxznDjBQYnL+OmJE7pYglcvSD+hi2HTsQ8DFDr7AsYpoMXymUES3LbdtFuXOGyOB/WfNqh+N+FbfYTuIVSm/xT/FyEX+1P+Q7hTAW3Q/yLkod/FN1sF57nfZYWNP3OaP5AVY0IT/cdb2HXXF/yO0GX9B93Vf79rg/45BPBY2lL/Mfw4Kw3bcwjpnONvzWEXjFkFm60IJbrK9MrXCfYBnuOICQ6Rc5yLPXO8ekFVC5j6+l3xZl1wAeN4eGTea7BiVH2XaZJwb0QTe/aIg4PDycDHBA4ODhJ8TODgqCVwNXMjDg4ODg4ODg4ODg4rwUkCBwcHBwcHBwcHB4cE/w+Xo/GA0wBW/gAAAABJRU5ErkJggg==" name="Picture 3" align="bottom" width="463" height="151" border= "0">

 1. Pred inhaláciou hlboko vydýchnite toľko, ako je vám pohodlné.

  • Nevydychujte do inhalátora.


E.3 Inhalujte

Kedykoľvekak jetomožné, keďinhalujete, stojtealeboseďtevovzpriamenejpolohe.

 1. Zdvihnite inhalátor, položte ho do svojich úst a pevne zovrite pery okolo náustku.

  • Dajte si pozor, aby ste pri držaní inhalátora rukou neupchali vzdušný ventil.

  • Nevdychujte cez vzdušný ventil.

 2. Spravte rýchly a hlboký nádych cez ústa.

  • Môžete pocítiť chuť, keď použijete dávku.

  • Môžete počuť alebo pocítiť cvaknutie, keď použijete dávku.

  • Nevdychujte cez nos.

  • Nevyberajte inhalátor z vašich pier počas inhalácie.

morKyHzpt8qqquH+Z3F/gj/ZPfmw1LK+lTqvWmXir12ZAz+xcUmlVwx8tKl1mY1wzx3BQkpgI0OMYKhpZPLgxtKpCbG+JXtzeLfErxPhDuDFvXH7My/6/SKquW8JWRtvbefmAArHgblrn5XwSKk42KCl7BucsIwhSukk3uMKYA5HIMSE6j/BH+yN/E4TE6uWVVSTF2V3baucpcvHTcvBxSnTtRXNyjELUouoTOpROabIpGwuxqqcFFkLnPKcx9w3NpavE/gn7H9mZ4+JpEcnluqbH3On1gKWvgWOo6QfHJ/fBjwXdC9s6axiW2RR67MQUtw73qhuW1Ef7OBYyDnSrnSp1YgGTbkLnU7YL1H2a12ZJXyxGhGbaucsK9NniV4n8HfY/scvmpxmc1HB4CxIU+17sipzWTnFOac3vjFOdQLeutcuGbudd0Nb2ZEWkFVwyBuqEqMZkb0HzMgZkMUa4/wBnoEoDnRpqdPc6UZ0iKlDWK6NcKopZWfrN8SvE/g5fNShnNT2HrjvExMZ+6xf83oPhDzsmEVDXFH4my6q6TdqN/gj/AGeqYUwOQy6WkFfAb4leJ/EPxZXaWNoVZNrlXrSftL0MrwfrNmS9RJq91cMkb2iVGMIBOP8ABH+z57fErxP45IXawOmB23WtNxLpeHZmfoMYsKu3BwsBKIvllxUulDwf4I/2fPb4leJ/YquTkdxFQAvF3jtyQnNOpzpzpzrm9txZZDh6cigIUuXWtYt3smRdFkVetdr/AAR/s+e3xK8T+w/9fdkfkPvMDSxbBaPA6Jb7ydYeOPSB4+1/gj/Z89viV4n9hf7O5H3s9BmPRFziVKurrg//ADr8fa/wR/s+e3xK8T+wv9nbkM2JWFLX6V4226fYXGVqpN6o7X+CP9nz2eJXif2OE9y2C0OLGCoVARn6l1RVYljSroxxP8na/wAEbVkGrpudNzpudNzpudNzpudNzpudNzpudNzpudNzpudNzpudNzpudNzpudNzpudNzpudNzpudNzpudNzoXNIQraDRIq3Om503Om50JbuZudNcnU7yboEsotzpudNzpudNzpudNzpudNzpudNzpudNzpudNzotblkoXLDc6bnTc6bnTc6HzTD/wCF/8QAHhEAAgEFAQEBAAAAAAAAAAAAAAEREjFAQmEyIQL/2gAIAQMBAT8BiWUopRSilFKKUUopRSilFKKUUopRShfGRLKUUopRSilFKKUUopRSilFKKUUopQri9PA2Fd4GwvTwNhXeBsL08DYV3gbC9PA2Fd4GwvTwNhXeBsL08DYV3gbC9PA2Fd4GwvTwNhXeBsL08DYV3gbC9PA2Fd4GwvTwNhXeBsL08DYV3gbC9PA2Fd4GwvTwNhXeBsL08DYV3gbESyOkdI6R0jpHSOkdI6R0jpHSOkdI6QR9I6R0jpHSOkdI6R0jpHSOkdI6R0jovzB//8QAGxEAAwEBAQEBAAAAAAAAAAAAABFBQAExEDD/2gAIAQIBAT8BgxjGMYxjGMYxjJ8YxjGMYxjGMYxkJgh3zBCYId8wQmCHfMEJgh3zBCYId8wQmCHfMEJghMEJghMEJghMEJghMEJgh3zBCYId8wQmCHfMEJgh3zBCYId8wQY/2Y2MYxj/AAY/jGz/xABBEAABAgIECwUHAwMEAwEAAAABAAIDERASITMgIjEyQVFhcXKS4RMwUoGxBCNAQmKRoUPB0VCCohQ0U/BgY/GD/9oACAEBAAY/ArMswFns5eqvGcvVXjOXqrxnL1V4zl6q8Zy9VeM5eqvGcvVXjOXqrxnL1V4zl6q8Zy9VeM5eqvGcvVXjOXqrxnL1V4zl6q8Zy9VeM5eqvGcvVXjOXqrxnL1V4zl6q8Zy9VeM5eqvGcvVXjOXqnMc5rXt0VdCvGcvVXjOXqrxnL1RNdln09UDrCFWUyZLPZy9VeM5eqvGcvVXjOXqrxnL1V4zl6q8Zy9VeM5eqvGcvVXjOXqrxnL1V4zl6q8Zy9VeM5eqvGcvVXjOXqrxnL1ReXts+nqhWcwHVVV4zl6q8Zy9VeM5eqvGcvVXjOXqrxnL1V4zl6q8Zy9VeM5eqvGcvVXjOXqrxnL1TnVmWCebRMCZmLPNB7ch7qQtOz4EPZeNybdirDzGql25N3KHxj4KHD0Nx3ft30ThNA4h6qv+k8430nX3E3FWYjFJookM45PgO3bm/qD90CDMGh25N3KHxj4GZToxyxDPy0d9E4aBxD1VUiYK7B39h1jCkM5VnGzSVIZKJC12peKI5WmZ+AqfovzfpOqh25N3KHxj4FsAZYmXdp7+Jw0DiHrRi54tadqa8acEOJKkMisaSrXH+0LEbVGsqufL4EtcJgowImcMh8QTtybuUPjHwLo5+axu7v4nDQOIetLqwPYuM5+EqbXA+dGXBD4TjMDM0IsjEynY12j4Owye21pT5iTwJOGpN3KHxj4Ay1IQ3WSsHfxOGgcQ9cCZhMnrkrsK7A3WL3LyR4Hn91ZY4WOadGBP4QxoedKTh4gm7lD4x8DEa3RaBsRrZuidIY0yWdPesZv2Vju4icNA4h69x27Mrc4awpjIe61lNnhgMznGqNixYwI+pqzIZGxyx/Z3jdapF1U6nWJ0tSbuUPjHwLfaPBnblMQHAHISU1+sUTOVaVpVhKxXBw1FSIIOo4UThoHEPXuXwfAbN3cWqTaBhwx4AXYEiJhOLAWGXymSbuUPjHwJgNDSXC2aiRosfNafd1UwbMCpDYHyE3WrFyjKDlHcROGgcQ9e5hu8YqnCqTm1zZjZRjOUgD91YhhxY3iMhuGC7cm7lD4x8Djw2u3hQGNxbcg8OBOCGk6iiOyB8U8rkJHs4w8nBe+E2/8AI391NpmMKJw0DiHr3JIysxh5IEZDgWFV5Y0pUS0miZsVQG2U5YQY3PfihBoyDBduTdyh8Y+BLnGQCMd4kXZo1DBdHhzBaSHtQjNNZmsIMit7UflOd7I4w3jOYRYpRGVXD7YMThoHEPXunQTlhmXloompzrA5GgyaN5RIILn5SKSqxTuykauc/QFBe+2JEBrE4To3yjFZTaVbEavdwojvKQTrGMEt5Tdyh8Y+Bq/pMNv1HC7aFnfM3xIkAw3/ADAWFCsXEDQpQ2Bu7CicNA4h690IkO8b+RqXvGPYdoUocN7zusXvQ06myxWow8jH2t2Gk9kwxDsyL30YNaP0xZ90GtbL2dv+XRMGphOBa4fdVWvFZ1lmhBkGC9wGuwLGiNYNTRNY74j97ldjzWIxrdwoduTdyh8Y+A7CGcY5x8IQa0SAw5uFoyEZViRQ8an/AMrHbI4UThoHEPXDrucRD+Vo0qxp5irIsUbnLEeIg8Lv5VUgteMrTTVPkRoTWmpELjIHIvfvxfAxSY6IwDwuTGxHdo1+QuFoKLnGQCf7RExa2vQF7mHMeJ1gWPGlsYFjVnHWXK6b5hWNA3YbtybuUPjGBjOA3lTBmO6c/Usa17rXH4CJw0DiHrhRXamlNaNAlTiPqlBntLajvliD+VixGv4gvfsMMeLKFPtW/dMe0OcxoNobpVkCL5iSdL2f7vCHaAQ5EOa/KBvVZ74MYi1orVQEXx6uKZBotAw7Yg8rVYyIdzVZAi+Ykv8Aby3vVphN3Wp1f2hxs+USTdyh8YpEFjqtlZx2LMB2m1dtCEgM9oyEKfcwtXaCfdywonDQOIeuCXOMgFKrUhHXlIoIBExlpk4TC9w//wDN2Re+sbDFrHeJThMrcDFVqua7U4SU3ncNarNhgN1kEowniRcLNTkwutOQova2cJ2UD5VMPbLejIlx+kLFgRPOxf7eW96tiMZwiam8uiH6isVoG5SMRoO9WRGnzpduTdyYQJmsLFWi+zua3WDNTCfwigg5Cmg5W4pp9zCLx4pyCnFgua3xAzUxgOZrVR9kVuUIshsL3DLLIEGRGGG85J6cKZVgRotyYEThoHEPXBhwjm55201rWv8AE3KsYdq3W3KpsdOkHxiR3hOLYj21rSAmvL3vdVOcV/qo+M52aNQoqtsDzNn0vUUZCH5upGFDMpZztSrdkJ6XG04NZ5kFZOHC/wAnfwrIbfsrpn2WLWZwuWJ7Q7+4TTp9m4S3Ju5Q+MUdl+m7M2HUnOqzHZaN6DmmYNFZzJti/hyu/wAlEAFu0FGE/PZq0iiobpxxT4TqwbbHDI4ZQpRHOa53zsNjt6LawiDbYQmmI0tfkIOBJqtpm77YMThoHEPWms8yCuotXxVUz2iG6sGWOlqUxkwK7TUieJqlHbZ/yNyKbZOGsJoH6dp30FmgSb98v4pL/AQ5dr8j7H/sU4ggmsZ4IYwVojsgXaRnV36NQwnbk3cmudkDghqRabJ/hQmvvW1mvUSDozm7qH6xag7WKGxwM2x+5TFoRa60FCDF/sf4uuD2n6cM4u068EidinoWVS0qZy4UThoHEPWlxdkh2NG2iZbjaxlUoMXFHyxLV76E5v1C0KbHA7sAuAqHWwyRgHK22fiFDz9RP4lTE3KqRMKvAkDpboKx2RG+SqshxHEZZNyLFY2HxGaxvaIs/pMlGJcXW1Zuw3bk3cm1JVq1k1MA9j+YZ1KTJvdqaEa0q7iXFMjeA27qLQnezRM5madYpMIZj8ZmzWKHFxGiW9WPadxpiP1BNDcksCq3JpRnRYpnOw4nDQOIetLg6wRLWnbqwa0qrvE2wqz3rdthVSdV/hdYaW7IZn96Ijfrl9xOmHB21nbhTWynIBrKtM3G1x20vhzzpfeib3AJz2warZTm8/sgIbYT3aZTkPNe8jNbsY1WR3p1rIgluKbuUPjCDvliWHfSWnIbEGuzoZqmh1XOqVm7wmxBpCtKgthicStWlsVkD7vQdHcHSyNGRNeAxtXymg2E6KAMts2/dWvhxRvkU+F2QG+IF2bXvgxG5WG0eSx4YiDWzKsV1oyjSpHBlBx3fj7oF8QD6WDb/wBH/bJuL47NwrD7f9/YOaZg4EThoHEPWis78aVI+yAtPiesSbfpc8FY/s8Mj6XqT5wz9YUwhRDYQHWGe5e6iVm+GIsb2eJPZaEY7s+J+NlDYrfnxdztCDh5jUqzvtrRfEvH5dmygucZAaV2zxIfI3VtpAaJxHWNC7N4rTtcTpK90+s3wv8A5Rc/2Zwfrzk2A9pZBlWIOVyk0SFLtyZuUPjCJGVtqBp7SFKZzgdKuBvroxIjpvOrIER7IK7CcaeaDsKtiMYPpCMpknK45Sq0R0gqvssL+4hVo0eR+8lN74jjxSWZ+VZMfkKoSQZTDmutauwL2RbJzNhQEWcOJoPVHtPagADISsntVntk9lSasZWbrqyRqQAB43GxTjPMTZoUhZT/AOmIeV2BE4aBxD1okckNsxvP/wAom5gJUxDqnWCjAea7ZTaXKbJsP0GSsiB/GFINYzbWmjaS45XHTT2UR9R7XGw71ZHh8yLHRGEH6lbElPJFFodv2qu9xe/WdFE3mX7oOjCTBmw/5pttJyNGlGLEtiO/GzAaTkcyQ34DtyZuUPjCLTpEkyeUWYNUZXkNWJWZwGSxYtbY8KUZhh7coRDyagtP8KqxoA2U4zrdWlSkYUPbnFRHwarQRYZ5ANCtxnaSVY0fZZo+yL5ZNSre0eUMZB/OEWOEwV2EatZmvllCm0gjZRE4aBxD1oEb5ZVX/wAqbXA7lNTJkE9zSJMEhh2gK7b9ldM+ytgNXuYs2eCJ/KDhCqsIytxiqzxEr+J7Zq8Hmr5nk5e5hk/U6wKu414h+Y4NU/caFVcztPqB/ZXERWQBLa5OrwDk+UzTdyh8YojQ9tcYLHeGIDgEGbe0NZjhoOkK/nvar4Dc1Y8WI7zksRgFBBhttXYxLxv+Q10wW64lNXOf4RlWO7sx4W5fusSPFn9Tpow4glEb+dtE22RG2tK7SHOE/TV17Vjs7RutmX7KJVdbVNmmgcQ9acaE1WF43OU6kztQmJEZCLCFiubEH1WFe9hPZtlMKyI2eqfcVG58TFCDRkFlGQLNH27t25N3KHxiiFF0ZhwXw9YTSc4WO30uDgmubFBmMjwrpjtzpK2A/wAiriIrh6sgDzepP7IDzmFIe0VuMLOgcpUAPY2VfOB2FTJkF7rEh+PXuWKN50mkRmZ8O3eNKDhkNHbQiA03k/VWwmuGtrke0hOa7RWbQOIevc4zAfJYoLOAyV9F+6xokU73q6am1bIT7JeE0W2uORoyldrFz9A8I7925N3KHxihzNaa7TpwTFAJhvz5aDrQc0gjWKWTyizuWHU8ItdmMANXWaJkywHQNGczdRI5F2Dt7DsUThoHEPXvix2QqTvaHS2CSxW26Tp+AduTdyh8YpczRExhv04VeC7s3fg+Sl7Q2p9XyqYUZmp8/v3JOog/lcbPT/7Q8doKzbZHLYUCNNIitzodu8aUHDIaGzGQzCicNA4h6/0B25N3KHximu3PYawQeMhwrU7/AEz3QnahkTojnh0xI2SIO3uZRHC3QdKY9gPYQjOb8sqLWgo+zH5bWbW4FUGydmymJw0DiHr/AEB25N3KHxjAML5HYzdmGXHILV2rpsjPtrNXyRP8SrfZ4nlJXcTlV3E5VZAinyVns7v7iFWHZME5W2r3kd52NsU2sE9akciMM50M1aIhBFeCwOGtA4UThoHEPX+gO3Ju5Q+MYEPY04cOD4jN24dwYkIVmnPZ+4VZhmKe1YwuBEnALEhPc7URJRO1DXvILidqbuwonDQOIev9AduTdyh8YwGcJw4kbWardw7muw1IniClHbL625OimLRTE4Sm7sKJw0DiHr/QHbk3cofGMBnCcIyz3Yrd6awaB3daA7szq+U+Sqx21D4vlNDxsTD9OFE4aBxD1/oDtybuUPjGA2LDtc35dYVZuBWcV20XL8rfD3siJhTZN0HS3S3cpgzBUKeWrhROE0YuWYKzGc3RXbObortnN0V2zm6K7ZzdFds5uiu2c3RXbObortnN0V2zm6K7ZzdFds5uiu2c3RXbObortnN0V2zm6K7ZzdFds5uiu2c3RXbObortnN0V2zm6K7ZzdFds5uiu2c3RXbObortnN0V2zm6K7ZzdFds5uiu2c3REVGW/V0QGoJtWVhmsxnN0V2zm6K7ZzdFds5ui7SGGsd81tjlds5uizYct6xBDB2marvaHv1l2T8K7ZzdFds5uiu2c3RXbObortnN0V2zm6K7ZzdFds5uiu2c3RXbObortnN0V2zm6K7ZzdFds5uiu2c3ROqtZUNtWtkVWqw/3K7ZzdFds5uiu2c3RXbObortnN0Tm1WWiWd/4N//EACsQAAECAwcEAwEBAQEAAAAAAAEAESExURBBYXGhsfEggZHwMMHRQOFQYP/aAAgBAQABPyF2GAUQHmWXNU5inMU5inMU5inMU5inMU5inMU5inMU5inMU5inMU5inMU5inMU5inMU5inMU5inMUKti8L3CIrmKcxTmKRHGEzo4cwFQBg3EOy5qnMU5inMU5inMU5inMU5inMU5inMU5inMU5inMU5ihDG4HxMgEIM3YgRbVcxTmKcxTmKcxTmKcxTmKcxTmKcxTmKG8Jxjv1XIzZ5xVAi2QPiPj3cTFMtl/BCeI56iwKFXgZEmV4NutrQ9v449SEg38fN7iiEgvV0L2kdh+CDhQXlEoeGZEyoXgsIyPIfaEABLmvznQySk3ijEIZYBwRfZrey0Pb+IAEIwESUQZInF1x4+bXNkJBeroRsEExBvToyQzn8GY6gCw5SwReUzgQGNgusAxPXF4Cy/xCCIBE/wABtFAkXoY2anstD2/iAwmRGwD6HdAAAAGA+bXNkJBeposIWTJwIMBNdqYdMMkDMEJjYLlFQ4KE4wN32IGCxGcnTeG9v/C22TEIxLx9dzqtT2Wh7fxAP55j+z+fXNkJBepotpAEQ4JMHC90BAxomIEDSA9+gCWBEwsoRROJoNvjxnskHaM/4m4vbBn8UxFVZloe38ICSOZzIQwacu+fXNkJBepo6DRwUXsgl134IxQFUA5TBGZcTeB0PQBBXj8BIE/kYK4H6SIWlbfxA26OeHeNleXyrX2SZKu9kI/3koeAGhh8GubISC9TR8AUOEwvdxcgMzgcH4oUMhHwr+sijDka9enmQo3kJ9HHgHUKLIKrNqGHrcu1RnIEPlktD2/iAMUwJs2f0hB4TJ2JCda6NgC+KggKvusDzRUnnH4EWVs1zZCQXqaPgIcMUUX+3EfY7fAAXJgj3AVsB+vw6U7w6GwiXEIVQFdPEloe38QSdChMinRToAzu96w9Hol7lwFjTFCS5pSbMHwa5shIL1NHw4bJnTGx89QIFCcbwIH3YU3McBJOBTFGf4Cwppp+9Op7LQ9v4gaybEmyoiZwIIXjqB0MOGbujJoXxc3ufWSeB7m/+gKQws2XIHEJIjq1zZCQXqaPhKFuYCqYkcJwOD0FiAFqFedDCyArApj5ETaPPCHVMZcmp7BSn1h06nstD2/iAdAJyUecE3h+5n0wW7ECGMPYoE4UX5H6/wARod2ZM+1MFyJMx+J1NvAiWR6dc2QkF6mj4SHDGRRrkx7Uh2scCkIqeUQ2241FEaMNDIYW4MEEE07k4OEFz3JwT4V7dUDqiH6O8+drZODMrYsXTngrcYjuUbi/5n/JaHt/EBQ1d0ch1NVBaxIAP1OVmd8wWAGEQBoEx3mbJ9WubISC9TR8RwwAMxlWKBXik+RNCHSkzO4lBCStz2AH2hBINi4EwN7DAJhPYuYfJPCBBLDg6KfFd5M/BJZg89wOiTvNCQ8dpiivgmv5ABCFmVrzJ5Kg2cf0yvI8t0B8ACzU9loe38IC7Ibh9XNyaDJgOs0MjIO6b5AY+CegKYL9WubISC9TR1SQguexLNqSgY4Jr/siLMvDEUQsfBFOMZ/7bESGLzBVCAtEGdmQhRABWkA5maYFCAYZCJxgLYRn5QAwUSjahmF1l3V6bg/+xQHkzRN3KeIOPJCq9xDWyk3Xqey0PbpAixejCbiqAun+EBQOyAqbgjuE7xx/g1zZCQXqaOoomZWiHLQgtCoeXdnBzTCvMbB8LmRXbGg6hNnGa9W5GS3ByP4SBE0NnQRKBZZzQxI2KF1CAEwIhimKMgTnTcVe9MKKfl0EgHJYIixZ9JKC+ZqA6yeEAMYvpAOsFzCSInAkLoe3RBh0tzuMEIgdRce5RD90QaoQIABEGR+F7f5mP23xGSIyiAZKWljTp1zZCQXqaOkGAJyTcr1FE6ddYdGIwAytNxCTBCMRDF65YA3IeFzZIq1huhgYMk3YweONVT/zImjbmshCHzPvBcVQfpAGAIOETIgdldgxYlVqLu+DE4CmylALRwkGZjAdkZeM9qgYApIv6JqC6AyailxF0aY1gNup7LQ9kwjmnM6JwAzBb2CCyAghwQpm8CFgwnAxCI5iN2LCABJIaqEbVrwnmjlmgIxLSQEQEGII6BECzIGhuKO/WniMExgXjMKuBIRDIeowIhjMFUTlqUIFxNbeefRrmyEgvU0dN1iCHAQw1ftaw2KmTTTMPa9MiDhciIDCZTGZkwZhHxIg0dFaqThejkgm68RAd2Rj3mJLAsaixqofRTsBwJxbvLr2ByAxRMBTqDEoAAMJdByKO8p7975fgTUHxiPlANgQg9jjeQKEDDCW/q5OS0PayCzRRtlPj9OSI+hOaaCAoBOCLDp02dz6FNl/V3RwCQzpEhQGpGFwRYbPtoYU6QqKgiAJN2DQuC4q/RwAPLiCL0Nu80HQIpmKITk5QnY+G8ulrmyEgvU0Wk4IrygeOiUJs4DMDwwYFAEQEogjodA8xnVG4hIL9wuQX4i9cKESRnoQYDw9gxCCOoMSAAAAAwEhZjQT2KgdgzhH0CiaBRV/xlMUi0tSQQAqcE6DC4Y++rU9loeyL8z0UQrlEYp64LwmVxCCu2bmaK9SymPNkBOy1sIoAqQDYJbEA0J4+yGTggcEIA7Jii3OewFD0oO9B457JdBLBzJBpRhehRwBI0KcnoAfC6tc2QkF6mi0MRDFAUSdrIO2TQWfSIDzNXUfWZMAOK1ksA5RpEWbqgYIJKsvONbBDPHTB9rXDOlMBMMQZFBkJNJD9FBkfvBfqE+f6OBGSarjwERoxCQr4AJgAHXqey0PZCVwFEogicdz3ghRAWTBAyPmSMEoi4m4KA6GfA/SA5NEmgEIr0fYys4SnwnBUwyCr0KDpBhigHYASKjoIYH3ANpATgzRdc6kzwa0kA5LAKK1hiQSC5MGN1hYAkmAYKuymevXNkJBepotK/AkyLGOzpIRKih5oUN7JO6VP5EYG96mIiTNw7LH0BETj6JWk0X5L9Da9Mdg+wEZp5YwrTalkKCjOzAoRecghBQDDVBSy53CAnOepyqSOIBQgi85j/JaHtZAN8IfpP1aI9wkkR6QgfFhZQLkTe/IKc0eJCo7KEJOOpY/SfLBGIIKZmgUJrii8UzgwuxCODhpGK1J62RP5osVQZxO9E1CW6HXLYhfAp+FYYB2RAgHBmCgAQAGVpIByWAT8ijM4cDC9kroPNH4AxgHimZwwXm8IWNJOJZAAQdL4I30Tgjo1zZCQXqaLI+JsADkqBEV2YI+lAhlQPZ4p5xrEQEcnMayQEQEG8KaweXAjxJn6yY6heDNaJW+RMRYkRQID1WyF4ADjIBc/pQUriTK8JxeACZUCGtnHZcusAgBOSuQ2YCBrlWJtO81zdcgjMB/UBf4G8kKF0SIZ2KKJF8hAyNAgUQEgBbqey0GwDXEhNGKEMkQ9oZGATSVORT7ACqQw0QDwDUNAnfOGV6iClM5Z1TqvkXzCi4QdUfHDNHwnGsAuyXMiCABf9AWIRjGe5zoJnmOw45BY0KJwUNXFcTJ4oCAed2BHMKgbSAXk5dpV9KMYO+I9RKFsF/hCZQcBR2D2QEAAJAW3UvIPo79GubISC9TRZljFiEP41WOWOEQvIQwU9ESeCzsQa3KaXviERIfRnUIt5skzsr/AA85aPmQSE1RX1KIJ32IALAbMchuxIDVUpOQXWQZVwvyC9OJY/2fi0VLimnDoESkUUho6Lziyhfo1PZaDYApUMSK2MB4o0OkzjEOUYmOihgZqk0Mfc4RQGxLCZ7poUFiodmfaDxHdahoxQj4IyxCZkMKJ/LjsUkAr+oVIvxj3JmpFjVAAMsx61wJm4IqDgieoqkAAGEB0sSmxCO2kx4oYmKCTVeT2a5shIL1NFhlrJOADsLuyPlN59SdCXARRMyJkwR3rMzxJygOsxRWYRNMvapt4qGMT2TkwKMxspk325QOyCwWbNotJIGufDdYjkHZCFEU/wDUoZDgGNxgBcOk1fF4mFUKGMBTEp6w/U6gO72QoHBIOP8AK0Pa0MCHMPPXphu+tN92kAhii9icdj9pNCCAZf6R1kD9rZ2AewQ3uYEbDSl+CE8ECg/gWxFSGD2BP1aNRllH/wAKLDz3u/CmgMp8FAlTTSCiwaOCXVaHAqMPwlMFwSKuRlSAkMg4cAhRCS9TRbHCOyYkNChAYmIrzdYuH+wK8JY6g/F7kWSLMd3HjoIJkdAz+J+p7BSHEBYZo2YQIcDOHxtb2Wh7WhD0x7Jlr0jOUgaG5HgiBUCBtdHBnyNU3Qg3HuIq+4z7QTWyCvXH6n5d8gJ8wIr/AIoIYEQQCyCg0ltE6zXpP2jAh/ihHIwIkm5PGdViOR9oyEYzI5htEI8gOw9oiEuBwbBeSQGXAp+16NKhRPZpfFfMOhJepo+HUiS8aby7ExJrF6cL4CRvCATDwJjE3dC5PeXixmDqx9hFgg4MEuKGfz6nstD2tCsQQzuTg3GzX9Iy1lBzhN0Zm5EewhwG9ESOQd8MA91D7Q4zxgK2MRA4DnHoiOTyJjsfqwiACQYgpx7hnV9GYWubISC9TR8w/HGxQCHQDQiPeafjGTYlmf4NT2Wh7dAUH7Zr1PDpiQI56EA/3DEu93dAEQEGRCnWJ+yL4b0aP4ACdE7ZeEPMv8WNVSh80EZHJDkoHFrB3O0DsPCIS4HBsOE8XihWubISC9TR/wADU9loe3QANqpqPCNa4XHUAgAEG4p9chweI5XIGyCOBaPhNQIBvwXokdQha6IFQ1aIEEOJFa1AQz2PoMJdDpxeIGq63XNkJBepo/4Gp7LQ9ukCApRxl4++s67DchOxp5IigxARkm/SoTps64N7e47JB9lCXmS2dMxdGOOHhXJsAdIo6Q5TmJ7oBgOQYhAG3cMRcfDWNRVLzRJ8jdY2B+rXNkJBepo/4Gp7LQ9ukIsc7dcAy9Ixb4CHIsE33MF9lIM7RRw/IwkRqiA11WLuShyskOi7Jad1a5shIL1NH/A1PZaHt8gCj6XpGL/C4r5nMXp9B87vQCICSIt99RaF1a5shIL1NH/A1PZaHt8YCNfIyJu9dSmGvimhkMPEhHM/CCHFAOfuXd7IQO5jRRidw6tc2QkF6mj/AIGt7LQ9ukBgDAgl4s0MFhIgzBoeg/ZC6pNAmTM1qb9+U9GJMETWvycSoYINGDcEXhPaJwAHq9xRCQTOYQiC0i65qnIU5CnIU5CnIU5CnIU5CnIU5CnIU5CnIU5CnIU5CnIU5CnIU5CnIU5CnIU5CnIU5CnIU5CnIU5CkFxhE6OlMARAcI4izrkqchTkKchSK21SDENPFchSYyTvxMWrifRUPPpgkXIU5CnIU5CnIU5CnIU5CnIU5CnIU5CnIU5CnIUjKFjkd7QkpDwloq5LkKchTkKchTkKC1Z5zvxCX/hf/9oADAMBAAIAAwAAABBfHHHHHHHHHHHHHfHJfHHHHHHHEvHHHHHGCvzzyASjTzzzzzyhz2nzzzzzzzxTzzzzzyuljjwyzzzzzzzzzzzynzzzzzzzjTzzzzzyunxxzDxzzzzTzzjDjWnzzzzzzyxiizjTzyunzzyjzzyBPTzzzyx2nzzzzzzzgjzzzzzyunzzyzTAyzLTzzzjjWnzzzzzzyhzzg7zzyunzzjiAxzxzyBgwzzynzTTzzzxTzzwxzzyunzhzzzQTTRBzgRhzyySzzjDyzzzzzzPzyunyTRwjCzgADTxTwx2yhSziTTyjzzjPzzyunixxSgzgCBBDTjTzW7QBBSQDCDBhzDDzyunwzwTQjgQTATxxTzxVTziyxCQ4SgCzxjSukzhTDThzgTyzzzyz2lTyzzgCwiDDBRjSi+nzzyxzzBzzzzzzzzyljzzySgAAADxjxgiunzzzzzzzzzzzzzzzynxzzxyAgAgRSzyzyunzzzzzzzzzzzzzzzynxTzzhzzzyxDDzzyunzzzzzzzzzzzzzzzynxzzhzzzzzywTzzyv8EEEEEEEEEEEEEEGpcFFGMEEEEEEEGEEGr//EACIRAAECBgMBAQEAAAAAAAAAAAEAoRFAUWGR0TFxscEhQf/aAAgBAwEBPxD9IJPA/qvHJV45KvHJV45KvHJV45KvHJV45KvHJV45KvHJV45KvHJV45KvHJQfiD/F+iJP5D+q8clXjkq8clXjkq8clXjkq8clXjkq8clXjkq8clXjkq8clXjkq8clDAwD/AmAkPheKQHLoJgJD4XikBy6CYCQ+F4pAcugmAkPheKQHLoJgJD4XikBy6CYCQ+F4pAcugmAkPheKQHLoJgJD4XikBy6CYCQ+F5pAcugmAkPheKQHLoJgJD4XikBy6CYCQ+F4pAcugmAkPheKQHLoJgJD4XikBy6CYCQ+F4pAcugj+wEhR1NpR1NpR1NpR1NpR1NpR1NpR1NpR1NpR1NpR1NpR1NpR1NpR1NpR1NpR1NpCExJiv2RBIUdTaUdTaUdTaUdTKOptKOptKOptKOptKOptKOptKOptKOptKOptKOptKOptKIJJiv/8QAHhEAAQMFAQEAAAAAAAAAAAAAAAERYTFAQXGRwSH/2gAIAQIBAT8QohR8cHxwfHB8cHxwfHB8cHxwfHB8cHxwfHB8cHxwfHBch2RB8cHxwfHB8cHxwfHB8cHxwfHB8cHxwfHB8cHxwfHBVdwtFh7KFhhswsPZQsMNmFh7KFhhswsPZQsMNmFh7KFhhswsPZQsMNmFh7FosMNmFh7FosMNmFh7FosMNmFh7FosMNmFh7KFgtOzCw9lCww2YWHsoWGGzCw9lCww2YWHsoWGGxWp9NEHhB4QeEHhB4QeEHhB4QeEHhB4QeEHhDRD5fBWJ9NENENENEHhB4QeEHhB4QeEHhDRDRB4Q0Q+Xw//xAApEAEAAQMCBgIDAQEBAQAAAAABEQAhMUFREGFxgaHwIJEwQLHB0eHx/9oACAEBAAE/EAZqC4IZQJOd/wBy5kyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyX1HmBsqMj4bfDJkyHBImSCaKMCAGJSaJVIVgM3gTbf9KpkyZMmTJkyZMmTJkyZMhecAILJ1BQ702TSK1sMZ+vy5MmTJkyZMmTJkyaUbCmCYmpCHlV2sRxMgJ509JnEkJuJojZOVWq1Wq1Wq1Wq1WoynDN7ucFAvoX+WrVarVarVarVarVarVarVarVfi6iwPQaMNATKbWOwNxq1WrW+o1D3cKz9GaKtVqtVqtVqtVqtVqtVqtVqtVqECL060o6suyoKtVqtVqtVqtVqtVqtVq9RurxjhGvRbpq2OTA7MOr+CEqWC/QKRhKPpE0VAe2V3XXgbAsU03XIosAACjLv8AnBGAHmDBfZudKDoRaQNxOHvd1et2Vl6M1t+gOAajAGWomApKRtBpYLzX83ud1eMcIzKgHSByNQZ9PyhlvQ6kO/yBxvIcDdpqNrmvJQWSwDga0Q0Oa6FPECeAMf8AA81GeAQxL+dBESRppzdbD6vsNm3D1u6vW7Ky9Ga2/QgRWbzS7kUGWAAGh+b3O6vGOE406VLwf9TdnDyWjkQKWVquYydviWZAtYmc96KiSAVMXIsYEbtWi0iaC7Tz4peC03iN+fVatkwcyHVzf5+iIySH961CD0rtdDA76163dXrdlZejNbfoNCWXUTCdU9xt+f3O6vGOE406cBxUrLiFLiZ0JWdKw4eSZpIli60nCWwH4MkBbS6UTle4vBZueafhJCkMpnRt2VMURC4b/pN/3uL7rCbUN3VrKK+xyOpXrdlZejNbfnSiGHVFqPQEPILQ7NZJPze53V4xwnGnTipVmALuXrfQ2VT6mikOoV9oaPMxHE2a51k6UT0YCNqfxwlz4QUJM/ggJBLBOr+QmFZGCFt5B6lWwM/81ZejNbfoQ6Tgc4m5CK5lNgY4IO7txZVDHzyKyXIC/wAoSE56oahVHnvP4Pc7q8Y4TjTp82WsAuuRrk7jWjVEAwjcfxCPSWnWpk9sGh8zqOzK5eGsE1GQ4/2pj+VPxYtNO0HmowG1Z+g18VpMM36wU5VQqkyr1uysvRmtv0EWufNXDqhlyvQ47QGCFkZB+6cICqGJThDViFYk50Rdbn/5pUwVCv8A0UTg3ro9nSpZqEGejhPl7ndXjHCcadPmCBIkJTSDvm/80scvwVpAytScuvrf+VllzXQDPzjebNYmyPl+CXNgSPZpNCYtgbR/xV3u2Vl6M1t+gd4SU6EW+6XaTHIAwYThFtasnEeO3wCQBZBRA04LDFqnpsJw7Jc4R8vc7q8Y4TjTp+CwJI2LQJ36PkTm5FS0ByQPU504tmrJxyxUSAMTy7RUZKWLo5oz0n+fOE4s20bBOr8Xrd1et2Vl6M1t+gvkxInSSnPEgEjAwWiD3aAACwcXUjXNEbDc21ols10bydIWIMFAB1aFPJxexc5UGI1YTAb5+ok6UBh5XI9/l7ndXjHCcadPwMtNrKCHeE70CYI2okj8FQ+QDFAu4rvScwd4+uCSMWDka8FHgMgzRhKC8zxLsT8lx88eGRof0LNm2rz+Prd1et2Vl6M1t+giwT8AZoTAnFxuH7HUNPi+OcYmShISNmbsSpEUAioAoxdTJ3U6C2azKInGy/3VjYronsjZvDo0ubkqR9/8G/x9zurxjhONOn4BcpCE5UxF0G6uzl5HwDBBXamVvCQvgklF4nWIp5hEacY5CXm5424zZVbazF/tWhqNH5v4nem4fc2IM2gAjBf5WPlHoG31EdOISR+QUYI5sf8AFNLQdk7ZGUnBoijZtaPKtH6isvRmtv0Mis3QDB3S7zg0+SlwD0Hi+h0ezSqFFm3bG9YqQQ2BBnYdXXWmnOgOpy5c/L3O6vGOE406fhY4ybDrv9B0e9BQHYMy5SA5lLSrAX6kBQ9MQMF2a7q7yo8yF9uxaSAcngpHYm9aOOBJqTsvIo8bpZJuQTuEE70QogBENwGxuur3p3QqNAoD6n64qBKwUdJe4FHBgwkKF3WCaa2QXQZ1u1Dx1IlDsQ9CpQO7CoeA+zf7NRwDb+acPW7q9bsrL0Zrb86/O01T9h3OlC8gh7n57ksT0ov2xRGFrEPuy/VXMsjDRvPy9zurxjhONOnxUCrAXWmkdSKLEa8OQItDrXLEqeluL65GrRVonOWp1IoEDTYk3NBzOMyGB6D4TRKi67SeBW6LAtqT6h+wPcciKmodICToIxQRCusyAkuIaMhUgByYClJddoZl2ylU5hRkXm5PMGx0KRImuKTlM+KBkPV16gh4oJfpT+5qOK2H+Pn63dXrdlZejNbcRrZcAns0ZfsGD3KQZQ6/hlzbGxOx3FDvSvq8LocgsGx+h7ndXjHCcadPjgNR1lR2AcGAAP8AOIAkUj5QOlZgWmPdmfo0Twxg0zml3nFK+cAA80atko4kYIlZ0KWDeZeAEm6kwMZjGftqFV0BE3xmp84RqylhuEtOL1c7gBNEV03mmtHCxAWCzuQuL1yH1RgzCF6/ByYMqwFCGCwJl5Ushpq6anDXYv6aCSJsyPaTSA1UCdZgp3iliUs21q73bK9jrxIyKBkyhLYVm+kVGNczlqsjVwgmBhowMkmzNPGAENR/DkI18tZD8SFQMKZ2plmMVsWtUAcxZ+Pud1eMcJxp0+CMALQA1qFIObyVNtFxe8cLrhQF8zTiR34lhOZU2jN/Sh5lAkyTCKsA0BTSxpkSUM0ztgvWt4K2cQNSbUIjWbptgqUVSQMG4LHZp0FwER1Saq5Sb6m2WtfdVMsMNqOkZRmLkDQGTanHs38UGYe/TYWipw72btSKu7DvoVqqsIh1xehTJClAHQQR2rkCpjxSDMAgdprkgRj4ePrd1et2UkBgISvaWxRsFl/O7cg1aJe5CRHDQFngiV/vA1yTtRISr+RuMLSPoOAdRJU2CslfEJOeQcwoNEmESdwOcUb9xCRNz4JGthyVw6IPajwgYZ7N5ZnTFaGeoIiQWw8qATFVkLINl5fIuAGk3eVCR5Lq1qA3CNJBIDI7VPJ4QBdrPS/j4e53V4xwnGnT4b0aGRGNpk6ONqQIPtTqdaQyZ5hrdx7K0RqyutkyPJoSkLE7V/uNaiuBlqCXqQ0qFDQlgKSWkCrRUEyECwRK9FPCLhZ0yHxyvlqWctR+ORLFm2wjJv1oZw4swErsRySpAUERKHsSNdKaxslk7jl50AABgC3wyadeD/15U2UEuyBy3N8vKgkEIkUOau96VSC5UHuFCJ3BReVqEDGij3s1ArKTorLqVo/UV7HWrghDZnFEgvlWTM9GvcVFNh5mWOgz2oxgnpEeBljpcViBgCTO5zoIFwzQtVbGYzCTCbjmiC6FkbC0LQmiJSCIkjkaSynSYS89l/xt8UmeyqTuP+YqMkCKwsLJCaWYalVKCxNjQby1LxAaEaFOTEjz+CiNQjpHlUnG40RE4LtLLOrQ4Alz+vx9zurxjhONOnDMMpPBu8ilodY275mO1ECqXWuVyFXBgaG6ohIjhPhAdsWnkOD1oq5vpf0/IvRewIClYmJLZO/WS5d+DxFOi0knYL1KBsIALAYOFqkxBmSaGXGywNldtXUdKhlvXIncZo8CtRmDiHWYvAGX0HnFJmoBIX+/Nf5et3V63ZUvw0UwXJ80khCKDJsp7gM8AvskYahiiCWjgdIdtFihIWLFstjYJW58EUxJ8peHWI71geT3J4MMYHKbMN5XjZaCyJKRHUq2nZi33ub01dxNFfQDJrEnxmoyYch6CSOq/AGQASroUeACgEQnNJGCIzKjr9Vg7snP/lJAubhoe3+qNBN91wvb+fL3O6vGOE406cBMmIwKx1YQOl9+HKAmS7me9I/JBoO2zpUCCBf7FbjpFIQqygw7Oz14tgxLOCgw7CsHa3io7UAi+BvTE5o34JyAnu4HhcbSKUAyqkBSN2h0h0ouyh9mxjBo/dIE90U9MhztRH4gLUiSSkVKEpi/DcwPWg7mCkfoGnY+4M0ieazz+frd1et2UWhuMJa9nkknenJhskW2S7PCY6RV2REq6kAObRBrLMbKmYLUE3frn8Rl2a3RYDWloUkIM2olk+TXv1AbnRqEQYAUxMhOaC9zYCJFyuDqlE7Wlq+qxG19byHS/iaOIuSfzHi67AMs8HSZ7VDxHMwkZ4oQAlVgCppCMLZMd9etLssVTEcNwh3L9eDGQoEbuF2OdTl8/YnQ+fud1eMcJxp04AcVagBI0YEby7fGZ8WIJeZl60LkfpBHRd3JaTA+Zh0m3YtbMLx/ynHSigYDBg2BhHmwvZ4QrmyEhP3HrxvlYItRYewcSkKDKNYO9DJ3d3uxYORxBWDJtDZbiRcOXCNccj2Mi9KXJeRGMCLk9daRLQSF0mJIE5T2qU+6VD7WkCdOo30lQkKKmFvafCtH6ivY60jU5MBPuQewoAwcIeCncSGkxvefFugweCZaFjCIJ2ULk0AEJYHLXzJ2pW6Hawp1eLsWCRXAr1RSNI8xnYEtTMGw+NEpuo3xLUUZhqbc4iadaK72TeUoSNmaQiGygXNJl0IpZKftKGGxjWok0RAjayfJtNLlC6kBzzPRqHhxF6lX74osAkBIjolRQzYRxcmBKrAFMMsrwxIzgSFhSLRKNOQICLgTUQJBOYhCjWclDaMLCRMC2UtaHaOwyPw9zurxjhONOlNGZCeJYDVWjeZmT1JQ96IIOYm5IAOjRII4jo6I370RJs4G2uUO9GDaRJHvVjuJfuOB5QaRlGdLvRTERG8Q2wuUyVKiClFlaZH8pm99NkegdYhZ3XBAhAbKpyWU8ygjZTgHZeY0nREgkvwGq0a0IKkLByDO6vCWu5YBQ3xRYUyGxjY68SsSg11LbItIAUNlbPJy2AowkMSqNgv0mQpgno+TYWT6KaElDBAAa2by8qO/8QwcfW7q9zsV6HWo7RFtRK/U1dDEOiTxKuSfjMpMGjtmrhdLiOwu8VbQVhAs3Lt7q5qAISnMXdRXIE5lMqWNaPabe4VAGDWY2JP5WrFxXeQZaLNYIls6Q3FmpxpcLiyfwI1ZE/BF62KDIk5qVqMK3MA6M7d6n5pEBmjLEk9NKTFhkKySaAcXHSmbZdsXeaJ1+qbeeqxAu7mC1XanYJJ6mWos2FFwiZQgdqILPCJvIO4WoQbsjvuRzG7NGDKAQHQ4jBDBs20nJfrq+Hud1eMcJxp0pBhlMY+1BDu4IBzdIoUgpqQCX001wKEcCX0LB1GpqTJWycwsnanw9daDYhvzaMqDZE9AC/VpIEkvLf4GgWOIPizSiwLXEaZBKsQgz3aa5Sc+0NnWks5ZBFgHtBbfQTC7APLt1Z4QYJYiW2C66VBEJzKpjTXbA51ngV0Cydqf7goBQQinR/6ur8Jqg5JyCeZP18PW7q9zsV6HWvFlAkULdZkdng+IwajIBH9KCoWWf4jFEvR8NjtM9ZodRgsxwRx3DrQ9TiMMgLoCXZXrRGngKD/3jyta9dDL4p6WaNywLF3z0qwtACKmbFCq4VahUSypXCvQiI1QR2oEIzk/5SgIbEFGA5qh3qbgRLoT/pbYoEABABAHxKgo7UanaISsOMbgsNo1tNYi5ED3OHud1eMcJxp0oJZ5JNMRdEh5S0o6pkgx4qFDAhDNG0vLEdVoqyXMygt8FLLO3zbkO4NBpIZn/hWVvttSAEkRbU6IUCk7BYcmSkXgFoCZR9k1dlrJbyIIORQEvWn+RSApBJhH6S1e6MOLmD9EHWodbAiHZdDOvxgnlFIJhNEaFBvALbytd0YqfE+kxpJpbCIuwo+6gdgOFm6Mg+6s92ysvRmtqmwAWVuD4A+Jmy474OIQAI5EpHoJDRYeixzfag4RozTwmgIedZ/oqQIIz9ugGoF7AS34ByAjtWcvWowoIrIrG5bJo0AEBBwQIk06P5PECRsnk5po5sFDTThSDmFnoKCOlynesUMhRM5+JdHCZEjgpsGIsvyCz96UDZpkStHSjuXzTaEOUnNWeo9qh1FBvGXCdYrH0OE406cHVW3W3+VjbQV9TWGBTGfbUlckLdAY6UDAX/Jha+5VYbGXH1Gb4K6Y0A91/FDJJjipAnZfgCIYnMTobSLRNwE7AQcHp6QNc4OAf5+P2O6vW7Ky9Ga2qVoJhOankDz8UAif7g7MPajDu35tx7nniBWedECQOiOtZh8lLNwXemMAa2boJP3Vj6j3K/8AnVe7V3asWzl/D/VSZZKS3kIagMSI8Ihd2o3KdyoUzfPGShZJeLzQKDUoButSk6s23zsHN2NaiwvK5G6XXi1VLqn+2Qk5ihnnmwiSPCHjSXRICNrENIdKIFoSx16F/tXCXgRG2EE7sVi6cJxp0/AckvlBfugStEqF+1AYJ1L7SgKwoZt1DFWgesyWhB4wFtAcFy58CysFJXLZzYDeiDum4R1Wr2x+f1u6vW7Ky9Ga2q4AXN0N19hTWY4MRBsPsfiCVyzAQEZEtC9hos7yAHvwPAgjQSg0TRFPwrnxk0lokLLE2Us7gAgxM0AABAYCsjhBBKAO6h3+Gik0+9Z7h0eB36gJEcjTtgrRvLebHMh3r3O6vGOE406flnpgH+9aOzBEE6pLuiVBgZy8yl39D1u6vW7Ky9Ga24RfgTp2WHNx3fIHl8JI+ruQ86lbLCX3uPs0EFpRIm40JBN1aBE6Q/hCBuFs8OGo3gflVq/X0cCsi8ikQgWduaagSIaiTxKz1EMHduOYUc882ESTgeAbGStI9FO9e53V4xwnGnT9/wBbur1uysvRmtuAK2ljR/SRG8UAoVuvyDI0ISNOS63HolZMZIq7hxDqJhkLSRMfhQt6VKEuGVmgUNJDcbNxBTaNtG2kJE1KQl/Em/2jYh3G6YjduXQdfgzANGCWHIm3Lj7ndXjHCcadP3/W7q9bsrL0ZrbjBMiPM+uWG0x857wryCWpZYRkXKYBFkagQHcqwc7I9Ap7vX/FfFQ1N1NHmo/+v/tQZ2WHP00EKLp9rKjeSAhlQ4RNqvpFsLuPJpuTSpK3Vei/NIwjZKU2my3G7dUuEX7iMJjDMCFAFwQ7ny9zurxjhONOn7/rd1et2Vl6M1txEfHcJh87kT5HRymDs1gg+b5T9It2rOcjCSQ2hNQNxNnjBkg4vSZQchvMRSl8soT2QdJpwJc3ybggByCvZ7Hy9zurxjhONOn7/rd1et2Vl6M1tx9NufO3UyHnJJyZPwpYcjQO2I9b7JSVokBfnq7pOdAXCVyJyeEu9el3V6rY+Xud1eMcJxp0/f8AW7q9bsrL0Zrbj6bc+Q4mFkFgTpfoKhDDGOWX8SARBHI0jkkKR9B1g86M+qFI6RrO0OU8NrBt5VAUgmXWx8vc7q8Y4TjTp+/73dXrdlZejNbcZa3BgbIdLJHG9P0koECyGibfCAtWBfRBlXYoPc5V58zu9XTH5TZ/AyDmNWJBdlD9gfXTapuDWkQzScoPboQ/z5e43V4xQgiIOGGEgxjag/36JEiRIkSJEiRIkSJEiRIkSJEiRIkSJEiRIkSPOAuCSKIuFCmJCKNGCDgE2kHfb4tEiRJDrkAkHI2aCHqcEjZh3J/uliu4d9AouSzLwHIUB0u6r+gkSJEiRIkSJEiRIkSJBcWIhdTWzGjNF4FaigUh0zHySJEiRJJi3BRJExUQDlU1P781pUtD++X4f//Z" name="Immagine 10" align="bottom" width="152" height="151" border="0">

 1. Odtiahnite inhalátor od vašich pier.

 2. Zadržte dych na 5 až 10 sekúnd alebo tak dlho, ako je vám príjemné.

 3. Pomaly vydýchnite.

  • Nevydychujte cez inhalátor.


E.4 Zatvorte

 • Presuňte inhalátor späť do zvislej polohy a úplne zatvorte kryt.

 • Skontrolujte, či sa počítadlo dávok znížilo o jednu hodnotu.

mOrQg9thTmHOmudjWO1oP6Dg5ahfGE7FcZsPtcpSk/pNqKw+VZpGN8qkxwI5r8neqfsj3/VcbCEz9Tel8rBOsaLk4Bo/YcU7lRlRiC1pvYW17G5C2vY8/Nk4ewZL+Yd3BNcHOjjOx5Eu6pYbnNecZz2y+FNrg4dRuBzTRiNsKLHijEFo5mk0FjtLDJYMRsTbEvMLDgP1twkOMIBzUsEp9CNTZKx2+5E2Soh0xHKFE/A9tyH/dZ/yUJuYxBP1RE5KA18V0RxaSXHUU5wjOY1jHEtH1Km0TIDiAonC38Id/Eg1YShRXYxFajsFjYlXaAfe5FGiIVGH2FOfpN8WuFS5Sb4fTFo1qkxwcOq5xkI0ImnMda4t4oRdGnVzP5O9U+jLFFvaq4fhKrNHaqVX6ilW1/SbUVgvZE2hIrlIMQdYwvRSEQUxZI4QXFRqn5jmdeQtr2NyFtex/RzoCekVFYEeIOp2EqxDf/iuVgRWkWObXJUIhtsfKXeM3OPdxLKQFtG5E2Sog0RHJ8rQJjsQIzqD/AHm+qhvNjXifpcgxKDqAZjSqsKjgCZMN0h2JjXtLTM1EIs4P/wDT+KJNcR6ZCH0iSjPzOiVdgA9rkR2mId3sox+wpo6uYpFkndJtRXJxzqeJrCg0uuG7eg2ITDdmpYJBXFRSKf0uFj+Y/J3qn7I97uKOxYMR3bWvpd5LChuHmsYfp5RGNdrCk10Rmpy4mNlBYekLsLa9jchbXsf08jYhDfkjiu0dXNxNk3ImyVGbpk/29rkLZCg/3WotcJg2qjEm6HmeK5a0eLiNdK2Ruze9rR1mSLIU2szxN29BrRICxF0pmxo0lMZOchWUIf8AUeG85IqplA2zZUjBi5RufpDTf/k71T8IjBFnarWu1hVwz2Vqsy11XlYVQo7NSqieILFB1FYTXDsVTgf0lsnitrtBWEJPbU5ug3IW17G5C2vY/qHlwm0CsICLyjNLbW71Njw7VzMTZNyJslQoriC3EPb83GalB/utuzfCY49bV/LwvAF/LwvAFNkJjdTbk3HUNKEaKJSxGaPm4BmhCfaf3588KJoxG1tdoU5ScKnN0G+/J3qn7I97zFlqqVUR3bWvpd5LCY4eaqcLzCaCsEubqKqeDrCrh+EqvB1hVGf6AcIFgqiatPZchbXsbkLa9j+ocw/UJKTqojanBTc0T051gP4xvRfvVAzZE6Lr+Jsm5E2SnMdY4STqePDqfvUJuhoUINlPjBKax4XhO9Y8LwneseF4TvWPC8J3rHheE71jwvCd6wo8thsvWamBN3SNZuF5zeaw8o40na+f/iBi2RNWm+/J3qn7I9+YrAKqm3UVVEntBVsB1FVhzdYWCQbzFCwXuHmvpd5LChu7K1jd9XOSKoZ4ZLFC2vY3IW17H9TTYaMQZ96oxxxZ0/Se25JwmuUnEhdLO3WpgzBvYmybkTZKwYjvVF8g7BovAqpNQc0zabFAbom7yl780Iv+yzE+46f0EinQj/tuo9ma9/J3qn7I9+draFgucO1YzTrCrhnsrVZlrqvK1UJaqlVEPaJrFadRWE1w7FU4HmHt/qNpdoqPsoW17G5CH3exWDEPbWrGu8lhMcOyaqcP09TaB+w0VgR/G2arhNfsO3qkGRGs+phb5hB7DNpz3kTZNyJsm6YkITBx4fuOtOitM20aI9/bmC5xkBnKrBbwfzf8LBe4K1rvJVwz2VrGlrq57qiM8x/3e/k71T9ke/6LFlqqVUR3bWvpd5LCY4eaxheYTQVglzdRVTwdYVcPwlVzbrCqIN2HG6Dq9RqULa9jchT6XsbysAqqbdRVUSe0FWyeoqsObrCwSDq/TGKwcmcoweoQIMwbsTZNyJsm84xjjDidIZ9a5eHL72Vj4VJjg4dV5MmQUoDDFOkYveqfCBxkrA3FHYqzR2hJVG8slqqVUQ9tasa7yWExw7Jqpw5lkX+m6fZYb38neqc4MLgQLFkX+W9ZF/lvWRf5b1kX+W9ZF/lvWRf5b1kX+W9ZF/lvWRf5b1kX+W9ZF/lvWRf5b1kX+W9ZF/lvWRf5b1kX+W9ZF/lvWRf5b1kX+W9ZF/lvWRf5b1XAce5VQYjdThvVTX9st6rgHvCyL/Lesi/y3rIv8t6yL/Lesi/y3qvgx8t6wWRR2grJE9w905j4DpOEjWFBERhm3GPZcYQ2lI2diq4O8aiB7qpsTtolVwJ9oWRf3jesi/y3rIv8t6yL/Lesi/y3qvgx8lgw4o/ILJk65b1XAd3hZF/lvWRf5b1kX+W9ZF/lvWRf5b1kX+W9ZF/lvWRf5b1kX+W9ZF/lvWRf5b1kX+W9ZF/lvWRf5b1kX+W9ZF/lvWRf5b1kX+W9ZF/lvTgITuKNYExUsi/y3rIv8t6c0QXViVouPaLSFkX+W9ZF/lvWRf5b1kX+W9ZF/lvVI8FdS6TSAfVYLuEDtafVWv8AC3esJ0fsoBTdwZ7zpe6l7rIv8t6yL/Lesi/y3r+Wd5b1gti94KyM+4e6yLu8LIv8t6yL/Lesi/y3rIv8t6r4O49ywYMRupw3qprjrlvVcA94WRf5b1kX+W9ZF/lvWRf5b1kX+W9OaYD5ESNm9ND4Ti4CszCyL/Lesi/y3rIv8t6whIzJ8/8A7w//xAAqEAABAgMHBQEBAQEBAAAAAAABABEhMVEQQWFxgaHwIJGxwfEw0eFAYP/aAAgBAQABPyGe/SLu+OC+gT6BPoE+gT6BPoE+gT6BPoE+gT6BPoEMSk5+dE+gT6BPoE+gT6BPoE+gT6BPoE+gT6BPoE+gT6BPoE+gT6BPoE+gT6BPoEiwIMQuJrhYYMkUD3E+l9An0CfQJ9An0CfQJ9AgnA+u5DUCSY4C0IT6BHGdJOPEPLFOuoPAJ9pgnvNcryjafQJ9AkgRfYJ9An0CfQJ9An0CfQJ9An0CfQJ9An0CfQJ9An0CfQJ9An0CE6R5j7BWc7IdfQJ9An0CfQJ9AlwQT4On0CfQJ9An0CfQJ9An0CAkUF4wwQsln86EAHPIhUpgr49AHQiLdj+ylWujygdxtX0+gQLY5iBvWZ4oEJlEEHFPoE+gT6BBLBN43aui0wbxoeS+gT6BPoE+gT6BPoE+gSFxhDBpEhcbX9BARggPwEBAYJD/AJt+st+UIiapMvwYGYYAJigXhSggcvgFSvCIBDEOCp6+cb2hh2ogUU8iEKL9gONUbpzeVLRRGRm5sUBjYD/i4ilnEU/XzkrAaWAxRtxTjZjkrzKUJ3f1HXpiKdalgA1FRigzEpwQN8AKOPESYT9p7CNyf6RgCdqj1/qmmNFwMbu1Ol3Ome2QUD4dIIvZsgQQ4iOqZyjXG1/MQEYID8BAQGCQ/wCffrLflCgIwxcQKf1crs3zMlqyFzLeuOsOCXJymLUFHzETADYJp5WM8AS4RgM9cMkCCzQpJ6mHQw8oDGwH/HxFLOIp1FEbNcEDcjqOSMBpYDFDI2BCP5oi9pD0g5xYFACJEOpl/MbSAQQQ4KBhjAEel2ihhYJmQqqBhgjQuPL36SAQxiEZSN8cWEkTOAkwTFoR0zOUa42v5CAjBAfgICAwSH/Rv1lv1kQTghgzJEB+7ujMxNenvCKuxwAejurrdX3Y/wBQY5VHMjI6HpBBGYgcFGRFLwhvmnSAuGKdrKfDxEKIDGwH/JxFLOIp1Asd8CZnPBJOlq8v0HJWA0sBihkbB1BRwLEZD4PCIS4m8qXQX5JmdQomMD/gPSGLQnJ++9T6gvtkV9ccp9MzlGp/pIhem/srd0FewtZJASPMHTqICMEB+AgIDBIdWNCCZPkpX6IIwyBIEmHNIXEw3pbPOf236y35RyMCZJYBA/FxMRF3BLPfJ036yBEiVCLrTopzA4KmTZ4GZ4OyIHEQBGLiOlvgsTw/mcUExCRExdB5bT/l4ilnEU6yrcXiQ3lmhF4XEmV4NhyRgNLAYoZGwfgOEAjRkHCNyPiATbwOh6GcwEa5BGJJDs3L1fb/AAhe17p1AMxM6HoDEblA0C2Qca4dMzlGiSTCSJRtM3LgvBFqDcgQ4fggOJdBARggPwEBAYJDoJYOZImTx5PdEB4Uda/CYzz3LVNz9hH9IZHMEipHk/sgEZwf5CPuARA8gI3P+U3JvP13+UDCxwI4P579ZPHkcoHGwx4B4WTTCGBGD+5FbRaHO/p2TJze12dLQITglf0YFACKhzBYdLVYbbk9FFHcbj/k4ilnEU/DIXOWA+sSA8gkQMcqqGRsFhIAJJYBFHJA/chujItiJelcZgG3BKrn4wTfMs0eQtGT3B9IXR0Q9oHZGAUcTzARyoi2OMTDoM6wBdlwQ/iETPiyBA4ScSyogNBqDd/Zf2kDBX1dOd+6GRgBgAIDpmco1xtegbinuKF7BuJ5N80+h6cwzAYhEBGCA/AQEBgkOh8A4/LM3ImAF2QgZm9Nh1GQ6XoaCMgMPwHl33UNQnCOm6OZQqUzEV4r+W/WQASAZ49JC8GRWdb9Uy03YM5Dp2RuAwsEiVCLrAQRmIHBTexWTRvmhtxnAX9AkfJM4b1OFe6KtbKI4Io2MsHtfGIgwmTFN3CKOgWlxO37cRSziKfjdXGgg0C9AY/JAn+plNOk2YONnn0E8h2JDiroAAMAw620W5kkwG2M0aTDdGB4kOYqMRaykga1GocIsElhkkezpgAqIIEEOIj8JnKNcbXqNTJCTDIIiEyBTLDdlMY96oEEAguDZNaAiVk7HzCZj3jkBmb0PiOAAwH5gwsxA4KvgTjaiDY0iUMJx/HfrLfuukPgwATwC8J3Yhy+AVK8Wl8mggD9EEGrRAVK8BfwlP33JAGqfdNVSjUGhFyYsZw2AbyXUKFwJmH2vnlOdNifnzE9uoRyEQB3cISk60A5IcESvJ5G/wDTiKWcRT8plQAOEGJslAMjMbrggsI7Jj1zAMfxAowZzmLUFNVuMGGAacYWMeAV5L3go2MwdwR0RQCnHxP4zOUa42vWmg4U0QbdTGFyjqsWAwJUIuRkKyjyl6RVS/fABbgiLeMUSV8NtOKmoQIyZxJyZurfrIoZviUPrBmMMwGI6wxwEeGLUFHRYCxaSDuc0InE0GKMYEQIVWv8nBEAcQ88dShg6HnP8KeLGB9nVAEAxuNzITl3nUREa562j0kE2wHBTgW8cYHI3JnzyC79QhkaIBBn+XEUs4in64XkeCiZGg7r0y7TySNZhuhotyI46xtxmJXooDzA0Tgw491cjH7AVBDALCT3QH8ZnKNOnREIiQBdxmc9v9Cnyl8BoxhutwgvDPKJALwABhUl2AU1c+H+iFHLkyQy2Aa/dDnQZhiUNiwzqAoXB8HhMMQjewpj8cU9EwT/ADQoVVwGIWP8nukWBcaAGr1TXIMAZDRR1c+999W/WW/KaSIymGQRELgBlz2NUWFBwYaSbplIKg9BGRm5sVDRqWWOAj2CovO6AoPATtGmLfxO4loAJlcAhWA3SQUYWTIlBduJ9p3eaIVCbi1H+IeGUI6zwwA/zOCA1Ao3q5IEAILgyI/HiKWcRRNO8PyQtyBAPTdYz0Jx+rsQmD+p5QA7au49T6yAQAIMCCisSo8eXbKUlrLFNzG/RYi/kfjM5Rrja2mWyaJ3FkmpyIZp7y9XAIRTa4ET2ZNifJ6MIi+/pHXDDODhoF6aciJQdS/2CetTXCYgNj+wAEOU6AEIAESTcjYTglg1W87IwWIHBt9XPhXhSCKi3upVBz2fHS4aJ0Q0wgirGACZRDJz2YTx+ExiX4g6HQAZhsXOtocUsS8R2EQwESzpZGOHgPrq36y362IAMQ4NygAYi7heVqHYuFeNIDUMMB2QbolWpcxaCqInjJwwYBRF7fN2Yd7HcvR3X072YAB0zLuyWEvmmskbCDp+ElRjoQiM05u/FxFLOIpabkQn5oRRBt6kbCMyp/DJ20D2ClG5hb/Wn5kgp7iiDKKWNPB/fWEq04HJlE0EM3viekkY9Ovf8ZnKNcbW0ciOVG/chCjkFA/gMBYwdzwDQcvAQEQTgi8JopcFwFiVQU0RFMAtfzyKn2L0Zi7kdoVXjMhvHdGPvW4Wzm7OhkYBwReo10WOhdk3USCaGl4C7vS2B6fYHfIRX4sAKXSdC30kx2QJzJ+Ajad0ZbwAQIrFcEZhybxMGvBNCF5teZyfDZU9rDkYkCCJp0qbOOXBOcWJ3v8AW6t+st+/CLCDcOgy04h/QBq6fNzjHOIgwzBEy5WaZZ2rFDuYbAWFgxNk8ilxedjFEcGlE6BxqfxhV39x1UIIDDS9+HEUs4ilpyRgNLAYoZGwWBfkJfey8G5AUJQIDj5ZplqVC40NPyORgGIN6KQPxpxxsKFAwEcCOD0sVIJ9zYDQonBbyYhEZlMMUc1xFXjLFd8z0Qjg0L7FdOuZyjXG1tA1k1XkP9KPAEFp4qG2aTiS7nsNbDkYkCDesbEdgetAJrsX3Hqx6xM0xAE4zsiE0TxA+D32QAAAACAAtwY71DOaobhEAb6aqXE63cHhHVBEtXJ7FMJTjjnVZ8JzIYebGoujiZZCACI+SOlxuiI0ICByfSlrjgnjGJ9l/CuyknA379O/WW/dceovNLExeMyYro+cKhCJAZmTCwMC1oEATPgQ8D8sTtwQIljmKB1id0DAEwCQ/G7TD0NxU4wIag88fhxFLOIpYckYDSwGKGRsFpf4ETOwNgHb3nALwiiBJAeYuyPW5kh5qgGyXkhDCCsQbwokLcznI4XHqIpmxBBvIqGzibCQRgQN+B75EhkgMAAGAFyCAMTay+baW4KBB0PFwMv77owXXdxZGR0PTM5Ro4KVABZ5HTM9p6Qp+YOV5QpRhGBizuPKlIADEkNDjQqPAMWJMqGyfkpMYq71T2FroITkgCa8HlQoCbiiba0KaazE01GK5MGEwHQ6gzIoyIKCEIHMj3VC0Y75K8RlPDhcKUKCfa06Ai0DiDwMPqDwLWIpCc0l8IGARBnpCoCgpaSkRDuiZ5I2pDDQiV7SLaITiFye0ejfrLfuujdWNsnQUZlIM9kPPoAdQb8oQD6MNBW0sPNjG5tLVEUW1zR0bKtWHmscOk/SMeDkzcjzYMRRF6hoo3fxRCpJIyJy6uIpZxFEckYDSwGKGRsHRlXYAFogAQAIMwUInFXwaMiwm4R7tUOjEkScG2MDoBqNkwXKeAQSIBAI4MRslwZediWWF7GhYTbAYDlgq8Ex8KCNXpAuHEug9GJMEOrx9D8kFe64WwXB7hXtsnseyfFV5OFM5RogkViRXkGBGBi2ZDJc71ewHyn0ppCbAgMgZ2Dm3HG4TQAhwThx9JHgGLEmVDYymZar+JxxJkYWS8xlU3BHKY44NA5hDJAgVE4FqTYH7Ql7ExC7H2VwuJi8vsmZMtjuzIwxKgB1eS9gdXAKAw3dXQ6EXhkWFKYRHW13RKCIgxwwIhPwg6YjGdzKZqqP3BzcsCAga8BaBgZiYQeRec4RuyDJAx1CMjLMLhOi45MZaMg7rI/oasgQAIIIN4W/WR4MoIBbMTzsAf2A7IQ5fK7HsgAAkCDeOiB6OiEG9wACwAYgARJKjddGzDoj0EyJOQcCGIAS8c5PkEEOTE3LyeEGQkVckMIQcsKqPEc9VCUQ1nBmcTAuIwUWwPThqCBGhkkzBMdDI4nQENEsG4rDm79fEUs4iiCRsH4EL5isORncNVMAXEJ2QyiZp7AESwqMezJwObIToFXJex4Qo4kgawJBZriMAyTT6GxKKKhzQS2BRmgkhkLiD7IkA5LAXlO+KWBCKDUoHcOyH0CYAGAWGq2UU3cbfgTCNTPeSdiWC5nMjlDKIhO4gADAMBcs2MlFN0gnM4kXglHwFEzH9DBPx5MbwqCo8AxYkyobOcBQNQnnEORUIvS/DlDcdkUBuZGARK4MoLe9khfiVL/CgmohLwt8p5Z/OGe9ezz5BUqwJ8FeSBXl9kzLlsd2ZR/o5vnxd5RjN6vKLynmNYFE1E3eNCUxkYC5KGGk+6IU8R1R1LDVRH8IDbZrSAQxiEThSa2HDBRgiYM4XeLN+sjk56WaE9PVnaR7K43R/wB/4XmcL6OyIc6B0BawNUxcDlYhIfdJjgEDMNiaQYSGTtoiBCMBEkokBIumS2AnwLhfEBQW31iQCJeKPPnfxcgyaatFs6A6QKRvYXIZYBwReEMr8uDEDgwwfsFdbgg9HZMeQ+UY27SWx9dkzM3YP18RSziKdWZT3nWJ99FEKtCjnJMSTKptHGtGhC4FXQgZyqZ1CEDoIQA9g2HdTBRobF2ik9bH2NQEIFeiJv0RyURRGyh6ESM5YZlFwAxinilE1Q1QxAYvNtMAgAAAAwFr3UGUXTkMHQCCJIg/hM5Rrja2I8otuamTRwBscj0JLgCIkhocaFR4BixJlQ2DCcxs4SJWlSXcRuEkYwF/cyUFW+KAUfCEBuV6uc8AJk71pD4N1ABokJdrlmgBOmQl8x6nYzAqRnOKIMMXQrus9L2cfNELymKO4BCD4BJN3uLYxChLhgufAo6IOuQOOoYop4QcMMX/AA6dwIAjgxDNBHS9IC4MEOENam8v079Zb8ojIzc2KAxsB0EQRJghFseXTGJAwGQVyooH9iN0lAUMjCUyualTIzOe9F2BIwJ3ennJNZgRaVJh56DzwmhITEZIwPnewZQmYPAyAHlAuBMOj29h3uZ9ADt4WYX0cCI5kYkQg9+NHS4MedENkT1mPiqndgvUPY9fEUs4inVAzPRQfR7BfNlExdIJm7uNNZaqE/aYJoY0Q+HzEOCObiImI05w39INDgSYytYvmpMxBghyWDki9FyFYb4fASez0HiiNwFIfI69IimAtEIcwngLOQqQwLJGsw3QLKERx1TOUa42tiBuGFvjocVR4MCHk9rHpAAiDJof6gxAegiNNBQCpwRnIgaTKA0DyUqC8Zk1PQwYAlUZG5AwHTG5yh0ww+W4dBKrjUcFb+WHl9k0I5YPuGCaQVeDwwDC8HfMIsNkGfDLcYXeVS2f6EBmhf8A1PCatgx/p2ZMbDMtecTfY72LDfB5CZ0627Rn0b9ZPEBmQBjYDqCmAbOTy79DKpgbqsh3JwKOZ8HC2uZ8dJ88i8B8pvZkxeVCLrCQDksBeoy4zdy9kECPHOJ3xsbdNnAtCtJhAumZvIOpO6OkHYkhmd3dCmtuRc1zscknNiLdECbMQ69zQd5IJPV5OOniKWcRTqENOBiEYGea4gSOoZS98/RsIAVKwRlhAPiZhCAc6YASjqFMSVWISImE4m5HoP6giNnsHiTgTyLXKLZbTDRmGH9QAAYpKvjwEbMd0COkWI7B3mjhB0NLJYDMEx0StARvaSZ7nK2B8p4yC6KWf9QxQIAEFwZEdEzlGuNrYIcMViAxTUgZlEllJLxLAKKblciYp2tMghBKQjVOcEzESR1K0zn6kgEACDAgocOR3ogj2TCODy4ABeLjMugrgak9uODGlfwcFu6DOIwj07PxKwg4DqbzKdp+7ofFksnK46Wb9Zb91xHB2s+JtZao6zjEwtcbF3CIEVwYFr/LpoYyQ8Nl4lEhdLq2exHtN39/enw2VPZQ+q090RT5AAow+nTpcWOPYwQABgGAushagwIIGDwYBN1DRO5J7qg8Ohzs6x3T6J6+nyGoJy504d/gD32szKc8U0RGIDoB1kdkeNxk2dDbxFLOIp0lEo8CeBcfOCJmXXlUWA7iHtf2Y9kDEWJQB9wf6vkwmPNkZ9jaDoUcYg+wB3BRAzCF40Kb0N4saTDzGiIiq0O67w9I4IfNciLJA/wBdBDhjJExHYkTml2ikR/JaI7LHnz1kzlGgciCaS16BkgAMX2C3PiD22T3HeUIeLfanq6YCAAEgETDcTBECDUYoTJFC6wYeXQMFcJtWns6AIjkHB6hFy4xBoFQNka4CR4DstIEQe6MYIX7vojRRLQcDwFjmXdkZhXr51KEoxYqIGMFxqpzhnGO6leMBv1d0BEBJEWTuIca24RTKvkP+Qva91BWMZ5Is378ILmB8ahcduluKMv01UH1QDhMIbdHBHBsazqOJvkxcCvHQ3wDun8TKW7RDsX2TfAGoQ+cdwvlkngRU43SLCEV8DaEDsJ1Q3WhduBN440imACkrQe/aqFhiMxiL7uyAAJEPaEBqkyWSu18p/ZXAMxseUT0xAJeWueelnEU6CjYESCYg3hE0gVEgJai/wD1GoaaziB/iJOBiKJ6BQsCDQQjUAAYgMXAof0QafhKIZMAkQWQDKpggpsDo2zAkzdDdB4n38cUQECzQZaFG1UioDlyxleihdshxZGR0PVngtvBHS3mPDAoydOMO7FyJ+B2EWigAYABQWFG0LgizBWBBze0Me6AIgJRBFpP40r/AA8N1g5iQGYfjNAggEFwUAuM5JNfRKEwjbG3WcYWnxxPiSxCFSAzf+MUchPFHOIN070DmuRHHQIcaLo2W/fhDA3cJAvZPeiOWCBwReLBgOIcdQP8V7jQDwVROd5d93wzA9wmkYfuuZeY+UIAUHNly9PUksOZI8HAE3nfiQadtQfl9kxJzZ2ZEGIUAOgQQ4iE4LKUJ1COxRF/oL0XA28ZEMj6MzzH2VBzgaE3HG81SwI0WND2dXEUs4inQUUehgnaCuQ6BukgdlAyyzxgooEmLB0Id/4g4ATBna87SEMd5R0Ri5ni4n+KDYgXmHeiff1yUOgJmB0EMRaacyExYTEU0jpEyZKlQi8JvoqmOa+yIYBcxiCrzgyKWjK9fLXuzoqLTNjEZi7pmco1xtbRRtCin44cXmmVWyNmOgYf3OyKROZzrIiAB4i4PB1CxO8hFWa4D+BBZEYc5aCeSOXgecDPfyLRhWfHQO4FY2NRgjBrIxgQOkjFEG45nizEjqE83gih2QMZUrtPPSzfrLfvwnQvHempX3GGVg3ur8JbG6DojoPwonjgeEIN5fzUIprKEA/wB0xAZAkEkDM49wdkZoDgYB9lqtGhF7v6U0l2rg7J6Ga9ijxgYMA81EKPvejGgVyTXhHec6MpbdgMBYHIQ1yzt86uIpZxFOgnNnEzDMuQjDjWOsZ8QWUn0Og6CJMEJ3NBRdz0yLWHGGHWSOBHdBBpU4bK4aInC0N/6iBCWXmJJqcbNRk9Pqa3RRVojAivFEOkRGJCp6yAQQQ4KZkmlwbqHZkbyy++bs6ewWE2XGYQay5BjIgOpRSPPkeRQsZIunMq6WzOUa42vQKBAiEQmQ4TIgQOQqAjgIBpJARIGSX5hchAPBHOYmCEWsbcMNliOwntMAJMz+xwU24X3kJcvj7WlCQHYE44JuZImuPL1PQDACnTAgsQOCm3MOF45BGGC0DuxLVkWJs+FOL7wAuNETGAzGO5tZv3XFEojIknZzBIoo2Cc1UYFFBeMaHpJHGmCJlUYqMGBQQS9GYpHcydAbxFAEQEG8fk3FigOIAV8T5nS0ZS5vst/EULmuRHBt4ilnEUtdh9gXcGSBu84mxJvP4AwjMQOCsQhJOseSSFmUFcwlB/FsPfBHZFmvkEQ0WVr2PpEzJm446oTVQOJjfxOPdMqNBc7+/kwv4kQiMijJbyHjujInUp9j/UzJKYYeSGuYnsJiOQRBBzkxkg9snnORBF8S42vSIRCKFCEyZBTYJEY1CHa94j+LehD7uTqZUeoimUDy+TqFE5PQ1gd1IHQrBuMz2RNGGU769FEC42NRgm8HoexflP8SMAt5vBGYiKHcGKAETrGl8AizfuuKJEq6gM11R6RQYsS7hHOWg6mwBwSKlJ70QCwxrouX93OqKJJBiu6B+NcWZPUJ4JHIC2au8oR2MncT6TM2c8bEK7hiF2L+UEBzuaHDHogoPNPu0M3LEneSHypYedar9UMUBEBJELiKWcRSwNYhlxcyH+Ji9WBd+V6abSfybqdrA25iMXoFoHZymoBqXtA7qYe2yMnXT2xmMEa+GLv4jx+zRIACb2UzlGuNr1CEUKFCjJkyZbngXzCZgwsgn0ju4QCbjNaHK9kQhPZI/UocSbEhGz3uLTcgHB8m3sPP5b9Zb91RRtCmyy5hXajAmYZp+NBeOp+kHHFBAHs1AgHBcVCGGuRZsf2hsMRREryU0ShkhPwboFw4kiIAJMFE+48XS7RPi4JCXzV+U7MxLuT30kBxqYHOTZTYSCLihSIO1nEUV7EDI3nmWbsgELGnNYUPJ0OvHXjrx1464deX8TFPwUeEPwk5JDZLmCYmDcUa0MVF+s9UTVMCCwxNaEYARigWisvjGoUsAKOOIx/aZyjXG16zIhFChtDJkyZMmTWsmRaCLbFOm7hM2D/H479Zb91RRtDYdwyXLMs5qXeSCyCdjWD0DpJBlg0AeUL748bwR0jjeKIuJZkWksHQkADaaCnuKFeQ54eWKG3DBDtTkeyGuf4pge4QWQ7t5yuOnRxFLOIohHciLQej4dkABhcGL2c4obSl8EwUHZcBLgJADokDi72QwbEDgo/wAZyc1GFO1jP393hs6C+C7R9JkyZMmQmRFDGMMkJIW0BckmkxyKxboTt+kzlGuNr+BkyaweoBkyZMmTJrD9McF/DoOzTcbJu7oZOHH/AINWQIIBBcHq36y37rigRCIRFgTQgxY4CgXhS8G5wuU2UwTkCU3sptli5oDHsyFk30bcF2ZQBhehIumMHDYuaWOKsLOJhQgiCNaEYGwxqD0zTARE5cTK7RE5HXfMJasiyurBDsuTGpFg0ZYMMruXolPbwJyBmJhcRSziKJpyPhhyxHefMl2iNLOboTOxuShzRBRegB5nCSHAhcDWnARJghCyEtjwBbIljjcKUWLOLsVduIFEDuCga8aM7HYlHg5/OoEiBWOMTmv+WRZCkbcCk3C2DMenZANcx+UzlGuNr+RkyZN+oAB8+Qz7MQlMQQJAlQhTDIMHvHkaOyOEixjzFRj079Zb91xRCIRQhMmRFVEk2Q7STcHc/wCajGQ94WMKJZgknayDB1jfRwWQbZLyOCdDnXyKjFR5R+BOSpx3O46oynUccMEZH5IbR2REMXo8nYhQYP3ikBrg9vZxFFH8Ch6WBCdGTcDvZzNCF57sVZ/IBCQDhDA0VbowKL1cZoBw6z+GgglCXo9CRKDK7RBVILekF4KzMdyshp7pj7TFQMM6LZLSH96gPpiUuAUgPkPYQoQbyew+kzZX+UKAwOXwCpXj8ZnKNd9ozJeLMB/iqWR7IA5AjD8mTJkyZN1AZMmQ+TCAN9NUZJKb0IbIyC0We2yYQkc2CpvYueThQ4dG/WW/fhMiEUKFCEyZMmsfcHMEIS4VAG8d0Ng7l7Q4CC7YiwIL7IJp79+BJtsvzIAMQCMVNVJDTiFbOIoofoUfaP7oUQ3CHLQOE4iF/tIF6UVAX9rBBOYC+zERSwQAOSXIdfuMjNGMMr4ACoEkQdxGVRsc8eBvWYGa6IwWb7J65zZpkyZMmTJkXAFvN4IzgwY9wxRlsaA7M9oIBBcxNQBKaiBB5Awxw/CZyjXG1tFnaNYDsrgMP6LhH+luCA9ESZo0MD+TJkyZMmTJk3S0C4RUPgLh4gHAF20RaQMOEMKwxqLd+st+/GZMiEUKGwZMmTJkyZBMAEoEFHMiYBr9WFDp+fEUs4ii0P8AUOUgAQZFES7EgR7LjYoGAJgN4QJseWcFB991cQ0GWtxPkIEwomB4OOcFHQ7gbALk0HckkFO0zg3nusXaG7nYH9AEACDcUKvBhYTWEFBQ04CVJ7HXM5RpzYsXKqXDSC8qGEu3dB9kCCHBcWgWARimJ2YUvEcg/wAV+095TG5/ytvg/wDIMLOqUYkTcxKzfrLfvzmTJkesAyZMjcPJqCiEMWJD4DTDGaxUp0vx4ilnEUU4DMBmEhOgd7O7d0diR4RXHvS496TkNUQsAWbwBElQC9V4Ubzw1mau7Q2f9hzHBin8N6E+d/EuqZyjXG1tM80TlwBVjbK7TBiPcZRP9J/g3oj7OqPHo3sAmOI4Fcx2irrFzyyanOaCCuAMD/wBcsYF/IcnQLhxJb9Zb9+syZN+IAKVinqEbaAj/CiDldGAaiKD2I6f26aQwpHSunXxFLOIor2IGT3v+IQNhEU4Ewj2TtgfMOIOeuZMmTJky5Y4e5BQcWZXNTZJ/uCZXAJzsME1XaS0/cW7o3s0eH6pnKNcbX8A5hGITfmQ2XjR3wy4E9U3vD5W2oX6CTl6oDFO7GJ9lid7+lchigHLMBpE3/QAQDgwIRxZ2IDDZlv1lv37zJkyZMm6QYWOYNcEUC8IPDE49j0MUCAcFwbwmtwmMDUKGlwaoYzQyNEAgz6eIpZxFFcBgf6TAhkn8qWYuQBwLkFmR2/xMljAh4Wp3p/wAIBwYEFOJiS0ecD7CO3TM5Rrja/qnHNWTB7d5Vw0IvKhhI7O8PsgQDggjC0gDACMVfucfovCwkvWhPKZud3hT2KA/hgoA8CS79ZBMOzpFkeIQCPMCwJSHhmSOM6o8f3ZMmTJkyZEAYhwiS+OG8EZjOAvBijd5Vk9meU0hjLn2GJJ8HigXxXAdHEUs4ilrsPuC/gzRgoEKoLmIXH8AMIzkjAJiZAMP4+SDLCxIO43TSM0D/S8ysQHLECp/ZAghx+s36n+bOmZyjXG1/4U0Tl2FWJsrtMGI9xlP/Sf4N6Iuweo7Ho30A6b3B8LmH0Vdavlk35kN0OcRgbdK908g6LfrIBZAB0SidophmIdN+dDZcEezK4PHemt4PK31D/8xSxI/BPWqGWAcEX28RSziKdEAIt6S9SpgoHVE+IrFTpv0HQQJklHsEIOKOgosic/dTOJ2TE7MIBcBGFpAIYhwjPD9T9F4lEI8zKFORnZHGLNHj+ORU83oL6dMzlGmcYnIXE1OK+0r7SvtK+0r7SvtK+0r7SvtK+0r7SvtK+0r7SvtK+0r7SvtK+0r7SvtKDsMx/2nDbIl6WU/AJ5LVH9l9pX2lfaV9pX2lR3c1nTkW1K94oP8YAJJ1QDEr9DGIVsLKRfINUL81WR5jJ4V/sQRiBUC2eyl9pX2lfaV9pRuc01n8pvMb5K/mojOEOBva+0r7SvtK+0r7SvtK+0r7SvtK+0r7SvtK+0r7SvtK+0r7SvtK+0oK7ww7wIyX2lfaUBZJgf+tgGXJAGi+0r7SvtK+0r7SmGH+gg5baz7Yr60nkWKfQggE9y8oEx/ZX2lfSUAJ2DUESlB4Hyihemv2EG483FfaV9pX2lfaUKYRi/2mOFKJ4DfUF5vH9l9pX2lfaV9pX2lETDgPKUAfKARDWa+0r7SvpKYxCNDiR/9h//2gAMAwEAAgADAAAAEBzDDDDCDDDDDDDDDDC+DDDDPJpDBDDDDDDDDO6jDLDDDGEMBLDDBBDCfVPPPPOHPPPPPPPPPPKKDEMPPNGBPPPPPPPPPPPPPEPPPHPNLGFPLGPKPFPNPOHONIOGPPPPPPKLLGNPNPGNPPPPPPPPPPPPPLGPNNMLMPHLOMPKPFPHOFOHPPPPLANPPPKKPPHODPOECAPNPPPPPPPPPPLBDPPPPEPDXPPKPEPOLCFPPPPPPPKePPKKOOPLLFDxHPLOPPPPPPPNPPPPLHNPPPDLfPPKPFPP/wCrDiDzTyDjwHzyijzzxyzbvxzzzyjzzzzzywxzTzzzzTzzhjTzyjxzzeuc7RTxxxCySDTyijzzxyx/txzzzyxnTzzzjzxRzDzjASjAhjwziTwyST9usDzzixyg5hwijijDTTjeIzQTDjzHzzzyzzxSywTQAjCBwDTzygxTTwTPZzxTRDgjzzDyiyTyxTzLzzCzyjLDDzzzzyQTzyQK/SxDzixjyjxRQBTwzTzyTTDzDTQyyjzzxjzxixBjzSKjwzDTzgyBDxyL9yiziTywyDzSjj77TjzygjRjzgTDijzzzzyQzARSCjhxTzzzyjARwSBjjzTzxiCTCjxTiQ5J7ATwDwhTzwxi+jzygAxzywDTjDTyzzDzyzzzzxj4YxTzzzzzxwxTxiQzYr7p6pa7TzzyijzwABIbTxzzwRzDDzzyjTTzyxgg5p7DTzzzyjxTzxzQBSgbK5pryDzyijzzgi6ZboKRjzyyyxjShwRzRwTzTxRDTjzzyjyTzDTwyhQizjQgiSzyijzzywgSbpJYrLzzzzxywyjAxTyQDRzwzBDzyjyRjCCQzDDgwwxzzzyyCjzzzxwAxDhKZITTzzzziziDBSTzzzzzzzxzyjxTzzywxjCQwzjDTzzyizDTzzzxxixRhCShjTzywjzzzyTjDTzzzzyjyjxPDDDDDDCAABjOABDeWxjMADj/AAwwgAAAAwQwu6wQw0YwQngAw/www4h888888888888888888888888888888888888888888888888888888888/8QAIhEAAgIDAQEBAAMBAQAAAAAAAAFxkTFAscERYSBBUTBQ/9oACAEDAQE/EFp9f7/ZNbJrZNbJrZNbJrZNbJrZNbJrZNbJrZNbJrZNbJrYtPq+5X9v/TyJrZNbJrZNbJrZNbJrZNbJrZNbJrZNbJrZNbJrZNbJrYvx1A19Uya2TWya2TWya2TWz5/bZ+ztk1smtk1smtk1smtk1smtk1sf6v07Puj2XTsu6Syheiyhe6LMcHZ90ey6dl3SWUL0WUL3RZjg7Puj2XTsu6Syheiyhe/9fn8GY4Oz7o9l07LuksoXosoXuizHB2fdHsunZd0llC9FlC90WY4Oz7o9l07Lv/b5/BZQvRZQvdFmODs+6PZdOy7pLKF6LKF7osxwdn3R7Lp2XdJZQvRZQvdFmODs+6PZdOy7pLKF6LKF7osxQdn3R7Lp2XdJZQvRZQvdFmODs+6PZdOy7pLKF6LKF7osxQdn3R7Lp2XdJZQvRZQvdFmODs+6PZdOy7pLKF6LKF7osxwdn3R7Lp2XdJZQvRZQvdFmODs+6PZdOy7pLKF6LKF7osxwdn3R7Lp2XdJZQvRZQvdFmOBafH9y/wCmTUyamTUyamTUyamTUyamTUyamfP7TJqZNTJqZ8/tMmpikSSeV/T/ANPLpNTJqZNTJqZNTJqZNTJqZNTJqZNTJqZNTJqZNTJqZNTH+rX56P6W/wDCamTUyamTUyamTUz5/aZNTJqZNTJqZNTJqZNTJqZNTH+1Mx/+z//EAB0RAAMBAQADAQEAAAAAAAAAAAARMUABIUHwMFD/2gAIAQIBAT8Q71eODDDDDDDDDDDDDDDDHT8FDDDDDDjDDDDDDDDDDHevnOjQYYYYYYYYYYYYYYYYYoVhorF2DsYrFYaKxdg7GKxWGisXYOxisVhovF2D0xWKw0Vi7B2MVisNFYuwdjFYrDZWLsHYxWKw0Xi7B2PwX5WKw2Vi7B2MVisNlYuwdjFYrDZWLsHYxWKw0Vi7B6YrFYaKxdjGsVhorF2MaxWGisXYPTFYrDRWLsHYxWOsMMMMMMMMMMMOMMMOdOUscf7owww/3RhhhhhhhhhxjvFwJhhhhxhhh/ujDDD/AHRhhhxi39n/xAAqEAEAAQMDAwQDAAMBAQAAAAABEQAhMUFRYXGBoRAgkfAwscFA0eHxYP/aAAgBAQABPxBEIhRpHQR/t+VgwYMGDBgwYMGDCSSBEHBq52/xmDBgwYMGDBgwYMGDBgwYMGDBgvTUGSJkr8PRutE0gYgnl+BgwYMGDBhHtBFETeFRMYmBdTNfHxJEKP7ySegDBpynYcXrW1gvRR4JWR7UTpLiiwGZIPuZ3mKGk3M/w+tgwFSmkB6G540/wmDBgwYMGDBgwYMGDBgwYaPaGmCYmhgotUDYSCk1Z9sGDBgw6VDmS+7GPwMGDBgwYMLVFIweg1O+3iis6FhMXrSUICtxLEYJsJJISUkhRmSOw6dJ03J8lVgPJP8ApSrZsmUY7elgquy3RlgWkshLeIoUKiEBwj7DBgwvm2Iw1iW+025M0KXx6s+U4SOi+9gwYMGDBhqEpG2MG6QrGN/yvXbtkrrq2+7p1wbcsAWD/JMGH4nkJHpyJCOoj+A8gAg/8pZMiUq3pGX0QyahSMAIRJEpSzRIuSnPyzhTOptydOvFBiDCmtyEjyU62feyl3ZakoLB8Df9Muk+Sgl3XV5/wvtt1GCvpt1GD2/Y6+96bIL7P0608crZoN7JW85RoHOfw9mBpMbde7rR5pu2MKDhFZTENEgRA5NeIz4lRTIaQ/WFLLh/ipG74qJESLZToZOkOlWtWBmXjT8DlpF+cMe9/WdjPtAh36Yf6NxkdRosV2Iraj5vkYoEghIjIntcP5WL127ZK66tvu6dcG3LAFg/yjBgyMGmDpGY0F5bKJBAmQKcgWdNMBUAt3PeOVwMDon62p8gucDgfFjRsUAeBPsDYwLVS4UmEpCycA/boCtiohA9hAmOWeJ6FeSgl3XV5/w/tt1GCvtt1GD2zR3VbEXTP0L+56LIL7P060fEkAUpuzQqZUWYl2j1I/IWLDkTOsaIJcqbWO/l6rILJ3PUGwIRJEpQUvrPI8vg0R9ckktw25pJo3pWooe0xLmimTQDT2ogEIRJEp2ORMAjVWr5NjNK3aGBzon/ANJPY4fyMXrt2yV11bfd064NuWALB/mGDEKslAHtughOrasmSkPvnlSdhNB3vd71+Xt/HxVa3RMHtcfhPbbrUQNkpFS2iQ8a+N4FRgHkQI1OT0iOMmynQAMsufJQS7rq8/4n226jBX226jB7ZpfboSGmoYeeb9YvsB7Hpsgvs/TrR8SQB7k8uOVOZb5VzUSrpouytzUcIieySyXSdYfzDToIopk5kwxqkTRLNDWeDIN9d3cDbX3X8VvBOUdYCHImy+xw+jHDnX3qrUyObf4h51Y7S93FvmeKS2NJEG4Nhyk9zt2yV11bfd064NuWALB7mZFkgO7Swe5CfragQW8PzFTdh7nwtNwO15WzzRY8Cidhk/wTBgdfyMDlcUjfx8EQJiM7qaRjFZu6K64Q9TvfAfUDTaYXZZ/ddNkUsuci2xrn6dJPbPL8r3HhJ1ExD11snAnBeLOC5/xftt1GCvtt1GD3X1wioTEraBDog1kIEmD2Foj9j0eiyC+z9OtHxJAH4L7mSzNsabZK5aRxn4F9oiWSEt7LrztL/wClw/8AKF3QcgMdEpkxBMzRjG2A7Nbpi0djaXeY3k5JHR9idjidwJFqNJujV7HD6MYliULKWHTB6lAJWQOMpH/MUM1ai6JoAz3Fsert2yV11bfd064NuWALB7ARABKulWNbWUvOPxNPD7CgTkIOsUEv26g+xJQ1GMwb8i81BH9zvhKh7N1fyqUbciHwn7plfQRCdS/YqBjqptdLI4kpB92ird89wnNAsiEA3Ez+Uwed4nxcq2AurUhwwInEwrQx1S1EUfhbittOBwJxWDE7MPslvRS0LYku9hlcN/U9IwmOF03JB80hVy0JoXy7m+i+0AG1Fg7vJl0HhahE+6Q9E0TCaJ/ifbbqMFfbbqMHviOLCCPi+gY7G2ImEyt+smP1ze1HxJAHoDYEqsAU5DmGMHlj93FBXVhg/IRHu/ylA7wsfUzUt1NWB4AVb2rEvYZv90InfyTsg+VD4jI1zLwqiSb8CLpBdeSXNtaGWcGqJH2C2LayQJnTPWq6UYtKDgu9yHvS8wlzL3WVyVAguDD3RTARI8GeY/We9FSF4SwVnDF1GgkWHAGADB7HD7mL2L3yhhMI5E0S5UGbMAfC2PWOSqPoFm9su4U7dslddW33dOuDblgCweyz7WhX/F0XeKtPuVT/ACPi7xRxguu86L9zDtQ2rgMOge9BESR0aH/cWyfhe0PNScX9l07PxOy0Ca8XR3Xo88fkMFLBgE3GHsg+0agkRI2hhxI4pIjDJCb+RQ7UEs2g7oIVwg+lutRA2Srxhs3F8h2w00BmLKyB1PZHmfkq5Ldp7NZdmHKzmEQjTeukgjeZeKZrR02gcl3+5KWDjuW61TR7Zo65Hx+b7bdRgr7bdRg/AliwRkLGibOTRyN9+RPP8XUgalHLDyD86cjvGaUGJkRN4nD1a6UCEBABAHvCizMBVuOR5Kgichm6qnPawo9SzFCcFusHRt628y6xwgbKSaKOlSlFNcGVCdHuSVqROC/K0CQQkRkT3uH8DF6QiVEM7hdhoHk4ODQI7Mk7qA2BIjInoXl5ZAf7eNamaCPwKP8AdumKg8mhIbzOC3WjOjCAbAY/HAiAgGyOadxCYku5ljbO00laG25+A8Xhz/gmDBi+7OCcTptzRGnEco2B/wCwMIetwJpjdOt4NUN6CVUQltRljN4hiy1fuHbL9f40PjXGBueES2GrphbCCyi64QanilkBJFaZJyuRhIhT+rP/ADQIAtbpQ8FIj/liipM1RHaKk8whA8TX7FSSvCytjn4ljaiGrCIS+LwePyfbbqMFfbbqMH4RARBSdmhhsJINj80OKTRAEt46H7TRBlwv6Lw/CW/xqwD9OGSlAMD5GgeLDpso3yKgnUMclsPFJsEgGJmSyO2Ka0ZJVAG/SgAAIDT3uH8LF6gEQRsjScYhY+oIGqSG4JIBtCwE7orrhKAMssVurgdXgxbrIAFOuhwW/PBZ0faOQ0/frlJTnoGts0deuQodMEP+8U8SQqkdG5+Awiqe2LIlBSYLxm1pbVDcLBdtC7h7zEkXeBT4SzIxViKoAjjQ4MOiTFQMBYjlNHVW6tqEnkwn2jrZBbhoGFTklTrU/mDBBQwTSxJr0GVbHwVKmbfolsnVUOxRECIpSosS6wAToFBSAeSIAsjomTmgcRPIjF+0+0xLQQDZGjCCuvvmy4bdKMu33S7a+TPWg9cS4DqJ+L7bdRgr7bdRg/I7Sckbs0PBmJRxdA/9K0OMmXN7tQNWhMrICdz3wALLIKR0Am7JNdnbuYYDpI/p4WlLII0Rio+ktwLLzH4HD6MT7BbwkgKxJprWpZjvkX9txVtt4a6ie6mks1BTokeJda72mhObmL0mlc6Eq0fI628tQDRQJ6lPnCeKJhEo95F+dZ0dPQfCghZaGq0cq5sg005YDpvhESz+FgH5OHdqPJGiM9FJ7VHityPk6RCGQE6xj23pAXQ8RWJ5DrZygLCyWIkFpdXWp4SfLi8fH4Zgwlmwb2y7DQCzsWE4KH5N6I2iEJXECrvtLiiyLgSPc9klBYPgb/pl0kD6t9R4ObuqxlpeCUqEW2zoFgXRaVYWSxZ02BAGgFR4kLqlgWqsBTwilydFwt9WX0kIahmWC7TeLaNaQ/jE3l4dhXkZiZaAYGcZ/wBPGnvCBi1n9v6eG9yIXzOLq8sdTWTDCFEibj+H7bdRgr7bdV6EC8zVXwnsf2DUEUcHbufllD2ZhusHVblQpdElFrqdUDaL+88DIEiORKHSJs09XV86jukCE1FNkiyLF5anossdlP8AS/gcPtYvTGYjiC5thflgqAoRLVYOFWZMIIiakhthnmwPRakRJECFgKsyJ60dH+Dvu5yaJTqSBSF13D1hwWI/YMTWXBTQAYASyl7nwKL+wMKqEAMq1CGIrB2hCxJkkb0chpgFvCkWOHSkkx+fAUBURkwKygxDADdS4SgWhuwE8cPAKmQPIk1hVoQqIyYp4BMdWzEx0R2ay0ah6wAXgOZEyVbHHomizAFAG44YPRkV2wnCf+b1OhCXraHVzh8egCl0N0/2fjmDDkwIUSJTJv5EvwNeJw7oofFRMDgI6TJ91qZJRNs6wQHZawMBD76ArZqkopeVzUENksJjZ0t2Vu1Y4R6wD2EHX0k0uVaYO1c92p6XOCeTggpx5gc53XyehIJEGAFTRTeJWi/gVAFoW1lPzGz1auDk4jBlnUunEmh+H7bdRgr7bdRg9MlBEv3zyqCfZOPik9yY1vTaq6fYhNw9Sk7Cpgc3DA5Sc/jh3gugmEciaJcomasoNj+WLhhhfcdJplsBrJFzB3pQU0+6LuId0qjuEuk/yxP4HD7WL0s0FJb4T66bbsHInDNAg2MQd8q+hXLAzIQPKXKAeh45CRokJwpMC40jg4EpoOGacLjclgLPGURJKIGQKvBFKyYzRX1s+Jo1OdgdV7A3VQEEXkDhHUqFnJNDMDq2dxGBk6rI4dmbx1Jo9VlMrLgA+U78FGpMMVJIJpZGic2BLQXcJgboiZu0wt4aBtIBeC7CjENj0AwLWW7oLSk4grAvkBIJbDDpUbVIVydYZ1mtwYMD1UJ8Vmi9ey4DolA3fAnka3hk5MQsLSbWn7O3+AYMZG8DHw0iIoSxySU2IOCp8MGfGswS53sji4RBrhFJYDuS3aomM7YPSy02TeFTBZafs8+gokozCCLhpNXY/DK+Aox3ONnyO9BAQBcVh/ThPwfbbqMFfbbqMHo9FkF9n6daPiSAPRHHVsQpQQq2RGsmtJdLmgTGlmqjsyycgyDdGo3PxIIIPIHImpTFgSC1xqunIWHRoFMQgG4ntzQ0YJRPiQPgaVYp8gkaUTDnWgxIxSNIYlcRY2b4hBZmZ30RoKsOFt0OHKT3OH2sXoGqJOC2l0mydJpCb4iD5DR/9LeuvhLYe/AN+w29AkWjyByJrTfQwWLmR8jlNJtF68EgG+9u7nJf0iC4TEzjcFTE0UqIOLZzMQ4N5g5MHgYAgAwB660FTpak7wP9qQyfZ6bLgcBOKOKes94P1ioYJoM8FD7FTUxsXVum65Vac+UaovkenCm0fhpYvYOeAcnDaHGK1Jo61iPdqQRZOHCWSWMWSiDDZKRSir1Lxb6vw2plC0TojsE/MYMGs4XS/wD6q/M3Af6o0o2EPyf6qWzlgN6fswlmgVCpiB4gnGiJp6mFIQcyp2xV5MUjDIC0PWhYhBA6jYnQNAx0bAGAPwipdCE6wciD2prYCvGz6g9Y/A+23UYK+23UYKeiyC+z9OtHxJAHreYJo3nH3P6WP+EBaai3WuaJT7IFlfQldv8AoWhEEZHX3LbneM/6lR6ndw0Zrglzqa0nq92Eq0XSUZ76CjlEMkS/YEg+Q3PhyWfRAzpGv8ydWCplJ1E9mRvCV3LlGvEFADAFOw+WiCzsB6n6uFy8cTuTh5pVt5ZPfpk4n0VPJsE6tpN/JWfVw+jGAsbrsiAsxZTrWP8Aekg81gbG/eA80rwAiCujeB3mkoiCEB1NB2MNqvjEJguQ0T0KhRyoQuB0RhHcpaReRIMB+hNHhF9LxKr1KbuTYXMNh0IA0LBb3AxYliZyrG3muDdNXm7WVsRQVLsJeVcqt1cvsnpAbKOoJLmpJrQwS0aOXfHcwg+p3RIQ8Ay9qSQnj1EkdxokgqQtK0oCrAatRXJjNVQJWiIjgVLi8gI7IMf1ZqC5opAJkAQFbdEoolj4KCCAbEsIYp1Tcp8uDeJMGS72gIwlroIvb8pgxkcuXf1mGwvaf+0zSablv6fLHqgiJI5KCkVuyAS6J9GbH1X3ENj2VneKMkwxI+gl5vxSOdWALqonVq9GojgdmMPHte1EQKMkmZLWjWowCKNHhWMwSf7pNtAtjpaNKiLCVQF3XHu+23UYK+23UsG0L7P060fEkAexi8Wgdx+9fU+jQCRNmjrJwU/EmzrolFQyL9QT2g5aFX8iA4TPqoHVD01/13oIIMeqgDPEbv8ATUPYRQahb4+S0jvGkyy7oh8bUsbzk+XDwo8A4IXY9GtKe8Lf8Mm9m/N+SyI8yuVASCiRNfZZR8MHqNJ504VPbT2B5rQz1UfcFAONTLB81BAfWOnc9GLjXVRskDRgkZGCSjlOh5B0Qvcovt7ynsFZVrZl8BZXAmrCFkKjgTPUOlR3KNuEO+YJNJSr4xCYLkNE9JC2pSWCLmqwmpUNEQnmJwmr0ezCJ6AmswGWsHKod6Ejw5aWXQCwS1u00HhJUADKbYDOhtWn7cy9kHw1K5k9qIKTYA/5UVCzf/8AdP2VDv2F0OyTJRNQgBA6Js8lFntXDoOHQimNwI/ecu9YAPJ3snu+o2GzbytGM7JMKDpIiGFwSO/TtTIZ3nId7UzKhqxTeSVCwYjJFoK4kCIA805ggh8T5rHZZsA/2sEQBbs2qVbmsrxNJ66GFyQLqxCOibrmjrFIkiephAhciQbARnHepdi6uH0ZneigosTcOs0F1aRJE9hiuXHbTx63sMqB1mnEF48+G+gF9VCADKtJXBBw+4EPMpssSDdK6hwdRbRqhLYxRUDgCRsDA6JWm/ZLBJMJQuIza1EwhRBhMWgLQTLMQhoIgrumtMscfbR0cScJBkxAIbrAsGmf7DJR7jGpk33HUR19hyQJ5gw9NHhp168kDCVblRW2iZ8e/wC23UYK+23UPklg/AdsJCzA0UoPKJoe6AjDqQHy0KpXKcH0bv8AKdmUBe2S5GpOjVtP4EX0hnv/ABSjcctRATORIUeKUjOGiVNaL3PWbQSpL0WA70RPWgNy6J4z7U5MKVICpQXYkEXlwekrbFR6BrTisdEBvNGVwKAaAYq162M1lFbhCxEyH35p2kuuTygveoHP0yovrq0YNQeFbirLYhS2lGTAgBAFXAJaBu0iynhQ8VJAJkG25NWw7Jf/AKaqydmmZT2hASE8iaMYdQvjEJguQ0T01OxImJyGrqdyEGo1hirNtG1dHsw2q3JBxiVgeahCVkPqFsU4gBRk9BLs015wnwS+KEN4skcAJPSs49DYHiIL9qTVUby1eRXhvR+HnW03QJd/0aU31h7aEvJUqCn/ADKNEuEdfMn7KkkyTyspCXeDzRAG3RxP3H5UBe4ecDBESljMBBMBuQRFs0QrQxgtTEHCLXxO0NGAWj2iBfWIgEIRJEpc6Ssu5lQp5ZVmDpBOISrW52ewwlhERFIHRuj412R5hcSyu65bWVNPT6evWYrFLPUy7LSLsLAzXYgT2mkZQLC4lPmdR4f90oz4n+0ZrSIuyD+4MsBTMIEcmb0E5aqdaHAJQgAytERJfg7/ALk0u6KRnQ7EEGD0dDuyq+oylZTIlgasr1oO4AsEdJJNlSNUSiEaEUdzFeidqUPSBiWjsHVVeYoKhHpEJEdqwp9AQAcFgWGgYAmpH2pkMTJl7Z4epxc7D8P1r/qiZi2Xk/j3/bbqMFfbbqMHtuvHf4P7+kUV7yWJQ2EsasGtQBQn5flNV/5j1n2TIchodMOESkqCkKBMINBJ1BLNg2qVIyWzpKV1IE3XwNHvhw1ol5B5Eh8I5axYGInxXGHb/hRA/igg3nB1ohUFi07KhEIkHIiXKdmUIqDIQ3BdOFKWKSOO54AKBsCACAPUEmBpdSglAMJQYlxrmjaRIyJwnvcPsYvVlwcdV/4equep2ZPCUMXDmzU6gPc2pFgQVBfgHYw2q+MQmC5DRPSXmvqRHUbNBCoEgKwWskuygTmgkjTcYwpHBiHcLUVLF8NCFYN30h+9VKYFim+RVLAl+hoRbIHWoTW7onX6oG2voLEzMnGEngVdmIiTjIYtriKzoG1EHyfgqdDO/fAj5pVr0Db0INQt8xdPhoeq86oP4YcI0/V5LgBCaCcEppSXRpyNEyFEmCrYoKKuwTwbTXbi3sVAI6CwtTcMvVVc1tDiNH/L8AwYkoLB8Df9Muk+Sgl3XV59ltpAyPUaHAaRzcKDkuOaF9IW+X9lIxuMr6pL4Sg9PDItlljjFRzB0uF/TjtUI2TpmQA1mWOpsu+cWnnOONldV9g9SgsoDUY1+Kk5OEm7paeROq0viCIP3/jPejA0AnGItPWQ3oAACA0rKoUYC7q4nO70QLOTfE0EZzxEQsZALRaaCRfI8yX8aYDQhAydxIZBI5KPqTyNZDqQ+/7bdRgr7bdRg9k0FwlD037aiIIiOEoo0nEgfKPx9sYQORFup2CrhVdjLDkME6BOdqSjgJTujrxO4VdZ3ALgW4o5EAsrQQmwhxNMyOv1IlhFdeYkkZgFW1lY8gn0jLhdkw49C/XfXQCfv2mjSVG9hAfBSo6yQTzz1onZK0BtODe/1SHJQiKkJO57XD7GL0yuCTs6ft9cDq+/FXWUuYmW8s4bLj0tmodAMbLtkclqGRyBydk/SWdGjLlVWNQ+g84L1IsumLpI0mMMA63oJGK6Sq6mqsq7vsDqyU2XcLrkRpE64NRLi0NBCa70BaVbcxMuAlxwCczSppdExaQoURMIC21TkBbpY7ULhebG6eEf3UizWMUkJgC1PBR2BdD+86ydwzqDl69aBRBIjxRZjrbeiKRhQGmG6+91BgwsNtjC5osG91DvJdcqvolr3XLHBu2dqOtRMg9AEcknuMIzdIkoXo5ia8lBLuurz7tILV2UHRw/+PZdO0mRUk4AtQgYlpfKQw41h/ygbz7F1GMWYEXrRAE0BqEogKjFvBdcIPo5MCVMAUPbSn3wQ1kemavxaRCMm2waAGnozasOCAlAgnJ5pcXxkpESvJboblK0FGeG73Fu5ahfgWH0omVgRUKSRlG+P2jOQ5BWlkbKkVc4OUf3n71iA8dO57ftt1GCvtt1GD1aWjRIIwjZKk8IVyA+ZXVagKLSrcYn4g7PsdCeUgrHZW52DL4OaRFjxNdyUfCkqQyAZZQSq6qrLQhcyaF3EuUY6nY4QjMYDGNxOGZtmwb0Fl0CZkYmRLIBGEAmGCZTbNATgEGA6Knis2Jx85H5lWQbe6oDFYJcVisG1KKNlhOoeyzSAcAg8Hrc0vkfJ8qcEoOmmJP7V/8AooywhRIm4+rh9jF6CAI2RpVCNMUJ31pjWMa4akMrCY7WTBe5nKUkpa209Z2KDRAYSHofy4ORbAhDvU9hwFkYFFY61eLlxM55D3HgZAkRyJQTYA9HA7w6Iml522vhfkghWGyVw/Ujx68Z+h+WrH0z1R5qxjpk2Oz7kz1DZhgdzZ5pXa+ogbXh0g6U2Ni2oGVijynmPxmDEnkhMrA+B6FRTCg1RI+fXTgdLLuO/wCxRkUoSW2ABhYk+wVpw+ScClDwyrTAMSriV8r96ndVlu2Kxi/sXQdVEOa3FgwPVXPijsMICo2nIcTUP1ELq8qCwmEjyajI7BRkwIAQB6JE1CQCxLbMVLGCnDLBskG55KZIC5lDrrfymnVTr67dUyBxlRcFNXgJkzVlljKrmuItf3l76GkiuoZ5Y9jJVkbXgTgR0062oUduHUxMc4dH1+23UYK+23UYPRppenD1i4ZPkEXaVANsAXrMdVfQEkNgc9BlrRyaMrof69qJODCynQwdj0yaFRa3xekLotYpAR3foHpYGRBkGZ7F+oUZAKWqXFQwY9St2m/J85KBGEGE0fR7dcuwQ+YpvyZgw8NjzDkrIbdycnXj0ZD2faydoj2AgCiEdauQq5VqkxfWF5RrBGsyNyw+aBvWkPYgHZjDxTh9GOEf9Du1k7AiXytMUPcEXWR5Go+A7oDwn571c+cD40BQCmkAgDYKYmqIQWELgcJUxhcE5X6MZGoeopgXBKHJOWLvR3AgYRw+5esLLEyPIg9qmMF3U1clg6jSdfpIPYT5rUbnTtc9VQbNK6NAFICMKBK0Cug3Tf8AkQt0IDQKUkvwXviloDwupGQ9GksNMIpxdHsTilMnenrKDsI5UZcJRIm4+glxCH5Cf7Xq4amYZhMJs8l6jzxwjZ/G+k4bBgGZd45w6L+IwaA3R1ZYP+AcvaLAZEG8KWFsBOKVgnrIdzlDqHBUINTAbienDEUfhrW2MkAdkdkiruy0MO5QWMjG6gnAgnie9TgGiWkg1PGbL3I74oH7IwaMl0IwsiWqbAZGvd7zL1q9xdAGs/PVxhUL0Zm+DckyYhIiRrU2EVkDaFeASo42WXRSR3iuB1Do+oJi5Cr3WR5KbjQBQ90UwbP0Fm+B0FSUU76IBAE8mjBX226jB6PodKl9AOkQhGoYVQtaS3dAJZL6qHqdBa9JsLI3kil095Mvd9hQ0X1ufIrXNn0ISy4Xs3axQ5O5L8g8VKAGxAo5NhWlwTGq+oAKW97urfPrfiATz7GDew0OhMaQ3NZLVC1NHBnkSyXFKnwjHXLmVLKENb0AqEASbSr9Ss+2GYcIHvi9G1S6CHx0K3duaJAVzguZNp61JRsFnJClpg+Cg5XgICn1VSorqwKzWbTxQdifBx8qCGkhIm4+mawdAtsS3PM4jdsffImUub0g65dW9A2BIjIlSUrLAFWr6dFyAmiAHb0QSEk2aTIK4E9Cemaac1khtbGTY6jUoC4J/wCrQWan4BgMPAiamBfND3GQUOE9ioqAkLhg8H4jCkXgrm7tgBuaJqx6yEiel0ccbiLd2WQETDcBaIZYuwjgHZ1V5aSeDKj8VtyDyUB1vg6FMr8Jlmpm4ZfUFIwssX9w6CzpWNom9woBcu7mVBArlh5wBy3xHNHEhJGH4qSUZMxHyk7NPBthbDskyUCQS4jI0BzI+Z8ycMjqNAUgOAnhUMMgC1xImDPSQY+WhIyWSyZsIotgJZBovkWjct7msd4mXQZkQI+AsrNet8p7vtt1GCvtt1GD0fVRoGu7kiVPJ79QTpQFgnUsapb3FRFG1Fgb6z0a3lEFTZbi8TpLS8gHCPgoRBERwnplnS3jl4oi8beJmRojKaANKASlhkmc+Pnpka3vMihHroiCJK2gxPE1NPM2Jk6PzksnpwQTW9IXd3X2kfyCiu5W4nsjehWQ4md0FXQIRbay04P1wAfpoDsG8b36HXSGgPdMbrt6d2gDag3nbIuE9jh9jF6+gUKFChQe1i8b6/0StTWi/ESXqYwOCnPoZZAPYYH9MIo2akcoN/qFtkbOi+2Wdm9CwrfR1IoSDiOrF5Eu5V2J4i3DRcgNW4IPESLeUnOxuepqfDxo/wB+xTQknkHJ6+q6iN6j7ds4+PrxNkxQ/NTK1v8AsSktp6w+BZu/TS9/hKdHkkfjMGFppgW2gLPavyE9EMpT9WDse6XX2JNKRfRDqbqR2oonliNcHJlzHBYD4PceiS0igCSBo20I3DognvR8QkbPeVoAkG21JNAysLFnFHxComi7GRejKGSqbmXge71rVa5AugH2NvkNgwAogElvGo4MJREH1EORIO1xUW2lzDwkF0VPG0EA4D0OqlvSJAJ1hMe77bdRgr7bdRg9GhSkAgXC9j1u6DVz10w4DzIUDBmAfEewOkQMicjQi3m2M82j5OaN3eDBbBIcAvil8a0h5i3ZFAtAr5bho6NjV0SDJVWSupqm6+nDzoQg8j4qa6wDABKkKxBkAb1EqMiaxZzcRsjcbNHh3xf+e8GwIRJEoZ6ZjS/EoRBvFt9AL0dVIWhyl9kuPUoZH4b+EHE0OAguYPQnYQ6qxB2/gDPKT0cPtYvWh7RxobSNIqtwuPSmB5bYebOoQ8NKRnGFtkuuEK7/AJ6xLTkwlkSrKFhSDguPMimkcYYHZjDx66VJrk3weg7wZd9gXBMd7kHe2t6zCUIk1AaosncuDU5LRyXidRyYJ3BJDlIOtEbgQe0YQQgGyOakFimDeip+NQo/CdWPlRyKSYGyiecw0IOj9Fz9wHFQN3isazYN8I6v4DDSqCirsbgg8j8kjZooqA4IW4C49sjQC8duk4fJD39pVBInALiaBuNI2eMUuSOMW0C8FHB4gwNghMMlpq5DYSR7/idndHJgG2jSp50HKdyzrpPJCi/43yCUI4MkA3Ez6/bbqMFfbbqMHpYf5Ar1ls7lk5Ng2slEqm+Lo6t38C8qCAOiNEIuQBc5PKeRcf8AvAhIyRtF6lbun9B+QpEXYLvZHcrhAfVnwNYGo0LkMPJTlvyyERKmng9AmGTh7IS4hhG8CR0/FMP58OXOzSU6eh+autENu09tKodOzXOPvV6IunOIPzoRQD82LezYHYuKhbYpIFxPY9aT3HC0aPhDDXRxMcYphAXB2+ij36mi2U1k6uAdYpm2bIJWigaUkiaxjqV5pOIGTc7foFuClvlW2uCFuEMyLA5Ul2yO3oElQlyyqrn2NLCiSQylq6rqQw0N+QzVAurcLqzkv+EuqQuXq4vepVn0gU4Plle9SMhSYxII11ce8w00vU2jmUsSZU8rR4UYWQIEIoA0QS5LX3FGoAThc9rDcGtIRPtmL0MjoGsqXp+rIM0OlaGSESEDqExJJMkoonwiEbks3bA8IpCA7sPP+FN9sgfgV5qOJQu9kxvk0qCAJU7AVPAqEQRkdfUwTaB3d5XqoG4EW3f5LcijPqgnbn/ZUGXCUSJuNfbbqMFfbbqMFPe18J4k5h6C0ProgD+u7r+IOgEQRsjrUC0cPTIy3Xdl9lRQgg8RI6TiozxIMcwWBgMRVtLYkj8pFex2qQInJE6SfBRMls5VqEKmqEdSkVACTaLmamq2y/lJYakAXv7mL1KT3AA1aPoGwBsT+6iZPvcUEAAMBUVM/wBPIPmoiQxNn4VgIjaVTrG+KgY/Va7D+6oKTugHyvgo4aBZYMIiCbmKGZBZKZBC3RizmZ/wDBh9DpUqVOgzyQgW24iHWIyCTQtwoC1jTBpN8NvYgiII5GjYSiIJhTwrmJd6MmQkSRoMCPiYf0J+FGAqVqR7hXLQqSvdx+q/4jH+6AklEjRlwgEibJS89l43g3/NnRqVux8I86kcIv6MN6vYfB9iCIkjo0tdlUlboLebuau9sZvK7iOHoowV9tuqdaaAlYMBquA3qCy9xkQsPCHRdfRAYxvmBCQ0k96pUqVLFWbqgg3Ai9FOtIryFBNiVuJnj0lmLbArhsiCclBcCBw2nAQcCnz4vVp5oxsCOxFRUUjasgkpNa4mRshkwmpzDVgoFMrcB1cn6Ih+Rw+9i9Skp9pAaNGr7sIqPUe4wMjChkCXEYR4pCxO/ELywDCMoxhD85gw+qKFCmooUZnHGm98YO9QNzyy/wDOmzo3is+wQ8bqiMW1Pl70ZMZnPN0YPcaDvkFII7JgS/19QZMAS0bkN2NpZj1zT70EwjkTRLldeJgNPqODdDobyUklzeXKzWCFqQnUW/8AGrVVBqOT5T7Ptt1GCvtt1BQAlxAiNZTjnQIAYBkR19GpmB7uf/fTFbqr86iUd6+7/XX3f66kLGJAuLJ7UIgjJQNWhANkavvRobDN1YTcbpk9InQq/oSdV/FU/nHT/g+afb6e4ypQJA2SAVZZbN6DEAvyWTPThCi8WYRybMYeH8bh/AxexSU0aNX0LRo0aNH3flSgFWcYimXrIHkanzxmENgQ0DNysh6A+GgNgSIyJ+UwYaSh7ThKkpUYNyNutc0Slh2Mym7z0Gg0DQibBbqUeopAt/xJUvFESy3m1GVdBNBzUysF1CEJqAlwZn6LIGpI2EdEbjuUNPMIQHdaBJ3Mj6DbpHoX9qARBGyOtJhq7iCYQuAJUbjTZOFzW7Ujpozcq4F/MakSUOfuJgddBX+5Djk7jioNuP8AUsdwK+23UYK+23VaEI44j9sJ6cUlvik1lfmOz39SI5lXaBUt93A0lmYyrMQpNY26EB2PUKkQMj1GoCJhtjW/RwF2EJkjxy8RZ3NHim4RuoWg5GE5Kh+vBgOx0IWi7nSGmwZpO9Xbw/mnhT7IW6HjEit5KNxQ9AhBIQH9hwycUTCDpQ7jbqg8qVglJcJkTImo3PwuH8TF7FRTRo0atGjVq1adFdFdFdFFCg9CEwBhHANFslnRGjKw/LC49aQRAjZHWkxxWVU1gyubN1RntmNE3McS28NvymDDQ9py0aCiARIRoQRVWVHdzvKUEgI1e94P6ohCAQRDFwRvC3xbNAMGAlhBaQCwIB1lALODfMeiwckclDdMy4ORBLlKKDL5tuaug6INqsXIr8p/r35p6DSgluDwGhLBxP8AqCVswP8A4FVFQuQR5SXSGgE+OJOJynoJblGCvtt1TVzIvuD4oQey27j7E7/UyJkRE0ACk6JUOUmaZml91Wy7ARYqzxqIiVTizOc11yOQAd0p4t1LAwMpuNo/jSmSqFEk3uy70YyIAwejAYloPYvl0qiTgGcPZp4UWBsAh8lGjR9fqwOTCJcRLiNxLjW1kR647vS6hmsYCDh7noZthhCQ2xjmw0SmVxxkL7q5qFp97h9GOcrIi32Ux8Nanmwfhl4oFhDZfIBUjq1UnvioqKaNGj+BgKlSgJE2Gmy4HATigmDlmN1n8NGWxk/73yFTjxBt6BudEhwjUeoihgWXYme4kx+QwYSn3CBatGjSKsI+If0D5qIjGoHVLUaQ5lTjoxn47V1JDDk0ORg4RKFmiGHWgI3Ml3w/G9cMgkaEcT0bCuQkowV9tuqauZFtwfFIJS/71gqTiJNsklFWiS3yA/igbbZ0JHgSvE+hyyEjQwxgZTXUpv8ApJIAAuq6UvulYhaSN6SzJgY3XZO4TtvSQzZSFavdlo2cqOiIJuL6Vh6s3mfuqiMlgN2cHzT4JL1rvlfwBMsQGL3xfmpVE06YHkFrHByg6s06DTbJ5agUF6KOLlMVACgOuw69xbHucPsYvUEhuVJOw3mg15RgPCfNcZd3+KxOAQ8l8VDu4/iYaz7IqKioqPxBiKio9OOCxvyUNKgZiwwSOikCM/BxFoLbCjhPymDEU0faQGjVq+2AX1QJEciU28h+Vmz7tTq0/H9tuowV9tuoENErTP8AWHzzRlyEJuVMGVm6AXxX0eVM8GVZCEaOR5HNEATbaImjLc0hBmcxINphzs+v/um+FpaSwiWBC3V8k0ByLigEBSyVwDLoLqp0JdKnGCHc+4l70gVsq03GmxUVFRUVFRUVFRUUOFoQke1S6Dk16cYJM3GnQqBESYA0cGg8JPtcPoxl19LJuiI1Bt2yP5FPFbT7M/j4omJNql4FGhJhGT1UuWgkrIQ38IMeK0ebC/JLzWj/AHlfAjzU2ORZPmR5q1P7Gvx7YqKioqKioqKj3g1qqShh5HCailGIxqZgBs6oRHUT8pgxFJTRo+katGjRo0fXm+R0mIVhrOKOXjKOeuDgE7hzT0cYCq2TI8P4ftt1GCvtt1IQKrWkzEYDpnSIo5Kz8EA2FUO0xV79F31kdmv/AJT19etRPy/5D0JE3AOzK64CkEqc4byFyyhS1goSq+lsQttzbg6hfZ+Ymti3ZdwsNR3hpQhFTKOeRhHUR19rh9rF6gIBHI08a9Z+SFeNiHknzWrLyPww818g0i818VKh34fBv7PnHNrx2RD5DxWhDaF+V/K1qNj4yVMh7iflI81zVQk/wHBsDfvyS9Q7UAIKJE1/KYMRUUlNGjVo0atWjwrorppZkdDQQ/tPBEk/CZPkHUaOjH8EiHZq6xGvabAT8OooHfMnIGV4PKeY9/226jBX226p1pqKEkyOiZHegR4QIgkAHCHVNKeRS85UMrzNT9tRJBcBLQOvv4cOHDhwjw4yORtJ8gO1HVGHzbXkOCDj0m9SsUosDVVA5afKgfDYcABwPz3KiAGz+62/LYUIgjI6+xw/iYveEEEnmt9tI3yjxWjBsPKiXYdyn4B+61ccQ+EnmjpH4/09kTn/ANwL14yAeC+ajTfIv8V+gYPDPii0vxP8EGhEEZHX8Y4BKCRHSmlygllsvnP3/OYMRUVHoaNGrV9sETYp6i/9gZErNmwTF3xE8HBzRkwpEkagmaSWQwhcTcvShpbGS4HxLNRzQ+uJcB1E9v226jBX226gRg8oPCfNQMKElGQSl5VJlNa0gbCT+OkaUDUmzi4+R+FQKoBdXSlNyoUxiWbLm++5/gBoOgSI5GmwVOpUU29tOqvY4fzsXrM7iGTvmvguEfxMrQzsj+RTxW2+zPMPiiJItG/QUcUMKk9WyVkElJKttX/YVtpoI8Q+a0+7s/gR5ryBh/MynI24ZO2fwMQtzvB5HqMI6VedcSXrTM2R+h81N6oY+GTzU+9mx8zqSLvw+Df8cVFRUfgBKTIQiSJSF7MzRd0YPcaCYfQycT85WlNANEnaB8qIOxGMtxydTYyIcyceJZP48aez7bdRgr6bdRg9Lj/IhestjcMHBu6R0smhS4QEQbfgXlQQA1VpgOQnXGeGzwMwIkixjaC26VoQ2Q+SHitJzdDwz4rhgYr4hQJBHCP5TiBeMjuh29lw/wCGxeoBEEcjTcu5d+SDX62J5J81qycl+GHmvkSkXmviuut/Ab+w6A+P9q8NInyk8VpU2vPdH6rRh3Dwo321jfCPNcoIJPHqrAcidx4PUzBdVMkFQgERHCevAEiHmtb6CeUeK0oNgfNGjPcp+AfusHmDHwk80RI+4/p+KKioqKioqKioqKj0WugiY3LZkGF8ly6EekDcT1+m3UYK+m3UYPVlHJAIDAtj1uaJQOPbTnyE94QoYQsFPyewOkSMAcrSDgaTvHZ+bioERCTDZEHrHBSyEPoKRQly1UnqiEmRJGlKNLyl5FaLGwP4+a0pbuvhk815ibHzOuhMfwz+GOKnsxmk4H7HscPoxZhfiwpZg2f4yRIkSJEiRIkSJEiRIkSJEiRIk48Y2ea5j3E/BDxQu17eaoWLrTvZ/r3JEiRIkBMe2j5Eq/Q6Tz0ae7JvkX6pm5qIQhvHemoNKuhOITdTTX0ROFSSOqBkUiXc5rwUH7ZQPF81CN2R8v79yBIkSJG5hjF3vr4RgH4cowR7B/kR4p09nFfKf8RIkSJEiRIkSJEiRIkSJEiRI+O8yVuwzyGjJhI9EiRDNRAFEvUwVekL0SqAoh9pEiRIkQr+UntvKp5FGnnq/sVAsMbyu8Ck7oznuf1TkAkTDuTnZFBACCwHpEk9UlX/AKOQGpaeFd5XzSwJ95lCRDdQT20iRIk4U0/3V1pcI/R4oxW2a/P6FJYMbvPZ/r3JEiRIkyFhJBD8GolmmpEN2vPqkSMdEvkooUAJhTCa/wD2H//Z" name="Picture 5" align="bottom" width="464" height="151" border= "0">

 1. Ak potrebujete použiť ešte jednu dávku, zopakujte kroky E.1 až E.4.

 1. Čistenie

 • Zvyčajne nie je nutné inhalátor čistiť.

 • Ak je to nutné, inhalátor sa môže čistiť suchou handričkou alebo obrúskom.

  • Nečistite váš inhalátor s vodou alebo inými tekutinami. Udržujte ho suchý.

 1. Skladovanie

 • Keď práve nepoužívate váš inhalátor, uchovávajte ho na čistom a suchom mieste. Po použití ho môžete vrátiť do fólie.

  • Nevystavujte inhalátor vysokým teplotám alebo priamemu slnečnému žiareniu.

  • Nevystavujte inhalátor vlhkosti alebo neuchovávajte ho v mokrom prostredí.

 • Inhalátor udržujte mimo dohľadu a dosahu detí.

 • Ak váš inhalátor skladujete dlhšie ako 6 mesiacov po otvorení obalu, zlikvidujte ho a vypýtajte si nový.

 1. Likvidácia

 • Zlikvidujte váš inhalátor Nexthaler, ak počítadlo ukazuje “0”


 • Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Informujte sa u svojho lekárnika ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete.

 • Nelikvidujte lieky domovým odpadom.


11

Foster Nexthaler

Súhrn údajov o lieku


Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2014/06733 - Z1B

Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2014/06734 - Z1ASÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Foster Nexthaler

100 mikrogramov /6 mikrogramov v dávke inhalačného prášku


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá odmeraná dávka 10 mg inhalačného prášku obsahuje:

100 mikrogramov bezvodého beklometazóndipropionátu a 6 mikrogramov dihydrát formoteroliumfumarátu.

To zodpovedá uvoľnenej dávke 81,9 mikrogramov bezvodého beklometazóndipropionátu a 5,0 mikrogramov dihydrát formoteroliumfumarátu.

Pomocná látka so známym účinkom: každá inhalácia obsahuje 9,9 mg monohydrát laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Inhalačný prášok


Viacdávkový inhalátor obsahuje biely alebo takmer biely prášok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Foster Nexthaler je indikovaný na pravidelnú liečbu astmy, kde je vhodné použitie kombinovanej liečby (inhalačný kortikosteroid a β2-agonista s dlhodobým účinkom) a to:

 • u pacientov, u ktorých sa liečbou s inhalačnými kortikosteroidmi a „podľa potreby“ inhalačnými β2-agonistami s krátkodobým účinkom nedosiahla adekvátna kontrola astmy, alebo

 • u pacientov, u ktorých sa liečbou súbežne inhalačnými kortikosteroidmi a β2-agonistami s dlhodobým účinkom už dosiahla adekvátna kontrola astmy.

Foster Nexthaler je indikovaný u dospelých pacientov.


Poznámka: Nie sú relevantné klinické údaje na použitie Fosteru Nexthaler na liečbu akútnych astmatických záchvatov.


4.2 Dávkovanie a spôsob podania


Foster Nexthaler je na inhalačné použitie.


Dávkovanie Fosteru Nexthaler je individuálne a má byť upravené podľa závažnosti ochorenia. To by malo platiť nielen pri začatí kombinovanej liečby, ale taktiež pri každej úprave dávky. Ak si pacient vyžaduje inú kombináciu dávok ako je dostupná v inhalátore, majú sa predpísať požadované dávky β2-agonistov a/alebo kortikosteroidov v samostatných inhalátoroch.


Vzhľadom na distribúciou extra jemných častíc u Fosteru Nexthaler („extrafine“), je potrebná úprava dávkovania u pacientov, ktorí majú zmenenú liečbu z liekovej formy, ktorá nedistribuuje extra jemné častice. Pri prechádzaní z predchádzajúcej liečby, je potrebné vziať do úvahy, že odporúčaná celková denná dávka beklometazóndipropionátu u Fosteru Nexthaler je nižšia, ako je súčasná celková denná dávka beklometazónudipropionátu, ktorý neobsahuje extra jemné častice a dávka má byť upravená podľa individuálnych potrieb pacienta. Avšak pacienti, ktorí majú zmenenú liečbu z Fosteru inhalačného roztoku v tlakovom obale na Foster Nexthaler prášok na inhaláciu, nepotrebujú úpravu dávky.

Dávkovanie

Odporúčané dávkovanie pre dospelých vo veku 18 rokov a starších

1 alebo 2 inhalácie dvakrát denne.

Maximálna denná dávka sú 4 inhalácie denne.

Odporúčané dávkovanie pre deti a dospievajúcich mladších ako 18 rokov

Bezpečnosť a účinnosť Fosteru Nexthaleru detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokovnebola doteraz stanovená. Nie sú dostupné údaje u detí mladších ako 11 rokov. V súčasnej dobe dostupné údaje u dospievajúcich vo veku od 12 do 17 rokov sú zhrnuté v časti 4.8 a 5.1, ale nie odporúčaniana dávkovanie.


Pacienti musia byť pravidelne kontrolovaní lekárom, či dávkovanie Fosteru Nexthalerzostáva optimálne a môže sa upraviť iba na jeho odporúčanie. Dávka sa má titrovať na najnižšiu dávku, pri ktorej sa zachová účinná kontrola symptómov astmy. Ak je kontrola symptómov udržiavaná pri najnižšej odporúčanej dávke, potom ďalší krok môže zahŕňať použitie samotného inhalačného kortikosteroidu.

Pacienti sa majú upozorniť na to, aby užívali Foster Nexthalerkaždý deň, aj v prípade, že sú bez príznakov.


Špeciálne skupiny pacientov

Nie je potrebná žiadna úprava dávkovania u starších pacientov. Nie sú k dizpozícii žiadne údaje o použití Fosteru Nexthaler u pacientov s poškodením funkcie pečene alebo obličiek (pozri časť 5.2).


Spôsob podania

Nexthaler je vdychom ovládaný inhalátor. U pacientov so stredne ťažkou až ťažkou astmou sa preukázalo, že sú schopní vytvoriť dostatočný nádych na uvoľnenie dávky z Nexthaleru (pozri časť 5.1). Uvoľnená dávka z Fosteru Nexthaler nie je závislá od intenzity nádychu, ktorú je schopná táto skupina pacientov dosiahnuť cez inhalátor.

Aby bola liečba úspešná, je nevyhnutné správne použitie Nexthaler inhalátora. Pacient sa má poučiť, aby si pozorne prečítal písomnú informáciu a postupoval podľa pokynov na použitie, ako sú uvedené v písomnej informácii. Pre potrebu predpisujúceho lekára sú tieto pokyny uvedené v časti 6.6.

Pri používaní inhalátora má pacient, ak je to možné, sedieť vzpriamene alebo stáť.


Pomocou inhalátora Nexthaler je dávka k dispozícii pre inhaláciu iba v prípade, že je kryt úplne otvorený. Otvorenie krytu, inhalácia a zatvorenie krytu v tomto poradí riadi mechanizmus dávkovača. Pacient musí byť poučený, že kryt má byť vždy úplne zatvorený. Počet dávok uvedených v okienku pod krytom sa nezníži uzavretím krytu, ak pacient neinhaloval.

Pacient musí byť poučený, aby otváral kryt inhalátora iba vtedy, ak je to potrebné. V prípade, že pacient otvoril inhalátor, ale neinhaloval a kryt uzavrel, dávka sa vráti späť do zásobníka prášku

v inhalátore; ďalšia dávka sa môže bezpečne inhalovať.

Optimálne dodanie do pľúc sa dosiahne, ak pacient inhaluje cez inhalátor rýchlo a hlboko. Odporúčaná doba zadržania dychu pred výdychom je 5-10 sekúnd (alebo tak dlho, ako je to pacientovi pohodlné).
Pacient si musí uvedomiť, že sa má vyhnúť výdychu cez Nexthaler pred alebo po inhalácii dávky, pretože by to mohlo ovplyvniť jeho výkonnosť.


Po inhalácii si pacienti musia vypláchnuť ústa vodou alebo kloktať vodou alebo si vyčistiť zuby (pozri časť 4.4).


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na beklometazóndipropionát, dihydrát formoteroliumfumarát alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pri ukončení liečby sa odporúča dávkovanie znižovať postupne, liečba sa nesmie náhle ukončiť.


Liečba astmy sa má riadiť postupnými krokmi na základe klinickej odpovede pacienta a funkčného

vyšetrenia pľúc.

Ak sa pacient nazdáva, že je liečba neúčinná, musí vyhľadať lekára. Zvýšené použitie záchranných bronchodilatancií a zhoršenie kontroly astmy si vyžaduje prehodnotenie liečby.

Náhle a progresívne zhoršenie kontroly astmy potenciálne ohrozuje život a pacient sa musí okamžite podrobiť lekárskemu vyšetreniu. Má sa zvážiť potreba zvýšiť dávky kortikosteroidov, buď inhalačnú alebo perorálnu liečbu, alebo ak je podozrenie na infekciu, pridať do liečbyantibiotiká.

U pacientov sa nemá začať liečba Fosterom Nexthaler počas exacerbácie alebo signifikantného či akútneho zhoršenia astmy.

Počas liečby Fosterom Nexthaler sa môžu vyskytnúť závažné, s astmou spojené nežiaduce účinky a exacerbácie. Pacientov treba upozorniť, aby pokračovali v liečbe, ale vyhľadali lekársku pomoc v prípade, že symptómy astmy neustúpia alebo sa pri liečbe Fosterom Nexthaler zhoršia.

Rovnako ako pri iných inhalačných terapiách sa môže vyskytnúť paradoxný bronchospazmus, prejavujúci sa zvýraznením pískania, kašľom a skrátením dychu okamžite po podaní dávky. Liečba s rýchlo pôsobiacim inhalačným bronchodilatansom sa má začať okamžite.

Liečba s Fosterom Nexthaler sa má okamžite prerušiť, stav pacienta prehodnotiť a podľa potreby sa má začať alternatívna liečba.


Foster Nexthaler nie je určený na akútnu liečbu astmy.


Pacienti sa musia poučiť, aby na zvládnutie akútnych astmatických záchvatov mali vždy k dispozícii

ich krátkodobo pôsobiaci bronchodilatans.


Pacienti musia byť upozornení, aby denne používali Foster Nexthaler tak, ako im to predpísal lekár, aj keď sú asymptomatickí. Len čo sú príznaky astmy pod kontrolou, možno zvážiť postupné znižovanie dávky Fosteru Nexthaler. Po znížení dávky lieku je dôležité pacientov pravidelne sledovať. Pacienti majú používať najnižšiu účinnú dávku Fosteru Nexthaler (pozri časť 4.2).


Systémové účinky sa môžu vyskytnúť pri aplikácii akéhokoľvek inhalačného kortikosteroidu hlavne vtedy, ak sa podáva dlhodobo vo vysokých dávkach. Výskyt týchto systémových účinkov je menej pravdepodobný pri inhalačných kortikosteroidoch ako pri perorálnych. Možné systémové účinky zahŕňajú: Cushingov syndróm, Cushingove príznaky, zníženú funkciu nadobličiek, spomalenie rastu u detí a dospievajúcich, zníženie kostnej denzity, katarakta, glaukóm a veľmi zriedkavo duševné poruchy alebo poruchy správania, ktoré zahŕňajú psychomotorickú hyperaktivitu, poruchy spánku, úzkosť, depresie alebo agresivitu (predovšetkým u detí).

Preto je dôležité, aby sa dávka inhalačného kortikosteroidu znížila na najnižšiu dávku, pri ktorej je zachovaná účinná kontrola astmy.


Dlhodobá liečba pacientov vysokými dávkami inhalačných kortikosteroidov môže viesť k nadobličkovej supresii a akútnej nadobličkovej kríze. Zvýšené riziko sa týka detí a dospievajúcich vo veku menej ako 16 rokov, ktorí používajú dávky beklometazóndipropionátu vyššie ako sú odporúčané. Medzi situácie, ktoré môžu viesť k spusteniu akútnej nadobličkovej krízy, patrí úraz, chirurgický zákrok, infekcie alebo náhle zníženie dávky. Prítomné symptómy sú zvyčajne nejasné a môžu zahŕňať anorexiu, abdominálnu bolesť, stratu hmotnosti, únavu, bolesť hlavy, nauzeu, vracanie, hypotenziu, poruchy vedomia, hypoglykémiu a závraty. Počas obdobia stresu alebo elektívneho chirurgického zákroku sa má zvážiť používanie systémových kortikosteroidov.


U pacientov prechádzajúcich z perorálnej liečby kortikosteroidmi na inhalačnú liečbu môže počas určitého obdobia pretrvávať riziko poškodenia funkcie kôry nadobličiek. Pacienti, ktorí v minulosti absolvovali liečbu s mimoriadne vysokými dávkami kortikosteroidov alebo užívali vysoké dávky inhalačných kortikosteroidov dlhodobo, môžu byť tiež ohrození. Túto možnosť reziduálneho poškodenia funkcie je potrebné mať vždy na pamäti v akútnych a vybraných situáciách vyvolavajúcich stres, pri ktorých bude potrebné zvážiť liečbu vhodnými kortikosteroidmi. Pred zahájením elektívnych zákrokov môže rozsah poškodenia obličiek určiť špecialista.

Foster Nexthaler sa má podávať s opatrnosťou u pacientov s aktívnou alebo inaktívnou pľúcnou tuberkulózou, plesňovými a vírusovými infekciami dýchacích ciest.


Foster Nexthaler sa má podávať s opatrnosťou u pacientov (môže zahŕňať sledovanie pacientov) so srdcovou arytmiou, najmä s atrioventrikulárnou blokádou tretieho stupňa a tachyarytmiou, idiopatickou subvalvulárnou aortálnou stenózou, hypertrofickou obštrukčnou kardiomyopatiou, ischemickou chorobou srdca, závažným zlyhávaním srdca, závažnou arteriálnou hypertenziou a aneuryzmou.


Zvýšená opatrnosť je potrebná aj u pacientov liečených so známym alebo suspektným predĺžením QTc-intervalu, či už kongenitálnym alebo liekmi vyvolaným (QTc 0,44 sekúnd). Predĺženie QTc-intervalu môže vyvolať aj samotný formoterol.


Foster Nexthaler sa má tiež používať s opatrnosťou u pacientov s tyreotoxikózou, diabetes mellitus, feochromocytómom a neliečenou hypokaliémiou.


Potenciálne závažná hypokaliémia môže nastať v dôsledku liečby 2- agonistami. Zvláštna pozornosť sa odporúča v prípade ťažkej astmy, keďže tento účinok môže byť potenciovaný hypoxiou. Hypokaliémia môže byť tiež potenciovaná súbežnou liečbou s inými liečivami, ktoré môžu vyvolať hypokaliémiu, ako sú xantínové deriváty, steroidy a diuretiká (pozri časť 4.5). Opatrnosť sa tiež odporúča pri nestálej astme, kedy môže byť potrebné použiť väčšie množstvo „záchranných“ bronchodilatancií. V takýchto situáciách sa odporúča sledovať sérové hladiny draslíka.


Inhalácia formoterolu môže spôsobiť zvýšenie hladiny glukózy v krvi. Pacientom s diabetom sa musí starostlivo sledovať glykémia.


V prípade plánovanej anestézie halogénovými anestetikami sa musí zabezpečiť, aby sa Foster Nexthaler nepodával najmenej 12 hodín pred začiatkom anestézie, v dôsledku rizika srdcovej arytmie.


Pacienti musia byť upozornení, že po inhalácii predpísanej dávky si majú vypláchnuť ústa vodou, vykloktať vodou alebo vyčistiť zuby na zníženie rizika orofaryngeálnej kandidózy a dysfónie.

Pomocná látka laktóza obsahuje malé množstvo mliečnych proteínov, ktoré môžu spôsobiť alergické reakcie.


4.5 Liekové a iné interakcie


Farmakokinetické interakcie

Beklometazóndipropionát sa veľmi rýchlo metabolizuje prostredníctvom systému esteráz bez účasti systému P450 cytochrómu.


Farmakodynamické interakcie

Pacienti s astmou sa majú vyhnúť β- blokátorom (vrátane očných kvapiek). Ak sa β- blokátory podávajú zo závažných dôvodov, účinok formoterolu sa zníži alebo vymizne.

Na druhej strane, súbežné podávanie iných β- adrenergných liečiv môže mať potenciálne aditívne účinky, preto pri súbežnom podávaní formoterolu a teofylínu alebo iných β- adrenergných liečiv sa vyžaduje opatrnosť.

Súbežná liečba s chinidínom, dizopyramidom, prokaínamidom, fenotiazínom, niektorými antihistaminikami (napr. terfenadín), inhibítormi monoaminooxidázy a tricyklickými antidepresívami môže predĺžiť QTc interval a zvýšiť riziko ventrikulárnej arytmie.


L-dopa, L-tyroxín, oxytocín a alkohol môžu narušiť srdcovú toleranciu k β2-sympatomimetikám.

Súbežná liečba s inhibítormi monoaminooxidázy, vrátane liečiv s podobnými vlastnosťami ako je furazolidón a prokarbazín, môže vyvolať hypertenznú reakciu.

Zvýšené riziko arytmie sa môže vyskytnúť u pacientov súbežne podstupujúcich anestéziu halogénovými uhľovodíkmi.

Súbežná liečba so xantínovými derivátmi, steroidmi alebo diuretikami môže potenciovať možný hypokaliemický účinok 2-agonistov (pozri časť 4.4). U pacientov liečených digitálisovými glykozidmi môže hypokaliémia zvýšiť náchylnosť k arytmii.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Fertilita

Nie sú kdispozíciiúdajeuľudí. V štúdiáchnapotkanochpodávanie vysokýchdávokbeklometazóndipropionátu v kombinácii bolo spojenéso zníženouplodnosťou u samícaembryotoxicitou(pozri časť5.3).


Gravidita

Nie sú k dispozícii žiadne relevantné klinické údaje o použití Fosteru Nexthaler u gravidných žien. Štúdie na zvieratách používajúce kombináciu beklometazóndipropionátu a dihydrát formoteroliumfumarátu preukázali reprodukčnú toxicitu až po vysokej systémovej expozícii (pozri časť 5.3).

Jeznáme, že vysokédávkykortikosteroidovpodávanégravidnýmzvieratámspôsobujúabnormalityfetálnehovývoja, vrátanerázštepu podnebiaavnútromaternicovejrastovejretardácie.

Pre tokolytický účinok β2-sympatomimetík, je potrebné venovať špeciálnu pozornosť celému obdobiu gravidity až po samotný pôrod.

Formoterol sa neodporúča používať počas gravidity a zvlášť na konci gravidity alebo počas pôrodu, pokiaľ je k dispozícii iná (viac bezpečná) alternatívna liečba.

Foster Nexthaler sa môže používať počas gravidity iba v prípade, ak očakávaný prínos prevýši potenciálne riziko.


Laktácia

Nie sú známe žiadne relevantné klinické údaje o použití Fosteru Nexthaler u žien počas dojčenia. Hoci z pokusov na zvieratách nie sú dostupné žiadne údaje, je pochopiteľné, že sa predpokladá vylučovanie beklometazóndipropionátu ( podobne ako iných kortikosteroidov) do materského mlieka. Hoci nie je známe, či formoterol prechádza do ľudského materského mlieka, jeho prítomnosť sa však zistila v mlieku dojčiacich zvierat. Podávanie Fosteru Nexthaler dojčiacim ženám sa má zvážiť iba v prípade, ak očakávaný prínos preváži potenciálne riziko.

Rozhodnutie, či prerušiťdojčenie aleboprerušiť/ukončiť liečbu Fosterom Nexthaler, sa má zvážiť po vyhodnotení prínosudojčenia predieťaa prínosuliečby prematku.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Foster Nexthaler nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Najčastejším nežiaducim účinkom je tremor. V 12-týždňovom klinickom skúšaní s Fosterom Nexthaler sa tremor vyskytoval iba pri najvyššom dávkovacom režime (2 inhalácie 2x denne) , prejavoval sa najčastejšie na začiatku liečby a jeho intenzita bola mierna. Žiaden pacient nebol vylúčený zo skúšania z dôvodu výskytu tremoru.


Skúsenosti z klinických skúšaní u astmatických pacientov

Bezpečnosť Fosteru Nexthaler bola hodnotená v aktívnych a placebo kontrolovaných klinických skúšaniach u 719 pacientov s astmou rôznej závažnosti vo veku od 12 rokov a starších, ktorí používali tento liek. Nežiaduce účinky uvedené v tabuľke sa vyskytli u astmatických pacientov vo veku 12 rokov a starších počas dvoch pilotných klinických skúšaní, kde sa podával Foster Nexthaler v odporúčaných dávkach po dobu 8-12 týždňov.

V klinických skúšaniach s Fosterom Nexthaler neboli pozorované žiadne psychické poruchy, len sú zahrnuté v tabuľke ako možný účinok (class- effect) inhalačných kortikosteroidov.


Nežiaduce účinky, ktoré sú spojené s beklometazóndipropionátom a dihydrát formoteroliumfumarátom ako fixnej kombinácie Fosteru Nexthaler sú uvedené nižšie a sú zoradené podľa tried orgánových systémov. Frekvencia výskytu je definovaná nasledovne: veľmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až 1/10), menej časté (≥1/1000 až 1/100), zriedkavé (≥1/10 000 až 1/1000) a veľmi zriedkavé (≤1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


Trieda orgánových systémov

Nežiaduce účinky

Frekvencia

Infekcie a nákazy

nasofaryngitída

orálna kandidóza

menej časté


Poruchy metabolizmu a výživy

hypertriglyceridémia

menej časté

Psychické poruchy

psychomotorická hyperaktivita, poruchy spánku, úzkosť, depresia, agresivita, zmeny v správaní (predovšetkým u detí)

neznáme

Poruchy nervového systému

tremor

časté


bolesť hlavy

menej časté

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

tachykardia, sínusová bradykardia, angína pektoris, ischémia myokardu


menej časté

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

podráždenie hrdla, exacerbácia astmy, dyspnoe, orofaryngeálna bolesť, dysfónia, kašeľ

menej časté

Poruchy gastrointestinálneho traktu

nauzea

menej časté

Celkové ochorenia a reakcie v mieste podania

únava, podráždenosť

menej časté

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

predĺženie QT intervalu na elektrokardiograme, zníženie voľného kortizolu v moči, zníženie kortizolu v krvi, zvýšenie hladiny draslíka, zvýšenie hladiny cukru v krvi, zmeny na EKG typu pomalého nárastu vlny R.

menej časté


Medzi pozorované nežiaduce reakcie, ktoré sú typicky spojené s formoterolom patrí: tremor, bolesť hlavy, tachykardia, sínusová bradykardia, angína pektoris, ischémia myokardu, predĺženie QTc intervalu.

Medzi pozorované nežiaduce reakcie, ktoré sú typicky spojené s beklometazóndipropionátom sú: nasofaryngitída, orálna kandidóza, dysfónia, podráždenie hrdla, podráždenosť, zníženie voľného kortizolu v moči, zníženie kortizolu v krvi, zvýšenie hladiny cukru v krvi.

Nežiaduce reakcie typu plesňových infekcií v ústach sú typicky spojené s inhalačným podávaním beklometazóndipropionátu a neboli pozorované v klinickej praxi s Fosterom Nexthaler.

Počas liečby inhalačnými kortikosteroidmi boli občas hlásené poruchy chuti.


V časti 4.4 pozri opatrenia ako minimalizovať výskyt orálnej plesňovej infekcie, orálnej kandidózy a dysfónie.


Systémové účinky inhalačných kortikosteroidov (napr. beklometazóndipropionátu) sa môžu vyskytnúť predovšetkým pri vysokých dávkach podávaných dlhodobo.

Tie môžu zahŕňať Cushingov syndróm, Cushingove príznaky, zníženú funkciu nadobličiek, zníženie kostnej denzity, spomalenie rastu u detí a dospievajúcich, kataraktu a glaukóm (pozri tiež časť 4.4).


V klinickej praxi pri terapeutických dávkach Fosteru Nexthaler neboli pozorované ďalšie nežiaduce reakcie, ale sú typicky spojené s inhalačným podávaním β2-agonistov ako je formoterol: palpitácie, atriálna fibrilácia, ventrikulárne extrasystoly, tachyarytmia, eventuálne závažná hypokaliémia a zvýšenie/zníženie krvného tlaku. Insomnia, závrat, nepokoj a úzkosť boli príležitostne hlásené počas inhalačnej liečby s formoterolom. Formoterol môže vyvolať svalové kŕče, myalgiu.

Reakcie z precitlivenosti zahŕňajú vyrážku, urtikáriu, pruritus, erytém a tiež sa môže vyskytnúť opuch očí, tváre, pier a hrdla.

Tak ako pri inej inhalačnej liečbe, môže sa vyskytnúť paradoxný bronchospazmus, prejavujúci

sa zvýraznením pískania, kašľom a skrátením dychu okamžite po podaní dávky.


Deti a dospievajúci

Nie sú k dispozícii informácie o bezpečnosti Fosteru Nexthaler u detí do 11 rokov, a iba obmedzené informácie u dospievajúcich od 12 - 17 rokov. V 12 týždňov trvajúcej randomizovanej klinickej štúdii u dospelých a dospievajúcich, 162 dospievajúcich vo veku 12 - 17 rokov so stredne ťažkou až ťažkou astmou dostávalo Foster Nexthaler alebo zodpovedajúcu inhaláciu roztoku v tlakovom obale, 1 alebo 2 inhalácie 2x denne; frekvencia, typ a závažnosť nežiaducich účinkov sa nelíšili u dospievajúcich v porovnaní s dospelými.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Najvyššia odporúčaná jednorazová dávka Fosteru Nexthaler je podanie dvoch inhalácií.

U astmatických pacientov boli sledované podania kumulovanej dávky 4 inhalácií Fosteru Nexthaler (celkový obsah beklometazóndipropionátu 400 mikrogramov, formoterolu 24 mikrogramov podaných v jednej dávke). Kumulovaná liečba nepreukázala abnormálne, klinicky relevantné účinky na životne dôležité funkcie a nepozorovali sa závažné nežiaduce účinky (pozri tiež časť 4.8.)


U astmatických pacientov sa sledovalo podanie kumulovanej dávky inhalačného roztoku v tlakovom obale v množstve12 uvoľnených dávok (celkový obsah beklometazóndipropionátu 1200 mikrogramov, formoterolu 72 mikrogramov). Kumulovaná liečba nespôsobila abnormálne, klinicky relevantné účinky na životne dôležité funkcie a nepozorovali sa ani závažné nežiaduce účinky.


Nadmerné dávky formoterolu môžu viesť k reakciám typickým pre 2-adrenergných agonistov ako sú nauzea, vracanie, bolesť hlavy, tremor, somnolencia, palpitácie, tachykardia, ventrikulárna arytmia, predĺženie QTc intervalu, metabolická acidóza, hypokaliémia, hyperglykémia.


V prípade predávkovania formoterolom sa indikuje podporná a symptomatická liečba. Závažné prípady sa musia hospitalizovať. Keďže použitie 2-adrenergných blokátorov môže vyvolať bronchospazmus, použitie kardioselektívnych 2-adrenergných blokátorov sa má zvážiť a to iba v mimoriadnych prípadoch. Majú sa sledovať sérové hladiny draslíka.


Akútna inhalácia dávok beklometazóndipropionátu presahujúcich odporúčané dávkovanie môže viesť k dočasnej nadobličkovej supresii. Stav si nevyžaduje zvláštne opatrenia, funkcia nadobličiek sa o pár dní obnoví do pôvodného stavu, ako potvrdili merania plazmatického kortizolu. U týchto pacientov sa má v liečbe pokračovať pri dávke postačujúcej na zvládnutie kontroly astmy.


Chronické predávkovanie inhalačným beklometazóndipropionátom: riziko nadobličkovej supresie (pozri časť 4.4). Môže byť nevyhnutné stanovenie nadobličkovej rezervy. V liečbe sa má pokračovať pri dávke postačujúcej na zvládnutie kontroly astmy.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Adrenergiká, inhalačné, formoterol a iné liečivá na obštrukčné

ochorenia dýchacích ciest.

ATC kód: R03AK08


Spôsob účinku a farmakodynamické účinky

Foster Nexthaler obsahuje beklometazóndipropionát a formoterol v práškovej inhalačnej forme, ktorá po uvoľnení z inhalátora vytvára aerosól s obsahom extra jemných („extrafine“) častíc so strednou hodnotou aerodynamického priemeru častíc (MMAD) 1,4 -1,5 mikrometrov a súbežným aditívnym pôsobením obidvoch zložiek.

Aerosólové častice Fosteru Nexthaler sú v priemere oveľa menšie ako častice podávané v ,,non-extrafine“ zložení.


Štúdia sledujúca depozíciu rádiofarmakom označeného lieku v pľúcach u dospelých pacientov s astmou preukázala jeho homogénnu distribúciu a depozíciu v pľúcach a v dýchacích cestách (približne 42% nominálnej dávky). Tieto charakteristiky umožňujú použitie nižšej dávky kortikosteroidov s vystupňovanými lokálnymi farmakodynamickými účinkami, ktoré sa ukázali ako rovnocenné k inhalačnému roztoku v tlakovom obale (pozri klinické skúsenosti).


Aktívne zložky Fosteru Nexthaler majú odlišný spôsob účinku. Podobne ako pri iných kombináciách inhalačných kortikosteroidov a 2-agonistov, je aj v tomto prípade viditeľný aditívny účinok v zmysle redukcie exacerbácií astmy.


Beklometazóndipropionát

Beklometazóndipropionát podávaný inhaláciou v odporúčaných dávkach má glukokortikoidný protizápalový účinok v pľúcach, ktorého výsledkom je redukcia symptómov a exacerbácií astmy a nižší výskyt nežiaducich účinkov v porovnaní so systémovo podávanými kortikosteroidmi.


Formoterol

Formoterol je selektívny 2-adrenergný agonista, ktorý vyvoláva uvoľnenie hladkých svalov v prieduškách u pacientov s reverzibilnou obštrukciou dýchacích ciest. Bronchodilatačný účinok nastupuje rýchlo, počas 1-3 minút po inhalácii a jeho trvanie je 12 hodín po jednorazovej dávke.


Klinické skúsenosti

Pôsobenie oboch zložiek Fosteru Nexthaler bolo hodnotené v troch samostatných štúdiách, ktoré porovnávali ich účinnosť s účinnosťou inhalácie 100 mikrogramov/6 mikrogramov inhalačného roztoku v tlakovom obale u pacientov so stredne ťažkou a ťažkou pretrvávajúcou astmou. Celkovo sa očakáva, že účinnosť týchto dvoch inhalačných systémov bude pri dávkovaní 1 – 2 vdychy dvakrát denne rovnocenná.


V prvej štúdii bolo primárnym cieľom hodnotenie účinnosti zložky inhalačných kortikosteroidov meranej na základe bronchodilatácie ( bazálnej FEV1 – meranej pred použitím dávky). Klinicky významné zlepšenie bazálnej FEV1 bolo zaznamenané u 696 pacientov so stredne ťažkou až ťažkou symptomatickou astmou na konci trojmesačnej liečby v porovnaní s východiskovými hodnotami, pri podaní 1 alebo 2 inhalácií dvakrát denne oboch liekových foriem. Priemerný nárast bol minimálne 250 ml. Pri rovnakom dávkovaní nebol pozorovaný klinicky významný rozdiel v bazálnej FEV1 medzi Fosterom Nexthaler inhalačným práškom a inhalačným roztokom v tlakovom obale pri oboch dávkovaniach.

Signifikantný rozdiel bol pozorovaný pri rannom PEF v závislosti na dávke. Štatistická významnosť

v hodnote bazálnej FEV1 v závislosti na dávke nebola dosiahnutá. Kontrola astmy vyjadrená

pomocou skóre ranných a večerných symptómov a percenta dní bez príznakov, sa výrazne zlepšila pri

porovnaní nálezu na začiatku a na konci liečebnej periódy, najmä pri užívaní vyšších dávok u oboch

liekových foriem.


V druhej štúdii bolo primárnym cieľom hodnotenie účinnosti zložky dlhodobo pôsobiaceho a 2-agonistu vo Fosteri Nexthaler.V tejto štúdii bola opakovane meraná spirometria a to na začiatku a v priebehu 12 hodín po podaní jednej dávky, s primárnym hodnotením FEV1 (FEV1 AUC – najmenej 80% trvania účinku formoterolu). V porovnaní s placebom, jedna inhalácia a štyri inhalácie Fosteru Nexthaler signifikantne zlepšili FEV1 AUC0-12. Účinnosť oboch dávok Fosteru Nexthaler inhalačný prášok bola porovnateľná s korešpondujúcimi dávkami inhalačného roztoku v tlakovom obale. Štatisticky významná na dávke závislá odpoveď bola zaznamenaná pri použití oboch liekových foriem medzi nižšou a vyššou dávkou.


V tretej štúdii po 4 týždňoch liečby beklometazóndipropionátom/formoterolom vo fixnej kombinácii vo forme inhalačného roztoku v tlakovom obale 1inhalácia 2x denne, bolo randomizovaných 755 pacientov s astmou na 8 týždňov liečby s fixnou kombináciou liečiv vo forme inhalačného roztoku v tlakovom obale, s Fosterom Nexthaler inhalačný prášok alebo s beklometazóndipropionátom 100 mikrogramov v inhalačnom prášku, 1 inhalácia 2x denne.

Primárnym cieľom bolo hodnotenie zmeny ranného maximálneho expiračného prietoku vzduchu (PEF) porovnaním východiskovej hodnoty s hodnotami meranými počas celého trvania liečby.

Po ôsmich týždňoch terapie sa nepreukázal žiadny rozdiel v primárnom cieli medzi dvoma inhalátormi s fixnou kombináciou liečiv, ale obidva boli signifikantne účinnejšie ako monoterapia beklometazóndipropionátom. Neboli zistené žiadne rozdiely medzi inhalátormi s fixnou kombináciou liečiv pri hodnotení symptómov astmy dotazníkom kontroly astmy (asthma control score) a počtom dní bez záchrannej liečby.


Otvorená štúdia s placebom sa vykonala na overenie predpokladu, že pacienti sú schopní generovať cez Nexthaler inhalátor dostatočný inspiračný prietok, ktorý nie je ovplyvnený vekom pacienta, ochorením a závažnosťou ochorenia, a preto aktivácia a uvoľnenie liečiva z inhalátora je dostupné u všetkých pacientov. Primárnym cieľom bolo množstvo pacientov vyjadrených v percentách v každom veku a v skupine ochorenia, ktorí boli schopní aktivovať inhalátor. Tejto štúdie sa zúčastnilo 89 pacientov, vo veku 5 – 84 rokov, so stredne ťažkou a ťažkou astmou (predpokladané FEV1 > 60% a 60%) a stredne ťažkou až ťažkou CHOCHP. Všetci pacienti, bez ohľadu na vek, ochorenie a závažnosť ochorenia, boli schopní vytvoriť dostatočný inspiračný prietok pre aktiváciu Nexthaler inhalátora.


Deti a dospievajúci

Európska lieková agentúra udelila výnimku z povinnosti predložiť výsledky štúdií s Fosterom Nexthaler v pediatrickej podskupine populácie u detí s astmou vo veku 5-11 rokov a dospievajúcich s astmou vo veku 12-17 rokov.
V súčasnosti nie sú klinické skúsenosti s liečbou s Fosterom Nexthaler u detí vo veku 5 - 11 rokov a len obmedzené množstvo údajov u dospievajúcich vo veku 12 - 17 rokov.


V trojmesačnej randomizovanej klinickej štúdii so 162 adolescentmi vo veku 12 až 17 rokov, pacienti

so stredne ťažkou až ťažkou astmou dostávali Foster Nexthaler alebo zodpovedajúcu inhaláciu inhalačného roztoku v tlakovom obale, 1 alebo 2 inhalácie 2x denne.

Zmena bazálnej FEV1 na konci liečby bola väčšia u dospievajúcich ako u dospelých (pozri tiež časti 4.2 a 4.8 informácie o pediatrickom použití )


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Beklometazóndipropionát

Beklometazóndipropionát je pro-liečivo so slabou afinitou ku glukokortikoidnému receptoru, ktoré sa hydrolyzuje pomocu enzýmov esteráz na účinný metabolit beklometazón-17-monopropionát, ktorý má silnejší lokálny protizápalový účinok v porovnaní s pro-liečivom beklometazóndipropionátom.


Absorpcia, distribúcia a biotransformácia

Inhalovaný beklometazóndipropionát sa rýcho absorbuje pľúcami. Pred absorpciou podlieha rozsiahlej premene na účinný metabolit beklometazón-17-monopropionát prostredníctvom enzýmov esteráz, ktoré sa nachádzajú vo väčšine tkanív. Systémová dostupnosť účinného metabolitu pochádza z absorpcie pľúcami a z gastrointestinálnej absorpcie po prehltnutí časti dávky. Biodostupnosť prehltnutého beklometazóndipropionátu je zanedbateľná, i keď presystémová premena beklometazóndipropionátu na beklometazón-17-monopropionát má za následok, že časť absorbovanej dávky je dostupná vo forme účinného metabolitu.

Systémová expozícia narastá približne lineárne so zvyšujúcou sa inhalovanou dávkou.

Absolútna biodostupnosť po inhalácii inhalačného roztoku v tlakovom obale je približne 2 % a 62 % nominálnej dávky pre beklometazóndipropionát a beklometazón-17-monopropionát.

Po intravenóznom podaní je beklometazóndipropionát a jeho účinný metabolit charakterizovaný vysokým plazmatickým klírensom (150 a 120 l/h), s ustálením stavu s malým distribučným objemom pre beklometazóndipropionát (20 l) a s väčšou distribúciou v tkanivách pre jeho účinný metabolit

(424 l). Metabolická dispozícia beklometazóndipropionátu (82%) je výsledkom hlavne jeho účinného metabolitu beklometazón-17-monopropionátu.

Väzba na plazmatické proteíny je stredne vysoká (87%).


Eliminácia

Vylučovanie stolicou je hlavnou cestou eliminácie beklometazóndipropionátu, najmä vo forme polárnych metabolitov. Vylučovanie beklometazóndipropionátu a jeho účinných metabolitov obličkami je zanedbateľné. Polčas terminálnej eliminácie je u beklometazóndipropionátu 0,5h a 2,7h u beklometazón-17-monopropionátu.


Špeciálne skupiny pacientov

Farmakokinetika beklometazóndipropionátu u pacientov s poškodením funkcie obličiek alebo pečene sa nezisťovala, keďže beklometazóndipropionát sa rýchlo metabolizuje pomocou esteráz enzýmov prítomných v črevných tekutinách, sére, pľúcach a v pečeni, činnosťou ktorých sa tvorí viac polárnych metabolitov ako sú beklometazón-21-monopropionát, beklometazón-17-mnonopropionát a beklometazón, a preto sa neočakáva zmena farmakokinetiky a bezpečnostného profilu beklometazóndipropionátu u pacientov s poškodením funkcie pečene.

Keďže prítomnosť beklometazóndipropionátu alebo jeho metabolitov sa v moči nezistila, nepredpokladá sa zvýšenie systémovej expozície u pacientov s poškodením funkcie obličiek.


Formoterol


Absorpcia a distribúcia

Po inhalácii sa formoterol absorbuje z pľúc a gastrointestinálneho traktu.

Časť inhalovanej dávky, ktorá sa po podaní odmeranej dávky inhalátorom (MDI) prehltne, môže byť v rozmedzí 60% až 90%. Najmenej 65% množstva, ktoré sa prehltne, sa absorbuje z gastrointestinálneho traktu. Maximálnu plazmatickú koncentráciu dosahuje nezmenené liečivo do 0,5 – 1 hodiny po perorálnom podaní. Väzba formoterolu na plazmatické bielkoviny je 61-64%, z toho 34% sa viaže na albumín. V rozsahu koncentrácií, ktoré sa dosiahli pri terapeutických dávkach, nenastáva úplná saturácia väzbových miest. Polčas eliminácie po perorálnom podaní sa stanovil na 2-3 hodiny. Absorpcia formoterolu po inhalácii 12-96 mikrogramov formoteroliumfumarátu je lineárna.


Biotransformácia

Formoterol je z väčšej časti metabolizovaný a to hlavne cestou priamej konjugácie na fenolovej hydroxylej skupine. Konjugát s kyselinou glukorónovou je inaktívny. Druhou cestou je

O-demetylácia, ktorá nasleduje po konjugácii na 2-hydroxylovú skupinu fenolu. Izoenzýmy CYP2D6, CYP2C19 a CYP2C9 cytochrómu P450 sa zapájajú do O-demetylácie formoterolu. Pečeň je primárnym miestom metabolizmu. Formoterol neinhibuje enzýmy CYP450 pri terapeutických relevantných koncentráciách.


Eliminácia

Kumulatívne vylučovanie formoterolu močom po jednorazovej inhalácii suchého prášku lineárne rastie v rozmedzí dávok 12-96 mikrogramov. V priemere 8% dávky sa vylúčilo ako nezmenený a

25 % ako celkový formoterol. Stredná hodnota koncového eliminačného polčasu sa stanovila na 10 hodín, pri ktorej sa vychádzalo z meraní plazmatických koncentrácií po inhalácii jednorazovej dávky 120 mikrogramov u 12 zdravých dobrovoľníkov. (R,R)- enantioméry predstavujú 40% vylúčenej látky v nezmenenej forme močom a (S,S)- enantioméry 60%. Relatívny podiel oboch enantiomeróv zostáva konštantný v rozmedzí sledovaných dávok a po opakovanom podaní dávok sa nezistila žiadna relatívna kumulácia jedného enantioméru voči druhému.

Po perorálnom podaní u zdravých dobrovoľníkov (40 až 80 mikrogramov), 6% až 10% z dávky sa vylúčilo močom v nezmenenej forme, až do 8% dávky sa vylúčilo vo forme glukoronidu.

Celkovo 67% z perorálnej dávky formoterolu sa vylúči močom (predovšetkým vo forme metabolitov) a zvyšok stolicou. Renálny klírens formoterolu sa stanovil na 150 ml/min.


Špeciálne skupiny pacientov

Poškodenie funkcie pečene/obličiek: farmakokinetika formoterolu sa u pacientov s poškodením funkcie pečene alebo obličiek nesledovala.


Klinické skúsenosti

V klinickej štúdii porovnávali systémovú expozíciu beklometazóndipropionátu a formoterolu vo fixnej kombinácii s jednotlivými zložkami.

Nie sú žiadne dôkazy o farmakokinetických a farmakodynamických (systémových) interakciách medzi beklometazóndipropionátom a formoterolom.


Farmakokinetika Fosteru Nexthaler inhalačný prášok sa porovnávala so zodpovedajúcou dávkou inhalačného roztoku v tlakovom obale.

Analýzy steroidných zložiek sa zamerali na beklometazón-17-monopropionát, hlavný aktívny metabolit beklometazóndipropionátu.
Systémová absorpcia a metabolizmus beklometazóndipropionátu boli rýchle a Cmax dosiahli do 5 minút po dávke pre obe liekové formy, pričom vyššia bola u Fosteru Nexthaler inhalačný prášok

(+ 68 %). AUCtbola asi 3-krát vyššia u Fosteru Nexthaler inhalačný prášok v porovnaní s inhalačným roztokom.

Cmax beklometazón-17-monopropionátu, hlavného aktívneho metabolitu, predstavuje približne 82%

z celkového množstva v krvi a dosiahla sa v priemere po 15 minútach u Fosteru Nexthaler inhalačný prášok a 30 minútach u inhalačného roztoku v tlakovej nádobe.


Plazmatické koncentrácie beklometazón-17-monopropionátu boli nižšie (Cmax - 49 % a AUCt -29 % ) po inhalácii inhalačného prášku ako po inhalácii inhalačného roztoku v tlakovej nádobe.

Po inhalácii Fosteru Nexthaler maximálne koncentrácie (Cmax) formoterolu sa dosiahli do 5 minút a boli vyššie (+ 47 %) pre inhalačný prášok, zatiaľ čo celková expozícia (AUCt) bola porovnateľná pre obidve liečby.


V jednej štúdii sa sledovalo relatívne dodanie do pľúc s použitím blokovania absorpcie lieku z gastrointestinálneho traktu aktívnym uhlím a použitím schváleného „spaceru“ AeroChamberPlus k inhalácii pre referenčný liek (inhalačný roztok v tlakovom obale).

Za týchto podmienok mali Nexthaler a inhalačný roztok v tlakovom obale ekvivalentné AUCtpre obidve liečivá beklometazón-17-monopropionát a formoterol (pomer inhalačný prášok/inhalačný roztok v tlakovom obale roztoku a 90% intervalu spoľahlivosti bolo v rozsahu 80-125%); avšak Cmax beklometazón-17-monopropionátu bola nižšia (-38%) po inhalácii z Nexthaleru.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Neklinické údaje pre jednotlivé zložky Fosteru Nexthaler získané v konvenčných farmakologických štúdiách bezpečnosti a toxicity po opakovanom podávaní, neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí. Profil toxicity kombinácie odráža profil jednotlivých zložiek bez zvýšenia toxicity alebo neočakávaných nálezov.


Reprodukčné štúdie na potkanoch preukázali účinky závislé na veľkosti dávky. Prítomnosť vysokých dávok beklometazóndipropionátu bola spojená so zníženou fertilitou u samíc, znížením počtu plodov a embryofetálnou toxicitou. Je známe, že vysoké dávky kortikosteroidov spôsobujú abnormality vo vývine plodu vrátane rázštepu podnebia a vnútromaternicového spomaleniu rastu. Je pravdepodobné, že tieto účinky pozorované pri kombinácii beklometazóndipropionát/formoterolu spôsobil beklometazóndipropionát. Tieto účinky sa zaznamenali iba pri veľkej systémovej expozícii účinného metabolitu beklometazón-17-monopropionátu (200-krát vyššou ako očakávané plazmatické hladiny u pacientov). Navyše, v štúdiách na zvieratách sa pozorovalo dlhšie trvanie gravidity alebo pôrodu, čo je zapríčinené známym tokolytickým účinkom 2-sympatomimetík. Tieto účinky sa zaznamenali, keď plazmatické hladiny formoterolu matiek boli nižšie ako sa očakávali u pacientov liečených Fosterom Nexthaler.


Štúdie genotoxicity uskutočnené s kombináciou beklometazóndipropionát/formoterolu nenaznačujú žiadny mutagénny potenciál. Neuskutočnili sa žiadne štúdie na karcinogenicitu s uvedenou kombináciou. Jednako údaje o jednotlivých zložkách, získané na zvieratách nenaznačujú žiadne potenciálne riziko karcinogenicity u ľudí.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Monohydrát laktózy (ktorý obsahuje malé množstvo mliečnych bielkovín), magnéziumstearát.


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


Po prvom otvorení hliníkovej fólie liek spotrebujte do 6 mesiacov.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

Inhalátor vyberte z hliníkovej fólie iba bezprostredne pred prvým použitím.


Pred prvým otvorením hliníkovej fólie:

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie.


Po prvom otvorení hliníkovej fólie:

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Každá škatuľka obsahuje 1, 2 alebo 3 inhalátory Nexthaler, ktorý každý obsahuje 1,50 g inhalačného prášku a poskytuje 120 inhalácií.

Každý inhalátor je uložený v zatavenej hliníkovej fólii vyrobenej z PET/AL/PE (polyetyléntereftalát/alumínium/polyetylén) alebo PA/Al/PE (polyamid/alumínium/polyetylén).


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Foster Nexthaler je viacdávkový inhalátor. Inhalátor sa skladá z pevného plastového obalu s okienkom, v ktorom sa zobrazuje počet zostávajúcich dávok a neoddeliteľného krytu. Po otvorení krytu, ktorý ovplyvňuje mechanizmus počítania dávok, sa odhalí náustok, prostredníctvom ktorého sa liek inhaluje. Inhalátor a náustok sú vyrobené z akrylonitril-butadién-styrénu a kryt je vyrobený z polypropylénu.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekom


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


Pokyny na použitie pre zdravotníckych pracovníkov sú uvedené nižšie.


Návod na použitie inhalátora Nexthaler


 1. Obsah balenia

 • 1 návod na použitie

 • 1 inhalátor Nexthaler v zatavenej hliníkovej fólii


Ak obsahbalenia neobsahuje uvedené časti, vráťte inhalátorosobe, ktorá vám ho vydala, a požiadajte o nové balenie.


 1. Všeobecné upozornenia a opatrenia

 • Nevyberajte inhalátor z fólie, ak ho nebudete okamžite používať.

 • Používajte inhalátor tak, ako je to uvedené.

 • Ak si nie ste istý, že po podaní dávky sa počet znížil o jednu, počkajte do ďalšieho plánovaného podania a použite ho ako normálne. Nepoužívajte dávku navyše.

 • Kryt udržujte uzavretý, až kým nebudete musieť použiť dávku z inhalátora.

 • Ak inhalátor nepoužívate, udržujte ho na suchom a čistom mieste.

 • Nepokúšajte sa z akéhokoľvek dôvodu rozobrať inhalátor Nexthaler.

 • Nepoužívajte váš Nexthaler inhalátor:

 • po uplynutí času použiteľnosti

 • po uplynutí 6 mesiacov po prvom otvorení hliníkovej fólie

 • ak je poškodený

 • ak počítadlo dávok v okienku zobrazuje ,,0“

 • ak nemôžete prečítať počet dávok v okienku.


V takýchto prípadoch zlikvidujte inhalátor alebo vráťte inhalátorosobe, ktorá vám ho vydala a požiadajte o nové balenie.

Opýtajte sa svojho lekárnika ako zlikvidovať inhalátory, ktoré už viac nebudete potrebovať.


 1. Hlavné časti inhalátora Nexthaler

Počítadlo dávok

Kryt

Náustok

Vzdušný ventil


Na použitie dávky z vášho inhalátora Nexthaler sú potrebné tri jednoduché kroky: otvoriť, inhalovať, zatvoriť.


 1. Pred použitím nového inhalátora Nexthaler

 1. Otvorte hliníkovú fóliu a vyberte inhalátor Nexthaler.

  • Nepoužívajte inhalátor, ak je obal nezapečatený alebo poškodený – vráťte ho tam, odkiaľ ste ho dostali a vypýtajte si nový.

 2. Skontrolujte inhalátor.

  • Ak sa vám inhalátor zdá byť zlomený alebo poškodený, vráťte ho tam, odkiaľ ste ho dostali a vypýtajte si nový.

 3. Skontrolujte počítadlo dávok. Ak je váš inhalátor úplne nový, počítadlo má ukazovať “120”.

  • Nepoužívajte nový inhalátor, ak číslo na počítadle je menšie ako ,,120“, ak to tak nie je, vráťte ho tam, odkiaľ ste ho dostali a vypýtajte si nový.

 1. Ako používať inhalátor Nexthaler

E.1 Vizuálna kontrola

 1. Skontrolujte počet zostávajúcich dávok: akékoľvek číslo medzi 1 až 120 indikuje, že v inhalátore sa ešte nachádza dostatok dávok.

  • Ak počítadlo ukazuje 0, v inhalátore už nie sú žiadne dávky – zbavte sa vášho inhalátora a vypýtajte si nový.

 2. Dajte si pozor na to, aby bol kryt pred použitím vždy úplne zavretý.


E.2 Otvorte

 1. Držte inhalátor pevne vo zvislej polohe.

 2. Úplne otvorte kryt.

 1. Pred inhaláciou hlboko vydýchnite toľko, ako je vám pohodlné.

  • Nevydychujte do inhalátora.


E.3 Inhalujte

Kedykoľvekak jetomožné, keďinhalujete, stojtealeboseďtevovzpriamenejpolohe.

 1. Zdvihnite inhalátor, položte ho do svojich úst a pevne zovrite pery okolo náustku.

  • Nezakrývajte rukou vzdušný ventil pri držaní inhalátora.

  • Nevdychujte cez vzdušný ventil.

 2. Spravte rýchly a hlboký nádych cez ústa.

  • Môžete pocítiť chuť, keď použijete dávku.

  • Môžete počuť alebo pocítiť cvaknutie, keď použijete dávku.

  • Nevdychujte cez nos.

  • Nevyberajte inhalátor z vašich pier počas inhalácie.

 1. Odtiahnite inhalátor od vašich pier.

 2. Zadržte dych na 5 až 10 sekúnd alebo tak dlho, ako je vám príjemné.

 3. Pomaly vydýchnite.

  • Nevydychujte cez inhalátor.


E.4 Zatvorte

 1. Presuňte inhalátor späť do zvislej polohy a úplne zatvorte kryt.

 2. Skontrolujte, či sa počítadlo dávok znížilo o jednu hodnotu.

 1. Ak potrebujete použiť ešte jednu dávku, zopakujte kroky E.1 až E.4.

Čistenie

 • Zvyčajne nie je nutné inhalátor čistiť.

 • Ak je to nutné, môžete čistiť inhalátor po použití suchou handričkou alebo obrúskom.

  • Nečistite váš inhalátor s vodou alebo inými tekutinami. Udržujte ho suchý.

 1. Skladovanie

 • Ak práve nepoužívate váš inhalátor, uchovávajte ho na čistom a suchom mieste. Po použití ho môžete vrátiť do fólie.

  • Nevystavujte inhalátor vysokým teplotám alebo priamemu slnečnému žiareniu.

  • Nevystavujte inhalátor vlhkosti alebo neuchovávajte ho v mokrom prostredí.

 • Inhalátor udržujte mimo dohľadu a dosahu detí.

 • Ak váš inhalátor skladujete dlhšie ako 6 mesiacov po otvorení obalu, zlikvidujte ho a vypýtajte si nový.

 1. Likvidácia

 • Zlikvidujte váš inhalátor Nexthaler, ak počítadlo ukazuje “0”

  • Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Informujte sa u svojho lekárnika ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete.

  • Nelikvidujte lieky domovým odpadom.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Chiesi Pharmaceuticals GmbH, Gonzagagasse 16/16, Viedeň, Rakúsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


14/0506/12-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 28.11.2012


10. DÁTUM REVÍZIETEXTU


Apríl 2015

17


Foster Nexthaler