+ ipil.sk

FRAGMIN 7500 IU (anti-Xa)/0,3 mlPríbalový leták

Príloha č.2 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev. č.: 2012/08687


Písomná informácia pre používateľov


FRAGMIN 2 500 IU (anti-Xa)/0,2 ml

FRAGMIN 5 000 IU (anti-Xa)/0,2 ml

FRAGMIN 7 500 IU (anti-Xa)/0,3 ml

FRAGMIN10 000 IU (anti-Xa)/0,4 ml

FRAGMIN12 500 IU (anti-Xa)/0,5 ml

FRAGMIN15 000 IU (anti-Xa)/0,6 ml

FRAGMIN18 000 IU (anti-Xa)/0,72 ml

FRAGMIN 2 500 IU (anti-Xa)/ml

FRAGMIN10 000 IU (anti-Xa)/ml

FRAGMIN25 000 IU (anti-Xa)/ml

sodná soľ dalteparínu

injekčný roztok


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znova prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára,alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Fragmin a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť skôr,ako použijete Fragmin

3. Ako používať Fragmin

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Fragmin

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Fragmin a na čo sa používa


Fragminje liek (antitrombotikum ), ktorý zabraňuje vzniku trombov (krvných zrazenín).

Fragmin sa používa na liečbu nasledujúcich ochorení:


 • Liečba náhle vzniknutej hĺbkovej žilovej trombózy (krvnej zrazeniny) a pľúcnej embólie, keď nie je vhodná trombolytická liečba alebo operácia.

 • Prevencia zrážania krvi pri mimotelovom obehu počas hemodialýzy a hemofiltrácie pri akútnom obličkovom zlyhaní alebo chronickej obličkovej nedostatočnosti.

 • Tromboprofylaxia (predchádzanie vzniku krvných zrazenín) pri chirurgických výkonoch.

 • Profylaxia u pacientov s významne zvýšeným rizikom žilového tromboembolizmu, ktorí sú dočasne pripútaní na lôžko v dôsledku náhle vzniknutého ochorenia ako napríklad srdcovej nedostatočnosti, dychovej nedostatočnosti, závažných infekcií.

 • Nestabilné formy ischemickej choroby srdca, t.z. nestabilná angína pektoris a non-Q infarkt myokardu

 • Liečba náhle vzniknutej hĺbkovej žilovej trombózy a embólie do pľúc a predĺžená profylaxia vzniku žilových trombov u pacientov s nádorovým ochorením.


 1. Čo potrebujete vedieť skôr, ako použijete Fragmin

NepoužívajteFragmin
 • keď ste alergický (precitlivený) na Fragmin alebo iné nízkomolekulárne heparíny a/alebo heparín

 • pri akútnom vrede žalúdka a dvanástorníka a krvácaní do mozgu alebo pri inom aktívnom krvácaní

 • pri závažných poruchách zrážanlivosti krvi

 • pri akútnej a subakútnej septickej endokarditíde

 • pri pora­neniach a operáciách centrálneho nervového systému, oka alebo ucha

 • u pacientov liečených vysokými dávkami Fragminu pre akútnu hĺbkovú žilovú trombózu, pľúcnu embóliu alebo nestabilnú angínu pektoris sa nesmie vykonať lumbálna punkcia, spinálna alebo epidurálna anestézi.


Upozornenia a opatrenia

Ak sa vás týka niečo z uvedeného, pred začatím používania Fragminu to povedzte svojmu lekárovi:


 • ak máte znížený počet krvných doštičiek a poruchu ich funkcií

 • ak máte ťažkú pečeňovú a obličkovú nedostatočnosť

 • ak máte nekontrolovanú hypertenziu

 • pri postihnutí sietnice následkom vysokého krvného tlaku alebo cukrovky

 • pri podávaní vysokých dávok Fragminu u pacientov tesne po operácii alebo v prípade iných ochorení, u ktorých existuje podozrenie na zvýšené riziko krvácania.


Odporúčania pre dávkovanie u detí vychádzajú z klinických skúseností; z klinických štúdií sú k dispozícii len obmedzené údaje, ktoré pomôžu vášmu lekárovi vypočítať dávku Fragminu.


Pred začatím liečby Fragminom sa odporúča stanoviť počet krvných doštičiek a počas liečby ich pravidelne sledovať.


Osobitná opatrnosť je potrebná pri náhlom vzniku trombocytopénie (nízkej hladine krvných doštiek) a pri závažnej trombocytopénii


Pacienti podstupujúci chronický hemodialyzačný program liečení Fragminom obvykle potrebujú iba malé prispôsobenie dávkovania, a preto postačuje len niekoľko kontrol hladín anti-Xa. Pacienti na akútnej hemodialýze majú užší terapeutický rozsah, a preto má byť u nich zabezpečené dôkladnejšie sledovanie hladín anti-Xa.


Ak u pacienta s nestabilnou formou ischemickej choroby srdca, t.j. nestabilnou angínou pektoris alebo non-Q infarktom myokardu, dôjde k infarktu myokardu, môže byť indikovaná trombolytická liečba. To neznamená, že sa musí prerušiť liečba Fragminom, ale že táto liečba zvyšuje riziko krvácania.


Jednotlivé nízkomolekulárne heparíny sa líšia svojimi vlastnosťami, biologickou aktivitou a majú odlišné odporúčané dávkovanie. Z tohto hľadiska sa vyžaduje opatrnosť, a preto je dôležité, aby sa dodržiavali pokyny týkajúce sa použitia jednotlivých liekov.


Fragmin sa nesmie podávať do svalu.Iné lieky a Fragmin

Súčasné podávanie iných liekov ovplyvňujúcich zrážanlivosť krvi (hemostázu), ako sú kyselina acetylsalicylová, nesteroidové antiflogistiká (NSAID), antagonisty vitamínu K, trombolytiká a dextrán, môže zosilniť protizrážanlivý účinok Fragminu.

Avšak, ak neexistujú špecifické kontraindikácie, pacienti s nestabilnými formami ischemickej choroby srdca, t.j. s nestabilnou angínou pektoris alebo non-Q infarktom myokardu, sa majú liečiť nízkymi dávkami kyseliny acetylsalicylovej.


Tehotenstvo a dojčenie

Fragmin sa môže používať počas tehotenstva, ak si to klinický stav vyžaduje.

Pri liečbe pacientok so zvýšeným rizikom krvácania, ako sú ženy krátko po pôrode, sa odporúča opatrnosť.


Inječný roztok Fragminu vo viacdávkových injekčných liekovkách obsahuje benzylalkohol ako konzervačnú prísadu. Benzylalkohol môže prechádzať placentou. Počas tehotenstva sa preto musí používať Fragmin bez konzervačnej prísady.


Ak ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete používať tento liek.


Malé množstvá sodnej soli dalteparínu prechádzajú do materského mlieka. Účinok, ktorého výsledkom je zníženie zrážanlivosti krvi, je u dojčaťa nepravdepodobný.

Riziko pre dojčené dieťa nemôže byť vylúčené. Rozhodnutie, či pokračovať/ukončiť dojčenie alebo či pokračovať/prerušiť liečbu Fragminom urobí váš lekár po starostlivom zvážení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby Fragminom pre vás.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Fragmin neovplyvňuje schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


 1. Ako používať Fragmin

Tento liek vám podá váš lekár alebo zdravotná sestra podkožne.


Dávkovanie

mor11tkHwtHuNrxBIiZgaWsCnojjCTgSPbFWyeVx+J7AdksPPRLE/5Ax2f10cghul5P4mxvSaDRJjqbI23W8YMifb21i3C1orhb0bnweQ97nq3ybdnX50O8WCKB4mstkIhFWtjpvgyV6bJYQ19lmd1vAqxIshdW9bF9XrxlpPYcDJG1NHoP1KgUP5DA+QfS0+8fKGSoEdFBa/oHPGIX7z44mKjjIDNg5V/WtvvV5QvQu1PcpK+f3trb+1qy1buUfD8k5Bxcm8MtJdphVDx9uRbAjJAD0or+mycty3U8JiZJ0GCkSSPTVOR2UhOCfFq8yjJ8vdf44hPDxp97nQv1+pUXx9C7RYpL7wL77riy0EHQtV9yEZKwwPVG+nFXbU6dKebSFBkXq929DfDps4LMtYX2Zmkjhq8EZtuYODSwFmfKzycuP395BF0zc4DTSdIQ6i+sQIHMp31o84kjHG9eQphtBdXymMeQnYxPo7J0i98C8iPDwhjd+uul2SvJmZaqADZGVKzz42Vl5H7kKJzix2dtTuAxZ8GdssL2GZpZWkEFsaqM++nQzS5wUNdoo93HOC51A74AUPW03zTG7j+xzJYGTfBsD5fyeoqsWYzGA7w+WfvgNYVYfOnoH1awLbI6wYM3SFe9DGqa6gKTFXpWsQYNw33Y+tz64TdyZPkMsxv320gk1NkjXMp1EhudOMPIISASxFMFuqdF78c1h7WnEbDDQtd+ffqRIcvTjjKSsRZKaBkOtH4p63z/pH5rnv2z92d/5OaEAFyNorEh6AfITDTFeerKBkhJp+rlZcSNo+3qR9C2Vot1uS6MSalbgu3eL8Fx/TZ0sObqkT2o87I2YRnQfUuz67dqPbtB18KBET1Z4PRjVWKG7aCrpMhB7ELTvgygIQPY48gtX9h1/VtwFrzGKH1VFeoZvwAGRfIuTx1YKtxmDLKnXm0NblwceuKaumLq8SWFcVs3uGGl66PMxdLRDoqnSYXYxjE2RqJ9VWPpgE/jvIX3zMs27bUBIncGd2NAmRtkUmlYFZWlDzvPKDWXQqYwMQ2ckLbsNLg/FrRvHLwNboZL2oimTXFh+AXgsv1r6hEmJQrSvb9FYM9zErmnFh66JFsYMy9FwQd3cg30r6rC6UNGRqrkh7e4JWqbZYTR+rv8pdo70tzaWkWNybSeOMo4PF5B1x77XB3yfSgkLAsnPGul+Gkdyz0wtjQ1S3n+lrRvHLwGZIBUV4nRP2dAbYmY6IALCq1YN6lTkby7wZpUzm0ngaOBKfOJTrwoB3CyyZhjK9tnovHhhFkVe12rpl0NXEwqLgZsTGhsttIlwtqVxVjskpU2QboMnrAEd+mzpO2uWEYVRPyMqx6OVO1nqeor1p7VamjC0vpQBeA1alAVCQYcNgbsENVrwx1v5l7/EIte2jZevb22NO03aCUOMuymtP4XgU6fXy191scIBg69g30BdQtfG43lIYN/Uvg7WnsMDHtPTQ8OkgwSRFUbeMQ9/1I+wiupu6ZP0tDYaIqLikx96oZ/g6S8MeXFJ2gDaClCEg+QFMB6gdakMA+j3AtraeLRaqB8Zu+Fnvy5vr5CHWl0txFUJOblPCx95n1QxVMVJQNhk0ikHhiH0P0UVmLnRXGitorARLTUtYJgkbL8GW63qX31LSt1P7c6sGavM0DnK0yUWt9ZB+8DQMs9qZkQnHSo9syFc/M51Hvi4KWIerJ+nBNOJn7Hw6XjSKXwJW7/kcCiT0wEIXSC/04Eh0KBbSZIVFqdJguptuH3falQOFayThHOpipPuzAMIdi2L4A5xOXa1WdWRVNy+wKgDSfwssB6j0Lr+VxFY6nbAitSrzvKhhZ9i0hpW2TPpXQGtYdItwDM1hT1isSpTkkYaxtWW9wrQmElKdpzSletP3gLH2mBdtp9eBrZ8RNtCx54SN9POmGAZ72z8ekqx3aRqbLXHE3DazOsc7dBjO6lnEwcBnKIPPIz2meRoaiW7TE6q6PiiRC11FZolvk1+vWd0UeVHWNahjSeVmWAw0ksawMMB35zE1HTsu+sB+rWpRp7LjCljKD9AcqIkw8/gqXKn+fZDGL9pOrwObOY0ZIYbuYH81RhNxHSIKsMWwafkNCorpXbC4FJ2LRGKFYCBd87Jdt92FmE6H+wOQPZcEWeauSJNcmsSbqTBWaUBpN89Dm+k+aUlawK6HsBCzGSA3pD5IilOG1IshqzOWDsN0x1MN5TiBlXuACGURvga558PgqvejofpYfSN/5tcCii8CezWrASKY4jsBezf/VOj+7Gotmd+1Cvq5QEd9eIY1TTtJHjN5sR93qXCTeuW64uwptP57OAOOLZ1062/luAqbKFDP67qbgaolzupDdQMeMzNcENgJYOfcnCJqNw2SaoBINY2YGElb6m9ihBGqNLhvhsqys+8CdjUp2QimGNyQ0hs+Ar1XQFMzt2mVWDK9L3izwK5VfVmM+9t9XdX26bQvim5UZWPniKJP924qEGglXVsWsE+w8WLsS4JBcwfr+Ng8nfVxbD4RByZiSIXH1TRvBWdLreZjp16LgctAG6FouemEcATsa8nYV4FVsrgPaRdfXURY5MkjpNGRjLj9B6dc72+Z3GoGudn82kuukhkqme6CNFlacZRaO3yDcOK4PyrEMrf57Vb0sD1sAG042cz39dbvZrA9wdV1x9YVp74L+jIpV/mprDUAWmgt1MZmQoKau2mgkJa/Xmku/klgC0xN/A/fjTjqj/DIStXHVq1dN9rBFrtJWkFUYZzetjW/dPLIcVRNX+587fK8p+KErxGomHrqHqyh7KuyqJpJkVbYl5CUcTaSB/GZRkVdZh2+WhSD0TWrvXgikjLKApwcmoFCpQ5rTG87lKz88G7PrwNrMnfBFd2i20DbBmo1OBLkKqewo8bbg43K8bxV/TSPXdO+3Xl+afnGx0HoAL6Yi1s+MxzzO2NpCK39LtvaV9ntVi503+7esA2+X+S8RFj67rK+y6zt7m/oSqVLPJNAdRq8QgjdLQLOHRM+h27U0tj2+4BVy4JIhOEW3j7l6xYeCdEi1VpwHppS9b6BbVlUk1AIUOT1uK7TvAlT0DTWWdUyEaTcwnmEoN2cqFX/VbfvMq86KY+dJvUiBmHpAte+zxRuoL7ZvmrWuzFocykWpnleV8fQwAIKTaN4PHtlRfdf2hP4E8DaBE/AyPA2ktMBX+Mjd0FG2wo0qQboSShF59QrT7ZWzSOd2BRrnV7HZQs+L5hbSCJ4/1NDLCm/zqCnZ7Z7wzkUvngrN4SnIae7G+1IqOuf1V6oBJlEoX30gbHS1e77ZQfVv9RN+ieALdzVPBHFnicBXyOxt1vLk4yV3qs7y+2epdJlUD36+1tWzevukZ3brKgY9+gZnyQSB/7DfcIUdK3U0/VNJd3xSy7Ma2Vu2FjbtYSIIPVV3bCNxzzqWJXOJx15eOAroEU1agbSGFX9vKKt/FleVrGvAptYTzbkZEAbLHK9nMR0doangG2SVDuXRm0KrkI4K1GGMilu2bA4fqnyiPQ2E7HbqLv/e0iyYnnhXBf1jFiGNK/pobnnjmF0rR9CeoY89aWi0OQRcJ0I0oqrQ3YN5KnnJqUr/nc26IrQ7+C6f7StyKeA7bUnG+aaYwF70LBYDKN3bJANmfquqdthdpvqSrNSd4cm5bWeNl/SILnR3GBL7s3aRijF4tQmUq3onsKXsz6/jmFbXnTftvhA+nU7hRXVH4JyHSGnEKjGFWO4BpiuGE1qgfODnKL8shf7MrA2XBzAeBTFAdg7fjU4UkeApnGcYHMLjQUEm0zMos+zVgRzZGhvZW8456Qx+rdZzRkBbCxksZRpPT/po+33DEFtxGLR6+vSdDEph21HIAWLBLBD0inKEyl7NlQzRxJDC49fWkD5eWBTd9Gei+JQxUav6js6RqT2vxAWDiged/sxb0uWwxJH90nSBqpvF13DtCMtianr8bYi2Ot5qdObvFqFM4OwD+PcmIOJhBZGGRHsyofZoowmjeaqrOIVEfcEWRoxNByr+4efnOCqf3gB5eeAVREQGmH3qeG4bBrs6ckiJbHf6kg0aeOKvZVxuy1jAWvvtj0Qv4EVbOhsMA4awO3rnGUzRZwMsT2qVASoX1djhoBdk6ZZg2ipiHA78JIEz5EDrkeY9f/61UDxJ4DddU72oEgPqDluvneUVYUGGri+/9/edSi2iuxQY9P7ADNU5/7/Xz5JU2mpTtm8aPcmNnZcOKi3wQL7tLTppZam2iLrB5dpKG+XBP3RZdLYORJ5skDP0jwb9dPoCUMX3op2sKrU2dt0TMMK3W2pftcqYF1kubZ7XHAlalz+T5Cqg3yHJ1Lr3nm7s/N2YGXq7uP8qvFf30F/UzjryRaOyxk0SAjQOIkqCaIchcZicHQCgeZymYGfrL5C13JEsztPkkKoGO/2pwPhMJj+t00Vv1MKPgyCOHalFoXixo6bGx23ClTeUwJXg31OCDB7u7PzDmCNw/MAcaxtKQMIbWifLLJ3cQkLs/5Iwjg2RXiLW1rnrj/EZNCcjBSgKXXy1LV0LrFKf5qrLEw7h133Xoy2lVwudW640rhHYLnohEbTZU+F3kprOjpUfziFX7tB1IGb5julnw0sOTzsU1h2Rvk6tAynmMZRwRfweersVjV6qqWKI/R1HES1Sh+uRbF1fgYBZ04OeJrlgjKcTs17lvtRM5gem5UX4zbabPoxxt0tqlcTLVj0hjk1nzoAOjg/z5jwHxDh25oj8s5bq2LeB6zcN/oATFex/ElJUOCztkrlshI2YwCKXfJcmBCg1JUYQ0qL0cgNF3ZVgESFTkKu1qGRipSCbVrRlH7I+r1nugHRDgXfsamt8AYvp2N1Z/lU/1PsaDWoq0jbNaISxFbCuiUcZd94XwOslsUPYNqVp6vQHkVNoudyzQbK/AD71mKU9dsK2qGrIz/qeusQW89YOaU9LVrW9Rm0KADXf4ihq/ywEsoschXquIN1C7bFVRYeys3dtdGhyn3hfIXjTrI64LYG1SNMO3mY6hNfO6b4A8CS7c0+jqrGdo0rlZfgcs4gyHqZrE3DsGgG7YlKnYoDBpKa6/iD9VwVroPAtS3zZBY6S1tsmBbBgqDYrbbaAXlCmlN1jTBvpCi2zHnAm/qXRkvL3VbJ2x2mLjXtm+Z2fQBYksXJo4B1IdaRP1GXWMjPJgkHqFlf9ldi8GiSjk9fpl5c9Y4XqzxTmk7Si355ugOLPrl0v/fz09D64ByPW8dltLjpe6sC7zW7qtJSjE8QsF23cUkNv0mmRBA7DaBiRMuSCkDa2kWbu+Rd/d9b6xPfDexRIuAV9GzLuNG0uCMSvMOG1XWrQossC3zgWaHtJHqpsan9MG17FdKfnYncYCtzDkIY9apCVP8UCxZX+Wk7rfpXHX5cFe/3w7Au3ne6qEC/gh7Hj+ni6QBpRGynIcZ69K5tHdlrfhCeBkqNL/0mSRx8BbDZm2TxC3geIDzJMCPOfiI8yjhNwmuQNjJIbKIQLLtFOVrMo6kX1FUrnYCLYgbvhvA0svgOhyce+jlXi4yek7duIf+q/lv/P4DSqKrGkbauzbO51ah/Vn1qhqYbzeo/+cxG7t57l038LmBN5ZPDa0e3307aYSV0ewXslN8KVmVJklc1zW5Tz5w4i8MoY0IXp4y6DHSSUY5JDIvm1bsUxXx+GnlAwG6Yc8O2675G54cpaYIrr2/qqm6U4AVZvBKte12pNiSePeqwq+ZfpPp9kvhdwJIs7j8E4RmwElqKHg4DtfLceXJrQJnl4cXz6gabZ8lAXu7j0KRXLyhpn+1oo75wswOZCxD22DViYIXb4BpLYG1EYs+uq7pgA6XpiXMqCRmrWGOMI27tIH2rkXJWMmDjwOjyr8HVAVf9Zk1Dtmr0NcBWskDmnaGngz9apfdI2S7YRSwwbDwWaSRAh/ZdlaceuK+g1AZSqsi0bRFe/QJbMiYn4A8cO4NNPKxtJ4xQLk8988O633GsC2xvRa6D4r74e+jaqqwZkQHGBQ+hwaRkQwoWy2ccA6kxWlQpVRdbdQToPXHi9wIrc3evBfLNSpaC/djr2nK0d+Ich0oAWm2JkYswY8pkQgOa12lwucasHWQIQxGuMUMryhrEMk4BLAx+bMQMp27B1X1yJ52qq6pS3KZWl7Kfj9DTDGt4E3Cp9GOEVdMYO2mtVuUm28Y8S/1jTfWeOPG7gfVksaKDmp3gYOF0hqBtulpfhe0kmpoP98YrG7lBBwPJvCri6wV7HhmTpfxYgRjfLn6KDXSy8AjnWHAGXu59zbAgBeYl9qKi67fG7v6my6ym3rs31d69ghYNeGREbNVkhl8Nx9V5UeZF1UhiEkCrQV1cG43u6iY5seVXATvLOgpnhJ0z6XB7eHXDTsqzI59PcJ36hrViYZe61Ws2p6FndRaFuOetLnFTs8AVaGXqB36cl5JrKJfdNSUGNdR6SkUof+fYS2q+dUiNr+r2x61hlWWHutNRd+FQfybiyaqiYlpdWuQQ2AIesVg5/zssuiP9F+8KJ74bWLlzdNTl2+5UboPxBsnd/VVf6zSvGJoapLDxBmDKL60weXKcFSRoTXLoA5iAL3IDY3mRYLTKDwByub4wDW5hVlYNGjaYLkUY4AzCNRDW3IQErTfjQnrSuOrCKiy08jjvNM821hZCYCtWK2AtiO0Ovw2iTD+Sv1cSvxNYKq6qnVGTDnx77jxE1v4p/ZR9NZO+SeoSZ0LUeSwGN1qIna64R7ekZZxpkqRJip3qYYArJmO4g6tF05S2Fsb0KDwJN5ECq8OBvBY7M9fFcnDBND9cVtX137p+X6GLLbkVbUJstbhFYMu61BzL1uzJ1H/4Q93Wdw3kb9nx/AhgiWVvLpaOErXqdfXIsr/riuZlVhUyBtdR8IHnWS5sEb4uaBkw1wonssjSGPf63m64qTCO5SLZqkLUU2Bi4OAAe9hvtxv8vF79ELfJmvby3sV2byCZf7aytDc/Dmq+wZQCW0rrUQKxxrbqsnIZk7mg2v/cY4Zt3+vEvh9YEv3cFZ4OAx5o1XnDsRug8Ql0gkd3noToRu7nbBh1WMn2WYxyGkkrF2AD56aRH/q0FDbNyVJFewZOdJnTnl0kbPgqG24dl31n8l7+uriu68DXDTj4JPg4tWRaYxIx+ATwcQzHtlrOOjyK/zNmONa9SabT2+qJPwjsKDMBq8lI7j3HRjZQ7xSyy8e4zG4cuG4lp7Z0MHtbr+A6rGQaMCzIctUFcC92FPhBFIGaxe2wFZYOyniSQo3qBhHCYdwI4H1r8uCgugZzg6UWxPRnVJ3IWYU4KpOXNdITYpZjW8WZFkuXHKjpj99tOr0bWGk+DS6imxku1pBSNx3batkgjI13GFKiLS3akBrxtNaXUujCfFU+qGLC8s5A09wQ2vQWpeBaoAgGjVrg8lgqhlEDnQkrNTPLDUJYOJ0Wxt5q1kOpS7Vqx3i3DFSB0ZGM1RIlaxAxxZMWyyOSf5O+o+z0o8CSuZZbaery7Iph16J62d6clesjOEYTFtFw2gM6E668SrzaFhSadeajieH3OJgSW7lEestRzOKG4Iy2eMdZWTec9yZlM46r0S0WRNMOZ81dA+kBy64Rdu8Q4k1Z1tIKsmbvGXj7Q0Yc46931Il/GFhi2evkiGF9cwOtwW8NtfN8vHnvMR9zX9qC4WAIDEX0Q1cH14AZi2lX9qsqtuuWj0MTXcu2J+YEmxnMmASXP4M7hPpNOre9DS4Ze0lol6W36PYn5hEd4dyFUegfppWD5rXWtdWUBlZ9qDlEtdncw/v5+02nDwBLMcxqOUJrz7XaQNqJaX0LRDFWO8wsw0Eg9wk4sR/bzLtljWMxDXZ5ySB5lkaxsW4ca9+rOrUvDLBtqzy5wZUXpGSTtujMOvOW+pUUNqxqpe8OVq7cGpdDndpW2zWHQ/8AWOu+SHgNqo1jH+2gXdlUjHydNwxjewywKmBskFux5LL7uUPVvQqoZx2u9Mi7XLNGDB3mZWYeX67+halxD87eXJWZGRTvigp0qxcnfHAGreMzeFv4F+q9RS8fZ/+AM9K2aERJfO0kj97MCzgRtvAbZEPjtFvtyv01uHWBb0M4Ndo1XaPXOPecG42DLvxffIRhPwCst8q3L4dwWlt4ZyivjGm4OXVVFlyARRlNu7s/TU18i6WOtbLXNtBYkEEal/klSmg65dgryPsBoKBFA5frDRzZqx9hlKIkbEk0m4CDkbVO57kVrkrYUn6mNY2NFksHYHpqR3axjjRYNnSxOyeLLAvf7+t8CNjDHM8penvh7LAvAcvr8OpdbuhqTvc7DvFK47K4lP2guxmd7Ql2eSOOru6qHKQu4/2qTrRjmNPDYBTYykkcp0kc+r4fhBHI5xrn9hgNq+Gzd4zqlDIXhy7W2H8lHESF08rBTRdWV6JedzjT4c/nQV2hy6oPMexHgCWWbTf69RDaVfhiY2eZiFXf5nj2605l23heVG3l5bx3uXW1YUrZxiNgmHleWkmelZVoHcvB7QGPtpFVSMRAFfhD6A5hQBnQJZdobROJLbScwvwUKexal0HXyFqZ3SKw9QFc9bN3N8iq4MSbq04fAWy/KZHZKtEjfnU9I3uLkB3BUykAy1El2TpgK9Hc0qYf96swdC0wuTDAs319u17jSijzCsRwmQZXHz2gwfg0lGWjUFXkX73rDWAHaFX0QplAa3QRtJYmpNZNtxK5zg3HgsIDbZEXW9AoZaugND9rA25tb2iGbT7IsB8BVgYpupVoPYJ22XLw4vCqCVHg9PiuaeSAIMmxeSXaKCn7UXeRm363cbUwjFY15snVj0vECeMVrIijKMmZEJu5S5wyqBXGMeIkijEp0HXWe7FuC+HUGvMHU73c0bDbWQP2VqvydKzWaNUSQ/vDxddyt8Pn8I7EsG8YPP1IYNs1y+6E8TP8umJX88DQ9YupeOjLJOUcAOBmTeNhP406wpvIu4Z5CboT1FwWYsUq5eeEdW/Ql5UGsUDWBcYFWznB+cSu9au4F6VqU5Hr0pljBkLNvfq2MNq2Y3WB5hNjKz608DmI1g6+lo8fwbAfAtZh2eXgxwm/Gpbd/E/ADndTBzyxOOS8zoJOjI4wPihSkkoVLgT/FoLpW+ZpGADEjRD9itwZlQQbrpMAZYvjpVzMlEMqGbaVrXoOiGt0jYFskG0b4NmCoK3rvS6t1zckpi7nkiwmhn3LtNOHAttolj2ILS2bO4f8unkWAEscu2DZ6MKTEOyV4srazS7WbZWSMqS6Krler74fBzc/SHGsRT/Y+bA2ZC8PIdsi3+ZxUrZGQWp7SJtNnWlCF1sutTbT2ipGnq0KXEHgMqQkF9VaYbs3opoPm8QfBVayLFMS1cSWli3LrvnVZVlzlG5jrRKaxHBy4NdUhGUz1Ne80MauUzDab4BFAduVkR9jjj2p6k4jamqVdsEHZTS1WGKzGSuwGTKw4U2uB/oY83g9oqCD16xyihg3Tc3KspBpw4Im2R9FnZibsEX6MMN+ENhWJtwPhPDWqznkV2NyKcKGrBF82KzIu3GZ6zQtBhamaef0ru4lsa5VGgRL/aCC81jSwA8TDLZ8KlaxJQn22n05mekiVreMxhWrQ4qx0UDDAfTIsnVZ4JUWRaAccJx5BkIaM7TVil9rqg0o8HhVY11j+WGG/SCwlmU38vVQCC9bll0/m3ozaj5Oi+d5YS7uEwct29bJre61HN7jak0jYNnCB40s2VvnymWUV8eDe23yrvMyx2g6sveApZ35BDKGoR9BYSFalLtVQeut1gRfLsAQGMGLVGL4JMQY2fUWou9d5DTC5e39Og8ElnZf+qMD44Zvn+fXzbOnWTQ4VxhfM26WWSQJCErfq/phUpL4cLmf5lxRBn7VqBNNeNpE+s5JVSaSMPOYXN61Mtd9aE1W/yoBbHDusAKqLvLEv1Kc+gDdaxBTcRYwNNjmFznKnn55V//2gQT7g4CVLFvspepbCf98QlmMW1jpK8bNONVpzETmY5BisLp0w7IkcaUbw9LgGiQpxYRpeDCgqwCyYw61z7ljVbH/5bqpO0Y++CPzaMsSSj2s0Nwz70VDenFuyd/vaOt4JLAyLzsaeLacumFa99/qYWV9jaAZp9m7BBloStZydstBXYV5O2xF8abrAn3OskxDzLAncRAEEXo+BY7DU6m4XjOnI0FXoBpjd4XZMb92cmbTZoqa/APyeivsNTrAcgviOX0Ul48CS1n+dAXlsoHslEl3v5aBRip6l6jE4qGG117etizKarHTsVbMyrK2Os9SQBRcnTi63a5IflzgcGhhQ/0OG+4ROzgqdjc0rghf587Hs4xN1bFZcLk8B+1L9J7q/4cCK4Wx2OD3LKJbcJ0n9ny6LwtuCBZYY9I0eR43XRLnUhj3K1xV8T6OC67JnGQ106UoNdqZKS5QCvKqEWYq3pZr3TCSA+tzppRBl1VYe6MOd9zodsEyeNubBOh2C6KUimLBXCoKLIWOQ/+652Fc13bF7W0PYdgHAEtpw+gMuQ17vsC74MjiZiUvLjuwcWtMzeR+3RVpWmFhmjWTbIPGQHOg0T9sZDhBggjchG0XSegHINZlN4CrYI9BO31oTXLQBCuLyoSlOhOfgptp5gW+J9P7cZwWFRXn4N9gQgE9oDhUT5CgXn1UHGAcR1EcSk75fmC3Ls+edd3bh0pWPYiLkHDOCwLb4kQW4LyujMu6ypOsFRtetfX7gkJEElQTk5A8VZdZBh4kriIUXNpRa55140k7S2g1wWkLLisyAFY/30jlDhydIIuT6EYLm5IKrk7QBkp34BVALQM4zDcmiuS+PfRsa3RoqeboXV0djwaWytWv4zlPnj2yjl8suIeH5vfcL0mJpYfYpgPnKYurMokL1q+Vq9uTIV2bg54bjNwC20ZJwVrjuujQgon97gxjBec5y+LHSnJyrQyy8jiDz5rUvATH9Bpi567ca6mHmMuaD3l1meEGeE32ShCxhwjihwArWTZ3EVxerWXtn6BNzKlV+e4lJceGHVx5wvvML6o8jnIhZbEt8970OurEzSrUj2ewKQLq7RCGY8UWVbGGzcw/1AivhnQBtTUIkdpxXbWJzPLwduXjXN88sBRaPjrrag3pQShu8ZZsTJpHYtj359ctKB9/iX93ZT+9CsCzxxHYQY5SW7wol53MPW/4WMY5sGwQtz0VNEnedNtWDzI46gEZOeRNHIRJ0ZigoY07HHkynUX2jG9RDudlu5bk+My2jG9hNM5TcfX8tOK9nnKzvoJdfGUFpjxHy/yAYKKkR7yGLEUNDIJnWvZExxpRPA3Escty8RPVoj40fBAiTYo8ilDvDqbo28VSGDms48EGY1StfQ+CMwzytrMpHOfngSfT2amla+ZVULIyyxlfHQKxyrsmC8N0uj/NLLhco1oWv9sGU4vprIF0r2z4KaTB8gBMHgKsFMbV6/nz4FkLwogce58Hz0NgqR8ATugwlGBcZCD6uCuKhz2TmniwFsQ67N+1VRzErF3F7c+t4PV8yy3X0j5L3F7pRIjlc0FjpFW3YMbxdrmByzaZfcbHgTnnopc3o8dYTv8eBaycbT6sPq7Ll+c612ZykWPFhHPxussl6QY5M6/nbJwbHAaUgf0kHCVq5bDbdaMKSJ0iQzRMMKWXgm289lo34rhzpgu7rNptJXJXFTnawypYbKxsltxChgMgBZYEhxXYCRPNuF+FbjazI1eHPp6GNfSYV5EVi9GeDw8wPH6cAooD7+d5qJKLn2PfHbVmiabrBl4m4B0kKe76WBm/q/Zy23njBvrxJ4amyjDLW+XsCJdlj8mOi96uX2hrUA2IK8cicvDIKJ3D6xJsbz5NfS3hSTgJnWla9qfhhAaKWyQPQeRBwFph/KoI1LEnO2GkeOApTj7tBinGph6cUZwqHsVpfGuaiXAVqgLCRVQzr1PxrVN0VMfN0lvatY4Xq9lVnFhIa5TVqHcUxDlYc51o8aXbuqylA83L9JZUwzJ2JE4vQcFls+/kSLBnaZGC+EGIPArYbCWMX5vpWWvZBWwl6hy8ZDXt7CUx1Td1N8x9HoZJ7Cdc6Eyr/Wfz6E5MWGtYXc7UNcUtrh2Wtb+eiTW5PK2uF1CwJS7aIX4u84IRsCBm0nqYcLYANR+kJS7P6sSwNxNPz4Tk9OUxgDwKWFcY28/6qi/lZNqHLqdAW9H0ZuHO2DVMTKIuohi4tu0Oxwoo0k04Op9uwEEJWgZx1fTGeFr7s+rgDlV9XKlabG0mw0lJ5SIvGQb9eR6HBdjfhdqCGxa4IhivutcPOZOC+AEuLNHDgN1ZxicQnqhYOjyNvE5875YyPsrnoygD+4l1/dBFQZwEGbijMkDsWsRO+lzLZSr+x3QAhXMRCBZjlsiC7Yji58hNu8P/DLBsVPlxWxfYOy/aqojAjp+b9EbxYTDgmxbEDFh/8OH2V/DxgUcK4kcCK9uvxf6j76HcGMyKZESiBenWYlJWzYKimWys7qYJc5zXOC1YZxbbi5UsNpWIXA5owZAdjQeQj7ZY5dY5kvV5QFeyWOVtOK+LTAUS4V5VlDituCnioOTLMsRX7+IFKbi4vZAFl/epb0c39HQILh2Ug0TmR8HxOGClMA607X6eC9gedWCmlWhNI7en67rHCeUwrt/pisgPwFNshDaMnRkDtlGux7xQLYv3VY8cCeYuB4/HadTYSOGVOjUxKiclJKgxJ9OxSY773+sWlW7i+y1ulA8A12tcM7DdRaf2EfSsHzZBxcOTIUMTHyybcOiBwNqY8fE3eNGgokHTGC4cR6uhKXDR1mBA3SfglyDwUwzSqryOExk2thIHLOUulglHjfMGI04onMs8KJ2+qpUPaqIVbp2bZVw5u7YBB5awlEqbFXidsCJJyxpgnMrb5RYm4CwDkL0Mez/deYZCWZ8AN5q+/u7BQwXxY4GVwqSbn/n8r0gNTDpwal9gwtESuHx0FHHsh0FSN87YOzuNiaDtmroZZjVGEQ0yVTgMDkl+VcA6lWznAlk6sa2dYlqWWSy9G3oRbHBGYztJauLOPrqCk8METbcfOB27z41fNicWlHsi0gfUr63oka8ly2RMAdQZuGuA1wnbozOAaR7wZlvCCdMBt7DEgvDBdXsMz4LKaziYLbJXhCZad00nPc3iVspRiys/14HSzi9VEwVqypFS3S/WKxeZ5FcSxCWm7ZoyKyrJnQIkcVThzF3KQNLFtfDcKyqdCjj26PFoK6XdA7F4KLBSGEf2M6/BPTAcDLiLznrQDT07yA6mFk33dH/Cvc11EoKiLdp2WMUWtQUFuJqGPRxXMoxPA3Wio60TlBgmsljqJKoaJ4ydGJUCMc9z/JfJ6V/wG+5XrOW6GwQs4rLFiYCpavxc2uDipRgxo9XhA++GcexSz4sLYZXsWmTpry89nYfEiA0Uj3wxOdfrUm4APaYjY1lHHe3FLYfwLcvYgtk553HdDm2FtQd50XWWXY1k5gynHN/1vp2n+zDelxHnqPbAsVFlAsOyF1oVR+HSEBzchvABnrJYvzKzt+R8aRq3qaU4QFqBzk2ySqjLaKxvnl/2o9qDOYoajDXcP5+XwiTvjr/9+GgF++/RwMrpmbpndovdcSrA0ceLYd7NUySw8xhdymbkTRYGQZZhrMIGKNQoH1G3vR48TT+HEQQ8IzenLNNaVS7Iie7UggFgJhlN2qTRX1jFTWX6sr1Vek1KgDuts00NUpmVfsrU6oKnobp5IUjdRSErqkgWfmdVP8377+2QVLAfLnNa0YOBlT6PDS06X+jogj35rntttExcLKLBknkGErljWXRLM5pNoAwoZSDzGivOn+zmDpDi8xN4k+D/JFEQEV/SQNQ4RkyzJMpKpvhROzhO4m8V+rDeTwdXRF0GMZvNG9WBFyQtOWokjIe2TEDC+lkjc8tHX1OSrIaJHwvEo4GVajYYN8mc5yzhF+OOVDIi+rvAM+DV4DEOvEyjOCvlaB9qyNK8C07kMKHtpDttZ1yaNYPTwzLiRilxC9kdVRdpTGsGdC2cG2e2I2QcM0sqclbkrM7zqjfq/F4GXpQ50YhJNCWYA1nRqYVeR18Sj4rHK9h/nwCsVLPpM0Duv6Aro09gHvvhPrS4y7CkZTpjXYZhlKHfI0dhKlx51wOMw+hMjb9PcPqXvs2wvVK2MqtaUfiDtspTnFSxau3hnDt3uVjdoTrmCi6QW9SN9l0mcHbSspu0uYcZR06SQI6HnFfi2Plqssrp8Qz26BeUeR6cUn0I4ysc2QMTeiKOHTvfi7OaRv0vvSjAIs1ozqlVtT1vxXRfRD9pRY3LBVBid1WaFY1aXaViEghnU6Zp3R30bJ0Tb6oCdXHtmN9P09W7ZDU3wFIYDZ472HTGMUWPDSVqejywco27MaCeA+8YxZ2bRCdJ9KAp40tVqc1o93uH84OSAj3L3shNELl8fsLcOvUIyDpesHwbcExKjOFutGbPmzzFqQZGAh9OxDSN8DSWmGaTJMZskqFD9EOZcL8QDQmctm795rtJPvhoQ8eePgFYqWZX6YBXpmfPaRrE8DT30YUxrtkETeUqxUGYRVVWRYk6kwbK0+hpqU9RpRbojWKTRXcIWlcVRW0eWf92xqAK2f1O/hHgmrNhdpeEDBVoCUwcb7KVeySV4a/uScPpA9NhTkF4/EtqA2pXePk8vs+6vABsL4Ft3B3uQ1diHX1aZIVCMcXmGGn1grTETQAUWgBLqaapt5o1tcbERFxZVLYcQ2hEXYBVSTjOggf/Ft+rEg63wj8OnBcxboPcTsTlGFwifvkMw4kw+ITX/CczFcHZ9bo1IdbIHwI8DV2P28u8ivUOsMskGNi1iWrz10SN4pXyQ5navSBLk1bAyhsAbInlNqpC2cyvNYGMVjd6yRgjLtIBfn1y6V773jVpxbj6Wsv5F5JHpUH8Ocz1GS8ql6Q9bxof2IfrB51zsuCkID5ydvWKerjTbm7kE+Rk8FBR0uK8dr1VTkYUXGPIKX0zjMi1qMVaF2Fq4WTJS6fCUniBYKOcuV4Yq8BJ4oO7b/jpvowxyNNCT75/3kt3LtfrI4th1vQ5wMoWvFUK7wV6XkqDOgX9ViYeAAuezDyO44xeTUdDf1iVyWni3M5rWoEqbNTReYArDm2rojKVF6hHGx1n1PKdNLQUADidi0YqAzdaYMfWA0lcicH4NHsBvL5QCVcZSWw/BYFPAlZGoC5s843eqGXtAczR5IF3vRZsut85SF5g0KaMw7QWOJKkBGZqnfl6mgO19WPmjOiaRIO5UMDKUGMj8wAFUS4jyKimaekLieISp7MuE2/qpsPpuyA9ZlHFOLe1GRxJvJx9Z3tYOjrp5wDwWcBqZA+/0TPxqDOlBMiW4SWK6xbcw0yN4pAnRqCB3GKMj7rXdz13Om+rB3LRT+29AOGMA05OEeV0cHoFl01yck0EzSrG6S5odrMGJMZdUIuNl9VYhChqHz9KrpzYV++/lhHij82GOadPA1aaxs+1allwTwBeAzvU0QU7F2cA9qIIT02MidoF12fUrOW6odKBVcd9ZXFw38tmVu2zgo4FJ0lm0okrWzllXi0gxu1NA29xtxlK4rbFYcpLl9IYibjk49gz5Yq2/TQdfvZjyj7NIJan/7Ne+MidfY5eFNIjbyqwcDlgmOBpxcIxmiSSy6baO69w7CiXWx0Q06G33igyLOjl5S4tLnO4R2Az9Jcw0gHGz9MBjW3TuQ/wyJksoYbD4Mj7bcPkVgm537H8XFw/E9jZRfZVhuI55y4UowAJ2WKSJ75cE1zzSCOwSqYie8socFop1q7Zxmg97Qm16zjRam8wunBJBO85ruMWHKfj0QKmabkfwfokKv+WOu7zVPrwvcIkoxFNyLreNWPiNHa4D38vKjDxmWz1eS/9j2949lXh4sNH5XB5rE/jYukBWB8TOx2VQ7StCdkufVtlWDbT4z4smabVYhlu0+hy9JKoSwSlMmXmQXECsx1jSvxaoQ7NTV5h4TFWmeY1WFpZSJXEOJNzeCEmvCK5A+szT/5nvracjvq8ND5FeZ1/V9CCS9/fAdhr1A44rA3XQAgxaWCxPQ+ULXJtp60os0JJ9CDOZ8WyqIdlQJFVrMPGvjNYF5EEOA2vGJf7MgCfd7iH2ItKXAYDlwVa0BUuoT7/Bnv6dH79ZGBVoOIE2dPI/x73RTUNgwk63Ps29qJupC62CXe5rxTjjF1crFFzHaxZLHi/TD2gc6dOL94PlFQDa7obz7kVsCxoQk9Q9ct9aAHDAmf53HA+kVQPLS18kR9n3pYIHGtYheunBCY0fS6wKofnIvtsSPjsuM3WIse2yS3hZknX2E+LC8V9Qa6lzehN1zmFay1N3JINc2ribF0xttv47bzW2JY0vfIWF42Y+iy4+TTo8BoyIa3maZRyQzfBbh33o6+lcB0/9cx/MrCqCIqQfdZ/dc/COqVnj06KY7vET/mo+07HYQWsFLXUuErI6sksKmLcUF1aQ6tAscC0Faf8Ci/DQAwrXDsxCl+ZwNcgVXkcWQZtc+iv8XQUro8tcdrRZwPrIrtD8Oj63mKq78rnL7y/Dzy9Zdx24w17HwWlLVfxXjuzXW5wpfKmlgZNCLG7KFxcu5Jg9fy0xO2HYydnct38KNd5nPNPfHhosbh2n3zePx3YU2RfPAubB+UFwMV95BmIYpzbQVMARtBvB7jgBulRebIq+GS3o41qu/T8DKx9GWPRihfG1ODX96MIvSBK8hKrNozAMB1GJ19jG4ZRuPLPPu2fD+y/6PWRinPOlcnNZQE/duwBWGk84dkE9MYzeMD4AQCX+yoX8yq6i1KG6P0CTV6wwPt5zGnlB1wismfM/cDT9kMvm/uK6q/h1y8BVvNs5zCePiuvjBYvuoZ86QRI2fyGw0fUI1RcccZ2nIMIFgfhpPvWwwFXyYlP3OcquqIU9nOG7DmBX7xMFZVHobH00sV5LH4WFUf8fH79GmCVbbwbMX8O5NG5kRzbCRCxxS1u9cnFeW5iPmLI+zIykqZZt7Ouxh7ULHi1umMA3BrRdr2R6VOHMwc8bBJC9sSFtsMyt3nW9NM0neC2+9S7cJscxHDpv+Ccfwmwqg/PIPt8ROIZQuMJznNxS9pRDW8EO4k7iFjwnmYKKgOFxbQSxfeJV0WSJqzr1RUBsFZZnFW9fkpf+Wj85k1HPRszimJ48yJjblX/az1xRVPsfb7/qulrgFUxKFtT8fJZOHkcLKF5KXFy26ixnnhbNTtpO09NorfHBm45zRMwciQD97eslX3nfRFgyNc3hf0NFvGHJbZg43sAiw8DiIs8rMWo7aVD1+1MBi8mr/5FZ/yL3kbFjS/ZaDXr88Gm7R2KMy1gOQEPVUHChnFZlOoduqIoHXd0nrsmuwFyyCBZXhZ51ehS0Xvf+BeHPD9Ok5t86uWaDyqfkFw9L2JixNenEmWwvZe5ia9lN+4arPYf90i9CP8rcf0yYFWuR9Yurk7I63SsvOYB2AFsGZaA1Bz0skPsfyoyp3h7FGV2kzzp3YqqYXXJBFpGd7CQmvymwgw3CiJ5fqg4ybuGtaxRuz+BvXdLGuBOQhFni4HHO9W3CwB7fD0ekvMd+PVLcf06YHXm3RfuN34u8nbgMoDcHTsxsCyv+4Hu02Njy3KjZpehiAAyAi/CzplecIz0oz5dRBndruSdZgUWkqYRjWvHzxXDkaZX1egRyO+SG2m/TMM43TFsXHYvdFidmPrKff28/OvubH/ZO2lkr+3+ez8DrkMoE6dZcNEUWFcoswLEyQMvhZSiYN7Wahq/j1vrMJuGY2cqqnZr0psMEWYl7Q3tmiqLgqt3DaIcx8ArK+y+xBcvZr0xfxHYeRHJ5Vp1aqDNqz6xoVx9pC882V/3VmqUAQ6DsqdjL4if8e7pFPdYpZRnOHbRcMc0Nlw1IE9Sh3phnNXUeTfTqKiatgP4VxqbFlct7weKOvC2LrMEx/bjmEahOHaJLtdU2mcTlQdPaBy310tUO6J4K3bOVg9No4zRPGhK4uvoS4FVVamXlObD7OCcd0f2EhunVYuOlRpY9dAocN3hHQO8yBxhlOAagF6OFcLBAV2B8XzkVhwohLlUQhwbpzCm3FL9w9Qrjp1jL8y7cdLhFIxbLmPtXZKav5hP312VOCYIqfnKU/21wP5TqiY4rPt6KVosB8QCm4m2yloboqTAotxj+TRmwB1eUeJSYDN+BuMLvMlIuUY5ZnRMMx5WyQ0qlrTMvVw4vcwRTq83/RqgAeCBvvKwsunYeDLXmHsNqujw9QvdV0NfDKxqn71cm5MyzZe1LHbDgmRt+LRiat7NOHpiCG+Xa9jQMH55ctV0t140NIoAW+6kqasnfuvR7TS7vpfdt+ElqSSwMuA1imnmIAuKtp9WH/JlNzZ/0CKdN9JXv582oVSXwGF3y/qQ4/SS2QJqcxB13HTr88s77GO/C9xkWcjCstWa8HHEFfCs4cSuhp3W7zNwMdwxZhVSaal+XALbJRevdozi5wwoc2hU2udDu2DfdZq/+g3VBgEUxy9d6wfhHbiBMUVRh3W7qs5eOFUuLRxLt9ngDMFQ6T1KA2EGdpyPriStqjmH26L0L2lFMSaJK5ZpTE3sXZkYjj/rCbXKXnzkBKfX0TcA+68483teOmHSwh1BZAKwDSVVydvBPxWcpo22Hpz91hWXjsiXTcgHOkALjgkH9DWs9D0vwxFr5mMhsHV4DY+K1sxH3wfUlJfzJVH/DX0HsP8mLY53ZQjPBhpnMoMExp9YUDNcfGUFI3hBwEwD865RK5bZpL+V9qSXuKNavRuzSb+0GrOKB0ZehRRfvOaNNvDwvYd+nmr/lvA1wx87a/rWoKzhr4tKOPQtwOrOnksgNmfj7HxpKJZxxBkTQ+1XDMRm34+aZUHOdjhpwrsl7Sq4pSL2djz/QdTLvP7Yt4lcaQQukR3nP45gYlfXW8aduNMz8oUeqpQYftxE07fQNwH7T2UmvVKd0cNzpXAwSCA4FI3v61tRAL8KSoJLET01dZX618ut4MN8TBRsAGdVrn7ZvBXBDy/flNHVj8tOmEw+uljjPJbXoHAdpe0HnY2yprdJ1MX7+cUSh/RdwOqkwCUaNLLLMrswnmAz8h7YKvfzkne8YR1KYxqZNXFW4MDgoOrdvvItAONg/Nb9U2ipE47CrlqXN9HVncbiCub2gel19DaLtpq+RQwjfRuwerrM5Vo5J+TFUzah4cqy8JaVOKgSg/uj+lvR5JiAjeozA0eaR4LqXAZ3YKPz1hMwdIcl4Drfi/J/QpEPwMaV8WIPfR1jPU2Jumw/qfn1FfSNwOow1CVaOz72HLmnXk9anIamiq/XW171oquxvU5PgZv6rszSvBKnQT98mhAYR2q60yfhMsFhPe59wrlRWMpWD+PqI+1AlaTZ9YuDTSv6TmCNDeXOSz0lbRePbRldLn7JsAOyqinGR+lwmmpcs67fdjOuXqKHhwWrmGzK2GCzWK5TZrJ8SwK2DLJKbgN6BlS0oDW7flZP86voe4H9V+pz0B0Jt52oxJ9jx9IgwPm2NJ5ahoLAA0L5iv0cveN+zltRuSy4CqKI49IOAtlHd+12wcUCO9VRVqr9XWeEj9SaXb/BeXXom4G1TJuOWySWeX1f3kYlWxclWq0YAO4HOfh5kq3O4zSqNppl8xKLxG0Z+jrzPbVRcOVYudJ/zZAjvUsdpQWK4r1WdYircoyvTL0e0rcDqzrywIiq7cnaOv0uU03oseIQarlDedJuLHBqr3tUHXA2XA+amBUhATsue55279srjHTsxOKkGKbTKw8/9miGKHxux9Ur6PuBtUwbdIendXvyMT+Ooz+kZp0J2KkfBxqRussGbgQ71taAKA9xYsQuEbBmcHOURPEyNWmSH0Wa7V8aKfw9MYkV/QRg/7X6Os8G9zwd4Ytq8j47hYLy18TlSNSue2nAxzQNuEWLbxvQz/6AGJHjVcCrNB1MjeLmAgSt3Jnyx+8+n0g/4kP8+6c106W0Edz9OZePUVPVspaDE5e1pXVt/M8jcUw3RtpmOT5/Baw5loAVVZKKk1I20AWR/grVd59Moh8CrJXH18oFY61v6aQOZPkueuOu5lg1qjITu4TpBtxJrfbZey2nNOEbzqJOj4FFF8co1y9PvJ7QjwHWymOfrYBYB4gmsJCwkQadV10IgaeemjWmOgzBWl7s0tYzpMgK21wAhzDTe9Cci2VoMrXsd6uGJ+21fV8EcUc/B1iTGABoGzdO4A6vQ3d1fsJSxYmScFpkTzj35T4k8Kf8LFK8sqi2gn45uStTSiQixi5P20EmAaScV9Ki1DbT15arPU8/CVgTPpZc67gR6hZQj/Of7/cJ3B1K1ugil7Fr6jS8XQLGny3VtzbYS0+yv6WOBVlc5tL7da8PB9bvCwwf0M8C1qray43trCfMkveyLnxu2nZy2XnqWETTXczM4HUq0JGdrhB4jY5F4wk3gdzHuqjFetS0A+u3BhD39NOA/Xf3LNfutCDNoKCK7qauhtHFqhfJzfNusc6jPseC28PWgl6OHtbAzm1VqlyvlBVDamD9KTaToR8HrKlQRQu52EwAWHAcEHEsyxMZotAPDn0Rh0Gcr+zWQ5xeot3zQLtKYPum6GzfR5/aD/rd52xPPxDYf/96O4MyHdwTftccO5fxzV2SjVWpLcPJtqvE2iuBewF0zbH3SeCwYnmwNX7rDzKFHfqRwLpce4mcCQfIsejX3Pvw5vHeMWTQD8Lpa8NrxvS8hciZAqsYN5cuY9NQxfhU+T+ZW5F+KLD//i2Wa/1SRxox64YtzEt38byuX0X8l0nlBI6Kks5QXja3j7hZWsVkus2iAXeqS+1n+3G6VdOPBfafac5DSlQNMkhcDgJ5rC/elW/MJLtobGfzntpF69srA3rRXjS1fGEpDU7z66rsZj/WgxcNPpJ+MrB6kJCUeLmQ47pa0XcFuDZXW5Y0axiOsqk7OjKRj9WsPoozcicqSW6sZv0pQeET+tnAmqkk0lOsBpC1vG0yHBoRDHr1+SqkdAbj28n6uziSfAQfOnNkiHf/7lPzPP10YP+tJPIlqAWvUhzwHaWDXYZiwTDhvhOoXge7E8og42nqeZu7Q0l+QML1BfoPAGuafRS2WRldPL9iuHtnYyet26kPVewuFrwVw0dBjM5VrBfvkweXPoT+E8D+c6LIpG+DuGx0l6OTZNlg+AJD7rwik1JwjuIe8NSVGV86b+AD9F8BFlxbzz29uA79qBL0eY/m5KGzueDYUOlaSz/Yu9nRfwdYoNZiSxN80nYXF342OHGEsXZs1myO/0SVrFj1cv3G+u83038K2H8rbIn8lA2mW/IZkJejg/bY1t3ptqD+t1D9998DFmjcnHKwkMt23yXykp+zdpKsTO9ZHm2unm8vEn4H/QeBRYouWwJ0WbdB6gzgk8emrs7U+ExXm3/9mIFH0H8UWKDxtgMXWCvKi27fTX2cb7XUtWUabQUB0g/Lnr+B/rvAIvVH4OK4yygqS8a7sw5oSYJ3ZZlHaq7LVvz+h0FF+m8DSxTsIHExvoQRUmkop/s+jWk7/asfVb70LvoFwCJNwTlKB2A/h+kPzti8hX4JsJLYsWR+Ld7+t3dSPZB+FbCKcEzTWxC9+v+F4O8b6TcCa6kObrdDkD3Pv4VfsCTl++h3A/t/TH/A/lL6A/aX0h+wv5T+gP2l9AfsL6U/YH8p/QH7S+kP2F9Kf8D+UvoD9pfSH7C/lP6A/aX0B+wvpT9gfyn9AftL6Q/YX0p/wP5S+gP2l9IfsL+U/oD9pfQH7C+lP2B/Kf0B+0vpD9hfSn/A/lL6A/aX0h+wv5T+gP2l9AfsL6U/YH8p/QH7S+kP2F9Kf8D+UvoD9pfSH7C/lP6A/aX0B+wvpT9gfyn9D2wrsAXtfzhcAAAAAElFTkSuQmCC" name="Fragmin-navod-obr1%20(3)" width="94" height="94" border= "0">Dávku lieku a dĺžku trvania liečby vám určí lekár na základe vašej hmotnosti a bude závisieť od toho, na čo ste liečený a či nemáte problémy s obličkami alebo pečeňou.


 1. Umyte si ruky.

 1. Vyberte vhodné miesto na aplikáciu injekcie pohodlne sa posaďte tak, aby ste videli svoje brucho.

 • Vhodným miestom pre aplikáciu podkožnej injekcie je oblasť pod pupkom.

 • MOrE8DKGZnASBbHYLxxO8eRwgp8ipFRp54AUXo7+Ay+1ykaLF0/PdyqD7PAwqq2Is/5WSj+MSzxNqFCcAmWV50kcQqudbG3yGJBWBXa2bfEYz3BJaqKtt1Ez747yRWxrl2xBgvJWvm7XX3iz1QYpWbGeO7d/bdG1nzLUxRtI5sMLI3iWW+LMeQ/fRSFYeQon7hxjJY3cAb+q6sjS26RfloCnyDfSwL8mNBYJeNUnjt+4HxjsBiQDspJ4En7GwsQeul1jdR0jS2vBxWgbDG0aTwiPKx+62AgttYvtHoTWDjTPsVMGTyHAvl91VxcIrvIUW/Lg+rat3mT0oNjjxZYJ3bC138pSXFKx7UH/B+k1LfD9iduNC80kK0lNhrY8afEOAFyg8faTmF8YmHb25iAYvFSaytmGKsODTbWYk9Y2iD33qevEHyfPUzk8077p4VB+50z8feK2Oc04O14Umad7PjDPBSdagWJBZvFYqsOajA+t1Ci+8HLOqSbKCUTrCwDlerjT0pnnAzO5oocuuSCPFEW366x2l25u3EJtZjy0qJQ8ViLJLBqN4o0+sIBXunZ1LM64pDpBigBWCT1ABLEgt/9Q5eQAcRCgxRrBZYqpSp3wuOdwMW809pMxsAV6LEUnrm5P4Aqhge3GUHRSNJ3nLj41hI6JCEToAk3V3DDifFYe8dj6yP597ycD7V6pFjD18pXfaL+mISG7HiKKR4zwLYWdqQ5kgSBuwBwJrvY57kyyY3i+zqQ4vvVdz2XsBSTqeZ0OPGP54Q+78s9qTWPEFN3G/qiDFl33etttG8yNyKMO4rapDdnwT2vCMb0aA7fDdknzJAkcT6jCyT2aiazTeoeIntrcRCk+jORXtpHvlkVTG4svCVlPE7AfJewFLsZEKD4cJNQsqghxkzBmyty9uMIqgx65ayH7RcoD9WxWNjmI11EqsjG3tDLa6MiQT2CeMrCilq9irtzSxPAmh3CszEBlJsgc2KPkgsXeXWQx5aWGThrpm/eBPfaU+XdwIWOV3SLpuwqXWHps8E+BgFkiAxEtVqJ7kHAQ2H/VmrqcWZe5EX65KdPmd3I8XB3XmKNT3HKV7B+h2JDaT4HqAIi1P5eCKuRlTFmQHWp5ztGpDQ9zujdgvITu+YDXgfYKkqsUZFLMByhCx7yPHwzN1C3ZNVWMm7iw/uTGa17EpDtFWIQ0Y2NiR3gjLm2Z2niMQrq3r7dsvIBvPsVbr7GO7G3tJ2djNjCRILJrY0wFqBpdcaUpgmwDRtGmBjyjh7F0jeB1jM0xTjQmEJL7BPnNj1xYqxchNFAgViNsizqaVIknJVPnngYVUBWc0kllez+VASC068SvLEIhuJZ7RAQsOt/yg7XOQIFkQxXAlY8HYqktjACw+1VY9H74Fdyc7S9hDDe0DyLsBuljmt6MFKX78WBDZOtCvRU7VTN28RmFHpE9yuMTXo2xwAr5/wyPstCxmyXINeDLPoW5Scc6L8T6o4pO4DrN9LtPsW/M4COyxu9TrphthTF0zsSoEKClO8x2DjdwGW6p4nVCeCHc7NCSbWWtnVDgOFkeKMO3nX1Fw9ereqSyAL4lp3GLIqsrGaG1kmehcTxP+VnItk/I4rTwEyZ8f5sS5gvEdG1pxzk2GsuBxWt2bdC2UPezVuXhej0K5b/V4JvPcAtiN7uQgObBwrFq59h1zZpaZAMQyeYIs+mv0L1w/Vmfnim+24Lo4lliPLIWKxCA6fawVgEaonZf1ULaVZ+emteSeomd2md6zQArCPNDfkya1Bij3tGJTKllXYoCIaWfOVmgPewZl9B2ApqVONzIPlRjaQYt91J7Aq85FVkMzi1xucfRJGI9lpvcTxxECeXkpsDBaLK0WcOAQUrwjZJ3HVz3aXKX3WHuuhdeEJPKCv2/ixwIqPI1wrGNmpeiTzygIUCPDSv1Oa5x2AReaUjWuE68Y1MXtM0QnaAiFvtwhX9oAIiWrNqh63UHthwxPByB5H2IzyZdDppkzvqlgzHR0BrNnXW3OAjiSWJwG8xO72RGVLsWImsZ5Jr13y6BcHKf0xwK7F++Tcfx5YFWJOm3VjQ8/O3dxiSFFinzc0uwsPaBDaILu0t90i7hLr/Fi2Hngm9l5g6GTytRMbebL8mYgVszSRDsi+KGXzMQpiT42VWEg6B68bDzEk6CBydwcOcmZ/Ohnw88DSZJhx9jzAZQGoFSvyY8nSqo46Q5tJOT7hHB6ulc21w26UQjpSLKWzXbuPFvsN0I5/lNiIPvnv13VFL7kLrHsQloOV2MjEvkaWJLamyFM5bHtYhrR41ZTAHqscWQSW+NNPx59+GliKDT7mdfW43mPF3t1x8ILA0pQ9p1Cja6bozKHVCnu085FfNKdAWUc2/F6wsS9RjQQyQsrgwiT6vCnqkLVjZIuHuHw69oasj1BgQ7sBdtzc2Yb1u0DjmhUHb2M3x59+tkzmp4G12zbjOQknrzZx56OKzt2BB0psWO2UVCPNJwiaeGcL2kAFm9Zkjas8dcB6E+vDxDcbG0vbGUlrUMZEh8xp+h3auWcU1SPflLg+X1TGBPMaSSxszJJkmWGW3HDQsdpykxBSXOlr+x4uz88Ca7dceSzmhMjdwTJoAFayCEWIQW37RvzggcAe+367XoezPtY2TYrBF8WE2JNPWr+0sTEoQRxfZHKOdRH6urS+q+K7zDIFfcvbaed2xfyJ/ggPrGB2w9qajYCNIk8gtQvFn36ymOIngf1qBfYh4ayYI+vCxewbISzVNlJxVD+rPcw1i/kwlMpoQymLYbFOrHwhsQ7Ug1vYuzbmESdbmeieO0TTqfN+RDEpL68BWs1zdk9u7OEkFv4Jat3Ji1ncqJP5QdQQXmdVFM7vWft3CBn/JLDU3vlIG7k662q/bs5z5REKONSKQ7uSbF6hlCC+2uD2GPRAqoETC2dlVSyxOzex8dwuMotx4CmIpN3PY1/HYT4i3XyXVYasf8q7saGseOf6+LC47ggsNLTn5STCxbmTVoYW572jJpSWpfqnpfj5KMXPAWsLTh/5gDWygsANgafI4XFtAaOhRI+kyBfBsOHXrPFWKWjHalw9jasr5siGX7iFJ+LoPVOxISwBynefulWEgRQvY40+u+MllhWzcfL0gkEptWZWYiexPyG7gy6uZ0FsmLSxBXb4eZH9OWDrAKy0lpUFiy0HDhFFeoAFXmlR2DjxC5HFjIkYzfv2trQxnpC5xxGK76liBhnP9FgQv5yircQeQX6FV8SqODKyIfR0eIndI4m1YUW1ZVj/Y1TxFgdh0NbCpIZi9Gl2G6LA4+dF9qeAdQKblKMtTQwmdnOM6R6hWLHYKatq4aQuyqx6X3Yx9qldhBNXL7A7N7L7znF1yEZ5dr83LKO2UMh0HVtTKjbT9olfac6d/K8+ZXdsZPPm72AewEss2dh7mK1JYORvjCyh+/Mi+1PAOoGFGrbNZSqE9EIbVHHIs1NnYVo0rXoKxkSLGmosBuqY5tvuOGR9rp3pYr+/w0238nysf+6LWrtW6acE0EuJtcUxUTo21DyF4gBGiuEkrcRm5SxC3CVc8gDGJgQovCo2xLj6WZH9GWBRYBOY24oUQIS4k60stlw4qqFQxgMwCzXvBhXsE08CWPUGe9RkMylzN4RRxgIbyNMrN/Y6GWDnE2zXFzG1ndhdp8fNww2aN3JjWZliZGMjiXXBYmWBzTKQ2CetdOi1TIyRxVu3Op/HQjv/rMj+DLBYyFHkMNrGA+uYsZ8WE6lhwAaDE8Yqjzw2HClh/AaF4uVKySC/qZaTWHf73ELwjbE3X4cFJm7SqK8va183i3DOTZTu+Y67E8N6sER7yCkHVbw7YFOU2KdDa2HoRjmxAIXLyr6DyP4EsF9RYLsKNmW2Bta5sYxDec7k4oqkvMtpsQg6dhuWM9wy2Zr10gu2YxrL7gThoDt0Z08xvMF8xmHFZei6fkYjrF9JrCdiEbI+C8CqT13RlmNOyqUB0N0xEmtV8S0Uo5Xxa4zDI1wOwOfbDbY/K7I/ASzm18u5gVx4KATw8QnWR2nDxPgdy2iSrF63m2I6Io68maXeuRHWNzd29xLrqVNA9vnggAVv57ymfhq74XjxqpvMRu6ODzwdcbMds7Ku9tSw4oIiT5HEhsgK2pt69YXFTBWva/lzIvsTwGLQqYXWzmKVTp9wWKOoE4WKlVhguHZWGQ/yFvjfebhYQSR8WqXbIIuRJ9+kqFia3bXHRhLL+mSvmyKGGNTUz3M/7ncby+1peCIKPLHczl1id180DmeJUXEIKRKwd4nVhzGy1ezqJ5w3iw9oZ7gf3+Dwx4FFRl5Osn9kjY04ucATQzbgKnBC8QyxqjRvRpg8HQoQWK4OH0i4LPJ1pE/G8mK20ObBdhh9ztndQsZRtYwR1752EvuKO50v3B192oFPrAvA16lFpBhOcMtTDixTUfhP6z41rqK5VQCl8K7ssgDExU8leX4c2JRi/6KFhPm2ck3MoWVpO/iBHLSyX6Tjv4c3se6CDasYoThTsq0NGa7Sezt3ExvVKd1IbZQJACp8jWWSVgOZ15dRJ4esV8W+5Cl0z0v5ZGJDaYwHtlzE7i/WySv8WfJH3s0+FeuU8QI/DD+V5PlhYKnk1MDXJJbYuYmYz7o4VBbb+HbZrzLk3KKljHGZtTY+0ezrYTyw8HhTm/Qd405gEVp/61+HB130iSC6vsx1avw0/X1Qwy9eN2SNeRTIiZdVrSrWxb5/B4AFVZymabUIh2aMrWiyrJnEi9iTeYSi86OzZH4YWNqi45BGtqrZe7FRFoBpY4k5ASVnZPFZjeWJOr5SZ2E1lBMnj1KwQicEl3YRMI+XDWrpWX8HY05xow5HJo5QXNfW5YXY769jkmq/3wIU5nMUJIsnc6J9fxyyN2tURUMDlaNPmLZLs7QEYPWhffbYnbccyiQPMQrKtDsKhez0R5vcfxTYnZwWbZbco15W7+24AIV3Zr0qRk6MVWwpDlE5vneYywVfZ3C1NNKVn4pVrAOMh1WjERQZMu3adVGyKGCEKMPagXRdYiwrdQtH/YPEnqfTw2Y1mAdTp7oWPl/UQswqClD4fGzlVTHDNVzosa91kpQ+t2OjT5ZHocj+aPfdjwKLktdMesuTR7P64g4R/NgoH2DrnzAfZagTVmO+Uk548TBEJ2u3UIls/Vi19Z3dM2HoNl/16eJ7UTjR48Qrx6M0wCWXrvPlE3dcI28nKmeT6074jllLZ78Vlbjn2W3BuAE2ScHdkY4LBHjxAbS256slxR5cgnbBCNAP7vPxo8BiXfC4gfV/ND6cyLMAQnBkSR+POCk+b0MJ0DO6RtN16Bp7J9aPZJubWqCWk20zExUF8hKx4lfBiVhi7U+XUevT06u/J7Ee2GOdBGnktmhI6pasWG9G1sY+JW67Y0OKAc/gAms1wiivdfWS6mgUAPszQYofBBY5ULHIY8owQeEDFD7udEcWhHYdHgbZLOsn78TedRNABJM3CixUFdzGGlzFlIN5FcWkmgls7LoYY+vbY0/mxF5M1JiX4wXyug65bi9xfXKaWEBxn9TRrqAkmvboKzjrOdu2HHpzdjtiTlkza5SMq1JkEhuoBT5eKyMg8+Zh5fl22pvnxzyeHwQWtX8jD9iuoRgARzsEiNUVbzGw0AAAuiXJi3GVLywrHvtxyr54JPXutiUlaRWIK8zX2QzXHM2dq8djn3pI3G70BueTxMZFaDzvivgZKBhu35NXt0hOrQyuo9SnKhetm8aA21X7sWRGXNd8ORQ06ARejIuxYcDGxMkCq2XzSOvBRZ6Y37O5hPuPjaX4MWCxSDwbdy3rJDUU1ytij+eTwG7GRHa4fVIOnPhuWw+ft9bQOmmgU24vAbxFm7E4kOVRUzEXuOmHQXZs0e3dFiX2u8QGQO5ii/+hg619ktgXqQT8L7mqXkCAQhVL2yAP75olg3aGfc3npvec2JeMtwRsNclgYjmH0npvMTsmhJPYoIoNslgd9guBRRVRGKa3FknZzd6F9aEnJrGuQFGqpYS8jvmF5Vlg3WGISZskMBY39HAhtENtdfKQ9NaJzXKb21k6+aqWjWfs3PdbbDFyYv/JocX/W+qNlo58lDZcXD9WiimuRslEkSeMUNgZFFDzFBlXffiu3jGDdgdPnpwzS1/R4/mhfo8fXA5Abvvj1EOWVNhZFCHrMN1sYMIGnmgqZlIPMFCEi6xvDT92Q2kMc27F7jbAszZ26buOWmuLusSJ5EdX1wP+tmjHIbg7ERpeWsNfJ5P/HG2Kfj5IvmXbtwcGi9umnJGLL0VTo9ul6rpYvMA6P3anjvasGEVkYoNO1pdojIYahXN4vK9DadnkR+nTDwFLccHRXKSxIdXk805x6w6zsRhbEDh4GlX3/uTTWXh344TksKHAzjK4RhMb/1VWDeRL8mEfc2Apbbmrsj+gEWTRcwe6eD/uNtbLJ4smRtCzzM33YD6uc5OAq5HXqTIfcRj7qvIZcM02Y2eND6uqdt8yQFZKnwQwwMJkttRILBSMB8J0hL5aY2TH+vEYRIg8heCTy/H8CH36IWBxj4Z2NWeVGi8WmjypEUAEP9ZlBfyhpN1/kcbPHffFa8uHTiiJgqJToRi02wSZ2aqRBlcFw2IF4GrkxCArckNl9NzuehNPfmxcFPM/IHwpuzipWo/rKUvQw2N5IG/S0iALuB7AoABXtLP7srhJQAjsaFXxsPkLZviiMt4hj5OJjZtYH6Mg+tT9ImCxJKYclVl3xma2PjrhvNjbFyuy20gNAB05sRGFsLAaqQO6kXa+gwsFVoiZxmTWTTmgAZvKtsKIoqq6ckbiNXXj9LTn1V0TxxJ7fUcbh7cwKkTi7+h2rMk3Guu2Rdsoy67Y8Ly7pm7Ri13LrrEeDwAr1QEFXkYXQ1MWu9ojghiLRXzsaWW6eLMB4x+JPv0IsGjRq9kAe2BG1hbXBRENsWIfU5Ry62iPvgF9utjchAcQySpGyYCFHO5Gjuz6KG2avX7Yes7t0dgEaV3cdx90apY5M5w5XdddMT/DK5eDXiXS3lLuMt0pvzM9BqtSs8z2M/TJ7OITyOVx350ksd12QREz8wPXDMAutxzAauPGGH36gXaPHwGWJrBix2cCRIe4nBXZqMXDkmKsa6PNnZNsWvfo2kghuW8NjBwJm7pjKHETw6rIvtY1SkRbTTl6r1s+1T3e5radawwQ7opP8Aq4xt7qnTHHkuoOuUpM2F6yWKoRSXfTjRUiu+QzMqhjr7q+Qokdy5mInUN2X+w2o/26e3fupq0MxzambZpsIQWPPW1u+PgPuLI/ACzG/zPYtH7fjSruhI1cB+7kWmRDekeKDVKsMEFlgcXrJFbfgTVvWE5bGEaisO5irRYjr3mvgEEhb9oR2c0Yur0EZJvaaOPK0Fc5GaO4M4GN5fIG8Hd1sQY8t1mfKywXmW3nUYyAa2NcgdIgC/YV7Kw2uO7EoMZC7CuUS3t/51hoK++yt6s5gOvdHn2CK9v2TGSZ3C64m9gP6OIfABb7derVGA0pzFl3vlHsFlSM0nZqaXF0bwHRXh990Z5CkFunFJTHrXbMsbQa2ei0JVuE4U0Ske1KEFvDoEQ2A/swDApw1cBZZQ1dVhAkCmL5VBtzy+m9VMJCnssID5byAFxPQBZxRQa15sKcPHBjg6s5DLJTDkn3bZAO1l1hwyCMKuiW3Ts70XdczXMKu1OG8uIAq/mLhm/9FcBCID8dJOSclgSGijDudLexwduhsRNp1crdG1Ud/HRrYSdwo+wYEhagMOsiz0caG1PnFfWGzHmx0O2p8pYS7XNRSsJGyoMTp4Dhc4H4d465H+nBUhQCX3jURUepuykvJcanVVn0VPXUm6dozs/qkVW4azfsWmg8gRCZCNrKXrgAKzWxIlQOLmYCql8ALA6crsHX2Uezmrpliw7m7mxOXuEbbRWbtaOzsKzOzwGseqhNZEMNwoQCkacLlTt1SUslCyLL6e7qNu0p8CTS8iCBW+adYXrdlTJ3gmLpPdwmIHM10QOZFQflcNt0omK2Na2sYq3Tmcq2pqS2lTGLCORpxW08kqyZVVBS2keKXZMIxCGGxbdSspq21fbx/AJgUTX0wtxHHAEJg0+cKrZ29VV5jKRwYjUsbMU6XezKryE5mWE0kY1yw013tnw02hijr6XxeuBObtkyoz40+lGBnT31lom5QL+zn/QoXU4m0rkscsx0tH9gzMSGHGzs9mZAnZyLpdgv5E17CXb2XHI1lsCG9qqX+QTLbCxkBx7YrnrK8SCPP7aZgMVgsT7iPx7YA+ZZdav1ZVkNBWrj7od48duBBU6czVAdImvjok2RJg6jCpxGJpDMBULpdFqPm1uyOqBr+yWgMD7pV9vy4yRWrIDrINUEyLZgX6sGcDWigsiCfT0A2Q1M4WSQ1a3xTY5+O69daFYOHqvhoI2D3EqzLNRgvgytQbA2b7PlRg/jcmlatLOn4cNSGwZl6FLVG6IByI5gX4FByWpx27OAxIqF9kCrRp9c9KhqB6yhTzMOVNq4v7MtyJ3M8UO8+M3AaqJOEJ2Alvpi9uOneHYnxBLp7zJg31nZovcbPDodVJJGM2yMUZhuQIp4nbYKJtuqOVuIN+1Vi7gCslsHvMkwqAFxNQyqUE0HYB3ths7KdeoXmYG7Djav3/WGdHqrlcEVqHE1GHmF/55L1eJTRzFtOaYchkrUENEEbgy8yYhrW2/l6GqeIaKiYTt2SGgZid2D/j2CNcLv5wH9Ef26RZwYilAR2OJHePGbgcUU+wBpMtwBtFpcHfsmgipmXg9JLOAKEZhx2U9HgYMWpj8S6Pa6eQPr902bqtFm2pPCJlCqx0zLY04qW8BdJDaiOD3aE8MPuixt1fAuD563Y+UyHGcx2rkFW9rYp0p4U3jN/Ghtg0eeKPrA4dERLjLNaNvfo3sMoaANyJPEDfwSyALs3sgGS2tvhXGuIDIwxQFFL7Hohrx1ivGbgcXqRFh/5wH7MDS+QcFXxrwQWYF+epo3izh8X2lkZUEdmXuQSDcdyruxUo5NQ2VPXVHgsMljK8qW+oc7w4PxPpunBgo8tWW1I3prWS2kZ9dVWKT0yRHGA+4sSuw0zPSaAarcEOrSGFV8aQdvCkK8luWEH7g3ZU1gTUUxI7CyKptocMyhBPYC5MW4HfyaebAYjypPjE+03XxYAnb6kXjxm4HFeO+CzGGCDcy2OFS8iacUgLGwuPktBGA2pV3xGb9MjL80RqRrKJbggWIoWV1UWxFvMtoYqhSMHjZ2Fu5LWxttDMiu2abLHnyRugU7a9BY8v0oJ2A93XJuC3TCHgYvysFRRT89pVcQ7KMTZ9cjiM255pJ401n18PKmJTsL/wH+rLmEqjuGEpA1vAnt7CHLYe9cshi7jQyXotqCcggRiuDFEmWEr+fcZo9qFjzBA5gSuFja+cHAoiVPVsBiH806mvyoE86Ko8Qd1jrBbxWwA0Bo8Y9ohD4NrU8wSszn80kYgQDOayVVWxhSAsgCrjsi2xqvQwODMvYVGRTiigzqWgAbYxINmwWHdBn1JVfAUx4XJviu3cCsIPSw9+rcG3hkDOnZ1QSgwRWMdtVf2uAKTrI64U31bpA1uIKdLWFTZ4OfyKddlr3hx5NP75izJ2CNHwubAgQHLyLHmG7UAoraxlCm6NQwIlv/QOX4W4HFuGCJXoZskweWYXkXduMhRVYYQ85cUvSzCnwwUkoa+yZtWkeGhB3AjNaqbroSt4db8imfsZmi6roa32suDYcCgnSUAyADyFZzrpBBFRPgCrgM64DznPSiNqtpVzGjZlbN2qz4VNP1ZF+XYi5Qf+t66DrUx+ZNC4kVbeXY9HjeQ224GjiyohirAf1YIW2inYDF7cpt6InxxijqBjW04A8227pEaYBlRW08/EAdxVuBxYx+Dwr1gOHns+VODNyoqpi+0OZoSTXxrGQgTwg0THktl2jrAOnb2M2/PJGU2Rkfve0xTjP76/1jpjkF+6OwxrN9bGQcVVITXzrbnEzvqdrFsqahsXx5TUdreLPMPjUmZHEvnbg37R9UGqPVo7LtB80Dh98b8/BoKMPjd3qgAYE0/9Ss6T1iil5THRbtHToqZ7SySxRSBGThrr+xi+eNwJKzMwO1PaAhcnX2PjCoeGoxPIGFz2mGHSwBVx44NfqxgBSvoC0DOKx2U+C2bmqsEtvyrsBqwKNpmhbfaC16I0mUeqnRSuqlHEqMKRpftJoQsbkBGCG21E0t5VbnfkTH6NyrEdLo5mHXti3FisuhwPCkbrumw8wtvKkCYI+6qwc8+ansK9xRR5VdOWEFu0/I4prcB/J3QFk5DD2vYAvbUNH8YeR6XaJ2AEuhyrc7PG8ElpTCdgCwU4JNWb6h81VhMRwLJmJTQyCEiiKIweJoMcOMmLDzBzs2mFcM9rWucKrDtC/IoJr6OCpAFngT2j5ddycwKOBNCiMV5sfhMibRIDwVxzVUoK+r+VLlap4ajdLtAWxVrKfItgt509k0yJs2Y2fBgTL2VVegi8HsTuaNjX3tjZ2FZCzoYQO24U3FcICdBQUcvB3Y13oscVpB6+oUGXdyt4KK8GA/3WwgL+eujbu3F8i8EVgcb7mAs4Pc6SF8xj/WxczAyrlJXFhNkefG2RMt2bFOYV+8MIXcxxPN76+yLTD8XyniTcCgmhryJVWjV7CvhkEpxBWRBVyBQR26GgyAu2FQgKtRvaVhWKBhVbGcQw382FAl+OFCKDu0rwZZCbwJoaRgh0GWiDJ8TgWR6b3oAVfwZ82iM7gaO5vPxyZYPlZi4g6SJkkD5Ww3cuGDiqSTS/QeV25mt5X4Ezo8/UcCi3WGSPC0gmE21LLLrazgXixK4ECNeVlN2ijQBk/+tYY+0nL22wjEMju0FRnatipmvG9LAfFiOJqqRN5k9GTTkxdaV9YLnaoaEzTXXtUV5fHGqp7RmKqyaXDw3tXX1YpaWJQ1MS/d1iX5vWtZE2866xq1MOQGjBZGxlOZz0F1atxe5E2HqMeVhScUdASuWFqc1x2WPj8leBwxxgVibPESIA2aeF1A572tu/1twKKJzSXGEzao/5XCF02GIAXPABhVigKbGydWWH/ckQgfL90F5dcFz8OGLaKnfKL7tD7KnVIoUM6LpTErlcaYe14lyiZ2Hp0NEhXZTrRnfBAzPo8spzmKV58sFKvYk9KGK9rEtnyIR22DF3WiiFStCYAOKrNMlSuN6eky9iy3m4qMveLAYlP7gJtlVe22c0AD09A2VH5ufZ5kzeYgXRiuOEPmbUb2bcCiiW3wwqABMG3Jxm7P5MlRYjuJ7ZGXxsqwGHj0UM0Yf/aRqpuRHdcMkV3zua3wzjXtkqMvbfRw3ULIwTglKypg46eIiuqTqnHGSMU1VbKYUHTLeSoxBzfUMkdubOyrMb2w+UPXouOK9rVFnaybfsshSXSthag7DGpUg1H0cPZTsWHtxqHK0fAswHUYlHDbKinbdy+mAoPFzaq0ZmiytKVFV86leaGPTSwhSGGN7Juiim8DFk3sgO0UasrTanQZRJdvipMBIoxOzGrjors0TpjyQtcGjlPeu/LyCFaB2R1Eds1mtTcV8iZsmTkw3mQYlEbeZOyfJN4EuR5Dkox9RQZl7Ot55AbZHQJRAyALNEplCxlbY2c18SYBeQSEtwFHCPI5QMsuXDPGzho+3J9oz7WhUcCgDq1Ko4cNLTdfmtBvZ4FVVHVrJNYAe7gL9lrrCKrYnCLm27dlc4A6N9YZ2TftoPU2YMnEYtxadEnWThurvgrsic3KlLiTcQIN+dseQPWpOoxNwHqsRperE7EmxgDFks1bjrsmN5Vsa9B7S7ZtGURKDiOzdWfzpCs6q0c5IK4I6oSpAIPsUaLYDtWB9PhU+bIjbzq7+uhR+4pMEG8yoB4NmlwD6paDQjbcGHClBNJcQKzFIGtwBfNqkB1q5XoplTt2BDZJ0qJZpGOO9gg+gcah5Rq2j3osM1GmxWFKIKdv9WTfBCyO7HpgOFtD+1+3uO6wpyiFp09zafeKWqS9nKCC8ct5oIJP281FEmOJpR6PLcsW6hJv04Za2bcsF/SWTdpT8HdNKc9uQEhHMpxzWlH9w1FmM8UgxrQmi7vnmbWqfdrQy2WW23wBvCke5nNoRqqu04FqUOe0VHgpe5mOGKA4xrTi0xTd2CIFlhOQrWcRivZ4/E0TsHAjYJBDN25cVK2RXd5sZN8ELJbfpFgWrKcMdmsIJRx3WK0mnmDHjqQoqtmwwkgNWftyapnTXpZLINIRdyLelBtHh0pPM+qWscDCW7VZR3mbJSuoM/KoM0rLXHNWYe7uOqoMQ0nXOWY1JXn2MltPnBkzZI3tz8ktsLqDN0Vg80Lhy3WT9bRszOdQNmOvs4Fqnoa89eMKwl5ZUvVgYmEHhGnbj0hQOSemAUNyTB9FvW5eD3t8ZywvfsueLW8CtsZAMQ0H6MGdXthEjLsnS0dNwYm0XSVGNbwaCihvCe0lO3oj62dP0EPo3ckXCE2Ym9XUCvugjjUTW7Zh3ZFRkVDwYIzsjt6msbuj8WdRFZcH5XoMb0I7i/YV7axRxeuekypudI9gi1xSSaJuOo2RCqOK8U0vMNoQ+kdVvFNOaS/GnarZ+lItS2hrdz0eArM7dHnrHjQws0b+hmgiGw/sjCUyvMTh4rfUKr4JWKRBDWoR1Rs5nMLgBCaxmx1/iijhek3yphMHv45wUbsCYgCd37UvO42tLNQVG94EDGpHUIFBHUu+UdDJgIrJOk1xCSRPFahMiEEBb0IGdRSGNyGyaF8BWYg3EYPCuIRhUBfWSwCD0mhf6wZNLEUqtOHaGmJQei6QPEngTeZOALJ9qXzQyetiY2Ch5ola0fLBAhuund8RdHgOGNLwmKlygr54XYz+yEcBi3GGAU9BtrD7q2TFdLxS0bXGblgZkpZpC0GNMygdChAb9qHVaLRMv0OkdPYlMQ5XQnbd6pnGOs9tbcPEC9SLa3B3jGihu9M5dycXNVah6XKcybeZSlFiGmcv5rHCNOxQiQIcWRBbm8/pGqqDMbp36yhU0bT2TddcUPzDwLsUzt2psMdDFcNY2sG2RwAVtpXfp/zhJBbSADqW01ho4SpgcF0Pc9kAzplVUWB9zFv6Kd8CrCaVojE8UeN2di4+wpD1nVnbJtcRvfOywOXqt1Cni6JRWGOepc355ShtL5aHNuzcIYaFyMj6qOwMoAoCFHBXFwxQYCjxYQtb5odlPTpLfabG1ggfSW4TO/0DcT0v9SgpUnE2LkCx+QBF5d50wdIY+JMnO13I+OiJ5u5pHm9uR+FEOGEo4SvsXrmT4iBy5eV+uE65gOhAkGKhOLEzspST/SBgkTu1izmPS04lDDuBKAmSOIusYFOLASHY2BlGMLQUhfTIYt0T0hDZmCvfvn37UuNMZul2/pC08RkiK5aBxuxBSBFzY0tZNwRsUxcupFgT2dEY/UOEK1DJEFyq62pHOMeaXJ5TVTW2+lxnX5cEsSwbyuJBSJEgXiHKCM+Zz8Eoo4Y37WmKV2U+B3XPUEMjU4QrwCr33ejhvLXbljeDPDyKtBXtDVjs7oMqGBv737ylNcB2b2RPbwEWFk3ar7C7ieiyB8U1w9TOqASVJox3NBO/DvblpPnuKLFww+YCWuO/ffs6Fo8Cu7F4ZYw1tGpppblfxr5ScaLRw5jcMaS0wyAFlISqE5C9wH9FYwv5nNPYWSC/k62WGSq0sxhvgowA5Olq8GcxCSBOjFSAfRXZSi4s5no02Fej4ok3aSye2I19nbBi3fjF++oY8WGrYii1A4KwHbTpVD2IIwB5ajf6kQnvaavaliCsXmTHN7KntwAL3CkbccoRbNlcsCyEbU3wU0aoJsYW1RbdLNglUc8TPLigbuJRHl+/ffum+1AZwwpjSHLV3MgdeZOxszv1GwOydYdpO2HzOTVk2IbLpe0OKFTsr6OYEeadeBMgq9C+ArIG1wuRJfsKyCJvAgZF+RzDoABXA7P5HIxkATc2fPggBmVwve0IQHkdJWFOUyquryPSpxpLO7Udn3rGytgje9ZGFfaBEYe/qC4/BliM+c4STm0qk6QO2eCNsWJvYyVwvAT6sIZNuRVK10USe10KXPLqGx5TkiTNJp9oMYVwxhZ4E06KHQpqNm2btkPusRaDVb5131AlxFKOFW6VZDCpJ1vYgnk6qIMaquWkgDHyJhDgATUtJNo70ujCPEV9QE2HLQFmNZfQZwdDvMybjvjRUznUty08fHfsWpp13Z1wZQBs1a3qcDLqRPWOrlmTA/ZDUfVEiDwta/622NOb7DFwpxUa2Y4+hwyAo023zJ2tjlGqoH2d20nufo2egT1d5wYteDUBawh0kk9K+pxs2KYQ/rW5HRk/PgY70y3NrW4bDBEi6/gobY1/97ABJPWobcF/87Cb7IgHYXedVUJRqXNJhpP+M8/siJLxMVvClRa2o7p/rDSYRj0qy3CbTOrD7ZN1BGCNiQVBLYTRRgvtlttB7M2Z02cGhffEkA4jmjns2eLtq9XFb4w9vQFYHGQLM4DOS1Rpkg1iC0Z25SEKYk44/j95ZHW/7o4xBdJwQPcU1FYk1QWq+Ns1ZcYcqyi3E2ZPr/NUY7X9Uow59kEddd/VGASbS6g7w8p9I9gknrVxNi+yrzUWkJ5Dg06tocHlVE4osV07UrxRFDM5P2fT99Q/vZqnNiJjg831QNEclODovRrBCMCSauYJSvz3sNWDrXhSkGqr9i/mykQFvmzRzDLy5c+nR3g1Ik1w7KireLL+LA1W/BBgRwIWynG3/JHCyHPHh59DFJDOW8gz72CnA75IiRQf56Fxq/ZcXCiyGtijtBWrLJpoi0zUWENBgrGvyKB2uLVNjeWn6tyM/aO4BMSgkDeBnb2AN1EMCuwrMijjuFKkAuISF8agpLGvGKlA+9qBJcbyU4hBHWBfkS6DfV0zg+wBcYkKOjd7o5oljYUMZpZmASGN1Xhh2OLwgLll5LxrzUxsvPGWcTigrrEaZ3NbZ15bTLGn6yOARU+qMKvuuub8kbfT5hLCPr0j2K7PG+aa8rwk6kQ6zCJ7gfo6bTV12tL1n3ArxGqzfYKpYkUb7kyNgmQdNtrtNY74MMgSb4JEj+FNFyKLOVcsGC+gXgJiUAPGJQzgew58F5DF+mFgUMSbgEFRPqerXMG4IdxYHQfRRSgY1+eSYcE4oNsdgCsaBc6eaHoxzcgnI7PjgKsCgY2Cb1wV2yijofVzDkWN2xwS7hiGwszd8hHAYudyqaCK3jid5cAqc9x8R+bvyDmj8v8G+kEiMnhSk+kX6K7L8F0PfwPqmdI7t00KKUCxtA2NTd0KzHGboytsyYp5aiR72ZYVeahrUdqejbrEOpjrnEssYwNBLFsKS4ylrYNRZWkjG31RshYPPNqiovTCWkANOiBRF5Wr8mHs6VAwkFUZFyebFF7WV1R1SV4Zp+88Pcd4trD2vkCFcd66gKJ3e95Ii98ALIbzG+xgAfMxRiNYA7IOWuSCWVa0Nl93Wu7kDcploE/KtoQmW7wD15Ikxk/ehHd0wuRTmiY6jjbyVCcLhc2XpLa8qUolxZTmR2frYIrMVhIPyI2ghCLLCfSzSyZqoJRpSaCfbUJ29lwTG3kyb0p29pySBr9r86Z0PXpIOp+kYtCqXRoGBO4gGlizXhuKKZZQanCGP/R+THyJqmnY8i6tV9dr55EFEfj3ne1vMcdwdtCXCBE9GMi2+v1sA67e48G9CpIyLzooVvXeDnt0gDfUzAssbtJZR2MU8+hTO3wDSkxuSoWjvKEJQGQwtsvYV9ni+ImjHEGjXpDPMWoa403lvFI7gHFJwM6Cfd1mZFCGN0Ht4oX9OSNqbuPWgDYGilyoHjPxRrlTrgdS68SgzG9tBllz/n0pm/EGq92bRS9lajx+5ITfvkwpZa/qbrZ7JAZ/xz90i97cXMMiE0iwLOscJHZe5rdFi/89sJhlr5bjug5jG9Nmvs8l4kkAKSitkec1tnV4UXWGFh3+R1qOUoLxEBJW95fNINssRJvEkyYGd0di2053HAbZQ2PyDJBF3rQZGnZivQQwKKiDwRgUlhMjg8K4BDIoyOdgvbGA3wEGhf05yKCMGSUGhbwJcz0TpNprw6B2aHxejT3XfWHs6yh814a3ssDwIJJaGUpooMUN7JAV190kD2eRHOe4Cy1oMtkVUHcQRSgMtPWb/J1/DyzsFf/oNn19UQJ27rr1/G03bwfDLYYK9jgvJaL2thHZSCoEkRUMWajHE4nxamzRGDwdecf12MUsmw7upcjWhVqQm0ZVqGq3XM5YP3zWHdY3YQwK8jmGrpUD1Q8DslQHc+SzpL7moYJmaUzRLmuG9rWrFcaboFpmxnobQ60UjAQyyOYCQhVQ1bPfFPEB9Yo17FUxkRYSbWquCSS2ArbB0Hwltq6SIkkqKn0KuXYKOX8AsEgBRmmA3cbcnLdDdLHszSJrt2iZYSJmmhU9DnR1q9PTYrg9GWzTDgMnRghNCBDZr5f5rWYNQeJ4DyXqjW1p5qmWaUYxOt1S8sbIX1JiwaEB4UHtVsZeVmQvzzKhLo5rftQUxtB5Ki5rhDt6+Z5mtoq1s3b5lElu+6ebx0TXsSalqxMgXexxPRRuVf0wHA2J09VmhglBtDgr64ECNV44fcyYPQN/hFFcha8+dTb2bf7OvwcWKEA2G4LyZTIrsp59M8ISa2KYvSdXnDmd5fmIVZf+pL3AUh5jxFLiFcpneoUmqYB6xVUpEfs6fp8dqOfscaCQXvJipZRmXbQWsqKgkSJHVfRULTwCw0X7WhXDZUlvRTEoUZCdhYatmkpj1txGKsybNmQy5rzAXqxzrwoqLtZjXgjeUuWRhSgFiFY+EXHS4PF3OJ3WANvTvOyIbbAQo3vuVH2a5NMSkaf1jWmAfw8shLSM/3helxHGpA15WKaK7VBFKSaMJpZZvco9MPlAE8yqNKo9nRUObUMfrUNlvCFDU0rxwJN0G4ti+5PxegDZOVcSGRTEC1rQrddUGAUtKKFOkQrwX8nRVWYVYK7nNCyIcj3G98Vxaxc01UJG4ASbvGOkAuwr5nrOKT+o3hjYFkYqDG861tJWSXNkcfcdBcVry0mKGEY0NJuccS/kql+ldw1uomppsaau7LV8ZO3IiijQyAKw/3pPj38PLLDtYoGlDvMOW4YpE1k7LFNgMTGEiTd1nN5+hBKK64AhgdUKgxKhHw/qPjDJc6AlV8zfkTY+QQKBgbu52Q8s7gVuvKN9BWQxZAhTXjCfg8hiPgeQhfLwC6tlcA0AshStAq8UM7mA7AL2VWWz7e0CBoW8actW4k3IoAyu5qMxlIjKGMe2Srf0MJAqSWC/VMbadgqGwkBbuwE23IigxWJs0aSALh6XzdYXM0f2X1fH/HtgsbJ1gY50SC6OIeS0xKHidZMbMTjj6ozqCCvUnz5GZ827bTiXAKbDGKudFAJdHkMiywVm2VpEpbOxHtfjmNq5wHsk8gVaaQDZFupgzLEVq22crHvDmzDXU6zFcmEMarT5nKlaqQ7GINt2JzlFJNvAoKgb05DnicoeNxySiXa2g5HFGoq1bGE0sWJ1kFYBc7pZef0Gm5bUm1JLmpgjb1wMzlnXaL0zQ3VMhj61c8jJzq465l+PBfr3wCYELORLjE8y+Xyd18kWVwPs2hVYTGzgP5jtYJcDazjpwhyoFSY2d7uR2VPCHh5zFCxmVWJ2o7Qxp1ukcawt3qryQWWm5/LoXRNzSs+c08NOWdNQGoPPQaYGj9C707iMkHi4qTHQEITHajNC+sxT65cfzMg6Pix6cG3Igf26w54YvTD+z4a1ink7bweZpcCKz5fYwjTbIrCnBQvcANh/3Zn1Bv6MXA8oIQ5Yu0Wd7Hg2UMUSB3ElSQouKWPznihAhsVQvHzEHN22gcrdYE+pEoPGNdUYY3UJ407Kyay5j2qmWfF6r9tixfcca4ggYFyiK3GGz9k3FPu9ZNGVmOs5u7YeKHVnniIG1bQVVqVeS9lRT95Rt7ZaZqpaYlA7TJ1GBjUYPaBt3tFZWVLHUESBxRIzievV47gkqKQAvGEGx7QdLGQeHED+FU2tHIysz6s1sjMKLCbu/vWMkbcBWwMX7GHvs/WVxMIWd6uAjfhAERtKvLng6GmpgT37YzTkalhoBBt05Blq3EA3gATPr0zSolU2YuwMrPNjURkbW7b0B/EmY2fNew/GfwXree35DKwIcDUwYWOkzFdbYmFeQQxqw2qIgywx5XrgFdAGj7yJcj1gXxFssK+Y69FDbcRJOmR9bb9lT1PxSEtLnL5AL3cDe+AaJk+ZsWZcnesXL3dmqSj1u0OWrp8pa0ewUuLuX0co/jWwkoClzuvWphx8BoDZWCkw+m+ALWZ5nPys/YljvmNZ3Q7fmKeDgsashSwPoF7S5pMBWS6w6MZu4wHxJg31SXpEkAxuO+ZzANkeQ8AGNwoUAm7ImyAGtaF9BWQReUAWh8wAg6I6GIMsxZsA2R3jEoDsiLWuXlaZkd2VVtAxmo+Uq/oKcdfHRMYE2eGjaMcVxtXE0f+QemfgHnIwetEhOgdg/zVe//qFNNFPnocySqJbOBt2ReNuixbM6mRFXYv9CITJ+22gaeAcXTrelkxAh3CSGTb5BWZlFqt1dGjXWB+f8NjqQ67TgstGlG1Jof2uqSifs5WtjeM3TblStUxFuhqKywthGVTToXk9zDtgVNlo9HpAfSzNU7tlUPWEdlG2uBle0KS2Zc5ue6thJHPaUuj/q4agfbfatbkiQ2kGCMOdtuzrvImqFV16Uk0wjN0Vs9HRfxywrTp38aCa5lhk/fB4OdPev0U1DIcvEj99tg4eYCdoId1uAbZnZ20MsoNxer4aypxWk6JSP+btMJGFWyqE9Q/6x0LNOMejvGjuGjYxA2jSlsYY4aUaYSPPj9bOxiwTux3l/Bjo/7SfGjNg+gf918YqyG0+HCpeZIk7HbveRQUTj3YysKqF/nR/CVg4XzY4D8nBGovtyYUWwpbmF4Y5Qnb4EGAxWdOrU60I7OJw5RKLReIjMkDjjo+TTcLSnXJnD75mnyW5saKbx5XCy6C85sso496Qr9Z7sWzvbq+KbSQPb9HcbMVKEMw9NdL1NWlbsK9YLWOgbpcCpXLL17qn+QM95HogJ19sFIPS1TjSAMap3Ep802PYNlw3p1J698FRf9j4hBawYwcSeyzNw1Ex1JcFpdE1ATupnUvreX+78NMGUaApiKsD9t+OGPnXwEIIOh12LXEIuC3IiSiU9WLhhbBxhXHD3No+z6BkAFjjpaXNiJzJT6oGdMc8fbTiy7evS5El5Uy8mHwem+p0uzyHli5zvxfYR3CDrkhjX5FBAW/C+AO2rWMWzzxP9cbwPMYfjEqmzugL4hJoR5FZIYOaq8MwAQgUreZ3dtwy9jg5Gr4Z0iI71NkjXygwce2d4fjDBg09ePrY01xCfme3qzxyF7weCP9kYaMFZGV9cYx4b2CxWnzatSF+Wb/YiEiYcW5V8Tq14MjlOJlAXT59fJ6MCx51Cm0EdiqBn0MCBKoxBnz7+u1UsMnQKv0cLBVpYtfxT++2I41sBM2DuYyDQrxpy6XhTRipaCnmCNUyEHMEBAeKNwGDonwOdEZXKMljo1fcMlhvu6YUKrsQrkcPTW61eQgztIvVOjqT4Y/5DNUUrmYLciJ5DfuregQDotHD08rBCsEN9Hist7OubymOeRuwhoh2MGhrcZ1+AVhyY8nAP/ICqmh3a1gZsuQmQO1HaK1j0G5gycfz67cvEDPuV9LFuww5gIMNOHOBD7oVU7ehyr26DAPHkEPPbTNOk1GW4FxzIL/IoDIqXoSeWgpCHFVu62DWfrYnfRw3xUkPnB8LwGrYbR4zOu2qbSUtNHsX0m35AMBCPVdWd+gAurcJqvgGKxp7lcLiMPd4ngnZDwQ2m/bDfO+nhcbVLH6vGEzOgjaFC4AG9naUhztN73bjny96zZOs3pQQSrhdHZzI7iDv4/HtG+w8kA0QWbSZHY8tGyLE7oTRXdtOvGnKqTTmUgX0tQJ4XdpTVk5kUJWKVcbpQA/WlFryLt3YxM4pF+lur5dTHVRPEFk3p+lYZmMSLW/69g1jOdOhWFl0j8MkO6OdGYJu2bu75K6F5AF0HxnZFZC1zQDTewOLueJph5U5bVYTr1xi4d9IlYxF0UzrYU/Q33wXdYKJ8/Uid+fr+MHTAjICMBYJEj1fYYrQQo6O08WHE1nfOezf/AJji0RoHfWEkqfqTRYon0Y7o79q/FdJfZFGD9tcj9HOdh+BbjY8CTmYceqOCEUvTyzS4gf7mOXSQ1PdaXkTbKPzaCUNGbfkaR9TeEk7rNKvxVj18hWD9+oLpIRGCj7NIb3zb8d4vQnYapGg+ScaGBan7ZA8dZl1dbpFOBeHnTXeokuUyaNZYVNC26bjJxTAz/AWteGWUNuXAP1QtJV9SGX7Pn8dLB/FhmFWrYK03Wb47DEaUGVjvvTYxNxhMQRFKvAnY2fppwv22NLjep04Ox63KTz1ebJh1ZovUh9DO7A4+tonWM+9k1eRQU4ZZ6DK3XlrsBfaw0gsAsuB9CuHfwAKAExQ7BcH7GrTO/92IPW/BhaSO/UigBNPm2u5Xjk1FuvSYHlPWbeTOMISZ+cO5z1nsG8aALnZQTFuQoH5rpYpTwz7/vpNmxWbdQIs7LFHseIYV2eU7EbqOAcTaKzA/Vn2YZ/JcraDoDm1ayFhM4jr0vW0VfCqa5v2lbSvyx5zTIPOYZLmWfEpZhhdK2xG54JWlXKmSuhQFL00YDK7YRF2NUYm9qYa8OEXaWO3s6+iyN6Q3nkTsM2y9Eba5o1FJwJ5EjNN+kxrszCdKXEOt9di596msB8TARn++n07oEio6NZvX8/CPBg25Xfa9W6sn8MYbsrlBYwgBo+TgkqLzeKcfUk7S55baYtejI6mbZcute1hZdxg5SfP9DJJrNZ7X2Zp1ZCf8+0LTMk3rpzVNL6wZwETkzX9Io7wvtovlfDIo33BbjzB4YEDteaHADtDxcu0BDHlenjF4L+hg2BJjnhFhmV/rRB1mh2Wrn/dwWqOBQdSGIM1l7DIdzdch4Un3Hyk84Ys/rnCnYPR8LvdDm2fZxuMMv4D4anmVdAv7TszqqdbJP6dImfHq2JUGmrMoHVbWXnFPp1N+h1aXC3eCnsUGVo8bQe7Ied92Qe7axTKZt64X7fZA/uWhOzbgEVLYT+Fq2EEdgGNhCOdZhyPel/lVDpxYdTJOTtu+o/TxYjsbLz5fLq+QYsQ+EV7sLJHEFntdZozsWxzjiBxGk2veWBERaK6FYYbbfBbh+EBCqk0Oq3hN2OhDW8UpMxGR2COWZ48qvmLTcHCfMG0ozKZqHgWd1ZKq86QSuY0MT8n8Et7zy4tqVIFaTFq4w8Dtu5yo2ld8HKN/NgNptpDKLE0lkv5+lm2LsnGXthzFGYmBsH1XXY0L1UYb9Zo5axfDzeaMESK3YSziDxdJ8P1CiJHFgAegFxSfgVOEPOxh9txib0+EtxgyLm2dGdguF6azVYPf9VQA19KbSc9KV8DsgsQt7RqsfQg8nX44okVww6JTBxYYHs9PkwVlxWMGFtdrasHlkqdWtyc2DBiwJUFErnEmpsIvsACO3PzaV0MV6U26Jd/VMabVZikFYoFE12I4vCwao8rQ9ZDZIG2cq21e7W7iZd/ld8o+KXAsmd9ru3YIWZg3CSL62V4oTEzvpNS+gzVLiANkJYt9e/40FNY87HZhVulFUisjQUhN/4wic3ATnR+lO7m4sW43d5WUBq2HuThI0J3JnLpI8GQkiXBbE6MD1ZQAC6BQoRrpAo6GydWPlQckA2k+I5spJXvsnh/NtrSMPr/IFyxHwufvvakWr5h0T/lGxepbUAl6gOF25OUzQChZwaoX0jRFyRPhzJ3s8PJinCrLXn6EGBB1XY240Bx4k2EBAANvy/6JXb5/E1BrKGIr5hdFpbgtCpZuKYd+AbO+KwNNV4NxFLYlGdsYpnEfkcVnxHaDLcr/u70Nrex0ZrUwbTQF2xRLo1T37rCtW8X2NdGaMf2lNtJE4GVJWzTUvezenrzk3+qXUQXFHLCvkY4cG9ZJpDaD1PFEN4fHXMyDtY4TJOtVRQr7ruYgoV9KRwnbmV0yRE1sXShCclhZQ3PM7S79Ne3b1BXXgyw0YmnTmGAs79DHNbrOm8gxwheHsibzn46GL/2yNq/5r5jWGK0habmRIEZNKvc2RiKkASQsrBpAHkG8bfvf/uRzuuCER7NSIxm6sd5/TjyBOH9yWdi56lvuw4CxxidmKBQOqvbWbBbE/y0k3ingFqeTQbaxObE8K3PsPwrM8brhJBpPtm2Ypvc0UxinV9zk0susdEudheXzaC0z/CKJ3FyfMnlIPFKVhgTmZwO12+buf5ydhPGbSZWBWAhTZ03Pd0engPwHxA+G09wg+DqjBWKBth+mD8S2KRcNudVjU3T9l3bwUcaZweHsOVtL/b4nmj+w7EYFjlG+9f5LUUdsnYkW4cR129fj84Ir7FcThmTjdXBj9Xna4mNDCcnyQzwW1iDv8JRZUZsfGzi1HIqU9jaysH6rYXmlEHaHVqUHwrkvyCwNQKr49vy6jB0HW7AsNpwYlvXw8exYoh2WmDNB45tN4xDbz6yMxZ3hk1Cs7Kf5U3JBEVjkNgHKE5mA394IiDCVcKGuOlwffsK24UksBe2g9Ur4iikGEtspIUDqnf8IkmNVfN9berTJcE17OtlNKs5u6+OD2M32bCx9mcVSvGQH2MzU9mN2/mMLP+ZPuw6QGArR2jmqS6b+QPJUzUtNrVj9P44gVUf+6ocJgtsBXmp1wwUkRWVObXtblOFjGTYDj1dDTcxuu3blwP2qW3WiDkdvjIjQHS9AvFmTm8s6yWDfnHiCOvlb/sx5BAV2r9ZYL/AdKZ88YXtKozx8raWgO3HNTap3zkuKFFO28XPF2nLZvwQYHHSY9rObCcCWzmxdGXbbxMEQ3PYljC6IfFyhE2YYBZmvJeojzmFDe2QTcIkxgySJmOTYg0UtQGEcbDO+AVaHKteB7kHO/Amthgi2F9gyq+CHooW/dXDqeEvAu7OoPThYbWboDmZtRKbGoldA+9gLmxwqi76THjLenTArsvQtsOHZHcQ2Lxf3bwwH0ncjGUHYGFmU964bvzzaVViJG4EihuGTTszG++iZDuy9g2UADSGn6LEDdK0ldlQ+8Xhe6JOTO/e4ORo363xK2g9wngRYP6TdNCeNwF/TXFe3M6QjciT2i2ww6JfGtg4EKVxc95+9imAdRr68UOAragsYHEFkWwIkCFt0wZS9cBNF797ztcpof5idiOJnX31CPth8VTCJleoD5u10XcDZnqEB5XPEXXsiVPfGMZID8egxqTqFbTM9mlQx2odYQSMrQs3B21V3W6wqyTH1dtXGphZ017mw3LPUnMjTmcBCYDWu5b2mCccCPRv+yjfVBrzqOYwK8z26mCIYlmEzSRDO5473YjBo5KBCJzxeWVAlu3boTxvkr7n2VxehlMMcPeeUilW8RSqrE8vcjdVTA4hxz36H/bopZF99n6uc8fin8VLK/YameM8/IA2Fyhm8irUDnV6VmL1+VKfudtmTll2VD7hYcWitg+reTJ+WuiytuVsrpBtLBLMMu3e7sVnjUpsMa+JcjkRtHa2U1DJSkFfE5pZyIcZSyC09uQphAvO08vfDZwYxRc2NdbA3Pl9OlBTrDg3uPXm9duXHTcbnHYXGXOj2YIjS5dl7AqMqRtmr4pv3Fi7DNKlD2jnqHkXAB4fAiyOtihGB+y6rK7VmUKLsAsJTPU6/HrU0bnD5cDm34/QAOBqnZhxdUPF6YvaxdwbLxY9ihl4+UhT65i747RXjO0Vg8iZ0Qs5jQIYDGVLg93Nv75omp43BHn9Cv28D2pvD8AG8mSBFUoBkTZ+/jBT3u6GqV05+KlGYBusC1qpL3ae8S/NKnj3uuKBbOzqc3arny0O+xRLIDoGWHE8nW/AVhqn4IGoiS0OJbpZ8UEdC9s/uWAj7RekKGClJqV5G5M3sRcD6o5hHLHgpvaG5kv6RArBLJ1DYji8O4Ma/gb580crofE5bAug4piiBTYjYKeohOL2URqX6N6jgV0JWJ/cwdLed+8EWBywsxfZsJmSsZt43vUoQsHm093RUJyaua05mGtzF1qfF5H7DjttZQWoPgxHJs163yJBc/nz8MRZ95doR1L+SvteVj2SP7ULWLxpL78GXC9Is7er6wZgUzJdGRtxJ5jxCSot68bp0M+I+vNCZxmWcL7cj/kDm7LK0S4fNwTIsmMjtXjRzQAlPdftZAnY6zpGGF+9+2pilteRbqK4H+9kpwERso/hQnMGk9twDoatI3uVG/Qffd3ElJ3Qdf+RPXc/4FNAXveyMLy/Ws+A64W7RMLuqYetjPVhpzgNAF9g+kBibOzE3IbrYivO3qbzyzGVMGZ2DWaPrC3O2nx3YHfv7rix5gTsYpvtOizWGjfN+EgI88BSvBS8pt8Vq4MRkbvj6XCYobjTHNFSIrISLHk1bEFov49r9OkXxzf2eW4yG/Mpr37UDLe17jamh78ArlmDTH132PIARRSimBuY5NUNI4yPjdYf+3jQDV9lkyVpa+d7OFa8vHEjj7d1tBeTH8p5L2ZrANh2pCEB1+Xj8fQQr0HCvozzLh0tDhGokK+T1oUlmcVaJxxobcdAaYhvpa04raF9HZ6LQhJccK8bcDxIwUU8Elj4j33CiumNieu3rztM2mgkm/UU9kBTUdETXM7SphBIQ2At2bvoDjnqd0HngZFYqM/NpzWEExmwHzSqoBjDDpi88dk8LlOwILPkZusKD+AGifKRZKvicMawemiZEwj3Kc+SekIP49o6aHcf9zC05JW8Prk+zL/l4eHIE4oXBj0g+72LFYZyVXXwcsAwwF4O5URzCg7PnJ4lli5o6QjY4dARlu4GhcXWpTDwYOWFp5hu/8AZFMUwO1a8eEwpOZsgNZgVgzOc9oWq2KzEtBbyXjUR790dzVCk6sRj7bMksamUr9BfnFSj0p4dswSMp1JBCNnj138ClBzdkOo9REuD0FlQ4tvXL0sOFRGw76tNKPKtd7zESufOyhWNlQF21zGkl5cF/LhLlXB9tqqMAYtZu+L9gcVtwnHehbfnWPVEANN04m5Rkbg6BUfnPICyDkFExp64wDJUpWuLXWHyte1l+7KBTnu0UDjq48Wx3N5B5TLI5ZX7r7FAn5YKmzMXYwWhhXJxWphsgrGvSTlvYWrMTRMHYO0VrQMC2/e788+ugGs4hS+nAbDo53WZlzUOULwlufPGyWx5Ny+OFocwBXg8o80RKHtbg8C6m3jp3gIrXZG4c3c4vL7VWeEAO5TZQ8EecY10tg3Crg8oHopKUOODO6wRlrFgclfXaWx7lwHZL9AVjfMjuBY2B7SoZ72k8ifn6XhgvcSyPMCGwHYErEM1Umr4sV/PLn9U02wz7CuLPsF5fMBkNtwepBncfD9eLm5wxYb3coBOCab4vC059ZcTu7wnl6Hj9CmGVcV2lkpiYNJr6vuejgL2uGyVq2c4I+85ODHekjK2dOdHnr3cwDaoXseMw3m744ph/Qb1/tVy+umnx+4nFpO48pJxuoxtRHrZdS5NEpkD6/gY6qQS7KXxlDh0270lB/DG6acJFld5aK2Z3dzUsGrcDkeDPSOwi/E6ZWNI/CR9xWnA82lHFq+R3RigA0uNa+9AwnyrRzIJ6NDRRF1PVgL1D1LJzBlH3JkOpKZ2jRw7VvI+kv6MYf0KrdtZJ2x1MUfWK2IfU3RCS8AaiVXa3hbnMzDXwSwm8AEa2otytoiysbYfMP0UlW018B3XXG+WkdgUtsRqoMkOT/iZo1xa1Ek2LDbc5GG9Z93VnT7ZIraltNsT4XFiqDEvxl1fjDvFB2e+DOsr/GVCfZdjo2HGMk8ho6W4kwOHcQESqG+yLXfBxB5BEbMIhQfWsOLWAcvOgekMc5tWrP9Haxe6djywHzCvGPdTKhmwdstE5FAQBC4q2DLICypXNJhiXGEDyy3iTM95AK+IpaPFVmTlbMhisbDoAEw+y8pmO6xBJGz1DaJYyzpNzBlxML6nM3uG6U5NCca1n/YvMapfZZ3DdAhlS+piH/ZwnPjmyQKwOKGsG5SObtDJz8Vw4gkDfDZ0u4SBQPNHTRi/bDHbOnta7DauXXE1ZTVs2OGW3tOJH7BZz7LJiBD7mpg4KevbD5WftEfzOeov31yd0aVrYuLH+cUFdYPQMjsb8WMuoFwJM5UMyniHbY2gxUzqm7SaFYWRGmmDX34yUezrhOyO0z2CVDEH9onQXdeX/2/vOhQiR3atc8459eX///KVVElVds/S0M0wPGp3GOghGB9LOspDBSNIeythBwA/NHHv4S0eedM2rTLrqIbZ2zqHPbG460xbNMOn2LeFSXXYGcXhmjtpgSXIyuEcUhnnieOXi7rRt6GG4LNflrLOiqbYbPgsuE+vy1wojPXoyyJjPnfMvHabNd022FAd4aIDlfPXbizRxfaR5KmYFg3k6SE7uoJXltnIPrrz+cG9O35K9b40sRgOYv/GSPFK5IJKLC89CAcbT62SZa5dOwiCWApBWGbs+9AlKSg9CS5pxN0+G+fIpxT/Ow/n08s01GmISzTz0VLCiCtw07BRBToLoU9GdMIsUxxRYl1kxeO6kgfMwvaoU8fLGx0mln83SOResncHuyTj2sC15ZNjsNEOIsULdb4N7rRNTJVGElilgC1/Z5oM+yrXncOfdZk6SK/09HZvfQEoQCJ4YlaAOD1XAqvl0wBe12Rt61DlfLJcUk+2tP4PxhQljLNBPSLFdTWAFX3aKj4h8nYD2tg8y0ctsWeRPcoY98dqXayQdR5xYx/ebRcQYFVgkXsFUY7F4sqNJaCy/9Yhdd2YmlRdHUOCT1p1qX2deK8WJFBwbxKTzWxjkjDyGuR1N9JZL3/QxCas/GqxAmLoOyhggfme+XoClZ1lSGCJ1SwGFciUsFDHtpXV+mcctY3NxuXikiTQe+q7UcWXUZq4vm63Hfo7fqXdZrHetO/5SmOY7WmweOmi4cdLnzKZht5C5edYHs9gamKpzrAbaxbjYuC3KyeLz9xwszTYgm4FT5DERe7jqu0xepT7OrdIxjB5ZBMmeRJoAIZSfijQEZPjlcyeJXaUEstVcYAhxQxT1sqn1pE5fOUIYXBA0/VyqAiP/zNNXDzk7TwC7CCAVfNzVZ6dxxOTWkzo2A2BFe4OhBjCCpPp2qja5Wzm2jOtiAWuywrzKfzSihf8b8pFyxhsNF02HWvCN8TsqmCJtr0orsx+91XIv4crg9JnA7tg3dq464l7ytIavJj02+nh90IV56kAVkOrhAE+AOpfq9QOn8lWwx1/KBv7ELA3Dmyj1YNweGqckBxkDU5EUeEJIa4iwjLWMQYUTwl2MxNAPHo5oEBKLAwAWbHuujjd+dta8ypQMAjM2t5uxyHjr/wKNmrQmIDixR0HuEpjW0VcWNmjsR73xPV/sJEiqleFqy7RMT2eaZpPtHiclSrmwAqLRe4SvzAooRIurKxoaMqaARw9krR7fEe7XzQNqUFFG5tj5DbIu2m1ANXnGIpQ7HDQibqTUr5ce6YPVMM0uHLpLE373JV83l8YxbCBC2PtB/4n9J18e3AhgangfVvFcRRChMllZLQ/u63y+//viAOcfKmi05I9LRZ7IrDSfZqSPGUYnZOQktvFhVcCKzUxg7TKoEsqfCRp9xiwvsOrseqaWNmuhSEvsFWmwgyAvl4D16PPAj9rJSemeBohxWlSyR0RdSLo4hBbePAjO8gH59iWKnBdmHLg+UFStt2AzwL1gKSAzTDOvS4yhFRY1uYPwsoeHBicnta4PlcCa46PPwWLqcCOQhVnWS4kdtfhYqLYEFjTo2xSv6ofXR/7ELA8DVDWZal/LgMWJ08HUczjiZfyypDtEt8vOoMTn/83sjpEYrk25g2UQ+a7PtZTnGA4Fqa28hirWLwwTtMcm3fBueLfAcb8MUeiKZjgZHEcQmUljl8q63a6Y1n52cDehP1sFExTd2e1HVnTjWXuTi2AHYWNlQqEIsskFjcuUGiZnWCiVD1Gih8CthGxpzytJTMGXyfHRusk6ZZLSDmutzr0AgHsKTZBkzun+gm1rVA2ZPWZ6/rZyclUcjuWSYw7TuE5dJkqYdeWMiCzPEvTNIkjWEXMV3/C75Nk9V0FrOT1Bt2q0Ie1k+puTYqVyC5aYg3uBOSp9qXErkQDm7KwbWDndQkb5GUzz2HAYqT4eA2wWKjoZ03mlyoL3A1VhCOgEojGH3eBPQrPDUsisScbq1gxhdXcpCSanlsojqnVTT9Dy2xnmSZCybr8jevK9+Vx/TgtoNFr/w9YMbfPHoFi2KQiVlpdTrZVqphkAQgxBlXMJTa/L7GMDohpSWpFFggs+7Ksah/bHvsYsBgt9uI2dQs587rjBcWux+7RuHJgr9A9jtSFGkeVyzk7OjL0RD1ZCqyatbfNsDwgXM8BP6o6xz5P4DBuFIXkRFEUxzH8SwoTK//4TfQ3q3H/07apbjOhiBeVkV11iseIOykOpYBV7o6S2E0hu67YvS9RbboGQtNuyJue370m61Fg0Xi5TYzLHuRagBTRjopmvq+J2SXD9u/GpMNmyfhJZFVmR9hYuH08V7YOTBqT7l2g3PYNNjCJJwqmgTOufPFpf/gWRwVjU5oD5n9Jx3i9EFgtsTZ5gkparopzlFgLUC0NOI2t7GRYosWaVbQY8ObdBU+PAstXETaBW+BMKQJsElfdegGo0DnssmMYOQgzxccrX0eT4pFyJ+1AqPkTuD56AIuT2nGK++DewK89Dvj7vV9DcF2g46IciH0lRlYFKFZdf0pmFWgjyyU25xK7WTdJnmWCEEinCmK4d+4KG/IAd3oMWGRPbu0SicUfzTRxAvWJMhYgYhT6uQRgQcaGsSea10BXqmJSU6wHUE9yWeEi1kdj6x1E/m4obR+A6/1nhQn/ybJbuSLD31Fb0EhhMUEWfrGeSOwd3XbsywjPkCjebroON9a4vmAFD3Cnx4DFXLtTqsHXkOcvI5yzVwzzrit5dPGdCkLFMN2KZuhMK2sWsxmwitIEOVoE/VLsUw0mOezulYfvQqK+sMKVyKuV3xEhY82d2G8Iqz38AiX2jk+47zC4Lq56ESboccKvG4qg2gNxpweBxdiTk4HEykkUTRZA7hJ2O8iop4ZWxbcZmcRxMcNoTGO7cne0xMqyGFXQpoQWFrR3jOd271bGnzigh9Oa1MhJVrwQM4v/6adQESjS+MwltiiEjbV18YF/YA9ZKtotGgZsiPMNUmFnXwcsmnBfSGzHvWcP5rGJSnHqnqnsDi9LiBw3xbqYwRxTYNVRTEasGHWwklvJi7mhzX12w8dXwzq0uP9q0aK6mYEnuZDS6vGwphWIfKzr50UuCv4s74F/BHvIIM3OK9k6MMsQaYkR2fJ1wBbCAyxbyYmhLZYJbDEsm9bEZlAR0YbgPa5kocOJjToZixSTwNMyTcqRlXdxW7vcY97su5jxh8/tCAOXPZAgq9bgCJIHUBelJHbSdcXKxipVfLax2t2ZGthoJyvyGxxvEKd5jcn/9/Y8fwDYWVjxUnYDdOjFBnk1rlpgCaxCMR+QlXHT4TTsVEosTbSPZ1pMQk+LjPXMHZOl4r9iRp87WL0d4ojhXSdwVRGOiileBSikKh4VsMiKtcTaxAn+gMNcCanhwMJY8nIIHwxPPArsmyuBlewJf3QEWxal8tXZY/0wHrB1Fid3GXqXwKpixVpedRnbRIKKeuXOXPluWNhZ9yee2waVgVl7MS6FImsu9OZ7i6fJUMUjdXdgvd2lwDJgh1IAi8wURyx5aVGv/qMm9lFgAwpsw3QGtpDFVTuvMml8mbRbx4j5Z8NIDexgmdeRAKt1sTZamhaLopQlhhrFP8buP3U2GDfq9bJFSM/SOKliEikWAQorcaciT3l+R2LxNm19gcs0RK9qhTWCWdnOD5vYR4EtBbCim73FgKKfcGBNJbzp9/ZjYU5DWF3l1ocLVUziTpYq1mPjQWKq2GO36lW43gDXIJ91ydt6klc7HyvCZFYfpQnsmRWr+7RBrF+VxPQ4ucTPa77V7iET+yiwqwRW9twVOGiv7heDORkKBh7FGYEdpcQacWLLjzVF9mxkBQ+FmztCaNx9lSO7AVVsjF1o+h0TWSsfq9ue5YMKg2MEsJlOAtjI7qD73VYuAUCpgd2ffGPgY0g9CKwwspWc3tWCKg6grJeJ5aFt62YDy7yGqBnNbixlYk2JJU7sZOAqszuq7nOHlltnWP4bpMfPbYKJYdWiW0RWGlG8EFg9XYTk7c4Sm11JrAwVA/0VFSpMcDNkpmULofEHTezDwEYCWNnxDE2fYQH7w3ZZg2I9hXDZx9SEDuwFE+TJCEyoWnErazeb2ticGw+3lz35OK76XCjzhDNDR0k085aVlXS4m9BS7kQbKa1UOwDb6OzOpSpGYNntbDsReepDDzquC66J391A+TFgW0meMP0ggM3bcaMk+PQ8HtC5HLe4yGEYpUbWbqzhxxrYWopYVCvgHcVbCwtcnFcw49h1wnI+9o16OWogAglSkES7TttZjQBEYjNqY22VvJaO63QYnIB+dsjs+FE1wODBhwLFHwAWSxWdom1wXS0HNsi6YbvOw0p3Z6oQWMKHLTd2GG0jawmsZE46XIxVZQtMP4rGZyM7w++VT2Z3JukzUHVP0uRTN9YsZzMk1iPAXpT9rQChHn4HeHpRPT7WtfMxYLnDU7ZNXUHpHA4rAxurQ8RaTKnEMmATXC1q6OArf2e8lFhbYHlbLLu1M/z670vNPnA6mE3Tk/Z4QxcrzawjxVRizUixjFKcbSzNf/F4MUxzcEW7M8MXgY0bbGB9oI7tY8BiVDFJoTQhSTIoyKHAUv3LLx4v+BiZBCSdJE/KshKH554qXk7I8ja3TU0/ZT5P2j8zHXA76tQPkvY8eZnAqszsYrZSyiGZVtqO/SGlMezmXBIoXPAA1VlFCZWgmLJLeB3b/Gpg0eHxoKQg8B2vwG0yKQd2MyVWNlsgsLnvpp2hgq0MwCD5k5zfdSGwKuy0SBMHzw2k+sPuicp4G6HjuSe7DcwBcBJZgzzZzTvTTJnTHRtLtBz2puAw5JRJTZrmTClCaifMcK7fg87OB4CVC3j8KI1cJ0b7zoA9aeJ9197PcYMp+mlPg4lmsEIXUNh5ABtasiVL3GyYso67l550jgH687sFJyjeEVnBoIz6iavJbCTRPjYqQGFxEJUD2HALeFWWZZYwQYXLcBkzfbQq5oPA4iRm14+zPPF9rNtgD9V4FUdUErvfhtSDLVIaRoMV6/CEEVW8cGNV8lOSFxiMNDO3IGqfFVq8LRk8tpNowjhPa9RVirKy2O6jPM+g+EPkSRlcpp6R40P1f5mGDU7i8aMMjd/4emAxbhmmRZ4we4HxijDvLmwsuWomsYnnpv1FrJhqYoLseEZWVjzpLd4c233dYAtV1DyHQB2wGsgteaWp0b51QnfVZRQ6VkxUsTFiXPixAOy6mTdokxoOdya40Bpbp2HNzVycRR/RxB8AlrfwlHWZFlXtUGDVs7dZEsuAjVFiB7WP3ah0GgyRvQwWq1I2aWbViCf4G6wQzDR+gqHFTs2wO/k4tsSKcLUseTIElkqsRZ6Ke7FilFiYj8+BzZIGGy/CBCvFo68AFnvrkgbWjEpg+5F6sdYDyRA++shDG6sdHWpfFdR0f6Phxy5EYkVJikB2g+d/hr3LyX+j9g5cUQmphkvt7lwoZLSydFbBdZOHYPpcYimwVkzn2FdY8O5B3KlME8y3BEmO61PeOzD+U8AiLw5LKGQrsTQywkq2s9lQWB+3HgsRRuXv2AFFFVacSPezEXk6qWIZ/cE3OOBinD+FKYg7LKz160GDeEWfVNrOlNgLVUwlVqjiwlTFpk4GYH2Q2CoPsXUhzDDD87gm/giwyIvdrOmaAu26F5fjfHWdSi0zifVdJ73I51gOkEGKVZ3iciWxNCbPRLb0XL/6fAUUZHSCbrlkw3qClHR2NjFK8a7Eaj08ERtruTtEYsHGej0T2SoLXL6np/gQJ/4YsMiL47prYAMjFNGV43pcXKt8janiznfddNABCtoEIFICg3B3FCnWjQBEYsmOUS2xGywIid0g/GSYYm9i3w3aa9Jk1Z8SidXzFM82lrR4XANLWPGBrNjtRe0ne8TCKE8+xIk/BizXxVXbJDC7zI/TalpPkWJa9cSA9QDYU8OzIboq8MSf8Iv4hCGxm47ywZ8RdFb7KfZ062OY2j9z82qb1E0Po5FOrHJ3rlQxdXd4t520sespsH6It8yPdZ22qUu+Fj2Kk8L7mCb+ELAYL/byug4xERzn9byJYizzcrWR7WDp9WCYWMPP0YFiIrGigViNFpG0WLIn49YvPbsp4X83zv3hrBHuWds1WSLVa7b8GjbWmlVAU+0S3Vn6seUoJqCcz7GA4i3LDBsYmS6MU9SO791n92lgxTARnEoXME3cYvSTBxH534e6dCGxMDpab1GiAqv9VyKxBnVadImiyu6cAwcrrFwuP5HnGQvQQ8sf+JL6YL1HnuQCNCtAAb8Rb8oqYDKbYakOIRPoHEKtRBiCHsaRC3ERPl4U8wlgee6OdwrFKezD3XZiUhXI+lGEVHFq1sMQDjWR2ZiGkbUVMTGxhsRizHhJ3E+FFhOcW3477oz+Wo13RdhLSSyZG4NbZWjMaaKquCi4xB4EU62M11G08wJ1iaIUBy090j35OWBFHQVcAVMXWSMJPLncw1A2QmJpLGI0MuyT+ktV9el6ccPEnrc9q4Gw0MEULR8U2QMiakEzH7KrTJx9u1DFWmIXoomFyPatmBYI+7HEL6PnPDFVrGPFQrcdSiq2NcS8qOv6URSkBXrVD9ZOfAbYSQIL/QcFDhXR8ir+0CZoBDZVYQmNrIxFaVSNsTFEFRuRYsmKNzHjhydOl4H9lPZjJeQ3XNxbqqfkSmJJol26O6YqRjbQNH2BIju07LdTSQDRH0slVhkuzUeOY2xRXv0wDuO6wT67D0H0sa+SKR4nTNKcDxUhupfoFwUs5Bl7YmIRZOip7CA10A1YNTNdp9kXQ2IXZWLN+77yhdJOBtmAR8HdsON2ViOitSa4o5Sl1qASOw7sQstinutomOY266exG7XEUmCpgT30XQORnYok8Dw/yvJqwGKn9w/GfAKwJY9MxHGW1RdNRgf9aLsjsePYtWNTwTt9PQyd3jOqI0+mLpbGTEWeTGRX6Ad3wvYDZrZDeYUZEDyYuJpCSwrFN4s8UXenqacshSuuAua1doBph8sXR5XdYcBK8qTsllJy8OI692WWRkGct/2cfpQ6fRhYpE9umCRZ2U7nVnYDWIw8OcLGmqdKcwFxXvaWIp6JKtbFpzIFYMrsLm70zpxZN8XI4iMye9uBpFTTTr7fH47O2sleSolsFmTcja19xJVB2nZyY+pJFWv/lUrsOrUV83bLqp8X76PU6cPAcvoUZWXd0tCn5k7qY+HuOBBS1MiK94ogFcBGca9ahE9ZO9UZq2uebFw5ldqnwnO95lF5XSrf9eLx0mGlcJpFFDrypEhx6uXcj228cOCJu6oeRNpOBCgKJE+UDpsexLZMWC0+zphocuqvBRajT37eD7yCx4CWXLZ48dYLd0cp4QF+1ywe0hg+bP2mDfHRHnSweFYV4wvJARgSu8qZ1xLgFdoy8geZ8Q7zMcN22+4uVDMRlkWoJEAx4dLCJJ0iFNna76ugB1zjcmh64u7kTGIVJTmojVU3bltxNsOybR+M/38KWJwg42bLYriwRBFTMsVVMQV2KNpxzCL2XpIArvU41kx5McU1EYnVEUVCiy2J3Q1ivM1l6ETlY2meNvbCtJz37Wy4leY1IlGnAMU61yPDNWGXCsg2fjdPgOwYZVATw+2skth1U5AeVG6F+7PLQfbtR6NOnwKWD7ndNstYEJ9bYXscN/Rje2Jdu7DJI3wvSRvAFWqCWubkmRJ7oYpl4EmnW3YtsTtD1nP86oFqitsRg5mY9n2zWdIflbICFqOcQ9ynyJumKGe4ghqugi5O0Z1tB5KPLcbFeP6pN0Hu3obzWB6uE/88sLyLZ9uIv2poZPoBk1jPNSSWIeuEwnmNnZq/1ziJWVcs0zvLYjqypsTuMjKP92PrIs9Np3fD+r9lDF2vnJarUIQ9upq8Q4LFeFGtm4jHMHR6ngaonFQMoGCWR7PiUSo5EoI1jRcGSbbh477Op4DFgHG1aIeVFIhTLsBtrO9arDgLwwZRbMIo5S5sGqKdNZ2dxRg/IW6jLu0lwIpyUZjI5yfvTuAdCaNb6YRDnJROv5NnVzkBWUlHAhRZFPYYeGK/T47MeEzCsMdfpW16mzxZhutkztiPiT/u63wKWBRZbwZ5PI6TO0ZgBVWMFRQDDxziQMU0AsYEuDI9nKCkxskISozIrDCvdEKmklh18y2pYqwSUiT9O51ZRuuYLumuErByBPgpxUMkdpOqOE2W1u8h8MTeRqCUmX2dKh+cuIpR/4ECS+I5OmRMMMW/Fufjvs7ngMUqq2JVwJ4OLWaLPJBYRK0rB8CVcya0r2PCuDHDdURk+54EFElmR00uXFUR20mmQHyPCgZuXexWucIVbl/azSj3q/F9zt+bQExsLMwBXLKEXR9gCrxpBm4MuE5TyRgUsqhp7GV2x5JYfa/MW4i3d/obwB5YrjhvhxHt3JVqViTg4MCm/cQ3dZdpxnlTGxZBLRhUmqAH20RVSYysIbGicEymdqjI8tIyAQdWkLvvYca3AfKdvaDWq7UrQO8WuCux+JY9qhm6sU3ICBM+j1GeZmhTyrBEv0cDe7ejnWIsBPbRTqznAMtFlllZ2xmTF3io1p3bmCKwIl4YesLclm4u8jq+LzIBud/K5A5355SJVapYFp/S5A6Rtn2dUtd13lNnjFvUksmWTGm2d+t7U6WsjCy7oCISkafCqTktGN1AJHZSp5nUnCcDWBpwOt88vLnv3j35XGBRZIPppqWVKpRDCiwCy1s8OIpZkkUYiGiDPKxRPccosezdOijTgbJikQwT0yfuSyxRoPsK68yT/25030cPxj7LFRo2spfqWOliJbFLX+cpl9ig4BI7xex3xN+hDIuQx9T4CjRrzpNxw+TbQwrsQzP2nggsF9mG06ezOjk0xLcx952k55m5Ih7GLGZMCuwrxiYGsK/AoMaayWtbDDJUPClciY1VuK7IlXThrwJlXSd2Vyp7j6R9Zqi1L2ZT3qnIUoFVRl1+rHTx1C9rwm1sh3Z2ARs7ReDDln6PdhYSHbbEntUvOVgS88i006cCy0UW6usucBXcidvYqeBNWeMw1ujPZhHHFLkx8iZgUIDrOHXNSBZRLiQ+oSSWamJ7LCnKGuTc6z+386xAU51hE9kcIvLyDcnhWRKrejjZ9Uzg7iTpgryJs+IMwsScFXMGNbYGsJt9r6y7d3xaYD8HrLCyGwJrlkxIiRWqmDc+Qyy4LXk0Ig8DjDcxBhWlPFLBXNsW3dhBiuylxP7J3ZHKeO9Czwm7PyZ54EZ7ibKk0qpSbMn3lu7tbpMnkbcDP3amfizz39hLXB/HRS9WoBlDMk/ioDTzpwX2k8AKYmwS4tMVa2CZxFYNZ0utG4kEbOxyZjzWbizCE8M4T4bEalosBVYb2Z1WN/BXjgNnDWBk8RraG0YS3aSlUyaMx2SXwn8ZYNQ2VoTDWicR5aeR2/OKNow8IXOCkPEdVXxJnoZPC+wngdUiq6Jj5Gq1H8uHi4DE9kMGqfWp8Zs8AseW2VamkyduXxmDghtRD3owm1k+Ic0sRZaMmhX3HF4ZE9dNhvsBKMZ0mLzKFZbEQBMptXLt8oeQRDt0l8wgsa2PseKF8aa8RZ0MseKIx4rDsm0NiTUSJ4dxw/B8sF/nicAemHAf99vlg6devE0NHy7CzGsflpw38exOrLI7EIhiDGoasnaiS7xVol2TJxtXpSzl38xKdUxA0v6eKr7Vvuul7boboFpg7kT1WmATiR3GZWW4Mjub8NgEj1KAfR0ZsgzXnHHisT+rYlNi9XvjJ33YJwDL2z3y7WaVTBgfbgzYOnBxagzQw6ACJMGoRn0i87FMhEEzJ8kQl9LATjz+b4x4EvfT0MRWvm3FvoQNVe29yOISwf5pmMsqsro2strhUUgaDq2S2HUu+w5whXzsEGfwFDIGVSNvYkq4Z7hydyeA5W0msCd5wBewmPjRoRNPBhYjxu5IefE5WnHcli504macB46sJwxt5iYi1+N7HQ84pW4ufVi1rZDGnWhuZ93k3RfCq70U9kP7Kna8O8O9gHXm3Wo0c+yGHr7rxNpuLKPFkT/w4lN28TzD03qBIICxWyBvmKXEFqMsr7/WcceOJWwPDmJ7PrCY5Ek32+G5BJZXvoxt4Fccz9RPeMCp9oMGcR0SPyO9sYsJq8GeTnd7UzhjxGvuklPTrNDMNyhU5ftkLCW7K3x3ZXBPkSer/nSIgg6BnZIg5cBizROWxkR+jpVcBNhTGyUJU4Cq8T6V1nkWsHwZT3OzKsRtYHsxco/nc5g2HtG+DjxqzHhT52MMivHHrBBlMbr61GwBMJUxZbVaowImawlNsxcBqK0KoeZtN3L0BnHaybcyQL2Q2CkfhqBdgDdlc5rAVVf+wBgU4BoWY8S5MQeWl8acQ/7kxqGofKBx8tnAIjUPjjvhJwHsOoZOWCN5QqbU+8ydjWOMVAxj7TH/ldnZid+EslNVxTZzIhUUK5FS/YFBavvI8cLShvXYOh/qObC40gZw37XU7wbWlBVLZLEXoB3XpWfIYlUMQxZxRQY1IW/iDGrUwOqmrDPABw8mfrhw4onA8oLF5joRIK72QGArJrFtG6Fv0wVVwu1rFjN55ZHjOuYPdyeSANOiK9lWM2tn5QAMiVUfzbAJOrSV8Q6TNf1GrOc1qsMtE0vDWqbEkpqnaYZLY8gmGT6GaVoHA1YqBk2EfGGMy7afqcTev1XC1Xls6PSLgOUjvSazMsZ4HBmwU+QEJaCXijoYURoDoUSnwYzd1DixCP+PsqxY7twxnFhlY5XEXthcPF3qOe5k4nrgi5Uc9yNxJGR4txWzgajKx3Iju4jIU+fI0pjIGURxsZuJ3ycpiCqe1gtVrOLq/edjE88Clkcp0vUwL5FeLS578HKYiVMkGBIfkzjiDKoOwOWZ0OSGgkGNalgxZU8EXCu5cw0ANM2mjhNvRjJgwA1QCxbSrPSL7diE4sUr/Z6nkOKEFzYnSdSixFYhVrVN8xAlIVaNj0XaDLOIPBV/6I8FDeJ/Lr+uzjOA5XVt3WU0UQK7RI4LcbV+KKAQCOISHdhZ4E1oZ9EUAYOa5q4TNU+TXJ9wQZ6EmO7nEAKJD64zlPiPZD/07SiZexsWp6di1/9rib0seZISK87cAa5xtvR+y7s7sA6V8aZ8apBB5SGUxlBgr9KcCCtnTo8P/zmfpwCL6iNYjzOyoqTn2CAgkOEg6jFnyGI+B5BF3jQBN0bexOzsVBfTmTyJ7qf1jrtjv6AQmWAfUiPDFLfb0saOmwgPVmFnEqXd/ibm48LJk6poW/tiWaKMsWJAtgp6zqAAV2ZdgnbKA9BAMrtTltNZYhXAvI1xfwImTwGWb9AqsUZLLQcmsVD2LpNYABZ48ZTHgjf1QRpgOGrKYkhMs9+/DfNE9A2rmidLYhdDE1uupoRLhu+XNnBcVSZzW6G5B8eHmBEIw8ISlI1vbhTHaL9rrdM0R4LXRXmI9pUxqLjAh7OJUB1NkATAhUoM2IUnvq7ADZ/DnN6eBSxuM/SgFJX5PDw8oMHFDAEMT8tgXjEEJEJXtFNWTj7yHI/viUqn3G1kubiYaavKJ2h2x0TymjrhP8EAAkfypxsj564TTufPp8JKfaBTJFpJrBRYdkmBL/qeC6fij+PohnxawZwCNeSNz76UWCtZok/tPoc5vT0LWN5WGYIyZrfipgWVXzwDG7dR8kz7EKeQekb7WgVY+z9EeR4NvPirZuzKlthZd8YKf8eChJaP638ByV3Bzw6ybpxHmEkEQxeng6d0rojvpiReRZ8MQJXAksHxeVnEqFWqsA6bGUtPyyxBZl9EVcCLpXsC7J1gDnbXfTZILM6TgOXxp5KOyqQq+cCShqQfYB8l2NcCkIV8DthZhmsKdnbgpSR9PdIGD7sJYOH673SrFcxKkfIxl7OHkzrCKMIZO07SLReBRPpYGBGoO34skdi2ZNgCshCX6ALGoMawmBmDYr9EEQyMQcEyhKkvhSqel6vIBBzcTfjpmBM/zwJ2dUgy4LAkVgE7dg2vbWLIDsCbMAaFuI6ALC8lGQazcUerYtONJcjQD5Sh5CitfNOiWN4GnSazYtLEX1XCaRBj47sbtlZdy9iBG8uQrf2RXW7HYARcJ4guFgH65+wpZu4OpP79sijtfmIFcPMkFxbPs4BFZ9aNJmDyXM1ZPfi48XkcyzjltYqlz3nT2IeB8ONzXxT0jRRYKbQr6fCgTVk0QEE7KsXr+zYDqGGaZFlbp56LC40UPrsJH5Ff/dbwY8X7uvp04i0eRRCOaDj6MCzxqqcsiDlxaNJakicG7GwnAQ6qiD+XXtfnacDysRTFKsbpqCJF6QLxVd5TFRS8b732QlFcHHkl72Sv3NioFdepO6MfS0usIrfCtTRkdZfAbmBak6pq2nksGLDTYkaUDa+VfwMjEHUSWSGxImk3Y+Rprb1EzHmKvJZfe+mmnC30aYXAMpNQcnfHQPVQd+gTTVj2eR6wfAVpj/Uw26bNiHBl2WXH7dBVEBcfAdcW7ew4RFkXlBMv1UQ7y3Tx1dR4qosNISIuySUb2vPYc3PmQy3bkjKvFlqKzzKqZPVsaCmoBFhBz8cRJLYOhyKe2IWOYdUHiGwRjkwbA65hM/RaYqdLiT0wNPHRNufzeR6wfL9HsFJg9aVD6Vjc9h04r7mog4FIxQAlioxBTSPwJohUTGM7KkhV6s5MAthFiiQZa1pYrIDq68DN59tx3FZ2FcWyGpFEpXMVnsTd2Q1fylTHsvy07Zi8BuOyZDG7YNDDyKAYrvMEyEKOchLZnQAlVvuD+g7x0MQTYoniPBFYzoyzlYYWdZSCyUpU9xAH7oMC6mBGQLaLU15AUWEpyTilcV/2V9sKL1QxcVkosob7Cf/CtKMTVsxGHLB3uhQKfKUPAim9MF6558cSb2ed87YBXBmDSoaohKtlDKoEXOcpSRFXkFvFile7/BTcL5zblT4PjGcCy1dVNsJsbOZKJVho1fD5ekPgdJxBFU7KZ+71nid67DK/oUMK7NIYJbHKrArxoTK2kbQqJmAgjHg7tn2MXAbsVXGaSYDNNO3JqVL+jkA28Cfem505JQ+q9G4g6iwTp+KkQQELrNha0LId+TMZMZxnAssX37nzDUcpUG187DemiMKa953VAbez4xCHEZ9fUAUB/v7Q7VHRpmcisQtxd6jjqnQuYT9a3NhnAy9xY3YVG6zELjcpsRraXYWZLE/HkHz6rk60r2sfhw1GnqY4Svhll2HYIq5DxGzNJCQW3Z1qXk1U4S/0dD5dDkPPU4HFnLsbyHYs1ZEPwDa+G1Yd58MtMij2S2fgz0JrsN8PPjAo+Iemn2xNLNyddVHujhTTnaJ01UqFn1yFTgSJui503Er9Ow0U2xJLVDMBdNUfKxu7TuzCg5pdIbOvzJ8FBlWEU+83M9rXSRRLA7DIimcqsfijjgldiuqZUDwX2BuGAYrjkCu+dEa2jbyg6Jgyxv6cARgUlIxMjEFhvIndiXJiL0+8D0BL7KIkVpu1U3CYNEGfeDH7lz51onG5rW3g+I0Bl8G0DLuqZf5CYmlEcZjXZQwaxodLdsEM2bmIRmBQDeDK0IUYVDfy5dhlWc201457ZdGzknX6PBfYtxmRbU81i8fRp4GXd0NeBtByNQ5hEWfo0RYRtgYzOxuUvJQEavoMAyscWR2fkDUMSnVSb8cmPUCfSt+vhv8tjB6H3b4bQm5r7938RtYjov+SqphbCeblJCVeap6WEfb2dkEVVejHJlndTQgsY8XVYtlY0Qvr3p6KxJOB5dWo3kK6tESGZyhCN+2myuWtWKo0ZhoTh7diTa0qjSESuyxXrFjRYoPeaCQMcGEZaehF7W0uAycaDO19CjYZfJhQ7nuRJ87nlqV3UvEMRg5316bGESE1zDVzia0qBNY47ZM9HTzPBpaXtoXrYbk7t6mM3KQZshwnqUCKJ+IFt2UowxJRFpYjlVjZQTmbZYrKxm7mvRdZWBl2IlK7DjHTgtilGw+7+GfTjNLA0x2lLm2sGSvmEjvFeVTjpZZxjiWowBcg1wNMP61AYmFxJwBrObHcg31KEpacpwPLzWy2EVcH/tymJnbjuh6wWxSfYTCoI9rXHMrmgTf1nEFZQSe1OVZ7OxYpVnqZECKqjPe5CJ14h6Xn6XkwATWuu/VNtNQbAqskljlT4wLNACWzszXnTWhnZ+BNHfhuGHXpxo5JrAvAalaMNpbXhz/XwL69AFhhZmurgPxY2sSNUCABWayDAWSRN03AjZE3MTs7dYORsxNZO82I6c4dS6q0nBpkFuaNZE68trHnZMt+gf++GYx6P2FsSi6V2HWu55nhuixDULMHaOIMagDeBLkehisYl7Fl6oI5BlU9i4JmuC2baNR5XihRnucDK9a4t4daWQj/3ZaOMdOKDwQNYz5SZYhi0RpcRFHBvb0oby4E1iqgUMkdHYXYtu0OEOwfj7Uv3GiqfdfNL7YlUdt85sxESq8klvmxeVzh0zdEScyzFnkc15jD6MIk4fPIOhNYefKnVTmZ5wXA8uV33rjfNuLugMsBcVSwq6Er5oeUjF7wQTK+L14qop5sUtLVpwrXRQWe/iSxpnzt21Q7YVdAFH61v0SFJczAhBLiUx2N9KJVgicJZqhUXKA0hhdW8tIYQBZKY5ANnoDFe8MjE8/K1ZHzCmD5Hnd/O+jmnW1IHR9nMwxRzmdaMaXcYA8Es69FGQ4c164ZTYlVwNKWLI3rLgR2JRJ7zhAwihrUmeuE1XpfYnfrj+E16W+r/FiBa9PU0QTtnuyhDGt4IoewLmKEM0tabDebp/ZKYrG+0ylegMFLgL0hHwg1gQLRnXLHizskv9OIrivYV0aZRh6XKABZLDmwyBMpUjRWKa3GnSfSpyHZ5XwJGCXgxbCy0ux1Vp9IlLD+Y6p2K2SsbOzYr0sJyBbMfwU7uwxhNc8Z08pTFvOmJOYGKIkl7g6POH22Y/LyvARYkQ6Ib6TR/Zhzx43qkvk5XFh7UQcTFD2W4E55OECJkM7V2eSJBBSNqD/96JruMH3au1gdkw1k2BrRvbbk7uY7l26sYMUzuDsM2TIEsR2ChtFjuHQGah6hrAbt0DCJ9TSw/L6s3rND//q8BljegufkJDF1wGbWcMy9jG8aqnhrMEiwVwiL60XjpJsnTXfH6N0xZVTf+d3ARMst+2d+RU4+8k+2s3IGPzYl+HS0jZWeNfuv8mLuc4+hzx3aufB4pSJjUNkwC1Vca4ldOSF+PnGC8yJg3zgpaHQL3g2KyqIh9zOe7Kg8QYgRWHyt8KKBDIznZTGLqYr14HgdHTaY1CUUu5j+67jFeJLOs3xSX2fXep+wYiqx/IGrfLSzCGzDH8ncj9G6ArCjlFgCLK+afGZKh5xXAcuHUzitKnq6rSVQF+wDHiEuMXAGxYws7yIF+1qEVlWMrYqtqmLClmTg2AgXEgjHgK8gFxJLgk/aoGr7bCZkryRW2VioZgMjO1egipl9rUfmwi5oZPMI5hoxVdw3gjzVCOyhHZ0XEGI8LwP2LdY1UDiUb6t9RkwHHjjFuIQgT5MgT6CakUENs5JYSp7Wi8CTdfPviStTvXOCG5Tr2aosJRp5v/gmhkqgRTI6QDF0y8pwZW/CaUb7CsEJCFIwUgxBJ0jgjSOTWNeLqroRwHJcn5qqo+d1wHKnx5uFib1tbegEMEN95O4OxqBaDBhPY1CWwQDmqIi75kSK51UndrQbS/QvaYO+xJb9w5wCU4nbmX++VRROTOtG3VrL3yHvEmjLpooEg+pCtK+MGxcx6p4sbsV0DQQ2risOLM/ovMTR4eeFwHKnx5t2kWsfYidoEL3A6XlconSExR092btTxL2mTsYmJf3/OUVqyhfBYFUSm8ODlso13TYzFu9aHqwVoDgZWaFFsHcH0gHYu4PIOgHqHOjdqXkXN6hiL6q5xB48PPfEGif7vBBYjSxo4ts+xm7Q9DOMeo14wKmPooiXiBdRWCCB7OO8NRc9k1jxSRVrSqyNrAGcIj4705YOnzxBP41aVQr0rmX49AxZbuy6dklU8uV2URKNyIiLGFxZ5E1xPKID11BgOa4fHwz/3+eVwL7tLtfGEIJiwCauXzJgwbTyJAADswxka3AAyPZBPfUjzbGfx+1JSnwWWAkqYbpStvkSUqcYlp2q611bW1P7WpbY+IGrElmEd8yXJSzYFY7MgpfYD5BH88iTAEwPMzsLO2XbjAEbM/K0rvvrcX0tsG+rRBYa8JaM2Zhq5uN7IW0XFmhnOwhNgJ3NIdUl4xMLHXxKXJ1VG1TigpgBCwKNOksNa+yhndwAzCJMZhmqLaVX7GmbW3ZVU1isDFd2yYAsFBjPg1/NyJtE2q5lRj5IK2Zjty/A9cXAihyeN0Fwj1kgN4oLHhMe4yzmcYkyynminZGqqLISO9LCkqiT6NsxqDFJ9miR06iBnVxqyE3U87qtBi3SoYiTAj4xMfoUSeWxTAtOooiKuMZLLuM8xl9gCIqwAQI1ZmnZzQ0D1k+APDVfgOurgZXIztD7zIANUhfaDMGYOpGgS4nDZ07MfPDKRM2rJk+0dkIpQ50NoOUUFh7cY+USCxF4EyzLWboj7/op0jRZMCdh+wcnEd3PkSumxjRONvNV7WB52gxZcdPUPFTy6UlOfz6vBlbJ7LFvheP4Mey5wHhTEWeCBos9F31YRrlyYPVozFNZzLpp3atuO/mQBo6kwG5LCxLLmMtmnd2U1F2DKt41uLAEmXfHQi3buGAHT1jFBQKbJ6CN2enCKkTLMqZ53c0MWLSx3H99USBRn5cDq2T22EvX9bIReznAvvIyClDNiCyUkjAGBRnbkyom9Yl6YIy8vUSgtAolxJeL7NqC59gulrtLXRxqWu86xFpghczO9bSifWV2FnCF8tOQl5/OvQ9l8FB+2k9MFbt+XGdfg+sXAKtltmbApsNU+x3nTTA4kZvcKhgwWoPItoOpjO1JQCpAcE9iCWDiXSWx3WJ/lg3tboJLSLGp9VcltAPDjeG6IrJgX4FBsee04QwKcWWnSYA8xV+E61cAK5Ft28CBfblTHYYlN69xGOOImLkKmasAGniM04Zk2K0EwCrDTlRMT8eyszvswNrXjgHr9rqeRgm55sFG3OIqwEig1bNF1i6KGrw89vsk/GksQ95KOQ9hyJtk5xqA9Tlvej2uXwKsQNbJY8f1Ohht5XUizOSmfD7M4PsDN6552M1qOdaVwBL6pBGWImuGGfT76762qet4/QkrKrGEHRvg0p9AXpDaeA79CasomUPHi8bn3g1FcXHi8qJxBNb9Cj7Mz5cAKyIVjo/AjmHZ+i0fqdLDRG6oO2j4ZElGPYZq1GyYrHigxeLnQBCVT0vSRKQCbGwwWmUQtrRaPtC1v6PiI8LI5kwXjYBsloxgZxfmv3bIoCZsoyyVxH4drl8E7NsufinGSycYvVHDLDrGMcATmLFUE2fVoWs/9SRGvKiJbNrGymCtae4MOE1ui58KNjYaLdCvoN3tl09PkFLFOISi71dofF6h8RnsLLbHQoHxMKN9HYIagY2/UF6/DFgRN4bYD9SZ4t4h7hVMUd5jXBWm1fFeNZzcpWGlBlYHFOndtrN4hrChO7NyG5tOFGvFlSwc9zOshlVX/A2vZsbcUx0OeYxTxoOy9xtR2oYjgaYBdl3PpctL6b/ohn8VsG+3gAPrlQu6qY0bilBE5PIS3Ll2Y7kFgAQmThJ7be+0KO7SNyUyKSQ2M4Dd6Wf8F7T0mBLLr7Bx4pXzvcDlvGkunYQPwR/bYWo5rq/L01nny4CVmXcnWTDtUQZhx1tcIkizo30NomGRvZPqEIHdDC/2bh7AtI8cRU6eyplALRG0HBxqo/Gjc9qO2ACVJmYXPyKwXRiU+DtMaRAhg5qGfqyc1+bVT+cLgRXVMkxSJ9BTYuYrWKAoA2CZHgYGtfBdhQuRWWVn7+hEgtKdiCACy+7rvNuYK3Rpj8dJVs241qYeMR5TZNeWxQsMGEH7iiwC7Otc4MzMvp0S56V1MBfnK4F9qwUtxJEqEzAorMOdEdk8Qjs7LOMgWbHqd9ZFbFpibWk1EdN9s0IAl4YBWxvT9rYr4d6N9/Rny+fJMLvcUMzrWibsAtljyXBtlhkDaAnMfYIYVFcPEaph9zlTEt93vhTYN94x6PgFTwDA1HzgTcsUFQW3r3Xcd2r4tB2doMFaU2SVpJHqQgo4+7wmcdxmpf2VNHhofOXZAbIk1gxRzPNQL3zYUxO0cPHMo8vQ5MxF0lUdD0t4XxCW0OdrgVVuT7cArVgq2DaE8un5gkrV+WiMT6RFbCqlQ+PFlsCegwtCYuvE8dt1pyJruKvmA0E+urKxm07dsSubB/7sLbDxGfEcnVDU95RF5X2lmyPPFwP7xkctOy4WAkGrc4d7zvIEdmCAPcq7wax0Wo0cu32I/7ob1tKCiAEbu6EClrq9+pEwKtr0dzAw3ZXIqjQAzIvBgYp9mIUDeDpTmsQFPqddJTjjl9Fhcb4aWLEawnHymd2HasINyTOEznFrTY+lbEbdhBGbMHKw5iHQWLjwucVV5MQ9lVjS/65FlCp1E1qJrtTNPN0voJ3HFVe0MJIARJjZV86guiJwv5o28fP1wL4J5h/02OICyEL/Eu6/7qOO1DmZq4Bp+F/d5nP+287ZcdT2falCJ+25jTU64i0FfLbOhsDKl1dDGS/rNK5TCovQAFlY9jCPjD70mfdV2Rz7/AVg31bx22YQY5rbMOVTr6YkjTvlw66aOVkhJ0teCXsyxZXYR/bBUgQArAUQ5cD2W9NQa1asHw2li4FBTd2EF17HScZ/n7IRXs5L2un+4/wNYN9uEf+FMaE1p07HfZvOzWXkH7WwDCjqdJ1VC0OQ1pxJ6VbhsvKX9jmBVjtj/ySRTyrlhiO86x+jnijpya4KWngM55k/jHMGhYpAGFr/75hXPH8FWKWOmRqeoDUYt5v3YVeR+D8vJ7KriUlMwnRBrFphiz6tO8QIipFUPO3mm9MXn4g1/Up1KRLZhbe0w+7npq8gsTMXPIjofrl5xfOXgH0bxCj3AuISsPuaUSlmX4dJTsSUc2KsqtNLPWw6Oxdmk505BmAvUbrry97BFiUWg09aFfPLZQcKe8Ye9mQJNfz15hXP3wL27Sbsj8vgnJnMDlGn4oir8mHtViyNLdGPKwHiJIHyIwC2mq4wOju2J4N9cpl13pAgi9ePWniaau+rg8PW+WvAyukyTI7YneiipLfC/roJiyQAbEfH9Ef3jcqcASyOKq5nBZ4B3278Z8NsQ6v8WJLfkaSAYztPwnn1vjKIaJ6/COzbLjJ5YT+PeTmaPc5Wtk5r4vV8qy2ruFNpkzhPARSfXvgyJ650AngzyJOIQVNVzJ9ApY1nKa5PG/D/gfM3gX17y4SlzWG4+qQzOnqWyGIha99uzmIUKruG1fRZ9tGH4tP9Qp539VWmYj7Dq58EAbSqZ5PUGM4orOtfYk3i/F1g31bhEfjdKicTCAtL6ohXpYXvBJ1MUMzqUQkDsLWWj4s3whDk7/1CYnctsSuJPOniU+WRSYEtvoG4vv11YMWKCMi/T3IaJolNqKlOxHlVd3s1DZ+hh3eNj0AZZlB0Cljl7HJHV71/ocQ340drZLdNq2ItsV34HcT17RsAq4TWqyB8IxnIahwZm1glA7YZ60UZsFUaAaOyehm+oLrX/KrN+v4KRfW3kmFFirXhmFPnW4jr23cAVk6YQX28SBqymJEJWguz09utY4amJt6N19hfILGDEk+tjZU9pq7rWRefcafujrhmqYW9J88e/sj5DsC+HbHSx6tUxEaM2KyBuWI0RlzBelVJ7EA+UWnhS9jO5Nn4DPFIKYcHH8FGkPwvK0T84/kWwOpAlJPP0nFYT8iu5NbvF+7OvhmfYDBkAiz5dMMUmwrYChZvEkz1L1Re2enkw/m3Qk3W+SbAig20oMbKWTuGysQqVmyLpZW3u3BQxAugikfz1f0kkFcu7Pn7aaasBHYUWWbHbf/2jRTn2wD7dpOPvN9or9+ITaCBJRaQUGWqh010dhFyBImdtl0TIMu50dwY/zNSPfaDsuufjlc4pVLh/JVEzuX5PsBqfozQyll2agWvRNYQNMsJ0Qzo5KgisBqs3fgiosaJhjZxXU1WvCkTu5SyyyH5HloYz3cClphagJYu7VDh/2tluZ8l1hYzCaxO3hJDS77KjDjbjw/5+UITa1iDvxcYvjjfC9i3t0pCG9Smu7NKgVUCtmopOoFKdDVo331fe8d1ZwKm/izTLTLeXHo76jX27adcwur97YiEdb4bsLJfAKS2VNX/mxTcC9VIQSAujBlz2JfWcYNFGlxTpM8e7E7/8YzsJso5JkmZHO+7cCZ1vh+wbzdFRbxy2lTYbuPFLtrZ4BhRCSPm0XBE92PHCeNqzwO1wdZz8S5qjKq/T74vrN8SWAqtk408eWMUHW30Aw3WFRac4B7b3Dg+bmZZTfK0y0+5BpB8V8Ox2mHk5zeG9ZsCa0Abt9u2CUVs8BkaryDK1EB6lwIGwBarVsVU8+77PVjNB2lVk5Ln0v/esH5bYN8IjXK8fJLx/6vQxAUUhsuCH0813cxiWtU/HuUsqxzTPijT6vjfFNbvDOzbW6vEgomtff+NvDuxqKb5FOfYxsoNzM0shGL9B7b85wlyDosP5fleDo55vjOwb29TpG6il42bKabn0hjx3q5SrgrYdSidoFmPiy+4/8pmGFl8jhpFmL5XOOJ8vjewb29HpjQy06WzllIrzW68R71U8epQukGz3TGmBEj59Uppi/fgx3WZp5+zZ2+PfPb57sC+GRrZCWtZQUryPfdAIu+ufeGE7cWSrPtfqngX/2EUVSf8BgnX/zj/ALBvb6vmyOymVnwRx6lg5g8gHUzanLD7w2fZhcOboYMNVL3iubuZX3P+CWDZ6UKCbVC06x1MrlDCgXsM2N7gyaZaPgeYZPBybRNP/2w3+caEiZ5/BVhmbQkdBeqilPJVeGHXNWpYngpz2cLxHMVYra+yPxiqkP7QsP/bd+Hd598B9u2EbZC1crzPfomNfGU9YLRINF7EEU2PZ6f/PtapY/y45m///o+cfwrYtxO2jp81hE6d5VEAttSxE03rOQhs82Tx4VDGRP+CrH7bSMSd868By87RGuqRnbjqZgKNEaPg0eG5jJxoNiG8SMqjY1Rn1vd3k2+WknvP+QeBhTOlvmOjW9TDuQVEwDUXgRMtpDFjuzjTUNqYAlF70VbBF59/FNg3ENzYs1FwvDgtu57iysP8c+YzYNWLZgfBNg9tmWDJlWt+t+wfFFVx/l1g4RxtcpJcLr5RUZZ9LyFmwLoA7E5Q3ddh6MoyjYPL7xBk3d/+7T51/m1g8Qx55F5iI8QuiuM48kCpVmXFJDNmL8gY9OUXenH5b6pfen4AsHiGIr6W3YeO68fV948Wvuv8FGDxbC2D90/Se/94QVL927rXOj8KWHH2rmKW03sPwi4DNG27F2+t+hvnJwKrzza2bZUnSZwkYcBPBB8w16htx799dS89PxvY/8fnF9gfen6B/aHnF9gfen6B/aHnF9gfen6B/aHnF9gfen6B/aHnF9gfen6B/aHnF9gfen6B/aHnF9gfen6B/aHnF9gfen6B/aHnF9gfen6B/aHnF9gfen6B/aHnF9gfen6B/aHnF9gfen6B/aHnF9gfen6B/aHnF9gfen6B/aHnF9gfen6B/aHnF9gfen6B/aHnF9gfen6B/aHnF9gfen6B/aHnF9gfen6B/aHn/wB8pn3E9kx4pgAAAABJRU5ErkJggg==" name="Fragmin-navod-obr2%20(2)" width="87" height="87" border="0">Alternatívnym miestom je horná vonkajšia časť stehna, ale je potrebná

 • opatrnosť, aby ste si injekciu nevpichli do svalu.

 • Je vhodné striedať miesta vpichu každý deň. 1. Vydezinfikujte miesto vpichu a pripravte si injekciu.

 • Dôkladne vyčistite miesto vpichu dezinfekčným tampónom.

 • Odstráňte ochranný obal z naplnenej striekačky.

 • Bezprostredne pred vpichnutím injekcie odstráňte ochranný kryt ihly.

 • morz+KS40zyPgAgkmPoav1PsIUccZpYtnW4QjdNF2Kug3zxK7TBdrrPykMNSX2rk8+DedS3hmh4PaUXQC9ogpUjK3w9Fdqh52NM+hqg1Q0n7kT/yb0THFgXxQWT2XCWIs9rQqC2gKy+FVd8NLWiXBUxLBzXtV1l6RYAgVZJgR3V0WEry29a8LJMy0sfW8UrKZJN4E7PDS1MC9bC25e4xxjDjk1WDjeqY2vOs5JEVocpyshyZcsmnsCcR1BlSXN3Kwu24hVLJlwwSxEqAAz2WQBt4egQAGrlnmWhXXlRf6t6OHNYp91jbb2ZBZom5xEfj33u6kwMExfaCrJmh4p9yrwrfxuGNgdbJ2rnqr9N8/Fr0Iq5vTCXyKpfq7QQD7TZoK8RWsOLuwcm1HiD2kZ9T6h477xiUeRcgz1sx81i6MCUxBGpuWaxxbeAVWxUaEAf+iw/JgvjWxlgL4FBA5mmAxvMDtuZchXmcf7cDNm+hc26dK8eFb/rVhQ9QVcrF1fU1FP4WGZcOaUnxRlpRCrzQcsF5foGjSPdis3UsV56+/4s24HFjZ4aCuuthZyAFSvlTKoxrE4xlYPC8j4sFd/wzIBxRgs7WISJx4ru4K6zcCbUcShu7AOIHmL+kJGHvoYZ4HrU3mR/p807rGyrJjhViTw3o4TFxAaJUTuTN4R1NU6K9JJGJODnF1AFkDXbE5/YuydAhQmwoQk1uvGDwq6K1STdt0shLHiVU+3qblR1I49EzBQstb9RveLsbcslDla/WIH7qO0XxAjs0DY4ejMoRdDkv/+6DEKfQ6rLpoKy66LMs3OBLNpN2L5pYEm1KTpxQdWtn0ofWbruBlcCm6JLBdvp6XbBSxVVCbyIM62YTNWCIs1xg7QZ5zYTGE23OmQj/SzIJBFcnSgv9+/C85CW5W5gSAxdjbtiuuXAWXYssg4iT6GpbGQ9eT6SV9s2kuujdIT08gTAoWsCos11J6ZbIasnNt6gkcnNwj3xib377iTg51SgeMyyk4v7pb12Gl5UzcP9kqF0D9g6IVZx7ga9kiaj+hVG4otYDaQeTDfMym45kPpAbPjZ62FTdRh0ojnFwALZQ1JAJUBr+sz0m3Osah/PkrWrOT3g3MLEdsQah/aOLIp8w2HpQ0C0T9ThsIgrgMXCCBgWC+PPnGptQxY53L/wccQCKFKYzupvUr38+q/x436KyDJruPV4HzxxcjCf5ITEd+63W06vhJFh6k0M+TbD6+nNVpV4jo0WKTvhKvAyZKcus3bJtnInDOha6B6AAsCOnSqbmgoGDdGufjOYe9zY3XvbjV1EhIYRNURFSIl02XNdn/0+SeG5fkUq9Pj233+FHX6x7MkXrTztApVbQb8SfqWz156hovLjwewAdDQ7YLHZNdxoQ9bj+ZVaKm+uuAKtZB+3s9pyYSNLyHZ9jc21ZloPXyxePWKdTmLobtV3u7ydPcBiLRXkzIibQxZ2zWTibVXzQJO6U7fMrXQ4GXloQojnFtstTePQ4kS4JgYqwgp+jh9nFSa8VjDcht2zWhT1TyN0QGMpn51BlCS70TMzS7ZzZsV3mFeYt1G9Wtk+bleRhRg8HZukpY3UojBC92TYdbj8zRXA4oxG8CatRClUEyUScn3EjF3vICth7JsAaemHX6Ic8KvPLBryN3AjGijacPwkq9oHJYrL5x86PxvMZezIx04+u/j6r0QN+1/j+sxRm29NLiMsmVBSi55cqTrFo8D9aWlfmeVArR6NA41jbulW2ibWLqN4947PsPktpNL7Vqp9kawmYegzC5HDKvYPvUN1CuH2/8aSJbfJtyFxaIsB1s7BNxj+lRZ1Ny9Q3CmT9xCmZvumSn3Y78Hym7zBbGxqZ7UQOrVsRq2ax0rSR9G16oYQXZWh7jFtN6lQLI09YaUY9fyObOw+YKlU9PNJlEi2sFL4otSpSWx7D9ayrgs7ARnXBRm6jGOXurznn4aboMkxyvK629I0vI7n0Rw8blwSg82o226DYWsrKGuBqLyjcTWXypIwlhtrldYBaf+PrskTTNoSbEOo9czADQps9Pgu2qMdvQ5XqgNvFaNJQlbZDYlf7AOCRXJ9sDZvmQ8sOzZ0FhcOxqJzCSwXx82A2bSG7At1MFuQbeuC1hka6Y1YxqGZMitQRM8qIZlUaTwTyI2M7Koh1TUZzU5qphNEGexg6jhBtc8o3gUspobzdtptZdazMRG3muQrfAQsUGyjkKvtAqLsniG41aS2MGwRUjdLdn2OpQL4DP2NNwPxZ2H0DZ2+nCauGTE4Bb+q0dL7XKtuByPbUZJj25axTweraHSj9rBq9xQV7wSWbgvAVGs3ix5O1jC/USeN8wzTqiYWZmnnKIs9tyv9SQqjj2PaXkiMpqa/I4Y3MepL3EyQbcvMo7uCWm5UCkaVhfBUxqUoW54baBf4LmeUCLZNQpdvyWUnVb9vy8J9wN7g2MVUACMLYRGQEJg+jDQpcpitkRu3GKrTEtayiZoVcSXaNS2qdrt2FVCeJpvBZq0yH7fjNGO2VUMl5LGqY4WBLJAVAWS+a9Q06qBVcrZC2xJlG9h03J9XNHTPrx1g7XktWk8R51hJucoiuFHu1ucyuMT/WEThpsQbr1lbn84DEoJd95Q47aVN4pgo2iywwZJzM35V9Rqs8j7zk65VQshqO9fCkKIEG5m6DnSVRuhvbY8U7wQWg6bcHpZM4TvV/dODJ9xKH2a2E2dgEYp8OtrCthfg9nkrHR2XGkxr0HZ1keBYbatAg0+Ay3GV6y7l+7tRoJ2lB2Z2FN+hi9elVEXq2Wi47rCd9gGLOwcKN0fYTGs9VpOeIeDBzkGPeBaGw5CfNJVO2RWbvAxTNx1iDOd1+2hc7O0ccJ/fI9TtAc1nxhPLTsZTVSuSeSG71NzAHFl514sJV1R8TY1xp63TxXcDi9ZTpZRINFNVU70Wa6JXXgbBAtmSf3HGbaocezWh9ByGdkFLkOGAj9Ps8F33QbX3PTDCBTfaIyw7kWQWz4IVC4msZGsVZGUrSjaV6RO49MNVwNKULJ8iocYPZZtJ0a8IrO8k9Qqs09LALzmf4w3D86AnyHSJH1c2k9G0Fh/eAtUJxGce9m2RedA3V5RzaCvZr+VGsrokzdz1WYOXg8s3gYDH4b64015g6UygrhW7+s7acebxFx6WqFPHlm9xzqUKG0d8m1BTo8P2YLvYgu0EvMyD74T3OXKbjjMScdykkOByuHqRfR5xwRxPKfkz+YFNPQGrJn+khApXthRoZ1/caS+wcHhbCjRJ8QiexpHUi7hKgqBvpvizqmB+OOXYUoK4KiOLJ3IMrJPASFNV37OF94F5mn4eQRxXkUPMuhDtB5lp4ausma1YimfnkkxmW65t1UCyEpNCgpUJrwMWW77qVVzZjUmvT+FW/B47Xsk3gApyAHXSsfB8bBusQx5SOaZtu36M8f5XfJzTTWbacTG0NeRajKSUM8tSqpn8L+KU/TavolagnfpfFHEsbc5JccWRlPV1wPZom0lF4AtYp9tTlbrE2S5Q21ZlaEWSyYQFFHnABuaYWGZJuBXTOG13r5tfBu6+lJ5etgGyjS9DZDuc/GempcSz3M/Jwpz8iKxgUrdTlFHmWpVt1WCjnA2Fb3vDE3uBxRBFMAtJqNZfJSlaiYrYzioKbGJ7Wc0FMGrajE5o13RRJOFT7cqH+WxOoD+qfFo/yCGWHjrsavSSCVmOWuG7OXnoOTH3fpQgY6UIZLkKee7bTnKZ/N+tYvcCC36yuVrSJF/AHFUANvODoqICOHJ8+U85S+TQGSWGYboeY9e7hcPb7JxZ7H/lj+P6Hx98AHt66GF+p24nk5KlV1yEdkDUbGjHBX9u5ilIyMpDLCRzSkUVf2CNw5XAYpNmKeoP5+w62UwKsMiWEfF4EFji1lgJtaTIElSJZ7IyCQz4Qxoywbjws6bgEwXx/tcOXY3TrBLFsK+JOCIee5NbPncCpogFXyUlzqjI4xm2E8KZvqss5gCwmAdIJjE8DzWtZ15B4JaxFdIgFMHY9lGGwfPYsodhRADWMJ0gTItmksKbV/uJIN729sVzq6/EIjPaxOylypWmvkMEcR3YiVgGKc4oyTOhZ5U6Cx62aGZCeV+t+BFgUcm63HNVT5brEEkwTRxLjArbEf5NbKfMJ8j48GgdDCfDdsI0r7pOGW65WV/eBerMaCRsc4YbMvU1VGQ5mXSdmWulRAxlWlBI5rIodlvUMgqZPPd+RFQPPZDW3K1idwMLOBiN2unKz/hRoURZFb6Z819yL8iRd2OH42piS44Xpuvx/icYbvjbo6rGIxbUMHS45Z0nIi91GVgePPDMbHL2lJztFGnlPMvZdpUYyJiLja8FFluzMmVSnmr0rYKK3yMd2RTlckTkcgVj4WmCToM6Cdg3jsb7sRr+dnes1VodkwzUSTHEBweiVfp9W4AxGeAlwkUmrpuTS8z1CEtTSy6HpRzfqhFV8wHccmZPynLjKKDbtcBiuDhQo/0igngfWQAztWMRSMwciKJnWPehW3TAG6Rdi5pZTc8V5cM/HwxNbKzE4EfvG7gCJ2EZqtzz05IYD5GdLZNZorhCDszJ0rjmk/Nn/Eq+uztzsYeAxWL1eoVfuf23iip8zwN/Yt/QiuvC1kWsSTcsqARn7HoW3TvSi4bWjScE+jbEbUUoawZWWAKjGlLhzAzcmVUsMa0KrwJuvTcXewhYFAvl4pZTchsLSYwXWiQW41cijfPAzV3s0qbDGE3LS/KqZVJ4/zrfR2hDRuj+Bz4TC33lkxvTgzrLsrB9MKSKTMt5VmvOs1PN26IyigO71LZtut/ZOQAsOjyRsJXkhM4dMUy/yL9UL2oujIvUcE3uvkKdhB/xUNOH0CZmHtqcmH9o7peJg0GJPLLuVhUIsSYAXXLwkm39vSm7Q8Bi6s5ajzStQit8nDLXc/xJA/90djVtUTe9gKjXjm7Jexoo5yWA7tEwDG0IQWPgVDfI4WpjM5QCyBOesjhWZZ2C9HxMCSFYqO39k4eBxdEthRLw5+LlHqpMGBdaKp4r+C400MdsuzEWq+FanZuReZY+eCUBhPmAgc75quuY1hoXvp6tLIQMq+L8SMVRswIpXty4a/70C8BihidaRFLWZLGSxCEP9Jj/WsJG1axmzXT8KCtFJueoxtv2mtMzebcugD3w6sqxU0xjuYaSpBXfJcdWSgVUa8hyF4hqXG9/2OkQsJIsnqM6Q3ahasyQ8W6Z2SKpbtpBklXdFEN8eeGPMuIGM2vtteRaDLcqjQAjFanlr8TeFI6dHsyt40kaS7wLkXT7HcByWVzLMmVJpeTp0N9L12O4pg6tRKTB4aSoLqoZfgruywxMbPgmIoKnKIMUAxKRlc5XQtzztfLcAle15q1mDYvHJPERYFEWhzKw96ymcva7b9NbIPV5jalhEH7N6/ZU73W+9JfSeOtzU9PSkha3lYEzL+5aoiqYdo7nHGzA9pgkPgIs1o2brAivEgUhSiUMV6XqBYa64Fc2kRnc14LNHbgYgWsIThq2sbNZ1D+zg7WbfJXkIPtdqg7ZxMeAxTqNfC3WpNbDlPPHoUZeUsQWrTEl/is0qBeNCCIeX9x5LmcmYjdK3B2nME4PxltpaHpQYwltaiar4msFU7ZgD2ElxjbWcr8HWIxR+PX9WJMEaskCxfhEoEMqmiZ0cASM5UVZzfehOZ9jzzeB1z8Fg7kIUhlb+QNgV5drzYqa2Ng+Ep04CCzGi/W6rpfKYwVi6WGkV2Vosq2FNCiCibLF1OGfJ5Hp1rBYs5gHdlk/aGdZwVltG5BRhW9Ynui/C1hsJInviuGpyp8HExnHZlnO+tShHtwicjindcM/D0xBKBVa2OQphqyVZz/DchXfewq2hiE92ydjvgosraNYujm1Civ9bcKV3NB8dzxoVCf2cNGwkZ8vJVJP8FnUnzvewggKum0ihEM7fCzB7qF9D1zzQMbuBWCxnqW4H/ZXtGzJoa6xyZNNHCZ+Tlos6/xfBElJu68AcA2Nt4EIYyMkzqydrjSvrKyPBKrk5i5wTQ7UTrwCLC2HfH7aPDaB33Of744L6Rw3TKv6pTr/7ct+OQ1jH+uaGaToxa4E4e6Q/MpVbN1jTuxhYJkrew9UoVor0aRTloXPmjigWsLyQh5GPI02FhmeT/g5Hbk60w0jTM1uhbUW1qdUGSXZxGg67Q8nvgBsTM2nNWhL5VfxG3VfwRwG/9WFojW+t6/4fryeYem0HteX+z6ZfhgRxiE0fXjJJkgnZGesPWGL3zB6e8R0Ogwslj7NDUCFYdXfqzzCqVTExSHA2l7M5lyevNBPamE2veXA3YX5uzY2iXPuRFJz5Ta/R04KTPkUJP2o6XQcWIxgZnNdssKwrGAioNPzTCweDuKibofb/vjwJ7tFQws7WOpE0W6CU0Aq/VbPKhrjw6bTcWAxE+CtYsoDTXzyBBZm0q2/cJtDy4vzitUOI1IDe3S/2nMDH42qSJ+OfjExaUyEcV956Jx4SVFu5VYFZCmfQlPw1sGo0yvAYvRJm3Los5/0MY8nlilLv0JFohOwsMQaVkfzqOcc6CCxDxr6KoKN93QtTHlx11ZMpR6fSSxnR6NOLwFbyR4Prz6sFAUrhsUkDts2GMIShF/vtqlfufZb1e8xHQu5AJiURztW7CCvqhXNtAHhqcS8xqD6zjrx14HFQgpdqWlSLoE5sFjrZOnMezUw7F8tezjOYrAXq5gOfyj+GLomD1nINFDmMazlMNehlareXvB1XgIWgyLh4n4s1e/Ep8stun8kDm9yiP/a7s3SvV53diFJ6UIY8MWntmpu/qCV6T7LTplt77iv8xKwGDA2l/wqRDINJdapxfSrjvvZZ2AP79mefNPSHgb9rBOhFYtDW+cRzEjFkLiLVlSlzF3cCnBdIcNu3lX0TGAx3x4tIa04sngdBZ21ZlrYTRemV24Oeh/eHcC/IBhGmCiTJgFrIdREXQUFa5ehjH3VWvEdwGKQYhFX5J4rPi7rMhDsahoWrZd4sKR7F/KFSNX5kh0ORwyoPA48m1mLbpyXq6V+z2CtSuN4cOJVYIMly06ZnRIMp7IIDJ6mg7x6Ut7D9eEaf7SOlQiRJRZUFhFoTVYnQqtSBbveK/2bEy7u/uLEU4Ad9RWW5WYT6tg8smhcAhqvLDvMm3bp6JyRTn0p0LzxA7a9bRj6pszi0LfpaA2IH0vzKLbSqwz7ErBzlp3MJvZETgOJGkxvMk03yOq9zer7aX3F36NjKcFcYwJt5NMp0rD3B4N2h/GES7t5F+CzgV1hWal0rcoCkytYzTC9KK0e18G8S8deSTRGCkNSizT0HRO9fc3GiVAT2z5FGBn2aDTxdWAFy5aTAOY/y6oIacM6nfIDBf/tQX69RseedzDJlRXItnWRJYFr4UAcXXPSXTax96KGfRVYyrJy6buUCIixYZ01NjtBXNYXBZy+gXGXHzkrxQGmrcosCh2Dmo+Wnxb11gJGnE78ioZ9FVjKslPEmNlMmIukuBp06CVsINmc68HugvNt2E8DKhDbgphRjmWgGWUQaDcC+zrDvgoshp+kvsHJ4Ulo3xXdaRAK14ijMz4YBfNgqVQ5PBPKpwrUE8zqUXpu6GATgThkA3s1Dee1PRqjTyl7nWFfBhZzwb4Qv8ixwLKZRZN0GupXPz6JX8/J6b342eNC8K5+AvVq2ypLQhfibmhGRbmS0FvHGJOcB9o6zgSWbniXy7FEqNPLWIBYIzcrkcMxFJruXvXNmLxPyT6QFePaQ9g7FHyfQDCtEa13nUqEjZM7B7GdDyzqeWfiWDo3Uex0pUEDLJHDE67XViY+eOEbDSzxUQPsUtrWWZqEHt+Q3I6Kxw6P+VJa5yxgsRJVS5V0XWbyQlMiiIkcxgqn21FM7yrZjUGjfZ9z6ORWaBqhzZmWDWUmt3qQP4C1wtJE91VYXgcW9ws2EFU0icuabeer4YbqdphQfj0v9r91bU/7hLVPGud/efDRFFrwaqnrY1ieGkCWdW2Ja3e0cOJEYHEHCMi4i7oni88NIcjafpovC/4lo2NVNb2JDn6gOOvt7x/6pi7SiAWQycrQOX1rhK7Orn0drgIW22WNgm3gUGW+KHCCiv+pInHTWt35C//74kV7lOzBMziBBhplJEwLTi0KMydc17R0TNLrqJwALI1SOEyg5NJWkrrlxjlvqFtZyQ+k4/Hqp+8kRlSVRT6Xx5qXrrSC1LT683VQzgAW69q0FJ3YzNXpdAloqLN8wq99fxmGijX1hjerNts4+9MjorZj31ZFFvsOs0EsfxZAJr9FZ7g6QKcAi+U5EH8qs5BaB0i2Syuc7gvQhYH7eH2O3yB34FuJOayd1dbDrR1ZJgwgp1HgmYxp3WQ2YibHP+zY//cunQIstZ8CPg8GHR2N2E1RvmeA0zZwN63gUTouiJ8cjT8cMOsT+q7BmDZMRXQdyDnHcvp3FrBoP2lZ6tC4v4X6FcaFE7vpXkXiQQH4kbQ5QEbT8EUaB3RnMAJtkE9GVHKS5fTvLGDpVAoLBybotgb7vlpulGNHHe6NcA0u617T5veO0oN1QbyMGt6/yx6dAV2Akb4TkIV4BZ/a4OccWEyv755MvE4nAfuP7ySJg2qhhssLs3qlwOnOSj1bmbfQ3hN4ooXvEsrjJPIdlhgweVOte0rMidJZwPbaRFCQ6ERp9WCu9LeD+Aa6j/vQ901dppD0oStmZU1TM0E8ngPIWcDS8nFqOJmW6YT5ej5HvfB9y/RbaATtBPGKGOIVuGhaWDJBfLxEXKXTgP0nEjo6THACft1xqa8u1Yvvf3Cgp4fe9dk8NQA9A2BERZ7NKmfs3DlREJ8JbM/FsK7DRJgjhWsb0zVvspFf+pgNb2YFyB7jCOtMQXwmsEwY6ybRr8QeHqSEzqp9eXC5nq/m8/jCgY9dP9YWdp5f+fQ7xo+xIUTjafizBPGpwP5j2yM5Ae/keDhk4lOV5hvPCyNReRJ7FuPavZvrPKAzgb0xjzt9MBHmw2kF1Q1poeMfNoARVSShp58XmqB0JrC0TEaPy1bNq5/LA/dl7FISv/LJrx1h61kMyLUZJshOCk1QOhVYOmPRfNApKV33R9P8/C48X3BqCwxVRGdCcS6wtGYx3CqHZ/f0p6N9n46zNrxt6HG8wRnJuolOBral1ai3YxvUvUJXWcRX0PxupiGnl8ucFDoZWDpyxGjkC5hf0CUL9cJbxztPrJ/9xvtmz6XinryvFojP6WxgaWrWPtoGeyGvXRjBfMkwvuHedVpwMg6nA0vVrL9hGU6VnN8thp9/5uKyGQ1YSH54ntM9Oh/YHpFNrlibXcf6RC27kPqE6OZSX2fDcD6wdBt3YkAd1rHvtruW7xd2zf0jb4pubiA0Sl5u6FjSBcDSze+4AfXjaJz93PaWza+evTanXHA+CFcA+w+1hnHfgLpCUI4rjz6Kxtk54i/UcDo64fQRXQLsl/6SafxzaA7WXuoQ13MjE4wuAfbfbWYav8aiW5zGM+kEgXL3ECsGsXG64QR0DbB0mrEWvLY0d3/b/fZD79yO7zyosfXD6WC+cyNOnC4CliZ6Hjo9G67+Al38fX7QUsfSron6GgCuApbVU+R3L/L8ZfsGUm+TnecQnFwzodJlwNIUHkP2Z+lYfszT3WPluFhjf3SPjud0HbDU6dGq46vyCVy49y2b45pUV53SprNKFwJLC1I/LVDxbV6uCnaOfsOBLbq30pXAfhknIruJkc5DbVR+PHjVsY+k/HqJA8voSmCZOwvIXsonC9l3zqddeM7X43otsBKy75OB23jt4ftf0LGbiMph47Ti8DW6FliWwxPS+GSL6Pjhjr1tXPva92Ygyq/XBJwEXQwsK4I6Q88+X8adOD+GaTdwm4nielHASdDVwNLNoa+1jVdReelYL378Q3oPrtcDK/Pse9TscyX7nYm9N+H6BmA5z1bnr+krsvKpIF459Ak6ltpN1+P6DmAZz4q48XF75zs57RyicUTjelzfAiyzjeWMwJFb/gkpx/vQWyB4hz1M6S3AMn/2Thbvh3PwjpOgeTrzHbi+Cdh/N+Nx5v253hpnL3yVDmrKnceXnxjc6+NNE70J2H9ftLXXlfZj372iu9f/OtikT9hKPc12XRj3V+hdwLJ+d81ujy/N2vtG+YlPkc5r1NBJbGd3ctyl9wH7z78bqtguFn+ChbRKOcX1srz6gt4ILKuWMe6Uyzyh/dz4+EY5TcfeebN62IT5Be9b7HcCyyrctOjJmrywnO+mbacxUDfn1FEEz+itwNKNITTNn0rJrzBOPwR0Qa39pjCiTO8Flrs91gs5gW13wDebUvJnV1S9Wm9xXwW9Gdh/o/2Koj24xle9edOhaTvd+8xhRu8GlvXisVjFfUH8Po57UROMi1+VZ3oalXin2UTp/cD+K6iFaF+Yot0Qwtr9t5UPeE4V2+Pv/P7XZ/QNwP7rjfeJ4wsF8ZN3wpuZl/Nm9Yr0HcDyLgEt3NRo+WlGrkSPT63jl/kdS/w9wP5jFoVV39NxVyrYO9p8X9L84dGQ6GBpTT95zs9G+iZguTg+MoRk28KfdGccPsbgs3v3rd7rRN8F7L9/nvbchnoZndcO8MJbmdV07nzEPfR9wHLrWGHaz9Wnu86sZzsk6O8MIqr0jcD+u1kbmJYt6nWIX3Bwzq7uN1jDnL4TWGFDaclrc0juhzfeJQHkj+qZdtWv6mneRN8L7L+e73RwtI1286IfgfjQbZHzDQkvbc15St8M7LRfjz8rrRilBx9SGbHlHBr3E9j13wcA+69nCslIti7eqfTkptl3Ptxo+m52/fcJwLIdD1+Rxw917FF9u+sd9MVcCn9TTEKhTwD23+jyG73bt/gfRRW/indn6FbpI4D996/iOwpFP3VOX8dsYc08Y7/m1+lDgP33L9a4qv2J0ArlqmffvZCMPgbYf19ckj1P5z3VmWeY0TuO0SfGJ0lhpM8BdnJqNet9hTMn0ASr8xlSGOmTgJVU7c+BdoLVvGgq4jH6LGD//Us2QPtUSJ7oDD851ATrJ7g4Mn0asFMoSrMem1Fvw/Y+tROsyXcv25w+D9h/Xz7nWiP5Vr/2yc3RhtrHwvqRwP77NwZ8ybTgw0YxCqpc/YNh/VBgCbQhXzbNPWhHXSmMh9T6ZG4F+lBg/0lmlGZEeyXyOPt5hMa7B2gCrlo181PiEQv6XGD//cu5Xwts+9AUfhTrf1Kqv5eG3BZ3nPVhlrBMnwzsv3+NI6A13qht7yBPni6FwaRp3geFI5b02cCCHSX4g/g/20Xyq4y5JoibSGhWTY+/sZ5pC306sITyaTk1O92E7bh48DLJqGr2B8tgRj8A2H//eoltCbYvyeQNrLz8u4KqHn57ecQG+hHAEirsaWU1KyqOgraD2KGGIjSkz3a+r1R4F/0UYP/9+4olrtEMf5tQfpHa1JU+VLPf3uZ6mH4OsIRGBVvNCvIrwe1yhVWJ7fYTRDCnHwXsvwW2AK46l/4cWdykvqF+TvrhVvCcfhqwhEYpRAC2jGa4SfmYdVXAH98BTR4p4pd8gvdzJLCgHwgsUB0YCrZE6bpRXr/Gpn2VzjHVNDN8/5iBM+iHAvsPGNdTpSXAa7lRUu13h6oyDlxD02egGl753Vd5mH4usEALcDkirpskeVUpAnohe9uqTpPIdcVtoXDqDwYV6GcDi1RF9hwVmWyXkJcIIkh6rms9eIvuRD9T/Mr0C4AF+qoix7wP1WYy3fjzo4Wb6JcAS2nIA9d8xL0PuJRAWvwwj+Yh/SpgGfVF4rumsQVh3TBdPymH7z7l8+k3AjtRX+d5GLme51oTwa9RmOf1R+dTX6XfDez/Mf0B+0vpD9hfSn/A/lL6A/aX0h+wv5T+gP2l9AfsL6U/YH8p/QH7S+kP2F9Kf8D+UvoD9pfSH7C/lP6A/aX0B+wvpT9gfyn9AftL6Q/YX0p/wP5S+gP2l9IfsL+U/oD9pfQH7C+lP2B/Kf0B+0vpD9hfSn/A/lL6A/aX0h+wv5T+gP2l9AfsL6U/YH8p/QH7S+kP2F9Kf8D+UvoD9pfSH7C/lP6A/aX0PwaE1scLgc4DAAAAAElFTkSuQmCC" name="Fragmin-navod-obr5%20(2)" width="91" height="91" border="0">Ak sa v striekačke nachádza vzduchová bublina, nevytláčajte ju piestom zo striekačky, pretože môže dojsť ku zníženiu potrebnej dávky lieku.

 1. Vytvorte kožnú riasu.

 • morBMzHvLSw013G5GnR3buPH62Hf05+AQirkk23b1hn/eMZFNW3rbYgZDMDofu0NWXgxGal6LVenXKztbEPV2LWp8CbF1TOgNCf5uH1OQD9+eiGXq+CV9jYJRyedMHkO52t96csKapnCYK3v2enY+3O2oDqx1Rw84hZRmuQdMVcgDc9W4mZokldk6/5O08fBplx1YTk8JkwsUZG/PbxGVSWMaTxOjy6imvC6sOD9dhUrK4ypQ2LKqqMfuCdPGFOSLtFxzIozVwn1twLkXdkRToe1e2r/5i25ZX01j0rRwUx4180Eo7v+HJhxDn3J/zurOGs+XrQIc+DAQt1Y7LC5FBRYftlpL1bafHvJ2Hz48taTlxjxrYyuIl93gLGVuGuhXGdn/PyJY5Qm34NVSZ4d8h7xRwai1bOFeN5q9f9gBZOIjHPNxXFtaqxzoGCyeWMtgHjRK+ViP4wiaENU19rxT4eU+Hz+5OeePOPRTnyFIHB9KybgeAqNLlF705OSIvCiN7yHZ6+MTnnHET2RrCyr9tXoGftbVTwVnbQ7TRCmNTLVbnZx2T2h3LEU5uf3837o+lm+0hYANJvVnmb9e8QVOU1aawtTe0tSbnvoKIFZY9qV82qMtoqlIr6jfcvdAP02xjIB68CCmXxDy9w1ydDWSjovgxb+dhYG8sH8sIS2ESUVpH+EYE9ODdZsRls4KhR2dzToMyo+wMF7ohowZ00jG7VunG0sQiCn22aKMjWPlFv+5S2y0IHi16nmAc+uKoXpvPGHbi3amNpdTWFltnXxdtY0LOEx4XLFsRepVOTK/EY8U4CcAYMZPWKH7RGe3GLBZ1G5gUJs7ych2RprhPWASa5C+Eo8B4MjfM+bFNkRpzpu6X92Ue+yY/n5R1e9KhwuPh6EKGysDVR4DfsrrjZoukRt8BxO1NvTjT53qLI9FcxNjip0+tzY2LtDuov1C2g3tikhlZF1VEi1gwllbwhjDjfCVoHzOKHwJWL9c9LSEW1STOMvEsdb+T3fcH8pPkFjMs3Q0jj60Dc+2UL6MM2MObCCqJ+FLdxqvHUJ+4RVdd9dmA/bhCkta2jMFuik4yK9u8uJ0tcw/HtNAFMCM5tYPwZbkVyDUtd3SCNc8/GI3mMaP4IWCNWdyEktazneICmUQxBESFMyygZT6B0FTA3VGfK6DPi9in6fkQO7ObxoWZLyDgJDPMJs+xPWkiXptB7KpEtxUy74aaSiOnJtm12x+SshvUE1oag5OD8QmsJhjYTzKLnbCLLTmW6OElivNrgDWHqxXsz0q/h3DkglkASB+9p2izL6gxRdDLFc8Uri58y8ymwqMLI+s4b5JcYZhQ8VlTWVmx1jXuefGJWGJ6lMXxcNjtLnXHeo9T2RNugXZtUIemTK8X5f6+HS63tGwiriznLIspspVLK5xfOI8aM8o+aDs9BKyznrhwFYwMnsA5ZKU0G6XI4urAeeXYkhRzrDAO6s4kfvaXtDBnsOO60gd8V0WRXdULMtOItGefldYRfqrD6XJJDsot6livcWy9J0oprKmkVXsK+0DTrpsHw9nBN56kohUerIcrXD7OqphXIyFeBezOWk8PDWZAOQgdm3sfWzEoMCEZi2JZycObVqanW5oqUpr3CMXWm8Rddtufr5qzHTG2l9JE3S3z3bktkv1bohk7yeZ7BOoMTUVm27246/LsetrrqNTNFFoKm1h8mAHqJ+iLkPVFMYDKkX3QdnoM2JO0nj6FqHysl3e2YO17RtAeljz+cDZVr0Xhtetd5AeXgzU9Lfx9d97v0rp1CLo1hsjah5UpdsrX7rzbXduedaWQNeMzpXRchkcbU212NnHO1m+9zpqNCMpyocvEV88f4lSwk1U/aDs9BqyxnipEhvdHuPdYHO4PTWTAdxCiGc1K9T1XhuytQ1eI5gscpr5v+/p2OCYlnzH0c+wjbXU97Lp+yJRczXQFDvN3ZAEqYevA1RTu6lzp8mMPcWO0nsSxCWjAeYTlwljoWB4YUKN40HZ6DFijZLNONkj+AFq8KxhshfE9QClOw2YDokfwTZEs7czs2ckZBGl70xytry7Hfdr7Sgv9nK5M9ufL+5QflG9a0p5ZMp68+gk80RuqKJSRXFZjL08Qi7SHJUfnjpKFBcgiBXo8dK7d14BN+PS0iFwrHoT7rQe0RPcDonpAyxSYvXXaJY3BOFrxqv7EqM8Py5JC49j62sHg3qSnUz+ZmPK1HFa53WPijWNmSMKaiIRLu8/GZGr7CbI8zgIQzQsGWosUouA4sg+NYNMC7B6OOz0KrNbgBz0hbQCZw7HduCOmM3SVIqgwjCkLhCE59/D57Vx2zkeNLxH9p8pCKdk+EBn6M2pC78/z/3VX03Yq2KElLeKZKItlFDY+YSFl2R1mSPnQhqLY+8g0UXaelIA0LvnrgDXOVMMdLM5X1vaPMVY+g5NKsTx7AZtWFIMZMe2dmTleD8db65E7OknmU/AzxSxNhq65JmXbNbq9YzUtLsDEkQ1ri0f+0wWJRY4H62NYd/1hwI/tuzyhkhUfU39yE55oXwfsDEo2MiL0bNnDgURGk579gOsMUfWxMxQdxiIx5+8yLzmCq+EIrCU3X+6vqQeux2umo+CHYuDboMUW2a1eFKzv3jRROpZyssKZlZa+Byr7zD2bJTd5j4YnHgXWKNkLQ4mTVGrZlkOKh7Sxro8iAOmHpgiWKA/dkh/HOjvr3M0m1dnSwb8JFrFVKc31cDalbkUXbJHllJWbJx1hqUnBJAmL/8YBS/PAT+NGfriMe0FY99HNweePhCceBtYo2T6wlAS8PsCCuBHG0r0e41Rs6W5A1ptJaorEA1Y4ihCAkLh2nBVtstPhq2tqEnWuaQzf4k57KUeOLfm0I+0EkGm70aMsjxxLLRsiK3ydrtGhofMrgbVKVsLESdjFnuDymL2Y4qE8CiQuEMWzj7CLNCmLN8/a6LLH13mfS0Zgewvs265pl3XmLTN5xHjzvFE6R5aSO+JbxN+JBYzlqgzn0lYlvRLY2VVR9AGKTCH48PratxccFTfCpUv84iJV39Iz07Z1LWn+IbIdWm3699f69On9JRlHnlhnp3qEu9pl0JiaPYlzMPz4BPIUbgVWg7hsGYhtH/ZiHwbWKNlTE86VPyLekAhV8Fgo3Y4QFkEFdUzrogf3lRVDhL+hx0XIHQlQXlcTgy3bdRE2EzuzJdKSmitb6lbAzmdhxpP0d3rUsPcGTY272MOjXuzjwJq6n1tWk7/jolB3YlEbQ/ixxFn3rcfZ5wEYeKN9BUhvuE8shXUfX4AoHuryaLbh6sO75smzmniGJ4ork8hUMM7q2Ty7WGR4hGXshhdSpBVoAsXX1wJrHKr9Ka1q8FRN34RWuK3hRLpnJfqkZJlgZhfUBw/T23qmDJhoh/9slcQ+D/xdHWzeHZPObqCUutVP8NzFlrmxY6hheQkIFv/EpXGYHlD/s0cDxV8A9n9QfXIsGpyothe49pHARARy5u0gGuKChL3swcKQxRWOaHJw+d+XHfa7Ojebuc2hpwRnnLHBbjt+C8rGgaXYvVh4OyL2FGMsEzhyqZ4fV7GPA7uHsqJrrksBaf5aOkrkoyGI6ylSSb6u73xcOxS13MLwlwwsFPxwkU9RnPdvh1NmcEWLacEWFCiXIar4UYO2QMcyFUsdgUJ3ZwtfuLb2cWfnC8AmvF4sqVrLkJZZJuS2tpKyvhoWNLTXwTRuJ2jX03O4qr11IdcC/FKCXUiR3lVg6817FshFslSUKm5jCttkB5cUFqCG7s4gzOINJQuUhY9vUnb1q4GdAVbTSyBJzW60Do3P1kcz7vPGB/drAF5kHwlmJoilJ+TlRUhViyiJsQfaxhwVt6tMw9V5Ic6ij8OSdx8ZUGxn1kAlbeju9JyxZDx9SFh3bY/tn/wqsKY+5timCRL3kFVN3zPKAoQS4tbMaBuYUJxs/o8IsiG03usjohk/Afxx5Sel5jC2fIZ2Qhu204aO3cAVJDExVlShUgG8I+g9fxZXZWci2a8H1uxfqsviAgWeu8PplBWmXQfOrnOAfPbyGd5E1zf2xQ+OLUe0k3d670ERr9bfSlO1emtn1/oLvFaISnBo7+FqbCfv8ELHWFCy/YaOjSJKyQG8CCOJP9vN9hvATvrvpEqWFdllD6zdH25ZUTdg2Dj82rbFWQ0ksveQNJAjT3DrWBjCAZDbhIWXtHVm+pF10DdINt2jkDGzne6o2iANwHIAkrE89BRNWUnKmiv5kiT+ArBWFtvJqsoiTexepf3Bbqu4ZWXTtCz12coqi5ZEMcDL5hxtKMFKCR8jLTOgkdYsIidThq1TBn3XprplybWYXBOLhdUSI2V5O/lNuxi6FwSUBf/H26TVc3w/p2ONTfxg2OlrwFpZ7Oa/qcx2/52zp/S+8cTK5WiOnTMoOnoGHCMrx50tZm5Jk9Ec/BEvLtJWhgRlx1recroSsiwPwFRtADCEFSfyZ2XgSXYYGT4IFXNgnU1c/ASwo5XFbsqauiqut4upinc7hI9nXZeflabdAzombHZ96ykAGanae6gKN0AYy1I1i9+KIsMo/77LLwe1AC+mIBFbgEW62vrWU0wUYx0UBIwp184rKBi0rMryLrqdW6Jfk8RfAdbI4gPGckyZWFXdkvPJ9gh3/VcOp0uS5mXdNDzqg1q36zvJaT8IwfStIC/JaOn0esh6xTr0TJ3prm+HorZwrqsvisMg1MSwjepY0SpTqFpfyVKRDKhVBi5nMlyXabT3sE38NWDNGqpaxj3dK6u0jRsO1E9pp8G9pkVZk57lKR5hpwZ89dRqiKgwp+KD8hN2GfVj12a6RcnuPIx2Byy1U5zJ5cEAhQgqQoVxiC6e4kHBJ1SzfuRpQDfnQyWrry3/kk38NWBnWyDTAgNR3ip4lcrVe1V14xWL7e5NYZvrrch1Sy/uIW4QDpBBvWAsPAnKFL5FbWBYbqEx3lSFxvVwyRcgrGHs7FwesdVOHg0Qry8OGMtt4tAu9mqeouVcAldTd/oVkL7yHhMv3pGqZCK114dXd7r1kvKFdjvaqqoQ3idX0/YMs2p3kOWY9vIZT60KXHm0ukWD27FeOTml3de6zwd7EvHKDl0jaFmanQWL7wUp2CEtWBADQtlHVdY8xXg7MGRNUczpp4BNXR2FS8a2HVV2GhIZyQzNsVhHnd35ZpRu06HtChhvGcm9lLaBvxqTxOBGe++pi9vNfpBzPVlA6RgJaE0A/cYhJSAZu9m92OHK+gPhdxTFrARVFNQStL6OVf/NVPc/BazJ3Z0dIBbYngRfS3g1bZVfD9TWzn4dr5nuy4RVPwIRrlpb5KgHEw8kA1XDpYHurxq6s5vr/LJLR9c+lZ1sOhOyxFgQzFHGhqeOUpHxwDzZLUH8kTtrP7zZq/8liL4E7BFc2U4IYiQKCtu2UVI5Ty9H1jncSsPzJc2d2u2x7BcANawXD8GC8ckbMtZGQcCjNV0zqyIxxzXZ1ZXUszyTaeGi2GpXL2AcRxaP9MCSNid8cesOyOI+xJZYuoFth05s8nPAmgMvk65HTyWI/gKxTMWAeqYudbUCMdfcvNxsp0LaeeN+SwPq0pPUEkZuOwHqAKuzwdS/tqmu+zf602/FsL4jqkzBLtjudMGiJzrPI3ZoFjOfmL/jTCagbpSyH/LV+TuXL5pOXwXWuLK7m252ZiZ2QM62EgMApjM7zPP0lphTk9w02zDkSTe1dLGMiN7smc5kjqo1nL0ok3u34avpWFyX6el0dMr+kOhqv2M7syN92DECYDxxWClGISpkvAM9vAPuIHuHsHqElRvOAnApK2s7inzBif06sKYecne8lpjT4UEBjPMg3mDR6DiVaWXHpLJu0XG8ZNqsohCzE0U9x88XuzK3z4Yz1k3rHrDgDudbURTKg70OiwCW2cOcprTrzlU9BfspR3a8kiMs7M0Sjdr8AAWvjblDWX31xth7rJ74m8C60qf98XhOdRWFMYxZ6L+lBBnHxKJrwxlFmthmtPZEFt3t8nTWDpGhrt3aimJYhAwlbeFvoAtkAK/L2xmd6cM5Ne1s86uy3IqZnc8iz/2Y4Uw0n7HRXLvYGDCyE+78araecZaXxqBlPPQu7eGL4v1XTaevA4stynanS1Zh2JBndTDug3PvQDbGUttWSu2eTy5S5SybwylJbqaYqm3FTgx3u/W4Sfq9x5WglGqWXtFe2ynBkpkSnlq3Z7q1ppubdyAinOjCHVmyiWc6+CHeahwDFBNtefYqY3rGWCx6EpQNcO1N1OnBstPvAjsisLqn76Ws0XpBIFuWpmOA9FAlZd3d/Ha9nPYYhDRSU2ndrHDU1dwl9sb8XTLEddtStV7SM8ZGdsfzNbUhzb41fVDLgR9tJ3UsIbuwuBNCKznruTusOxsUKgb14oQtuazA3ICx6u7xy6bT14G11YpJcnYdhK/XrGxaNtHIWUiGtoK2KJnVE3WRXnVfpiO2+1bM1T3ebymQl6ww9m5W4qTb/yj9rayzq/o9kIZQv0OfpuZc4fyivawO4v50FJpnPBFh4SBZ6gp0TxbjyQDMLPYYy5I7GHai/WM+Y03j1q9Enb4FrDHY0rpI0MRNCsUMnH0W3WfUhcchANE65axAUdxNjrzzsyGc9ojMGTk8JAOJV3xMN8islFF23PH3XrWjjOq91XvWz8XITpJ1Ho9UshAlFgmf+9mdCTZmwR5ZZKxvFHMDioEL7oAcppz4wTrx7wNrPJ79ODa3i8nXKbNEt23XUQve64GwbLmA7pyxxYqRNTaFTv6dTAoBFOTpelMGsz4CScci2xZDwK1dEHVVl7rraWYP+3BelPKhktygahW6co1NkVbZTvJ8F57coWJF73xKwHaLr1NQHYN9C/zNdrKnIudsh3W1bhjqPF468W1gTRSzMKeKtaWC1tpAx9TsEHC2KcOQRQUdngQRoTvYqoyyuOrO7bLv5f50SW5pmukTNrIsTbVTfD7w0xr06xSqN3P4hjGsu8Z5v22iWy8ephmBZEdpeUkAlpbF0BMk2uNKVuymJG8nmttBG9lrVxAQNvm6r/MtYI3HczTzNPZ1jmdgHFJz2kJHdcZOErsKVPfVtSScyVEyklPvjSx1zzPZ1PRuL0wY2rMpGxemBLWsfqHJrp8yDScUsC0hshGiMmSjophaP8n9z6KJDBPC+LPvuVB2jGWa1hD2i77O94C1+XbTaf3X+9JXt72Tnse8aXUc0SDXo/xFmrqvVvDVms60Xu3RSEV+8c+2Evzktw+JyQqa97oUojOyhqHSR2Sd6pGn6dhBtFu48oys58dKo5hiihPWxADIQaRY0JcsB08Um+l9vNbpCcA6yqJUmwZdneBm+ZLro29QHPNviCZpXBLSzF52D+hghqbv0ccXT0BSnq9uKd44vweiVuTcVtogfjtW4/q+4CnB5Oxg6i7CVyegY/nY0N+hSkU9AsZys9hGFQdOWNrrq7+33whOfBdYE6Gu3GmB+pCFuSsTmPBboVtT9gy0juQvBS/AzYVH+r5HbWwNX2v8KHT1aVl7Aa3yZ9LMnOLRgqcr5sgM9QvyRBM2Gd/f0cdBRQv1p8sSmMIseRdyFmDlpwIQYwfcbRcMIK0fUpQ61iZiH2me+ERgVzO5Cx16rrvzK6/0bI9+PZ3MkShERbCO2VZp4i6FqojBLu8Gvmqjz5NUQ1nBlbaSjaFskwM98hSHXg5mjspUH2x3KXt3TPDMjhDmOjamYinBc3e7nWQsSwJwZD3Xp8f+cwPDFQlr6PENcL7zXtMN1VAWDrnX8zZ1pdv9oXyVVJ/hycGiGAYRldG4wxe3zrMLAjJWAXspkg43/XWQ/gdTu71puu7SYX5nIWLQsYuvZKVVjBGLCQzjiCSmczzY6YWsMkbo2KHnlN1k7G33PcJ+D1iiLBkhjrapiQHrI5tNnNbC1ZD9C+ZUC7By8eyHIPGngxnKYvwsn2C8/pX90NWmJTzylZ8rLCnrZ+rQ4yFRvF35xLpRUP3EwHvIeIqWgk8sTUfDlDp9Q8N+E1hL2Xphw+rbeW51MarB9pTYSpiuJ0OJJQikM+siUZy9YY2EPzDHQ6LdpSP65qaNy+OlHGc4Fm0RH/eOKIbIIlhP07Qtjl1lTISulKAdBMQ8+hSO5Jsa9rvAGsruZwmr02Rjl8OGvP0pa1rI1aAT2zJFS+aTp319Lm4iC1Kd3qHrEu35Z6nycwRheUjxnvHEO8lAjAKxHQlVwVgoFYfOxTzLM7qyNr75OYLsN33Y7wNrfdmcBdRxvBto82tiaXvVRyLYfe+4TVa4P0hjcYeNTWRZiYX0lhp7Zt0l6yY8TJhRVUYnFlH0FDGL49t24pKYM9bbwwNal23h8ZHtnkDY7wL7P0tZOO9+xcMCrQekHKDq5PZr7S+5bS4LvivsfvMkMofXG20cXiQsGt+OrhezGaUcl3eWW/fNplUiGwlRMCXrI8vbyY9RUSxbFvAuMhAoDhlbflvDfh9Ys7ZSKOOkTCec/Tf11flsKxn252tW6z20PYLXcfnZdiicIxTdVLWYKGKPaLlf62b9yu0quxmOHJXK1UM1ylhWISO23I0+Y1mlIopiaB8j9mYxxkrjiRHWehu/F1iT5HlzKowVh6H/o0Ty1JS3k61SOWd5wXZYEsEiGvaO9A2RbYmpGteuyrUO2J1u5QJC2Ks59e2ohW9r95H9SBZbeFEWjxR2GqM6lnI8McIaMfhNXL4NrCnfuEjtJYWemrCp1z0L3bgUDfaaIYcTOSp8H4+NTHKzMKUorTBT0zYn09P0UMzTIiIS3kBVu8YYKzsWbDbzwmPbWYwCWTpuMJac2ABZs2nxy2mdZwFrKdvxLCcamWiDamVbQBx5f61stJGSOlRuyAOPUtF69BXxDhbgMA5h25jI8iFv39/ndfZlrn83sq09xtmtqCJzeTiyyNBNqzjeyMuUJj5yxM6LgDXF44eIWINZc+pWgTt0RyhtOuYF1pg62rEYFLeXW2ZlhQSG6EVr9g7YnUO5WfJvSTst7741jJIYb3GHR+6lnKm7Ii9/2hTFdCQlT9lFqlBJy2Lhk7ltI90m//nVwoknAmuaU7/lG4KOLCl9qPqQX6A04nzT1RY9ltL0qF8ZqIyX0iImgYwVyO6JxhwcrKzwUz7MGtgNIexxF6SMHF7fTC/yxBk7E64W2Wlk0jcWexKMZaQ15uhD5zq8ClizXXY/RqQcpvQwODANbWFjt/v98ZSXjbUD0ZBCcEMPqPUQFqK5d+q1q25HUziV5I1uRcCdnA1UeWVbCO3spXjiChatp5Cxsb1Z3HYSJYtq2KPHv4/KE36FdXkSWRvGpZ5wgpahya9HWx16OJ6LqsUAfge1jAGYQgBHNK5bHo1J5JhQV9VN4UKzyAVCRTwbMZ42CBsRxJTfQTTHcYuwcXfHlJx+Pb+O4xnA2m0BHa1+nhRbl1X4t9r90a38oUJc28i6obSF1SlUGaggCjM+e4xVBlNXuc3Wb6einWZQrSzhGieshD1uPgX7ZMcJvddtFYuxxRhj/UZe9kf6DFfHYPKE3/E/Iz4OMxCAC2MXGljZA7q93djnuenat9tfrresqrFCipXMcKeHQRsZfdvmt9tFl9TtLre8HjEWFkFPUNZ/ARfAAtSZpe68LXcUNJZ8xf+RojZfGrvRGG//25bT/54ErLWf0oAXK7GGaTIXbVz62rT5MJZUQvuxrDiWIWQxPB9WZ6XbKnN7Tg6XcpjfqVRCphQjzA1iT3MQpsCwInWiGENUQRRTsRMUosZ1LHBVSGLj7D/awTY6ngOssZ/ehshsCc1rv9mAsjakdNc+u71jl5gyYFujKIH1TGHu6hgZ3LW1Lpoxov10K9thRhGx+mh6FvLKGWscWdrhwQkre4zgHko4o4VbT4AsRRWZ5+ML4iBvVzwhSOzGc4C1RcankANeCMqIQSTxus6jieiacb4VFcYbvBLGqNHkUgl1ntqg1m5/zPrJZiJQsVNTvS1lC5bxyjKyIlThBSimmaM5ClE8CTFMhI3UPsV6ZVoX9tHOxPHxJGBt/CnHuRJev9C5RA8DtKJtfnFiVPu2ZksmhiowWiFyN9iDqOuq/HqyBc2H4yVvDa6YEiabPMpXBuuCkSfanSXFMBfFwtGhk2Q9HUuW8cgjiTJSLC3iy1NiTnY8C1jTE/WtFzJOSEDwaReaRUerua/P54PdIHc2u+zCGJNFs6V+5p0u8i+1T6z19P50ytpB+63vTs5DtQR6qhHxQbdQnsTqY7goDj2eUd4RoGIGYDP2RNiqKyue5MKa8azfY53Zk8cMUGKyfoGbpa7aoi/cOfZvu2NWm3ILNJ1APnfYckQ7N02Z3VwfmrfDtTKwyrKmFZ0vrk0DPJlwwc1YEFpcAiUb816RsixWPAm+Dj5jpfVkdi10ppL4rXwSHk8DFoQxb57EZw/Ec0Qa6jF2hZOpu7e9bn3cduTPWpuKlYI3VZElkC3anapeofpOeHn5CPlh7kSi3H72mWAV5tOHXYH4KYbA2EgtmystprNaLMJGEH+t4URkPA9YuxW6w6wsUoXd8qcV3CCTI1jHNrO9j3Wrr6yijJzlrC7QHAbdgOZ6wE6c17KfZl2tjkuIRYdjf1IuOO8WtvDiDQvuE9YhK9oCYaRigHzOiEkdKEZlXuxgMgDm7Im3X8+C43nA2gMNDzPVAvrVJ1JAL2Aj29e+m/q3KsW07f6SFgXs23BE1U0ILrD9XUn+pO5HNe8aV9DiMRi9wrWVQe6/nOGKZhOrGg9Zyz1ZXiDjWtxG+BqYxeaeDU18s2yCjScCa4Xx1TM+/Xvsxkzq0M3xpIxkkLG7/eGU1rXRrTZ729R5cqC90coKbud5Rf8m/GviQ0QEs7fOFmz2hMgGKhY7UXjJ2FjxEyVjeX9x2tshKhWPT7SI9XgmsDZMUXMlGylCEfJxxjurw3fWezIzkyXQbXFNH6jkekvOZ92wyW3oO+lS5X5cZiyMFBp8YzHJO4H8oM+zMMbyolRhFo93GetO4fEo20cZq2/dnmkR6/HM3/U/Y6/vh42p5Ko2iAetCJF6Zhwrs9/GUVd3TmWdVA/nmzWCV/BTXW2kqES8PzZE8cxuzULNovkU7JMNeyqOvvkUk8PSKi6tgfJELJ4KrG0SdJrlDEonw8N5QTMaggrv1v+pi+yanKwHZIbF9Joartqu7zzCxAy28G+v3p3NMeMPtneHRRgnCBZ74WKoIafzZFm4ONCtHmH7wTR0+mrjn/h4LrA2gXdDU5gTIx4mcI9h8G9ZoHJ1nfq2vOpeQQbT/eF8uaZVP0yWo3fQkfhtSOL7bg9GEhdmPM3RlCzbT0nlbF6z8ShjgbDqpyHEM5J1DImn/rb/DU7Nbs9gfD4dsBxasytTGU1K46a6MVDVdP04uhfzlM2H0MaeWPlPjij+9KMV9nukJ1DQi8Lf67FlFCNrTQPDpyTraDwZWJsN2Pdb0YHIzDODh8AymT3rnaqJ1Nc/zdqKNiFDlNv8d9/xVlf2dVcQI77CzxHObBhU9GtjJl8URxCVVrFVsM/zdMx4NrA2NXvg+7Skhgunfl3pRewxHbZ4d1igHhURfpa5+SRiMdz5+9DXmWfPfFqwYWYwxogovqNjBb4a19rYD98vX5Pj6cBab/Yi5i52m/CQYpiehOILS14QvjPAG9m04YlnT6fDHUHgqFlMttPMu1NzxjL7ibI7wFgSxduCuAfK2pLc5yrY/70CWOvNZnwy/QkXab118WDFFwGBLF1n8fTirC3m4cQsY2m9hcN/DK1ij6nuPtjEmw3apoCxG9CSJL48N5QI4/nA/s+pjNgMrhxo9HM8NCjdJqZdVhcStKF+jTBxE0q4O7PvrEsbo6uNKnohRZF0d8gO93Wsh681nIano/ACYG03GczNcriCSQVoo5P+ufGRVSz4Sytr9ZYZ5diRrAs5sFTQRnI3Slneh0LGEz2MnTtrd2Y/odzUH68A1nZGNSXkgTL7wJH0FKJ4T1iwFHkH3RAy4o4o9o0nC6jwXqmQIog7eXaxOPQB83ZQHuMj2w+NjXq/AIOXAGsNqNMch/GOkeypxIhMDWT3tk8V+QvhEvGlvXcwgF9EwTpReFmACaoUvQ3QuENWbuGx/k69f35kwo3XAGsNqIucvxiaAUNXfmcboRBS9ttX7378T674qeQAxvJdOwun7L3iGNa3eCDO4jaPkWDVuHbHZ4f+abzmt9oSchNb9IkXeChoScXUcBzb7Xv8r/iuzR0ZIXGN7WzH1N2He58n4e04/cpwxVixc3SeHHGC8SJgbaKHOz3SRlo5Y2J58HsSNbS21shz8RGES8QbZvbNF8ULOLJb2I6ejoUKCuocIyg79NYgfk61aTBeBawtbnuromUqUsiu/s1NRNbgZiBZ5avCXyLvRGSxs594wZMXn7jTx0uccYccRftJWk/JKyKJOF4GrDvno8K5i7FLPh5VeeLVYplQgVyA3EqvCUTxPalukeVd5EU6dp7Jf1X/wg4jXMdSzRO2KxCNFS1fv3S82WfG64C1To9FVs4hQwTR8m0fP2C4DfXm795+k/xrGyZUYBjPVDG+QdkxqmOhxYhg7Fi8zNGx44XAWqdn33vqLGqz4n3By+gr4mBF7SNB5ahgXv3XiZQOhJuAsnj4zr1sgAwqArx+wwKL69OKTcPxSmB/7VypTEz8CSLfQy3A6KFnY1LY/zTiPsQoZEEx56yFlpCUlJWx4sFr4jUKXF/iwLrxSmCdO6s4G8u5ogiOAPSREI69KS4B6KnVe/Hm3woSARpYpK6DdaMr0Ohji9FEJpd/AtfXAkvI4oTyaYy6HFw+xk2fwOENTaUAM2kwh89Hhu/wSMZuqFhClhtQDs9R8vU52yW3xmuBRWRpLj/sH7A9vsLuleMZatSPBqDJolC4l9IvfRpBw4p0O0rgEfuN57bacn3pzL8Y2P+NO4ls0Ala0jE0oSVKEiSPyN5vvAPgPUkMDwrGLpyyzjCmAZFjvsXD6+TF9j9bvr4o4ITj1cC68jaBLKer9DoEJhFZjBI1FMVRQFf+RMDXKPiyNlmkdyRjA8Ji073JV7Mux/OTuL4eWEB24K5MkJATWG4M8nd9ZXkvjsiWyUey2L4E6nRYPtZrSoE09YqLRwxQ6EcGlqsL/JyX4/oDwAKy9RIpbhLTHJvwLZ9WgEao89BU8EZmQUkJwH6pHzoORLE1jakO1Tmv7sBnPKXFs4s9e/j1uP4EsE7PvtUO1zU+0SEKa+z21jKICOAtbkaqotjfwo8jjh2dpSieBaw8OhE4swLZ20/h+iPAOtvYHJcmzB+PK3Fk4ho0fMmGtb16b4z+jijkIhcwE3VjFW1OAI8TE8nCLLbDxod3r7WH7fgRYAHZG4tJxOzfTWs2wCqAncyjO8qaC2AhhtmvxX4KolJRyuKIEzvyox+ETUwIuzzdS+MSOH4G2P/NO8y8EwBInAgM4qG7Ofgt+GMPbLyLSO9kMGZ4/LQdxCgiPUZklxFBWJvYsd25fgjXnwL2f+8213OK9uXbhEEivnLORbi2MHCC92yr5PDvMWR922mJEHYOcJ0ErP/f3rloN4rDYNiQW0tDmqRJCLjn8P5vuVwsW7JlSDspEK//3ZkSStIpH5JlWbZ7w/1a/3Xen2gqsDCKtyl4Ko71ePHyV3MN69D1vot0aboXLbdeAbhisyePccIq9fTVTwT9u3E6S9OBrTc6VUFNlnPFPF7nSL+dHEv2OvajXJMGi0XFT0xUbJYsgKJxa2Y74VrA8Ovfjas7mhCsqpbptkzj7jlnPo7PlvYR5cgb++Bjgl6bn0cLZJyomJslS6MnBRa2a8n6GONZizg9oCnBqskf4sOyMoSFo8AGVxgvfZvTYktNzPYUTnNcgcV2QkzxOM9dh08ELDoygzs92etO9eQnvNeTgq37wnex60vJabfWw8xB5aPsIEJWaGF3XTF6KdVqgCjvZGzWlBbjnmxpWayJibvT581kaQmjacFCt2elVsDFS+SNYaKH0uZdVdxDItHFpAH2BslSLT/VHhukuCuLJ2aZFSmKO6mMQXiP6ZTdHNDEYCE4VjuAe1gwrab2pBwP42LhEjfyHg3QEP0SwFa2xSJPbKWetM0qS9WHH/0v/JTVpX+gycFCCJWV1VDegeAFwN5QyNO+EueNvTEbkJkT/dZatieuLLIkq1igdGKBGF+3vY/6t60lf6HpwarpH2JzdXMJXsheIP6YCb1GWPVfDk31FcdW1kwAO+9kWSypeeobXjXr6rkrOD2mGcBCQ5t+UssyKwyTFs+DgMWH0biFVJYhe0xXkqUonF5seUcmiy0Wkv+90fYn+4UvRTpF1t/SHGDVCiRNd73kOTk3vWIReOyzot/m/Lc/LEaPA6lk82SeSuSJ0bhO74ovKhqeLNuENQ/YWj3K64tDxzUrz+A5jaqwC/W+1WppuR+rGlcgS/NOd8LWTireiSsuik+1ROBfzc4Z1kxgYfBdfNz1vZcGhm5AGYM2uLgKGdJEjojxChL+HVWJZ/CYKTwVJUvyTmjA7l5cVZCYTtp7NZoLLEzaEhtnogBHhjPWUXTWSP6jHw2vUKbYzPXQR3eLLPrSYlad13nccKv5wEKCUeR6ogANmvBmPeSum6bTinm5CmLGF/ufiv5DpXbFxhOjqe04SeGo98W3nfrdvma7uzOCrUv1VG8uzO1lrYuc9Vgs7tgMGrXjifuT6lzJWGwJheP2yF2BDNfkmp65rvSPNSdYtfJi29KW+q7a9RUDtuaLf6wTNkCv71UntONApTGoXBHmtXtnP99Uyn/KsRxX84KFLq1YndU2pHp58qG5lOb7TKjL913ow8E9Bviy3gkDW2vYDlwx2UzWDAIclLmuZui8Is0MVm0RIRLxXkhlLnTx8RF56bOOlrvQ+hTzMOjh9hIP9Kj5d73Juh0e6Lv+xZpcP9LsYLXRpgftipU12hZGYiEaJukj2+lylsqF2OgNkmKtSrRSJpjvXZG1FpGHumGxevraiD/V/GB1tkKsz+BjzZrwj9gZCZAr0smxngUbIvOxOiomq3nhKQEaLLLY/ksOO4xMOaLu0RLA1lL1acWum7tl1rN1YXhwjAZS7EnjBbAF62NU9YTDYrQqkMkolmY8ffIROlaLAFvXX+qeiKyA26vH4Jk6Go6Zt0V1KmeGLza+uEJboiGqUEVxL1ErW1636jdI7nPfzE4LAQtBVNPU5vcKNnXHvR/bnCw60pxzAPLPhdtIq58g8XrU+D/HF8PUrKJURf5ihoFXjxYD1vjj9FDq2Njq+GBmFj5vldpAbCztB0KqNpaYLLJUNCpwR33Z2z5dkhfutBywdX2Dzc1WJ+vmD1S9PcjycVfcmKzZfcekn6ypsrqkuGywwtZPq5kS/pyWBLauYaRLrI8Vg4F1rG6say63+Q1Exfq0xFFxSSwW+2Sw1kJba3Kd+/ZhLQusSTKK9WdZUYpOn9Zw9MTE0rqW4cz8j6JitIR8iX1xBaOxRa6xzppAdLU0sLrYrQ2j7AKLkTSj6fg4vSBk6yO+uAKLpW0s+GBoYzuutwywLiZm0loeWIw2K/pYRlobdhiApEckKUAaTdH3QlLaxN1gr/CJJertwACeGunpw+KLjoTFx9y3zNUSwSK0IrsQHvRQOi+HAqwKcaT2jA9xrhiN3DnDAactxAPP3WzwWVomWNgJpNXmWIJN0W2UUA4DkXHRSucbrEPveEuFlAwAGLbQuhYH6JuJZIHW2mqpYOvaOLp0X5Tan5pepj0SxCAbtWFWyvnCCzyu05WznTNtrMni2lbQcsHW9SHBZuskLKiN/gIgfZ/6mD7xVKLiYhQ/NVyLz5X+Z6XzVb6Maslg6/qaGrNtW1sd7tDJXJC/GEg7jHwPfxZqY9VXk5k4mdZfrIu5b8+Qlg22ruUO3cn9tao0VolQqMqLysOPLTW2DNYiq7uuaFL71fRuRDLd3PTfaelgG+UJYptfpWaJwVrbyWqatq3izBQ5RV0yJBErXTZ+/Vibf0Z6nvumjOoFwNZ1sRXEbnGHRWqTpdgebXPttFSfnjD9mg7zGVNN3uatZnpMLwG20THFbLNzheYnj7taXJDBtcdQhaPerIxUZZ6OGf7ZqwUHTFivArbRO3LJQrx9Xgke43dp5YWsGNyEvK7F0W9RC582f93yDf6h6WJ7N45eCGwTSb0Rtml2vOOWVsNytpod98sm+yHld2/ct8/3lPy4haYieL0U2NphK9ad5aKI2IJqtbg8YXpRi/VyoFBFup/7N/+hXg1sqz2950Ls9qfOL9tjBOjYeGfipiUB2v75vp32G+vzVwsbkntErwi20dc2EQ7dz0tpEr52fsrBCdZpUpPFJc+29scmu+dvsz2FXhRsq8PagSvSXXY4X6SpNVfQJAzxqSI53fVtTPRbVtfT4X3nfJhINi9oqkovDLbRNwe31WaX5fnlckEhkaPycjkf8o+dY6QvD7XVa4PtdHpLebrgoztlh15v/cuhN4jV+/SrvDxbAYDtdNx5bPdnStbZiyQgxhQK2E4yb/D+km+D9PA99y/wRAUFVqk67NcN4EcIJ0m63uyDIqoUIlij72Oef2zXrdI0bVin6ap7td3n+Wn2qY5/qbDB/o8VwQaqCDZQRbCBKoINVBFsoIpgA1UEG6gi2EAVwQaqCDZQRbCBKoINVBFsoIpgA1UEG6gi2EAVwQaqCDZQRbCBKoINVBFsoIpgA1UEG6gi2EAVwQaqCDZQRbCBKoINVBFsoIpgA1UEG6gi2EAVwQaqCDZQRbCBKoINVBFsoIpgA9V/O0NX6T7IeI8AAAAASUVORK5CYII=" name="Fragmin-navod-obr6%20(2)" width="91" height="91" border="0">Medzi palcom a ukazovákom uchopte kožu.

 • Túto kožnú riasu držte počas celej aplikácie. 1. Aplikujte Fragmin.

 • Celú ihlu zaveďte kolmo do vytvorenej kožnej riasy a pomaly aplikujte liek do podkožia.

 • Ihlu najskôr vytiahnite a až potom kožu uvoľnite.

 • Ak sa v mieste vpichu objaví krv, jemne naň zatlačte sterilným tampónom a počkajte, kým krv zaschne.

 • Miesto vpichu nešúchajte, pretože to môže podporiť tvorbu modrín.

 • Ihlu opatrne zakryte ochranným krytom.

 • Prázdne striekačky vráťte pri kontrolnej návšteve lekárovi na bezpečné

zlikvidovanie v spaľovni biologického odpadu.

Použitie u detí a dospievajúcich

Klinické skúsenosti s použitím u detí sú obmedzené. V prípade použitia u detí je nutné sledovať hladiny anti-Xa.

Dávka bude vypočítaná na základe veku a hmotnosti dieťaťa. Menšie deti môžu vyžadovať o trochu vyššiu dávku Fragminu na kg v porovnaní s dospelými. Správnu dávku vypočíta váš lekár. Počas liečby vám zdravotná sestra možno odoberie vzorky krvi na sledovanie účinkov Fragminu.

Injekčný roztok vo viacdávkových injekčných liekovkách obsahuje benzylalkohol. Tieto balenia sa nesmú podávať predčasne narodeným deťom, pretože benzylalkohol môže u týchto detí vyvolať syndróm dychovej tiesne (Gasping syndrom).


Ak použijete viac Fragminu, ako máte

Ak si myslíte, že vám podali príliš veľa Fragminu, ihneď to oznámte vášmu lekárovi alebo zdravotnej sestre.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Časté vedľajšie účinky (môžu postihovať až 1 z 10 osôb)

 • mierne zníženie počtu krvných doštičiek (typ I), ktoré je počas liečby obvykle reverzibilné

 • krvácanie

 • prechodný vzostup pečeňových enzýmov transamináz

 • podkožný hematóm v mieste podania injekcie

 • bolesť v mieste podania injekcie


Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihovať až 1 zo 100 osôb)

 • alergická reakcia


Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať až 1 z 1 000 osôb)

 • odumretie tkaniva, prechodné vypadávanie vlasov


Neznáme (nie je možné určiť z dostupných údajov)

 • znížený počet krvných doštičiek navodený imunitnou reakciou voči heparínu (typ II, spolu s trombotickými komplikáciami alebo bez nich)

 • anafylaktické alergické reakcie

 • retroperitoneálne krvácanie, v niektorých prípadoch fatálne


Predpokladá sa, že nežiaduce reakcie u detí budú rovnaké ako u dospelých, existuje však len málo informácií o možných vedľajších účinkoch dlhodobého používania u detí.


Prípadný výskyt týchto nežiaducich účinkov alebo iných nezvyčajných reakcií oznámte vášmu ošetrujúcemu lekárovi, ktorý rozhodne o ďalšom postupe.

Boli hlásené prípady závažného krvácania , niektoré z nich s fatálnym koncom.


5. Ako uchovávať Fragmin


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na papierovej škatuľke. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Fragmin injekčný roztok s konzervačnou látkou benzylalkoholbalený vo viacdávkových injekčných liekovkách s obsahom 10 000 IU (anti-Xa)/ml (10 ml) a 25 000 (anti-Xa)IU/ml (4 ml) sa má použiť do 14 dní po prvom otvorení viacdávkovej injekčnej liekovky.


Injekčný roztok pripravený na infúziu sa má použiť do 12 hodín.


6. Ďalšie informácie


Čo Fragmin obsahuje

 • Liečivo je sodná soľ dalteparínu. Jeden ml injekčného roztoku obsahuje 2 500 IU, 10 000 IU, 12 500 IU alebo 25 000 IU (anti-Xa) sodnej soli dalteparínu. Sila je uvedená v medzinárodných anti-Xa jednotkách (IU) 1. medzinárodného štandardu pre nízkomolekulárne heparíny.

 • Dalšie zložka je: voda na injekciu.

Okrem toho injekčný roztok Fragminu vo viacdávkových injekčných liekovkach obsahuje benzylalkohol.

Chlorid sodný obsahujú nasledujúce veľkosti balenia: jednorazová naplnená injekčná striekačka obsahujúca 2 500 IU (anti-Xa)/0,2 ml; injekčná liekovka obsahujúca 2 500 IU (anti-Xa)/0,4 ml a ampulka obsahujúca 2 500 IU (anti-Xa)/4 ml a 10 000 IU (anti-Xa)/1 ml.


Fragmin 10 000 IU/ml – 10 ml injekčná liekovká a 25 000 IU/ml – 4 ml injekčná liekovka obsahujú benzylalkohol ako konzervačnú látku. Tieto viacdávkové injekčné liekovky sa nesmú používať u predčasne narodených ani práve narodených detí. Benzylalkohol môže spôsobiť toxické reakcie a alergické reakcie u dojčiat a detí vo veku do 3 rokov.

K dispozícii sú aj iné formy lieku bez benzylalkoholu.


Ako vyzerá Fragmin a obsah balenia

Fragmin je dostupný ako injekčný roztok v nasledujúcich baleniach:


jednorazové naplnené injekčné striekačky:

FRAGMIN 2 500 IU (anti-Xa)/0,2 ml, 10 x 0,2 ml

FRAGMIN 5 000 IU (anti-Xa)/0,2 ml, 10 x 0,2 ml, 25 x 0,2 ml

FRAGMIN 7 500 IU (anti-Xa)/0,3 ml, 10 x 0,3 ml

FRAGMIN 10 000 IU (anti-Xa)/0,4 ml, 10 x 0,4 ml

FRAGMIN 12 500 IU (anti-Xa)/0,5 ml, 10 x 0,5 ml

FRAGMIN 15 000 IU (anti-Xa)/0,6 ml, 10 x 0,6 ml

FRAGMIN 18 000 IU (anti-Xa)/0,72 ml, 10 x 0,72 ml

Jednorazové naplnené injekčné striekačky sa môžu dodávať bez bezpečnostného systému alebo s bezpečnostným systémom Needle trap.


ampulky:

FRAGMIN 2 500 IU (anti-Xa)/ml, 10 x 4 ml

FRAGMIN 10 000 IU (anti-Xa)/ml, 10 x 1 ml


injekčné liekovky

FRAGMIN 2 500 IU (anti-Xa)/ml, 10 x 4 ml

FRAGMIN10 000 IU (anti-Xa)/ml, 1 x 10 ml – viacdávková injekčná liekovka

FRAGMIN10 000 IU (anti-Xa)/ml, 10 x 10 ml – viacdávková injekčná liekovka

FRAGMIN25 000 IU (anti-Xa)/ml, 1 x 4 ml – viacdávková injekčná liekovka

FRAGMIN25 000 IU (anti-Xa)/ml, 10 x 4 ml – viacdávková injekčná liekovka


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Pfizer Europe MA EEIG

Ramsgate Road,

Sandwich Kent CT13 9NJ

Spojené kráľovstvo


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovaná v apríli 2013.


6


FRAGMIN 7500 IU (anti-Xa)/0,3 ml

Súhrn údajov o lieku


 1. Názov lieku

FRAGMIN 2 500 IU (anti-Xa)/0,2 ml

FRAGMIN 5 000 IU (anti-Xa)/0,2 ml

FRAGMIN 7 500 IU (anti-Xa)/0,3 ml

FRAGMIN10 000 IU (anti-Xa)/0,4 ml

FRAGMIN12 500 IU (anti-Xa)/0,5 ml

FRAGMIN15 000 IU (anti-Xa)/0,6 ml

FRAGMIN18 000 IU (anti-Xa)/0,72 ml

FRAGMIN 2 500 IU (anti-Xa)/ml

FRAGMIN10 000 IU (anti-Xa)/ml

FRAGMIN25 000 IU (anti-Xa)/ml


 1. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie


1 ml injekčného roztoku obsahuje 2 500 IU, 10 000 IU, 12 500 IUalebo 25 000 IU (anti-Xa)sodnej soli dalteparínu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. Lieková forma


Injekčný roztok


Číry, bezfarebný až slamovo sfarbený roztok.


 1. Klinické údaje


4.1 Terapeutické indikácie


 • Liečba akútnej hĺbkovej žilovej trombózy a pľúcnej embólie, keď nie je vhodná trombolytická liečba alebo operácia.

 • Tromboprofylaxia – antikoagulácia pri mimotelovom obehu počas hemodialýzy a hemofiltrácie.

 • Tromboprofylaxia v súvislosti s operáciou.

 • Tromboprofylaxia u pacientov s významne zvýšeným rizikom venózneho trombembolizmu, ktorí sú dočasne imobilizovaní v dôsledku akútneho ochorenia ako napríklad kardiálnej insuficiencie, respiračnej insuficiencie, závažných infekcií.

 • Nestabilné formy ischemickej choroby srdca (nestabilná angína pektoris a non-Q infarkt myokardu).

 • Liečba akútnej hĺbkovej žilovej trombózy a embólie do pľúc a predĺžená tromboprofylaxia u pacientov s nádorovým ochorením.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


1. Liečba akútnej hĺbkovej žilovej trombózy

Injekčný roztok Fragminu sa podáva subkutánne, buď ako jedna injekcia jedenkrát denne alebo v dvoch injekciách denne.


Podávanie jedenkrát denne:

200 IU/kg telesnej hmotnosti podávaných subkutánne jedenkrát denne. Nie je potrebné sledovať plazmatickú aktivitu Fragminu (anti-Xa). Maximálna jednorazová dávka nesmie prekročiť 18 000 IU, čo sa musí dodržať u pacientov s telesnou hmotnosťou > 90 kg. Dávku je možné prispôsobiť podľa dostupnosti jednorazových naplnených injekčných striekačiek podľa tabuľky:


Hmotnosť Dávka Jednorazová naplnená

injekčná striekačka

(kg) (25 000 IU/ml)

46 – 56 10 000 IU 0,4 ml

57 – 68 12 500 IU 0,5 ml

69 – 82 15 000 IU 0,6 ml

83 alebo viac 18 000 IU 0,72 ml


Podávanie dvakrát denne

U pacientov s komplikovaným trombotickým ochorením alebo u pacientov so zvýšeným rizikom krvácania sa môže podávať dávka 100 IU/kg telesnej hmotnosti subkutánne dvakrát denne. Sledovanie plazmatickej aktivity nie je obvykle nevyhnutné, ale v prípade potreby je možné sledovať aktivitu Fragminu metódou stanovovania anti-Xa. Vzorka krvi sa má odobrať 3 až 4 hodiny po subkutánnom podaní injekcie, kedy sa dosahujú maximálne plazmatické hladiny. Odporúčaná hodnota plazmatických hladín pri podávaní dvakrát denne je medzi 0,5 a 1,0 anti-Xa/ml.


Spravidla sa začne súčasne s liečbou antagonistami vitamínu K. Liečba Fragminom má pokračovať dovtedy, pokiaľ hladiny faktorov protrombínového komplexu (faktory II, VII, IX a X) neklesnú na terapeutickú hladinu. Zvyčajne je nevyhnutné, aby kombinovaná liečba trvala aspoň 5 dní.


2. Liečba pľúcnej embólie

Injekčný roztok Fragminsa podáva subkutánne jeden alebo dvakrát denne v súlade s pokynmi pre liečbu hĺbkovej žilovej trombózy. Pri dávkovaní dvakrát denne sa podáva 100 ‑ 120 IU/kg telesnej hmotnosti za 12 hodín. Pri voľbe dávky a času podania sa majú vziať do úvahy závažnosť ochorenia a možné riziká krvácania.


Monitorovanie plazmatickej aktivity obvykle nie je nevyhnutné, ale v prípade, že je indikované, pozri časť liečba akútnej hlbokej venóznej trombózy.


3. Tromboprofylaxia – antikoagulácia pri mimotelovom obehu počas hemodialýzy a hemofiltrácie

Pri chronickom zlyhaní obličiek, pacienti bez známeho rizika krvácania v anamnéze

Hemodialýza a hemofiltrácia trvajúca maximálne 4 hodiny:

Podáva sa dávka, ako je uvedené nižšie, alebo len ako i.v.bolus s dávkou 5 000 IU.


Hemodialýza a hemofiltrácia trvajúca viac ako 4 hodiny:

I.v. bolus injekcia s dávkou 30 ‑ 40 IU/kg telesnej hmotnosti s následnou i.v.infúziou 10 ‑ 15 IU/kg telesnej hmot­nos­ti za hodinu. Hladiny anti-Xa v plazme sa pri tejto dávke obvykle pohybujú v rozsahu 0,5 – 1,0 IU anti-Xa/ml.


Pri akútnom zlyhaní obličiek, pacienti s vysokým rizikom krvácania

I.v.bolus injekcia s dávkou 5 – 10 IU/kg telesnej hmot­nosti s následnou i.v.infúziou 4 ‑ 5 IU/ kg telesnej hmotnosti za hodinu.

Plazmatická hladina má byť v rozsahu 0,2 ‑ 0,4 IU anti-Xa/ml.


4. Tromboprofylaxia v súvislosti s operáciou

Všeobecná chirurgia s rizikom trombombolických komplikácií

Dávka 2 500 IU subkutánne 1 ‑ 2 hodiny pred operáciou a potom 2 500 IU subkutánne každé ráno. Liečba trvá do úpl­nej mobilizácie pacienta, všeobecne 5 ‑ 7 dní alebo dlhšie.


Všeobecná chirurgia s ďalšími rizikovými faktormi a elektívna operácia bedrového kĺbu


Existujú 3 možnosti pre začatie liečby (pozri tabuľku)

V súvislosti s elektívnou operáciou bedrového kĺbu existujú skúsenosti s predĺženou tromboprofylaxiou Fragminom po dobu až 5 týždňov po operácii (pozri časť 5.1i).Dávkovanie

Začiatok liečby

10-14 hodín pred operáciou

V priebehu 2 hodín pred operáciou

4-8 hodín po operácii1

Pooperačné obdobie

Večer pred operáciou2

5000 IU

-

5000 IU

5000 IU denne

Začiatok pred operáciou – v deň operácie

-

2500 IU

2500 IU

5000 IU denne3

Začiatok po operácii

-

-

2500 IU

5000 IU denne 3

1 Alebo neskôr, ak sa nedosiahne hemostáza.

2Injekcie sa podávajú približne v 24-hodinových intervaloch

3Injekcia v prvý pooperačný deň sa musí podať po uplynutí aspoň 6 hodín od podania predchádzajúcej dávky.


5. Tromboprofylaxia u pacientov s významne zvýšeným rizikom venózneho trombembolizmu, ktorí sú dočasne imobilizovaní v dôsledku akútneho ochorenia ako napríklad kardiálnej insuficiencie, respiračnej insuficiencie, závažných infekcií

Fragmin sa podáva formou subkutánnej injekcie jedenkrát denne 5000 IU až do momentu mobilizácie pacienta v trvaní až 14 dní.


6. Nestabilné formy ischemickej choroby srdca (nestabilná angína pektoris a non–Q infarkt myokardu)

Podáva sa 120 IU/kg telesnej hmotnosti subkutánne dvakrát denne. Maximálna dávka je 10 000 IU/12 hodín. Liečba má trvať aspoň 6 dní alebo dlhšie, ak to ošetrujúci lekár považuje za prospešné.

U pacientov, ktorí čakajú na revaskularizáciu, sa odporúča podávať Fragmin až do dňa uskutočnenia invazívneho zákroku (PTCA a CABG). Po úvodnej stabilizácii dávkou 120 IU/kg telesnej hmotnosti dvakrát denne sa podáva udržiavacia dávka 5 000 IU dvakrát denne (u žien s hmotnosťou < 80 kg a u mužov s hmotnosťou < 70 kg) alebo 7 500 IU dvakrát denne (u žien s hmotnosťou 80 kg a u mužov s hmotnosťou 70 kg). Celková dĺžka liečby nemá prevýšiť 45 dní.


Odporúča sa súčasné podávanie nízkych dávok kyseliny acetylsalicylovej.


7. Liečba akútnej hĺbkovej žilovej trombózy a embólie do pľúc a predĺžená tromboprofylaxia u pacientov s nádorovým ochorením

1. mesiac:

Dalteparín sa podáva v dávke 1‑krát denne 200 IU/ kg telesnej hmotnosti subkutánne počas prvých 30 dní liečby. Celková denná dávka nesmie presiahnuť 18 000 IU.


2.- 6. mesiac:

Dalteparín sa má podať subkutánne v dávke približne 150 IU/ kg jedenkrát denne. Dávkovanie je upravené na použitie jednorazových naplnených injekčných striekačiek s fixnou dávkou podľa tabuľky nižšie.


Tabuľka 1. Dávkovanie na 2.- 6. mesiac


Telesná hmotnosť (kg)

Dávka dalteparínu (IU)

Jednorazové naplnené injekčné striekačky

(25 000 IU/ml)

£56

7 500

0,3 ml

57 - 68

10 000

0,4 ml

69 - 82

12 500

0,5 ml

83 - 98

15 000

0,6 ml

³99

18 000

0,72 ml


Redukcia dávky pri trombocytopénii následkom chemoterapie


V klinických skúškach sa použilo nasledujúce dávkovanie:

Trombocytopénia:v prípade trombocytopénie s počtom trombocytov < 50 x109/l ktorá vznikla následkom chemoterapie, podávanie dalteparínu sa má prerušiť, až pokiaľ sa počet trombocytov nevráti nad 50 x109/l.

V prípade, že počet trombocytov sa pohybuje medzi 50 x109/l až 100 x109/l , dávka dalteparínu sa má znížiť v porovnaní s bežne užívanou o 17 až 33 % v závislosti od telesnej hmotnosti pacienta (pozri tabuľku 1). Len čo sa počet trombocytov vráti na ³ 100 x109/l, dalteparín sa má znovu podávať v plnej dávke.

Tabuľka 2. Zníženie dávky dalteparínu pri trombocytopénii 50 - 100 x109/l

pri použití jednorazových naplnených injekčných striekačiek

Telesná hmotnosť (kg)

Neredukovaná dávka dalteparínu (IU)

Redukovaná dávka dalteparínu (IU)

Priemerné zníženie dávky (v %)

£56

7 500

5000

33

57 - 68

10 000

7500

25

69 - 82

12 500

10,000

20

83 - 98

15,000

12 500

17

³99

18 000

15 000

17

Skratka: IU = International unit (medzinárodná jednotka)


Obličkové zlyhávanie: v prípade signifikantného obličkového zlyhávania definovaného hladinou kreatinínu vyššou ako 3-násobok hornej hranice normy, má byť dávka dalteparínu upravená tak, aby sa udržala terapeutická hladina anti-Xa 1 IU/ml v rozmedzí od 0,5 do 1,5 U/ml) hodnotená zo vzorky krvi odobranej 4 ‑ 6 hodín po podaní injekcie dalteparínu. Ak je hladina anti-Xa nižšia alebo vyššia ako terapeutické rozmedzie, dávka dalteparínu sa má buď zvýšiť alebo znížiť na najbližšiu vyššiu alebo nižšiu dávku dostupnú v jednorazovej naplnenej injekčnej striekačke. Meranie hladiny anti-Xa sa má opakovať po 3 ‑ 4 ďalších dávkach. Táto úprava dávky sa má opakovať, až pokiaľ sa nedosiahne terapeutická hladina anti-Xa.


Deti a dospievajúci:

Bezpečnosť a účinnosť sodnej soli dalteparínuu detí neboli doteraz stanovené. V súčasnosti sú dostupné údaje opísané v časti 5.1 a 5.2, ale neumožňujú uviesť odporúčania pre dávkovanie.


Sledovanie anti‑Xa hladín u detí

Pre určité špeciálne populácie liečené Fragminom, ako sú deti, je potrebné zvážiť meranie maximálnych anti‑Xa hladín približne 4 hodiny po dávke. Pre terapeutickú liečbu dávkami podávanými jedenkrát denne sa majú maximálne anti‑Xa hladiny merané 4 hodiny po podaní udržať zvyčajne v rozmedzí 0,5‑1,0 IU/ml. V prípade nízkej a premenlivej fyziologickej renálnej funkcii, napr. u novorodencov, je starostlivé sledovanie anti‑Xa hladín nevyhnutné. Pre profylaktickú liečbu sa majú maximálne anti‑Xa hladiny udržať zvyčajne v rozmedzí 0,2‑0,4 IU/ml.


Rovnako ako u všetkých antitrombotík, pri podávaní Fragminu existuje riziko systémového krvácania. Pri používaní Fragminu pri liečbe vysokými dávkami u práve operovaných pacientov je potrebná opatrnosť. Po začatí liečby sa u pacientov majú sledovať prípadné krvácavé komplikácie. Dá sa to uskutočniť pravidelných vyšetrením pacientov, dôkladným pozorovaním chirurgického drénu a pravidelnými meraniami hemoglobínu a stanovením anti‑Xa.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na Fragmin alebo iné nízkomolekulárne heparíny a/alebo heparín, napr. predtým dokázaná heparínom navodená trombocytopénia alebo podozrenie na imunologicky sprostredkovanú heparínom navodenú trombocytopéniu (typ II).

Akútny gastroduodenálny vred a cerebrálne krvácanie alebo iné aktívne krvácanie.

Závažné poruchy hemokoagulácie.

Akútna alebo subakútna septická endokarditída.

Pora­nenia a operácie centrálneho nervového systému, oka alebo ucha.

Lumbálna punkcia, spinálna alebo epidurálna anestézia sú kontraindikované pri súbežnej liečbe vysokými dávkami dalteparínu (potrebnými na liečbu akútnej hĺbkovej žilovej trombózy, pľúcnej embólie alebo nestabilnej angíny pektoris.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Opatrnosť sa odporúča pri trombocytopénii, poruchách funkcií krvných doštičiek, pri ťažkej hepatálnej a renálnej insuficiencii, nekontrolovanej hypertenzii, hypertenzívnej alebo diabetickej retinopatii. Opatrnosť je tiež potrebná pri podávaní vysokých dávok dalteparínu u pacientov tesne po operácii alebo v prípade iných ochorení, u ktorých existuje podozrenie na zvýšené riziko krvácania.


Keď sa vykoná zvodová anestézia (epidurálna/spinálna) alebo lumbálna punkcia, je u pacientov riziko vývoja epidurálneho alebo spinálneho hematómu, ktorý môže viesť k dlhodobej alebo trvalej paralýze. Riziko takýchto príhod je zvýšené pri ponechaní zavedených epidurálnych katétrov alebo pri súčasnom použití liekov ovplyvňujúcich hemostázu, ako napríklad nesteroidových antireumatík (NSAID), antiagregancií alebo iných antikoagulancií. K zvýšenému riziku vedie traumatická alebo opakovaná epidurálna alebo lumbálna punkcia. Pri podávaní antikoagulancií súčasne s epidurálnou/spinálnou anestéziou pacienti musia byť často kontrolovaní kvôli znakom a príznakom neurologického poškodenia.


Zavedenie alebo odstránenie epidurálneho alebo spinálneho katétra sa má odložiť o 10 – 12 hodín po dávkach dalteparínu podávaných na profylaxiu trombózy, pričom u tých, čo dostávajú vyššie terapeutické dávky dalteparínu (ako 100 IU/kg – 120 IU/kg každých 12 hodín alebo 200 IU/kg jedenkrát denne), interval má byť minimálne 24 hodín.


Ak sa lekár po klinickom posúdení rozhodne podať antikoagulancium v súvislosti s epidurálnou alebo spinálnou anestéziou, musí sa dodržať mimoriadna opatrnosť a časté sledovanie na diagnostiku akýchkoľvek príznakov a symptómov neurologickej poruchy ako bolesť chrbta, senzorické alebo motorické deficity (necitlivosť a slabosť dolných končatín) a dysfunkcie čriev alebo močového mechúra. Je potrebné vyškoliť zdravotné sestry, aby vedeli rozpoznať tieto prejavy a príznaky. Pacienti majú byť poučení, aby okamžite informovali zdravotnú sestru alebo lekára, ak sa u nich vyskytne niektorý z týchto príznakov a symptómov.


Ak existuje podozrenie na príznaky alebo symptómy epidurálneho alebo spinálneho hematómu, môže urgentná diagnóza a liečba zahŕňať dekompresiu miechy.


Na posúdenie bezpečného a účinného používania Fragminu pri prevencii chlopňovej trombózy u pacientov s umelými srdcovými chlopňami sa neuskutočnili žiadne adekvátne štúdie. Profylaktické dávky Fragminu nie sú dostatočné na prevenciu chlopňovej trombózy u pacientov s umelými srdcovými chlopňami. Použitie Fragminu sa pre tento účel nemôže odporúčať.


Pri dlhodobej liečbe nestabilných foriem ischemickej choroby srdca, ako napr. pred revaskularizáciou, v prípade zníženej funkcie obličiek (S‑kreatinín > 150 mol/l) sa musí zvážiť zníženie dávky.


Pred začatím liečby dalteparínom sa odporúča stanoviť počet krvných doštičiek a tento počas liečby pravidelne sledovať.


Osobitná opatrnosť je potrebná pri náhlom vzniku trombocytopénie a pri ťažkej trombocytopénii

(< 10.109/l) spojenej s pozitívnym alebo neznámym výsledkom in vitro testov za prítomnosti dalteparínu alebo iných nízkomolekulárnych heparínov a/alebo heparínu na prítomnosť trombocytárnych protilátok.


Monitorovanie antikoagulačného účinku dalteparínu vo všeobecnosti nie je nevyhnutné, ale musí sa zvážiť v prípade špecifických skupín pacientov, ako sú napríklad deti, pacienti s obličkovým zlyhávaním, veľmi chudí alebo chorobne obézni, u gravidných žien, u pacientov so zvýšeným rizikom krvácania, respektíve opakujúcej sa trombózy.


Heparín môže potláčať sekréciu aldosterónu nadobličkami spôsobujúcu heperkaliémiu, najmä u pacientov s diabetom mellitus, chronickým obličkovým zlyhávaním, pre-existujúcou metabolickou acidózou, zvýšenou plazmatickou hladinou draslíka alebo užívaním kálium šetriacich liekov. Riziko hyperkaliémie sa zvyšuje s trvaním liečby, ale je zvyčajne reverzibilné. U rizikových pacientov sa má hladina plazmatického draslíka stanoviť pred začatím liečby heparínom a potom pravidelne monitorovať najmä ak liečba trvá viac ako 7 dní.

Dalteparín má iba stredne silný prolongačný účinok na tvorbu krvného koagula hodnotený APTT testom. Zvyšovanie dávky za účelom predĺženia APTT môže preto predstavovať riziko predávkovania a krvácania. Na laboratórne monitorovanie týchto účinkov sa odporúča použiť metódy stanovenia funkčných hladín anti‑Xa.


Pacienti podstupujúci chronickú hemodialýzu s dateparínom obvykle potrebujú upraviť niekoľko prvých dávok, a teda aj niekoľko kontrol hladín anti-Xa. Pacienti podstupujúci akútnu hemodialýzu majú užší terapeutický rozsah, a preto sa má u nich zabezpečiť dôkladnejšie sledovanie hladín anti-Xa.


Biologická aktivita rovnakých dávok rôznych nízkomolekulárnych heparínov, nefrakciovaného heparínu alebo syntetických polysacharidov sa nedá vyjadriť jednoduchým porovnaním dávky medzi rôznymi liekmi. Preto je dôležité dodržiavať pokyny týkajúce sa použitia jednotlivých liekov.


Fragmin sa nesmie podávať intramuskulárne. Vzhľadom na riziko vzniku hematómu sa má predísť intramuskulárnemu podávaniu iných liekov, ak 24-hodinová dávka dalteparínu presiahne hodnotu 5 000 IU.


Ak u pacienta s nestabilnou formou ischemickej choroby srdca (nestabilnou angínou pektoris alebo non-Q infarktom myokardu) dôjde k infarktu myokardu, môže byť indikovaná trombolytická liečba. Neznamená to, že sa musí prerušiť liečba dalteparínom, avšak zvyšuje sa riziko krvácania.


Deti a dospievajúci

Klinické skúsenosti s liečbou u detí sú obmedzené. V prípade použitia dalteparínu u detí je nutné monitorovať hladiny anti-Xa.

Podanie liekov obsahujúcich benzylalkohol ako konzervačnú látku môže u predčasne narodených detí súvisieť s fatálnym syndrómom dychovej tiesne „Gasping syndrom“ (pozri časť 4.6).


Starší pacienti (najmä pacienti starší ako 80 rokov) môžu mať v rámci terapeutických dávok zvýšené riziko krvácavých komplikácií. Odporúča sa preto dôkladné klinické sledovanie.


Formy obsahujúce benzylakohol sa nesmú používať u predčasne narodených ani práve narodených detí. Benzylalkohol môže spôsobiť toxické reakcie a anafylaktoidné reakcie u dojčiat a detí vo veku do 3 rokov (pozri časť 6.1). K dispozícii sú aj iné formy lieku bez benzylalkoholu.

4.5 Liekové a iné interakcie


Súčasné podávanie iných liekov ovplyvňujúcich hemostatické funkcie, ako sú antiagreganciá, nesteroidové antiflogistiká (NSAIDs), inhibítory glykoproteínových receptorov IIb/IIIa, antagonisty vitamínu K, trombolytiká a dextrán, môže zosilniť antikoagulačný účinok deltaparínu.


Pretože NSAID a ASA v analgetických/protizápalových dávkach redukujú tvorbu vazodilatačných prostaglandínov a tým prietok krvi obličkami a renálnu exkréciu, mimoriadnu pozornosť treba venovať podávaniu deltaparínu súbežne s NSAIDs alebo vysokými dávkami ASA u pacientov so zlyhávaním obličiek.

Avšak, ak neexistujú špecifické kontraindikácie, pacienti s nestabilnými formami ischemickej choroby srdca (s nestabilnou angínou pektoris alebo non-Q infarktom myokardu) majú byť liečení nízkymi dávkami kyseliny acetylsalicylovej.


Pretože sa u heparínu pozorovala interakcia s intravenóznym nitroglycerínom, vysokými dávkami penicilínu, sulfinpyrazónom, probenecidom, kyselinou etakrinovou, cytostatikami, chinínom, antihistaminikami, digoxínom, tetracyklínmi, fajčením a kyselinou askorbovou, interakcie s dalteparínom sa nedajú vylúčiť.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Dalteparín neprechádza placentou. Veľké množstvo údajov u gravidných žien (viac ako 1000 ukončených gravidít) nepoukazujú na malformácie ani fetálnu/neonatálnu toxicitu. Fragmin sa môže používať počas gravidity, ak si to klinický stav vyžaduje.


Existuje viac ako 2 000 publikovaných prípadov (štúdie, hlásenia o skupinách prípadov a o prípadoch) o podávaní dalteparínu v tehotenstve. V porovnaní s nefrakcionovaným heparínom sa zaznamenal nižší sklon ku krvácaniu a znížené riziko osteoporotickej zlomeniny. Najväčšia prospektívna štúdia „Účinnosť tromboprofylaxie ako intervencie v priebehu gravidity“ (EThIG), zahŕňala 810 gravidných žien a skúmala pre tehotenstvo špecifickú schému pre stratifikáciu rizika (nízke, vysoké, veľmi vysoké riziko venóznej tromboembólie) s dennými dávkami dalteparínu medzi 50 – 150 IU/kg telesnej hmotnosti (v ojedinelých prípadoch až maximálne 200 IU/kg telesnej hmotnosti). Napriek tomu sú dostupné len obmedzené randomizované kontrolované štúdie o použití heparínov s nízkou molekulovou hmotnosťou v tehotenstve.


Štúdie na zvieratách nepreukázali žiadne teratogénne ani fetotoxické vlastnosti dalteparínu (pozri časť 5.3).


Epidurálna anestéza je počas pôrodu absolútne kontraindikovaná u žien, ktoré sú liečené vysokými dávkami antikoagulancií (pozri časť 4.3). Pri liečbe pacientok so zvýšeným rizikom krvácania, ako sú ženy krátko po pôrode, sa odporúča opatrnosť (pozri časť 4.4). U gravidných žien v poslednom trimestri sa nameral biologický polčas dalteparínu anti-Xa 4 až 5 hodín.


Fragmin 10 000 IU/ml (10 ml) a Fragmin 25 000 IU/ml (4 ml) injekčný roztok vo viacdávkových injekčných liekovkách obsahuje benzylakohol ako konzervačnú látku. Benzylalkohol môže prechádzať placentou. Počas gravidity sa preto musí používať Fragmin bez konzervačnej látky (pozri časť 4.4).


U tehotných žien s umelými srdcovými chlopňami sa zaznamenali terapeutické zlyhania pri plných antikoagulačných dávkach heparínu s nízkou molekulovou hmotnosťou. Fragmin sa dostatočne neskúmal pre použitie u tehotných žien s umelými srdcovými chlopňami.


Laktácia

Malé množstvá sodnej soli dalteparínu prechádzajú do materského mlieka. Štúdie doteraz preukázali hladiny faktoru anti-Xa v materskom mlieku predstavujúce 2 až 8 % plazmatických hladín (15 žien, na 3. až 5. deň dojčenia, 2 až 3 hodiny po s.c. podaní dalteparínu. Antikoagulačný účinok na dojča je nepravdepodobný.

Riziko pre dojčené dieťa nemôže byť vylúčené. Rozhodnutie, či pokračovať/ukončiť dojčenie alebo či pokračovať/prerušiť liečbu Fragminom sa má urobiť po zvážení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby Fragminom pre ženu.


Fertilita

Na základe súčasných klinických údajov nie sú k dispozícii dôkazy o tom, že sodná soľ dalteparínu ovplyvňuje fertilitu. Žiadne účinky na fertilitu, kopuláciu ani peri- a postnatálny vývoj sa nezaznamenali pri skúšaní sodnej soli dalteparínu na zvieratách.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Dalteparín neovplyvňuje schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Asi u 3 % pacientov, liečených profylaktickými dávkami Fragminu sa vyskytli nežiaduce účinky.


Hlásené nežiaduce reakcie, ktoré môžu byť spojené so sodnou soľou dalteparínu, sú uvedené nižšie podľa orgánových systémov a frekvencie výskytu: časté(≥1/100 až <1/10), menej časté (≥1/1000 až <1/100), zriedkavé (≥1/10 000).


Orgánový systém

Frekvencia

Nežiaduce reakcie

Poruchy krvi a lymfatického systému

Časté

mierna trombocytopénia (typ I), ktorá je počas liečby obvykle reverzibilná

Neznáme*

imunologicky sprostredkovaná heparínom indukovaná trombocytopénia (typ II, spolu s trombotickými komplikáciami alebo bez nich)
Poruchy imunitného systému

Menej časté

precitlivenosť

Neznáme*

anafylaktické reakcie
Poruchy nervového systému

Neznáme*

zaznamenalo sa intrakraniálne krvácanie, v niektorých prípadoch fatálne
Poruchy ciev

Časté

hemorágia
Poruchy gastrointestinálneho traktu

Neznáme*

zaznamenalo sa retroperitoneálne krvácanie, v niektorých prípadoch fatálne
Poruchy pečene a žlčových ciest

Časté

prechodný vzostup transamináz
Poruchy kože a podkožného tkaniva

Zriedkavé

nekróza, prechodná alopécia


Neznáme*

vyrážka
Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté

podkožný hematóm v mieste podania injekcie, bolesť v

mieste podania injekcie.

Úrazy, otravy a komplikácie liečebného postupu

Neznáme*

spinálny alebo epidurálny hematóm

* (nie je možné určiť z dostupných údajov)


Po uvedení lieku na trh boli hlásené nasledovné nežiaduce účinky:


Riziko krvácania je závislé na dávke. Väčšina krvácaní má mierny charakter. Boli hlásené prípady závažného krvácania, niektoré z nich s fatálnym koncom.


Heparínové lieky môžu zapríčiniť hypoaldosteronizmus, ktorý môže viesť k zvýšeniu hladiny draslíka v plazme. Zriedkavo sa môže klinicky signifikantná hyperkaliémia vyskytnúť u pacientov s chronickým zlyhávaním obličiek a diabetom mellitus (pozri časť 4.4).


Dlhodobá liečba heparínom súvisela s rizikom osteoporózy. Tento stav sa nepozoroval pri liečbe dalteparínom, avšak riziko osteoporózy sa nedá vylúčiť.


Deti a dospievajúci:

Predpokladá sa, že frekvencia, typ a závažnosť nežiaducich reakcií u detí je rovnaká ako u dospelých. Bezpečnosť dlhodobého podávania dalteparínu nebola stanovená.lásenie podozrení na nežiaduce reakcilásenie podozrení na nežiaduceakcpo registrácii lieku je ôležit

 1. Predávkovanie


Antikoagulačný účinok indukovaný sodnou soľou dalteparínu môže byť inhibovaný protamínom (1 mg). Protamín neutralizuje predĺženie času koagulácie vyvolaného 100 anti-Xa jednotkami dalteparinu, pričom dochádza ku zníženiu aktivity anti‑Xa na asi 25 až 50 %. Keďže protamín samotný má inhibičný účinok na primárnu hemostázu, má sa podávať len vo výnimočných prípadoch, keď je to skutočne nevyhnutné.


5. Farmakologické vlastnosti


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antitrombotiká / heparínová skupina/ dalteparín

ATC kód: B01AB04


Dalteparínje antitrombotická látka, ktorá obsahuje sodnú soľ dalteparínu. Sodná soľ dalteparínu je sodná soľ nízkomolekulárneho heparínu a vyrába sa kontrolovanou depolymerizáciou heparínu. Sodná soľ dalteparínu obsahuje silne kyslé sulfátové polysacharidové reťazce s prie­mernou molekulárnou hmotnosťou 5 000. Sodná soľ dalteparínu sa získava zo sliznice ošípaných.

Antitrombotický účinok sodnej soli dalteparínu je výsledkom jeho schopnosti potencovať inhibíciu faktora Xa a trombínu. Sodná soľ dalteparínu má vo všeobecnostiväčšiu schopnosťpotencovať inhibíciu faktora Xa ako predlžovať čas tvorby krvného koagula v plazme (APTT = activated partial thromboplastin time). Funkciu a adhéziu krvných doš­tičiek ovplyvňuje sodná soľ dalteparínurelatívne menej než heparín, a preto má malý vplyv na primár­nu hemostázu. Dalteparín sa porovnával s placebom ako doplnok k štandardnej liečbe u pacientov s nestabilnými formami ischemickej choroby srdca. Incidencia infarktu myokardu sa znížila počas prvých 6 dní liečby z 4,3 % na 1,4 % bez ovplyvnenia mortality (95 %CI ‑ 4,7 % ‑ 1,3 %). Po 40 dňoch tento rozdiel už nebol signifikantný. Počas prvých 6 dní bola znížená potreba podania infúzie s nitroglycerínom a potreba revaskularizácie; tento rozdiel pretrvával a bol signifikantný počas 40 dní.


Vykonali sa dve štúdie v severnej Európe s celkovým počtom 496 pacientov za účelom skúmať účinok a bezpečnosť predĺženej tromboprofylaxie po elektívnej operácii bedrového kĺbu. Dalteparín v dávke 5000 IU jedenkrát denne sa podával po dobu 35 dní po operácii a porovnával sa s placebom. V oboch štúdiách Fragmin dosiahol signifikantné zníženie frekvencie výskytu flebograficky zistenej venóznej trombózy a taktiež sa zistila tendencia k zníženiu výskytu proximálnej venóznej trombózy. Nepozoroval sa žiadny významný účinok na frekvenciu pľúcnej embólie. Liečba prebehla bez ťažkých hemoragických komplikácií.

V randomizovanej štúdii s 1501 pacientmi, ktorí sa podrobili elektívnej operácii s náhradou bedrového kĺbu, sa porovnávali 3 profylaktické dávkovacie režimy. Dávkovací režim, keď sa začalo s podávaním dalteparínu predoperačne (2500 IU podaných 2 hodiny pred operáciou) s režimom, keď sa začal podávať pooperačne a režimom za použitia warfarínu. V skupine pacientov, ktorí dostali prvú dávku predoperačne, incidencia venograficky alebo klinicky zisteného venózneho trombembolizmu bola 10,9 % v porovnaní s 13,1 % u pacientov, u ktorých sa s podávaním dalteparínu začalo až po operácii (rozdiel 2,2 %, 95 % CI-0,3 %; 7,1 %). Incidencia venózneho trombembolizmu vo warfarínovej skupine bola 24 %.


V dvojito zaslepenej randomizovanej štúdii FRISC II sa preukázal význam včasne vykonanej angiografie a revaskularizácie u pacientov s nestabilnými formami ischemickej choroby srdca. V skupine pacientov, u ktorých nebola vykonaná včasná angiografia/revaskularizácia, ale ktorých možno považovať za indikovaných na revaskularizáciu, pokračujúca liečba Fragminom (v dávke 5000 – 7500 IU 2‑krát denne) znížila počet prípadov úmrtí/srdcových infarktov po 40 dňoch dvojito zaslepenej liečby z 8,3 % v skupine používajúcej placebo na 3,6 % v skupine používajúcej Fragmin. Údaje od pacientov, ktorí sa podrobili revaskularizácii nie sú v analýze zahrnuté. Na úvod boli všetci pacienti liečení Fragminom v dávke 120 IU/ kg telesnej hmotnosti dvakrát denne počas 5 až 7 dní. U pacientov liečených Fragminom bol zvýšený výskyt krvácania.


Vo veľkej medzinárodnej, randomizovanej, porovnávacej multicentrickej štúdii PROTECT (PROphylaxis for ThromboEmbolism in Critical Care Trial)sa porovnával tromboprofylaktický účinok dalteparínu v dávke 5,000 IU jedenkrát denne s nefrakcionovaným heparínom v dávke 5,000 IU 2- krát denne u 3746 kriticky chorých (76%) a chirurgicky liečených pacientov, ktorí boli hospitalizovaní na jednotke intenzívnej starostlivosti (JIS) najmenej 3 dni. Primárnym sledovaným parametrom bol výskyt hlbokej žilovej trombózy (HŽT) proximálnej časti dolnej končatiny stanovenej kompresnou ultrasonografiou. Približne 90% patientov potrebovalo mechanickú ventiláciu. Liečba so študovaným liekom bola povolená po dobu trvania pobytu na JIS až po maximum 90 dní. Priemerná dĺžka liečby študovaným liekom bola v oboch skupinách 7 dní (interkvartilné rozmedzie 4 až 12 dní). Vykonalo sa zaslepené zhodnotenie trombotických a krvácavých stavov.


Vo výskyte HŽT medzi dvoma skupinami sa nepozoroval signifikantný rozdiel (4,1% v skupine s dalteparínom a 5,8% v skupine s UFH, pomer rizika 0,92; 95% CI, 0,68 až 1,23, P=0,57).11818

V s

V sekundárnom koncovom ukazovateli, pľúcnej embólii (PE), sa v skupine s dalteparínom pozorovalo signifikantné 49%-tné zníženie rizika (absolútna redukcia rizika 1.0%; 95% CI 0.30 až 0.88; P=0.01).118

Nepozoroval sa signifikantný rozdiel medzi oboma skupinami vo frekvencii vačšieho krvácania (pomer rizika 1.00; 95% CI, 0.75 až 1.34; P = 0.98) alebo smrti v nemocnici (pomer rizika 0.92; 95% CI, 0.80 až 1.05; P = 0.21).118

49%-tné zníženie rizika (absolútna redukcia rizika 1.0%; 95% CI 0.30 až 0.88; P=0.01).118

Nepozoroval 0.92; 95% CI, 0.80 až 1.05; P = 0.21).118

Deti a dospievajúci:

O bezpečnosti a účinnosti používania dalteparínu u pediatrických pacientov sú k dispozícii len obmedzené informácie. Ak sa dalteparín používa u týchto pacientov, majú sa sledovať anti‑Xa hladiny.


Najväčšia prospektívna štúdia skúmala účinnosť, bezpečnosť a vzťah dávky dalteparínu k plazmatickej aktivite anti‑Xa v profylaxii a liečbe arteriálnej a venóznej trombózy u 48 pediatrických pacientov (Nohe et al, 1999).


Nohe et al (1999) Demografia a dizajn štúdie

Dizajn štúdie

Pacienti

Diagnóza


Indikácia, Dávka Fragminu, Cieľová hladina anti-Xa, Trvanie

Nezaslepená štúdia s jedným centrom;

(n = 48)

Vek:

31 týždňov (predčasne narodení) až 18 rokov


Pohlavie:

32 mužov, 16 žien

Arteriálna alebo venózna trombóza; PVOD; PPH

Profylaxia:

(n = 10)


95 ± 52 anti-Xa IU/kg s.c. 1xd;


0,2 až 0,4 IU/ml


3-6 mesiacov


Primárna liečba:

(n = 25)


129 ± 43 anti-Xa

IU/kg s.c. 1xd ;


0,4až 1,0 IU/ml


3-6 mesiacov

Sekundárna liečba:

(n = 13)


129 ± 43 anti-Xa

IU/kg s.c. 1xd ;


0,4 až 1,0 IU/ml


3-6 mesiacovV tejto štúdii sa u 10 pacientov užívajúcich dalteparín na tromboprofylaxiu nevyskytli žiadne tromboembolické príhody. U 23 pacientov, ktorí dostávali dalteparín ako primárnu antitrombotickú liečbu arteriálnej alebo venóznej trombózy, sa pozorovala úplná rekanalizácia u 7/23 (30 %), parciálna rekanalizácia u 7/23 (30 %) a žiadna rekanalizácia sa nepozorovala u 9/23 (40 %). U 8 pacientov, ktorí dostávali dalteparín ako sekundárnu antitrombotickú liečbu po úspešnej trombolýze, sa rekanalizácia udržala alebo zlepšila. U 5 pacientov, ktorí dostávali dalteparín ako sekundárnu liečbu po zlyhaní trombolýzy, sa nepozorovala žiadna rekanalizácia. Malé krvácanie, hlásené u 2/48 detí (4 %), ustúpilo po znížení dávky. Počty krvných doštičiek sa u pacientov pohybovali v rozmedzí 37 000/μl až 574 000/μl. Autori pripisovali počty krvných doštičiek pod normálnou hladinou (150 000/μl) imunosupresívnej liečbe. Zníženie počtu krvných doštičiek o ≥ 50 % v porovnaní s počiatočnou hodnotou, ktoré je prejavom trombocytopénie indukovanej heparínom typu 2 (HIT 2), sa nepozorovalo u žiadneho pacienta. V profylaktickej i liečebnej skupine boli dávky dalteparínu (anti-Xa IU/kg) potrebné na dosiahnutie cieľových anti-Xa aktivít (IU/ml) nepriamo úmerné veku (r2= 0,64, P = 0,017; r2= 0,13, P = 0,013). Zdá sa, že predvídateľnosť antikoagulačného účinku s dávkami upravenými na hmotnosť je znížená u detí v porovnaní s dospelými pravdepodobne z dôvodu zmenenej plazmatickej väzby (pozri časť 5.2).


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Polčas aktivity anti-Xa po intravenóznom podaní je približne dve hodiny, po subkutánnom podaní 3 ‑ 4 hodiny a nezávisí na dávke, ak sa táto pohybuje v terapeutickom rozmedzí. U uremických pacientov je polčas predĺžený, čo dokazuje, že sodná soľ dalteparínu sa vylučuje predovšetkým obličkami. Biologická dostupnosť po subkutánnom podaní je približne 90 %.


Deti a dospievajúci:

Deti vo veku menej ako približne 2 až 3 mesiace alebo s hmotnosťou < 5 kg mali zvýšené LMWH požiadavky na kg pravdepodobne z dôvodu ich väčšieho distribučného objemu. Alternatívne vysvetlenia zvýšenej požiadavky LMWH na telesnú hmotnosť u malých detí zahŕňajú zmenenú farmakokinetiku heparínu a/alebo zníženú expresiu antikoagulačnej aktivity heparínu u detí z dôvodu znížených plazmatických koncentrácií antitrombínu.


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


Akútna toxicita sodnej soli dalteparínu je podstatne nižšia ako u heparínu. Jediná signifikantná reakcia, ktorá sa stále objavovala počas štúdií toxicity po podaní vysokých dávok, bolo lokálne krvácanie v mieste podania injekcie. Tento účinok bol závislý na dávke, ako z hľadiska frekvencie výskytu, tak aj z hľadiska stupňa závažnosti, a nebol kumulatívny.


Lokálna hemoragická reakcia priamo súvisela so zmenami v antikoagulačných účinkoch, ktoré záviseli od dávky a boli hodnotené pomocou APTT testu a aktivity anti-Xa.

Zistilo sa, že sodná soľ dalteparínu nemá silnejší osteopenický účinok ako heparín pri podávaní ekvivalentných dávok.

Bez ohľadu na spôsob podania, dávku a dĺžku liečby sa nezaznamenala žiadna organotoxicita. Nezaznamenali sa žiadne mutagénne účinky. Nezaznamenali sa žiadne embryotoxické alebo teratogénne účinky, ani žiadne účinky na fertilitu, kopuláciu alebo na peri- a postnatálny vývoj.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


 1. Zoznam pomocných látok


voda na injekciu – obsahujú všetky sily (koncentrácie)/veľkosti balenia

chlorid sodný – obsahuje Fragmin injekčný roztok dostupný iba v nasledujúcich obaloch a veľkostiach balenia

 • jednorazové naplnené injekčné striekačky 2500 IU (anti-Xa)/0,2 ml

 • injekčné liekovky 2 500 IU (anti-Xa)/ml (4 ml)

 • ampulky 2 500 IU (anti-Xa)/ml (4 ml) a 10 000 IU (anti-Xa)/ml (1 ml).

benzylalkohol - ako konzervačnú látku obsahuje Fragmin injekčný roztokdostupný iba vo viacdávkových injekčných liekovkách s veľkosťou balenia 10 000 IU (anti-Xa)/ml (10 ml) a 25 000 (anti-Xa)/ml (4 ml).


Benzylalkohol sa pridáva ako konzervačná látka k viacdávkovým injekčným liekovkám 10 000 IU/ml – 10 ml a 25 000 IU/ml – 4 ml.


 1. Inkompatibility


Fragmin injekčný roztok je kompatibilný s izotonickým roztokom chloridu sodného (9 mg/ml) alebo s izotonickým roztokom glukózy na infúziu (50 mg/ml) v sklenených fľaškách alebo plastových vakoch. Kompatibilita Fragminu s inými látkami nebola skúmaná.


 1. Čas použiteľnosti


3 roky - injekčný roztok bez konzervačnej látky benzylakohol je dostupný:

 • vo všetkých dostupných ampulkách - s obsahom 2 500 IU (anti-Xa)/ml (4 ml) a 10 000 IU (anti-Xa)/ml (1 ml)

 • vo všetkých dostupných jednorazových naplnených injekčných striekačkách - s obsahom 2 500 IU (anti-Xa)/0,2 ml, 5 000 IU (anti-Xa)/0,2 ml, 7 500 IU (anti-Xa)/0,3 ml, 10 000 IU (anti-Xa)/0,4 ml, 12 500 IU (anti-Xa)/0,5 ml, 15 000 IU (anti-Xa)/0,6 ml, 18 000 IU (anti-Xa)/0,72 ml

 • v injekčných liekovkách - s obsahom 2 500 IU (anti-Xa)/ml (4 ml).


2 roky- injekčný roztok s konzervačnou látkou benzylalkoholje dostupný vo viacdávkových injekčných liekovkách s obsahom 10 000 IU (anti-Xa)/ml (10 ml) a 25 000 IU (anti-Xa)/ml (4 ml).

Fragmin injekčný roztok s konzervačnou látkou benzylalkohol dostupný vo viacdávkových injekčných liekovkách s obsahom 10 000 IU (anti-Xa)/ml (10 ml) a 25 000 IU (anti-Xa)/ml (4 ml) sa mápoužiť do14 dní po prvom otvorení viacdávkovej injekčnej liekovky.


Injekčný roztok pripravený na infúziu sa má použiť do 12 hodín.


 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


 • jednorazová naplnená injekčná striekačka zo skla typu I, chlorobutylová gumená zátka, blister, písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľka

alebo:

 • jednorazová naplnená injekčná striekačka zo skla typu I, chlorobutylová gumená zátka, bezpečnostný systém Needle trap, blister, písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľka


Fragmin injekčný roztokv jednorazových naplnených injekčných striekačkách je dostupný v nasledujúcich veľkostiach balenia:


FRAGMIN 2 500 IU (anti-Xa)/0,2 ml, 10 x 0,2 ml

FRAGMIN 5 000 IU (anti-Xa)/0,2 ml, 10 x 0,2 ml, 25 x 0,2 ml

FRAGMIN 7 500 IU (anti-Xa)/0,3 ml, 10 x 0,3 ml

FRAGMIN10 000 IU (anti-Xa)/0,4 ml, 10 x 0,4 ml

FRAGMIN12 500 IU (anti-Xa)/0,5 ml, 10 x 0,5 ml

FRAGMIN15 000 IU (anti-Xa)/0,6 ml, 10 x 0,6 ml

FRAGMIN18 000 IU (anti-Xa)/0,72 ml, 10 x 0,72 ml


 • ampulka zo skla typu I, výlisok z umelej hmoty, písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľka


Fragmininjekčný roztokv ampulkách je dostupný v nasledujúcich veľkostiach balenia:


FRAGMIN2 500 IU (anti-Xa)/ml, 10 x 4 ml

FRAGMIN10 000 IU (anti-Xa)/ml, 10 x 1 ml


 • injekčná liekovka zo skla typu I, bromobutylová gumená zátka, hliníková plomba a odnímateľné viečko, písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľka


Fragmin injekčný roztokv injekčných liekovkách je dostupný v nasledujúcich veľkostiach balenia:


FRAGMIN 2 500 IU (anti-Xa)/ml, 10 x 4 ml

FRAGMIN10 000 IU (anti-Xa)/ml, 1 x 10 ml – viacdávková injekčná liekovka

FRAGMIN10 000 IU (anti-Xa)/ml, 10 x 10 ml – viacdávková injekčná liekovka

FRAGMIN25 000 IU (anti-Xa)/ml, 1 x 4 ml – viacdávková injekčná liekovka

FRAGMIN25 000 IU (anti-Xa)/ml, 10 x 4 ml – viacdávková injekčná liekovka


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Pfizer Europe MA EEIG

Ramsgate Road

Sandwich, Kent CT13 9NJ

Spojené kráľovstvo


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


16/0400/92-C/S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 17. 06.1992

Dátum posledného predĺženia: 27.05.2005/ bez obmedzenia platnosti


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


December 2013

14FRAGMIN 7500 IU (anti-Xa)/0,3 ml