+ ipil.sk

FRISIUMPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.č.: 2014/04615Písomná informácia pre používateľa


FRISIUM

10mg

tablety

klobazam


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Frisium a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Frisium

3. Ako užívať Frisium

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Frisium

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Frisium a na čo sa používa


Frisium obsahuje liečivo klobazam. Odstraňuje úzkosť a predchádza kŕčom alebo ich zastavuje. Patrí do skupiny benzodiazepínov. Benzodiazepíny sú lieky na liečbu určitých porúch, ktoré sa spájajú so stavmi nepokoja a úzkosti, vnútorného napätia alebo nespavosti.


Frisium sa používa

 • na náhle vzniknuté (akútne) a pretrvávajúce (chronické) stavy úzkosti, ktoré môžu mať najmä tieto príznaky: úzkosť, napätie, nepokoj, vzrušenie, podráždenosť, poruchy spánku z emotívnych príčin, poruchy, napr. v srdcovocievnej alebo žalúdočno-črevnej oblasti, ovplyvnené duševným stavom a citová nevyrovnanosť.

 • ako podporná liečba pacientov s epilepsiou, ktorí nie sú primerane stabilizovaní základnou liečbou.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Frisium


Neužívajte Frisium

 • ak ste alergický (precitlivený) na benzodiazepíny (klobazam) alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

 • ak máte ochorenie, ktoré sa nazýva myasténia gravis (riziko zhoršenia svalovej slabosti),

 • ak máte poruchu koordinácie telesných pohybov v dôsledku ochorení miechy alebo mozočka (spinálna alebo cerebelárna ataxia),

 • pri akútnej otrave alkoholom, liekmi navodzujúcimi spánok (hypnotiká) alebo liekmi proti bolesti (analgetiká) ako aj liekmi na liečbu závažných duševných ochorení (neuroleptiká), duševných stavov charakterizovaných nadmerným smútkom (antidepresíva) a lítiom (liečba psychických porúch),

 • ak máte ťažké zlyhávanie dýchacieho ústrojenstva (riziko zhoršenia),

 • ak máte syndróm spánkového apnoe (zástava dychu počas spánku, riziko zhoršenia),

 • pri zlyhávaní pečene (riziko spustenia poruchy mozgu - encefalopatie),

 • počas dojčenia.


Oznámte svojmu ošetrujúcemu lekárovi, ak ste boli alebo ste závislý od alkoholu či drog. V takom prípade nesmiete užívať benzodiazepíny okrem zriedkavých situácií, ktoré určí len lekár.


Upozornenia a opatrenia

Predtým ako začnete užívať tento liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom v prípade, že máte:

 • pretrvávajúce (chronické) alebo náhle vzniknuté (akútne) zlyhávanie dýchacieho ústrojenstva, pretože Frisium môže najmä vo vysokých dávkach zapríčiniť útlm dýchania. Lekár bude počas liečby dôsledne sledovať funkciu dýchacieho ústrojenstva, prípadne vám zníži dávku.

 • svalovú slabosť (pozri časť „Neužívajte Frisium“) alebo poruchu koordinácie telesných pohybov v dôsledku ochorení miechy alebo mozočka (spinálna alebo cerebelárna ataxia). Lekár vás bude počas liečby dôsledne sledovať a prípadne vám zníži dávku, pretože Frisium môže spôsobiť svalovú slabosť.

 • poruchu funkcie obličiek alebo pečene, je u vás väčšia pravdepodobnosť zvýšenej odozvy na Frisium a náchylnosti na jeho vedľajšie účinky. Lekár vám preto podľa potreby zníži dávku. Pri dlhodobej liečbe vám bude pravidelne kontrolovať funkciu obličiek alebo pečene.

 • vyšší vek, preto je u vás vzhľadom na zvýšenú náchylnosť na nežiaduce účinky, ako sú ospalosť, závraty, svalová slabosť, väčšie riziko pádu, ktorý môže mať za následok ťažké zranenie. Lekár zváži zníženie dávky.

 • liečbu epilepsie benzodiazepínmi vrátane klobazamu, treba počítať s možnosťou poklesu účinnosti (vznik tolerancie) v priebehu liečby.


Po uvedení lieku na trh boli v súvislosti s klobazamom hlásené u detí aj dospelých život ohrozujúce kožné reakcie (vrátane Stevensovho-Johnsonovho syndrómu a toxickej epidermálnej nekrolýzy). Ak spozorujete zmeny na koži alebo povrchoch slizníc, najmä v priebehu prvých 8 týždňov liečby, okamžite kontaktujte svojho lekára, ktorý pri podozrení na závažnú kožnú reakciu vašu liečbu ukončí.


Klobazam sa má používať počas tehotenstva iba vtedy, ak možný prínos preváži potenciálne riziko pre plod (pozri časť „Tehotenstvo a dojčenie“).


Na benzodiazepíny vrátane klobazamu môže vzniknúť fyzická a psychická závislosť. Aby ste znížili toto riziko, prísne dodržiavajte pokyny svojho lekára. Riziko závislosti sa zvyšuje s dávkou a trvaním liečby. Toto riziko nastáva už za pár týždňov denného užívania a to nielen pri užívaní vysokých dávok, ale aj pri zvyčajných dávkach. Riziko závislosti je vyššie u pacientov, ktorí nadmerne konzumujú alebo v minulosti konzumovali alkohol alebo nadmerne užívali či užívajú lieky.


Frisium obsahuje mliečny cukor laktózu

Ak viete o vašej neznášanlivosti niektorých druhov cukrov, poraďte sa so svojím lekárom ešte pred začiatkom liečby.


Iné lieky a Frisium

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V každom prípade oznámte lekárovi, ak užívate

 • lieky, ktoré tlmia monooxygenázový systém (metabolický enzýmový systém, napr. cimetidín - liek tlmiaci tvorbu žalúdočnej šťavy alebo erytromycín - antibiotikum, pretože sa môže zvýšiť a predĺžiť účinok klobazamu),

 • lieky obsahujúce kyselinu valproovú, fenytoín, karbamazepín, stiripentol (na liečbu epilepsie), lítium (na liečbu psychických porúch),

 • iné lieky tlmiace centrálny nervový systém (ako antipsychotiká - neuroleptiká, anxiolytiká, niektoré antidepresíva, antiepileptiká, sedatívne antihistaminiká, anestetiká, hypnotiká alebo narkotické analgetiká alebo iné sedatíva),

 • svalové relaxanciá (lieky na uvoľnenie svalstva),

 • oxid dusíka (používaný pri celkovom znecitlivení),

 • ďalšie lieky, ako napr. flukonazol, fluvoxamin, tiklopidín, omeprazol, dextrometorfán, pimozid, paroxetín, nebivolol.


V takýchto prípadoch je potrebná zvýšená opatrnosť. Ak sa Frisium užíva súčasne s narkotickými analgetikami, môže sa zvýrazniť eufória, čo môže mať za následok zvýšenú psychickú závislosť.


Ak vám Frisium predpíše lekár ako doplnkovú liečbu epilepsie spolu s inými protizáchvatovými liekmi, musí vám dávkovanie upraviť a pravidelne vás dôkladne sledovať (monitorovanie EEG), nakoľko sa môžu vyskytnúť interakcie so základnou liečbou.


Frisium a jedlo a nápoje

Frisium sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.

Pre zvýšené riziko útlmu a iných vedľajších účinkov sa počas liečby liekom Frisium neodporúča piť alkohol. Súčasná konzumácia alkoholu môže zvýšiť telovú dostupnosť klobazamu až o 50 % a tým zvýšiť jeho účinky.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať akýkoľvek liek.


Počas tehotenstva je ako preventívne opatrenie vhodné vyhnúť sa užívaniu klobazamu. Klobazam sa môže použiť počas tehotenstva iba ak možný prínos pre matku, preváži potenciálne riziko pre plod (pozri časť „Upozornenia a opatrenia“).


Užívanie klobazamu v neskorom štádiu tehotenstva alebo počas pôrodu môže viesť u novorodenca k útlmu dýchania (respiračná depresia), ktoré môže byť spojené s ďalšími poruchami ako napríklad príznaky útlmu, podchladenie (hypotermia), zníženie alebo strata svalového napätia (hypotónia) a sťažené satie u dieťaťa (príznaky tzv. syndrómu chabého novorodenca). U novorodencov matiek, ktoré užívali benzodiazepíny dlhšiu dobu v posledných štádiách tehotenstva, sa môže vyvinúť fyzická závislosť od benzodiazepínov. Títo novorodenci sú po pôrode vystavení riziku abstinenčného syndrómu. Lekár ich bude starostlivo sledovať.


Keďže klobazam prestupuje do materského mlieka, dojčiace ženy nesmú užívať Frisium.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Frisium môže zapríčiniť útlm a podobné vedľajšie účinky, ako aj svalovú slabosť (pozri „Možné vedľajšie účinky“). Tieto účinky môžu zhoršiť schopnosť sústrediť sa a schopnosť reakcie, preto predstavujú riziko v situáciách, kedy sú tieto schopnosti zvlášť dôležité (napr. vedenie vozidiel alebo obsluha strojov).


3. Ako užívať Frisium


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár.Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Ak užívate tieto lieky bez toho, aby ste sa poradili s lekárom, znižujete si šancu úspešnosti liečby. Za žiadnych okolností nezvyšujte dávku predpísanú lekárom, aj keby ste cítili slabší účinok lieku. Ak si zvýšite dávku z vlastnej iniciatívy, liečba nemusí mať očakávaný účinok.


Liečba stavov úzkosti

Zvyčajná úvodná dávka pre dospelých je 20 mg klobazamu denne. Ak je to nutné, môže sa zvýšiť na 30 mg. Celková denná dávka 30 mg sa vo všeobecnosti nemá prekročiť.


Trvanie liečby má byť čo najkratšie. Do 4 týždňov musí lekár liečbu prehodnotiť a rozhodnúť o jej pokračovaní a potom tak robiť pravidelne, najmä ak vymizli príznaky. Celkové trvanie liečby obvykle nepresahuje 8 až 12 týždňov (vrátane obdobia postupného ukončovania liečby). V niektorých prípadoch však môže lekár na základe odborného prehodnotenia pacientovho stavu liečbu predĺžiť.


Ukončenie liečby: Po dlhodobej liečbe sa neodporúča ukončiť užívanie lieku Frisium náhle, ale postupne znižovať dávku pod lekárskym dohľadom, aby sa predišlo výskytu príznakov z ukončenia liečby (pozri „Ak prestanete užívať Frisium“).


Osobitné skupiny pacientov

Pacienti so zhoršenou činnosťou pečene a obličiek majú zvýšenú odozvu na Frisium a vyššiu náchylnosť na jeho vedľajšie účinky. Úvodné dávky preto musia byť nízke a zvyšujú sa postupne pod starostlivým dohľadom lekára.

Starší pacienti majú zvýšenú odozvu na Frisium a vyššiu náchylnosť na jeho vedľajšie účinky. Úvodné dávky preto musia byť nízke a zvyšujú sa postupne pod starostlivým dohľadom lekára. Starším pacientom často stačí udržiavacia dávka 10-15 mg. Dávku možno po zlepšení príznakov znížiť.


Doplnková liečba epilepsie s inými protizáchvatovými liekmi

Úvodná dávka má byť nízka (5 – 15 mg denne), ak je nutné, môže sa postupne zvyšovať na najvyššiu dennú dávku 80 mg. Dávky do 30 mg sa môžu užiť večer ako jediná dávka.

Deti: Úvodná dávka pre deti vo veku nad 6 rokov je obvykle 5 mg. Zvyčajne postačí udržiavacia dávka 0,3 - 1,0 mg/kg telesnej hmotnosti na deň. Deti môžu byť náchylnejšie na nežiaduce účinky a dávky sa zvyšujú postupne pod starostlivým dohľadom lekára.

Nakoľko neexistuje lieková forma umožňujúca bezpečné a presné dávkovanie pre deti vo veku do 6 rokov, nemožno stanoviť pre túto vekovú skupinu odporúčané dávky.


Trvanie liečby: lekár musí do 4 týždňov a potom pravidelne prehodnotiť rozhodnutie o pokračovaní liečby.


Ukončenie liečby: Po dlhodobej liečbe sa neodporúča ukončiť užívanie lieku Frisium náhle, ale postupne znižovať dávku pod lekárskym dohľadom, aby sa predišlo výskytu príznakov z ukončenia liečby (pozri časť „Ak prestanete užívať Frisium“).


Osobitné skupiny pacientov

Pacienti so zhoršenou činnosťou pečene a obličiek majú zvýšenú odozvu na Frisium a vyššiu náchylnosť na jeho vedľajšie účinky. Úvodné dávky preto musia byť nízke a zvyšujú sa postupne pod starostlivým dohľadom lekára. V rámci prevencie bude lekár počas dlhodobej liečby sledovať funkciu pečene a obličiek.

Starší pacienti majú zvýšenú odozvu na Frisium a vyššiu náchylnosť na jeho vedľajšie účinky. Úvodné dávky preto musia byť nízke a zvyšujú sa postupne pod starostlivým dohľadom lekára.


Podávanie

Tablety sa môžu užiť vcelku alebo rozdrviť a zmiešať s jablkovou šťavou.

Tablety sa môžu rozdeliť na rovnaké dávky po 5 mg.

Ak je denná dávka rozdelená, väčšia časť sa má podať večer.


Ak užijete viac lieku Frisium, ako máte

Predávkovanie a otrava benzodiazepínmi vrátane klobazamu môže zapríčiniť centrálny nervový útlm spojený so spavosťou, zmätením a letargiou (chorobná spavosť), možným prechodom do ataxie (porucha koordinácie telesných pohybov), útlmom dýchania, nízkym tlakom krvi a zriedkavo kómou. Pri kombinovanej otrave s inými látkami tlmiacimi centrálny nervový systém vrátane alkoholu sa zvyšuje riziko úmrtia.


Ak zabudnete užiť Frisium

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.


Ak prestanete užívať Frisium

Po vysadení benzodiazepínov, najmä ak je náhle, sa môže vyskytnúť návratová reakcia alebo syndróm z vysadenia.

Návratová reakcia sa vyznačuje návratom zvýraznených príznakov, ktoré boli pôvodne príčinou začatia liečby klobazamom (napr. úzkosť, záchvaty). Môžu ich sprevádzať aj iné reakcie vrátane zmien nálady, úzkosti alebo spánkových porúch a nepokoja.

Syndróm z vysadenia: len čo sa rozvinula fyzická závislosť, náhle ukončenie liečby klobazamom spôsobí ústupové príznaky ako bolesť hlavy, poruchy spánku, zvýšená spavosť, nadmerná úzkosť, napätie, nepokoj, zmätenosť a vzrušenie, poruchy vnímania okolia (derealizácia), nedostatočný pocit stotožnenia vo vzťahu k iným alebo s vlastným pocitom skutočnosti (depersonalizácia), halucinácie a symptomatické psychózy (napr. delírium), tŕpnutie a pichavé pocity v končatinách, svalová bolesť, tras, potenie, nevoľnosť, dávenie, abnormálna ostrosť sluchu (hyperacusis), precitlivenosť na svetlo, hluk a fyzický dotyk, ako aj epileptické záchvaty. Syndróm z vysadenia môže vzniknúť aj pri náhlom prechode z dlhoúčinkujúcich benzodiazepínov (napr. Frisium) na krátko účinkujúce.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


 • Poruchy nervového systému

Najmä na začiatku liečby a pri vyšších dávkach klobazamu sa môže vyskytnúť útlm, ktorý spôsobí únavu a spavosť. Príležitostne sa môžu vyskytnúť tieto vedľajšie účinky: spomalenie reakčného času, emotívna otupenosť, ospalosť, zmätenosť, bolesti hlavy, závrat, porucha koordinácie telesných pohybov. Svalová slabosť sa vyskytuje zriedkavo a mierny tras prstov len ojedinele.


Obzvlášť pri vysokých dávkach alebo pri dlhodobej liečbe sa môže vyskytnúť spomalená alebo nezreteľná reč (porucha artikulácie), nerovnováha chôdze a iných pohybových činností alebo strata pohlavnej túžby (libida). Tieto reakcie sú vratné.


Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa najmä u starších pacientov po dlhodobom užívaní benzodiazepínov môže vyskytnúť zhoršenie vedomia, niekedy kombinované s dýchacími poruchami. Tieto účinky niekedy pretrvávajú dlhú dobu.


Aj pri normálnych, najmä však pri vysokých dávkach benzodiazepínov sa môže vyskytnúť anterográdna amnézia, čo je neschopnosť zapamätať si budúce udalosti. Môže sa spájať s neprimeraným správaním.


 • Psychické poruchy

Najmä u starších ľudí a u detí sa môžu vyskytnúť paradoxné reakcie ako nepokoj, sťažené zaspávanie alebo spánok, podráždenosť, akútne stavy vzrušenia, úzkosť, agresivita, bludy, záchvaty zúrivosti, nočné mory, halucinácie, psychotické reakcie, sklony k samovražde alebo časté svalové kŕče. Pri výskyte týchto príznakov sa musí liečba liekom Frisium ukončiť.


Liečba benzodiazepínmi môže odmaskovať skrytú depresiu.


Najmä počas dlhodobej liečby môže vzniknúť tolerancia a závislosť (pozri časť „Upozornenia a opatrenia“).


 • Poruchy oka

Zrakové poruchy (dvojité videnie, rytmické pohyby očí - nystagmus). Tieto reakcie sa vyskytujú obzvlášť pri vysokých dávkach alebo pri dlhodobej liečbe a sú reverzibilné.


 • Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Najmä pri vysokých dávkach klobazamu môže vzniknúť útlm dýchania. Preto najmä u pacientov s existujúcim poškodením dýchania (napr. bronchiálnou astmou) alebo s mozgovým poškodením môže vzniknúť alebo sa zhoršiť zlyhávanie dýchacieho ústrojenstva.


 • Poruchy tráviaceho traktu

Sucho v ústach, zápcha, znížená chuť do jedla, nevoľnosť.


 • Poruchy kože a podkožného tkaniva

V ojedinelých prípadoch sa zaznamenali kožné reakcie ako vyrážka, žihľavka a život ohrozujúce kožné reakcie (Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza), vrátane niekoľkých smrteľných prípadov.


 • Poruchy metabolizmu a výživy

Prírastok hmotnosti. Táto reakcia sa vyskytuje obzvlášť pri vysokých dávkach alebo pri dlhodobej liečbe a je reverzibilná.


Keďže niektoré vedľajšie účinky, ako napr. útlm dýchania, môžu za určitých okolností ohroziť život, je nevyhnutné, aby ste o výskyte náhlych alebo závažných reakcií ihneď upovedomili lekára.


Hlásenie vedľajších účinkov


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Frisium


Tento liek nevyžaduje žiadne špeciálne podmienky na uchovávanie.

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte Frisium po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Frisium obsahuje

- Liečivo je klobazam. Jedna tableta obsahuje 10 mg liečiva klobazam.

- Ďalšie zložky sú:

monohydrát laktózy,

kukuričný škrob,

koloidný oxid kremičitý bezvodý,

mastenec,

magnéziumstearát.


Ako vyzerá Frisium a obsah balenia

Tablety Frisium sú bielej farby, okrúhle, obojstranne vypuklé, s deliacou ryhou na jednej strane, na tablete je vyrazené BGL a Hoechst.


Liek Frisium je dostupný v baleniach po 10, 20 a 50 tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o regsitrácii

sanofi-aventis Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika


Výrobca

Sanofi Winthrop Industrie, 56, Route de Choisy au Bac, 60205 Compiègne, Francúzsko

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Industriepark Hoechst, D-65926 Frankfurt am Main, Nemecko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v novembri 2014.

7FRISIUM

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.č.: 2014/04615


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. Názov lieku


FRISIUM

10 mg tablety


2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie


Jedna tableta obsahuje 10 mg liečiva klobazam.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1


3. Lieková forma


Tableta


4. Klinické údaje


4.1 Terapeutické indikácie


- Akútne a chronické stavy úzkosti, ktoré môžu mať najmä tieto príznaky: úzkosť, napätie, nepokoj, vzrušenie, podráždenosť, poruchy spánku z emotívnych príčin, psychovegetatívne a psychosomatické poruchy (napr. v kardiovaskulárnej alebo gastrointestinálnej oblasti) a citová nevyrovnanosť.


Pri psychovegetatívnych a psychosomatických poruchách treba preskúmať možnosť ich organickej príčiny.


U pacientov s depresiou alebo úzkosťou spojenou s depresiou sa môže použiť Frisium len spolu s primeranou sprievodnou liečbou, keďže samostatné použitie benzodiazepínov (napr. Frisium) môže vyprovokovať suicídium. Pred liečbou úzkostných stavov spojených s citovou nevyrovnanosťou trebanajprv určiť, či pacient netrpí depresívnou poruchou, ktorá si vyžaduje podpornú alebo inú liečbu. Pacientom so schizofréniou alebo iným psychotickým ochorením sa odporúča užívať benzodiazepíny len ako doplnkové, nie základné liečivo.


- Podporná liečba pacientov s epilepsiou, ktorí nie sú primerane stabilizovaní základnou liečbou.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie a trvanie liečby treba prispôsobiť individuálnej reakcii, indikácii a závažnosti ochorenia. Je dôležité sledovať pacienta, vzhľadom na možné spomalenie rýchlosti reakcie. Platí princíp udržať čo najnižšie možné dávky.

Liečba úzkosti:

Na začiatku liečby sa zvyčajne podáva 20 mg klobazamu denne. Ak treba, možno zvýšiť dennú dávku na 30 mg.


Starší pacienti môžu reagovať na liečbu liekom Frisium intenzívnejšie a môžu byť náchylnejší na nežiaduce účinky. Týmto pacientom sa majú preto podávať nižšie úvodné dávky a postupné zvyšovanie dávky si vyžaduje dôsledné pozorovanie (pozri časť 4.4). Pre starších pacientov často postačuje 10 – 15 mg klobazamu denne.


Ak je dávka rozdelená na celý deň, vyššia dávka sa odporúča užiť večer.


Trvanie liečby musí byť čo najkratšie. Lekár má posúdiť stav pacienta najneskôr po 4 týždňoch užívania lieku a potom v pravidelných intervaloch,aby mohol rozhodnúť, či má liečba pokračovať, najmä, ak je pacient bez príznakov. Všeobecne povedané, celková dĺžka liečby 8 až 12 týždňov (vrátane vysadzovania) sa nemá prekročiť. V určitých prípadoch môže nastať potreba predĺžiť maximálnu dĺžku liečby; vtedy sa liečba nemá predĺžiť bez opakovaného odborného prehodnotenia pacientovho stavu. Nepretržitému, dlhotrvajúcemu užívaniu sa treba vyhnúť, pretože to môže viesť k závislosti.


Prerušenie liečby: len čo sa príznaky zlepšia, dávku možno zredukovať. Po dlhodobejšom užívaní sa liečba nemá ukončiť náhle. Dávky sa majú znižovať postupne a pod lekárskym dozorom, pretože v opačnom prípade sa môžu objaviť príznaky z vysadenia ako nepokoj, úzkosť a nespavosť.


Liečba epilepsie spolu s jedným alebo viacerými antikonvulzívami:

Ako pri iných benzodiazepínoch môže antiepileptická účinnosť Frisia počas liečby poklesnúť.


Dávkovanie pre dospelých: liečba sa začína úvodnou dávkou 5 – 15 mg klobazamu denne, postupne sa zvyšuje na maximálnu dennú dávku približne 80 mg klobazamu. Konštatné dávkovanie (napr. 20 mg/deň) a intermitentná liečba (v intervaloch, s opakovaným nasadením Frisia) sa taktiež ukázala ako účinná.


Dávkovanie pre deti nad 6 rokov: liečba sa obvykle má začať dávkou 5 mg klobazamu a ako udržiavacia dávka obvykle postačuje 0,3 až 1,0 mg/kg telesnej hmotnosti denne. Deti môžu byť náchylnejšie na nežiaduce účinky a postupné zvyšovanie dávky si vyžaduje dôsledné pozorovanie. Deťom sa benzodiazepíny bez dôkladného zhodnotenia nutnosti podania nesmú podávať (pozri časť 4.3).

Nakoľko neexistuje lieková forma umožňujúca bezpečné a presné dávkovanie pre deti vo veku do 6 rokov, nemožno stanoviť pre túto vekovú skupinu odporúčané dávky.


Starší pacienti môžu reagovať na liečbu liekom Frisium intenzívnejšie a môžu byť náchylnejší na nežiaduce účinky. Týmto pacientom sa majú preto podávať nižšie úvodné dávky a postupné zvyšovanie dávky si vyžaduje dôsledné pozorovanie (pozri časť 4.4).


Ak je dávka rozdelená na celý deň, vyššia dávka sa odporúča užiť večer. Dávkovanie do 30 mg klobazamu možno predpísať vo forme jedinej večernej dávky.


Lekár musí posúdiť stav pacienta najneskôr po 4 týždňoch užívania lieku a potom v pravidelných intervaloch, aby mohol rozhodnúť, či má liečba pokračovať.


Prerušenie kombinovanej liečby epilepsie: pri ukončovaní liečby, dokonca aj v prípade slabej odozvy, dávku treba znižovať postupne, v opačnom prípade nemožno vylúčiť zvýšenú náchylnosť ku kŕčom a iným príznakom z vysadenia.


Osobitné skupiny pacientov:


Pacienti so zhoršenou funkciou pečene alebo obličiek:

Pacienti so zhoršenou funkciou pečene alebo obličiek môžu reagovať na liečbu liekom Frisium intenzívnejšie a môžu byť náchylnejší na nežiaduce účinky. Týmto pacientom sa majú preto podávať nižšie úvodné dávky a postupné zvyšovanie dávky si vyžaduje dôsledné pozorovanie (pozri časť 4.4). V rámci prevencie treba počas dlhodobej liečby sledovať funkciu pečene a obličiek.


Spôsob podávania

Tablety sa môžu užiť vcelku alebo rozdrviť a zmiešať s jablkovou šťavou (pozri časť 5.2).


Tablety sa môžu rozdeliť na rovnaké dávky po 5 mg.


Klobazam sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla (pozri časť 5.2).


Ak prevažujú poruchy spánku súvisiace so stresom, odporúča sa užiť liek večer ako jedinú dávku.


Pri akútnych stavoch napätia, agitácie a úzkosti treba obmedziť podanie Frisia na jednotlivé dávky alebo niekoľkodňové podávanie.


Pri chronických stavoch napätia, agitácie a úzkosti závisí trvanie liečby od progresie pacienta.


4.3 Kontraindikácie


Frisium sa nesmie podávať pacientom:

 • precitliveným na benzodiazepíny alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1

 • s myasténiou gravis (riziko zhoršenia svalovej slabosti)

 • so spinálnou a cerebrálnou ataxiou

 • pri akútnej otrave alkoholom, hypnotikami alebo analgetikami ako aj neuroleptikami, antidepresívami a lítiom

 • s ťažkou respiračnou insuficienciou (riziko zhoršenia)

 • so syndrómom spánkového apnoe (riziko zhoršenia)

 • s ťažkou pečeňovou insuficienciou (riziko spustenia encefalopatie)

 • počas laktácie


Deťom sa benzodiazepíny bez dôkladného zhodnotenia nutnosti podania nesmú podávať. Frisium sa nesmie podávať deťom vo veku od 6 mesiacov do 6 rokov okrem výnimočných prípadov antikonvulzívnej terapie v závažných indikáciách.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


 • Alkohol

Počas liečby klobazamom sa neodporúča piť alkohol (zvýšené riziko sedácie a ďalších nežiaducich účinkov) (pozri časť 4.5).


 • Amnézia

Aj pri normálnych, ale najmä pri vysokých dávkach benzodiazepínov sa môžu vyskytnúť poruchy anterográdnej amnézie.


 • Útlm dýchania

Frisium môže najmä vo vysokých dávkach zapríčiniť útlm dýchania. Pacientom s chronickou alebo akútnou respiračnou nedostatočnosťou preto treba sledovať dýchacie funkcie a prípadne znížiť dávku.

Klobazam je kontraindikovaný u pacientov s ťažkou respiračnou insuficienciou (pozri časť 4.3).


 • Svalová slabosť

Frisium môže spôsobiť svalovú slabosť. Pacienti s existujúcou svalovou slabosťou alebo s nerovnovážnym pohybom a chôdzou v dôsledku ochorení miechy alebo mozočka (spinálna alebo cerebelárna ataxia) si vyžadujú zvláštne sledovanie a prípadné zníženie dávky.

Klobazam je kontraindikovaný u pacientov s myasténiou gravis (pozri časť 4.3).


 • Porucha funkcie obličiek alebo pečene

Pacienti s poruchou funkcie obličiek alebo pečene sa vyznačujú zvýšenou odozvou na Frisium a vyššou náchylnosťou na jeho nežiaduce účinky. Týmto pacientom treba podľa potreby znížiť dávku. Pri dlhodobej liečbe im treba pravidelne kontrolovať funkciu obličiek a pečene.


 • Starší pacienti

U starších pacientov je vzhľadom na zvýšenú náchylnosť na nežiaduce účinky, ako sú ospalosť, závraty, svalová slabosť, väčšie riziko pádu, ktorý môže mať za následok ťažké zranenie.

Odporúča sa zníženie dávky (pozri časti 4.2 a 4.8).


 • Závislosť

Na benzodiazepíny vrátane klobazamu môže vzniknúť fyzická a psychická závislosť. Riziko závislosti sa zvyšuje s dávkou a trvaním liečby. Toto riziko nastáva už za pár týždňov denného užívania a to nielen pri užívaní vysokých dávok, ale aj pri obvyklých dávkach. Riziko závislosti je vyššie u pacientov s nadmerným užívaním alkoholu alebo liekov v anamnéze. Pri dlhodobej liečbe musí liečebný prínos vyvážiť riziko závislosti.


Po vysadení benzodiazepínov, najmä náhlom, sa môže vyskytnúť návratová reakcia (rebound fenomén)alebo syndróm z vysadenia.


Návratová reakciasa vyznačuje návratom zvýraznených príznakov, ktoré boli pôvodne príčinou nasadenia klobazamu (napr. úzkosť, epileptické záchvaty). Môžu ich sprevádzať aj iné reakcie vrátane zmien nálady, úzkosti alebo spánkových porúch a nepokoja.


Syndróm z vysadenia:len čo sa rozvinula fyzická závislosť, náhle ukončenie liečby klobazamom spôsobí ústupové príznaky ako bolesť hlavy, poruchy spánku, zvýšená spavosť, nadmerná úzkosť, napätie, nepokoj, zmätenosť a vzrušenie, poruchy vnímania okolia (derealizácia), nedostatočný pocit stotožnenia vo vzťahu k iným alebo s vlastným pocitom skutočnosti (depersonalizácia), halucinácie a symptomatické psychózy (napr. delírium), tŕpnutie a pichavé pocity v končatinách, svalová bolesť, tras, potenie, nevoľnosť, dávenie, abnormálna ostrosť sluchu (hyperacusis), precitlivenosť na svetlo, hluk a fyzický dotyk, ako aj epileptické záchvaty. Syndróm z vysadenia môže vzniknúť aj pri náhlom prechode z dlhoúčinkujúcich benzodiazepínov (napr. Frisium) na krátkoúčinkujúce.


U pacientov s anamnézou liekovej alebo alkoholovej závislosti môže byť zvýšené riziko rozvoja závislosti od klobazamu, tak ako pri ostatných benzodiazepínoch.


 • Gravidita

K dispozícii je iba obmedzené množstvo údajov o použití klobazamu u gravidných žien. Ako preventívne opatrenie je vhodné vyhnúť sa používaniu klobazamu počas tehotenstva. Klobazam sa má používať počas gravidity iba vtedy, ak možný prínos preváži potenciálne riziko pre plod (pozri časť 4.6).


Závažné kožné reakcie

Po uvedení lieku na trh boli v súvislosti s klobazamom hlásené u detí aj dospelých závažné kožné reakcie, vrátane Stevensovho-Johnsonovho syndrómu (SJS) a toxickej epidermálnej nekrolýzy (TEN). Väčšina hlásených prípadov zahŕňala užívanie iných liekov, vrátane antiepileptík, ktorých užívanie sa spája so závažnými kožnými reakciami.

SJS / TEN môže mať fatálne následky. U pacientov sa musia starostlivo sledovať príznaky alebo prejavy SJS / TEN, a to najmä v priebehu prvých 8 týždňov liečby. Pri podozrení na SJS / TEN sa musí liečba klobazamom okamžite prerušiť. Ak sa na základe príznakov alebo prejavov predpokladá SJS / TEN, v liečbe sa nesmie znova pokračovať a musí sa zvážiť alternatívna liečba (pozri časť 4.8).


 • Vznik tolerancie pri liečbe epilepsie

Pri liečbe epilepsie benzodiazepínmi vrátane klobazamu treba dbať na možnosť poklesu antikonvulzívnej účinnosti (vznik tolerancie) v priebehu liečby.


 • Pomalí metabolizéri CYP2C19

U pacientov, ktorí sú pomalí metabolizéri CYP2V19, sa predpokladajú v porovnaní s rýchlymi metabolizérmi zvýšené hladiny aktívneho metabolitu N-desmetylklobazamu. Môže byť potrebná úprava dávkovania klobazamu (napr. nízka úvodná dávka s postupným zvyšovaním dávky) (pozri časť 5.2).


 • Znížená schopnosť sústredenia

Frisium môže zapríčiniť útlm a podobné nežiaduce účinky, ako aj svalovú slabosť (pozri časť 4.8). Tieto účinky môžu zhoršiť schopnosť sústredenia a reakcie a preto predstavujú riziko v situáciách, kedy sú tieto schopnosti zvlášť dôležité (napr. vedenie vozidiel alebo strojov).


 • Laktóza

Liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, laponského deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


 • Alkohol

Súčasná konzumácia alkoholu môže zvýšiť biologickú dostupnosť klobazamu až o 50 % (pozri časť 5.2) a tým zvýšiť jeho účinky (napr. útlm)(pozri časť 4.4). Ovplyvní to schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


 • Lieky tlmiace centrálny nervový systém

Pri súbežnom užívaní iných liekov tlmiacich centrálny nervový systém (ako antipsychotiká, hypnotiká, anxiolytiká/sedatíva, antidepresíva, narkotické analgetiká, antikonvulzíva, anestetiká alebo sedatívne antihistaminiká) s klobazamom sa očakáva znásobený účinok, najmä pri vyšších dávkach klobazamu. Taktiež treba zvýšiť opatrnosť, ak sa podáva klobazam pri intoxikácii týmito liekmi alebo lítiom.


 • Antikonvulzívna liečba

Pridanie klobazamu k nasadenej antikonvulzívnej medikácii (napr. fenytoín, kyselina valproová) môže spôsobiť zmenu plazmatických hladín týchto liekov. Ak sa klobazam používa v adjuvancii pri liečbe epilepsie, treba dávkovanie Frisia podmieniť sledovaním EEG a kontrolou plazmatických hladín iných liekov.

Fenytoín a karbamazepín môžu spôsobiť zvýšenie metabolickej konverzie klobazamu na aktívny metabolit N-desmetylklobazam.

Stiripentol zvyšuje prostredníctvom inhibície CYP3A a CYP2C19 plazmatické hladiny klobazamu a jeho aktívneho metabolitu N-desmetylklobazamu. Odporúča sa sledovanie krvných hladín pred začiatkom liečby stiripentolom a po dosiahnutí rovnovážnej koncentrácie, t.j. približne po dvoch týždňoch.


 • Svalové relaxanciá

Účinky svalových relaxancií, analgetík a oxidov dusíka sa môžu zvýšiť.


 • Narkotické analgetiká

Ak sa Frisium užíva súčasne s narkotickými analgetikami, môže sa zvýrazniť možná eufória, následkom toho sa môže zvýšiť psychologická závislosť.


 • Inhibítory CYP2C19

Silné a stredne silné inhibítory CYP2C19 môžu viesť k zvýšenej expozícii N-desmetylklobazamu, aktívnemu metabolitu klobazamu. Úprava dávkovania klobazamu môže byť potrebná pri súčasnom podávaní so silnými (napr. flukonazol, fluvoxamin, tiklopidín) alebo stredne silnými (napr. omeprazol) inhibítormi CYP2C19 (pozri časť 5.2).


 • Substráty CYP2D6

Klobazam je slabý inhibítor CYP2D6 (pozri časť 5.2). Môže byť potrebná úprava dávky liekov metabolizovaných CYP2D6 (napr. dextrometorfán, pimozid, paroxetín, nebivolol).


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Ak sa liek predpisuje ženám vo fertilnom veku, treba ich upozorniť, že ak plánujú graviditu, alebo majú podozrenie, že sú gravidné, majú ukončenie liečby konzultovať s lekárom.


Štúdie na zvieratách nepreukázali priame alebo nepriame škodlivé účinky z hľadiska reprodukčnej toxicity. V štúdiách na zvieratách sa nezistili žiadne vrodené malformácie u myší, potkanov a králikov.


V databáze o bezpečnosti po uvedení lieku na trh sú dostupné iba obmedzené údaje o použití klobazamu v gravidite. Niektoré z týchto prípadov hlásili fetálne alebo neonatálne poruchy, ale epilepsia matky a súbežné podávanie antiepileptík boli zavádzajúce faktory.


Klobazam prechádza placentou, ale nepreukázal sa žiadny vplyv na organogenézu.


Počas gravidity je ako preventívne opatrenie vhodné vyhnúť sa užívaniu klobazamu. Klobazam sa môže užívať počas gravidity iba ak možný prínos preváži potenciálne riziko pre plod (pozri časť 4.4).


Podávanie klobazamu v neskorom štádiu gravidity alebo počas pôrodu môže viesť u novorodenca k útlmu dýchania (vrátane respiračnej tiesne a apnoe), ktoré môže byť spojené s ďalšími poruchami ako napríklad príznaky sedácie, hypotermie, hypotónie a ťažkosťami so satím (príznaky a prejavy tzv. syndrómu chabého novorodenca). Naviac sa u novorodencov matiek, ktoré užívali benzodiazepíny dlhšiu dobu v poslednom stupni gravidity, môže vyvinúť fyzická závislosť od benzodiazepínov. Títo novorodenci sú po pôrode vystavení určitému riziku abstinenčného syndrómu. V postnatálnom období sa odporúča príslušné sledovanie novorodenca.


Keďže klobazam prestupuje do materského mlieka, dojčiace ženy nesmú užívať Frisium.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Útlm, amnézia, zhoršené sústredenie sa a zhoršená funkčnosť svalov môžu nežiaduco vplývať na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Pri pretrvávajúcom nedostatku spánku sa zvyšuje pravdepodobnosť zhoršenej bdelosti (pozri aj časť 4.5).


4.8 Nežiaduce účinky


 • Poruchy nervového systému

Najmä na začiatku liečby a pri vyšších dávkach klobazamu sa môže vyskytnúť útlm, ktorý spôsobí únavu a spavosť. Príležitostne sa môžu vyskytnúť tieto nežiaduce účinky: spomalenie reakčného času, ospalosť, emotívna otupenosť, zmätenosť, bolesti hlavy, závrat, ataxia. Svalová slabosť sa vyskytuje zriedkavo a mierny tremor prstov len v ojedinelých prípadoch.


Obzvlášť pri vysokých dávkach alebo pri dlhodobej liečbe sa môže vyskytnúť spomalená alebo nezreteľná reč (porucha artikulácie), nerovnováha chôdze a iných pohybových činností alebo strata libida. Tieto reakcie sú reverzibilné.


Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa najmä u starších pacientov po dlhodobom užívaní benzodiazepínov môže vyskytnúť zhoršenie vedomia, niekedy kombinované s dýchacími poruchami. Tieto účinky niekedy pretrvávajú dlhú dobu.


Aj pri normálnych, najmä však pri vysokých dávkach benzodiazepínov, sa môže vyskytnúť anterográdna amnézia. Amnestické účinky môžu byť sprevádzané neprimeraným správaním.


 • Psychické poruchy

Najmä u starších ľudí a u detí sa môžu vyskytnúť paradoxné reakcie ako nepokoj, sťažené zaspávanie alebo spánok, podráždenosť, akútne stavy vzrušenia, úzkosť, agresivita, bludy, záchvaty zúrivosti, nočné mory, halucinácie, psychotické reakcie, sklony k samovražde alebo časté svalové spazmy. Pri výskytetýchto príznakov sa musí Frisium vysadiť.


Liečba benzodiazepínmi môže odmaskovať skrytú depresiu.


Najmä počas dlhodobej liečby môže vzniknúť tolerancia a závislosť (pozri časť 4.4).


 • Poruchy oka

Vizuálne poruchy (diplopia, nystagmus). Tieto reakcie sa vyskytujú obzvlášť pri vysokých dávkach alebo pri dlhodobej liečbe a sú reverzibilné.


 • Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Najmä pri vysokých dávkach klobazamu môže vzniknúť útlm dýchania. Preto najmä u pacientov s existujúcim poškodením dýchania (napr. bronchiálnou astmou) alebo s mozgovým poškodením môže vzniknúť alebo sa zhoršiť dychová nedostatočnosť.


 • Poruchy gastrointestinálneho traktu

Sucho v ústach, obstipácia, znížená chuť do jedla, nauzea.


 • Poruchy kože a podkožného tkaniva

V ojedinelých prípadoch sa zaznamenali kožné reakcie ako vyrážka alebo žihľavka.

Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza, vrátane niekoľkých fatálnych prípadov.


 • Poruchy metabolizmu a výživy

Prírastok hmotnosti. Táto reakcia sa vyskytuje obzvlášť pri vysokých dávkach alebo pri dlhodobej liečbe a je reverzibilná.


 • Celkové poruchy

Pád (pozri časť 4.4).


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Predávkovanie a intoxikácia benzodiazepínmi, vrátane klobazamu, sa obvykle prejavuje útlmom centrálneho nervového systému v škále od spavosti až po kómu. Medzi menej závažné príznaky patrí spavosť, duševná zmätenosť a letargia, v závažnejších prípadoch to môže byť ataxia, hypotónia, hypotenzia, útlm dýchania, zriedkavo kóma a veľmi zriedkavo smrť.

Ohrozenie života sa zvyšuje, ak je predávkovanie kombinované s inými liekmi tlmiacimi centrálny nervový systém, vrátane alkoholu.


Pri liečbe predávkovania treba zobrať do úvahy možné pôsobenie viacerých látok.

Po predávkovaní perorálnymi benzodiazepínmi, ak je pacient pri vedomí, treba vyvolať vracanie (v priebehu hodiny). Ak nie je pri vedomí, treba vykonať výplach žalúdka, pričom treba chrániť dýchacie cesty. Ak vyprázdnenie žalúdka nepomôže, treba podať aktívne uhlie na zníženie absorpcie. Špeciálnu pozornosť si vyžadujú funkcie dýchacieho a kardiovaskulárneho ústrojenstva na jednotke intenzívnej starostlivosti.

Sekundárne vylúčenie klobazamu forsírovanou diurézou alebo hemodialýzou je neúčinné.

Nie je možné posúdiť účinnosť doplnkového podávania fyzostigmínu (cholinergná látka) alebo flumazenilu (antagonista benzodiazepínov), keďže k dispozícii je iba obmedzené množstvo údajov.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: anxiolytikum, deriváty benzodiazepínu.

ATC kód: N05BA09


Trankvilizačný účinok


V experimentálnych modeloch s rôznymi druhmi zvierat preukázal klobazam výrazný trankvilizačný, anxiolytický účinok a účinok znižujúci agresivitu. Pri terapeuticky významných dávkach sa trankvilizačný účinok prejavil bez toho, aby sa zhoršila motorika.


Účinok na koordináciu motoriky


Vo všeobecnosti všetky benzodiazepíny vrátane klobazamu ovplyvňujú koordináciu svalov. Avšak účinok je odlišný ako u iných látok, napríklad u diazepamu a chlórodiazepamu, kde je poškodenie podstatne menšie.


Antikonvulzívny účinok


U rôznych zvieracích druhov preukazuje klobazam výrazný antikonvulzívny účinok prevyšujúci účinok chlórodiazepínu.


Potenciácia anestetického a analgetického účinku


Po podaní rôznych barbiturátov myšiam, klobazam predlžoval trvanie anestézie. Taktiež sa klobazamom zosilňuje narkotický účinok alkoholu.


Klobazam naviac preukázal analgetický účinok v troch rozličných testoch bolesti.


Kardiovaskulárny účinok


Na rôznych druhoch zvierat sa skúšal účinok klobazamu na kardiovaskulárny systém. Účinok, aj to len minimálny, sa preukázal iba pri podávaní dávok 20 až 200 krát prevyšujúcich humánne dávky a to prevažne vo forme mierneho poklesu krvného tlaku.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Klobazam je takmer nerozpustný vo vode (1 : 12 500) a jeho zdanlivý distribučný koeficient je 9 (N-oktanol/fosforečnanový tlmivý roztok pH 7,4).


Absorpcia

Po perorálnom podaní sa klobazam rýchlo a extenzívne absorbuje. Relatívna biodostupnosť klobazamu sa výrazne neodlišuje, či sa podá vo forme kapsúl, tabliet alebo v roztoku (propylénglykol).

Čas dosiahnutia maximálnej plazmatickej koncentrácie (Tmax) je 0,5 až 4 hodiny.

Podávanie tabliet klobazamu s jedlom alebo rozdrvených v jablčnej šťave spomaľuje rýchlosť absorpcie približne o 1 hodinu, nemá ale vplyv na celkovú mieru absorpcie.

Klobazam sa môže užívať bez ohľadu na jedlo.

Súčasné požitie alkoholu môže zvýšiť biodostupnosť klobazamu o 50 %.


Distribúcia

Po podaní jednotlivej dávky 20 mg klobazamu sa objavil v rámci jedincov široko fluktujúci vrchol plazmatických koncentrácií od 222 do 709 ng/ml po 0,25 – 4 hodinách. Klobazam je lipofilný a distribuuje sa rýchlo po celom tele. Na základe populačnej farmakokinetickej analýzy je zdanlivý distribučný objem v rovnovážnom stave približne 102 l a nie je závislý od koncentrácie nad terapeutickým rozmedzím.Klobazam sa na 80 – 90 % viaže na plazmatické proteíny, zatiaľ čo jeho väzbovosť na bunkové zložky krvi je minimálna.

Pri podávaní klobazamu dvakrát denne akumuluje klobazam do dosiahnutia rovnovážneho stavu približne 2-3 násobne, zatiaľ čo aktívny metabolit N-desmetylklobazam (N-CLB) približne 20 násobne. Rovnovážne koncentrácie sa dosiahnu v priebehu približne 2 týždňov.


Metabolizmus

Klobazam sa rýchlo a extenzívne metabolizuje v pečeni. Klobazam sa metabolizuje predovšetkým hepatálnou demetyláciou na N-desmetylklobazam (n-CLB) sprostredkovanou CYP3A4 a v menšej miere CYP2C19. N-CLB je aktívny metabolit a hlavný metabolit cirkulujúci v ľudskej plazme.

N-CLB podlieha ďalšej biotransformácii v pečeni na 4-hydroxy-N-desmetylklobazam, primárne sprostredkovanej CYP2C19.

Pomalí metabolizéri vykazujú 5-krát vyššie plazmatické koncentrácie N-CLB v porovnaní s rýchlymi metabolizérmi.

Klobazam je slabý inhibítor CYP2D6. Súčasné podávanie s dextrometorfanom viedlo k zvýšeniu hodnôt dextrometorfanu AUC o 90 % a Cmax59 %.


Eliminácia

Na základe populačnej farmakokinetickej analýzy sa odhaduje polčas plazmatickej eliminácie klobazamu na 36 hodín a N-CLB na 79 hodín.

Klobazam sa odstraňuje prevažne hepatálnym metabolizmom s následným vylučovaním obličkami. V štúdii hmotnostnej rovnováhy sa približne 80 % podanej dávky zistilo v moči a asi 11 % v stolici. Menej ako 1 % nezmeneného klobazamu a menej ako 10 % nezmeneného N-CLB sa vylučuje obličkami.


Osobitné skupiny pacientov


Klobazam prestupuje placentárnu bariéru a jeho prítomnosť sa zistila taktiež v materskom mlieku. Účinné koncentrácie klobazamu sa môžu dosiahnuť vo fetálnej krvi a v materskom mlieku.


Starší pacienti

U starších pacientov je po perorálnom podaní tendencia k poklesu klírensu; predĺženiu terminálneho polčasu a zvýšeniu distribučného objemu. Toto môže viesť k rozsiahlej akumulácii liečiva pri podávaní viacnásobnej dávky u mladších pacientov. Vplyv veku na klírens a akumuláciu klobazamu sa vzťahuje pravdepodobne tiež na aktívny metabolit.


Porucha funkcie pečene

U pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene sa distribučný objem klobazamu zvyšuje a terminálny polčas predĺžuje.


Porucha funkcie obličiek

U pacientov s poruchou funkcie obličiek sú plazmatické koncentrácie klobazamu pravdepodobne kvôli narušenej absorpcii liečiva znížené; terminálny polčas je do značnej miery nezávislý od funkcie obličiek.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Akútna toxicita

Štúdie toxicity u myší, potkanov, králikov a morských prasiatok preukázali tieto symptómy akútnej intoxikácie klobazamom: sedáciu, ataxiu, stratu reflexov a hypotermiu.


Chronická toxicita

Štúdie chronickej toxicity u potkanov preukázali zníženie spontánnej aktivity v závislosti od dávok v rozsahu od 12 do 1000 mg/kg klobazamu denne podaných perorálne a pri vyšších dávkach pokles prírastku hmotnosti, depresiu dýchania a hypotermiu.


U psov sa pozorovala v závislosti od dávok v rozsahu 2,5 – 80 mg/kg denne počiatočná sedácia, somnolencia, ataxia a mierny tremor. Postupne tieto symptómy vymizli takmer úplne. Podobné účinky závislé od dávky sa pozorovali u opíc pri dávkach v rozsahu od 2,5 – 20 mg/kg klobazamu perorálne.


Reprodukčná toxicita

Reprodukčné štúdie u myší, potkanov a králikov citlivých na talidomid pri denných dávkach do 100 mg/kg klobazamu nepreukázali žiadne známky teratogenity.


V štúdiách fertility sa nepozorovali žiadne poruchy fertility ani žiadny vplyv na graviditu pri dávkach 200 mg/kg klobazamu denne u myší a u potkanov pri dávkach 85 mg/kg denne.


Karcinogénny a mutagénny potenciál

U potkanov v skupine s najvyššími dávkami (100 mg/kg telesnej hmotnosti) sa zistil výrazný nárast výskytu folikulárnych adenómov. Je známe, že klobazam, ako aj iné benzodiazepíny, spôsobujú aktiváciu tyroidov u potkanov. Tieto zmeny sa nepozorovali v štúdiách s ostatnými druhmi zvierat (myši, psi a opice). Klobazam nevykazuje žiadnu genotoxicitu ani transformačný účinok na bunky. Pri klinicky relevantných humánnych dávkach (20 až 80 mg) sa nepozorovali žiadne účinky na tyreoidnú funkciu.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Monohydrát laktózy,

kukuričný škrob,

koloidný oxid kremičitý bezvodý,

mastenec,

magnéziumstearát.


6.2 Inkompatibility


Neuvádzajú sa.


6.3 Čas použiteľnosti


36 mesiacov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne špeciálne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


AL/PVC pretlačovacie balenie (blister), papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľa.


Veľkosť balenia: 10, 20 a 50 tabliet

Na trh nemusia byť uvedenévšetky veľkosti balenia.


7. Držiteľ rozhodnutia O registrÁCII


sanofi-aventis Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika


8. Registračné číslo


70/0824/92-S


9. Dátum registrácie/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 21.12.1992

Dátum posledného predĺženia registrácie: 20.03.2007


10. Dátum revízie textu


November 2014


11FRISIUM