+ ipil.sk

Fromilid unoPríbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2013/01459, 2013/07256Písomná informácia pre používateľa


Fromilid uno

tablety s riadeným uvoľňovaním

klaritromycín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytneakýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Fromilid uno a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým,ako užijete Fromilid uno

3. Ako užívať Fromilid uno

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Fromilid uno

6. Obsah balenia a ďalšieinformácie


1. Čo je Fromilid uno a na čo sa používa


Fromilid uno je makrolidové antibiotikum. Jeho účinok spočíva v blokovaní tvorby bakteriálnych bielkovín, čím zabráni rastu baktérií, ktoré spôsobujú infekcie v ľudskom organizme.

Fromilid uno je určený na liečbu infekcií horných dýchacích ciest (napr. angína, zápal nosohltana a zápal prinosových dutín), infekcie dolných dýchacích ciest (napr. akútny a chronický zápal priedušiek, zápal pľúc), infekcií kože a podkožného tkaniva.


Fromilid uno je určený pre dospelých a deti vo veku 12 rokov a starších.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Fromilid uno


Neužívajte Fromilid uno

- ak ste alergický na klaritromycín, na iné makrolidové antibiotiká alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6);

- ak trpíte veľmi vážnym pečeňovým alebo obličkovým zlyhaním;

- ak máte zníženú hladinu draslíka (hypokaliémia);

 • ak užívate lieky na vysoký cholesterol (ako lovastatín alebo simvastatín),

 • ak vy alebo niekto z vašej rodiny má problémy so srdcom, ktoré môžu viesť k závažnému abnormálnemu srdcovému rytmu (syndróm dlhého QT),

 • ak už užívate ktorýkoľvek z nasledujúcich liekov:

 • ergotamín alebo dihydroergotamín (na liečbu migrény),

 • cisaprid (na liečbu problémov so žalúdkom),

 • pimozid (na liečbu niektorých psychických ochorení),

 • terfenadín alebo astemizol (na liečbu sennej nádchy alebo alergie).


Informujte svojho lekára, ak trpíte nejakým chronickým ochorením, metabolickými poruchami, ak ste precitlivený alebo užívate iné lieky.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Fromilid uno, obráťte sa na svojho lekára.

 • ak máte závažné problémy s obličkami,

 • ak máte poškodenie pečene,

 • ak sa u vás vyskytne závažná alebo predĺžená hnačka počas užívania alebo po ukončení užívania Fromilidu uno, ihneď kontaktujte svojho lekára,

 • ak trpíte ochorením myasthenia gravis,

 • ak už užívate kolchicín, pretože ten môže vyvolať závažné vedľajšie účinky,

 • dlhodobé užívanie Fromilidu uno môže spôsobiť premnoženie rezistentných baktérií (superinfekcia),

 • ak máte akékoľvek ochorenie srdca,

 • ak máte nízky tep (bradykardia),

 • v prípade ak máte nízku hladinu horčíka v krvi.


Iné lieky a Fromilid uno

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Účinok liečby môže byť ovplyvnený, ak sa Fromilid uno užíva s niektorými liekmi. Môže byť nevyhnutné zmeniť dávku, urobiť iné opatrenia alebo v niektorých prípadoch ukončiť užívanie jedného z liekov. Toto sa týka najmä nasledujúcich liekov:

 • karbamazepín, fenobarbital, fenytoín, valproát (na liečbu epilepsie),

 • teofylín (na liečbu astmy),

 • warfarín (na riedenie krvi),

 • ergotamín alebo dihydroergotamín (na liečbu migrény),

 • triazolam, midazolam alebo alprazolam (sedatíva),

 • dizopyramid, digoxín, chinidín alebo verapamil (na liečbu porúch srdcového rytmu),

 • simvastatín alebo lovastatín (na liečbu vysokého cholesterolu),

 • pimozid (na liečbu schizofrénie alebo iného psychického ochorenia),

 • flukonazol alebo itrakonazol (na liečbu hubových infekcií),

 • rifabutín, rifampicín (antibiotiká účinné na niektoré infekcie),

 • efavirenz, nevirapín, zidovudín, ritonavir, atazanavir alebo sachinavir (na liečbu HIV),

 • cyklosporín, sirolimus alebo takrolimus (používané po transplantáciách orgánov),

 • terfenadín alebo astemizol (na liečbu sennej nádchy alebo alergie),

 • cisaprid alebo omeprazol (na liečbu žalúdočných problémov),

 • kolchicín (na liečbu dny),

 • tolterodín (na liečbu problémov s močovým mechúrom),

 • inzulín alebo orálne antidiabetiká (na liečbu cukrovky),

 • ľubovník bodkovaný (rastlinný liek),

 • cilostazol (na zlepšenie cirkulácie krvi v nohách),

 • metylprednizolón (na liečbu zápalov),

 • sildenafil, tadalafil alebo vardenafil (na erektilnú dysfunkciu),

 • vinblastín (na liečbu rakoviny).


Fromilid uno a jedlo a nápoje

Fromilid uno užívajte počas jedla. Prehltnite jednu celú tabletu a zapite najmenej s pol pohárom tekutiny.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Keďže sa nestanovovala bezpečnosť Fromilidu uno počas tehotenstva, môžete ho užiť, len v nevyhnutných prípadoch, ak je prínos pre matku vyšší ako riziko pre plod.


Počas užívania Fromilidu uno sa dojčenie neodporúča.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Fromilid uno môže spôsobiť zmätenosť, dezorientáciu alebo závraty, môže spôsobovať záchvaty, paniku alebo zmeny vo vnímaní reality alebo videnie vecí, ktoré neexistujú. Pred vedením vozidiel alebo obsluhou strojov sa uistite, že nemáte tieto príznaky.


Fromilid uno obsahuje sodík

Mali by ste na to myslieť, ak je príjem soli pre vás obmedzený.


3. Ako užívať Fromilid uno


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Nesmiete zmeniť svoje dávky alebo prerušiť liečbu bez predchádzajúcej konzultácie so svojím lekárom.

Dávkovanie a trvanie liečby závisí od typu infekcie, miesta infekcie, veku pacienta a odpovede na liečbu.

Dospelí a deti nad 12 rokovužívajú obyčajne 1 tabletu s obsahom 500 mg klaritromycínu každých 24 hodín. Pri vážnejších infekciách je denná dávka 2 tablety s obsahom 500 mg klaritomycínu každých 24 hodín.

Liečba trvá zvyčajne 6 až 14 dní.


Tablety nesmiete lámať. Zapite každú tabletu najmenej s pol pohárom tekutiny počas jedla.


Použitie u starších pacientov

Odporúča sa rovnaká dávka ako u dospelých pacientov.


Pacienti s problémami obličiek

Ak trpíte závažnými problémami obličiek, váš lekár vám môže predpísať inú dávku.


Ak máte pocit, že účinok lieku je príliš silný alebo príliš slabý, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Ak užijete viac Fromilidu uno, ako máte

Ak užijete príliš veľkú dávku, poraďte sa ihneď so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Predávkovanie zvyčajne spôsobuje gastrointestinálne poruchy (nevoľnosť, vracanie, bolesť brucha), bolesti hlavy a zmätenosť.


Ak zabudnete užiť Fromilid uno

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak ste zabudli užiť dávku v správnom čase, užite ju hneď, ako si spomeniete. Ďalšiu dávku užite v obvyklom čase.


Ak prestanete užívať Fromilid uno

Užívajte tento liek tak dlho, ako vám predpísal lekár. Ak prerušíte liečbu príliš skoro, ochorenie sa môže opäť zhoršiť.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Nežiaduce účinky sú zoradené v nasledujúcich skupinách podľa frekvencie:

Veľmi časté:

môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb

Časté:

môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb

Menej časté:

môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb

Zriedkavé:

môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb

Veľmi zriedkavé:

môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb

Neznáma frekvencia:

frekvencia sa nedá určiť z dostupných údajov


Časté

 • nespavosť,

 • bolesť hlavy, zmeny vo vnímaní chuti,

 • hnačka, pocit na vracanie alebo vracanie, zažívacie problémy (dyspepsia),

 • abnormálne pečeňové testy,

 • vyrážka, nadmerné potenie (hyperhidróza).


Menej časté

 • infekcie ako infekcia žalúdka a čreva, opar, vaginálne infekcie,

 • nízka hladina bielych krviniek v krvi, anémia a iná porucha bielych krviniek,

 • strata chuti do jedla,

 • nervozita, úzkosť, vykrikovanie,

 • závrat, ospalosť, tras,

 • zvonenie v ušiach, závrat (pocit točenia hlavy) a poruchy ucha,

 • zmeny v srdcovom rytme, vnímanie srdcového tepu (palpitácia),

 • krvácanie z nosa,

 • zápal v ústach (stomatitída), zápal jazyka (glositída), zápal žalúdka (gastritída), závažná epizodická bolesť konečníka (proktalgia), zápcha, sucho v ústach, grganie, vetry, nadmerné množstvo plynu v žalúdku a vracanie, návrat žalúdkových kyselín do pažeráka (GERD),

 • zlyhanie prietoku žlče (cholestáza), zápal pečene (hepatitída),

 • svrbenie, žihľavka, vznik malých a červených fľakov na koži (makulopapulárna vyrážka),

 • bolesť svalov (myalgia), svalové zášklby a kŕče,

 • horúčka, bolesť na hrudníku, nevoľnosť, únava, slabosť, zimnica,

 • zmena v hladinách chemických látok v krvi (viditeľné na krvných testoch).


Neznáma frekvencia

 • závažná alebo predĺžená hnačka, v ktorej môže byť krv alebo hlien (pseudomembranózna kolitída), infekcia kože (erysipelas, erytrazma),

 • závažné zníženie počtu bielych krviniek, čo tvorí vyššiu pravdepodobnosť výskytu infekcií (agranulocytóza),

 • zníženie počtu krvných doštičiek (trombocytopénia),

 • závažná alergická reakcia, ktorá spôsobuje ťažkosti pri dýchaní alebo závrat (anafylaktická reakcia),

 • nízka hladina cukru v krvi (hypoglykémia),

 • abnormálne sny, stav zmätenosti, dezorientácie, videnie alebo počutie neexistujúcich vecí (halucinácie), psychické poruchy, depresia,

 • záchvaty, strata chuti, zmeny vo vnímaní vône,

 • strata sluchu,

 • nepravidelný tep srdca, zrýchlený tep srdca,

 • krvácanie,

 • zápal pankreasu, jazyka a zmeny farby zubov,

 • poruchy pečene a zožltnutie kože,

 • závažné ochorenie s vyrážkami na koži, v ústach, očiach a genitáliách (Stevensov-Johnsonov syndróm), závažné ochorenie s opadávaním kože (toxická epidermálna nekrolýza), akné, lieková vyrážka,

 • abnormálny úbytok svalov, ktorý môže viesť k poruchám obličiek (rabdomyolýza), bolesť svalov alebo svalová slabosť (myopatia),

 • zlyhanie obličiek,

 • zvýšené riziko krvácania, zmeny farby moču.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


5. Ako uchovávať Fromilid uno


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Uchovávajte v pôvodnom obale pri teplote do 25 °C na ochranu pred vlhkosťou.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Fromilid uno obsahuje

- Liečivo je klaritromycín.

Každá tableta s riadeným uvoľňovaním obsahuje 500 mg klaritromycínu

- Ďalšie zložky sú nátriumalginát, nátriumkalciumalginát, monohydrát laktózy, povidón, polysorbát 80, koloidný oxid kremičitý bezvodý, mastenec (E553b) a magnéziumstearát (E572) v jadre tablety a hydroxypropylmetylcelulóza, farbivo žltý oxid železitý(E172), mastenec, oxid titaničitý(E171), propylénglykol (E1520) v obalovacej vrstve.


Ako vyzerá Fromilid uno a obsah balenia


Fromilid uno sú hnedožlté obojstranne vypuklé tablety s riadeným uvoľňovaním s vytlačeným znakom “U“ na jednej strane.


Obsah balenia

V škatuľke sa nachádza 5, 7, 10 alebo 14 tabliet s riadeným uvoľňovanímbalených v blistri (Al fólia, PVC/PVDC fólia).


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo město, Slovinsko


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

KRKA Slovensko, s.r.o., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, krka.slovakia@krka.biz, 02/571 04 501


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v januári 2014.


1


Fromilid uno

Súhrn údajov o lieku


Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/01459, 2013/07256Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Fromilid uno


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tableta s riadeným uvoľňovaním obsahuje 500 mg klaritromycínu.


Pomocné látky so známym účinkom: monohydrát laktózy

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta s riadeným uvoľňovaním.


Fromilid uno sú hnedožlté bikonvexné oválne tablety s riadeným uvoľňovaním s vytlačeným znakom U na jednej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Klaritromycín je indikovaný na liečbu infekcií vyvolaných mikroorganizmami citlivými na tento liek. Takéto infekcie zahŕňajú:

 • infekcie horných dýchacích ciest (napr. faryngitída, sinusititída),

 • infekcie dolných dýchacích ciest (napr. bronchitída, pneumónia),

 • infekcie kože a podkožných tkanív (napr. folikulitída, celulitída, eryzipel).


Tablety Fromilid uno sú indikované na liečbu dospelých a detí starších ako 12 rokov.


Je potrebné vziať do úvahy oficiálne odporúčania, týkajúce sa správneho používania antibakteriálnych látok.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Tablety s riadeným uvoľňovaním sa nesmú deliť. Pacienti majú užiť tabletu počas jedla.


Dospelí

Dospelí a deti staršie ako 12 rokov obyčajne užívajú jednu 500mg tabletu jedenkrát denne. Na liečbu závažných infekcií dve 500mg tablety jedenkrát denne.

Liečba zvyčajne trvá 6 až 14 dní.


Pediatrická populácia

Deti mladšie ako 12 rokov:

Použitie klaritromycínu vo forme tabliet s riadeným uvoľňovaním sa neodporúča u detí mladších ako 12 rokov. U detí vo veku od 6 mesiacov do 12 rokov sa vykonali klinické štúdie s použitím

klaritromycínu vo forme suspenzie pre deti. Preto by deti mladšie ako 12 rokov mali užívať klaritromycín vo forme granulátu na perorálnu suspenziu.


Deti staršie ako 12 rokov

Dávkovanie rovnaké ako u dospelých.


Pacienti s poruchou funkcie obličiek

U pacientov s poruchou funkcie obličiek s klírensom kreatinínu nižším ako 30 ml/min, sa má dávka klaritromycínu znížiť o polovicu, t.j. 250 mg jedenkrát denne alebo 250 mg dvakrát denne pri závažnejších infekciách. Liečba by u týchto pacientov nemala trvať dlhšie ako 14 dní. Keďže sa tableta nesmie deliť a dávka 500 mg denne sa nedá znížiť, u tejto skupiny pacientov sa klaritromycín vo forme tabliet s riadeným uvoľňovaním nemá používať (pozri časť 4.3).


4.3 Kontraindikácie


Použitie klaritromycínu je kontraindikované u pacientov so známou precitlivenosťou na klaritromycín alebo iné makrolidové antibiotiká alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok tohto lieku uvedených v časti 6.1.


Keďže dávka 500 mg denne sa nedá znížiť, klaritromycín vo forme tabliet s riadeným uvoľňovaním je kontraindikovaný u pacientov s klírensom kreatinínu nižším ako 30 ml/min. Títo pacienti môžu užívať všetky ostatné liekové formy.


Súčasné podávanie klaritromycínu a ktoréhokoľvek z nasledovných liekov je kontraindikované: astemizol, cisaprid, pimozid, terfenadín, pretože môže viesť k predĺženiu QT intervalu a srdcovým arytmiám, vrátane komorovej tachykardie, fibrilácie komôr a arytmií typu torsades de pointes(pozri časť 4.5). Súčasné podávanie klaritromycínu a ergotamínu alebo dihydroergotamínu je kontraindikované, pretože môže viesť k ergotamínovej toxicite.


Klaritromycín sa nemá podávať pacientom s predĺžením QT intervalu alebo komorovou srdcovou arytmiou, vrátane torsades de pointes, v anamnéze (pozri časti 4.4 a 4.5).


Klaritromycín sa, kvôli riziku vzniku rabdomyolýzy, nemá užívať súčasne s inhibítormi HMG-CoA reduktázy (statíny), teda lovastatínom alebo simvastatínom. Liečba týmito liečivami sa má počas trvania liečby klaritromycínom prerušiť (pozri časť 4.4).


Klaritromycín sa nemá podávať pacientom s hypokaliémiou (riziko predĺženia QT intervalu).


Klaritromycín sa nemá podávať pacientom so závažným zlyhaním pečene a súčasne poruchou funkcie obličiek.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Lekár nesmie predpísať klaritromycín tehotným ženám bez dôkladného zváženia prínosov a rizík, najmä v prvom trimestri tehotenstva (pozri časť 4.6).


U pacientov so závažnou renálnou insuficienciou sa odporúča opatrnosť (pozri časť 4.2).


Porucha funkcie pečene: Klaritromycín sa vylučuje hlavne pečeňou. Preto je pri podávaní tohto antibiotika pacientom so poruchou funkcie pečene potrebná opatrnosť. Opatrnosť je tiež potrebná pri podávaní klaritromycínu pacientom so strednou až ťažkou poruchou funkcie obličiek.

Bolihlásené prípadyfatálnehozlyhaniapečene (pozri časť 4.8).Je možné, ženiektorí ztýchto pacientovmali predtým existujúceochoreniepečene aleboužívaliiné hepatotoxickélieky.Pacientov trebapoučiť, abyukončililiečbu aohlásilisvojmu lekárovi, ak sa unichvyskytnúakékoľvek prejavya príznakyrozvojaochoreniapečene,akoje anorexia, žltačka, tmavý moč, pruritusalebo bolestibrucha.


Pseudomembranózna kolitída bola popísaná takmer u všetkýchantibakteriálnychliečiv,vrátane makrolidovýchantibiotík, jejzávažnosťsa môže pohybovaťod miernejpoživotohrozujúcu. Hnačka, ktorej pôvodcomjeClostridiumdifficile(CDAD, C.difficileassociateddiarrhea), bola hlásenápri užívanípraktickyvšetkýchantibakteriálnychliečivvrátaneklaritromycínu, jejzávažnosť sa môže pohybovať v rozmedzí odmiernejhnačkypofatálnukolitídu. Liečbaantibakteriálnymi liečivami menínormálnu črevnúflóru, čo môže viesť kpremnoženiuC.difficile. Možnosť rozvoja CDADje potrebnézvážiťuvšetkých pacientov, u ktorýchsa vyskytlahnačkanáslednepo užívaníantibiotík. Anamnézuje potrebnézisťovaťveľmi starostlivo, pretožeprípadyvýskytuCDADboli hlásenéajpo dvochmesiacochpo skončení užívaniaantibiotík.Z tohto dôvoduje potrebné zvážiťprerušenie liečby klaritromycínom bezohľadu najehoindikáciu. Je potrebné vykonaťmikrobiálnevyšetreniea začať vhodnúliečbu.Je potrebnévyhnúť saliekomspomaľujúcimperistaltiku.


Upacientov liečenýchklaritromycínomboli hlásené prípadyexacerbáciepríznakovmyasthenia gravis.


Po uvedení na trh boli zaznamenanéhlásenia týkajúce sa toxicity kolchicínupri súčasnom užívaní klaritromycínu akolchicínu, najmä u staršíchpacientov.Niektoré z týchtoprípadov savyskytli upacientovs renálnouinsuficienciou.Uviacerých z týchtopacientov bolihlásenéaj prípadyúmrtí(pozri časť 4.5). Akje súčasnépodávaniekolchicínuaklaritromycínunevyhnutné, u pacientovje potrebné sledovaťmožnéznámkykolchicínovejtoxicity.


Pri súčasnom podávaníklaritromycínuatriazolobenzodiazepínov, akoje triazolamamidazolam(pozričasť4.5) jepotrebná opatrnosť.


Pri súčasnom podávaníklaritromycínua ostatnýchototoxickýchliekov, predovšetkýmaminoglykozidov, jepotrebná opatrnosť. Vpriebehu apoukončení liečbysa majú sledovať vestibulárne funkcie a sluch.


Predĺženie QT intervalu: Z dôvodu rizika predĺženiaQTintervalusa klaritromycínpodávaťs opatrnosťouupacientov spostihnutímkoronárnychartérií, závažnousrdcovouinsuficienciou,hypomagneziémiou, bradykardiou(< 50 úderov/min), alebo ak jepodávanýsúčasne sinými liekmi, ktorémôžuvyvolaťpredĺženieQTintervalu(pozričasť4.5).Klaritromycínsa nesmie podávať pacientom s vrodeným alebopreukázanýmzískanýmpredĺženímQTintervalu alebokomorovou arytmiouv anamnéze (pozri časť 4.3).


Pneumónia:Vzhľadomna výskytkmeňovStreptococcuspneumoniaerezistentnýchnamakrolidové antibiotiká je dôležité, aby boli pri predpisovaníklaritromycínuna liečbukomunitnej pneumónie vykonané testycitlivosti.Unozokomiálnychpneumóniísa klaritromycín používať iba v kombinácii s ďalšímivhodnýmiantibiotikami.


Infekcie kože a mäkkých tkanívmiernejaž strednejzávažnosti:Tieto infekcie sú najčastejšie spôsobenéStaphylococcusaureusaStreptococcuspyogenes, pričom obajapôvodcoviamôžu byťrezistentnína makrolidy. Z tohtodôvodu je dôležitévždyvykonaťtest citlivosti.V prípadoch, keď nemôžu byť použité betalaktámové antibiotiká(napr.alergie), majú byť liekmiprvej voľbyiné antibiotiká, akonapr.klindamycín. V súčasnosti sapredpokladá, že použitie makrolidov má význam iba uniektorých infekciíkože a mäkkýchtkanív, akosú infekciespôsobené Corynebacteriumminutissimum(erytrazma), acnevulgarisa eryzipel av situáciách, kedy nie je možnáliečbapenicilínom.


Vprípadezávažnýchakútnychhypersenzitívnychreakcií, akojeanafylaxia, Stevensov-Johnsonov syndróma toxická epidermálnanekrolýza, sa máliečbaklaritromycínomokamžite prerušiťa čonajrýchlejšiezačať vhodnáliečba.


Opatrnosťje potrebná, akjeklaritromycínpodávaný spolu s liekmi, ktoré indukujú enzýmy cytochrómu CYP3A4(pozričasť4.5).


Inhibítory HMG-CoA reduktázy:Súčasné použitie klaritromycínu a lovastatínu alebo simvastatínu je kontraindikované (pozri časť 4.3). Rovnako ako u iných makrolidov, bolo pri užívaní klaritromycínu hlásené zvýšenie koncentrácie inhibítorov HMG-CoA reduktázy (pozri časť 4.5). U pacientov súčasne užívajúcich tieto lieky boli hlásené zriedkavé prípady rabdomyolýzy. U pacientov sa majú sledovať prejavy a príznaky myopatie.

U pacientov užívajúcich atorvastatín alebo rosuvastatín súčasne s klaritromycínom boli tiež hlásené zriedkavé prípady rabdomyolýzy. Ak sa tieto lieky užívajú spolu s klaritromycínom, je potrebné užiť najnižšie možné dávky atorvastatínu alebo rosuvastatínu. Je potrebné zvážiť úpravu dávky statínov alebo použitie statínu, ktorý nie je závislý na metabolizme CYP3A (napr. fluvastatín alebo pravastatín).


Perorálne hypoglykemiká/inzulín:Súčasné užívanie klaritromycínu a perorálnych hypoglykemík a/alebo inzulínu môže viesť k významnej hypoglykémii. U niektorých antidiabetík, ako je nateglinid, pioglitazón, repaglinid a rosiglitazón, môže dôjsť k inhibícii enzýmu CYP3A klaritromycínom, čo by pri ich súčasnom užívaní mohlo viesť k hypoglykémii. Odporúča sa starostlivé sledovanie hladín glukózy.


Perorálne antikoagulanciá:Pri súčasnom podávaní klaritromycínu s warfarínom existuje riziko závažného krvácania a významného predĺženia hodnôt medzinárodného normalizovaného pomeru (INR,International Normalized Ratio) a protrombínového času (pozri časť 4.5). Ak pacienti užívajú súčasne klaritromycín a perorálne antikoagulanciá, je potrebné u nich často monitorovať hodnoty INR a protrombínového času.


LiečbainfekciespôsobenejH. pyloriakýmikoľvekantimikrobiálnymiliečivami,akoje napríkladklaritromycín, môže spôsobiť selekciumikroorganizmovrezistentnýchna liečbu.


Dlhodobéužívanie môže, rovnako ako uostatnýchantibiotík, viesť kukolonizáciiso zvýšeným množstvomrezistentnýchbaktérií amykóz. Ak sa objavísuperinfekcia, je nutné zaistiťvhodnú liečbu.


Jenutné dávaťpozor namožnosťskríženejrezistenciemedziklaritromycínomaostatnými makrolidmi, ako ajlinkomycínomaklindamycínom.


Pacienti s porfýriou sa musia vyvarovať užívaniu klaritromycínu.


Neboli vykonané žiadne štúdieúčinnostia bezpečnostipoužitia klaritromycínuu detímladších ako6 mesiacova u detímladších ako20 mesiacov infikovanýchbaktériami komplexu Mycobacterium avium.


4.5 Liekové a iné interakcie


Použitie nasledujúcich liečiv je prísne kontraindikované z dôvodu možnosti výskytu závažných liekových interakcií:


Cisaprid, pimozid, astemizol a terfenadín

U pacientov súčasne liečených klaritromycínom a cisapridom boli hlásené zvýšené hladiny cisapridu. To môže mať za následok predĺženie QT intervalu a vznik srdcových arytmií vrátane komorovej tachykardie, komorovej fibrilácie a torsades de pointes. Podobné účinky sa pozorovali u pacientov súčasne užívajúcich klaritromycín a pimozid (pozri časť 4.3).


Zaznamenalo sa, že makrolidy narúšajú metabolizmus terfenadínu, dôsledkom čoho sú zvýšené hladiny terfenadínu, ktoré boli v ojedinelých prípadoch spájané so vznikom srdcových arytmií, akými sú predĺženie QT intervalu, komorová tachykardia, komorová fibrilácia a torsades de pointes(pozri časť 4.3). V jednej štúdii so 14 zdravými dobrovoľníkmi viedlo súčasné podávanie klaritromycínu a terfenadínu k dvoj- až trojnásobnému zvýšeniu hladiny kyslého metabolitu terfenadínu v sére a k predĺženiu QT intervalu, ktoré neviedlo ku klinicky zistiteľnému účinku. Podobné účinky sa pozorovali pri súčasnom podávaní astemizolu a iných makrolidov.


Ergotamín/dihydroergotamín

Hlásenia z obdobia po uvedení lieku na trh svedčia o tom, že súčasné podávanie klaritromycínu s ergotamínom alebo dihydroergotamínom súviselo s akútnou ergotovou toxicitou charakterizovanou vazospazmom a ischémiou končatín a iných tkanív, vrátane centrálneho nervového systému. Súčasné podávanie klaritromycínu a týchto liečiv je kontraindikované (pozri časť 4.3).


Vplyv iných liekov na klaritromycín


Liečivá, ktoré sú induktory CYP3A (napr. rifampicín, fenytoín, karbamazepín, fenobarbital, ľubovník bodkovaný) môžu indukovať metabolizmus klaritromycínu. To môže viesť k subterapeutickým hladinám klaritromycínu, a tým k zníženej účinnosti. Navyše môže byť potrebné sledovať plazmatické hladiny induktora CYP3A, pretože jeho hladiny môžu byť zvýšené v dôsledku inhibície CYP3A klaritromycínom (pozri tiež príslušný Súhrn charakteristických vlastností podávaného induktora CYP3A4). Súčasné podávanie rifabutínu a klaritromycínu malo za následok zvýšené hladiny rifabutínu a znížené hladiny klaritromycínu v sére a následne zvýšené riziko uveitídy.


Nasledujúce liečivá sú známe tým, alebo sa o nich predpokladá, že ovplyvňujú koncentrácie klaritromycínu v cirkulácii: môže byť potrebná úprava dávkovania klaritromycínu alebo zváženie alternatívnej liečby.


Efavirenz, nevirapín, rifampicín, rifabutín a rifapentín

Silné induktory metabolického systému cytochrómu P450, akými sú efavirenz, nevirapín, rifampicín, rifabutín a rifapentín, môžu urýchľovať metabolizmus klaritromycínu, a tak znižovať plazmatické hladiny klaritromycínu pri súčasnom zvyšovaní koncentrácií 14-hydroxyklaritromycínu, metabolitu, ktorý je tiež mikrobiologicky aktívny. Keďže mikrobiologické účinky klaritromycínu a 14-hydroxyklaritromycínu na rôzne baktérie sú odlišné, zamýšľaný terapeutický účinok môže byť počas súčasného podávania klaritromycínu a induktorov enzýmov oslabený.


Flukonazol

Súčasné podávanie 200 mg flukonazolu denne s 500 mg klaritromycínu dvakrát denne 21 zdravým dobrovoľníkom viedlo k zvýšeniu priemernej minimálnej koncentrácie (Cmin) klaritromycínu v rovnovážnom stave o 33 % a jeho plochy pod časovou krivkou koncentrácie (AUC) o 18 %. Rovnovážne koncentrácie aktívneho metabolitu 14-hydroxyklaritromycínu neboli súčasným podávaním flukonazolu významne ovplyvnené. Nie je potrebná žiadna úprava dávky klaritromycínu.


Ritonavir

Farmakokinetická štúdia preukázala, že súčasné podávanie 200 mg ritonaviru každých 8 hodín a 500 mg klaritromycínu každých 12 hodín viedlo k výraznej inhibícii metabolizmu klaritromycínu. Súčasné podanie ritonaviru viedlo k zvýšeniu hodnotyCmaxklaritromycínu o31 %, Cmino182 % a AUC o 77 %.Tvorba aktívneho 14-hydroxyklaritromycínusa takmer úplne inhibovala. Vďaka širokému rozsahu terapeutických dávok klaritromycínu, u pacientov s normálnou renálnou funkciou nie je nutné dávku klaritromycínu znižovať. U pacientov s poruchou funkcie obličiek sa však majú zvážiť nasledovné úpravy dávky: u pacientov s klírensom kreatinínu 30 až 60 ml/min sa má dávka klaritromycínu znížiť o 50 %, u pacientov s klírensom kreatinínu < 30 ml/min sa má dávka klaritromycínu znížiť o 75 %. Dávky presahujúce 1 g/deň sa nemajú podávať súčasne s ritonavirom.


Podobné úpravy dávky sa majú zvážiť aj u pacientov s poruchou funkcie obličiek v prípade, keď sa ritonavir používa na podporu farmakokinetiky spolu s inými inhibítormi HIV proteázy, vrátane atazanaviru a sachinaviru (pozri časť uvedenú nižšie, Obojsmerné liekové interakcie).


Vplyv klaritromycínu na iné lieky


Interakcie založené na CYP3A

Súčasné podávanie klaritromycínu, ktorý je známy tým, že inhibuje CYP3A, a liečiva metabolizovaného prevažne prostredníctvom CYP3A sa môže spájať so zvýšením koncentrácií daného liečiva, čo môže zvýšiť alebo predĺžiť tak liečebné, ako aj nežiaduce účinky súčasne podávaného liečiva. Klaritromycín sa má používať s opatrnosťou u pacientov podstupujúcich liečbu inými liečivami, ktoré sú známe substráty enzýmu CYP3A, najmä ak má substrát CYP3A úzky bezpečnostný profil (napr. karbamazepín) a/alebo ak je substrát týmto enzýmom intenzívne metabolizovaný.


U pacientov súčasne užívajúcich klaritromycín sa môže uvažovať o úprave dávkovania a keď je to možné, majú sa pozorne sledovať sérové koncentrácie liečiv metabolizovaných prevažne prostredníctvom CYP3A.


Nasledujúce liečivá alebo liekové skupiny sú známe tým, alebo sa o nich predpokladá, že sú metabolizované tým istým izoenzýmom CYP3A: alprazolam, astemizol, karbamazepín, cilostazol, cisaprid, cyklosporín, dizopyramid, námeľové alkaloidy, lovastatín, metylprednizolón, midazolam, omeprazol, perorálne antikoagulanciá (napr. warfarín), pimozid, chinidín, rifabutín, sildenafil, simvastatín, sirolimus, takrolimus, terfenadín, triazolam a vinblastín. Liečivá interagujúce podobnými mechanizmami prostredníctvom iných izoenzýmov v rámci systému cytochrómu P450 zahŕňajú fenytoín, teofylín a valproát.


Antiarytmiká

Po uvedení lieku na trh boli hlásené prípady torsades de pointesvyskytujúce sa pri súčasnom použití klaritromycínu a chinidínu alebo dizopyramidu. Počas súčasného podávania klaritromycínu s týmito liečivami sa má monitorovať elektrokardiogram kvôli predĺženiu QT intervalu. Počasliečby klaritromycínom sa majú sledovať hladiny chinidínu a dizopyramidu v sére.


Omeprazol

Zdravým dospelým jedincom bol klaritromycín (500 mg každých 8 hodín) podávaný v kombinácii s omeprazolom (40 mg denne). Pri súčasnom podávaní klaritromycínu a omeprazolu boli plazmatické koncentrácie omeprazolu v rovnovážnom stave zvýšené (hodnota Cmaxsa zvýšila o 30 %, AUC0-24 o 89 % a t1/2 o 34 %). Priemerná hodnota pH v žalúdku počas 24 hodín bola 5,2 pri podávaní samotného omeprazolu a 5,7 pri súčasnom podávaní s klaritromycínom.


Sildenafil, tadalafil a vardenafil

Každý z týchto inhibítorov fosfodiesterázy sa minimálne čiastočne metabolizuje prostredníctvom CYP3A a CYP3A môže byť súčasným podávaním klaritromycínu inhibovaný. Súčasné podávanie klaritromycínu so sildenafilom, tadalafilom alebo vardenafilom pravdepodobne povedie k zvýšenej expozícii inhibítoru fosfodiesterázy. Je potrebné zvážiť zníženie dávky sildenafilu, tadalafilu a vardenafilu, keď sa tieto liečivá podávajú súčasne s klaritromycínom.


Teofylín, karbamazepín

Výsledky klinických štúdií ukazujú, že došlo k miernemu, ale štatisticky významnému (p≤0,05) zvýšeniu cirkulujúcich hladín teofylínu alebo karbamazepínu, keď bolo každé z týchto liečiv podávané súčasne s klaritromycínom. Môže byť potrebné zvážiť zníženie dávky.


Tolterodín

Metabolizmus tolterodínu je primárne sprostredkovaný izoformou 2D6 cytochrómu P450 (CYP2D6). V podskupine populácie, ktorej chýba CYP2D6, sa však zistila metabolická cesta sprostredkovaná CYP3A. V tejto podskupine populácie vedie inhibícia CYP3A k významne vyšším koncentráciám tolterodínu v sére. U pacientov, ktorí sú pomalí metabolizátori CYP2D6, môže byť v prítomnosti inhibítorov CYP3A, akým je klaritromycín, nutné zníženie dávky tolterodínu.


Triazolobenzodiazepíny (napr. alprazolam, midazolam, triazolam)

Keď sa midazolam podával súčasne s tabletami klaritromycínu (500 mg dvakrát denne), hodnota AUC midazolamu sa zvýšila 2,7-násobne po intravenóznom podaní midazolamu a 7-násobne po perorálnom podaní. Súčasnému podávaniu perorálneho midazolamu a klaritromycínu sa treba vyhnúť. Pri súčasnom podávaní intravenózneho midazolamu a klaritromycínu musí byť pacient starostlivo sledovaný, aby bolo možné upraviť dávkovanie. Rovnaké opatrenia platia aj pre iné benzodiazepíny, ktoré sú metabolizované prostredníctvom CYP3A, vrátane triazolamu a alprazolamu. Pri benzodiazepínoch, ktorých vylučovanie nezávisí od CYP3A (temazepam, nitrazepam, lorazepam), je klinicky významná interakcia s klaritromycínom nepravdepodobná.


Po uvedení lieku na trh boli hlásené prípady liekových interakcií a účinkov na centrálny nervový systém (CNS) (napr. ospanlivosť a zmätenosť) pri súčasnom podávaní klaritromycínu a triazolamu. Odporúča sa sledovanie pacienta z dôvodu zvýšeného výskytu farmakologických účinkov na CNS.


Iné liekové interakcie


Kolchicín

Kolchicín je substrát tak CYP3A, ako aj efluxného transportéra P-glykoproteínu (Pgp). Klaritromycín a ďalšie makrolidy sú známe tým, že inhibujú CYP3A a Pgp. Keď sa klaritromycín podáva spolu s kolchicínom, inhibícia Pgp a/alebo CYP3A klaritromycínom môže viesť k zvýšenej expozícii kolchicínu. Pacientov treba sledovať kvôli klinickým príznakom toxicity kolchicínu (pozri časť 4.4).


Digoxín

Predpokladá sa, že digoxín je substrát efluxného transportéra P-glykoproteínu (Pgp). Klaritromycín je známy tým, že inhibuje Pgp. Keď sa klaritromycín podáva spolu s digoxínom, inhibícia Pgp klaritromycínom môže viesť k zvýšenej expozícii digoxínu. U pacientov súčasne liečených klaritromycínom a digoxínom boli zvýšené koncentrácie digoxínu v sére hlásené aj v rámci sledovania po uvedení lieku na trh. U niektorých pacientov sa objavili klinické príznaky zodpovedajúce toxicite digoxínu, vrátane potenciálne fatálnych arytmií. U pacientov súčasne liečených digoxínom a klaritromycínom je potrebné starostlivo sledovať koncentrácie digoxínu v sére.


Zidovudín

Súčasné perorálne podávanie tabliet klaritromycínu a zidovudínu dospelým pacientom s infekciou HIV môže mať za následok znížené rovnovážne koncentrácie zidovudínu. Keďže klaritromycín zrejme ovplyvňuje absorpciu súčasne podávaného perorálneho zidovudínu, tejto interakcii sa dá z veľkej miery vyhnúť rozvrhnutím užívania dávok klaritromycínu a zidovudínu tak, aby bol medzi užitím jednotlivých liekov 4-hodinový časový odstup. Táto interakcia sa zrejme neobjavuje u pediatrických pacientov s infekciou HIV užívajúcich klaritromycín vo forme suspenzie spolu so zidovudínom a dideoxyinozínom. Táto interakcia je nepravdepodobná v prípade, keď sa klaritromycín podáva formou intravenóznej infúzie.


Fenytoín a valproát

Zaznamenali sa spontánne hlásené alebo publikované prípady interakcií inhibítorov CYP3A, vrátane klaritromycínu, a liečiv, ktoré pravdepodobne nie sú metabolizované prostredníctvom CYP3A (napr. fenytoín a valproát). Keď sa uvedené liečivá podávajú súčasne s klaritromycínom, odporúča sa kontrolovať ich hladiny v sére. Hlásené boli zvýšené hladiny v sére.


Obojsmerné liekové interakcie


Atazanavir

Klaritromycín aj atazanavir sú substráty a inhibítory CYP3A a preukázala sa medzi nimi obojsmerná lieková interakcia. Súčasné podávanie klaritromycínu (500 mg dvakrát denne) s atazanavirom (400 mg jedenkrát denne) viedlo k 2-násobnému zvýšeniu expozície klaritromycínu a 70% zníženiu expozície 14-hydroxyklaritromycínu a zároveň k 28% zvýšeniu hodnoty AUC atazanaviru. Vzhľadom na široké terapeutické okno klaritromycínu, u pacientov s normálnou funkciou obličiek nie je potrebné zníženie dávok. U pacientov so stredne závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu 30 až 60 ml/min) je potrebné znížiť dávku klaritromycínu o 50 %. U pacientov s klírensom kreatinínu < 30 ml/min sa má dávka klaritromycínu znížiť o 75 %, s použitím vhodnej liekovej formy klaritromycínu. Dávky klaritromycínu vyššie ako 1 000 mg denne sa nemajú podávať súčasne s inhibítormi proteázy.


Itrakonazol

Klaritromycín aj itrakonazol sú substráty a inhibítory CYP3A, čo vedie k obojsmernej liekovej interakcii. Klaritromycín môže zvyšovať plazmatické hladiny itrakonazolu, kým itrakonazol môže zvyšovať plazmatické hladiny klaritromycínu. Pacientov, ktorí súčasne užívajú itrakonazol a klaritromycín, je potrebné starostlivo sledovať kvôli prejavom alebo príznakom zvýšeného alebo predĺženého farmakologického účinku.


Sachinavir

Klaritromycín aj sachinavir sú substráty a inhibítory CYP3A a preukázala sa medzi nimi obojsmerná lieková interakcia. Súčasné podávanie klaritromycínu (500 mg dvakrát denne) a sachinaviru (mäkké želatínové kapsuly, 1 200 mg trikrát denne) 12 zdravým dobrovoľníkom viedlo k hodnotám AUC a Cmaxsachinaviru v rovnovážnom stave, ktoré boli o 177 % a 187 % vyššie ako pri podávaní samotného sachinaviru. Hodnoty AUC a Cmaxklaritromycínu boli približne o 40 % vyššie ako hodnoty pozorované pri podávaní samotného klaritromycínu. Nie je potrebná žiadna úprava dávkovania, keď sú tieto dve liečivá podávané súčasne počas obmedzenej doby a v dávkach/liekových formách sledovaných v štúdiách. Pozorovania zo štúdií liekových interakcií sachinaviru s použitím liekovej formy mäkkých želatínových kapsúl nemusia zodpovedať účinkom pozorovaným pri použití tvrdých želatínových kapsúl sachinaviru. Pozorovania zo štúdií liekových interakcií so samotným sachinavirom nemusia zodpovedať účinkom pozorovaným pri liečbe kombináciou sachinavir/ritonavir. Pri súčasnom podávaní sachinaviru a ritonaviru je potrebné zvážiť možné účinky ritonaviru na klaritromycín.


Verapamil

U pacientov súčasne užívajúcich klaritromycín a verapamil sa pozorovala hypotenzia, bradyarytmia a laktátová acidóza.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Bezpečnosť užívaniaklaritromycínupočas graviditya laktácie nebolastanovená. Na základe dostupných výsledkovzískanýchzo štúdiína myšiach, potkanoch, králikoch aopiciach sa možnosťnežiaducichvplyvov naembryofetálnyvývojnedá vylúčiť.Z tohto dôvodu sa použitie vtehotenstve,bezstarostlivéhozváženiaprínosov amožných rizík, neodporúča.


Laktácia

Klaritromycín sa vylučuje do ľudského mlieka. Matky by počas liečby nemali dojčiť.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Nie sú známe údaje o účinkoch klaritromycínu na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Pred vykonávaním týchto činností sa musí vziať to do úvahy možný výskyt nežiaducich účinkov ako sú závraty, vertigo, zmätenosť a dezorientácia.


4.8 Nežiaduce účinky


a. Súhrn bezpečnostného profilu

Najčastejšie sa vyskytujúce a časté nežiaduce účinky súvisiace s liečbou klaritromycínom u dospelých a pediatrických pacientov sú bolesť brucha, hnačka, nauzea , vracanie a porucha vnímania chuti. Tieto nežiaduce účinky majú zvyčajne miernu intenzitu a zhodujú sa so známym bezpečnostným profilom makrolidových antibiotík (pozri podčasť b. v časti 4.8).

Počas klinických štúdií sa u pacientov s už jestvujúcimi mykobakteriálnymi infekciami a u pacientov bez nich nezistil významný rozdiel vo výskyte uvedených gastrointestinálnych nežiaducich účinkov.


b. Prehľadný súhrn nežiaducich účinkov

V nasledujúcom súhrne sú uvedené nežiaduce účinky klaritromycínu vo forme tabliet s okamžitým uvoľňovaním, granulátu na perorálnu suspenziu a tabliet s predĺženým uvoľňovaním, ktoré boli hlásené v klinických štúdiách a v období po uvedení lieku na trh.


Nežiaduce účinky, ktorých výskyt je v súvislosti s klaritromycínom prinajmenšom možný, sú uvedené podľa triedy orgánových systémov a frekvencie výskytu s použitím nasledujúcej konvencie:

 • veľmi časté (≥ 1/10),

 • časté (≥ 1/100 až < 1/10),

 • menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100),

 • zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000),

 • veľmi zriedkavé (< 1/10 000),

 • neznáme (nežiaduce reakcie z obdobia po uvedení lieku na trh, z dostupných údajov nie je možné odhadnúť ich výskyt).

V rámci každej skupiny frekvencií sú nežiaduce účinky zoradené v poradí klesajúcej závažnosti, ak závažnosť bolo možné odhadnúť.Časté

Menej časté

Neznáme

Infekcie a nákazy


Kandidóza, gastroenteritída1, infekcia2, vaginálna infekcia

Pseudomembranózna kolitída, eryzipel, erytrazma

Poruchy krvi a lymfatického systému


Leukopénia, neutropénia3, trombocytopénia2, eozinofília3

Agranulocytóza, trombocytopénia

Poruchy imunitného systému


Precitlivenosť

Anafylaktická reakcia

Poruchy metabolizmu a výživy


Anorexia, znížená chuť do jedla

Hypoglykémia5


Psychické poruchy

Nespavosť

Úzkosť, nervozita2, vykrikovanie2

Psychotická porucha, stav zmätenosti, depersonalizácia, depresia, dezorientácia, halucinácie, nezvyčajné sny

Poruchy nervového systému

Dysgeúzia, bolesť hlavy, poruchy chuti

Závraty, somnolencia6, tremor

Kŕče, ageúzia, parosmia, anosmia


Poruchy ucha a labyrintu


Vertigo, zhoršený sluch, tinitus

Hluchota


Poruchy srdca a srdcovej činnosti


Predĺženie QT intervalu na elektrokardiograme7, palpitácie


Torsades de pointes7, komorová tachykardia7

Poruchy cievKrvácanie8

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína


Epistaxa1


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Hnačka9, vracanie, dyspepsia, nauzea, bolesti brucha

Gastroezofageálna refluxná choroba1, gastritída, proktalgia1, stomatitída, glositída, distenzia brucha3, zápcha, sucho v ústach, grganie, flatulencia

Akútna pankreatitída, zmena sfarbenia jazyka, zmena sfarbenia zubov

Poruchy pečene a žlčových ciest

Abnormálne výsledky funkčných vyšetrení pečene


Cholestáza3, hepatitída3, zvýšené hladiny alanínaminotransferázy, zvýšené hladiny aspartátaminotransferázy, zvýšené hladiny gamaglutamyltransferázy3

Pečeňové zlyhanie10,

hepatocelulárna žltačka

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Vyrážka, hyperhidróza

Pruritus, urtikária, makulo-papulárna vyrážka2

Stevensov-Johnsonov syndróm4, toxická epidermálna nekrolýza4, lieková vyrážka s eozinofíliou a systémovými príznakmi (DRESS), akné

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva


Svalový spazmus2, myalgia1

Rabdomyolýza1,11, myopatia

Poruchy obličiek a močových ciestRenálne zlyhanie, intersticiálna nefritída


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


Malátnosť3, pyrexia2, asténia, bolesť na hrudníku3, triaška3, únava3


Laboratórne a funkčné vyšetrenia


Zvýšená hladina alkalickej fosfatázy v krvi3, zvýšená hladina laktátdehydrogenázy v krvi3

Zvýšená hodnota medzinárodného normalizovaného pomeru8, predĺženie protrombínového času8, abnormálna farba moču

1ADR hlásené iba pre formu tablety s predĺženým uvoľňovaním

2ADR hlásené iba pre formu granulát na perorálnu suspenziu

3ADR hlásené iba pre formu tablety s okamžitým uvoľňovaním

4, 7, 9, 10, 11Pozri podčasť a)

5, 6, 8 Pozri podčasť c)


c. Opis vybraných nežiaducich účinkov

Vo veľmi zriedkavých prípadoch bolo hlásené zlyhanie pečene s následkom smrti a obvykle súviselo so závažnými základnými ochoreniami a/alebo súčasne užívanými liekmi (pozri časť 4.4).


Zvýšenú pozornosť treba venovať hnačke, keďže hnačka vyvolaná Clostridium difficile (CDAD) bola hlásená pri podávaní takmer všetkých antibakteriálnych látok, vrátane klaritromycínu, a jej závažnosť sa môže pohybovať od miernej hnačky až po fatálnu kolitídu (pozri časť 4.4).


V prípade ťažkých akútnych reakcií z precitlivenosti, akými sú anafylaxia, Stevensov‑Johnsonov syndróm a toxická epidermálna nekrolýza, sa má liečba klaritromycínom ihneď ukončiť a má sa urýchlene začať vhodná liečba (pozri časť 4.4).


Tak ako pri iných makrolidoch, aj pri podávaní klaritromycínu boli zriedkavo hlásené predĺženie QT intervalu, komorová tachykardia a torsade de pointes (pozri časti 4.4 a 4.5).


Pseudomembranózna kolitída bola hlásená takmer pri všetkých antibakteriálnych látkach, vrátane klaritromycínu, a jej závažnosť sa môže pohybovať od miernej až po život ohrozujúcu. Preto je dôležité zvážiť túto diagnózu u pacientov, u ktorých sa po podávaní antibakteriálnych látok objaví hnačka (pozri časť 4.4).


V niektorých hlásených prípadoch rabdomyolýzy bol klaritromycín podávaný súčasne so statínmi, fibrátmi, kolchicínom alebo alopurinolom (pozri časti 4.3 a 4.4).

Po uvedení lieku na trh boli hlásené prípady toxicity kolchicínu pri súčasnom používaní klaritromycínu a kolchicínu, najmä u starších pacientov a/alebo u pacientov s renálnou insuficienciou, pričom niektoré prípady mali fatálny koniec (pozri časti 4.4 a 4.5).


Hlásené boli zriedkavé prípady hypoglykémie, z ktorých niektoré sa vyskytli u pacientov súčasne liečených perorálnymi hypoglykemikami alebo inzulínom (pozri časti 4.4 a 4.5).

Po uvedení lieku na trh boli hlásené prípady liekových interakcií a účinkov na centrálny nervový systém (CNS) (napr. ospanlivosť a zmätenosť) pri súčasnom podávaní klaritromycínu a triazolamu. Odporúča sa sledovanie pacienta zamerané na zvýšené farmakologické účinky na CNS(pozri časť 4.5).


Pri súčasnom podávaní klaritromycínu s warfarínom existuje riziko závažného krvácania a významných zvýšení hodnôt INR a protrombínového času. U pacientov súčasne liečených klaritromycínom a perorálnymi antikoagulanciami majú byť hodnoty INR a protrombínového času často kontrolované (pozri časti 4.4 a 4.5).


Hlásené boli zriedkavé prípady výskytu zvyškov tabliet klaritromycínu s predĺženým uvoľňovaním v stolici, z ktorých sa mnohé vyskytli u pacientov s anatomickými (vrátane ileostómie alebo kolostómie) alebo funkčnými poruchami gastrointestinálneho traktu so skráteným časom prechodu gastrointestinálnym traktom.V niekoľkých prípadoch sa zvyšky tabliet vyskytli v kontexte hnačky. U pacientov, u ktorých sa objavia zvyšky tabliet v stolici a u ktorých nedôjde k žiadnemu zlepšeniu ich stavu, sa odporúča prejsť na inú liekovú formu klaritromycínu (napr. suspenziu) alebo na iné antibiotikum.


Osobitné skupiny pacientov: Nežiaduce účinky u pacientov s oslabeným imunitným systémom (pozri časť e.).


d. Pediatrická populácia


Uskutočnili sa klinické štúdie s pediatrickou suspenziou klaritromycínu u detí vo veku od 6 mesiacov do 12 rokov. Preto sa u detí mladších ako 12 rokov má používať pediatrická suspenzia klaritromycínu.


Predpokladá sa, že frekvencia výskytu, typ a závažnosť nežiaducich účinkov sú u detí rovnaké ako u dospelých.


e. Ďalšie osobitné skupiny pacientov


Pacienti s oslabeným imunitným systémom

U pacientov s AIDS a ďalších pacientov s oslabeným imunitným systémom, ktorí boli kvôli mykobakteriálnym infekciám dlhodobo liečení vyššími dávkami klaritromycínu, bolo často ťažké odlíšiť nežiaduce účinky pravdepodobne súvisiace s podávaním klaritromycínu od základných prejavov ochorenia vyvolaného vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV) alebo pridruženého ochorenia.


U dospelých pacientov boli v skupine pacientov liečených celkovou dennou dávkou 1 000 mg klaritromycínu a v skupine pacientov liečených celkovou dennou dávkou 2 000 mg klaritromycínu najčastejšie hlásené tieto nežiaduce účinky: nauzea, vracanie, porucha vnímania chuti, bolesť brucha, hnačka, vyrážka, plynatosť, bolesť hlavy, zápcha, zhoršený sluch, vzostupy sérových hladín aspartátaminotransferázy (AST) a alanínaminotransferázy (ALT). Medzi ďalšie nežiaduce účinky s nízkou frekvenciou výskytu patrili dyspnoe, nespavosť a sucho v ústach. Ich výskyt bol u pacientov liečených buď 1 000 mg, alebo 2 000 mg klaritromycínu porovnateľný, ale u pacientov, ktorí boli liečení celkovou dennou dávkou 4 000 mg klaritromycínu, sa zvyčajne vyskytovali asi 3- až 4-násobne častejšie.


U týchto pacientov s oslabeným imunitným systémom sa vyhodnocovanie laboratórnych hodnôt vykonalo tak, že boli analyzované tie hodnoty, ktoré u daného testu prekračovali bežný rozsah abnormálnych hodnôt (t.j. extrémne vysoké alebo naopak nízke hodnoty). Na základe týchto kritérií mali asi 2 % až 3 % pacientov, ktorí užívali buď 1 000 mg, alebo 2 000 mg klaritromycínu denne, závažne abnormálne zvýšené hladiny AST a ALT a abnormálne nízky počet bielych krviniek a krvných doštičiek. Nižšie percento pacientov v týchto dvoch dávkových skupinách malo takisto zvýšené hladiny dusíka močoviny v krvi. U pacientov, ktorí užívali 4 000 mg denne, sa zaznamenal mierne vyšší výskyt abnormálnych hodnôt pri všetkých parametroch, okrem počtu bielych krviniek.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvomnárodného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Hlásenia naznačujú, že pri požití veľkého množstva klaritromycínu možno očakávať vznik gastrointestinálnych príznakov. U pacienta s bipolárnou poruchou v anamnéze boli po užití 8 gramov klaritromycínu hlásené zmeny mentálneho stavu, paranoidné správanie, hypokaliémia a hypoxémia.


Nežiaduce účinky sprevádzajúce predávkovanie sa musia liečiť rýchlym vylúčením nevstrebaného lieku a zavedením podporných opatrení. Podobne ako u iných makrolidových antibiotík sa nedá očakávať, že by hemodialýza alebo peritoneálna dialýza výraznejšie ovplyvnila sérové hladiny klaritromycínu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antibakteriálne látky na systémové použitie, makrolidy,

ATC kód: J01FA09


Mechanizmus účinku

Klaritromycín je makrolidový polysyntetický derivát erytromycínu.

Makrolidy sa viažu reverzibilne na P-stranu podjednotky ribozómu 50S a inhibujú syntézu bielkovín. To má za následok narušenie normálnej funkcie bakteriálnej bunky.

Veľmi nízka toxicita makrolidov pre človeka je pravdepodobne výsledkom rôznej štruktúry ľudských ribozómov, na ktoré sa makrolidy neviažu.

Chloramfenikol a linkozamidy v niektorých baktériách súťažia s makrolidmi o väzbu na P-stranu, čo má za následok ich antagonistický účinok.

Popri klaritromycíne je účinný aj jeho metabolit 14-hydroxyklaritromycín. Je dvakrát účinnejší proti Haemophilus influenzae ako samotný klaritromycín.

Primárny účinok makrolidov je bakteriostatický. Ich účinok je závislý od dávky makrolidu, množstva baktérií a stupňa životného cyklu baktérie v čase podania antibiotika. Tak ako iné makrolidy, klaritromycín má tiež baktericídny účinok. Baktericídny účinok má na S. pyogenes, S. pneumoniaea M. catarrhalis. Výskumy s makrolidmi ukázali, že najlepším indikátorom účinku makrolidov je čas, kedy je sérová koncentrácia antibiotika vyššia ako minimálna inhibičná koncentrácia.


Antibakteriálna účinnosť

Klaritromycín má bakteriostatický a baktericídny účinok proti množstvu klinicky významných grampozitívnych a gramnegatívnych mikroorganizmov ako aeróbom, anaeróbom alebo fakultatívnym anaeróbom a iným baktériám (mykoplazmy, ureaplazmy, chlamýdie, legionely) a atypické mykobaktérie.


Tabuľka 1 klaritromycín – spektrum antibiotockej aktivity

Aeróbne

grampozitívne baktérie

Aeróbne

gramnegatívne baktérie

Anaeróbne

grampozitívne baktérie

Streptococcus pyogenes

Haemophilus influenzae

Haemophilus parainfluenzae

Clostridium perfringens

Streptococcus pneumoniae

Moraxella catarrhalis

Peptococcus niger

Meticilín – suspektný

Staphylococcus aureus

Legionella pneumophila

Propionibacterium acnes

Streptococcus agalactiae

Neisseria gonorrhoeae

Anaeróbne

gramnegatívne baktérie

Streptococcus viridans

Helicobacter pylori

Streptokoky skupiny

C, F, G

Camphylobacter jejuni

Bacteroides melaninogenicus

Listeria monocytogenes

Bordetella pertussisPasteurella multocida

Ostatné mikroorganizmy

Chlamydia pneumoniae

Chlamydia trachomatis

Mycoplasma pneumoniae

Borrelia burgdorferi

Treponema pallidum

Mycobacterium avium complex

Mycobacterium fortuitum

Mycobacterium chelonae

Mycobacterium kansasii

Mycobacterium leprae


Na určenie citlivosti klaritromycínu sa používajú štandardizované metódy (NCCLS), ktoré sú založené na dilučných metódach. Mikroorganizmus je citlivý na klaritromycín, ak jeho minimálna inhibičná koncentrácia (MIC) je 2g/ml a rezistentný ak MIC je 8 g/ml. Limit na citlivosť streptokokov, vrátane Streptococcus pneumonie, je MIC 0,25 g/ml a limit pre rezistenciu MIC je 1,0 g/ml. H. influenzaesa považuje za citlivý, ak jeho MIC je 8g/ml a rezistentný ak MIC je 32 g/ml.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Absorpcia klaritromycínu z tabliet s riadeným uvoľňovaním je spomalená, ale je ekvivalentná s absorpciu z tabliet s okamžitým uvoľňovaním v rovnakých denných dávkach. Čas na dosiahnutie maximálnych koncentrácií je predĺžený. Maximálne koncentrácie sú o niečo nižšie. Po čase, kedy sú dosiahnuté maximálne koncentrácie (tmax), kinetika klaritromycínu je rovnaká pre obidve formy. Ustálená koncentrácia v plazme je dosiahnutá do troch dní. Biologická dostupnosť je o 30 % nižšia, ak pacient užíva tablety s riadeným uvoľňovaním na prázdny žalúdok, preto by mali pacienti liek užívať počas jedla.


Penetrácia do tkanív

Koncentrácia klaritromycínu v tkanivách je asi 10-krát vyššia ako v sére. Vysoké koncentrácie sa nachádzajú v pľúcach (8,8 mg/kg), v mandliach (1,6 mg/kg), nosovej sliznici, koži, slinách, alveolárnych bunkách, spúte a strednom uchu. Väzba klaritromycínu na sérové bielkoviny je nízka a reverzibilná.


Metabolizmus a vylučovanie

Klaritromycín sa metabolizuje v pečeni. Bolo objavených najmenej 7 metabolitov. Najdôležitejším je 14-hydroxyklaritromycín. Biologický polčas je rovnaký. Približne 40 % klaritromycínu sa vylučuje močom a do 30 % stolicou.


Vplyv veku alebo choroby na farmakokinetiku

Starší pacienti: Výsledky ukázali, že nie je potrebná úprava dávkovania s výnimkou ťažkej renálnej insuficiencie.

Vplyv ochorenia na farmakokinetiku: Pri porovnaní zdravých dobrovoľníkov s pacientmi s ťažkou renálnou insuficienciou sa po dávke 200 mg klaritromycínu zvýšila maximálna koncentrácia a AUC a znížilo sa vylučovanie. Tieto výsledky ukazujú, že u pacientov s ťažkou renálnou insuficienciou je potrebné upraviť dávku. Preto tablety s riadeným uvoľňovaním nie sú vhodné pre pacientov, ktorých klírens kreatinínu je nižší ako 0,5 ml/s (30 ml/min). Títo pacienti by mali dostať tablety s okamžitým uvoľňovaním klaritromycínu v upravenom dávkovaní.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Štúdie akútnej toxicity poukazujú na nízku toxicitu u laboratórnych zvierat. Hladiny LD50boli v rozmedzí od 1,5 g/kg do 5 g/kg po perorálnej dávke a v rozmedzí od 0,7 g/kg do 5,0 g/kg po parenterálnej dávke.

Opakované podanie veľmi vysokých dávok klaritromycínu malo hepatotoxický a nefrotoxický účinok a nežiaduce účinky na tráviace orgány. Aj napriek tomu, že bola zistená súvislosť medzi účinkom klaritromycínu a embryofetálnym vývojom, teratogénny účinok sa nepozoroval. Množstvo in vitro a in vivo testov potvrdilo, že nemá mutagénny účinok. V literatúre sa neuvádzajú žiadne štúdie týkajúce sa karcinogenity. Isté liekové formy spôsobili miestne podráždenie. Klaritromycín neindukuje špecifické antigény.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety

Nátriumalginát,

Nátriumkalciumalginát,

Monohydrát laktózy,

Povidón,

Polysorbát 80,

Koloidný oxid kremičitý bezvodý,

Mastenec (E553b),

Magnéziumstearát (E572)


Filmová obaľovacia sústava

Hydroxypropylmetylcelulóza

Farbivo žltý oxid železitý (E172)

Mastenec (E553b)

Oxid titaničitý (E171)

Propylénglykol (E1520)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


5 rokov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v pôvodnom obale pri teplote do 25 °C na ochranu pred vlhkosťou.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blistrové balenie (Al fólia, PVC/PVDC fólia): 5, 7, 10, 14 tabliet s riadeným uvoľňovaním v škatuľke, písomná informácia pre používateľa.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky na likvidáciu.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


15/0056/04-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 5. apríl 2004

Dátum posledného predĺženia registrácie: 3. jún 2009


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


01/2014

1
Fromilid uno