+ ipil.sk

FSME-IMMUN 0,5 ml Injekčná suspenziaPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev. č.: 2015/01024-TRPísomná informácia pre používateľa


FSME-IMMUN 0,5 ml Injekčná suspenzia
Injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke

Očkovacia látka proti kliešťovej encefalitíde (tick borne encephalitis -TBE)

(celovírusová, inaktivovaná)


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako dostanete túto očkovaciu látku, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je FSME-IMMUN 0,5 ml Injekčná suspenzia a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete FSME-IMMUN 0,5 ml Injekčnú suspenziu

 3. Ako používať FSME-IMMUN 0,5 ml Injekčnú suspenziu

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať FSME-IMMUN 0,5 ml Injekčnú suspenziu

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je FSME-IMMUN 0,5 ml Injekčná suspenzia a na čo sa používa


FSME-IMMUN 0,5 ml Injekčná suspenzia je očkovacia látka, ktorá sa používa na prevenciu ochorenia spôsobeného vírusom kliešťovej encefalitídy (tick borne encephalitis - TBE). Je vhodnápre osoby vo veku 16 rokov a staršie.


 • Pôsobením očkovacej látky si telo vytvára svoju vlastnú ochranu (protilátky) pred vírusom.

 • Nechráni pred inými vírusmi a baktériami (niektoré z nich sú tiež prenášané uhryznutím kliešťom), ktoré môžu spôsobiť podobné príznaky.


Vírus kliešťovej encefalitídymôže spôsobiť veľmi závažné infekcie mozgu alebo miechy a obalu mozgu. Tieto infekcie sa často začínajú bolesťou hlavy a vysokou teplotou. U niektorých ľudí a v najzávažnejších formách môžu niekedy viesť k strate vedomia, kóme a smrti.


Vírus môžu prenášať kliešte. Človek sa nakazí po uhryznutí kliešťom. Možnosť uhryznutia kliešťami, ktoré prenášajú vírus, je veľmi vysoká v rozsiahlych častiach Európy, ako aj strednej a východnej Ázie. Riziko nakazenia sa kliešťovou encefalitídou je u ľudí, ktorí žijú alebo dovolenkujú v týchto častiach sveta. Nie vždy sa kliešte spozorujú na koži a uhryznutia môžu zostať bez povšimnutia.


 • Tak ako všetky očkovacie látky, FSME-IMMUN 0,5 ml Injekčná suspenzia nemusí úplne chrániť všetkých zaočkovaných.

 • Jedna dávka očkovacej látky vás pravdepodobne nebude chrániť pred infekciou. Na dosiahnutie optimálnej ochrany potrebujete 3 dávky (viac informácií si pozrite v časti 3).

 • Ochrana netrvá celý život. Sú potrebné pravidelné posilňovacie dávky (viac informácií si pozrite tiež v časti 3).

 • Nie sú k dispozícii údaje o postexpozičnej profylaxii (očkovanie po uhryznutí kliešťom).


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete FSME-IMMUN 0,5 ml Injekčnú suspenziu


Nepoužívajte FSME-IMMUN 0,5 ml Injekčnú suspenziu

 • ak ste alergický (precitilivený) na liečivo, na ktorúkoľvek z ďalších zložiek, formaldehyd alebo protamíniumsulfát (tieto látky boli použité počas výrobného procesu) alebo na antibiotiká, ako sú neomycín a gentamycín. Napríklad ste mali kožnú vyrážku, opuch tváre a hrdla, dýchacie ťažkosti, modré sfarbenie jazyka alebo pier, nízky krvný tlak a kolaps.

 • ak ste niekedy mali ťažkú alergickú reakciu po zjedení vajca alebo kuracieho mäsa.

 • ak máte akútne ochorenie s horúčkou alebo bez horúčky, možno budete musieť počkať pred tým, ako dostanete FSME-IMMUN 0,5 ml Injekčnú suspenziu. Váš lekár vás môže požiadať, aby ste počkali na injekciu až dovtedy, kým sa nebudete cítiť lepšie.


Upozornenia a opatrenia

Porozprávajte sa so svojím lekárom skôr, ako dostanete očkovaciu látku:

 • keď máte autoimunitné ochorenie (ako je reumatoidná artritída alebo skleróza multiplex)

 • keď máte slabý imunitný systém (a preto nedokážete dobre bojovať proti infekciám)

 • keď sa u vás protilátky nevytvárajú dobre

 • keď užívate lieky proti rakovine

 • keď užívate lieky nazývané kortikosteroidy (ktoré znižujú zápal)

 • keď máte mozgové ochorenie

 • keď viete, že máte alergiu na latex

 • keď máte neurologické poruchy alebo záchvaty.


Ak sa vás niektorý z uvedených stavov týka, očkovacia látka nemusí byť pre vás vhodná. Prípadne vám lekár môže podať očkovaciu látku, ale bude chcieť urobiť krvný test, aby si preveril, či očkovacia látka účinkuje.


Iné lieky a FSME-IMMUN 0,5 ml Injekčná suspenzia

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Váš lekár vám poradí, či môžete dostať FSME-IMMUN 0,5 ml Injekčnú suspenziu v rovnakom čase ako iné očkovacie látky. Ak ste v poslednom čase dostali inú očkovaciu látku, váš lekár rozhodne o tom kedy a do akého miesta podať očkovaciu látku FSME-IMMUN 0,5 ml Injekčná suspenzia.


Ak podstupujete imunosupresívnu liečbu, FSME-IMMUN 0,5 ml Injekčná suspenzia vás nemusí úplne ochrániť.


Povedzte svojmu lekárovi, ak ste sa niekedy nakazili vírusom žltej zimnice, japonskej encefalitídy, horúčky dengue alebo ak ste boli proti týmto vírusom zaočkovaný. Je to kvôli tomu, že v krvi môžete mať protilátky, ktoré môžu reagovať s vírusom kliešťovej encefalitídy (TBE) používaným v testoch na meranie hladín protilátok. Výsledky týchto testov by potom mohli byť nesprávne.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Skôr ako dostanete túto injekciu, informujte vášho lekára:

 • keď môžete byť tehotná alebo keď tehotenstvo plánujete,

 • keď dojčíte.

Váš lekár sa s vami porozpráva o možných rizikách a prínosoch.Účinok FSME-IMMUN 0,5 ml Injekčnej suspenzie počas tehotenstva alebo dojčenia nie je známy. Môže sa však podať, ak je riziko infekcie vysoké.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Nie je pravdepodobné, že by očkovacia látka mala vplyv na schopnosť osoby viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje. Môžete mať však problémy so zrakom alebo môžete pociťovať závrat.


FSME-IMMUN 0,5 ml Injekčná suspenzia obsahuje draslík a sodík.

Draslík a sodík sú prítomné v hladinách, ktoré súnižšie ako 1 mmol na dávku, t.j. v podstate „bez draslíka a bez sodíka“.


3. Ako používať FSME-IMMUN 0,5 ml Injekčnú suspenziu


FSME-IMMUN 0,5 ml Injekčná suspenzia sa zvyčajne podáva ako injekcia do svalu ramena. Očkovacia látka sa nesmie podať do krvnej cievy. FSME-IMMUN 0,5 ml Injekčná suspenzia sa nesmie podať osobám mladším ako 16 rokov. Pre túto vekovú skupinu sa odporúča očkovacia látka proti TBE pre deti.

Lekár má zaznamenať podanie očkovacej látky a číslo podanej šarže.


Prvá očkovacia schéma

Prvá očkovacia schéma pozostáva z troch dávok FSME-IMMUN 0,5 ml Injekčnej suspenzie:

1. Váš lekár rozhodne o tom, kedy podať prvú dávku.

2. Druhá injekcia bude podaná o 1 až 3 mesiace neskôr. Môže sa podať po dvoch týždňoch po prvej dávke, ak budete potrebovať rýchlu ochranu.

3. Tretia injekcia bude podaná po 5 až 12 mesiacoch po druhej injekcii.


 • Najlepšie je podať prvú a druhú dávku v zime. Je to kvôli tomu, že kliešť začína byť aktívny na jar. Vďaka tomu sa u vás vyvinie dostatočná ochrana skôr, ako sa začne sezóna kliešťov.

 • Tretia dávka ukončuje základnú očkovaciu schému. Za ideálnych okolností sa má očkovacia schéma ukončiť podaním tretej dávky očkovacej látky v rovnakej sezóne kliešťov alebo najneskôr pred začiatkom nasledujúcej sezóny kliešťov.

 • Poskytuje ochranu až po dobu troch rokov.

 • Ak medzi 3 dávkami necháte uplynúť príliš veľa času, nemusí sa u vás dosiahnuť úplná ochrana pred infekciou.


Základná imunizácia

Dávka

Obvyklá schéma

Zrýchlená imunizačná schéma

 1. dávka

0,5 ml

Zvolený dátum

Zvolený dátum

 1. dávka

0,5 ml

1 až 3 mesiace po prvom očkovaní

14 dní po prvom očkovaní

 1. dávka

0,5 ml

5 až 12 mesiacov po druhom očkovaní

5 až 12 mesiacov po druhom očkovaní


Podanie posilňovacích dávok očkovacej látky


Osoby vo veku od 16 do 60 rokov

Ak ste mladší ako 60 rokov, prvú posilňovaciu dávku budete potrebovať po 3 rokoch po tretej dávke. Ďalšieposilňovacie dávky sa majú podávať každých 5 rokov.


Osoby vo veku nad 60 rokov (staršie osoby)

Zvyčajne budete potrebovať, aby boli posilňovacie dávky – prvá a ďalšie posilňovacie dávky – podané s časovým odstupom troch rokov.


Posilňovacie dávky od 16 do 60 rokov

Dávka

Načasovanie

Prvá posilňovacia dávka

0,5 ml

3 roky po tretej dávke

Následné posilňovacie dávky

0,5 ml

5 rokov po poslednom očkovaní


Posilňovacie dávky nad 60 rokov

Dávka

Načasovanie

Všetky posilňovacie dávky

0,5 ml

3 roky po poslednom očkovaní

Osoby s oslabeným imunitným systémom (vrátane osôb podrobujúcich sa imunosupresívnej liečbe)


Váš lekár môže zvážiť vykonanie kontroly hladiny protilátok vo vašej krvi po štyroch týždňoch po druhej dávke a podať ďalšiu dávku, ak sa v tom čase nezistí žiadna imunitná odpoveď. To isté platí pre všetky nasledujúce dávky.


Ak použijete viac FSME-IMMUN 0,5 ml Injekčnej suspenzie ako máte

Je veľmi nepravdepodobné, že by došlo k predávkovaniu, pretože lekár injekciu podá z jednodávkovej injekčnej striekačky.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tejto očkovacej látky, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi.


Nasledujúce frekvencie (častosti výskytu) sa použili pri hodnotení vedľajších účinkov:


Veľmi časté: môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb

Časté: môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb

Menej časté: môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb

Zriedkavé: môžu postihovať menej ako 1 z 1000 osôb

Veľmi zriedkavé: môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôbTak ako u všetkých očkovacích látok, môže dôjsť k závažným alergickým reakciám. Sú veľmi zriedkavé, ale k dispozícii musí byť vždy zodpovedajúca liečba a lekársky dohľad. Príznaky závažných alergických reakcií zahŕňajú:

 • opuch pier, ústnej dutiny, hrdla (ktorý môže spôsobiť ťažkosti pri prehĺtaní alebo dýchaní),

 • vyrážku a opuch rúk, nôh a členkov,

 • stratu vedomia spôsobenú poklesom krvného tlaku.


Tieto prejavy alebo príznaky sa zvyčajne objavia veľmi rýchlo po podaní injekcie, a keď je osoba ešte na klinike alebo v ordinácii lekára. Ak sa niektoré z týchto príznakov vyskytnú po tom, ako opustíte miesto, kde vám bola injekcia podaná, musíte sa OKAMŽITE obrátiť na lekára.


Nasledujúce vedľajšie účinky boli hlásené:


Veľmi časté vedľajšie účinky

 • Bolesť v mieste vpichu


Časté vedľajšie účinky

 • Bolesť hlavy

 • Nevoľnosť

 • Bolesť svalov a kĺbov

 • Pocit únavy alebo pocit „choroby“


Menej časté vedľajšie účinky

 • Opuch lymfatických žliaz

 • Vracanie

 • Horúčka

 • Modrina v mieste vpichu


Zriedkavé vedľajšie účinky

 • Alergické reakcie

 • Spavosť

 • Nevoľnosť pri cestovaní

 • Hnačka

 • Bolesť brucha

 • Začervenanie, stvrdnutie tkaniva, opuch, pálenie, mravčenie a pocit tepla v mieste vpichu


Boli hlásené aj nasledujúce vedľajšie účinky z obdobia po uvedení na trh so zriedkavou frekvenciou výskytu:

 • Pásový opar

 • Aktivácia autoimunitných ochorení, napr. skleróza multiplex

 • Alergické reakcie

 • Neurologické poruchy, ako sú encefalomyelitída, zápal centrálnej nervovej sústavy (Guillain-Barrého syndróm) a miechy (meylitída, transverzná myelitída)

 • Zápal mozgu, záchvaty, zápal mozgových blán (vrstiev obaľujúcich mozog)

 • Prejavy podráždenia mozgových blán ako napríklad bolesť a stuhnutosť šije

 • Neurologické príznaky ako sú ochrnutie tváre, paralýza, zápal nervov, neobvyklé alebo znížené vnímanie ako mravčenie alebo necitlivosť, bodavá alebo pulzujúca bolesť pozdĺž jedného alebo viacerých nervov, zápal očného nervu

 • Závrat

 • Poruchy/poškodenie videnia, precitlivenosť na svetlo, bolesť v oku

 • Zvonenie v ušiach

 • Rýchly tlkot srdca

 • Skrátený dych

 • Kožné reakcie (vyrážková a/alebo svrbivá pokožka), dermatitída, začervenanie kože, zvýšené potenie, zápal kože

 • Bolesť chrbta, opuch kĺbov, bolesť šije, stuhnutosť šije a kostrového svalstva, bolesť v rukách a v nohách

 • Triaška, ochorenie podobné chrípke, slabosť, opuch, neistá chôdza, nahromadenie tekutiny pod kožou

 • Bolesť kĺbov v blízkosti miesta vpichu, uzliny a zápal v mieste vpichu


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať FSME-IMMUN 0,5 ml Injekčnú suspenziu


 • Uchovávajte v chladničke (2C - 8C). Injekčnú striekačku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom. Neuchovávajte v mrazničke. Nepoužívajte FSME-IMMUN 0,5 ml Injekčnú suspenziu, ak spozorujete akékoľvek viditeľné cudzorodé častice alebo miesta, kde suspenzia vyteká.

 • Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

 • Nepoužívajte FSME-IMMUN 0,5 ml Injekčnú suspenziu po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

 • Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo FSME-IMMUN 0,5 ml Injekčná suspenzia obsahuje


Liečivo je: vírus kliešťovej encefalitídy(kmeň Neudörfl).

Jedna dávka (0,5 mililitrov) očkovacej látkyobsahuje 2,4 mikrogramov inaktivovaného vírusu kliešťovej encefalitídy(kmeň Neudörfl),ktorý je pomnožený na bunkách kuracích embryí.


Ďalšie zložky sú: ľudský albumín, chlorid sodný, dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, dihydrogenfosforečnan draselný, sacharóza a voda na injekciu.


Hydroxid hlinitý (hydratovaný) je obsiahnutý v tejto očkovacej látke ako adsorbent. Adsorbenty sú látky obsiahnuté v niektorých očkovacích látkach na urýchlenie, zlepšenie a/alebo predĺženie ochranných účinkov očkovacej látky.


Ako vyzerá FSME-IMMUN 0,5 ml Injekčná suspenzia a obsah balenia


FSME-IMMUN 0,5 ml Injekčná suspenzia sa dodáva ako 0,5 mililitrová (jednodávková) injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke s pripojenou alebo bez pripojenej ihly.


Balenie Tip Cap (naplnená injekčná striekačka bez pripojenej ihly) môže obsahovať dve ihly rôznej veľkosti. Všetky ihly sú sterilné a určené len na jednorazové použitie.


Sú dostupné veľkosti balenia s 1, 10, 20 alebo 100 naplnenými injekčnými striekačkami. Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh. Suspenzia je po pretrepaní sivobiela a mliečna.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


PFIZER EU PFE MA EEIG

Pfizer, Ramsgate Road,

Sandwich, Kent, CT13 9NJ,

Spojené kráľovstvo


Výrobca

Baxter AG

Industriestraße 67

A- 1221 Viedeň

Rakúsko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Belgicko

FSME-IMMUN 0,5 ml

Luxembursko

FSME-IMMUN 0,5 ml

Bulharko

FSME-IMMUN 0.5 ml

Maďarsko

FSME-IMMUN 0,5 ml felnőtteknek

Česko

FSME-IMMUN 0,5 ml

Holandsko

FSME-IMMUN 0,5 ml

Dánsko

TicoVac 0,5 ml

Nórsko

TicoVac

Nemecko

FSME-IMMUN Erwachsene

Rakúsko

FSME-Immun 0,5 ml

Estónsko

TicoVac 0,5 ml

Poľsko

FSME-IMMUN 0.5 ml

Grécko

TicoVac 0.5 ml

Portugalsko

FSME-IMMUN 0,5 ml

Francúzsko

TicoVac 0,5 ml ADULTES

Rumunsko

FSME-IMMUN 0.5 ml

suspensie injectabila in seringa preumpluta

Írsko

TicoVac 0.5 ml

Slovinsko

FSME-IMMUN 0,5 ml

Island

FSME-IMMUN Vuxen

Slovensko

FSME-IMMUN 0,5 ml Injekčná suspenzia

Taliansko

TicoVac 0,5 ml

Fínsko

TicoVac

Lotyšsko

TicoVac 0,5 ml

Švédsko

FSME-IMMUN Vuxen

Litva

TicoVac 0,5 ml

Spojené kráľovstvo

TicoVac 0.5 mlTáto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v apríli 2015.

Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov:


Pred podaním musí očkovacia látka dosiahnuť izbovú teplotu. Pred podaním dobre pretrepte, aby sa suspenzia očkovacej látky dôkladne premiešala. Po pretrepaní je FSME-IMMUN 0,5 ml Injekčná suspenzia sivobiela, opaleskujúca, homogénna suspenzia. Pred podaním sa očkovacia látka musí opticky skontrolovať na prítomnosť cudzorodých častíc a/alebo zmenu fyzikálneho vzhľadu. V prípade ich výskytu sa očkovacia látka nesmie použiť.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami.


Kryt ihly odstráňte nasledovným spôsobom:

 1. Uchopte injekčnú striekačku v dolnej časti krytu ihly, fixovaného na sklenenú časť (Obrázok 1).

 2. Druhou rukou uchopte hornú časť krytu ihly medzi palec a ukazovák a otočte tak, aby sa zlomil spoj (skontrolujte či je odlomený) (Obrázok 2).

 3. Pohybom smerom nahor odstráňte oddelenú časť krytu ihly (Obrázok 3).


OPaRhP8ILQAAAAikd949IJcLszCVBQFCaAEAAEDAVOytf3xzrTxeXzyWqSwICEILAAAAAsPW2Hr38t3ymF1ZEECEFgAAAASAo639gee3y+O8pLjXnronvOVBNCG0AAAAwF8dnV2LXv9ITr4X1i6emjggPrxFQjQhtAAAAMBf2sn364vH3jZiaHjLgyhDaAEAAIBftJPvmcqCYCC0AAAAwHf2FoeafJ+XFLd03uTwlgdRidACAAAAH3Vodr4XVj45KTUlMYzlQbQitAAAAMBHS1ftUpPvV8/OuX10RnjLg2hFaAEAAIAvynfVlFZ+J4+Lc1Meun98eMuDKEZoAQAAgNdsja2zVu2Tx3JXlqvjrgpvkRDFCC0AAADwTkdnl9pH0sKuLAg+QgsAAAC8s3Ldp2oqy9YFE9mVBcFGaAEAAIAXKvbWP/vBcXlcYk2bOWVUeMuDWEBoAQAAgFH2FseStVXyuCAjYdmCKeEtD2IEoQUAAABGLXtrtxwYlpcUt+aZ6Uy+R2gQWgAAAGBI+a6asiMt8vjlhyewjyRChtACAACA3tlbHGqN4xJrWv4dI0JcgIq99df07cP+lbGJ0AIAiGy2xlbx72lH+8DE+L5XX8WlXyBIlr21Wx7kJcU9/chdoS9A+8Wflqyt2rXmOpZXjkGEFgCAqTna2s842sXBCftZ0WRp/7GrruGU+NZmb9vecM7lQ0SLynpLijgYl5Mq/k0fkizCDHkG8IduYFi4YsPhs50f7qkrmjUuLM+OMCK0AADCzN7iuNjRJb4aT54R3x5vPN124adzFzpVC8lbollzuPK77iP575VUpLFcTjVSduZg7d2GDE4M8Qxj2WXkUp2t2d2Pmk+db2o5b+j89raiadmsTgsfONraX914WB6HZWCYNCZnmMWyr7zSRmiJQYQWAEAoyGQie0tkO9ufWKIUZCRkpg5Q3w7o1ycrfaDsjXF3/p8jjcV1qvFMm3mMK/X+iQJIvEozrZlPP3IXg2rgm1f/8InaSjIsA8Ok1JREEZnEu2l/dQMzW2INoQUAEGC2xtbTjvYfzpyX4aTyyxbV3DFOpZHsjEHx13T3eKiekOTEeION7z9aLB2dXSebHZbLnRWqX8K3Ull0mcdMinNTEvrFyWPVgyReNOMvF+DS0fomlbq3LpgY3j8nEZkqv/zLwjf2bHwxPjP9ujCWBCFGaAEA+EVElBP2s62nL9Q1nPI2CcheC9k9Et+3z7DUJHFjYBsiV8ddJU/o7rSyC0gcqPFpkhylpr2nh1k0/ui160Y7hs2ZiCWhH8mG2CFi/wtvV8rj7i67cA8vFJFp5ZOTJjy348Z5fxVB/Y8v3x/e8iBkCC0AAO+IlFJnaxZt+kNf/2C8ES97TmT7W7SzzTMtXluM20YMDWNJABPaWVmn3uYrFuYH9bkq9tYvWVslMonnoV/ip6tn5zy+ubbsSMvErQe9nd9ytL4pOTHeJPUPjCO0AAB60dHZ9c23rceON+/7osngLJQSa9rQlP6DB/VPH5JM+wCIUNr596/cmxXs4Vg335By+GznhOd2bF0w0XOXzkP3j999uEmkqQfLPh9+fbLx+S32FsfDy3d+VvYfgSgvQorQAgBwwaugUpybkjb4F1npA5lBAUSTTe9XywGfeUlxj865PdhPl5qSKOLKrFX7xNfqU+fnF1nd3fPquKtWLMzfPu+v4liEnKqXphnMLcve2p0zLIHhlJGI0AIA+Jmjrb362PfVdfZnPzju4W4l1rTsjEHXDew3LDWJubBAVBK1weOba+Xx0w/kheZixMwpo4qrGsqOtIinnpCb7mHEpqh55CAxi+Hcsr+6+8ziUQEuNEKC0AIAuJRVtlTUu+tUKc5NmThy6PDrk6//ZSJjvYBY8OofPpEHBRkJU63ZIXvekrl3lB3p7kJ54e3KbauLPNwzf0KW5XKsErllffFYz/NbStcf6L5nbnrgCovQIbQAQEyztziWvbXbZVZ55d6s0dmp9KUAMcjW2KqWOS55cHwox1OJCkfEpO0N58RX+a4ad5NbHG3tpev2am95sOzzfV80LZ032eWFlf3VDXJFgRuHU6FFJEILAMQu8Sk+4bkduhuLc1N+M2PUqOyhDPsGYlbZlkPyoMSaFvptHB8rzN2+fLc4mLVq38d9++TfMULeLoLKGUf7CftZd0NYy460lM3989YFE6das3U1mOxmeeXeLGq2CEVoAYAY5ZxYCjISVizMp18FiHH2FofqZikuHBP6Asgtm6S7l+8u2HJk4C/iXHYI5yXFlZcWiiSz6cOjqswi6uRtPFyUf+OMf75V9rpU7K2X3Sx3jhkekt8AgUdoAYBY5JxYel1jFECMeHNDlTwosaaF5SqG7knd7QdVnJsiB4OJr9tGDJ38T93bvMjlzsS/hzfXPr65tiAjYcxN1247cMLSk3BC32uEQCG0AEDMKd9VM2vVPvWt+FBf88x0ptcDsFw5myUs3Sy9Etljxvhhd44Zrksg+XeMmDjmhqWrdqnyW3oCj8o883/NumERjNACALFlzYZKtYyppedK6rIFUxjkDUDSzmYxw2DR1bNzulcJu8xzkbr3b1l0n7bLRWv6pNCtgYaAI7QAQAzRJRbRGvCwfRuAWGOSbhZRDHU88uZUb7OT7HLZWVmn7VIW1R373kY0QgsAxApdYul1TwMAscYk3Sx1tmZ1fP0vfRm5enXcVTOnjCrYUafGhs25b3RgCocwIbQAQEzQJRYju0cDiClhXzRM2bCjTh4UZCT4PN3uaH2TSizri8fSzRLpCC0AEP1ILAB6te1vx+RBcW5KGLtZbI2tKmwUTfNxFkpHZ9fDy3fK47ykuMJpLI0YOo629mBEREILAES5ir31JBYAnolWvqoofjMjnE18NURNmGr1MbSsXPepmoi/8slJrDUSAuJPqKau6bND3x76+odtq4sCfn5CCwBEs/3VDXf3bCwtkVgAuCSam/IgvJuZaFcC2Lpgom9h42h907MfHJfHJdY0Kr1gEx80Iquo11z8xwXjWQgtABC1dDtIklgAuPOnbTXyILybmZSu2ysPCjISfOtmcbS1aweGPf3IXQErHJyIfPjC25VqON8r92b9y5ScII0tJLQAQHQisQAwSDT0y460yOMwbmZSvqtGFWPFwnzfulkWvf6RGhi2dvFU5t8Hj5otWWJNmzP9tttGDA3q0xFaACAK2VscC9/Yo74lsQDw4OuGS/uiFOemhKuVb2tsVduqrC8e2+vV+o7OLudUI5rRKvasnp0T7GZ0FBAfFhc7unzoGxEJUyaWkH2+EFoAINqID6GZJVvUtUYSCwDPPjv0rTwI1xR8kUAeeH67PC6xpvW6hdRvX3u/tPI77fa44gzvvHtArSUg0hc75/ZKBI+dVQ1/fPl+bx+4v7pBJsxX7s0K2ecLoQUAoor45NYmli9e/zXXGgF4pqZQj8oOQ3Uhaq0nXt4may0RNpYtmGLwgTKizLlv9NcNraXrD6iZFXlJcW8umRGk0kYHR1v7q3/4pPLLll1r/t3bx9pbHHLscUFGwsK5vwpC6VwjtABA9NB+9gsfL55MYgHgma3x0tiwEmtaWJYGXrnuUzmmS4SNpfMmGylDwaSb5SJjIrdol3SXJykvLWSNYw+O1jc9vHyn+KT45q1/9XY0oOzJl8drnpkeyteZ0AIA0UN99lt62h/5d4wIb3kAmF+drVkeTP6n4aF/9jUbKmU/jwwbqSmJRh51++gMcX91gUZr44sFBk8Sgzo6u7bsqHmw7HNLz8hhb6eyaMcef7x4cohfZ0ILAEQJ9dlv6fn4Nz7EAkAsO1hrlwejb70+xE+tlp+yeB825v86Rza+tXxoiMcOETmWvbVbXtjyYa6jNrGsnp0T+otihBYAiAb7qxu0YyTExz+jIwAYUflldyu2ICMhxOuGaROLD2Fj3MhhFssVoYVFRzyo2FuvNhr2M7GEa5EDQgsARDxbY6t2S5atCyZyrRGAEY62dtkSnZwX0vlvusTibRu6o7NLbUPp80lihHitVq77VI3BW7t4qrdzHdUcGEtPYgnXIgeEFgCIbPYWh1oq1NIzlWXmlPAsWgog4jT9j0MejLw5NWRPWrG3XiWW1bNz/LnqL5FY3LE1tv52ZYVcV82rWUOKdp9imVjC1Y1PaAGACNbR2bXsrd3qw7sgI4GpLACMazx5Rh7clBGi7lnRCFbjlEqsad4ONBIPX/jGHlXpiYb4yicnkVhcKt9Vo/br9C1vaDvEwptYLIQWAIho2uXCLCFfgBJApDveeNrS0/QPzYQW7WV7H9YL0bbCLb52HcQCuQ2LXBVaWF88ttf9OnU6OruWrtqlzhD2xGIhtABA5BKf32q5MEvPAAk+vAF4pe3CT+Jf6y0pIXgutSmh5NV6IdqJGZJoRi+dF+pVdyOCdgqKb5NYbI2tDzy/XXVnmSGxWAgtABChxMeS9oqjD+PCAUBeSs/OGBTsJ9JuSmjpqbKMrxciHjv/dx+qDe8tPePKli2YEvZmtNmIaPfOuwfUgC7xKj39yF3e9qHpurPE/1RY1gpzRmgBgMgjPsIfXr5TfVucm/LQ/ePDWB4AES3+mgC0/kWL+WSzQ3tLcmL8xY4u8VVRdVzbki4uHGM8sWjX6pXM04w2Fe2ce0vPMpLeLsqi3chF+njxZPNsUkxoAYAIo5t8n5cU99pT93DFEYC3RDNXHmRnDvb/bKJq0o4pcsmrvOE8JIxp9+7o5tx7O3BOvNRbdtRoN+ssyEhY88x0U42+I7QAQIR5590D2ithG18sCPGWcADgTFREu9b8e/Wx78XxsNSkg1+c0O1Y/8q9WcYTi67fwGLKZrQZ6LpHfOhg0S3IZun5n1o491dmuxZGaAGASKLd38DS03fPPpIAfHPCflYeDBkcmCQgcosaTSSqpuHXJ2tn3j8653aD59mw9aBz4DFhMzrs/OxgEXGldP0BXTJ84VGrtxP3Q4PQAgARw97i0I7tFp/i5hltDCDitF/8SR4EKQzcPjqjxJom5/qLJrWRPmHnaRUMCXNJ90KtLx5bOG2Uwf/Hjs6umromXVyx9PTSTLVmmzYZEloAIDKIj5n5v/tQfStaAAvn/iqM5QGAXk3+p+EytEwc2fvFe926VRbWNXZFN/+kICNhxcJ8g13uIups+9uxDRXf6KYerZ6dM+e+0SYfaUxoAYDIsHLdp+qqWF5SnPggN+31MAARofnU+WA/xTV9+8iD4dcne7ibcweLxafpGVFPN6DL4Kg5W2PrwS9OlFfadF0rlgiJKxKhBQAiQMXeeu0SOmsXT+XSIwA/NbUEPbT8cObSUwxMdN0s7ujs2llZRwdLr5znn3jY516EwDOO9saTZw7W2iu/bHFe0i0vKW7+r3OmT8qOiLgiEVoAwOx0U1m2LphozlmSAKBzvPG0POh7tYveAOclwix0sFxJhLp9h/7++y1HnDtJHiz7vK7hlO5GlxFF65V7s+4cMzwS5wgRWgDA1HRTWcTnDR/nACLFoa9/kAe6bhPnjUEsdLBcyd38Ey05X6hXeUlxM8YPE1llVPbQyB1XTGgBAFN7592fxwMUZCQw+R5ApHC0tcvqS9Rd2tuP1jc9vHynri1OB4skXrTqY9+77FrxikiAOZmDMocNvPmGlOjIgYQWADCv/dUNaleWvKS4Nc9Mj9yLZABMy97iCEa79oyjXR6MuelaeSBa5G9v2q+doSeUWNOefuSuCJpcEQziv+BQ7YmdVQ261QgsPZV/Uf6NI29OlROE2n/s0o0KG9CvT1b6QHEQ37fPsNSkvldfFR0pRYfQAgAmJT7dF76xR3278slJUfk5BCBcKr+81D6+2NEV1CcanZ1q6VlQZMnaKm0HS4zvwSL3S/niK/vuw00u+1VWz86ZkJvOJEaJ0AIAJrXo9Y/Up7v46IrZz3UAQeJ5xnZg/fa193UTMLzaDzFqONrav25o/fb7M/u+aHLuVJGKc1N+M2NURM8/CQZCCwCY0YatB9XnmfgAm19kDWtxAMB32vUPLT11WsncOwzuhxjpREpp+h+Hh9WHlYKMhJnWzLvGZ9Kp7hKhBQBMx9bYqhbVyUuKe+2pe8JbHgDwwcEvTuhuERXayw9PyL9jRDiKEwodnV0nmx0n7GdbT1+oazhlZHUvEeEmjhxKVukVoQUAzEV85j3w/Hb17drFU2N8fiqACFVeadN+W2JNW7ZgSjQNebK3OC52dNXZmptPnW9qOW9wAWJp9eyc/AlZQwYnRtMLElSEFgAwl5XrPlXjB9YXj2UKJoBItL+6QTu5vDg3xUNi6ejs2llZZx2XadprNKoLpf3iTwdr7TZ7m7dLEhdkJGjXr2fQr7cILQBgIuJjXi0GKj7ji2aNC295AMAHoomvXfxQ1GZvLpnhoUtBJJZZq/YV7KjbtrooJAXshYwovnWhaJVY07IzBt2aNfi2EUPLd9VsX7VP3v5YYW7gChsrCC0AYBbaNY6ZygIgci1dtUv1GIvabOm8yUYGQW1vOHe0viks3cvGp8u7I/KJ+HdoSv/Bg/qnD0lOTozXzVFp//HndaVH33q9/2WONYQWADAL7RrHTGUBEKHWbKhUXRMisZSXFvY6xXyqNbu4Z19FERtCFlpsja11tubjjae3HTjhIaWIX8F6S0p2xqDrBvYblpp0wn5Wuxjax4snG1xXQO0IKU5I9e4DQgsAmEL5rhq1xvHq2TlMZQEQifZXNzy+uVZ9u/HFAiOLYl0dd9WbS2aUNDuGDA76ClqihJ8d+lYNxHWpxJo2Lic1fUjy0F8m6gJGcuIV3xrvM1FbeYoI5E15cQmhBQDCz97imHV5rHNBRsJD948P5bM72toXvf7RH1++P5RPCiD6HK1vmvDcDvVt1UvTjG/GInJLsHduEXGldP0BdxPoX7k3a3R26s03pHhOWZver1bHxbkpBvtMRDWrOnOGpvQ3XGT8jNACAGHW0dk1/3cfqm/XPDM9xCtgXuzoKjvSUri3Poo3TwDgTLuelf/sLY6Hl+9U34rEcvvojECd3E8Ve+uXrK1yHgMm93OUE+WNnEdkjw0V36hvfzNjlMECVB78efXnwYMILb4gtABAmL3z7s9X/rYumBj6/cXEM+YlxYlP9IljbmDHACB2ZKYOsAQotMiLLyoVrJ6dY5LE4rJ3RdR483+d48N+jpver9YuMDAq2+g43g076tRxduZgr54UEqEFAMJJO/67ODdl5hSj1+0Cqyj/RlGMLTtqWGQZgA9E7aGCgUgsZtiExNbYWrpur5orKJVY0+ZMv823SYP2Fod2us7KJycZvMqj27ImBPN2ohKhBQDCRrvGsbB03uRwlSR/QpZlc+2DZZ+PGzks2MPKAUQZ0SgXtYc8Fqkg7Imlo7PrnXcPaAOGpSdKzblvtD/Ldi176+dFw4pzUwx2JYnClK4/oL595d4sOrR9Q2gBgLB59Q+fqJEGYRkYpoigIpoapZXfPfD89s/K/oPPVAAGrdlQqe0uXrZgSnjLc7S+6eHlO7XTV/yPK5aeX1N12sidZww+UNsHJfzLlBx/ihHLCC0AEB4Ve+vVVgZhHBimFBeOEeURn/RPvLzN897VACBpE4uQNvgXYaw6Ojq7Vq77VLuWcUDiisVpHeeVT04yeI1J2wclrC8eS1e2zwgtABAGjrb2JWur1Lclc+8I6tMdrW/6saPL82AG8VEqPlDF52vZkZacdw94O8BDNBe++baV7WWA2KFLLIIIDPfceVNY6gF7i2P+7z5UfRrFuSmiXg1IQrA1tmrXcRb1pMGBYaJI2gHAIkExadAfhBYACIO3N+3XLrMT7Gtvmz48Wlr5nfgU99yFUjhtVHmlTXzqy4aIV7llZ2X32jiEFiASnbCf9bYWqthbr0ss0gtvV25bXRSgchm1v7pBmyu2LpgYqL5rETweeH67+tZ48BAPnFmyRVvPh32qT6QjtABAqNkaW9UAhrykuBBsJTkuJ9VS+V3ZkZaEVbtWLLrP3d1EnlmxMH/7vL+KY9kcEWUzMtijo7Pr1Y2Hn34gL4BlBhAy7Rd/Usfi7VxT1/TDmfPHG0+3Xbh0+4B+fRbO/ZWqDcp31aj9cJXi3BRRyWxvOCciRCjXO9Z2+BRkJKx5Znqg5gfqpscYDx4klmAgtABAqJWu26uOjS+a6Y+ZU0atPnVefK6XVn43+Z88bSKpBolZenJLre3Ua0/d0+uI8J2Vdc67tgGIOM6z2JVtB07M/3VO/DVXHay1q/l4lp4W+YTc9Eu9rEveFbmldP2B0IQWka+WrtqlCvPKvVnaZOUnn3tvfI468IzQAgAhJT4I1RI0xhfN9J/81BQ5ZMnaqtG3Xu8hh6hBYuJYFLV2/l/WLp7qYdyX7GaxsGMaEGkG9Ouju2XkU++5u7NohWvnlFt6Vjd++pG7tJVJYf6IkHW2iJrniZe3qeo0gEPCLFf23uQlxa18cpLBX0fXB7W+eCzzWAKF0AIAIaVdsD/Y8+91RG7ZUPGNaHm8+odPPAwSO9nsaD7Xob4V9xftmFfuzXp0zu0uo47qZmHHNCCyZKUPtFiO934/Vz5ePNm5z3b0rdfLg+17vgpqaNEllqqXpgXq6ewtjmVv7VZnNj7ezNHWLqpWbR9UAEsFC6EFAEJJuy+yiAGhX/vSekvK4crvxMfqgH4fa8dR2BpbL3Z0NZ48s7OqQbeBtPTsB8fFl/P6oaqbpTg3hVWSgQjV/mOX7pa8pLjy0kLRWBdt8Snz/6IdMCZ+tPHFApfVl6gc5MwWUck8/Ui7/2sNuxS8xFK+q0ZUaNqRXQbn9VXsrV+ytko9UL16ASkVJEILAISOtpvl0Tm3h74Acka+pSeEbDtwQmQYm71Nu/GZIloeS+dNPlR7YsOOOnWHxzfXii8Rt+4cM/ymjOtEi2TLjhr5OV2Y73aeDACTq2s4Zem5eKFuUVuRVB/7XpdYPDfH5QgxcfDhnrpgjIzSLW0sBCSxiN+9dN1e7faRnofFah9YtuWQtoMlsFNroBBaACBEtN0sq2fnBOkapHGiIXJY80GrpcZhi6bJVGv2zso67dXH7qXPelY/K8hIUL+RGhYCIArIJCBqrbuX79be3uu+iqoqWPNebcBDi25VLqmjs8ufhOBoa397037dlpRGOljEAze9X61d91lEnZcfnuBhpRP4g9ACACGyfc9X6njOfaPDWBIPSqxpxYVjtAM/xCf3zCmjxuQM047zlkyVwQAESnFuiqVnFSzt8lkWYwOx1AgxES0COx3fZWIRVq779JnH7vbhhM6pw+CWlLbG1v/aVavNORZvxpLBN4QWAAgF8XGrxg+YpIn/8eLJFs3+DPF9+3hYVSw1JfHNJTNy3j3gcju5/AlZwSsngGCr/PKK6xG1J7qvR7zwdqX2RlFxGUwgaoRYAKfje1iLWYSH/vF9vFpW2HlMl8FOku4O8z1flV7ZR+18rQfBQGgBgFDY9rdj6jiM3SwHa+3yQHxCezuG4eq4q0SzIHPYQN1wEdGU4dMaiGi6MCC+/d3vP9bOGynOTTGeCiaOuaEg44h4uGjcFxe2+l8/aLdMkcsAJCfGVx60qcWFH99ce779J3crHCqOtvbqY9//fssR3US+9cVjC6eN8tBJIh4onk47wU8iroQSoQUAgq6js2tDxTfyOLzdLOp6alH+jb6dQUSdrRd/0m5EYNqhbgB8ph37JHLCm0tmGH+saP2vWJi/fd5fxXHZlkMeFlg3omJvvbpQol2AeOaUUVXJ/Re+sUcmLrXC4c87XV4mauCauqbPDn2rG9ClnP+x02Visbc4vvp7y5aKeuc1FcUT5U8IwwqQsYzQAgBBJz4v1YXMMI6kOlofmGJs2FGnjrcumGiGoW4A/CQa6O5+VF5a6O1UDdGaL7GmlfYssO5PZ4t2k8fi3BSRnbQluX10RnlponaiS/ede+4v7pzQL25Avz5tF34qdVpxRJTt3IVOFUXEo3YfbnrhUas4bjx5xtLTKV35ZYvzaDSRmh4rzPW8Py+ChNACAEH3p2018kB8UobxytymD4/KA/Fx7nMxynfVqAES4jwB3IIaQIjF9+2jji926LdqkapemubbfiNzpt8m08JvV1ZsLv03b2NPR2fXynWfqr4Rd9PcRdlEpnpzQ5Uumbjcb0pEjpnWzOmTskXkEOdPWLVLPUpUa9ufes9dYURdV5g/4uYbUth6JYwILQAQXI629p83V550c7iK0b0LweWP59/M8DFp2Fsc2oFhS+dNDkDJYID4K/pwT138NVeREmOTaGGfPdce8BbzsNQkdXza0T4wUd97YHzyvTM1RkvkgX2H/u7VJDrxB7/o9Y9UzSmK4WFGjXhZViy6b9mCS2PADn39g3bmiQgqmakDxuWkjskZpn0Bu8ewLbqvYFLDn7bVuEw4Jda07IxBt2YNvnH4dawJZgaEFgAIrupj38uDvKS4AK7+6a2yLYfkgfgk9q0Yotm07K2fp+BvXTCRi44hoF3maH3x2HAXB2GgNoB3Hh8VQD+cOe8cWgYP6h+Qkw9K6mf8zrqljT9ePNlI4BEvi6jZvK3c5ENe65ln3/5jV/w1V6UPSU5OjKdyMyFCCwAE15aKenkw/9c54SpDxd561c1SXDjGt5OsXPepuh7JwLAQcLS1v/qHT+R/HJvWxSyVWCw9Q57SfN2TxCXtMFHRZA/UaSVRcnWc7BSH3NEuFGYxtjOM/xIHxFOhmR+hBQCCSHxsq4b+XeMzw1IG0fZdsrZKHq8vHuvbbJY1GyrV4HLRgH7tqXsCVj44EX82Oyvr5Eg8OfF34pgbGKASg7SJRRJvw3vuvEm3OpY/xNtZ9mnUNZwaN3JYoE4riL9heSD+hg12XGin3YuClZcW0uMBhdACAEFUU9ckD4x/bAfcotc/ko0SUYbCab1cTRQJRzSOde3j/dUN2j0lVz45iZVzenW0vqnv1Vf5EBHtLY5lb+0W7dQSa9qc6bcFsHmKyOKcWKSHl+8MYGveekvK4Z7ePJu9zfmnB2vtvnVBiD/jVzcelsclD47v9f66SSzapY0BidACAEH0xVeXNnN8rDA3LAXYsPWgagesWJjv+Wq9aCRNmf8XS08sUUMyRONbO1rDn4m5sUPuLOHDtptqbIzBcfyIVu4Si6Vn58chc//8yr1ZC+f+yv/+t3E5qZae0LK94dwKp5+WVn63YpHX59TuXm+kxtDtdh/UqTuIXIQWAAgitafkzTekhP7ZRQv4wbLP5fHWBRN7bUCfbHbIdoNoN5dY054ommDpuayr7iAaEw/d3/tF0xgnh7j48FqpsTGiPUpiiWUeEovy7AfHv2v+h/+N+/Qhyeq4osrF3osiUXjV3afdC1JUI57fBeI33bKjRlVTFvdLGwOEFgAIFnuLQ43LCv04B/HsqodENIKNjPHQTpaVu8KJkqvLn3lJcUvnTaYx4YFqa8ppP8ZfK20jVTz20Tm3B7OYMDUjiUUKyLx8EUjUtBbtKFBl04dHDYYWUfKlmp1PPK9TbNGMhFS30MEIDwgtABAsX/390ofxTGuop+DLNUPlcXFuysK5vzLyqMQB8euLx2qvemq3O9j4YgFDzD0Qr/n8330oXjE5gdiraT/aRipThmKZ8cQiPfvB8f7xfTxng14V5d942CmuqCRjcEv7ir31S9ZWyYeIx2qHmLpUvqtGu+mTeIioYcK49y7Mj9ACAMFSXXdpQsutWYND+bxyQxXVevCqe6Ro1rj4a67SNiakqpem0Z7wYH91w8I39ojX3Iclj9ZsqFSN1FfuzWLKUMzyNrFIj2+uzRw20J8Oijn3jXbuYxGpQ/5Ji+PSdXv/+PL97h4u/vhL1x9QFziKc1Nee+oeD8HbuYOlxJq2bMEUenHhGaEFAILl0Nc/yIMbh4e0ub901S7VIFi7eKq33SPZmfqIFZqtEiKXmovSa3PNw2MtPcMIDfaJIfr4lliku5fvrurbx+c3qXMXq6Vn18W1i68a+dR7lp5xaFN31WiHmIrSfvNt67HjzWveq1UjSMUfcNG07KnWbHfxw3kGi6Vnuh17pMAIQgsABIX4eJaXHkVDNpRXEDdsPajGlIvWgA8L5v52ZYX2WxKLB9p1Wn1Y8ki3K8WaZ6ZzsTk2+ZNYpAnP7Ti57v/6PICzcNqofV80aVcctvRMdxF1iOx3Ff/mbTxsvaV7QRFVw0jiT7co/8YZ/3yr52dXvZHqFvGWWTpvMoNOYRChBQCC4mSzQx5MHBm6fTaO1jepq5irZ+d4e/1StJxWrvtUO4+FxOKBbl1Xb5c80iYWi099YogO/icWaWbJFp/3bxF/uiJyny75T/n2z0wdcOmcU0atPnVe/qGKP/XDV8YVS8+ARs8rL9tbHJ8csJVX2rQVi8g5Tz+QRwcLvEJoAYCgqLM1y4Ph1yd7vmegiKaPWp7Yh/V21TxydQuJxR3dKJf1xWOLZo3z6gy6xCJeajaRjE2BSiyWy/u3+Py2FcGjO6v01ADZGYPU7fOLrOfbf3r2AxerIQujs1NdJhaXWUViUWP4htACAEFxvPG0PLj+l6G4fC6bPmryvVfr7VpYyccb2mnERlZJ0pHdWdomIOEwZgUwsSgTntvh/76T8ddc8Vhxtu+a/+GynHcv312w5UjRtGw5F67O1tx86vzuw03OWcXSE1fm3DeaxfHgG0ILAASF+IyXByEY86Nr+qxdPNV4s8DR1v7qHz7RDlIvyEhY88x0hiq5pE13PozI186BkUgssWzLjprAJhZJROJtB04c2viIz2fQrcYh8o/4Uy+b+2eXdxb5ZLvTeoNa4p1SmD9i4pgb6F2BPwgtABAUanJ2sJ9IO721xJpWXDjGeA+JdlaGxNqj7ujWafXhYratsfWB57drX20SS4yrazgV8HOKt/C5C52+TaUrdZqyoohwvnp2jhzTKLeAFLXHsePN4leo/LJF+1etijE0pf/Im1NvyriOrhUEBKEFAALP0dYuDxL6xQXkbGcc3SdMTowXH/8dnV0nmx0XO7pEi0E7ZNzblUM3bD2oW3vUh7kZMUI3fM6HfbudB+CtXTyVeSwxbsWi+1Ys6k6zdbZm582RvCX+qD4r+4+AXHFweeFjxj/fKkPLsNQkS8/aYro/YPGLDBmcyCUPBAmhBQACT2YMy5XzWf05243z/ur5Pl4lFufN3WhDuyPaYaXr9mqXgvV27Jzzq80APGiJhCC+SmrtHjo6jLDeEtzV1dVfrEgmLu/ALDgEFaEFAALvhP2sPNDNZ/WNaAqc3fxQ5UFb86nzTS3nbfY23STXEmua8cTivFuCePjTj9zFEA4d543wfBgSputg8e0kgBED+vUJyHnyknrpH+avF2FBaAGAwGu/+JM8uDa5f0BOKBKFNpboFswtLhxj5CTO61ZZ2I7aDV2082GVMFtj629XVuj2pvD2JIBxWekD/Xm4GtQqd5D0cAfxt02nCkKP0AIAgafWOx6YGJTui/lFVrWoaHFuipEGhHMbmu2oXdKNB7N4/0KJM5RtOaQb6vPKvVmPzrmd7iyYlhrU6k71se9DUxLAJUILAARe24Wfgv0UM62Z2xu6Ry5NndD7lXvnQUp0sDhzXv3Z0rM4QeG0UQbHwxytb9r04VHdGQoyElYszOfKNIItvm9ghoe5ozqQgbAgtABA4J27oF8ANODUbBndjgo6zAI3QsSVTe9Xa0fcWbxZnEA8vPKgbcOOOt1cI/FSlzw4nvFgCA25qJf/xuWker7DxY6ugDwR4BVCCwAEXjA2jHPH3Uo+QsXe+iVrq7Rz7rcumDjVms08WsVlXLH0DAl77al7PI/mEoHwUO2JnVUNzv/dxBVEscaTZ1hpEKFHaAGAIPKQKPx0sNYuD1wmEOeRTsxg0XEXVyw9r9UfX75fd6PaHke02MSL73JDPUvP3JV77ryJJh0iTp2tOdxFADwhtABAgInWrToOXp+GDCQl1jTnH7nsYGEGi2JrbP2vXbW6VdS0yo60lE1dVZCRkJk6wF040RE5pzB/xMQxN9CLhWiVPiRZHqiFRoBQIrQAQICdbHYE+ylEs9vl7c4dLMxgUUSYrKlr+tO2GoOD97onqFw5R0VHvLaT84aOvDl1VPZQsgqiXt+rL/2Rh2ChEcAZoQUAIo8ayJGdMUjd6LxEmFcrX0Uxe4tj29+Obaj4xkifiQfFuSkJ/eLG5aSmD0ke+stE1i9GTEm+vIB75Zehm7MHKIQWAIg8akKLXEPMeQ8Wltm19PQ7VR/7/vdbjmx31WGyenbOQ/ePP3uuXS6FdMJ+1nlFVxFO5NXlIYMTyX6Ibs2nzssDd0snq5TuZ/gHfENoAYDIY7O3qePf/f5j3fSMV+7NWjj3VzHbyJZZZUtFvbthYCXWtOLCMTLRqYFzMR7wgKaWS6HFw9LJeUlxMrF0dHbFbA2DcCG0AECAne5tY2n/qa4D3Xgw4ePFk/PvGBHsApjQ0fqmY8ebyyttLvtVpNWzc/InZJFPAN9Yb0k53DNl7mSzg/cRQozQAgAB9sOZ88F+ihJrmm7bdUvszbnv6Oz65ttWuQCx86uh9cq9WXeOGc50eUS3E/azAQkSpx3tmen+nwYIMEILAEQYW2OrcxtdxJhlC6ZEd6Nc/OJym5TjjacPff2Dhx4VS88Lkp0x6NaswTcOvy66XxZAcp6U5RsPl126V/7weIEACB5CCwBEko7Ort+urNDduL54bNGscS7vb29xJCXEm7zV7ryCs1oeTS45YHCzFIlNaQAfeO6ulOTKH5bA9eoAxhFaACBYCjISAn7OLTtqdD0MVS9Nu310hrv7H6o98erGw08/kGeGdryjrb3pfxyNJ880nzrf1HLeqyjiUnFuSk7mIO2u9nlJcVOt2X6XFIAngerVAYwjtABAsGSmDgjsCW2NrQ+Wfa6+FQ30tYun3jZiqIeHXJvcXwSDWav2bbVYwpJb7C2Or/7eUl1n33bgREBWSi2xpg1N6T/y5tSbMq6Ta7BqQ0tR/o0m71YCooCoWMJdBMQcQgsARAbdwDCRWMpLC3uddj8qe6hapTSUjtY3VR1p9Go/x+LcFO0ixXInx+yMQfHXXBXft8+w1KTkxPhe93OckMsMYiDoBiaysypCjdACAMGi3U3Ff9qBYQYTi3B13FXinp8csIWmm8XW2FpRdbzXrCLKb70lZVxOqi6NpF3ec0bc4c0lM3zoM7lxOOPsAa852gwt1H688XSwSwK4Q2gBgGDxvLyVV7QDw4wnFknc0900/UDp6Ozad+jv7vaet/SUecb4YVnpA7MzB7vbXV40m9QumU8/kOdDYinOTWFsGOCDM5rdpTwkk++a/yEPxLs46GUCrkRoAQCz0w0M2/higXk2YxFJ48M9dWveq3XuWpFBZXR26s03pBgpcOVBm3qg8cn09haHOp440tP0HgDuZKZfp8aRtl1wPcleVERyAGdBRgJXBxB6hBYAMLt33j2gejCqXppmkpVGRVzZ9H61dhK8JJo+Rfk3TshN97xCgPPZZq3aJ4+96mb55IBNHd+aNdj4MwLQmv/rHO06H85q6prkweQ8rg4gDAgtAGBq+6sbVDBYXzzWw+rGIdPR2bWzsk5lDGX17Bxvs4ry9qb98sDbNYvLK38OLUxoAXw2fVK2pSe0VH7Z4vIO2/d8JQ9Y7gJhQWgBAPOytzgWvrFHHpdY04I9NcUIEaJEkbSDwQoyEoqmZYuk4fOIkaP1TWo2y8onJxk/jyiM6oNiQgsimpG9HYMqcUC8qGREMcS7u3xXjW7pDltjqyyheL/7dmEC8BOhBQBMytHWPrNki4wHeUlxyxZMCW95RIJ6c0OVtmklmi8lD473s/Ono7Pr4eU71QmNn008sHT9AfXtb2aEf/dMIKIVTLpZvsFnrdr3cd8++XeMkLdrp9WJt3zYyofYRmgBgABLH5Ls/0lEK2HR6x+pDo2w75lYvqtGOx5MhKiVT04KyFi1pat2qV/Tq/aQdqqPKM+obK7+An4R7+iCjAT5trp7+e6qvn3ke1y8SeWNJdY0M4xQRWwitABAgPW92t90IRLLEy9v0+60+Pjm2jn3je51a8VgcLS1i/ikLcz64rGF00YFJESt2VCpum686mbRTvWx+LpEMhBNArJL/Zpnplt+96GMKBOe21Gcm1J74px5+nsRywgtABBEosXvbdKwtzjUqDCtTe9Xzy+yBqxkxuhmsIgWzNJ5kwO14LIueLzwqNXgA8VLJJpT6ltRqtBsnQmYU4k1LTtj0E0ZAViIQry7N5f+W01d0w9nzh9vPJ167S+mTrh0KWFMzjAuDSCMCC0AEERnHC5Ci2hzX+zokse6nRYr9tbfvXy3y1OFvrNlzYZKbahYXzw2gCsBiMSiDR6rZ+cYnN0rQ536Ni8p7rWn7glUqYBw+eatfxXVQuPJM7rb23/sqms4JQ4G9OuTlT5Q3X5tcv+BifHJifEBrxNEjcQYMJgQoSX62RpbT9jPtp6+IGu9cTmp1nGZYRlkAsQ40Uz/7NC3apkspTg3Zd7scUN/mfjqHz7RTnNXG5782NEl2/ch62zRjU8TJVm7eGoAlwzSZTORWAz+XrpuKFGw8tJCKjREAbn/EgtzAe4QWqLW0fqmjz77etuBE/pBJqJJtGpf1UvTuI4CBInznBZHW/vc58rVrHEdkQ3Kjrynu3HrgonaRYTlUqSh6WwRwWD+5UHtlp6pJmuemR6oIWEWpw4c44nFeazam0tmMF4FAGIBoSVqbfrwqIdF38UH/6GNhBYgKLTtezkM7Iyj3V1iceZy3sjTj9xVWvmOOKg+9r1ahzQYdF0ZgQ0GHZ1dS1ft0lZNxi+gbNh6ULtdN4kFAGIKoSVGOc/xBRAMjSfPOI/3WF88dtzIYXW25lc3Hta9Gd21xRMHxMulSKvr7MELLbp5JoENBrbG1gee364b2WWkA0fkqGVv7dYuX2a8cwYAEB0ILdFPDosfPKj/8cbTzoPpAYTYx4sny9SRmX6deFce1rwrPYeEyXlDRWg59PUPQSpY8BJLR2fXlh012n6SV+7NWjj3V0ZOrtsfxqJ5AQEAsYPQEv2002cfnXN70ux3wlseIBbkJcW57M8Ut8sG99H6poeX79TepyAjwXNIyJ+QZdlcK3KLSBcBn5OmSyxCTuaggCQW8Zu+8HaldhdIg7tSOnewBHx2DQAgUhBaop92TrAaYRLG8gCRQjSafW4fW29JOdwzc+NgrX3mlFGnHe3qdktPz4MusYimvGiOew4JmenXyffvwjf2fFY2NIDTOZwTi7Ch4puH7h/vz7PYGlvLthzSzmAx2MEiXp933j2gnaxvCeiOlgCAiENoiVqVX166PKlbyCgzdYCF0AIY8MkB2/kfOwMyd+KHM+e1365c96muH2bt4qlGAlLJg+O3P7dDPFac4ZnH7va/YJaeaOGcWCw9M992Vtb5tmmjyHvb/nZMmzpE3HrhUWuvy7mKuCKeVDfVRzx2xcJ8uSAsgFDasPXg8OuTWW4UZkBoiVrqI5+hFIBv6hpOyV4Cf3LLuQtXhBNxwoJJDbrZZVsXTDS4OYNoOsi1j8UZ7rnzJv+3dBDp4oHnt6tv85Linn4gb8OOOtkfO2vVvo/79vFqAolz74rFaflml1zGFVkedrsHwkK8neVUtP/duSDcZQEILQDghs3eZunZh37woP7etpuzMwZZehruZUda/njlj3TdGqtn53h18uLCMTISPLx852dl/+HPcCmRE3SrG7/21D2JA+JFwFA7S969fHfBliMlD473fKnV0dZefez73285oht9KiLWE0UTPF86EQ2jiqrjusFgFmNRB0AIiLqCdyLCjtASc9SwMQAelO+qUe3vWav2VSX392qARPw1hj7gRU7wthsnM/062dkiwsY77x7wuRdI7nmvEot2ton4V6SX2vl/kT8Vr8P253YUZCTMtGbemjVY270jTlJT1/TZoW/drUx47kJnUoLrrTBFVjn4xYnySpsu58jeFeIKYB4nmx2Mz0TYEVpiDju0AJ7ZWxwb3jusa4VPeG6H8W0QdUTr3OXtck1hH044Z/ptsrPl8c21c+4bnTjAdSrwTAQetTCX87Yn4pzlpYXafpju6NLwuSp5Qr84EUi0S3upH2lvFMenS/5TzkgRL+wZR3vjyTMHa+2VX7Y410Xisb+ZMWpUdiDXGAAARAdCCwB0O1rfdOx4s/OFf0XkFuN7GqYPSfZ8h14XOPbgthFD1ZLK1ce+93bTko7OrpXrPlWpzF0YS01J3LXm3z/cU7fmvVpdwHDOKpaekWAiTYmyvdbWvun9ajXcqzvtzPurh/LIPpy7xmcyAQ8A4A6hJXbZGlvp7QUsPQv+lq4/YGQpcNkQN5JbtKv2nbCfdb5D0TS/hj/NGD9M7kpZXWf3KrTYWxza/hPP3UeJA+KLZo0TXyLRVR1prLWdco4rIquMy0kdkzNMRQ7xKPESzblvtDa66IjQJX6F0dmpN9+QQlYBAPSK0BKdHG3t4S4CEBnWbKh017B2yXhuUdov/nSw1q678drk/sbP4CwrfaDF0h1a2i78ZPxRFXvr716+Wx6L2FBeWmgwMNw2YqicyiIXFbA1topU5vmxuugiso24UcQb8Ytf/8tEggoAwCuEluh0xuE2tOhGnAOxrHxXjVeJRTKSW7TdmM6JxeK0c4u31DlFDDByf912jV4lFmfGO2lldAnIXjcAgFhGaIk5Cf3iwl0EwBREO/7VjYd9e6yR3KKmnZy70On8vmv/scu3p7b0DPGSE/HFU0y1Zvd6f0db+6LXP1JXK9TSxj4XAACAECO0AIhRNXVN/iym12tusd6ScvjyVi1ycJRWeaWtaNY4H55XJJb5v/tQHq98clKvE2N0k1jkkmUszwUAiCyElpjTPZjkys2qgdj0xVcuRm15ReSW8+0/qe1NdLTvNblPpdb2hnNH65u83dJ+f3XDwjf2yASyenZOr0swi/tr97IUD3no/vEkFgBAxCG0xBy1EusJ+1lWD0Ms2324yf+TPPvB8e+a/+Gy70K76rHLpck2fXjUeGjRTUoxsviybo2B9cVjfevbAQAg7Agt0em0+4n4yYmXBrK3X/Ri0SEgyjja2o2scWxE91yRl7c55xbtbipKQUaCet7Syu/mTDfU2WJvcSx7a7eclCLOufLJSZ77WHSTWCy9LW0MAIDJEVqik4eFiQ7VnghhQQCT8rDCng9EPMh594Bz10dR/o2Hr1ydLDN1wMeFuWrd4Rfertxc+m8exmt1dHbtrKybtWqf/LbEmvZE0QTPq34drW96ePlOFZb8XCgMAAAzILREOdFe0d1yvPF0WEoCmEqdrTmwJ3x8c23+hCzdkMsZ/3yr85LK+XeM2HrxJ5lDtjec27KjxuWoLUdbe+VB26sbD8v4UZCRUPLgeM+9JbohZBam3QMAogWhJcrNGD9Md0vqtb+QB/6suApEuoD//Ve9NM15klhqSmKJNa3UaemLmVNGfTEkWfaHPFj2+fDrkwdeHrd5saOr8eSZnVUNanBXXlLc0w/kTbVme84eug4WC5NYAABRhNAS5UZn6zeeu25gP3lQ13Aq5MUBzCKAf/8iVGx8scDdshZPP3JXaeU7zrffNmLo2sVTRz71njjWLvClO7ORuGJrbC3bckgbjQoyElYszGelDQBA1CC0RCd1FXlYapLuRzffkBLy4gBRq9cZI4kD4rcumKgmpQxN6a9+JHKL9kc6RpYndo4rlp4OlsJpoxgSBgCIJoSW6KSuIqu1whTRunJe0QiADwzOcZ85ZVTx5eFegwf11/5oqjU77/KsFa2CjAQPicXe4vjq7y2/33JEtwBaiTWtuHAMHSwAgOhDaIlyiQP0ocVyeaNu593ugNjhPM/EW8W5Ka89dY/Lt5izhH76JTEkEUuefiDPubNFpJHZJf+ZmTpgaEp/kXPi+/aRa5QfrLVXftniHHJEYX4zYxSLGgMAohWhJRbJjboDtUkFEIMCuCrXmJxhFouLEWLd71ADb9LVs3OcVy0DACDKEFpiEaseA/4I7DrC2hGbJda0px+5q/rY99V19m0HTrgbxikKkJM5aOTNqaOyhzJ3BQAQCwgt0encBU9TVtou/BSykgBR5pV7sxbO/ZXPUSE7c7DzjXLEpjxOHBCff8cI8fXMY93f2hpbtffse/VVbBMJAIhBhJbopHZ4cCk7Y5Clp4Vkb3HQAAKMWz07x3nbe/+pt6Qzxn0BAGAhtMSm+GsuXSS+2MH+koBRQUosFs1bEgAAuERoAYCfvXJvVlb6QHHw6pUrEW9dMHHmlFH+n995FXIhvm8f/88MAEAUI7TEtNOO9sz0cBcCCIeCjATtAnrOe883nzp/eHOtPK56aVqgVhN2uUSy8yawAABAi9ASzUSzzPMdfjhzPjQlAcwmM3WAWlC4ODdl6bzJuvldTS2X3h0BSSye18ZQSiu/W7HIz6cCACAKEVqikFpuqLtZ5sq1yf1d3g7EIA/rF+clxa18clJA+lg8r40xZDDrYQAA4AmhJZoN6Od6oPzAy6Pq239kIj5imofEMmf6bU8UTQjs8nol1jSXt7PXCgAAnhFaopmcT+xBXcOp0JQEMKel8ya7Cwy3jRga4sIAAAB3CC3RrPkUU1YAt4pzU9inCACAiEBoiWZqJjEAZxNHhqgvRU0zczdiEwAAeEZoiUIn7GcN3rPyS0+Tg4HoFvotHXsdsQkAAFwitESh9os/eb5DZvp18kC7dx6AMNLtGwMAALQILQAQftp9YwAAgA6hJdZ1dHax3CpiU8hWqjAyYnNoyqXdk+wtDpYHAABAh9ASzcblpPZ6n5PNDjVaDIgptbYQLfmtRmymD0l2d5/Bgy6Flosd7J4EAIAeoSUKqS0j4/uyVBHgWnHhmBvn/fXN0PY09r3a7XNdm9w/ZMUAACDiEFqikNoyclhqkrv7FOemlB1h6TDErsz060qsaTV1TbePzgh3WboNTIwPdxEAADAvQks0S3bfDEroFycPTtjPMjwMsam4cMxvV1aYJLR46IQBAACElmiWOKD3a7e9ro8MRCsR12daM4/WN902IkS7THrA5HsAADwgtEStgoyEcBcBMLuiWeNEaAl3Ka5QZ2um8xMAAB1CS9Tq3vYBQG/M0M0CAAA8I7T4wtbY6nzjkMGJEbThidoU4njj6fCWBIDgaGsPdxEAADAvQksvRD45YT/bevpCXcMpm71te29bVuclxVlvSfFwhwH9+mSlD3S+Pb5vH+1iX8mJ8UZmpPhMbQrRdoE5LUBwZWcO7vU+ZxyEFgAA3CK06HV0dn3zbeux4837vmjyYVHgw2c7D1d+19u9jnt1zuLcFLnYl9ws8trk/gMT4/tefZXnmbvnLnR69SxApBBv0pPNDnl82tH+w5krNrY/WGv3+czO1xTk200e9/qm65UobWa66x/V2ZrVM/rzFAAARCVCyyWOtvbqY99X19mf/cC7RBECP2cnpzhUkJGQmTogO2NQ/DVXZWcOlv0zNnubfNQf3Z9zw446S08ceqJoQnBKDQTS0fqmqiONuw839drb6TdDNYC6lCDffZbL3Sku+0jVcsZ/2lbjboVl9ZY0yRLMAACYSqyHlo7Orn2H/r6lot5gp4psqchmim5Al6VnWov4V10Dlk7Yz7Zf/Kn9xy6156PWuQud/mzy2N2AE1+aMJOXFHf47KU+lv3VDS4bQOJ28UBxzzeXzIigeTiINeLtWVPX9NmhbyPrUoJUYk0TFcVd4zNTUxJV/4x41NIWh3N3TcXeehnGls6bHKwSAwgte4vjq7+3yH0Fmk+db2q5ok/YyIBzd5wHoqurJ0L6kGR5oSTY48yBEIvd0HK0vumjz7723BgSESUnc9DgQf1VJ4aRM+uWK+119VLVHyIquIsdXZbLOceiGehivHZTiUUoXX/AObSIhuDCN/aIg5VPTiKxwIS8yiraD2/tx7YRxxtP6+Z0+dOM0CkVYUZ8lX1ekJEw05qpriZseO/wM4/drb2neOMvWVslDrYumMhuLUBEk9XXF1/Zg9ot7GIgusdx6bpB5jLVEGkQcWIutDja2isP2l7deFjbuNcqsaaJd7VIKaFfDUy1V1TOmTllVK+PElXkzsq6DTvqnOtHccuaDZXzi6zaG1eu+1T+7oxCgdnsr27wkFVE63/MTddmpQ+U80xC/w6VlxXkLBrVd1r5ZYu7ykQSb8PtDZ+rb8Vvd+eY4erdV7G3XiQWcYbubGPg/Q7AhGSnivFRGyHW6yDzoSn9Bw/qL8OMyyut7B8FM4ih0GJrbP2vXbUu20PyUuitWYMjcccG0W4TbR3xJSvN6jr7tgMnVCvq8c21TS3nn37krsQB8SLeiMRiwpE2iHHiT3fb345tqPjGufUfxosIzuRlBXcz6XU8vN0mPLdD/l47qxpUY0JUQYErKYBQEHXXJwds5ZU2D50qspdDu8iHGr7lG+fVR+Q1lNLeFwFy4dIg8ysL7Dx0/HjjaUdbOz0zCK+YCC37qxtK1x9wrlPEO7Mwf8ToW6+PjvehHDqff8eIhXO7+15Ub5KoyEor3xGNpF4vCQOhJGeU/X7LEd17My8prij/xpE3p47KHhr2oOIzUfJnHrv7njtvemvzQeeLr5cGj2ns+6KpaNa4EBYQgI88ZBU5me26gf2GpSYFafyVu+smKxZdsbKiZ3W2ZhF1XK6S2n3Ly9tK5t4xZHBiRdWlyy7PfnBcfK0vHks1hTCK5tDibtxUQUbCY4W5UZNVnMm+l2uT+094boe60fkajK2xld5ehIXsWnl8c63udvF5XzDp5ojOKjq3jRj6x5eH/qa6QftmlIpzU07/o1PVTqKhkPb7j3XTXQCYh6Ot/cM9dbqskpcUN2P8sNHZqTffkBL2OWmi5jT4sS7vJhLIaz1j5nUtJVEdlR35q/OjHiz7/PyPnbox50DIRGdocTlxRV6+nfHPt4a9WgkBNdtekeNWtdGFIaoIve6V6/Z85RyhV8/OieL35u2jMz5ePPnu5bvVLVsXTJQzWNZsqFTh7dkPjhNaALORc+v/tK1G2ykR0aPKtRIHxIu6aKo1e2dl3axV+3q9v6iv8idk0XhAWERbaBFxZdP71boruMW5Kb+ZMSqaLt/aWxxnHO2NJ8+4u8PBWrs2sJ1c938vNwffV+3FnVUNTPxFaHjo9iyalm0dlxmt3Z7KxDE3WCw/hxbRRJAHD90/3rnHCYAZ2BpbK6qO66bbrZ6dMyE3PdKzio4coPFN5uAHnt+u/WW/eetf5RQabe0tXhNCC8IiekKLy7gSZZdvXVagRrh8BcqOtLzGvDoEmbv1+sR7M8ou18nR5Gq9ckkudCZ+TfFT7Z3VBRRxIJJb8HfMBGCUu66VomnZU63ZUXP105moqZ5+IE/b3yJuUVNotl++XTRCGCGGsIiG0CKa8mVbDpVeucGieONF0+VbUYcuXbXLt7VBSqxp6jg7Y5B2+m/T/zii5iWC2bi8jhB9H/xyOYHd//2t57en+MXd/SgzdYAlEKFFvOBznytf99JM3tSAb+SslTXv1Wovsog3b8mD46NpkwB7i+NQ7Qlx4LwwY/Op824fdhkr+iBcIju0uIsr0dQksvT8mroeW1GHTs4bqlZVl723xxtPaxc7dkm39V7jyTNR1scNM3AZV+Qk+2j64Je/psGeTw99KZVf/nw1VzQmfOsZFtlp0esfiWepPGhj2CfgLTmQweXY8miqtYTyXTW6uStqC6yDtXaD10ZZyAdhEamhxXkV46iMK5aevee083dfuTer6Nd5umaN6r195jEXQU4cr1h06fja5P7BLjBimbu4Ulw4Jso+4cQHv27Mm3hvjs5OHZaaJL+V48SM7J+gPcnFji4P93RHJJYnXt4mh7KIUkVfNQgEj8urn9G3bI+7JeYtlzbAFTd62sMtO3NwMEsHGBJhocXldN5ojSuWK1cWEr/mxhcLem35iTusWHRfceEVnTNqT6iBiVeMG0kfkhyEUiMWiffmlh01D5Z9rr0xKuOKeDctev0j7WB38WvK/Vu1d9P+1isW6ZdNC+B1Sm1isfREIFFJ0tkC9Eq8K6N+4krF3vrW0xec92ORC4qOy0n1Z2NKIMQiJrTIuOK8inG0xhVdQ0RYu3iq8VaOuGd5aeHMki3y5XI3YuTG4VHVmkRYuHxvRmVcsbgaq/nx4sn5d4zo9YG3j84QXwWTLm3YUrbl0IpF9/lfHueKQpi1at/HffsYKRUQm5wHa0TfxBXLldc9JTng7aaM63QXWZwvrOhEX2WOSBQZocXllvarZ+fMuW90VE45tbc45v/uQ+3vW/XSNG8nn6SmJG58seDGed37Q4kG5ZicYeIWXb0TfWEPISbemwvf2BMLccXS88tq94g02PmpJZpEr9yb9ewHx0XLYGhKpZ8r8LhMLFL3mNLlu+UolyhbpQ3wh62xtXTdXl1PaZRNt5N0iaXXmlleWJkzvemFtytV80NUetH3yiBymT20ONcvlp733hNFE6JpsKmW86VckVh8qzVE9SReK9E8EmebWbJl7eKpuuTjYMlj+Mr5vRmVlyoV58RSXlroQy20cO6v5IIZoj2ROWxg/h0jZIzx9jweEosinuWwaLVsro3uOhMwwnnuiqiyVizMj8pIrxtb7vzp74642+bSf1u57lNZKS18Y095aaKsOmRzInhlBnpl3tAiPpLV20YRVcwLj1qjeMErXcPI4kdikeZMv03WMqL5MvKp985ufqg4N0U1dM44CC3wmsi6b2/ar31vRvFATcne4tC9MX1LLJae7s2VT06SZ7t7+e6qvn3+ZUqOD6HlnXcPeE4sWqISEF9+ViZAhHKusqL7Cos2sYhP/NeeuserD3pRRz3z2N394/uIk8grnrK6G9CvT3DKCxhl0tBSsbd+ydqqGJm+omzYelA3j9n/RoYu4G16vzqhX5w/J0SMc7lq1qNzbo/i9NvR2SU+trW3iDemP70W3ZNbLm8oKdLLF6//2tv9JZ2HqhshnyuKL/oAOs4LhIi2xMsPT4jiGV+6xPLmkhm+tZrk4FWZW5a9tVucJyt9oOcVxoBgM11ocbS1v/qHT3RdkFE8fUUSFes77x7QtULWF48N+HWg3Yebxtx0bWDPiRhha2z97coK3dTVaB1cocjfWoU0n0eF6cy0Zm5vuNSQeuHtSq/2l/QtsUgPL9+5a82/R3FdCijOM+7Ep2rhtFHReulTNz5FVFY+JxbpofvH19pOlR1pEV9p6z7tCS1AOJkrtDh3sBTnppTMvSO6W0Uux6aL6kbUrQF/LtHinJzHdVZ4x+VYza0LJkb9urrOu7CtfHJSQGaG2H/4hzoW78q8cx0GH+hPYrH0DBPd9H61nwsAACZnb3Ese2u3brZ9dE/r0jUk5OUVP+OZePjUCRnynKL+X1/8C/Wj5EQufCAMzBJaxPtt6apdut2dorsPVxJ1q1qYWKso/8aAXA1ytLXrbmlqOe//aRE7nC8luNyWJMo410iWnp6lQHV+ftf8D+236uU9YT/r4RqNn4lFEmeI7o5rxDKX48FWPjkpWqevSM4hLVCXV443nlbH5ZU2dUwFgrAwRWg5Wt/08PKdsdYqsjh1XmvHtQ8eFJit6ysP2nS3DE0JzJkR9ZzHasbOpQTdmuNSoHopRbvK3Rz69os/uXtUQBKLVH3s+6j/T0QMEm0J7XK9lmgfDyY5X/oM4OWVQ1//oI69mncHBEP4Q4tu9nmMtIosTr/46tk5D90/Xg3Caf+xy/+n6G50bjysuzFQcQjRLTY7WCxXruAn1/9QCw8E6r2z79DfvX2I+O8IVGIRdv/3t7FQxyJ2OA9hjYUZdxZXK45aeqbMBeTkIg4RVGAq4QwtLkedxkKrSGSJRa9/pB17qjqvF8791XfN/xA/Kq+0jRs5zM8KVzyLbGxplznWivoKHT6I2Q4Wi9PmBnLOffqQ5JFPvWcJ0KUE0boSadCrh4h2SfdmkYEj/nNXLArg+YBwch6sEQsz7ixXXvoUn/K1J87JFyH+msD0LG3727GAnAcIlLCFliioZeSlnaJf53k1clT3i4uKZum8yeoMV8ddJb6tLdmyveHc9nl/XV88tmjWON+KJ5pfMqjIpyib+2d5+7XJ9LTArZjtYNFdStBubnDbiKFyV7U179XeNT7Tz5HiW3bUyJdXhCKLZjaLO85bxAQEG8siCjh3sOg+UqOVtr5S1z2dFw7xh6h5Ati7CwREeEKLbmRUQUbCmmemR1wts+/Q30Vdue3Aic/K/sPIkFnnCYIuM4l4HcpLC+UQVXHnfV80+VAF769ukNWNXKb9ZLND/WhUNquHwQWXS4R9vHhyxHWwzHh8w0xrpldpX3cpQY7V1L6pRWyr/PIv4g5D5v7Zn31pxBtT1gAyFL29af/h3raV7Hv1VaJR0mu28RYbyyLS2RpbH3h+e+ysaKxo6yvtIuzWcZl5PWNZN+yo8/8S8JsbLnUIB6P+AXwT6tDivLyvaAEsnPurSKxldv/3t5aeC6U7K3uvIHR7XIhaYOOLBe5GZ2lzi3itaku2eLX4iXgueWlWpEG5THudrVn+SNwSiS81gs354z9yL1h291I2fD78+mQjbxnnSwkuc5po369dPFU2FESuE18+9AzbWxwL39hj0ez4tu3AiV4fJZ5a1QZePR0QxZwvfUbWDBZHW/sZR7u3BdbVV7q9I0Vd8fLDE+5evlvUgf/fknf9qcDLd9XIEcIl1rRxOakB7MAB/BHS0OK8xkUkXsd15vmqhqib3t60X3sB20hOE3XNrjX/Lvt/xSsmQojBdCdbn5aeXLTmmeny/gdr7fKnbNICZ7qPf0tUXLAsXX9gVPZQz7+C7lKC5y7f20YMPbTxEbXin/gUL65qUEPIeqVqP/HGFI8SBRO3aIeJultPzHLlVQwjzwVEMd1ITktkXvqU8wa9uvahq69Wz85x3nBJNKhWnzj9+Oba7h0h5/7ZtyaWqOVkShH10rIFU3ZW1snb6XJB2IUutFTsrdfOJQ3UxtJmICoRUZs4XzLp6OwS73btJQqvJjSLxtCbS2ZMvHxZRQ5F89zlol5k7csriqEmVU/ITffyl0M0c/74F385axdPFQ30MJYqIMS7Uvzlu2vH+HYpQRDvvs/KhspxdN29oPP/4qHLVFHDOeQbU+acTw7Y1FOnXvsLD6HFEoTc4nlDGMCcdCM5I3cPlgH9+oh/X914eKo1u9dqR1dfef6tZZKR48NFe6Dkv78VwcN4olPLkYlnWTpvsniguugpWi+/33KE9cQQRqEILaLp8M67B7QzunR9mlGgbMuhFYvuU9+KKubDPXVr3qv1c7yNeImKZo0bN3KYvL4iu1wKMhIeK8wdfev12ku8IjWJMshwoguENXVN6m5R0BhFoET9/kgup23YWxzb/nZMWx152+4R78pnHrt7dHaqaBCIV+/GeX/1fLlUuyap9o0p6gd5cOeY4erOzafc7v0a2NziYUMYwJx0fcKRO4RVyEofaLEcF+/lles+FfWJu7vJS59q1XWLsd9a5JbBg/rLC6aiVVD55f8zeClKe3FZVVaVX166nnLzDSkzrZnbGz53+3ggyIIeWpwnsfizIpapjMtJtVzuwRD1QsGkBtHuce5dkZyn9hqXmX7dttVF5btqZM3VPWS/p1oR6SUzdYA4sNnbtLNldF1YpesPqDL48OyISs5DwiJu+T6XxBtQHWsvJYhUX2dr3lnVoOvQ0K4S5pX8O0Z8k5okJwLJoWIlc+9w7rvQrqFc9dI09cYUSUbNox2VPfTsuXZ5e1OL29BiCWhuyc4c7OcZgJCJ4obEsx8cdxla/v/27j86qurcG/i5a72rIgIvIQEJDRBCDFGjKZBgikGnwo0gQhALt3Bp7NW86hIqspYpaLkiCv6KayG/uqwCt+ZSvIoEaEFiLtQUA8WAgdgEYYwRQ0qCwJhqJJi/3mdmh52dMzNnzsycOWefM9/PYrlOxslk58fZs5+9n/1s/3BFCWcgQZ352exUdqoEvcLYJ3dqVxBRTS7zzopnsdJ4gx4xqpgyQGRiG7SoNrHYdyVXj2BlSY36rqkPmubKol6sbG89C1G8/+29UOs/U05jI/Zkasb8mTnsQe0EenA2/7d/7bIQ9iIWyiut+vKb79698M8rwfIZohz30E+Mbzzz/XuH3teLpmexquJffHWxvMrN7z7VTCefSigqGENDEP2zxdjfAvHGfyDhjBRWTlV/nK0Gl1WeFu/xCAYS1Fe8uWrur65uw2MVRCjsoZGAKnRR7ZahiIV/IX5UCzuwsl/fayL6FgGMEcOgRXVQq5M2sTA80VODsdWcaXBDoQv9O9HQXP1Jk9iprZ6R+fOp2apxJw1PWbUiQr0876cQscQt/2IYFOiGlfEsucudvc5/DPanbtS4R7XxzLsK6rfK6p/OwacSCJ9KoL5CZ7I44haIH7z0BfvQ1ilhwWz707FFRS4KXY59+tX2ygb/Xiua75ptw+OLNr9+u47+0QtOy09PG57k/ep7TvBdr6qOkZrE117umpgR4bcHYJxYBS1iUoTixE0sFA/wRM9gYvddU59C/6ibozEojdKCzZE/vmoX6+t3LJ4UcHyGA+biimoeQXFQigX36alzIZ9j7LiHbTyjd/SynUdVp9zQCGDZglxV0p04lbB+Xja/Ab2pnrp3uLK4heV+RP0dAEhKlcUaTZa1bE41XeDXLJAI9szov2s23TnNlcUTwNjisOpp/pkaFE2xC5YbpmAvHFjN+KDFP/kkYGE+u6ObX5z7eXPVXFV5NHO612ADL7Eq1OoZmcH2KuCAufihmkdwXooF89HxnrITbNNX1d9bxRWJGFVHpTvx6cfufnT+7Z81tp2/6N2XkjY8KeCPd/veWr6bhboI/ri7pT3cr7hu+Syld2cL4Az+9XvEnCUH+PLcP/U8zcBjIajTo5FYQX5m6ZaD/lv7fjVrnOrH625q4z//kgcmKgASMDho8T+izmEdjeKX/UlWLJzS0upRRSwB4zR2ntTwYYNiGsyojsulIVqwZ17wHm4Vu4aAFPznESLefS45bw29q98mW+c8/UUbz3xQYj+BQj9S7e6O7k0+c7zmicnUD1Cf0PwPT/UnTaxLodBF//onfXqwuIVufNctyWKJDpW+1zphuhociW5kcWDtvNxyusdDzjXE6LvOSBv65qq5L/uGIuyRpEH9/DscetdgB74pvr6Ud2sd33fn3yJNAyxhZNDi4JNYGLpL2YFQ4oMUlSUm9JtX8j/8EY2BEf90ek5BfmYstj6rfguzJqaePecReyUaNvH/+9eaL0IewAe2RuH0ohf2iCNXJ6VYcKqqfeyEAbqg6J0/J1h5tMiOpo4AfSGxPQFLd9BvauqiP+rvOen3SEOQ7N7LaIovImLjDPqiVUfcqhpESvBFWgAL+b/JOi+3nBz79Ct+XZie8MqSAtXqR6znleiVNV6cutMVayv4vCfrS5n6xq/ZxdJX36eeJ0bNAwjGmKAl4EksTprKpZ5025+O+Wed0viPRgZlO45oH1LLsfOkFHbw09t1hu8o2OA3dmEFQ4I9n/7Xl+f+ia7HqeJh5dO/MCifLnnhdx/wBzW+cT5ICpgjYWA76W1ez9Z5es7sku01Wx/R/+LU5wy4ro+Y/T94UHffS50wS2dnB2KG22wAc9ANsv1qQQvOkbnl1C0vf6Oaf0gRS0ba0Av/7HWkm4VxWkurR9wsR93R8Af/2/9p9IRpFbUOqJIP9mJA0KL6E1ecNZUbLFxRriabUgfE+9kS1yjtHvbR+bdTkMB/VuVVbqOCFurxIxuUUGNWtHow7eo8ji/fx8IVXgGc4d/miYZmfju8VXybRigy5aejWdDi25y6NxbjJP9zPLXRM1vCvCupJxk9MilY4XV2IGZm2mD/I6QALBfwBnHeDIv/cGLH4kkUsWwoq+KdWLCIha2ZT7jxerqLr08acGP60FhMCqtqtWmjzuRSXoZj5qbBFqINWioPNix/o1r8Ezdw35i1KBp5r6IuYBjANzHTsOk3ayrZg4XpCSsXT9V+Tbq931w1d9rVYyKNaqr/poWwqKrEggOoqu44rK5xwGPXFCFioSfwRCwKQrSnBqi/+kBReFIlDSmMnXPxP8czJF6rJyw0wju75ZcapZBnTx23/utvNeoUAZjMP01Dce4Mi/9JkdNcWb95+U88HU5jjYXepr0V1b2xTfeY5PTGfzM2qbW8ojbcSY1jn37ljPEe2EXkQYv/1L5jOhrvdt7tNaq9K5xYfWj73lo+QbLh6Xt1DnTYWStGtTbKiAUcpqXVs66sWvzrdVJdYzZVqTp2jRFTUqlrYk+gB8UKXcHQ++7ZG5J3/e+nza3f5mWnGBWxsNTwYD2Jhgk3Xh/ZV6Tut2brI9SDBRvN0E8j4E8PwHz+aRqK1clRhgu2qYyt6OqMWBTfBvodiyeJr/NeRd3TjxkTtAQMHfVABWQwWYRBi1hRl3FGR6MdrpS4RhXPmcBHA2JiGPUmlkRr0Ucs9IsbPsz2cSYwqqmyCA5RlhbdbpXVp4K9rYqBGU8Mo2+fwhidnRLdv8ZmhakGZNSYYQnXah8fyU5869f3mpxbR0bzpTXmX71lT+/LDnflB8Bw/gfdKvGRW867ZXoCH2wUpieEHEGpzlq5c8JoQ9oZ8SjCW6IwDydOgqkiCVr8+xo5p3Jp7NJ09mKw0xJUwgpXmNItB9kFDTUs2Y6m6mvYSXbsuuP7rg0767TnU6mXLHlgojNGtOD/xkO/3w1P3+v4lU+6Nx8vyuffpliha9XD+VblW4udJB+j0O9oXsn/aMQtJQ/eYUIRs7yxqYqCoAWs5H/QrRK8vp/t0NhDPGZeJB7g+NLv/8IepC5CZ6YGO2vFwOmVyCIWenMpmp7lwoYWMF3YQYsqYpH2iDrqNcY+uZNds5KCwUYDNMp5fduhgHtX6BNnuzLunZzlf2eWV9Ty+5yGGsY1XC//iMU/N09jPpW6zleWzoxtE8Es/nWN5dzEQn+0tfXN31/+4aYbkvVEUxrhCv3BFxWM8a8bTuMA1jvRT8CqZGtxQFY8PnnFwinsm6Vfx4Qbr9cIWs60XDIhaGErq+Fu9Acwin/EIu1AIlz0rZW+dTjgPa4ah9AQhfdsa56YbMnNqHrjWD8ve/7MHBrtqA5OUFk9I/Ppx+42q40AvYQXtKgiFpnrGlP391bxbWzU7t2+tvAd+nDO9HGqYVx5kD3x2ueoUJzDk3BobGTCOENFFbFEkJvnbmmnF5FtUAsR8F/5lHnC8g+7uqN9ccbRn0bVvoDLngy91/YkiM+ZYFyrw6CKWMQbk5qnXd+PBgo7Lv8wzZUV0xuTvfhX/0DQAhbwj1gcsCYcrDQIQ11W4eSbxKQGsVIIxQCW5Duo3jjEWm2pKYnmtwdAjzCCFhpGiH/i8hdQL7o/r77xaz6IoQCmvMpd8sBEdpziiYbmjW8f8V8VpR7k0fm3a0difFVXsWhsJEYs/r8INp+9YafWpjoK5OhFfjVrHA6XtDX6Xdti5ZOhv7SXn7ynbtEfqcF0Y1b9/Y8Bt9wEm0rQCFcUXwfFTz+wZCpBCRSxKL5YpePyD0fqWlRLRmzSZ6rvp8Ef9M6GrP2I/teksSPumpgRi5Ec/aDov8dPtiA1FEzmbmpTRSxy7oZ94XcfsPkFvvig8WT/GqpcsNlPXimEemwabxjXcL1UEcsHT03hvYF3p83V1HeGvgtx/oh+MjWfnX9sznidC+YABtIbtKhORpM/YmGWPXJXadVm/qF3ySXIOQaKr/fUk1MuzuZShGP+2GhDWRWPWMQC0yyXpurvrf69J8uqV71bsFMplBifqQcxRZGn+OuWOWJh6O1/63OFYxa+o/hOI6G/SXGawL/CB6MdrjBiB2XJVIIYsbD9xLX1zcEOTuFFCMtL56hS+5Tue7NV2fRxLLYLXvR4g5aM1MHGviyANhooL3hmt/iItAMJ7x53X9BCg/WyytOrHs4PmGtK77mqk+wZ7S0f4hFSyxbkmp+roopYvJGV78S5eve5fdWN/sXc6Hc0bMgAscSLdyjlyx9j32msF4cBOL1By+Z3D2tM7UuLugPVJEFA+ossibO59Fk07DCgleEo23GEfTv01WnwJybI8j08Kvy7q35+esAhFIte5NwFARroj0F8g6Hfr+QRC0N/tBRs85xpev+mf/Tmp/jeC1VP1lkuQtxjRgN986cSVBEL9ZA0Mgh4u9F39OyjLv6bSkke9HbpLz6q+Xx7ZYP/6OeBTR8bvt5CQxNqw6QJNxj4mgDaOq90UXBulyxW6nB4ejm1mTqr1fUt/KgDxfftbN9b679r1D8TTEVMDKO3Zhrux+Y7CIoasHLjfv6LoN9Cv77XTFjw+4ArRXy5mH5TO9g6cG/e6GXtR7lbjzrjuAuQn66ghQbEfNxvo4iFyR+fpgQPWljFLf3zBHybr+Kb1TZ5iE8DI9ZLirt7Gd4Pqog7B6gnPb3x3yqrT+0/2uw/Oiyt+nJE8mF7/XLjmVhxW/G999horcw3Yu610TPicEXx/Sj4uyl91pzpZo+E/CMWJdCZrcG+I+pGCu64mf693N5x7NOv9v/tCzGR7OTnrcaOBo7Uteg/VArAECvWVvB73Bal2Ivuz8sbm7rgmd3sHf+3fz616/CZRfdl04MXPB18bx6nZzVYERLDFN8yi8m3obgblm8l+pdpawM+WbUNmOKW0xnDAlZGoe+IItJd64ti2ngARU/QIk4M6DypTSrB5p7pjn1szngaPOnvNcTEMBqamDyrzbOBxdMtGYoqxWkSb/X0W5Kn/HR0zq0jVUvP1KXSv0VF3iWj5n94qj9pEk+ao2sELXbxmzWV/JreL6WdswyI/nqpzcGqGIeVr0gdlPijeGVJgcnjADFNP9icjs5RGt2tLHpZ9kjHg/9ZzgZ5xh7fRjd+VvoQzImCmcS3ThsdQk3vlUUFY45enfSkN0rfPFGA1RU94Yrim93giWE0AjF5mUWMWDS2EmkUTaXv8ZWlM6l3+qyx7fzFb8VcMuqsUJAQTBA6aNn87mE+qF2xcIod5+fo/hRz2zJSB0ewgYxuSJ4YRne1ycEbDTVYNjD1j/7VBpvOXuTXOmsZU39E/yjumvWvt/L0VpyTbRflFbXitOXKxVOtbU8EaOis9A5a2JtluNlQa7Z8yH8U5ieGiWn6GqvQYianHnRvZqQMVDRPooxM1RH30MH9DX9ZgGDoHuG5oHJuu9cQMlMj2HYXf/QmvuS1A/xD81c7eZJ/sN+CzjJu1Dux+RcKui4IB0/5ry0DGC5E0OJuauOJYVYd+h4MKzJIF9cnDdCewkzo34ddsC1lkX0tMQ3U5NlcsQpC4eSb/J9w7utv+bV3LBgO70HgOCHbVujv4aWtR/mH5qcpGqLfdT1trn5++o3pQyPYkKqauTQ5MUws3bZ6Rqb8q5TU4CN1LcseucvqhkAcWVfWswv05SfvsVdn1ffaoK0N98gHMbfc/NHUhrIqNpbTiBszUgaG1Sp6kRjNrQAEEyJo2bS9hl2Yv5QZEhu6dQ/le+9tDYZHL+ES6xCYP5vLv3qJa1TA8Ky5tSdoEceCOkXwKWAhitX5mx/9Sci2+d7d1Kb4Egm0n3aq6QK7oDfRyLLbW1o94syl+VMJvHQbfQvm1+SIDIptgJnExLBVD+fLeaqbTqxSVtrwJIpkwh0DlFfU8p+D+dm8h4418vo99lrpAlDRClq85fz4bfbARNn+0Kn7++um/1ixtoIa6S1h8eTOYOkZ7pZ2dhHuKgTDb3jFNzoxvAKpNur0eXejJwuIutRwv8SRupZIWgZWUC2zSDhrXll9iv3Frp6R+fOp2cHe3b889092MWlsJEGXfw0ck6cS1mz5kE0l6Jk/tuTQGH+y9eHgbHSTikcn6UyjktZsV0ZkwYZYKcT8bF5x01156Rx0AmBrWkGLuMwiZ6EPuv1eWTozL7uW9Qg0VGpu/VY1lUh3LM+5DLmkwOqXD0u4lmd2inVL2egkJt9JENR4ng2sMwtIYzk7mGD7oUFCtfXNYn19CWcuFxW5xt6UsuS1A6yWccDTWj3tHXzpUs8WC3Yeovgi4uJn8fhkk2cuyytqeVra1ucKJfwtAFhu+97ankpZkk2v0HvrmIXvUNcxp+BmjWiq3n2OX9+aOSyCL0SRm3g6DXUXZoYNfDes4jvVTaoMf4AIBA1avKeiXh3LFk2XKzFMhVXiY6UJqc3ffLdLLAfMz3b11tTKy9B+qa/+4fF2speunCvZXrHh3y93enPW+f+lsMHM0YnY2VHfKlsWEFjiD7tq+fX8mTkWtkTD7Tnp5aWDVm7cT3EFKxWq2q567NOv+HVqSqL2q1FflDjPe0Ts8VfvY3eBuPhp/lTCiYZmPm9q/goPgC3Qbcu3Sko4vZI0qB+r0EP/Crd/omcD+ogfRzLiX7G2wqoFYXE37OoZmXZf6QJQNIKWbX86xq9l283ijzqCv276D1bOj/7VlWxn9dTfq6jj07HlpXNC9pvjskbQGIhucvo3ddEfhyVcy7ubt4pvMzlsEDu7afkyrnSByVpaPWIdPNnGASIaAaxbPiv73cMUXbDT2Ur+9gUvDLq9soE/M+S7ODvBXfEdRsSmEsRDG02eSqChGC8B7y13ZqtK0wCmEYcQEk6vUKdBHdQk3wGR3vTyB//7g6em+A/r91U3sguKcEL2MxQkfFTzuVibdENZlYVbWfhytM6DsCPLnwcwU9CgpazyNLugAN0WSZDUyDdXzc32lcjwr6dO34WehVF6kWULctk0KltyYY9Td2PyVhZx357i23aC4RH85bCbX0s4DlChu2lRkSsjdTBLcaS/Z/pHt1JedgoPvejGDPk6w4cNEqcSxP+1Y/Ekk6cS+Myl4juagIYptugeAcxEsb14ILWc0yt059Lb+q2Zwx5+cV/AY+/dTW28p9Kz9W5fVT0NHvhBNKoFYZO3svDdsGTNE5P1dFMoyQPyCxy00M3G35jvnDDaxPZEiwZJw4YM4MkbXGbaYJ2v4E0h6/3phekJ5u+cU30LNNqbf2+znvFZ0qDI3x5oQBnx54IJyqu6gxb6Tck5DvBXcMfNp1MS+cHS3lBcOGau6L7ckK+gnkq4igIekyP5DWVVqmOwa+ub5dzvB2ChqiO2mV6hd9WKDf++9NX3WS5rzWfnSx6YSDe1N0P+am45uWtiiNxyxXf6guLro2b7cj3EgwRM3gEv7oYlIyNKbAOQUOCg5a81X/DrcVk220pB45jqpAFiAonS+yQTbTQWFA+jpHGVyYdAqfbtcc++XrVrfVHIT8e8r1O1tHp4SYmAx/VIKyNtKL1nL3phz+7eFf31H4xNN3Xu1frmjPlVhk80NP/a75g56ioRtACIxAqHq2dkyj+9wlLFWC6rN1Ws9+BB8U0S6empxPRyMWKpfn66mTvg/YcQ68qq9Rw5DSC/AEEL/cXzwjg0MrDjIJiGEdRNiHFLWeVpnUe/idsGFF/GvMkFN9Zs+TDgyfTUmR461hhyhHT2nAc7gx3p5Oc9f5a2m0qgm+jt0l+wXWf8wa/+4dF/c2WnJhy91DOVYPIpdeJWFhF1lWI+CQCIFQ7vufNGaxujkyqXVaV4zgSdLzJrYurRq8MnZv28bJPnNcTdsExp1ZfLHumQP3oECClA0HL6izZ+HdkRCjJQxS10D+sZ8bOSx/xDegWTM+YrDzb8VujyxDUfxVc5CtO6cWv/37rXP+2yzUyF2rxu+SxFiFv0/z3TzSsufuopqmEscSuLSsgMMbqLY9MoABnxCod0q9qr6GXBHTdX971GlaZB/a3+eUBfInrPO3iJa5TO2VKjqHbDcnsO1Afbl6saZkQsmtR0AJ0CBC3VnzTx68gKk0uCRhIfPDWFT5wsee3AXzeN0BjtsYiFD03oc02OEKgB4jQPOyuTlRZgj1DP8nJ7gPmSEckDzGslWIS/Fdlrm5mIxS11xf/F7jL6e55WURtyXwpFLOIwYutzhSYvfpbtOCKGTK5bksVhQcgMsYT+fWLbPgBpiEcwFRWMsbYxEaB7+fir97Gt+eyRL8/9k96adfY54knNFAyYvBtWrMauUl7lDha0GNVBYSUHTBAgaNl/tJlfjxlt70SjgjtuXn/mAhv0Ux+0ZsuHTz92d8BnqiIWChhMLmrOTvjmH1J/99DciYqvtAD9RvhmgM8a2/xHSMOGIGhxOHdTz/rnjek2vispbikvncPvNXqLPZudqjEgUEUs1c9PNzn7kX7yYnr6G09N+8nNI6b8tIHPL+w6fObpx2LYgI7vu2L46gCGEo9gyh+fZmFLIkY3+JonJvNuhx2iULHh30MOysUCx7mJfdYtn2VhCivbXcM/pCGE/tALQFrqoIX+7vn4mP7o7ZiFokJDfz7o/+2fT+VkpfhHIzQwWvLaATFiMXlJV+l9wjf95FcsnMJ/+CUPTORbA4+fbEGGWBziBzPrOS5AcvTGuerhfD7opwDmr5v+I2BX4x+xmPzHr9rSyg9roj6k5G9fsAEK9Rvao4Gqv0eVelHf+HU0nw5gJn4Ek+1yw0T+6eVLX33/zVVzNT5lg5ATwVJYTR4+vfT7v/AxDDWAoqzmf3jEJaOTn7ciaAG7Uwct9FfOr123OCEVmzqOV5YU7F74DvuQhkpnhbOfFL+BkSURi1jQXfFVVRdbKO66bm7VWwYNnIRnHdh3m5lINehfsbbCv7iN5RGL0rsqBoWLYn7F/Ht/wmdVtUcDwTbDADiMmBs2a2KqpW2JFvU2bxXfxldZtXNZ/SMWk8MD1VYWduQu/aOLsU/uZA+6z1wouMPMRgEYTx20NJ29yK/zslPMbUysZKQNpVCE9ykrN+5nUyadV7o2+6oc8mfuWDzJ/DMcqaNf8toB/iF1lKrBGcVdhekJbLHI3dJucvNABvwNafTIJGtbYpRlj9xVWrWZXdN3N+WnDeISKL0H8+RsGgRsfa7Q/Jp4FDXxqhisXpn4f8XUWYwGAJTeuWE5WbYfPxTdn/fR8WYehr209agrL0O10E2jiBVrK8SsMPMjFtXBbjTa4WtcdMH32Yec8Uwb7pA3F3AwddAibiPr1/cacxsTQw/NnVhWeZpv//3Vscbrrv3Rs69XiQdHWDKVq/QuTFTiGhVwt1xGykDF11TVSRf+Lng6MmyZSAxBtbT2rH/aekOLiN77xamE323/hAUtqqkESwYBit9UApu5FJ8g5n5g/ROAHKvvGT/cdIMTMjVWLJyy6cH/Ztf0Nv36tkPitljqmVdu3K8qbGhyZ6VKYeW7Yblp+emshSFnPPtea/vtAOB46qBFTL9OTUk0tzExRCOMooIxR6+OhFQ1Da2aylX8ChNFX2zk/EWMn5yGn9BCfyF239Aimj8zhwcnFI27m9qSBvVjR1OzB+kN+OUn77HkWxanEvhWlmCw/gmg+HaN8mtnbJ+g70KcW6Fv8J47b2S9QeXBhuVvVIvbSCyZXhFPZQl4gFVWRncN2JAzngDy6xW0UMgupl87rOp2QX6m4negtWLpwOhEQ7NYmMj8rXtgC+4zF9iFM7aZcXTTlbhG8cyKTdtrqv7eKtbDeGjuREvuiPKKWjFwClYqlNfnwWgAQKxwSPe1hS0xlji3Qh5+cR+9U68rqxb3kFAvsWLhFPMjFtVWlq3PFZo8kslKH6IEOhYGIEZ6BS1nz3nED500p0vOtFzyf/Ct4tvmTB9nycBIVaCw+vnpzpiaAsPVubvrR3nfIZzFu3Hu6nuemBe+5onJVlXJa2n1iNtpVFtZRBRDHtX3hk3jOUsWcgFMwyscKs7qqWggtHpGJl9EOnrpyvCrCWMMRSwmVzdmVFtZzC8HT/pdh2lWMFWvoEUc1tO7temNiSEaiCx/o1p8pDA94ZUlBRaOJMT8k/XzsnUO0Qw/XVvcLwES6rzSxWf9hw7ub21jDFe2t171SIlr1LJH7rJqxoR+2ote2MM/9N/KAgABnWq6wK8dUy+E8Z7nK2S+id4qvi3YSmxMqbay6B9CANhar6Cl4/IP/NpJiSiqY1gUSxdYGHEri//OOX98r5Hhp2tf7sTRdVIT1z+dtM1M8eU2iIlVuYl9Vj2cb/Khrirb9/Y0KeRWFq4wPUH7CSiPAY5X89l5fj3YWbnlAcufUH/Fjpo1vz1K760sJa5RGuc0iCtgAHbXK2gRS4fZnae947PGtuMnW3jRMGb9vOz5M3OsnT0Vt7IE3Dnnj38LA/s7p6Qb6CG+5Qwf5pAEQro9X992SNy2a/k8gtL7xtTYysKNSB7ALrzF/TShPAY4W+eVLnECwmHJkDSWUD1i7YJw2Y4jPJmWeiqd9XtCzq0AyE9dPYyz6SEtNBjac6C+vMrtvzVWhnBF8aVjiVtZ9OSf0FiKX2emDY5Vy0BKYtKFres00LDm9Bdtn546Jx59QEH7ovuy752cZfmNKe4x097KwunfayT+EgGcR1wQdlJuOfVa+6rqxa0j1u64U/wmPVcsnKL9vnDu6+4Zk5BzKxG4PmmA4a8JoKFX0CLWO7Yp1fSt4puHmFNw86QJN8gw4KOIZXbJdv2lVJnqT5r4NfqIeLPr8Bl2Yd+CPPRnX7bzqP+N+atZ48ZljZDhxiQv/f4v/MbUU4RH3GsUMoO/5rPz5RW1dPP6p83wlTQaW7DzXkpRjQfsRtwQ64DccndTG92YR+paxJuRIoRlC3KnubIs7LJUk57UU4Ws37P/aPekJ18ZDubI8TP6l8g87R1VR9wvbT2q8/kAhugVtIhpVDY9G3XJgz9Luf7/fnS8OTtjyNibUm5MH2r5DC5HN7kYsejJP2HKKk/z65C5wjT04aUnL3g6guWl8FRAjJBkRn8z4l1pUzV1Z1jEQn/zEt6YSu/KoTsWT9Lzzl1b37P+SaGX9pN3N36zW5isBXAYcUNsyMGxtCgk2PW/n/7a72gEGcIVxTdRsnLjfv6O8MFTU0L2VPQd8ayTYUNC/F427KwbOri/+KtUzbNQaEr/l8YYFAihzjtYoidooftB/B82PRvVe4jk/XmWVPPQRj9esVyY4jtqV88nnmhoFj8rZCfl7XADHUcDdiTmUts0Y5O48jLOZqdKW9FbrBxa4ho1e+o4PZ/115ov2MXqGZmSLBYBWEXcEBtycCwn6gcWPLNbNUkk1YLw5ncP89Xd9fOy9dQs+cthN7/mp0yq8LNx6Xu/+8X9UTcTIIZ6ghbVIS2O2fIriTVbPuTdjeKbI9E5htu25wS/NrzeMUjOGRu4Bw3sN8j4bGpjdF7p+s2aSnadm9hH55ZWT3sHz3a7584bY9U4ABuyaQ5z0qB+i+7LLq9yn/umc9bE1JyslJxbR8qzIFx5sIEvAempOMps2NkzgxlsUIc1E7CRoBvxZZhXcAzqbsSE/hLXKJ11XWlsJKZvZWc458QuCJdNMzYlt2bLh/w9e+tzhTr7vW1/Osavrap5CiAPcUOsTesdU3wiZ5qG4ju2ga+B6Kw4yj5LTEfHoA4coCdoEc/rwIy+gSjwUJ1r+XhRvs7PFcdGEOdsmrEps/KKWj6boHMri+K7o/2z3gHimZhVhZ7KWC2tniWvHeAf6j/xdveBk/x60ljMrYAT9AQtTWcv8mvDTzCMZ69vOyR26DQ20pkY5j82og9lqNoMlsBQwFiRbWVRfHe06nVieirFN9/ZvhIDxBVpd6/ZUeeVrggqjiq+fklM07g1M/CGFgB7CZweFvLYAdCJOg4xMawwPWGaK0vn5wZcZqEB09OP3W1M48BWMBQwkKe9Y8Ezu9m1/q0sit8dTd6rqHv6sRgGLZs+aX0zdq8OABITT773nt8wXe/cyqbtNeKHn546h0RWcIDAQcvQwf1NbodTqTqOkgcm6swrDZaCQgOmovtyMX4FiIbqVBadd6W4a5+jW/LnU7MddgQ4gH4trT1VfJBbbqDKgw3iaknIcyS5Ew3NqsMMHtj08V0TMzByALvrCVo6vu/Z05KakmhFY5xGtY2eenP9x+jSoEr8xJIH73ivoo5N8e76308XFbkMbSnIzr4nS0pITJx4q/g2/fHG5ncPB6y0Q5HM26W/wD5XiE/ihljklhul80qXuBtWf2I5efb1Kv8H15VVv7J0piFtA7BKT9BS3/g1v0a9Y0Oo8rso8ND5ieI0SW5inxULvfWRlzw4qOaz8zRm+vXbdQ/N1btiAwAq4vpnyMPsuUPHGsXFz/Xzsuk2fHzVrk2ftNJduX1vrZx1hwDMNLD/NVY3wSH2VdXz1eCwEsvLK2oDzq3QoKJ4Tmw34AHEWoD0MLo9MCA2hHiSffH4ZJ2dReeVrodf3MeuKWIpL53D5lfol1LywMTd/7mXrj+q+Vxn0WSwNb7+ad9DpmWjWv8MeZg9oyrgQxELW+1ct3xWXfF/0dgC2RcQt860XOLXmWmDLWyJY9Aw4KWtR/mHzz7q0jkqo56K1xdRfCvJc6aPW7G2gnV6m7bXYLEFbC1A0DIlF7u1DKA6yf5Xs/Tun1uz5UP+iWuemCwOg27PSaeQcnfjN/v/9gWClnjA1z9tesi0hPYcqOfXOg+zpwHEohf2iNth+clu9OmL7sumiIWuy3YeRZEMiEMdl3+wuglOIy6zlLhG6d9Dv3Jjz5H26+dls+XfZY/cVVq1WfEttix7pAMFSMG+AgQtGB4ZovqTJn6dm9hH526WQ8caeW2it4pv8/+sjJSBSuM31PW8stSolvZAcVVp9euLpAtjiEdE6zzMfsXaCp5uQRHLuuWzxFAnb2yqoniDll2Hzzz9mJFNBbAdnIFrCHGZpXjOBJ2fVV5Ru+mT7lM+xbkVilIogGHZrVVH3PrLuwPIJkDQkpWBet4G2H+0mV8vui9bz6eIKSglrlHaKfL0ZMNzUVBcVVqojWEIcf2zMD1Bz/zlhrIq1QazYIsz4soqQPw4UtfCr3GcVPTEbkp/Yjl9Fk8Mo57q5SfvEXuqgvxMxRe07KtuRNAC9tUTtFT9vdXCdjiMp71D3Al318SMkJ8iniGlcXAE/zWJBVvAqfjaF4YChhDXP0semBjy+arN91ufK9SeKYjFVAKAjaCnip7YTelMLKeeh2+FVXw9lSoHjEc+mJoEW+sJWnhkj9Jh0fussY1fF6YnhBzHUMTy+Kpd/FdQXjoHs7mg+N5g2AWGwobg6590V4bM2KRxQL6v7gVT/fz0gFOe4vQBphIgDrlb2vk1eqro8RI+OhPLafywcuN+Pjb44Kkp2oszmFsB+wqQHobSYdH74quL/Hq2K8QyC4tY+PCUxkbBOhTxDC+IH/TWZXUTnIBuH77+WTQ9RP1QtvLJPwy4wYxpOnsx4OMAcSJggV2IjLupjYcfRQVjQj5fNX5YPy87YJEeT3sHv8bcCthXgKAFoiceenNrptYeIf8eR2Nm5at/9AQtSYNQAMTh6G+DXbhuwSHTBjj5eU8GrCsvxFSCuPLJi/AEJCb04wwEiDe8m1JwBq4R6t3n+HX++LSQz1+z5cOAm+9VLno6Aj4OYC/dQQvvd+iP3rrGOIe4QWjM6KDjGFXEQj987aPuj5/sHh7lJvZB1ULHO3uuO0bFIS2GOFbfffvQjaZ9+2woq9IzDmDEbfoh20Cvxo4Mpy5CTPWkx+cU3JyaklhZfUrcRQMgOd5NgSHESZCQlUKop+LlRqn/URU2FF0QghbsOwL76g5aeL/D3lAhSmKFomCdSEurZ9ELe1SlVLVflqe6zpqYakxDwQ5QhdwQNZ+dZxeTxgYdCvjPI2iMAxRfLge/1rMg9uaqufwTxyx8h12XuEbxE98y0oYiaAGbystOsboJtsdnPLWXrVQ9FTuHWqOn4jOeio59R6tnZLJDQs99/a3YHVGTpvx0dGpKIoVA4n4/ANMgPcx44jjGe6xKICcamh9+cZ9Y1lB7bKT4Chnx5985YXTIZlC/U3RfbmJCvzVbPuSTMeT0xn9TfPMuuw+cFI8GB9nwuTFUIY8evcfzCYJ+14Uxj6B9V4q5HPR2rt0GcSkGiWTgDGdaLvFrHCcVJU97B3+Xz0ofovG0pa++r4pYtEMRPuOpJ4Xv51OzWQdFX0gMWoS5lZCvARAT3UHLBeQ7xoZ/Yg8Nnja/e1jsCPSMjcgfdtXy63FZoc+XoIiF9WK+KZNT/Guxzog6nfMXv1UQtEjM+wsCg4hJLB3fB9iHGsE8guKbieTXObeO1H4y9iaB83Rc/oFf4zipKIk7T4YO7h/wOe6mtgXP7OY9FUUsa56YrB2x9DqfavJN4v8SN+j7QxY6yKY7aOHDo4H9MVMSLXHmqazydEF+Jp9Vpb7j2derxForq2dkLnnwZyHHRtRPiZv19VR4C9iLIf0P4pN4V5ZXucWN9Z1XurbvrX1g08f8kRLXqJWLp4a8y1paPXz2gT4Fb/AQh8QpAJyXECVx5TZgBFheUctPkFT0rbGQbXtO8Osb03ut8QbcoI8yPyAtdXoYS2SEaIgzT0cvXeGZ6yrU3ax6OD9gdUJ/v1lTya/nz8yJuG1iUHp9EnZKSO1U0wWrm+Ac4l25u/GbEw3NP7l5hLup7cjxMxt21ol74ncsnqTzxOiVG/fz6+I5EwxsrYqnvQMREciJl8qkdzSclxAlMQK84OkQs7Cos6JhgDjjWZiesOHpe0NGLPSJPA989YxMPT0JehuQVnfQIiY5QJQCJp+orJ+X/dDciTq7+PKKWt5V0SeG26GIecZiUDoYsylya//uh9BPAn3Emjxk7JM7/Z9TPD655ME7dO42KdtxhC9+lrhG6fks8Qy+sFz0IGgB2SH7MXriYQlLXjuw6L6LeWNT6fq9ijpxY6qiO0eDbNpew69/PjXbsLYCWKE7aGluRdBiGLHfUXwDGl7etDA9oWh6lisvQ/8QpKXVw5eDcxP7aFdf5cQtv8gztqlvvrsS+klgBApXfjVrnJ7Dpxl3UxtPJ6N7bdkjd+n5LJzBB84TcSgO2mjM4OtkPlY9TqOIV5YU6JxbqTzYwJdZdM6tBIMzjkEGqB4WQzoz4zV0XukSU1DeeGqazleLeNKLYqSQy81gDj6Rj0zx6ImnqbAZBLo9B/a/Jicr5aYbksP6m6e7csEzu/mHqx7OxzIIxC2E4gYST3hToY6rqGBM/vi0kIe3cPRuvvyNav6hzrmVYLCSBjLoDlowpxsLedkpUeb4bn73sLj/Xn9vFbHLnaFz28BkyBQ3EEX+Ud5HK9ZW8D0wdFfq3JYGAKBN3FzHDidgkgb1C3dmhM148hfcsXiSzlfACeMgs+6ghY+MIXp8uTzKovWVBxt4bSLqRxYVuaJsWPRNAtNoV6KEsLS09tQ7jvI06LIdR/iiDd2VOtM1ARyJRsZWN8GZVs/IjPIopzVbPhQ33eksLqKgxCjIDelhxuPL5dFsJjl0rPHuF7sTw9iREQa0DPtb7CNgJUqIjLh+GE2uHd2VfCtLYXqCnoNc9BDPEUewCjYiHn8EURLnVvScH61hQ1kV37hP44eVi6dG1TIfjcMuAUyDoCWGIp7Tpc4r/z/3suvcxD4vP3kPEoQADBHxrUR35ZLXDrBruis3PH1vLO5KBKsA8UmcWxn548jnVihi4Tka1FOtWDjFkJ6q33UYhID1vEELVnhjJLId7TQ2ml2ynV2zo6MM3OaLLSt2IR6G6G5qizJVIM7xI9sK0xMiewV2V7IEcZ0HugEARCbi7kUVsaCnAofxBi1Y4TVQlBFgrMdGTWcvmrCbH6InHoYIRslIGRjBZ4lbWjEOAICYingrPCIWcDykhxmMR4AR9DuYzQWIqRHJA8L9FIpYHl+1i21p1XkEtU4lrlF8Tz8AxDm+uh7ZVvgYRSzopkAqCFpiJdx+R4xYKOB5+cl7LDn84YKnIyPN/C8LaqeaLljdBOc4UtfCLoYNCS9oESMWVg8Du8sAuAvYgmUcvrouVubQSYxY0FOBgyFokcKhY41LXjvAI5boe5yID945f/HbaL4uGKX9O6SHGS+skt+e9o6lr76PiAUgGLxfyECMWKI/0jqYc1/jdw3W8wYtmCwxUAQ/TIpYeK0wo8ZGNNJ6M9DjHd9jIz7EL/0lv1Urn4hYAMAc1yfpXRDuvNK1Ym0FT99aPy/bkPPcAmpuRdAC1vMGLZgsMRD/Yepc6xAjltUzMpc8+LMIxkZpw5N0PrO+8eue66sllUBC/IhSiF7V38M7PNfwlU/O094RQdon3aooHwfgbHwpY/AgXV2EmLxKqp+ffntOerhfVCxTyQQbuoTsRU80NKPMD8Qa0sNiJdhah0iMWKKZI4nykG+QED+iFKLHwg8ScuhP44DN7x42JDs84KTARU930EJfiMel+6ob6b9ZGcNoAPG77Z/4f9b9az9a//W3Y29K+f7yDyzx3ZWXYcmeNwAR/dFa3QTn4EsZSTqCFjFiyU3ss/W5wsjmNfzLVAYbulAvqj3n8vCL+yJuBoBOCFoMJu6f1rjDqcdZs+VDfmZtlKu6AYdHAb+6OFkSMFUM+78hbrmb2n6zppKHi+FGLC2tHn4OEt2SFGn4P6d0y0FWooPuRB5K0SiBT5cG44uj6no+XvvRpbcfQtwC4DAUgYS8r6mnWvDMbtaBRFPSkAYJbMZE5URD85jRQ6nrO3SsURwzJM7bXOIalZU+REzZ4Kg9Yxa+Q90m6+IG9r/mnjtvxNoLGAtBi8HE/dOvbztUdF+uqjehkc1fDrs37KzjQ5YoI5bKgw0Bh0dLX32f9R3iai990fKKWsVXTylgHUOKo2o+Oz/hxusz0wYrvuTaCFacAeRBb8z8ekNZ1UNzJ/rHIaoFFiX8iKVsx5EHNn0c8mkhgxP9qo64Z08dZ9SrAUQApxUbjt6jqTvS6HnEribcbope+fQXbU1nL3Z830WBR7BaxmOf3BnsFbyfolkBWeziaDhxdssvcXIDGEgdtGCi3UB0x7K1lBLXKPaIOL3KhBuxUKezr6qelXD1fzVRsOFRwAhHtLvxG99kc/cqEDX+laUz9bcQQCoXhdoYFJaUVZ4uKhiTkTo4NSUxI20ou6Fe2npUvJVyE/u8/OQ9YWWFbdhZF/pJhkJmDliOhr9WN8E5eAjx+KpdC+fl+a9RuJvaSrcc5O/s4RYK87R3TF30R40xQyyc/LwVQQsYSB20oNBqLAScz6Aep3jOhHATQFXzwSagxi97JJLdwxCxllaP+OGZlktIFDYKvWcfFe4gik/85xECrsZooNGAyUOB6uen408CpBLB6SIQkC9f1LvWsXpGZk5WSmpKIr0F7P/bF+JAIoIEjaojbpO7qeLxyZMm3GDmVwTH8wYtKL9tJrqN5xTcnHPryMjCAPPLDtKoDsVeTaZKuvDfKwn6+ZfHEfF3cfo7LyoYM39mTgQ3ZkxvkML0hIyUgew6K33I0MH9I+49AIyFwYNRxCxWzpupcXXjqyiylPKwTqmKBvWlrluSp/x0NEUsGDyAsbxBC8pvG4hvIPngqSk0tvissY0XQc7KGDZ82KAo7+ERyeEd6R29NU9MRr8D9iWGfMXjk1VpkxQSTMkdMfamlHFZIyL+O6dP3LF4Utne+t2N37B9qAP7X5OZNrjj+66PjjerviI9YVp++r7qRv44e4+ngGT0yKTdB07y+dTVMzIfnX874hOQFgYPRrmo74Q3NulZcMfNEXwJCiGKxzcYuK2Oe6v4tryxqVj7BRNgI77BeI/AZkMN38U+f2bO/qPNJtTDpYHUrImpqP4BdidOBr+5ai6r5tnS6klM6GdgND576riA2+KL7s+bc7Dh7hf3sw+Pv3ofu6GuTxqw6ZPucucUsfBtY945Dl/QQqOTpx+726jmAYDM+LHULCxxn7nAA8IRyQOGDRkQ/aQnfe665bPm1HxOL04f0mv263sNO2/3cmfXtj0n2HQJvfUvW5DLtsxRq0rfOszGG4XpCW+X/oI1wN3UNmbhO+xlP3hqSmRBFEAEELTESozmR+lld60v8rR3sImZpEH92BeiQVhN3RlxPzF1MbNdGUMH999e2SDO6bL+iDqpjW8f4Y+vnpHpX+gMwAH4ez+vh0HM/FNnwwKGH6kU8vw4VvoPAOIBz8igG59igII7YvJVKOQI9uI/uXlEadVaxTeHwudfMtIUfpTchBuvDxgyIWIBMyFoMZK7qc2cL0SBiioookEY/UsbnsSLFVJswy72/+0L/jSxP5qWf5EFLZjTBQfjZzhmpQ+xtiUADhOsZi6EK+CxaVJhpyAAWAtBi5H4/unC9ARLGsDnccOCOV1wMJ5LeWsmagQDgIwCHtcIACoIWozEi9bzaj8y8E4wYz4M4pJYPHrEj63Pfhw+zPo2AIBs+MHzWBAG0ICgxUjszEfFihpfGvpd17P8gg4R4gqvyVOYniBDGa6ASeHiARdpw5NMbA4AWK/zShffjDp0cH9rG4PzdkBmCFqMxCdLMlIlzf4UAxgAx+OLn1Ny7VEEj2d4llZ9+cpSa9sCAGY4/UXPbtibbki2sCUAklMHLXzYDeFqafXwyRKxXpC0WE1DAAc71XSBXUg7jwDgDKadXeg8n546xy5yE/tIW8MTAwaQgTpo4cNuCFdN3Rl+jVOWIBrY+WCUms/OswvMXwLElC2m6uT00fFmdjFrYqqlDQGQHdLDDLOvupFdFI+3fnhkVfkyMISBhx7GM097BysdJvP8JQDEM+qm+IFpd04YbW1jACSHoMUYYr8zaaz12fNSlS8DsMRnjd2Z4tbOXyYFOkcysurkAOAwvJsi47KsHzwAyAxBizGOffoVv8ZxEAAy+GtN97GqOVlW1sMJWLUMKz8AoAjd1Pp52VhjB9CGoMUYv9v+CbvITezzk5sxWQLRKnGN4qdNX58kUQVtu+i80vXbP59i1zm3jrS2MQAA/jztHbybyh+fZm1jAOSHoMUA7qY2fup2UcEYaxsDzjM4UH4RaKut797bKskJLQAAKlVH3OyCuilMdwKEhKDFAO9V1PFrCSdLUKkQ4tAfdtWyi9muDGtbAgAQUNneenZRND3L2pZEBiV/wGQIWqIlLu8iNwxABu6mNl4YA3vMAEBCh4418hyNaS5JgxYxUdkfSv6AyRC0RGvbn47x60X3ZVvYEkVHSSLsjrCjgOWnQENltV3nEXBED0Cc4KvB2IIPoBOClqh42jt+/XZPbti9ky2eLAlZkgi7I+wIWzLCIt6VtttjhrELQDwQV4ML8jOtbQyAXaiDFmQohuX1bYf4dYlrFAaXAJZ76fd/4dcS7jEDACjdcpBd0KArI22otY0BsAt10IIMRf3cTW18NwspnjPBwsaAUxWPT7a6CXZCdyXPwLZdbhgAxINDxxr5MotNt+ADWMIbtAzsf43VzbAlPlOi+JZZMFkCsZDQv4/VTbAT8a60XW4YADhe55Wu0rcO8w9deShvCKCXN2jJTBusKKdCPhVElQcb+EyJgmUWAAmUV9SKd+Wsf73VwsaEpF2WBwAcaV9VPS8aVjw+GVnlAPphI34kPO0dy9+o5h9imQUMh/XPcNFd+dLWo/xDGg2ErEsBANGgu0ycJoCQWlo996/9iH84LT/dwsaE5XJnl9VNAEDQEpHXtx06eukK/3BEMuoIg8Gw/hmupa++L96Vv5o1zsLGAMQDJK+Ga11ZtfjhhOxUixoStqazF7FFECynDlow/g6p8mCDuP+eNLd+a1VjAEDxSwzLTewzLkui99fC9ASeEOLvVNMFMxsDAJagwYMqI1TC1eCO77GiAvJSBy0Yf2tTJYYBgOXcTW1ixgVx3ZIs1YEn3qqMwYOW9u9+MLMxAGC+llbP3S/uFx8pcY2yqjEa6hu/troJAEEhPSw8qhQUWzvTcsnqJkBo7pZ2q5sgtc4rXQue2W11KwAAgqJuauXG/aoHkdgCEC4ELWEo23HESZsOOy5jflde1yd1v59ppBUBeXzVLsfMIwDYC+qF6LT53cP+g4dhQxC0AITHG7SkDU+yuhk2cOhY4wObPhYfWT0jU7W5BcAogwehDmZoG8qq+FAgN7FPUcGYX79dZ22TAOIH6oXoUXmwQeyXtHe42QsWi8Bk3qCl77USJX/LqaXVs+S1A/xDGh5tfa7wcmcXghYAq5RX1PKhAI0DNjx9r7coJ4IWAJCGu6lN3MpSPD755SfvSZy32cImGQiLRWAydXrYN98h0UKt80rX7JLtPAWFDY9SkgfRmIk9kpedYl3rAOLRoWONfPM9jQPWLZ91bZ8f0YPsEWStAIDlWlo94o471lPV1jdb2KRweYc3OAMXpKEOWjZ90vqmJQ2RFUUsYtI8Hx4pKFQKsZQkpIfRH6FUtbAsR8FJ/n/uZde5iX1WLJzCfj7HT7awB31ZK7LDaADAwajfXvTCHv/Bwx92dU93YggBEC5sxA9hzZYPxaR5Pjwiuw6fYRdZGcMsaVsELng6MtKsbgToMGhgT9By9pwnI22ohY2RiipXs7x0Dj/roKzyNLvgZQwAIHb69cWSZmBsupPvXeERC3VffERR89l56xpoDMRdYDLsadGyoayK71qhiEUcHlHXw2dQkuyzZ/r8RZzDAzZG952Yq1n9/HR+Sx461sgfH/lj6Y5sA3Ce1JREq5sgIxax8OBETNDw7ru7asKN11vTPuPgjCkwmTdokfBMVhlQxCJW/BAjFnLy8+7+qDA9QZwUB4AYUUUs6+dl356Tzv/v7gMn+bW9+jTVTsIS16hSpI0B2JNGxELq3ef4M++cMNqC9oVCnc8rSwM8fu5rzHiC9QKkh3naOzAKV0Us4oQus72ygV1MyR1hassA4pIqYqGhwKIiF/+/7qY2PtBfPSPT/OZFAzsJAZxBO2JRhHyq3MQ+47LsNHhobu0JWoYPs9OsEDhJgKDloifeg5ZDxxpVEYs4oav44jreK429CaXDICb4jPuZlktxvqfFP2KhoYD4hMrqnuLjOVm4JQHAbCEjFkXYCltUMMa+5VXs23Kwu+6ghe4uJ531Hg2xMJHil4LCVB1x82upJksomrK6CWC8jstxnTesilhU9TAYvgWf5Nw60tT2AUDc0xOxnGho5v3Y/Jk5ZjcRwP66g5ZJY0cgaFH8ssIoYhFTULiyvfXsYvWMTKmmHC56ELSAo6gmEdjRbKqlYHEoUOIaJeFCcVb6EFQ3BucRV4Dr3efidkHY096x9NX3tSMWUv1JE7uQs5sCkF930DJ6ZJK17ZCBzoiFRki8jqGcG+kAnEEVsayekbnkwZ9pDAVI4eSbTGpcOPpdJ9HUBgAYKGDyqn83RYENH2AUz5lgahMBnKI7aBksFO2NzwR6VcSyY/Gk2VPHBXzmtj0n2EVuYh//zDEAw8VnLXz/RM2AkwjiUAC3JACYibqpJa8dEFd6Vy6eGjD/YtufjvHnxOEQC8AQ3UGLWAsi3hLoO690rdnyoXgey5onJgcb+ohFipYtyDWpibFxpK7F6iaALnFYC79sx5EHNn3MP9SaRLg6FFDscEtSb8MHNGnDsb4NYGPlFbX3r/2IfxhsYkXxrcY4cpml6u/YVgCm6g5apNqYYSb/zXP+GfOiTdtr2AXFNtNcWWY00VAotW4jcbsRwr/geLBJBNUyi/y35NlzHj7JKp7qG7DQPA107HXgDECcUM11kg+emlJwx83Bnr+urJpdOGyZhS8xAZgjQMnj+EFjgpUb9/OIRWOahDnR0Cwus8gc6blb2gM+LpZaB8nF4UYIGgpsfvewGIdoLHsqfsssMt+S2gIWmhcPzwaQXPxksdLIYdELe/jWVuqmtj5XqBGKVB5s4CMH+y6zjEgeYHUTAISgJd6qHqs2z2lPkyi+4dSzr1exa/nndHl/Cg6gOjHdqVTLnnSXlZfO0VhqEDMu5L8lARyJbj32NhonWawUgdz94n7+ocYmFoa6qeVvdC+zrJ6Rad9llmFDELSA9XqCloT+fdjFkbqWYOnjjiHu8Q05m8vsq6rnkcCqh/PtO6cLthMPJ6arIpZghcJEKzf2DB3oFsYtCWA+1y3JR+Mmi1XMXKWRA40EtOc6FV83xYI6ev6j82+PeRNNhyxWMFOcpoftPnCSXRSPT16xcErIW45uS77fjj4lZD9llQs4pwXs6ew5D4tYCtMTnn3U9ZObQ5zZWnmwgUc4Ja5RKBoGADElLu2un5f90NyJISdKKMjh3dSyBbmOPJsFWaxgpjgNWubf+5MRyQPyx6eFHBsx4pxuyYN3xKxd0Tp/EVtWwJb6XvsjGgfovCXFjAvyeFF+LJsGAKE5vpAU9VG5iX2KCsbMn5mjJ/w4dKyxp2LY+GTHJ7AAmCBOgxYaGOkMVxRfWUM+WfJW8W32zUlVgm/QBwnFVU3qlORB2mUwRDzjQvFVQ3ZqcsIFT0dGmtWNANDH8YWkKFCp2fqIzie3tHrEY6ZWLJwSm0ZZr959ztaDIrCXOA1a9HM3tYmJYXOm23uyBBv0we7EjIsS1yh7zV9WVp9KGtSPRj80pnmvoqesc+mWg9kZQ/LHe2MUPmO95LUDyxZ8m5UxTPEdpYVNOwC20Hmla3bJdv6hfSdWqJviReGCTaKd+/pbetrlzi7Ws5nYOohHCFq0UNez4Jnd7Do3sc+KhVNsNG4IuT0ubo8BsSPxUMJ4JmZc0C25cvFUa9sTDP2+9lXVs+uO77s27OxuMzVePIKG84Zh9K/3/zp66Yp4dN3xV+/Tvz4MYL6Axw3FG1ZThK87yT+x4m5qq3efEytW/7/l7yb07+NuaRdnOb1VmwMNGMQ+7a3i24ruz4t1gyGeBQhakEHEiV3Pmicm22uy5OTnrazBwfbJfft997cWJxV1bU08lDBuURy+5LUD/MOtzxVKG8jR70uMNwzx9aXvjH1BAGMFPG4o3mx+97BYt33ZI3dZ255gKMJ86fd/KQ0Uh0R8+gUfVADESICgBRlEjJiFsn5etpzliTqvdNHwiF2fablUtree/y9vLXmhnDz3L9PWqh6hb/PCr8syUgYqvuUXzJRIAsGkiN5iVQcryRzFVVafCv0k3WjoM2tias6tIw18TQDDyXxLmqPyYIO4lLr1uUJpozhqWMCIJWLUTc2fmWPgCwL46wlaHF/6IyzlFbVi3Q/9W4RNRhHLmIXvRP863kiVBatVX44emSRnhBZv4uqwV20UnC999X0esayfly1t2XHGuzuld64XvaO7bknW+ekD+1+TmTaYLrIyhvW99kf2WuMFiE/upjbx3EnJJ1YUX+qadtxCT+DXvFMKqF/fa3JuHSlthAaO0RO0OL70h36HjjWKm+/XLZ9lbXsA4pnq3El6H5V2EoH7yc0jzm75JcvMlHzgAgDRE3fAKnaYWCGvLJ35ylKrGwEQDmzEV6OIhVcqlH/z/fBhg6iRRgWchekJGSkDR/4Y07rWa2n1WN0EKagiluLxydJuvlfB8gjEFbo3rW6ClVasreBvxDJnZwDYGoKWXlQRS3npHMlHHhRQvfHUtG17TrAP87JT/J+TNjyp77XquAvVCSXn/yuLQ/4Ry7rls2SeRACINzyxPKF/H2tbYqENZVU8zwrZGQCxg6Clh+0iFiasgzLBLhBSImIBkF+cJ5ZTN7X53cPiDlh0UwCx0xO0GJhlZEc2jVjAwej9L2734iNiAQDJedo7lr76PropANP0BC2uW5KPxutRg4hYQEJxm26BiAXAdrynFceTEw3ND7+4T9zHgm4KINaQHuYtrM7LFCJiAbBWS6tn0Qt7+GlRGAoA2EK/6+LoJi3bceSBTR/zD9FNAZijJ2iJz5PsNpRV8WxURCwgrTjZl08Ri3iC5Pp52SjCAyCtOCxySN/yyo37xcRd6qYemjsREQuACXqClnjLnu+80rVibYVY8WPFwimIWEAe4nmv8fCXeehY45LXDvCI5a3i24ruz7O2SQCggZ1EFD/EvAxmx+JJs6eOs6o9APGmO2jxtHdY2w6TIQUF5BdXhTFU6RbVz0+/PSfdwvYAQFjShidZ3YQY6rzStWbLh7/98yn+SG5inzeemobSnQBm6g5aLnriKGhRTehibRckFD/zCKoKPMjSBLCLC8LIwcEprP4pYcXjk19+8h4UpgcwWXfQcqblEn/IwefaqkqqK1jbBVnFyTyCagahxDVq5eKpmEEAsIXzF7+1ugkxp9pop2DYAGCd7qCl4/IP/CGnFlpVTZZQbLZwXh7WdkFO4hQmDeUtbEnsqFLCMBQAsJeO73v2tDhypUUVsVBX/HhRPtaBAazSHbScarpgbTtiTbV/DsMjkJzjpzBVhfu2PleYkTbU2iYBQFjqG7/m184bynde6Vr0wh4WsVAfteaJydhoB2Ct7qCl/bsftJ9nd2LEgj2+ID9xCnNg/2ssbEksnGho5hHL6hmZSx78GVLCAGzH2SclrNnyIa/Wgz33ADLoDlrErsd5IyR3Uxu/fqv4NkQsID9xCjMzbbCFLTFc55Wuh1/cx64L0xMQsQDYlINPSqBhA68VRsMGRCwAMugOWsSux3kjpN+sqWTXxeOTcfID2E6/vo6aR6itb+Y54s8+6kLEAmBHYoVD5+2727S9hl1g2AAgj/8T+ik291HN52yFNzexz8tP3mN1cwDClpqSaHUTjHT8ZAu7WD0jE/OXADbl4AqHFI+xg6cxbACQSoCgxWHTugw7/AFV1cGOkgY56u927E0puYmnXbckL3nwZ1a3BQAiJJ6U4LCs8sudXSWuUSOSB+AMNwCpBAhaHDatO2nCDTsW/+DKy0DEAjblsD/d23PSa7ZiXxmAvbVd+I5fOyyrPCV50CtLZ1rdCgBQCxC0OGxa99o+P0J1Y7CdEckD2MX6ednWtgQAwJ9YLAQAwATdQcvZLb88+Xlrx2WsSABI4aG5ExcVuaxuBQBAYMseuSsv292v7zWpKYnDhzntkBYAkFB30JKSPMh5J0MB2BcSqQFAZoMG9kMWAwCYyfnVwwAAAAAAwNYQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNT+P05/bwCyfTByAAAAAElFTkSuQmCC" name="Obrázek1" align="bottom" width="279" height="156" border= "0">


Po odstránení krytu ihly sa musí FSME-IMMUN 0,5 ml Injekčná suspenzia okamžite použiť.


Aby nedošlo k strate sterility a/alebo upchatiu ihly, striekačka sa nesmie nechať bez ochranného krytu dlhšiu dobu. Preto sa má ochranný kryt ihly odstrániť až po pretrepaní a bezprostredne pred použitím.


Informácia pre podanie striekačkou bez pripojenej ihly:

Po odstránení ochranného krytu striekačky ihneď pripojte ihlu a pred podaním odstráňte ochranný kryt ihly. V prípade, že ihla bola pripojená k striekačke, vakcína musí byť okamžite podaná.


8FSME-IMMUN 0,5 ml Injekčná suspenzia

Súhrn údajov o liekuSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. Názov lieku


FSME-IMMUN 0,5 ml Injekčná suspenzia

Injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke

Očkovacia látka proti kliešťovej encefalitíde (celovírusová, inaktivovaná)


2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie


Jedna dávka (0,5 ml) obsahuje:


Vírus kliešťovej encefalitídy1,2(kmeň Neudörfl) 2,4 mikrogramov

1 adsorbovaný na hydratovaný hydroxid hlinitý (0,35 miligramov Al3+)

2 produkovaný na kultúrach fibroblastových buniek kuracích embryí (CEF bunky)


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke

Očkovacia látka je po pretrepaní sivobiela, opaleskujúca suspenzia.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


FSME-IMMUN 0,5 ml Injekčná suspenzia je určená na aktívnu (profylaktickú) imunizáciu proti kliešťovej encefalitíde (tick borne encephalitis - TBE) osôb vo veku 16 rokov a viac.


FSME-IMMUN 0,5 ml Injekčná suspenzia sa má podať na základe oficiálnych odporúčaní týkajúcich sa potreby a časovej schémy očkovania proti TBE.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Základná očkovacia schéma


Základná očkovacia schéma je rovnaká pre všetky osoby vo veku 16 rokov a viac a pozostáva z troch dávok FSME-IMMUN 0,5 ml Injekčnej suspenzie.


Prvá dávka a druhá dávka sa majú podať v 1 až 3 mesačnom intervale. Ak je potrebné dosiahnuť rýchlu imunitnú odpoveď, druhú dávku je možné podať po dvoch týždňoch po prvej dávke. Po prvých dvoch dávkach sa môže očakávať dostatočne vysoká ochrana pre nadchádzajúcu sezónu kliešťov (pozri časť 5.1). Tretia dávka sa má podať po 5 až 12 mesiacoch po druhom očkovaní. Po tretej dávke má očakávaná ochrana pretrvávať minimálne 3 roky.


Aby sa dosiahla imunita pred začiatkom sezónnej aktivity kliešťov, ktorá je na jar, prvá a druhá dávka sa má prednostne podať v zimných mesiacoch. Za ideálnych okolností sa má očkovacia schéma ukončiť podaním tretej dávky očkovacej látky v rovnakej sezóne kliešťov alebo najneskôr pred začiatkom nasledujúcej sezóny kliešťov.


Základná imunizácia

Dávka

Obvyklá schéma

Zrýchlená imunizačná schéma

 1. dávka

0,5 ml

Zvolený dátum

Zvolený dátum

 1. dávka

0,5 ml

1 až 3 mesiace po prvom očkovaní

14 dní po prvom očkovaní

 1. dávka

0,5 ml

5 až 12 mesiacov po druhom očkovaní

5 až 12 mesiacov po druhom očkovaní


Posilňovacie dávky


Osoby vo veku od 16 do 60 rokov

Prvá posilňovacia dávka sa má podať po 3 rokoch po tretej dávke (pozri časť 5.1).

Následné posilňovacie dávky sa majú podať každých 5 rokov po poslednej posilňovacej dávke.


Osoby vo veku nad 60 rokov

U jedincov vo veku nad 60 rokov časové odstupy pre podanie posilňovacích dávok spravidla nemajú presiahnuť tri roky.


Posilňovacie dávky od 16 do 60 rokov

Dávka

Načasovanie

Prvá posilňovacia dávka

0,5 ml

3 roky po tretej dávke

Následné posilňovacie dávky

0,5 ml

5 rokov po poslednom očkovaní


Posilňovacie dávky nad 60 rokov

Dávka

Načasovanie

Všetky posilňovacie dávky

0,5 ml

3 roky po poslednom očkovaní


Predĺženie časového odstupu medzi ktorýmikoľvek dávkami (základnej očkovacej schémy alebo posilňovacích dávok) môže viesť k nedostatočnej ochrane jedincov pred infekciou v medziobdobí (pozri časti 5.1).


Osoby s oslabeným imunitným systémom (vrátane osôb s imunosupresívnou liečbou) Neexistujú žiadne špecifické klinické údaje, na ktorých by sa mohli zakladať odporúčania pre dávkovanie. Môže sa však zvážiť stanovenie koncentrácie protilátok po štyroch týždňoch po druhej dávke a podanie ďalšej dávky, ak v tomto čase nebudú žiadne dôkazy o sérokonverzii. To isté platí pre všetky nasledujúce dávky.


Spôsob podávania


Očkovacia látka sa podáva intramuskulárne do hornej časti ramena (do deltového svalu). Starostlivo sa musí zabrániť náhodnému intravaskulárnemu podaniu (pozri časť 4.4).


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo, na ktorúkoľvek z pomocných látok alebo na výrobné reziduá (formaldehyd, neomycín, gentamicín, protamíniumsulfát). Má sa zvážiť skrížená alergia s inými aminoglykozidmi, ako sú neomycín a gentamycín.

Ťažká precitlivenosť na vaječné a kuracie bielkoviny (anafylaktická reakcia po perorálnom požití vaječnej bielkoviny) a na latex (napr. anafylaktická reakcia) môže u citlivých jedincov spôsobiť závažnú alergickú reakciu (pozri tiež časť 4.4).

Očkovanie proti TBE sa musí odložiť, ak osoba trpí miernym alebo závažným akútnym ochorením (s horúčkou alebo bez nej).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Tak ako u všetkých očkovacích látok podávaných injekčne musí byť pre prípad zriedkavej anafylaktickej reakcie po podaní očkovacej látky vždy k dispozícii zodpovedajúca lekárska pomoc a dohľad.


Nezávažná alergia na vaječnú bielkovinu sa zvyčajne nepovažuje za kontraindikáciu očkovania s FSME-IMMUN 0,5 ml Injekčnou suspenziou. Napriek tomu však osoby s takouto alergiou majú byť očkované len pod náležitým dohľadom a k dispozícii musia byť prostriedky na naliehavú liečbu reakcií z precitlivenosti.


Obal tohto lieku obsahuje latexovú gumu, ktorá môže spôsobiť ťažké alergické reakcie u osôb alergických na latex.

Hladiny draslíka a sodíka sú nižšie ako 1 mmol na dávku, t.j. v podstate „bez draslíka a bez sodíka“.


Musí sa zabrániť intravaskulárnemu podaniu, pretože by mohlo viesť k ťažkým reakciám zahŕňajúcim reakcie z precitlivenosti so šokom.


U osôb podrobujúcich sa imunosupresívnej liečbe sa nemusí dosiahnuť ochranná imunitná odpoveď. Vždy, keď sa sérologické testovanie za účelom stanovenia potreby následných dávok pokladá za nevyhnutné, testy sa musia vykonať v skúsenom, kvalifikovanom laboratóriu. Dôvodom je skutočnosť, že skrížená reaktivita s už existujúcimi protilátkami z dôvodu prirodzenej expozície alebo predchádzajúceho očkovania proti iným flavivírusom (napr. vírusu japonskej encefalitídy, žltej zimnice, horúčky Dengue) môže spôsobiť falošne pozitívne výsledky.


V prípade známeho alebo možného autoimunitného ochorenia u potenciálneho príjemcu sa musí zvážiť riziko infekcie TBE oproti riziku, že FSME-IMMUN 0,5 ml Injekčná suspenzia by mohla mať nežiaduci účinok na priebeh autoimunitného ochorenia.


Opatrnosť je potrebná, ak sa zvažuje potreba očkovania u osôb s existujúcimi mozgovými poruchami ako aktívne demyelinizačné poruchy alebo nedostatočne liečená epilepsia.


Nie sú k dispozícii žiadne údaje týkajúce sa postexpozičnej profylaxie s FSME-IMMUN 0,5 ml Injekčná suspenzia.


Tak ako všetky očkovacie látky, FSME-IMMUN 0,5 ml Injekčná suspenzia nemusí úplne chrániť všetkých zaočkovaných pred infekciou, ktorej má zabrániť. Podrobné informácie o podávaní u starších osôb a osôb s oslabeným imunitným systémom pozri časť 4.2.


Uhryznutia kliešťom môžu prenášať infekcie iné ako je TBE, zahŕňajúce určité patogény, ktoré niekedy môžu spôsobiť klinický obraz, ktorý pripomína kliešťovú encefalitídu. Očkovacie látky proti TBE neposkytujú ochranu pred infekciou spôsobenou baktériami Borrelia. Výskyt klinických známok a príznakov možnej infekcie TBE u zaočkovaného sa preto musí dôkladne vyšetriť vzhľadom na možnosťalternatívnych príčin.


4.5 Liekové a iné interakcie


Neuskutočnili sa žiadne interakčné štúdie s inými očkovacími látkami alebo liekmi. Podanie iných očkovacích látok v rovnakom čase ako FSME-IMMUN 0,5 ml Injekčná suspenzia sa musí uskutočniť v súlade s oficiálnymi odporúčaniami. Ak sa v rovnakom čase majú podať ďalšie očkovacie látky podávané injekčne, musia sa podať do rôznych miest a prednostne do rôznych končatín.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii údaje o použití FSME-IMMUN 0,5 ml Injekčná suspenzia u gravidných žien.


Laktácia

Nie je známe, či FSME-IMMUN 0,5 ml Injekčná suspenzia alebo jej metabolity sú vylučované do materského mlieka.


Z tohto dôvodu sa má FSME-IMMUN 0,5 ml Injekčná suspenzia podať počas gravidity a dojčiacim ženám len vtedy, ak sa to považuje za naliehavé pre dosiahnutie ochrany pred infekciou TBE a po starostlivom zvážení rizika a prínosov.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Nie je pravdepodobné, že by FSME-IMMUN 0,5 ml Injekčná suspenzia mala vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Musí sa však vziať do úvahy, že sa môže vyskytnúť porucha videnia alebo závrat.


4.8 Nežiaduce účinky


Frekvencie v nižšie uvedenej tabuľke sú na očkovanie a boli vypočítané na základe súhrnnej analýzy nežiaducich účinkov zo 7 klinických štúdiách s FSME-IMMUN 0,5 ml (2,4 mg) u osôb vo veku 16 až 65 rokov, ktoré dostali 3 dávky (3512 subjektov po prvom očkovaní, 3477 po druhom očkovaní, a 3274 po treťom očkovaní).

NÚ uvedené v tejto časti sú uvedené podľa odporúčaného pravidla pre určenie frekvencie.


Veľmi časté (≥ 1/10)

Časté (≥ 1/100 a < 1/10)

Menej časté (1/1 000 a <1/100)

Zriedkavé (1/10 000 až <1/1 000)

Veľmi zriedkavé (<1/10 000)


Nežiaduce účinky z klinických štúdií


Trieda orgánových systémov

Frekvencia

Veľmi časté:


Časté:


Menej časté:


Zriedkavé:


Poruchy krvi a lymfatického systémuLymfadenopatia


Poruchy imunitného systému
Precitlivenosť

Poruchy nervového systému


Bolesť hlavy


Somnolencia

Poruchy ucha a labyrintu
Vertigo 1

Poruchy gastrointesti-nálneho traktu


Nauzea

Vracanie

Hnačka

Bolesť brucha


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva


Myalgia

ArtralgiaCelkové poruchy a reakcie v mieste podania

Reakcie v mieste vpichu, napr. bolesť v mieste vpichu

Únava

Malátnosť

Pyrexia

Krvácanie v mieste vpichu


Reakcie v mieste vpichu ako sú:

Erytém

Stvrdnutie

Opuch

Pruritus

Parestézia

Teplo


1Frekvencia výskytu vertiga je založená na počte záznamov po prvej dávke (n=3512). Po podaní druhej alebo tretej dávky vertigo nebolo zaznamenané.


Nežiaduce účinky z post-marketingového sledovania

Nasledujúce nežiaduce účinky boli hlásené z post-marketingového sledovania.


Trieda orgánových systémov

Frekvencia*


Zriedkavé

INFEKCIE A NÁKAZY

Herpes zoster (aktivovaný u pacientov s pre-expozíciou)

PORUCHY IMUNITNÉHO SYSTÉMU

Aktivácia alebo zhoršenie autoimunitných porúch (napr. skleróza multiplex), anafylaktická reakcia

PORUCHY NERVOVÉHO SYSTÉMU

Demyelinizačné poruchy (akútna diseminovaná encefalomyelitída, Guillainov-Barrého syndróm, myelitída, transverzná myelitída), encefalitída, konvulzie, aseptická meningitída, meningizmus, sensorické abnormality a motorické dysfunkcie (ochrnutie/znecitlivenie tváre, paralýza/paréza, neuritída, hypoestézia, parestézia), neuralgia, zápal očného nervu, závrat

PORUCHY OKA

Poruchy videnia, fotofóbia, bolesť oka

PORUCHY UCHA A LABYRINTUS

Tinnitus

PORUCHY SRDCA A SRDCOVEJ ČINNOSTI

Tachykardia

PORUCHY DÝCHACEJ SÚSTAVY, HRUDNÍKA A MEDIASTÍNA

Dyspnoe

PORUCHY KOŽE A PODKOŽNÉHO TKANIVA

Žihľavka, vyrážka (erytematózna, maculárno-papulárna), pruritus, dermatitída, erytém, hyperhidróza

PORUCHY KOSTROVEJ A SVALOVEJ SÚSTAVY A SPOJIVOVÉHO TKANIVA

Bolesť chrbta, opuch kĺbov, bolesť šije, muskuloskeletálna stuhnutosť (vrátane stuhnutosti šije), bolesť v končatinách

CELKOVÉ PORUCHY A REAKCIE V MIESTE VPICHU

Poruchy chôdze, triaška, ochorenie podobné chrípke, asténia, edém, zhoršenie pohyblivosti kĺbu v blízkosti miesta vpichu ako bolesť kĺbu, uzlina alebo zápal

*Horná hranica 95%-ného intervalu spoľahlivosti frekvencie udalosti bola vypočítaná s 3/n, kde n je počet subjektov zahrnutých vo všetkých klinických štúdiách s FSME-IMMUN 0,5 ml. Preto vypočítaná frekvencia „zriedkavé“ predstavuje teoretickú maximálnu frekvenciu týchto udalostí.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Neboli hlásené žiadne prípady predávkovania. Vzhľadom k baleniu očkovacej látky však náhodné predávkovanie, pokiaľ ide o objem, je nepravdepodobné.5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: očkovacie látky proti encefalitíde, ATC kód: J07 BA01


Farmakodynamický účinok lieku pozostáva z navodenia dostatočne vysokej koncentrácie protilátok proti TBE, ktorá poskytuje ochranu pred vírusom TBE.


Miera ochrany očkovacích látok proti TBE predošlej generácie sa určila počas nepretržitého pozorovania, ktoré sa vykonáva medzi celkovou rakúskou populáciou od roku 1984. V tomto pozorovaní bola vypočítaná miera ochrany nad 90% po druhom očkovaní a nad 97% po ukončení základnej očkovacej schémy (3 dávky). Na základe následného pozorovania vykonaného medzi celkovou rakúskou populáciou v rokoch 2000 až 2006 sa vypočítala 99% miera ochrany bez štatisticky významného rozdielu medzi vekovými skupinami u pravidelne očkovaných jedincov. Miera ochrany je minimálne rovnako vysoká po podaní prvých dvoch dávok očkovacej látky, a to pri obvyklej aj zrýchlenej schéme, t.j. pred ukončením základnej očkovacej schémy podaním tretej dávky očkovacej látky. U pacientov so záznamom nepravidelného očkovania je miera ochrany významne nižšia.

V klinických štúdiách s FSME-IMMUN 0,5 ml Injekčnou suspenziou bola séropozitivita definovaná ako hodnota ELISA >126 VIE U/ml alebo titre 10 v neutralizačnom teste (NT). Súhrnná miera séropozitivity stanovená pomocou ELISA a NT 21 dní po podaní druhej dávky očkovacej látky a po podaní tretích dávok očkovacej látky pri obvyklej a zrýchlenej schéme imunizácie sú uvedené v tabuľke 1 a 2.


Tabuľka 1: Obvyklá schéma imunizácie, súhrnná miera séropozitivity 1stanovená pomocou ELISA a NT u jedincov vo veku16-65 rokov


ELISA2

NT2

Dávka

2.

3.

2.

3.

Miera séropozitivity1,%

(n/N)

87,5

(420/480)

98,7

(825/836)

94,8

(330/348)

99,4

(714/718)

1- hodnotená po 21 dňoch po každej dávke

2- hraničná hodnota séropozitivity: ELISA >126 VIE U/ml; NT ≥ 1:10


Tabuľka 2: Rýchla schéma imunizácie, súhrnná miera séropozitivity 1stanovená pomocou ELISA a NT


ELISA2

NT2

Dávka

2.

3.

2.

3.

Miera séropozitivity jedincov vo veku 16-49 rokov, % (n/N)

86,6

(168/194)

99,4

(176/177)

97,4

(189/194)

100,0

(177/177)

Miera séropozitivity jedincov vo veku ≥ 50 rokov, % (n/N)

72,3

(125/173)

96,3

(155/161)

89,0

(154/173)

98,8

(159/161)

1- hodnotená po 21 dňoch po každej dávke

2- hraničná hodnota séropozitivity: ELISA >126 VIE U/ml; NT ≥ 1:10


Najvyššie miery séropozitivity stanovené pomocou ELISA a NT sa v oboch vekových skupinách dosiahli po podaní tretej dávky. Z tohto dôvodu je potrebné ukončenie základnej očkovacej schémy troch dávok, aby sa dosiahli ochranné hladiny protilátok takmer u všetkých zaočkovaných.


Po zrýchlenej imunizácii s FSME-IMMUN 0,5 ml sa dosiahli vysoké miery séropozitivity stanovené pomocou NT už 14 dní po druhom podaní očkovacej látky (89,3 %) a 7 dní po treťom podaní očkovacej látky (91,7 %).


Výsledky z následne uskutočnenej štúdie, ktorá skúmala pretrvávanie protilátok proti TBE, podporujú potrebu prvého preočkovania najneskôr po troch rokoch po základnej imunizácii. U dospelých vo veku do 50 rokov séropozitivita stanovená pomocou NT zostala vysoká až 5 rokov po prvom preočkovaní (94,3 %), iba mierny pokles séropozitivity (> 90,2 %) bol pozorovaný u pacientov vo veku 50 -60 rokov podporujúc 5-ročný interval na ďalšie následné preočkovanie po prvom preočkovaní u pacientov mladších ako 60 rokov.

Očkovanie s FSME-IMMUN navodzuje štatisticky ekvivalentné titre neutralizujúcich protilátok proti európskym, sibírskym kmeňom vírusu TBE, a kmeňov z ďalekého východu. V publikovaných klinických štúdiách boli vyvolané významné hladiny skrížených protilátok proti vírusu omskej hemoragickej horúčky, ale titre boli nižšie ako proti podtypom vírusu TBE.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Neaplikovateľné.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Ľudský albumín

Chlorid sodný

Dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného

Dihydrogenfosforečnan draselný

Voda na injekciu

Sacharóza

Hydratovaný hydroxid hlinitý.


6.2 Inkompatibility


Nevykonali sa štúdie inkompatibility, preto sa FSME-IMMUN 0,5 ml Injekčná suspenzia nesmie miešať s inými liekmi.


6.3 Čas použiteľnosti


30 mesiacov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v chladničke (2°C - 8°C). Injekčnú striekačku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom. Neuchovávajte v mrazničke.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


0,5 ml suspenzie v naplnenej injekčnej striekačke (sklo typu I) s gumovým uzáverom (halogénbutylováguma), dostupná s alebo bez pripojenej ihly. Obal môže obsahovať latex (viď časť 4.4). Veľkosti balenia po 1, 10, 20 a 100.

Balenie Tip Cap (naplnená injekčná striekačka bez pripojenej ihly) môže obsahovať až dve ihly rôznej veľkosti. Všetky ihly sú sterilné a určené len na jednorazové použitie.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Pred podaním musí očkovacia látka dosiahnuť izbovú teplotu. Pred podaním dobre pretrepte, aby sa suspenzia očkovacej látky dôkladne premiešala. Po pretrepaní je FSME-IMMUN 0,5 ml Injekčná suspenzia sivobiela, opaleskujúca homogénna suspenzia. Pred podaním sa očkovacia látka musí opticky skontrolovať na prítomnosť cudzorodých častíc a/alebo zmenu fyzikálneho vzhľadu. V prípade ich výskytu sa očkovacia látka nesmie použiť.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnými odporúčaniami.


Kryt ihly odstráňte nasledovným spôsobom:

 1. Uchopte injekčnú striekačku v dolnej časti krytu ihly, fixovaného na sklenenú časť.

 2. Druhou rukou uchopte hornú časť krytu ihly medzi palec a ukazovák a otočte tak, aby sa zlomil spoj (skontrolujte či je odlomené).

3. Pohybom smerom nahor odstráňte oddelenú časť krytu ihly.

Po odstránení krytu ihly sa musí FSME-IMMUN 0,5 ml Injekčná suspenzia okamžite použiť.


Aby nedošlo k strate sterility a/alebo upchatiu ihly, striekačka sa nesmie nechať bez ochranného krytu dlhšiu dobu. Preto sa má ochranný kryt ihly odstrániť až po pretrepaní a bezprostredne pred použitím.


Informácia pre podanie striekačkou bez pripojenej ihly:

Po odstránení ochranného krytu striekačky ihneď pripojte ihlu a pred podaním odstráňte ochranný kryt ihly. V prípade, že ihla bola pripojená k striekačke, vakcína musí byť okamžite podaná.

Lekár má zdokumentovať podanie očkovacej látky a zaznamenať číslo šarže. Oddeliteľný štítok na zdokumentovanie je priložený ku každej naplnenej injekčnej striekačke.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii


PFIZER EU PFE MA EEIG

Pfizer, Ramsgate Road,

Sandwich, Kent, CT13 9NJ,

Spojené kráľovstvo


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


59/0466/05-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie:16.01.2006

Dátum posledného predĺženia registrácie: 28.02.2007


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Apríl 2015


9

FSME-IMMUN 0,5 ml Injekčná suspenzia