+ ipil.sk

Fucidin masťPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


Fucidinmasť

20 mg/1 g dermálna masť


sodná soľ kyseliny fusidovej


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika, alebo zdravotnú sestru.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika, alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je Fucidin masť a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Fucidin masť

 3. Ako používať Fucidin masť

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Fucidin masť

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Fucidin masť a na čo sa používa


Fucidin krém obsahuje sodnú soľ kyseliny fusidovej. Antibakteriálny účinok kyseliny fusidovej a jej solí je založený na zastavení rastu a spomalení množenia mnohých baktérií.Fucidin masť sa používa na liečbu povrchových kožných zápalov spôsobených baktériami.


 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Fucidin masť


Nepoužívajte Fucidin masť

 • ak ste alergický na sodnú soľ kyseliny fusidovej alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).


Upozornenia a opatrenia

Vyhnite sa dlhodobému alebo opakovanému používaniu Fucidin masti, pretože môže dôjsť k zníženiu jeho účinku proti baktériám (bakteriálna rezistencia).

Ak Fucidin masť používate na tvár, dbajte na to, aby ste masť nenaniesli do očí, pretože pomocné látky nachádzajúce sa v masti môžu vyvolať podráždenie očných spojoviek.

Predtým, ako začnete používať Fucidin krém, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.


Iné lieky a Fucidinmasť

Nie je známe žiadne vzájomné pôsobenie Fucidinmasti s inými liekmi, napriek tomu nenanášajte na rovnaké miesta iné lieky pôsobiace na kožu.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek. Ak dojčíte, nenanášajte masť priamo na bradavky a do ich blízkeho okolia.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Fucidinmasť nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


Fucidinmasť obsahuje butylhydroxytoluén,cetylalkohol a vosk z ovčej vlny (lanolín).

Tieto pomocné látky môžu spôsobiť miestne kožné reakcie (napr. kontaktný zápal kože) a butylhydroxytoluén (E321) môže spôsobiť podráždenie očí a slizníc. Fucidin krém sa má nanášať v blízkostí očí so zvýšenou opatrnosťou.


 1. Ako používať Fucidin krém


Vždy používajte tento liekpresne tak, ako vám povedal váš lekáralebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Fucidin masť sa nanáša na postihnuté miesta na koži 2-krát až 3-krát denne, zvyčajne počas 7 dní.

Fucidin masť smú používať dospelý, dospievajúci aj deti


Ak použijete viac Fucidinmasti, ako máte

Pri predávkovaní alebo náhodnom požití lieku dieťaťom sa poraďte s lekárom.


Ak zabudnete použiť Fucidinmasť

Nepoužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


 1. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Boli zaznamenané nasledujúce vedľajšie účinky po použití Fucidin masti:


Menej časté (postihujú menej ako 1 zo 100 osôb):

kontakný zápal kože (kontaktná dermatitída)

vyrážka

svrbenie

začervenanie (erytém)

bolesť v mieste podania (vrátane pocitu pálenia kože)

podráždenie v mieste podania


Zriedkavé (postihujú menej ako 1 zo 1 000 osôb):

reakcie z precitlivenosti

zápal očných spojoviek

opuch podkožného tkaniva (angioedém)

žihľavka

tvorba pľuzgierov


Ďalšie vedľajšie účinky u detí a dospievajúcich

U detí sa očakávajú podobné vedľajšie účinky ako u dospelých.


.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


 1. Ako uchovávať Fucidin masť


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale a tube po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


 1. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Fucidin masť obsahuje


 • Liečivo je sodná soľ kyseliny fusidovej 20 mg v 1 grame masti (2 %).

 • Ďalšie zložky sú: lanolín (vosk z ovčej vlny), cetylalkohol, tekutý parafín, biela vazelína, butylhydroxytoluén (E321) a alfa-tokoferol.


Ako vyzerá Fucidin masť a obsah balenia


Fucidin masťje číra až slabo žltá masť. Je balený v hliníkovej tube s uzáverom z polypropylénu a v škatuľke.

Veľkosť balenia: 5 g, 15 g alebo 30 g


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

LEO Pharma A/S

Industriparken 55

DK-2750

Ballerup

Dánsko


Výrobca

LEO Laboratories Ltd (LEO Pharma)

Crumlin

Dublin 12

Írsko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v decembri 2014.


Fucidin masť

Súhrn údajov o liekuSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU


Fucidinmasť

20 mg/1 g dermálna masť


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jeden gram masti obsahuje 20 mg sodnej soli kyseliny fusidovej (2 %).


Pomocné látky so známym účinkom: cetylakohol, vosk z ovčej vlny (lanolín), butylhydroxytoluén (E321)


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Dermálna masť

Číra až slabo žltá masť.


 1. Klinické údaje


 1. Terapeutické indikácie


Fucidin masť je indikovaná na liečbu kožných infekcií spôsobených mikroorganizmami citlivými na sodnú soľ kyseliny fusidovej.


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Fucidin masť sa aplikuje na postihnuté miesta na koži 2-3-krát denne, zvyčajne počas 7 dní. Môže sa používať s obväzom alebo bez neho.


 1. Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvekz pomocných látok uvedených v časti 6.1.


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pri topickom používaní Fucidinu bola hlásená bakteriálna rezistencia na Staphylococcus aureus. Rovnako ako pri iných antibiotikách nadmerné alebo opakované používanie kyseliny fusidovej môže zvýšiť riziko vzniku rezistencie na antibiotiká.


Fucidin masť obsahuje cetylalkohol a vosk z ovčej vlny (lanolín) s obsahom vody. Tieto pomocné látky môžu vyvolať lokálne kožné reakcie (napr. kontaktnú dermatitídu). Fucidin masť obsahuje butylhydroxytoluén (E321), ktorý môže vyvolať lokálne kožné reakcie(napr. kontaktnú dermatitídu) alebo podráždenie očí a slizníc.


Ak sa Fucidin masť používa na tvár, má sa dbať na to, aby sa masť nenaniesla do očí, pretože pomocné látky nachádzajúce sa v masti môžu vyvolať podráždenie očných spojoviek.


 1. Liekové a iné interakcie


Neuskutočnili sa žiadne interakčné štúdie. Interakcie so systémovo podávanými liekmi sa považujú za minimálne; rovnako aj systémová absorpcia lokálne používanej Fucidin masti je zanedbateľná.


 1. Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Počas gravidity sa neočakávajú žiadne nežiaduce účinky, keďže systémová expozícia Fucidin masti po lokálnej aplikácii je zanedbateľná. Fucidin masť na lokálne použitie sa môže používať počas gravidity.


Laktácia

Neočakáva sa žiaden účinok u dojčených novorodencov/dojčiat, keďže systémová expozícia kyseline fusidovej po topickej aplikácii na malé plochy kože u dojčiacich žien je zanedbateľná. Fucidin masť sa môže používať počas laktácie, ale neodporúča sa aplikovať na prsníky.

.

Fertilita

K dispozícii nie sú žiadne klinické štúdie s Fucidin masťou používanou lokálne vo vzťahu k fertilite.


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Fucidin masť aplikovaná lokálne nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


 1. Nežiaduce účinky


Odhad frekvencie nežiaducich účinkov je založený na spoločnej analýze údajov získaných z klinických štúdií a spontánnych hlásení.


Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie počas liečby sú rôzne kožné reakcie, ako sú pruritus a vyrážka, ďalej reakcie v mieste aplikácie, ako sú, bolesť a podráždenie, ktoré sa vyskytli u menej ako 1 % pacientov.


Hlásené boli hypersenzitivita a angioedém.


Nežiaduce účinky sú uvedené podľa klasifikácie tried orgánových systémov MedDRA a jednotlivé nežiaduce účinky sú uvedené počínajúc najčastejšie hlásenými. V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.


Veľmi časté ≥1/10

Časté ≥1/100 and <1/10

Menej časté ≥1/1 000 and <1/100

Zriedkavé ≥1/10 000 and <1/1 000

Veľmi zriedkavé <1/10 000


Poruchy imunitného systému

Zriedkavé

Hypersenzitivita

Poruchy oka

Zriedkavé

Konjuktivitída

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté


Dermatitída (vrátane kontaktnej dermatitídy, ekzém)

Vyrážka*

Pruritus

Erytém

Zriedkavé

Angioedém

Urtikária

Pľuzgier

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Menej časté

Bolesť v mieste podania (vrátane pocitu pálenia kože)

Podráždenie v mieste podania

*Hlásili sa rôzne typy reakcií ako sú vyrážka erytematózna, pustulózna, vezikulárna, makulopapulárna a papulárna. Vyskytla sa aj generalizovaná vyrážka.


Pediatrická populácia

U detí sa očakávapodobný bezpečnostný profil ako u dospelých.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


 1. Predávkovanie


Predávkovanie je nepravdepodobné.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Antibiotiká a chemoterapeutiká používané v dermatológii, antibiotiká na lokálne použitie, ATC kód: D06AX01


Antibakteriálny účinok kyseliny fusidovej a jej solí je založený na inhibícii syntézy bakteriálnych proteínov, čo vedie k deštrukcii bakteriálnej bunkovej steny.

Sodná soľ fusidovej kyseliny je účinná proti množstvu grampozitívnych baktérií a niektorým gramnegatívnym kokom. Nie je účinná proti väčšine gramnegatívnych baktérií a proti hubám.

Časté kožné patogény ako Staphylococcus aureusa Corynebacterium sp.sú veľmi citlivé. Väčšina kmeňov S. epidermidis, ako aj Clostridium sp., je taktiež veľmi citlivá. Priemerne citlivé sú streptokoky.

Skrížená rezistencia medzi sodnou soľou kyseliny fusidovej a inými klinicky používanými antibiotikami nebola pozorovaná.


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Štúdie in vitroukázali, že sodná soľ kyseliny fusidovej penetruje cez intaktnú kožu. Stupeň penetrácie je závislý čiastočne od expozície a čiastočne od stavu kože. Sodná soľ kyseliny fusidovej je vylučovaná hlavne formou žlče, len malé množstvo sa vylučuje močom.


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


Nie sú dostupné žiadne ďaľšie údaje potrebné pre predpisujúceho lekára, s výnimkou tých, ktoré už boli uvedené v iných častiach.


 1. FARMCEUTICKÉ ÚDAJE


 1. Zoznam pomocných látok


Lanolín (vosk z ovčej vlny)

Cetylalkohol

Tekutý parafín

Biela vazelína

Butylhydroxytoluén (E321)

Alfa-tokoferol


 1. Inkompatibility


V súčasnosti nie sú známe žiadne inkompatibility.


 1. Čas použiteľnosti


3 roky


 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.


 1. Druh obalu a obsah balenia


Lakovaná hliníková tuba s polyetylénovým uzáverom so závitom, papierová škatuľka

Veľkosť balenia: 5 g, 15 g alebo 30 g

Na trh nemusia byť uvedenévšetky veľkosti balenia.


 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a zaobchádzania s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


LEO Pharma A/S

Industriparken 55

DK-2750 Ballerup

Dánsko


 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


46/0077/03-S


 1. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 23. marec 2003

Dátum predĺženia registrácie: 07. marec 2008


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


12/2014

Fucidin masť