+ ipil.sk

FULLHALE 25 mikrogramov/125 mikrogramov/dávka inhalačná suspenzia v tlakovom obalePríbalový leták

Príloha č. 3 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/65593 - Z1B

Príloha č. 3 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/02305 - Z1B


Písomná informácia pre používateľa


FULLHALE 25 mikrogramov/125 mikrogramov/dávka inhalačná suspenzia v tlakovom obale

FULLHALE 25mikrogramov/250 mikrogramov/dávka inhalačná suspenzia v tlakovom obale


Salmeterol/flutikazónpropionát


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

- Tento liek bol predpísaný iba vám.Nedávajte ho nikomu inému.Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:


 1. Čo je FULLHALE a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete FULLHALE

 3. Ako používať FULLHALE

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať FULLHALE

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je FULLHALE a na čo sa používa


FULLHALE obsahuje dve liečivá, salmeterol a flutikazónpropionát:

 • Salmeterol je dlhodobo pôsobiace bronchodilatancium. Bronchodilatanciá pomáhajú udržiavať dýchacie cesty v pľúcach otvorené. Tým uľahčujú prúdenie vzduchu do pľúc a z pľúc. Účinky trvajú najmenej 12 hodín.

 • Flutikazónpropionát je kortikosteroid, ktorý znižuje opuch a podráždenie v pľúcach.


Lekár vám predpísal tento liek, pretože pomôže zabrániť dýchacím problémom, ako je astma.

FULLHALE musíte používať každý deň podľa pokynov vášho lekára. To zaistí, aby liek správne účinkoval a udržiaval vašu astmu pod kontrolou.


FULLHALE pomáha predchádzať záchvatom dýchavičnosti a piskotu. Neúčinkuje však v čase, keď dýchavičnosť alebo piskot už máte. V takom prípade musíte použiť rýchlo pôsobiaci „záchranný“ liek, napríklad salbutamol.


 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete FULLHALE


NepoužívajteFULLHALE:

ak ste alergický na salmeterol alebo flutikazónpropionát alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať FULLHALE, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. Váš lekár bude dohliadať na vašu liečbu dôslednejšie, ak máte iné ochorenia, ako napríklad:


 • srdcové ochorenie, zahŕňajúce nepravidelný alebo rýchly tep srdca,

 • zvýšenú činnosť štítnej žľazy,

 • vysoký krvný tlak,

 • cukrovku (FULLHALE môže zvýšiť hladinu cukru v krvi),

 • nízku hladinu draslíka v krvi,

 • máte alebo ste v minulosti mali tuberkulózu (TB).

Ak ste niekedy mali alebo v súčasnosti máte niektoré z týchto ochorení, povedzte to svojmu lekárovi skôr, ako použijete FULLHALE.

Iné lieky a FULLHALE

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. To zahŕňa lieky proti astme, ale aj akékoľvek lieky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis. Užívanie niektorých liekov spolu s FULLHALE nemusí byť totiž vhodné.


Ak užívate nasledujúce lieky, povedzte to svojmu lekárovi predtým, ako začnete používať FULLHALE:

 • betablokátory (ako je atenolol, propranolol, sotalol). Betablokátory sa najčastejšie používajú na liečbu vysokého krvného tlaku alebo iných ochorení srdca a ciev.

 • protivírusové a protiplesňové lieky (ako je ritonavir, ketokonazol a itrakonazol). Niektoré z týchto liekov môžu zvýšiť množstvo flutikazónpropionátu alebo salmeterolu vo vašej krvi. Tým môžu zvýšiť riziko vzniku vedľajších účinkov spojených s FULLHALE, vrátane nepravidelného tepu srdca, alebo môžu vedľajšie účinky zhoršiť.

 • kortikosteroidy (vo forme tabliet alebo injekcie). Ak ste takéto lieky užívali v poslednom čase, môže to zvýšiť riziko, že vaše nadobličky nebudú správne pracovať.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná, alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Nie je pravdepodobné, že FULLHALE bude mať vplyv na vašu schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


3. Ako používať FULLHALE


Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Dospelí a dospievajúci vo veku 12 rokov a starší

 • FULLHALE 25 μg/125 μg/dávka – 2 inhalácie dvakrát denne

 • FULLHALE 25 μg/250 μg/dávka - 2 inhalácie dvakrát denne


Použitie u detí a dospievajúcich


FULLHALE 25 μg/125 μga 25 μg/250 μg

sa neodporúča používať u detí mladších ako 12 rokov.


Dávkovanie má byť nastavené na najnižšiu dávku, pri ktorej je zaistená účinná a stála kontrola príznakov.


Keď je zaistené udržiavanie kontroly príznakov najnižšou silou FULLHALE (25 μg/125 μg), môže nasledovať ďalší krok, ktorým je prevedenie na iný dostupný liek s obsahom salmeterolu a flutikazónpropionátu s nižšou silou (25 μg/50 μg).


Je veľmi dôležité, aby ste sa riadili pokynmi vášho lekára o tom, koľko inhalácií máte užívať a ako často máte užívať váš liek.


Ak používate FULLHALE na astmu, váš lekár bude pravidelne kontrolovať vaše príznaky.


Ak sa vaša astma alebo dýchanie zhorší, okamžite to povedzte svojmu lekárovi. Možno zistíte, že máte piskot častejšie, že máte častejšie pocit zvierania na hrudníku alebo že potrebujete častejšie používať váš rýchlo pôsobiaci „záchranný“ liek. Ak dôjde k niečomu z vyššie uvedeného, stále pokračujte v používaní FULLHALE, ale nezvyšujte počet užívaných inhalácií. Možno sa vaše pľúcne ochorenie zhoršuje a váš stav sa môže vážne skomplikovať. Navštívte svojho lekára, pretože môžete potrebovať ďalšiu liečbu.


Pokyny na použitie

Váš lekár, zdravotná sestra alebo lekárnik vám musí ukázať, ako používať inhalátor. Občas musia skontrolovať, ako ho používate. Keď nebudete používať FULLHALE správne alebo v predpísanej dávke, nebude mať na vašu astmu taký účinok, aký má mať.

Liek je v natlakovanej liekovke v plastovom obale s náustkom.

Pred inhalátorom sa nachádza indikátor, ktorý vás informuje o počte zostávajúcich dávok. Pri používaní sa indikátor dávok počas piatich až siedmich inhalácií zvyčajne otočí smerom k nasledujúcemu nižšiemu číslu. Indikátor dávok zobrazí približný počet inhalácií zostávajúcich v inhalátore.

Dávajte pozor, aby vám inhalátor nespadol, keďže to môže spôsobiť zníženie počtu dávok na indikátore.


Testovanie vášho inhalátora


1. Pred prvým použitím inhalátora vyskúšajte, či funguje.Odstráňte kryt z náustka tak, že jemne stlačíte strany krytupalcom a ukazovákom a potiahnete.


2. Aby ste sa uistili, že inhalátor funguje, ako má, riadne ním potraste, náustok namierte smerom od vás a stlačte nádobu, aby ste vystrekli štyri inhalácie do vzduchu. Indikátor dávky ukáže číslo ‚120‘, ktoré označuje počet inhalácií v inhalátore. Ak sa inhalátor nepoužíval dlhšie ako jeden týždeň,inhalátorom dobre potraste a streknite dve inhalácie lieku do vzduchu.

Používanie vášho inhalátora

Tesne pred použitím inhalátora je dôležité začať dýchať tak pomaly, ako je to len možné.


 1. Pri používaní inhalátora stojte alebo seďte vzpriamene.

 2. Odstráňte kryt z náustka. Skontrolujte, že vnútorná a vonkajšia strana inhalátora vrátane náustka sú čisté a nie sú na nich častice (obrázok A). 1. Inhalátorom štyri- až päťkrát potraste, aby ste sa uistili, že sa odstránili akékoľvek voľné častice a že obsah inhalátora sa rovnomerne premiešal (obrázok B).


 1. Držte inhalátor vzpriamene tak, že palec máte položený na spodnej časti pod náustkom. Vydýchnite čo najviac, ako je to možné bez námahy (obrázok C).

mornSTzVI5Qh7IVyTOHnoqVanojG4T6UbeZ2Jt51hTEurR5TWyNYKO2Fvyzc/MZjb54nebCQY8v5q/MLXyx8/pfPKV+xN/CD+wmxss+30wvkEtbMGaBzEh0BDSCmvMBHaglJAB0FlsROXEx088wN/uwcfulmbbL32HmOn3wKSfVf99VUCWK4X371JToNa2FensSPGHUEB7OQnKPnXQK74iOd6cheBbZxov6Rb0R2f+xDG+OFQSefjYocV7vb4CeBtqvpM4l4YV03nxsRdoaqsWU0u1bxUdHcIuhPbrvzpuVBx4xL47r4Bpemw432trF3bMMwoBIi7xGwB+I90EPLWtkxiOPcxTno1cKjAu+6XLacKqsM+J9V1sRxxcR3nwTm+ujWsf4/dtVPaZtKgTPfZ/b1U98RD42CwdMz1kRx6fulFt3Sn9QeZPjj/652fF+7/bCgQW3e9rcMT4UzP2Q6e9xceyiCe4ifIevIX4f0ttHbhyaHdEAasnDgacjCgachCweehiwceBqycODp/wFnAHQd7d/jfQAAAABJRU5ErkJggg==" name="Obrázek3" align="bottom" width="127" height="83" border= "0">

 1. Vložte náustok do úst medzi zuby. Pritlačte k nemu pery, ale nezahryznite do neho. (obrázok D).

 1. Nadýchnite sa cez ústa. Ihneď potom, ako začnete vdychovať cez ústa, inhalátor zvrchu stlačte, aby sa uvoľnila dávka lieku. Zároveň stále plynulo a hlboko vdychujte (obrázok D).

 2. Zadržte dych, vyberte inhalátor z úst a dajte prst preč z hornej časti inhalátora. Zadržiavajte dych niekoľko sekúnd tak dlho, ako je to možné bez námahy (obrázok E).

 1. Medzi jednotlivými inhaláciami počkajte asi pol minúty, kým zopakujete kroky 3 až 7.

 2. Potom si vypláchnite ústa vodou a vypľujte ju. To pomôže zabrániť vzniku kandidózy v ústach a zachrípnutiu.

10. Ihneď po použití vždy nasaďte kryt na náustok, aby sa dnu nedostal prach. Kryt na náustku je správne nasadený, keď ‚zacvakne‘ do správnej polohy. Ak nezacvakne do správnej polohy, otočte krytom náustku na opačnú stranu a skúste to znova. Nepoužívajte príliš veľkú silu.


Ak sa vám používanie inhalátora zdá ťažké, môžete použiť inhalačné nadstavce ako Volumatic alebo AeroChamber Plus či iné inhalačné nadstavce (podľa národných odporúčaní). Obráťte sa na svojho lekára, zdravotnú sestru alebo lekárnika predtým, ako prvýkrát použijete inhalačný nadstavec alebo keď ho budete potrebovať zmeniť.


Ďalšie balenie máte dostať, keď indikátor ukáže číslo ‚40‘ a farba na indikátore dávok sa zmení zo zelenej na červenú. Keď indikátor ukáže ‚0‘, prestaňte ho používať, pretože v zariadení nemusela zostať plná dávka inhalácie. Nikdy sa nepokúšajte počet na indikátore meniť ani sa nepokúšajte oddeliť indikátor od dávkovača. Indikátor nie je možné znovu nastaviť, je trvalo pripojený k dávkovaču.

Čistenie inhalátora

Aby sa vám inhalátor neupchal, je dôležité ho čistiť aspoň jedenkrát týždenne.

Pri čistení inhalátora:

 • Odstráňte kryt náustka.

 • Nikdy nevyberajte kovovú nádobku z plastového obalu.

Poutierajte náustok zvonka a zvnútra suchou handričkou alebo papierovým obrúskom.

 • Nasaďte kryt späť na náustok. Kryt na náustku je správne nasadený vtedy, keď zacvakne do správnej polohy. Ak nezacvakne do správnej polohy, otočte krytom náustka na opačnú stranu a skúste to znova. Nepoužívajte príliš veľkú silu.


Nedávajte kovovú nádobku do vody.


Ak použijete viac FULLHALE, ako máte

Je dôležité, aby ste inhalátor používali podľa pokynov. Ak náhodou použijete väčšiu dávku, ako máte, informujte o tom čo najskôr svojho lekára alebo lekárnika. Môžete spozorovať, že vám srdce bije rýchlejšie ako zvyčajne a že ste rozochvený. Môžete mať aj bolesť hlavy, svalovú slabosť a bolestivé kĺby.


Ak dlhodobo používate väčšie dávky, musíte sa poradiť so svojím lekárom alebo lekárnikom. Väčšie dávky FULLHALE môžu totiž znížiť množstvo steroidných hormónov, ktoré sa tvoria v nadobličkách.


Ak zabudnete použiť FULLHALE

Ak zabudnete použiť váš inhalátor, užite nasledujúcu dávku v čase, keď bola pôvodne naplánovaná. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete používať FULLHALE

Je veľmi dôležité, aby ste FULLHALE užívali každý deň podľa pokynov. Užívajte ho stále, pokiaľ vám váš lekár nepovie, aby ste ho prestali užívať. Neprestaňte liek užívať ani neznížte vašu dávku FULLHALE náhle. Môže to zhoršiť vaše dýchacie problémy a veľmi zriedkavo sa môžu vyskytnúť vedľajšie účinky.


Tieto zahŕňajú:

 • bolesť žalúdka,

 • únavu a nechutenstvo,

 • nevoľnosť a hnačku,

 • zníženie telesnej hmotnosti,

 • bolesť hlavy alebo ospalosť,

 • nízke hladiny draslíka v krvi,

 • nízky krvný tlak a záchvaty kŕčov.

Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa podobné vedľajšie účinky môžu vyskytnúť aj vtedy, ak dostanete infekciu alebo ak budete vystavený extrémnemu stresu (napr. po závažnej nehode alebo ak podstúpite operáciu).


Aby sa zabránilo vzniku týchto príznakov, váš lekár vám môže predpísať ďalšie kortikosteroidy (napr. prednizolón).

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa používania tohto inhalátora, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Aby sa znížila pravdepodobnosť vzniku vedľajších účinkov, váš lekár vám predpíše najnižšiu dávku FULLHALE, ktorá bude udržiavať vašu astmu pod kontrolou.


Alergické reakcie: môžete spozorovať, že vaše dýchanie sa po použití FULLHALE náhle zhorší. Môžete mať silný piskot a kašeľ. Môžete spozorovať aj svrbenie a opuch (zvyčajne tváre, pier, jazyka alebo hrdla). Ak sa u vás vyskytnú tieto účinky alebo ak sa vyskytnú náhle po použití FULLHALE, okamžite to povedzte svojmu lekárovi. Alergické reakcie na FULLHALE sú menej časté (vyskytujú sa u menej ako 1 osoby zo 100).


Nižšie sú uvedené ďalšie vedľajšie účinky:

Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb)

 • bolesť hlavy – pri pokračujúcej liečbe zvyčajne ustúpi,

 • u pacientov s CHOCHP bol hlásený zvýšený počet nachladnutí.


Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)

 • kandidóza (bolestivé krémovožlté vyvýšené škvrny) ústnej dutiny a hrdla. Taktiež bolestivý jazyk a zachrípnutý hlas. Môže pomôcť vypláchnutie úst vodou a vypľutie vody okamžite po užití každej inhalácie. Váš lekár vám môže predpísať protiplesňový liek na liečbu kandidózy.

 • bolestivé, opuchnuté kĺby a svalová bolesť,

 • svalové kŕče.


U pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (CHOCHP) boli hlásené aj nasledujúce vedľajšie účinky:

 • zápal pľúc a zápal priedušiek (infekcia pľúc). Povedzte svojmu lekárovi, ak spozorujete akýkoľvek z nasledujúcich príznakov: zvýšená tvorba hlienu, zmena farby hlienu, horúčka, triaška, zhoršený kašeľ, zhoršené dýchacie problémy.

 • podráždenie hrdla. Môže pomôcť vypláchnutie úst vodou a vypľutie vody okamžite po užití každej inhalácie.

 • tvorba krvných podliatin a zlomeniny,

 • zápal prínosových dutín (pocit napätia alebo plnosti v nose, lícach a za očami, niekedy s pulzujúcou bolesťou),

 • zníženie množstva draslíka v krvi (môžete mať nepravidelný tep srdca, svalovú slabosť, kŕče).


Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb)

 • zvýšené hladiny cukru (glukózy) v krvi (hyperglykémia). Ak máte cukrovku, môže byť potrebné častejšie sledovanie krvného cukru a pravdepodobne úprava vašej zvyčajnej diabetickej liečby.

 • zakalenie rohovky v oku (sivý zákal, katarakta),

 • veľmi rýchly tep srdca (tachykardia),

 • pocit rozochvenosti a rýchly alebo nepravidelný tep srdca (palpitácie) ‑ zvyčajne nie sú škodlivé a ich výskyt sa pri pokračujúcej liečbe zníži,

 • bolesť v hrudníku,

 • pocit nepokoja (tento účinok sa vyskytuje hlavne u detí),

 • poruchy spánku,

 • vyrážka.


Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb)


 • dýchacie ťažkosti alebo piskot, ktoré sa zhoršia okamžite po použití FULLHALE. Ak k tomuto dôjde, prestaňte používať váš inhalátor FULLHALE. Na uľahčenie dýchania použite váš rýchlo pôsobiaci „záchranný“ liek a okamžite to povedzte svojmu lekárovi.


 • FULLHALE môže ovplyvniť normálnu tvorbu steroidných hormónov v tele, hlavne ak dlhodobo užívate vysoké dávky. Tieto účinky zahŕňajú:

 • spomalený rast u detí a dospievajúcich,

 • rednutie kostí,

 • poškodenie očného optického nervu (glaukóm),

 • zvýšenie telesnej hmotnosti,

 • okrúhla tvár (v tvare mesiaca) (Cushingov syndróm).

Váš lekár bude pravidelne kontrolovať, či sa u vás neobjavil ktorýkoľvek z týchto vedľajších účinkov a aby sa uistil, že užívate najnižšiu dávku FULLHALE, ktorá udržiava vašu astmu pod kontrolou.


 • zmeny správania, ako je nezvyčajná aktivita a podráždenosť (tieto účinky sa vyskytujú hlavne u detí),

 • nepravidelný tep srdca alebo údery srdca navyše (arytmie). Informujte o tom svojho lekára, ale neprestaňte užívať FULLHALE, pokiaľ vám váš lekár nepovie, aby ste ho prestali užívať.


Častosť výskytu je neznáma, ale môžu sa taktiež vyskytovať:

 • depresia alebo agresivita. Výskyt týchto účinkov je pravdepodobnejší u detí. Ak sa akýkoľvek z týchto vedľajších účinkov stane závažným alebo ak sa u vás vyskytne vedľajší účinok, ktorý nie je uvedený v tejto písomnej informácii pre používateľa, informujte o tom svojho lekára alebo lekárnika.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v

Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať FULLHALE


 • Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

 • Ihneď po použití vráťte kryt náustka na miesto a pevne ho zacvaknite do správnej polohy. Nepoužívajte nadmernú silu.

 • Uchovávajte pri teplote do 30 °C. Nevystavujte teplotám presahujúcim 50 °C. Neuchovávajte FULLHALE v chlade, pretože liek nemusí účinkovať rovnako dobre.

 • Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na označení obalu a škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Kovová nádobka obsahuje tekutinu pod tlakom. Nádobku neprepichujte.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo FULLHALE obsahuje

Každá odmeraná dávka FULLHALE poskytuje:

25 mikrogramov salmeterolu (vo forme salmeterolxinafoátu) a 125 alebo 250 mikrogramovflutikazónpropionátu (uvoľneného z ventilu). To zodpovedá 21 mikrogramom salmeterolu a 110 alebo 220 mikrogramomflutikazónpropionátu uvoľneným dávkovačom (uvoľnená dávka).

 • Ďalšia zložka je norflurán (HFA 134a).


Ako vyzerá FULLHALE a obsah balenia


 • Hliníková nádobka s vhodným dávkovacím ventilom a polypropylénový dávkovač s ochrannou manžetou proti prachu s indikátorom dávky v zatavenom puzdre s vysúšadlom.

 • Jedna nádobka je naplnená na podanie 120 dávok.


Veľkosti balenia:

1, 2 (spoločné balenie 2x1) alebo 3 (spoločné balenie 3x1) nádobky obsahujúce 120 dávok.

10 (spoločné balenie 10x1)nádobiek obsahujúcich 120 dávok (iba na nemocničné použitie/použitie v lekárni)


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Cipla Europe NV

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerp

Belgicko


Výrobca

S&D Pharma CZ, spol. s r.o.

Theodor 28, 273 08

Pchery (Pharmos a.s. facility)

Česká republika


Cipla (EU) Ltd,

4th Floor, 1 Kingdom Street

London, W2 6BY

Spojené kráľovstvo


Tento liek bol registrovaný v členských štátoch EHS pod nasledujúcimi názvami:


Členský štát

states

Názov lieku

Švédsko

Salmeterol/Fluticasone Cipla 25 mikrogram/125 mikrogram/dos inhalationsspray, suspension

Salmeterol/Fluticasone Cipla 25 mikrogram/250 mikrogram/dos inhalationsspray, suspension

Nemecko

SERROFLO 25 Mikrogramm/125 Mikrogramm/Dosis Druckgasinhalation, Suspension

SERROFLO 25 Mikrogramm/250 Mikrogramm/Dosis Druckgasinhalation, Suspension


Česká

republika

FULLHALE 25 mikrogramů/125mikrogramů/dávka Suspenze k inhalaci v tlakovém obalu

FULLHALE 25 mikrogramů/250 mikrogramů/dávka Suspenze k inhalaci v tlakovém obalu

Grécko

CIPLACOMBO 25/125 μικρογραμμάρια ανά δόση εναιώρημα για εισπνοή υπό πίεση

CIPLACOMBO 25/250 μικρογραμμάρια ανά δόση εναιώρημα για εισπνοή υπό πίεση

Island

Salmeterol Fluticasone Cipla 25/125, míkróg/skammt Innúðalyf, dreifa

Salmeterol Fluticasone Cipla 25/250, míkróg/skammt Innúðalyf, dreifa

Luxembursko

SERROFLO 25/125 microgrammes per dose suspension pour inhalation en flacon pressurise

SERROFLO 25/250 microgrammes per dose suspension pour inhalation en flacon pressurise


Slovenská

republika

FULLHALE 25 mikrogramov/125 mikrogramov/dávka inhalačná suspenzia v tlakovom obale

FULLHALE 25mikrogramov/250 mikrogramov/dávka inhalačná suspenzia v tlakovom obaleTáto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná vo februári 2015.


8FULLHALE 25 mikrogramov/125 mikrogramov/dávka inhalačná suspenzia v tlakovom obale

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/65593 - Z1B

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/02305 - Z1B


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


FULLHALE 25 mikrogramov/125 mikrogramov/dávka inhalačná suspenzia v tlakovom obale

FULLHALE25 mikrogramov/250 mikrogramov/dávka inhalačná suspenzia v tlakovom obale


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá odmeraná dávka FULLHALE poskytuje:

25 mikrogramov salmeterolu (vo forme salmeterol xinafoátu) a 125 alebo 250 mikrogramovflutikazónpropionátu (uvoľneného z ventilu). To zodpovedá 21 mikrogramom salmeterolu a 110 alebo 220 mikrogramom flutikazónpropionátu uvoľneného z dávkovača (uvoľnená dávka).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Inhalačná suspenzia v tlakovom obale.


Nádoba obsahuje bielu homogénnu suspenziu.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


 1. Terapeutické indikácie


FULLHALE je indikovaný na pravidelnú liečbu astmy, keď je vhodné použiťkombinovaný liek (dlhodobo účinný beta-2-agonista a inhalačný kortikosteroid):


- u pacientov, ktorých stav nie je dostatočne kontrolovaný inhalačnými kortikosteroidmi a inhalačným krátkodobo pôsobiacim beta-2-agonistom používaným podľa potreby


alebo


- u pacientov, ktorých stav už je dostatočne kontrolovaný dvojicou preparátov, a to inhalačným kortikosteroidom aj dlhodobo pôsobiacim beta-2-agonistom.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


FULLHALE je určený iba na inhalačné použitie.


Pacienti majú byť upozornení, že na dosiahnutie optimálneho účinku sa FULLHALE musí používať každý deň, dokonca aj počas asymptomatického obdobia.

Pacienti majú byť pravidelne kontrolovaní lekárom, aby sila FULLHALE, ktorú užívajú, bola vždy optimálna a bola menená len na odporúčanie lekára. Dávka má byť titrovaná na najnižšiu možnú dávku, ktorá udrží účinnú kontrolu príznakov.


Ak budú príznaky pod kontrolou pri užívaní najnižšej sily FULLHALE (25/125 mikrogramov), v ďalšom kroku je možné prejsť na iný dostupný inhalačný liek salmeterol flutikazón nižšej sily (25/50 mikrogramov).


Pacientom sa má podávať taká sila FULLHALE, ktorá obsahuje dávku flutikazónpropionátu zodpovedajúcu závažnosti ich ochorenia.


Predpisujúci lekári si musia byť vedomí toho, že u pacientov s astmou je flutikazónpropionát rovnako účinný ako iné inhalačné steroidy v približne polovičnej mikrogramovej dennej dávke. Ak sú u niektorého pacienta potrebné dávky mimo odporúčanej schémy, je potrebné predpísať príslušné dávky beta‑agonistu a/alebo kortikosteroidu.


Odporúčané dávky:

Dospelí a dospievajúci vo veku 12 rokov a starší:

 • Dve inhalácie 25 mikrogramov salmeterolu a 125 mikrogramov flutikazónpropionátu dvakrát denne.


 • Dve inhalácie 25 mikrogramov salmeterolu a 250 mikrogramov flutikazónpropionátu dvakrát denne.

Ak nie je splnené jedno alebo dve z kritérií závažnosti astmy, nebol preukázaný jasný prínos v porovnaní so samotným inhalačným flutikazónpropionátom používaným ako počiatočná udržiavacia liečba. Vo všeobecnosti inhalačné kortikosteroidy zvyčajne zostávajú liekom prvej línie u väčšiny pacientov. FULLHALE nie je určený na počiatočnú liečbu ľahkej astmy.

Pacientom, ktorí majú ťažkosti s koordináciou stlačenia dávkovača a vdýchnutia alebo ktorí by mohli mať takéto ťažkosti, odporúča sa použiť s FULLHALE inhalačný nadstavec.


Je možné použiť inhalačné nadstavce ako napríklad Volumatic alebo AeroChamber Plus alebo iné inhalačné nadstavce (podľa národných odporúčaní). Farmakokinetické údaje po jednej dávke preukázali, že systémová expozícia salmeterolu a flutikazónpropionátu sa pri použití rôznych inhalačných nadstavcov môže meniť (pozri časť 4.4).

Pacientov treba poučiť, ako inhalátor a inhalačný nadstavec správne používať a čistiť a aj pravidelne kontrolovať techniku ich aplikácie, aby sa zaistilo dodanie optimálneho množstva inhalovaného lieku do pľúc. Keďže zmena používaného inhalačného nadstavca môže viesť k zmene dávky dodanej do pľúc, odporúča sa, aby pacienti používali stále rovnaký inhalačný nadstavec (pozri časť 4.4). Keď pacient začne používať inhalačný nadstavec alebo ho vymení, je potrebné vždy opätovne vytitrovať najnižšiu účinnú dávku.


Osobitné skupiny pacientov:


U starších pacientov alebo u pacientov s poruchou funkcie obličiek nie je potrebná úprava dávky. Nie sú k dispozícii údaje o použití FULLHALE u pacientov s poruchou funkcie pečene.

Pokyny na použitie:


Pacienti majú byť poučení o správnom používaní inhalátora (pozri písomnú informáciu pre používateľa).

Pri inhalácii je uprednostňovaná poloha v sede alebo v stoji. Inhalátor je určený na použitie vo vertikálnej polohe.


Testovanie inhalátora:


Pred prvým použitím musia pacienti odstrániť kryt náustka jemným stlačením okrajov krytu, potom inhalátor riadne pretrepať, uchopiť inhalátor medzi prsty a palec, s palcom umiestneným na spodnej strane pod náustkom, a vypustiť štyri dávky do vzduchu, aby sa uistili, že inhalátor funguje. Inhalátorom sa musí potrepať tesne pred uvoľnením každej dávky. Ak sa inhalátor nepoužíval jeden týždeň alebo dlhšie, kryt náustka sa musí odstrániť, inhalátor dôkladne pretrepať a uvoľniť do vzduchu dve dávky.


Použitie inhalátora:

1. Pacient musí odstrániť kryt náustka tým, že ho zboku jemne stlačí.

2. Pacient musí skontrolovať, že inhalátor z vonkajšej ani z vnútornej strany neobsahuje voľné časti.

3. Pacient musí inhalátorom riadne potrepať, čím sa zaistí odstránenie akýchkoľvek voľných častí a rovnomerné premiešanie obsahu inhalátora.

4. Pacienti musia inhalátor držať vzpriamene medzi prstami a palcom, s palcom umiestneným na spodnej strane, pod náustkom.

5. Pacienti musia vydýchnuť čo najviac, pokiaľ im to nespôsobuje ťažkosti, a potom musia náustok umiestniť do úst medzi zuby a zovrieť okolo neho pery. Pacientov je potrebné poučiť, aby do náustka nehrýzli.

6. Ihneď potom, ako pacienti začnú vdychovať cez ústa, inhalátor zvrchu stlačia, aby sa uvoľnila dávka FULLHALE, a zároveň stále plynulo a hlboko vdychujú.

7. Zatiaľ, čo pacienti zadržiavajú dych, vyberú inhalátor z úst a dajú preč prst z hornej časti inhalátora. Pacienti majú zadržiavať dych tak dlho, ako je to možné bez námahy.

8. Ak pacient potrebuje užiť ďalšiu inhaláciu, bude držať inhalátor kolmo a počká asi pol minúty, kým zopakuje kroky 3 až 7.

9. Pacienti musia ihneď vrátiť správne natočený kryt náustka tak, že ho silno zatlačia, až zacvakne do správnej polohy. Kryt nevyžaduje použitie nadmernej sily a do správnej polohy zacvakne.


DÔLEŽITÉ

Pri krokoch 5, 6 a 7 sa pacienti nemajú ponáhľať. Je dôležité, aby pacienti tesne pred použitím inhalátora začali vdychovať tak pomaly, ako sa len dá. Pri niekoľkých prvých použitiach majú pacienti precvičovať inhaláciu lieku pred zrkadlom. Ak uvidia nad inhalátorom alebo po stranách úst vychádzať „aerosól“, musia znovu začať od kroku 2.


Ďalšie balenie má pacient dostať, keď indikátor ukáže číslo ‚40‘ a farba na indikátore dávok sa zmení zo zelenej na červenú. Keď indikátor ukáže ‚0‘, prestaňte ho používať, pretože v zariadení nemusela zostať plná dávka inhalácie. Nikdy sa nepokúšajte zmeniť počet na indikátore ani sa nepokúšajte oddeliť indikátor od dávkovača. Indikátor nie je možné znovu nastaviť, je trvalo pripojený k dávkovaču.

Čistenie:
Inhalátor sa má čistiť aspoň jedenkrát týždenne
.


1. Odstráňte kryt z náustka.

2. Nádobu nevyberajte z plastového puzdra.

3. Poutierajte náustok a plastové puzdro zvonka a zvnútra suchou handričkou alebo papierovým obrúskom.

4. Znovu nasaďte a správne natočte kryt náustka. Kryt nevyžaduje použitie nadmernej sily a do správnej polohy zacvakne.


KOVOVÝ KONTAJNER NEVKLADAJTE DO VODY.


4.3 Kontraindikácie


FULLHALE je kontraindikovaný u pacientov s precitlivenosťou na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Liečba astmy sa má riadiť metódou postupných krokov a odpoveď pacienta je potrebné monitorovať klinicky a vyšetrovaním funkcie pľúc.


FULLHALE sa nemá používať na liečbu akútnych príznakov astmy, ktoré si vyžadujú použitie rýchlo a krátkodobo pôsobiacich bronchodilatancií. Pacienti majú byť poučení, aby mali stále k dispozícii svoj liek na úľavu od príznakov akútneho astmatického záchvatu.


Liečba liekom FULLHALE sa nemá začínať u pacientov počas exacerbácie alebo výrazného zhoršenia stavu, alebo akútneho zhoršenia astmy.


Počas liečby liekom FULLHALE sa môžu vyskytnúť závažné nežiaduce účinky spojené s astmou a exacerbáciou astmy. Pacientom sa má odporučiť, aby pokračovali v liečbe, ale aby vyhľadali lekársku pomoc, ak po nasadení FULLHALE príznaky astmy zostanú naďalej nekontrolované alebo ak sa zhoršia.


Zvýšené použitie krátkodobo pôsobiacich bronchodilatancií na zmiernenie príznakov astmy svedčí o zhoršení kontroly astmy a pacienti majú podstúpiť kontrolu u lekára.


Náhle a pokračujúce zhoršovanie kontroly astmy je potenciálne život ohrozujúce a pacient má byť urgentne vyšetrený. Má sa zvážiť zvýšenie dávky kortikosteroidov. Pacient má podstúpiť lekársku kontrolu aj v prípade, ak používaná dávka FULLHALE nepostačuje na dostatočnú kontrolu astmy. Má sa zvážiť doplnková kortikosteroidová terapia.


Ak sú príznaky astmy pod kontrolou, môže sa uvažovať o postupnom znižovaní dávky FULLHALE. Pri postupnom znižovaní dávky je dôležitá pravidelná kontrola pacientov. Liečba liekom FULLHALE sa nesmie náhle prerušiť.


Tak ako všetky inhalačné kortikosteroidy, aj FULLHALE sa má podávať opatrne pacientom s tuberkulózou pľúc.


V zriedkavých prípadoch môže FULLHALE vo vysokých terapeutických dávkach spôsobiť srdcové arytmie, napr. supraventrikulárnu tachykardiu, extrasystoly a fibriláciu predsiení a mierne prechodné zníženie hladín draslíka v sére. Z tohto dôvodu sa FULLHALE musí používať opatrne u pacientov s ťažkými kardiovaskulárnymi poruchami, abnormalitami srdcového rytmu, diabetom mellitus, tyreotoxikózou, neliečenou hypokaliémiou alebo u pacientov predisponovaných k nízkym hladinám draslíka v sére.


Veľmi zriedkavo bol hlásený nárast hladín cukru v krvi (pozri časť 4.8) a je potrebné vziať to do úvahy vtedy, ak sa tento liek predpisuje pacientom s diabetom mellitus v anamnéze.


Tak ako pri inej inhalačnej liečbe môže dôjsť k paradoxnému bronchospazmu s okamžitým zhoršením piskotu po podaní dávky. Používanie FULLHALE sa musí ihneď prerušiť, pacient musí byť vyšetrený a v prípade potreby musí začať alternatívnu liečbu.


Keď pacient prechádza na liečbu liekom FULLHALE, je potrebná opatrnosť, najmä ak je dôvod predpokladať poruchu funkcie obličiek predchádzajúcou systémovou liečbou kortikosteroidmi.


Systémové účinky sa môžu objaviť pri akýchkoľvek inhalačných kortikosteroidoch, najmä pri dlhodobom užívaní vysokých dávok. Výskyt týchto účinkov je oveľa menej pravdepodobný ako pri perorálnych kortikosteroidoch. Možné systémové účinky zahŕňajú Cushingov syndróm, cushingoidné prejavy, útlm funkcie nadobličiek, zníženie denzity kostných minerálov, kataraktu a glaukóm a zriedkavejšie aj rôzne účinky na psychiku alebo správanie zahŕňajúce psychomotorickú hyperaktivitu, poruchy spánku, úzkosť, depresiu alebo agresivitu. Preto je dôležité, aby bol pacient pravidelne sledovaný a dávka inhalačného kortikosteroidu znížená na najnižšiu dávku, pri ktorej je udržiavaná účinná kontrola astmy.


Dlhodobá liečba pacientov vysokými dávkami inhalačných kortikosteroidov môže viesť k útlmu funkcie nadobličiek a akútnej adrenálnej kríze. Veľmi zriedkavo boli opísané prípady útlmu funkcie nadobličiek a akútnej adrenálnej krízy aj po podávaní dávok flutikazónpropionátu od 500 do menej ako 1000 mikrogramov. Situácie, ktoré môžu potenciálne spustiť akútnu adrenálnu krízu, zahŕňajú vystavenie úrazu, chirurgickému zákroku, infekcii alebo akémukoľvek rýchlemu zníženiu dávok. Tento stav sa zvyčajne prejaví nešpecifickými príznakmi a môžu zahŕňať anorexiu, bolesť brucha, zníženie telesnej hmotnosti, únavu, bolesť hlavy, nauzeu, vracanie, hypotenziu, zníženú úroveň vedomia, hypoglykémiu a záchvaty kŕčov. V období stresu a elektívneho chirurgického zákroku sa má zvážiť pridanie systémových kortikosteroidov.


Systémová absorpcia salmeterolu a flutikazónpropionátu prebieha predovšetkým cez pľúca. Je potrebné si uvedomiť, že pri podávaní meranej dávky inhalátorom s použitím inhalačného nadstavca sa môže zvýšiť množstvo liečiva dodaného do pľúc a to môže potenciálne viesť k vyššiemu výskytu systémových nežiaducich účinkov. Farmakokinetické údaje po jednej dávke preukázali, že systémová expozícia salmeterolu a flutikazónpropionátu sa môže meniť v závislosti na použitom inhalačnom nadstavci.


Prínosom liečby inhalačným flutikazónpropionátom má byť minimalizácia potreby perorálnych steroidov, ale u pacientov prechádzajúcich z perorálnych steroidov môže dlhšie pretrvávať riziko narušenej adrenálnej rezervy. Riziku môžu byť vystavení aj pacienti, ktorí v minulosti vyžadovali akútnu liečbu vysokými dávkami kortikosteroidov. Vždy sa má myslieť na možnosť tejto reziduálnej dysfunkcie v prípade urgentného stavu a v určitých situáciách, ktoré môžu vyvolať stres, a má sa zvážiť vhodná liečba kortikosteroidmi. Pred elektívnymi procedúrami môže byť potrebné konzultovať rozsah poruchy funkcie obličiek so špecialistom.


Ritonavir môže značne zvýšiť koncentráciu flutikazónpropionátu v plazme. Z tohto dôvodu je potrebné sa vyhnúť súbežnému použitiu flutikazónpropionátu a ritonaviru, pokiaľ možný prínos pre pacienta neprevyšuje riziko systémových vedľajších účinkov kortikosteroidov. Zvýšené riziko systémových vedľajších účinkov existuje aj pri súbežnom podávaní flutikazónpropionátu s inými silnými inhibítormi CYP3A (pozri časť 4.5).

V trojročnej štúdii bol u pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (CHOCHP), ktorí dostávali salmeterol a flutikazón inhalačnú suspenziu v tlakovom obale v porovnaní s placebom,hlásený zvýšený výskyt infekcií dolných dýchacích ciest (najmä pneumónie a bronchitídy)(pozri časť 4.8).V trojročnej štúdii CHOCHP boli starší pacienti, pacienti s nižším indexom telesnej hmotnosti (< 25 kg/m2) a pacienti s veľmi ťažkým ochorením (predpoklad FEV1 < 30 %) vystavení najväčšiemu riziku vzniku pneumónie, a to bez ohľadu na liečbu. U pacientov s CHOCHP musia byť lekári ostražití kvôli možnému vzniku pneumónie a iných infekcií dolných dýchacích ciest, pretože klinické prejavy takýchto infekcií a exacerbácie sa často prekrývajú. Ak u pacienta s ťažkou CHOCHP vznikne pneumónia, liečba liekom FULLHALE sa musí prehodnotiť.

Údaje z veľkého klinického skúšania (Salmeterol Multi-Center Astma Research Trial, SMART) poukázali na to, že afroamerickí pacienti boli vystavení zvýšenému riziku závažných respiračných nežiaducich udalostí alebo došlo k úmrtiu pri používaní salmeterolu v porovnaní s placebom (pozri časť 5.1). Nie je známe, či to spôsobili farmakogenetické alebo iné faktory. Černošským pacientom afrického alebo afrokaribského pôvodu sa má preto odporučiť, aby pokračovali v liečbe, ale aby vyhľadali lekársku pomoc, ak počas používania FULLHALE príznaky astmy zostanú naďalej nekontrolované alebo ak sa zhoršia.

Súbežné systémové podávanie ketokonazolu významne zvyšuje systémovú expozíciu salmeterolu. Môže to viesť k zvýšenému výskytu systémových účinkov (napr. predĺženie QTc intervalu a palpitácie). Preto je potrebné vyhnúť sa súbežnej liečbe ketokonazolom alebo inými silnými inhibítormi CYP3A4, pokiaľ prínosy neprevažujú nad potenciálne zvýšeným rizikom vedľajších systémových účinkov liečby salmeterolom (pozri časť 4.5).


Pediatrická populácia


Dospievajúci užívajúci vysoké dávky flutikazónpropionátu (zvyčajne ≥ 1000 mikrogramov/deň) môžu byť vystavení určitému riziku systémových účinkov. Najmä pri vysokých dávkach predpisovaných dlhodobo sa môžu vyskytnúť systémové účinky. Možné systémové účinky zahŕňajú Cushingov syndróm, cushingoidné prejavy, útlm funkcie nadobličiek, akútnu adrenálnu krízu a rastovú retardáciu u dospievajúcich a zriedkavejšie aj rôzne účinky na psychiku alebo správanie zahŕňajúce psychomotorickú hyperaktivitu, poruchy spánku, úzkosť, depresiu alebo agresivitu.

Odporúča sa, aby sa pravidelne sledovala výška dospievajúcich, ktorí sa dlhodobo liečia inhalačnými kortikosteroidmi.

Dávka inhalačných kortikosteroidov sa má znížiť na najnižšiu dávku, pri ktorej sa udržuje efektívna kontrola astmy.


 1. Liekové a iné interakcie


Je potrebné vyhnúť sa podávaniu neselektívnych aj selektívnych betablokátorov, pokiaľ pre ich použitie nie sú presvedčivé dôvody.

Súbežné použitie iných beta‑adrenergných liečiv môže mať aditívny účinok.


Flutikazónpropionát

Za normálnych okolností sa po inhalačnom podávaní dosiahnu nízke plazmatické koncentrácie flutikazónpropionátu, a to vďaka rozsiahlemu metabolizmu pri prvom prechode pečeňou a vysokému systémovému klírensu sprostredkovanému cytochrómom P450 3A4 v črevách a pečeni. Z toho dôvodu nie sú klinicky významné liekové interakcie sprostredkované flutikazónpropionátom pravdepodobné.


V štúdii zameranej na liekové interakcie u zdravých účastníkov, ktorí užívali intranazálny flutikazónpropionát a ritonavir (veľmi silný inhibítor cytochrómu P450 3A4) v dávke 100 mg dvakrát denne, došlo k niekoľkostonásobnému zvýšeniu plazmatickej koncentrácie flutikazónpropionátu, čo malo za následok výrazne znížené koncentrácie kortizolu v sére. Informácia o tejto interakcii chýba pre inhalačný flutikazónpropionát, ale očakávajú sa výrazne zvýšené plazmatické koncentrácie flutikazónpropionátu. Boli hlásené prípady Cushingovho syndrómu a útlmu funkcie nadobličiek. Je potrebné vyhnúť sa tejto kombinácii, pokiaľ prínos neprevyšuje zvýšené riziko systémových vedľajších účinkov glukokortikosteroidov.


V malej štúdii u zdravých účastníkov došlo pri podávaní o niečo slabšieho inhibítora CYP3A, ketokonazolu, k zvýšeniu expozície flutikazónpropionátu po jednorazovej inhalácii o 150 %. Toto viedlo k výraznejšiemu zníženiu plazmatickej koncentrácie kortizolu v porovnaní so samotným flutikazónpropionátom. Zvýšenie systémovej expozície flutikazónpropionátu a rizika systémových vedľajších účinkov sa očakáva aj pri súbežnej liečbe inými silnými inhibítormi CYP3A, ako je itrakonazol. Odporúča sa opatrnosť a dlhodobej liečbe takýmito liečivami sa má podľa možnosti vyhnúť.


Salmeterol

Silné inhibítory CYP3A4


Súbežné podávanie ketokonazolu (400 mg perorálne jedenkrát denne) a salmeterolu (50 mikrogramov inhalačne dvakrát denne) 15 zdravým jedincom počas 7 dní malo za následok významné zvýšenie plazmatickej expozície salmeterolu (1,4‑násobný nárast Cmaxa 15‑násobný nárast AUC). Môže to viesť k zvýšenému výskytu ďalších systémových účinkov liečby salmeterolom (napr. predĺženie QTc intervalu a palpitácie) v porovnaní s podávaním salmeterolu alebo ketokonazolu v monoterapii (pozri časť 4.4). Nezaznamenali sa klinicky významné účinky na krvný tlak, srdcovú frekvenciu, glykémiu a hladiny draslíka v krvi. Súbežné podávanie ketokonazolu nepredĺžilo polčas eliminácie salmeterolu ani nezvýšilo kumuláciu salmeterolu pri jeho opakovanom podávaní.


Je potrebné vyhnúť sa súbežnému podávaniu ketokonazolu, pokiaľ prínos neprevyšuje potenciálne zvýšené riziko systémových vedľajších účinkov liečby salmeterolom. Podobné riziko interakcie pravdepodobne existuje aj pri iných silne účinných inhibítoroch CYP3A4 (napr. itrakonazol, telitromycín, ritonavir).


Stredne silné inhibítory CYP 3A4

Súbežné podávanie erytromycínu (500 mg perorálne trikrát denne) a salmeterolu (50 mikrogramov inhalačne dvakrát denne) 15 zdravým jedincom počas 6 dní malo za následok malé, ale štatisticky nevýznamné zvýšenie expozície salmeterolu (1,4‑násobný nárast Cmaxa 1,2‑násobný nárast AUC). Súbežné podávanie erytromycínu sa nespájalo so žiadnymi závažnými nežiaducimi účinkami.


 1. Fertilita, gravidita a laktácia


Fertilita

Neexistujú žiadne údaje u ľudí. Avšak štúdie na zvieratách nepreukázali žiadne účinky salmeterolu alebo flutikazónpropionátu na fertilitu.


Gravidita

Malé množstvo údajov u gravidných žien (300 ‑ 1000 ukončených gravidít) nepoukazuje na to, že by salmetrol a flutikazónpropionát spôsobovali malformácie alebo fetálnu/neonatálnu toxicitu. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu po podaní agonistov beta‑2‑adrenoreceptorov a glukokortikosteroidov (pozri časť 5.3).


Podávanie FULLHALE gravidným ženám sa má zvážiť len vtedy, ak je očakávaný prínos pre matku väčší ako akékoľvek možné riziko pre plod.


V liečbe gravidných žien sa má používať najnižšia účinná dávka flutikazónpropionátu, ktorá je potrebná na udržiavanie dostatočnej kontroly astmy.


Laktácia

Nie je známe, či sa salmeterol a flutikazónpropionát/ich metabolity vylučujú do materského mlieka. Štúdie preukázali, že salmeterol a flutikazónpropionát a ich metabolity sa vylučujú do mlieka u potkanov.


Riziko u dojčených novorodencov/dojčiat nemôže byť vylúčené. Rozhodnutie, či ukončiť dojčenie, alebo či ukončiť liečbu liekom FULLHALE sa má urobiť po zvážení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre ženu.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o vplyve na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Vzhľadom na to, že FULLHALE obsahuje salmeterol a flutikazónpropionát, možno očakávať nežiaduce reakcie podobného charakteru a závažnosti ako pri ich jednotlivom podávaní . Výskyt ďalších nežiaducich účinkov po súbežnom podaní oboch liečiv nebol pozorovaný.


Nežiaduce účinky, ktoré boli spájané so salmeterolom/flutikazónpropionátom, sú uvedené nižšie podľa triedy orgánových systémov a frekvencie. Frekvencie sú definované ako: veľmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), menej časté (≥1/1000 až <1/100), zriedkavé (<1/10 000) a neznáme (z dostupných údajov). Frekvencie výskytu boli stanovené z údajov z klinických skúšaní. Výskyt u placeba sa nebral do úvahy.


Trieda orgánových systémov

Nežiaduci účinok

Frekvencia

Infekcie a nákazy

Kandidóza ústnej dutiny a hrdla

Pneumónia

Bronchitída

Časté

Časté1,3

Časté1,3

Poruchy imunitného systému

Reakcie z precitlivenosti s nasledujúcimi prejavmi:

Kožné reakcie z precitlivenosti

Angioedém (hlavne edém tváre a orofaryngeálny edém)

Respiračné symptómy (dyspnoe)

Respiračné symptómy (bronchospazmus)

Anafylaktické reakcie zahŕňajúce anafylaktický šok


Menej časté


Zriedkavé

Menej časté

Zriedkavé

Zriedkavé

Poruchy endokrinného systému

Cushingov syndróm, cushingoidné prejavy, útlm funkcie nadobličiek, spomalenie rastu u detí a dospievajúcich, zníženie denzity kostných minerálov

Zriedkavé 4

Poruchy metabolizmu a výživy

Hypokaliémia

Hyperglykémia

Časté3

Menej časté4

Psychické poruchy

Úzkosť

Poruchy spánku

Zmeny správania, zahŕňajúce psychomotorickú hyperaktivitu a podráždenosť (prevažne u detí)

Depresia, agresivita (hlavne u detí)

Menej časté

Menej časté

Zriedkavé


Neznáme

Poruchy nervového systému

Bolesť hlavy

Tras

Veľmi časté1

Menej časté

Poruchy oka

Katarakta

Glaukóm

Menej časté

Zriedkavé4

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Palpitatácie

Tachykardia

Srdcové arytmie (zahŕňajúce supraventrikulárnu tachykardiu a extrasystoly).

Fibrilácia predsiení

Angina pectoris

Menej časté

Menej časté

Zriedkavé


Menej časté

Menej časté

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Nazofaryngitída

Podráždenie hrdla

Zachrípnutie/dysfónia

Sinusitída

Paradoxný bronchospazmus

Veľmi časté2,3

Časté

Časté

Časté1,3

Zriedkavé4

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Kontúzie

Časté1,3


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Svalové kŕče

Traumatické zlomeniny

Artralgia

Myalgia

Časté

Časté1,3

Časté

Časté


1. Hlásené často pri placebe

2. Hlásené veľmi často pri placebe

3. Hlásené počas 3 rokov v štúdii s CHOCHP

4. Pozri časť 4.4


Popis niektorých nežiaducich účinkov

Boli hlásené farmakologické vedľajšie účinky liečby beta-2-agonistami, ako sú tras, palpitácie a bolesť hlavy, zvyčajne prechodné a ustupovať pri pravidelnej liečbe.


Vzhľadom na obsah flutikazónpropionátu sa u niektorých pacientov môže objaviť zachrípnutie a kandidóza (soor) ústnej dutiny a hrdla. Zachrípnutie aj kandidóza môžu byť zmiernené vykloktaním vodou po použití lieku. Symptomatickú kandidózu je možné liečiť lokálnymi antimykotickými liekmi aj pri pokračovaní liečby FULLHALE.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Z klinických štúdií nie sú dostupné žiadne údaje o predávkovaní sa s FULLHALE, nižšie sú však uvedené údaje o predávkovaní oboma liečivami:

Prejavy a príznaky predávkovania salmeterolom sú tras, bolesť hlavy a tachykardia. Preferovaným antidotom sú kardioselektívne betablokátory, ktoré sa majú používať opatrne u pacientov s bronchospazmom v anamnéze. Ak je potrebné liečbu s FULLHALE prerušiť v dôsledku predávkovania beta‑agonistickou zložkou lieku, má sa zvážiť zabezpečenie vhodnej náhradnej liečby steroidmi. Okrem toho môže dôjsť k hypokaliémii a má sa zvážiť suplementácia draslíka.


Akútne predávkovanie:Akútna inhalácia flutikazónpropionátu v dávkach prevyšujúcich odporúčané dávky môže viesť k dočasnému útlmu funkcie nadobličiek. Nie je potrebný urgentný zásah, keďže funkcia nadobličiek sa v priebehu niekoľkých dní obnoví, čo sa potvrdilo stanovením plazmatického kortizolu.


Chronické predávkovanie inhalačným flutikazónpropionátom: Pozri časť 4.4: Riziko útlmu funkcie nadobličiek.

Môže byť potrebné sledovanie adrenálnej rezervy. V prípadoch predávkovania flutikazónpropionátom sa v liečbe FULLHALE môže pokračovať v dávkach dostatočných na kontrolu príznakov.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Sympatomimetiká a iné antiastmatiká.

ATC kód: R03AK06

Klinické skúšania so salmeterolom a flutikazónom v inhalačnej suspenzii v tlakovom obale zamerané na astmu

Dvanásťmesačná štúdia (Gaining Optimal Asthma ControL, GOAL/Dosiahnutie optimálnej kontroly astmy) u 3 416 dospelých a dospievajúcich pacientov s perzistentnou astmou porovnala bezpečnosť a účinnosť salmeterolu a flutikazónu v inhalačnej suspenzii v tlakovom obale oproti samotnému inhalačnému kortikosteroidu (flutikazónpropionát) s cieľom zistiť, či sú ciele liečby astmy dosiahnuteľné. Liečba bola zintenzívnená každých 12 týždňov až dovtedy, kým sa nedosiahla **úplná kontrola alebo najvyššia dávka skúšaného lieku. V štúdii GOAL sa dokázalo, že kontrolu astmy dosiahlo viac pacientov liečených salmeterolom a flutikazónom v inhalačnej suspenzii v tlakovom obale ako pacientov liečených samotným ICS a táto kontrola sa dosiahla pri nižšej dávke kortikosteroidu.

Dobrá kontrola astmy bola dosiahnutá rýchlejšie so salmeterolom a flutikazónom v inhalačnej suspenzii v tlakovom obale než pri samotnom ICS. Dĺžka liečby potrebná na dosiahnutie prvého celého týždňa s dobrou kontrolou u 50 % jedincov bola 16 dní v skupine so salmeterolom a flutikazónom v inhalačnej suspenzii v tlakovom obale oproti 37 dňom v skupine s ICS. V podskupine astmatikov bez predošlej liečby steroidmi bola dĺžka liečby potrebná na dosiahnutie celého týždňa s dobrou kontrolou 16 dní pri liečbe salmeterolom a flutikazónom v inhalačnej suspenzii v tlakovom obale oproti 23 dňom pri liečbe ICS.


Celkové výsledky štúdie ukázali:

Percento pacientov, ktorí počas 12 mesiacov dosiahli *dobrú kontrolu (DK) a **úplnú kontrolu (ÚK) astmy

Salmeterol/FP

FP

Liečba pred štúdiou

DK

ÚK

DK

ÚK

Bez ICS (samotné SABA)

78 %

50 %

70 %

40 %

Nízka dávka ICS (≤ 500 µg BDP alebo ekvivalent/denne)

75 %

44 %

60 %

28 %

Stredná dávka ICS (> 500 1 000 µg BDP alebo ekvivalent/denne)

62 %

29 %

47 %

16 %

Súhrnné výsledky zo všetkých 3 úrovní liečby

71 %

41 %

59 %

28 %

*Dobrá kontrola astmy; zriedkavé príznaky alebo použitie SABA alebo hodnoty pľúcnych funkcií nižšie ako 80 % predpokladaných hodnôt a bez prebúdzania sa v noci, bez exacerbácií a bez vedľajších účinkov vyžadujúcich zmenu liečby


**Úplná kontrola astmy; bez príznakov, bez použitia SABA, hodnoty pľúcnych funkcií vyššie alebo rovnajúce sa 80 % predpokladaných hodnôt, bez prebúdzania sa v noci, bez exacerbácií a bez vedľajších účinkov vyžadujúcich zmenu liečby


Dvojito zaslepená, randomizovaná štúdia s paralelnými skupinami u 318 pacientov s perzistentnou astmou vo veku ≥ 18 rokov hodnotila bezpečnosť a znášanlivosť podávania dvoch inhalácií (dvojnásobná dávka) salmeterolu a flutikazónu v inhalačnej suspenzii v tlakovom obale dvakrát denne počas dvoch týždňov. V štúdii sa dokázalo, že zdvojnásobenie počtu inhalácií v každej sile salmeterolu a flutikazónu v inhalačnej suspenzii v tlakovom obale počas až 14 dní viedlo k malému zvýšeniu výskytu nežiaducich udalostí spojených s beta‑agonistom (tras; 1 pacient [1 %] oproti 0, palpitácie; 6 [3 %] oproti 1 [< 1 %], svalové kŕče; 6 [3 %] oproti 1 [< 1 %]) a k podobnému výskytu nežiaducich udalostí spojených s inhalačným kortikosteroidom (napr. kandidóza ústnej dutiny; 6 [6 %] oproti 16 [8 %], zachrípnutie; 2 [2 %] oproti 4 [2 %]) v porovnaní s jednou inhaláciou dvakrát denne. Malé zvýšenie výskytu nežiaducich udalostí spojených s beta‑agonistom sa musí vziať do úvahy, ak lekár uvažuje o zdvojnásobení dávky salmeterolu a flutikazónu v inhalačnej suspenzii v tlakovom obale u dospelých pacientov, ktorí si vyžadujú krátkodobé (až 14‑dňové) zvýšenie liečby inhalačným kortikosteroidom.


Multicentrická výskumná štúdia skúmajúca salmeterol na liečbu astmy (Salmeterol Multi-center Asthma Research Trial, SMART)

SMART bola multicentrická, randomizovaná, dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná, 28‑týždňová štúdia s paralelnými skupinami v USA, v ktorej bolo 13 176 pacientov randomizovaných do skupiny so salmeterolom (50 µg dvakrát denne) a 13 179 pacientov do skupiny s placebom, ktoré boli pridané k obvyklej terapii astmy pacientov. Pacienti boli zaradení, ak boli vo veku ≥ 12 rokov, mali astmu, a ak v súčasnej dobe používali liek na astmu (ale nie LABA). Zaznamenalo sa, ak pacienti pri zaradení do štúdie používali inhalačné kortikosteroidy, ale nebolo to požiadavkou štúdie. Primárnym cieľovým ukazovateľom v štúdii SMART bol kombinovaný počet respiračných úmrtí a respiračných život ohrozujúcich príhod.


Hlavné zistenia zo štúdie SMART: primárne cieľové ukazovatele

Skupina pacientov

Počet udalostí predstavujúcich primárne cieľové ukazovatele/počet pacientov

Relatívne riziko (interval spoľahlivosti 95 %)

salmeterol

placebo

Všetci pacienti

50/13 176

36/13 179

1,40 (0,91; 2,14)

Pacienti používajúci inhalačné steroidy

23/6 127

19/6 138

1,21 (0.66; 2,23)

Pacienti nepoužívajúci inhalačné steroidy

27/7 049

17/7 041

1,60 (0,87; 2,93)

Afroamerickí pacienti

20/2 366

5/2 319

4,10 (1,54; 10,90)

(Riziko uvedené tučným písmom je štatisticky významné s 95 % spoľahlivosťou.)

Hlavné zistenia zo štúdie SMART podľa používania inhalačných steroidov pri zaradení do štúdie: sekundárne cieľové ukazovatele

Počet udalostí predstavujúcich sekundárne cieľové ukazovatele/počet pacientov

Relatívne riziko (interval spoľahlivosti 95 %)

salmeterol

placebo

Respiračné úmrtie

Pacienti používajúci inhalačné steroidy

10/6127

5/6138

2,01 (0.69; 5,86)

Pacienti nepoužívajúci inhalačné steroidy

14/7049

6/7041

2,28 (0,88; 5,94)

Kombinované úmrtie spojené s astmou alebo život ohrozujúca príhoda spojená s astmou

Pacienti používajúci inhalačné steroidy

16/6127

13/6138

1,24 (0,60; 2,58)

Pacienti nepoužívajúci inhalačné steroidy

21/7049

9/7041

2,39 (1,10; 5,22)

Úmrtie spojené s astmou

Pacienti používajúci inhalačné steroidy

4/6127

3/6138

1,35 (0,30; 6,04)

Pacienti nepoužívajúci inhalačné steroidy

9/7049

0/7041

*

(*= výpočet nebol možný kvôli tomu, že v skupine s placebom nebol žiadny prípad. Údaje uvedené tučným písmom sú štatisticky významné s 95 % spoľahlivosťou. Sekundárne cieľové ukazovatele vo vyššie uvedenej tabuľke dosiahli štatistickú významnosť v celej populácii.) Sekundárne cieľové ukazovatele, ktorými boli kombinované úmrtia z akejkoľvek príčiny alebo život ohrozujúce príhody z akejkoľvek príčiny, úmrtie z akejkoľvek príčiny, alebo hospitalizácia z akejkoľvek príčiny, nedosiahli štatistickú významnosť v celej populácii.


Mechanizmus účinku:


FULLHALE obsahuje salmeterol a flutikazónpropionát, ktoré majú odlišný spôsob účinku.


Príslušný mechanizmus účinku oboch liečiv je uvedený nižšie.


Salmeterol:

Salmeterol je selektívny dlhodobo pôsobiaci (12 hodín) agonista beta‑2‑adrenoceptorov s dlhým bočným reťazcom, ktorý sa viaže na vonkajšiu stranu receptora.


Salmeterol vyvoláva dlhodobejšiu, najmenej 12 hodín trvajúcu bronchodilatáciu v porovnaní s odporúčanými dávkami konvenčných krátkodobo pôsobiacich beta‑2‑agonistov.


Flutikazónpropionát:

Flutikazónpropionát podávaný inhalačne v odporúčaných dávkach má glukokortikoidový protizápalový účinok v pľúcach, výsledkom ktorého je zmiernenie príznakov a exacerbácií astmy bez nežiaducich účinkov ako pri systémovom podávaní kortikosteroidov.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Po inhalačnom podaní kombinácie salmeterolu a flutikazónpropionátu boli farmakokinetické vlastnosti každej zložky podobné farmakokinetickým vlastnostiam pozorovaným po ich samostatnom podaní. Pre účely farmakokinetiky je preto možné hodnotiť obe zložky oddelene.


Salmeterol:


Salmeterol pôsobí lokálne v pľúcach, preto plazmatické hladiny nevyjadrujú terapeutický účinok. Okrem toho sú údaje o farmakokinetike salmeterolu obmedzené, vzhľadom na technické ťažkosti so stanovením liečiva v plazme z dôvodu nízkych plazmatických koncentrácií (približne 200 pikogramov/ml alebo menej) po inhalačnom podávaní terapeutických dávok.


Flutikazónpropionát:


Absolútna biologická dostupnosť po inhalácii jednotlivej dávky flutikazónpropionátu sa u zdravých jedincov pohybuje v rozmedzí približne 5 ‑ 11 % nominálnej dávky, v závislosti od spôsobu inhalačného podania. U pacientov s astmou sa pozoroval nižší stupeň systémovej expozície inhalačnému flutikazónpropionátu.


Systémová absorpcia prebieha hlavne prostredníctvom pľúc a na začiatku je rýchla, potom sa predlžuje. Zbytok inhalovanej dávky môže byť prehltnutý, ale minimálne sa podieľa na systémovej expozícii v dôsledku nízkej rozpustnosti vo vode a presystémového metabolizmu, výsledkom čoho je menej ako 1 %‑ná perorálna dostupnosť. So zvyšujúcou sa inhalovanou dávkou sa lineárne zvyšuje systémová expozícia.


Vylučovanie flutikazónpropionátu je charakterizované vysokým plazmatickým klírensom (1 150 ml/min), veľkým distribučným objemom v rovnovážnom stave (približne 300 l) a terminálnym polčasom približne 8 hodín


Väzba na plazmatické bielkoviny je 91 %.


Flutikazónpropionát je zo systémovej cirkulácie odstránený veľmi rýchlo, hlavne metabolizmus na inaktívny metabolit, kyselinu karboxylovú, prostredníctvom enzýmu CYP3A4 cytochrómu P450. V stolici sa nachádzajú aj ďalšie neidentifikované metabolity. Renálny klírens flutikazónpropionátu je zanedbateľný. Vo forme metabolitov sa močom vylúči menej ako 5 % dávky. Hlavná časť dávky sa vylúči stolicou vo forme metabolitov a nezmeneného liečiva.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Jedinými obavami ohľadom bezpečnosti používania u ľudí vyplývajúcimi zo štúdií na zvieratách so salmeterolom a flutikazónpropionátom podávanými jednotlivo, boli prejavy spojené so zvýšeným farmakologickým účinkom. V reprodukčných štúdiách na zvieratách sa dokázalo, že glukokortikosteroidy vyvolávajú malformácie (rázštep podnebia, malformácie skeletu). Zdá sa však, že výsledky týchto štúdií na zvieratách nie sú relevantné pre podávanie odporúčaných dávok u človeka. V štúdiách na zvieratách sa toxické účinky salmeterolu na embryo a plod dokázali len pri vysokých expozičných hladinách. Po súbežnom podávaní oboch liečiv v dávkach spojených so známymi abnormalitami vyvolanými glukokortikosteroidmi sa u potkanov zistil zvýšený výskyt transpozície pupočníkovej artérie a nedokončenej osifikácie záhlavnej kosti.

U rôznych druhov zvierat, ktoré boli denne počas dvoch rokov vystavené norfluránu, bolo preukázané, že tento hnací plyn bez obsahu CFC, nemá žiadne toxické účinky pri vysokých koncentráciách výparov, ktoré výrazne prevyšujú koncentrácie pravdepodobná u pacientov.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Norflurán (HFA 134a).


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Kryt vráťte späť na náustok a silno ho zatlačte až kým nezaklapne.


Kovová nádobka s tekutinou je pod tlakom. Uchovávajte pri teplote do 30 °C. Nevystavujte teplotám presahujúcim 50 °C. Nádobku neprepichujte.


Tak ako pri väčšine inhalačných liekov v tlakových nádobách sa môže liečebný účinok tohto lieku znížiť, ak je nádobka studená.


 1. Druh obalu a obsah balenia


Hliníková nádobka s vhodným dávkovacím ventilom a polypropylénový dávkovač s ochrannou manžetou proti prachu s indikátorom dávky, v zatavenom puzdre s vysúšadlom.


Jedna nádobka s obsahuje 120 dávok na podanie.


Veľkosti balenia:

1, 2 (spoločné balenie 2x1) alebo 3 (spoločné balenie 3x1) nádobky obsahujúce 120 dávok.

10 (spoločné balenie 10x1) nádobiek obsahujúcich 120 dávok(iba na nemocničné použitie/použitie v lekárni)

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Cipla Europe NV

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerp

Belgicko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)


FULLHALE 25 mikrogramov/125 mikrogramov/dávka inhalačná suspenzia v tlakovom obale: 14/0135/14-S

FULLHALE25 mikrogramov/250 mikrogramov/dávka inhalačná suspenzia v tlakovom obale: 14/0136/14-S9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 08.04.2014


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Február 2015


16FULLHALE 25 mikrogramov/125 mikrogramov/dávka inhalačná suspenzia v tlakovom obale