+ ipil.sk

FURORESE 40Príbalový leták

Príloha č. 2 k rozhodnutiu ozmene v registrácii lieku, ev.č.: 2011/03868


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


FURORESE 40

tablety

furosemidum


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívaťVáš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Furorese 40 a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Furorese 40

3. Ako užívať Furorese 40

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Furorese 40

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE FURORESE 40A NA ČO SA POUŽÍVA


Furorese 40 je liek obsahujúci liečivo furosemid. Furosemid patrí do skupiny liečiv nazývané diuretiká (močopudné látky). FURORESE 40 je účinný aj u pacientov s poruchami funkcie obličiek.


Furorese 40 sa používa na liečbu nasledovných ochorení a stavov:

 • edémy (hromadenie tekutiny v tkanivách) v dôsledku ochorenia srdca alebo pečene;

 • edémy v dôsledku ochorenia obličiek;

 • edémy v dôsledku popálenín;

 • vysoký krvný tlak (arteriálna hypertenzia).


Liek môžu užívať dospelí a deti od 3 rokov.


2. SKÔR AKO UŽIJETE FURORESE 40


Neužívajte Furorese 40

- keď ste alergický (precitlivený) na furosemid, sulfónamidy alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku,

- keď máte zlyhanie obličiek a nedochádza k tvorbe moču (anúria),

- keď máte zlyhanie pečene s poruchami vedomia (kóma a pečeňové prekomatózne stavy),

- keď máte nedostatok draslíka (hypokaliémia),

- keď máte nedostatok sodíka (hyponatriémia),

- keď máte znížený objem cirkulujúcej krvi (hypovolémia) alebo ste odvodnený (dehydratácia)

 • keď dojčíte.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Furorese 40

- ak Vám výrazne klesol krvný tlak (hypotenzia),

- ak máte cukrovku, aj doposiaľ sa neprejavujúcu (manifestný alebo latentný diabetes mellitus),

- ak máte dnu,

- ak máte cirhózu pečene a zároveň poruchu funkcie obličiek (hepatorenálny syndróm),

- ak máte nefrotický syndróm (poškodenie obličiek spôsobujúce veľké straty bielkovín),

 • u predčasne narodených detí (musí byť sledovaná správna funkcia obličiek a vykonaná ultrasonografia obličiek) a u predčasne narodených detí s poruchou dýchania (syndróm dychovej tiesne), u ktorých môže liečba furosemidom počas prvých týždňov života zvýšiť riziko pretrvávania tepnového spoja medzi srdcovnicou a plúcnicou (ductus arteriosus),

 • ak máte sklon k nedostatku sodíka, draslíka, vápnika, bikarbonátov, kyseliny močovej, glukózy a kreatinínu v krvi,

 • u starších pacientov s demenciou, ktorí užívajú súbežne risperidón,

 • ak dlhodobo užívate furosemid, Váš lekár Vám môže predpísať diétu bohatú na draslík (napr. zemiaky, banány, paradajky, špenát, sušené ovocie) alebo aj výživové doplnky draslíka. Ak máte cirhózu pečene, lekár Vám môže predpísať lieky na šetrenie draslíka.

 • ak máte byť vyšetrovaní rádiokontrastnými látkami a okrem vnútrožilového zavodnenia Vám podajú aj furosemid.


Pri užívaní furosemidu Vám možno budú môcť dokázať pozitívny výsledok v antidopingovom teste.


Pri dlhodobej liečbe furosemidom Vás môže Váš lekár žiadať o pravidelné vyšetrenia krvi alebo moču.


Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Pred užívaním lieku je obzvlášť dôležité spomenúť nasledujúce:

 • lieky pôsobiace proti zápalu (nesteroidné antiflogistiká, napr. kyselina acetylsalicylová, indometacín)

 • lieky používané na liečbu ochorení srdca (kardioglykozidy)

 • lieky na liečbu vysokého krvného tlaku (nazývané antihypertenzíva)

 • lieky používané na liečbu infekcií (antibiotiká ako aminoglykozidy, cefalosporíny, polymyxíny, kanamycín, gentamycín, tobramycín, amfotericín)

 • lieky používané na liečbu psychických porúch (napr. lítium)

 • lieky na liečbu schizofrénie a/alebo depresie (risperidón, reboxetín)

 • lieky chrániace sliznicu žalúdka (napr. sukralfát)

 • lieky na liečbu cukrovky (nazývané antidiabetiká)

 • lieky používané pri zastavení srdca (nazývané katecholamíny, napr. adrenalín)

 • lieky na liečbu astmy (napr. teofylín)

 • lieky používané na uvoľnenie svalstva (myorelaxanciá)

 • lieky na liečbu rakoviny (napr. cisplatina, aminoglutetimid, metotrexát)

 • lieky užívané na epilepsiu (fenytoín, karbamazepín)

 • lieky nazývané kortikosteroidy, liečivo z koreňa sladkovky, ß2-sympatomimetiká

 • lieky na liečbu vredov (napr. karbenoxolón)

 • lieky používané pri zápche (nazývané laxatíva)

 • probenecid (liek na liečbu dny)

 • cyklosporín (liek potláčajúci imunitný systém).


Užívanie Furorese 40 s jedlom a nápojmi

Furorese 40 sa má užívať nalačno.


Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

O užívaní Furorese 40 v tehotenstve a počas dojčenia rozhodne Váš lekár.


Furosemid prestupuje do materského mlieka a znižuje tvorbu mlieka. Preto nedojčite, ak ste liečená furosemidom. Ak je to nevyhnutné, prestaňte dojčiť (pozri časť 5.3).


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Liek môže znížiť Vašu schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Môže taktiež znížiť Vašu bdelosť.


Furorese 40 obsahuje laktózu. Ak trpíte neznášanlivosťou niektorých druhov cukrov, poraďte sa pred začatím užívania tohto lieku so svojim lekárom.


3. AKO UŽÍVAŤ FURORESE 40


Vždy užívajte Furorese 40 presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Nasledovné údaje platia, ak Vám Váš lekár nepredpísal iné dávkovanie Furorese 40. Prosím, dodržiavajte predpísané dávkovanie, pretože v opačnom prípade Furorese 40 nemôže správne pôsobiť.


Hromadenie tekutín v tkanivách (edém) v dôsledku ochorenia srdca a pečene:

Dospelí:

Začiatočná dávka je zvyčajne 40 mg furosemidu (1 tableta Furorese 40). Pokiaľ táto dávka nevyvolá dostatočné močenie, možno ju po 6-tich hodinách zvýšiť na 80 mg (2 tablety Furorese 40). Pokiaľ ani po tejto dávke nedôjde k dostatočnému močeniu, po ďalších 6-tich hodinách možno podať 160 mg furosemidu (4 tablety Furorese 40).

Vo výnimočných prípadoch pod lekárskym dohľadom možno ako začiatočnú dávku podať 200 mg furosemidu (5 tabliet Furorese 40).


Denná udržiavacia dávka sa zvyčajne pohybuje v rozmedzí 40-80 mg furosemidu (1 až 2 tablety Furorese 40).


Úbytok telesnej hmotnosti vyvolaný zvýšeným močením nesmie presiahnuť 1 kg telesnej hmotnosti/deň.


Deti

Zvyčajná dávka pre deti je 1–2 mg/kg telesnej hmotnosti a deň, no maximálne 40 mg (1 tableta Furorese 40) denne.


Hromadenie tekutiny v tkanivách (edém) v dôsledku ochorenia obličiek

Dospelí:

Začiatočná dávka je zvyčajne 40 mg furosemidu (1 tableta Furorese 40). Pokiaľ táto dávka nevyvolá dostatočné močenie, možno ju o 6 hodín zvýšiť na 80 mg (2 tablety Furorese 40). Pokiaľ ani po tejto dávke nedôjde k dostatočnému močeniu, po ďalších 6-tich hodinách možno podať 160 mg furosemidu (4 tablety Furorese 40).

Vo výnimočných prípadoch pod lekárskym dohľadom možno ako začiatočnú dávku podať 200 mg furosemidu (5 tabliet Furorese 40).


Denná udržiavacia dávka sa zvyčajne pohybuje v rozmedzí 40-80 mg furosemidu (1 až 2 tablety Furorese 40).


Úbytok telesnej hmotnosti vyvolaný zvýšeným močením nesmie presiahnuť 1 kg telesnej hmotnosti/deň.


Deti:

Zvyčajná dávka pre deti je 1–2 mg/kg telesnej hmotnosti a deň, no maximálne 40 mg (1 tableta Furorese 40) denne.


U pacientov s nefrotickým syndrómom je nevyhnutné opatrné dávkovanie vzhľadom na riziko zvýšeného výskytu vedľajších účinkov.


Hromadenie tekutiny v tkanivách (edém) pri popáleninách

Denná a/alebo jednorazová dávka sa môže pohybovať v rozmedzí 40-100 mg furosemidu (1 až 2 ½ tablety Furorese 40); v prípade poruchy funkcie obličiek výnimočne až do 240 mg (6 tabliet Furorese 40).


Zvýšený krvný tlak (arteriálna hypertenzia)

Zvyčajne sa podáva 40 mg furosemidu (1 tableta Furorese 40) denne samostatne alebo v kombinácii s ďalšími liekmi.


Spôsob a dĺžka podávania

Tablety sa majú užívať nalačno. Majú sa prehĺtať celé a zapíjať dostatočným množstvom tekutiny (napr. pol pohára vody).

Tablety sa dajú rozpoliť. Tableta sa položí na pevnú podložku deliacou ryhou smerom hore. Tlakom prstov na pravú aj ľavú polovicu tablety naraz sa tableta rozpolí.


Dĺžka liečby závisí od druhu a závažnosti ochorenia a rozhodne o nej Váš lekár.


Ak užijete viac Furorese 40 ako máte

Ak ste užili príliš veľa tabliet, ihneď vyhľadajte svojho lekára. Predávkovanie sa môže prejaviť výrazným znížením krvného tlaku (hypotenzia), vyúsťujúcim do šoku, akútnym zlyhaním obličiek, tvorbou krvných zrazenín (trombóza).V prípade rýchlej straty tekutín a elektrolytov sa môže vyskytnúť stav podobný delíriu. Môžete u seba pozorovať apatiu a zmätenosť.


Liečba pozostáva z doplnenia tekutín a úpravy rovnováhy elektrolytov.


Ak od doby, kedy ste užili viac furosemidu, ako ste mali, uplynul iba krátky čas, má Vám byť prevedený výplach žalúdka a môže Vám byť podané aktívne uhlie.


Dodržiavajte predpísané dávkovanie. Neprekračujte maximálnu dennú dávku.


Ak zabudnete užiť Furorese 40

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Furorese 40

Ak svojvoľne prestanete liek užívať alebo ak nebudete užívať tablety podľa predpísaného dávkovania, účinok lieku môže byť znížený.


Aj máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, Furorese 40 môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ochorenia krvi a lymfatického systému

Niekedy sa môžu vyskytnúť zmeny v krvnom obraze (veľmi zriedkavo hemolytická anémia a aplastická anémia (nedostatok červených krviniek) a agranulocytóza (nedostatok bielych krviniek), zriedkavo leukopénia (nedostatok bielych krviniek) a eozinofília (zvýšenie bielych krviniek), a menej často trombocytopénia (zníženie počtu krvných doštičiek).

Pri rozsiahlej tvorbe moču môže v dôsledku odvodnenia dôjsť k zníženiu celkového množstva krvi v tele (hypovolémia) s následným zahustením krvi. Dôsledkom zahustenia krvi môže byť náchylnosť na tvorbu krvných zrazenín (trombóza), a to najmä u starších pacientov.


Poruchy imunitného systému

Menej časté: svrbenie, reakcie na koži a sliznici (pozri poruchy kože a podkožného tkaniva)

Zriedkavé: horúčka, zápal krvných ciev (vaskulitída), zápal obličiek (interstinálna nefritída), závažné alergické reakcie akými sú anafylaktický šok (pre liečbu pozri časť 4.9. Predávkovanie).


Poruchy endokrinného systému

Počas liečby furosemidom sa Vám môže zvýšiť hladina cukru v krvi. Ak máte cukrovku, môže Vám to narušiť metabolizmus. Doposiaľ neprejavujúca sa cukrovka sa môže prejaviť (zmena z latentnej cukrovky na manifestnú).


Poruchy metabolizmu a výživy

Liečba furosemidom Vám môže narušiť rovnováhu tekutín a elektrolytov (draslík, vápnik a sodík). Váš lekár Vám preto môže pravidelne kontrolovať hladiny draslíka, vápnika a sodíka v sére.


Môže sa u Vás vyskytnúť zníženie množstva sodíka (hyponatriémia). Čo sa môže prejaviť apatiou, stratou chuti do jedla, vracaním, ospalosťou, pocitom slabosti, stavmi dezorientácie a kŕčmi v lýtkach.


Taktiež sa môže u Vás vyskytnúť zníženie množstva draslíka (hypokaliémia), napr. ak ste vracali alebo mali chronickú hnačku. Prejaviť sa to môže svalovou slabosťou, zmenenou citlivosťou, čiastočným ochrnutím, vracaním, zápchou, nadúvaním, nadmernou tvorbou moču a chorobným smädom, narušením srdcového rytmu a poruchami vedenia vzruchu. Závažné straty draslíka môžu viesť k črevnej nepriechodnosti (paralytický ileus) alebo narušeniu vedomia, v extrémnych prípadoch až ku kóme.


Ak stratíte veľa vápnika, môže to vyvolať zníženie množstva vápnika (hypokaliémia), čo môže zriedkavo viesť k tetanii.


U predčasne narodených detí liečených furosemidom môže dôjsť k ukladaniu vápnika v obličkách (nefrokalcinóza) a/alebo vzniknúť obličkové kamene.


Ak stratíte veľa horčíka, môže sa u Vás vyskytnúť tetania alebo poruchy srdcového rytmu.


Ak stratíte priveľa tekutín a elektrolytov, môže sa Vám zvýšiť pH krvi.


Častým vedľajším účinkom je zvýšená koncentrácia kyseliny močovej v krvi (hyperurikémia). Môže viesť k záchvatom dny u náchylných pacientov.


Môžu sa zvýšiť hodnoty tukov v krvi (cholesterolu, triglyceridov) a prechodne sa môžu zvýšiť koncentrácie látok, ktoré sa zvyčajne vylučujú močom (kreatinín, močovina).


Poruchy nervového systému

Zriedkavé:zmenená citlivosť (parestézia)


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Pri nadmernom vylučovaní moču sa môžu vyskytnúť poruchy krvného obehu, a to predovšetkým u starších pacientov a u detí. Prejavia sa hlavne ako bolesti hlavy, závraty, poruchy videnia, sucho v ústach a smäd, zníženie krvného tlaku a poruchy krvného obeh pri zmene polohy.


Poruchy žalúdočno-črevnej sústavy

Zriedkavé:nutkanie na vracanie, vracanie, hnačka


Poruchy pečene a žlčvých ciest

Veľmi zriedkavé: akútny zápal pankreasu, obštrukcia odtoku žlče (intrahepatálna cholestáza), zvýšenie pečeňových transamináz.

U pacientov s nedostatočnou funkciou pečene sa môže vyskytnúť pečeňová encefalopatia (psychická porucha vyvolaná ochorením mozgu)


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté:svrbenie, reakcie na koži a sliznici (napr. žihľavka, začervenanie, precitlivenosť na slnko)

Zriedkavé: zápal ciev.


Môžu sa u Vás objaviť alebo zhoršiť príznaky upchania močových ciest (napr. ak máte zväčšenú prostatu, rozšírenú obličkovú panvičku (hydronefróza) alebo zúženú močovú trubicu (stenóza uretry).


5. AKO UCHOVÁVAŤ FURORESE 40


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí!

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Následkom intenzívneho pôsobenia svetla sa tablety môžu sfarbiť dožlta, ich účinnosť tým však nie je ovplyvnená.


Nepoužívajte Furorese 40 po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po EXP.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Furorese 40 obsahuje

 • Liečivo je furosemidum (furosemid).

Každá tableta obsahuje 40 mg furosemidu.

- Ďalšie zložky sú: mikrokryštalická celulóza, monohydrát laktózy, magnéziumstearát, kukuričný škrob, sodná soľ karboxymetylškrobu.


Upozornenie pre diabetikov:

1 tableta obsahuje menej ako 0,1 uhľohydrátových výmenných jednotiek.


Ako vyzerá Furorese 40 a obsah balenia


Furorese 40 sú biele okrúhle mierne obojstranne vypuklé tablety s deliacou ryhou na jednej strane.

Tablety sú balené v blistroch po 20, 50 alebo 100 tabliet.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Hexal AG, Industriestrasse 25, D-83607 Holzkirchen, Nemecko


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v októbri 2011.


6FURORESE 40

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, ev.č.: 2011/03868


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


FURORESE 40


40 mg tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jedna tableta obsahuje 40 mg furosemidu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta

Biele okrúhle mierne bikonvexné tablety s deliacou ryhou na jednej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Furorese 40 je indikovaný pri nasledovných ochoreniach a stavoch:

 • edémy podmienené chorobami srdca alebo pečene;

 • edémy podmienené chorobami obličiek (pri nefrotickom syndróme je liečba primárne zameraná na základné ochorenie);

 • edémy pri popáleninách;

 • arteriálna hypertenzia.

Liek sa podáva dospelým a deťom od 3 rokov.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Dávkovanie sa stanovuje individuálne, najmä podľa terapeutických výsledkov.


Edémy podmienené chorobami srdca alebo pečene

Dospelí:

Začiatočná dávka je zvyčajne 40 mg furosemidu (1 tableta Furorese 40). Pokiaľ nenastane uspokojivá diuréza, jednorazovú dávku možno po 6-tich hodinách zvýšiť na 80 mg (2 tablety Furorese 40). Pokiaľ ani po tejto dávke nedôjde k primeranej diuréze, po ďalších 6-tich hodinách možno podať 160 mg furosemidu (4 tablety Furorese 40).

Vo výnimočných prípadoch pri starostlivej klinickej kontrole možno ako začiatočnú dávku podať 200 mg furosemidu (5 tabliet Furorese 40).


Denná udržiavacia dávka sa zvyčajne pohybuje v rozmedzí 40-80 mg furosemidu (1 až 2 tablety Furorese 40).


Úbytok telesnej hmotnosti vyvolaný zvýšenou diurézou nesmie presiahnuť 1 kg telesnej hmotnosti/deň.


Deti:

Zvyčajná dávka pre deti je 1–2 mg/kg telesnej hmotnosti a deň, no maximálne 40 mg (1 tableta Furorese 40) denne.


Edémy podmienené chorobami obličiek

Dospelí:

Začiatočná dávka je zvyčajne 40 mg furosemidu (1 tableta Furorese 40). Pokiaľ nenastane uspokojivá diuréza, jednorazovú dávku možno o 6 hodín zvýšiť na 80 mg (2 tablety Furorese 40). Pokiaľ ani po tejto dávke nedôjde k primeranej diuréze, po ďalších 6-tich hodinách možno podať 160 mg furosemidu (4 tablety Furorese 40).

Vo výnimočných prípadoch pri starostlivej klinickej kontrole možno ako začiatočnú dávku podať 200 mg furosemidu (5 tabliet Furorese 40).


Denná udržiavacia dávka sa zvyčajne pohybuje v rozmedzí 40-80 mg furosemidu (1 až 2 tablety Furorese 40).


Úbytok telesnej hmotnosti vyvolaný zvýšenou diurézou nesmie presiahnuť 1 kg telesnej hmotnosti/deň.


Deti:

Zvyčajná dávka pre deti je 1–2 mg/kg telesnej hmotnosti a deň, no maximálne 40 mg (1 tableta Furorese 40) denne.


U pacientov s nefrotickým syndrómom je nevyhnutné opatrné dávkovanie vzhľadom na riziko zvýšeného výskytu vedľajších účinkov.


Edémy pri popáleninách

Denná a/alebo jednorazová dávka sa môže pohybovať v rozmedzí 40-100 mg furosemidu (1 až 2 ½ tablety Furorese 40); v prípade poruchy funkcie obličiek výnimočne až do 240 mg (6 tabliet Furorese 40).


Pred podaním furosemidu sa má kompenzovať deficit intravazálneho objemu.

Arteriálna hypertenzia

Zvyčajne sa podáva 40 mg furosemidu (1 tableta Furorese 40) denne samostatne alebo v kombinácii s ďalšími liekmi.


Spôsob a dĺžka podávania

Tablety sa majú užívať nalačno. Majú sa prehĺtať celé a zapíjať dostatočným množstvom tekutiny (napr. pol pohára vody).


Dĺžka podávania závisí od druhu a závažnosti ochorenia.


Poznámka k podávaniu:

Tablety sa dajú rozpoliť. Tableta sa má položiť na pevnú podložku deliacou ryhou smerom hore. Tlakom prstov na pravú aj ľavú polovicu tablety naraz sa tableta rozpolí.

4.3 Kontraindikácie


Furorese 40 sa nesmie podávať pri:

- precitlivenosti na furosemid alebo sulfónamidy alebo na niektorú z pomocných látok,

 • renálnej insuficiencii s anúriou,

 • kóme alebo hepatálnej prekóme,

 • závažnej hypokaliémii,

 • závažnej hyponatriémii,

 • hypovolémii alebo dehydratácii,

 • laktácii.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Musí sa zabezpečiť správne vylučovanie moču. U pacientov s čiastočným obmedzením odtekania moču, napríklad u pacientov s hypertrofiou prostaty alebo s poruchou močenia je zvýšené riziko rozvinutia akútnej retencie moču a vyžaduje sa starostlivý monitoring.

Tam , kde je to indikované musia byť pred začiatkom liečby zavedené opatrenia na úpravu hypotenzie alebo hypovolémie.


Osobitne starostlivý dohľad lekára je nutný u pacientov s:

 • hypotenziou,

 • so zvýšeným rizikom veľkého poklesu hodnôt krvného tlaku,

 • latentnou formou diabetu mellitus kde je predpoklad rozvinutia do manifestnej formy alebo u diabetikov, u ktorých môžu narásť požiadavky na inzulín,

 • dnou,

 • hepatorenálnym syndrómom,

 • hypoproteinémiou, spojenou s nefrotickým syndrómom (účinok furosemidu môže tak byť znížený a potenciovaná jeho ototoxicita), nutná je opatrná titrácia dávky,

 • u predčasne narodených detí (možnosť rozvinutia nefrokalcinózy/nefrolitiázy), u predčasne narodených detí so syndrómom dychovej tiesne môže diuretická liečba furosemidom počas prvých týždňov života zvýšiť riziko pretrvávania ductus arteriosus Botalli.


U pacientov majúcich sklon k nedostatku elektolytov v krvi je nutné dodržiavať opatrnosť. Pri liečbe furosemidom sa majú pravidelne kontrolovať sérové hladiny sodíka, draslíka, vápnika, bikarbonátov, kyseliny močovej, hladiny glukózy v krvi a kreatinínu. Obzvlášť dôsledné sledovanie sa vyžaduje u pacientov so zvýšeným rizikom rozvinutia elektrolytovej nerovnováhy alebo v prípade sprievodnej výraznej straty tekutín. Je nutné upraviť stavy hypovolémie alebo dehydratácie, tak isto ako akékoľvek iné závažné poruchy rovnováhy elektrolytov alebo hladiny pH v krvi. To môže vyžadovať dočasné prerušenie liečby furosemidom.


Súbežná liečba risperidónom

Pri skúškach kontrolovaných placebom u starších pacientov s demenciou bol pozorovaný väčší výskyt prípadov úmrtnosti u pacientov liečených furosemidom a risperidónom (7,3 %, vek 89 rokov, rozsah 70-96 rokov) v porovnaní s pacientami liečenými risperidónom samotným (3,1 %, vek 84 rokov, rozsah 70-96 rokov) alebo furosemidom samotným (4,1 %, vek 80 rokov, rozsah 67-90 rokov). Súbežná liečba risperidónom s inými diuretikami (najmä tiazidovými diuretikami, užívanými v nízkych dávkach) nebola spájaná s podobnými zisteniami, (pozri tiež časť 4.5).


Neboli identifikované žiadne patofyziologické mechanizmy na objasnenie týchto zistení, a nebol pozorovaný žiadny stály model príčiny smrti. Napriek tomu má byť dodržiavaná opatrnosť a treba zvážiť riziká a prínosy tejto kombinácie alebo súbežnej liečby s inými silnými diuretikami pred začiatkom liečby. Nebol zaznamenaný žiaden zvýšený výskyt úmrtnosti u pacientov užívajúcich iné diuretiká ako sprievodnú liečbu s risperidonom. Dehydratácia bola zaznamenaná ako všeobecný rizikový faktor pre úmrtnosť bez ohľadu na typ liečby a treba jej predchádzať u starších pacientov s demenciou, (pozri časť 4.3.)


Počas dlhodobej liečby furosemidom je vždy predpísaná diéta bohatá na draslík (napr. zemiaky, banány, paradajky, špenát, sušené ovocie). Niekedy sa odporúča užívať výživové doplnky draslíka. V iných prípadoch (napr. cirhóza pečene) sa odporúča predchádzať hypokaliémií a metabolickej alkalóze podávaním draslík šetriacich liekov.


Pri obličkovej nedostatočnosti prenikne do renálnych tubulov menšie množstvo furosemidu. Na dodržanie rovnakého diuretického účinku je nutné zvýšenie dávky.


Dĺžka podávania závisí od druhu a závažnosti ochorenia.


Pri užívaní furosemidu je možné dosiahnuť pozitívny výsledok v antidopingovom teste.


Tento liek obsahuje laktózu. Pacientky so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie galaktózy, lapónského deficitu laktázy alebo glukózovo-galaktózovej malabsorpcie nemajú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Účinky iných liekov na furosemid

Niektoré nesteroidné protizápalové lieky (napr. indometacín, kyselina acetylsalicylová) môžu znižovať účinok furosemidu a môžu spôsobiť akútne zlyhanie obličiek v prípadoch pretrvávajúcej hypovolémie alebo dehydratácie.


Účinok furosemidu na iné lieky


Kardioglykozidy

Pri súbežnej liečbe kardioglykozidmi treba brať do úvahy, že ak sa počas liečby furosemidom rozvinie hypokaliémia a/alebo hypomagneziémia, zvýši sa senzitivita myokardu na srdcové glykozidy. Pri súbežnom užívaní liekov ktoré spôsobujú predĺženie QT intervalu (napr. terfenadín, niektoré antiarytmiká triedy I a III) za súčasnej prítomnosti elektrolytovej nerovnováhy je zvýšené riziko ventrikulárnej arytmie (zahŕňajúc torsades de pointes).


Ak sa pri liečbe vyvinul stav nedostatku draslíka (hypokaliémia) a/alebo horčíka (hypomagneziémia) zvýši sa citlivosť myokardu na srdcové glykozidy.


Lieky znižujúce krvný tlak (antihypertenzíva):

Pri súbežnom podávaní antihypertenzív môže byť potrebná úprava dávkovania.


ACE inhibítory

Súbežné podávanie furosemidu môže zvýšiť účinok iných antihypertenzív. Závažný pokles krvného tlaku vedúci v extrémnych prípadoch až k šoku a zhoršenie funkcie obličiek (v ojedinelých prípadoch akútne zlyhanie obličiek) sa pozorovali najmä v kombinácii s ACE-inhibítormi, keď ACE inhibítor bol podávaný prvý krát, alebo po prvý krát vo vysokých dávkach (hypotenzia vyvolaná začiatočnou dávkou). Ak je to možné, liečba furosemidom má byť dočasne prerušená (alebo aspoň znížená dávka) tri dni pred začatím liečby ACE inhibítormi alebo pred zvýšením dávky ACE inhibítora.


Antibiotiká, spôsobujúce nefrotoxicitu

Toxický účinok nefrotoxických antibiotík (napr. aminoglykozidov, cefalosporínov, polymyxínov) môže byť zvýšený pri súbežnom podávaní silných diuretík, akými je furosemid.


Antibiotiká spôsobujúce ototoxicitu

Furosemid môže zvýšiť ototoxicitu aminoglykozidov (napr. kanamycín, gentamycín, tobramycín) a iných ototoxických liekov. Nakoľko toto môže viesť k ireverzibilným poškodeniam, tieto lieky sa smú užívať s furosemidom len zo závažných medicínskych dôvodov.


Nesteroidové antiflogistiká

Pacienti liečení vysokými dávkami salicylátov súbežne s furosemidom, napríklad pri reumatických ochoreniach, môžu byť pri nižších dávkach postihnutí salicylátovou toxicitou z dôvodu kompetitívnej renálnej exkrécie.


Lítium

Tak ako pri iných diuretikách, pri súbežnom podávaní lítia s furosemidom môžu byť zvýšené hladiny lítia v sére, čo vyúsťuje do toxicity spôsobenej lítiom. Preto sa odporúča starostlivý monitoring hladiny lítia a v prípade nevyhnutnosti sa má pacientovi, liečenému touto kombináciou upraviť dávka lítia.


Risperidon

Pred rozhodnutím užívať risperidon v kombinácii alebo pri súbežnej liečbe s furosemidom alebo inými silnými diuretikami treba zachovať opatrnosť a zvážiť pomer rizík a prínosov tejto liečby, pozri časť 4.4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní, vzhľadom na zvýšenú úmrtnosť u starších pacientov s demenciou súbežne liečených risperidonom.


Chloralhydrát

V ojedinelých prípadoch sa po intravenóznom podaní furosemidu v priebehu 24 hodín po prijatí chlorálhydrátu.môže vyskytnúť pocit tepla, záchvaty potenia, agitácia, nauzea, zvýšenie krvného tlaku a tachykardia. Preto je treba vyhnúť sa súbežnému podávaniu furosemidu a chlorálhydrátu.


Iné

Medzi užitím perorálneho furosemidu a sukralfátu treba zachovať 2 hodinový odstup, nakoľko sukralfát zvyšuje absorpciu furosemidu z čreva a tým znižuje jeho účinok.


Furosemid môže znížiť účinok iných liekov (napr. účinok antidiabetík a presorických amínov) a iných, naopak, zvýšiť (napr. účinok salicylátov, teofylínu a svalových relaxancií typu kurare).


V prípade súbežného užitia cisplatiny a furosemidu je riziko ototoxického účinku. Navyše, ak furosemid nie je podávaný v nízkych dávkach (napr. 40 mg u pacientov s normálnou funkciou obličiek) a pri pozitívnej rovnováhe tekutín, keď sa používa na nútenú diurézu počas liečby cisplatinou, sa môže zvýšiť nefrotoxicita cisplatiny.


Zníženie účinku furosemidu sa môže objaviť pri súbežnom podávaní fenytoínu.


Súbežné podávanie karbamazepínu alebo aminoglutetimidu môže zvýšiť riziko hyponatriémie.


Kortikosteroidy podávané súbežne môžu spôsobiť zadržiavanie sodíka.


Riziko rozvinutia hypokaliémie môžu zvýšiť kortikosteroidy, karbenoxolón, sladkovka, ß2-sympatomimetiká vo veľkých množstvách, dlhodobé užívanie laxatív, reboxetínu a amfotericínu.


Probenecid, metotrexát a iné liečivá, ktoré, tak ako furosemid, majú za následok výraznú tubulárnu sekréciu v obličkách, môžu znížiť účinok furosemidu.


Naopak, furosemid môže zvýšiť vylučovanie týchto liekov obličkami. Liečba vysokými dávkami (predovšetkým, ak sú vo vysokých dávkach užívané oba lieky) môže zvýšiť ich hladiny v sére a zvýšiť tak riziko vedľajších účinkov, spôsobených furosemidom alebo súbežnou liečbou.


Súbežné užívanie cyklosporínu a furosemidu je spájané so zvýšeným rizikom výskytu dnavej artritídy.


Pacienti, ktorí sú vystavení intravenóznym radiokontrastným látkam, majú zvýšené riziko nefropatie (tzv. radiokontrastná nefropatia). Podanie furosemidu týmto pacientom môže zhoršiť funkciu obličiek vo vyššej miere ako u pacientov so zvýšeným rizikom nefropatie, ktorí pred podaním rádiokontrastných látok obdržali len intravenóznu hydratáciu.


 1. Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Furosemid sa má užívať počas gravidity iba ak je to nevyhnutné (napr. v prípade kongestívneho zlyhania srdca u gravidnej ženy). Furosemid prestupuje placentou, a preto môže zvýšiť diurézu u plodu.


Štúdie na zvieratách preukázali reproduktívnu toxicitu (pozri časť 5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti). Potenciálne riziko u dospelých je neznáme.


Furosemid sa má v tehotenstve užívať len na odporučenie lekára a má sa užívať len ak edém nie je spojený s tehotenstvom. Liečba edému a hypertenzie ako následkov gravidity diuretikami sa neodporúča, nakoľko môžu zvýšiť fyziologickú hypovoliémiu a môžu znížiť prestup placentou. Liečba furosemidom počas gravidity vyžaduje sledovanie správneho rastu plodu.

V prípade, že užívanie furosemidu je nevyhnutné na liečbu srdcovej a obličkovej nedostatočnosti počas tehotenstva, je nevyhnutné starostlivé monitorovanie hladiny elektrolytov, hematokritu ako aj sledovanie rastu plodu. Predpokladá sa, že furosemid je schopný vytesňovať bilirubín z väzby na albumíny, a tým zvyšovať riziko jadrového ikteru pri stavoch s hyperbilirubinémiou.


Furosemid prechádza placentou a dosahuje v pupočníkovej krvi rovnakú koncentráciu ako v krvi matky. Zatiaľ neboli hlásené žiadne malformácie u ľudí, ktoré by mohli byť spájané s liečbou furosemidom. Napriek tomu nie sú k dispozícii dostatočné skúsenosti umožňujúce vyhodnotiť potenciálne poškodenie embrya/plodu. U plodu v maternici môže byť stimulovaná produkcia moču.

Po liečbe predčasne narodených detí furosemidom bola pozorovaná urolitiáza.


Laktácia

Furosemid prestupuje do materského mlieka a môže inhibovať laktáciu. Ženy nesmú dojčiť, ak sú liečené furosemidom. Ak je to nevyhnutné, musí sa prerušiť dojčenie (pozri tiež časť 4.3.)


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Furosemid má menší alebo stredne závažný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Môže znižovať psychickú bdelosť.


4.8 Nežiaduce účinky


Vyhodnotenie nežiaducich účinkov je založené na nasledujúcej definícii frekvencií:


Veľmi časté: (1/10)

Časté: (1/100 až <1/10)

Menej časté (1/1000 až <1/100)

Zriedkavé (1/10 000 až <1/1000)

Veľmi zriedkavé (<1/10 000)

Neznáme (z dostupných údajov)


Poruchy krvi a lymfatického systému

Menej časté: trombocytopénia

Zriedkavé:eozinofília, leukopénia

Veľmi zriedkavé: hemolytická anémia, aplastická anémia, agranulocytóza


Ojedinelá hemolytická anémia, leukopénia, trombocytopénia a zriedkavá agranulocytóza alebo aplastická anémia môžu byť známkami alergickej reakcie.

V prípadoch s excesívnou diurézou môže v dôsledku dehydratácie vzniknúť hypovolémia s následným zahustením krvi. Dôsledkom zahustenia krvi môže byť náchylnosť na trombózy, a to najmä u starších pacientov.


Poruchy imunitného systému

Menej časté: pruritus, reakcie na koži a sliznici (pozri poruchy kože a podkožného tkaniva)

Zriedkavé: horúčka, zápal krvných ciev (vaskulitída), zápal obličiek (interstinálna nefritída), závažné anafylaktické reakcie akými sú anafylaktický šok (pozri aj časť 4.9.).


Poruchy endokrinného systému

Počas liečby furosemidom môže byť znížená glukózová tolerancia a môže sa vyskytnúť hyperglykémia. Pri manifestnej cukrovke to môže spôsobiť poruchy metabolizmu. Latentná cukrovka sa môže zmeniť na manifestnú.


Poruchy metabolizmu a výživy

Počas liečby furosemidom sa často vyskytuje porucha rovnováhy tekutín a elektrolytov ako dôsledok zvýšeného vylučovania elektrolytov. Preto sú potrebné pravidelné kontroly sérových hladín elektrolytov, a to najmä draslíka, vápnika a sodíka.


Porucha rovnováhy elektrolytovmôže byť podmienená skrytými poruchami (napr.hepatocirhóza, srdcové zlyhanie), súbežná liečba (pozri časť 4.5.) a výživu.


Ako dôsledok zvýšených strát sodíka v obličkách, predovšetkým ak je obmedzený prísun chloridu sodného, sa môže objaviť hyponatriémia so zodpovedajúcimi príznakmi. Medzi často sa vyskytujúce príznaky patrí apatia, strata chuti do jedla, vracanie, somnolencia, pocit slabosti, stavy dezorientácie a kŕče v lýtkach.


Obzvlášť pri súbežnom znížení príjmu draslíka a/alebo zvýšených stratách extrarenálneho draslíka (napr. vracaním alebo pri chronickej hnačke) sa ako následok zvýšených strát obličkového draslíka môže vyskytnúť hypokaliémia. Prejaví sa to neuromuskulárnymi symptómamy (myasténiou, parestéziou, paréziou), intestinálnymi symptómami (vracaním, zápchou, meteorizmom) renálnymi symptómami (polyúriou, polydipsiou) a kardiálnymi symptómami (narušením srdečného rytmu a poruchami vedenia). Veľké straty draslíka môžu viesť k paralytickému ileu, poruchám vedomia alebo dokonca ku kóme.


Zvýšené renálne straty vápnika môžu vyvolať hypokalciémiu, ktorá zriedkavo môže viesť k tetanii.


U predčasne narodených detí liečených furosemidom sa môže rozvinúť nefrolitiáza a/alebo nefrokalcinóza.


V ojedinelých prípadoch boli u pacientov so zvýšenými stratami horčíka v obličkách pozorované tetania a srdcová arytmia ako následok hypomagneziémie.


Straty tekutín a elektrolytov počas liečby furosemidom môžu vyvolať metabolickú alkalózu alebo môžu zhoršiť už existujúcu metabolickú alkalózu.


Častým nežiaducim účinkom je hyperurikémia. Môže viesť ku záchvatom dny u pacientov s predispozíciou.


Počas liečby furosemidom sa môžu zvýšiť hodnoty cholesterolu a triglyceridov v krvi a prechodne sa môžu zvýšiť sérové koncentrácie kreatinínu a močoviny.


Poruchy nervového systému

Zriedkavé:parestézia


Poruchy ucha a labyrintu

Zriedkavé: ako následok ototoxického účinku furosemidu sa môžu objaviť prevažne reverzibilná porucha sluchu a/alebo tinnitus. Poruchy sluchu možno očakávať pri rýchlej intravenóznej injekcii furosemidu, a to najmä u pacientov s existujúcou insuficienciou obličiek alebo hypoproteinémiou (napr. pri nefrotickom syndróme).


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Pri nadmernej diuréze sa môžu vyskytnúť poruchy krvného obehu, a to predovšetkým u starších pacientov a u detí. Prejavia sa predovšetkým ako bolesti hlavy, závraty, poruchy videnia, sucho v ústach a smäd, hypotenzia a ortostatické poruchy regulácie. Ako následok nadmernej diurézy sa môže objaviť dehydratácia a následkom hypovolémie porucha cirkulácie a hemokoncentrácia. Hemokoncentrácia môže predovšetkým u starších pacientov zvýšiť riziko trombózy.


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Zriedkavé:gastrointestinálne poruchy (napr. nauzea, vracanie, hnačka)


Poruchy pečene a žlčových ciest

Veľmi zriedkavé:akútna pankreatitída, intrahepatálna cholestáza, zvýšenie pečeňových transamináz.

Môže sa vyskytnúť hepatická encefalopatia u pacientov s hepatocelulárnou nedostatočnosťou, pozri časť 4.3.).


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté:pruritus, reakcie na koži a sliznici (napr. bulózny exantém, urtikária, purpurea, multiformný erytém, bulózny pemfigoid, Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza, exfoliatívna dermatitída, fotosenzitivita)

Zriedkavé: vaskulitída


Môžu sa objaviť alebo zhoršiť príznaky obštrukcie močových ciest (napr. pri hypertrofii prostaty, hydronefróze, stenóze uretry).


 1. Predávkovanie


Príznakypri akútnom alebo chronickom predávkovaní závisí od rozsahu a následkov straty elektrolytov a tekutín. Predávkovanie môže vyvolať hypovolémiu, dehydratáciu, hemokoncentráciu, srdcové arytmie spôsobené nadmernou diurézou. Príznaky týchto porúch zahŕňajú závažnú hypotenziu (vyúsťujúcu do šoku), akútne zlyhanie obličiek, trombózu, stavy delíria, ochabnutú paralýzu, apatiu a zmätenosť.


Liečbupreto treba zamerať na doplnenie tekutín a úpravu rovnováhy elektrolytov. Okrem prevencie a liečby závažných komplikácií a ďalších účinkov na organizmus, zapríčinených týmito poruchami, je nutný aj intenzívny všeobecný aj špecifický monitoring a liečebné opatrenia.


Nie je známe žiadne špecifické antidotum pre furosemid. Ak od užitia lieku perorálnou cestou uplynul iba krátky čas, odporúča sa obmedzenie ďalšej systémovej absorpcie liečiva (výplach žalúdka) ako aj znížiť absorpciu liečiva (aktívnym uhlím).


Urgentné postupy pri anafylaktickom šoku

Po tom, ako sa objavia prvé príznaky (napr. kožné reakcie ako urtikária alebo začervenanie, agitácia, bolesť hlavy, náhle profúzne potenie, nauzea, cyanóza):

 • treba zaviesť venóznu kanylu

 • okrem iných zvyčajných urgentných postupov sa hlava a horná časť trupu umiestnia do zníženej polohy a udržiava sa voľná priechodnosť dýchacích ciest, prípadne sa inhaluje kyslík!

 • ak je to nevyhnutné, treba začať ďalšie, v prípady potreby intenzívne opatrenia (medzi inými podanie adrenalínu, objemových náhrad, glukokortikoidov)


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Diuretikum s vysokým účinkom, sulfonamid, furosemid.

ATC kód:C03CA01


Furosemid je silné, krátko a rýchlo pôsobiace kľučkové diuretikum. Inhibuje reabsorpciu Na+, Cl-a K+ v ascedentnom ramienku Henleho kľučky blokádou iónového prenášača pre Na+/2Cl-/K+. Exkrečná frakcia sodíka môže dosiahnuť až 35 % sodíka filtrovaného glomerulom. V dôsledku zvýšeného vylučovania sodíka, ktoré sekundárne sprevádza osmoticky viazaná voda, sa zvýši vylučovanie moču a zvýšená sekrécia K+ v distálnom tubule. Zvýšené je i vylučovanie Ca2+ a Mg2+. Okrem strát vyššie uvedených elektrolytov sa môže znížiť vylučovanie kyseliny močovej a môžu vzniknúť poruchy acidobázickej rovnováhy smerom k alkalóze.


Furosemid vyvoláva stimuláciu renín-angiotenzín-aldosterónového systému v závislosti od dávky.


Antihypertenzný účinok je primárne dôsledkom zníženia objemu krvi. U pacientov so srdcovou insuficienciou furosemid vyvoláva akútne zníženie predzáťaže srdca dilatáciou venózneho kapacitného riečiska, čo vyžaduje dostatočnú funkciu obličiek.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Po perorálnom podaní sa z gastrointestinálneho traktu absorbuje 60-70 % furosemidu. U pacientov

s chronickou srdcovou insuficienciou alebo s nefrotickým syndrómom sa absorpcia môže znížiť na menej ako 30 %.

Nástup účinku možno očakávať približne o 30 minút. Maximálna hladina v plazme sa dosahuje približne 1 hodinu po podaní.

Na proteíny plazmy sa viaže približne 95 % furosemidu. Pri insuficiencii obličiek sa táto väzba môže znížiť až na 10 %. Relatívny distribučný objem je 0,2 l/kg telesnej hmotnosti (u novorodencov 0,8 l/kg telesnej hmotnosti).

V pečeni sa metabolizuje približne iba 10 % furosemidu.

Furosemid sa vylučuje prevažne v nezmenenej forme, z dvoch tretín obličkami a z jednej tretiny žlčou a stolicou. Pri normálnej funkcii obličiek je eliminačný polčas približne 1 hodina. Pri terminálnej renálnej insuficiencii je predĺžený približne na 3 hodiny.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Akútna toxicita

LD50po jednorazovom perorálnom podaní je: myš a potkan v rozmedzí 1050 až 4600 mg/kg telesnej hmotnosti, morča 243 mg/kg telesnej hmotnosti.


Chronická toxicita

U potkanov a psov sa po 6-tich a 12-tich mesiacoch podávania vysokých dávok (10 – 20-krát vyšších ako terapeutická dávka u ľudí) vyskytlo poškodenie obličiek (vrátane fibrózy a kalcifikácie obličiek).


Mutagénny a karcinogénny potenciál

Štúdie mutagenity in vitronaznačili, že furosemid môže vyvolať génové a chromozómové mutácie buniek cicavcov. In vivotesty u zvierat boli negatívne. Dosiaľ známe výsledky testov in vitrosa nepovažujú za významné pre terapeutické dávkovacie rozmedzie.

Dlhodobé štúdie u potkanov a myší nepriniesli žiadne dôkazy karcinogénneho potenciálu.


Reprodukčná toxicita

Furosemid prestupuje cez placentu a v pupočníkovej krvi dosahuje 100 % koncentrácie zo séra matky. Nie sú žiadne správy o malformáciách u človeka vo vzťahu k furosemidu. Doposiaľ však nie sú dostatočné skúsenosti na konečné posúdenie škodlivého vplyvu na embryo/plod. U plodov sa môže in uterostimulovať tvorba moču. U nedonosených dojčiat liečených furosemidom sa vyskytla urolitiáza. Experimentálna štúdia s novonarodenými potkanmi liečenými furosemidom v dávke 75 mg/kg telesnej hmotnosti v 7-11 a 14-18 deň gestácie potvrdila znížený počet diferencovaných glomerulov.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Cellulosum microcristallinum, maydis amylum, carboxymethylamylum natricum, magnesii stearas, lactosum monohydricum.

Upozornenie pre diabetikov:

1 tableta obsahuje menej ako 0,1 uhľohydrátových výmenných jednotiek.


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


5 rokov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 ºC.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Intenzívne svetelné žiarenie môže spôsobiť žlté sfarbenie tabliet, neovplyvní však účinnosť lieku.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PP/Al blister, písomná informácia pre používateľov, škatuľka.

Balenie: 20, 50 alebo 100 tabliet


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Hexal AG,

Industriestrasse 25

D-83607 Holzkirchen

Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


50/0147/02-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


26.7.2002


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Október 2011

11FURORESE 40