+ ipil.sk

FUROSEMID Biotika FORTEPríbalový leták

Príloha č.2 k notifikácii zmeny v registrácii, ev.č. 2009/01478


Písomná informácia pre používateľov, čítajte pozorne!


FurosemidBiotika forte

injekčný roztok


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

BB Pharma a.s., Pod Višňovkou 1662/21, 140 00 Praha 4, Česká republika

Zloženie lieku

Jedna 10 ml ampula obsahuje 125 mg liečiva furosemidum (furosemid).

Pomocné látky: natrii hydroxidum (hydroxid sodný), aqua ad iniectabilia (voda na injekciu).

Obsah sodíka: 0,736 mg/ml, to zodpovedá 0,032 mmol/ml.

Farmakoterapeutická skupina

Diuretikum

Charakteristika

Jedno z najúčinnejších diuretík, pôsobí aj u chorých s významným znížením renálnych funkcií. V dávke 250 mg a viac je vhodný na liečenie stavov, pri ktorých je zvyčajné dávkovanie neúčinné.

Farmakokinetické údaje

Po intravenóznom podaní sa diuréza dosiahne asi o 5 minút a trvá približne 2 hodiny. Priemerne 97 % sa viaže na plazmatické bielkoviny. Terapeutické koncentrácie sú v rozsahu 1-6 µg/ml.

Indikácie

Chronické i akútne edémy, pri ktorých nie je účinné bežné dávkovanie, najmä stavy s výrazným znížením renálnych funkcií.

Edémy pri srdcovej nedostatočnosti, nefrotickom (obličkovom) syndróme, pečeňovej cirhóze, neskoršej gestóze (tehotenská toxikóza). Edém pľúc, edém mozgu, arteriálna hypertenzia. V indikovaných prípadoch na vyvolanie osmotickej diurézy (napr. pri otrave barbiturátmi), pri akútnom zlyhaní obličiek a pri zvyšovaní osmotickej diurézy pri chronickom zlyhaní obličiek, hyperkaliémické stavy.

Intravenóznu formu podania volíme vtedy, keď nie je možná perorálna aplikácia (bezvedomie, dávenie), ak je porušená absorpcia z tráviacej sústavy, alebo ak je potrebný rýchly nástup účinku (forsírovaná diuréza pri otravách).

Kontraindikácie

Precitlivenosť na furosemid alebo sulfonamidy, káliová deplécia a hyponatriémia, hypochloremická alkalóza, hypokalciémia. Pri diabete upraviť glykémiu perorálnymi antidiabetikami alebo inzulínom. Pri hyperurikémii podávať súčasne alopurinol. Veľká opatrnosť je potrebná u chorých s ťažkou poruchou pečene.

Tehotenstvo a dojčenie

Furosemid je potenciálne fetotoxický, preto sa tehotným ženám môže aplikovať len výnimočne. Prechádza cez placentárnu bariéru a do materského mlieka, má nežiaduci vplyv na dojča.

Nežiaduce účinky

Pri vyššom dávkovaní sa nežiaduce účinky vyskytujú častejšie a sú výraznejšie. Najčastejšie (asi 6 %) sú poruchy vodnej a elektrolytickej rovnováhy (úbytok draslíka, nízky obsah koncentrácie sodíka v krvi, zvýšená tvorba zásaditých látok spôsobená znížením koncentrácie chloridových aniónov v sére). Zvýšené vylučovanie kalcia znižuje prah kŕčovej pohotovosti (svalové kŕče). Hyperurikémia (zvýšená hladina kyseliny močovej) až záchvaty dny (0,6 %), menej častá je hyperglykémia (vysoká hladina cukru) s glykozúriou (cukor v moči). Z porúch GIT (0,3 %) je to nutkanie na vracanie, bolesti brucha, hnačka, poškodenie funkcie pečene. Parestézie (brnenie), bolesti hlavy, poruchy zraku, sluchu až ohluchnutie

u chorých s poruchou funkcie obličiek (asi 3 %). Kožné erupcie (asi 0,2-3 %), fotosenzibilita, výnimočne Stevensov-Johnsonov a Lyellov syndróm. Ojedinele leukopénia (znížený počet bielych krviniek), aplastická anémia (málokrvnosť z útlmu kostnej drene), agranulocytóza (pokles počtu granulocytov v krvi), neutropénia (pokles počtu neutrofilov v krvi), trombocytopénia (nedostatok krvných doštičiek).

Interakcie

Ak diuretickým účinkom furosemidu vznikne káliová deplécia, môže sa narušiť inotropné pôsobenie súčasne podávaných digitalisových glykozidov, alebo dôjsť k interakcii aj s inými liekmi, ktorých účinnosť je závislá na stave metabolizmu draslíka (napr. kortikosteroidy). Účinok furosemidu sa potenciuje antihypertenzívami. Nevhodná je kombinácia s klofibrátom. Furosemid spomaľuje vylučovanie cefalosporínov, streptomycínu a kanamycínu, tým zvyšuje ich ototoxicitu, pri cefalosporínoch a kanamycíne aj ich nefrotoxicitu. Podávanie furosemidu môže ovplyvniť biochemické vyšetrenie, pretože zvyšuje hladiny glukózy, amylázy, fosfatázy a kyseliny močovej v krvi.

Dávkovanie a spôsob podávania

Liečba sa zvyčajne začína podaním 2 ampúl (250 mg) Furosemidu Biotika Forte. v 250 ml neutrálneho alebo slabo alkalického roztoku (pH viac ako 6,9). Infúzia má trvať asi 1 hodinu, pričom diuréza začína už počas nej. Denná dávka nemá prekročiť 1500 mg. V indikovaných prípadoch je možné zvýšiť dávku až na 2 g denne. Pri infúzii sa nesmie prekročiť rýchlosť 4 mg/min. Pri zložených infúznych roztokoch nesmie pH poklesnúť pod 7, pretože sa liečivo môže vyzrážať. Takéto roztoky sa nesmú použiť.

Deťom sa podáva intravenózne dávka 1-2 mg/kg denne, v prípade potreby opakovane. Maximálna denná dávka je 6 mg/kg telesnej hmotnosti.

Špeciálne upozornenie

Predávkovanie

Príznaky: Toxické plazmatické hladiny furosemidu sú od 50 µg/ml, letálne koncentrácie nie sú známe. Furosemid môže u pacientov vyvolať hypokaliémiu (nízka koncentrácia draslíka v krvi), akútnu hyponatriémiu (nízka koncentrácia sodíka v krvi) a hypomagneziémiu (nízka koncentrácia horčíka v krvi). Poruchy sa vyznačujú slabosťou, letargiou, somnolenciou (spavosťou), svalovými kŕčmi, posturálnou hypotenziou (nízky tlak objavujúci sa pri prechode do vzpriamenej polohy), zvýšenou hladinou močoviny v sére a zvýšeným hematokritom (objem červených krviniek). Znížená hladina horčíka a draslíka v sére a v tkanivách môže viesť k vzniku srdcových arytmií.

Furosemid vyvoláva vo vysokých dávkach tinnitus a hluchotu. Na prevenciu tohto nežiaduceho účinku je nutné dodržať dávkovanie a rýchlosť podávania, ktorá nemá byť väčšia ako 4 mg/min.

Liečba: Spočíva v úprave porúch vnútorného prostredia.

Varovanie

Liek sa nesmie použiť po uplynutí času použiteľnosti, ktorý je vyznačený na obale.

Balenie

10 ampúl po 10 ml

Uchovávanie

Uchovávať pri teplote od +10 °C do +25 °C, chrániť pred svetlom.

Liek musí byť uložený mimo dosahu a dohľadu detí.

Dátum poslednej revízie textu

Marec 2009


2

FUROSEMID Biotika FORTE

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k notifikácii zmeny v registrácii, ev.č. 2009/01478


Súhrn charakteristických vlastností lieku1. NÁZOV LIEKU

FUROSEMID Biotika FORTE


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Liečivo:Furosemidum 125 mg v 10 ml.

Pomocné látky:úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

injekčný roztok

Popis lieku:číry, bezfarebný až slabo hnedožltý roztok, bez mechanických cudzorodých častíc.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie

Klinické stavy, pri ktorých nie je účinné bežné dávkovanie, ako sú akútne a chronické edémy, edémy pri srdcovej insuficiencii, nefrotickom syndróme alebo cirhóze pečene, neskoršej gestóze. Akútne zlyhanie ľavej srdcovej komory (edém pľúc), edém mozgu, chronická insuficiencia obličiek, hyperkalciémia a hyperkaliémia, forsírovaná diuréza pri niektorých otravách (salicylany, barbituráty, tricyklické antidepresíva, halogenidy).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

a) Dávkovanie deťom:

Deťom sa podáva intravenózne dávka 1 - 2 mg/kg denne, v prípade potreby opakovane. Maximálna denná dávka je 6 mg/kg telesnej hmotnosti.

b) Dávkovanie dospelým:

Dávkovanie je individuálne a závisí od funkčného stavu obličiek, predchádzajúcej diuretickej liečby a od požadovaného diuretického účinku. Pri potrebe vyšších dávok sa podáva intravenózne 250 mg furosemidu v injekcii alebo infúzii. V individuálnych prípadoch môže byť dávka vyššia ako 1000 mg furosemidu denne. Pri forsírovanej diuréze sa podáva 500 - 1000 mg furosemidu, v objeme 400 ml roztoku elektrolytov ako infúzia rýchlosťou, ktorá závisí od dosiahnutého diuretického účinku. Je nutné dodávať roztok elektrolytov, nahradzujúci straty sodíka, draslíka, chloridov a vody. Rýchlosť podania nemá prekročiť 4 mg furosemidu za 1 minútu.


4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na furosemid a sulfónamidy (možnosť skríženej precitlivenosti). Akútna glomerulonefritída, insuficiencia obličiek pri súčasnej hepatálnej kóme s anúriou. Hyponatriémia a hypokaliémia, metabolická alkalóza.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Intravenóznu formu podania volíme vtedy, keď nie je možná perorálna aplikácia (bezvedomie, dávenie), ak je porušená absorpcia z tráviacej sústavy, alebo ak je potrebný rýchly nástup účinku (forsírovaná diuréza pri otravách).

U pacientov s cirhózou pečene a ascitom môže furosemid spôsobiť ťažké poruchy elektrolytovej rovnováhy (hypokaliémia, hyponatriémia, azotémia) a kómu. Liečbu možno zahájiť iba pri súčasnej laboratórnej kontrole a úprave porúch vnútorného prostredia.

Pri diabete je potrebné upraviť glykémiu perorálnymi antidiabetikami alebo inzulínom. Pri hyperurikémii je potrebné podávať súčasne alopurinol.


4.5 Liekové a iné interakcie

Hypokaliémia vyvolaná furosemidom môže zvýšiť arytmogénny účinok kardioglykozidov. Furosemid zvyšuje hypotenzívny účinok ostatných antihypertenzív. Ototoxický účinok furosemidu môže byť potenciovaný súčasným podaním antibiotík aminoglykozidového typu s ototoxickým účinkom (napr. gentamicín).

Nefrotoxický účinok niektorých cefalosporínových antibiotík (cefaloridín, cefalotín) môže sa podaním furosemidu potenciovať. Diuretiká rôzneho typu môžu zvýšiť plazmatické hladiny lítia, ktoré môže dosiahnuť toxické hodnoty. V prípade nutnosti liečby u pacientov s dlhodobou liečbou lítiom je potrebné znížiť jeho dávku a merať pravidelne jeho koncentráciu v plazme. Opakované podávanie furosemidu môže zvyšovať plazmatické hladiny barbiturátov u pacientov s epilepsiou. Dlhodobá liečba antiepileptikami znižuje diuretický účinok. Furosemid môže znížiť plazmatickú hladinu teofylínu.

Probenecid a indometacín môžu znižovať diuretický a hypotenzívny účinok furosemidu. Furosemid znižuje vazokonstrikčné účinky norepinefrínu. Súčasné podanie sukralfátu a furosemidu môže znižovať diuretický a hypotenzívny účinok furosemidu. Obidve látky sa majú podať v dvojhodinových odstupoch. U pacientov, ktorí dostali chloralhydrát v predchádzajúcich 24 hodinách, injekcia furosemidu môže vyvolať tachykardiu, zvýšenie krvného tlaku, návaly tepla a potenie. Furosemid môže zvyšovať toxicitu vysokých dávok kyseliny acetylsalicylovej kompetenciou v spoločnom exkrečnom mechanizme v obličkách.


4.6 Gravidita a laktácia

Furosemid prechádza placentárnou bariérou a môže u plodu spôsobiť zvýšenú produkciu moča. V ťarchavosti sa môže použiť iba v tých prípadoch, keď úžitok z liečby prevýši možný nežiaduci vplyv na plod (napr. pri pľúcnom edéme alebo zlyhaní srdca). Furosemid prechádza v nízkych koncentráciách do materského mlieka. Nie sú údaje o nepriaznivom účinku furosemidu z materského mlieka na dieťa.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Furosemid neovplyvňuje schopnosť vedenia vozidiel alebo obsluhu strojov.


4.8 Nežiaduce účinky

Furosemid môže u pacientov vyvolať hypokaliémiu. Rizikovou skupinou sú pacienti s nízkym príjmom draslíka v potrave, resp. pacienti, u ktorých nie sú hradené straty draslíka perorálnou či parenterálnou formou alebo použitím kálium šetriacich diuretík. Znížená hladina kália sa prejavuje rôznou symptomatikou, najčastejšie to býva únava, letargia a svalová slabosť. Závažné hypokaliémie sú spojené so srdcovými dysrytmiami komorného typu (komorové extrasystoly, komorová tachykardia). Furosemid môže vyvolať akútnu hyponatriémiu v dôsledku nadmerných strát pri použití neadekvátne vysokých dávok. Chronická deplécia sodíka vzniká pri dlhodobom podávaní vysokoúčinných diuretík. Obidve poruchy sa vyznačujú slabosťou, letargiou, somnolenciou, svalovými kŕčmi, posturálnou hypotenziou, hyponatriémiou, hypokaliémiou, zvýšenou hladinou močoviny v sére a zvýšeným hematokritom. Vážnou komplikáciou je dilučná hyponatriémia, ktorá ohrozuje život pacienta.

Furosemid môže u pacientov vyvolať stratu horčíka (hypomagneziémia). Znížená hladina horčíka
v sére a v tkanivách môže viesť, podobne ako v prípade zvýšených strát draslíka, ku vzniku srdcových dysrytmií. Furosemid zvyšuje vylučovanie vápnika do moča. U pacientov s latentnou alebo manifestnou hypoparatyreózou môžu vzniknúť príznaky tetánie. Pri dlhodobej liečbe môže sa vyvinúť osteoporóza. Na jej vzniku sa môže podieľať súčasné ochorenie obličiek so zníženou tvorbou 1,25 OH-chole-kalciferolu s následným znížením resorpcie vápnika z čreva. Asi u 7 % pacientov sa vyskytuje nechutenstvo, nauzea, dávenie, bolesť v epigastriu. Zápcha alebo hnačka sa vyskytuje asi u 4 % pacientov. Pri vysokých dávkach furosemidu boli popísané zvýšené hodnoty amylázy, prípady akútnej pankreatitídy a cholestatickej žltačky. Ojedinelo boli popísané prípady leukopénie, agranulocytózy, trombocytopénie, anémie, hemolytickej anémie alebo aplastickej anémie.

Furosemid podobne ako tiazidové diuretiká môže vyvolať poruchy glycidového metabolizmu, hyper-glykémiu a glykozúriu. Môže sa zhoršiť diabetes. Poruchy sa objavujú hlavne u pacientov s latentným diabetom, s hypokaliémiou a pri dlhodobom podávaní furosemidu. Priebeh je spravidla reverzibilný.

Vzácne boli popísané hyperosmolárne kómy pri použití vysokých dávok. V tomto prípade vzniká značná hyperglykémia, hypokaliémia a dehydratácia. Furosemid zvyšuje sérovú hladinu kyseliny močovej. U neliečených pacientov s reumatizmom môže vyvolať záchvat. Podobne ako iné diuretiká môže furosemid meniť lipidové spektrum. Zvyšuje sa sérová hladina triglyceridov a cholesterolu. Stúpa koncentrácia nízkodenzitného lipoproteínu, LDL-cholesterolu a znižuje sa koncentrácia HDL-cholesterolu. Furosemid vo vysokých dávkach vyvoláva u pacientov tinnitus a hluchotu. Zvlášť boli postihnuté stredné a vyššie akustické frekvencie, percepcia hlbších tónov bola len ľahko poškodená. Má spravidla prechodný charakter. Môže však dôjsť k trvalej strate sluchu. Nebezpečie trvalého poškodenia sluchu je zvýšené pri súčasnom podávaní iných ototoxických liekov a u pacientov s renálnou insuficienciou, ktorí sú liečení vysokými dávkami furosemidu. Na prevenciu vzniku tohoto nežiaduceho účinku je potrebné dodržiavať dávkovanie a rýchlosť podávania.

Rýchlosť podávania nemá byť väčšia ako 4 mg/min. Nežiaduce reakcie na kožu sú charakterizované najčastejšie exanténmi rôzneho typu, pruritom, urtikou a fotoalergickými reakciami. Väčšinou sú ľahkého typu i keď sa môžu vzácne vyskytnúť aj erythema multiforme, exfoliatívna dermatitída a purpura. Vzácne sa vyskytujú pri vysokých dávkach, zahmlené videnie alebo xanthopia (žlté videnie).

U pacientov s poruchami mikcie, napr. v dôsledku hypertrofie prostaty môže vzniknúť akútna retencia moču. Zvýšené močenie počas noci môže pacientov obťažovať. Boli popísané prípady intersticiálnej nefritídy. Zmeny vo vodnej a elektrolytovej bilancii, hlavne hypokaliémia a hypomagneziémia môžu viesť k arytmiám. Hypotenzívny účinok spolu so zvýšeným hematokritom môžu sa podieľať na vzniku mozgovej alebo periférnej ischémie u osôb s pokročilou aterosklerózou. Po rýchlom intravenóznom podaní bola pozorovaná zástava srdca.


4.9 Predávkovanie

Predávkovanie furosemidu môže u pacientov vyvolať hypokaliémiu, hyponatriémiu, hypokalciémiu a hypomagneziémiu (pozri časť 4.8). Furosemid vo vysokých dávkach vyvoláva u pacientov tinnitus a hluchotu (pozri časť 4.8).

Liečba predávkovania spočíva v úprave porúch vnútorného prostredia. Furosemid nie je možné dialyzovať.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina

Sulfónamidové diuretikum.

ATC kód: C03CA01

Mechanizmus účinku

Furosemid patrí medzi kľučkové diuretiká (high seiling diuretics). Je účinný aj pri výrazne zníženej funkcii obličiek. Jeho diuretický účinok spočíva v inhibícii reabsorpcie chloridov a sodíka v medulárnej časti vzostupného ramienka Henleho kľučky. Ďalším miestom účinku je distálny a proximálny tubulus. Vyvoláva zvýšené vylučovanie sodíka, chloridov a vody, ale aj draslíka, vápnika a horčíka. Furosemid spôsobuje zvýšenie prietoku v obličkách a jeho redistribúciu v kôre obličky. Znižuje plniaci tlak ľavej komory, pričom tento účinok sa dosahuje skôr, než diuretický účinok. Pôsobí hypotenzívne.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti

V plazme je furosemid z veľkej časti viazaný na plazmatické bielkoviny, priemerne 97 %. Iba 2 - 4 % predstavujú neviazanú látku. Distribučný objem je približne 170 - 270 ml/kg. Choroby, ktoré vedú k poklesu plazmatickej hladiny albumínu (napr. nefrotický syndróm alebo cirhóza pečene), zvyšujú množstvo neviazanej látky a zvyšujú jej distribučný objem. Plazmatický klírens je približne 200 ml/min. Biologický polčas u zdravých jedincov je 45 - 60 min. Väčšia časť podanej dávky sa vylučuje močom v nezmenenej forme. Biotranformácii na glukuronid podlieha približne 7 - 15 % podanej látky. Časť furosemidu sa vylučuje stolicou v nezmennej forme (približne 10 %). Na klírens látky vplývajú rôzne faktory. Novorodenecký a starecký vek znižuje klírens pravdepodobne v dôsledku zníženej glomerulárnej filtrácie.

Obličkové alebo srdcové choroby klírens znižujú. Biologický polčas je pri zníženej funkcii obličiek, srdca alebo pečene predĺžený. Môže dosahovať až 20 - 24 hodín. Farmakologický účinok furosemidu koreluje lepšie s koncentráciou látky v moči než s koncentráciou v plazme. Účinok závisí od množstva neviazanej látky, ktorá sa dostane do miesta účinku v tubuloch obličky. Po intravenóznom podaní sa farmakologický účinok dosahuje približne za 30 minút a trvá približne 2 hodiny. Furosemid preniká cez placentu a do materského mlieka. Klírens furosemidu nie je ovplyvnený hemodialýzou.


5.3 Predklinické údaje vo vzťahu o bezpečnosti

Pokusy na ťarchavých samiciach niekoľkých zvieracích druhov v dávkach prevyšujúcich terapeutické dávky dokumentovali zvýšený výskyt úmrtí plodov a aborty. Na myšiach a králikoch bol pozorovaný zvýšený výskyt distenzie obličkovej panvičky a uteru.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok

Natrii hydroxidum, Aqua ad iniectabilia.

Obsah sodíka v lieku: 0,736 mg/ ml, to zodpovedá 0,032 mmol/ml.


6.2 Inkompatibility

Pri príprave infúzie sa furosemid nesmie miešať s látkami, ktoré znižujú pH roztoku (napr. vitamíny skupiny B, vitamín C, epinefrín, norepinefrín, lokálne anestetiká, antihístaminiká, atď). pH roztoku nesmie klesnúť pod 7, pretože účinná látka sa môže vyzrážať.


6.3 Čas použiteľnosti

3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávať pri teplote od +10 °C do +25 °C, chrániť pred svetlom.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


6.5 Druh obalu a obsah balenia

Hnedá ampula s etiketou, výlisok z PVC, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľov.

Veľkosť balenia:10 ampúl po 10 ml


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.

Nepoužitý liek sa má vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

BB Pharma a.s., Pod Višňovkou 1662/21, 140 00 Praha 4, Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

50/0766/92-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

14.12.1992


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Marec 2009
4

FUROSEMID Biotika FORTE