+ ipil.sk

Gabagamma 400Príbalový leták

Príloha č. 1 k notifikácii zmeny v registrácii, ev. č. 2011/01925-Z1A


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Gabagamma® 100

100 mg tvrdá kapsula


Gabagamma® 300

300 mg tvrdá kapsula


Gabagamma® 400

400 mg tvrdá kapsula


gabapentín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.

 1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

 1. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľovsa dozviete:

1. Čo je Gabagamma a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Gabagammu

3. Ako užívať Gabagammu

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Gabagammu

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE GABAGAMMA A NA ČO SA POUŽÍVA


Gabagamma patrí do skupiny liekov, ktoré sa používajú na liečbu epilepsie a periférnej neuropatickej bolesti (dlhodobá bolesť spôsobená poškodením nervov).


Liečivom v Gabagamme je gabapentín.


Gabagamma sa používa na liečbu:

 • rôznych foriem epilepsie (záchvaty, ktorých výskyt je spočiatku obmedzený len na určité časti mozgu, bez ohľadu na to, či sa záchvat ďalej rozšíri do ostatných častí mozgu alebo nie). Váš lekár Vám predpíše Gabagammu, aby Vám pomohol v liečbe epilepsie, pokiaľ Vaša doterajšia liečba nedostatočne upravuje Vaše ochorenie. Gabagammu musíte užívať popri svojej doterajšej liečbe, pokiaľ Vám lekár nepovie inak. Gabagamma sa môže tiež používať samostatne na liečbu dospelých a detí nad 12 rokov.

  • periférnej neuropatickej bolesti (dlhodobá bolesť spôsobená poškodením nervov). Periférnu neuropatickú bolesť (ktorá sa vyskytuje najmä v rukách a nohách) môže spôsobiť množstvo rôznych ochorení, ako je diabetes alebo pásový opar. Pocity bolesti sa môžu opísať ako horúčava, pálenie, búšenie, bodanie, vystreľujúca bolesť, kŕče, bolestivosť, štípanie, znížená citlivosť, mravčenie, atď.


2. SKÔR AKO UŽIJETE GABAGAMMU


Neužívajte Gabagammu

ak ste alergický (precitlivený) na gabapentín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Gabagammy.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Gabagammy

 • ak máte problémy s obličkami

 • ak ste na hemodialýze, povedzte svojmu lekárovi, ak sa u Vás objaví svalová bolesť a/alebo slabosť

 • ak sa u Vás objavia príznaky, ako je pretrvávajúca bolesť brucha, nutkanie na vracanie alebo vracanie (tieto môžu byť príznakmi akútnej pankreatitídy)


Malé množstvo pacientov liečených antiepileptikami ako je gabapentín malo myšlienky na sebapoškodenie alebo samovraždu. Ak sa kedykoľvek u Vás vyskytnú tieto myšlienky, ihneď kontaktujte svojho lekára.


Ihneď kontaktujte svojho lekára, ak spozorujete tieto príznaky.


Užívanie iných liekov

Niektoré lieky môžu ovplyvniť účinok Gabagammy alebo Gabagamma môže znížiť účinok iných súbežne užívaných liekov. Medzi tieto lieky patria:

- akékoľvek lieky obsahujúce morfín, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, pretože morfín môže zvýšiť účinok Gabagammy.

- antacidá (lieky znižujúce kyslosť žalúdočnej šťavy), keďže absorpcia Gabagammy zo žalúdka môže byť znížená. Preto sa odporúča, aby sa Gabagamma užila najskôr dve hodiny po užití antacida.

Gabagamma môže ovplyvniť niektoré laboratórne testy; ak budete potrebovať vyšetriť moč, povedzte svojmu lekárovi alebo v nemocnici, že užívate Gabagammu.

Neužívajte Gabagammu okrem Vašej súčasnej liečby, pokiaľ Vám to nebolo povedané inak.

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Užívanie Gabagammy s jedlom a nápojmi

Gabagamma sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.


Tehotenstvo

Gabagamma sa nesmie užívať počas tehotenstva, pokiaľ Vám Váš lekár nepovie inak. Ak zistíte, že ste tehotná, neprerušte náhle užívanie tohto lieku, pretože to môže mať vážne následky pre Vás a Vaše dieťa.

Ak počas užívania Gabagammy otehotniete, myslíte si, že môžete byť tehotná, alebo plánujete otehotnieť, oznámte to ihneď Vášmu lekárovi.

Ženy v plodnom veku musia používať spoľahlivú antikoncepciu.


Dojčenie

Gabapentín, liečivo v Gabagamme, sa vylučuje do materského mlieka. Keďže účinok na dojčené dieťa nie je známy, neodporúča sa, aby ste Vaše dieťa počas užívania Gabagammy dojčili, pokiaľ Vám to nepovie Váš lekár inak.


Skôr, ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Gabagamma môže spôsobiť závraty, ospalosť a únavu.

Ak pocítite tieto príznaky, neveďte vozidlo alebo neobsluhujte prístroje alebo strojové zariadenia, pokiaľ sa nepresvedčíte, či tento liek ovplyvňuje Vašu schopnosť vykonávať tieto činnosti.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Gabagammy

Tvrdé kapsuly Gabagammy obsahujú laktózu (druh cukru). Ak viete o vašej neznášanlivosti niektorých druhov cukrov, poraďte sa so svojim lekárom ešte pred začiatkom liečby.


3. AKO UŽÍVAŤ GABAGAMMU


Vždy užívajte Gabagammu presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Váš lekár Vám presne určí, aká dávka je pre Vás vhodná.


Kapsuly vždy prehltnite celé s dostatočným množstvom vody.


Pokračujte v užívaní Gabagammy, pokiaľ Vám lekár nepovie, aby ste ju ukončili.


Epilepsia


Dospelí a dospievajúci:

Užívajte také množstvo kapsúl, aké máte nariadené. Zvyčajne Vám bude lekár postupne zvyšovať dávku.

Zvyčajná úvodná dávka bude spravidla medzi 300 mg a 900 mg denne.

Dávka sa potom môže podľa pokynov lekára zvyšovať postupne až na maximum 3 600 mg denne, pričom lekár Vám povie, aby ste ju užívali rozdelenú do troch dávok, napr. raz ráno, raz na obed a raz večer.


Deti vo veku od 6 rokov:

Dávku pre Vaše dieťa určí lekár na základe výpočtu podľa hmotnosti dieťaťa.

Liečba začína nízkou úvodnou dávkou, ktorá sa postupne zvyšuje počas približne 3 dní.

Zvyčajná úvodná dávka na liečbu epilepsie je 25 – 35 mg/kg/deň. Zvyčajne sa podáva rozdelená do troch dávok, pričom kapsula (kapsuly) sa užívajú každý deň, obvykle raz ráno, raz na obed a raz večer.


Gabagamma sa neodporúča používať u detí mladších ako 6 rokov.


Periférna neuropatická bolesť:


Dospelí:

Užívajte také množstvo kapsúl, aké Vám nariadil Váš lekár. Zvyčajne Vám bude lekár postupne zvyšovať dávku.

Zvyčajná úvodná dávka bude spravidla medzi 300 mg a 900 mg denne.

Dávka sa potom môže podľa pokynov lekára zvyšovať postupne až na maximum 3 600 mg denne, pričom lekár Vám povie, aby ste ju užívali rozdelenú do troch dávok, napr. raz ráno, raz na obed a raz večer.


Starší pacienti:

Ak ste starší pacient (vo veku nad 65 rokov), užívajte Gabagammu podľa obvyklého dávkovania okrem prípadu, keď máte problémy s obličkami.


Ak máte problémy s obličkami alebo podstupujete hemodialýzu

Váš lekár môže predpísať iný dávkovací rozvrh a/alebo dávku, ak máte problémy s obličkami alebo podstupujete hemodialýzu.


Ak máte dojem, že účinok Gabagammy je príliš silný alebo príliš slabý, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ak užijete viac Gabagammy, ako máte

Vyššie ako odporúčané dávky môžu spôsobiť zvýšený výskyt vedľajších účinkov vrátane straty vedomia, závratov, dvojitého videnia, zlej výslovnosti, ospalosti a hnačky.

Zavolajte svojmu lekárovi, alebo choďte ihneď na najbližšiu pohotovosť do nemocnice. Zoberte si so sebou všetky kapsuly, čo zostali, obal a písomnú informáciu pre používateľov, aby v nemocnici ľahko zistili, aký liek ste užili.


Ak zabudnete užiť Gabagammu

Ak zabudnete užiť dávku, užite ju, akonáhle si na to spomeniete, ak však nie je čas pre ďalšiu dávku. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Gabagammu

Gabagammu neprestaňte užívať, pokiaľ Vám to nepovie Váš lekár. Ak sa má Vaša liečba ukončiť, musí sa to urobiť postupne minimálne počas 1 týždňa. Ak prestanete užívať Gabagammu náhle alebo skôr, ako Vám to povie lekár, vystavujete sa zvýšenému riziku vzniku záchvatov, bolesti alebo nepohodlia.

Prosím, povedzte Vášmu lekárovi, ak máte niektoré z uvedených príznakov.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Gabagamma môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ihneď povedzte Vášmu lekárovi, ak spozorujete niektoré z následovných príznakov po užití tohto lieku. I keď sú veľmi zriedkavé, tieto príznaky môžu byť závažné.


 • opuch pier a tváre, kožná vyrážka a začervenanie a/alebo vypadávanie vlasov (tieto môžu byť príznakmi závažnej alergickej reakcie)

 • ak ste na hemodialýze, povedzte svojmu lekárovi, ak sa u Vás objaví svalová bolesť a/alebo slabosť.

 • pretrvávajúca bolesť brucha, nutkanie na vracanie alebo vracanie (tieto môžu byť príznakmi akútnej pankreatitídy)


Ak začnete pociťovať akýkoľvek nižšie uvedený vedľajší účinok ako závažný, alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Iné vedľajšie účinky:


Veľmi časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť viac ako 1 osobu z 10)

Závrat, nedostatočná koordinácia, vírusové infekcie, pocit ospalosti, pocit únavy, horúčka


Časté vedľajšie účinky (môžu ovplyvniť 1 až 10 osôb zo 100)

Kŕče, trhavé pohyby, ťažkosti pri rozprávaní, strata pamäti, triaška, nespavosť, bolesť hlavy, precitlivená pokožka, zníženie citlivosti, ťažkosti s koordináciou, neobvyklé pohyby očí, zosilnené, zoslabené alebo chýbajúce reflexy.

Zápal pľúc, infekcia dýchacích ciest, infekcia močových ciest, infekcia, zápal ucha, nízky počet bielych krviniek, nechutenstvo, zvýšená chuť do jedla, hnev voči ostatným, zmätenosť, náhle zmeny nálady, depresia, úzkosť, nervozita, ťažkosti pri premýšľaní.

Tiež: rozmazané videnie, dvojité videnie, pocit krútenia hlavy, vysoký krvný tlak, návaly alebo rozšírenie krvných ciev, ťažkosti pri dýchaní, zápal priedušiek, bolesť hrdla, kašeľ, sucho v nose alebo sopľavosť, vracanie (dávenie), nutkanie na vracanie (pocit nevoľnosti), problémy so zubami, zápal ďasien,

hnačka, bolesť žalúdka, tráviace ťažkosti, zápcha, sucho v ústach alebo hrdle, nadúvanie (vetry).

Opuch tváre, modriny, vyrážka, svrbenie, akné, bolesť kĺbov, bolesť svalov, bolesť chrbta, zášklby, problémy s erekciou, opuch nôh a rúk, ťažkosti pri chôdzi, slabosť, bolesť, dočasná nespôsobilosť, príznaky podobné chrípke, zníženie počtu bielych krviniek, nárast hmotnosti, úraz, zlomeniny, odreniny.


Naviac, v klinických štúdiách u detí bolo často hlásené agresívne správanie a trhavé pohyby.


Menej časté vedľajšie účinky (môžu ovplyvniť 1 až 10 osôb z 1 000)

 • alergické reakcie, ako je žihľavka

 • zníženie pohyblivosti

 • zrýchlený pulz

 • opuch, ktorý môže zahŕňať tvár, trup a končatiny

 • odchýlky výsledkov vyšetrenia krvi nasvedčujúce o problémoch s pečeňou


Od uvedenia lieku na trh boli hlásené nasledovné vedľajšie účinky:

 • akútne zlyhanie obličiek, neschopnosť udržať moč

 • zápal pankreasu

 • zápal pečene, žltnutie pokožky a očí (žltačka)

 • halucinácie

 • problémy s nezvyčajnými pohybmi, ako sú zvíjanie sa, trhavé pohyby a strnulosť

 • vedľajšie účinky po náhlom prerušení liečby gabapentínom (úzkosť, nespavosť, nutkanie na vracanie, bolesť, potenie), bolesť na hrudi

 • zmnoženie prsného tkaniva, zväčšenie pŕs

 • pokles krvných doštičiek

 • zvonenie v ušiach

 • kolísanie hladiny cukru v krvi u pacientov s cukrovkou


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ GABAGAMMU


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Nepoužívajte Gabagammu po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 ºC.

HDPE fľaša: Fľašu udržiavajte dôkladne uzatvorenú.

PVC/Al blister: Uchovávajte v pôvodnom obale.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Gabagamma obsahuje


Liečivo je gabapentín. Každá tvrdá kapsula obsahuje 100 mg, 300 mg alebo 400 mg gabapentínu.

Ďalšie zložky v kapsulách Gabagammy sú:

bezvodá laktóza

kukuričný škrob

mastenec

želatína

oxid titaničitý (E171)


Okrem toho Gabagamma 300 obsahuje:

žltý oxid železitý (E 172)

Okrem toho Gabagamma 400 obsahuje:

žltý oxid železitý (E 172)

červený oxid železitý (E 172)


Ako vyzerá Gabagamma a obsah balenia


Tvrdá kapsula

Gabagamma 100: tvrdá želatínová kapsula s bielym nepriesvitným telom a vrchnákom.

Gabagamma 300: tvrdá želatínová kapsula so žltým nepriesvitným telom a vrchnákom.

Gabagamma 400: tvrdá želatínová kapsula s oranžovým nepriesvitným telom a vrchnákom.


Dodáva sa v PVC/Al blistrových baleniach po 20, 30, 50, 100, 200 (2x100) tvrdých kapsúl alebo v HDPE fľaši s PP viečkom po 100 tvrdých kapsúl.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG,

Calwerstrasse 7, 710 34, Böblingen, Nemecko


Výrobca:

Artesan Pharma GmbH & Co. KG

Wendlandstraße 1, 29439 Lüchow, Nemecko


Dragenopharm Apotheker Püschl GmbH

Göllstraße1, 84529 Tittmoning, Nemecko


Medis International a.s.

Karlovo náměstí 319/3, 120 00 Praha 2, Česká republika


Wörwag Pharma GmbH & Co. KG

Calwer Straße 7, 70134 Böblingen, Nemecko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Česká republika:Gabagamma® 100/ 300/ 400 mg

Dánsko:Gabagamma® 100/ 300/ 400 mg hårde kapsler

Litva:Gabagamma 100/ 300/ 400 kietos kapsulės

Nemecko:Gabagamma®100/ 300/ 400 mg Hartkapseln

Poľsko:Gabagamma 100/ 300/ 400

Slovenská republika:Gabagamma 100/ 300/ 400

Slovinsko:Gabagamma 100/ 300/ 400 mg trde kapsule

Taliansko:Gabapentin AWP


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v auguste 2011.


7

Gabagamma 400

Súhrn údajov o lieku


Príloha č. 1 k notifikácii zmeny v registrácii, ev. č. 2011/03469-Z1B


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Gabagamma 100

100 mg tvrdé kapsuly


Gabagamma 300

300 mg tvrdé kapsuly


Gabagamma 400

400 mg tvrdé kapsuly


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá 100 mg tvrdá kapsula obsahuje 100 mg gabapentínu.

Každá 300 mg tvrdá kapsula obsahuje 300 mg gabapentínu.

Každá 400 mg tvrdá kapsula obsahuje 400 mg gabapentínu.


Pomocné látky:

Každá 100 mg tvrdá kapsula obsahuje 22,5 mg bezvodej laktózy.

Každá 200 mg tvrdá kapsula obsahuje 67,5 mg bezvodej laktózy.

Každá 300 mg tvrdá kapsula obsahuje 90 mg bezvodej laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tvrdá kapsula


Gabagamma 100: tvrdá želatínová kapsula s bielym nepriesvitným telom a vrchnákom.

Gabagamma 300: tvrdá želatínová kapsula so žltým nepriesvitným telom a vrchnákom.

Gabagamma 400: tvrdá želatínová kapsula s oranžovým nepriesvitným telom a vrchnákom.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Epilepsia


Gabapentín je indikovaný ako prídavná terapia na liečbu parciálnych záchvatov so sekundárnou generalizáciou alebo bez nej u dospelých a detí vo veku od 6 rokov (pozri časť 5.1).


Gabapentín je indikovaný ako monoterapia na liečbu parciálnych záchvatov so sekundárnou generalizáciou alebo bez nej u dospelých a adolescentov vo veku od 12 rokov.


Liečba periférnej neuropatickej bolesti


Gabapentín je indikovaný na liečbu periférnej neuropatickej bolesti, ako je bolestivá diabetická polyneuropatia a postherpetická neuralgia, u dospelých.4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Na perorálne použitie.


Gapapentín sa môže podávať s jedlom alebo nezávisle od jedla a má sa prehltnúť celý a zapiť dostatočným množstvom tekutiny (napr. pohárom vody).


Titračná schéma pre všetky indikácie na začiatku liečby je uvedená v Tabuľke 1, ktorá sa odporúča pre dospelých a adolescentov vo veku od 12 rokov. Pokyny na dávkovanie pre deti do 12 rokov sú uvedené nižšie v tejto časti pod samostatným podnadpisom.


Tabuľka 1


DÁVKOVACIA SCHÉMA – INICIÁLNA TITRÁCIA


1. deň

2. deň

3. deň

300 mg jedenkrát denne

300 mg dvakrát denne

300 mg trikrát denne


Ukončenie liečby gabapentínom

V súlade so súčasnými klinickými postupmi, ak sa má ukončiť liečba gabapentínom, odporúča sa to robiť postupne, minimálne počas 1 týždňa, nezávisle od indikácie.


Epilepsia


Epilepsia si zvyčajne vyžaduje dlhodobú liečbu. Dávkovanie určuje ošetrujúci lekár podľa individuálnej znášanlivosti a účinnosti.


Dospelí a adolescenti:


Účinná dávka v klinických štúdiách bola v intervale 900 až 3 600 mg/deň. Liečba sa môže začať titrovaním dávky, ako je uvedené v Tabuľke 1, alebo prvý deň podaním dávky 300 mg trikrát denne (TID). V závislosti od odpovede a znášanlivosti individuálneho pacienta sa potom dávka môže ďalej zvyšovať každý 2. – 3. deň o prídavok 300 mg/deň až na maximálnu dávku 3 600 mg/deň. Pre jednotlivých pacientov môže byť vhodná pomalšia titrácia dávky gabapentínu. Najkratší čas na dosiahnutie dávky 1 800 mg/deň je jeden týždeň, na dosiahnutie 2 400 mg/deň sú to celkovo 2 týždne a na dosiahnutie 3 600 mg/deň sú to celkovo 3 týždne. V dlhodobých nezaslepených klinických štúdiách sa dobre tolerovali dávky až do 4 800 mg/deň. Celková denná dávka má byť rozdelená do troch samostatných dávok, pričom maximálny časový interval medzi dávkami nesmie byť dlhší než 12 hodín, aby sa predišlo náhlemu vzniku záchvatov.


Deti vo veku od 6 rokov:


Úvodná dávka sa má pohybovať v rozpätí od 10 do 15 mg/kg/deň a účinná dávka sa dosiahne postupnou titráciou počas približne troch dní. Účinná dávka gabapentínu u detí vo veku od 6 rokov je 25 až 35 mg/kg/deň. V dlhodobých klinických štúdiách sa dobre tolerovali dávky až do 50 mg/kg/deň. Celková denná dávka má byť rozdelená do troch samostatných dávok, pričom maximálny časový interval medzi dávkami nesmie prekročiť 12 hodín.

Na optimalizáciu liečby nie je potrebné monitorovať plazmatické koncentrácie gabapentínu. Navyše sa gabapentín môže kombinovať s inými antiepileptikami bez obavy z ovplyvnenia plazmatických koncentrácií gabapentínu alebo sérových koncentrácií iných antiepileptík.


Periférna neuropatická bolesť


Dospelí


Liečba sa môže začať titráciou dávky, ako je uvedené v Tabuľke 1. Alebo je úvodná dávka 900 mg/deň, ktorá sa podáva rozdelená do troch rovnakých dávok. V závislosti od odpovede a znášanlivosti individuálneho pacienta sa potom dávka môže ďalej zvyšovať každý 2. – 3. deň o prídavok 300 mg/deň až na maximálnu dávku 3 600 mg/deň. Pre jednotlivých pacientov môže byť vhodná pomalšia titrácia dávky gabapentínu. Najkratší čas na dosiahnutie dávky 1 800 mg/deň je jeden týždeň, na dosiahnutie 2 400 mg/deň sú to celkovo 2 týždne a na dosiahnutie 3 600 mg/deň sú to celkovo 3 týždne.


Účinnosť a bezpečnosť liečby periférnej neuropatickej bolesti, ako je bolestivá diabetická polyneuropatia a postherpetická neuralgia, sa nesledovala v klinických štúdiách počas obdobia dlhšieho ako 5 mesiacov. Ak liečba periférnej neuropatickej bolesti vyžaduje u pacienta podávanie lieku dlhšie ako 5 mesiacov, ošetrujúci lekár musí posúdiť klinický stav pacienta a rozhodnúť

o potrebe ďalšej liečby.


Pokyny pre všetky terapeutické indikácie


U pacientov v zlom zdravotnom stave, t.j. s nízkou telesnou hmotnosťou, po transplantácii orgánov, atď., sa má dávka titrovať oveľa pomalšie, buď užívaním nižších dávok alebo dlhšími intervalmi medzi jednotlivými zvýšeniami dávok.


Použitie u starších pacientov (vo veku nad 65 rokov)


Keďže s vekom sa znižuje funkcia obličiek, starší pacienti môžu vyžadovať úpravu dávkovania (pozri Tabuľku 2). U starších pacientov sa môže častejšie vyskytnúť somnolencia, periférny edém a asténia.


Použitie u pacientov s poškodenou funkciou obličiek


U pacientov so zhoršenou funkciou obličiek, ako je uvedené v Tabuľke 2, a/alebo u hemodialyzovaných pacientov sa odporúča úprava dávky. 100 mg tvrdé kapsuly gabapentínu sa môžu používať podľa odporúčaného dávkovania pre pacientov s renálnou insuficienciou.


Tabuľka 2: DÁVKOVANIE GABAPENTÍNU U DOSPELÝCH V ZÁVISLOSTI OD RENÁLNYCH FUNKCIÍ

Klírens kreatinínu (ml/min)

Celková denná dávkaa (mg/deň)

80

900 – 3 600

50 – 79

600 – 1 800

30 – 49

300 – 900

15 – 29

150b – 600

< 15c

150b – 300


aCelková denná dávka sa má podávať rozdelená do 3 dávok. Znížené dávky sú určené pre pacientov s poškodenou funkciou obličiek (klírens kreatinínu < 79 ml/min).

bPodáva sa ako 300 mg každý druhý deň.

cU pacientov s klírensom kreatinínu < 15 ml/min sa denná dávka musí znížiť úmerne ku klírensu kreatinínu (napr. pacienti s klírensom kreatinínu 7,5 ml/min majú dostať polovicu dennej dávky pacientov s klírensom kreatinínu 15 ml/min).


Použitie u hemodialyzovaných pacientov


U anurických hemodialyzovaných pacientov, ktorí nikdy neužívali gabapentín, sa odporúča nasycovacia dávka 300 - 400 mg a ďalej 200 - 300 mg gabapentínu nasledujúce každé 4 hodiny počas hemodialýzy. V dňoch, keď pacient nie je dialyzovaný, sa nemá gabapentín užívať.


U hemodialyzovaných pacientov s poškodenou funkciou obličiek sa má udržiavacia dávka stanoviť podľa odporúčaného dávkovania uvedeného v Tabuľke 2. Okrem udržiavacej dávky sa nasledujúce každé 4 hodiny počas hemodialýzy odporúča podávať ďalšia 200 - 300 mg dávka.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Suicídium/suicidálne myšlienky alebo zhoršenie klinického stavu


Samovražedné myšlienky a správanie boli hlásené u pacientov liečených antiepileptikami v niekoľkých indikáciach. Meta-analýza randomizovaných, placebom kontrolovaných klinických skúšaní s antiepileptikami poukázala na malé zvýšenie rizika samovražedných myšlienok a správania. Mechanizmus tohto rizika nie je známy a dostupné údaje nevylučujú možnosť zvýšeného rizika pre gabapentín.


Preto pacienti majú byť sledovaní na príznaky samovražedných myšlienok a správania a v prípade potreby treba zvážiť vhodnú liečbu. Pacientom (a ich opatrovateľom) sa odporúča, aby kontaktovali lekára, ak sa vyskytnú príznaky samovražedných myšlienok alebo správania.


Ak sa u pacienta počas liečby gabapentínom vyvinie akútna pankreatitída, má sa zvážiť prerušenie liečby gabapentínom (pozri časť 4.8).


Hoci neexistujú dôkazy o návrate záchvatov po vysadení gabapentínu (“rebound“), náhle vysadenie antikonvulzívnych liekov môže u pacientov trpiacich na epilepsiu viesť ku vzniku status epilepticus (pozri časť 4.2).


Tak ako u ostatných antiepileptík, aj počas liečby gabapentínom môže dôjsť u niektorých pacientov k zvýšenej frekvencii záchvatov alebo ku vzniku nových typov záchvatov.


Tak ako u ostatných antiepileptík, pokusy o vysadenie sprievodných antiepileptík v liečbe zle kontrolovateľných pacientov, ktorí užívajú viac ako jedno antiepileptikum, za účelom dosiahnutia monoterapie s gabapentínom, má malú úspešnosť.


Gabapentín sa nepovažuje za účinný voči primárne generalizovaným záchvatom, ako sú absencie, pričom u niektorých pacientov sa môžu tieto záchvaty zhoršiť. Preto sa gabapentín musí používať s opatrnosťou u pacientov so zmiešanými záchvatmi vrátane absencií.


U pacientov vo veku od 65 rokov neboli vykonané žiadne systematické štúdie s gabapentínom. V jednej dvojito-zaslepenej štúdii u pacientov s neuropatickou bolesťou sa somnolencia, periférny edém a asténia vyskytli v o niečo vyššom percente u pacientov vo veku od 65 rokov ako u mladších pacientov. Napriek týmto zisteniam klinické vyšetrenia v tejto vekovej skupine nepreukázali odlišný profil nežiaducich účinkov od toho, ktorý sa pozoroval u mladších pacientov.

Účinok dlhodobej (dlhšej ako 36 mesiacov) liečby gabapentínom na schopnosť učiť sa, inteligenciu a vývoj detí a adolescentov nebol dostatočne študovaný. Preto sa musí zvážiť prínos dlhodobej liečby voči potenciálnemu riziku takejto terapie.


Laboratórne testy


Pri semikvantitatívnom stanovení celkového obsahu bielkovín v moči indikátorovým papierikom sa môžu získať falošne pozitívne nálezy. Preto sa odporúča overiť pozitívny výsledok indikátorového testu metódami založenými na inom analytickom princípe, ako sú Biuretova metóda, turbidimetria alebo vyfarbovacie metódy, alebo použiť tieto alternatívne metódy hneď na začiatku.


Tento liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými poruchami - galaktózovou intoleranciou, lapónskym deficitom laktázy alebo glukózo-galaktózovou malabsobciou, nesmú tento liek užívať.


4.5 Liekové a iné interakcie


Keď sa v štúdii so zdravými dobrovoľníkmi (N = 12) podávala kapsula s riadeným uvoľňovaním s dávkou 60 mg morfínu 2 hodiny pred podaním kapsuly s dávkou 600 mg gabapentínu, zvýšila sa priemerná hodnota AUC gabapentínu o 44 % v porovnaní s hodnotami gabapentínu podaného bez morfínu. Z toho dôvodu musia byť pacienti starostlivo sledovaní, či sa u nich nevyvíjajú príznaky útlmu CNS, ako je somnolencia a dávka gabapentínu alebo morfínu sa musí primerane znížiť.


Nepozorovali sa žiadne interakcie gabapentínu s fenobarbitalom, fenytoínom, kyselinou valproovou alebo karbamazepínom.


Farmakokinetické parametre gabapentínu v rovnovážnom stave sú u zdravých jedincov podobné ako u pacientov epileptikov užívajúcich tieto antiepileptiká.


Súčasné podávanie gabapentínu s perorálnymi kontraceptívami obsahujúcimi noretisterón a/alebo etinylestradiol neovplyvňuje v rovnovážnom stave farmakokinetické parametre žiadneho z nich.


Súčasné podávanie gabapentínu s antacidami obsahujúcimi alumínium a magnézium znižuje biologickú dostupnosť gabapentínu až o 24 %. Gabapentín sa odporúča užiť najskôr dve hodiny po podaní antacíd.


Probenecid neovplyvňuje renálnu exkréciu gabapentínu.


Nepredpokladá sa, že mierny pokles renálnej exkrécie gabapentínu, ktorý sa pozoroval pri súčasnom podávaní s cimetidínom, má klinický význam.


4.6 Gravidita a laktácia


Riziko spojené s epilepsiou a antiepileptikami vo všeobecnosti


Potomkovia matiek liečených antiepileptikami majú 2 – 3-násobne zvýšené riziko vzniku vrodených chýb. Najčastejšie sú hlásené rázštepy pery, kardiovaskulárne malformácie a defekty neurálnej trubice. Kombinovaná liečba antiepileptikami môže byť v porovnaní s monoterapiou spojená s vyšším rizikom vzniku kongenitálnych malformácií, preto je dôležité, aby sa všade tam, kde to je možné, uprednostnila monoterapia. Ženy, u ktorých existuje pravdepodobnosť otehotnenia, alebo ktoré sú v reprodukčnom veku, majú byť poučené odborníkom a potreba liečby antiepileptikami sa musí prehodnotiť, keď žena plánuje otehotnieť. Liečba antiepileptikami sa nesmie ukončiť náhle, pretože to môže viesť k náhlemu vzniku záchvatov, ktoré môžu mať závažné následky pre matku i dieťa. Zriedkavo sa u detí matiek s epilepsiou pozorovalo spomalenie vývoja. Nedá sa rozlíšiť, či je toto spomalenie spôsobené genetickými alebo sociálnymi faktormi, epilepsiou matky alebo liečbou antiepileptikami.


Riziko spojené s gabapentínom


Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití gabapentínu u gravidných žien.


Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Nie je známe potenciálne riziko u ľudí. Gabapentín sa má užívať počas gravidity iba v nevyhnutných prípadoch, keď potenciálny prínos liečby pre matku prevyšuje potenciálne riziko pre plod.


Vzhľadom na samotnú epilepsiu a prítomnosť konkomitantných antiepileptík počas každej hlásenej gravidity, nie je možné urobiť jednoznačný záver, či je užívanie gabapentínu počas gravidity spojené so zvýšeným rizikom vzniku kongenitálnych malformácií.


Gabapentín sa vylučuje materským mliekom. Vzhľadom na to, že účinok na dojčené dieťa nie je známy, pri podávaní gabapentínu dojčiacim matkám je potrebná opatrnosť. Gabapentín sa má dojčiacim matkám podávať len v prípade, keď prínos liečby jasne prevažuje nad rizikom.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Gabapentín môže mať malý alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Gabapentín pôsobí na centrálny nervový systém a môže spôsobiť únavu, závraty alebo iné súvisiace príznaky. Aj keď môžu byť len mierneho stupňa, tieto nežiaduce účinky môžu predstavovať potenciálne riziko u pacientov vedúcich vozidlá alebo obsluhujúcich stroje. Toto platí najmä na začiatku liečby alebo pri zvýšení dávky.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky, ktoré sa pozorovali počas klinických štúdií zameraných na epilepsiu (prídavnú terapiu a monoterapiu) a neuropatickú bolesť, sú zoradené nižšie v jednom zozname podľa triedy a frekvencie (veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až ≤ 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až ≤ 1/1 000) a veľmi zriedkavé (<1/10 000). Pokiaľ sa nežiaduci účinok vyskytol v klinických štúdiách v rôznych frekvenciách, bol zaradený do skupiny s najvyššie hlásenou frekvenciou.

Ďalšie účinky hlásené z postmarketingových hlásení sú uvedené nižšie v zozname pod frekvenciou „Neznáme“ (nie je možne odhadnúť z dostupných údajov) kurzívou.

V rámci jednotlivých skupín sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.


Orgánový systém

Nežiaduce účinky

Infekcie a nákazy

Veľmi časté

vírusové infekcie

Časté

pneumónia, respiračné infekcie, infekcia močového traktu, infekcia, zápal stredného ucha

Poruchy krvi a lymfatického systému

Časté

leukopénia

Neznáme

trombocytopénia

Poruchy imunitného systému

Menej časté

alergické reakcie (napr. urtikária)

Poruchy metabolizmu a výživy

Časté

anorexia, zvýšená chuť do jedla

Psychické poruchy

Časté

nepriateľstvo, zmätenosť a emočná labilita, depresia, úzkosť, nervozita, abnormálne myslenie

Neznáme

halucinácie

Poruchy nervového systému

Veľmi časté

somnolencia, závraty, ataxia

Časté


Menej časté

kŕče, hyperkinéza, dyzartria, strata pamäti, tremor, nespavosť, bolesť hlavy, zmeny citlivosti ako parestézia, hypestéza, abnormálna koordinácia, nystagmus, hyperreflexia, hyporeflexia alebo areflexia

hypokinéza

Neznáme

iné poruchy hybnosti (napr. choreoatetóza, dyskinéza, dystónia)

Poruchy oka

Časté

poruchy videnia ako amblyopia, diplopia

Poruchy ucha a labyrintu

Časté

vertigo

Neznáme

tinitus

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté

palpitácie

Cievne poruchy

Časté

hypertenzia, vazodilatácia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté

dyspnoe, bronchitída, faryngitída, kašeľ, nádcha

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté

vracanie, nauzea, stomatologické poruchy, gingivitída, hnačka, bolesť brucha, dyspepsia, zápcha, sucho v ústach alebo hrdle, flatulencia

Neznáme

pankreatitída

Poruchy pečene a žlčových ciest

Neznáme

hepatitída, žltačka

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté

opuch tváre, purpura, najčastejšie popisovaná ako modrina po telesnom poranení, vyrážka, pruritus, akné

Neznáme

Stevensov-Johnsonov syndróm, angioedém, multiformný erytém, alopécia

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté

artralgia, myalgia, bolesť chrbta, zášklby

Neznáme

myoklonus

Poruchy obličiek a močovej sústavy

Neznáme

akútne zlyhanie obličiek, inkontinencia

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Časté

impotencia

Neznáme

hypertrofia prsnej žľazy, gynekomastia

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Veľmi časté

únava, horúčka

Časté

periférny edém, abnormálna chôdza, asténia, bolesť, nevoľnosť, chrípkový syndróm

Menej časté

generalizovaný edém

Neznáme

abstinenčné príznaky (hlavne anxiozita, nespavosť, nauzea, bolesti, potenie), bolesť na hrudi. Náhle, nevysvetlené úmrtia boli hlásené v prípadoch, kedy sa nezistila kauzálna súvislosť s liečbou gabapentínom.

Abnormálne laboratórne a funkčné vyšetrenia

Časté

zníženie počtu bielych krviniek (white blood cell count, WBC), prírastok na hmotnosti

Menej časté

zvýšené hodnoty pečeňových testov AST, ALT a bilirubínu

Neznáme

kolísanie hladiny cukru u pacientov s diabetes mellitus

Úrazy a otravy

Časté

úraz, zlomeniny, odreninyPri liečbe gabapentínom boli hlásené prípady akútnej pankreatitídy. Príčinná súvislosť s gabapentínom nie je jasná (pozri časť 4.4).

U hemodialyzovaných pacientov v konečnom štádiu zlyhania obličiek bola hlásená myopatia spojená so zvýšenými hladinami kreatínkinázy.

Infekcie dýchacích ciest, zápal stredného ucha, kŕče a bronchitída boli hlásené iba v klinických štúdiách u detí. Naviac, v klinických štúdiách bolo u detí často hlásené agresívne správanie a hyperkinéza.


4.9 Predávkovanie


Akútna, život ohrozujúca toxicita nebola zaznamenaná pri predávkovaní gabapentínom až do dávky 49 g. Príznaky predávkovania zahŕňali závraty, dvojité videnie, zlú výslovnosť, únavu, letargiu a miernu hnačku. Všetci pacienti sa plne uzdravili po zavedení podpornej liečby. Znížená absorpcia gabapentínu pri vyšších dávkach môže limitovať absorpciu lieku pri predávkovaní, a tým minimalizovať jeho toxicitu z predávkovania.

Predávkovanie gabapentínom, najmä v kombinácii s inými liekmi s depresívnym účinkom na CNS, môže viesť ku kóme.

I keď sa dá gabapentín odstrániť hemodialýzou, predchádzajúce skúsenosti ukazujú, že to obvykle nie je potrebné. Hemodialýza však môže byť indikovaná u pacientov so závažným poškodením funkcie obličiek.

Perorálna letálna dávka gabapentínu u myší a potkanov, ktorí dostali dávky až vo výške 8 000 mg/kg, sa nezistila. Znaky akútnej toxicity u zvierat zahrňovali ataxiu, namáhavé dýchanie, ptózu, hypoaktivitu alebo excitáciu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: ostatné antiepileptiká, ATC kód: N03AX12


Presný mechanizmus účinku gabapentínu nie je známy.

Gabapentín je štrukturálnym analógom neurotransmiteru GABA (gama–aminomaslová kyselina), ale jeho mechanizmus účinku je odlišný od účinku viacerých iných liečiv, ktoré interagujú s GABA synapsami, vrátane valproátu, barbiturátov, benzodiazepínov, inhibítorov GABA-transaminázy, inhibítorov vychytávania GABA, GABA agonistov a GABA prekurzorov (“prodrugs“). In vitro štúdie so značkovaným gabapentínom popísali nové peptidové väzobné miesta v mozgovom tkanive potkana vrátane neokortexu a hipokampu, ktoré môžu súvisieť s protizáchvatovou a analgetickou aktivitou gabapentínu a jeho štrukturálnych derivátov. Väzobné miesto pre gabapentín bolo identifikované ako alfa2-delta podjednotka napäťovo riadených kalciových kanálov.


Gabapentín sa v klinicky relevantných koncentráciách neviaže na iné bežné liekové a neurotransmiterové mozgové receptory vrátane receptorov GABAA, GABAB, benzodiazepínov, glutamátu, glycínu alebo N-metyl-D-aspartátu.


Gabapentín neinteraguje in vitro so sodíkovými kanálmi, a tým sa odlišuje od fenytoínu a karbamazepínu. Gabapentín v niektorých testovacích systémoch in vitro čiastočne redukuje odpoveď na agonistu glutamátu, N-metyl-D-aspartát (NMDA), ale len v koncentráciách vyšších než 100 µmol/l, ktoré sa nedosiahnu in vivo. Gabapentín in vitromierne redukuje uvoľňovanie monoamínových neurotransmiterov.Podávanie gabapentínu u potkanov zvyšuje obrat GABA vo viacerých regiónoch mozgu spôsobom podobným, ako to robí valproát sodný, hoci v iných regiónoch mozgu. Významnosť týchto rôznych účinkov gabapentínu pre jeho protizáchvatový účinok treba ešte objasniť. U zvierat gabapentín rýchlo vstupuje do mozgu a zabraňuje záchvatom z maximálnych elektrošokov, z chemických látok vyvolávajúcich záchvaty vrátane inhibítorov GABA syntézy a záchvatom generovaným v genetických modeloch.

Klinická štúdia prídavnej liečby parciálnych záchvatov u pediatrických pacientov vo veku od 3 do 12 rokov ukázala číselný, ale nie štatisticky významný rozdiel u 50 % pacientov, ktorí odpovedali na liečbu, v prospech gabapentínovej skupiny v porovnaní s placebom. Dodatočná následná analýza počtu pacientov odpovedajúcich na liečbu podľa veku neodhalila štatisticky významný vplyv veku, či už ako kontinuálnej alebo ako dichotomickej premennej veličiny (rozdelenej na vekové skupiny 3 - 5 rokov a 6 - 12 rokov). Údaje z tejto ďalšej následnej analýzy sú zhrnuté nižšie v tabuľke:


Odpoveď (≥ 50 % zlepšenie) podľa liečby a veku populácie MITT*

veková kategória

(≥ 50 % zlepšenie) plac placebo

gabapentín

p-hodnota

< 6 rokov

4/21 (19,0 %)

4/17 (23,5 %)

0,7362

6 až 12 rokov

17/99 (17,2 %)

20/96 (20,8 %)

0,5144


*Modifikovaný zámer liečiť (modified intent to treat, MITT) populáciu bol definovaný ako všetci pacienti randomizovaní na liečbu v štúdii, ktorí tiež mali k dispozícii hodnotiteľné denníky záchvatov za obdobie 28 dní počas oboch fáz, fázy na začiatku sledovania a dvojito–zaslepenej fázy.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Po perorálnom podaní sa maximálne plazmatické koncentrácie gabapentínu dosiahnu počas 2 až 3 hodín. Biologická dostupnosť gabapentínu (podiel absorbovanej dávky) so stúpajúcou dávkou klesá. Absolútna biologická dostupnosť 300 mg kapsúl gabapentínu je približne 60 %. Jedlo, vrátane jedla s vysokým obsahom tuku, nemá klinicky významný vplyv na farmakokinetiku gabapentínu.

Farmakokinetika gabapentínu nie je ovplyvnená opakovaným podávaním. Hoci plazmatické koncentrácie gabapentínu v klinických štúdiách boli vo všeobecnosti v rozmedzí 2 µg/ml a 20 µg/ml, z takýchto koncentrácií sa nedá predpovedať jeho bezpečnosť alebo účinnosť. Farmakokinetické parametre sú uvedené v Tabuľke 3.


Tabuľka 3

Súhrn priemerných (% CV) rovnovážnych farmakokinetických parametrov gabapentínu po podávaní každých osem hodín.

Farmakokinetický

300 mg


400 mg


800 mg

parameter

(N = 7)


(N = 14)


(N = 14)


Priemer

% CV

Priemer

% CV

Priemer

% CV

Cmax (µg/ml)

4,02

(24)

5,74

(38)

8,71

(29)

tmax (h)

2,7

(18)

2,1

(54)

1,6

(76)

T1/2 (h)

5,2

(12)

10,8

(89)

10,6

(41)

AUC(0-8)

24,8

(24)

34,5

(34)

51,4

(27)

(µg•h/ml)Ae% (%)

NA

NA

47,2

(25)

34,4

(37)


Cmax = maximálna plazmatická koncentrácia v rovnovážnom stave

tmax = čas potrebný na dosiahnutie Cmax

T1/2 = eliminačný polčas

AUC(0-8) = plocha zodpovedajúca rovnovážnemu stavu pod krivkou závislosti plazmatickej koncentrácie od času v čase od 0 do 8 hodín po podaní dávky

Ae% = percentuálne množstvo dávky vylúčenej v nezmenenej forme močom v čase od 0 do 8 hodín po podaní dávky

NA = údaje nie sú dostupné


Distribúcia

Gabapentín sa neviaže na plazmatické bielkoviny a má distribučný objem 57,7 litra. U pacientov s epilepsiou dosahujú koncentrácie gabapentínu v cerebrospinálnom moku približne 20 % zodpovedajúcich plazmatických koncentrácií v rovnovážnom stave. Gabapentín sa nachádza v materskom mlieku dojčiacich žien.


Metabolizmus

O metabolizme gabapentínu u ľudí neexistujú dôkazy. Gabapentín neindukuje tvorbu pečeňových oxidáz zmiešaných funkcií zodpovedných za metabolizmus liekov.


Eliminácia

Gabapentín sa eliminuje výlučne obličkami v nezmenenej forme. Eliminačný polčas gabapentínu je nezávislý na dávke a dosahuje v priemere 5 – 7 hodín.

U starších pacientov a u pacientov s poškodenou funkciou obličiek je znížený plazmatický klírens gabapentínu. Eliminačná rýchlostná konštanta gabapentínu, plazmatický klírens a obličkový klírens sú priamo úmerné klírensu kreatinínu.

Gabapentín možno z plazmy odstrániť hemodialýzou. U pacientov so zhoršenou funkciou obličiek alebo dialyzovaných pacientov sa odporúča úprava dávkovania (pozri časť 4.2).

Farmakokinetika gabapentínu u detí sa skúmala u 50 zdravých jedincov vo veku od 1 mesiaca do 12 rokov. Plazmatické koncentrácie gabapentínu u detí starších ako 5 rokov sú vo všeobecnosti podobné koncentráciám u dospelých, pokiaľ je dávka stanovená na základe prepočtu v mg/kg.


Linearita/Nelinearita

Biologická dostupnosť gabapentínu (podiel absorbovanej dávky) klesá so zvyšujúcou sa dávkou, čo vnáša nelinearitu do farmakokinetických parametrov, ktoré zahŕňajú parameter biologickej dostupnosti (F), napr. Ae%, CL/F, Vd/F. Farmakokinetika eliminácie (farmakokinetické parametre, ktoré nezahŕňajú F, ako sú CLr a T1/2) sa dá najlepšie popísať lineárnou farmakokinetikou. Plazmatické koncentrácie gabapentínu v rovnovážnom stave sa dajú predpovedať z údajov jednej dávky.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Karcinogenita

Gabapentín sa podával v potrave myšiam v dávkach 200, 600 a 2 000 mg/kg/deň a potkanom v dávkach 250, 1 000 a 2 000 mg/kg/deň počas 2 rokov. Štatisticky významný nárast incidencie pankreatického tumoru acinárnych buniek sa zistil len u potkaních samcov pri najvyššej dávke. Maximálne plazmatické koncentrácie lieku u potkanov pri dávke 2 000 mg/kg/deň sú 10-krát vyššie než plazmatické koncentrácie u ľudí pri dávke 3 600 mg/deň. Pankreatické acinárne tumory u potkaních samcov vykazujú nízky stupeň malignity, neovplyvňovali prežívanie, nemetastázovali, ani nenapadali okolité tkanivo a boli podobné tumorom, ktoré sa zistili u súbežných kontrolných skupín. Významnosť týchto pankreatických acinárnych tumorov u potkaních samcov pre karcinogénne riziko u človeka nie je jasná.


Mutagenita

Gabapentín nevykazoval genotoxický potenciál. Nebol mutagénny in vitrov štandardných skúškach s bakteriálnymi alebo cicavčími bunkami. Gabapentín in vitroalebo in vivoneindukoval štrukturálne chromozomálne aberácie v cicavčích bunkách a neindukoval tvorbu mikronukleov v kostnej dreni škrečkov.


Poruchy fertility

Nepozorovali sa žiadne nežiaduce účinky na fertilitu alebo reprodukciu u potkanov pri dávkach do 2 000 mg/kg (približne päťnásobok maximálnej dennej dávky pre človeka vyjadrenej v mg/m2povrchu tela).


Teratogenita

Gabapentín nezvyšoval incidenciu malformácií v porovnaní s kontrolnými skupinami u potomkov myší, potkanov alebo králikov v dávkach do 50-, 30-, resp. 25-násobku 3 600 mg dennej dávky pre človeka (čo predstavuje 4-, 5-, resp. 8-násobok dennej dávky pre človeka vyjadrenej v mg/m2).

Gabapentín indukoval oneskorenú osifikáciu lebky, stavcov, predných a zadných končatín hlodavcov, čo svedčí o retardácii rastu plodu. Tieto účinky sa objavili u gravidných myší, ktoré dostávali perorálne dávky 1 000 alebo 3 000 mg/kg/deň počas organogenézy a u potkanov pri dávkach 500, 1 000 alebo 2 000 mg/kg podaných pred a počas párenia, ako i počas celej gestácie. Tieto dávky predstavujú približne 1 až 5-násobok 3 600 mg dávky pre človeka vyjadrenej v mg/ m2.

Žiadne účinky sa nepozorovali u gravidných myší po podaní 500 mg/kg/deň (približne ½ dennej dávky pre človeka vyjadrenej v mg/m2).

Zvýšený výskyt hydrouréteru a/alebo hydronefrózy sa pozoroval u potkanov po dávke 2 000 mg/kg/deň v štúdii fertility a všeobecnej reprodukcie, po dávke 1 500 mg/kg/deň v teratologickej štúdii a po dávke 500, 1 000 a 2 000 mg/kg/deň v perinatálnej a postnatálnej štúdii. Významnosť týchto nálezov nie je známa, ale súvisia so spomalením vývoja. Tieto dávky sú tiež približne 1 až 5‑násobkom 3 600 mg dávky pre človeka vyjadrenej v mg/m2.

V teratologickej štúdii s králikmi sa pozoroval zvýšený výskyt postimplantačných fetálnych odumretí po podaní dávok 60, 300 a 1 500 mg/kg/deň počas organogenézy. Tieto dávky tvoria približne ¼ až 8‑násobok 3 600 mg dennej dávky pre človeka vyjadrenej v mg/m2.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Obsah kapsuly:

bezvodá laktóza

kukuričný škrob

mastenec


Obal kapsuly:

želatína

oxid titaničitý (E171)


Okrem toho Gabagamma 300 obsahuje:

žltý oxid železitý (E172)


Okrem toho Gabagamma 400 obsahuje:

žltý oxid železitý (E172)

červený oxid železitý (E172)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


PVC/Al blister: 3 roky

HDPE fľaša: 3 roky


Čas použiteľnosti po otvorení:

HDPE fľaša: 12 týždňov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25ºC.

HDPE fľaša: Fľašu udržiavajte dôkladne uzatvorenú.

PVC/Al blister: Uchovávajte v pôvodnom obale.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/Al blister alebo HDPE fľaša s PP viečkom.

Veľkosť balenia:

Blistre: 20, 30, 50, 100, 200 (2x100) tvrdých kapsúl

Fľaša: 100 tvrdých kapsúl


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Wörwag Pharma GmbH & Co. KG,

Böblingen, Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

Gabagamma 100: 21/0026/08-S

Gabagamma 300: 21/0027/08-S

Gabagamma 400: 21/0028/08-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


13.02.2008 / 22.10.2009


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


August 201112

Gabagamma 400