+ ipil.sk

Gabapentin Actavis 400 mgPríbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2012/07167

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2012/08420Písomná informácia pre používateľa


Gabapentin Actavis 300mg

Gabapentin Actavis 400mg

tvrdé kapsuly


gabapentín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké ochorenie ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Gabapentin Actavis a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Gabapentin Actavis

3. Ako užívať Gabapentin Actavis

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Gabapentin Actavis

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Gabapentin Actavis a na čo sa používa


Gabapentin Actavis patrí do skupiny liekov, ktoré sa používajú na liečbu epilepsie a periférnej neuropatickej bolesti (dlhodobá bolesť spôsobená poškodením nervov).


Gabapentin Actavis sa používa na liečbu:


 • Rôznych foriem epilepsie (záchvaty, ktorých výskyt je spočiatku obmedzený len na určité časti mozgu, bez ohľadu na to, či sa záchvat ďalej rozšíri do ostatných častí mozgu alebo nie). Váš lekár vám predpíše Gabapentin Actavis , aby vám pomohol v liečbe epilepsie, pokiaľ vaša doterajšia liečba nedostatočne upravuje vaše ochorenie. Gabapentin Actavis musíte užívať popri svojej doterajšej liečbe, pokiaľ vám lekár nepovie inak. Gabapentin Actavis sa môže tiež používať samostatne na liečbu dospelých a detí nad 12 rokov.


 • Periférnej neuropatickej bolesti (dlhodobej bolesti spôsobenej poškodením nervov). Periférnu neuropatickú bolesť (ktorá sa vyskytuje najmä v rukách a nohách) môže spôsobiť množstvo rôznych ochorení, ako je diabetes alebo pásový opar. Pocity bolesti sa môžu opísať ako horúčava, pálenie, pulzovanie, vystreľujúca bolesť, pichanie, ostrá bolesť, kŕče, bolestivosť, tŕpnutie, znížená citlivosť, mravčenie, atď.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Gabapentin Actavis


Neužívajte Gabapentin Actavis

 • ak ste alergický na gabapentín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).Dôležité informácie o možných závažných reakciách

U malého počtu ľudí užívajúcich Gabapentin Actavis sa vyskytla alergická reakcia alebo potenciálne

závažná kožná reakcia, ktoré ak sa neliečia, môžu sa rozvinúť do závažnejších problémov. Je

potrebné, aby sme poznali tieto príznaky a aby ste si dávali pozor, kým užívate Gabapentin Actavis.


Prečítajte si popis týchto príznakov v časti 4 písomnej informácie pod hlavičkou “Okamžite

vyhľadajte svojho lekára, ak sa u vás vyskytne ktorýkoľvek z nasledovných príznakov pri užívaní

tohto lieku, pretože môžu byť závažné”.Upozornenia a opatrenia


 • malý počet ľudí liečených antiepileptikami, akým je gabapentín, mal sebapoškodzujúce alebo samovražedné myšlienky. Ak máte kedykoľvek takéto myšlienky, kontaktujte ihneď svojho lekára.

 • ak máte problémy s obličkami, lekár vám môže predpísať iný dávkovací režim

 • ak ste na hemodialýze (za účelom odstránenia odpadových látok kvôli zlyhaniu obličiek), povedzte vášmu lekárovi, ak sa u vás objaví bolesť svalov a/alebo slabosť

 • ak sa u Vás objavia príznaky, ako je pretrvávajúca bolesť brucha, nutkanie na vracanie alebo vracanie, kontaktujte ihneď svojho lekára, pretože to môžu byť príznaky akútnej pankreatitídy (zapáleného pankreasu)

 • ak trpíte rôznymi formami záchvatov vrátane absencií

 • ak potrebujete vyšetriť moč, oznámte lekárovi alebo v nemocnici, že užívate Gabapentin Actavis, keďže Gabapentin Actavis môže ovplyvniť výsledky testu moču


Predtým ako začnete užívať Gabapentin Actavis, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.


Iné lieky a Gabapentin Actavis

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Povedzte svojmu lekárovi ak:

 • ak užívate akékoľvek lieky obsahujúce morfín, pretože morfín môže zvýšiť účinok Gabapentinu Actavis

 • ak sa Gabapentin Actavis užíva súčasne s antacidami obsahujúcimi hliník a horčík, absorpcia Gabapentinu Actavis zo žalúdka sa môže znížiť. Preto sa odporúča, aby sa Gabapentin Actavis užil najskôr dve hodiny po užití antacida.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť


Tehotenstvo

Gabapentin Actavis sa nesmie užívať počas tehotenstva, ak vám váš lekár nepovie inak.


U tehotných žien sa nerobili žiadne štúdie zamerané na používanie gabapentínu, ale u iných liekov používaných na liečbu záchvatov bolo hlásené zvýšené riziko poškodenia vyvíjajúceho sa dieťaťa, zvlášť keď sa súčasne užívalo viac protizáchvatových liekov. Preto vždy, keď je to možné, a len na základe odporúčania vášho lekára, musíte sa počas tehotenstva pokúsiť užívať iba jeden protizáchvatový liek.


Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Neprerušte užívanie tohto lieku náhle, pretože to môže viesť ku vzniku náhlych záchvatov, ktoré by mohli mať vážne následky pre vás a vaše dieťa.


Dojčenie

Liečivo v Gabapentine Actavis, sa vylučuje do materského mlieka a môže poškodiť dieťa. Preto, ak užívate Gabapentin Actavis, nedojčite.


Plodnosť

Ženy v plodnom veku musia používať spoľahlivú antikoncepciu.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Gabapentin Actavis môže spôsobiť závraty, ospalosť a únavu. Uistite sa, že nie ste pod vplyvom lieku pred vedením vozidla alebo obsluhovaním strojov.


Gabapentin Actavis obsahuje laktózu

Liek obsahuje mliečny cukor laktózu. Ak viete o vašej neznášanlivosti niektorých druhov cukrov, poraďte sa so svojim lekárom ešte pred začatím liečby.


3. Ako užívať Gabapentin Actavis


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Epilepsia

 • Dospelí a dospievajúci: úvodná dávka bude spravidla medzi 300 mg a 900 mg denne. Dávka sa potom môže zvyšovať postupne až na maximum 3 600 mg denne.

 • Deti vo veku od 6 rokov: dávku pre vaše dieťa určí lekár na základe výpočtu podľa hmotnosti dieťaťa. Liečba začína nízkou úvodnou dávkou, ktorá sa postupne zvyšuje počas približne 3 dní. Zvyčajná dávka na liečbu epilepsie je 25 – 35 mg/kg/deň.


Gabapentin Actavis sa neodporúča používať u detí mladších ako 6 rokov.


Periférna neuropatická bolesť

 • Dospelí: úvodná dávka bude spravidla medzi 300 mg a 900 mg denne. Dávka sa potom môže zvyšovať postupne až na maximum 3 600 mg denne.


Kapsuly vždy prehltnite celé a zapite dostatočným množstvom vody.

Gabapentin Actavis sa zvyčajne užíva trikrát denne (ráno, popoludní a večer).


Váš lekár vám presne určí, aká dávka je pre vás vhodná. Ak ste starší pacient (vo veku nad 65 rokov), užívajte Gabapentin Actavis podľa pokynov lekára. Pokračujte v užívaní Gabapentinu Actavis, pokým vám lekár nepovie, aby ste prestali.


Ak máte problémy s obličkami alebo ste na hemodialýze

Ak máte problémy s obličkami alebo podstupujete hemodialýzu, lekár vám môže predpísať iný dávkovací režim a/alebo dávku.


Ak užijete viac Gabapentinu Actavis, ako máte

Príznaky predávkovania sú závraty, dvojité videnie, zlá výslovnosť, únava, letargia a mierna hnačka.

Zavolajte svojmu lekárovi, alebo choďte okamžite na pohotovosť do najbližšej nemocnice ak vy alebo niekto iný neúmyselne užil príliš veľa kapsúl, alebo ak si myslíte, že dieťa prehltlo kapsule. Keďže Gabapentin Actavis môže spôsobovať ospalosť, odporúča sa požiadať niekoho aby vás odviezol k lekárovi alebo do nemocnice, alebo zavolajte sanitku.


Ak zabudnete užiť Gabapentin Actavis

Ak zabudnete užiť dávku, užite ju hneď ako si na to spomeniete, ale iba v prípade, že ešte nie je čas na užitie ďalšej dávky. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Gabapentin Actavis

Gabapentin Actavis neprestaňte užívať, pokiaľ vám to nepovie váš lekár. Ak sa má vaša liečba ukončiť, musí sa to urobiť postupne minimálne počas 1 týždňa. Ak prestanete užívať Gabapentin Actavis náhle alebo skôr, ako vám to povie lekár, vystavujete sa zvýšenému riziku vzniku záchvatov.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Gabapentin Actavis môže spôsobiť závažné alergické reakcie, ktoré môžu mať vplyv na vašu kožu alebo iné časti vášho tela ako je pečeň alebo krvné bunky. Ak sa u vás prejaví takáto reakcia, môže alebo nemusí sa vyskytnúť vyrážka. To môže spôsobiť že budete hospitalizovaný alebo prestanete užívať Gabapentín Actavis.


Okamžite zavolajte lekárovi, ak máte ktorýkoľvek z nasledovných príznakov:

 • kožná vyrážka

 • žihľavka

 • horúčka

 • opuch žliaz, ktorý pretrváva

 • opuch pier alebo jazyka

 • zožltnutie kože alebo očných bielkov

 • nezvyčajná tvorba modrín alebo krvácanie

 • silná únava alebo slabosť

 • nepredvídateľná bolesť svalov

 • časté infekcie


Tieto príznaky môžu byť prvými znakmi závažnej reakcie. Lekár vás bude musieť vyšetriť, aby

rozhodol, či môžete v užívaní Gabapentinu Actavis.


Kontaktujte okamžite svojho lekára, ak sa u vás po užití tohto lieku objavia akékoľvek z nasledujúcich príznakov, pretože môžu byť závažné:

 • pretrvávajúca bolesť žalúdka, nutkanie na vracanie a vracanie, keďže to môžu byť príznaky akútnej pankreatitídy (zapáleného pankreasu)


Oznámte Vášmu lekárovi alebo lekárnikovi ak pocítite nasledujúce vedľajšie účinky alebo ich zhoršenie:


Veľmi časté vedľajšie účinky (môžu postihovať viac ako 1 človeka z 10):

Vírusové infekcie, pocit ospalosti, závraty, nedostatočná koordinácia, pocit únavy, horúčka.


Časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej než 1človeka z 10):

 • zápal pľúc, pľúcna infekcia, infekcia močových ciest, infekcie, zápal ucha

 • nízky počet bielych krviniek

 • nechutenstvo, zvýšená chuť do jedla

 • hnev voči ostatným, zmätenosť, náhle zmeny nálady, depresia, úzkosť, nervozita, ťažkosti pri premýšľaní

 • kŕče, trhavé pohyby, ťažkosti pri rozprávaní alebo koordinácii, zosilnené, zoslabené alebo chýbajúce reflexy, strata pamäti, tras, nespavosť, bolesť hlavy neobvyklé pohyby očí, zníženie citlivosti (znecitlivenie), citlivá pokožka,

 • vertigo

 • mravčenie

 • rozmazané videnie, dvojité videnie

 • bolesť kĺbov, bolesť svalov, bolesť chrbta, zášklby

 • vysoký krvný tlak, návaly alebo rozšírenie krvných ciev

 • ťažkosti pri dýchaní, zápal priedušiek, bolesť hrdla, kašeľ, sucho v nose

 • vracanie (dávenie), nutkanie na vracanie (pocit nevoľnosti), problémy so zubami, zápal ďasien, hnačka, bolesť žalúdka, tráviace ťažkosti, zápcha, nadúvanie, sucho v ústach alebo hrdle

 • opuch tváre, modriny, vyrážka, svrbenie, akné

 • problémy s erekciou (impotencia)

 • opuch nôh a rúk. Ťažkosti pri chôdzi, slabosť, bolesť, pocit nepohody, príznaky podobné chrípke.

 • náhodné úrazy, zlomeniny, odreniny

 • zníženie počtu bielych krviniek, nárast hmotnosti


Naviac, v klinických štúdiách u detí bolo hlásené agresívne správanie a trhavé pohyby.


Menej časté vedľajšie účinky ( môžu postihovať menej než 1človeka z 1000):

 • alergické reakcie ako je žihľavka

 • zníženie hybnosti

 • zrýchlený pulz

 • opuch, ktorý sa môže vyskytnúť na tvári, trupe a končatinách

 • odchýlky výsledkov vyšetrenia krvi, ktoré naznačujú problémy s pečeňou


Neznáme (z dostupných údajov)

 • znížený počet krvných doštičiek (buniek, ktoré zabezpečujú zrážanie krvi), kolísanie hladiny cukru v krvi u pacientov s cukrovkou

 • vypadávanie vlasov, alergické reakcie ako sú žihľavka, kožná vyrážka a začervenanie, závažné kožné reakcie ako sú sčervenanie, pľuzgiere, vredy, ktoré vyžadujú okamžitú lekársku starostlivosť

 • halucinácie, problémy s nezvyčajnými pohybmi ako sú zvíjanie sa, trhavé pohyby a strnulosť, zvonenie v ušiach

 • zápal pankreasu alebo pečene, žltnutie pokožky a očí (žltačka), neschopnosť udržať moč, akútne zlyhanie obličiek, bolesť v hrudi.

 • nárast prsného tkaniva, zväčšenie prsníkov u mužov

 • Skupina vedľajších účinkov, ktoré môžu zahŕňať spolu sa vyskytujúce zdurené lymfatické uzliny (izolované malé zväčšené hrčky pod kožou), horúčku, vyrážku a zápal pečene.


 • ak náhle prerušíte užívanie Gabapentinu Actavis, môže sa u vás objaviť úzkosť, nespavosť, nutkanie na vracanie, bolesť, potenie.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Gabapentin Actavis


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte sa u svojho lekárnika ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Gabapentin Actavis obsahuje

Liečivo je gabapentín.

Každá kapsula obsahuje 300 mg alebo 400 mg gabapentínu.


Ďalšie zložky sú:

Gabapentin Actavis 300 mg

Obsah kapsuly: monohydrát laktózy, kukuričný škrob, mastenec

Kapsula: oxid titaničitý (E171), žltý oxid železitý (E172), želatína


Gabapentin Actavis 400 mg

Obsah kapsuly:monohydrát laktózy, kukuričný škrob, mastenec

Kapsula:oxid titaničitý (E171), žltý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172), želatína.


Ako vyzerá Gabapentin Actavis a obsah balenia

Gabapentin Actavis 300 mg sú žlté, 300 mg tvrdé kapsuly.

Dostupné v baleniach: 20, 50, 60, 100 alebo 200 tvrdých kapsúl.


Gabapentin Actavis 400 mg sú: oranžové, 400 mg tvrdé kapsuly.

Dostupné v baleniach:50, 60, 100 alebo 200 tvrdých kapsúl.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78, 220 Hafnarfjordur, Island


Výrobca

KERN Pharma S.L.

08228-Terrassa(Barcelona), Španielsko


Sofarimex – Indústria Quimica e Farmaceutica S.A.

2735-213 Cacém, Portugalsko


MPF B.V.

8465 RX, Oudehaske, Holandsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Rakúsko, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Nórsko, Slovensko: Gabapentin Actavis

Nemecko: Gabapentin-Actavis 100 mg, 300 mg, 400 mg Hartkapseln

Fínsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko: Gabaneural

Portugalsko: Gabapentina Actavis


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 03/2014.


7Gabapentin Actavis 400 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2012/08420

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2012/07167


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Gabapentin Actavis 300 mg

Gabapentin Actavis 400 mg

tvrdé kapsuly


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jedna 300 mg tvrdá kapsula obsahuje 300 mg gabapentínu.

Jedna 400 mg tvrdá kapsula obsahuje 400 mg gabapentínu.


Pomocné látky so známym účinkom:

Jedna 300 mg tvrdá kapsula obsahuje 40 mg laktózy (vo forme monohydrátu).

Jedna 400 mg tvrdá kapsula obsahuje 53,3 mg laktózy (vo forme monohydrátu).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tvrdá kapsula.


300 mgtvrdé kapsuly: žlté, tvrdé želatínové kapsuly, veľkosť 1.

400 mg tvrdé kapsuly: nepriehľadné, oranžové, tvrdé želatínové kapsuly, veľkosť 0.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1. Terapeutické indikácie


Epilepsia


Gabapentín je indikovaný ako prídavná terapia na liečbu parciálnych záchvatov so sekundárnou generalizáciou alebo bez nej u dospelých a detí vo veku od 6 rokov (pozri časť 5.1).

Gabapentín je indikovaný ako monoterapia na liečbu parciálnych záchvatov so sekundárnou

generalizáciou alebo bez nej u dospelých a dospievajúcich vo veku od 12 rokov.


Liečba periférnej neuropatickej bolesti


Gabapentín je indikovaný na liečbu periférnej neuropatickej bolesti, ako je bolestivá diabetická neuropatia a postherpetická neuralgia u dospelých.


4.2. Dávkovanie a spôsob podávania


Na perorálne použitie.


Gapapentín sa môže podávať s jedlom alebo nezávisle od jedla a má sa prehltnúť celý a zapiť

dostatočným množstvom tekutiny (napr. pohárom vody).


Titračná schéma pre všetky indikácie na začiatku liečby je uvedená v Tabuľke 1, ktorá sa odporúča pre dospelých a dospievajúcich vo veku od 12 rokov. Pokyny na dávkovanie pre deti do 12 rokov sú uvedené nižšie v tejto časti pod samostatným podnadpisom.


Tabuľka 1

DÁVKOVACIA SCHÉMA – INICIÁLNA TITRÁCIA

1. deň 2. deň 3. deň

300 mg jedenkrát denne 300 mg dvakrát denne 300 mg trikrát denne


Ukončenie liečby gabapentínom

V súlade so súčasnou klinickou praxou, ak sa musí liečba gabapentínom ukončiť, odporúča sa, aby sa to urobilo postupne počas minimálne 1 týždňa, nezávisle od indikácie.


Epilepsia

Epilepsia si zvyčajne vyžaduje dlhodobú liečbu. Dávkovanie určuje ošetrujúci lekár podľa

individuálnej znášanlivosti a účinnosti.

Dospelí a dospievajúci


Účinná dávka v klinických štúdiách bola v intervale 900 až 3 600 mg/deň. Liečba sa môže začať titrovaním dávky, ako je uvedené v Tabuľke 1, alebo prvý deň podaním dávky 300 mg trikrát denne (TID). V závislosti od odpovede a znášanlivosti individuálneho pacienta sa potom dávka môže ďalej zvyšovať každý 2. – 3. deň o prídavok 300 mg/deň až na maximálnu dávku 3 600 mg/deň. Pre jednotlivých pacientov môže byť vhodná pomalšia titrácia dávky gabapentínu. Najkratší čas na dosiahnutie dávky 1 800 mg/deň je jeden týždeň, na dosiahnutie 2 400 mg/deň sú to celkovo 2 týždne a na dosiahnutie 3 600 mg/deň sú to celkovo 3 týždne. V dlhodobých nezaslepených klinických štúdiách sa dobre tolerovali dávky až do 4 800 mg/deň. Celková denná dávka má byť rozdelená do troch samostatných dávok, pričom maximálny časový interval medzi dávkami nesmie byť dlhší než 12 hodín, aby sa predišlo náhlemu vzniku záchvatov.


Deti vo veku od 6 rokov


Úvodná dávka sa má pohybovať v rozpätí od 10 do 15 mg/kg/deň a účinná dávka sa dosiahne postupnou titráciou počas približne troch dní. Účinná dávka gabapentínu u detí vo veku od 6 rokov je 25 až 35 mg/kg/deň. V dlhodobých klinických štúdiách sa dobre tolerovali dávky až do 50 mg/kg/deň. Celková denná dávka má byť rozdelená do troch samostatných dávok, pričom maximálny časový interval medzi dávkami nesmie prekročiť 12 hodín.


Na optimalizáciu liečby nie je potrebné monitorovať plazmatické koncentrácie gabapentínu. Navyše sa gabapentín môže kombinovať s inými antiepileptikami bez obavy z ovplyvnenia

plazmatických koncentrácií gabapentínu alebo sérových koncentrácií iných antiepileptík.


Periférna neuropatická bolesť


Dospelí


Liečba sa môže začať titráciou dávky, ako je uvedené v Tabuľke 1. Alebo je úvodná dávka

900 mg/deň, ktorá sa podáva rozdelená do troch rovnakých dávok. V závislosti od odpovede

a znášanlivosti individuálneho pacienta sa potom dávka môže ďalej zvyšovať každý 2. – 3. deň o prídavok 300 mg/deň až na maximálnu dávku 3 600 mg/deň. Pre jednotlivých pacientov môže byť vhodná pomalšia titrácia dávky gabapentínu. Najkratší čas na dosiahnutie dávky 1 800 mg/deň je jeden týždeň, na dosiahnutie 2400 mg/deň sú to celkovo 2 týždne a na dosiahnutie 3 600 mg/deň sú to celkovo 3 týždne.


Účinnosť a bezpečnosť liečby periférnej neuropatickej bolesti, ako je bolestivá diabetická

neuropatia a postherpetická neuralgia, sa nesledovala v klinických štúdiách počas obdobia

dlhšieho ako 5 mesiacov. Ak liečba periférnej neuropatickej bolesti vyžaduje u pacienta podávanie lieku dlhšie ako 5 mesiacov, ošetrujúci lekár musí posúdiť klinický stav pacienta a rozhodnúť o potrebe ďalšej liečby.


Pokyny pre všetky terapeutické indikácie


U pacientov v zlom zdravotnom stave, t.j. s nízkou telesnou hmotnosťou, po transplantácii orgánov, atď., sa má dávka titrovať oveľa pomalšie, buď užívaním nižších dávok alebo

dlhšími intervalmi medzi jednotlivými zvýšeniami dávok.


Použitie u starších pacientov (vo veku nad 65 rokov)


Keďže s vekom sa znižuje funkcia obličiek, starší pacienti môžu vyžadovať úpravu dávkovania (pozri Tabuľku 2). U starších pacientov sa môže častejšie vyskytnúť somnolencia, periférny edém a asténia.


Použitie u pacientov s poškodenou funkciou obličiek


U pacientov so zhoršenou funkciou obličiek, ako je uvedené v Tabuľke 2, a/alebo u hemodialyzovaných pacientov sa odporúča úprava dávky. 100 mg kapsuly gabapentínu sa môžu používať podľa odporúčaného dávkovania pre pacientov s renálnou insuficienciou.


Tabuľka 2

DÁVKOVANIE GABAPENTÍNU U DOSPELÝCH V ZÁVISLOSTI OD RENÁLNYCH FUNKCIÍ

Klírens kreatinínu (ml/min) Celková denná dávkaa(mg/deň)

80 900 – 3 600

50 – 79 600 – 1 800

30 – 49 300 – 900

15 – 29 150b– 600

< 15c 150b– 300


aCelková denná dávka sa má podávať rozdelená do 3 dávok. Znížené dávky sú určené pre pacientov s poškodenou funkciou obličiek (klírens kreatinínu < 79 ml/min).

bPodáva sa ako 300 mg každý druhý deň.

cU pacientov s klírensom kreatinínu < 15 ml/min sa denná dávka musí znížiť úmerne ku klírensu kreatinínu (napr. pacienti s klírensom kreatinínu 7,5 ml/min majú dostať polovicu dennej dávky pacientov s klírensom kreatinínu 15 ml/min).


Použitie u hemodialyzovaných pacientov


U anurických hemodialyzovaných pacientov, ktorí nikdy neužívali gabapentín, sa odporúča

nasycovacia dávka 300 - 400 mg a ďalej 200 - 300 mg gabapentínu nasledujúce každé 4 hodiny počas hemodialýzy. V dňoch, keď pacient nie je dialyzovaný, sa nemá gabapentín užívať.


U hemodialyzovaných pacientov s poškodenou funkciou obličiek sa má udržiavacia dávka stanoviť podľa odporúčaného dávkovania uvedeného v Tabuľke 2. Okrem udržiavacej dávky sa nasledujúce každé 4 hodiny počas hemodialýzy odporúča podávať ďalšia 200 - 300 mg dávka.


4.3. Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.


4.4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pri liečbe antiepileptikami v niekoľkých indikáciách boli u pacientov hlásené suicidálne myšlienky a správanie. Meta-analýza randomizovaných placebom kontrolovaných štúdií s antiepileptikami ukázala malé zvýšenie rizika suicidálnych myšlienok a správania. Mechanizmus tohto rizika nie je známy a dostupné údaje nevylučujú možnosť zvýšeného rizika u gabapentínu.


Pacientov je preto potrebné sledovať na príznaky a symptómy suicidálnych myšlienok a správania a je potrebné zvážiť vhodnú liečbu. Pacientom (a opatrovateľom pacientov) je potrebné odporučiť, aby vyhľadali lekársku pomoc, ak sa objavia príznaky suicidálnych myšlienok alebo správania.


Ak sa u pacienta počas liečby gabapentínom vyvinie akútna pankreatitída, má sa zvážiť prerušenie liečby gabapentínom (pozri časť 4.8).


Hoci neexistujú dôkazy o návrate záchvatov po vysadení gabapentínu (“rebound“), náhle vysadenie antikonvulzíva môže u epileptických pacientov vyvolať status epilepticus. (pozri časť 4.2).


Tak ako u ostatných antiepileptík, aj počas liečby gabapentínom môže dôjsť u niektorých pacientov k zvýšenej frekvencii záchvatov alebo ku vzniku nových typov záchvatov.


Tak ako u ostatných antiepileptík, pokusy o vysadenie sprievodných antiepileptík v liečbe zle

kontrolovateľných pacientov, ktorí užívajú viac ako jedno antiepileptikum, za účelom dosiahnutia monoterapie s gabapentínom, má malú úspešnosť.


Gabapentín sa nepovažuje za účinný voči primárne generalizovaným záchvatom, ako sú absencie, pričom u niektorých pacientov môže tieto záchvaty zhoršiť. Preto sa gabapentín

musí používať s opatrnosťou u pacientov so zmiešanými záchvatmi vrátane absencií.


U pacientov vo veku od 65 rokov neboli vykonané žiadne systematické štúdie s gabapentínom. V jednej dvojito-zaslepenej štúdii u pacientov s neuropatickou bolesťou sa somnolencia, periférny edém a asténia vyskytli v o niečo vyššom percente u pacientov vo veku od 65 rokov než u mladších pacientov. Okrem týchto zistení klinické vyšetrenia v tejto vekovej skupine nepreukázali odlišný profil nežiaducich účinkov od toho, ktorý sa pozoroval u mladších pacientov.


Účinok dlhodobej (dlhšej ako 36 mesiacov) liečby gabapentínom na schopnosť učiť sa, inteligenciu a vývoj detí a dospievajúcich nebol dostatočne študovaný. Preto sa musí zvážiť prínos dlhodobej liečby voči potenciálnemu riziku takejto terapie.


Závažné, život ohrozujúce, systémové reakcie z precitlivenosti, ako je lieková vyrážka s eozinofíliou a systémovými symptómami (DRESS) sa hlásili u pacientov užívajúcich antiepileptiká vrátane gabapentínu (pozri časť 4.8).

Je dôležité poznamenať, že skoré prejavy precitlivenosti, ako je horúčka alebo lymfadenopatia, sa môžu vyskytnúť dokonca aj ak nie je viditeľná vyrážka. Ak sú prítomné takéto znaky a príznaky, pacient má byť okamžite vyšetrený. Ak nemožno stanoviť alternatívnu etiológiu znakov alebo príznakov, gabapentín sa musí vysadiť.


Laboratórne testy

Pri semikvantitatívnom stanovení celkového obsahu bielkovín v moči indikátorovým

papierikom sa môžu získať falošne pozitívne nálezy. Preto sa odporúča overiť pozitívny

výsledok indikátorového testu metódami založenými na inom analytickom princípe, ako sú Biuretova metóda, turbidimetria alebo vyfarbovacie metódy, alebo použiť tieto alternatívne metódy hneď na začiatku.


Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorbcie nemajú užívať tento liek.


4.5. Liekové a iné interakcie


Keď sa v štúdii so zdravými dobrovoľníkmi (N = 12) podávala kapsula s riadeným uvoľňovaním s dávkou 60 mg morfínu 2 hodiny pred podaním kapsuly s dávkou 600 mg gabapentínu, zvýšila sa priemerná hodnota AUC gabapentínu o 44 % v porovnaní s hodnotami gabapentínu podaného bez morfínu. Z toho dôvodu musia byť pacienti starostlivo sledovaní, či sa u nich nevyvíjajú príznaky útlmu CNS, ako je somnolencia a dávka gabapentínu alebo morfínu sa musí primerane znížiť.


Nepozorovali sa žiadne interakcie gabapentínu s fenobarbitalom, fenytoínom, kyselinou valproovou alebo karbamazepínom.


Farmakokinetické parametre gabapentínu v rovnovážnom stave sú u zdravých jedincov podobné ako u pacientov epileptikov užívajúcich tieto antiepileptiká.


Súčasné podávanie gabapentínu s perorálnymi kontraceptívami obsahujúcimi noretindron a/alebo etinylestradiol neovplyvňuje v rovnovážnom stave farmakokinetické parametre žiadneho z nich.


Súčasné podávanie gabapentínu s antacidami obsahujúcimi alumínium a magnézium znižuje

biologickú dostupnosť gabapentínu až o 24 %. Gabapentín sa odporúča užiť najskôr dve hodiny po podaní antacíd.


Probenecid neovplyvňuje renálnu exkréciu gabapentínu.


Nepredpokladá sa, že mierny pokles renálnej exkrécie gabapentínu, ktorý sa pozoroval pri súbežnom podávaní s cimetidínom, má klinický význam.


4.6. Fertilita, gravidita a laktácia


Riziko spojené s epilepsiou a antiepileptikami vo všeobecnosti


Potomkovia matiek liečených antiepileptikami majú 2 – 3-násobne zvýšené riziko vzniku vrodených chýb. Najčastejšie sú hlásené rozštepy pery, kardiovaskulárne malformácie a

defekty neurálnej trubice. Kombinovaná liečba antiepileptikami môže byť v porovnaní s monoterapiou spojená s vyšším rizikom vzniku kongenitálnych malformácií, preto je dôležité, aby sa všade tam, kde to je možné, uprednostnila monoterapia. Ženy, u ktorých existuje pravdepodobnosť otehotnenia, alebo ktoré sú v reprodukčnom veku, majú byť poučené odborníkom a potreba liečby antiepileptikami sa musí prehodnotiť, keď žena plánuje otehotnieť. Liečba antiepileptikami sa nesmie ukončiť náhle, pretože to môže viesť k náhlemu vzniku záchvatov, ktoré môžu mať závažné následky pre matku i dieťa. Zriedkavo sa u detí matiek s epilepsiou pozorovalo spomalenie vývoja.

Nedá sa rozlíšiť, či je toto spomalenie spôsobené genetickými alebo sociálnymi faktormi, epilepsiou matky alebo liečbou antiepileptikami.


Riziko spojené s gabapentínom


Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití gabapentínu u gravidných žien.


Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Nie je známe potenciálne riziko u ľudí. Gabapentín sa má užívať počas gravidity iba v nevyhnutných prípadoch, keď potenciálny prínos liečby pre matku prevyšuje potenciálne riziko pre plod.


Vzhľadom na samotnú epilepsiu a prítomnosť konkomitantných antiepileptík počas

každej hlásenej gravidity, nie je možné urobiť jednoznačný záver, či je užívanie gabapentínu

počas gravidity spojené so zvýšeným rizikom vzniku kongenitálnych malformácií.


Gabapentín sa vylučuje materským mliekom. Vzhľadom na to, že účinok na dojčené dieťa nie je známy, pri podávaní gabapentínu dojčiacim matkám je potrebná opatrnosť. Gabapentín sa má dojčiacim matkám podávať len v prípade, keď prínos liečby jasne prevažuje nad rizikom.


4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Gabapentín môže mať malý alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Gabapentín pôsobí na centrálny nervový systém a môže spôsobiť únavu, závraty alebo iné súvisiace príznaky.

Aj keď môžu byť len mierneho alebo stredne závažného stupňa, tieto nežiaduce účinky môžu predstavovať potenciálne riziko u pacientov vedúcich vozidlá alebo obsluhujúcich stroje. Toto platí najmä na začiatku liečby alebo pri zvýšení dávky.


4.8. Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky, ktoré sa pozorovali počas klinických štúdií zameraných na epilepsiu (prídavnú terapiu a monoterapiu) a neuropatickú bolesť, sú zoradené nižšie v jednom zozname podľa triedy a frekvencie: veľmi časté ( 1/10); časté ( 1/100 až < 1/10), menej časté ( 1/1 000 až 1/100); zriedkavé ( 1/10 000 až 1/1 000); veľmi zriedkavé ( 1/10 000).

Pokiaľ sa nežiaduci účinok vyskytol v klinických štúdiách v rôznych frekvenciách, bol zaradený do skupiny s najvyššie hlásenou frekvenciou.


Ďalšie reakcie hlásené po uvedení lieku na trh sú zahrnuté v zozname nižšie kurzívou s frekvenciou neznáme (z dostupných údajov).


V rámci jednotlivých skupín sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.


Infekcie a nákazy

Veľmi časté: vírusové infekcie

Časté: pneumónia, respiračné infekcie, infekcia močového traktu, infekcia, zápal stredného

ucha


Poruchy krvi a lymfatického systému

Časté: leukopénia

Neznáme:trombocytopénia


Poruchy imunitného systému

Menej časté: alergické reakcie (napr. urtikária)


Neznáme: syndróm precitlivenosti, systémová reakcia s rozmanitými prejavmi, ktoré môžu zahŕňať horúčku, vyrážku, hepatitídu, lymfadenopatiu, eozinofíliu a niekedy iné znaky a príznaky


Poruchy metabolizmu a výživy

Časté: anorexia, zvýšená chuť do jedla


Psychické poruchy

Časté: nepriateľstvo, zmätenosť a emočná labilita, depresia, úzkosť, nervozita, abnormálne

myslenie

Neznáme: halucinácie


Poruchy nervového systému

Veľmi časté: somnolencia, závraty, ataxia

Časté: kŕče, hyperkinéza, dyzartria, strata pamäti, tremor, nespavosť, bolesť hlavy, zmeny

citlivosti, ako parestézia, hypestéza, abnormálna koordinácia, nystagmus, hyperreflexia, hyporeflexia alebo areflexia

Menej časté: hypokinéza

Neznáme: ostatné poruchy hybnosti (napr. choreoatetóza, dyskinéza, dystónia)


Poruchy oka

Časté: poruchy videnia ako amblyopia, diplopia


Poruchy ucha a labyrintu

Časté: vertigo

Neznáme: tinitus


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté: palpitácie


Poruchy ciev

Časté: hypertenzia, vazodilatácia


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté: dyspnoe, bronchitída, faryngitída, kašeľ, nádcha


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté: vracanie, nauzea, stomatologické poruchy, gingivitída, hnačka, bolesť brucha, dyspepsia, zápcha, sucho v ústach alebo hrdle, flatulencia

Neznáme: pankreatitída


Poruchy pečene a žlčových ciest

Neznáme:hepatitída, žltačka


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté: opuch tváre, purpura, najčastejšie popisovaná ako modrina po telesnom poranení,

vyrážka, pruritus, akné

Neznáme:Stevensov-Johnsonov syndróm, angioedém, multiformný erytém, alopécia, lieková vyrážka s eozinofíliou a systémovými symptómami (pozri časť 4.4)


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté: artralgia, myalgia, bolesť chrbta, zášklby

Neznáme:myoklónia


Poruchy obličiek a močovej sústavy

Neznáme:akútne renálne zlyhanie , inkontinencia


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Časté: impotencia

Neznáme:hypertrofia prsníkov, gynekomastia


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Veľmi časté: únava, horúčka

Časté: periférny edém, abnormálna chôdza, asténia, bolesť, nevoľnosť,

chrípkový syndróm

Menej časté: generalizovaný edém


Neznáme:abstinenčné príznaky (hlavne anxiozita, nespavosť, nauzea, bolesti, potenie), bolesť na hrudi. Náhle, nevysvetlené úmrtia boli hlásené v prípadoch, kedy sa nezistila kauzálna súvislosť s liečbou gabapentínom.


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Časté: zníženie počtu bielych krviniek (white blood cell count, WBC), prírastok na hmotnosti

Menej časté: zvýšené hodnoty pečeňových testov SGOT (AST), SPGT (ALT) a bilirubínu

Neznáme:kolísanie hladiny cukru u pacientov s diabetes mellitus,


Úrazy a otravy

Časté: úraz, zlomeniny, odreniny


Pri liečbe gabapentínom boli hlásené prípady akútnej pankreatitídy. Príčinná súvislosť s gabapentínom nie je jasná (pozri časť 4.4).


U hemodialyzovaných pacientov v terminálnom štádiu zlyhania obličiek bola hlásená myopatia so zvýšenými hladinami kreatínkinázy.


Infekcie dýchacích ciest, zápal stredného ucha, kŕče a bronchitída boli hlásené iba v klinických štúdiách u detí. Naviac, v klinických štúdiách bolo u detí často hlásené agresívne správanie a hyperkinéza.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9. Predávkovanie


Akútna, život ohrozujúca toxicita nebola zaznamenaná pri predávkovaní gabapentínom až do dávky 49 g. Príznaky predávkovania zahŕňali závraty, dvojité videnie, zlú výslovnosť, únavu, letargiu a miernu hnačku. Všetci pacienti sa plne uzdravili po zavedení podpornej liečby.

Znížená absorpcia gabapentínu pri vyšších dávkach môže limitovať absorpciu lieku pri predávkovaní, a tým minimalizovať jeho toxicitu z predávkovania.


Predávkovanie gabapentínom, zvlášť v kombinácii s inými liekmi s depresívnym účinkom na CNS, môže mať za následok kómu.


I keď sa dá gabapentín odstrániť hemodialýzou, predchádzajúce skúsenosti ukazujú, že to obvykle nie je potrebné. Hemodialýza však môže byť indikovaná u pacientov so závažným poškodením funkcie obličiek.


Perorálna letálna dávka gabapentínu u myší a potkanov, ktorí dostali dávky až vo výške 8 000 mg/kg, sa nezistila. Znaky akútnej toxicity u zvierat zahrňovali ataxiu, namáhavé dýchanie, ptózu, hypoaktivitu alebo excitáciu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: ostatné antiepileptiká, ATC kód: N03AX12


Presný mechanizmus účinku gabapentínu nie je známy.

Gabapentín je štrukturálnym analógom neurotransmiteru GABA (gama–aminomaslová kyselina), ale jeho mechanizmus účinku je odlišný od účinku viacerých iných liečiv, ktoré interagujú s GABA synapsami, vrátane valproátu, barbiturátov, benzodiazepínov, inhibítorov GABA-transaminázy, inhibítorov vychytávania GABA, GABA agonistov a GABA prekurzorov (“prodrugs“). In vitro štúdie so značkovaným gabapentínom popísali nové peptidové väzobné miesta v mozgovom tkanive potkana vrátane neokortexu a hipokampu, ktoré môžu súvisieť s protizáchvatovou a analgetickou aktivitou gabapentínu a jeho štrukturálnych derivátov. Väzobné miesto pre gabapentín bolo identifikované ako alfa2-delta podjednotka napäťovo riadených kalciových kanálov.


Gabapentín sa v klinicky relevantných koncentráciách neviaže na iné bežné liekové

a neurotransmiterové mozgové receptory vrátane receptorov GABAA, GABAB, benzodiazepínov, glutamátu, glycínu alebo N-metyl-D-aspartátu.


Gabapentín neinteraguje in vitro so sodíkovými kanálmi, a tým sa odlišuje od fenytoínu a karbamazepínu. Gabapentín v niektorých testovacích systémoch in vitro čiastočne redukuje odpoveď na agonistu glutamátu, N-metyl-D-aspartát (NMDA), ale len v koncentráciách vyšších než 100 µM, ktoré sa nedosiahnu in vivo. Gabapentín in vitro mierne redukuje uvoľňovanie monoamínových neurotransmiterov. Podávanie gabapentínu u potkanov zvyšuje obrat GABA vo viacerých regiónoch mozgu spôsobom podobným ako valproát sodný, hoci v iných regiónoch mozgu. Významnosť týchto rôznych účinkov gabapentínu pre jeho protizáchvatový účinok treba ešte objasniť. U zvierat gabapentín rýchlo vstupuje do mozgu a zabraňuje záchvatom z maximálnych elektrošokov, z chemických látok vyvolávajúcich záchvaty vrátane inhibítorov GABA syntézy a záchvatom generovaným v genetických modeloch.


Klinická štúdia prídavnej liečby parciálnych záchvatov u pediatrických pacientov vo veku od

3 do 12 rokov ukázala číselný, ale nie štatisticky významný rozdiel u 50 % pacientov, ktorí odpovedali na liečbu, v prospech gabapentínovej skupiny v porovnaní s placebom. Dodatočná

post-hoc analýza počtu pacientov odpovedajúcich na liečbu podľa veku neodhalila štatisticky

významný vplyv veku, či už ako kontinuálnej alebo ako dichotomickej premennej veličiny (rozdelenej na vekové skupiny 3 - 5 rokov a 6 - 12 rokov). Údaje z tejto ďalšej post-hoc analýzy sú zhrnuté nižšie v tabuľke:


Odpoveď (50 % zlepšenie) podľa liečby a veku populácie MITT*

Veková kategória Placebo Gabapentín P-hodnota

< 6 rokov 4/21 (19,0 %) 4/17 (23,5 %) 0,7362

6 až 12 rokov 17/99 (17,2 %) 20/96 (20,8 %) 0,5144


*Modifikovaný zámer liečiť (modified intent to treat, MITT) populáciu bol definovaný ako všetci pacienti randomizovaní na liečbu v štúdii, ktorí tiež mali k dispozícii hodnotiteľné denníky záchvatov za obdobie 28 dní počas oboch fáz, fázy na začiatku sledovania a dvojito–zaslepenej fázy.


5.2. Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia


Po perorálnom podaní sa maximálne plazmatické koncentrácie gabapentínu dosiahnu počas 2 až 3 hodín. Biologická dostupnosť gabapentínu (podiel absorbovanej dávky) so stúpajúcou dávkou klesá. Absolútna biologická dostupnosť 300 mg kapsuly gabapentínu je približne 60 %. Jedlo, vrátane jedla s vysokým obsahom tuku, nemá klinicky významný vplyv na farmakokinetiku gabapentínu.


Farmakokinetika gabapentínu nie je ovplyvnená opakovaným podávaním. Hoci plazmatické

koncentrácie gabapentínu v klinických štúdiách boli vo všeobecnosti v rozmedzí 2 µg/ml a 20 µg/ml, z takýchto koncentrácií sa nedá predpovedať jeho bezpečnosť alebo účinnosť.

Farmakokinetické parametre sú uvedené v Tabuľke 3.


Tabuľka 3

Súhrn priemerných (% CV) rovnovážnych farmakokinetických parametrov gabapentínu

po podávaní každých osem hodín.


Farmakokinetický 300 mg 400 mg 800 mg

parameter (N = 7) (N = 14) (N = 14)

Priemer % CV Priemer % CV Priemer % CV

Cmax(µg/ml) 4,02 (24) 5,74 (38) 8,71 (29)

tmax(h) 2,7 (18) 2,1 (54) 1,6 (76)

T1/2 (h) 5,2 (12) 10,8 (89) 10,6 (41)

AUC(0-8) 24,8 (24) 34,5 (34) 51,4 (27)

(µg/h/ml)

Ae% (%) NA NA 47,2 (25) 34,4 (37)


Cmax= maximálna plazmatická koncentrácia v rovnovážnom stave

tmax= čas potrebný na dosiahnutie Cmax

T1/2 = eliminačný polčas

AUC(0-8) = plocha zodpovedajúca rovnovážnemu stavu pod krivkou závislosti plazmatickej koncentrácie od času v čase od 0 do 8 hodín po podaní dávky

Ae% = percentuálne množstvo dávky vylúčenej v nezmenenej forme močom v čase od 0 do 8 hodín po podaní dávky

NA = údaje nie sú dostupné


Distribúcia


Gabapentín sa neviaže na plazmatické bielkoviny a má distribučný objem 57,7 litra. U pacientov s epilepsiou dosahujú koncentrácie gabapentínu v cerebrospinálnom moku približne

20 % zodpovedajúcich plazmatických koncentrácií v rovnovážnom stave. Gabapentín sa

nachádza v materskom mlieku dojčiacich žien.


Metabolizmus


O metabolizme gabapentínu u ľudí neexistujú dôkazy. Gabapentín neindukuje tvorbu pečeňových oxidáz zmiešaných funkcií zodpovedných za metabolizmus liekov.


Eliminácia


Gabapentín sa eliminuje výlučne obličkami v nezmenenej forme. Eliminačný polčas

gabapentínu je nezávislý na dávke a dosahuje v priemere 5 – 7 hodín.


U starších pacientov a u pacientov s poškodenou funkciou obličiek je znížený plazmatický klírens gabapentínu. Eliminačná rýchlostná konštanta gabapentínu, plazmatický klírens a

obličkový klírens sú priamo úmerné klírensu kreatinínu.


Gabapentín možno z plazmy odstrániť hemodialýzou. U pacientov so zhoršenou funkciou obličiek alebo dialyzovaných pacientov sa odporúča úprava dávkovania (pozri časť 4.2).


Farmakokinetika gabapentínu u detí sa skúmala u 50 zdravých jedincov vo veku od 1 mesiaca do 12 rokov. Plazmatické koncentrácie gabapentínu u detí starších ako 5 rokov sú vo všeobecnosti podobné koncentráciám u dospelých, pokiaľ je dávka stanovená na základe prepočtu v mg/kg.


Linearita/Nelinearita


Biologická dostupnosť gabapentínu (podiel absorbovanej dávky) klesá so zvyšujúcou sa dávkou, čo vnáša nelinearitu do farmakokinetických parametrov, ktoré zahŕňajú parameter

biologickej dostupnosti (F), napr. Ae%, CLIF, Vd/F. Farmakokinetika eliminácie (farmakokinetické parametre, ktoré nezahŕňajú F, ako sú CLr a T1/2) sa dá najlepšie popísať lineárnou farmakokinetikou. Plazmatické koncentrácie gabapentínu v rovnovážnom stave sa dajú predpovedať z údajov jednej dávky.


5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti


Karcinogenéza


Gabapentín sa podával v potrave myšiam v dávkach 200, 600 a 2 000 mg/kg/deň a potkanom

v dávkach 250, 1 000 a 2 000 mg/kg/deň počas 2 rokov. Štatisticky významný nárast incidencie pankreatického tumoru acinárnych buniek sa zistil len u potkaních samcov pri

najvyššej dávke. Maximálne plazmatické koncentrácie lieku u potkanov pri dávke 2 000 mg/kg/deň sú 10-krát vyššie než plazmatické koncentrácie u ľudí pri dávke 3 600 mg/deň. Pankreatické acinárne tumory u potkaních samcov vykazujú nízky stupeň malignity, neovplyvňovali prežívanie, nemetastázovali, ani nenapadali okolité tkanivo a boli podobné tumorom, ktoré sa zistili u súbežných kontrolných skupín. Významnosť týchto pankreatických acinárnych tumorov u potkaních samcov pre karcinogénne riziko u človeka nie je jasná.


Mutagenéza


Gabapentín nevykazoval genotoxický potenciál. Nebol mutagénny in vitro v štandardných skúškach s bakteriálnymi a cicavčími bunkami. Gabapentín in vitro alebo in vivo neindukoval štrukturálne chromozomálne aberácie v cicavčích bunkách a neindukoval tvorbu mikronukleov v kostnej dreni škrečkov.


Poškodenie fertility


Nepozorovali sa žiadne nežiaduce účinky na fertilitu alebo reprodukciu u potkanov pri dávkach do 2 000 mg/kg (približne päťnásobok maximálnej dennej dávky pre človeka vyjadrenej v mg/m2povrchu tela).


Teratogenéza


Gabapentín nezvyšoval incidenciu malformácií v porovnaní s kontrolnými skupinami

u potomkov myší, potkanov alebo králikov v dávkach do 50-, 30-, resp. 25-násobku 3 600 mg

dennej dávky pre človeka (čo predstavuje 4-, 5-, resp. 8-násobok dennej dávky pre človeka

vyjadrenej v mg/m2).


Gabapentín indukoval oneskorenú osifikáciu lebky, stavcov, predných a zadných končatín hlodavcov, čo svedčí o retardácii rastu plodu. Tieto účinky sa objavili u gravidných myší,

ktoré dostávali perorálne dávky 1 000 alebo 3 000 mg/kg/deň počas organogenézy a u potkanov pri dávkach 500, 1 000 alebo 2 000 mg/kg podaných pred a počas párenia, ako i počas celej gestácie. Tieto dávky predstavujú približne 1 až 5-násobok 3 600 mg dávky pre človeka vyjadrenej v mg/m2.


Žiadne účinky sa nepozorovali u gravidných myší po podaní 500 mg/kg/deň (približne ½ dennej dávky pre človeka vyjadrenej v mg/m2).


Zvýšený výskyt hydrouréteru a/alebo hydronefrózy sa pozoroval u potkanov po dávke

2 000 mg/kg/deň v štúdii fertility a všeobecnej reprodukcie, po dávke 1 500 mg/kg/deň

v teratologickej štúdii a po dávke 500, 1 000 a 2 000 mg/kg/deň v perinatálnej a postnatálnej štúdii. Významnosť týchto nálezov nie je známa, ale súvisia so spomalením vývoja. Tieto

dávky sú tiež približne 1 až 5-násobkom 3 600 mg dávky pre človeka vyjadrenej v mg/m2.


V teratologickej štúdii s králikmi sa pozoroval zvýšený výskyt postimplantačných fetálnych odumretí po podaní dávok 60, 300 a 1 500 mg/kg/deň počas organogenézy. Tieto dávky tvoria

približne 1/4 až 8-násobok 3 600 mg dennej dávky pre človeka vyjadrenej v mg/m2.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Gabapentin Actavis 300 mg; tvrdé kapsuly:

Obsah kapsuly:

Monohydrát laktózy

Kukuričný škrob

Mastenec

Kapsula:

Oxid titaničitý (E171)

Žltý oxid železitý (E172)

Želatína


Gabapentin Actavis 400 mg; tvrdé kapsuly:

Obsah kapsuly:

Monohydrát laktózy

Kukuričný škrob

Mastenec

Kapsula:

Oxid titaničitý (E171)

Žltý oxid železitý (E172)

Červený oxid železitý (E172)

Želatína


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3. Čas použiteľnosti


3 roky


6.4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.


6.5. Druh obalu a obsah balenia


Gabapentin Actavis 300 mg

Alumíniový blister PVC-PVDC

Balenie: 20,50, 60, 100 alebo 200 tvrdých kapsúl


Gabapentin Actavis 400 mg

Alumíniový blister PVC-PVDC

Balenie: 50, 60, 100 alebo 200 tvrdých kapsúl


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78

220 Hafnarfjordur

Island


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


Gabapentin Actavis 300 mg: 21/0538/08-S

Gabapentin Actavis 400 mg : 21/0539/08-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 22.10.2008

Dátum posledného predĺženia registrácie: 30.4.2012


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Marec 2014

13Gabapentin Actavis 400 mg