+ ipil.sk

Gabapentin Aurobindo 400 mg tvrdé kapsulyPríbalový leták


Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2012/07756


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Gabapentin Aurobindo 100 mg tvrdé kapsuly

Gabapentin Aurobindo 300 mg tvrdé kapsuly

Gabapentin Aurobindo 400 mg tvrdé kapsuly

gabapentín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívaťVáš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Gabapentin Aurobindo a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Gabapentin Aurobindo

3. Ako užívať Gabapentin Aurobindo

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Gabapentin Aurobindo

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE Gabapentin Aurobindo A NA ČO SA POUŽÍVA


Gabapentin patrí do skupiny liekov, ktoré sa používajú na liečbu epilepsie a periférnej neuropatickej bolesti (dlhodobá bolesť spôsobená poškodením nervov).


Gabapentin Aurobindo sa používa na liečbu:


 • rôznych foriem epilepsie (záchvaty, ktorých výskyt je spočiatku obmedzený len na určité časti mozgu, bez ohľadu na to, či sa záchvat ďalej rozšíri do ostatných častí mozgu alebo nie). Váš lekár Vám predpíše Gabapentin Aurobindo, aby Vám pomohol liečiť epilepsiu, pokiaľ Vaša doterajšia liečba nedostatočne upravuje Vaše ochorenie. Gabapentin Aurobindo musíte užívať popri svojej doterajšej liečbe, pokiaľ Vám lekár nepovie inak. Gabapentin Aurobindo sa môže tiež používať samostatne na liečbu dospelých a detí nad 12 rokov.


 • periférnej neuropatickej bolesti (dlhodobej bolesti spôsobenej poškodením nervov). Periférnu neuropatickú bolesť (ktorá sa vyskytuje najmä v rukách a nohách) môže spôsobiť množstvo rôznych ochorení, ako je diabetes alebo pásový opar. Pocity bolesti sa môžu opísať ako horúčava, pálenie, búšenie, bodanie, vystreľujúca bolesť, kŕče, bolestivosť, štípanie, znížená citlivosť, mravčenie, atď.


2. SKÔR AKO UŽIJETE Gabapentin Aurobindo


Neužívajte Gabapentin Aurobindo

 • keď ste alergický (precitlivený) na gabapentín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Gabapentinu Aurobindo.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Gabapentinu Aurobindo

 • ak máte problémy s obličkami, lekár Vám môže predpísať iný dávkovací režim

 • ak ste na hemodialýze (za účelom odstránenia odpadových látok kvôli zlyhaniu obličiek), povedzte Vášmu lekárovi, ak sa u Vás objaví bolesť svalov a/alebo slabosť

 • ak sa u Vás objavia príznaky, ako je pretrvávajúca bolesť brucha, nutkanie na vracanie alebo vracanie, kontaktujte ihneď na svojho lekára, pretože to môžu byť príznaky akútnej pankreatitídy (zapaleného pankreasu)


Malý počet ľudí liečených antiepileptikami, akým je gabapentín, mal sebapoškodzujúce alebo samovražedné myšlienky. Ak máte kedykoľvek takéto myšlienky, kontaktujte ihneď svojho lekára.


U malého počtu pacientov užívajúcich Gabapentin Aurobindo sa môže vyskytnúť alergická reakcia alebo potenciálne závažná kožná reakcia, ktorá sa môže rozvinúť do závažnejších problémov ak sa nelieči. Potrebujete vedieť rozpoznať tieto príznaky aby ste si dávali pozor pri užívaní Gabapentinu Aurobindo.

Prečítajte si popis týchto príznakov v časti 4 tejto písomnej informácie pod hlavičkou "Kontaktujte ihneď svojho lekára, ak spozorujete niektorý z nasledujúcich príznakov po užití tohto lieku, pretože môžu byť závažné".


Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Lieky obsahujúce morfín

Ak užívate akékoľvek lieky obsahujúce morfín, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, pretože morfín môže zvýšiť účinok Gabapentinu Aurobindo.


Antacidá na poruchy trávenia

Ak sa Gabapentin Aurobindo a antacidá obsahujúce hliník a horčík užívajú v rovnakom čase, vstrebávanie lieku Gabapentin Aurobindo zo žalúdka sa môže znížiť. Preto sa odporúča, aby sa Gabapentin Aurobindo užil najskôr dve hodiny po užití antacida.


Gabapentin Aurobindo:

 • neočakáva sa, že bude vzájomne reagovať s inými antiepileptikami alebo s perorálnou antikoncepciou.

 • môže ovplyvňovať niektoré laboratórne testy; ak budete potrebovať vyšetriť moč, povedzte svojmu lekárovi alebo v nemocnici, čo užívate.


Užívanie lieku Gabapentin Aurobindo s jedlom a nápojmi

Gabapentin Aurobindo sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.


Tehotenstvo a dojčenie

Skôr, ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Tehotenstvo

Gabapentin Aurobindo sa nesmie užívať počas tehotenstva, ak Vám Váš lekár nepovie inak. Ženy v plodnom veku musia používať spoľahlivú antikoncepciu.


U tehotných žien sa nerobili žiadne štúdie zamerané na používanie gabapentínu, ale u iných liekov používaných na liečbu záchvatov bolo hlásené zvýšené riziko poškodenia vyvíjajúceho sa dieťaťa, zvlášť keď sa súbežne užívalo viac protizáchvatových liekov. Preto vždy, keď je to možné, a len na základe odporúčania Vášho lekára, musíte sa počas tehotenstva pokúsiť užívať iba jeden protizáchvatový liek.


Ak počas užívania Gabapentinu Aurobindo otehotniete, myslíte si, že môžete byť tehotná, alebo plánujete otehotnieť,oznámte to ihneď Vášmu lekárovi. Neprerušte užívanie tohto lieku odrazu, pretože to môže viesť ku vzniku náhlych záchvatov, ktoré by mohli mať vážne následky pre Vás a Vaše dieťa.


Dojčenie

Gabapentín, liečivo Gabapentine Aurobindo, prechádza do materského mlieka. Keďže účinok na bábätko nie je známy, neodporúča sa, aby ste počas užívania Gabapentinu Aurobindo dojčili.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Gabapentin Aurobindo môže spôsobiť závraty, ospalosť a únavu. Nesmiete viesť vozidlo, obsluhovať zložité stroje alebo sa venovať iným potenciálne nebezpečným aktivitám, pokiaľ neviete, či tento liek ovplyvňuje Vašu schopnosť vykonávať tieto činnosti.


3. AKO UŽÍVAŤ Gabapentin Aurobindo


Vždy užívajte Gabapentin Aurobindo presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Váš lekár Vám presne určí, aká dávka je pre Vás vhodná.


Ak máte dojem, že účinok lieku Gabapentin Aurobindo je príliš silný alebo príliš slabý, oznámte to čo najskôr svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ak ste starší pacient (vo veku nad 65 rokov),užívajte normálnu dávku Gabapentinu Aurobindo, pokiaľ nemáte problémy s obličkami. Ak máte problémy s obličkami, lekár Vám môže predpísať iný dávkovací rozvrh a/alebo dávku.


Pokračujte v užívaní Gabapentinu Aurobindo, pokým Vám lekár nepovie, aby ste ju ukončili.


Spôsob a cesta podávania

Gabapentin Aurobindo je na vnútorné použitie.Kapsuly vždy prehltnite celé s dostatočným množstvom vody.


Epilepsia, zvyčajná dávka je:

Dospelí a dospievajúci:

Užívajte také množstvo kapsúl, aké máte nariadené. Váš lekár Vám obyčajne bude zvyšovať dávku postupne. Úvodná dávka bude spravidla medzi 300 mg a 900 mg denne. Dávka sa potom môže zvyšovať podľa pokynov Vášho lekára až na maximum 3 600 mg denne, pričom lekár Vám povie, aby ste ju užívali v troch samostatných dávkach, napr. raz ráno, raz na obed a raz večer.


Deti vo veku od 6 rokov:

Dávku pre Vaše dieťa určí lekár na základe výpočtu podľa hmotnosti dieťaťa. Liečba začína nízkou úvodnou dávkou, ktorá sa postupne zvyšuje počas približne 3 dní. Zvyčajná dávka na liečbu epilepsie je 25 – 35 mg na kg za deň. Zvyčajne sa podáva v troch samostatných dávkach, pričom kapsula (kapsuly) sa užívajú každý deň, obvykle raz ráno, raz na obed a raz večer.


Gabapentin Aurobindo sa neodporúča používať u detí mladších ako 6 rokov.


Periférna neuropatická bolesť, zvyčajná dávka je:

Dospelí:

Užívajte také množstvo kapsúl, aké Vám nariadil Váš lekár. Lekár Vám obyčajne bude zvyšovať dávku postupne. Úvodná dávka bude spravidla medzi 300 mg a 900 mg denne. Dávka sa potom môže zvyšovať podľa pokynov Vášho lekára až na maximum 3 600 mg denne, pričom lekár Vám povie, aby ste ju užívali v troch samostatných dávkach, napr. raz ráno, raz na obed a raz večer.


Ak máte problémy s obličkami alebo ste na hemodialýze

Ak máte problémy s Vašimi obličkami alebo podstupujete hemodialýzu, lekár Vám môže predpísať iný dávkovací režim a/alebo dávku.


Ak užijete viac Gabapentinu Aurobindo, ako máte

Vyššie ako odporúčané dávky môžu mať za následok zvýšenie počtu vedľajších účinkov vrátane straty vedomia, závratu, dvojitého videnia, nezrozumiteľnej reči, ospalosti a hnačky. Zavolajte svojmu lekárovi, alebo choďte ihneď na najbližšiu pohotovosť do nemocnice, ak užijete viac Gabapentinu Aurobindo, ako Vám predpísal Váš lekár. Zoberte si so sebou všetky kapsuly, ktoré ste neužili, spolu s obalom a písomnou informáciou pre používateľov, aby v nemocnici ľahko zitili, aký liek ste užili.


Ak zabudnete užiť Gabapentin Aurobindo

Ak zabudnete užiť dávku, užite ju, akonáhle si na to spomeniete, ak však nie je čas pre ďalšiu dávku. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Gabapentin Aurobindo

Gabapentin Aurobindo neprestaňte užívať, pokiaľ Vám to nepovie Váš lekár. Ak sa má Vaša liečba ukončiť, musí sa to urobiť postupne minimálne počas 1 týždňa. Ak prestanete užívať Gabapentin Aurobindoodrazu alebo skôr, ako Vám to povie lekár, vystavujete sa zvýšenému riziku vzniku záchvatov.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Gabapentin Aurobindo môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Kontaktujte okamžite svojho lekára, ak sa u Vás po užití tohto lieku objavia akékoľvek z nasledujúcich príznakov, pretože môžu byť závažné:


 • závažné kožné reakcie, ktoré si vyžadujú okamžitú starostlivosť, ako je opuch pier a tváre, kožná vyrážka a sčervenenie kože a/alebo vypadávanie vlasov (môžu to byť príznaky závažnej alergickej reakcie)

 • pretrvávajúca bolesť žalúdka, nutkanie na vracanie a vracanie, keďže to môžu byť príznaky akútnej pankreatitídy (zapáleného pankreasu)

 • Gabapentin Aurobindo môže spôsobiť vážnu alebo život ohrozujúcu alergickú reakciu, ktorá môže mať vplyv na vašu pokožku alebo iné častí tela, ako sú pečeň alebo krvinky. Môžete alebo nemusíte mať vyrážku, keď dostanete tento typ reakcie. Môže to spôsobiť, vašu hospitalizáciu v nemocnici alebo ukončiť užívanie Gabapentinu Aurobindo.


Zavolajte svojho lekára ihneď, ak máte niektorý z nasledujúcich príznakov:

 • kožná vyrážka

 • žihľavka

 • horúčka

 • opuch žliaz, ktorý pretrváva

 • opuch pier a jazyka

 • zožltnutie kože alebo očných bielok

 • nezvyčajné modriny alebo krvácanie

 • silná únava alebo slabosť

 • neočakávané bolesti svalov

 • časté infekcie


 • Tieto príznaky môžu byť prvé príznaky závažnej reakcie. Lekár vás bude musieť vyšetriť, aby rozhodol či môžete pokračovať v užívaní Gabapentinu Aurobindo.


Ak ste na hemodialýze, povedzte Vášmu lekárovi, ak sa u Vás objaví bolesť svalov a/alebo slabosť.

Ostatné nežiaduce účinky zahŕňajú:

Veľmi časté vedľajšie účinky

(ktoré môžu ovplyvniť viac ako 1 osobu z 10):

 • vírusové infekcie

 • pocit ospalosti, závraty, nedostatočná koordinácia

 • pocit únavy, horúčka


Časté vedľajšie účinky

(ktoré môžu ovplyvniť viac ako 1 osobu zo 100):

 • zápal pľúc, infekcie dýchacej sústavy, infekcia močových ciest, zápal ucha alebo iné infekcie

 • nízky počet bielych krviniek

 • nechutenstvo, zvýšená chuť do jedla

 • hnev voči ostatným, zmätenosť, zmeny nálady, depresia, úzkosť, nervozita, ťažkosti pri premýšľaní

 • kŕče, trhavé pohyby, ťažkosti pri rozprávaní, strata pamäti, tras, nespavosť, bolesť hlavy, precitlivená pokožka, zníženie citlivosti (znecitlivenie), ťažkosti s koordináciou, neobvyklé pohyby očí, zosilnené, zoslabené alebo chýbajúce reflexy

 • rozmazané videnie, dvojité videnie

 • závrat

 • vysoký krvný tlak, návaly alebo rozšírenie krvných ciev

 • ťažkosti pri dýchaní, zápal priedušiek, bolesť hrdla, kašeľ, sucho v nose

 • vracanie (dávenie), nutkanie na vracanie (pocit nevoľnosti), problémy so zubami, zápal ďasien, hnačka, bolesť žalúdka, tráviace ťažkosti, zápcha, sucho v ústach alebo hrdle, nadúvanie

 • opuch tváre, modriny, vyrážka, svrbenie, akné

 • bolesť kĺbov, bolesť svalov, bolesť chrbta, zášklby

 • problémy s erekciou (impotencia)

 • opuch nôh a rúk, ťažkosti pri chôdzi, slabosť, bolesť, indispozícia, príznaky podobné chrípke

 • zníženie počtu bielych krviniek, nárast hmotnosti

 • úraz, zlomeniny, odreniny


Naviac, v klinických štúdiách u detí bolo často hlásené agresívne správanie a trhavé pohyby.


Menej časté vedľajšie účinky

(ktoré môžu ovplyvniť viac ako 1 osobu z 1 000):

 • alergická reakcia, ako je žihľavka

 • znížená hybnosť

 • zrýchlený pulz

 • opuch, ktorý môže postihnúť tvár, trup a končatiny

 • odchýlky výsledkov vyšetrenia krvi naznačujúce problémy s pečeňou


Od uvedenia na trh boli hlásené nasledujúce nežiaduce účinky:

 • znížený počet trombocytov (krvných doštičiek)

 • halucinácie

 • problémy s nezvyčajnými pohybmi, ako sú zvíjanie sa, trhavé pohyby a strnulosť

 • zvonenie v ušiach

 • skupina nežiaducich účinkov, ktoré môžu zahŕňať spolu sa vyskytujúce zdurené lymfatické uzliny (izolované malé zväčšené hrčky pod kožou), horúčku, vyrážku a zápal pečene

  • žltnutie pokožky a očí (žltačka), zápal pečene

 • akútne zlyhanie obličiek, neschopnosť udržať moč

 • nárast prsného tkaniva, zväčšenie prsníkov

 • nežiaduce účinky po náhlom prerušení liečby gabapentínom (úzkosť, nespavosť, nutkanie na vracanie, bolesť, potenie), bolesť na hrudi

 • kolísanie hladiny cukru v krvi u pacientov s cukrovkou


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ Gabapentin Aurobindo


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Nepoužívajte Gabapentin Aurobindo po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke/štítku/fľaši po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.


Blistrové balenie:Uchovávajte v pôvodnom obale.

Balenie v HDPE fľaši: Uchovávajte v pôvodnom obale.

Spotrebujte do 12 mesiacov po prvom otvorení HDPE fľaše.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Gabapentin Aurobindo obsahuje


 • Liečivo je gabapentín.

Každá 100 mg tvrdá kapsula obsahuje 100 mg gabapentínu

Každá 300 mg tvrdá kapsula obsahuje 300 mg gabapentínu

Každá 400 mg tvrdá kapsula obsahuje 400 mg gabapentínu


 • Ďalšie zložky sú:

Obsah kapsuly: kukuričný škrob a mastenec.

Obal kapsuly:

100 mg: oxid titaničitý (E171), želatína, laurylsulfát sodný

300 mg: žltý oxid železitý (E172), oxid titaničitý (E171), želatína, laurylsulfát sodný

400 mg: červený oxid železitý (E172), žltý oxid železitý (E172), oxid titaničitý (E171), želatína, laurylsulfát sodný

Potlač: šelak, propylénglykol, čierny oxid železitý, hydroxid draselný.


Ako vyzerá GABAPENTIN AUROBINDO a obsah balenia


Tvrdá kapsula

Gabapentin Aurobindo 100 mg tvrdé kapsulyobsahujúce biely až takmer kryštalický prášok majú na bielej čiapočke vytlačené ‘D’ a na bielom tele ‘02’.


Gabapentin Aurobindo 300 mg tvrdé kapsulyobsahujúce biely až takmer kryštalický prášok majú na žltej čiapočke vytlačené ‘D’ a na žltom tele ‘03.


Gabapentin Aurobindo 400 mg tvrdé kapsulyobsahujúce biely až takmer kryštalický prášok majú na oranžovej čiapočke vytlačené ‘D’ a na oranžovom tele ‘04’.

Gabapentin Aurobindo 100 mg tvrdé kapsuly sú dostupné v:

- Polyamid/hliník/PVC a hliník blistrových baleniach po 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100 a 200 tvrdých kapsúl.

- HDPE fľaši s polypropylénovým uzáverom obsahujúcim pohlcovač vlhkosti silikagél po 100, 200 a 1000 tvrdých kapsúl


Gabapentin Aurobindo 300 mg tvrdé kapsuly sú dostupné v:

- Polyamid/hliník/PVC a hliník blistrových baleniach po 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100 a 200 tvrdých kapsúl.

- HDPE fľaši s polypropylénovým uzáverom obsahujúcim pohlcovač vlhkosti silikagél po 100, 200 a 1000 tvrdých kapsúl.


Gabapentin Aurobindo 400 mg tvrdé kapsuly sú dostupné v:

- Polyamid/hliník/PVC a hliník blistrových baleniach po 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100, 200 a 300 tvrdých kapsúl.

- HDPE fľaši s polypropylénovým uzáverom obsahujúcim pohlcovač vlhkosti silikagél po 100, 200, 300 a 500 tvrdých kapsúl.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Aurobindo Pharma Limited

Ares, Odyssey Business Park

West End Road

South Ruislip HA4 6QD

Veľká Británia


Výrobca

APL Swift Services (Malta) Limited

HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far

Birzebbugia, BBG 3000

Malta


Tento liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledujúcimi názvami:


Rakúsko Gabapentin Aurobindo 100 mg/ 300 mg/ 400mg Hartkapseln

Belgicko Gabapentine Aurobindo 100 mg/ 300 mg/ 400mg, capsules, hard

Bulharsko Gabapentin Aurobindo 100 mg/ 300 mg/ 400mg капсула, твърда

Česká republika Gabapentin Aurobindo 100 mg/ 300 mg/ 400mg tvrdé tobolky

Dánsko Gabapentin Aurobindo

Fínsko Gabapentin Aurobindo 100 mg/ 300 mg/ 400mg kapseli, kova

Francúzsko Gabapentine Aurobindo 100 mg/ 300 mg/ 400mg, gélules

Nemecko Gabapentin Aurobindo 100 mg/ 300 mg/ 400mg Hartkapseln

Grécko Gabapentin Aurobindo 100 mg/ 300 mg/ 400mg καψάκια, σκληρά

Maďarsko Gabapentin Aurobindo 100 mg/ 300 mg/ 400mg kemény kapszula

Írsko Gabapentin Aurobindo 100 mg/ 300 mg/ 400mg capsules, hard

Taliansko Gabapentin Aurobindo 100 mg/ 300 mg/ 400mg capsule rigide

Lotyšsko Gabapentin Aurobindo 100 mg/ 300 mg/ 400mg cietās kapsulas

Litva Gabapentin Aurobindo 100 mg/ 300 mg/ 400mg kietos kapsulės

Holandsko Gabapentine Aurobindo 100 mg/ 300 mg/ 400mg, capsules, hard

Nórsko Gabapentin Aurobindo 100 mg/ 300 mg/ 400mg kapsler, hard

Poľsko Gabapentin Aurobindo

Portugalsko Gabapentina Aurobindo

Rumunsko Gabapentin Aurobindo 100 mg/ 300 mg/ 400mg capsule

Slovenská republika Gabapentin Aurobindo 100 mg/ 300 mg/ 400mg tvrdé kapsuly

Slovinsko Gabapentin Aurobindo 100 mg/ 300 mg/ 400mg trde capsule

Španielsko Gabapentina Aurobindo 100 mg/ 300 mg/ 400mg cápsulas duras

Švédsko Gabapentin Aurobindo 100 mg/ 300 mg/ 400mg kapslar, hårda

Spojené Kráľovstvo Gabapentin 100 mg/ 300 mg/ 400mg capsules, hard


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 05/2014.

Gabapentin Aurobindo 400 mg tvrdé kapsuly

Súhrn údajov o lieku


Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2012/07756


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Gabapentin Aurobindo 100 mg tvrdé kapsuly

Gabapentin Aurobindo 300 mg tvrdé kapsuly

Gabapentin Aurobindo 400 mg tvrdé kapsuly


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá 100 mg tvrdá kapsula obsahuje 100 mg gabapentínu

Každá 300 mg tvrdá kapsula obsahuje 300 mg gabapentínu

Každá 400 mg tvrdá kapsula obsahuje 400 mg gabapentínu


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tvrdá kapsula


Gabapentin Aurobindo 100 mg tvrdé kapsulyobsahujúce biely až takmer kryštalický prášok majú na bielej čiapočke vytlačené ‘D’ a na bielom tele ‘02’.


Gabapentin Aurobindo 300 mg tvrdé kapsulyobsahujúce biely až takmer kryštalický prášok majú na žltej čiapočke vytlačené ‘D’ a na žltom tele ‘03.


Gabapentin Aurobindo 400 mg tvrdé kapsulyobsahujúce biely až takmer kryštalický prášok majú na oranžovej čiapočke vytlačené ‘D’ a na oranžovom tele ‘04’.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Epilepsia


Gabapentin Aurobindo je indikovaný ako prídavná terapia na liečbu parciálnych záchvatov so sekundárnou generalizáciou alebo bez nej u dospelých a detí vo veku od 6 rokov (pozri časť 5.1).


Gabapentin Aurobindo je indikovaný ako monoterapia na liečbu parciálnych záchvatov so sekundárnou generalizáciou alebo bez nej u dospelých a adolescentov vo veku od 12 rokov.


Liečba periférnej neuropatickej bolesti


Gabapentin Aurobindo je indikovaný na liečbu periférnej neuropatickej bolesti, ako je bolestivá diabetická neuropatia a postherpetická neuralgia u dospelých.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Na vnútorné použitie.


Gabapentin Aurobindo sa môže podávať s jedlom alebo nezávisle od jedla a má sa prehltnúť celý a zapiť dostatočným množstvom tekutiny (napr. pohárom vody).


Titračná schéma pre všetky indikácie na začiatku liečby je uvedená v Tabuľke 1, ktorá sa odporúča pre dospelých a dospievajúcich vo veku od 12 rokov. Pokyny na dávkovanie pre deti do 12 rokov sú uvedené nižšie v tejto časti pod samostatným nadpisom.


Tabuľka 1

DÁVKOVACIA SCHÉMA – INICIÁLNA TITRÁCIA

1. deň

2. deň

3. deň

300 mg jedenkrát denne

300 mg dvakrát denne

300 mg trikrát denne


Ukončenie liečby gabapentínom

V súlade so súčasnou klinickou praxou, ak sa musí liečba gabapentínom ukončiť, sa odporúča, aby sa to urobilo postupne počas minimálne 1 týždňa, nezávisle od indikácie.


Epilepsia


Epilepsia si zvyčajne vyžaduje dlhodobú liečbu. Dávkovanie určuje ošetrujúci lekár podľa individuálnej znášanlivosti a účinnosti.


Dospelí a dospievajúci:


Účinná dávka v klinických štúdiách bola v intervale 900 až 3 600 mg/deň. Liečba sa môže začať titrovaním dávky, ako je uvedené v Tabuľke 1, alebo prvý deň podaním dávky 300 mg trikrát denne (TID). V závislosti od odpovede a znášanlivosti individuálneho pacienta sa potom dávka môže ďalej zvyšovať každý 2. – 3. deň o prídavok 300 mg/deň až na maximálnu dávku 3 600 mg/deň. Pre jednotlivých pacientov môže byť vhodná pomalšia titrácia dávky gabapentínu. Najkratší čas na dosiahnutie dávky 1 800 mg/deň je jeden týždeň, na dosiahnutie 2 400 mg/deň sú to celkovo 2 týždne a na dosiahnutie 3 600 mg/deň sú to celkovo 3 týždne. V dlhodobých nezaslepených klinických štúdiách sa dobre tolerovali dávky až do 4 800 mg/deň. Celková denná dávka má byť rozdelená do troch samostatných dávok, pričom maximálny časový interval medzi dávkami nesmie byť dlhší než 12 hodín, aby sa predišlo náhlemu vzniku záchvatov.


Deti vo veku od 6 rokov:


Úvodná dávka sa má pohybovať v rozpätí od 10 do 15 mg/kg/deň a účinná dávka sa dosiahne postupnou titráciou počas približne troch dní. Účinná dávka gabapentínu u detí vo veku od 6 rokov je 25 až 35 mg/kg/deň. V dlhodobých klinických štúdiách sa dobre tolerovali dávky až do 50 mg/kg/deň. Celková denná dávka má byť rozdelená do troch samostatných dávok, pričom maximálny časový interval medzi dávkami nesmie prekročiť 12 hodín.


Na optimalizáciu liečby nie je potrebné monitorovať plazmatické koncentrácie gabapentínu. Navyše sa gabapentín môže kombinovať s inými antiepileptikami bez obavy z ovplyvnenia plazmatických koncentrácií gabapentínu alebo sérových koncentrácií iných antiepileptík.


Periférna neuropatická bolesť


Dospelí


Liečba sa môže začať titráciou dávky, ako je uvedené v Tabuľke 1. Alebo je úvodná dávka 900 mg/deň, ktorá sa podáva rozdelená do troch rovnakých dávok. V závislosti od odpovede a znášanlivosti individuálneho pacienta sa potom dávka môže ďalej zvyšovať každý 2. – 3. deň o prídavok 300 mg/deň až na maximálnu dávku 3 600 mg/deň.Pre jednotlivých pacientov môže byť vhodná pomalšia titrácia dávky gabapentínu. Najkratší čas na dosiahnutie dávky 1 800 mg/deň je jeden týždeň, na dosiahnutie 2400 mg/deň sú to celkovo 2 týždne a na dosiahnutie 3 600 mg/deň sú to celkovo 3 týždne.


Účinnosť a bezpečnosť liečby periférnej neuropatickej bolesti, ako je bolestivá diabetická neuropatia a postherpetická neuralgia, sa nesledovala v klinických štúdiách počas obdobia dlhšieho ako 5 mesiacov. Ak liečba periférnej neuropatickej bolesti vyžaduje u pacienta podávanie lieku dlhšie ako 5 mesiacov, ošetrujúci lekár musí posúdiť klinický stav pacienta a rozhodnúť o potrebe ďalšej liečby.


Pokyny pre všetky terapeutické indikácie


U pacientov v zlom zdravotnom stave, t.j. s nízkou telesnou hmotnosťou, po transplantácii orgánov, atď., sa má dávka titrovať oveľa pomalšie, buď užívaním nižších dávok alebo dlhšími intervalmi medzi jednotlivými zvýšeniami dávok.


Použitie u starších pacientov (vo veku nad 65 rokov)


Keďže s vekom sa znižuje funkcia obličiek, starší pacienti môžu vyžadovať úpravu dávkovania (pozri Tabuľku 2). U starších pacientov sa môže častejšie vyskytnúť somnolencia, periférny edém a asténia.


Použitie u pacientov s poškodenou funkciou obličiek


U pacientov so zhoršenou funkciou obličiek, ako je uvedené v Tabuľke 2, a/alebo u hemodialyzovaných pacientov sa odporúča úprava dávkovania. 100 mg kapsuly gabapentínu samôžu používať podľa odporúčaného dávkovania pre pacientov s renálnou insuficienciou.


Tabuľka 2

DáVKOVANIE GABAPENTíNU U DOSPELýCH V ZáVISLOSTI OD RENáLNYCH FUNKCIí

Klírens kreatinínu (ml/min)

Celková denná dávkaa (mg/deň)

80

900 – 3 600

50 – 79

600 – 1 800

30 – 49

300 – 900

15 – 29

150b – 600

< 15c

150b – 300

aCelková denná dávka sa má podávať rozdelená do 3 dávok. Znížené dávky sú určené pre pacientov s poškodenou funkciou obličiek (klírens kreatinínu < 79 ml/min).

bPodáva sa ako 300 mg každý druhý deň.

cU pacientov s klírensom kreatinínu < 15 ml/min sa denná dávka musí znížiť úmerne ku klírensu kreatinínu (napr. pacienti s klírensom kreatinínu 7,5 ml/min majú dostať polovicu dennej dávky pacientov s klírensom kreatinínu 15 ml/min).


Použitie u hemodialyzovaných pacientov


U anurických hemodialyzovaných pacientov, ktorí nikdy neužívali gabapentín, sa odporúča nasycovacia dávka 300 ‑ 400 mg a ďalej 200 ‑ 300 mg gabapentínu nasledujúce každé 4 hodiny počas hemodialýzy. V dňoch, keď pacient nie je dialyzovaný, sa nemá gabapentín užívať.


U hemodialyzovaných pacientov s poškodenou funkciou obličiek sa má udržiavacia dávka gabapentínu stanoviť podľa odporúčaného dávkovania uvedeného v Tabuľke 2. Okrem udržiavacej dávky sa nasledujúce každé 4 hodiny počas hemodialýzy odporúča podávať ďalšia 200 ‑ 300 mg dávka.

4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Samovražedné myšlienky a správanie boli hlásené u pacientov liečených antiepileptikami pri niekoľkých indikáciách. Meta-analýza randomizovaných placebom kontrolovaných klinických skúšaní antiepileptík tiež ukázala malé zvýšené riziko samovražedných myšlienok a správania. Mechanizmus tohto rizika nie je známy a dostupné údaje nevylučujú možnosť zvýšeného rizika u gabapentínu.


Pacienti majú byť preto sledovaní kvôli príznakom samovražedných myšlienok a správania a má sa u nich zvážiť vhodná liečba. Pacienti (a ich opatrovatelia) majú byť upozornení, aby vyhľadali lekársku pomoc, ak sa príznaky samovražedných myšlienok alebo správania objavia.


Ak sa u pacienta počas liečby gabapentínom vyvinie akútna pankreatitída, má sa zvážiť prerušenie liečby gabapentínom (pozri časť 4.8).


Hoci neexistujú dôkazy o návrate záchvatov po vysadení gabapentínu náhle vysadenie protizáchvatových liekov môže u pacientov trpiacich na epilepsiu viesť k vzniku status epilepticus (pozri časť 4.2).


Tak ako u ostatných antiepileptík, aj počas liečby gabapentínom môže dôjsť u niektorých pacientov k zvýšenej frekvencii záchvatov alebo ku vzniku nových typov záchvatov.


Tak ako u ostatných antiepileptík, pokusy o vysadenie sprievodných antiepileptík v liečbe zle kontrolovateľných pacientov, ktorí užívajú viac ako jedno antiepileptikum, za účelom dosiahnutia monoterapie s gabapentínom, má malú úspešnosť.


Gabapentín sa nepovažuje za účinný voči primárne generalizovaným záchvatom, ako sú absencie, pričom u niektorých pacientov môže tieto záchvaty zhoršiť. Preto sa gabapentín musí používať s opatrnosťou u pacientov so zmiešanými záchvatmi vrátane absencií.


U pacientov vo veku od 65 rokov neboli vykonané žiadne systematické štúdie s gabapentínom. V jednej dvojito‑zaslepenej štúdii u pacientov s neuropatickou bolesťou sa somnolencia, periférny edém a asténia vyskytli v o niečo vyššom percente u pacientov vo veku od 65 rokov než u mladších pacientov. Napriek týmto zisteniam klinické vyšetrenia v tejto vekovej skupine nepreukázali odlišný profil nežiaducich účinkov od toho, ktorý sa pozoroval u mladších pacientov.


Účinok dlhodobej (dlhšej ako 36 mesiacov) liečby gabapentínom na schopnosť učiť sa, inteligenciu a vývoj detí a adolescentov nebol dostatočne študovaný. Preto sa musí zvážiť prínos dlhodobej liečby voči potenciálnemu riziku takejto terapie.


Vyrážka vyvolaná liekom s eozinofíliou a systémovými príznakmi (DRESS)

U pacientov užívajúcich antiepileptické lieky vrátane gabapentínu bola hlásená závažná, život ohrozujúca, systémová reakcia z precitlivenosti ako je vyrážka vyvolaná liekom s eozinofíliou a systémovými príznakmi (Drug rash with eosinophilia and systemic symptoms DRESS) (pozri časť 4.8).

Je dôležité poznamenať, že včasné prejavy precitlivenosti ako je horúčka alebo lymfodenopatia môžu byť prítomné i bez zjavnej vyrážky. Ak sú takéto znaky alebo príznaky prítomné, pacient má byť ihneď vyšetrený. Gabapentin sa má vysadiť ak alternatívnu etiológiu znakov alebo príznakov nemožno zistiť.


Laboratórne testy

Pri semikvantitatívnom stanovení celkového obsahu bielkovín v moči indikátorovým papierikom sa môžu získať falošne pozitívne nálezy. Preto sa odporúča overiť pozitívny výsledok indikátorového testu metódami založenými na inom analytickom princípe, ako sú Biuretova metóda, turbidimetria alebo vyfarbovacie metódy, alebo použiť tieto alternatívne metódy hneď na začiatku.


Upozornenie: HDPE fľaša obsahuje pohlcovač vlhkosti. Neprehĺtať.


4.5 Liekové a iné interakcie


Keď sa v štúdii so zdravými dobrovoľníkmi (N = 12) podávala kapsula s riadeným uvoľňovaním s dávkou 60 mg morfínu 2 hodiny pred podaním kapsuly s dávkou 600 mg gabapentínu, zvýšila sa priemerná hodnota AUC gabapentínu o 44 % v porovnaní s hodnotami gabapentínu podaného bez morfínu. Z toho dôvodu musia byť pacienti starostlivo sledovaní, či sa u nich nevyvíjajú príznaky útlmu CNS, ako je somnolencia a dávka gabapentínu alebo morfínu sa musí primerane znížiť.


Nepozorovali sa žiadne interakcie gabapentínu s fenobarbitalom, fenytoínom, kyselinou valproovou alebo karbamazepínom.


Farmakokinetické parametre gabapentínu v rovnovážnom stave sú u zdravých jedincov podobné ako u pacientov epileptikov užívajúcich tieto antiepileptiká.


Súbežné podávanie gabapentínu s perorálnymi kontraceptívami obsahujúcimi noretisterón a/alebo etinylestradiol neovplyvňuje v rovnovážnom stave farmakokinetické parametre žiadneho z nich.


Súbežné podávanie gabapentínu s antacidami obsahujúcimi alumínium a magnézium znižuje biologickú dostupnosť gabapentínu až o 24 %. Gabapentín sa odporúča užiť najskôr dve hodiny po podaní antacíd.


Probenecid neovplyvňuje renálnu exkréciu gabapentínu.


Nepredpokladá sa, že mierny pokles renálnej exkrécie gabapentínu, ktorý sa pozoroval pri súbežnom podávaní s cimetidínom, má klinický význam.


4.6 Gravidita a laktácia


Riziko spojené s epilepsiou a antiepileptikami vo všeobecnosti


Potomkovia matiek liečených antiepileptikami majú 2 – 3‑násobne zvýšené riziko vzniku vrodených chýb. Najčastejšie sú hlásené rázštepy pery, kardiovaskulárne malformácie a defekty neurálnej trubice. Kombinovaná liečba antiepileptikami môže byť v porovnaní s monoterapiou spojená s vyšším rizikom vzniku kongenitálnych malformácií, preto je dôležité, aby sa všade tam, kde to je možné, uprednostnila monoterapia. Ženy, u ktorých existuje pravdepodobnosť otehotnenia, alebo ktoré sú v reprodukčnom veku, majú byť poučené odborníkom a potreba liečby antiepileptikami sa musí prehodnotiť, keď žena plánuje otehotnieť. Liečba antiepileptikami sa nesmie ukončiť náhle, pretože to môže viesť k náhlemu vzniku záchvatov, ktoré môžu mať závažné následky pre matku i dieťa. Zriedkavo sa u detí matiek s epilepsiou pozorovalo spomalenie vývoja. Nedá sa rozlíšiť, či je toto spomalenie spôsobené genetickými alebo sociálnymi faktormi, epilepsiou matky alebo liečbou antiepileptikami.


Riziko spojené s gabapentínom


Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití gabapentínu u gravidných žien.


Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Nie je známe potenciálne riziko u ľudí. Gabapentín sa má užívať počas gravidity iba v nevyhnutných prípadoch, keď potenciálny prínos liečby pre matku prevyšuje potenciálne riziko pre plod.


Vzhľadom na samotnú epilepsiu a prítomnosť konkomitantných antiepileptík počas každej hlásenej gravidity, nie je možné urobiť jednoznačný záver, či je užívanie gabapentínu počas gravidity spojené so zvýšeným rizikom vzniku kongenitálnych malformácií.


Gabapentín sa vylučuje do materského mlieka. Vzhľadom na to, že účinok na dojčené dieťa nie je známy, pri podávaní gabapentínu dojčiacim matkám je potrebná opatrnosť. Gabapentín sa má dojčiacim matkám podávať len v prípade, keď prínos liečby jasne prevažuje nad rizikom.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje


Gabapentín môže mať malý alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Gabapentín pôsobí na centrálny nervový systém a môže spôsobiť únavu, závraty alebo iné súvisiace príznaky. Aj keď môžu byť len mierneho alebo stredne ťažkého stupňa, tieto nežiaduce účinky môžu predstavovať potenciálne riziko u pacientov vedúcich vozidlá alebo obsluhujúcich stroje. Toto platí najmä na začiatku liečby alebo pri zvýšení dávky.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky, ktoré sa pozorovali počas klinických štúdií zameraných na epilepsiu (prídavnú terapiu a monoterapiu) a neuropatickú bolesť, sú zoradené nižšie v jednom zozname podľa triedy a frekvencie: veľmi časté ( 1/10); časté ( 1/100 až < 1/10), menej časté ( 1/1 000 až 1/100); zriedkavé ( 1/10 000 až 1/1 000); veľmi zriedkavé ( 1/10 000). Pokiaľ sa nežiaduci účinok vyskytol v klinických štúdiách v rôznych frekvenciách, bol zaradený do skupiny s najvyššie hlásenou frekvenciou.


Ďalšie reakcie hlásené po uvedení lieku na trh sú zahrnuté v zozname nižšie kurzívou s frekvenciou neznáme (z dostupných údajov).


V rámci jednotlivých skupín sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.


Infekcie a nákazy

Veľmi časté vírusové infekcie

Časté pneumónia, respiračné infekcie, infekcia močového traktu, infekcia, zápal stredného ucha


Poruchy krvi a lymfatického systému

Časté leukopénia

Neznáme trombocytopénia


Poruchy imunitného systému

Menej časté alergické reakcie (napr. urtikária)

Neznáme syndróm precitlivenosti, systémová reakcia s rozmanitými prejavmi, ktoré môžu zahŕňať horúčku, vyrážku, hepatitídu, lymfadenopatiu, eozinofíliu a niekedy iné znaky a príznaky


Poruchy metabolizmu a výživy

Časté anorexia, zvýšená chuť do jedla


Psychické poruchy

Časté nepriateľstvo, zmätenosť a emočná labilita, depresia, úzkosť, nervozita, abnormálne myslenie

Neznáme halucinácie


Poruchy nervového systému

Veľmi časté somnolencia, závraty, ataxia

Časté kŕče, hyperkinéza, dyzartria, strata pamäti, tremor, nespavosť, bolesť hlavy, zmeny citlivosti, ako parestézia, hypestéza, abnormálna koordinácia, nystagmus, hyperreflexia, hyporeflexia alebo areflexia

Menej časté hypokinéza

Neznáme ostatné poruchy hybnosti (napr. choreoatetóza, dyskinéza, dystónia)


Poruchy oka

Časté poruchy videnia, ako amblyopia, diplopia


Poruchy ucha a labyrintu

Časté vertigo

Neznáme tinitus


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté palpitácie


Poruchy ciev

Časté hypertenzia, vazodilatácia


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté dyspnoe, bronchitída, faryngitída, kašeľ, nádcha


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté vracanie, nauzea,stomatologické poruchy, gingivitída, hnačka, bolesť brucha, dyspepsia, zápcha, sucho v ústach alebo hrdle, flatulencia

Neznáme pankreatitída


Poruchy pečene a žlčových ciest

Neznáme hepatitída, žltačka


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté opuch tváre, purpura, najčastejšie popisovaná ako modrina po telesnom poranení,vyrážka, pruritus, akné

Neznáme Stevensov-Johnsonov syndróm, angioedém, multiformný erytém, alopécia, vyrážka vyvolaná liekom s eozinofíliou a systémovými príznakmi (pozri časť 4.4)


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté artralgia, myalgia, bolesť chrbta, zášklby

Neznáme myoklónia


Poruchy obličiek a močových ciest

Neznáme akútne renálne zlyhanie, inkontinencia


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Časté impotencia

Neznáme hypertrofia prsníkov, gynekomastia


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Veľmi časté únava, horúčka

Časté periférny edém, abnormálna chôdza, asténia, bolesť, nevoľnosť, chrípkový syndróm

Menej časté generalizovaný edém

Neznáme abstinenčné príznaky (hlavne anxiozita, nespavosť, nauzea, bolesti, potenie), bolesť na hrudi. Náhle, nevysvetlené úmrtia boli hlásené v prípadoch, kedy sa nezistila kauzálna súvislosť s liečbou gabapentínom


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Časté zníženie počtu bielych krviniek (white blood cell count, WBC), prírastok na hmotnosti

Menej časté zvýšené hodnoty pečeňových testov SGOT (AST), SGPT (ALT) a bilirubínu

Neznáme kolísanie hladiny cukru u pacientov s diabetes mellitus


Úrazy, otravy a komplikácie liečebného postupu

Časté úraz, zlomeniny, odreniny


Pri liečbe gabapentínom boli hlásené prípady akútnej pankreatitídy. Príčinná súvislosť s gabapentínom nie je jasná (pozri časť 4.4).


U pacientov na hemodialýze kvôli poslednému štádiu renálneho zlyhávania bola hlásená myopatia so zvýšenými hladinami kreatínkinázy.


Infekcie dýchacích ciest, zápal stredného ucha, kŕče a bronchitída boli hlásené iba v klinických štúdiách u detí. Naviac, v klinických štúdiách bolo u detí často hlásené agresívne správanie a hyperkinéza.


4.9 Predávkovanie


Akútna, život ohrozujúca toxicita nebola zaznamenaná pri predávkovaní gabapentínom až do dávky 49 g. Príznaky predávkovania zahŕňali závraty, dvojité videnie, zlú výslovnosť, únavu, letargiu a miernu hnačku. Všetci pacienti sa plne uzdravili po zavedení podpornej liečby. Znížená absorpcia gabapentínu pri vyšších dávkach môže limitovať absorpciu lieku pri predávkovaní, a tým minimalizovať jeho toxicitu z predávkovania.


Predávkovania gabapentínom, zvlášť v kombinácii s inými antidepresívami CNS, môžu mať za následok kómu.


I keď sa dá gabapentín odstrániť hemodialýzou, predchádzajúce skúsenosti ukazujú, že to obvykle nie je potrebné. Hemodialýza však môže byť indikovaná u pacientov so závažným poškodením funkcie obličiek.


Perorálna letálna dávka gabapentínu u myší a potkanov, ktorí dostali dávky až vo výške 8 000 mg/kg, sa nezistila. Znaky akútnej toxicity u zvierat zahrňovali ataxiu, namáhavé dýchanie, ptózu, hypoaktivitu alebo excitáciu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: ostatné antiepileptiká, ATC kód: N03AX12


Presný mechanizmus účinku gabapentínu nie je známy.

Gabapentín je štrukturálnym analógom neurotransmiteru GABA (gama–aminomaslová kyselina), ale jeho mechanizmus účinku je odlišný od účinku viacerých iných liečiv, ktoré interagujú s GABA synapsami, vrátane valproátu, barbiturátov, benzodiazepínov, inhibítorov GABA‑transaminázy, inhibítorov vychytávania GABA, GABA agonistov a GABA prekurzorov. In vitro štúdie so značkovaným gabapentínom popísali nové peptidové väzobné miesta v mozgovom tkanive potkana vrátane neokortexu a hipokampu, ktoré môžu súvisieť s protizáchvatovou a analgetickou aktivitou gabapentínu a jeho štrukturálnych derivátov. Väzobné miesto pre gabapentín bolo identifikované ako alfa2‑delta podjednotka napäťovo riadených kalciových kanálov.


Gabapentín sa v klinicky relevantných koncentráciách neviaže na iné bežné liekové a neurotransmiterové mozgové receptory vrátane receptorov GABAA, GABAB, benzodiazepínov, glutamátu, glycínu alebo N‑metyl‑D‑aspartátu.


Gabapentín neinteraguje in vitro so sodíkovými kanálmi, a tým sa odlišuje od fenytoínu a karbamazepínu. Gabapentín v niektorých testovacích systémoch in vitro čiastočne redukuje odpoveď na agonistu glutamátu, N‑metyl‑D‑aspartát (NMDA), ale len v koncentráciách vyšších než 100 μmol/l, ktoré sa nedosiahnu in vivo. Gabapentín in vitromierne redukuje uvoľňovanie monoamínových neurotransmiterov.Podávanie gabapentínu u potkanov zvyšuje obrat GABA vo viacerých regiónoch mozgu spôsobom podobným, ako to robí valproát sodný, hoci v iných regiónoch mozgu. Významnosť týchto rôznych účinkov gabapentínu pre jeho protizáchvatový účinok treba ešte objasniť. U zvierat gabapentín rýchlo vstupuje do mozgu a zabraňuje záchvatom z maximálnych elektrošokov, z chemických látok vyvolávajúcich záchvaty vrátane inhibítorov GABA syntézy a záchvatom generovaným v genetických modeloch.


Klinická štúdia prídavnej liečby parciálnych záchvatov u pediatrických pacientov vo veku od 3 do 12 rokov ukázala číselný, ale nie štatisticky významný rozdiel u 50 % pacientov, ktorí odpovedali na liečbu, v prospech gabapentínovej skupiny v porovnaní s placebom. Dodatočná následná analýza počtu pacientov odpovedajúcich na liečbu podľa veku neodhalila štatisticky významný vplyv veku, či už ako kontinuálnej alebo ako dichotomickej premennej veličiny (rozdelenej na vekové skupiny 3 ‑ 5 rokov a 6 ‑ 12 rokov). Údaje z tejto ďalšej následnej analýzy sú zhrnuté nižšie v tabuľke:


Odpoveď ( 50 % zlepšenie) podľa liečby a veku populácie MITT*

veková kategória

placebo

gabapentín

p‑hodnota

< 6 rokov

4/21 (19,0 %)

4/17 (23,5 %)

0,7362

6 až 12 rokov

17/99 (17,2 %)

20/96 (20,8 %)

0,5144


*Modifikovaný zámer liečiť (modified intent to treat, MITT) populáciu bol definovaný ako všetci pacienti randomizovaní na liečbu v štúdii, ktorí tiež mali k dispozícii hodnotiteľné denníky záchvatov za obdobie 28 dní počas oboch fáz, fázy na začiatku sledovania a dvojito–zaslepenej fázy.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia


Po perorálnom podaní sa maximálne plazmatické koncentrácie gabapentínu dosiahnu počas 2 až 3 hodín. Biologická dostupnosť gabapentínu (podiel absorbovanej dávky) so stúpajúcou dávkou klesá. Absolútna biologická dostupnosť 300 mg kapsuly gabapentínu je približne 60 %. Jedlo, vrátane jedla s vysokým obsahom tuku, nemá klinicky významný vplyv na farmakokinetiku gabapentínu.


Farmakokinetika gabapentínu nie je ovplyvnená opakovaným podávaním. Hoci plazmatické koncentrácie gabapentínu v klinických štúdiách boli vo všeobecnosti v rozmedzí 2 μg/ml a 20 μg/ml, z takýchto koncentrácií sa nedá predpovedať jeho bezpečnosť alebo účinnosť. Farmakokinetické parametre sú uvedené v Tabuľke 3.


Tabuľka 3

Súhrn priemerných (% CV) rovnovážnych farmakokinetických parametrov gabapentínu

po podávaní každých osem hodín.


Farmakokinetický

parameter

300 mg

(N = 7)

400 mg

(N = 14)

800 mg

(N = 14)


Priemer

% CV

Priemer

% CV

Priemer

% CV

Cmax (g/ml)

4,02

(24)

5,74

(38)

8,71

(29)

tmax (h)

2,7

(18)

2,1

(54)

1,6

(76)

T1/2 (h)

5,2

(12)

10,8

(89)

10,6

(41)

AUC(0-8)

(gh/ml)

24,8

(24)

34,5

(34)

51,4

(27)

Ae% (%)

NA

NA

47,2

(25)

34,4

(37)

Cmax = maximálna plazmatická koncentrácia v rovnovážnom stave

tmax = čas potrebný na dosiahnutie Cmax

T1/2 = eliminačný polčas

AUC(0-8) = plocha zodpovedajúca rovnovážnemu stavu pod krivkou závislosti plazmatickej koncentrácie od času v čase od 0 do 8 hodín po podaní dávky

Ae% = percentuálne množstvo dávky vylúčenej v nezmenenej forme močom v čase od 0 do 8 hodín po podaní dávky

NA = údaje nie sú dostupné


Distribúcia


Gabapentín sa neviaže na plazmatické bielkoviny a má distribučný objem 57,7 litra. U pacientov s epilepsiou dosahujú koncentrácie gabapentínu v cerebrospinálnom moku približne 20 % zodpovedajúcich plazmatických koncentrácií v rovnovážnom stave. Gabapentín sa nachádza v materskom mlieku dojčiacich žien.


Metabolizmus


O metabolizme gabapentínu u ľudí neexistujú dôkazy. Gabapentín neindukuje tvorbu pečeňových oxidáz zmiešaných funkcií zodpovedných za metabolizmus liekov.


Eliminácia


Gabapentín sa eliminuje výlučne obličkami v nezmenenej forme. Eliminačný polčas gabapentínu je nezávislý na dávke a dosahuje v priemere 5 – 7 hodín.


U starších pacientov a u pacientov s poškodenou funkciou obličiek je znížený plazmatický klírens gabapentínu. Eliminačná rýchlostná konštanta gabapentínu, plazmatický klírens a obličkový klírens sú priamo úmerné klírensu kreatinínu.


Gabapentín možno z plazmy odstrániť hemodialýzou. U pacientov so zhoršenou funkciou obličiek alebo dialyzovaných pacientov sa odporúča úprava dávkovania (pozri časť 4.2).


Farmakokinetika gabapentínu u detí sa skúmala u 50 zdravých jedincov vo veku od 1 mesiaca do 12 rokov. Plazmatické koncentrácie gabapentínu u detí starších ako 5 rokov sú vo všeobecnosti podobné koncentráciám u dospelých, pokiaľ je dávka stanovená na základe prepočtu v mg/kg.


Linearita/Nelinearita


Biologická dostupnosť gabapentínu (podiel absorbovanej dávky) klesá so zvyšujúcou sa dávkou, čo vnáša nelinearitu do farmakokinetických parametrov, ktoré zahŕňajú parameter biologickej dostupnosti (F), napr. Ae%, CL/F, Vd/F. Farmakokinetika eliminácie (farmakokinetické parametre, ktoré nezahŕňajú F, ako sú CLr a T1/2) sa dá najlepšie popísať lineárnou farmakokinetikou. Plazmatické koncentrácie gabapentínu v rovnovážnom stave sa dajú predpovedať z údajov jednej dávky.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Karcinogenéza


Gabapentín sa podával v potrave myšiam v dávkach 200, 600 a 2 000 mg/kg/deň a potkanom v dávkach 250, 1 000 a 2 000 mg/kg/deň počas 2 rokov. Štatisticky významný nárast incidencie pankreatického tumoru acinárnych buniek sa zistil len u potkaních samcov pri najvyššej dávke. Maximálne plazmatické koncentrácie lieku u potkanov pri dávke 2 000 mg/kg/deň sú 10‑krát vyššie než plazmatické koncentrácie u ľudí pri dávke 3 600 mg/deň. Pankreatické acinárne tumory u potkaních samcov vykazujú nízky stupeň malignity, neovplyvňovali prežívanie, nemetastázovali, ani nenapadali okolité tkanivo a boli podobné tumorom, ktoré sa zistili u súbežných kontrolných skupín. Významnosť týchto pankreatických acinárnych tumorov u potkaních samcov pre karcinogénne riziko u človeka nie je jasná.


Mutagenéza


Gabapentín nevykazoval genotoxický potenciál. Nebol mutagénny in vitrov štandardných skúškach s bakteriálnymi a cicavčími bunkami. Gabapentín in vitro alebo in vivo neindukoval štrukturálne chromozomálne aberácie v cicavčích bunkách a neindukoval tvorbu mikronukleov v kostnej dreni škrečkov.


Poškodenie fertility


Nepozorovali sa žiadne nežiaduce účinky na fertilitu alebo reprodukciu u potkanov pri dávkach do 2 000 mg/kg (približne päťnásobok maximálnej dennej dávky pre človeka vyjadrenej v mg/m2 povrchu tela).


Teratogenéza


Gabapentín nezvyšoval incidenciu malformácií v porovnaní s kontrolnými skupinami u potomkov myší, potkanov alebo králikov v dávkach do 50‑, 30‑, resp. 25‑násobku 3 600 mg dennej dávky pre človeka (čo predstavuje 4‑, 5‑, resp. 8‑násobok dennej dávky pre človeka vyjadrenej v mg/m2).


Gabapentín indukoval oneskorenú osifikáciu lebky, stavcov, predných a zadných končatín hlodavcov, čo svedčí o retardácii rastu plodu. Tieto účinky sa objavili u gravidných myší, ktoré dostávali perorálne dávky 1 000 alebo 3 000 mg/kg/deň počas organogenézy a u potkanov pri dávkach 500, 1 000 alebo 2 000 mg/kg podaných pred a počas párenia, ako i počas celej gestácie. Tieto dávky predstavujú približne 1 až 5‑násobok 3 600 mg dávky pre človeka vyjadrenej v mg/m2.


Žiadne účinky sa nepozorovali u gravidných myší po podaní 500 mg/kg/deň (približne ½ dennej dávky pre človeka vyjadrenej v mg/m2).


Zvýšený výskyt hydrouréteru a/alebo hydronefrózy sa pozoroval u potkanov po dávke 2 000 mg/kg/deň v štúdii fertility a všeobecnej reprodukcie, po dávke 1 500 mg/kg/deň v teratologickej štúdii a po dávke 500, 1 000 a 2 000 mg/kg/deň v perinatálnej a postnatálnej štúdii. Významnosť týchto nálezov nie je známa, ale súvisia so spomalením vývoja. Tieto dávky sú tiež približne 1 až 5‑násobkom 3 600 mg dávky pre človeka vyjadrenej v mg/m2.


V teratologickej štúdii s králikmi sa pozoroval zvýšený výskyt postimplantačných fetálnych odumretí po podaní dávok 60, 300 a 1 500 mg/kg/deň počas organogenézy. Tieto dávky tvoria približne ¼ až 8‑násobok 3 600 mg dennej dávky pre človeka vyjadrenej v mg/m2.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Obsah kapsuly: kukuričný škrob a mastenec.

Obal kapsuly:

100 mg: oxid titaničitý (E171), želatína, laurylsulfát sodný

300 mg: žltý oxid železitý (E172), oxid titaničitý (E171), želatína, laurylsulfát sodný

400 mg: červený oxid železitý (E172), žltý oxid železitý (E172), oxid titaničitý (E171), želatína, laurylsulfát sodný

Potlač: šelak, propylénglykol, čierny oxid železitý, hydroxid draselný.


6.2 Inkompability


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky

Čas použiteľnosti po prvom otvorení HDPE fľaše: 12 mesiacov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Blistrové balenie:Uchovávajte v pôvodnom obale.

Balenie v HDPE fľaši: Uchovávajte v pôvodnom obale.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blistrové balenia z polyamid/hliník/PVC a hliníkovej fólie:

100 mg: 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100 a 200 tvrdých kapsúl.

300 mg: 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100 a 200 tvrdých kapsúl.

400 mg: 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100, 200 a 300 tvrdých kapsúl.


HDPE fľaša s polypropylénovým uzáverom obsahujúcim pohlcovač vlhkosti silikagél:

100 mg: 100, 200 a 1000 tvrdých kapsúl.

300 mg: 100, 200 a 1000 tvrdých kapsúl.

400 mg: 100, 200, 300 a 500 tvrdých kapsúl.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Aurobindo Pharma Limited

Ares, Odyssey Business Park

West End Road

South Ruislip HA4 6QD

Veľká Británia


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Gabapentin Aurobindo 100 mg: 21/0877/10-S

Gabapentin Aurobindo 300 mg: 21/0878/10-S

Gabapentin Aurobindo 400 mg: 21/0879/10-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


1.12.2010


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Máj 2014Gabapentin Aurobindo 400 mg tvrdé kapsuly