+ ipil.sk

Gabapentin-Teva 800 mgPríbalový leták

Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev.č. 2014/01809-ZIA

Písomná informácia pre používateľa


Gabapentin - Teva 600 mg

Gabapentin - Teva 800 mg

Gabapentín

filmom obalené tablety


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať váš liek

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám a nemali by ste ho dávať nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.

- Ak u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácií pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Gabapentin - Teva a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Gabapentin - Teva

3. Ako užívať Gabapentin - Teva

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Gabapentin - Teva

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE GABAPENTIN - TEVA A NA ČO SA POUŽÍVA


Gabapentin - Teva patrí do skupiny liekov, ktoré sa používajú na liečbu epilepsie

a periférnej neuropatickej bolesti (dlhodobá bolesť spôsobená poškodením nervov).


Liečivo v Gabapentine - Teva je gabapentín.

Gabapentin - Teva sa používa na liečbu:


- rôznych foriem epilepsie (záchvaty, ktorých výskyt je spočiatku obmedzený len na určité časti

mozgu, bez ohľadu na to, či sa záchvat ďalej rozšíri do ostatných častí mozgu alebo nie). Váš lekár Vám predpíše Gabapentin - Teva, aby Vám pomohol v liečbe epilepsie, pokiaľ vaša doterajšia liečba nedostatočne upravuje vaše ochorenie. Gabapentin - Teva musíte užívať popri svojej doterajšej liečbe, pokiaľ vám lekár nepovie inak. Gabapentin - Teva sa môže tiež používať samostatne na liečbu dospelých a detí nad 12 rokov.


- periférnej neuropatickej bolesti ( dlhodobej bolesti spôsobenej poškodením nervov). Periférnu neuropatickú bolesť (ktorá sa vyskytuje najmä v rukách a nohách) môže spôsobiť množstvo rôznych ochorení, ako je diabetes alebo pásový opar. Pocity bolesti sa môžu opísať ako horúčava, pálenie, búšenie, bodanie, vystreľujúca bolesť, kŕče, bolestivosť, štípanie, znížená citlivosť, mravčenie, atď.


2. SKÔR AKO UŽIJETE GABAPENTIN - TEVA


Neužívajte Gabapentin - Teva:

keď ste alergický (precitlivený) na gabapentín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Gabapentinu-Teva .


Buďte zvlášť opatrný pri používaní Gabapentinu - Teva:

- ak máte problémy s obličkami

- ak ste na hemodialýze, povedzte vášmu lekárovi, ak sa u vás objaví bolesť svalov a/alebo slabosť

- ak sa u vás objavia znaky, ako je pretrvávajúca bolesť brucha, nutkanie na vracanie alebo

vracanie, kontaktujte ihneď na svojho lekára.


U malého počtu ľudí liečených antiepileptikami ako je gabapentín sa vyskytli myšlienky na sebapoškodzovanie alebo samovraždu. Ak sa kedykoľvek u vás vyskytnú takéto myšlienky, ihneď kontaktujte svojho lekára.


Dôležité informácie o možných závažných reakciách

Malý počet pacientov užívajúcich Gabapentin-Teva dostalo alergickú reakciu alebo možnú závažnú kožnú reakciu, ktorá sa môže rozvinúť do závažnejších problémov ak sa nelieči. Potrebujete poznať tieto príznaky, aby ste si dávali pozor pri užívaní Gabapentinu- Teva.

Čítajte popis týchto príznakov v časti 4 tejto písomnej informácie pre používateľa pod Kontaktujte okamžite svojho lekára, ak sa u vás objavia akékoľvek z nasledujúcich príznakov po užití tohto lieku, pretože môžu byť závažné.


Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je

viazaný na lekársky predpis, oznámte to prosím svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ak užívate akékoľvek lieky obsahujúce morfín, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo

lekárnikovi, pretože morfín môže zvýšiť účinok Gabapentin-Teva.


Gabapentin-Teva:

- neočakáva sa, že bude vzájomne reagovať s inými antiepileptikami

alebo s perorálnou antikoncepciou.

- môže rušiť niektoré laboratórne testy; ak budete potrebovať vyšetriť

moč, povedzte svojmu lekárovi alebo v nemocnici, že užívate Gabapentin-Teva.


Ak sa Gabapentin-Teva užíva súčasne s antacidami obsahujúcimi hliník a horčík,

absorpcia Gabapentin-Teva zo žalúdka sa môže znížiť. Preto sa odporúča, aby sa

Gabapentin-Teva užil najskôr dve hodiny po užití antacida.


Užívanie Gabapentinu - Teva s jedlom a nápojmi

Gabapentin - Teva sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.


Tehotenstvo a dojčenie

Skôr, ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Gabapentin - Teva sa nesmie užívať počas tehotenstva, ak vám váš lekár nepovie inak.

Ženy v plodnom veku musia používať spoľahlivú antikoncepciu.


U tehotných žien sa nerobili žiadne štúdie zamerané na používanie gabapentínu, ale u iných liekov

používaných na liečbu záchvatov bolo hlásené zvýšené riziko poškodenia plodu, zvlášť keď sa

súčasne užívalo viac protizáchvatových liekov. Preto vždy, keď je to možné a len na základe

odporúčania vášho lekára, musíte sa počas tehotenstva pokúsiť užívať iba jeden protizáchvatový liek.


Neprerušte užívanie tohto lieku odrazu, pretože to môže viesť ku vzniku náhlych záchvatov, ktoré by

mohli mať vážne následky pre vás a vaše dieťa.


Ak počas užívania Gabapentin - Teva otehotniete, myslíte si, že môžete byť tehotná, alebo

plánujete otehotnieť, oznámte to ihneď vášmu lekárovi.


Gabapentín, liečivo v Gabapentine - Teva, sa vylučuje do materského mlieka. Keďže účinok

na bábätko nie je známy, neodporúča sa, aby ste vaše dieťa počas užívania Gabapentin - Teva dojčili.


Vedenie vozidla a obsluha strojov:

Gabapentin - Teva môže spôsobiť závraty, ospalosť a únavu. Nesmiete viesť vozidlo,

obsluhovať zložité stroje alebo sa venovať iným potenciálne nebezpečným aktivitám, pokiaľ neviete,

či tento liek ovplyvňuje vašu schopnosť vykonávať tieto činnosti.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Gabapentinu - Teva

Gabapentin - Teva obsahuje sójový olej. Neužívajte tento liek ak ste alergický na arašidy alebo sóju.


3. AKO UŽÍVAŤ GABAPENTIN - TEVA


Vždy užívajte Gabapentin - Teva presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste

niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Váš lekár vám presne určí, aká dávka je pre vás vhodná.


Ak máte dojem, že účinok Gabapentin - Teva je príliš silný alebo príliš slabý, oznámte to

svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ak ste starší pacient (vo veku nad 65 rokov), užívajte normálnu dávku Gabapentin - Teva , pokiaľ nemáte problémy s obličkami.


Ak máte problémy s obličkami, lekár vám môže predpísať iný dávkovací rozvrh a/alebo dávku.


Pokračujte v užívaní Gabapentin - Teva, pokým Vám lekár nepovie, aby ste ju ukončili.


Zvyčajná dávka na liečbu epilepsie:


Gabapentin - Teva sa neodporúča používať u detí mladších ako 6 rokov.


Dospelí a dospievajúci:

Užívajte také množstvo tabliet, aké máte nariadené. Váš lekár Vám obyčajne bude

zvyšovať dávku postupne. Úvodná dávka bude spravidla medzi 300 mg a 900 mg denne. Dávka sa

potom môže zvyšovať podľa pokynov vášho lekára až na maximum 3 600 mg denne, pričom lekár vám povie, aby ste ju užívali v troch samostatných dávkach, napr. raz ráno, raz na obed a raz večer.


Deti vo veku od 6 rokov:

Dávku pre vaše dieťa určí lekár na základe výpočtu podľa hmotnosti dieťaťa. Liečba začína nízkou

úvodnou dávkou, ktorá sa postupne zvyšuje počas približne 3 dní. Zvyčajná dávka na liečbu epilepsie

je 25 – 35 mg na kg za deň. Zvyčajne sa podáva v troch samostatných dávkach, pričom tableta (tablety) sa užívajú každý deň, obvykle raz ráno, raz na obed a raz večer.


Zvyčajná dávka na liečbu periférnej neuropatickej bolesti:


Užívajte také množstvo tabliet, aké vám nariadil váš lekár. Lekár vám obyčajne bude zvyšovať dávku postupne. Úvodná dávka bude spravidla medzi 300 mg a 900 mg denne. Dávka sa potom môže zvyšovať podľa pokynov vášho lekára až na maximum 3 600 mg denne, pričom lekár vám povie, aby ste ju užívali v troch samostatných dávkach, napr. raz ráno, raz na obed a raz večer.


Spôsob a cesta podávania

Gabapentin - Teva je na perorálne použitie. Tablety vždy prehltnite celé s dostatočným množstvom vody.


Ak užijete viac Gabapentin - Teva, ako máte

Vyššie ako odporúčané dávky môžu mať za následok zvýšenie počtu nežiaducich účinkov vrátane straty vedomia, závratu, dvojitého videnia, nezrozumiteľnej reči, ospalosti a hnačky. Zavolajte svojmu lekárovi, alebo choďte ihneď na najbližšiu pohotovosť do nemocnice, ak užijete viac lieku Gabapentin - Teva, ako vám predpísal váš lekár. Zoberte si so sebou všetky tablety , ktoré ste neužili, spolu s obalom a písomnou informáciou pre používateľa, aby v nemocnici ľahko zistili, aký liek ste užili.


Ak zabudnete užiť Gabapentin - Teva

Ak zabudnete užiť dávku, užite ju, akonáhle si na to spomeniete, ak však nie je čas pre ďalšiu dávku.

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Gabapentin - Teva

Gabapentin - Teva neprestaňte užívať, pokiaľ vám to nepovie váš lekár. Ak sa má vaša

liečba ukončiť, musí sa to urobiť postupne minimálne počas 1 týždňa. Ak prestanete užívať Gabapentin - Teva odrazu alebo skôr, ako vám to povie lekár, vystavujete sa zvýšenému riziku vzniku

záchvatov.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojhp lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Gabapentin - Teva môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa

neprejavia u každého.


Kontaktujte okamžite svojho lekára ak spozorujete ktorýkoľvek z nasledujúcich príznakov po užití tohto lieku, pretože môžu byť závažné.


Kontaktujte okamžite svojho lekára, ak sa u vás objavia závažné kožné reakcie, ako sú opuch pier a tváre, kožná vyrážka a začervenanie kože a/alebo vypadávanie vlasov.


Gabapentin-Teva môže spôsobiť závažné alebo život ohrozujúce alergické reakcie, ktoré môžu postihnúť vašu kožu alebo iné časti tela ako napríklad pečeň alebo krvinky. Môžete alebo nemusíte mať vyrážku ak dostanete tento typ reakcie. Môže spôsobiť vašu hospitalizáciu alebo ukončenie užívania Gabapentin-Teva.

Zavolajte ihneď svojmu lekárovi ak máte nasledovné príznaky:

 • kožnú vyrážku

 • žihľavku

 • horúčku

 • zdurené uzliny, ktoré neprechádzajú

 • opuch vašich pier alebo jazyka

 • zožltnutie vašej kože alebo očných bielkov

 • neobvyklá tvorba modrín alebo krvácanie

 • závažná únava alebo slabosť

 • neočakávaná bolesť svalov

 • časté infekcie

Tieto príznaky môžu byť prvými znakmi závažnej reakcie. Lekár vás skontroluje a rozhodne, či máte pokračovať v užívaní Gabapentinu-Teva.


Ak ste na hemodialýze, povedzte vášmu lekárovi, ak sa u vás objaví bolesť svalov a/alebo slabosť.

Ostatné nežiaduce účinky zahŕňajú:


Veľmi časté vedľajšie účinky, (ktoré môžu ovplyvniť viac ako 1 osobu z 10):

 • vírusové infekcie

 • pocit ospalosti, závraty, nedostatočná koordinácia

 • pocit únavy, horúčka


Časté vedľajšie účinky (ktoré môžu ovplyvniť viac ako 1 osobu zo 100):

 • zápal pľúc, pľúcna infekcia, infekcia močových ciest, infekcia, zápal ucha

 • nízky počet bielych krviniek

 • nechutenstvo, zvýšená chuť do jedla

 • hnev voči ostatným, zmätenosť, náhle zmeny nálady, depresia, úzkosť, nervozita,

ťažkosti pri premýšľaní

 • kŕče, trhavé pohyby, ťažkosti pri rozprávaní, strata pamäti, tras, nespavosť, bolesť

hlavy, precitlivená pokožka, zníženie citlivosti, ťažkosti s koordináciou, neobvyklé

pohyby očí, zosilnené, zoslabené alebo chýbajúce reflexy

 • rozmazané videnie, dvojité videnie

 • závrat

 • vysoký krvný tlak, návaly alebo rozšírenie krvných ciev

 • ťažkosti pri dýchaní, zápal priedušiek, bolesť hrdla, kašeľ, sucho v nose

 • vracanie (dávenie), nutkanie na vracanie (pocit nevoľnosti), problémy so zubami, zápal ďasien, hnačka, bolesť žalúdka, tráviace ťažkosti, zápcha, sucho v ústach alebo hrdle, nadúvanie

 • opuch tváre, modriny, vyrážka, svrbenie, akné

 • bolesť kĺbov, bolesť svalov, bolesť chrbta, zášklby

 • problémy s erekciou

 • opuch nôh a rúk alebo opuch, ťažkosti pri chôdzi,

slabosť, bolesť, indispozícia, príznaky podobné chrípke

 • zníženie počtu bielych krviniek, nárast hmotnosti

 • úraz, zlomeniny, odreniny


Naviac, v klinických štúdiách u detí bolo často hlásené agresívne správanie a trhavé pohyby.


Menej časté vedľajšie účinky (ktoré môžu ovplyvniť viac ako 1 osobu z 1 000):

 • alergická reakcia, ako je žihľavka

 • znížená hybnosť

 • zrýchlený pulz

 • opuch, ktorý môže postihnúť tvár, trup a končatiny

 • odchýlky výsledkov vyšetrenia krvi naznačujúce problémy s pečeňou


Od uvedenia na trh boli hlásené nasledujúce nežiaduce účinky:

 • znížený počet trombocytov (krvných doštičiek)

 • alergická reakcia, ako je žihľavka

 • halucinácie

 • problémy s nezvyčajnými pohybmi, ako sú zvíjanie sa, trhavé pohyby a strnulosť

 • zvonenie v ušiach

 • zrýchlený pulz

 • zápal pankreasu

 • zápal pečene, žltnutie pokožky a očí

 • závažné kožné reakcie, ktoré vyžadujú okamžitú lekársku starostlivosť, opuch pier a tváre,

kožná vyrážka a začervenanie, vypadávanie vlasov,

 • akútne zlyhanie obličiek, neschopnosť udržať moč

 • nárast prsného tkaniva, zväčšenie prsníkov

 • nežiaduce účinky po náhlom prerušení liečby gabapentínom (úzkosť, nespavosť, nutkanie na

vracanie, bolesť, potenie), bolesť na hrudi

 • kolísanie hladiny cukru v krvi u pacientov s cukrovkou


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. AKO UCHOVÁVAŤ GABAPENTIN - TEVA


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Gabapentin-Teva po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

Fľaše: Fľašu udržiavajte dôkladne uzatvorenú, uchovávajte v pôvodnom obale.

Blistre: Uchovávajte v pôvodnom obale, blister uchovávajte v škatuli.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Gabapentin-Teva obsahuje


Liečivo je gabapentín. Každá filmom obalená tableta obsahuje buď 600 mg alebo 800 mg gabapentínu.


Ďalšie zložky tabliet Gabapentin-Teva 600 a 800 mg sú:


Jadro tablety: povidón K30, mikrokryštalická celulóza, krospovidón, mastenec, hydrogenovaný

rastlinný olej (sójový) typ I


Poťah: hypromelóza, oxid titaničitý (E171), makrogol 400


Ako vyzerá Gabapentin-Teva a obsah balenia

Gabapentin-Teva je v dvoch rôznych silách , ktorý môže byť identifikovateľný ich popisom:


600 mg: biele až žltobiele filmom obalené tablety oválneho tvaru , so skosenými hranami. Na jednej strane vyrazené “7173” a na druhej strane vyrazené “93”.


800 mg: biele až žltobiele filmom obalené tablety oválneho tvaru , so skosenými hranami. Na jednej strane vyrazené “7174” a na druhej strane vyrazené “93”.


Tablety sú dostupné vo fľašiach obsahujúcich 28, 50, 90, 100, 200, alebo 500 filmom obalených tabliet alebo v blistroch obsahujúcich 10, 20, 28, 50, 84, 90, 100 alebo 200 (2x100) filmom obalených tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o regsitrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Radlická 3185/1c

Praha 5, Česká republika


Výrobcovia:

TEVA UK Ltd., Eastbourne, Veľká Británia

Pharmachemie B.V., Haarlem, Holandsko

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company, Debrecen, Maďarsko

Teva Operations Poland Sp.z.o.o., Krakow, Poľsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Česká republika: Gabapentin - Teva 600, 800 mg

Nemecko: GABAPENTIN-TEVA® 600, 800 mg Filmtabletten

Nórsko: Gatonin 600, 800 mg tablett, filmdrasjert

Poľsko: Gabapentin Teva 600, 800 mg tabletki powlekane

Portugalsko: Gabapentina 600, 800 mg Comprimidos

Švédsko: Gabapentin Teva 600, 800 mg Filmdragerad tablett


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v máji 2014.


6

Gabapentin-Teva 800 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev.č. 2014/01809-ZIA
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU


Gabapentin - Teva 600 mg

Gabapentin - Teva 800 mg

filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jedna 600 mg filmom obalená tableta obsahuje 600 mg gabapentínu.

Jedna 800 mg filmom obalená tableta obsahuje 800 mg gabapentínu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalené tablety.


600 mg filmom obalená tableta: Biele až žltobiele filmom obalené tablety oválneho tvaru, so skosenými hranami.

Na jednej strane vyrazené “7173” a na druhej strane vyrazené “93”.


800 mg filmom obalená tableta: Biele až žltobiele filmom obalené tablety oválneho tvaru, so skosenými hranami.

Na jednej strane vyrazené “7174” a na druhej strane vyrazené “93”.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1. Terapeutické indikácie


Epilepsia


Gabapentín je indikovaný ako prídavná terapia na liečbu parciálnych záchvatov so sekundárnou

generalizáciou alebo bez nej u dospelých a detí vo veku od 6 rokov (pozri časť 5.1).


Gabapentín je indikovaný ako monoterapia na liečbu parciálnych záchvatov so sekundárnou

generalizáciou alebo bez nej u dospelých a adolescentov vo veku od 12 rokov.


Liečba periférnej neuropatickej bolesti


Gabapentín je indikovaný na liečbu periférnej neuropatickej bolesti, ako je bolestivá diabetická

polyneuropatia a postherpetická neuralgia, u dospelých.


4.2. Dávkovanie a spôsob podávania


Na perorálne použitie.


Gapapentín sa môže podávať s jedlom alebo nezávisle od jedla a má sa prehltnúť celý a zapiť

dostatočným množstvom tekutiny (napr. pohárom vody).

Titračná schéma pre všetky indikácie na začiatku liečby je uvedená v Tabuľke 1, ktorá sa odporúča pre

dospelých a adolescentov vo veku od 12 rokov. Pokyny na dávkovanie pre deti do 12 rokov sú

uvedené nižšie v tejto časti pod samostatným podnadpisom.


Tabuľka 1

DÁVKOVACIA SCHÉMA – INICIÁLNA TITRÁCIA

1. deň

2. deň

3. deň

300 mg jedenkrát denne

300 mg dvakrát denne

300 mg trikrát denne


Ukončenie liečby gabapentínom

V súlade so súčasnou klinickou praxou, ak sa musí liečba gabapentínom ukončiť, sa odporúča, aby sa to urobilo postupne počas minimálne 1 týždňa, nezávisle od indikácie.


Epilepsia

Epilepsia si zvyčajne vyžaduje dlhodobú liečbu. Dávkovanie určuje ošetrujúci lekár podľa

individuálnej znášanlivosti a účinnosti.


Dospelí a adolescenti:


Účinná dávka v klinických štúdiách bola v intervale 900 až 3 600 mg/deň. Liečba sa môže začať

titrovaním dávky, ako je uvedené v Tabuľke 1, alebo prvý deň podaním dávky 300 mg trikrát denne

(TID). V závislosti od odpovede a znášanlivosti individuálneho pacienta sa potom dávka môže ďalej

zvyšovať každý 2. – 3. deň o prídavok 300 mg/deň až na maximálnu dávku 3 600 mg/deň. Pre

jednotlivých pacientov môže byť vhodná pomalšia titrácia dávky gabapentínu. Najkratší čas na

dosiahnutie dávky 1 800 mg/deň je jeden týždeň, na dosiahnutie 2 400 mg/deň sú to celkovo 2 týždne

a na dosiahnutie 3 600 mg/deň sú to celkovo 3 týždne. V dlhodobých nezaslepených klinických

štúdiách sa dobre tolerovali dávky až do 4 800 mg/deň. Celková denná dávka má byť rozdelená do

troch samostatných dávok, pričom maximálny časový interval medzi dávkami nesmie byť dlhší než

12 hodín, aby sa predišlo náhlemu vzniku záchvatov.


Deti vo veku od 6 rokov:


Úvodná dávka sa má pohybovať v rozpätí od 10 do 15 mg/kg/deň a účinná dávka sa dosiahne

postupnou titráciou počas približne troch dní. Účinná dávka gabapentínu u detí vo veku od 6 rokov je

25 až 35 mg/kg/deň. V dlhodobých klinických štúdiách sa dobre tolerovali dávky až do 50 mg/kg/deň.

Celková denná dávka má byť rozdelená do troch samostatných dávok, pričom maximálny časový

interval medzi dávkami nesmie prekročiť 12 hodín.


Na optimalizáciu liečby nie je potrebné monitorovať plazmatické koncentrácie gabapentínu. Navyše sa

gabapentín môže kombinovať s inými antiepileptikami bez obavy z ovplyvnenia plazmatických

koncentrácií gabapentínu alebo sérových koncentrácií iných antiepileptík.


Periférna neuropatická bolesť


Dospelí

Liečba sa môže začať titráciou dávky, ako je uvedené v Tabuľke 1. Alebo je úvodná dávka

900 mg/deň, ktorá sa podáva rozdelená do troch rovnakých dávok. V závislosti od odpovede

a znášanlivosti individuálneho pacienta sa potom dávka môže ďalej zvyšovať každý 2. – 3. deň o prídavok 300 mg/deň až na maximálnu dávku 3 600 mg/deň. Pre jednotlivých pacientov môže byť vhodná pomalšia titrácia dávky gabapentínu. Najkratší čas na dosiahnutie dávky 1 800 mg/deň je jeden týždeň, na dosiahnutie 2400 mg/deň sú to celkovo 2 týždne a na dosiahnutie 3 600 mg/deň sú to celkovo 3 týždne.


Účinnosť a bezpečnosť liečby periférnej neuropatickej bolesti, ako je bolestivá diabetická

polyneuropatia a postherpetická neuralgia, sa nesledovala v klinických štúdiách počas obdobia

dlhšieho ako 5 mesiacov. Ak liečba periférnej neuropatickej bolesti vyžaduje u pacienta podávanie

lieku dlhšie ako 5 mesiacov, ošetrujúci lekár musí posúdiť klinický stav pacienta a rozhodnúť

o potrebe ďalšej liečby.


Pokyny pre všetky terapeutické indikácie

U pacientov v zlom zdravotnom stave, t.j. s nízkou telesnou hmotnosťou, po transplantácii orgánov,

atď., sa má dávka titrovať oveľa pomalšie, buď užívaním nižších dávok alebo dlhšími intervalmi

medzi jednotlivými zvýšeniami dávok.


Použitie u starších pacientov (vo veku nad 65 rokov)


Keďže s vekom sa znižuje funkcia obličiek, starší pacienti môžu vyžadovať úpravu dávkovania (pozri

Tabuľku 2). U starších pacientov sa môže častejšie vyskytnúť somnolencia, periférny edém a asténia.


Použitie u pacientov s poškodenou funkciou obličiek


U pacientov so zhoršenou funkciou obličiek, ako je uvedené v Tabuľke 2, a/alebo

u hemodialyzovaných pacientov sa odporúča úprava dávky. 100 mg kapsuly gabapentínu sa môžu

používať podľa odporúčaného dávkovania pre pacientov s renálnou insuficienciou.


Tabuľka 2

DÁVKOVANIE GABAPENTÍNU U DOSPELÝCH V ZÁVISLOSTI OD RENÁLNYCH FUNKCIÍ

Klírens kreatinínu (ml/min)

Celková denná dávkaa (mg/deň)

80

900 – 3 600

50 – 79

600 – 1 800

30 – 49

300 – 900

15 – 29

150b – 600

< 15c

150b – 300


a Celková denná dávka sa má podávať rozdelená do 3 dávok. Znížené dávky sú určené pre pacientov

s poškodenou funkciou obličiek (klírens kreatinínu < 79 ml/min).

b Podáva sa ako 300 mg každý druhý deň.

c U pacientov s klírensom kreatinínu < 15 ml/min sa denná dávka musí znížiť úmerne ku klírensu

kreatinínu (napr. pacienti s klírensom kreatinínu 7,5 ml/min majú dostať polovicu dennej dávky

pacientov s klírensom kreatinínu 15 ml/min).


Použitie u hemodialyzovaných pacientov


U anurických hemodialyzovaných pacientov, ktorí nikdy neužívali gabapentín, sa odporúča

nasycovacia dávka 300 - 400 mg a ďalej 200 - 300 mg gabapentínu nasledujúce každé 4 hodiny počas

hemodialýzy. V dňoch, keď pacient nie je dialyzovaný, sa nemá gabapentín užívať.


U hemodialyzovaných pacientov s poškodenou funkciou obličiek sa má udržiavacia dávka stanoviť

podľa odporúčaného dávkovania uvedeného v Tabuľke 2. Okrem udržiavacej dávky sa nasledujúce

každé 4 hodiny počas hemodialýzy odporúča podávať ďalšia 200 - 300 mg dávka.


4.3. Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

Filmom obalené tablety obsahujú sójový olej (ako zdroj hydrogénovaného rastlinného oleja) , ktorý môže zriedkavo spôsobiť alergické reakcie.


4.4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Ak sa u pacienta počas liečby gabapentínom vyvinie akútna pankreatitída, má sa zvážiť prerušenie

liečby gabapentínom (pozri časť 4.8).

Hoci neexistujú dôkazy o návrate záchvatov po vysadení gabapentínu (“rebound“), náhle vysadenie

protizáchvatových liekov môže u pacientov trpiacich na epilepsiu viesť k vzniku status epilepticus.

(pozri časť 4.2).

Tak ako u ostatných antiepileptík, aj počas liečby gabapentínom môže dôjsť u niektorých pacientov

k zvýšenej frekvencii záchvatov alebo ku vzniku nových typov záchvatov.


Tak ako u ostatných antiepileptík, pokusy o vysadenie sprievodných antiepileptík v liečbe zle

kontrolovateľných pacientov, ktorí užívajú viac ako jedno antiepileptikum, za účelom dosiahnutia

monoterapie s gabapentínom, má malú úspešnosť.


Gabapentín sa nepovažuje za účinný voči primárne generalizovaným záchvatom, ako sú absencie,

pričom u niektorých pacientov môže tieto záchvaty zhoršiť. Preto sa gabapentín musí používať

s opatrnosťou u pacientov so zmiešanými záchvatmi vrátane absencií.


U pacientov vo veku od 65 rokov neboli vykonané žiadne systematické štúdie s gabapentínom.

V jednej dvojito-zaslepenej štúdii u pacientov s neuropatickou bolesťou sa somnolencia, periférny

edém a asténia vyskytli v o niečo vyššom percente u pacientov vo veku od 65 rokov než u mladších

pacientov. Napriek týmto zisteniam klinické vyšetrenia v tejto vekovej skupine nepreukázali odlišný

profil nežiaducich účinkov od toho, ktorý sa pozoroval u mladších pacientov.


Účinok dlhodobej (dlhšej ako 36 mesiacov) liečby gabapentínom na schopnosť učiť sa, inteligenciu

a vývoj detí a adolescentov nebol dostatočne študovaný. Preto sa musí zvážiť prínos dlhodobej liečby

voči potenciálnemu riziku takejto terapie.


U pacientov liečených antiepileptikami boli hlásené samovražedné predstavy a samovražedné správanie pri niektorých indikáciách. Meta‑analýza randomizovaných placebom kontrolovaných štúdií antiepileptík tiež ukázala malé zvýšenie rizika samovražedných predstáv a samovražedného správania. Mechanizmus tohto rizika nie je známy a dostupné udaje nevylučujú možnosť zvýšeného rizika pri gabapentíne.


Pacienti sa preto majú sledovať kvôli príznakom samovražedných predstáv a samovražedného správania a má sa zvážiť vhodná liečba. Pacienti (a opatrovatelia pacientov) majú byť upozornení na to, že musia vyhľadať lekársku pomoc, ak sa objavia príznaky samovražedných predstáv alebo samovražedného správania.


Vyrážka vyvolaná liekom s eozinofíliou a systémovými príznakmi (DRESS)

U pacientov užívajúcich antiepileptické lieky vrátane gabapentínu bola hlásená závažná, život ohrozujúca, systémová reakcia z precitlivenosti ako je vyrážka vyvolaná liekom s eozinofíliou a systémovými príznakmi (Drug rash with eosinophilia and systemic symptoms DRESS) (pozri časť 4.8).

Je dôležité poznamenať, že včasné prejavy precitlivenosti ako je horúčka alebo lymfodenopatia môžu byť prítomné i bez zjavnej vyrážky. Ak sú takéto znaky alebo príznaky prítomné, pacient sa má ihneď prehodnotiť. Gabapentin sa má vysadiť ak alternatívnu etiológiu znakov alebo príznakov nemožno zistiť.

Laboratórne testy

Pri semikvantitatívnom stanovení celkového obsahu bielkovín v moči indikátorovým papierikom sa

môžu získať falošne pozitívne nálezy. Preto sa odporúča overiť pozitívny výsledok indikátorového

testu metódami založenými na inom analytickom princípe, ako sú Biuretova metóda, turbidimetria

alebo vyfarbovacie metódy, alebo použiť tieto alternatívne metódy hneď na začiatku.


4.5. Liekové a iné interakcie


Keď sa v štúdii so zdravými dobrovoľníkmi (N = 12) podávala kapsula s riadeným uvoľňovaním

s dávkou 60 mg morfínu 2 hodiny pred podaním kapsuly s dávkou 600 mg gabapentínu, zvýšila sa

priemerná hodnota AUC gabapentínu o 44 % v porovnaní s hodnotami gabapentínu podaného bez

morfínu. Z toho dôvodu musia byť pacienti starostlivo sledovaní, či sa u nich nevyvíjajú príznaky

útlmu CNS, ako je somnolencia a dávka gabapentínu alebo morfínu sa musí primerane znížiť.


Nepozorovali sa žiadne interakcie gabapentínu s fenobarbitalom, fenytoínom, kyselinou valproovou

alebo karbamazepínom.


Farmakokinetické parametre gabapentínu v rovnovážnom stave sú u zdravých jedincov podobné ako

u pacientov epileptikov užívajúcich tieto antiepileptiká.


Súčasné podávanie gabapentínu s perorálnymi kontraceptívami obsahujúcimi noretisterón a/alebo

etinylestradiol neovplyvňuje v rovnovážnom stave farmakokinetické parametre žiadneho z nich.


Súčasné podávanie gabapentínu s antacidami obsahujúcimi alumínium a magnézium znižuje

biologickú dostupnosť gabapentínu až o 24 %. Gabapentín sa odporúča užiť najskôr dve hodiny po

podaní antacíd.


Probenecid neovplyvňuje renálnu exkréciu gabapentínu.


Nepredpokladá sa, že mierny pokles renálnej exkrécie gabapentínu, ktorý sa pozoroval pri súčasnom

podávaní s cimetidínom, má klinický význam.


4.6. Fertilita, gravidita a laktácia


Riziko spojené s epilepsiou a antiepileptikami vo všeobecnosti


Potomkovia matiek liečených antiepileptikami majú 2 – 3-násobne zvýšené riziko vzniku vrodených

chýb. Najčastejšie sú hlásené rozštepy pery, kardiovaskulárne malformácie a defekty neurálnej trubice.

Kombinovaná liečba antiepileptikami môže byť v porovnaní s monoterapiou spojená s vyšším rizikom

vzniku kongenitálnych malformácií, preto je dôležité, aby sa všade tam, kde to je možné,

uprednostnila monoterapia. Ženy, u ktorých existuje pravdepodobnosť otehotnenia, alebo ktoré sú

v reprodukčnom veku, majú byť poučené odborníkom a potreba liečby antiepileptikami sa musí

prehodnotiť, keď žena plánuje otehotnieť. Liečba antiepileptikami sa nesmie ukončiť náhle, pretože to

môže viesť k náhlemu vzniku záchvatov, ktoré môžu mať závažné následky pre matku i dieťa.

Zriedkavo sa u detí matiek s epilepsiou pozorovalo spomalenie vývoja. Nedá sa rozlíšiť, či je toto

spomalenie spôsobené genetickými alebo sociálnymi faktormi, epilepsiou matky alebo liečbou

antiepileptikami.


Riziko spojené s gabapentínom


Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití gabapentínu u gravidných žien.


Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Nie je známe potenciálne riziko

u ľudí. Gabapentín sa má užívať počas gravidity iba v nevyhnutných prípadoch, keď potenciálny

prínos liečby pre matku prevyšuje potenciálne riziko pre plod.


Vzhľadom na samotnú epilepsiu a prítomnosť konkomitantných antiepileptík počas každej hlásenej

gravidity, nie je možné urobiť jednoznačný záver, či je užívanie gabapentínu počas gravidity spojené

so zvýšeným rizikom vzniku kongenitálnych malformácií.


Gabapentín sa vylučuje materským mliekom. Vzhľadom na to, že účinok na dojčené dieťa nie je

známy, pri podávaní gabapentínu dojčiacim matkám je potrebná opatrnosť. Gabapentín sa má

dojčiacim matkám podávať len v prípade, keď prínos liečby jasne prevažuje nad rizikom.


4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Gabapentín môže mať malý alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Gabapentín pôsobí na centrálny nervový systém a môže spôsobiť únavu, závraty alebo iné súvisiace

príznaky. Aj keď môžu byť len mierneho stupňa, tieto nežiaduce účinky môžu predstavovať

potenciálne riziko u pacientov vedúcich vozidlá alebo obsluhujúcich stroje. Toto platí najmä na

začiatku liečby alebo pri zvýšení dávky.


4.8. Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky, ktoré sa pozorovali počas klinických štúdií zameraných na epilepsiu (prídavnú

terapiu a monoterapiu) a neuropatickú bolesť, sú zoradené nižšie v jednom zozname podľa triedy

a frekvencie (veľmi časté (1/10), časté (1/100 až < 1/10), menej časté (1/1 000 až ≤ 1/100)

; zriedkavé (1/10 000 až ≤ 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000). Pokiaľ sa nežiaduci účinok vyskytol v klinických štúdiách v rôznych frekvenciách, bol zaradený do skupiny s najvyššie hlásenou frekvenciou.

Ďalšie reakcie hlásené po uvedení lieku na trh sú zahrnuté v zozname nižšie kurzívou s frekvenciou neznáme (z dostupných údajov).


V rámci jednotlivých skupín sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.


Trieda orgánových systémov Nežiaduce reakcie lieku


Infekcie a nákazy

Veľmi časté: vírusové infekcie

Časté: pneumónia, respiračné infekcie, infekcia močového traktu, infekcia, zápal stredného

ucha


Poruchy krvi a lymfatického systému

Časté: leukopénia

Neznáme: trombocytopénia


Poruchy imunitného systému

Menej časté: alergické reakcie (napr. urtikária)

Neznáme: vyrážka vyvolaná liekom s eozinofíliou a systémovými symptómami (pozri časť 4.4)


Poruchy metabolizmu a výživy

Časté: anorexia, zvýšená chuť do jedla


Psychické poruchy

Časté: nepriateľstvo, zmätenosť a emočná labilita, depresia, úzkosť, nervozita, abnormálne

myslenie

Neznáme: halucinácie


Poruchy nervového systému

Veľmi časté: somnolencia, závraty, ataxia

Časté: kŕče, hyperkinéza, dyzartria, strata pamäti, tremor, nespavosť, bolesť hlavy, zmeny

citlivosti, ako parestézia, hypestéza, abnormálna koordinácia, nystagmus,

hyperreflexia, hyporeflexia alebo areflexia

Menej časté: hypokinéza

Neznáme: ostatné poruchy hybnosti (napr. choreoatetóza, dyskinéza, dystónia)


Poruchy oka

Časté: poruchy videnia, ako amblyopia, diplopia


Poruchy ucha a labyrintu

Časté: vertigo

Neznáme: tinnitus


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté: palpitácie


Poruchy ciev

Časté: hypertenzia, vazodilatácia


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté: dyspnoe, bronchitída, faryngitída, kašeľ, nádcha


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté: vracanie, nauzea, stomatologické poruchy, gingivitída, hnačka, bolesť brucha,

dyspepsia, zápcha, sucho v ústach alebo hrdle, flatulencia

Neznáme: pankreatitída


Poruchy pečene a žlčových ciest

Neznáme: hepatitída, žltačka


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté: opuch tváre, purpura, najčastejšie popisovaná ako modrina po telesnom poranení,

vyrážka, pruritus, akné

Neznáme: Stevensov-Johnsonov syndróm, angioedém, multiformný erytém, alopécia


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté: artralgia, myalgia, bolesť chrbta, zášklby

Neznáme: myoklonus


Poruchy obličiek a močových ciest

Neznáme: akútne renálne zlyhanie, inkontinencia


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Časté: impotencia

Neznáme: hypertrofia prsníkov, gynekomastia


Celkové ochorenia a reakcie v mieste podania

Veľmi časté: únava, horúčka

Časté: periférny edém, abnormálna chôdza, asténia, bolesť, nevoľnosť,

chrípkový syndróm

Menej časté: generalizovaný edém

Neznáme: abstinenčné príznaky (hlavne anxiozita, nespavosť, nauzea, bolesti, potenie), bolesť na

hrudi. Náhle, nevysvetlené úmrtia boli hlásené v prípadoch, kedy sa nezistila kauzálna

súvislosť s liečbou gabapentínom.


Laboratorne a funkčné vyšetrenia

Časté: zníženie počtu bielych krviniek (white blood cell count, WBC), prírastok na

hmotnosti

Menej časté: zvýšené hodnoty pečeňových testov SGOT (AST), SGPT (ALT) a bilirubínu

Neznáme: kolísanie hladiny cukru u pacientov s diabetes mellitus


Úrazy , otravy a komplikácie liečebného postupu

Časté: úraz, zlomeniny, odreniny


Pri liečbe gabapentínom boli hlásené prípady akútnej pankreatitídy. Príčinná súvislosť s gabapentínom

nie je jasná (pozri časť 4.4).


U pacientov na hemodialýze kvôli poslednému štádiu renálneho zlyhávania bola hlásená myopatia so zvýšenými hladinami kreatínkinázy.


Infekcie dýchacích ciest, zápal stredného ucha, kŕče a bronchitída boli hlásené iba v klinických

štúdiách u detí. Naviac, v klinických štúdiách bolo u detí často hlásené agresívne správanie

a hyperkinéza.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosua rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9. Predávkovanie


Akútna, život ohrozujúca toxicita nebola zaznamenaná pri predávkovaní gabapentínom až do dávky

49 g. Príznaky predávkovania zahŕňali závraty, dvojité videnie, zlú výslovnosť, únavu, letargiu a

miernu hnačku. Všetci pacienti sa plne uzdravili po zavedení podpornej liečby. Znížená absorpcia

gabapentínu pri vyšších dávkach môže limitovať absorpciu lieku pri predávkovaní, a tým

minimalizovať jeho toxicitu z predávkovania.


Predávkovania gabapentínom, zvlášť v kombinácii s inými antidepresívami CNS, môžu mať za následok kómu.


I keď sa dá gabapentín odstrániť hemodialýzou, predchádzajúce skúsenosti ukazujú, že to obvykle nie

je potrebné. Hemodialýza však môže byť indikovaná u pacientov so závažným poškodením funkcie

obličiek.


Perorálna letálna dávka gabapentínu u myší a potkanov, ktorí dostali dávky až vo výške 8 000 mg/kg,

sa nezistila. Znaky akútnej toxicity u zvierat zahrňovali ataxiu, namáhavé dýchanie, ptózu,

hypoaktivitu alebo excitáciu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: ostatné antiepileptiká, ATC kód: N03AX12


Presný mechanizmus účinku gabapentínu nie je známy.

Gabapentín je štrukturálnym analógom neurotransmiteru GABA (gama–aminomaslová kyselina), ale

jeho mechanizmus účinku je odlišný od účinku viacerých iných liečiv, ktoré interagujú s GABA

synapsami, vrátane valproátu, barbiturátov, benzodiazepínov, inhibítorov GABA-transaminázy,

inhibítorov vychytávania GABA, GABA agonistov a GABA prekurzorov (“prodrugs“). In vitro štúdie

so značkovaným gabapentínom popísali nové peptidové väzobné miesta v mozgovom tkanive potkana

vrátane neokortexu a hipokampu, ktoré môžu súvisieť s protizáchvatovou a analgetickou aktivitou

gabapentínu a jeho štrukturálnych derivátov. Väzobné miesto pre gabapentín bolo identifikované ako

alfa2-delta podjednotka napäťovo riadených kalciových kanálov.


Gabapentín sa v klinicky relevantných koncentráciách neviaže na iné bežné liekové

a neurotransmiterové mozgové receptory vrátane receptorov GABAA, GABAB, benzodiazepínov,

glutamátu, glycínu alebo N-metyl-D-aspartátu.


Gabapentín neinteraguje in vitro so sodíkovými kanálmi, a tým sa odlišuje od fenytoínu

a karbamazepínu. Gabapentín v niektorých testovacích systémoch in vitro čiastočne redukuje odpoveď

na agonistu glutamátu, N-metyl-D-aspartát (NMDA), ale len v koncentráciách vyšších než 100 µmol/l,

ktoré sa nedosiahnu in vivo. Gabapentín in vitro mierne redukuje uvoľňovanie monoamínových

neurotransmiterov. Podávanie gabapentínu u potkanov zvyšuje obrat GABA vo viacerých regiónoch

mozgu spôsobom podobným, ako to robí valproát sodný, hoci v iných regiónoch mozgu. Významnosť

týchto rôznych účinkov gabapentínu pre jeho protizáchvatový účinok treba ešte objasniť. U zvierat

gabapentín rýchlo vstupuje do mozgu a zabraňuje záchvatom z maximálnych elektrošokov,

z chemických látok vyvolávajúcich záchvaty vrátane inhibítorov GABA syntézy a záchvatom

generovaným v genetických modeloch.


Klinická štúdia prídavnej liečby parciálnych záchvatov u pediatrických pacientov vo veku od

3 do 12 rokov ukázala číselný, ale nie štatisticky významný rozdiel u 50 % pacientov, ktorí odpovedali

na liečbu, v prospech gabapentínovej skupiny v porovnaní s placebom. Dodatočná následná analýza

počtu pacientov odpovedajúcich na liečbu podľa veku neodhalila štatisticky významný vplyv veku, či

už ako kontinuálnej alebo ako dichotomickej premennej veličiny (rozdelenej na vekové skupiny

3 - 5 rokov a 6 - 12 rokov). Údaje z tejto ďalšej následnej analýzy sú zhrnuté nižšie v tabuľke:


Odpoveď (50 % zlepšenie) podľa liečby a veku populácie MITT*

veková kategória

placebo

gabapentín

p-hodnota

< 6 rokov

4/21 (19,0 %)

4/17 (23,5 %)

0,7362

6 až 12 rokov

17/99 (17,2 %)

20/96 (20,8 %)

0,5144


*Modifikovaný zámer liečiť (modified intent to treat, MITT) populáciu bol definovaný ako všetci

pacienti randomizovaní na liečbu v štúdii, ktorí tiež mali k dispozícii hodnotiteľné denníky záchvatov

za obdobie 28 dní počas oboch fáz, fázy na začiatku sledovania a dvojito–zaslepenej fázy.


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia


Po perorálnom podaní sa maximálne plazmatické koncentrácie gabapentínu dosiahnu počas

2 až 3 hodín. Biologická dostupnosť gabapentínu (podiel absorbovanej dávky) so stúpajúcou dávkou

klesá. Absolútna biologická dostupnosť 300 mg kapsuly gabapentínu je približne 60 %. Jedlo, vrátane

jedla s vysokým obsahom tuku, nemá klinicky významný vplyv na farmakokinetiku gabapentínu.


Farmakokinetika gabapentínu nie je ovplyvnená opakovaným podávaním. Hoci plazmatické

koncentrácie gabapentínu v klinických štúdiách boli vo všeobecnosti v rozmedzí 2 µg/ml a 20 µg/ml,

z takýchto koncentrácií sa nedá predpovedať jeho bezpečnosť alebo účinnosť. Farmakokinetické

parametre sú uvedené v Tabuľke 3.Tabuľka 3

Súhrn priemerných (% CV) rovnovážnych farmakokinetických parametrov gabapentínu

po podávaní každých osem hodín.


Farmakokinetický

parameter


300 mg

(N = 7)400 mg

(N = 14)800 mg

(N = 14)
Priemer

% CV

Priemer

% CV

Priemer

% CV

Cmax (μg/ml)

4,02

(24)

5,74

(38)

8,71

(29)

tmax (h)

2,7

(18)

2,1

(54)

1,6

(76)

T1/2 (h)

5,2

(12)

10,8

(89)

10,6

(41)

AUC(0-8)

24,8

(24)

34,5

(34)

51,4

(27)

(μg.hr/ml)
Ae% (%)

NA

NA

47,2

(25)

34,4

(37)

Cmax = maximálna plazmatická koncentrácia v rovnovážnom stave

tmax = čas potrebný na dosiahnutie Cmax

T1/2 = eliminačný polčas

AUC(0-8) = plocha zodpovedajúca rovnovážnemu stavu pod krivkou závislosti

plazmatickej koncentrácie od času v čase od 0 do 8 hodín po podaní dávky

Ae% = percentuálne množstvo dávky vylúčenej v nezmenenej forme močom

v čase od 0 do 8 hodín po podaní dávky

NA = údaje nie sú dostupné


Distribúcia


Gabapentín sa neviaže na plazmatické bielkoviny a má distribučný objem 57,7 litra. U pacientov

s epilepsiou dosahujú koncentrácie gabapentínu v cerebrospinálnom moku približne 20 %

zodpovedajúcich plazmatických koncentrácií v rovnovážnom stave. Gabapentín sa nachádza

v materskom mlieku dojčiacich žien.


Metabolizmus


O metabolizme gabapentínu u ľudí neexistujú dôkazy. Gabapentín neindukuje tvorbu pečeňových

oxidáz zmiešaných funkcií zodpovedných za metabolizmus liekov.


Eliminácia


Gabapentín sa eliminuje výlučne obličkami v nezmenenej forme. Eliminačný polčas gabapentínu je

nezávislý na dávke a dosahuje v priemere 5 – 7 hodín.


U starších pacientov a u pacientov s poškodenou funkciou obličiek je znížený plazmatický klírens

gabapentínu. Eliminačná rýchlostná konštanta gabapentínu, plazmatický klírens a obličkový klírens sú

priamo úmerné klírensu kreatinínu.


Gabapentín možno z plazmy odstrániť hemodialýzou. U pacientov so zhoršenou funkciou obličiek

alebo dialyzovaných pacientov sa odporúča úprava dávkovania (pozri časť 4.2).


Farmakokinetika gabapentínu u detí sa skúmala u 50 zdravých jedincov vo veku od 1 mesiaca do

12 rokov. Plazmatické koncentrácie gabapentínu u detí starších ako 5 rokov sú vo všeobecnosti

podobné koncentráciám u dospelých, pokiaľ je dávka stanovená na základe prepočtu v mg/kg.


Linearita/Nelinearita


Biologická dostupnosť gabapentínu (podiel absorbovanej dávky) klesá so zvyšujúcou sa dávkou, čo

vnáša nelinearitu do farmakokinetických parametrov, ktoré zahŕňajú parameter biologickej dostupnosti

(F), napr. Ae%, CL/F, Vd/F. Farmakokinetika eliminácie (farmakokinetické parametre, ktoré

nezahŕňajú F, ako sú CLr a T1/2) sa dá najlepšie popísať lineárnou farmakokinetikou. Plazmatické

koncentrácie gabapentínu v rovnovážnom stave sa dajú predpovedať z údajov jednej dávky.


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


Karcinogenéza


Gabapentín sa podával v potrave myšiam v dávkach 200, 600 a 2 000 mg/kg/deň a potkanom

v dávkach 250, 1 000 a 2 000 mg/kg/deň počas 2 rokov. Štatisticky významný nárast incidencie

pankreatického tumoru acinárnych buniek sa zistil len u potkaních samcov pri najvyššej dávke.

Maximálne plazmatické koncentrácie lieku u potkanov pri dávke 2 000 mg/kg/deň sú 10-krát vyššie

než plazmatické koncentrácie u ľudí pri dávke 3 600 mg/deň. Pankreatické acinárne tumory

u potkaních samcov vykazujú nízky stupeň malignity, neovplyvňovali prežívanie, nemetastázovali, ani

nenapadali okolité tkanivo a boli podobné tumorom, ktoré sa zistili u súbežných kontrolných skupín.

Významnosť týchto pankreatických acinárnych tumorov u potkaních samcov pre karcinogénne riziko

u človeka nie je jasná.


Mutagenéza


Gabapentín nevykazoval genotoxický potenciál. Nebol mutagénny in vitro v štandardných skúškach

s bakteriálnymi a cicavčími bunkami. Gabapentín in vitro alebo in vivo neindukoval štrukturálne

chromozomálne aberácie v cicavčích bunkách a neindukoval tvorbu mikronukleov v kostnej dreni

škrečkov.


Poškodenie fertility


Nepozorovali sa žiadne nežiaduce účinky na fertilitu alebo reprodukciu u potkanov pri dávkach do

2 000 mg/kg (približne päťnásobok maximálnej dennej dávky pre človeka vyjadrenej v mg/m2 povrchu

tela).


Teratogenéza


Gabapentín nezvyšoval incidenciu malformácií v porovnaní s kontrolnými skupinami u potomkov

myší, potkanov alebo králikov v dávkach do 50-, 30-, resp. 25-násobku 3 600 mg dennej dávky pre

človeka (čo predstavuje 4-, 5-, resp. 8-násobok dennej dávky pre človeka vyjadrenej v mg/m2).


Gabapentín indukoval oneskorenú osifikáciu lebky, stavcov, predných a zadných končatín hlodavcov,

čo svedčí o retardácii rastu plodu. Tieto účinky sa objavili u gravidných myší, ktoré dostávali

perorálne dávky 1 000 alebo 3 000 mg/kg/deň počas organogenézy a u potkanov pri dávkach 500,

1 000 alebo 2 000 mg/kg podaných pred a počas párenia, ako i počas celej gestácie. Tieto dávky

predstavujú približne 1 až 5-násobok 3 600 mg dávky pre človeka vyjadrenej v mg/m2.


Žiadne účinky sa nepozorovali u gravidných myší po podaní 500 mg/kg/deň (približne ½ dennej

dávky pre človeka vyjadrenej v mg/m2).


Zvýšený výskyt hydrouréteru a/alebo hydronefrózy sa pozoroval u potkanov po dávke

2 000 mg/kg/deň v štúdii fertility a všeobecnej reprodukcie, po dávke 1 500 mg/kg/deň

v teratologickej štúdii a po dávke 500, 1 000 a 2 000 mg/kg/deň v perinatálnej a postnatálnej štúdii.

Významnosť týchto nálezov nie je známa, ale súvisia so spomalením vývoja. Tieto dávky sú tiež

približne 1 až 5-násobkom 3 600 mg dávky pre človeka vyjadrenej v mg/m2.


V teratologickej štúdii s králikmi sa pozoroval zvýšený výskyt postimplantačných fetálnych odumretí

po podaní dávok 60, 300 a 1 500 mg/kg/deň počas organogenézy. Tieto dávky tvoria približne ¼ až

8-násobok 3 600 mg dennej dávky pre človeka vyjadrenej v mg/m2.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

Povidón K30

Mikrokryštalická celulóza

Krospovidón

Mastenec

Hydrogenovaný rastlinný olej (sójový) typ I


Obal:

Hypromelóza

Oxid titaničitý (E171)

Makrogol 400


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3. Čas použiteľnosti


18 mesiacov


6.4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

Fľaše: Fľašu udržiavajte dôkladne uzatvorenú, uchovávajte v pôvodnom obale.

Blistre: Uchovávajte v pôvodnom obale, blister uchovávajte v krabičke.


6.5. Druh obalu a obsah balenia


Fľaša:

Biela oválna HDPE fľaša s kovovým viečkom s polyetylénovou podložkou a polystyrénovým zatlačovacím penovým tesnením. Fľaša obsahuje valec (so silikagelom ako vysúšadlom).


Veľkosti balenia: fľaša obsahuje 28, 50, 90, 100, 200 alebo 500 filmom obalených tabliet.


Blistre:

1. PVC-PE-PVdC-PE-PVC/alumíniový blister

2. PVC-PE-PVdC/alumíniový blister

3. alumínium/ alumíniový blister


Veľkosti balenia: 10, 20, 28, 50, 84, 90,100 alebo 200 (2 x 100) filmom obalených tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Radlická 3185/1c

Praha 5 , Česká republika


8. Registračné číslo


600 mg , reg.č. 21/0159/05-S

800 mg, reg.č. 21/0160/05-S


9. Dátum prvej registrácie/Predĺženia registrácie


Dátum prvej registrácie: 09.06.2005

Dátum posledného predĺženia registrácie: 23.12.2008


 1. Dátum revízie textu


Máj 2014

13Gabapentin-Teva 800 mg