+ ipil.sk

Gadovist 1,0 mmol/ mlPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č. 2012/03587, 2012/03545, 2012/ 04085

Príloha č. 3 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2011/08677


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA


Gadovist 1,0 mmol/ml, injekčný roztok

gadobutrol


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.


Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľku. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Gadovist a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Gadovist

3. Ako používať Gadovist

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Gadovist

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Gadovist a na čo sa používa


Gadovist je kontrastná látka na zobrazovanie pomocou magnetickej rezonancie (NMR), ktorá sa používa na vyšetrenia rôznych oblastí tela, ako je mozog a miecha, oblasť hlavy a krku, hrudná dutina, prsníky, brucho (vrátane podžalúdkovej žľazy, pečene a sleziny), panva (vrátane prostaty, močového mechúra a maternice), oblasť zadnej časti brucha, ktorá sa nazýva retroperitoneálny priestor (vrátane obličiek), končatiny (ruky a nohy) a svalovokostrový systém (svaly, kosti a kĺby), krvné cievy a srdce; môže sa použiť na hodnotenie dodávok krvi srdcovému svalu v stresových podmienkach (vyvolaných napríklad liekmi), môže sa použiť na diagnostikovanie životaschopnosti srdcového svalu (napríklad možno odhaliť zjazvené tkanivo).

NMR je forma lekárskeho diagnostického zobrazovania, ktorá využíva vlastnosti molekúl vody

v normálnych a zmenených tkanivách. Vykonáva sa prostredníctvom zložitého systému magnetov

a elektromagnetického vlnenia. Počítače zaznamenávajú aktivitu a prekladajú ju do snímok.


Dodáva sa ako vnútrožilový injekčný roztok. Tento liek je len na diagnostické použitie.

Gadovist sa používa u dospelých, mladistvých a detí vo veku dvoch rokov a starších.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Gadovist


Nepoužívajte Gadovist

- akste alergický (precitlivený) na gadobutrol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).


Buďte zvlášť opatrný pri používaní Gadovistu

 • keď máte alebo ste v minulosti mali alergiu (napr. sennú nádchu, žihľavku) alebo astmu,

 • keď ste v minulosti mali reakciu na kontrastnú látku,

 • keď máte veľmi zhoršenú funkciu obličiek,

 • keď mávate záchvaty kŕčov spôsobené mozgovými stavmi alebo inými ochoreniami nervového systému.


Ak sa Vás týkajú niektoré z týchto bodov, povedzte to svojmu lekárovi pred tým, než dostanete Gadovist.

Lekár rozhodne, či sa môže vykonať plánované vyšetrenie, alebo nie.


 • Po použití Gadovistu sa môžu vyskytnúť alergické reakcie. Môžu sa vyskytnúť aj závažné reakcie.

Pozorovali sa aj oneskorené reakcie (po hodinách alebo dňoch) (pozrite časť 4 „Možné vedľajšie

účinky“).

 • Ak máte v tele kardiostimulátor alebo akékoľvek implantáty alebo svorky obsahujúce železo, povedzte to svojmu lekárovi.

 • Pre deti mladšie ako 2 roky sa použitie Gadovistu neodporúča.


Povedzte svojmu lekárovi, keď:

 • Vaše obličky nepracujú správne

 • Vám nedávno transplantovali pečeň alebo očakávate, že Vám ju budú čoskoro transplantovať


Pred tým, ako sa lekár rozhodne použiť Gadovist sa môže rozhodnúť vykonať krvné testy, aby preveril, nakoľko správne Vaše obličky pracujú, najmä ak ste vo veku 65 rokov alebo starší.


Iné lieky a Gadovist

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi.


Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom.


Tehotenstvo

Ak si myslíte, že ste alebo že by ste mohli byť tehotná, musíte to oznámiť svojmu lekárovi, pretože ak

to nie je úplne nevyhnutné, Gadovist sa počas tehotenstva nemá používať.


Dojčenie

Ak dojčíte alebo chcete začať dojčiť, povedzte to svojmu lekárovi. Váš lekár prediskutuje či máte v dojčení pokračovať alebo dojčenie prerušiť na obdobie 24 hodín po podaní Gadovistu.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Gadovistu

Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) na dávku (na základe priemerného množstva

podávaného osobám s hmotnosťou 70 kg), čiže je v podstate „bez obsahu sodíka“.


3. Ako používať Gadovist


Gadovist podáva injekčne zdravotnícky pracovník prostredníctvom malej ihly do žily. Vaše NMR vyšetrenie sa začne okamžite po jeho podaní.

Po injekčnom podaní Vás budú najmenej 30 minút pozorovať.


Zvyčajná dávka

Skutočná dávka Gadovistu, ktorá je pre Vás správna, bude závisieť od Vašej telesnej hmotnosti a miesta

vyšetrenia:

Pre dospelých zvyčajne stačí jedno injekčné podanie 0,1 mililitra Gadovistu na kg telesnej hmotnosti (to znamená, že pre osobu s hmotnosťou 70 kg by dávka bola 7 mililitrov). Celkovo možno podať najviac 0,3 mililitra Gadovistu na kg telesnej hmotnosti.


Dávkovanie u osobitných skupín pacientov

U pacientov so závažnými problémami obličiek alebo u pacientov, ktorým nedávno transplantovali pečeň alebo u tých, ktorý očakávajú, že im ju budú čoskoro transplantovať sa použitie Gadovistu neodporúča. Ak sa však použitie vyžaduje, máte počas vyšetrenia dostať iba jednu dávku Gadovistu a v priebehu nasledujúcich aspoň 7 dní nesmiete dostať ďalšiu injekciu.


Deti a dospievajúci

U detí mladších ako 2 roky sa používanie Gadovistu neodporúča.


Pre deti vo veku 2 rokov a staršie a pre dospievajúcich sa na všetky vyšetrenia (pozri časť 1. Čo je Gadovist a na čo sa používa) odporúča jedno injekčné podanie 0,1 mililitra Gadovistu na kg telesnej hmotnosti.


Starší pacienti

Ak máte 65 rokov alebo viac, nie je potrebné upravovať Vašu dávku, ale môžu Vám vykonať krvné

testy, aby sa zistilo, nakoľko správne Vaše obličky pracujú.


Ďalšie informácie o podávaní a manipulácii s Gadovistom sú uvedené na konci tejto písomnej informácie pre používateľa.


Ak dostanete viac Gadovistu, ako máte dostať:

Predávkovanie nie je pravdepodobné. Ak k nemu dôjde, lekár bude liečiť všetky následné príznaky.

V niektorých prípadoch skontroluje správnu činnosť srdca a obličiek.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj Gadovist môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Väčšina vedľajších účinkov je miernych až stredne závažných.


Najčastejšie pozorované vedľajšie účinky u pacientov, ktorí dostali Gadovist (môžu postihnúť 5 alebo viacerých pacientov z 1 000) sú bolesť hlavy, nevoľnosť (pocit na vracanie), reakcie v mieste podania injekcie, porucha chuti a pocit horúčavy.


Najzávažnejšie vedľajšie účinky u pacientov, ktorým sa podal Gadovist sú zastavenie srdca, zastavenie dýchania a anafylaktoidný šok (závažná reakcia podobná alergickej).

V zriedkavých prípadoch sa môžu vyskytnúť reakcie podobné alergickým (precitlivenosť a anafylaxia) vrátane závažných reakcií (šok), ktoré si môžu vyžadovať okamžitý zásah lekára.


Ak zaznamenáte:

 • opuch tváre, pier, jazyka alebo hrdla

 • kašlanie alebo kýchanie

 • ťažkosti s dýchaním

 • svrbenie

 • nádchu

 • žihľavku


Okamžite to povedzte personálu NMR centra.Môžu byť prvými znakmi, ktoré sa vyskytnú pri závažnej reakcii. Možno bude potrebné ukončiť Vaše vyšetrenie a možno budete potrebovať ďalšiu liečbu.


Oneskorené reakcie podobné alergickýmsav zriedkavých prípadoch pozorovali po hodinách až niekoľkých dňoch po podaní Gadovistu. Ak sa Vám to stane, povedzte to svojmu lekárovi alebo rádiológovi.

Možné vedľajšie účinky, ktoré sa pozorovali v klinických skúšaniach pred schválením Gadovistu sú uvedené nižšie podľa pravdepodobnosti výskytu.


Časté (môžu postihnúť 1 až 10 pacientov zo 100)

 • bolesť hlavy

 • nevoľnosť (pocit na vracanie)


Menej časté (môžu postihnúť 1 až 10 pacientov z 1 000)

 • závrat, poruchy chuti, mravčenie a brnenie

 • dýchavičnosť

 • vracanie

 • erytém (sčervenanie kože)

 • pruritus (vrátane celkového svrbenia) (svrbenie)

 • vyrážka (vrátane celkovej vyrážky, makulárnej vyrážky (malé ploché červené škvrny), papulárnej

vyrážky (malé, vyvýšené, ohraničené lézie), pruritickej vyrážky (svrbiaca vyrážka))

 • rôzne druhy reakcií v mieste podania injekcie (napr. presakovanie do okolitého tkaniva, pálenie,

chladenie, horúčosť, sčervenanie, vyrážka, bolesť alebo tvorba modrín)

 • pocit horúčavy


Zriedkavé (môžu postihnúť 1 až 10 pacientov z 10 000)

 • reakcia podobná alergickej napr.

 • nízky tlak krvi,

 • žihľavka,

 • sčervenanie,

 • poblednutosť (bledá koža),

Frekvencia nasledovných reakcií podobným alergickým nie je známa:

 • anafylaktoidný šok (závažná reakcia podobná alergickej),

 • závažné zníženie krvného tlaku, ktoré môže viesť ku kolapsu (šok),

 • zastavenie dýchania,

 • ťažkosti s dýchaním,

 • zmodrenie pier,

 • opuch úst a hrdla,

 • opuch hrdla,

 • zvýšený tlak krvi,

 • bolesť na hrudníku,

 • opuch tváre,

 • opuch tváre, hrdla, úst, pier a/alebo jazyka) (angioedém),

 • zápal spojoviek,

 • edém (opuch) očných viečok,

 • nadmerné potenie,

 • kašeľ,

 • kýchanie,

 • pocit pálenia,

 • mdloba,

 • záchvaty kŕčov,

 • porucha čuchu,

 • rýchly tep srdca,

 • búšenie srdca,

 • sucho v ústach

 • pocit nepohody (celkový pocit choroby)

 • pocit chladu


Ďalšie vedľajšie účinky, ktoré sa hlásili po schválení Gadovistu s neznámou frekvenciou (frekvenciu nemožno odhadnúť z dostupných údajov):

 • zastavenie srdca


Hlásili sa prípady nefrogénnej systémovej fibrózy (ktorá zapríčiňuje stvrdnutie kože a môže mať vplyv taktiež na mäkké tkanivo a vnútorné orgány).


Nasledovné vedľajšie účinky boli v niektorých prípadoch život ohrozujúce alebo smrteľné: anafylaktoidný šok (závažná reakcia podobná alergickej), zastavenie srdca (zastavenie tlkotu srdca), zlyhanie krvného obehu(šok), zastavenie dýchania, opuch úst a hrdla, dýchavičnosť a nízky tlak krvi.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo rádiológovi.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Gadovist


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Nepoužívajte Gadovist po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku a škatuľke za označením EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Gadovist sa má použiť do 24 hodín od prvého otvorenia ak sa uchováva pri teplote 2 až 8 °C.

Nasledovné sa vzťahuje na použitie infúznej fľaše s obsahom 65 ml:

Po otvorení infúznej fľaše za aseptických podmienok je Gadovist stabilný minimálne 8 hodín pri izbovej teplote.


Tento liek je číry bezfarebný až bledožltý injekčný roztok. Gadovist sa nesmie použiť v prípade silnej zmeny sfarbenia, výskytu nečistôt alebo poškodenia obalu.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Gadovist obsahuje


- Liečivo je gadobutrol v množstve 604,72 mg, čo zodpovedá 1 mmolu/ml.

- Ďalšie zložky sú sodná soľ kalkobutrolu, trometamol, kyselina chlorovodíková a voda na injekciu.


1 injekčná liekovka so 7,5 ml roztoku obsahuje 4 535,4 mg gadobutrolu.

1 injekčná liekovka s 15 ml roztoku obsahuje 9 070,8 mg gadobutrolu.

1 injekčná liekovka s 30 ml roztoku obsahuje 18 141,6 mg gadobutrolu.

1 infúzna fľaša so 65 ml roztoku obsahuje 39 306,8 mg gadobutrolu.

1 naplnená injekčná striekačka s 5,0 ml roztoku obsahuje 3 023 mg gadobutrolu.

1 naplnená injekčná striekačka so 7,5 ml roztoku obsahuje 4 535,4 mg gadobutrolu.

1 naplnená injekčná striekačka s 10 ml roztoku obsahuje 6 047 mg gadobutrolu.

1 naplnená injekčná striekačka s 15 ml roztoku obsahuje 9 070,8 mg gadobutrolu.

1 naplnená injekčná striekačka s 20 ml roztoku obsahuje 12 094 mg gadobutrolu.


Ako vyzerá Gadovist a obsah balenia


Gadovist je číry bezfarebný až bledožltý injekčný roztok.


Obsah balenia:

Jedna alebo desať injekčných liekoviek so 7,5 ml (v 10 ml injekčnej liekovke); 15 ml; 30 ml

Jedna, päť alebo desať naplnených injekčných striekačiek s 5 ml; 7,5 ml; 10 ml; 15 ml; 20 ml

Jedna alebo desať infúznych fliaš so 65 ml


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Bayer Pharma AG

13353 Berlín

Nemecko


Výrobca:

Bayer Pharma AG

Müllerstrasse 178

13353 Berlín, Nemecko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy schválená v júli 2013.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov:


 • Poškodená funkcia obličiek


Pred podaním Gadovistu sa odporúča, aby sa všetci pacienti podrobili skríningu dysfunkcie obličiek pomocou laboratórnych vyšetrení.


U pacientov s akútnym alebo chronickým ťažkým poškodením funkcie obličiek (GFR 30 ml/min/1,73 m2) sú hlásenia o nefrogénnej systémovej fibróze (NSF) spojenej s používaním niektorých kontrastných látok obsahujúcich gadolínium. Pacienti, ktorí podstupujú transplantáciu pečene sú vystavení osobitnému riziku, pretože výskyt akútneho renálneho zlyhania je v tejto skupine vysoký.

Keďže pri používaní Gadovistu existuje možnosť výskytu NSF, u pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek a u pacientov v perioperačnom období transplantácie pečene sa má preto používať iba po starostlivom zhodnotení pomeru rizika k prínosu a ak je diagnostická informácia nevyhnutná a nedá sa získať nekontrastným zobrazovaním NMR. Ak sa použitiu Gadovistu nemožno vyhnúť, dávka

nesmie prekročiť 0,1 mmol/kg telesnej hmotnosti. Počas vyšetrenia na nesmie použiť viac ako jedna

dávka. Z dôvodu chýbajúcich informácií o opakovanom podávaní sa injekcie Gadovitu nesmú opakovať pokiaľ nie je interval medzi injekciami minimálne 7 dní.


Keďže u starších pacientov môže byť renálny klírens gadobutrolu poškodený, je osobitne dôležité

pacientov vo veku 65 rokov a starších podrobiť skríningu dysfunkcie obličiek.


Hemodialýza krátko po podaní Gadovistu môže byť prospešná na odstránenie Gadovistu z organizmu. Neexistujú dôkazy, ktoré podporujú zavedenie hemodialýzy na prevenciu alebo na liečbu NSF u pacientov, u ktorých sa doposiaľ hemodialýza nevykonávala.


Gravidita a laktácia

Gadovist sa nemá používať počas gravidity pokiaľ si klinický stav ženy nevyžaduje použitie gadobutorlu.


Pokračovanie v dojčení alebo prerušenie dojčenia na obdobie 24 hodín po podaní Gadovistu má byť na uvážení lekára a dojčiacej matky.Tak ako u iných kontrastných látok obsahujúcich gadolínium, aj tu je potrebná osobitná opatrnosť u pacientov s nízkym prahom pre vznik záchvatov.


 • Reakcie precitlivenosti


Po podaní Gadovistu sa pozorovali reakcie precitlivenosti, vrátane anafylaktoidných reakcií v rozsahu šoku Z dôvodu zabezpečenia okamžitej reakcie na núdzový stav musia byť k dispozícii lieky a zariadenia (napríklad endotracheálna trubica a respirátor).


Reakcie precitlivenosti nie sú predvídateľné, no i napriek tomu u pacientov s alergickou predispozíciou precitlivenosti sa môžu vyskytnúť oveľa častejšie než u pacientov bez tejto predispozície. V zriedkavých prípadoch sa pozorovali oneskorené anafylaktoidné reakcie (po hodinách až dňoch).


 • Predávkovanie


V prípade neúmyselného predávkovania sa z preventívnych dôvodov odporúča monitorovanie kardiovaskulárneho systému (vrátane EKG) a kontrola funkcie obličiek.


U pacientov s insuficienciou obličiek možno v prípade predávkovania Gadovist odstrániť hemodialýzou. Po 3 hemodialýzach sa z organizmu odstráni približne 98 % látky. Neexistujú však dôkazy, že hemodialýza je vhodná na prevenciu nefrogénnej systémovej fibrózy (NSF).


 • Pred injekčným podaním


Tento liek je určený len na jednorazové použitie.

Tento liek je číry bezfarebný až bledožltý roztok. Pred použitím sa musí vizuálne skontrolovať.

Gadovist sa nesmie použiť v prípade silnej zmeny sfarbenia, výskytu nečistôt alebo poškodenia obalu.


 • Manipulácia


Injekčné liekovky

Gadovist sa musí odoberať do injekčnej striekačky z injekčnej liekovky bezprostredne pred použitím.

Gumová zátka sa nikdy nesmie prepichnúť viac ako jedenkrát.

Kontrastná látka, ktorá sa nepoužila pri jednom vyšetrení, sa musí zlikvidovať.

65 ml infúzne fľaše

Ak sa tento liek plánuje podať pomocou automatického injektora, jeho vhodnosť na plánované použitie musí byť potvrdená výrobcom zdravotníckej pomôcky.

Striktne sa musia dodržiavať aj všetky ďalšie pokyny výrobcu príslušného zariadenia.


Naplnené injekčné striekačky

Naplnená injekčná striekačka sa musí vybrať z balenia a pripravovať na podanie injekcie až bezprostredne pred použitím.

Uzáver pripájacieho kužeľa striekačky sa má z naplnenej injekčnej striekačky odstrániť bezprostredne pred použitím.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnýmipožiadavkami.


Čas použiteľnosti po prvom otvorení obalu:

Všetok injekčný roztok, ktorý sa nepoužil pri vyšetrení, sa musí zlikvidovať. Chemická a fyzikálna stabilita pri používaní bola preukázaná po dobu 24 hodín pri izbovej teplote. Z mikrobiologického hľadiska sa má liek použiť okamžite. Ak nie je možné okamžité použitie, za dobu uskladnenia a podmienky skladovania zodpovedá používateľ. Za normálnych okolností to nemá byť dlhšie ako 24 hodín pri teplote 2 až 8 °C, pokiaľ otvorenie nebolo vykonané v kontrolovaných a schválených aseptických podmienkach.


Pri používaní infúznej fľaše s objemom 65 ml treba dodržiavať nasledovné pokyny:

Po otvorení infúznej fľaše v aseptických podmienkach Gadovist zostane stabilný pri izbovej teplote

minimálne 8 hodín.


Na záznam z vyšetrenia pacienta sa má nalepiť odlepovací označovací štítok z injekčných liekoviek/injekčných striekačiek/infúznych fliaš, aby bolo možné presne zaznamenať, ktorá kontrastná látka obsahujúca gadolínium sa použila. Má sa zaznamenať aj použitá dávka.


Dávkovanie


Dospelí


Indikácie pre CNS:

Odporúčaná dávka pre dospelých je 0,1 mmolu na kilogram telesnej hmotnosti (mmol/kg telesnej

hmotnosti). To zodpovedá 0,1 ml/kg telesnej hmotnosti 1,0 mol/l roztoku.

Ak pretrváva výrazné klinické podozrenie na lézie napriek normálnemu výsledku NMR alebo ak by

presnejšie informácie mohli ovplyvniť liečbu pacienta, môže sa do 30 minút od prvej injekcie podať ďalšia injekcia až do 0,2 ml/kg telesnej hmotnosti.


Zobrazovanie celého tela pomocou NMR (okrem MRA)

Na zodpovedanie klinickej otázky je vo všeobecnosti postačujúce podanie 0,1 ml Gadovistu na kilogram telesnej hmotnosti.


CE-NMRA:

Zobrazenie 1 zorného poľa (FOV): 7,5 ml pre telesnú hmotnosť do 75 kg, 10 ml pre telesnú hmotnosť 75 kg a viac (čo zodpovedá 0,1 – 0,15 mmol/kg telesnej hmotnosti).

Zobrazenie >1 zorného poľa (FOV): 15 ml pre telesnú hmotnosť do 75 kg, 20 ml pre telesnú hmotnosť 75 kg a viac (čo zodpovedá 0,2 – 0,3 mmol/kg telesnej hmotnosti).


Pediatrická skupina pacientov


Pre deti vo veku 2 rokov a staršie a pre dospievajúcich sa pre všetky indikácie odporúča dávka 0,1 mmolu Gadovistu na kilogram telesnej hmotnosti (zodpovedá 0,1 ml Gadovistu na kilogram telesnej hmotnosti).


Gadovist sa neodporúča používať u detí do 2 rokov kvôli nedostatku údajov o účinnosti a

bezpečnosti.


Zobrazenie

Požadovaná dávka sa podáva intravenózne ako bolusová injekcia. Vysokokontrastná NMR sa môže vykonávať okamžite po podaní (krátko po injekčnom podaní v závislosti od použitých impulzných sekvencií a protokolu vyšetrenia).

Optimálne zosilnenie signálu sa pozoruje počas prvého arteriálneho prechodu pre CE-NMRA a do približne 15 minút po injekcii Gadovistu pre indikácie CNS (čas závisí od typu lézie/tkaniva).


Na vyšetrenia so zvýšeným kontrastom sú obzvlášť vhodné T1-vážené skenovacie sekvencie.


Ďalšie informácie o používaní Gadovistu sú uvedené v časti 3 tejto písomnej informácie pre používateľa.


9


Gadovist 1,0 mmol/ ml

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č. 2012/03587, 2012/03545, 2012/ 04085

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2011/08677


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Gadovist 1,0 mmol/ml


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


1 ml injekčného roztoku obsahuje 604,72 mg gadobutrolu (zodpovedá 1,0 mmolu gadobutrolu s obsahom 157,25 mg gadolínia).


1 ml obsahuje 0,00056 mmol (zodpovedá0,013 mg) sodíka (pozri časť 4.4).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.3. LIEKOVÁ FORMA


Injekčný roztok

Číra bezfarebná až bledožltá tekutina.


Fyzikálno-chemické vlastnosti:

Osmolalita pri 37 °C: 1603 mOsm/kg H2O

Viskozita pri 37 °C: 4,96 mPa·s


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Tento liek je len na diagnostické použitie. Gadovist je indikovaný u dospelých, mladistvých a detí vo veku 2 rokov a staršie na:


 • Zvýšenie kontrastu pri zobrazovaní lebečnej dutiny a miechy pomocou zobrazovania magnetickou

rezonanciou (NMR)

 • Zvýšenie kontrastu pri zobrazovaní celého tela pomocou NMR vrátane oblasti hlavy a krku, priestor hrudníka, prsníkov, brucha (pankreas, pečeň a slezina), panvy (prostata, močový mechúr a maternica), retroperitoneálny priestor (obličky), končatiny a kostrovosvalový systém.

 • Zvýšenie kontrastu pri magnetickej rezonančnej angiografii (CE-NMRA)

 • Zvýšenie kontrastu pri zobrazovaní srdca pomocou NMR vrátane hodnotenia perfúzie myokardu v podmienkach farmakologického stresu a a diagnostikovanie životaschopnosti srdcového svalu (oddialenie zvýšenia kontrastu)

 • Gadovist uľahčuje vizualizáciu abnormálnych štruktúr alebo lézií a pomáha pri diferenciácii medzi zdravým a patologickým tkanivom.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Gadovist smú podávať iba zdravotnícki pracovníci so skúsenosťami v oblasti klinickej NMR.


 • Spôsob a podanie


Tento liek je len na intravenózne podanie.

Požadovaná dávka sa podáva intravenózne ako bolusová injekcia. Vysokokontrastná NMR sa môže vykonávať okamžite po podaní (krátko po injekčnom podaní v závislosti od použitých impulzných sekvencií a protokolu vyšetrenia).

Optimálne zosilnenie signálu sa pozoruje počas prvého arteriálneho prechodu pre CE-NMRA a do približne 15 minút po injekcii Gadovistu pre indikácie CNS (čas závisí od typu lézie/tkaniva).


Na vyšetrenia so zvýšeným kontrastom sú obzvlášť vhodné T1-vážené skenovacie sekvencie.


Intravaskulárne podávanie kontrastného média sa má vykonávať podľa možnosti ležiacemu pacientovi.

Pacient sa má po podaní pozorovať aspoň pol hodiny, pretože podľa skúseností sa väčšina nežiaducich

účinkov vyskytuje počas tohto intervalu.


Návod na použitie:


Tento liek je určený len na jednorazové použitie.

Tento liek sa musí pred použitím vizuálne skontrolovať.

Gadovist sa nesmie používať v prípade závažnej zmeny sfarbenia, výskytu nečistôt alebo poškodenia obalu. Kontrastná látka, ktorá sa nepoužila pri jednom vyšetrení, sa musí zlikvidovať.


Injekčné liekovky

Gadovist sa musí odoberať do injekčnej striekačky z injekčnej liekovky bezprostredne pred použitím.

Gumová zátka sa nikdy nesmie prepichnúť viac ako jedenkrát.


65 ml infúzne fľaše

Ak sa tento liek plánuje podať pomocou automatického injektora, jeho vhodnosť na plánované použitie musí byť potvrdená výrobcom zdravotníckej pomôcky.

Striktne sa musia dodržiavať aj všetky ďalšie pokyny výrobcu príslušného zariadenia.


Naplnené injekčné striekačky

Naplnená injekčná striekačka sa musí vybrať z balenia a pripravovať na podanie injekcie až bezprostredne pred použitím.

Uzáver pripájacieho kužeľa striekačky sa má z naplnenej injekčnej striekačky odstrániť bezprostredne pred použitím.


Dávkovanie


Dospelí


Indikácie pre CNS:

Odporúčaná dávka pre dospelých je 0,1 mmolu na kilogram telesnej hmotnosti (mmol/kg telesnej

hmotnosti). To zodpovedá 0,1 ml/kg telesnej hmotnosti 1,0 mol/l roztoku.

Ak pretrváva výrazné klinické podozrenie na lézie napriek normálnemu výsledku NMR alebo ak by

presnejšie informácie mohli ovplyvniť liečbu pacienta, môže sa do 30 minút od prvej injekcie podať ďalšia injekcia až do 0,2 ml/kg telesnej hmotnosti.


Zobrazovanie celého tela pomocou NMR (okrem MRA)

Na zodpovedanie klinickej otázky je vo všeobecnosti postačujúce podanie 0,1 ml Gadovistu na kilogram telesnej hmotnosti.


CE-NMRA:

Zobrazenie 1 zorného poľa (FOV): 7,5 ml pre telesnú hmotnosť do 75 kg, 10 ml pre telesnú hmotnosť 75 kg a viac (čo zodpovedá 0,1 – 0,15 mmol/kg telesnej hmotnosti).

Zobrazenie >1 zorného poľa (FOV): 15 ml pre telesnú hmotnosť do 75 kg, 20 ml pre telesnú hmotnosť 75 kg a viac (čo zodpovedá 0,2 – 0,3 mmol/kg telesnej hmotnosti).


Špeciálne skupiny pacientov


Pacienti s poškodením funkcie obličiek

Gadovist sa má použiť u pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek (GFR

30 ml/min/1,73 m2) a u pacientov v perioperačnom období transplantácie pečene len po starostlivom vyhodnotení pomeru rizika k prínosom a ak je diagnostická informácia nevyhnutná a nedá sa získať nekontrastným zobrazovaním magnetickou rezonanciou (NMR) (pozri časť 4.4). Ak sa použitiu Gadovistu nemožno vyhnúť, dávka nesmie prekročiť 0,1 mmol/kg telesnej hmotnosti. Počas vyšetrenia sa nesmie použiť viac ako jedna dávka. Z dôvodu chýbajúcich informácií o opakovanom podávaní sa injekcie Gadovitu nesmú opakovať pokiaľ nie je interval medzi injekciami minimálne 7 dní.


Pediatrická skupina pacientov


Pre deti vo veku 2 rokov a staršie a pre dospievajúcich sa pre všetky indikácie (pozri časť 4.1) odporúča dávka 0,1 mmol Gadovistu na kilogram telesnej hmotnosti (zodpovedá 0,1 ml Gadovistu na kilogram telesnej hmotnosti).


Gadovist sa neodporúča používať u detí do 2 rokov kvôli nedostatku údajov o účinnosti a

bezpečnosti.


Starší pacienti (vo veku 65 rokov a starší)


Úprava dávky sa nepovažuje za nevyhnutnú. U starších pacientov sa vyžaduje opatrnosť (pozri časť

4.4).


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Počas injekčného podávania Gadovistu do žíl s malým priesvitom existuje možnosť nežiaducich účinkov,

ako napríklad sčervenanie a opuch.


Obvyklé bezpečnostné požiadavky pre zobrazovanie magnetickou rezonanciou, najmä vylúčenie

feromagnetických materiálov, platia aj pri používaní Gadovistu.


 • Reakcie precitlivenosti


Po podaní Gadovistu sa pozorovali reakcie precitlivenosti, vrátane anafylaktoidných reakcií. Z dôvodu zabezpečenia okamžitej reakcie na núdzový stav musia byť

k dispozícii lieky a zariadenia (napríklad endotracheálna trubica a respirátor).


Reakcie precitlivenosti nie sú predvídateľné, no i napriek tomu u pacientov s alergickou predispozíciou precitlivenosti sa môžu vyskytnúť oveľa častejšie než u pacientov bez tejto predispozície. V zriedkavých prípadoch sa pozorovali oneskorené anafylaktoidné reakcie (po hodinách až dňoch).


 • Pacienti s poškodením funkcie obličiek


Pred podaním Gadovistu sa odporúča, aby sa všetci pacienti podrobili skríningu dysfunkcie obličiek pomocou laboratórnych vyšetrení.


U pacientov s akútnym alebo chronickým ťažkým poškodením funkcie obličiek (GFR 30 ml/min/1,73 m2) sú hlásenia o nefrogénnej systémovej fibróze (NSF) spojenej s používaním niektorých kontrastných látok obsahujúcich gadolínium. Pacienti, ktorí podstupujú transplantáciu pečene sú vystavení osobitnému riziku, pretože výskyt akútneho renálneho zlyhania je v tejto skupine vysoký.


Keďže pri používaní Gadovistu existuje možnosť výskytu NSF, u pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek a u pacientov v perioperačnom období transplantácie pečene sa má preto používať iba po starostlivom zhodnotení pomeru rizika k prínosu a ak je diagnostická informácia nevyhnutná a nedá sa získať nekontrastným zobrazovaním NMR.


Hemodialýza krátko po podaní Gadovistu môže byť prospešná na odstránenie Gadovistu z organizmu. Neexistujú dôkazy, ktoré podporujú zavedenie hemodialýzy na prevenciu alebo na liečbu NSF u pacientov, u ktorých sa doposiaľ hemodialýza nevykonávala.


 • Starší pacienti


Keďže u starších pacientov môže byť renálny klírens gadobutrolu poškodený, je osobitne dôležité

pacientov vo veku 65 rokov a starších podrobiť skríningu dysfunkcie obličiek.


 • Záchvaty kŕčov


Tak ako u iných kontrastných látok obsahujúcich gadolínium, aj tu je potrebná osobitná opatrnosť u pacientov s nízkym prahom pre vznik záchvatov kŕčov.


 • Pomocné látky


Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) na dávku (na základe priemerného množstva podávaného osobám s hmotnosťou 70 kg), čiže je v podstate „bez obsahu sodíka“.4.5 Liekové a iné interakcie


Neuskutočnili sa žiadne štúdie interakcií.


4.6 Gravidita a laktácia


Gravidita


O používaní gadobutrolu u gravidných žien nie sú k dispozícii žiadne údaje. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu po opakovaných vysokých dávkach (pozri časť 5.3).

Gadovist sa nemá používať počas gravidity pokiaľ si klinický stav ženy nevyžaduje použitie gadobutrolu.


Laktácia


Kontrastné látky obsahujúce gadolínium sa vylučujú do materského mlieka vo veľmi malých množstvách (pozri časť 5.3). Pri klinických dávkach sa neočakávajú žiadne účinky na dojča vzhľadom na malé množstvo vylúčené do materského mlieka a nízku absorpciu z čreva. Pokračovanie v dojčení alebo prerušenie dojčenia na obdobie 24 hodín po podaní Gadovistu má byť na uvážení lekára a dojčiacej matky.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Netýka sa.


4.8 Nežiaduce účinky


Celkový profil bezpečnosti Gadovistu sa zakladá na údajoch s viac ako 4 500 pacientmi v klinických skúšaniach a zo skúseností po uvedení lieku na trh.


Najčastejšie pozorované nežiaduce reakcie lieku (³0,5 %) u pacientov, ktorým sa podal Gadovist sú bolesť hlavy, nauzea, rekcie v mieste podania injekcie, dysgeúzia a pocit horúčavy.


Najzávažnejšie nežiaduce reakcie u pacientov, ktorým sa podal Gadovist sú zastavenie srdca, zastavenie dýchania a anafylaktoidný šok.


Zriedkavo sa pozorovali oneskorené anafylaktoidné reakcie (po hodinách až niekoľkých dňoch) (pozri časť 4.4).


Väčšina nežiaducich účinkov bolo miernej až stredne závažnej intenzity.


V tabuľke nižšie sú uvedené pozorované nežiaduce účinky po podaní Gadovistu. Sú klasifikované podľa tried orgánových systémov (MedDRA). Na popis určitej reakcie, jej synoným a súvisiacich stavov je uvedený najvhodnejší pojem podľa klasifikácie MedDRA.


Nežiaduce účinky z klinických skúšaní sú klasifikované podľa ich frekvencií. Skupiny frekvencií sú definované podľa nasledovnej konvencie: časté ≥1/100 až 1/10, menej časté ≥1/1 000 až 1/100), zriedkavé ≥1/10 000 až 1/1 000. Nežiaduce účinky identifikované iba po uvedení lieku na trh, a pre ktoré nemožno odhadnúť frekvenciu sú uvedené ako „neznáme“.


V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.


Tabuľka 1: Nežiaduce reakcie hlásené v klinických skúšaniach alebo po uvedení lieku na trh u pacientov, ktorým sa podal Gadovist
Frekvencia


Trieda orgánového systému


Časté

Menej časté

Zriedkavé


Neznáme

Poruchy imunitného systémuPrecitlivenosť / anafylaktoidná reakcia (napr. anafylaktoidný šok§*, zlyhanie krvného obehu§*, zastavenie dýchania§*, bronchospazmus§, cyanóza§, orofaryngeálny opuch§*,
laryngeálny edém
§, hypotenzia*, zvýšený tlak krvi§, bolesť na hrudi§, žihľavka,
edém tváre
§, angioedém§, konjunktivitída§, edém očných viečok§, nával horúčavy, hyperhidróza§, kašeľ§, kýchanie§, pocit pálenia§, poblednutosť)


Poruchy nervového systému


Bolesť hlavy

Závrat

Dysgeúzia

Parestézia

Strata vedomia

Záchvaty kŕčov

Parozmia


Poruchy srdca a srdcovej činnostiTachykardia

Palpitácie

Zastavenie srdca*

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína


Dyspnoe*Poruchy gastrointestinálneho traktu

Nauzea


Vracanie

Sucho v ústachPoruchy kože a podkožného tkaniva


Erytém

Pruritus (vrátane celkového svrbenia)

Vyrážka (vrátane celkovej, makulárnej, papulárnej, svrbivej vyrážky)


Nefrogénna systémová fibróza (NSF)

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


Reakcie v mieste vpichu0

Pocit horúčavy

Pocit nepohody

Pocit zimy


§Precitlivenosť / anafylaktoidná reakcie identifikované iba po uvedení lieku na trh (frekvencia nie je známa)

* Hlásili sa život ohrozujúce a/alebo smrteľné prípady

0 Reakcie v mieste vpichu (rôzne druhy) zahŕňajú nasledovné termíny: extravazácia v mieste podania injekcie, pálenie v mieste podania injekcie, chlad v mieste podania injekcie, teplo v mieste podania injekcie, erytém alebo vyrážka v mieste podanie injekcie, bolesť v mieste podania injekcie, hematóm v mieste podania injekcie


Pacienti s alergickou predispozíciou majú reakcie precitlivenosti častejšie než iní pacienti.


Po podaní Gadovistu sa hlásili ojedinelé prípady nefrogénnej systémovej fibrózy (NSF) (pozri časť 4.4).


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*.


4.9 Predávkovanie


Maximálna jednorazová denná dávka testovaná u ľudí predstavuje 1,5 mmolu gadobutrolu/kg telesnej

hmotnosti.

Doteraz sa počas klinického používania nehlásili žiadne príznaky intoxikácie z predávkovania.


V prípade neúmyselného predávkovania sa z preventívnych dôvodov odporúča monitorovanie kardiovaskulárneho systému (vrátane EKG) a kontrola funkcie obličiek.


U pacientov s insuficienciou obličiek možno v prípade predávkovania Gadovist odstrániť hemodialýzou. Po 3 hemodialýzach sa z organizmu odstráni približne 98 % látky. Neexistujú však dôkazy, že hemodialýza je vhodná na prevenciu nefrogénnej systémovej fibrózy (NSF).


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Paramagnetické kontrastné látky.

ATC kód : V08CA09


Účinok na zvyšovanie kontrastu sprostredkúva gadobutrol, neiónový komplex obsahujúci gadolínium(III)

a makrocyklický ligand kyseliny dihydroxy-hydroxymetylpropyl-tetraazacyklododekán-trioctovej (butrol).


Pri klinických dávkach gadobutrol spôsobuje skracovanie relaxačných časov protónov v tkanivovej vode. Pri sile magnetického poľa 0,47 T (20 MHz), pH 7 a 40 °C je paramagnetický účinok (relaxivita), určený z účinku na spin-mriežkový relaxačný čas (T1) meraný v plazme - je približne 5,6 l mmol-1s-1a spin-spinový relaxačný čas (T2) je približne 46,5 l mmol-1s-1. V rozsahu 0,47 až 2,0 Tesla relaxivita vykazuje iba miernu závislosť od sily magnetického poľa.


Gadobutrol neprechádza neporušenou hematoencefalickou bariérou, a preto sa neakumuluje v zdravom

mozgovom tkanive ani v léziách pri neporušenej hematoencefalickej bariére. Účinok na čas T2 spôsobuje pri vysokých lokálnych koncentráciách gadobutrolu v tkanive zoslabenie intenzity signálu.


Priemerná citlivosť v kombinovanej pred- a postkontrastnej NMR v pivotnej štúdii pečene fázy III

dosahovala u pacientov, ktorým sa podával Gadovist, hodnotu 79 % a špecifičnosť dosahovala hodnotu 81 % pre detekciu lézií a klasifikáciu podozrení na malígne pečeňové lézie (analýza založená na údajoch

o pacientoch).


V pivotnej štúdii obličiek fázy III dosahovala priemerná citlivosť hodnotu 91% (analýza založená na

údajoch o pacientoch) a 85 % (analýza založená na údajoch o léziách) pre klasifikáciu malígnych a benígnych lézií obličiek. Priemerná špecifičnosť v analýze založenej na údajoch o pacientoch bola 52 %

a v analýze založenej na údajoch o léziách 82 %.


Zvýšenie citlivosti z predkontrastnej fázy pre kombinovanú pred- a postkontrastnú NMR pre pacientov

liečených Gadovistom dosahovalo hodnotu 33 % v štúdii pečene (analýza založená na údajoch o pacientoch) a 18 % v štúdii obličiek (analýza založená na údajoch o pacientoch ako aj analýza založená na údajoch o léziách). Zvýšenie špecifičnosti z predkontrastnej fázy pre kombinovanú pred- a postkontrastnú NMR v štúdii pečene (analýza založená na údajoch o pacientoch) dosahovalo hodnotu 9 %, pričom v štúdii obličiek nedošlo k žiadnemu zvýšeniu špecifičnosti (analýza založená na údajoch o pacientoch aj analýza založená na údajoch o léziách). Všetky výsledky predstavujú priemerné výsledky získané v zaslepených štúdiách.


Vykonala sa štúdia fázy I/III s jednorazovou dávkou so 140 pediatrickými pacientmi (vo veku 2 až 17 rokov) na vyšetrenie CNS, pečene a obličiek s použitím CE-MRI alebo vyšetrenie s použitím CE-MRA. Diagnostická účinnosť a zvýšené diagnostické rozlíšenie sa ukázalo vo všetkých hodnotených parametroch štúdie a medzi vekovými skupinami sa nepozorovali rozdiely. Gadovist bol v štúdii dobre tolerovaný s rovnakým bezpečnostným profilom gadobutrolu ako u dospelých.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Po intravenóznom podaní sa gadobutrol rýchlo distribuuje v mimobunkovom priestore. Väzba na

bielkoviny v plazme je zanedbateľná.

Farmakokinetika gadobutrolu u ľudí je závislá od dávky. Po dávkach so 0,4 mmolu gadobutrolu/kg telesnej hmotnosti sa hladina v plazme po fáze skorej distribúcie znižuje s priemerným konečným polčasom 1,8 hodiny (1,3 – 2,1 hodiny), čo korešponduje s rýchlosťou vylučovania v obličkách. Pri dávke 0,1 mmolu gadobutrolu/kg telesnej hmotnosti bola 2 minúty po injekčnej aplikácii zmeraná priemerná hodnota 0,59 mmolu gadobutrolu/l plazmy a 60 minút po injekčnej aplikácii hodnota 0,3 mmolu gadobutrolu/l plazmy. Do dvoch hodín sa vylúčilo močom viac než 50 % a do 12 hodín viac než 90 % podanej dávky. Pri dávke 0,1 mmolu gadobutrolu/kg telesnej hmotnosti sa do 72 hodín po podaní vylúčilo priemerne 100,3 ± 2,6 % dávky. U zdravých osôb je obličkový klírens gadobutrolu 1,1 až 1,7 ml min-1kg-1, takže je porovnateľný s obličkovým klírensom inulínu, čo naznačuje fakt, že gadobutrol sa vylučuje hlavne prostredníctvom glomerulárnej filtrácie. Menej ako 0,1 % dávky sa vylučuje stolicou. V plazme ani v moči neboli zistené žiadne metabolity.


Charakteristiky v osobitných skupinách pacientov


 • Deti a dospievajúci

Vykonala sa štúdia fázy I/III s jednorazovou dávkou so 140 pediatrickými pacientmi (vo veku 2 až 17 rokov) na vyšetrenie CNS, pečene a obličiek s použitím CE-MRI alebo vyšetrenie s použitím CE-MRA. Ukázalo sa, že celkový farmakokinetický profil (PK) gadobutrolu u detí starších ako 2 roky je podobný ako u dospelých.

PK parametre, ako je celkový klírens (CLtot), plocha pod krivkou (AUC) a distribučný objem (V) narastali so zvyšujúcou sa telesnou hmotnosťou. Zistilo sa, že vek ani pohlavie nemajú ďalší samostatný účinok na PK. Množstvo gadobutrolu vylúčené do moču v priebehu 6 hodín po injekčnom podaní bolo 98,7 % (medián) podanej dávky, čo potvrdzuje rýchle renálne vylučovanie gadobutrolu aj u pediatrických pacientov.


 • Starší pacienti (vo veku 65 rokov a starší)

Z dôvodu vekom podmienených fyziologických zmien funkcie obličiek sa u starších zdravých dobrovoľníkov (vo veku 65 rokov a starších) zvýšila systémová expozícia o približne 33 % (muži) a 54 % (ženy) a terminálny polčas o približne 33 % (muži) a 58 % (ženy). Plazmatický klírens sa znížil o približne 25 % (muži) respektíve o 35 % (ženy). Vylúčenie podanej dávky močom bolo u všetkých dobrovoľníkov ukončené po 24 hodinách a medzi staršími a mladšími zdravými dobrovoľníkmi neboli žiadne rozdiely.


 • Pacienti s poškodením funkcie obličiek

U pacientov s poškodením funkcie obličiek je z dôvodu zníženej glomerulárnej filtrácie predĺžený terminálny polčas gadobutrolu v sére. U pacientov so stredne ťažkým poškodením (80>ClCR>30 ml/min) bol priemerný terminálny polčas predĺžený o 5,8 hodiny a u pacientov s ťažkým poškodením bez dialýzy (ClCR30 ml/min) o naviac predĺžený o 17,6 hodiny. Priemerný sérový klírens sa znížil o 0,49 ml/min/kg u pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením (80>ClCR>30 ml/min) a o 0,16 ml/min/kgu pacientov s ťažkým poškodením bez dialýzy (CLCR30 ml/min). U pacientov s miernym alebo stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek sa pozorovalo úplné vylúčenie látky močom v priebehu 72 hodín. U pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek sa asi 80 % podanej dávky vylúčilo močom v priebehu 5 dní (pozri tiež časť 4.2 a 4.4).

U pacientov, u ktorých sa vyžaduje dialýza sa gadobutrol takmer úplne vylúčil zo séra po troch dialýzach.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje na základe obvyklých štúdií farmakologickej bezpečnosti, toxicity po opakovanom

podávaní a genotoxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


Opakované intravenózne podávanie v štúdiách reprodukčnej toxicity spôsobilo spomalenie embryonálneho vývoja u potkanov a králikov a zvýšenú embryonálnu úmrtnosť u potkanov, králikov a opíc pri hladinách dávok 8- až 16-násobne prevyšujúcich (na základe plochy telesného povrchu) alebo 25 až 50-násobne prevyšujúcich (na základe telesnej hmotnosti) diagnostickú dávku u ľudí. Nie je známe, či tieto účinky môžu byť vyvolané aj jednorazovým podaním.


U potkanov sa zistila veľmi nízka absorpcia po perorálnom podaní a na základe frakcie vylúčenej dávky močom predstavuje asi 5 %.


V predklinických štúdiách kardiovaskulárnej farmakologickej bezpečnosti sa pozorovalo v závislosti od podanej dávky prechodné zvýšenie krvného tlaku a kontarktility myokardu. Tieto účinky sa u ľudí nepozorovali.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Sodná soľ kalkobutrolu

Trometamol

Kyselina chlorovodíková 1 N

Voda na injekciu


6.2 Inkompatibility


Nevykonali sa štúdie kompatibility, preto sa tento liek nesmie miešať s inými liekmi.


6.3 Čas použiteľnosti


Čas použiteľnosti lieku v originálnom balení:

3 roky


Čas použiteľnosti po prvom otvorení obalu:

Všetok injekčný roztok, ktorý sa nepoužil pri vyšetrení, sa musí zlikvidovať. Chemická a fyzikálna stabilita pri používaní bola preukázaná po dobu 24 hodín pri izbovej teplote. Z mikrobiologického hľadiska sa má liek použiť okamžite. Ak nie je možné okamžité použitie, za dobu uskladnenia a podmienky skladovania zodpovedá používateľ. Za normálnych okolností to nemá byť dlhšie ako 24 hodín pri teplote 2 °C až 8 °C, pokiaľ otvorenie nebolo vykonané v kontrolovaných a schválených aseptických podmienkach.


Pri používaní infúznej fľaše s objemom 65 ml treba dodržiavať nasledovné pokyny:

Po otvorení infúznej fľaše v aseptických podmienkach Gadovist zostane stabilný pri izbovej teplote

minimálne 8 hodín.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Špeciálne upozornenia na uchovávanie sterilného produktu, ktorý bol otvorený, sú uvedené v časti 6.3.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


1) Injekčná liekovka z bezfarebného skla typu I, chlórbutylkaučuková zátka typu I, zvnútra i zvonku lakovaná hliníková obruba, ochranné farebné viečko z polypropylénu


Písomná informácia pre používateľa, papierová škatuľka


Veľkosť balenia :

1 x 7,5 ml (v 10 ml injekčnej liekovke); 10 x 7,5 ml (v 10 ml injekčnej liekovke)

1 x 15 ml; 10 x 15 ml

1 x 30 ml; 10 x 30 ml


2) Naplnená injekčná striekačka

Valec: bezfarebné sklo typu I zvlhčené emulziou zo silikónového oleja

Zátka piesta: chlórbutylkaučuk typu I, potretý silikónovým olejom

Uzáver pripájacieho kužeľa striekačky: chlórbutylkaučuk typu I

Adaptér Luer Lock: polysulfón

Ochranná krytka: polypropylén


Veľkosť balenia :

1 x 5 ml (v 10 ml striekačke); 5 x 5 ml (v 10 ml striekačke); 10 x 5 ml (v 10 ml striekačke)

1 x 7,5 ml (v 10 ml striekačke); 5 x 7,5 ml (v 10 ml striekačke); 10 x 7,5 ml (v 10 ml striekačke)

1 x 10 ml; 5 x 10 ml (v 10 ml striekačke) 10 x 10 ml

1 x 15 ml; 5 x 15 ml; 10 x 15 ml

1 x 20 ml; 5 x 20 ml; 10 x 20 ml


Písomná informácia pre používateľa, papierová škatuľka.


3) Infúzna fľaša z bezfarebného skla typu II, zátka z chlórbutylkaučuku typu I, zvnútra i zvonku lakovaná hliníková obruba, ochranné farebné viečko z polypropylénu, písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľka.


Veľkosť balenia : 1 x 65 ml ( v 100 ml infúznej fľaši); 10 x 65 ml ( v 100 ml infúznej fľaši)


Písomná informácia pre používateľa, papierová škatuľka.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Kontrastná látka, ktorá sa nepoužila pri jednom vyšetrení, sa musí zlikvidovať.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnýmipožiadavkami.


Na záznam z vyšetrenia pacienta sa má nalepiť odlepovací označovací štítok z injekčných liekoviek/injekčných striekačiek/infúznych fliaš, aby bolo možné presne zaznamenať, ktorá kontrastná látka obsahujúca gadolínium sa použila. Má sa zaznamenať aj použitá dávka.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Bayer Pharma AG

13353 Berlín

Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


48/0046/04-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ DÁTUM POSLEDNÉHO PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 02.03.2004

Dátum posledného predĺženia: 15.10.2008/ bez časového obmedzenia


10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE


Júl 2013

12


Gadovist 1,0 mmol/ ml