+ ipil.sk

Galantagamma 8 mgPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


Galantagamma 8 mg

Galantagamma 16 mg

Galantagamma 24 mg

tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním


galantamín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Galantagammaa na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Galantagammu

3. Ako užívať Galantagammu

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Galantagammu

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Galantagamma a na čo sa používa


Galantagamma obsahuje liečivo, ktoré zvyšuje množstvo acetylcholínu v mozgu. Galantagamma sa používa na liečbu príznakov miernej až stredne ťažkej demencie Alzheimerovho typu, ochorenia, ktoré mení funkciu mozgu.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Galantagammu


Neužívajte Galantagammu

 • ak ste alergický (precitlivený) na galantamín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • ak máte závažné ochorenie pečene a/alebo obličiek.


Upozornenia a opatrenia

Ak vám bol predpísaný tento liek, pred začatím užívania budete potrebovať radu od skúseného lekára a tento lekár tiež bude pravidelne sledovať liečebný účinok, znášanlivosť a dávkovanie tvrdých kapsúl s predĺženým uvoľňovaním Galantagammy.

Prínos Galantagammy sa nepreukázal u pacientov s inými typmi demencie alebo s inými formami zhoršenia pamäti.

Preto sa Galantagamma má používať len pri Alzheimerovej chorobe a nie pri iných formách straty pamäti alebo zmätenosti.

Váš lekár bude tiež sledovať vašu telesnú hmotnosť počas užívania tohto lieku.

Váš opatrovateľ si má byť istý, že užívate svoj liek pravidelne.


Osobitná pozornosť sa vyžaduje ak máte niektoré z nasledujúcich ochorení alebo stavov:

 • určité stavy srdca (syndróm chorého sínusu (sick sinus syndrome) alebo iné poruchy vedenia, ktoré začínajú v horných komorách srdca);

 • ak tiež užívate lieky, ktoré spomaľujú činnosť srdca ako je digoxín alebo betablokátory (tiež pozri “Iné lieky a Galantagamma”);

 • ak máte neupravenú nerovnováhu elektrolytov v krvi (napr. vysoké/nízke hladiny draslíka);

 • srdcovocievne ochorenie, ako je čerstvý infarkt myokardu, novovzniknutá atriálna fibrilácia, AV blokáda, nestabilná angína, zlyhávanie srdca;

 • zvýšené riziko vzniku žalúdočných alebo dvanástnikových vredov, napr. z dôvodu genetickej predispozície alebo určitých ochorení v minulosti; týka sa to pacientov, ktorí zároveň užívajú lieky tíšiace bolesť (NSAID – nesteroidné antiflogistiká)

 • záchvaty (epilepsia);

 • príznaky Parkinsonovej choroby;

 • stavy, ktoré vedú k zníženiu krvného zásobovania mozgu;

 • určité pľúcne stavy v súčasnosti alebo v minulosti (ťažká astma, obštrukčná choroba pľúc alebo pneumónia);


Užívanie tohto lieku sa neodporúča ak máte nasledujúce stavy:

 • akútnu bolesť brucha z dôvodu blokády žalúdka alebo čreva (gastrointestinálna obštrukcia);

 • ak sa zotavujete zo žalúdočnočrevnej operácie;

 • ak máte problémy s močením (obštrukcia dolných močových ciest) alebo sa zotavujete z operácie močového mechúra;


Povedzte svojmu lekárovi ak sa vás týka niektorý z vyššie uvedených stavov. Možno sa bude vyžadovať obzvlášť pozorné sledovanie vašej liečby alebo sa vaša dávka bude musieť upraviť.


Ak budete musieť ísť na operáciu počas užívania Galantagammy, povedzte svojmu anesteziológovi, že užívate tento liek, pretože Galantagamma môže počas anestézy zosilniť účinok určitých svalových relaxancií sukcinylcholínového typu, najmä u pacientov s deficitom pseudocholínesterázy (vrodená abnormalita krvného plazmatického enzýmu).


Povedzte svojmu lekárovi o každom probléme s pečeňou alebo s obličkami, ktorý môžete mať. Podľa závažnosti ochorenia sa váš lekár rozhodne či je liečba Galantagammou vhodná alebo sa vaša dávka má upraviť (pozri “Ako užívať Galantagammu”).


Deti a dospievajúci

Galantamín sa neodporúča používať u detí (pozri “Ako užívať Galantagammu”).


Iné lieky a Galantagamma

Ak užívatealebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Galantagamma sa nemá užívať spolu s liečivami, ktoré účinkujú podobným spôsobom. Patrí k nim:

 • ambenónium, neostigmín alebo pyridostigmín (na liečbu ťažkej svalovej slabosti)

 • rivastigmín alebo donepezil (používajú sa na liečbu demencie z dôvodu Alzheimerovej choroby alebo Parkinsonovej choroby)

 • pilokarpín (pri suchosti v ústach alebo v očiach), ak sa užíva cez ústa

 • ak zároveň užívate určité lieky (anticholinergiká) na hnačku, Parkinsonovu chorobu alebo bronchospastické stavy (ako je astma), prosím, prekonzultujte so svojím lekárom, či tieto lieky môžu ovplyvniť liečbu Galantagammou.


Galantagamma môže zasahovať do účinku

 • liekov na liečbu určitých srdcových stavov alebo vysokého krvného tlaku (napr. digoxínu, betablokátorov, určitých blokátorov vápnikového kanála a amiodarónu). Lieky, ktoré môžu vyvolať “torsades de pointes”(nepravidelný srdcový rytmus) sa majú používať s opatrnosťou. V týchto prípadoch sa má zvážiť vykonanie EKG.

 • nesteroidných protizápalových liekov na tíšenie bolesti (napr. ibuprofén), ktoré môže zvýšiť riziko vredov.

 • svalových relaxancií sukcinylcholínového typu počas anestézie (najmä u ľudí s deficitom pseudocholínesterázy). Galantagamma môže zosilniť účinok týchto liekov.


Ak sa zároveň užívajú určité lieky, ktoré potlačujú metabolizmus Galantagammy, frekvencia vedľajších účinkov sa môže zvýšiť, najmä nevoľnosť a vracanie. Preto môže byť potrebné zníženie dávky.


Medzi tieto lieky napríklad patrí:

 • paroxetín alebo fluoxetín (lieky na liečbu depresívnych ochorení)

 • chinidín (liek na liečbu porúch srdcového rytmu)

 • ketokonazol (liek na liečbu plesňových infekcií)

 • erytromycín (liek na liečbu bakteriálnych infekcií)

 • ritonavir (liek na liečbu HIV infekcie)


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Nesmiete dojčiť ak užívate Galantagammu.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Galantagamma môže spôsobovať závraty alebo ospalosť, najmä v prvých týždňoch liečby. To môže zhoršiť vašu schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Preto, ak pociťujete takéto príznaky, neveďte vozidlo alebo nepoužívajte žiadne nástroje alebo neobsluhujte stroje.

Ošetrujúci lekár má pravidelne vyhodnocovať vašu schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


3. Ako užívať Galantagammu


Diagnóza demencie pravdepodobne Alzheimerovho typu sa má vykonať podľa súčasných klinických odporúčaní pred začiatkom liečby.


Vždy užívajte tento liekpresne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Dávkovanie

Liečba Galantagammou má začať nízkou dávkou, ktorá sa následne postupne zvyšuje až na dávku, ktorá najlepšie u vás účinkuje. Váš lekár vám presne povie ako budete zvyšovať dávku.


Pokiaľ to nie je inak predpísané vaším lekárom, zvyčajná počiatočná dávka je 8 mg galantamínu raz denne po dobu 4 týždňov.

Úvodná udržiavacia dávka je 16 mg raz denne. Táto dávka sa má ponechať aspoň 4 týždne.


Následne podľa individuálnych potrieb sa lekár môže rozhodnúť zvýšiť vašu udržiavaciu dávku na 24 mg.


Použitie u pacientov s poškodenou funkciou pečene alebo obličiek:

U pacientov so stredne závažne poškodenou funkciou pečene sa odporúča začať liečbu s jednou 8 mg dávkou galantamínu každý druhý deň, najlepšie ráno, po dobu 1 týždňa.

Následne pacienti pokračujú v liečbe s 8 mg galantamínu raz denne po dobu 4 týždňov. Denná dávka 16mg galantamínu sa nemá u týchto pacientov prekročiť.

Galantagamma sa nesmie používať u pacientov so závažne poškodenou funkciou pečene (pozri odsek ‘Neužívajte Galantagammu’). Úprava dávkovania sa nevyžaduje u pacientov s mierne poškodenou funkciou pečene.


Úprava dávkovania sa nevyžaduje u pacientov s mierne až stredne závažne poškodenou funkciou obličiek (klírens kreatinínu >9 ml/min). Galantagamma sa nesmie používať u pacientov so závažne poškodenou funkciou obličiek (klírens kreatinínu <9 ml/min) (pozri odsek ‘Neužívajte Galantagammu’).


Použitie u detí

Galantagamma sa neodporúča používať u detí, pretože chýbajú údaje o bezpečnosti a účinnosti.


Spôsob podávania

Galantagamma sa užíva len ústami.

Galantagamma sa má užívať raz denne ráno, najlepšie s raňajkami. Kapsuly sa majú celé prehltnúť s dostatočným množstvom tekutiny. Kapsuly sa nesmú žuť alebo drviť.

Počas liečby Galantagammou dbajte na dostatočný príjem tekutín (pozri odsek ‘Možné vedľajšie účinky’). Dni v týždni sú vyznačené na blistroch, aby ste si ľahko skontrolovali, či užívate kapsuly pravidelne.


Dĺžka liečby

Dĺžku liečby a dávku stanoví podľa vašich individuálnych potrieb váš lekár. Za týmto účelom vás bude lekár hodnotiť v pravidelných intervaloch. Liečba môže pokračovať tak dlho, kým sa dosiahne liečebný prínos a budete tolerovať liečbu.


Ak máte dojem, že účinok Galantagammy je priveľmi silný alebo príliš slabý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ako prejsť z liečby galantamínom vo forme filmom obalených tabliet alebo perorálneho roztoku na užívanie Galantagammy vo forme tvrdých kapsúl s predĺženým uvoľňovaním.

Ak v súčasnosti užívate galantamín vo forme filmom obalených tabliet alebo perorálneho roztoku, váš lekár môže rozhodnúť o prestavení vašej liečby na Galantagammu, tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním:


 • Poslednú dávku galantamínu vo forme filmom obalených tabliet alebo perorálneho roztoku užite večer.

 • Nasledujúce ráno užite prvú dávku Galantagammy, tvrdých kapsúl s predĺženým uvoľňovaním.


NEUŽÍVAJTE viac ako jednu tvrdú kapsulu s predĺženým uvoľňovaním denne. Počas užívania Galantagammy, tvrdých kapsúl s predĺženým uvoľňovaním NEUŽÍVAJTE galantamín vo forme filmom obalených tabliet alebo perorálneho roztoku.


Ak užijete viac Galantagammy, ako máte

Predávkovanie Galantagammou môže vyvolať nasledujúce príznaky:

 • svalovú slabosť a mimovoľné svalové zášklby

 • závažnú nevoľnosť (nutkanie na vracanie), vracanie

 • žalúdočno-črevné kŕče

 • močenie, vyprázdňovanie čreva (stolica)

 • zvýšené slinenie, suchosť v ústach

 • slzenie (tvorba, sekrécia sĺz a slzenie)

 • potenie

 • zmeny srdcovej činnosti (torsades de pointes [nepravidelný srdcový rytmus], predĺženie QT intervalu, ventrikulárna tachykardia [rýchla činnosť srdca], bradykardia [spomalená činnosť srdca])

 • bolesť na hrudníku

 • pokles krvného tlaku

 • halucinácie

 • kŕče

 • kolaps a krátkodobá strata vedomia

 • zvýšená svalová slabosť v spojitosti s nadmerným hromadením sekrétov v prieduškách a bronchospazmus môže viesť k životu ohrozujúcej obštrukcii dýchacích ciest.


Ak spozorujete niektoré z vyššie uvedených stavov, kontaktujte lekára, lebo môžete potrebovať lekársku starostlivosť.


Ak zabudnete užiť Galantagammu

Ak zabudnete užiť dávku Galantagammy, počkajte, kým nie je čas na ďalšiu dávku a pokračujte v liečbe tak, ako vám to predpísal lekár. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak zabudnete užiť viac ako jednu dávku, prosím povedzte to svojmu lekárovi.


Ak prestanete užívať Galantagammu

Skôr, ako si želáte ukončiť vašu liečbu, poraďte sa s vaším lekárom. Neprerušujte svojvoľne užívanie tohto lieku, pretože to môže ohroziť úspech liečby.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Prestaňte užívať liek a ihneď vyhľadajte lekára, ak spozorujete:

 • ťažkosti so srdcom vrátane zmien srdcového rytmu (pomalý alebo nepravidelný rytmus srdca)

 • palpitácie (búšenie srdca)

 • stavy ako prechodná strata vedomia


Vedľajšie účinky zahŕňajú:


Veľmi časté vedľajšie účinky (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb) zahŕňajú:

 • pocit nevoľnosti (nutkanie na vracanie) a/alebo vracanie.


Ak sa tieto vedľajšie účinky vyskytnú, objavujú sa najmä na začiatku liečby alebo po zvýšení dávky. Postupne, ako sa organizmus prispôsobuje liečbe, obyčajne ustupujú a spravidla netrvajú dlhšie ako niekoľko dní. Ak pociťujete tieto účinky, váš lekár vám môže odporučiť, aby ste pili viac tekutín, a v prípade potreby predpíše liek proti nevoľnosti.


Časté vedľajšie účinky (môžu postihovať až 1 z 10 osôb) zahŕňajú:

 • úbytok telesnej hmotnosti

 • strata chuti do jedla

 • znížená chuť do jedla

 • pomalý rytmus srdca

 • pocit mdlôb

 • závraty

 • tras

 • bolesti hlavy

 • ospanlivosť

 • nezvyčajná únava

 • bolesť žalúdka alebo žalúdočné ťažkosti

 • hnačka

 • tráviace ťažkosti

 • zvýšené potenie

 • svalové kŕče

 • pády

 • vysoký krvný tlak

 • pocit slabosti

 • celkový pocit nepohody

 • videnie, cítenie alebo počutie vecí, ktoré nie sú skutočné (halucinácie)

 • pocit smútku (depresia).


Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihovať až 1 zo 100 osôb) zahŕňajú:

 • zvýšená hladina pečeňových enzýmov v krvi (výsledky laboratórnych testov, ktoré udávajú ako dobre pracuje vaša pečeň)

 • prípadné vynechanie úderu srdca

 • poruchy mechanizmu vedenia impulzov v srdci

 • pocit nezvyčajných úderov srdca (palpitácie)

 • štípanie, pichanie alebo znecitlivenie kože

 • zmeny vnímania chuti

 • nadmerná ospanlivosť

 • rozmazané videnie

 • zvonenie alebo bzučanie v ušiach (tinitus)

 • pocit napínania (nutkanie) na vracanie

 • svalová slabosť

 • nadmerná strata vody v tele

 • nízky tlak krvi

 • začervenanie tváre.


Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať až 1 z 1 000 osôb) zahŕňajú:

 • zápal pečene (hepatitída).


Niektoré z týchto príznakov môžu byť vyvolané základným ochorením. Avšak, aby ste si boli istý, vždy kontaktujte svojho lekára, pretože môžete potrebovať lekársku starostlivosť.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Galantagammu


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri a škatuli po EXP.Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Galantagamma obsahuje


Liečivo je galantamín.


Každá 8 mg kapsula obsahuje 8 mg galantamínu (ako hydrobromid).


Každá 16 mg kapsula obsahuje 16 mg galantamínu (ako hydrobromid).


Každá 24 mg kapsula obsahuje 24 mg galantamínu (ako hydrobromid).


Ďalšie zložky sú:

mikrokryštalická celulóza, povidón K30, glycerolbehenát, magnéziumstearát, hypromelóza, makrogol 400, makrogol 8000, mastenec, želatína, oxid titaničitý (E 171), červený oxid železitý (172) (16 mg, 24 mg), žltý oxid železitý (172) (24 mg).


Ako vyzerá Galantagamma a obsah balenia

Galantagamma 8 mg

Biele, nepriehľadné, veľkosti 4 tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním obsahujúce 2 biele až šedobiele minitablety.


Balenie po 28, 30, 56, 84 alebo 112 tvrdých kapsúl s predĺženým uvoľňovaním.


Galantagamma 16 mg

Ružové, nepriehľadné, veľkosti 2 tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním obsahujúce 4 biele až šedobiele minitablety.


Balenie po 28, 30, 56, 84 alebo 112 tvrdých kapsúl s predĺženým uvoľňovaním.


Galantagamma 24 mg

Karamelovo sfarbené, nepriehľadné, veľkosti 0 tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním obsahujúce 6 bielych až šedobielych minitabliet.


Balenie po 28, 30, 56, 84 alebo 112 tvrdých kapsúl s predĺženým uvoľňovaním.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG,

Calwerstrasse 7, 710 34, Böblingen, Nemecko


Výrobca:

Medis International a.s.

Karlovo námestí 319/3, 120 00 Praha 2, Česká republika


Wörwag Pharma GmbH & Co. KG,

Calwerstrasse 7, 710 34, Böblingen, Nemecko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 11/2014.


7


Galantagamma 8 mg

Súhrn údajov o liekuSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Galantagamma 8 mg, tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním

Galantagamma 16 mg, tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním

Galantagamma 24 mg, tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá 8 mg kapsula obsahuje 8 mg galantamínu (ako hydrobromid).

Každá 16 mg kapsula obsahuje 16 mg galantamínu (ako hydrobromid).

Každá 24 mg kapsula obsahuje 24 mg galantamínu (ako hydrobromid).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tvrdá kapsula s predĺženým uvoľňovaním

8 mg: biele nepriehľadné, veľkosti “4” tvrdé želatínové kapsuly. Kapsuly sú naplnené 2 bielymi až šedobielymi filmom obalenými minitabletami, každá po 4 mg.

16 mg: ružové nepriehľadné, veľkosti “2” tvrdé želatínové kapsuly. Kapsuly sú naplnené 4 bielymi až šedobielymi filmom obalenými minitabletami, každá po 4 mg.

24 mg: karamelové nepriehľadné, veľkosti “0” tvrdé želatínové kapsuly. Kapsuly sú naplnené 6 bielymi až šedobielymi filmom obalenými minitabletami, každá po 4 mg.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


 1. Galantagamma je indikovaná na symptomatickú liečbu miernej až stredne ťažkej demencie Alzheimerovho typu.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dospelí/starší pacienti


Pred začiatkom liečby

Diagnóza demencie pravdepodobne Alzheimerovho typu má byť adekvátne potvrdená podľa súčasných klinických odporúčaní (pozri časť 4.4).


Počiatočná dávka

Odporúčaná počiatočná dávka je 8 mg/deň počas 4 týždňov.


Udržiavacia dávka

- Znášanlivosť a dávka galantamínu má byť pravidelne prehodnocovaná, najlepšie v priebehu troch mesiacov po začatí liečby. Potom sa má klinický prínos galantamínu a pacientova znášanlivosť liečby prehodnocovať pravidelne podľa súčasných klinických odporúčaní. V udržiavacej liečbe sa môže pokračovať tak dlho, ako bude terapeutický prínos priaznivý a ako bude pacient znášať liečbu galantamínom. Prerušenie liečby galantamínom sa má zvážiť vtedy, keď už viac nebude prítomný preukázateľný terapeutický prínos alebo ak pacient nebude znášať liečbu.

- Počiatočná udržiavacia dávka je 16 mg/deň a pacient má užívať udržiavaciu dávku 16 mg/deň počas najmenej 4 týždňov.

- Zvýšenie na udržiavaciu dávku 24 mg/deň sa má zvážiť individuálne po náležitom vyšetrení zahŕňajúcom hodnotenie klinického prínosu a znášanlivosti.

- U jednotlivých pacientov, ktorí nevykazujú zvýšenú odpoveď na liečbu alebo neznášajú dávku 24 mg/deň, sa má zvážiť zníženie dávky na 16 mg/deň.

- Po náhlom prerušení liečby nedochádza k tzv. „rebound“ efektu (napr. v rámci prípravy na chirurgický zákrok).


Prechod na Galantagammu kapsuly s predĺženým uvoľňovaním z liečby tabletami galantamínu alebo perorálnym roztokom


Odporúča sa podávať pacientom rovnakú celkovú dennú dávku galantamínu. Pacienti, ktorí prechádzajú na schému s dávkou podávanou jedenkrát denne, majú užiť svoju poslednú dávku tabliet alebo perorálneho roztoku galantamínu večer a začať užívať Galantagammu kapsuly s predĺženým uvoľňovaním jedenkrát denne nasledujúce ráno.


Porucha funkcie pečene a obličiek


U pacientov so stredne ťažkou až ťažkou poruchou funkcie pečene alebo obličiek môžu byť plazmatické hladiny galantamínu zvýšené. U pacientov so stredne ťažkou poruchou funkcie pečene sa na základe farmakokinetického modelovania odporúča začať liečbu 8 mg kapsulou s predĺženým uvoľňovaním užívanou jedenkrát denne každý druhý deň, a to najlepšie ráno, počas jedného týždňa. Potom pacienti majú pokračovať dávkou 8 mg jedenkrát denne počas štyroch týždňov. U týchto pacientov nemá denná dávka prekročiť 16 mg. U pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene (Childovo‑Pughovo skóre vyššie ako 9) je použitie galantamínu kontraindikované (pozri časť 4.3). U pacientov s miernou poruchou funkcie pečene úprava dávky nie je potrebná.


U pacientov s hodnotou klírensu kreatinínu vyššou ako 9 ml/min úprava dávky nie je potrebná. U pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek (hodnota klírensu kreatinínu nižšia ako 9 ml/min) je použitie galantamínu kontraindikované (pozri časť 4.3).


Súbežná liečba


U pacientov liečených silnými inhibítormi CYP2D6 alebo CYP3A4 sa môže zvážiť zníženie dávky (pozri časť 4.5).


Deti a dospievajúci


Galantamín sa neodporúča podávať deťom do 17 roku, keďže bezpečnosť a účinnosť nebola stanovená. Nie sú dostupné údaje.


Spôsob podávania


Galantagamma kapsuly s predĺženým uvoľňovaním sa má podávať jedenkrát denne ráno, najlepšie s jedlom. Kapsuly sa majú prehltnúť vcelku a zapiť tekutinou. Kapsuly sa nesmú žuvať ani drviť.

Počas liečby je potrebné zabezpečiť dostatočný príjem tekutín (pozri časť 4.8).


 1. Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Vzhľadom na to, že nie sú k dispozícii žiadne údaje o použití galantamínu u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene (Childovo-Pughovo skóre vyššie ako 9) a ťažkou poruchou funkcie obličiek (hodnota klírensu kreatinínu nižšia ako 9 ml/min), galantamín je u týchto skupín pacientov kontraindikovaný. Galantamín je kontraindikovaný u pacientov, ktorí majú závažnú poruchu funkcie obličiek a zároveň aj závažnú poruchu funkcie pečene.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Galantamín je určený pre pacienta s miernou až stredne ťažkou demenciou Alzheimerovho typu. U pacientov s inými typmi demencie alebo s inými typmi poruchy pamäti sa prínos galantamínu nepreukázal. V 2 klinických štúdiách trvajúcich dva roky, ktoré sa uskutočnili u jedincov s takzvanou miernou kognitívnou poruchou (mierne typy poruchy pamäti nespĺňajúce kritériá pre Alzheimerovu demenciu), sa nepreukázal prínos liečby galantamínom v spomalení úpadku kognitívnych funkcií ani v obmedzení premeny klinického stavu na demenciu. Miera mortality v skupine s galantamínom bola významne vyššia ako v skupine s placebom, 14/1026 (1,4 %) pacientov liečených galantamínom a 3/1022 (0,3 %) pacientov liečených placebom. Úmrtie bolo spôsobené rôznymi príčinami. Približne polovica úmrtí v skupine s galantamínom sa zdala byť dôsledkom rôznych cievnych príčin (infarkt myokardu, mŕtvica a náhle úmrtie). Význam tohto zistenia pre liečbu pacientov s Alzheimerovou demenciou nie je známy. Pokiaľ ide o Alzheimerovu demenciu, uskutočnili sa placebom kontrolované štúdie trvajúce len 6 mesiacov. V týchto štúdiách sa v skupinách s galantamínom nepozorovala zvýšená mortalita.


Diagnózu Alzheimerovej demencie má stanoviť skúsený lekár podľa súčasných odporúčaní. Liečba galantamínom má prebiehať pod dohľadom lekára a má sa začať len vtedy, ak je k dispozícii ošetrovateľ, ktorý bude u pacienta pravidelne kontrolovať užívanie lieku.


U pacientov s Alzheimerovou chorobou dochádza k zníženiu telesnej hmotnosti. U týchto pacientov je liečba inhibítormi cholínesterázy, vrátane galantamínu, spojená so znížením telesnej hmotnosti. Počas liečby sa má sledovať pacientova telesná hmotnosť.


Podobne ako pri iných cholinomimetikách, galantamín sa má podávať opatrne pri nasledujúcich ochoreniach:


Poruchy srdca a srdcovej činnosti


Kvôli svojmu farmakologickému účinku môžu mať cholinomimetiká vagotonické účinky na srdcovú frekvenciu (môžu spôsobiť napr. bradykardiu). Potenciál pre tento účinok môže byť obzvlášť závažný u pacientov so „syndrómom chorého sínusového uzla“ alebo inými poruchami supraventrikulárneho srdcového vedenia alebo u pacientov súbežne užívajúcich lieky, ktoré významne znižujú srdcovú frekvenciu, ako sú digoxín a betablokátory alebo u pacientov s nekorigovanou poruchou elektrolytov (napr. hyperkaliémiou, hypokaliémiou).

Z tohto dôvodu je potrebná opatrnosť pri podávaní galantamínu pacientom s kardiovaskulárnymi ochoreniami, napr. pacientom v bezprostrednom stave po infarkte myokardu, pacientom s novovzniknutou fibriláciou predsiení, so srdcovou blokádou druhého alebo vyššieho stupňa, nestabilnou angínou pectoris, alebo kongestívnym srdcovým zlyhaním, hlavne NYHA triedy III ‑ IV.


V súhrnnej analýze placebom kontrolovaných štúdií bola u pacientov s Alzheimerovou demenciou liečených galantamínom pozorovaná zvýšená incidencia niektorých kardiovaskulárnych nežiaducich udalostí (pozri časť 4.8).

Poruchy gastrointestinálneho traktu


Pacienti vystavení zvýšenému riziku vzniku peptických vredov, napr. pacienti s vredovou chorobou v anamnéze alebo pacienti predisponovaní k takýmto ochoreniam,vrátane pacientov, ktorí súbežne užívajú nesteroidné protizápalové lieky (NSAID), majú byť sledovaní kvôli príznakom takýchto ochorení. Použitie galantamínu sa neodporúča u pacientov s gastrointestinálnou obštrukciou alebo ktorí sa zotavujú po chirurgickom zákroku v oblasti gastrointestinálneho traktu.


Poruchy nervového systému


Hoci sa predpokladá, že cholinomimetiká môžu spôsobovať záchvaty, záchvatová aktivita môže byť taktiež prejavom Alzheimerovej choroby. V zriedkavých prípadoch môže zvýšený cholinergný tonus zhoršiť príznaky Parkinsonizmu.

V súhrnnej analýze placebom kontrolovaných štúdií boli u pacientov s Alzheimerovou demenciou liečených galantamínom pozorované menej časté cerebrovaskulárne príhody (pozri časť 4.8 Nežiaduce účinky). Toto sa musí vziať do úvahy pri podávaní galantamínu pacientom s cerebrovaskulárnym ochorením.


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína


Cholinomimetiká sa majú predpisovať opatrne pacientom s ťažkou astmou alebo obštrukčnou chorobou pľúc v anamnéze alebo s aktívnymi pľúcnymi infekciami (napr. s pneumóniou).


Poruchy obličiek a močových ciest


Použitie galantamínu sa neodporúča u pacientov s prekážkou v odtoku moču alebo ktorí sa zotavujú po operácii močového mechúra.


Chirurgické a liečebné postupy


Galantamín ako cholinomimetikum počas anestézie pravdepodobne zosilní účinok svalových relaxancií sukcinylcholínového typu,najmä v prípadoch deficitu pseudocholínesterázy.


 1. Liekové a iné interakcie


Farmakodynamické interakcie


Kvôli svojmu mechanizmu účinku sa galantamín nemá podávať súbežne s inými cholinomimetikami (ako sú ambenónium, donepezil, neostigmín, pyridostigmín, rivastigmín alebo systémovo podávaný pilokarpín). Galantamín má schopnosť antagonizovať účinok anticholinergík. Ak sa liečba anticholinergickými látkami, napríklad atropínom, náhle ukončí, existuje možné riziko zosilnenia účinku galantamínu. Ako sa očakáva u cholinomimetík, možná je farmakodynamická interakcia s liekmi, ktoré významne znižujú srdcovú frekvenciu, akými sú digoxín, betablokátory,niektoré blokátory kalcia a amiodarón. Opatrnosť je potrebná aj pri podávaní liekov s potenciálom vyvolať torsades de pointes. V takých prípadoch sa má zvážiť vyšetrenie EKG.


Galantamín ako cholinomimetikum počas anestézie pravdepodobne zosilní účinok svalových relaxancií sukcinylcholínového typu, najmäv prípadoch deficitu pseudocholínesterázy.


Farmakokinetické interakcie


Na vylučovaní galantamínu sa podieľajú viaceré metabolické cesty a renálna exkrécia. Možnosť klinicky závažných interakcií je nízka. Výskyt významných interakcií však môže byť v jednotlivých prípadoch klinicky závažný.


Súbežné podávanie s jedlom spomaľuje rýchlosť absorpcie galantamínu, ale neovplyvňuje rozsah absorpcie. Odporúča sa užívať galantamín spolu s jedlom, aby sa minimalizovali cholinergné nežiaduce účinky.


Iné lieky, ktoré ovplyvňujú metabolizmus galantamínu


Formálne interakčné štúdie preukázali zvýšenie biologickej dostupnosti galantamínu približne o 40 % počas súbežného podávania paroxetínu (silný inhibítor CYP2D6) a o 30 % počas súbežnej liečby ketokonazolom (inhibítor CYP3A4) a o 12 % počas súbežnej liečby erytromycínom (inhibítor CYP3A4). Na začiatku liečby silnými inhibítormi CYP2D6 (napr. chinidín, paroxetín alebo fluoxetín) alebo CYP3A4 (napr. ketokonazol alebo ritonavir) sa preto u pacientov môžu častejšie vyskytovať cholinergné nežiaduce reakcie, hlavne nauzea a vracanie. Za týchto okolností sa podľa znášanlivosti môže zvážiť zníženie udržiavacej dávky galantamínu (pozri časť 4.2).


Memantín, antagonista N-metyl-D-aspartátového (NMDA) receptora, podávaný 2 dni v dávke 10 mg jedenkrát denne a následne 12 dní v dávke 10 mg dvakrát denne, nemal žiaden vplyv na farmakokinetiku galantamínu (vo forme kapsúl s predĺženým uvoľňovaním v dávke 16 mg jedenkrát denne) v rovnovážnom stave.


Účinok galantamínu na metabolizmus iných liekov


Terapeutické dávky galantamínu 24 mg/denne nemali žiadny vplyv na kinetiku digoxínu, hoci môžu nastať farmakodynamické interakcie (pozri aj farmakodynamické interakcie).


Terapeutické dávky galantamínu 24 mg/denne nemali žiadny vplyv na kinetiku a protrombínový čas warfarínu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita


Nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje o gravidných ženách vystavených účinku galantamínu. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Pri predpisovaní lieku gravidným ženám je potrebná opatrnosť.


Laktácia


Nie je známe, či sa galantamín vylučuje do ľudského materského mlieka a neuskutočnili sa žiadne štúdie u dojčiacich žien. Preto ženy liečené galantamínom preto nemajú dojčiť.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Galantamín má malý alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Príznaky zahŕňajú závrat a somnolenciu, ktoré sa vyskytujú hlavne v priebehu prvých týždňov po začatí liečby.


4.8 Nežiaduce účinky


Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie na liek boli nauzea a vracanie. Vyskytovali sa hlavne počas obdobia titrácie dávky, trvali vo väčšine prípadov kratšie ako týždeň a u väčšiny pacientov sa vyskytli len raz. V týchto prípadoch môže byť užitočné užívanie antiemetík a zabezpečenie dostatočného príjmu tekutín.


V randomizovanej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej klinickej štúdii bol bezpečnostný profil liečby galantamínom vo forme kapsúl s predĺženým uvoľňovaním podávaných jedenkrát denne z hľadiska frekvencie výskytu a charakteru nežiaducich účinkov podobný ako pri liečbe galantamínom vo forme tabliet.


Odhadovaná frekvencia výskytu: veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1000) a veľmi zriedkavé (< 1/10 000).


Trieda orgánových systémov

Nežiaduce liekové reakcie

Frekvencia

Veľmi časté

Časté

Menej časté

Zriedkavé

Veľmi zriedkavé

Poruchy metabolizmu a výživy


Znížená chuť do jedla;

Anorexia

DehydratáciaPsychické poruchy


Halucinácie;

Depresia

Zrakové halucinácie;

Sluchové halucináciePoruchy nervového systému


Synkopa;

Závrat; Tremor;

Bolesť hlavy;

Somnolencia;

Letargia

Parestézia;

Dysgeúzia;

HypersomniaPoruchy okaRozmazané videniePoruchy ucha a labyrintuTinitusPoruchy srdca a srdcovej činnosti


Bradykardia

Supraventri-kulárne extra-systoly;

Atrioventriku-lárna blokáda prvého stupňa;

Sínusová bradykardia;

PalpitáciePoruchy ciev


Hypertenzia

Hypotenzia;

Návaly tepla
Poruchy gastrointesti-nálneho traktu

Vracanie;

Nauzea

Bolesť brucha;

Bolesť v hornej časti brucha;

Hnačka;

Dyspepsia;

Žalúdočný dyskomfort;

Brušný dyskomfort

Napínanie na vracaniePoruchy pečene a žlčových ciest
Hepatitída


Poruchy kože a podkožného tkaniva


Hyperhydróza
Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva


Svalové kŕče

Svalová slabosťCelkové poruchy a reakcie v mieste podania


Únava; Asténia; Nevoľnosť
Laboratórne a funkčné vyšetrenia


Zníženie telesnej hmotnosti

Zvýšené hladiny pečeňových enzýmovÚrazy, otravy a komplikácie liečebného postupu


Pády

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie

Príznaky


Predpokladá sa, že prejavy a príznaky významného predávkovania galantamínom sú podobné prejavom a príznakom predávkovania inými cholinomimetikami. Tieto účinky obvykle postihujú centrálny nervový systém, parasympatický nervový systém a neuromuskulárne spojenie. Okrem svalovej slabosti alebo fascikulácie môžu vzniknúť aj niektoré alebo všetky prejavy cholinergnej krízy: ťažká nauzea, vracanie, kŕče v gastrointestinálnej oblasti, slinenie, slzenie, pomočenie, defekácia, potenie, bradykardia, hypotenzia, kolaps a kŕče. Zvýšená svalová slabosť spolu s tracheálnou hypersekréciou a bronchospazmom môže viesť k ohrozeniu dýchania.


V postmarketingovom období boli v súvislosti s neúmyselným predávkovaním galantamínom hlásené prípady torsades de pointes, predĺženia QT intervalu, bradykardie, ventrikulárnej tachykardie a krátkej straty vedomia. V jednom prípade, v ktorom bola známa dávka, bolo požitých osem 4 mg tabliet (celkovo 32 mg) galantamínu v jeden deň.


Dva ďalšie prípady náhodného požitia 32 mg lieku (nauzea, vracanie a suchosť v ústach; nauzea, vracanie a bolesť pod hrudnou kosťou) a jeden prípad požitia 40 mg lieku (vracanie) si vyžiadali krátkodobú hospitalizáciu kvôli pozorovaniu do úplného zotavenia. Jeden pacient s dvojročnou anamnézou výskytu halucinácií, ktorému lekár predpísal dávku 24 mg/deň, omylom užíval počas 34 dní dávku 24 mg dvakrát denne, čo spôsobilo vznik halucinácií vyžadujúcich hospitalizáciu. U ďalšieho pacienta, ktorému lekár predpísal dávku 16 mg/deň vo forme perorálneho roztoku, a ktorý neúmyselne užil 160 mg (40 ml), sa vyskytlo potenie, vracanie, bradykardia a po hodine od užitia stav blízky synkope, ktorý si vyžiadal hospitalizáciu. Príznaky u tohto pacienta ustúpili v priebehu 24 hodín.


Liečba


Tak ako v každom prípade predávkovania, majú sa vykonať všeobecné podporné opatrenia. V závažných prípadoch sa ako všeobecné antidotum pre cholinomimetiká môžu použiť anticholinergiká ako je atropín. Odporúča sa počiatočná dávka 0,5 až 1,0 mg i.v. s následnými dávkami podľa klinickej odpovede.


Vzhľadom na to, že stratégie liečby predávkovania sa kontinuálne vyvíjajú, odporúča sa kontaktovať toxikologické informačné centrum za účelom zistenia najnovších odporúčaní pre liečbu predávkovania.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Psychoanaleptiká, Liečivá proti demencii, Anticholínesterázy

ATC kód: N06DA04


Galantamín, terciárny alkaloid, je selektívny, kompetitívny a reverzibilný inhibítor acetylcholínesterázy. Galantamín okrem toho zvyšuje vlastný účinok acetylcholínu na nikotínových receptoroch, pravdepodobne prostredníctvom väzby na alosterické miesto receptora. V dôsledku toho je u pacientov s demenciou Alzheimerovho typu možné dosiahnuť zvýšenú aktivitu cholinergného systému spojenú so zlepšenou kognitívnou funkciou.


Klinické štúdie


Galantamín bol pôvodne vyvinutý v liekovej forme tabliet s okamžitým uvoľňovaním určených na podávanie dvakrát denne. Dávky galantamínu účinné v týchto placebom kontrolovaných klinických štúdiách trvajúcich 5 až 6 mesiacov boli 16, 24 a 32 mg/deň. Stanovilo sa, že z týchto dávok mali najlepší pomer medzi prínosom a rizikom dávky 16 mg/deň a 24 mg/deň a sú to odporúčané udržiavacie dávky. Účinnosť galantamínu bola preukázaná pomocou výsledkov hodnotení zameraných na tri hlavné komplexy príznakov ochorenia a pomocou globálnej škály: ADAS-cog/11 (hodnotenie kognitívnej výkonnosti), DAD a ADCS-ADL dotazník (hodnotenie základných a inštrumentálnych aktivít každodenného života), Neuropsychiatrický dotazník (škála hodnotiaca poruchy správania) a CIBIC‑plus (globálne hodnotenie nezávislým lekárom na základe klinického rozhovoru s pacientom a ošetrovateľom).


Kombinovaná analýza osôb odpovedajúcich na liečbu založená na zlepšení najmenej o 4 body v ADAS-cog/11 v porovnaní s východiskovým stavom a na nezmenenom + zlepšenom skóre v CIBIC‑plus (1-4) a nezmenenom + zlepšenom skóre v DAD/ADL. Pozri tabuľku nižšie.


Zlepšenie najmenej o 4 body od východiskového stavu v ADAS-cog/11 a nezmenené + zlepšené skóre v CIBIC-plus

Liečba

Zmena v DAD ≥0

GAL-USA-1 a GAL-INT-1 (6. mesiac)

Zmena v ADCS/ADL dotazníku ≥0

GAL-USA-10 (5. mesiac)

n

počet (%) pacientov odpovedajú-cich na liečbu

Porovnanie s placebom

n

počet (%) pacientov odpovedajú-cich na liečbu

Porovnanie s placebom

Roz-diel (95% CI)

p‑hodnota*

Roz-diel (95% CI)

p‑hodnota*

Klasická analýza ITT**

Placebo

422

21 (5,0)

-

-

273

18 (6,6)

-

-

Gal 16

mg/deň

-

-

-

-

266

39 (14,7)

8,1
(3,13)

0,003

Gal 24

mg/deň

424

60 (14,2)

9,2
(5,13)

<0,001

262

40 (15,3)

8,7
(3,14)

0,002

Tradičná analýza LOCF***

Placebo

412

23 (5,6)

-

-

261

17 (6,5)

-

-

Gal 16

mg/deň

-

-

-

-

253

36 (14,2)

7,7
(2,13)

0,005

Gal 24

mg/deň

399

58 (14,5)

8,9
(5, 13)

<0,001

253

40 (15,8)

9,3
(4,15)

0,001

* CMH test rozdielu oproti placebu.

** ITT: analýza všetkých randomizovaných pacientov (Intent To Treat)

*** LOCF: „Last Observation Carried Forward“, t.j. analýza, ktorá používa posledné hodnotenie v štúdii bez ohľadu na to, kedy bolo vykonané


Účinnosť galantamínu vo forme kapsúl s predĺženým uvoľňovaním sa sledovala v randomizovanej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdii, GAL‑INT‑10, v ktorej sa dávka zvyšovala v 4‑týždňovom intervale, využívala sa schéma s flexibilnou dávkou 16 alebo 24 mg/deň počas liečby trvajúcej 6 mesiacov. Do štúdie bola ako pozitívna kontrola pridaná skupina užívajúca galantamín vo forme tabliet s okamžitým uvoľňovaním (Gal‑IR). Účinnosť sa hodnotila pomocou skóre ADAS‑cog/11 a skóre CIBIC‑plus ako kombinovaných primárnych kritérií účinnosti a skóre ADCS‑ADL a skóre NPI ako sekundárnych cieľových ukazovateľov. Pri užívaní galantamínu vo forme kapsúl s predĺženým uvoľňovaním (Gal‑PR) sa preukázalo štatisticky významné zlepšenie v skóre ADAS‑cog/11 v porovnaní s placebom, ale z hľadiska skóre CIBIC‑plus sa v porovnaní s placebom nezistili štatistické rozdiely. Výsledky skóre ADCS‑ADL boli štatisticky významne lepšie v porovnaní s placebom v 26. týždni liečby.


Kombinovaná analýza osôb odpovedajúcich na liečbu v 26. týždni, založená na zlepšení najmenej o 4 body v ADAS‑cog/11 v porovnaní s východiskovým stavom a na nezmenenom + zlepšenom celkovom skóre ADL (≥0) a na nezhoršenom skóre v CIBIC‑plus (1‑4). Pozri tabuľku nižšie.


GAL‑INT‑10

Placebo

Gal-IR*

Gal-PR**

p‑hodnota

(Gal-PR** oproti placebu)


(n = 245)

(n = 225)

(n = 238)


Kombinovaná odpoveď: n (%)

20 (8,2)

43 (19,1)

38 (16,0)

0,008

* Tablety s okamžitým uvoľňovaním

** Kapsuly s predĺženým uvoľňovaním


Výsledky 26-týždňovej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdie, do ktorej boli zaradení pacienti s cievnou demenciou a pacienti s Alzheimerovou chorobou a sprievodným cerebrovaskulárnym ochorením („zmiešaná demencia“) svedčia o tom, že účinok galantamínu na symptómy je zachovaný u pacientov s Alzheimerovou chorobou a sprievodným cerebrovaskulárnym ochorením (pozri časť 4.4, Poruchy nervového systému). V post-hoc analýze podskupín nebol v podskupine so samotnou cievnou demenciou pozorovaný štatisticky významný účinok.


V druhej 26-týždňovej, placebom kontrolovanej štúdii u pacientov s pravdepodobnou cievnou demenciou sa nepreukázal klinický prínos liečby galantamínom.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Galantamín je alkalická zlúčenina s jednou ionizačnou konštantou (pKa 8,2). Je mierne lipofilný a má rozdeľovací koeficient (Log P) v systéme n-oktanol/tlmivý roztok (pH 12) 1,09. Rozpustnosť vo vode (pH 6) je 31 mg/ml. Galantamín má tri chirálne centrá. S, R, S-forma sa vyskytuje prirodzene. Galantamín sa čiastočne metabolizuje prostredníctvom rôznych cytochrómov, hlavne CYP2D6 a CYP3A4. Dokázalo sa, že niektoré metabolity vytvorené počas degradácie galantamínu sú aktívne in vitro, ale in vivo nie sú významné.


Všeobecné charakteristické vlastnosti galantamínu


Absorpcia

Absolútna biologická dostupnosť galantamínu je vysoká, 88,5 ± 5,4 %. Z hľadiska hodnôt AUC24ha Cminsú kapsuly s predĺženým uvoľňovaním galantamínu biologicky ekvivalentné tabletám s okamžitým uvoľňovaním podávaným dvakrát denne. Hodnota Cmaxsa dosiahne po 4,4 hodinách a je približne o 24 % nižšia ako pri tablete. Jedlo nemá pri kapsulách s predĺženým uvoľňovaním významný vplyv na AUC. Po podaní kapsuly po jedle sa hodnota Cmaxzvýšila približne o 12 % a Tmaxsa predĺžil približne o 30 minút. Tieto zmeny však pravdepodobne nie sú klinicky významné.


Distribúcia

Priemerný distribučný objem je 175 l. Väzba na plazmatické bielkoviny je nízka, 18 %.


Metabolizmus

Až 75 % podanej dávky galantamínu sa vylučuje metabolizáciou. In vitro štúdie svedčia o tom, že CYP2D6 sa podieľa na tvorbe O-desmetylgalantamínu a CYP3A4 sa podieľa na tvorbe N‑oxid‑galantamínu. Hladina celkovej rádioaktivity vylúčenej v moči a stolici nebola rozdielna medzi slabými a silnými metabolizátormi CYP2D6. V plazme získanej od slabých a silných metabolizátorov predstavoval nezmenený galantamín a jeho glukuronid hlavný zdroj rádioaktivity vzorky. V plazme získanej od slabých a silných metabolizátorov po jednorazovej dávke nebolo možné detegovať žiadny z aktívnych metabolitov galantamínu (norgalantamín, O‑desmetylgalantamín a O‑desmetyl‑norgalantamín) v nekonjugovanej forme. Norgalantamín bol detegovateľný v plazme získanej od pacientov po opakovanom podávaní, ale nepredstavoval viac ako 10 % hladín galantamínu. In vitroštúdie svedčili o tom, že inhibičný potenciál galantamínu voči hlavným formám ľudského cytochrómu P450 je veľmi nízky.


Eliminácia

Plazmatická koncentrácia galantamínu klesá biexponenciálne s terminálnym polčasom približne 8‑10 hodín u zdravých jedincov. Typický perorálny klírens v cieľovej populácii je približne 200 ml/min s 30 % interindividuálnou variabilitou zistenou v populačnej analýze tabliet s okamžitým uvoľňovaním. Po siedmich dňoch po podaní jednorazovej perorálnej dávky 4 mg ³H-galantamínu sa 90 – 97 % izotopom značenej látky zistilo v moči a 2,2 ‑ 6,3 % v stolici. Po i.v. infúzii a perorálnom podaní sa 18 – 22 % dávky vylúčilo močom vo forme nezmeneného galantamínu v priebehu 24 hodín, s renálnym klírensom 68,4 ± 22,0 ml/min, čo predstavuje 20 – 25 % celkového plazmatického klírensu.


Vzťah medzi dávkou a linearitou

Farmakokinetika galantamínu vo forme kapsúl s predĺženým uvoľňovaním je úmerná dávke v sledovanom rozmedzí dávky 8 mg až 24 mg podávanej jedenkrát denne vo vekovej skupine starších a mladých pacientov.


Charakteristické vlastnosti u pacientov


Údaje z klinických štúdií u pacientov svedčia o tom, že plazmatické koncentrácie galantamínu u pacientov s Alzheimerovou chorobou sú o 30 % až 40 % vyššie ako u zdravých mladých jedincov, najmä z dôvodu pokročilého veku a zníženej funkcie obličiek. Podľa populačnej farmakokinetickej analýzy je klírens u žien o 20 % nižší ako u mužov. Klírens galantamínu u slabých metabolizátorov CYP2D6 je približne o 25 % nižší ako u silných metabolizátorov, ale v populácii sa nezistila žiadna bimodalita. Z tohto dôvodu sa v celkovej populácii metabolický stav pacienta nepovažuje za klinicky významný.


Farmakokinetika galantamínu u jedincov s miernou poruchou funkcie pečene (Childovo-Pughovo skóre 5 až 6) bola porovnateľná s farmakokinetikou galantamínu u zdravých jedincov. U pacientov so stredne ťažkou poruchou funkcie pečene (Childovo-Pughovo skóre 7 až 9) bola hodnota AUC a polčasu galantamínu zvýšená približne o 30 % (pozri časť 4.2).


V štúdii s jedincami s poruchou funkcie obličiek sa zistilo, že vylučovanie galantamínu sa znižuje so znižujúcim sa klírensom kreatinínu. V porovnaní s pacientmi s Alzheimerovou chorobou nie sú maximálne a minimálne („trough“) plazmatické koncentrácie zvýšené u pacientov s klírensom kreatinínu ≥9 ml/min. Z tohto dôvodu sa neočakáva zvýšený výskyt nežiaducich udalostí a nie je potrebná úprava dávkovania (pozri časť 4.2).


Vzťah medzi farmakokinetikou a farmakodynamikou


Vo veľkých štúdiách fázy III s dávkovacou schémou s 12 mg a 16 mg dvakrát denne sa nepozorovala žiadna zjavná korelácia medzi priemernými plazmatickými koncentráciami a parametrami účinnosti (t.j. zmena v ADAS-cog/11 a CIBIC-plus v 6. mesiaci).


Plazmatické koncentrácie u pacientov so synkopami boli v rovnakom rozmedzí ako u iných pacientov, ktorí užívali rovnakú dávku.

Dokázalo sa, že výskyt nauzey koreluje s vyššími maximálnymi plazmatickými koncentráciami (pozri časť 4.5).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity a karcinogénneho potenciálu neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


Štúdie reprodukčnej toxicity preukázali malé oneskorenie vývoja potkanov a králikov, a to pri dávkach, ktoré sú pod prahovou hodnotou toxicity u gravidných samíc.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Obsah kapsuly

Mikrokryštalická celulóza

Povidón K30

Glycerolbehenát

Magnéziumstearát

Hypromelóza

Makrogol 400

Makrogol 8000

Mastenec


Kapsuly

Želatína

Oxid titaničitý (E171)

Červený oxid železitý (E 172) (16 mg, 24 mg)

Žltý oxid železitý (E 172) (24 mg)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Al/PVC/PE/PVdC blistre

Dostupné veľkosti balenia:

8 mg: balenie po 28, 30, 56, 84 alebo 112 kapsúl s predĺženým uvoľňovaním

16 mg: balenie po 28, 30, 56, 84 alebo 112 kapsúl s predĺženým uvoľňovaním

24 mg: balenie po 28, 30, 56, 84 alebo 112kapsúl s predĺženým uvoľňovaním


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Wörwag Pharma GmbH & Co. KG

Calwer Str. 7, 71034 Böblingen, Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


8 mg: 06/0388/12-S

16 mg: 06/0389/12-S

24 mg: 06/0390/12-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 20.08.2012


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


November 2014


13

Galantagamma 8 mg