+ ipil.sk

Galantamin Mylan 16 mgPríbalový leták

Príloha č. 1 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, evid. č. 2012/03807-Z1B; 2012/09180-Z1A

Príloha č. 3 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, evid. č. 2012/05944-Z1A


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Galantamin Mylan 8 mg

Galantamin Mylan 16 mg

Galantamin Mylan 24 mg


tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním

galantamín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak pracujete ako opatrovateľ a budete podávať Galantamin Mylan osobe, o ktorú sa staráte, je takisto dôležité, aby ste si túto písomnú informáciu, ako ich zástupca, prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Galantamin Mylan a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Galantamin Mylan

3. Ako užívať Galantamin Mylan

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Galantamin Mylan

6. Ďalšie informácie


1. čo je galantamin Mylan a na čo sa používa


Galantamin Mylan je liek proti demencii určený na liečbu príznakov miernej až stredne ťažkej demencie Alzheimerovho typu, ochorenia, ktoré mení funkciu mozgu.


Príznaky Alzheimerovej choroby zahŕňajú postupnú stratu pamäti, zmätenosť a zmeny správania. V dôsledku toho je čoraz ťažšie vykonávať činnosti každodenného života.

Predpokladá sa, že uvedené príznaky sú dôsledkom nedostatku acetylcholínu, látky zodpovednej za prenos informácií medzi mozgovými bunkami. Galantamin Mylan zvyšuje množstvo acetylcholínu v mozgu, a tým môže zmierňovať príznaky ochorenia.


Kapsuly sú vyrobené v liekovej forme s “predĺženým uvoľňovaním”. To znamená, že liečivo sa z nich uvoľňuje pomaly.2. skôr ako užijete galantamin Mylan


Neužívajte Galantamin Mylan


- keď ste alergický (precitlivený) na galantamín hydrobromid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Galantaminu Mylan uvedených na konci tejto písomnej informácie.

- keď trpíte závažným ochorením pečene a/alebo obličiek.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Galantaminu Mylan


Galantamin Mylan sa má používať iba v prípade Alzheimerovej choroby, a nie pri iných formách straty pamäti či zmätenosti.


Lieky nie sú vhodné za každých okolností pre každého. Skôr ako začnete užívať Galantamin Mylan, Váš lekár potrebuje vedieť, či trpíte alebo ste v minulosti trpeli niektorými z nižšie uvedených zdravotných ťažkostí:

 • ťažkosti s pečeňou alebo obličkami

 • ochorenie srdca (napr. angína pektoris, srdcový infarkt, zlyhanie srdca, pomalý alebo nepravidelný pulz)

 • poruchy rovnováhy elektrolytov (ak sú Vaše hladiny draslíka v krvi znížené alebo zvýšené)

 • peptický (žalúdočný) vred

 • akútne bolesti brucha

 • poruchy nervového systému (ako epilepsia alebo Parkinsonova choroba)

 • ochorenie dýchacích ciest alebo infekčné ochorenie, ktoré sťažuje dýchanie (ako astma, obštrukčná choroba pľúc alebo zápal pľúc)

 • ak ste sa nedávno podrobili operácii čriev alebo močového mechúra

 • ak máte ťažkosti s močením


Ak je potrebné, aby ste sa podrobili operácii v celkovej anestézii, informujte svojho lekára, že užívate Galantamin Mylan.


Váš lekár potom rozhodne, či je liečba Galantaminom Mylan pre Vás vhodná, prípadne či je potrebné zmeniť jeho dávkovanie.


Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, vždy svojmu lekárovi, zdravotnej sestre alebo lekárnikovi.


Galantamin Mylan sa nemá užívať spolu s liečivami, ktoré účinkujú podobným spôsobom. Patrí k nim:

 • donepezil alebo rivastigmín (na liečbu Alzheimerovej choroby)

 • ambenónium, neostigmín alebo pyridostigmín (na liečbu závažnej svalovej slabosti)

 • pilokarpín (pri suchosti v ústach alebo očiach), ak je užívaný perorálne (cez ústa)


Niektoré lieky môžu ovplyvňovať spôsob, akým účinkuje Galantamin Mylan, prípadne samotný Galantamin Mylan môže znižovať účinnosť iných liekov užívaných v tom istom čase. Pokiaľ už užívate niektoré z takýchto liečiv, Váš lekár Vám môže predpísať nižšiu dávku Galantaminu Mylan. Medzi ne patrí:

 • paroxetín alebo fluoxetín (antidepresíva – na liečbu depresie)

 • chinidín (na liečbu porúch srdcového rytmu)

 • ketokonazol (antimykotikum – na liečbu plesňových infekcií)

 • erytromycín (antibiotikum - na liečbu bakteriálnych infekcií)

 • ritonavir (antivirotikum – inhibítor HIV proteázy, na liečbu HIV infekcie)


Niektoré lieky môžu zvýšiť počet vedľajších účinkov, ktoré vyvoláva Galantamin Mylan, medzi ne patria:

- nesteroidné protizápalové lieky proti bolesti (napr. ibuprofén), ktoré môžu zvyšovať riziko vzniku vredov

 • lieky užívané na poruchy srdca alebo na vysoký krvný tlak (napríklad digoxín, amiodarón, atropín, beta-blokátory alebo blokátory vápnikových kanálov). V prípade, ak užívate lieky na liečbu nepravidelného srdcového rytmu, Váš lekár môže zvážiť vyšetrenie elektrokardiogramom (EKG).


Ak je potrebné, aby ste sa podrobili operácii v celkovej anestézii, informujte, prosím, svojho lekára, že užívate Galantamin Mylan.


Ak máte akékoľvek otázky, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Užívanie Galantaminu Mylan s jedlom a nápojmi


Galantamin Mylan sa má, ak je to možné, užívať spolu s jedlom.


Počas liečby Galantaminom Mylan pite veľa tekutín, aby ste boli stále dostatočne hydratovaný. Prečítajte si časť 3 tejto písomnej informácie, kde sú uvedené všetky informácie ako užívať tento liek.


Tehotenstvo a dojčenie


Ak ste tehotná, myslíte si, že môžete byť tehotná alebo sa pokúšate otehotnieť, poraďte sa s Vaším lekárom skôr, ako začnete užívať Galantamin Mylan.


Počas liečby Galantaminom Mylan nedojčite.


Vedenie vozidla a obsluha strojov


Galantamin Mylan môže spôsobovať závraty alebo ospalosť, najmä v prvých týždňoch liečby. Ak pociťujete takéto príznaky, neveďte vozidlo ani nepoužívajte žiadne nástroje a neobsluhujte stroje.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Galantaminu Mylan


Tento liek obsahuje Allura červenú AC (E 129, azofarbivo), ktoré môže spôsobovať alergické reakcie.


3. ako užívať galantamin Mylan


Vždy užívajte Galantamin Mylan presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára.


Ak v súčasnosti užívate galantamín vo forme tabliet alebo perorálneho roztoku a lekár Vám povedal, aby ste prešli na užívanie Galantaminu Mylan v kapsulách s predĺženým uvoľňovaním, pozorne si prečítajte pokyny na konci tejto časti.


Ako užívať Galantamin Mylan

Kapsula s predĺženým uvoľňovaním Galantamin Mylan sa má prehltnúť vcelku, NEMÁ sa hrýzť ani drviť.

Kapsuly s predĺženým uvoľňovaním Galantamin Mylan sa majú užívať ráno, najlepšie spolu s jedlom, a zapiť vodou alebo iným nápojom.


Galantamin Mylan je dostupný v 3 silách: 8 mg, 16 mg a 24 mg. Liečba Galantaminom Mylan sa začína nízkou dávkou. Lekár Vám následne môže nariadiť pomaly zvyšovať aktuálnu dávku (silu) Galantaminu Mylan, aby sa našla dávka, ktorá Vám bude najlepšie vyhovovať.


1. Liečba sa začína užívaním 8 mg kapsuly raz denne. Po 4 týždňoch liečby sa dávka zvyšuje.

2. Potom by ste užívali 16 mg kapsulu raz denne. Najskôr po ďalších 4 týždňoch liečby sa Váš lekár môže rozhodnúť, že je potrebné dávku znova zvýšiť.

3. Potom by ste užívali 24 mg kapsulu raz denne.


Váš lekár Vám vysvetlí, akou dávkou treba začať a kedy je potrebné dávku zvýšiť. Ak cítite, že účinok Galantaminu Mylan je priveľmi silný alebo príliš slabý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Bude potrebné, aby ste pravidelne navštevovali svojho lekára, aby skontroloval, či tento liek u Vás zaberá a prekonzultoval s Vami, ako sa cítite. Počas užívania Galantaminu Mylan bude Váš lekár pravidelne kontrolovať aj Vašu telesnú hmotnosť.


Ochorenie pečene alebo obličiek

 • Ak máte mierne závažnú poruchu funkcie pečene alebo obličiek, liečba sa začína 8 mg kapsulou jedenkrát denne ráno.

 • Ak máte stredne závažnú poruchu funkcie pečene, liečba sa začína 8 mg kapsulou jedenkrát každý druhý deň ráno. Po jednom týždni začnite užívať 8 mg kapsulu jedenkrát denne ráno. Neužívajte viac ako 16 mg jedenkrát denne.

 • Ak máte závažnú poruchu funkcie pečene a/alebo obličiek, Galantamin Mylan neužívajte.


Ak užijete viac Galantaminu Mylan, ako máte

Ak užijete príliš veľa Galantaminu Mylan, ihneď kontaktujte lekára alebo nemocnicu. Vezmite si so sebou aj zvyšné kapsuly a obal lieku . Známky alebo príznaky predávkovania môžu okrem iného zahŕňať: závažnú nevoľnosť (nutkanie na vracanie), vracanie, svalovú slabosť, pomalý pulz, záchvaty a stratu vedomia.


Ak zabudnete užiť Galantamin Mylan

Ak zabudnete užiť jednu dávku, úplne túto zabudnutú dávku vynechajte a užite až nasledujúcu dávku vo zvyčajnom čase.

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak zabudnete užiť viac než jednu dávku, je potrebné, aby ste sa poradili s Vaším lekárom.


Ak prestanete užívať Galantamin Mylan

Skôr, ako prestanete užívať Galantamin Mylan, poraďte sa s Vaším lekárom. Je dôležité, aby ste kvôli liečbe Vášho ochorenia tento liek naďalej užívali.


Ako mám prejsť z liečby galantamínom vo forme tabliet alebo perorálneho roztoku na užívanie Galantaminu Mylan vo forme kapsúl s predĺženým uvoľňovaním?


Ak v súčasnosti užívate galantamín vo forme tabliet alebo perorálneho roztoku, Váš lekár môže rozhodnúť o prestavení Vašej liečby na kapsuly s predĺženým uvoľňovaním Galantamin Mylan.


 • Poslednú dávku galantamínu vo forme tabliet alebo perorálneho roztoku užite večer.

 • Nasledujúce ráno užite prvú dávku kapsúl s predĺženým uvoľňovaním Galantaminu Mylan.


NEUŽÍVAJTE viac než jednu kapsulu denne. Počas užívania Galantaminu Mylan s dávkovaním jedenkrát denne, NEUŽÍVAJTE žiaden iný liek s obsahom galantamínu vo forme tabliet alebo perorálneho roztoku.


Použitie u detí

Galantamin Mylan sa neodporúča používať u detí.


4. možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj Galantamin Mylan môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Niektoré z týchto vedľajších účinkov môžu byť zapríčinené samotným ochorením.


Prestaňte liek užívať a ihneď vyhľadajte lekára, ak zaznamenáte:

 • ťažkosti so srdcom vrátane zmien srdcového rytmu (pomalý alebo nepravidelný rytmus srdca)

 • palpitácie (búšenie srdca)

 • stavy ako prechodná strata vedomia


Veľmi časté vedľajšie účinky: postihujú viac ako 1 z 10 používateľov

 • Pocit nevoľnosti (nutkanie na vracanie) a/alebo vracanie. Ak sa tieto nežiaduce účinky vyskytnú, objavujú sa najmä na začiatku liečby alebo po zvýšení dávky. Postupne, ako sa organizmus prispôsobuje liečbe, obyčajne ustupujú a spravidla netrvajú dlhšie ako niekoľko dní. Ak pociťujete tieto účinky, Váš lekár Vám môže odporučiť, aby ste pili viac tekutín, a v prípade potreby predpíše liek proti nevoľnosti.


Časté vedľajšie účinky: postihujú 1 až 10 používateľov zo 100

 • Úbytok telesnej hmotnosti

 • Strata chuti do jedla

 • Znížená chuť do jedla

 • Pomalý rytmus srdca

 • Pocit mdlôb

 • Závraty

 • Tras

 • Bolesti hlavy

 • Ospanlivosť

 • Nezvyčajná únava

 • Bolesť žalúdka alebo žalúdočné ťažkosti

 • Hnačka

 • Tráviace ťažkosti

 • Zvýšené potenie

 • Svalové kŕče

 • Pády

 • Vysoký krvný tlak

 • Pocit slabosti

 • Celkový pocit nepohody

 • Videnie, cítenie alebo počutie vecí, ktoré nie sú skutočné (halucinácie)

 • Pocit smútku (depresia).


Menej časté vedľajšie účinky: postihujú 1 až 10 používateľov z 1 000

 • Zvýšená hladina pečeňových enzýmov v krvi (výsledky laboratórnych testov, ktoré hovoria, ako dobre pracuje Vaša pečeň)

 • Prípadné vynechanie úderu srdca

 • Poruchy mechanizmu vedenia impulzov v srdci

 • Pocit nezvyčajných úderov srdca (palpitácie)

 • Štípanie, pichanie, alebo znecitlivenie kože

 • Zmeny vnímania chuti

 • Nadmerná ospanlivosť

 • Rozmazané videnie

 • Zvonenie alebo bzučanie v ušiach (tinitus)

 • Pocit napínania (nutkania) na vracanie

 • Svalová slabosť

 • Nadmerná strata vody v tele

 • Nízky tlak krvi

 • Červenanie tváre.


Zriedkavé vedľajšie účinky: postihujú 1 až 10 používateľov z 10 000

 • Zápal pečene (hepatitída).


Povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak sa obávate alebo ak sa domnievate, že Galantamin Mylan Vám spôsobuje ťažkosti. Ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. ako uchovávať galantamin Mylan


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Nepoužívajte Galantamin Mylan po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku, škatuli a blistroch po skratke “EXP”. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Ak je Váš liek balený v Al/Al blistroch:

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.


Ak je Váš liek balený v PVdC blistroch:

Uchovávajte pri teplote do 25 ºC. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.


Ak je Váš liek balený v obale na tablety:

Uchovávajte pri teplote do 30 ºC. Obal udržiavajte dôkladne uzatvorený a liek uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.


Ak je Váš liek balený vo fľaši:

Obal udržiavajte dôkladne uzatvorený a liek uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou ani domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ďalšie informácie


Čo Galantamin Mylan obsahuje:


Liečivo je galantamín.

 • Každá tvrdá kapsula s predĺženým uvoľňovaním Galantamin Mylan 8 mg obsahuje 8 mg galantamínu (vo forme hydrobromidu).

 • Každá tvrdá kapsula s predĺženým uvoľňovaním Galantamin Mylan 16 mg obsahuje 16 mg galantamínu (vo forme hydrobromidu).

 • Každá tvrdá kapsula s predĺženým uvoľňovaním Galantamin Mylan 24 mg obsahuje 24 mg galantamínu (vo forme hydrobromidu).


Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety (obsah kapsuly): polyvinylacetát, koloidný oxid kremičitý, bezvodý, povidón, stužený rastlinný olej, nátriumlaurylsulfát a magnéziumstearát.

Obal kapsuly: želatína, oxid titaničitý (E 171), červená Allura AC (E 129).

Atrament: šelak, propylénglykol, hydroxid draselný, čierny oxid železitý (E 172).


Ako vyzerá Galantamin Mylan a obsah balenia


Galantamin Mylan je dostupný v troch silách, každá z nich sa dá rozpoznať podľa nápisu na kapsule:


Galantamin Mylan 8 mg sú tvrdé želatínové kapsuly s bielym telom a ružovou hlavičkou, s čiernym atramentovým nápisom „MYLAN“ nad „GT8“ na tele kapsuly a na hornej časti (hlavičke) kapsuly.


Galantamin Mylan 16 mg sú tvrdé želatínové kapsuly s bielym telom a svetloružovou hlavičkou s čiernym atramentovým nápisom „MYLAN“ nad „GT16“ na tele kapsuly a na hornej časti (hlavičke) kapsuly.


Galantamin Mylan 24 mg sú tvrdé želatínové kapsuly s bielym telom a ružovou hlavičkou s čiernym atramentovým nápisom „MYLAN“ nad „GT24“ na tele kapsuly a na hornej časti (hlavičke) kapsuly.


Kapsuly s predĺženým uvoľňovaním Galantamin Mylan 8 mg, 16 mg a 24 mg sú dostupné:

 • v PVdC blistroch v balení po 7, 10, 28, 28x1 (balenie s jednotlivými dávkami), 30, 56, 84, 98 alebo 100 kapsúl s predĺženým uvoľňovaním

 • v Alumínium/Alumínium blistroch v balení po 7, 10, 28, 28x1 (balenie s jednotlivými dávkami), 30, 56, 84, 98 alebo 100 kapsúl s predĺženým uvoľňovaním

 • v obale na tablety obsahujúcom 500 kapsúl s predĺženým uvoľňovaním

 • vo fľaši obsahujúcej 90 kapsúl s predĺženým uvoľňovaním


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Veľká Británia


Výrobca:

McDermott Laboratories t/a Gerard Laboratories Ltd

35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Írsko

Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Veľká Británia


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

MYLAN s r.o.

Rožňavská 24, 821 04 Bratislava, Slovenská republika

Telefónne číslo: +421 2 32 199 100

Web: www.mylan.com


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Belgicko: Galantamine Retard Mylan 8 mg, 16 mg, 24 mg capsules met verlengde afgifte, hard

Česká republika: Galantamin Mylan 8 mg, 16 mg, 24 mg, tobolky s prodlouženým uvolňováním

Fínsko: Galantamin Mylan 8 mg, 16 mg, 24 mg

Francúzsko: Galantamine Mylan 8 mg, 16 mg, 24 mg, gélule à libération prolongée

Grécko: Galantamine/Generics 8 mg, 16 mg, 24 mg prolonged-release capsules

Holandsko: Galantamine Retard Mylan 8 mg, 16 mg, 24 mg, capsules met verlengde afgifte, hard

Luxembursko: Galantamine Retard Mylan 8 mg, 16 mg, 24 mg capsules met verlengde afgifte, hard

Nemecko: Galantamin Mylan 8 mg, 16 mg, 24 mg Retardkapseln

Portugalsko: Galantamina Mylan 8 mg, 16 mg, 24 mg

Rakúsko: Galantamin Arcana 8 mg, 16 mg, 24 mg Retardkapseln

Slovenská republika: Galantamin Mylan 8 mg, 16 mg, 24 mg

Slovinsko: Gamyl 8 mg, 16 mg, 24 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem

Španielsko: Galantamina MYLAN 8 mg, 16 mg, 24 mg cápsulas duras de liberación prolongada EFG

Švédsko: Galantamin Mylan 8 mg, 16 mg, 24 mg

Veľká Británia: Acumor XL 8 mg, 16 mg, 24 mg Prolonged-Release Capsules


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 04/2013.


8 / 8

Galantamin Mylan 16 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 2 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, evid. č. 2012/05944-Z1A


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 1. NÁZOV LIEKU


Galantamin Mylan 8 mg

Galantamin Mylan 16 mg

Galantamin Mylan 24 mg

Tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá kapsula s predĺženým uvoľňovaním Galantamin Mylan 8 mg obsahuje 8 mg galantamínu (vo forme hydrobromidu).


Každá kapsula s predĺženým uvoľňovaním Galantamin Mylan 16 mg obsahuje 16 mg galantamínu (vo forme hydrobromidu).


Každá kapsula s predĺženým uvoľňovaním Galantamin Mylan 24 mg obsahuje 24 mg galantamínu (vo forme hydrobromidu).


Pomocné látky:

Tento liek obsahuje Červenú Alluru AC (E 129).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Tvrdá kapsula s predĺženým uvoľňovaním.


Galantamin Mylan 8 mg: Tvrdá želatínová kapsula veľkosti č. 2 s bielym telom kapsuly a ružovou hlavičkou s čiernym atramentovým nápisom „MYLAN“ nad „GT8“ na tele kapsuly a na hornej časti (hlavičke) kapsuly.


Galantamin Mylan 16 mg: Tvrdá želatínová kapsula veľkosti č. 2 s bielym telom kapsuly a svetloružovou hlavičkou s čiernym atramentovým nápisom „MYLAN“ nad „GT16“ na tele kapsuly a na hornej časti (hlavičke) kapsuly.


Galantamin Mylan 24 mg: Tvrdá želatínová kapsula veľkosti č. 1 s bielym telom kapsuly a ružovou hlavičkou s čiernym atramentovým nápisom „MYLAN“ nad „GT24“ na tele kapsuly a na hornej časti (hlavičke) kapsuly.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Galantamin Mylan je indikovaný na symptomatickú liečbu miernej až stredne ťažkej demencie Alzheimerovho typu.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dospelí / Starší pacienti:


Spôsob podania

Kapsuly s predĺženým uvoľňovaním Galantamin Mylan sa majú podávať jedenkrát denne ráno, najlepšie s jedlom. Kapsuly sa majú prehltnúť vcelku a zapiť vodou. Kapsuly sa nesmú žuvať ani rozdrviť.


Počas liečby je potrebné zabezpečiť dostatočný príjem tekutín (pozri časť 4.8).


Pred začiatkom liečby

Diagnóza predpokladanej demencie Alzheimerovho typu má byť adekvátne potvrdená podľa súčasných klinických odporúčaní (pozri časť 4.4).


Začiatočná dávka

Odporúčaná začiatočná dávka je 8 mg/deň počas štyroch týždňov.


Udržiavacia dávka

 • Tolerancia a dávkovanie galantamínu sa má pravidelne prehodnocovať, najlepšie v priebehu troch mesiacov po začiatku liečby. Následne sa má klinický prínos galantamínu a znášanlivosť liečby pacientom prehodnocovať pravidelne podľa súčasných klinických odporúčaní. Udržiavacia liečba môže pokračovať dovtedy, kým bude terapeutický prínos priaznivý a pacient bude znášať liečbu galantamínom. V prípade, ak už preukázateľný terapeutický prínos nie je prítomný alebo ak pacient netoleruje liečbu, je potrebné zvážiť ukončenie liečby galantamínom.


 • Začiatočná udržiavacia dávka je 16 mg/deň a pacienti sa majú udržiavať na dávke 16 mg/deň minimálne 4 týždne.


 • Zvýšenie na udržiavaciu dávku 24 mg/deň sa má zvážiť individuálne po náležitom vyšetrení zahŕňajúcom hodnotenie klinického prínosu a znášanlivosti.


 • U jednotlivých pacientov, u ktorých sa nepreukázala zvýšená odpoveď na liečbu alebo ktorí netolerujú dávku 24 mg/deň, sa má zvážiť zníženie dávky na 16 mg/deň.


 • Po náhlom prerušení liečby nedochádza k žiadnemu „rebound” účinku (napr. v rámci prípravy na chirurgický zákrok).


Prechod z liečby tabletami alebo perorálnym roztokom galantamínu na liečbu kapsulami s predĺženým uvoľňovaním Galantamin Mylan

Odporúča sa podávať pacientom rovnakú celkovú dennú dávku galantamínu. Pacienti, ktorí prechádzajú na schému s dávkou podávanou jedenkrát denne, majú užiť svoju poslednú dávku tabliet alebo perorálneho roztoku galantamínu večer a začať užívať kapsuly s predĺženým uvoľňovaním jedenkrát denne nasledujúce ráno.


Deti a dospievajúci:


Galantamin Mylan sa neodporúča používať u detí kvôli chýbajúcim údajom o bezpečnosti a účinnosti.


Porucha funkcie pečene a obličiek:


U pacientov so stredne ťažkou až ťažkou poruchou funkcie pečene alebo obličiek môžu byť hladiny galantamínu v plazme zvýšené. Na základe farmakokinetického modelovania sa u pacientov so stredne ťažkou poruchou funkcie pečene odporúča začať dávkovanie s 8 mg kapsulou s predĺženým uvoľňovaním jedenkrát každý druhý deň, najlepšie ráno, po dobu 1 týždňa. Následne majú pacienti pokračovať s dávkou 8 mg jedenkrát denne počas štyroch týždňov. U týchto pacientov nemá denná dávka prekročiť 16 mg. U pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene (Childovo-Pughovo skóre vyššie ako 9) je použitie galantamínu kontraindikované (pozri časť 4.3). U pacientov s miernou poruchou funkcie pečene nie je potrebná žiadna úprava dávkovania.


U pacientov s klírensom kreatinínu vyšším ako 9 ml/min nie je potrebná žiadna úprava dávkovania. U pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu nižší ako 9 ml/min) je použitie galantamínu kontraindikované (pozri časť 4.3).


Súbežná liečba:


U pacientov liečených silnými inhibítormi CYP 2D6 alebo CYP 3A4 sa môže zvážiť zníženie dávky (pozri časť 4.5).


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.


Keďže k dispozícii nie sú žiadne údaje o použití galantamínu u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene (Childovo-Pughovo skóre vyššie ako 9) a ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu nižší ako 9 ml/min), galantamín je u týchto skupín pacientov kontraindikovaný.


Galantamín je kontraindikovaný u pacientov, ktorí majú závažnú poruchu funkcie obličiek a zároveň aj závažnú poruchu funkcie pečene.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Kapsuly s predĺženým uvoľňovaním Galantamin Mylan sú určené pre pacientov s miernou až stredne ťažkou demenciou Alzheimerovho typu. U pacientov s inými typmi demencie alebo s inými typmi poruchy pamäti sa prínos galantamínu nepreukázal. V dvoch klinických štúdiách trvajúcich 2 roky, ktoré sa uskutočnili u jedincov s takzvanou miernou kognitívnou poruchou (miernejšie typy poruchy pamäti nespĺňajúce kritériá pre Alzheimerovu demenciu), sa nepreukázal prínos liečby galantamínom v spomalení úpadku kognitívnych funkcií ani v obmedzení prechodu klinického stavu do demencie. Miera mortality v skupine s galantamínom bola významne vyššia ako v skupine s placebom, 14/1026 (1,4 %) pacientov užívajúcich galantamín a 3/1022 (0,3 %) pacientov užívajúcich placebo. Úmrtia boli spôsobené rôznymi príčinami. Približne polovica úmrtí v skupine s galantamínom nastala zrejme v dôsledku rôznych cievnych príčin (infarkt myokardu, cievna mozgová príhoda a náhle úmrtie). Význam tohto zistenia pre liečbu pacientov s Alzheimerovou demenciou nie je známy. V prípade Alzheimerovej demencie sa uskutočnili placebom kontrolované štúdie v dĺžke trvania len 6 mesiacov. V týchto štúdiách sa v skupinách s galantamínom neobjavila zvýšená mortalita.


Diagnózu Alzheimerovej demencie má stanoviť skúsený lekár podľa súčasných odporúčaní. Liečba galantamínom má prebiehať pod dohľadom lekára a má sa začať len vtedy, ak je k dispozícii opatrovateľ, ktorý bude pravidelne kontrolovať užívanie lieku pacientom.


U pacientov s Alzheimerovou chorobou dochádza k zníženiu telesnej hmotnosti. U týchto pacientov je liečba inhibítormi cholínesterázy, vrátane galantamínu, spojená so znížením telesnej hmotnosti. Počas liečby sa má sledovať pacientova telesná hmotnosť.


Tak ako iné cholínomimetiká, galantamín sa má podávať s opatrnosťou pri nasledujúcich stavoch:


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Kvôli svojmu farmakologickému účinku môžu mať cholínomimetiká vagotonické účinky na srdcovú frekvenciu (napr. bradykardia). Potenciál pre tento účinok môže byť obzvlášť závažný u pacientov so „syndrómom chorého sínusového uzla” alebo s inými poruchami supraventrikulárneho srdcového vedenia, alebo u pacientov súbežne užívajúcich liečivá, ktoré významne znižujú srdcovú frekvenciu, ako sú digoxín a beta-blokátory, alebo u pacientov s nekorigovanou poruchou elektrolytov (napr. hyperkaliémiou, hypokaliémiou).


Z tohto dôvodu je potrebná opatrnosť pri podávaní galantamínu pacientom s kardiovaskulárnymi ochoreniami, napr. pacientom v období bezprostrednom po infarkte myokardu, pacientom s novovzniknutou fibriláciou predsiení, so srdcovou blokádou druhého alebo vyššieho stupňa, nestabilnou angínou pectoris, alebo kongestívnym srdcovým zlyhaním, hlavne NYHA triedy III - IV.

V súhrnnej analýze placebom kontrolovaných štúdií bola u pacientov s Alzheimerovou demenciou liečených galantamínom pozorovaná zvýšená incidencia niektorých kardiovaskulárnych nežiaducich udalostí (pozri časť 4.8).


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Pacienti so zvýšeným rizikom vzniku peptických vredov, napr. pacienti s vredovou chorobou v anamnéze alebo pacienti predisponovaní k takýmto ochoreniam, vrátane tých, ktorí súbežne užívajú nesteroidné antiflogistiká (NSAID), majú byť sledovaní kvôli príznakom takýchto ochorení. Použitie galantamínu sa neodporúča u pacientov s gastrointestinálnou obštrukciou alebo u pacientov zotavujúcich sa po chirurgickom zákroku v oblasti gastrointestinálneho traktu.


Poruchy nervového systému

Hoci sa predpokladá, že cholínomimetiká môžu mať určitý potenciál vyvolať záchvaty, záchvatová aktivita však môže byť taktiež prejavom Alzheimerovej choroby. V zriedkavých prípadoch môže zvýšený cholínergný tonus zhoršiť príznaky parkinsonizmu.

V súhrnnej analýze placebom kontrolovaných štúdií u pacientov s Alzheimerovou demenciou liečených galantamínom boli menej často pozorované cerebrovaskulárne príhody (pozri časť 4.8 Nežiaduce účinky). To je potrebné vziať do úvahy pri podávaní galantamínu pacientom s cerebrovaskulárnym ochorením.


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Cholínomimetiká sa majú predpisovať opatrne pacientom s ťažkou astmou alebo obštrukčnou chorobou pľúc v anamnéze alebo pacientom s aktívnymi pľúcnymi infekciami (napr. s pneumóniou).


Poruchy obličiek a močových ciest

Použitie galantamínu sa neodporúča u pacientov s obštrukciou odtoku moču alebo u tých, ktorí sa zotavujú po operácii močového mechúra.


Chirurgické a liečebné postupy

Galantamín ako cholínomimetikum pravdepodobne zosilní svalovú relaxáciu sukcinylcholínového typu počas anestézie, obzvlášť v prípadoch deficitu pseudocholínesterázy.


Galantamin Mylan obsahuje Červenú Alluru AC (E 129, azofarbivo), ktorá môže spôsobovať alergické reakcie.


4.5 Liekové a iné interakcie


Farmakodynamické interakcie


Kvôli svojmu mechanizmu účinku sa galantamín nemá podávať súbežne s inými cholínomimetikami (ako je ambenónium, donepezil, neostigmín, pyridostigmín, rivastigmín alebo systémovo podávaný pilokarpín). Galantamín má schopnosť antagonizovať účinok anticholínergík. V prípade, ak by došlo k náhlemu prerušeniu podávania anticholínergika ako je atropín, existuje možné riziko zosilnenia účinku galantamínu. Tak ako sa očakáva u cholínomimetík, je možná farmakodynamická interakcia s liekmi, ktoré významne znižujú srdcovú frekvenciu, ako sú digoxín, beta-blokátory, niektoré blokátory vápnikových kanálov a amiodarón. Opatrnosť je potrebná aj pri podávaní liekov s potenciálom vyvolať torsades de pointes. V takých prípadoch je potrebné zvážiť vyšetrenie EKG.


Galantamín ako cholínomimetikum pravdepodobne zosilní svalovú relaxáciu sukcinylcholínového typu počas anestézie, obzvlášť v prípadoch deficitu pseudocholínesterázy.


Farmakokinetické interakcie


Na eliminácii galantamínu sa podieľajú viaceré metabolické cesty a renálna exkrécia. Možnosť klinicky závažných interakcií je nízka. Avšak výskyt signifikantných interakcií môže byť v jednotlivých prípadoch klinicky závažný.


Súbežné podávanie s jedlom spomaľuje rýchlosť absorpcie galantamínu, ale neovplyvňuje rozsah absorpcie. Kapsuly s predĺženým uvoľňovaním Galantamin Mylan sa odporúča užívať spolu s jedlom, aby sa minimalizovali cholínergné vedľajšie účinky.


Iné liečivá, ktoré ovplyvňujú metabolizmus galantamínu

Formálne liekové interakčné štúdie preukázali zvýšenie biologickej dostupnosti galantamínu približne o 40 % počas súbežného podávania paroxetínu (silný inhibítor CYP 2D6), o 30 % počas súbežnej liečby ketokonazolom (inhibítor CYP 3A4) a o 12 % počas súbežnej liečby erytromycínom (inhibítor CYP 3A4). Na začiatku liečby silnými inhibítormi CYP 2D6 (napr. chinidín, paroxetín alebo fluoxetín) alebo CYP 3A4 (napr. ketokonazol alebo ritonavir) sa preto u pacientov môžu častejšie vyskytovať cholínergné nežiaduce reakcie, hlavne nauzea a vracanie. Za týchto okolností sa na základe znášanlivosti môže zvážiť zníženie udržiavacej dávky galantamínu (pozri časť 4.2).


Memantín, antagonista N-metyl-D-aspartátového (NMDA) receptora, podávaný 2 dni v dávke 10 mg jedenkrát denne a následne 12 dní v dávke 10 mg dvakrát denne, nemal žiaden vplyv na farmakokinetiku galantamínu (vo forme kapsúl s predĺženým uvoľňovaním v dávke 16 mg jedenkrát denne) v rovnovážnom stave.


Vplyv galantamínu na metabolizmus iných liekov

Terapeutické dávky galantamínu 24 mg/deň nemali žiaden vplyv na kinetiku digoxínu, hoci môžu nastať farmakodynamické interakcie (pozri tiež farmakodynamické interakcie).


Terapeutické dávky galantamínu 24 mg/deň nemali žiaden vplyv na kinetiku ani na protrombínový čas warfarínu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii alebo je iba obmedzené množstvo údajov o použití galantamínu u gravidných žien.

Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Pri predpisovaní lieku gravidným ženám je potrebná opatrnosť.


Laktácia

Nie je známe, či sa galantamín vylučuje do materského mlieka u ľudí a neuskutočnili sa žiadne štúdie u dojčiacich žien. Preto ženy liečené galantamínom nemajú dojčiť.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Galantamín má malý až mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Príznaky zahŕňajú závrat a somnolenciu, ktoré sa vyskytujú hlavne v priebehu prvých týždňov po začatí liečby.


4.8 Nežiaduce účinky


Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie boli nauzea a vracanie. Vyskytovali sa hlavne počas obdobia titrácie dávky, trvali vo väčšine prípadov kratšie ako týždeň a u väčšiny pacientov sa vyskytli len raz. V týchto prípadoch môže byť užitočné užívanie antiemetík a zabezpečenie dostatočného príjmu tekutín.


V randomizovanej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej klinickej štúdii bol bezpečnostný profil liečby galantamínom vo forme kapsúl s predĺženým uvoľňovaním podávaných jedenkrát denne z hľadiska frekvencie výskytu a charakteru nežiaducich účinkov podobný ako pri liečbe galantamínom vo forme tabliet.


Odhadovaná frekvencia výskytu: veľmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000) a veľmi zriedkavé (< 1/10 000).


Trieda orgánových systémov

Frekvencia nežiaducich reakcií lieku

Veľmi časté

Časté

Menej časté

Zriedkavé

Veľmi zriedkavé

Poruchy metabolizmu a výživy


Znížená chuť do jedla;

Anorexia


DehydratáciaPsychické poruchy


Halucinácie; Depresia


Zrakové halucinácie;

Sluchové halucináciePoruchy nervového systému


Synkopa;

Závrat;

Tremor;

Bolesť hlavy;

Somnolencia;

Letargia


Parestézia;

Dysgeúzia;

HypersomniaPoruchy okaRozmazané videniePoruchy ucha a labyrintuTinitusPoruchy srdca a srdcovej činnosti


Bradykardia

Supraventrikulárne extrasystoly;

Atrioventrikulárny blok prvého stupňa;

Sínusová bradykardia; Palpitácie
Poruchy ciev


Hypertenzia

Hypotenzia;

Návaly teplaPoruchy gastrointestinálneho traktu

Vracanie;

Nauzea

Abdominálna bolesť;

Bolesť v hornej časti abdomenu;

Hnačka;

Dyspepsia;

Žalúdočný diskomfort;

Abdominálny diskomfort

Napínanie na vracaniePoruchy pečene a žlčových ciest
Hepatitída


Poruchy kože a podkožného tkaniva


Hyperhidróza (nadmerné potenie)
Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva


Svalové kŕče

Svalová slabosťCelkové poruchy a reakcie v mieste podania


Únava;

Asténia;

Nevoľnosť
Laboratórne a funkčné vyšetrenia


Zníženie telesnej hmotnosti

Zvýšené hladiny pečeňových enzýmovÚrazy, otravy a komplikácie liečebného postupu


Pády


4.9 Predávkovanie


Príznaky

Predpokladá sa, že prejavy a príznaky závažného predávkovania galantamínom sú podobné prejavom a príznakom predávkovania inými cholínomimetikami. Tieto účinky sa zvyčajne týkajú centrálneho nervového systému, parasympatického nervového systému a neuromuskulárneho spojenia. Okrem svalovej slabosti alebo fascikulácie sa môžu vyvinúť aj niektoré alebo všetky prejavy cholínergnej krízy: závažná nauzea, vracanie, kŕče v gastrointestinálnej oblasti, slinenie, slzenie, močenie, defekácia, potenie, bradykardia, hypotenzia, kolaps a kŕče. Zvýšená svalová slabosť spolu s tracheálnou hypersekréciou a bronchospazmom môže viesť k vitálnemu zhoršeniu priechodu dýchacích ciest.


V postmarketingovom sledovaní boli v súvislosti s neúmyselným predávkovaním galantamínom hlásené torsade de pointes, predĺženie QT intervalu, bradykardia, ventrikulárna tachykardia a krátka strata vedomia. V jednom prípade, v ktorom bola známa dávka, bolo požitých osem 4 mg tabliet (celkovo 32 mg) galantamínu v jeden deň.


Dva ďalšie prípady náhodného požitia 32 mg lieku (nauzea, vracanie a sucho v ústach; nauzea, vracanie a bolesť pod hrudnou kosťou) a jeden prípad požitia 40 mg lieku (vracanie) si vyžiadali krátkodobú hospitalizáciu kvôli pozorovaniu do úplného zotavenia. Jeden pacient s dvojročnou anamnézou výskytu halucinácií, ktorému lekár predpísal dávku 24 mg/deň, omylom užíval počas 34 dní dávku 24 mg dvakrát denne, čo spôsobilo vznik halucinácií vyžadujúcich hospitalizáciu. U ďalšieho pacienta, ktorému lekár predpísal dávku galantamínu 16 mg/deň vo forme perorálneho roztoku, a ktorý neúmyselne požil 160 mg (40 ml), sa vyskytlo potenie, vracanie, bradykardia a po hodine od požitia stav blízky synkope, ktorý si vyžiadal hospitalizáciu. Príznaky u tohto pacienta ustúpili počas 24 hodín.


Liečba

Tak ako v každom prípade predávkovania, majú sa vykonať všeobecné podporné opatrenia. V závažných prípadoch sa ako všeobecné antidotum pre cholínomimetiká môžu použiť anticholínergiká, ako je atropín. Odporúča sa začiatočná dávka 0,5 až 1,0 mg i.v. s následnými dávkami podľa klinickej odpovede.


Vzhľadom na to, že stratégie liečby predávkovania sa priebežne vyvíjajú, odporúča sa kontaktovať toxikologické informačné centrum za účelom zistenia najnovších odporúčaní pre liečbu predávkovania.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Liečivá proti demencii

ATC kód: N06DA04


Galantamín ako terciárny alkaloid, je selektívny, kompetitívny a reverzibilný inhibítor acetylcholínesterázy. Galantamín okrem toho zvyšuje vnútornú aktivitu acetylcholínu na nikotínových receptoroch, pravdepodobne prostredníctvom väzby na alosterické miesto receptora. V dôsledku toho je u pacientov s demenciou Alzheimerovho typu možné dosiahnuť zvýšenú aktivitu cholínergného systému spojenú so zlepšenou kognitívnou funkciou.


Klinické štúdie

Galantamín bol pôvodne vyvinutý v liekovej forme tabliet s okamžitým uvoľňovaním určených na podávanie dvakrát denne. Dávky galantamínu účinné v týchto placebom kontrolovaných klinických štúdiách trvajúcich 5 až 6 mesiacov boli 16, 24 a 32 mg/deň. Usúdilo sa, že z týchto dávok mali najlepší pomer medzi prínosom a rizikom dávky 16 a 24 mg/deň a boli ponechané ako odporúčané udržiavacie dávky.

Účinnosť galantamínu bola preukázaná pomocou výsledkov hodnotení zameraných na tri hlavné komplexy príznakov ochorenia a pomocou globálnej škály: ADAS-cog/11 (hodnotenie kognitívnej výkonnosti), DAD a ADCS-ADL dotazník (hodnotenie základných a inštrumentálnych aktivít každodenného života), Neuropsychiatrický dotazník (škála hodnotiaca poruchy správania) a CIBIC-plus (globálne hodnotenie nezávislým lekárom na základe klinického rozhovoru s pacientom a opatrovateľom).


Kombinovaná analýza osôb odpovedajúcich na liečbu založená na zlepšení najmenej o 4 body v ADAS-cog/11 v porovnaní s východiskovým stavom a na nezmenenom + zlepšenom skóre v CIBIC-plus (1-4), a nezmenenom + zlepšenom skóre v DAD/ADL. Pozri tabuľku nižšie.


Zlepšenie najmenej o 4 body od východiskového stavu v ADAS-Cog/11 a nezmenené + zlepšené skóre v CIBIC-plus

Liečba

Zmena v DAD ≥ 0

GAL-USA-1 a GAL-INT-1 (6. mesiac)

Zmena v ADCS/ADL dotazníku ≥ 0

GAL-USA-10 (5. mesiac)

N

n (%) z počtu pacientov odpovedajúcich na liečbu

Porovnanie s placebom

n

n (%) z počtu pacientov odpovedajúcich na liečbu

Porovnanie s placebom

Rozdiel (95 % CI)

p-hodnota

Rozdiel (95 % CI)

p-hodnota

Klasická analýza ITT#

Placebo

422

21 (5,0)

-

-

273

18 (6,6)

-

-

Gal 16 mg/deň

-

-

-

-

266

39 (14,7)

8,1 (3, 13)

0,003

Gal 24 mg/deň

424

60 (14,2)

9,2 (5, 13)

< 0,001

262

40 (15,3)

8,7 (3, 14)

0,002

Tradičná analýza LOCF*

Placebo

412

23 (5,6)

-

-

261

17 (6,5)

-

-

Gal 16 mg/deň

-

-

-

-

253

36 (14,2)

7,7 (2, 13)

0,005

Gal 24 mg/deň

399

58 (14,5)

8,9 (5, 13)

< 0,001

253

40 (15,8)

9,3 (4, 15)

0,001

# ITT: analýza všetkých randomizovaných pacientov (Intent to treat).

CMH: test rozdielu oproti placebu.

* LOCF: analýza, ktorá používa posledné hodnotenie v štúdii bez ohľadu na to, kedy bolo vykonané (Last Observation Carried Forward).


Účinnosť kapsúl galantamínu s predĺženým uvoľňovaním sa sledovala v rámci randomizovanej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej klinickej štúdie pomocou 4-týždňového zvyšovania dávky s flexibilným dávkovacím režimom od 16 do 24 mg/deň a s dĺžkou trvania 6 mesiacov. Ako pozitívna kontrolná vetva bola pridaná skupina užívajúca tablety galantamínu s okamžitým uvoľňovaním (Gal‑IR). Účinnosť sa hodnotila pomocou ADAS-cog/11 skóre a CIBIC-plus skóre ako kombinovaných primárnych kritérií účinnosti, a ADCS-ADL skóre a NPI skóre ako sekundárnych koncových bodov. Užívaním kapsúl galantamínu s predĺženým uvoľňovaním (Gal-PR) sa preukázalo štatisticky významné zlepšenie v ADAS-cog/11 skóre v porovnaní s placebom, avšak z hľadiska CIBIC-plus skóre sa v porovnaní s placebom nezaznamenali štatistické rozdiely. Výsledky ADCS-ADL skóre boli štatisticky významne lepšie v porovnaní s placebom v 26. týždni.


Kombinovaná analýza osôb odpovedajúcich na liečbu v 26. týždni, založená na zlepšení najmenej o 4 body v ADAS-cog/11 v porovnaní s východiskovým stavom a na nezmenenom + zlepšenom celkovom skóre ADL (≥0) a na nezhoršenom skóre v CIBIC-plus (1-4). Pozri tabuľku nižšie.


GAL-INT-10

Placebo

Gal-IR

Gal-PR*

p-hodnota

(Gal-PR* verzus Placebo)

(n = 245)

(n = 225)

(n = 238)

Kombinovaná odozva: n (%)

20 (8,2)

43 (19,1)

38 (16,0)

0,008

Tablety s okamžitým uvoľňovaním (Immediate release tablets).

* Kapsuly s predĺženým uvoľňovaním (Prolonged release capsules).


Výsledky 26-týždňovej dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdie, do ktorej boli zaradení pacienti s cievnou demenciou a pacienti s Alzheimerovou chorobou a sprievodným cerebrovaskulárnym ochorením (“zmiešaná demencia”) svedčia o tom, že symptomatický účinok galantamínu je zachovaný u pacientov s Alzheimerovou chorobou a sprievodným cerebrovaskulárnym ochorením (pozri časť 4.4, časť Poruchy nervového systému). V post-hoc analýze podskupín nebol v podskupine so samotnou cievnou demenciou pozorovaný štatisticky významný účinok.


V druhej 26-týždňovej placebom kontrolovanej štúdii u pacientov s pravdepodobnou cievnou demenciou sa nepreukázal klinický prínos liečby galantamínom.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Galantamín je alkalická zlúčenina s jednou ionizačnou konštantou (pKa 8,2). Je mierne lipofilný a má rozdeľovací koeficient (Log P) v systéme n-oktanol/tlmivý roztok (pH 12) 1,09. Rozpustnosť vo vode (pH 6) je 31 mg/ml. Galantamín má tri chirálne centrá. S, R, S-forma sa vyskytuje prirodzene. Galantamín sa čiastočne metabolizuje prostredníctvom rôznych cytochrómov, hlavne CYP 2D6 a CYP 3A4. Dokázalo sa, že niektoré metabolity vytvorené počas degradácie galantamínu sú aktívne in vitro, ale in vivo nie sú významné.


Všeobecné charakteristické vlastnosti galantamínu


Absorpcia

Absolútna biologická dostupnosť galantamínu je vysoká, 88,5 ± 5,4 %. Z pohľadu AUC24h a Cmin je podávanie kapsúl galantamínu s predĺženým uvoľňovaním biologicky ekvivalentné podávaniu tabliet galantamínu s okamžitým uvoľňovaním s frekvenciou dvakrát denne. Hodnota Cmax sa dosiahne po 4,4 hodinách a je približne o 24 % nižšia než u tabliet. Jedlo nemá u kapsúl s predĺženým uvoľňovaním žiadny významný vplyv na AUC. Po podaní kapsuly po jedle vzrástla Cmax približne o 12 % a Tmax vzrástol približne o 30 minút. Uvedené zmeny však pravdepodobne nie sú klinicky významné.


Distribúcia

Priemerný distribučný objem je 175 l. Väzba na plazmatické bielkoviny je nízka, 18 %.


Metabolizmus

Až 75 % podanej dávky galantamínu sa vylučuje prostredníctvom metabolizmu. In vitro štúdie svedčia o tom, že CYP 2D6 sa podieľa na tvorbe O-desmetylgalantamínu a CYP 3A4 sa podieľa na tvorbe N‑oxidgalantamínu. Hladina celkovej rádioaktivity vylúčenej močom a stolicou nebola rozdielna medzi slabými a extenzívnymi metabolizátormi CYP 2D6. V plazme získanej od slabých a extenzívnych metabolizátorov predstavoval nezmenený galantamín a jeho glukuronid väčšinu rádioaktivity vzorky. V plazme získanej od slabých a extenzívnych metabolizátorov po jednorazovej dávke nebolo možné detegovať žiadny z aktívnych metabolitov galantamínu (norgalantamín, O‑desmetylgalantamín a O-desmetyl-norgalantamín) v nekonjugovanej forme. Norgalantamín bol detegovateľný v plazme získanej od pacientov po opakovanom podávaní, ale nepredstavoval viac ako 10 % hladín galantamínu. In vitro štúdie svedčili o tom, že inhibičný potenciál galantamínu voči hlavným formám ľudského cytochrómu P450 je veľmi nízky.


Eliminácia

Plazmatická koncentrácia galantamínu u zdravých jedincov klesá biexponencionálne s terminálnym polčasom približne 8-10 hodín. Typický perorálny klírens v cieľovej populácii je približne 200 ml/min s 30 % interindividuálnou variabilitou zistenou v populačnej analýze tabliet s okamžitým uvoľňovaním. Po siedmich dňoch po podaní jednorazovej perorálnej dávky 4 mg ³H-galantamínu sa zistilo 90-97 % rádioaktivity v moči a 2,2-6,3 % v stolici. Po i.v. infúzii a perorálnom podaní sa 18‑22 % dávky vylúčilo močom vo forme nezmeneného galantamínu v priebehu 24 hodín, s renálnym klírensom 68,4 ± 22,0 ml/min, čo predstavuje 20-25 % celkového plazmatického klírensu.


Vzťah medzi dávkou a linearitou

Farmakokinetika galantamínu vo forme kapsúl s predĺženým uvoľňovaním Galantamin Mylan je úmerná dávke v rámci sledovaného dávkovacieho rozpätia 8 mg až 24 mg vo vekovej skupine starších a mladých pacientov.


Charakteristické vlastnosti u pacientov


Údaje z klinických štúdií u pacientov svedčia o tom, že plazmatické koncentrácie galantamínu u pacientov s Alzheimerovou chorobou sú o 30 % až 40 % vyššie ako u zdravých mladých jedincov, najmä z dôvodu pokročilého veku a zníženej funkcie obličiek. Na základe populačnej farmakokinetickej analýzy je klírens u žien o 20 % nižší ako u mužov. Klírens galantamínu u slabých metabolizátorov CYP 2D6 je približne o 25 % nižší ako u extenzívnych metabolizátorov, ale v populácii sa nezistila žiadna bimodalita. Z tohto dôvodu sa v celkovej populácii metabolický stav pacienta nepovažuje za klinicky významný.


Farmakokinetika galantamínu u jedincov s miernou poruchou funkcie pečene (Childovo-Pughovo skóre 5 až 6) bola porovnateľná s farmakokinetikou galantamínu u zdravých jedincov. U pacientov so stredne ťažkou poruchou funkcie pečene (Childovo-Pughovo skóre 7 až 9) sa hodnota AUC a polčasu galantamínu zvýšili približne o 30 % (pozri časť 4.2).

V štúdii s jedincami s poruchou funkcie obličiek sa zistilo, že vylučovanie galantamínu sa znižuje so znižujúcim sa klírensom kreatinínu. V porovnaní s pacientmi s Alzheimerovou chorobou nie sú maximálne ani minimálne (“trough”) plazmatické koncentrácie zvýšené u pacientov s klírensom kreatinínu > 9 ml/min. Z tohto dôvodu sa neočakáva zvýšený výskyt nežiaducich udalostí a nie sú potrebné žiadne úpravy dávkovania (pozri časť 4.2).

Vzťah medzi farmakokinetikou a farmakodynamikou (PK/PD)


Vo veľkých štúdiách fázy III s dávkovacou schémou 12 mg a 16 mg dvakrát denne sa nepozorovala žiadna zjavná korelácia medzi priemernými plazmatickými koncentráciami a parametrami účinnosti (t.j. zmena v ADAS-cog/11 a CIBIC-plus v 6. mesiaci).

Plazmatické koncentrácie u pacientov prekonávajúcich synkopu boli v rovnakom rozsahu ako u iných pacientov užívajúcich rovnakú dávku.

Ukázalo sa, že výskyt nauzey koreluje s vyššími maximálnymi plazmatickými koncentráciami (pozri časť 4.5).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity a karcinogénneho potenciálu neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


Štúdie reprodukčnej toxicity preukázali malé oneskorenie vývoja potkanov a králikov, a to pri dávkach, ktoré sú pod prahovou hodnotou toxicity u gravidných samíc.


6. farmaceutické informácie


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety (obsah kapsuly):

Polyvinylacetát

Koloidný oxid kremičitý, bezvodý

Povidón

Stužený rastlinný olej

Magnéziumstearát

Nátriumlaurylsulfát


Obal kapsuly:

Telo

Želatína

Oxid titaničitý (E 171)


Hlavička

Červená Allura AC (E 129)

Oxid titaničitý (E 171)

Želatína


Atrament

Šelak

Propylénglykol

Hydroxid draselný

Čierny oxid železitý (E 172)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


PVC/PE/PVdC Alumínium blister – 2 roky

Alumínium/Alumínium blister – 3 roky

Polypropylénový obal na tablety s polyetylénovým uzáverom (Securitainer) – 2 roky

HDPE fľaša – 3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


PVC/PE/PVdC Alumínium blistre - Uchovávajte pri teplote do 25 ºC. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.


Alumínium/Alumínium blistre – Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.


Polypropylénový obal na tablety s polyetylénovým uzáverom (Securitainer) – Uchovávajte pri teplote do 30 ºC, obal udržiavajte dôkladne uzatvorený. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.


HDPE fľaša – Obal udržiavajte dôkladne uzatvorený. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/PE/PVdC Alumínium blistre

Balenie po 7, 10, 28, 28x1 (balenie s jednotlivými dávkami), 30, 56, 84, 98, 100 kapsúl s predĺženým uvoľňovaním.


Alumínium/Alumínium blister tvarovaný za studena

Balenie po 7, 10, 28, 28x1 (balenie s jednotlivými dávkami), 30, 56, 84, 98, 100 kapsúl s predĺženým uvoľňovaním.


Polypropylénový obal na tablety s polyetylénovým uzáverom a silikagélovým vysušovadlom

Balenie po 500 kapsúl s predĺženým uvoľňovaním.


HDPE fľaša s polypropylénovým detským bezpečnostným uzáverom a silikagélovým vysušovadlom

Balenie po 90 kapsúl s predĺženým uvoľňovaním.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. držiteľ rozhodnutia o registrácii


Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Veľká Británia


8. registračné číslo


Galantamin Mylan 8 mg: 06/0023/12-S

Galantamin Mylan 16 mg: 06/0024/12-S

Galantamin Mylan 24 mg: 06/0025/12-S9. dátum prvej registrácie/predĺženia registrácie


Dátum prvej registrácie: 25.01.2012


10. dátum revízie textu


Apríl 2013


Strana 13 z 13

Galantamin Mylan 16 mg