+ ipil.sk

Galsya SR 24 mgPríbalový leták

Príloha č. 3 k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev.č.: 2010/02018, 2010/02019, 2010/02020


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Galsya SR 8 mg

Galsya SR 16 mg

Galsya SR 24 mg

tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním


galantamín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívaťVáš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Galsya SR a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Galsyu SR

3. Ako užívať Galsyu SR

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Galsyu SR

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE GALSYA SR A NA ČO SA POUŽÍVA


Galsya SR je liek proti demencii určený na liečbu príznakov miernej a stredne ťažkej demencie Alzheimerovho typu, ochorenia, ktoré mení funkciu mozgu.


K príznakom Alzheimerovej choroby patrí postupná strata pamäti, zmätenosť a zmeny správania sa. V dôsledku toho je čoraz ťažšie vykonávať činnosti každodenného života.


Predpokladá sa, že príznaky spôsobuje nedostatok acetylcholínu, látky, ktorá je zodpovedná za prenos vzruchov medzi mozgovými bunkami. Galsya SR zvyšuje množstvo acetylcholínu v mozgu, čím môže zmierniť príznaky tejto choroby.


Kapsuly sa vyrábajú v tzv. forme s predĺženým uvoľňovaním. Znamená to, že liečivo sa z nich uvoľňuje pomalšie.


2. SKÔR AKO UŽIJETE GALSYU SR


Neužívajte Galsyu SR

 • keď ste alergický (precitlivený) na galantamín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Galsye SR.

 • keď máte závažné ochorenie pečene a/alebo obličiek.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Galsye SR

Galsya SR sa má podávať pri Alzheimerovej chorobe a nie pri iných formách straty pamäti alebo zmätenosti.


Lieky nie sú vhodné za každých okolností pre každého. Skôr ako Galsyu SR užijete, Váš lekár potrebuje vedieť, či v súčasnosti máte niektoré z uvedených ochorení, prípadne či sa u Vás vyskytlo v minulosti:

 • ťažkosti s pečeňou alebo obličkami,

 • srdcová choroba (napr. angína pektoris, srdcový infarkt, zlyhanie srdca, pomalý alebo nepravidelný pulz),

 • poruchy hladín elektrolytov v krvi (napr. znížená alebo zvýšená hladina draslíka v krvi),

 • peptický (žalúdočný) vred,

 • akútne bolesti brucha,

 • nervové ochorenie (ako epilepsia alebo Parkinsonova choroba),

 • ochorenie dýchacích ciest alebo infekčné ochorenie, ktoré sťažuje dýchanie (ako astma, obštrukčná choroba pľúc alebo zápal pľúc),

 • či ste sa nedávno podrobili operácii čriev alebo močového mechúra,

 • či máte ťažkosti s močením.


Ak sa potrebujete podrobiť operácii v celkovej anestézii (tzn. v celkovom znecitlivení), informujte lekára, že užívate Galsyu SR.


Lekár potom rozhodne, či je liečba Galsyou SR pre Vás vhodná, prípadne či je potrebné zmeniť jeho dávkovanie.


Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi, zdravotnej sestre alebo lekárnikovi.


Galsya SR sa nemá užívať spolu s liekmi, ktoré účinkujú rovnakým spôsobom. Patria sem:

 • donepezil alebo rivastigmín (na Alzheimerovu chorobu),

 • ambenónium, neostigmín alebo pyridostigmín (na ťažkú svalovú slabosť),

 • pilokarpín (pri suchosti v ústach alebo očiach), ak je podávaný cez ústa.


Užívanie niektorých liekov môže ovplyvniť spôsob, akým účinkuje Galsya SR alebo Galsya SR môže oslabiť účinok iných liekov, ak sa užívajú súčasne. Patria sem:

 • paroxetín alebo fluoxetín (antidepresíva),

 • chinidín (používa sa pri poruchách srdcového rytmu),

 • ketokonazol (antimykotická – protiplesňová liečba),

 • erytromycín (antibiotikum),

 • ritonavir (protivírusový liek, inhibítor HIV proteázy).


Lekár môže predpísať menšiu dávku Galsye SR, ak súčasne užívate niektorý z vyššie spomínaných liekov.


Niektoré lieky môžu zvýšiť počet vedľajších účinkov, ktoré vyvoláva Galsya SR. Sú to:

 • nesteroidové protizápalové lieky proti bolesti (napr. ibuprofén), ktoré môžu zvyšovať riziko vzniku vredov,

 • lieky na srdcové choroby alebo na vysoký krvný tlak (napr. digoxín, amiodarón, atropín, beta-blokátory alebo blokátory vápnikového kanála). Ak užívate lieky na nepravidelný rytmus srdca, Váš lekár môže zvážiť elektrokardiogram (EKG).


Ak sa potrebujete podrobiť operácii v celkovej anestézii, informujte lekára, že užívate Galsyu SR.


Ak máte nejaké otázky, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Užívanie Galsye SR s jedlom a nápojmi

Galsya SR sa má podľa možnosti užívať s jedlom.


Počas liečby Galsyou SR pite veľa tekutín, aby ste boli stále dostatočne hydratovaný (pozri časť 3).


Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom.


Ak ste tehotná alebo sa domnievate, že ste tehotná alebo plánujete otehotnieť, poraďte sa s lekárom skôr, ako začnete užívať Galsyu SR.


Počas užívania Galsye SR nedojčite.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Galsya SR môže spôsobovať závraty alebo ospalosť, najmä v prvých týždňoch liečby. Ak pociťujete takéto príznaky, nešoférujte ani nepoužívajte žiadne nástroje a neobsluhujte stroje.


3. AKO UŽÍVAŤ GALSYU SR


Vždy užívajte Galsyu SR presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára.


Ak v súčasnosti užívate tablety s obsahom galantamínu a lekár Vám povedal, aby ste prešli na užívanie galantamínu v kapsulách s predĺženým uvoľňovaním, pozorne si prečítajte pokyny na konci tohto odseku.


Ako užívať Galsyu SR

Kapsuly sa prehĺtajú celé, NEROZHRYZENÉ a NEROZDRVENÉ. Ak kapsulu nedokážete prehltnúť, vyprázdnite kapsulu a jej obsah prehltnite vcelku, NEROZHRÝZAJTE a NEDRVTE obsah kapsuly.


Galsya SR sa má užívať ráno, najlepšie spolu s jedlom, a zapíja sa vodou alebo iným nápojom.


GalsyaSR kapsuly s predĺženým uvoľňovaním sú dostupné v 3 silách: 8 mg, 16 a 24 mg.


Liečba sa začína nízkou dávkou. Lekár Vám môže neskôr nariadiť pomaly zvyšovať dávku (silu) Galsye SR, aby sa našla taká, ktorá Vám bude najlepšie vyhovovať.


1. Liečba sa začína užívaním 8 mg kapsuly raz denne. Po 4 týždňoch liečby sa dávka zvyšuje.

2. Potom by ste mali užívať 16 mg kapsulu raz denne. Najskôr po ďalších 4 týždňoch liečby sa môže Váš lekár rozhodnúť opäť Vám zvýšiť dávku.

3. Potom by ste užívali 24 mg kapsuly raz denne.


Lekár Vám vysvetlí, akou dávkou treba začať a kedy ju zvýšiť. Ak cítite, že Galsya SR na Vás účinkuje priveľmi silno alebo slabo, porozprávajte sa o tom s lekárom alebo lekárnikom.


Bude potrebné, aby ste pravidelne navštevovali lekára, aby overil, či tento liek na Vás pôsobí a prekonzultoval s Vami, ako sa cítite. Počas užívania Galsye SR bude lekár pravidelne kontrolovať aj Vašu telesnú hmotnosť.


Ochorenia pečene alebo obličiek

Ak máte mierne závažnú poruchu funkcie pečene alebo obličiek, liečba sa začína 8 mg kapsulou jedenkrát denne ráno.


Ak máte stredne závažnú poruchu funkcie pečene alebo obličiek, liečba sa začína 8 mg kapsulou jedenkrát denne každý druhý deň ráno. Po týždni začnite užívať 8 mg kapsulu jedenkrát denne ráno. Neužívajte viac ako 16 mg jedenkrát denne.


Ak máte závažnú poruchu funkcie pečene a/alebo obličiek, Galsyu SR neužívajte.


Deti

Galsya SR sa neodporúča pre deti a mladistvých mladších ako 18 rokov.


Ak užijete viac Galsye SR, ako máte

Ak užijete priveľa Galsye SR, ihneď navštívte lekára alebo nemocnicu. Zoberte so sebou všetky zvyšné kapsuly a obal lieku. Znaky alebo príznaky predávkovania môžu okrem iného zahŕňať: závažnú nevoľnosť, vracanie, svalovú slabosť, pomalý pulz, záchvaty kŕčov a stratu vedomia.


Ak zabudnete užiťGalsyu SR

Ak zabudnete užiť jednu dávku, vynechajte zabudnutú dávku a tú ďalšiu užite vo zvyčajnom čase.

Ak zabudnete užiť viac ako jednu dávku, skontaktujte sa so svojim lekárom.

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili tú vynechanú.


Ak prestanete užívaťGalsyu SR

Skôr ako prestanete užívať Galsyu SR, poraďte sa s lekárom. Je dôležité, aby ste kvôli liečbe Vášho ochorenia liek naďalej užívali.


Ako mám prejsť z galantamínu vo forme tabliet na užívanie Galsye SR, kapsúl s predĺženým uvoľňovaním?


Ak v súčasnosti užívate galantamín vo forme tabliet, Váš lekár sa môže rozhodnúť, že prejdete na galantamín v kapsulách s predĺženým uvoľňovaním.


 • Poslednú dávku galantamínu vo forme tabliet užite večer.

 • Nasledujúce ráno užite prvú dávku galantamínu v kapsulách s predĺženým uvoľňovaním.


NEUŽÍVAJTE viac ako jednu kapsulu denne. Pokiaľ užívate galantamín v kapsulách s dávkovaním raz denne, NEUŽÍVAJTE galantamín vo forme tabliet.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Galsya SR môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Niektoré z nich môžu vzniknúť vplyvom samotnej choroby.


Prestaňte liek užívať a ihneď vyhľadajte lekára, ak pocítite:

 • ťažkosti so srdcom, vrátane zmien srdcového rytmu (pomalý alebo nepravidelný),

 • palpitácie (búšenie srdca),

 • stavy ako napr. zatmenie v očiach.


Podľa častosti výskytu sú vedľajšie účinky zoradené do nasledovných skupín:

Veľmi časté:

Postihujú viac ako 1 používateľa z 10

Časté:

Postihujú 1 až 10 používateľov zo 100

Menej časté:

Postihujú 1 až 10 používateľov z 1 000

Zriedkavé:

Postihujú 1 až 10 používateľov z 10 000


Veľmi časté

 • Nevoľnosť a/alebo vracanie.

Ak sa tieto vedľajšie účinky vyskytnú, objavujú sa najmä na začiatku liečby alebo po zvýšení dávky. Postupne, ako sa organizmus prispôsobuje liečbe, obyčajne ustupujú a spravidla netrvajú dlhšie ako niekoľko dní. Ak pociťujete tieto účinky, lekár Vám možno odporučí piť viac tekutín a v prípade potreby predpíše liek proti nevoľnosti.


Časté

 • Úbytok telesnej hmotnosti, strata chuti do jedla, znížená chuť do jedla, bolesť žalúdka alebo žalúdočné ťažkosti, hnačka, zažívacie ťažkosti;

 • pomalý pulz;

 • mdloby, závraty, chvenie, bolesť hlavy, ospanlivosť, abnormálna únava;

 • zvýšené potenie;

 • svalové kŕče;

 • padanie;

 • vysoký krvný tlak;

 • pocit slabosti, celkový pocit nepohody;

 • videnie, cítenie alebo počutie vecí, ktoré nie sú skutočné (halucinácie);

 • pocit smútku (depresia).


Menej časté

 • Zvýšená hladina pečeňových enzýmov v krvi (výsledky laboratórnych testov, ktoré hovoria, ako dobre pracuje vaša pečeň);

 • prípadné vynechanie úderu srdca, poruchy mechanizmu vedenia impulzov v srdci, pocit abnormálneho pulzu (palpitácie);

 • štípanie, pichanie, alebo tŕpnutie kože;

 • zmeny vnímania chuti;

 • nadmerná ospanlivosť;

 • neostré videnie;

 • zvonenie alebo bzučanie v ušiach (tinnitus);

 • pocit napínania na vracanie;

 • svalová slabosť;

 • nadmerná strata vody v tele;

 • nízky krvný tlak;

 • červenanie tváre.


Zriedkavé

 • Zápal pečene (hepatitída).


Ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ GALSYU SR


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Uchovávajte pri teplote do 30 °C. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.


Nepoužívajte Galsyu SR po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri a na škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


ČoGalsyaSR obsahuje:

 • Liečivo je galantamín.

Galsya SR 8 mg: Každá tvrdá kapsula s predĺženým uvoľňovanímobsahuje 8 mg galantamínu (ako hydrobromid).

Galsya SR 16 mg: Každá tvrdá kapsula s predĺženým uvoľňovanímobsahuje 16 mg galantamínu (ako hydrobromid).

Galsya SR 24 mg: Každá tvrdá kapsula s predĺženým uvoľňovanímobsahuje 24 mg galantamínu (ako hydrobromid).

 • Ďalšie zložky v tabletovom jadre s predĺženým uvoľňovaním sú nátriumlaurylsulfát, metakrylátový kopolymér typ RS PM, hypromelóza, karbomér, hydroxypropylcelulóza (E 463), magnéziumstearát a mastenec.

 • Ďalšie zložky v 8 mg kapsulách sú želatína, oxid titaničitý (E171) a čierny atrament (šelak, propylénglykol, koncentrovaný roztok amoniaku, oxid železitý čierny (E172), hydroxid draselný).

 • Ďalšie zložky v 16 a 24 mg kapsulách sú želatína, oxid titaničitý (E171), oxid železitý červený (E172), oxid železitý žltý (E172) a čierny atrament (šelak, propylénglykol, koncentrovaný roztok amoniaku, oxid železitý čierny (E172), hydroxid draselný).


Ako vyzerá Galsya SR a obsah balenia

Galsya SR 8 mg:Biele kapsuly s potlačou G8 na veku kapsuly. Kapsula obsahuje jedno biele oválne jadro tablety s predĺženým uvoľňovaním.

Galsya SR 16 mg:Ružové kapsuly s potlačou G16 na veku kapsuly. Kapsula obsahuje dve biele oválne jadrá tabliet s predĺženým uvoľňovaním.

Galsya SR 24 mg:Oranžové kapsuly s potlačou G24 na veku kapsuly. Kapsula obsahuje tri biele oválne jadrá tabliet s predĺženým uvoľňovaním.


Kapsuly sú balené v škatuľkách s obsahom 10, 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90 a 100 tvrdých kapsúl s predĺženým uvoľňovaním v blistroch.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

KRKA, d.d., Novo mesto

Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto

Slovinsko


Výrobca

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Nemecko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Názov členského štátu

Názov lieku

Bulharsko, Česká republika, Estónsko, Maďarsko, Írsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Slovenská republika, Slovinsko

Galsya SR

Rakúsko

Galantamin SR Krka

Dánsko, Fínsko, Nórsko, Švédsko

Galantamin Krka

Holandsko, Grécko

Galantamine SR Krka

Nemecko

Galantamin TAD

Rumunsko

Galsya


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 04/2011.


6Galsya SR 24 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 2 k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev.č.: 2010/02018, 2010/02019, 2010/02020


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. Názov LIEKU


Galsya SR 8 mg

Galsya SR 16 mg

Galsya SR 24 mg

tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním


 1. kvalitatívne a kvantitatívne zloženie LIEKU


Galsya SR 8 mg: Každá tvrdá kapsula s predĺženým uvoľňovanímobsahuje 8 mg galantamínu (ako hydrobromid).

Galsya SR 16 mg: Každá tvrdá kapsula s predĺženým uvoľňovanímobsahuje 16 mg galantamínu (ako hydrobromid).

Galsya SR 24 mg: Každá tvrdá kapsula s predĺženým uvoľňovanímobsahuje 24 mg galantamínu (ako hydrobromid).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. Lieková forma


Tvrdá kapsula s predĺženým uvoľňovaním.


Galsya SR 8 mg:Biele kapsuly s potlačou G8 na veku kapsuly. Kapsula obsahuje jedno biele oválne jadro tablety s predĺženým uvoľňovaním.

Galsya SR 16 mg:Ružové kapsuly s potlačou G16 na veku kapsuly. Kapsula obsahuje dve biele oválne jadrá tabliet s predĺženým uvoľňovaním.

Galsya SR 24 mg:Oranžové kapsuly s potlačou G24 na veku kapsuly. Kapsula obsahuje tri biele oválne jadrá tabliet s predĺženým uvoľňovaním.


 1. Klinické údaje


 1. Terapeutické indikácie


Galsya SR je určená na symptomatickú liečbu miernej a stredne ťažkej demencie Alzheimerovho typu.


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Dospelí/starší pacienti


Spôsob podávania

Kapsuly s predĺženým uvoľňovaním Galsya SR sa majú užívať jedenkrát denne ráno, najlepšie s jedlom. Kapsuly sa majú prehltnúť celé s trochou tekutiny. Kapsuly sa nesmú žuvať alebo drviť.

Pre pacientov s ťažkosťami s prehĺtaním: Kapsuly sa môžu otvoriť a jadro(á) tablety(iet) prehltnúť vcelku s určitým množstvom tekutiny. Obsah kapsuly (jadrá tabliet) sa nesmie žuvať ani drviť.


Počas liečby zabezpečte dostatočný príjem tekutín (pozri časť 4.8).


Pred začiatkom liečby

Diagnóza predpokladanej demencie Alzheimerovho typu má byť adekvátne potvrdená podľa platných klinických odporúčaní (pozri časť 4.4).


Začiatočná dávka

Odporúčaná začiatočná dávka je 8 mg/deň počas štyroch týždňov.


Udržiavacia dávka

 • Tolerancia a dávkovanie galantamínu majú byť pravidelne vyhodnotené, najlepšie každé tri mesiace po začiatku liečby. Následne má byť podľa platných klinických odporúčaní pravidelne prehodnotený klinický prínos galantamínu a tolerancia liečby pacientom. Udržiavacia liečba môže pokračovať dovtedy, kým pre pacienta znamená liečebný prínos a pacient liečbu galantamínom toleruje. Ak nie sú preukázateľné známky zlepšenia, alebo ak pacient liečbu netoleruje, je potrebné zvážiť ukončenie liečby.


 • Začiatočná udržiavacia dávka je 16 mg/deň a pacienti sa majú udržiavať na dávke 16 mg/deň najmenej 4 týždne.


 • Zvýšenie na maximálnu odporúčanú udržiavaciu dávku 24 mg/deň sa má zvážiť na základe vyhodnotenia klinického prínosu a tolerancie.


 • U jednotlivých pacientov, u ktorých sa nezaznamenala zlepšená klinická odpoveď, alebo u pacientov, ktorí netolerujú dávku 24 mg/deň, sa má zvážiť zníženie dávky na 16 mg/deň.


 • Po prerušení liečby sa nevyskytuje žiadny “rebound fenomén” napr. pri príprave na operáciu.


Zmena na Galsyu SR kapsuly s predĺženým uvoľňovaním z galantamínu v tabletovej liekovej forme alebo perorálneho roztoku.


Odporúča sa, aby sa pacientom podávala rovnaká denná dávka galantamínu. Pacienti, u ktorých sa robí zmena na denný režim s jedinou dávkou, by mali užiť poslednú dávku galantamínu v tabletovej liekovej forme alebo vo forme perorálneho roztoku večer a začať užívať jedinú dennú dávku Galsye SR kapsúl s predĺženým uvoľňovaním nasledujúce ráno.


Deti a dospievajúci

Galantamín sa neodporúča užívať u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov kvôli chýbajúcim údajom o bezpečnosti a účinnosti.


Poškodenie funkcie pečene a obličiek

U pacientov so stredne ťažkým alebo ťažkým poškodením funkcie pečene alebo obličiek môže dôjsť ku zvýšeniu hladiny galantamínu v plazme. Na základe farmakokinetických údajov sa odporúča u pacientov so stredne ťažkým poškodením funkcie pečene začať dávkovanie s 8 mg kapsulou s predĺženým uvoľňovaním jedenkrát každý druhý deň, najlepšie ráno, počas jedného týždňa. Potom sa má pokračovať s 8 mg jedenkrát denne počas 4 týždňov. U týchto pacientov nemá denná dávka prekročiť 16 mg. U pacientov s ťažkým poškodením funkcie pečene Childovo-Pughovo skóre vyššie ako 9je užívanie galantamínu kontraindikované (pozri časť 4.3). U pacientov s miernym poškodením funkcie pečene sa úprava dávkovania nevyžaduje.


U pacientov s klírensom kreatinínu vyšším ako 9 ml/min sa nevyžaduje úprava dávky. U pacientov s ťažkým renálnym poškodením (klírens kreatinínu menej ako 9 ml/min) je užívanie galantamínu kontraindikované (pozri časť 4.3).


Súčasne podávaná liečba

U pacientov, ktorí sú liečení silnými CYP2D6 alebo CYP3A4 inhibítormi sa má zvážiť zníženie dávok (pozri časť 4.5).


4.3. Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.


Keďže nie sú dostupné žiadne údaje o užívaní galantamínu u pacientov s ťažkým poškodením funkcie pečene (Childovo-Pughovo skóre vyššie ako 9) a ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu menej ako 9 ml/min), galantamín je pre týchto pacientov kontraindikovaný. Galantamín je kontraindikovaný u pacientov, ktorí majú súčasne závažnú poruchu funkcie obličiek aj pečene.


4.4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Galsya SR je indikovaná pre pacientov s mierne alebo stredne ťažkou demenciou Alzheimerovho typu. Prínos galantamínu sa nepreukázal u pacientov s inými typmi demencie alebo inými typmi poruchy pamäti. V dvoch dva roky trvajúcich klinických štúdiách na jednotlivcoch s tzv. miernou kognitívnou poruchou (miernejšie typy poruchy pamäti, ktoré nespĺňajú kritériá demencie Alzheimerovho typu) liečba galantamínom nepreukázala žiadny prínos k spomaleniu oslabovania kognitívnych schopností alebo k redukcii prechodu do demencie. Miera úmrtnosti v skupine používajúcej galantamín bola výrazne vyššia ako v placebovej skupine, 14/1026 (1,4 %) u pacientov s galantamínom a 3/1022 (0,3 %) u pacientov s placebom. Dôvodom úmrtí boli rôzne príčiny. Približne polovica úmrtí bola v dôsledku rôznych vaskulárnych príčin (infarkt myokardu, mozgová porážka a náhla smrť). Relevancia týchto zistení s liečbou pacientov s Alzheimerovou demenciou nie je známa. Pri Alzheimerovej demencii sa uskutočnili iba 6 mesiacov trvajúce placebom kontrolované klinické štúdie. V týchto štúdiách sa nezaznamenala zvýšená úmrtnosť v skupine liečenej galantamínom.


Alzheimerova choroba má byť diagnostikovaná skúseným lekárom podľa platných odporúčaní. Liečba galantamínom má prebiehať pod dohľadom lekára a má sa začať v prítomnosti ošetrujúcej osoby, ktorá bude prijímanie lieku pacientom pravidelne sledovať.


U pacientov s Alzheimerovou chorobou dochádza k zníženiu hmotnosti. Liečba inhibítormi cholínesterázy vrátane galantamínu, je u týchto pacientov spojená s poklesom hmotnosti. Počas liečby sa má monitorovať pacientova hmotnosť.


Podobne ako pri iných cholinomimetikách, Galsya SR sa má podávať opatrne pri nasledujúcich stavoch:


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Pre svoju farmakologickú aktivitu môžu mať cholinomimetiká vagotonický účinok na frekvenciu srdca (napr. bradykardia). Potenciál pre tento účinok môže byť zvlášť dôležitý u pacientov so syndrómom chorého sínusu alebo u pacientov s inými supraventrikulárnymi poruchami vodivosti alebo u tých, ktorí zároveň užívajú lieky významne spomaľujúce frekvenciu srdca, ako sú digoxín a beta blokátory alebo u pacientov s nekorigovanými poruchami elektrolytovej rovnováhy (napr. hyperkaliémia, hypokaliémia).

Je potrebné venovať zvláštnu pozornosť pri podávaní galantamínu pacientom s kardiovaskulárnymi chorobami, napr. vo včasnom poinfarktovom období, novom nástupe átriálnej fibrilácie, AV blokáde II. alebo vyššieho stupňa, nestabilizovanej angíne pektoris alebo kongestívnom zlyhaní srdca, zvlášť v skupine s NYHA III‑IV.

Z analýzy dát z placebom kontrolovaných štúdií na pacientoch s Alzheimerovou demenciou liečených galantamínom vyplynul zvýšený výskyt niektorých kardiovaskulárnych nežiaducich účinkov (pozri časť 4.8).


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Pacienti so zvýšeným rizikom tvorby peptických vredov, napr. pacienti s vredovou chorobou v anamnéze alebo pacienti s predispozíciou na takéto ochorenie, vrátane tých, ktorí súčasne užívajú nesteroidné protizápalové lieky (NSAIDS), musia byť sledovaní. Užívanie galantamínu sa neodporúča u pacientov s gastrointestinálnou obštrukciou alebo po zotavovaní sa po operácii gastrointestinálneho systému.


Poruchy nervového systému

Hoci sa predpokladá, že cholinomimetiká môžu spôsobiť generalizované kŕče, epileptické záchvaty môžu byť aj manifestovaním Alzheimerovej choroby. Zriedkavo môže zvýšenie cholinergného tonusu zhoršiť symptómy parkinsonizmu.

V súhrnnej analýze z placebom kontrolovaných štúdií u pacientov s Alzheimerovou demenciou liečených galantamínom sa zriedkavo pozorovali cerebrovaskulárne príhody (pozri časť 4.8). Toto je potrebné zvážiť pri podávaní galantamínu pacientom s cerebrovaskulárnymi ochoreniami.


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

U pacientov s ťažkou astmou alebo obštrukčným ochorením pľúc v anamnéze alebo aktívnymi pľúcnymi infekciami (napr. pneumónia) v anamnéze sa majú cholinomimetiká predpisovať s opatrnosťou.


Poruchy obličiek a močových ciest

Užívanie galantamínu sa neodporúča u pacientov s obštrukciou močového vývodu alebo pacientom zotavujúcim sa po operácii močového mechúra.


Chirurgické a liečebné postupy

Galantamín ako cholinomimetikum môže prehĺbiť svalovú relaxáciu sukcinylcholinového typu v priebehu anestézie, hlavne v prípadoch deficitu pseudocholínesterázy.


4.5. Liekové a iné interakcie


Farmakodynamické interakcie

Pre svoj mechanizmus účinku sa galantamín nemá podávať súčasne s inými cholinomimetikami (ako je ambenónium, donepezil, neostigmín, pyridostigmín, rivastigmín alebo systémovo podávaný pilokarpín). Galantamín antagonizuje účinok anticholinergnej liečby. Ak sa anticholinergná liečba, napríklad liečba atropínom, náhle ukončí, existuje potenciálne riziko, že účinok galantamínu môže byť výraznejší. Tak ako pri iných cholinomimetikách, je možná farmakodynamická interakcia s liekmi, ktoré významne znižujú frekvenciu srdca napr. digoxín, betablokátory, niektoré blokátory vápnikového kanála a amiodarón. Opatrnosť je potrebná u liekov, ktoré môžu vyvolať torsades de pointes. V týchto prípadoch sa má zvážiť potreba EKG.


Galantamín ako cholinomimetikum môže počas anestézie zvýšiť svalovú relaxáciu sukcinylcholínového typu, hlavne v prípadoch deficitu pseudocholínesterázy.


Farmakokinetické interakcie

Eliminácia galantamínu prebieha početnými metabolickými cestami a renálnou exkréciou. Pravdepodobnosť výskytu klinicky významných interakcií je nízka. Avšak výskyt závažných interakcií môže byť v individuálnych prípadoch klinicky významný.


Súčasné podávanie s jedlom spomaľuje absorpciu galantamínu, ale na rozsah absorpcie nemá vplyv. Galsyu SR sa odporúča užívať spolu s jedlom, aby sa minimalizovali cholinergné nežiaduce účinky.


Iné liečivá ovplyvňujúce metabolizmus galantamínu

Štúdie vzájomných interakcií liekov ukázali zvýšenie biologickej dostupnosti galantamínu o 40% pri súčasnom podávaní paroxetínu (silný CYP2D6 inhibítor) a pri súčasnom podávaní ketokonazolu zvýšenie o 30% a erytromycínu zvýšenie o 12% (oba sú CYP3A4 inhibítory). Preto môžu pacienti liečení silnými inhibítormi CYP2D6 (napr. chinidínom, paroxetínom alebo fluoxetínom) alebo CYP3A4 (napr. ketokonazolom alebo ritonavirom), najmä na začiatku liečby, zaznamenať zvýšený výskyt nežiaducich cholinergných účinkov, najmä nauzeu a vracanie. Za týchto okolností sa má na základe tolerancie galantamínu zvážiť zníženie udržiavacej dávky galantamínu (pozri časť 4.2.).


Memantín, antagonista N-metyl-D-aspartát (NMDA)-receptorov, pri dávkovaní 10 mg jedenkrát denne počas 2 dní a následne 10 mg dvakrát denne počas 12 dní, nemal žiadny účinok na farmakokinetiku galantamínu (vo forme tvrdých kapsúl s predĺženým uvoľňovaním v dávke 16 mg jedenkrát denne) v rovnovážnom stave.


Účinok galantamínu na metabolizmus iných liekov

Terapeutické dávky galantamínu 24 mg/deň nemali účinok na kinetiku digoxínu, aj keď farmakodynamické interakcie sa môžu objaviť (pozri tiež farmakodynamické interakcie).


Terapeutické dávky galantamínu 24 mg/deň nemali účinok na kinetiku a protrombínový čas warfarínu.


4.6. Gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú dostupné klinické údaje o expozícii galantamínu v období gravidity. Štúdie na zvieratách preukazujú reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Predpisovanie gravidným ženám sa má starostlivo zvážiť.


Laktácia

Nie je známe, či sa galantamín vylučuje do ľudského mlieka a neboli vykonané žiadne štúdie s dojčiacimi ženami. Preto ženy užívajúce galantamín nemajú dojčiť.


4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Galantamín má zanedbateľný alebo malý vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Príznaky zahŕňajú závraty a ospanlivosť, najmä počas prvých týždňov od začiatku liečby.


4.8. Nežiaduce účinky


Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie na liek boli nauzea a vracanie. Objavili sa najmä v období titrácie, vo väčšine prípadov trvali menej ako týždeň a väčšina pacientov mala jednu príhodu. V týchto prípadoch môže byť vhodné predpísať antiemetiká a zabezpečiť dostatočný prísun tekutín.


V randomizovaných, dvojito zaslepených, placebom kontrolovaných klinických štúdiách, mal bezpečnostný profil liečby galantamínom, ktorý sa podával vo forme kapsúl s predĺženým uvoľňovaním, podobnú frekvenciu a charakter ako pri tabletách.

Odhadovaná frekvencia:

 • Veľmi časté (1/10)

 • Časté (1/100 až <1/10)

 • Menej časté (1/1 000 až <1/100)

 • Zriedkavé (1/10 000 až <1/1 000)

 • Veľmi zriedkavé (<1/10 000)

 • Neznáme (z dostupných údajov)


V rámci každej skupiny frekvencií sú nežiaduce účinky uvedené v poradí klesajúcej závažnosti.


Trieda orgánových systémov

Frekvencia nežiaducej reakcie na liek

Veľmi časté

Časté

Menej časté

Zriedkavé

Poruchy metabolizmu a výživy


Znížená chuť do jedla, anorexia

Dehydratácia


Psychické poruchy


Halucinácie, depresia

Zrakové halucinácie, sluchové halucinácie


Poruchy nervového systému


Synkopa, závraty, tremor, bolesť hlavy, somnolencia, otupenosť

Parestézia, dysgeúzia, hypersomnia


Poruchy okaRozmazané videnie


Poruchy ucha a labyrintuTinnitus


Poruchy srdca a srdcovej činnosti


Bradykardia

Supraventrikulárne extrasystoly, atrioventrikulárny blok prvého stupňa, sínusová bradykardia, palpitácie


Poruchy ciev


Hypertenzia

Hypotenzia, návaly horúčavy


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Vracanie, nevoľnosť

Abdominálna bolesť, horná abdominálna bolesť, hnačka, porucha trávenia, žalúdočný diskomfort, abdominálny diskomfort

Napínanie na vracanie


Poruchy pečene a žlčových ciest
Hepatitída

Poruchy kože a podkožného tkaniva


HyperhidrózaPoruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva


Svalové kŕče

Svalová slabosť


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


Únava, asténia, celkový pocit slabostiLaboratórne a funkčné vyšetrenia


Zníženie telesnej hmotnosti

Zvýšenie hladiny pečeňových enzýmov


Úrazy, otravy a komplikácie liečebného postupu


Pád
4.9. Predávkovanie


Symptómy

Predpokladá sa, že prejavy a príznaky významného predávkovania galantamínom sú podobné ako príznaky pri predávkovaní inými cholinomimetikami. Tieto účinky sa všeobecne týkajú centrálneho nervového systému, parasympatického nervového systému a neuromuskulárneho spojenia. Okrem svalovej slabosti alebo fascikulácie sa môžu objaviť niektoré alebo všetky príznaky cholinergnej krízy: závažná nauzea, vracanie, gastrointestinálne kŕče, salivácia, slzenie, močenie, defekácia, potenie, bradykardia, hypotenzia, kolaps a kŕče. Zvýšenie svalovej slabosti spolu s tracheálnou hypersekréciou a bronchospazmom môžu viesť až k ohrozeniu dýchania.


V rámci postmarketingového sledovania boli v súvislosti s neúmyselným predávkovaním galantamínom hlásené: arytmie typu torsade de pointes, predĺženie QT intervalu, bradykardia, ventrikulárna tachykardia a krátka strata vedomia. V jednom prípade išlo o užitie ôsmich 4 mg tabliet (32 mg celkovo) v jeden deň.


Ďalšie dva prípady náhodného požitia 32 mg (nauzea, vracanie a sucho v ústach; nauzea, vracanie a substernálna bolesť hrudníka) a jeden prípad náhodného požitia 40 mg (vracanie) vyústili do krátkodobej hospitalizácie za účelom pozorovania až do úplnej rekonvalescencie. Pacient, ktorý mal predpísanú dávku 24 mg/deň a v anamnéze mal počas predchádzajúcich dvoch rokov halucinácie, omylom užíval 24 mg dvakrát denne počas 34 dní. Objavili sa u neho halucinácie, ktoré si vyžiadali hospitalizáciu. Iný pacient, ktorý mal predpísaný perorálny roztok 16 mg/deň, nedopatrením užil 160 mg (40 ml) a o hodinu neskôr sa u neho objavilo potenie, vracanie, bradykardia a stav blízky synkope, čo si vyžiadalo hospitalizáciu. Jeho symptómy ustúpili v priebehu 24 hodín.


Liečba

V prípade predávkovania sa majú vykonať všeobecné podporné opatrenia. V závažných prípadoch sa môžu použiť anticholinergiká, ako je atropín, všeobecné antidotum pre cholinomimetiká. Odporúča sa začiatočná dávka 0,5 až 1,0 mg i.v. s následnými dávkami podľa klinickej odpovede.


Keďže sa stratégie pre zvládnutie predávkovania priebežne vyvíjajú, odporúča sa kontaktovať toxikologické centrum na zistenie najnovších odporúčaní, ako zvládnuť predávkovanie.


5. Farmakologické vlastnosti


5.1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: psychoanaleptiká/liečivá proti demencii, ATC kód: N06DA04.


Galantamín, terciárny alkaloid, je selektívny, kompetitívny a reverzibilný inhibítor acetylcholínesterázy. Okrem toho galantamín pravdepodobne cez väzbu na alosterické miesto receptora zvyšuje vnútornú aktivitu acetylcholínu na nikotínových receptoroch. Preto je u pacientov s Alzheimerovou chorobou možné dosiahnuť zvýšenú aktivitu v cholinergnom systéme spojenú so zlepšenou kognitívnou funkciou.


Klinické štúdie

Galantamín bol pôvodne vyvinutý vo forme tabliet s okamžitým uvoľňovaním liečiva s dávkovaním 2‑krát denne. Účinné dávky galantamínu v placebom kontrolovaných klinických štúdiách s trvaním 5 až 6 mesiacov boli 16, 24 a 32 mg/deň. Ukázalo sa, že dávky 16 a 24 mg na deň majú najlepší pomer prínos/riziko, preto sa ponechali ako odporučené udržiavacie dávky. Účinnosť galantamínu sa posudzovala na základe hodnotení troch komplexov veľkých symptómov ochorenia a globálnej stupnice: ADAS-cog/11 (uskutočnenie základného kognitívneho hodnotenia), DAD a ADCS-ADL-Inventory (hodnotenie základných a inštrumentálnych aktivít denného života), neuropsychické hodnotenie (NPI stupnica, ktorá hodnotí poruchy správania sa) a CIBIC-plus (celkové hodnotenie nezávislého lekára založené na klinickom rozhovore s pacientom a ošetrovateľom).


Analýza odpovedí založená na zlepšení najmenej 4 bodov v hodnotení ADAS-cog/11 v porovnaní so základným stavom a CIBIC-plus nezmenení + zlepšení (1-4) DAD/ADL skóre nezmenení + zlepšení. Pozri nasledujúcu tabuľku.


Liečba

Zlepšenie najmenej o 4 body v porovnaní so stavom v hodnotení ADAS-cog/11 a

CIBIC-plus nezmenení+zlepšení

Zmena v DAD 0

GAL-USA-1 a GAL-INT-1 (6. mesiac )

Zmena v ADCS/ADL zozname 0

GAL-USA-10 (5. mesiac)


N


n (%)

odpovedajúcich


Porovnanie s placebom


N


n (%)

odpovedajúcich


Porovnanie s s placebom

Roz. (95%CI)

p-hodnota


Roz. (95%CI)

p-hodnota

Klasické ITT

Placebo

Gal 16 mg/deň

Gal 24 mg/deň


422

-

424


21 (5,0)

-

60 (14,2)


-

-

9,2 (5,13)


-

-

0,001


273

266

262


18 (6,6)

39 (14,7)

40 (15,3)


-

8,1 (3,13)

8,7 (3,14)


-

0,003

0,002

Trad. LOCF*

Placebo

Gal 16 mg/deň

Gal 24 mg/deň


412

-

399


23 (5,6)

-

58 (14,5)


-

-

8,9 (5,13)


-

-

0,001


261

253

253


17 (6,5)

36 (14,2)

40 (15,8)


-

7,7 (2,13)

9,3 (4,15)


-

0,005

0,001

# ITT: zámer liečiť (z angl. intent to treat)

CMH test rozdielov oproti placebu

* LOCF: Posledné vykonané pozorovanie


Účinnosť galantamínu vo forme kapsúl s predĺženým uvoľňovaním sa sledovala v randomizovanej, dvojito zaslepenej a placebom kontrolovanej štúdii, GAL-INT-10, pričom sa dávka stupňovala po 4 týždňoch; využíval sa flexibilný dávkovací režim 16 až 24 mg/deň počas 6‑mesačného trvania liečby. Galantamín vo forme tabliet s okamžitým uvoľňovaním (Gal-IR) bol do štúdie pridaný ako pozitívna kontrola. Účinnosť sa hodnotila pomocou ADAS-cog/11 a CIBIC-plus skóre ako spoločné primárne kritériá a skóre ADCS-ADL a NPI ako sekundárne kritériá. Galantamín vo forme kapsúl s predĺženým uvoľňovaním (Gal-PR) vykázal štatisticky signifikantné zlepšenie v skóre ADAS-cog/11 v porovnaní s placebom, no štatisticky sa neodlišoval od skóre CIBIC-plus v porovnaní s placebom. Výsledky skóre ADCS-ADL boli štatisticky signifikantne lepšie v 26. týždni liečby v porovnaní s placebom.

Kombinovaná analýza odpovedí na liečbu v 26. týždni podľa najmenej 4 bodov zlepšenia oproti hodnote pred liečbou pri skóre ADAS-cog/11, celkového ADL nezmenení + zlepšení (0) a bez zhoršenia pri skóre CIBIC-plus (1‑4). Pozri nasledujúcu tabuľku.


GAL-INT-10

Placebo

Gal-IR

Gal-PR*

p-hodnota

(Gal-PR* vs. placebo)


(n=245)

(n=225)

(n=238)


Zložená odpoveď: n (%)

20 (8,2)

43 (19,1)

38 (16,0)

0,008

tablety s okamžitým uvoľňovaním

* kapsuly s predĺženým uvoľňovaním


Výsledky 26 týždňov trvajúcej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdie, do ktorej boli zaradení pacienti s vaskulárnou demenciou, s Alzheimerovou chorobou a sprievodným cerebrovaskulárnym ochorením (tzv. zmiešaná demencia), preukázali, že symptomatický účinok galantamínu je zachovaný u pacientov s Alzheimerovou chorobou a sprievodným cerebrovaskulárnym ochorením (pozri časť 4.4). V následnej analýze podskupín sa v podskupine pacientov iba s vaskulárnou demenciou nepozorovala štatisticky významná účinnosť.


V druhej 26 týždňov trvajúcej, placebom kontrolovanej štúdii s pacientmi s pravdepodobnou vaskulárnou demenciou sa nepreukázal žiadny klinický prínos liečby galantamínom.


5.2. Farmakokinetické vlastnosti


Galantamín je alkalická zlúčenina s jednou ionizačnou konštantou (pKa 8,2). Je mierne lipofilný a má parciálny koeficient (Log P) medzi n-oktanol/pufrovacím roztokom (pH 12) 1,09. Rozpustnosť vo vode (pH 6) je 31 mg/ml. Galantamín má tri chirálne centrá, S, R, pričom S-forma sa vyskytuje prirodzene. Galantamín sa čiastočne metabolizuje rôznymi cytochrómami najmä CYP2D6 a CYP3A4. Niektoré metabolity, ktoré sa formujú počas degradácie galantamínu, sa in vitroprejavili ako aktívne, ale in vivo nie sú významné.


Všeobecné vlastnosti galantamínu

Absorpcia

Absolútna biologická dostupnosť galantamínu je vysoká, 88,5 ± 5,4%. Galantamín v liekovej forme kapsúl s predĺženým uvoľňovaním je bioekvivalentný tabletám s okamžitým uvoľňovaním liečiva podávaným 2‑krát denne, pokiaľ ide o AUC24ha Cmin. Hodnota Cmaxsa dosiahne po 4,4 hodinách a je približne o 24% nižšia ako táto hodnota pri tabletách. Príjem potravy nemá signifikantný vplyv na AUC kapsúl s predĺženým uvoľňovaním. Cmaxsa zvýšila asi o 12% a Tmax sa predĺžil približne o 30 minút, ak sa kapsula užila po jedle. Nie je však pravdepodobné, že by tieto zmeny mali klinický význam.


Distribúcia

Priemerný distribučný objem je 175 l. Väzba na plazmatické bielkoviny je nízka, 18%.


Metabolizmus

Až 75% podaného galantamínu sa eliminuje metabolizáciou. Štúdie in vitronaznačujú, že CYP2D6 sa zúčastňuje syntézy O-desmetylgalantamínu a CYP3A4 sa zúčastňuje syntézy N-oxid-galantamínu. Vylúčené hladiny celkovej izotopom značenej látky v moči a stolici neboli odlišné pri porovnaní medzi pomalými a rýchlymi metabolizérmi. U pomalých a rýchlych metabolizérov nezmenený galantamín v plazme a jeho glukuronid zodpovedali za väčšinu rádioaktívnej vzorky. U pomalých a rýchlych metabolizérov po podaní jednorazovej dávky žiadny z aktívnych metabolitov galantamínu (norgalantamín, O-desmetylgalantamín a O-desmetylnorgalantamín) v ich nekonjugovanej forme v plazme nemohol byť detegovaný. Norgalantamín bol detegovateľný v plazme pacientov po podaní viacerých dávok, ale nepredstavoval viac než 10 % hladín galantamínu. Štúdie in vitronaznačili, že inhibičný potenciál galantamínu vzhľadom na najdôležitejšie formy ľudského cytochrómu P450 je veľmi nízky.


Eliminácia

Plazmatická koncentrácia galantamínu klesá biexponencionálne s konečným polčasom eliminácie 8‑10 hodín u zdravých jedincov. Typický klírens u cieľovej populácie je okolo 200 ml/min s individuálnou variabilitou 30%, ako to vyplýva z analýzy populácie užívajúcej tablety s okamžitým uvoľňovaním. Sedem dní po jednorazovom perorálnom podaní 4 mg 3H-galantamínu sa 90‑97% izotopom značenej látky zaznamenalo v moči a 2,2‑6,3% v stolici. Po i.v. infúzii a perorálnom podaní sa v priebehu 24 hodín močom vylúčilo 18‑22% dávky vo forme nezmeneného galantamínu s renálnym klírensom 68,4 ± 22,0 ml/min, čo predstavuje 20‑25% celkového plazmatického klírensu.


Lineárnosť dávky

Farmakokinetika galantamínu v liekovej forme kapsúl s predĺženým uvoľňovaním je úmerná dávke v rámci sledovaného dávkovacieho rozpätia 8 mg až 24 mg vo vekovej skupine starších a mladých pacientov.


Charakteristiky u pacientov

Údaje z klinických skúšaní u pacientov ukazujú, že plazmatické koncentrácie galantamínu u pacientov s Alzheimerovou chorobou sú o 30 až 40 % vyššie ako u zdravých mladých ľudí, najmä z dôvodu vyššieho veku a zníženej funkcii obličiek. Na základe farmakokinetickej analýzy populácie klírens u žien je o 20 % nižší v porovnaní s mužmi. Klírens galantamínu u pomalých metabolizérov CYP2D6 je približne o 25 % nižší ako u rýchlych metabolizérov, ale v populácii sa nezaznamenala žiadna bimodalita. Preto sa metabolický stav pacienta vzhľadom na celkovú populáciu nepovažuje za klinicky relevantný.


Farmakokinetika galantamínu u jedincov s miernym poškodením pečene (Childovo-Pughovo skóre 5‑6) bola porovnateľná s farmakokinetikou u zdravých jedincov. U pacientov so stredne ťažkým poškodením pečene (Childovo-Pughovo skóre 7-9), AUC a polčas galantamínu sa zvýšili asi o 30% (pozri časť 4.2).


V štúdii s pacientmi s poruchou funkcie obličiek sa zaznamenalo, že eliminácia galantamínu sa znižuje s klesajúcim klírensom kreatinínu. V porovnaní s pacientmi, ktorí trpia Alzheimerovou chorobou, vrchol a maximálny pokles plazmatických koncentrácií sa nezvýšil u pacientov s klírensom kreatinínu 9 ml/min. Preto sa neočakáva nijaké zvýšenie výskytu nežiaducich účinkov a nie je potrebná ani úprava dávkovania (pozri 4.2).


Vzťah medzi farmakokinetikou a farmakodynamikou

Medzi priemernými plazmatickými koncentráciami a parametrami účinnosti (napr. zmena v ADAS-cog/11 a CIBIC-plus v 6. mesiaci) sa v III. fáze klinického skúšania s dávkovacím režimom 12 a 16 mg dvakrát denne nezaznamenala nijaká zjavná korelácia.

U pacientov so synkopou sa plazmatické koncentrácie nachádzali v rovnakom rozpätí ako u iných pacientov s rovnakou dávkou.


Ukazuje sa, že výskyt nauzey koreluje s vyšším vrcholom plazmatických koncentrácií (pozri 4.5).


5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje neodhalili žiadne významné riziko pre ľudí. Tento predpoklad je založený na konvenčných štúdiách bezpečnej farmakológie, toxicity opakovaných dávok, genotoxicity a karcinogénneho potenciálu.


Štúdie reprodukčnej toxicity u gravidných samičiek zaznamenali mierne spomalenie vývoja potkanov a králikov pri dávkach pod hranicoutoxicity u gravidných samičiek.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1. Zoznam pomocných látok


Tabletové jadro s predĺženým uvoľňovaním:

Nátriumlaurylsulfát

Metakrylátový kopolymér typ RS PM

Hypromelóza

Karbomér

Hydroxypropylcelulóza (E 463)

Magnéziumstearát

Mastenec


8 mg kapsuly:

Želatína

Oxid titaničitý (E171)

Čierny atrament:

Šelak

Propylénglykol

Koncentrovaný roztok amoniaku

Oxid železitý čierny (E172)

Hydroxid draselný


16 mg a 24 mg kapsuly:

Želatína

Oxid titaničitý (E171)

Oxid železitý červený (E172)

Oxid železitý žltý (E172)

Čierny atrament:

Šelak

Propylénglykol

Koncentrovaný roztok amoniaku

Oxid železitý čierny (E172)

Hydroxid draselný


 1. Inkompatibility


Neaplikovateľné.


 1. Čas použiteľnosti


2 roky


 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 30°C. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.


 1. Druh obalu a obsah balenia


Blistrové balenie (OPA/Al/PVC+Al alebo PVC/PE/PVDC+Al): 10, 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90 a 100 tvrdých kapsúl s predĺženým uvoľňovaním v škatuľke.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


 1. Držiteľ rozhodnutia o registrácii


KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko


 1. RegistraČné číslo


Galsya SR 8 mg: 06/0239/11-S

Galsya SR 16 mg: 06/0240/11-S

Galsya SR 24 mg: 06/0241/11-S


 1. dátum registrácie 1. Dátum revízie textu


13


Galsya SR 24 mg