+ ipil.sk

Garganta 1,5 mg/mlPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev. č. 2011/08324-REG


Písomná informácia pre používateľa


Garganta 1,5 mg/ml


Orálna roztoková aerodisperzia


benzydamíniumchlorid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajtetento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii.Pozri časť 4.

 • Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.


V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je Garganta 1,5 mg/ml a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Gargantu 1,5 mg/ml

3. Ako používať Gargantu 1,5 mg/ml

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Gargantu 1,5 mg/ml

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čoje Garganta 1,5 mg/mla na čo sa používa


Garganta 1,5 mg/ml obsahuje benzydamín, ktorý patrí do skupiny liekov nazývaných nesteroidné protizápalové lieky. Vykazuje lokálnu protizápalovú a analgetickú aktivitu a pôsobí lokálnym anestetickým účinkom na sliznicu ústnej dutiny. Garganta 1,5 mg/ml orálna roztoková aerodisperzia sa používa pri liečbe príznakov spojených so zápalovými ochoreniami ústnej dutiny a hrdla (bolesť, začervenanie, opuch).


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Gargantu 1,5 mg/ml


Nepoužívajte Gargantu 1,5 mg/ml

- ak ste alergický na benzydamíniumchlorid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Gargantu 1,5 mg/ml, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika

 • ak ste alergický na kyselinu acetylsalicylovú alebo na iný nesteroidný protizápalový liek (NSAID), pretože môžete mať zvýšené riziko pre rozvoj precitlivenosti na benzydamín.

 • ak máte alebo ste niekedy mali bronchiálnu astmu alebo alergické ochorenie, pretože máte zvýšené riziko pre rozvoj bronchospazmu alebo alergie.


Ak sa vaše príznaky zhoršia alebo sa do 3 dní od začiatku liečby nezlepšia, poraďte so svojím lekárom, pretože v zriedkavých prípadoch tvorba vredov v ústnej dutine alebo hltane môže byť spôsobená závažným ochorením.


Nepoužívajte Gargantu 1,5 mg/ml dlhšie ako 7 dní bez konzultácie s lekárom, pretože dlhodobé používanie môže spôsobiť alergiu. Ak sa vyskytne alergická reakcia, ihneď sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom a prerušte používanie lieku.


Vyhnite sa kontaktu lieku s očami.


Iné lieky a Garganta 1,5 mg/ml

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Zatiaľ nebolo zistené, či iné lieky ovplyvňujú účinok Garganty 1,5 mg/ml ani to, či Garganta 1,5 mg/ml mení účinky iných liekov.


Garganta 1,5 mg/ml a jedlo a nápoje

Hneď po použití lieku sa môže v ústnej dutine alebo hrdle vyskytnúť stŕpnutie. Kým stŕpnutie nevymizne, vyhnite sa jedeniu alebo pitiu.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete používať tento liek. Garganta 1,5 mg/ml sa počas tehotenstva a dojčenia nemá používať.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Liek nemá žiadny alebo len zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


Garganta 1,5 mg/ml obsahuje metylparabén (E 218)

Môže spôsobiť alergické reakcie (pravdepodobne oneskorené) a výnimočne bronchospazmus.


Garganta 1,5 mg/ml obsahuje obsahuje malé množstvo etanolu (alkoholu), menej ako 100 mg na jeden strek.


3. Ako používať Gargantu 1,5 mg/ml


Vždy používajte tento liek presne tak, ako je uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Odporúčanádávka je:


Dospelí a deti staršie ako 12 rokov: 4-8 strekov spreja 2-6 krát denne; nie častejšie ako raz za 1,5-3 hodiny.

Deti od 6 do 12 rokov: 4 streky spreja 2-6 krát denne; nie častejšie ako raz za 1,5-3 hodiny.

Deti mladšie ako 6 rokov: 1 strek spreja na 4 kg telesnej hmotnosti 2-6 krát denne; nie častejšie ako raz za 1,5-3 hodiny. Bez ohľadu na telesnú hmotnosťnepoužívajte viac ako 4 streky naraz.

Starší pacienti: nie je potrebné upravovať dávkovanie.


Nepoužívajte Gargantu 1,5 mg/ml dlhšie ako 7 dní bez porady s lekárom.Group 14Group 2Návod na použitieObrázok 1 Obrázok 2


 • Nastavte ukončenie odmerného zariadenia do vodorovnej polohy (obrázok 1).

 • Ak výrobok používate po prvý krát, pevne stlačte odmerné zariadenie palcom alebo ukazovákom. Fľaštičku držte vo zvislej polohe. Pre získanie správneho streku opakujte tento postup 5 krát. Pri ďalšom používaní stlačte odmerné zariadenie 2 krát.

 • Potom nasmerujte ukončenie odmerného zariadenia do ústnej dutiny a odmerné zariadenie stlačte (obrázok 2).


Ak použijete viac Garganty 1,5 mg/ml, ako máte

Predávkovanie Gargantou 1,5 mg/mlje nepravdepodobné. Toxické príznaky sa nevyskytnú ani v prípade náhodného požitia v množstve presahujúcom odporúčanú dávku. Avšak ak použijete vyššiu dávku než je odporúčaná a pocítite akékoľvek nezvyčajné príznaky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.


Ak zabudnete použiť Gargantu 1,5 mg/ml

Ak vynecháte dávku lieku, použite ju, akonáhle to bude možné. Avšak ak je už takmer čas na ďalšiu pravidelnú dávku, zabudnutú dávku vynechajte. Nepoužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Hneď po užití lieku sa môže vyskytnúť stŕpnutie alebo pálčivý pocit v ústnej dutine alebo hrdle. Táto reakcia je spojená s normálnym pôsobením lieku a po krátkej dobe zmizne. V ojedinelých prípadoch sa môže vyskytnúť nevoľnosť alebo zvracanie, čo je spôsobené dráždivým reflexom hrdla v súvislosti s podávaním lieku. Tieto príznaky spontánne prestanú po prerušení podávania lieku.


Nasledujúce nežiaduce účinky boli hlásené od pacientov užívajúcich sprej benzydamínu s nasledujúcimi frekvenciami:

 • menej časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť až 1 zo 100 osôb) – fotosenzitivita

 • zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihnúť až 1 z 1000 osôb) - pálenie a sucho v ústach, hypersenzitívne reakcie

 • veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihnúť až 1 z 10 000 osôb) - laryngospazmus, opuch tváre, rúk a nôh, očí, pier a/alebo jazyka, ktorý môže spôsobiť ťažkosti pri dýchaní alebo prehĺtaní, alebo opuch (angioedém)

 • neznáme (frekvenciu nemožno odhadnúť z dostupných údajov) - život ohrozujúce alergické reakcie, ktoré môžu zahŕňať príznaky: nízky krvný tlak, problémy s dýchaním a kožné príznaky ako sú žihľavka a opuch (anafylaktické reakcie).


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.* Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Gargantu 1,5 mg/ml


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Doba použiteľnosti po otvorení je 160 dní. Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku a papierovej škatuľke. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Garganta 1,5 mg/mlobsahuje


 • Liečivo je benzydamíniumchlorid.

Jeden mililiter Garganty 1,5 mg/mlorálnej roztokovej aerodisperzie obsahuje 1,5 mg benzydamíniumchloridu, čo zodpovedá 1,34 mg benzydamínu.

Jeden strek spreja (0,17 ml) poskytuje 255 mikrogramov benzydamíniumchloridu, čo zodpovedá 228 mikrogramom benzydamínu.

 • Ďalšie zložky sú: metylparabén (E 218), cyklamát sodný (E 952), glycerol (E 422), hydrogenuhličitan sodný, polysorbát 80, etanol 96%, aróma mäty piepornej [obsahujúca silicu mäty piepornej, etanol], kyselina fosforečná koncentrovaná (na úpravu pH), čistená voda


Ako vyzerá Garganta 1,5 mg/mla obsah balenia


Číry, bezfarebný roztok s charakteristickou vôňou mäty v bielej polyetylénovej (HDPE) 30ml fľaštičke s 0,17 ml bielou polyetylénovou (HDPE) dávkovacou pumpičkou VP6/33 a bielym polypropylénovým adaptérom pre dávkovaciu pumpičku v papierovej škatuľke.

Počet dávok je 150.

Veľkosť balenia:

1 fľaštička.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c

170 00 Praha 7

Česká republika


Výrobca

ICN Polfa Rzeszów S.A.

Przemyslowa 2

35-959, Rzeszów

Poľsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Bulharsko: Гарганта 1,5 mg/ml cпрей за устна лигавицa, разтвор

Česká republika: Garganta 1,5 mg/ml orální sprej, roztok

Estónsko: Garganta

Grécko: Physiopaine 1.5 mg/ml, στοματικό εκνέφωμα, διάλυμα

Litva: Tolixete 1.5 mg/ml burnos gleivinės purškalas (tirpalas)

Lotyšsko: Tolixete 1.5 mg/ml aerosols izsmidzināšanai mutes dobumā, šķīdums

Maďarsko: Benzysept 1.5 mg/ml szájnyálkahártyán alkalmazott oldat/spray

Poľsko: Septolux

Rumunsko: Garganta 1.5 mg/ml spray bucofaringian, soluţie

Slovinsko: Garganta 1,5 mg/ml oralno pršilo, raztopina

Slovensko: Garganta 1.5 mg/ml


Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná vo februári 2015.


Garganta 1,5 mg/ml

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev. č. 2011/08324-REG


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU1. NÁZOV LIEKU


Garganta 1,5 mg/ml


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jeden ml spreja obsahuje 1,5 mg benzydamíniumchloridu, čo zodpovedá 1,34 mg benzydamínu.


Jeden strek (0,17 ml) spreja poskytuje 255 mikrogramov benzydamíniumchloridu, čo zodpovedá 228 mikrogramov benzydamínu.


Pomocné látky so známym účinkom: metylparabén (E 218) 1 mg/ml a 96% etanol 81 mg/ml. Každý strek (0,17 ml) spreja poskytuje 0,17 mg metylparabénu (E 218) a 13,84 mg 96% etanolu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Orálna roztoková aerodisperzia.


Číry bezfarebný roztok s charakteristickou vôňou mäty s pH 5,3 – 6,7


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečbapríznakovspojenýchso zápalmiústnejdutiny ahrdla(bolesť, začervenanie, opuch).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Dospelí a deti staršie ako 12 rokov: 4-8 strekov spreja (dodanie 1,02 až 2,04 mg benzydamíniumchloridu, čo zodpovedá 0,91 až 1,82 mg benzydamínu) 2-6 krát denne ; nie častejšie ako raz za 1,5-3 hodiny.


Deti od 6 do 12 rokov: 4: streky spreja (dodanie 1,02 mg benzydamíniumchloridu, čo zodpovedá 0,91 mg benzydamínu) 2-6 krát denne; nie častejšie ako raz za 1,5-3 hodiny.


Deti mladšie ako 6 rokov: 1 strek spreja na 4 kg telesnej hmotnosti (dodanie 0,26 mg benzydamíniumchloridu, čo zodpovedá 0,23 mg benzydamínu na 4 kg telesnej hmotnosti) 2-6 krát denne ; nie častejšie ako raz za 1,5-3 hodiny. Nemá sa prekročiť maximálna jednotlivá dávka 4 streky (dodanie 1,02 mg benzydamíniumchloridu, čo zodpovedá 0,91 mg benzydamínu).


Starší pacienti: Pre starších pacientov nie sú určené žiadne zvláštne odporúčania pre dávkovanie. Nie je potrebná úprava dávky.


Liečba nesmie presiahnuť 7 dní.


Spôsob podávania


Orofaryngeálne použitie.

Nastavte ukončenie odmerného zariadenia do vodorovnej polohy. Ak je výrobok používaný prvýkrát, stlačte odmerné zariadenie pevne palcom alebo ukazovákom. Držte fľaštičku vo zvislej polohe. Na získanie správneho streku opakujte tento postup 5 krát. Pri ďalšom používaní stlačte odmerné zariadenie 2 krát. Potom nasmerujte ukončenie odmerného zariadenia do ústnej dutiny a stlačte odmerné zariadenie.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Je potrebné vyhnúť sa kontaktu s očami.


U malého počtu pacientov môžu byť závažnými chorobnými procesmi spôsobené bukálne/faryngeálne ulcerácie. Pacienti, ktorých príznaky sa zhoršia alebo sa nezlepšia do 3 dní, alebo u ktorých sa dostaví horúčka alebo majú iné príznaky, musia preto podľa potreby požiadať o radu svojho lekára alebo zubného lekára.


Dlhotrvajúce použitie môže spôsobiť alergické reakcie. Ak k tomu dôjde, liek má byť vysadený a po porade s lekárom sa má pripraviť vhodná liečba.


Použitie benzydamínu sa neodporúča v prípade precitlivenosti na kyselinu salicylovú alebo iné NSAID (nesteroidné antiflogistiká).


Opatrnosť je potrebná u pacientov s anamnézou bronchiálnej astmy alebo alergických ochorení, u týchto jedincov sa môžu rozvinúť prípady ako bronchospazmus.


Tento liek obsahuje malé množstvo etanolu (alkoholu), menej ako 100 mg na jeden strek (Pozri časť 2).


Tento liek obsahuje metylparabén (E 218) (pozri časť 2). Môže spôsobiť alergické reakcie (pravdepodobne oneskorené) a výnimočne bronchospazmus.


4.5 Liekové a iné interakcie


Neboli vykonané žiadne štúdie interakcií.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

K dispozícii nie sú žiadne informácie týkajúce sa užívania benzydamínu v tehotenstve.

Štúdie účinku na graviditu u zvierat sú nedostatočné a teda potenciálne riziko u človeka sa nedá zhodnotiť (pozri časť 5.3).

Garganta 1,5 mg/ml sa počas tehotenstva nemá užívať.


Laktácia

K dispozícii nie sú žiadne informácie týkajúce sa užívania benzydamínu počas dojčenia. Vylučovanie produktu do materského mlieka sa neskúmalo. Štúdie účinku na laktáciu u zvierat sú nedostatočné a teda potenciálne riziko u ľudí sa nedá zhodnotiť (pozri časť 5.3).

Garganta 1,5 mg/ml sa počas dojčenia nemá užívať.


Fertilita

K dispozícii nie sú žiadne údaje o účinku benzydamínu na ľudskú plodnosť.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Garganta 1,5 mg/ml nemá žiadny alebo má iba zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky zostavené do tabuľky nižšie sú roztriedené podľa triedy orgánových systémov a usporiadané zostupne podľa závažnosti.


Frekvencia možných vedľajších účinkov uvedených nižšie je definovaná podľa nasledujúcej konvencie:

Veľmi časté (≥ 1/10)

Časté (≥ 1/100 až <1/10)

Menej časté (≥ 1/1000 až <1/100)

Zriedkavé (≥ 1/10 000 až <1/1000),

Veľmi zriedkavé (<1/10 000)

Neznáme (frekvenciu nemožno odhadnúť z dostupných údajov).


Poruchy imunitného systému

Zriedkavé - hypersenzitívne reakcie

Neznáme - anafylaktické reakcie


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Veľmi zriedkavé – laryngospazmus


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Zriedkavé - pálenie a sucho v ústach


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté – fotosenzitivita

Veľmi zriedkavé - angioedém.


Hneď po použití lieku sa môže vyskytnúť stŕpnutie alebo pálčivý pocit v ústnej dutine alebo hrdle. Táto reakcia je spojená s normálnym pôsobením lieku a po krátkej dobe vymizne. V ojedinelých prípadoch sa môže vyskytnúť nevoľnosť alebo vracanie, čo je spôsobené dráždivým reflexom hrdla v súvislosti s podávaním lieku. Tieto príznaky spontánne prestanú po prerušení podávania lieku.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*.


4.9 Predávkovanie


Po perorálnom podaní oveľa väčších dávok benzydamínu, než je odporúčané, boli veľmi zriedkavo zaznamenané príznaky predávkovania ako podráždenie, kŕče, potenie, ataxia, triaška a vracanie.

V prípade akútneho predávkovania je možná iba symptomatická liečba; žalúdok sa má vyprázdniť vyvolaním vracania alebo výplachom žalúdka, pacient sa má starostlivo sledovať a má dostať podpornú liečbu. Musí sa udržiavať primeraná hydratácia.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Stomatologické prípravky - iné liečivá na lokálnu perorálnu liečbu, ATC kód: A01AD02.


Benzydamín patrí medzi nesteroidové antiflogistiká. Stabilizuje bunkovú membránu a inhibuje syntézu prostaglandínu. Vykazuje lokálny protizápalový a analgetický účinok a napomáha lokálnemu anestetickému pôsobeniu na sliznicu ústnej dutiny. Klinické štúdie ukazujú, že benzydamín je účinný pri liečení lokálnych dráždivých procesov úst a hltana.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia a distribúcia

Absorpcia cez orofaryngeálnu mukózu bola preukázaná prítomnosťou merateľného množstva benzydamínu v ľudskej plazme. Toto množstvo však nie je dostatočné na to, aby liek mohol pôsobiť systémovo.


Biotransformácia a eliminácia

Vylučovanie prebieha najmä močom prevažne vo forme inaktívnych metabolitov alebo konjugátov.

Pri lokálnej aplikácii bolo preukázané, že benzydamín sa akumuluje v zapálených tkanivách, kde sa dosahujú účinné koncentrácie v dôsledku jeho schopnosti preniknúť do epitelu.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V štúdiách reprodukčnej toxicity u potkanov a králikov pri plazmatických koncentráciách oveľa vyšších (až 40 krát), než sú zaznamenané po jednej terapeutickej perorálnej dávke, sa pozoroval rozvoj peri a postnatálnej toxicity. V týchto štúdiách neboli pozorované žiadne teratogénne účinky. Dostupné kinetické údaje neumožňujú stanoviť klinický význam štúdií reprodukčnej toxicity. Vzhľadom k tomu, že predklinické štúdie mali nedostatky a preto majú obmedzený význam, neposkytujú ďalšie informácie relevantné pre predpisujúceho lekára okrem tých, ktoré sú zahrnuté v iných častiach SPC.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


metylparabén (E 218)

cyklamát sodný (E 952)

glycerol (E 422)

hydrogenuhličitan sodný

polysorbát 80

etanol 96%

aróma mäty piepornej [obsahujúca silicu mäty piepornej, etanol]

kyselina fosforečná, koncentrovaná (na úpravu pH)

čistená voda


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


Doba použiteľnosti je 36 mesiacov.

Doba použiteľnosti po otvorení je 160 dní.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25°C.

Podmienky na uchovávanie po prvom otvorení lieku, pozri časť 6.3.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Výrobok je balený v bielych polyetylénových (HDPE) 30 ml fľaštičkách s 0,17 ml polyetylénovou (HDPE) dávkovacou pumpičkou VP6/33 a polypropylénovým adaptérom pre 0,17 ml dávkovaciu pumpičku.

Fľaštička so 0,17 ml dávkovacou pumpičkou a adaptérom pre 0,17 ml dávkovaciu pumpičku a písomnou informáciou pre používateľa je umiestnená v kartónovej škatuľke.

Počet dávok je 150.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c

170 00 Praha 7

Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


69/0071/15-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

5

Garganta 1,5 mg/ml