+ ipil.sk

Gedena 50 mg žuvacie tabletyPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii lieku, evid.č.: 2011/02187-REG, 2011/02188-REG, 2011/02189-REG

Príloha č. 3 k notifikácii o zmene v registrácii lieku, evid.č.: 2012/06469-Z1A


Písomná informácia pre používateľa


Gedena 25 mg žuvacie tablety

Gedena 50 mg žuvacie tablety

Gedena 100 mg žuvacie tablety

sildenafil


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože

obsahuje pre vás dôležité informácie.

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Tento liek bol predpísaný iba vám Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Gedena a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť skôr,ako užijete Gedenu

3. Ako užívať liek Gedena

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať liek Gedena

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Gedena a na čo sa používa


Sildenafil patrí do skupiny liekov nazývaných inhibítory fosfodiesterázy typu 5 (PDE5). Mechanizmus účinku spočíva v napomáhaní roztiahnutia krvných ciev vo vašom penise, čo vedie k prítoku krvi do vášho penisu počas sexuálneho vzrušenia. Sildenafil vám pomôže nadobudnúť erekciu iba v prípade sexuálnej stimulácie. Sildenafil by ste nemali užívať, ak netrpíte poruchou erekcie. Neužívajte sildenafil, ak ste žena.


Gedena predstavuje liečbu určenú pre mužov s erektilnou dysfunkciou, ktorá sa niekedy označuje aj ako impotencia. Ide o stav, kedy muž nemôže nadobudnúť alebo zachovať pevne stoporený penis na sexuálnu aktivitu.


Ak sa necítite lepšie alebo sa cítite horšie, je potrebné, aby ste sa obrátili na svojho lekára.


2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijeteGedenu


Neužívajte liek Gedena:

Ak užívate lieky nazývané nitráty, pretože kombinácia môže spôsobiť potenciálne nebezpečný pokles krvného tlaku. Informujte svojho lekára, ak užívate niektoré z týchto liekov, ktoré sa často predpisujú na úľavu od angíny pectoris (alebo bolesti na hrudi). Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Ak užívate niektoré z liekov známych ako donory oxidu dusnatého, ako napríklad amylnitrit dusitan amylnatý (tzv. afrodiziaká), keďže ich kombinácia môže taktiež viesť k potenciálne nebezpečnému poklesu krvného tlaku.

Ak ste alergický (precitlivený) na sildenafil alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku (uvedené v časti 6).

Ak máte závažné ochorenie alebo závažný problém s pečeňou.

Ak ste v minulosti prekonali mŕtvicu alebo srdcové zlyhanie, alebo ak máte nízky krvný tlak.

Ak máte niektoré zo zriedkavých dedičných ochorení oka (napríklad retinitis pigmentosa).

Ak u vás v minulosti došlo k strate videnia v dôsledku nearteritickej ischemickej neuropatie prednej časti oka (NAION).


Upozorneniaa opatrenia

Predtým, než užijete liek Gedena, povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi:

  • Ak máte kosáčikovitú anémiu (abnormalita červených krviniek), leukémiu (rakovina krviniek), mnohonásobný myelóm (rakovina kostnej drene).

  • Ak máte deformáciu penisu alebo Peyronieho chorobu.

  • Ak máte problémy so srdcom. Lekár by v takom prípade mal vhodným spôsobom overiť, či vaše srdce znesie záťaž sexuálnej aktivity.

  • Ak momentálne máte žalúdočné vredy alebo problémy s krvácaním (napríklad hemofília).

  • Ak u vás dôjde k náhlemu zhoršeniu alebo strate videnia, prestaňte užívať liek Gedena a čo najskôr sa obráťte na svojho lekára.


Liek Gedena sa nemá užívať spolu s inými vnútorne užívanými alebo lokálne aplikovanými látkami na liečbu erektilnej dysfunkcie.


Deti a dospievajúci

Špeciálne upozornenia pre deti a dospievajúcich

Liek Gedena sa nemá podávať osobám mladším než 18 rokov.


Špeciálne upozornenia pre pacientov s problémami obličiek alebo pečene

Ak máte problémy s obličkami alebo pečeňou, informujte o tom svojho lekára. Lekár vám môže rozhodnúť o znížení dávky.


Iné lieky aGedena

Ak užívate, alebo ste v poslednom čase užívali resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Žuvacie tablety Gedena sa môžu vzájomne ovplyvňovať s niektorými liekmi, najmä liekmi používanými na liečbu bolesti na hrudníku. V prípade, že potrebujete rýchlu lekársku pomoc, vždy informujte ktoréhokoľvek zdravotníckeho pracovníka, ktorý vás ošetruje, že ste už užili Gedenu a kedy ste ju užili. Neužívajte liek Gedena s inými liekmi, ak vám to lekár nepovolí.


Neužívajte liek Gedena, ak užívate lieky nazývané nitráty, pretože kombinácia týchto produktov môže spôsobiť potenciálne nebezpečný pokles krvného tlaku. Vždy informujte svojho lekára alebo lekárnika, ak užívate niektoré z týchto liekov, ktoré sa často predpisujú na úľavu od angíny pectoris (alebo bolesti na hrudníku).


Neužívajte liek Gedena, ak užívate niektoré z liekov známych ako donory oxidu dusnatého, ako napríklad dusitan amylnatý (tzv. afrodiziaká), keďže ich kombinácia môže taktiež viesť k potenciálne nebezpečnému poklesu krvného tlaku.


Ak užívate lieky známe ako inhibítory proteázy (napríklad na liečbu HIV), lekár vám môže predpísať najnižšiu dávku (25 mg) lieku Gedena.


Niektorí pacienti, ktorí užívajú alfablokátory na liečbu vysokého krvného tlaku alebo zväčšenia prostaty, môžu pociťovať závraty, ktoré môžu byť spôsobené poklesom krvného tlaku po rýchlom sadnutí si alebo postavení sa. Niektorí pacienti pociťovali tieto príznaky počas užívania lieku Gedena spolu s alfablokátormi. Najvyššia pravdepodobnosť výskytu tohto stavu je do 4 hodín po užití lieku Gedena. S cieľom znížiť pravdepodobnosť výskytu týchto symptómov je potrebné, aby ste pravidelne užívali dennú dávku alfablokátorov pred tým, než začnete užívať liek Gedena. Lekár vám môže predpísať nižšiu úvodnú dávku (25 mg) lieku Gedena.


Gedena a jedlo, nápojea alkohol

Gedena da môže užívať spolu s jedlom alebo aj bez jedla. Je však možné, že zistíte, že liek Gedena začne účinkovať neskôr, keď ho užijete s ťažkým jedlom.


Pitie alkoholu môže prechodne zhoršiť vašu schopnosť dosiahnuť erekciu. Na dosiahnutie maximálneho účinku vášho lieku sa odporúča nepiť nadmerné množstvo alkoholu pred užitím lieku Gedena.


Gravidita, laktácia a fertilita

Liek Gedena nie je indikovaný na užívanie ženami.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Liek Gedena môže spôsobovať závraty a ovplyvňovať schopnosť videnia. Je potrebné, aby ste sa oboznámili s tým, ako reagovať na liek Gedena predtým, než budete viesť vozidlo alebo obsluhovať strojné zariadenia.


Žuvacie tablety Gedena obsahujú aspartám, ktorý je zdroj fenylalanínu. Ak trpíte fenylketonúriou (zriedkavé dedičné ochorenie metabolizmu), je potrebné toto obmedzenie brať do úvahy.


Žuvacie tablety Gedena obsahujú laktózu. . Ak vám lekár povedal, že trpíte intoleranciou na niektoré cukry, poraďte sa so svojím lekárom pred tým, než začnete užívať tento liek.


3. Ako užívať Gedenu


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Odporúčaná úvodná dávka je 50 mg.


Liek Gedena nesmiete užívať častejšie ako jedenkrát denne.


Liek Gedena užite približne jednu hodinu pred plánovanou sexuálnou aktivitou. Tabletu je potrebné celú požuvať a potom prehltnúť.


Ak máte pocit, že účinok lieku Gedena je príliš silný alebo slabý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Liek Gedena vám pomôže dosiahnuť erekciu iba v prípade sexuálnej stimulácie. Čas nástupu účinku lieku Gedena sa u jednotlivých osôb líši, spravidla však začína účinkovať po uplynutí polhodiny až hodiny po jeho užití. Je možné, že zistíte, že liek Gedena začne účinkovať neskôr, keď ho užijete s ťažkým jedlom.


Ak vám liek Gedena nepomôže dosiahnuť erekciu alebo ak erekcia netrvá dostatočne dlho na dokončenie sexuálneho styku, povedzte to svojmu lekárovi.


Ak užijete viac lieku Gedena, ako máte


Môžete začať pociťovať nárast intenzity vedľajších účinkov, ako aj ich závažnosti. Dávky vyššie než 100 mg nemajú vplyv na účinnosť.


Neužívajte viac tabliet, ako vám povie lekár.


Ak užijete viac tabliet než máte, informujte o tom svojho lekára.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže mať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Vedľajšie účinky hlásené v súvislosti s užívaním lieku Gedena sú spravidla mierne až stredne závažné a majú krátke trvanie..


Ak pociťujete bolesť na hrudi počas sexuálneho styku alebo po ňom:

Uložte sa do polosediacej polohy a pokúste sa uvoľniť.

Neužívajte nitráty na liečbu bolesti na hrudníku.

Ihneď sa obráťte na svojho lekára.


Všetky lieky vrátane lieku Gedena môžu spôsobovať alergické reakcie. Ak po užití lieku Gedena začnete pociťovať akýkoľvek z nasledujúcich príznakov, ihneď sa obráťte na svojho lekára: náhla dýchavičnosť, problémy s dýchaním alebo závrat, opuchnutie očných viečok, tváre, pier alebo krku.


Po užití lieku Gedena sa uvádzajú predĺžené a niekedy bolestivé erekcie. Ak máte erekciu, ktorá trvá dlhšie než 4 hodiny, je vhodné, aby ste sa čo najskôr obrátili na lekára.


Ak u vás dôjde k náhlemu k poklesu kvality alebo strate videnia, prestaňte užívať liek Gedena a čo najskôr sa obráťte na svojho lekára.


Veľmi časté (môžu sa vyskytnúť u viac než 1 z 10 osôb):

Bolesť hlavy


Časté (môžu sa vyskytnúť u 1 z 10 osôb):

Sčervenanie tváre, poruchy trávenia, vplyv na videnie (vrátane zmeny vnímania farebných odtieňov, citlivosti na svetlo, rozmazaného videnia alebo zníženej ostrosti videnia), upchaný nos a závraty


Menej časté (môžu sa vyskytnúť u 1 zo 100 osôb):

vracanie, vyrážka, krvácanie v zadnej časti oka, podráždenie očí, krvou podliate oči/červené oči, bolesť v očiach, dvojité videnie, abnormálne pocity v očiach, nepravidelný alebo rýchly srdcový rytmus, bolesť svalstva, pocit ospalosti, znížené vnímanie dotykov, závrat, zvonenie v ušiach, nevoľnosť, sucho v ústach, bolesť na hrudníku a pocit únavy.


Zriedkavé (môžu sa vyskytnúť u 1 z 1 000 osôb):

Vysoký tlak krvi, nízky tlak krvi, mdloby, mŕtvica, krvácanie z nosa a náhly pokles alebo strata sluchu.


Ďalšie vedľajšie účinky hlásené po uvedení lieku na trh zahŕňajú nasledujúce účinky: búšenie srdca, bolesť na hrudníku, náhla smrť, srdcový záchvat alebo dočasné zníženie prekrvenia jednotlivých častí mozgu. Tieto problémy sa vyskytli u väčšiny mužov (nie všetkých), ktorí mali tieto problémy už pred tým, než začali tento liek užívať. Nie je možné určiť, či uvedené udalosti priamo súviseli s užívaním lieku Gedena. Uvádzajú sa aj prípady výskytu kŕčov alebo záchvatov a závažných kožných reakcií charakterizovaných vyrážkou, pľuzgiermi, olupovaním pokožky a bolesťou, ktoré vyžadovali okamžité lekárske ošetrenie.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


5. Ako uchovávať Gedenu


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Tento liek nevyžaduje dodržiavanie žiadnych špecifických teplotných podmienok na skladovanie. Skladujte v pôvodnom obale a chráňte pred svetlom.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Gedena obsahuje


Liečivo je sildenafil citrát.

Každá 25 mg žuvacia tableta obsahuje 35,12 mg sildenafil-citrátu (čo zodpovedá 25 mg sildenafilu)

Každá 50 mg žuvacia tableta obsahuje 70,24 mg sildenafil-citrátu (čo zodpovedá 25 mg sildenafilu)

Každá100 mg žuvacia tableta obsahuje 140,48 mg sildenafil-citrátu (čo zodpovedá 100 mg

sildenafilu)


Ďalšie zložky sú: polakrilín draselný, koloidný bezvodý kremík, monohydrát laktózy, povidon K-30,aspartám (E951), kroskarmelóza sodná, mätová príchuť, stearát horečnatý, hydroxid draselný (na úpravu hodnoty pH) alebo kyselina chlorovodíková (na úpravu hodnoty pH).


Ako vyzerá Gedena a obsah balenia


25 mg: biele, trojuholníkové bikonvexné tablety s označením „25“ na jednej strane.

50 mg: biele, trojuholníkové bikonvexné tablety s označením „50“ na jednej strane.

100 mg: biele, trojuholníkové bikonvexné tablety s označením „100“ na jednej strane.


Blistre v baleniach:

1, 2, 4 žuvacie tablety


Nie všetky balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Alvogen IPCo S.ár.l.

5, Rue Heienhaff

L-1736, Senningerberg

Luxembursko


Výrobca


Genepharm S.A., 18km Marathon Avenue, 15351 Pallini, Grécko


Cemelog BRS Ltd., 2040 Budaörs, Vasút u. 13, Maďarsko


Pharmadox Healthcare Ltd., KW20A Kordin Industrial Park, Paola PLA 3000, Malta


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Portugalsko Gedena 25/50/100 mg comprimidos mastigáveis

Rumunsko Gedena 25/50/100 mg comprimate masticabile

Česká republika Gedena 25/50/100 mg žvýkací tablety

Slovenská republika Gedena 25/50/100 mg žuvacie tablety


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v októbri 2012.


Gedena 50 mg žuvacie tablety

Súhrn údajov o lieku


Schválený text k rozhodnutiu o registrácii lieku, evid.č.: 2011/02187-REG, 2011/02188-REG, 2011/02189-REG

Príloha č.2 k notifikácii o zmene v registrácii lieku, evid.č.: 2012/06469-Z1A


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


  1. NÁZOV LIEKU


Gedena 25 mg žuvacie tablety

Gedena 50 mg žuvacie tablety

Gedena 100 mg žuvacie tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá 25 mg žuvacia tableta obsahuje 35,12 mg sildenafil-citrátu (čo zodpovedá 25 mg sildenafilu)


Pomocné látky so známym účinkom: 2,15mg aspartámu

70,4575 mg monohydrátu laktózy


Každá 50 mg žuvacia tableta obsahuje 70,24 mg sildenafil-citrátu (čo zodpovedá 50 mg sildenafilu)


Pomocné látky so známym účinkom: 4,30 mg aspartámu

140,915 mg monohydrátu laktózy


Každá100 mg žuvacia tableta obsahuje 140,48 mg sildenafil-citrátu (čo zodpovedá 100 mg sildenafilu)


Pomocné látky so známym účinkom: 8,60 mg aspartámu

281,83 mg monohydrátu laktózy


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Žuvacia tableta.


25 mg: biele, trojuholníkové bikonvexné tablety s označením „25” na jednej strane.

50 mg: biele, trojuholníkové bikonvexné tablety s označením „50” na jednej strane.

100 mg: biele, trojuholníkové bikonvexné tablety s označením „100” na jednej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba erektilnej dysfunkcie u mužov, čo je neschopnosť dosiahnuť alebo udržať dostatočnú erekciu penisu na vykonanie uspokojivého pohlavného styku.


S cieľom dosiahnuť účinnosť lieku Gedena sa vyžaduje sexuálna stimulácia.


4.2 Dávkovanie a spôsob podania


Dávkovanie


Použitie u dospelých:

Odporúčaná dávka je 50 mg a užíva sa podľa potreby približne jednu hodinu pred sexuálnou aktivitou. Tablety je pred prehltnutím potrebné žuvať.


Na základe účinnosti a znášania sa dávka môže zvýšiť na 100 mg alebo znížiť na 25 mg. Maximálna odporúčaná dávka je 100 mg. Maximálna odporúčaná frekvencia dávkovania je jedenkrát denne. Ak užijete liek Gedena s jedlom, začiatok aktivity sa môže oneskoriť v porovnaní s užitím nalačno (pozrite časť 5.2).


Použitie u starších osôb:

U starších pacientov sa nevyžadujú úpravy dávky.


Použitie u pacientov s poškodením funkcie obličiek:

Odporúčania týkajúce sa dávkovania uvádzané v časti „Použitie u dospelých” sa vzťahuje na pacientov s mierne až stredne závažným poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu = 30 – 80 ml/min.).

Keďže klírens sildenafilu je nižší u pacientov so závažným poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu <30 ml/min.), je vhodné zvážiť dávku 25 mg. Na základe účinnosti a znášania je možné zvýšiť dávku na 50 mg a 100 mg.


Použitie u pacientov s poškodením funkcie pečene:

Keďže klírens sildenafilu je obmedzený u pacientov s poškodením funkcie pečene (napríklad cirhózou), je vhodné zvážiť podávanie dávky 25 mg. Na základe účinnosti a znášania je možné zvýšiť dávku na 50 mg a 100 mg.


Použitie u detí a dospievajúcich:

Liek Gedena nie je indikovaný na použitie u jednotlivcov mladších ako 18 rokov.


Použitie u pacientov užívajúcich iné lieky:

S výnimkou ritonaviru, u ktorého sa súbežné podávanie sildenafilu neodporúča (pozrite časť 4.4), je vhodné zvážiť úvodnú dávku 25 mg u pacientov so súbežnou liečbou pomocou inhibítorov CYP3A4 (pozrite časť 4.5).


S cieľom minimalizovať pravdepodobnosť rozvoja posturálnej hypotenzie by pacienti mali užívať stabilnú terapiu pomocou alfablokátorov pred začatím liečby sildenafilom. Okrem toho je vhodné zvážiť začatie liečby sildenafilom s dávkou 25 mg (pozrite časti 4.4 a 4.5).


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


Na základe známych účinkov na metabolizmus oxidu dusnatého/cyklického guanozínmonofosfátu (cGMP) (pozrite časť 5.1), je známe, že sildenafil zosilňuje hypotenzné účinky nitrátov a jeho súbežné podanie s donormi oxidu dusnatého (napríklad dusitanom amylnatým) alebo nitrátmi v akomkoľvek skupenstve je z tohto dôvodu kontraindikované.


Liečivá používané na liečbu erektilnej dysfunkcie vrátane sildenafilu, nesmú užívať muži, u ktorých sa sexuálna aktivita neodporúča (napríklad pacienti so závažnými kardiovaskulárnymi ochoreniami, ako nestabilnou angínou alebo závažným zlyhaním srdca).


Liek Gedena je kontraindikovaný u pacientov so stratou videnia v jednom oku v dôsledku nearteritickej ischemickej neuropatie prednej časti oka (NAION) bez ohľadu na to, či k tejto epizóde došlo v súvislosti s predchádzajúcou expozíciou voči inhibítoru PDE5, alebo nie (pozrite časť 4.4).


Bezpečnosť sildenafilu nebola skúmaná u nasledujúcich podskupín pacientov, a jeho užívanie je z tohto dôvodu kontraindikované: závažné poškodenie činnosti pečene, hypotenzia (tlak krvi nižší než 90/50 mmHg), nedávna anamnéza mŕtvice alebo infarktu myokardu a známe dedičné poruchy sietnice, ako napríklad retinitis pigmentosa (menšia časť týchto pacientov trpí genetickými poruchami fosfodiesteráz sietnice).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pred zvážením možnosti farmakologickej liečby je potrebné zhodnotiť anamnézu pacienta a vykonať fyzické vyšetrenie s cieľom diagnostikovať erektilnú dysfunkciu a určiť jej možné príčiny.


Pred začatím liečby erektilnej dysfunkcie by lekári mali zvážiť kardiovaskulárny stav pacientov, pretože so sexuálnou aktivitou sa spája určité srdcové riziko. Sildenafil má vazodilatačné účinky, ktoré spôsobujú mierne a prechodné poklesy krvného tlaku (pozrite časť 5.1). Pred tým, než lekár predpíše užívanie sildenafilu, je potrebné, aby dôkladne zvážil, či uvedené vazodilatačné účinky nebudú nežiaducim spôsobom ovplyvňovať pacientov s určitým zdravotným stavom (najmä v kombinácii so sexuálnou aktivitou). Pacienti so zvýšenou citlivosťou na vazodilatátory zahŕňajú osoby s obštrukciou výtoku ľavej komory (napr. aortálnou stenózou, hypertrofickou obštruktívnou kardiomyopatiou) alebo osoby so zriedkavým syndrómom multifunkčnej systémovej atrofie, ktorá sa prejavuje ako závažne poškodená autonómna regulácia krvného tlaku.


Liek Gedena zvyšuje hypotenzný účinok nitrátov (pozrite časť 4.3).


Závažné kardiovaskulárne udalosti vrátane infarktu myokardu, nestabilnej angíny, náhlej srdcovej mŕtvice, komorovej arytmie, cerebrovaskulárnej hemorágie, prechodného ischemického záchvatu, hypertenzie a hypotenzie sú po uvedení na trh uvádzané ako dočasne súvisiace s užívaním Gedeny.

U väčšiny (nie však všetkých) takýchto pacientov už v minulosti existovali rizikové kardiovaskulárne faktory. Počas sexuálneho styku alebo krátko po ňom sa vyskytlo mnoho takýchto udalostí a niekoľko z nich sa vyskytlo krátko po užití lieku Gedena bez následnej sexuálnej aktivity. Nie je možné určiť, či tieto udalosti priamo súvisia s uvedenými alebo inými faktormi.


Látky na liečbu erektilnej dysfunkcie vrátane sildenafilu, by sa mali užívať uvážlivo u pacientov s anatomickou deformáciou penisu (napríklad anguláciou, dutinovou fibrózou alebo

Peyronieho chorobou) alebo u pacientov so stavom, ktorý môže znamenať predispozíciu na priapizmus (napríklad kosáčikovitá anémia, mnohonásobný myelóm alebo leukémia).


Bezpečnosť a účinnosť kombinácií sildenafilu s inými typmi liečby erektilnej dysfunkcie neboli skúmané. Z tohto dôvodu sa uvedené kombinácie neodporúčajú.


V súvislosti s užívaním sildenafilu a iných inhibítorov PDE5 sa uvádzajú poruchy videnia a prípady nearteritickej ischemickej neuropatie prednej časti oka. Pacientov je potrebné informovať o tom, že v prípade náhlych porúch videnia by mali ihneď ukončiť užívanie lieku Gedena a vyhľadať lekársku pomoc (pozrite časť 4.3).


Súbežné užívanie sildenafilu s ritonavirom sa neodporúča (pozrite časť 4.5).


Počas podávania sildenafilu u pacientov užívajúcich alfablokátor sa odporúča opatrnosť,

pretože súbežné podávanie môže u niektorých citlivých osôb viesť k symptomatickej hypotenzii (pozrite časť 4.5). Najvyššia pravdepodobnosť výskytu tohto stavu je do 4 hodín od užitia sildenafilu. S cieľom minimalizovať pravdepodobnosť rozvoja posturálnej hypotenzie by pacienti pred začatím liečby sildenafilom mali byť hemodynamicky stabilní použitím alfablokátorovej terapie. Je vhodné zvážiť úvodnú dávku sildenafilu 25 mg (pozrite časť 4.2). Okrem toho by lekári mali informovať pacientov o tom, čo je potrebné robiť v prípade výskytu symptómov posturálnej hypotenzie.

Štúdie s ľudskými krvnými doštičkami uvádzajú, že sildenafil zosilňuje antiagregačný účinok nitroprusidu sodného in-vitro. K dispozícii nie sú žiadne informácie o podávaní sildenafilu pacientom s poruchami krvácania alebo aktívnym peptickým vredovým ochorením. Z tohto dôvodu je potrebné podávať sildenafil takýmto pacientom iba po dôkladnom zhodnotení prínosov a súvisiacich rizík.


Liek Gedena nie je indikovaný na užívanie u žien.


Obsahuje aspartám – zdroj fenylalanínu. Môže byť škodlivý pre osoby s fenylketonúriou.


Obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie galaktózy, napríklad galaktosémiou, by tento liek nemali užívať.


4.5 Liekové a iné interakcie


Účinky iných liekov na sildenafil


Štúdie in vitro:

Sidenafil je v rozhodujúcej miere metabolizovaný izoformami 3A4 (hlavná metabolická cesta) a 2C9 (vedľajšia metabolická cesta) cytochrómu P450 (CYP). Z tohto dôvodu môžu inhibítory uvedených izoenzýmov znižovať klírens sildenafilu.


Štúdie in vivo:

Farmakokinetická analýza populácie zameraná na údaje z klinickej štúdie uvádza zníženie klírensu sildenafilu podávaného spolu s inhibítormi CYP3A4 (napr. ketokonazolom, erytromycínom, cimetidínom).

Aj napriek tomu, že u týchto pacientov nebol pozorovaný zvýšený výskyt nežiaducich udalostí, v prípade súbežného podávania sildenafilu s inhibítormi CYP3A4 je potrebné zvážiť začiatočnú dávku 25 mg.


Súčasné podávanie inhibítora proteázy HIV ritonaviru (ktorý je veľmi účinný inhibítor P450) v rovnovážnom stave (500 mg dvakrát denne) so sildenafilom (100 mg, jedna dávka) viedlo k 300 % (4-násobnému) nárastu hodnoty Cmax sildenafilu a k 1 000 % (11-násobnému) zvýšeniu hodnoty AUC sildenafilu v plazme. Po uplynutí 24 hodín dosahovali hladiny sildenafilu v plazme približne 200 ng/ml v porovnaní s hladinou približne 5 ng/ml v prípade, ak bol sildenafil podávaný samostatne. To je konzistentné s uvádzanými účinkami ritonaviru v rámci širokého rozsahu substrátov P450. Sildenafil nemá žiaden vplyv na farmakokinetické vlastnosti ritonaviru. Na základe uvedených farmakokinetických výsledkov sa súbežné podávanie sildenafilu s ritonavirom neodporúča (prečítajte si časť 4.4) a maximálna dávka sildenafilu nesmie v žiadnom prípade presiahnuť 25 mg v rámci 48-hodinového intervalu.


Súbežné podávanie inhibítora proteázy HIV saquinaviru (inhibítora CYP3A4) v rovnovážnom stave

(1 200 mg, trikrát denne) so sildenafilom (100 mg, jedna dávka) viedlo k 140 % zvýšeniu hodnoty Cmax sildenafilu a k 210 % zvýšeniu hodnoty AUC sildenafilu. Sildenafil nemá žiadny vplyv na farmakokinetické vlastnosti saquinaviru (pozrite časť 4.2). Predpokladá sa, že silnejšie inhibítory CYP3A4, ako napríklad ketokonazol a itrakonazol, majú silnejšie účinky.


Po podaní jednej 100 mg dávky sildenafilu spolu s erytromycínom (špecifický inhibítor CYP3A4) v rovnovážnom stave (500 mg, dvakrát denne po dobu 5 dní) došlo k 182 % nárastu systémovej expozície (AUC) na sildenafil. U normálnych zdravých dobrovoľníkov nedošlo k účinkom azitromycínu (500 mg denne po dobu 3 dní) na AUC, Cmax, tmax, konštantu rýchlosti eliminácie alebo následný polčas rozpadu sildenafilu alebo jeho základného cirkulujúceho metabolitu. Cimetidín (800 mg) (inhibítor cytochrómu P450 a nešpecifický inhibítor CYP3A4) spôsobil 56 % nárast koncentrácie sildenafilu v plazme v prípade, ak sa podával spolu so sildenafilom (50 mg) zdravým dobrovoľníkom.


Grapefruitová šťava je slabým inhibítorom metabolizmu CYP3A4 v črevnej stene a môže viesť k miernemu nárastu hladiny sildenafilu v plazme.


Individuálne dávky antacíd (hydroxid horečnatý/hydroxid hlinitý) nemali vplyv na

biologickú dostupnosť sildenafilu.


Aj napriek tomu, že sa vykonali špecifické štúdie interakcie pre všetky zdravotnícke produkty, analýza farmakokinetických vlastností populácie nepreukázala žiadny vplyv súbežnej medikácie na farmakokinetické vlastnosti sildenafilu v prípade zoskupenia ako inhibítorov CYP2C9 (napríklad tolbutamid, warfarín, fenytoín), inhibítorov CYP2D6 (napríklad selektívne inhibítory opakovanej absorpcie serotonínu, tricyklické antidepresíva), thiazidu a súvisiacich diuretík, cyklických a draslík šetriacich diuretík, inhibítorov enzýmov konvertujúcich angiotenzín, blokátorov kalciového kanála, antagonistov beta-adrenoreceptorov alebo induktorov metabolizmu CYP450 (napríklad rifampicínu, barbiturátov).


Nikorandil je hybrid aktivátora draslíkových kanálov a nitrátu. V dôsledku nitrátovej súčasti má potenciál na závažné interakcie so sildenafilom.


Účinky sildenafilu na iné lieky


Štúdie in-vitro:

Sildenafil je slabý inhibítor izoforiem cytochrómu P450 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 a 3A4 (IC50 > 150 μM). Vzhľadom na maximálne koncentrácie sildenafilu v plazme (približne 1 μM po užití odporúčaných dávok) je nepravdepodobné, že liek Gedena zmení klírens substrátov týchto izoenzýmov.


K dispozícii nie sú žiadne údaje o interakcii sildenafilu a nešpecifických inhibítorov fosfodiesterázy, akými sú napríklad teofylín alebo dipyridamol.


Štúdie in-vivo:

Na základe známych účinkov sildenafilu na metabolizmus oxidu dusnatého/cGMP (pozrite časť 5.1) sa uvádza, že sildenafil zosilňuje hypotenzné účinky nitrátov a jeho súbežné podávanie s donormi oxidu dusnatého alebo nitrátmi v ľubovoľnej forme je z tohto dôvodu kontraindikované (pozrite časť 4.3).


Súbežné podávanie sildenafilu pacientom podstupujúcim terapiu pomocou alfablokátorov môže viesť u citlivejších jednotlivcov k symptomatickej hypotenzii. K tomu môže najpravdepodobnejšie dôjsť do 4 hodín po podaní dávky sildenafilu (pozrite časti 4.2 a 4.4). V rámci troch špecifických štúdií zameraných na liekové interakcie boli súbežne podávané alfablokátor doxazosín (4 mg a 8 mg) a sildenafil (25 mg, 50 mg alebo 100 mg) pacientom s benígnou hyperpláziou prostaty (BPH), ktorí boli stabilizovaní na terapii doxazosínom.

V rámci populácií v štúdii dosiahli priemerné následné poklesy krvného tlaku v polohe naznak 7/7 mmHg, 9/5 mmHg a 8/4 mmHg a priemerné následné poklesy krvného tlaku v polohe stojmo dosiahli hodnotu 6/6 mmHg, 11/4 mmHg a 4/5 mmHg. V prípade súbežného podávania sildenafilu a doxazosínu pacientom stabilizovaným na terapii doxazosínom sa vyskytlo niekoľko prípadov, kedy pacienti uvádzali symptomatickú posturálnu hypotenziu. Títo pacienti uvádzali závraty a slabosť, nie však mdlobu.


Nepreukázali sa žiadne závažné interakcie v prípade súbežného podávania sildenafilu (50 mg) s tolbutamidom (250 mg) alebo warfarínom (40 mg), ktoré sú metabolizované prostredníctvom CYP2C9.


Sildenafil (50 mg) neviedol k predĺženiu času krvácania spôsobeného kyselinou acetylsalicylovou (150 mg).


Sildenafil (50 mg) nezosilňoval hypotenzné účinky alkoholu u zdravých dobrovoľníkov s priemernou maximálnou hladinou alkoholu v krvi 80 mg/dl.

Zlúčenie nasledujúcich tried antihypertenznej medikácie: diuretiká, betablokátory, inhibítory ACE, antagonisti angiotenzínu II, antihypertenzných liekov (vazodilatátor, centrálne pôsobiaci), adrenergické neurónové blokátory, blokátory kalciového kanála a alfadrenoceptorové blokátory nepreukázalo žiadny rozdiel profilu vedľajších účinkov u pacientov užívajúcich sildenafil v porovnaní s liečbou pomocou placeba. V rámci špecifickej štúdie interakcií, v ktorej sa sildenafil (100 mg) podával súbežne s amlodipínom u pacientov s hypertenziou, došlo k ďalšiemu poklesu systolického krvného tlaku v polohe naznak o 8 mmHg. Zodpovedajúci následný pokles diastolického krvného tlaku v polohe naznak bol 7 mmHg. Tieto následné poklesy krvného tlaku mali podobnú magnitúdu ako tie, ktoré boli preukázané v prípade podávania sildenafilu zdravým dobrovoľníkom (pozrite časť 5.1).


Sildenafil (100 mg) neovplyvňoval stabilné farmakokinetické vlastnosti inhibítorov proteázy HIV (saquinavir a ritonavir), ktoré sú substrátmi CYP3A4.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Liek Gedena nie je indikovaný na použitie u žien.


V rámci reprodukčných štúdií sa u potkanov a králikov po perorálnom podaní sildenafilu nevyskytli žiadne relevantné nežiaduce účinky.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie zamerané na účinky na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


V rámci klinických štúdií užívania sildenafilu boli pozorované závraty a poruchy videnia, a preto je potrebné zistiť reakcie pacientov na liek Gedena ešte pred tým, než budú viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Bezpečnostný profil lieku Gedena je založený na výskume 8 691 pacientov, ktorí užívali odporúčané dávkovanie v rámci 67 klinických štúdií kontrolovaných placebom a realizovaných s tabletami sildenafilu. Najčastejšie uvádzané nežiaduce reakcie v klinických štúdiách u pacientov užívajúcich sildenafil boli bolesť hlavy, sčervenanie tváre, dyspepsia, poruchy videnia, upchanie nosa, závraty a porucha farebného videnia.


Nežiaduce reakcie na tablety sildenafilu sa po uvedení produktu na trh skúmali v priebehu odhadovaného časového obdobia > 9 rokov. Keďže nie všetky nežiaduce reakcie boli oznámené držiteľovi rozhodnutia o registrácii a zadané do bezpečnostnej databázy, frekvenciu výskytu týchto reakcií nie je možné spoľahlivo určiť.


V nižšie uvedenej tabuľke sú všetky klinicky významné nežiaduce reakcie, ktoré sa vyskytli v klinických štúdiách s výskytom vyšším než v prípade placeba, uvedené v rozdelení podľa triedy orgánového systému a frekvencie výskytu (veľmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), menej časté (≥1/1 000 až <1/100) a zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000).


Okrem toho frekvencia výskytu klinicky významných nežiaducich reakcií uvádzaných na základe prieskumu po uvedení produktu na trh je do tabuľky zaradená ako neznáma.


V rámci každej skupiny frekvencie výskytu sú nežiaduce účinky uvádzané v poradí podľa znižujúcej sa závažnosti.


Tabuľka 1: Klinicky významné nežiaduce reakcie uvádzané s výskytom vyšším než v prípade placeba v kontrolovaných klinických štúdiách s tabletami sildenafilu, a klinicky významné nežiaduce reakcie vykazované podľa prieskumu po uvedení lieku na trh


Trieda orgánového systému Nežiaduce reakcie


Poruchy imunitného systému

Zriedkavé hypersenzitívne reakcie


Poruchy nervového systému

Veľmi časté bolesť hlavy

Bežné závraty

Menej časté ospalosť, hypoestézia

Zriedkavé cerebrovaskulárna príhoda,

synkopa

Neznáme prechodná ischemická choroba,

záchvat, opakovanie záchvatov


Poruchy oka

Bežné poruchy videnia, skreslenie farebnosti videnia

Menej časté poruchy spojovky, poruchy

oka, slzenie,

iné poruchy oka

Neznáme nearteritická ischemická neuropatia prednej časti oka (NAION), vaskulárna oklúzia sietnice, porucha vizuálneho poľa


Poruchy ucha a vnútorného ucha

Menej časté závrat, ušný šelest

Zriedkavé hluchota*


Cievne poruchy

Bežné sčervenanie tváre

Zriedkavé hypertenzia, hypotenzia


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté palpitácie, tachykardia

Zriedkavé infarkt myokardu, predsieňová

fibrilácia

Neznáme komorová arytmia, nestabilná

angína, náhla srdcová mŕtvica


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Bežné upchanie nosa

Zriedkavé krvácanie z nosa


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Bežné dyspepsia

Menej časté vracanie, nevoľnosť, sucho v ústach


Poruchy pokožky, subkutánne poruchy a poruchy mäkkého tkaniva

Menej časté vyrážka

Neznáme Stevenov-Johnsonov syndróm

(SJS), toxická epidermálna

nekrolýza (TEN)


Poruchy muskuloskeletálneho systému a spojivových tkanív

Menej časté myalgia


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Neznáme priapizmus, dlhodobá erekcia


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Menej časté Bolesť na hrudníku, únava


Abnormálne laboratórne a funkčné vyšetrenia

Menej časté zvýšená srdcová frekvencia


* Poruchy ucha: Náhla hluchota. Náhle obmedzenie alebo strata sluchu sa uvádza v menšom počte prípadov po uvedení lieku na trh a v rámci klinických štúdií. Tieto prípady súvisia s užívaním všetkých inhibítorov PDE5 vrátane sildenafilu.


4.9 Predávkovanie


V štúdiách s dobrovoľníkmi, ktorí užili jednu dávku tablety sildenafilu (max. 800 mg) boli nežiaduce reakcie podobné reakciám spôsobeným nižšími dávkami, zvýšila sa však frekvencia ich výskytu a závažnosť. Dávky vo výške 200 mg neviedli k zvýšeniu účinnosti, zvýšila sa však frekvencia výskytu nežiaducich reakcií (bolesť hlavy, sčervenanie tváre, závraty, dyspepsia, upchanie nosa, zhoršené videnie).


V prípadoch predávkovania je potrebné vykonať štandardné podporné opatrenia. Dialýza obličiek nezrýchľuje klírens, pretože sildenafil je významne naviazaný na bielkoviny v plazme a neeliminuje sa v moči.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Lieky používané na liečbu erektilnej dysfunkcie,

ATC kód: G04B E03


Sildenafil sa podáva perorálnym spôsobom na liečbu erektilnej dysfunkcie. V prirodzenom prostredí, t. j. spolu so sexuálnou stimuláciou, obnovuje zhoršenú kvalitu erekcie zvyšovaním prietoku krvi do penisu.


Fyziologický mechanizmus zodpovedný za erekciu penisu zahŕňa uvoľnenie oxidu dusnatého (NO) v kavernóznom telese penisu počas sexuálnej stimulácie. Oxid dusnatý následne aktivuje enzymatickú guanylát cyklázu, čo vedie k zvýšeným hladinám cyklického guanozín monofosfátu (cGMP), uvoľneniu hladkého svalstva v kavernóznom telese penisu a k následnému prítoku krvi.


Sildenafil je účinným a selektívnym inhibítorom cGMP-špecifickej fosfodiesterázy typu 5 (PDE5) v kavernóznom telese penisu, kde je PDE5 zodpovedná za degradáciu cGMP. Sildenafil disponuje periférnym akčným rozsahom na erekcie. Sildenafil nemá žiadne priame uvoľňujúce účinky na izolované ľudské kavernózne teleso, významne však zosilňuje účinok NO v tomto tkanive ako relaxantu. Po aktivácii metabolizmu NO/cGMP (napríklad počas sexuálnej stimulácie) vedie inhibícia PDE5 sildenafilom k zvýšeným hodnotám cGMP v kavernóznom telese. Z tohto dôvodu sa vyžaduje sexuálna stimulácia, aby sildenafil dokázal vytvoriť zamýšľané prospešné farmakologické efekty.


Štúdie in vitro dokazujú, že sildenafil má selektívny charakter vzhľadom na PDE5, ktorý tvorí súčasť procesu erekcie. Jeho účinok je oveľa silnejší na PDE5 než na iné známe fosfodiesterázy. V porovnaní s PDE6 (látka, ktorá je aktívna v oblasti fototransdukčného metabolického procesu v sietnici) ide o 10-násobne vyššiu selektivitu. Pri maximálnych odporúčaných dávkach dochádza v porovnaní s PDE1 k 80-násobne vyššej selektivite a v porovnaní s PDE2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 a 11 dochádza k viac než 700-násobnej selektivite. Selektivita sildenafilu vo vzťahu k PDE5 je v porovnaní s PDE3 (cAMP-špecifická izoforma fosfodiesterázy, ktorá je aktívna v oblasti regulácie kontraktility srdca) viac než 4 000-násobne vyššia.


V rámci dvoch štúdií sa špecificky používal sildenafil na hodnotenie časového úseku po podaní dávky, v priebehu ktorého by sildenafil mohol spôsobovať erekciu ako reakciu na sexuálnu stimuláciu. V rámci pletyzmografickej štúdie penisu (RigiScan) pacientov nalačno dosiahol stredný čas začiatku u pacientov s erekciou so 60 % tvrdosťou (postačujúcou na sexuálny styk), ktorí užili sildenafil, 25 minút (rozsah od 12 do 37 minút). V osobitnej štúdii RigiScan dosiahli pacienti erekciu ako reakciu na sexuálnu stimuláciu až 4 – 5 hodín po užití dávky sildenafilu.


Sildenafil spôsobuje mierny a prechodný poklesy krvného tlaku, ktorý sa vo väčšine prípadov nepremietne do klinických účinkov. Priemerné maximálne zníženie systolického tlaku krvi v ľahu po podaní 100 mg sildenafilu perorálne bolo 8,4 mmHg. Zodpovedajúca následná zmena diastolického krvného tlaku v polohe v ľahu bola 5,5 mmHg. Tieto poklesy krvného tlaku sú konzistentné s vazodilatačnými účinkami sildenafilu, pravdepodobne v dôsledku zvýšených hladín cGMP vo vaskulárnom hladkom svalstve.

Jednorazové perorálne užitie dávky tabliet sildenafilu s max. obsahom účinnej látky 100 mg neviedlo u zdravých dobrovoľníkov k žiadnym klinicky významným účinkom na EKG.

V štúdii hemodynamických účinkov jednorazovej dávky tabliet s obsahom sildenafilu 100 mg u 14 pacientov so závažným ochorením koronárnych artérií (CAD) (>70 % stenóza najmenej jednej koronárnej artérie) poklesol priemerný kľudový systolický a diastolický krvný tlak v porovnaní s východiskovou hodnotou tlaku o 7 % a 6 %. Priemerný pulmonálny systolický krvný tlak klesol o 9 %. Sildenafil nevykazoval žiaden vplyv na srdcový výdaj a nezhoršoval prietok krvi koronárnymi artériami so stenózou.


Neboli preukázané žiadne klinicky významné rozdiely v čase obmedzenia angíny v dôsledku pôsobenia sildenafilu v porovnaní s placebom v rámci dvojito zaslepenej placebom kontrolovanej záťažovej štúdie u 144 pacientov s erektilnou dysfunkciou a chronickou stabilnou angínou, ktorí pravidelne užívali lieky proti angíne (okrem nitrátov).


U niektorých pacientov sa jednu hodinu po podaní dávky 100 mg sildenafilu pri použití Farnsworthovho-Munsellovho testu so 100 farebnými odtieňmi pozorovali mierne a prechodné rozdiely v rozlišovaní farieb (modrá/zelená). Po uplynutí 2 hodín od užitia dávky neboli badateľné žiadne podobné účinky. Predpokladaný mechanizmus tejto zmeny rozlišovania farieb súvisí s inhibíciou látky PDE6, ktorá je aktívna v rámci fototransdukčnej kaskády sietnice. Sildenafil nemá žiadny vplyv na ostrosť zraku ani vnímanie kontrastov. V rámci malej placebom kontrolovanej štúdie pacientov s dokumentovanou predčasnou, s vekom súvisiacou makulárnou degeneráciou (n = 9) sildenafil (jedna dávka, 100 mg) nevykazoval žiadne významné zmeny v rámci realizovaných testov videnia (ostrosť zraku, Amslerova mriežka, rozlíšenie farieb pri simulovanom dopravnom osvetlení, Humphreyho perimeter a fotostres).


Po užití jednej 100 mg perorálnej dávky sildenafilu zdravými dobrovoľníkmi nemala táto dávka žiadny vplyv na motilitu spermií ani ich morfológiu.


Ďalšie informácie o klinických skúškach

Počas klinických skúšok sa tablety sildenafilu podávali viac než 8 000 pacientom vo veku od 19 do 87 rokov. Veková štruktúra pacientov je táto: starší pacienti (19,9 %), pacienti s hypertenziou (30,9 %), diabetes mellitus (20,3 %), ischemická choroba srdca (5,8 %), hyperlipidémia (19,8 %), poranenie miechy (0,6 %), depresia (5,2 %), transuretálna resekcia prostaty (3,7 %), radikálna prostatektómia (3,3 %). Zastúpenie nasledujúcich skupín pacientov bolo nedostatočné alebo boli tieto skupiny vylúčené z klinických skúšok: pacienti po operácii panvy, pacienti po rádioterapii, pacienti so závažným poškodením funkcie obličiek alebo pečene a pacienti s niektorými kardiovaskulárnymi stavmi (pozrite časť 4.3).


V rámci štúdií s pevne určenou dávkou bolo rozdelenie pacientov vykazujúcich zlepšenie erekcie v dôsledku liečby 62 % (25 mg), 74 % (50 mg) a 82 % (100 mg), v porovnaní s 25 % pacientov užívajúcich placebo. V rámci kontrolovaných klinických štúdií bola miera prerušenia účasti v štúdii v dôsledku sildenafilu nízka a podobá ako v prípade placeba.

Vo všetkých štúdiách bolo rozdelenie pacientov vykazujúcich zlepšenie po užívaní sildenafilu takéto: psychogénna erektilná dysfunkcia (84 %), zmiešaná erektilná dysfunkcia (77 %), organická erektilná dysfunkcia (68 %), starší pacienti (67 %), diabetes mellitus (59 %), ischemická choroba srdca (69 %), hypertenzia (68 %), TURP (61 %), radikálna prostatektómia (43 %), poranenie miechy (83 %), depresia (75 %). Bezpečnosť a účinnosť sildenafilu bola hodnotená v rámci dlhodobých štúdií.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Sildenafil sa rýchlo absorbuje. Maximálne pozorované koncentrácie v plazme sa dosiahnu v rozpätí od 30 do 120 minút (stredná hodnota je 60 minút) po perorálnom užití dávky nalačno. Priemerná absolútna biologická dostupnosť po perorálnom užití je 41 % (rozsah od 25 do 63 %).

Keď užívate sildenafil s jedlom, miera absorpcie sa znižuje s priemerným oneskorením hodnoty tmax 60 minút a priemerným znížením hodnoty Cmax 29 %.


Distribúcia

Priemerný distribučný objem v rovnovážnom stave (Vd) pre sildenafil je 105 l, distribúcia do tkanív. Po užití jednej perorálnej dávky 100 mg dosiahne priemerná maximálna celková koncentrácia sildenafilu v plazme približne 440 ng/ml (CV 40 %). Keďže sildenafil (a jeho hlavný cirkulujúci N-desmetyl metabolit) je z 96 % naviazaný na bielkoviny v plazme, výsledkom je priemerná maximálna koncentrácia voľného sildenafilu v plazme 18 ng/ml (38 nM). Viazanie na bielkoviny je nezávislé od celkovej koncentrácie lieku.


U zdravých dobrovoľníkov užívajúcich tablety sildenafilu (100 mg v jednej dávke) sa v ejakuláte po uplynutí 90 minút od užitia dávky nachádzalo menej než 0,0002 % (priemerne 188 ng) podanej dávky uvedeného lieku.


Biologická transformácia

Sildenafil je odbúravaný prevažne hepatickými mikrozomálnymi izoenzýmami CYP3A4 (hlavná metabolická cesta) a CYP2C9 (vedľajšia metabolická cesta). Hlavný cirkulujúci metabolit je výsledkom N-demetylácie sildenafilu.

Tento metabolit má profil selektivity pre fosfodiesterázu podobný sildenafilu a in vitro potentnosť pre PDE5 vo výške približne 50 % materského liečiva. Koncentrácie tohto metabolitu v plazme dosahujú približne 40 % koncentrácií sildenafilu. N-desmetyl metabolit sa ďalej metabolizuje a jeho terminálny polčas rozpadu je približne 4 hodiny.


Eliminácia

Celkový telový klírens sildenafilu je 41 l/hod. s výsledným terminálnym polčasom rozpadu 3 – 5 hod. Po perorálnom alebo intravenóznom podaní sa sildenafil vylučuje ako metabolit najmä vo výkaloch (približne 80 % perorálnej dávky) a v menšom rozsahu v moči (približne 13 % perorálnej dávky).


Lineárnosť/nelineárnosť

Po perorálnom podaní dávky sildenafilu sa hodnoty AUC a Cmax zvyšovali proporcionálne so zvyšovaním dávok nad odporúčaný rozsah dávkovania (25 – 100 mg).


Farmakokinetické vlastnosti u špeciálnych skupín pacientov


Starší pacienti:

Zdraví starší dobrovoľníci (65 rokov a viac) mali znížený klírens sildenafilu, čo viedlo k zvýšeniu plazmatických koncentrácií sildenafilu a aktívneho N-desmetyl metabolitu o približne 90 % v porovnaní s hodnotami u mladších zdravých dobrovoľníkov (18 – 45 rokov). V dôsledku vekových rozdielov vo väzbe na plazmový proteín dosiahol príslušný nárast koncentrácie voľného sildenafilu v plazme hodnotu približne 40 %.


Renálna insuficiencia:

U dobrovoľníkov s miernym až stredne závažným poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu = 30 – 80 ml/min.) sa farmakokinetické vlastnosti sildenafilu po užití jednej perorálnej dávky (50 mg) nezmenili. Priemerná hodnota AUC a Cmax metabolitu N-desmetyl vzrástla o 126 % a 73 % v tomto poradí v porovnaní s vekovo zodpovedajúcimi dobrovoľníkmi bez poškodenia funkcie obličiek. V dôsledku vysokej variability pacientov však tieto rozdiely neboli štatisticky významné. U dobrovoľníkov so závažným poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu <30 ml/min.) bol klírens sildenafilu nižší, čo viedlo k priemerným nárastom hodnôt AUC a Cmax o 100 % a 88 % v tomto poradí v porovnaní s vekovo zodpovedajúcimi dobrovoľníkmi bez poškodenia funkcie obličiek. Okrem toho sa hodnoty AUC a Cmax N-desmetyl metabolitu významne zvýšilo o 79 % a 200 %.


Hepatálna insuficiencia:

U dobrovoľníkov s miernou až stredne závažnou cirhózou pečene (triedy A a B podľa skóre Child-Pugh) bol klírens sildenafilu nižší, čo viedlo k nárastu hodnôt AUC (84 %) a Cmax (47 %) v porovnaní s vekovo zodpovedajúcimi dobrovoľníkmi bez poškodenia funkcie pečene. Farmakokinetické vlastnosti sildenafilu u pacientov so závažným poškodením funkcie pečene neboli predmetom štúdie.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Neklinické údaje nevykázali žiadne špecifické nebezpečenstvo pre ľudí na základe konvenčných štúdií farmakológie bezpečnosti, toxicity pri opakovanom podávaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu a reprodukčnej toxicity.


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE


6.1 Zoznam pomocných látok


Polakrilín draselný

Koloidný bezvodý kremík

Monohydrát laktózy

Povidon K-30

Aspartám (E951)

Kroskarmelóza sodná

Mätová príchuť skladajúca sa z maltodextrínu, upraveného škrobu E1450 a stearátu horečnatého v mätovom oleji

Hydroxid draselný (na úpravu hodnoty pH) alebo

Kyselina chlorovodíková (na úpravu hodnoty pH)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


30 mesiacov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne špeciálne teplotne podmienky na uchovávanie. Uchovávajte v pôvodnom obale a chráňte pred svetlom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Priehľadné PVC/PCTFE – hliníkové blistre.

Obsah balenia:

Veľkosti balenia: 1, 2, 4 žuvacie tablety

Nie všetky balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Alvogen IPCo S.ár.l.

5, Rue Heienhaff

L-1736, Senningerberg

Luxembursko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Gedena 25 mg žuvacie tablety 83/0453/12-S

Gedena 50 mg žuvacie tablety 83/0454/12-S

Gedena 100 mg žuvacie tablety 83/0455/12-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie:

Dátum posledného predĺženia registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Gedena 50 mg žuvacie tablety