+ ipil.sk

Gemcitabin STADA 1 gPríbalový leták

Shcválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č. 2012/05353-PRE a 2012/05354-PRE

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/05048-ZIBPísomná informácia pre používateľa


Gemcitabin STADA 200 mg

Gemcitabin STADA 1 g

prášok na infúzny roztok


Gemcitabín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Gemcitabin STADAa na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako vám podajú Gemcitabin STADA

3. Ako sa podáva Gemcitabin STADA

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Gemcitabin STADA

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Gemcitabin STADA a na čo sa používa


Gemcitabin STADA patrí do skupiny liekov nazývaných „cytotoxické látky“. Tieto lieky zabíjajú deliace sa bunky, vrátane rakovinových buniek.


Gemcitabin STADA sa môže používať samostatne alebo v kombinácii s inými protirakovinovými liekmi, v závislosti od typu rakoviny.


Gemcitabin STADA sa používa na liečbu nasledujúcich typov rakoviny:


 • nemalobunkového karcinómu pľúc (NSCLC), samostatne alebo v kombinácii s cisplatinou.

 • rakoviny podžalúdkovej žľazy.

 • rakoviny prsníka, spolu s paklitaxelom.

 • rakoviny vaječníkov, spolu s karboplatinou.

 • rakoviny močového mechúra, spolu s cisplatinou.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako vám podajú Gemcitabin STADA


Nesmú vám podať Gemcitabin STADA

 • ak ste alergický na gemcitabín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • keď dojčíte.


Upozornenia a opatrenia

Pred prvou infúziou vám odoberú vzorky vašej krvi, aby zistili, či je funkcia vašich obličiek a pečene

dostatočná. Pred prvou infúziou vám odoberú vzorky krvi, aby sa zistilo, či vaša pečeň a obličky fungujú dostatočne na to, aby vám mohli podať tento liek. Pred každou infúziou vám odoberú vzorky krvi na zhodnotenie, či máte dostatočné množstvo krvných buniek, aby ste mohli dostávať Gemcitabin STADA. Váš lekár sa môže rozhodnúť, že zmení dávku alebo oddiali liečbu v závislosti od vášho zdravotného stavu a ak máte príliš nízke množstvá krvných buniek. Vzorky krvi vám budú odoberať pravidelne na zhodnotenie funkcie vašich obličiek a pečene. Vzorky krvi vám budú odoberať pravidelne, aby sa zistilo, ako funguje vaša pečeň a obličky.


 • Predtým, ako začnete vám podajú Gemcitabin STADA, obráťte sa na svojho lekára:ak máte alebo ste niekedy mali ochorenie pečene, srdca alebo ciev

 • ak ste nedávno podstúpili rádioterapiu alebo sa na ňu chystáte

 • ak ste boli nedávno očkovaný

 • ak sa u vás vyskytnú problémy s dýchaním alebo pocit veľkej slabosti a ste veľmi bledý (môže to

byť znak obličkového zlyhania).


Mužom sa neodporúča splodiť dieťa počas liečby a ešte 6 mesiacov po skončení liečby Gemcitabinom STADA. Ak chcete splodiť dieťa počas liečby alebo počas 6 mesiacov po skončení liečby, poraďte sa o tom so svojím lekárom alebo lekárnikom. Možno budete mať záujem o informácie týkajúce sa uchovania spermií pred začiatkom liečby.

Obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo sestru predtým, ako začnete používať Gemcitabin STADA.


Ak máte alebo ste niekedy mali ochorenie pečene, srdca, ciev alebo problémy s obličkami, porozprávajte sa so svojím lekárom alebo nemocničným lekárnikom, keďže možno nebudete môcť užívať Gemcitabin STADA.


Ak ste nedávno podstúpili rádioterapiu alebo sa na ňu chystáte, povedzte to svojmu lekárovi, keďže by sa u vás s Gemcitabinom STADA mohla objaviť včasná alebo oneskorená reakcia z ožiarenia.


Ak ste boli nedávno očkovaný, povedzte to svojmu lekárovi, pretože by sa u vás pri použití Gemcitabinu STADA mohli objaviť nepriaznivé účinky.


Ak sa u vás počas liečby týmto liekom objavia príznaky ako bolesť hlavy so zmätenosťou, záchvaty (kŕče) alebo zmeny videnia, bezodkladne zavolajte svojmu lekárovi. Môže sa jednať o veľmi zriedkavý vedľajší účinok na nervový systém, ktorý sa volá syndróm reverzibilnej posteriórnej encefalopatie.

Ak sa u vás vyskytnú problémy s dýchaním alebo pocit veľkej slabosti a ste veľmi bledý, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi, môže to byť znak obličkového zlyhávania alebo problémy s pľúcami.


Ak sa u vás vyskytne celkový opuch, dýchavičnosť alebo prírastok na hmotnosti, prosím povedzte to, prosím, svojmu lekárovi, pretože to môže byť znak úniku tekutín z malých krvných ciev do tkanív.


Deti a dospievajúci

Vzhľadom na nedostatočné údaje o bezpečnosti a účinnosti sa použitie tohto lieku neodporúča u detí do 18 rokov.


Iné lieky a Gemcitabin STADA

Ak teraz používate alebo ste v poslednom čase používali, či práve budete používať ďalšie lieky, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť


Tehotenstvo

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete používať vám začnú podávať tento liek. Používaniu Gemcitabinu STADA počas tehotenstva sa má vyhýbať. Váš lekár vás oboznámi o možnom riziku podávania Gemcitabinu STADA počas tehotenstva.


Dojčenie

Ak dojčíte, oznámte to svojmu lekárovi.

Počas liečby Gemcitabinom STADA musíte dojčenie prerušiť.


Plodnosť

Mužom sa neodporúča splodiť dieťa počas liečby a ešte 6 mesiacov po skončení liečby Gemcitabinom STADA. Ak chcete splodiť dieťa počas liečby alebo počas 6 mesiacov po skončení liečby, poraďte sa o tom so svojím lekárom alebo lekárnikom. Možno budete mať záujem o informácie týkajúce sa uchovania spermií pred začiatkom liečby.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Gemcitabin STADA môže vyvolať pocit ospalosti, hlavne ak ste požili alkohol. Neveďte vozidlá ani neobsluhujte stroje, pokiaľ si nie ste istý, že liečba Gemcitabinom STADA u vás nevyvoláva pocit ospalosti.


Gemcitabin STADA obsahuje sodík

Gemcitabin STADA obsahuje 3,5 mg (< 1 mmol) sodíka v každej 200 mg injekčnej liekovke a 17,5 mg (< 1 mmol) sodíka v každej 1 000 mg injekčnej liekovke. Má sa vziať do úvahy u pacientov na diéte s kontrolovaným obsahom sodíka.


3. Ako používať Gemcitabin STADA


Odporúčaná dávka Gemcitabinu STADA je 1 000-1 250 mg na každý štvorcový meter povrchovej plochy vášho tela. Na určenie povrchovej plochy vášho tela vám odmerajú vašu výšku a hmotnosť. Túto povrchovú plochu tela použije váš lekár na určenie správnej dávky pre Vás. Toto dávkovanie sa môže upraviť alebo sa môže oddialiť liečba v závislosti od počtu vašich krvných buniek a od vášho celkového zdravotného stavu.


Ako často dostávate infúziu Gemcitabinu STADA závisí od typu rakoviny, na ktorú sa liečite.


Nemocničný lekárnik alebo lekár prášok Gemcitabin STADA pred podaním rozpustí.


Gemcitabin STADA budete dostávať vždy formou infúzie do jednej z vašich žíl. Infúzia bude trvať približne 30 minút.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Frekvencie pozorovaných vedľajších účinkov sú definované takto:

 • veľmi časté: môže postihovať viac ako 1 z 10 ľudí

 • časté: môže postihovať až 1 z 10 ľudí

 • menej časté: môže postihovať až 1 zo 100 ľudí

 • zriedkavé: môže postihovať 1 z 1 000 ľudí

 • veľmi zriedkavé: môže postihovať až 1 z 10 000 ľudí

 • neznáme: frekvenciu nemožno stanoviť z dostupných údajov


Ak sa u Vvás objaví ktorýkoľvek z nasledovných účinkov, ihneď musíte vyhľadať svojho lekára:

 • Reakcie anafylaktického typu (niekedy fatálne), kožná vyrážka vrátane červenej svrbivej kože, opuchu rúk, chodidiel, členkov, tváre, pier, úst alebo hrdla, bronchospazmus (kŕč svalstva priedušiek, ktorý môže spôsobiť ťažkosti s prehĺtaním a dýchaním) a môžete pocítiť mdloby (náhla strata vedomia spôsobená nedostatočným prísunom krvi do mozgu) (veľmi zriedkavé)

 • Hemolyticko-uremický syndróm - náhle zlyhanie obličiek (nízka tvorba moču alebo žiadna tvorba moču), mikroangiopatická hemolytická anémia (znížený počet červených krviniek s extrémnou únavou; zožltnutie kože alebo očí /žltačka/) a znížený počet krvných doštičiek s nezvyčajnou tvorbou modrín alebo krvácania a znakmi infekcie. Môžu byť smrteľné (menej časté).

 • Srdcový infarkt (infarkt myokardu) (zriedkavé)

 • Ischemická kolitída (zápal výstelky hrubého čreva vyvolaný zníženým prísunom krvi so silnou bolesťou brucha) (veľmi zriedkavé)

 • Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza sa hlásili pri používaní gemcitabínu, prejavujúce sa spočiatku ak červenkasté terčíkovité bodky alebo okrúhle fľaky, často v strede s pľuzgiermi na trupe. Medzi ďalšie znaky patria vredy v ústach, hrdle, nose, na pohlavných orgánoch a konjuktivitída (zápal očných spojoviek - červené a opuchnuté oči). Tieto prípadne život ohrozujúce kožné vyrážky sú často sprevádzané príznakmi podobnými chrípke. Vyrážka sa môže rozvinúť do plošnej tvorby pľuzgierov alebo olupovania kože. (veľmi zriedkavé)

 • Horúčka alebo infekcia (často): ak máte teplotu 38°C alebo vyššiu, potenie alebo iné znaky

infekcie (mohli by ste mať menej bielych krviniek ako je normálna hodnota, čo je veľmi časté).

 • Nepravidelný rytmus srdca (arytmia) (menej časté).

 • Bolesť, začervenanie, opuch alebo ranky v ústach (často).

 • Alergické reakcie: ak sa u Vás objaví kožná vyrážka (veľmi často)/svrbenie (často) alebo horúčka

(veľmi často).

 • Vyčerpanie, mdloby, ľahko sa zadýchate alebo vyzeráte bledý (mohli by ste mať menej

hemoglobínu ako je normálna hodnota, čo je veľmi časté).

 • Krvácanie z ďasien, nosa alebo úst alebo akékoľvek krvácanie, ktoré sa nezastavuje, červenkastý

alebo ružovkastý moč, nečakané sinky (mohli by ste mať menej krvných doštičiek ako je

normálna hodnota, čo je veľmi časté).

 • Problémy s dýchaním (mierne problémy s dýchaním sa vyskytujú veľmi často krátko po infúzii

Gemcitabinu STADA, ktoré čoskoro ustupujú, menej často alebo zriedkavo sa však môžu

vyskytnúť závažnejšie problémy s pľúcami).

 • Krvácanie z ďasien, nosa alebo úst alebo akékoľvek krvácanie, ktoré sa nezastavuje, červenkastý alebo ružovkastý moč, nečakané modriny (mohli by ste mať menej krvných doštičiek ako je normálna hodnota, čo je veľmi časté).

 • Únava, malátnosť, ľahko sa zadýchate alebo vyzeráte bledý (mohli by ste mať menej hemoglobínu ako je normálna hodnota, čo je veľmi časté).

 • Mierna alebo stredne závažná kožná vyrážka (veľmi časté)/svrbenie (časté) alebo horúčka (veľmi časté); (alergické reakcie).

 • Teplota 38 °C alebo vyššia, potenie alebo iné prejavyznaky infekcie (mohli by ste mať menej bielych krviniek ako je normálna hodnota a horúčku − ide o febrilnú neutropéniu) (časté).

 • Bolesť, sčervenenie, opuch alebo ranky v ústach (stomatitída) (časté).

 • Nepravidelný rytmus srdca (arytmia) (menej časté).

 • Extrémna únava a slabosť, purpura (drobné červené bodky na koži) alebo malé oblasti krvácania v koži (modriny), náhle zlyhávanie obličiek (nízka tvorba moču/alebo žiadna tvorba moču) a znaky infekcie (hemolyticko-uremický syndróm). Môže viesť k úmrtiu (menej časté).

 • Problémy s dýchaním (často sa krátko po infúzii Gemcitabinu STADA vyskytnú problémy s dýchaním, ktoré čoskoro ustúpia – môže sa jednať aj o závažnejšie problémy s pľúcami, tie sú však menej časté alebo zriedkavé).

 • Závažná bolesť v hrudi (srdcový infarkt) (zriedkavé).

 • Závažná precitlivenosť/alergická reakcia so závažnou vyrážkou na koži vrátane červenej svrbiacej kože, opuchov rúk, nôh, členkov, tváre, pier, úst alebo hrdla (ktoré môžu spôsobiť problémy pri prehĺtaní alebo dýchaní), sipotu, rýchleho tlkotu srdca a môžete sa mať pocit, že omdliete (anafylatická reakcia) (veľmi zriedkavé).

 • Celotelový opuch, dýchavičnosť alebo zvýšenie hmotnosti ─ z dôvodu možného úniku tekutín z malých krvných ciev do tkanív (syndrómu kapilárneho úniku) (veľmi zriedkavé).

 • Bolesť hlavy spojená s zmenami vo videní, zmätok, záchvaty alebo kŕče (syndróm reverzibilnej posteriórnej encefalopatie) (veľmi zriedkavé).

 • Závažná vyrážka sprevádzaná svrbením, pľuzgiermi alebo olupovaním kože (Stevensov-Johnsonov syndróm alebo toxická epidermálna nekrolýza) (veľmi zriedkavé).


Ďalšie Vvedľajšie účinky Gemcitabinu STADA môžu zahŕňať:


Veľmi časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť viac ako 1 z 10 ľudí)

Nízka hladina hemoglobínu (anémia)

Nízky počet bielych krviniek

Nízky počet krvných doštičiek

Problémy s dýchaním

Vracanie

Nevoľnosť

Kožná vyrážka – alergická kožná vyrážka, často svrbiaca

Strata vlasov

Pečeňové problémy: zistené prostredníctvom nezvyčajných výsledkov krvných testov

Krv v moči

Nezvyčajné testy moča: bielkoviny v moči

Príznaky podobné chrípke vrátane horúčky

Edém (oOpuch členkov, prstov, chodidiel, tváre (edém)


Časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť menej ako 1 z 10 ľudí)

Horúčka sprevádzaná nízkym počtom bielych krviniek (febrilná neutropénia)

Anorexia (sSlabá chuť do jedla) (anorexia)

Bolesť hlavy

Nespavosť

Ospalosť

Kašeľ

Nádcha

Zápcha

Hnačka

Bolesť, začervenanie, opuch alebo ranky v ústach

Zožltnutie kože a očí (žltačka)

Svrbenie

Potenie

Bolesť svalov

Bolesť chrbta

Horúčka

Slabosť

Zimnica


Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť menej ako 1 zo 100 ľudí)


(môžu postihnúť menej ako 1 z 10 ľudí)

Intersticiálna pneumonitída (zZjazvenie vzduchových vačkov v pľúcach (intersticiálna pneumonitída)

Sipot (Sspazmus dýchacích ciest) (pískanie)

Nezvyčajný röntgen/röntgenový snímok hrudníka (Zzjazvenie pľúc (nezvyčajný röntgen/röntgenový snímok hrudníka)

Nepravidelný srdcový rytmus (arytmia)

Zlyhanie srdca

Zlyhanie obličiek

Ťažké poškodenie pečene vrátane zlyhania pečene a smrti

Mozgová mŕtvica


Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihnúť menej ako 1 z 1 000 ľudí)

Nízky krvný tlak

Tvorba šupín, vriedkov alebo pľuzgierov na koži

Odlupovanie kože a závažné kožné pľuzgiere

Reakcie v mieste vpichu

Syndróm respiračnej tiesne u dospelých (zZávažný zápal pľúc vyvolávajúci zlyhanie dýchania (syndróm respiračnej tiesne u dospelých)

Návrat reakcie z ožiarenia (kKožná vyrážka podobná závažnému spáleniu), ktorá sa môže objaviť na koži, ktorá bola nedávno vystavená rádioterapii. (návrat reakcie z ožiarenia)

Tekutina v pľúcach

Radiačná toxicita - zZjazvenie vzduchových vačkov v pľúcach v súvislosti s rádioterapiou (radiačná toxicita)

Gangréna prstov na rukách alebo nohách

Olupovanie kože a závažná tvorba pľuzgierov na koži

Zápal krvných ciev (periférna vaskulitída)


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihnúť menej ako 1 z 10 000 ľudí)

Zvýšený počet krvných doštičiek

Zápal výstelky hrubého čreva spôsobený zníženým zásobovaním krvou (ischemická kolitída)


Nízka hladina hemoglobínu (anémia), nízky počet bielych krviniek a nízky počet krvných doštičiek – budú zachytené krvným testom.


Môže sa u vás objaviť ktorýkoľvek z týchto príznakov a/alebo ochorení. Ak sa ktorýkoľvek z tých

vedľajších účinkov u vás vyskytne, ihneď to musíte oznámiť svojmu lekárovi.


Ak máte obavy z ktoréhokoľvek vedľajšieho účinku, oznámte to svojmu lekárovi.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvomnárodného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Gemcitabin STADA


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale a na injekčnej liekovke po "EXP". Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Neotvorená injekčná liekovka:Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Rekonštituovaný roztok: Liek sa má použiť ihneď. Ak sa pripraví podľa pokynov, chemická a fyzikálna

stabilita pri používaní rekonštituovaných roztokov gemcitabínu sa stanovila na 24 hodín pri 30°C. Lekár

môže roztok ďalej riediť. Roztoky rekonštituovaného gemcitabínu sa nemajú uchovávať v chladničke,

pretože sa môžu vytvárať kryštály.


Tento liek je len na jednorazové použitie; nepoužitý roztok sa má zlikvidovať v súlade s miestnymi

požiadavkami.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Gemcitabin STADA obsahuje

Liečivo je gemcitabín.

Každá injekčná liekovka obsahuje 200 alebo 1 000 mg gemcitabínu (vo forme gemcitabíniumchloridu).


Ďalšie zložky sú manitol (E421), octan sodný, kyselina chlorovodíková a hydroxid sodný.


Ako vyzerá Gemcitabin STADA a obsah balenia

Gemcitabin STADA je biely až takmer biely prášok na infúzny roztok v injekčnej liekovke.

Každá injekčná liekovka obsahuje 200 alebo 1 000 mg gemcitabínu.

Každé balenie Gemcitabinu STADA obsahuje 1 injekčnú liekovku.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Nemecko


Výrobca:

cell pharm GmbH

Feodor-Lynen-Str. 35

Hannover

Nemecko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Česká republika GEMSTAD 200 mg / 1 g, prášek pro přípravu infuzního roztoku

Dánsko Gemcitabin Stada

Maďarsko Gemstad

Nemecko Gemcitabin cell pharm 200 mg / 1 g Pulver zur Herstellung einer

Infusionslösung

Poľsko GEMSTAD

Portugalsko Gemcitabina Stada, pó para solucao para perfusao

Rakúsko Gemcitabin STADA 200 mg / 1 g Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung

Rumunsko GEMCITABINE STADA 200 mg / 1 g, pulbere pentru solutie perfuzabila

Slovensko: Gemcitabin STADA 200 mg / 1 g

Švédsko Gemcitabin Stada 200 mg / 1 g, pulver till infusionsvätska, lösning

Taliansko GEMCITABINA CRINOS 200 mg / 1 g polvere per soluzione per infusione


Táto písomná informácia pre používateľaov bola naposledy schválená v januári 2015. auguste 2013.


Nasledovná informácia je určená len pre zdravotníckych pracovníkov:


Pokyny na použitie, zaobchádzanie s liekom a likvidáciu


 1. Použite aseptickú techniku počas rekonštitúcie a následnom riedení gemcitabínu na podanie

intravenóznej infúzie.


2. Vypočítajte si potrebnú dávku a potrebný počet injekčných liekoviek Gemcitabinu STADA.


 1. Rozpustite 200 mg injekčné liekovky v 5 ml sterilného injekčného roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9%), bez konzervačných látok, alebo pridajte 25 ml sterilného injekčného roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9%), bez konzervačných látok, do 1 000 mg injekčnej liekovky. Zatraste, aby sa prášok rozpustil. Celkový objem po rekonštitúcii je 5,26 ml (200 mg injekčná liekovka) alebo 26,3 ml(1 000 mg injekčná liekovka). Týmto zriedením sa získa koncentrácia gemcitabínu 38 mg/ml, ktorá zohľadňuje aj objem lyofilizovaného prášku. Roztok sa môže ďalej riediť sterilných injekčným roztokom chloridu sodného 9 mg/ml (0,9%), bez konzervačných látok. Výsledný roztok je číry a jeho farba je bezfarebná až svetložltá.


 1. Parenterálne lieky sa majú pred podaním vizuálne skontrolovať, či sa v nich nevyskytujú častice

alebo či nedošlo ku zmene farby. Ak sa objavia častice, liek nepoužívajte.


5. Roztoky rekonštituovaného gemcitabínu sa nemajú uchovávať v chladničke, pretože sa môžu tvoriť

kryštály. Chemická a fyzikálna stabilita pri používaní sa stanovila na 24 hodín pri 30°C.

Z mikrobiologického hľadiska sa liek má použiť ihneď. Ak sa nepoužije ihneď, za čas použiteľnosti a podmienky pred použitím je zodpovedný používateľ a nemali by byť za normálnych okolností dlhšie ako 24 hodín pri izbovej teplote, pokiaľ sa rekonštitúcia/riedenie nevykoná za kontrolovaných a validovaných aseptických podmienok.


6. Roztoky gemcitabínu sú určené na jednorazové použitie. Všetky nepoužité lieky alebo odpad

vzniknutý z liekov majú byť zlikvidované v súlade s národnými požiadavkami.


Opatrenia pri príprave a podávaní


Pri príprave a likvidácii infúzneho roztoku sa musí postupovať podľa obvyklých bezpečnostných pokynov

pre cytotoxické látky. S infúznym roztokom sa má manipulovať v bezpečnostnom boxe a používať pri tom

ochranné plášte a rukavice. Ak nie je k dispozícii bezpečnostný box, vybavenie má obsahovať tiež masku

a ochranné okuliare.

Ak sa roztok dostane do kontaktu s očami, môže dôjsť k závažnému podráždeniu. Oči treba ihneď

a dôkladne vypláchnuť vodou. Ak podráždenie pretrváva, poraďte sa s lekárom. Ak sa roztok vyleje

na kožu, dôkladne umyte kožu vodou.


Likvidácia

Všetky nepoužité lieky alebo odpad vzniknutý z liekov majú byť zlikvidované v súlade s národnými

požiadavkami.


9Gemcitabin STADA 1 g

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č. 2012/05353-PRE a 2012/05354-PRE

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/05048-ZIB


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU


Gemcitabin STADA 200 mg

Gemcitabin STADA 1 g

prášok na infúzny roztok


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jedna injekčná liekovka obsahuje gemcitabíniumchlorid, čo zodpovedá 200 mg gemcitabínu.

Jedna injekčná liekovka obsahuje gemcitabíniumchlorid, čo zodpovedá 1 000 mg gemcitabínu.


Po rekonštitúcii roztok obsahuje 38 mg/ml gemcitabínu.


Pomocná látka so známym účinkom:

Každá 200 mg injekčná liekovka obsahuje 3,5 mg (<1 mmol) sodíka.


Každá 1 000 mg injekčná liekovka obsahuje 17,5 mg (<1 mmol) sodíka.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Prášok na infúzny roztok.

Biely až takmer biely koláč alebo prášok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Gemcitabín je indikovaný na liečbu lokálne pokročilého alebo metastázujúceho karcinómu močového

mechúra v kombinácii s cisplatinou.


Gemcitabín je indikovaný na liečbu pacientov s lokálne pokročilým alebo metastázujúcim

adenokarcinómom pankreasu.


Gemcitabín, v kombinácii s cisplatinou, je indikovaný ako liečba prvej voľby u pacientov s lokálne

pokročilým alebo metastázujúcim nemalobunkovým karcinómom pľúc (NSCLC). Monoterapia

gemcitabínom sa môže zvážiť u starších pacientov alebo u pacientov s výkonnostným stavom 2.


Gemcitabín je indikovaný na liečbu pacientok s lokálne pokročilým alebo metastázujúcim epiteliálnym karcinómom vaječníkov, v kombinácii s karboplatinou, u pacientok s relapsom po minimálne 6-mesačnom období bez recidívy po liečbe prvej línie platinou.


Gemcitabín, v kombinácii s paklitaxelom, je indikovaný na liečbu pacientok s neresekovateľným, lokálne rekurentným alebo metastázujúcim karcinómom prsníka, s relapsom po adjuvantnej/neoadjuvantnej chemoterapii. Predchádzajúca chemoterapia by mala obsahovať antracyklíny, pokiaľ nie sú klinicky kontraindikované.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Gemcitabín môže prepísať len lekár vyškolený v používaní protirakovinovej chemoterapie.


Odporúčané dDávkovanie


Karcinóm močového mechúra

Používanie v kombinácii

Odporúčaná dávka gemcitabínu je 1 000 mg/m2 podávaná formou 30-minútovej infúzie. Dávka sa má

podávať 1., 8. a 15. deň každého 28-dňového cyklu v kombinácii s cisplatinou. Cisplatina sa podáva v

odporúčanej dávke 70 mg/m2 1. deň po gemcitabíne alebo 2. deň každého 28-dňového cyklu. Tento 4-

týždňový cyklus sa potom opakuje. Dávkovanie vo všetkých cykloch alebo v jednom z cyklov sa môže znížiť v závislosti od miery toxicity pozorovanej u pacienta.


Karcinóm pankreasu

Odporúčaná dávka gemcitabínu je 1 000 mg/m2 podávaná formou 30-minútovej vnútrožilovej infúzie.

Toto sa má opakovať raz za týždeň počas 7 týždňov, potom nasleduje jednotýždňová prestávka. Ďalšie

cykly majú pozostávať z injekcií raz týždenne počas 3 po sebe nasledujúcich týždňov, každý 4. týždeň je bez liečby. Dávkovanie vo všetkých cykloch alebo v jednom z cyklov sa môže znížiť v závislosti od miery toxicity pozorovanej u pacienta.


Nemalobunkový karcinóm pľúc

Monoterapia

Odporúčaná dávka gemcitabínu je 1 000 mg/m2 podávaná formou 30-minútovej vnútrožilovej infúzie.

Toto sa má opakovať raz za týždeň počas 3 týždňov a potom nasleduje jednotýždňová prestávka. Tento 4-týždňový cyklus sa potom opakuje. Dávkovanie vo všetkých cykloch alebo v jednom z cyklov sa môže znížiť v závislosti od miery toxicity pozorovanej u pacienta.


Používanie v kombinácii

Odporúčaná dávka gemcitabínu je 1 250 mg/m2 povrchovej plochy tela podávaná formou 30-minútovej vnútrožilovej infúzie 1. a 8. deň liečebného cyklu (21 dní). Dávkovanie vo všetkých cykloch alebo v jednom z cyklov sa môže znížiť v závislosti od miery toxicity pozorovanej u pacienta.

Cisplatina sa používala v dávkach v rozmedzí 75-100 mg/m2 raz za 3 týždne.


Karcinóm prsníka

Používanie v kombinácii

Odporúča sa gemcitabín v kombinácii s paklitaxelom, pričom paklitaxel (175 mg/m2) sa podáva 1. deň počas cca 3 hodín vo forme intravenóznej infúzie, nasledovaný gemcitabínom (1 250 mg/m2) vo forme 30-minútovej intravenóznej infúzie 1. a 8. deň každého 21-dňového cyklu. Dávkovanie vo všetkých cykloch alebo v jednom z cyklov sa môže znížiť v závislosti od miery toxicity pozorovanej u pacienta. Pred začatím podávania kombinácie gemcitabínu s paklitaxelom majú mať pacientky absolútny počet granulocytov minimálne 1 500 (x106/l).


Karcinóm vaječníkov

Používanie v kombinácii

Odporúča sa gemcitabín v kombinácii s karboplatinou, pričom gemcitabín 1 000 mg/m2 sa podáva 1. a 8. deň každého 21-dňového cyklu formou 30-minútovej vnútrožilovej infúzie. Po gemcitabíne sa podáva karboplatina 1. deň do dosiahnutia hodnoty plochy pod krivkou (AUC) 4,0 mg/ml/min. Dávkovanie vo všetkých cykloch alebo v jednom z cyklov sa môže znížiť v závislosti od miery toxicity pozorovanej u pacienta.


Monitorovanie toxicity a úprava dávky z dôvodu toxicity


Úprava dávky z dôvodu nehematologickej toxicity

Na odhalenie nehematologickej toxicity sú potrebné pravidelné vyšetrenia a kontroly obličkových a

pečeňových funkcií. Dávkovanie vo všetkých cykloch alebo v jednom z cyklov sa môže znížiť v závislosti od miery toxicity pozorovanej u pacienta. Vo všeobecnosti pri závažnej (3. alebo 4. stupeň) nehematologickej toxicite, s výnimkou nevoľnosti/vracania, sa liečba gemcitabínom má prerušiť alebo znížiť v závislosti od posúdenia ošetrujúceho lekára. Dávky sa nemajú podávať, až kým podľa názoru lekára toxicita nevymizne.


Úpravu dávkovania cisplatiny, karboplatiny a paklitaxelu pri kombinovanej liečbe nájdete v príslušnom Súhrne charakteristických vlastností lieku.


Úprava dávky z dôvodu hematologickej toxicity

Začiatok cyklu

Pri všetkých indikáciách sa pred každou dávkou musí u pacienta sledovať počet krvných doštičiek a

granulocytov. Pred začiatkom cyklu majú mať pacienti absolútny počet granulocytov minimálne 1 500

(x106/l) a krvných doštičiek 100 000(x106/l).


V priebehu cyklu

Dávky gemcitabínu sa v priebehu cyklu majú upravovať podľa nasledujúcich tabuliek:


Úprava dávky gemcitabínu v priebehu cyklu pri karcinóme močového mechúra,

nemalobunkovom karcinóme pľúc a karcinóme pankreasu, podávaného v monoterapii

alebo v kombinácii s cisplatinou

Absolútny počet granulocytov

(x 106/l)

Počet krvných doštičiek

(x 106/l)

Percento štandardnej

dávky gemcitabínu (%)

> 1 000 a

> 100 000

100

500-1 000 alebo

50 000-100 000

75

< 500 alebo

< 50 000

Vynechajte dávku*


*Vynechaná liečba sa v priebehu cyklu neobnoví, kým absolútny počet granulocytov nedosiahne

minimálne 500 (x 106/l) a počet krvných doštičiek nedosiahne 50 000 (x 106/l).


Úprava dávky gemcitabínu v priebehu cyklu pri karcinóme prsníka, podávaného v kombinácii

s paklitaxelom

Absolútny počet granulocytov

(x 106/l)

Počet krvných doštičiek

(x 106/l)

Percento štandardnej

dávky gemcitabínu (%)

1 200 a

> 75 000

100

1 000- < 1 200 alebo

50 000-75 000

75

700- < 1 000 a

50 000

50

< 700 alebo

< 50 000

Vynechajte dávku*


*Vynechaná liečba sa v priebehu cyklu neobnoví. Liečba sa začne 1. deň nasledujúceho cyklu, ak

absolútny počet granulocytov dosiahne minimálne 1 500 (x 106/l) a počet krvných doštičiek dosiahne

100 000 (x 106/l).


Úprava dávky gemcitabínu v priebehu cyklu pri karcinóme vaječníkov, podávaného v

kombinácii s karboplatinou

Absolútny počet granulocytov

(x 106/l)

Počet krvných doštičiek

(x 106/l)

Percento štandardnej

dávky gemcitabínu (%)

> 1 500 a

100 000

100

1 000-1 500 alebo

75 000-100 000

50

< 1 000 alebo

< 75 000

Vynechajte dávku*

*Vynechaná liečba sa v priebehu cyklu neobnoví. Liečba sa začne 1. deň nasledujúceho cyklu, ak

absolútny počet granulocytov dosiahne minimálne 1 500 (x 106/l) a počet krvných doštičiek dosiahne

100 000 (x 106/l).


Úprava dávkovania z dôvodu hematologickej toxicity v nasledujúcich cykloch pre všetky indikácie

Dávka gemcitabínu sa má znížiť na 75% počiatočnej dávky pôvodného cyklu v prípade nasledovných

hematologických toxicít:


absolútny počet granulocytov < 500 x 106/l viac ako 5 dní

absolútny počet granulocytov < 100 x 106/l viac ako 3 dni

febrilná neutropénia

krvné doštičky < 25 000 x 106/l

odklad cyklu o viac ako 1 týždeň kvôli toxicite


Spôsob podávania


Gemcitabín sa počas infúzie dobre znáša a môže sa podávať ambulantne. Ak sa objaví extravazácia, infúzia sa musí zvyčajne ihneď zastaviť a môže sa znovu aplikovať do inej krvnej cievy. Po podaní treba pacienta starostlivo sledovať.


Pokyny na rekonštitúciu, pozri časť 6.6.


Špeciálne skupiny pacientov


Pacienti s poškodením obličiek alebo pečene

Gemcitabín sa má používať opatrne u pacientov s insuficienciou poškodením pečene alebo obličiek, pretože nedostatok informácií z klinických štúdií nedovoľuje odporučiť presné dávkovanie pre tieto skupiny pacientov (pozri časti 4.4 a 5.2).


Starší pacienti (> 65 rokov)

Pacienti vo veku nad 65 rokov znášali gemcitabín dobre. Neexistuje žiadny dôkaz o nutnosti úpravy dávok u starších pacientov, s výnimkou tých, ktoré sa odporúčajú u všetkých pacientov (pozri časť 5.2).


Pediatrická populácia (< 18 rokov)

Gemcitabín sa neodporúča používať u detí mladších ako 18 rokov kvôli nedostatočným údajom o

bezpečnosti a účinnosti.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Dojčenie (pozri časť 4.6).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Ukázalo sa, že predĺženie doby infúzie a zvýšená frekvencia dávok zvyšujú toxicitu.


Hematologická toxicita

Gemcitabín môže potlačiť funkciu kostnej drene, čo sa prejavuje leukopéniou, trombocytopéniou a

anémiou.


Pred každou dávkou sa u pacientov užívajúcich gemcitabín má sledovať počet krvných doštičiek,

leukocytov a granulocytov. Ak sa potvrdí depresia kostnej drene vyvolaná liekom, má sa uvažovať

o prerušení alebo úprave liečby (pozri časť 4.2). Myelosupresia je však krátkodobá a zvyčajne nevyžaduje zníženie dávky a zriedkavo je potrebné prerušenie liečby.

Po skončení podávania gemcitabínu môže periférny krvný obraz aj naďalej klesať. U pacientov

s poruchou funkcie kostnej drene sa má liečba začať opatrne.


Rovnako ako pri iných cytotoxických látkach, keď sa liečba gemcitabínom podáva spolu s inou chemoterapiou, musí sa zobrať do úvahy riziko kumulatívnej supresie kostnej drene.


Nedostatočnosť pečene Porucha funkcieškodenie obličiek a pečene

Gemcitabín sa má používať opatrne u pacientov s poruchou funkcie škodením pečene alebo s poškodením funkcie obličiek, keďže nedostatok informácií z klinických štúdií nedovoľuje odporučiť presné dávkovanie pre túto skupinu pacientov (pozri časti 4.2).

Podávanie gemcitabínu pacientom s prítomnými pečeňovými metastázami alebo s anamnézou prekonanej hepatitídy, alkoholizmu alebo pečeňovej cirhózy môže viesť k zhoršeniu existujúcejho nedostatočnosti poškodenia pečene.


Laboratórne hodnotenie funkcie obličiek a pečene (vrátane virologických testov) sa má vykonávať

pravidelne.


Gemcitabín sa má používať opatrne u pacientov s insuficienciou pečene alebo s poruchou funkcie

obličiek, pretože nedostatok informácií z klinických štúdií nedovoľuje odporučiť presné dávkovanie pre túto skupinu pacientov (pozri časti 4.2).


Súbežná rádioterapia

Súbežná rádioterapia (podávaná súčasne alebo s odstupom ≤ 7 dní): Bola hlásená toxicita (pozri časť 4.5, kde sú podrobnosti a odporúčania na používanie).


Živé vakcíny

Vakcína proti žltej zimnici a iné živé oslabené vakcíny sa neodporúčajú u pacientov liečených

gemcitabínom (pozri časť 4.5).


Syndróm reverzibilnej posteriórnej encefalopatie

U pacientov liečených gemcitabínom v monoterapii alebo v kombinácii s inými chemoterapeutikami sa vyskytli hlásenia syndrómu reverzibilnej posteriórnej encefalopatie (PRES - posterior reversible encephalopathy syndrome) s potenciálne závažnými následkami. U väčšiny pacientov, ktorým sa podával gemcitabín a vyskytol sa u nich PRES, boli hlásené – akútna hypertenzia a epileptické záchvaty; mohli by však byť prítomné aj iné príznaky ako bolesť hlavy, letargia, zmätenosť a slepota. V optimálnom prípade je diagnóza potvrdená snímkami z magnetickej rezonancie. Pre PRES bolo typické, že bol pri použití vhodných podporných opatrení reverzibilný Ak sa počas liečby rozvinie PRES, gemcitabín sa má definitívne vysadiť a treba uskutočniť podporné opatrenia vrátane regulácie krvného tlaku a protizáchvatovej liečby.


Kardiovaskulárne

Z dôvodu rizika srdcových a/alebo cievnych porúch v súvislosti s gemcitabínom je potrebná špeciálna

opatrnosť u pacientov s kardiovaskulárnymi príhodami v anamnéze.


Syndróm kapilárneho úniku (capillary leak syndrome)

U pacientov liečených gemcitabínom v monoterapii alebo v kombinácii s inými chemoterapeutikami (pozri časť 4.8) boli hlásené prípady syndrómu kapilárneho úniku. Tento stav je zvyčajne liečiteľný, ak sa rozpozná skoro a je vhodne zvládnutý, ale bolo zaznamenaných niekoľko smrteľných prípadov. Klinické znaky zahŕňajú celkový opuch, priberanie na hmotnosti, hypoalbuminémiu, ťažkú/závažnú hypotenziu, akútne poškodenie obličiek a pľúcny edém. Ak sa počas terapie objaví syndróm kapilárneho úniku, má sa liečba gemcitabínom prerušiť a vykonať podporné opatrenia. Syndróm kapilárneho úniku sa môže objaviť pri neskorších cykloch a v literatúre bol asociovaný so syndrómom respiračnej tiesne dospelých.


Pľúcne

V súvislosti s liečbou gemcitabínom boli hlásené pulmonálne účinky, niekedy závažného charakteru (ako sú edém pľúc, intersticiálna pneumonitída alebo syndróm respiračnej tiesne u dospelých (ARDS)). Etiológia týchto účinkov nie je známa. Ak sa takéto účinky objavia, treba zvážiť ukončenie liečby gemcitabínom. Rýchle nasadenie podpornej liečby môže pomôcť k zlepšeniu zdravotného stavu.


Renálne

Hemolyticko-uremický syndróm

U pacientov užívajúcich gemcitabín boli veľmi zriedkavo hlásené (údaje po uvedení lieku na trh) klinické nálezy zodpovedajúce hemolytickému uremickému syndrómu (HUS) (pozri časť 4.8). HUS je potenciálne život ohrozujúca porucha. Gemcitabín sa má vysadiť pri prvých znakoch mikroangiopatickej hemolytickej anémie, ako sú náhly pokles hemoglobínu súčasne

s trombocytopéniou, zvýšenie sérového bilirubínu, sérového kreatinínu, dusíka močoviny v krvi alebo

LDH. Renálne zlyhanie nemusí byť reverzibilné ani po skončení liečby a možno bude potrebná dialýza.


Fertilita

V reprodukčných štúdiách spôsoboval gemcitabín hypospermatogenézu u myších samcov (pozri časť 5.3). Preto mužov, ktorí budú liečení gemcitabínom, treba upozorniť, aby nesplodili dieťa počas liečby a ešte 6 mesiacov po jej skončení a aby sa informovali o možnosti kryokonzervácie spermií pred liečbou z dôvodu možnej neplodnosti spôsobenej liečbou gemcitabínom (pozri časť 4.6).


Gemcitabín STADA obsahuje Ssodík

Gemcitabin STADA 200 mg obsahuje 3,5 mg (<1 mmol) sodíka v injekčnej liekovke. Pacienti s diétou s obmedzeným príjmom sodíka by to mali vziať do úvahy. Má sa vziať do úvahy u pacientov na diéte s kontrolovaným obsahom sodíka.


Gemcitabin STADA 1 g obsahuje 17,5 mg (<1 mmol) sodíka v injekčnej liekovke. Pacienti s diétou

s obmedzeným príjmom sodíka by to mali vziať do úvahy.Má sa vziať do úvahy u pacientov na diéte s kontrolovaným obsahom sodíka.


4.5 Liekové a iné interakcie


Neuskutočnili sa žiadne špecifické interakčné štúdie (pozri časť 5.2).


Rádioterapia

Súbežná (podávaná súčasne alebo s odstupom ≤ 7 dní) – toxicita spojená s touto multimodalitnou liečbou je závislá na mnohých faktoroch, vrátane dávky gemcitabínu, frekvencie podania gemcitabínu, dávky ožiarenia, rádioterapeutickej plánovacej techniky, cieľového tkaniva a cieľového objemu. Predklinické a klinické štúdie ukázali rádiosenzibilizačnú aktivitu gemcitabínu. V jedinej štúdii, kde bol gemcitabín v dávke 1 000 mg/m2 podaný súbežne po dobu až 6 po sebe idúcich týždňov s liečebným hrudným ožiarením pacientov s nemalobunkovým karcinómom pľúc, bola pozorovaná významná toxicita vo forme závažnej a potenciálne život ohrozujúcej mukozitídy, hlavne ezofagitídy a pneumonitídy, zvlášť u pacientov s veľkými ožarovanými objemami [medián ožarovaného objemu 4 795 cm3]. Následne vykonané štúdie naznačili, že je možné podať gemcitabín v nižších dávkach súbežne s rádioterapiou s predvídateľnou toxicitou, ako napr. v štúdii fázy II u nemalobunkového karcinómu pľúc, kde dávky ožiarenia hrudníku 66 Gy boli aplikované súčasne s podaním gemcitabínu (600 mg/m2, štyrikrát) a cisplatiny (80 mg/m2, dvakrát) v priebehu 6 týždňov. Optimálny režim pre bezpečné podanie gemcitabínu súčasne s terapeutickými dávkami radiácie ešte nebol určený pre všetky typy nádoru.


Nesúbežné (podané s odstupom >7 dní) – analýza dát neukazuje žiadne zvýraznenie toxicity, pokiaľ je

gemcitabín podaný viac ako 7 dní pred alebo po ožarovaní, s výnimkou návratu reakcie z ožiarenia. Údaje napovedajú, že liečba gemcitabínom môže začať po odznení akútnych účinkov ožiarenia alebo najmenej jeden týždeň po ožiarení.


V súvislosti so súbežným aj nesúbežným podaním gemcitabínu bolo hlásené radiačné poškodenie v

cieľových tkanivách (napr. ezofagitída, kolitída a pneumonitída).


Iné

Vakcína proti žltej zimnici a iné živé oslabené vakcíny sa neodporúčajú z dôvodu rizika systémového,

možného fatálneho ochorenia, najmä u pacientov s potlačenou imunitou.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití gemcitabínu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách

preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Na základe výsledkov zo štúdií na zvieratách

a mechanizmu účinku gemcitabínu sa táto látka nemá používať počas gravidity, pokiaľ to nie je evidentne nevyhnutné. Ženy treba informovať, aby neotehotneli počas liečby gemcitabínom a aby ihneď upozornili svojho lekára, ak predsa otehotnejú.


Laktácia

Nie je známe, či sa gemcitabín vylučuje do materského mlieka u ľudí a nežiaduce účinky na dojčené dieťa sa nedajú vylúčiť. Počas liečby gemcitabínom sa musí dojčenie ukončiť.


Fertilita

V reprodukčných štúdiách spôsoboval gemcitabín hypospermatogenézu u myších samcov (pozri časť 5.3). Preto mužov, ktorí budú liečení gemcitabínom, treba upozorniť, aby nesplodili dieťa počas liečby a ešte 6 mesiacov po jej skončení a aby sa informovali o možnosti kryokonzervácie spermií pred liečbou z dôvodu možnej neplodnosti spôsobenej liečbou gemcitabínom.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Ukázalo sa

však, že gemcitabín spôsobuje miernu až stredne závažnú ospalosť, obzvlášť v kombinácii s požívaním alkoholu. Pacientov treba upozorniť, aby neviedli motorové vozidlá a neobsluhovali stroje, pokiaľ na sebe po podaní gemcitabínu pozorujú príznaky ospalosti.


4.8 Nežiaduce účinky


Najčastejšie hlásené nežiaduce liekové reakcie v súvislosti s liečbou gemcitabínom sú: nevoľnosť s vracaním alebo bez neho, zvýšenie pečeňových transamináz (AST/ALT) a alkalickej fosfatázy, hlásené u približne 60% pacientov; proteinúria a hematúria boli hlásené u približne 50% pacientov; dýchavičnosť bola hlásená u 10-40% pacientov (najvyšší výskyt u pacientov s karcinómom pľúc); alergické kožné vyrážky sa objavujú u približne 25% pacientov a sú spojené so svrbením u 10% pacientov.


Dávka, rýchlosť infúzie a intervaly medzi dávkami môžu ovplyvňovať frekvenciu a závažnosť nežiaducich reakcií (pozri časť 4.4). Nežiaduce reakcie, ako sú zníženie počtu trombocytov, leukocytov a granulocytov, obmedzujú veľkosť dávky (pozri časť 4.2).


Údaje z klinických štúdií

Frekvencie sú definované ako: Veľmi časté (≥1/10), Časté (≥1/100 až <1/10), Menej časté (≥1/1 000 až <1/100), Zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000), Veľmi zriedkavé (<1/10 000).


Nasledovná tabuľka nežiaducich účinkov a frekvencií vychádza z údajov z klinických štúdií. V rámci

jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.


Trieda orgánových systémov

Skupina frekvencie

Poruchy krvi a lymfatického systému

Veľmi časté

Leukopénia (neutropénia 3. stupeň = 19,3%; 4. stupeň = 6%).

Supresia kostnej drene je zvyčajne mierna až stredne závažná a väčšinou ovplyvňuje počet granulocytov (pozri časť 4.2)

Trombocytopénia

Anémia


Časté

Febrilná neutropénia


Veľmi zriedkavé

Trombocytóza

Poruchy imunitného systému

Veľmi zriedkavé

Anafylaktoidná reakcia

Poruchy metabolizmu a výživy

Časté

Anorexia

Poruchy nervového systému

Časté

Bolesť hlavy

Nespavosť

Somnolencia


Menej časté

Cerebrovaskulárna príhoda


Veľmi zriedkavé

Syndróm reverzibilnej posteriórnej encefalopatie (pozri časť 4.4)

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté

Arytmie, prevažne supraventrikulárneho charakteru

Srdcový infarkt


Zriedkavé

Infarkt myokardu

Poruchy ciev

Zriedkavé

Klinické znaky periférnej vaskulitídy a gangrény

Hypotenzia


Veľmi zriedkavé

Syndróm kapilárneho úniku (pozri časť 4.4)

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a

mediastína

Veľmi časté

Dýchavičnosť – zvyčajne mierna a ustupuje rýchlo bez liečby


Časté

Kašeľ

Rinitída


Menej časté

Intersticiálna pneumonitída (pozri časť 4.4)

Bronchospazmus – zvyčajne mierny a prechodný, môže však vyžadovať parenterálnu liečbu


Zriedkavé

 • Edém pľúc

Syndróm respiračnej tiesne u dospelých (pozri časť 4.4)

Poruchy gastrointestinálneho

traktu

Veľmi časté

Vracanie

Nevoľnosť

Časté

Hnačka

Stomatitída a ulcerácia v ústach

Zápcha


Veľmi zriedkavé

Ischemická kolitída

Poruchy pečene a žlčových ciest

Veľmi časté

Zvýšenie pečeňových transamináz (AST a ALT) a alkalickej fosfatázy


Časté

Zvýšenie bilirubínu


Menej časté

 • Závažná hepatotoxicita vrátane zlyhania pečene a smrti


Zriedkavé

Zvýšenie gamma-glutamyltransferázy (GGT)

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Veľmi časté

Alergická kožná vyrážka často spojená so svrbením

Alopécia


Časté

Svrbenie

Potenie


Zriedkavé

Závažné kožné reakcie vrátane deskvamácie a bulóznych kožných exantémov

Ulcerácia

Tvorba pľuzgierov a rán

Tvorba šupín

Veľmi zriedkavé

 • Toxická epidermálna nekrolýza

Stevensov-Johnsonov syndróm

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté

Bolesť chrbta

Myalgia

Poruchy obličiek a močových ciest

Veľmi časté

Hematúria

Mierna proteinúria


Menej časté

 • Renálne zlyhanie (pozri časť 4.4)

Hemolyticko-uremický syndróm (pozri časť 4.4)

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Veľmi časté

Príznaky podobné chrípke – najčastejšie príznaky sú horúčka,

bolesť hlavy, zimnica, myalgia, asténia a anorexia. Boli tiež hlásené kašeľ, rinitída, malátnosť, potenie a problémy so spánkom.

Edém/periférny edém – vrátane edému tváre. Edém je zvyčajne reverzibilný po skončení liečby.

Časté

Horúčka

Asténia

Zimnica

Zriedkavé

Reakcie v mieste vpichu – prevažne mierneho charakteru

Úrazy, otravy a komplikácie liečebného postupu

Zriedkavé

Radiačná toxicita (pozri časť 4.5)

Návrat reakcie z ožarovania („radiation recall“)


Používanie v kombinácii pri karcinóme prsníka

Frekvencia hematologickej toxicity 3. a 4. stupňa, najmä neutropénie, sa zvyšuje, keď sa gemcitabín

používa v kombinácii s paklitaxelom. Zvýšenie týchto nežiaducich reakcií nie je však spojené so

zvýšeným výskytom infekcií alebo hemoragických príhod. Únava a febrilná neutropénia sa vyskytujú

častejšie, keď sa gemcitabín používa v kombinácii s paklitaxelom. Únava, ktorá nie je spojená s anémiou, zvyčajne ustúpi po prvom cykle.


Nežiaduce reakcie 3. a 4. stupňa

Paklitaxel verzus gemcitabín plus paklitaxel


Počet (%) pacientov

Paklitaxelové rameno

(N=259)

Gemcitabín plus

paklitaxel (N=262)

3. stupeň

4. stupeň

3. stupeň

4. stupeň

Laboratórne

Anémia

5 (1,9)

1 (0,4)

15 (5,7)

3 (1,1)

Trombocytopénia

0

0

14 (5,3)

1 (0,4)

Neutropénia

11 (4,2)

17 (6,6)*

82 (31,3)

45 (17,2)*

Nelaboratórne

Febrilná neutropénia

3 (1,2)

0

12 (4,6)

1 (0,4)

Únava

3 (1,2)

1 (0,4)

15 (5,7)

2 (0,8)

Hnačka

5 (1,9)

0

8 (3,1)

0

Motorická neuropatia

2 (0,8)

0

6 (2,3)

1 (0,4)

Senzorická neuropatia

9 (3,5)

0

14 (5,3)

1 (0,4)


* Neutropénia 4. stupňa trvajúca viac ako 7 dní sa vyskytovala u 12,6% pacientov v kombinovanom

ramene a u 5,0% pacientov v paklitaxelovom ramene.


Používanie v kombinácii pri karcinóme močového mechúra


Nežiaduce reakcie 3. a 4. stupňa

MVAC verzus gemcitabín plus cisplatina


Počet (%) pacientov

Rameno MVAC

(metotrexát, vinblastín,

doxorubicín a

cisplatina)

(N=196)

Gemcitabín plus

cisplatina

(N=200)

3. stupeň

4. stupeň

3. stupeň

4. stupeň

Laboratórne

Anémia

30(16)

4(2)

47(24)

7(4)

Trombocytopénia

15(8)

25(13)

57(29)

57(29)

Nelaboratórne

Nevoľnosť a vracanie

37(19)

3(2)

44(22)

0(0)

Hnačka

15(8)

1(1)

6(3)

0(0)

Infekcia

19(10)

10(5)

4(2)

1(1)

Stomatitída

34(18)

8(4)

2(1)

0(0)


Používanie v kombinácii pri karcinóme vaječníkov

Nežiaduce reakcie 3. a 4. stupňa

Karboplatina verzus gemcitabín plus karboplatina


Počet (%) pacientov

Karboplatinové rameno

(N=174)

Gemcitabín plus

karboplatina

(N=175)

3. stupeň

4. stupeň

3. stupeň

4. stupeň

Laboratórne

Anémia

10(5,7)

4(2,3)

39(22,3)

9(5,1)

Neutropénia

19(10,9)

2(1,1)

73(41,7)

50(28,6)

Trombocytopénia

18(10,3)

2(1,1)

53(30,3)

8(4,6)

Leukopénia

11(6,3)

1(0,6)

84(48,0)

9(5,1)

Nelaboratórne

Hemorágia

0(0,0)

0(0,0)

3(1,8)

0 (0,0)

Febrilná

neutropénia

0(0,0)

0(0,0)

2(1,1)

0(0,0)

Infekcia bez

neutropénie

0(0)

0(0,0)

0(0,0)

1(0,6)

Senzorická neuropatia bola tiež častejšia v kombinovanom ramene ako pri samotnej karboplatine.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Nie je známe žiadne antidotum pri predávkovaní gemcitabínom. Dávky vo výške 5 700 mg/m2sa podávali formou intravenóznej infúzie po dobu 30 minút každé 2 týždne s klinicky prijateľnou toxicitou. V prípade podozrenia na predávkovanie sa má pacient sledovať, kontrolovať krvný obraz a v prípade potreby poskytnúť podpornú liečbu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: analógy pyrimidínu

ATC kód: L01BC05.


Cytotoxická aktivita v modeloch bunkových kultúr

Gemcitabín vykazuje významné cytotoxické účinky proti veľkému počtu kultivovaných myších a

ľudských nádorových buniek. Jeho účinok je fázovo špecifický, gemcitabín primárne zabíja bunky, v

ktorých prebieha syntéza DNA (S-fáza) a za určitých okolností blokuje progresiu buniek z G1 do S fázy. In vitro je cytotoxický účinok gemcitabínu závislý od koncentrácie aj času.


Protinádorová aktivita na predklinických modeloch

Na zvieracích modeloch nádorov je protinádorová aktivita gemcitabínu závislá na frekvencii podávania. Keď sa gemcitabín podáva denne, pozoruje sa vysoká mortalita zvierat, ale minimálna protinádorová aktivita. Ak sa však gemcitabín podáva každý tretí alebo štvrtý deň, je možné ho podávať v neletálnych dávkach s významnou protinádorovou aktivitou proti širokému spektru myších nádorov.


Mechanizmus účinku

Bunkový metabolizmus a mechanizmus účinku: Gemcitabín (dFdC), ktorý je antimetabolitom pyrimidínu, sa intracelulárne metabolizuje pomocou nukleozidkinázy na aktívny nukleoziddifosfát (dFdCDP) – a nukleozidtrifosfát (dFdCTP). Cytotoxický účinok gemcitabínu spočíva v inhibícii syntézy DNA dvoma mechanizmami účinku prostredníctvom dFdCDP a dFdCTP. Pri prvom dFdCDP inhibuje ribonukleotid reduktázu, ktorá jediná zodpovedá za katalýzu reakcií generujúcich deoxynukleozidtrifosfáty (dCTP) na syntézu DNA. Inhibícia tohoto enzýmu pomocou dFdCDP všeobecne znižuje koncentráciu deoxynukleozidov, a predovšetkým koncentrácie dCTP. Pri druhom dFdCTP súťaží s dCTP o zaradenie do reťazca DNA (autopotenciácia).


Rovnako môže byť malé množstvo gemcitabínu zaradené do RNA. Týmto spôsobom teda znížená

intracelulárna koncentrácia dCTP potencuje zaradenie dFdCTP do DNA. DNA polymeráza epsilon nie je schopná odstraňovať gemcitabín a opraviť vytvárané reťazce DNA. Po zaradení gemcitabínu do DNA sa do vytváraného reťazca pridá ďalší nukleotid. Po tomto pridaní dôjde v podstate k úplnej inhibícii ďalšej syntézy DNA (skryté ukončenie reťazca). Po zaradení do DNA sa zdá, že gemcitabín indukuje programovú bunkovú smrť známu ako apoptóza.


Klinické údaje

Karcinóm močového mechúra

Randomizovaná štúdia fázy III na 405 pacientoch s pokročilým alebo metastazujúcim karcinómom

močového mechúra z prechodného epitelu nepreukázala žiadny rozdiel medzi oboma liečebnými

ramenami, gemcitabín/cisplatina oproti metotrexát/vinblastín/adriamycín/cisplatina (MVAC) v zmysle

mediánu prežitia (12,8 a 14,8 mesiaca, p=0,547), času do progresie ochorenia (7,4 a 7,6 mesiaca, p=0,842) a početnosti odpovedí (49,4% a 45,7%, p=0,512). Kombinácia gemcitabínu s cisplatinou mala však lepší profil toxicity ako MVAC.


Karcinóm pankreasu

V randomizovanej štúdii fázy III na 126 pacientoch s pokročilým alebo metastazujúcim karcinómom

pankreasu preukázal gemcitabín štatisticky významne vyššiu početnosť odpovedí v zmysle klinického

zlepšenia ako 5-fluorouracil (23,8% a 4,8%, p=0,0022). Taktiež bolo pozorované štatisticky významné

predĺženie času do progresie z 0,9 na 2,3 mesiaca (log-rank p<0,0002) a štatisticky významné predĺženie mediánu prežitia zo 4,4 na 5,7 mesiaca (log-rank p<0,0024) u pacientov liečených gemcitabínom v porovnaní s pacientmi liečenými 5-fluorouracilom.


Nemalobunkový karcinóm pľúc

V randomizovanej štúdii fázy III na 522 pacientoch s lokálne pokročilým alebo metastazujúcim

nemalobunkovým karcinómom pľúc, u ktorých nebola možná operácia, preukázal gemcitabín v kombinácii s cisplatinou štatisticky signifikantne vyššiu početnosť odpovedí ako cisplatina samotná (31,0% a 12,0%, p<0,0001). Pozorovalo sa tiež štatisticky významné predĺženie času do progresie z 3,7 na 5,6 mesiaca (logrank p<0,0012) a štatisticky významné predĺženie mediánu prežitia zo 7,6 mesiaca na 9,1 mesiaca (log-rank p<0,004) u pacientov liečených kombináciou gemcitabín/cisplatina v porovnaní s pacientmi liečenými cisplatinou.


V ďalšej randomizovanej štúdii fázy III na 135 pacientoch s nemalobunkovým karcinómom pľúc v štádiu IIIb alebo IV preukázala kombinácia gemcitabínu a cisplatiny štatisticky významne vyššiu početnosť odpovedí ako kombinácia cisplatina a etopozid (40,6% a 21,2%, p=0,025). Pozorovalo sa štatisticky významné predĺženie času do progresie zo 4,3 na 6,9 mesiaca (p=0,014) u pacientov liečených kombináciou gemcitabín/cisplatina v porovnaní s pacientmi liečenými kombináciou etopozid/cisplatina.


V oboch štúdiách sa zistilo, že tolerabilita bola podobná v oboch liečebných ramenách.


Karcinóm vaječníkov

V randomizovanej štúdii fázy III bolo 356 pacientok s pokročilým epiteliálnym karcinómom vaječníkov s relapsom najmenej 6 mesiacov po ukončení liečby platinou randomizovaných na liečbu gemcitabínom s karboplatinou (GCb) alebo liečbu karboplatinou (Cb). Štatisticky významné predĺženie času do progresie ochorenia 5,8 na 8,6 mesiaca (log-rank p=0,0038) sa pozorovalo u pacientok liečených s GCb v porovnaní s pacientkami liečenými s Cb. Rozdiely v početnosti odpovedí 47,2% v GCb ramene verzus 30,9% v Cb ramene (p=0,0016) a v mediáne prežitia 18 mesiacov (GCb) verzus 17,3 (Cb) (p=0,73) pre GCb rameno.

Karcinóm prsníka

V randomizovanej štúdii fázy III na 529 pacientkách s inoperabilným, lokálne recidívujúcim alebo

metastázujúcim karcinómom prsníka s relapsom po adjuvantnej/neoadjuvantnej chemoterapii preukázal gemcitabín v kombinácii s paklitaxelom štatisticky významné predĺženie času do dokumentovanej progresie ochorenia z 3,98 na 6,14 mesiaca (log-rank p=0,0002) u pacientok liečených kombináciou gemcitabín/paklitaxel v porovnaní s pacientkami liečenými paklitaxelom. Po 377 úmrtiach bolo celkové prežitie 18,6 mesiacov verzus 15,8 mesiacov (log-rank p=0,0489, HR 0,82) u pacientok liečených kombináciou gemcitabín/paklitaxel v porovnaní s pacientkami liečenými paklitaxelom a celková početnosť odpovedí bola 41,4% a 26,2% (p=0,0002).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Farmakokinetika gemcitabínu sa sledovala v siedmich štúdiách s 353 pacientmi. Vek 121 žien a 232

mužov sa pohyboval v rozmedzí 29 až 79 rokov. Približne 45% z týchto pacientov trpelo

nemalobunkovým karcinómom pľúc a 35% karcinómom pankreasu. Pre dávky v rozmedzí 500

až 2 592 mg/m2, ktoré boli podávané infúziou trvajúcou od 0,4 do 1,2 hodiny, sa získali nasledovné

farmakokinetické parametre.


Maximálne plazmatické koncentrácie (dosiahnuté v priebehu 5 minút po skončení infúzie) boli 3,2 až

45,5 µg/ml. Plazmatické koncentrácie východiskovej látky po podaní dávky 1 000 mg/m2/30 minút sú

vyššie ako 5 µg/ml počas približne 30 minút po skončení infúzie a vyššie ako 0,4 µg/ml počas ďalšej

hodiny.


Distribúcia

Distribučný objem v centrálnom kompartmente bol 12,4 l/m2 u žien a 17,5 l/m2u mužov

(interindividuálna variabilita bola 91,9%). Distribučný objem v periférnom kompartmente bol 47,4 l/m2.


Objem v periférnom kompartmente nezávisel od pohlavia.


Väzba na plazmatické proteíny bola považovaná za zanedbateľnú.


Polčas: Pohybuje sa od 42 do 94 minút, v závislosti na veku a pohlaví. Pri odporúčanom dávkovacom

režime sa gemcitabín takmer úplne eliminuje v priebehu 5 až 11 hodín od začiatku infúzie. Pri podávaní raz týždenne sa gemcitabín nekumuluje.


Biotransformácia

Gemcitabín sa rýchle metabolizuje cytidíndeaminázou v pečeni, obličkách, krvi a iných tkanivách. V

rámci intracelulárneho metabolizmu vytvára gemcitabín monofosfáty, difosfáty a trifosfáty (dFdCMP,

dFdCDP a dFdCTP), z ktorých difosfáty a trifosfáty sa považujú za aktívne. Tieto intracelulárne

metabolity sa v plazme ani v moči nenašli. Primárny metabolit 2’-deoxy-2’, 2’-difluorouridín (dFdU) nie je aktívny a nachádza sa v plazme a v moči.


Eliminácia

Systémový klírens sa pohyboval sa od 29,2 l/hod/m2do 92,2 l/hod/m2, v závislosti na pohlaví a veku

(interindividuálna variabilita bola 52,2%). Klírens u žien bol asi o 25% nižší ako hodnoty u mužov.

Ukazuje sa pokles klírensu s vekom u mužov aj žien, stále však zostáva rýchly. Pri odporúčanej dávke

gemcitabínu 1 000 mg/m2, podanej vo forme 30-minútovej infúzie, nižšie hodnoty klírensu u žien ani u mužov si nemusia vyžadovať zníženie dávky gemcitabínu.


Eliminácia močom: Menej ako 10% sa vylúči v nezmenenej forme.


Renálny klírens bol 2 až 7 l/hod/m2.


V priebehu týždňa po podaní sa vylúči 92 až 98% dávky podaného gemcitabínu, 99% močom, prevažne vo forme dFdU a 1% dávky sa vylučuje stolicou.


Kinetika dFdCTP

Tento metabolit sa môže nachádzať v mononukleárnych bunkách v periférnej krvi a nižšie uvedené

informácie sa týkajú týchto buniek. Intracelulárne koncentrácie sa zvyšujú proporcionálne s dávkami

gemcitabínu 35-350 mg/m2/30 minút, čoho výsledkom sú koncentrácie v rovnovážnom stave 0,4-5 µg/ml. Pri plazmatických koncentráciách gemcitabínu vyšších ako 5 µg/ml sa hladiny dFdCTP nezvyšujú, čo naznačuje saturáciu v týchto bunkách.


Polčas terminálnej eliminácie: 0,7-12 hodín.


Kinetika dFdU

Maximálne plazmatické koncentrácie (3-15 minút po skončení 30-minútovej infúzie dávky 1 000 mg/m2): 28-52 µg/ml.


Najnižšia koncentrácia po podávaní raz týždenne: 0,07-1,12 µg/ml, bez zjavnej kumulácie.


Trojfázový graf plazmatickej koncentrácie a času, stredný polčas terminálnej fázy - 65 hodín (rozmedzie 33-84 hodín).


Tvorba dFdU z východiskovej látky: 91%-98%.


Stredný distribučný objem v centrálnom kompartmente: 18 l/m2 (rozmedzie 11-22 l/m2).


Stredný distribučný objem v rovnovážnom stave (Vss): 150 l/m2 (rozmedzie 96-228 l/m2).


Distribúcia v tkanivách: rozsiahla.


Stredný zjavný klírens: 2,5 l/h/m2 (rozmedzie 1-4 l/h/m2).


Vylučovanie močom: úplné.


Kombinovaná liečba gemcitabínom a paklitaxelom

Kombinovaná liečba neovplyvňovala farmakokinetiku gemcitabínu ani paklitaxelu.


Kombinovaná liečba gemcitabínom a karboplatinou

Pri podávaní kombinácie s karboplatinou nebola farmakokinetika gemcitabínu ovplyvnená.


Porucha funkcie obličiek

Mierna až stredne závažná obličková nedostatočnosť (GFR od 30 ml/min do 80 ml/min) nemala žiadny trvalý, významný vplyv na farmakokinetiku gemcitabínu.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V štúdiách toxicity po opakovanom podaní trvajúcich až do 6 mesiacov u myší a psov bol hlavným

nálezom supresia hematopoézy závislá na dávkovaní a dávke a ktorá bola reverzibilná.


Gemcitabín je mutagénny v in vitro teste na mutagenitu a in vivo mikronukleus teste kostnej drene.

Dlhodobé štúdie na zvieratách na hodnotenie karcinogénneho potenciálu gemcitabínu sa neuskutočnili.


V štúdiách na hodnotenie fertility spôsoboval gemcitabín reverzibilnú hypospermatogenézu u myších

samcov. Vplyv na fertility samíc sa nepozoroval.


Zhodnotenie experimentálnych štúdií na zvieratách preukázalo reprodukčnú toxicitu, napr. vrodené chyby a iné účinky na vývoj embrya alebo plodu, priebeh gravidity alebo peri- a postnatálny vývoj.


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE


6.1 Zoznam pomocných látok


Gemcitabin STADA 200 mg obsahuje:

Manitol (E421)

Nátriumacetát

Hydroxid sodný (na úpravu pH)

Kyselina chlorovodíková (na úpravu pH)


Gemcitabin STADA 1 g obsahuje:

Manitol (E421)

Nátriumacetát

Hydroxid sodný (na úpravu pH)

Kyselina chlorovodíková (na úpravu pH)


6.2 Inkompatibility


Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 6.6.


6.3 Čas použiteľnosti


Neotvorené injekčné liekovky: 3 roky.


Rekonštituovaný roztok:

Chemická a fyzikálna stabilita pri používaní sa stanovila na 24 hodín pri 30°C. Z mikrobiologického

hľadiska sa liek má použiť ihneď. Ak sa nepoužije ihneď, za čas použiteľnosti a podmienky pred použitím je zodpovedný používateľ a nemali by byť za normálnych okolností dlhšie ako 24 hodín pri izbovej teplote, pokiaľ sa rekonštitúcia (a ďalšie riedenie, ak je to relevantné) nevykoná za kontrolovaných a validovaných aseptických podmienok.


Roztoky rekonštituovaného gemcitabínu sa nemajú uchovávať v chladničke, pretože sa môžu tvoriť

kryštály.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Neotvorená injekčná liekovka:Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Podmienky na uchovávanie po rekonštitúcii lieku, pozri časť 6.3.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Gemcitabin STADA 200 mg

10 ml injekčná liekovka z bezfarebného tubulárneho skla typu I s gumenou brómbutylovou gumovou zátkou a 20 mm lemovým ústím.


Gemcitabin STADA 1 g

50 ml injekčná liekovka z bezfarebného fúkaného skla typu I s gumenou brómbutylovou gumovou zátkou a 20 mm lemovým ústím.


Každé balenie obsahuje 1 injekčnú liekovku.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Zaobchádzanie

Pri príprave a likvidácii infúzneho roztoku sa musí postupovať podľa obvyklých bezpečnostných pokynov pre cytotoxické látky. S infúznym roztokom sa má manipulovať v bezpečnostnom boxe a používať pri tom ochranné plášte a rukavice. Ak nie je k dispozícii bezpečnostný box, vybavenie má obsahovať tiež masku a ochranné okuliare.


Ak sa roztok dostane do kontaktu s očami, môže dôjsť k závažnému podráždeniu. Oči treba ihneď

a dôkladne vypláchnuť vodou. Ak podráždenie pretrváva, poraďte sa s lekárom. Ak sa roztok vyleje

na kožu, dôkladne umyte kožu vodou.


Pokyny na rekonštitúciu (a ďalšie riedenie, ak je potrebné)

Jediným schváleným rozpúšťadlom na rekonštitúciu sterilného gemcitabínového prášku je 9 mg/ml

(0,9%) injekčný roztok chloridu sodného (bez konzervačných látok). S ohľadom na rozpustnosť je

maximálna koncentrácia gemcitabínu po rekonštitúcii 40 mg/ml. Pri rekonštitúcii v koncentráciách

vyšších ako 40 mg/ml môže dôjsť k neúplnému rozpusteniu a tomu sa treba vyhýbať.


1. Použite aseptickú techniku počas rekonštitúcie a následnom riedení gemcitabínu na podanie

intravenóznej infúzie.

2. Na rekonštitúciu pridajte 5 ml sterilného injekčného roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9%), bez

konzervačných látok, do 200 mg injekčnej liekovky alebo 25 ml sterilného injekčného roztoku

chloridu sodného 9 mg/ml (0,9%), bez konzervačných látok, do 1 000 mg injekčnej liekovky. Celkový

objem po rekonštitúcii je 5,26 ml (200 mg injekčná liekovka) alebo 26,3 ml (1 000 mg injekčná

liekovka). Takto sa získa koncentrácia gemcitabínu 38 mg/ml, ktorá zohľadňuje aj objem

lyofilizovaného prášku. Zatraste, aby sa prášok rozpustil. Roztok sa môže ďalej riediť sterilných

injekčným roztokom chloridu sodného 9 mg/ml (0,9%), bez konzervačných látok. Rekonštituovaný

roztok je číry, bezfarebný až svetložltý.

3. Parenterálne lieky sa majú pred podaním vizuálne skontrolovať, či sa v nich nevyskytujú častice alebo či nedošlo ku zmene farby. Ak sa objavia častice, liek nepoužívajte.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Gemcitabin STADA 200 mg : 44/0276/08-S

Gemcitabin STADA 1 g : 44/0277/08-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 11. júna 2008.

Dátum posledného predĺženia registrácie: 20. augusta 2013.


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Január 201508/2013

18Gemcitabin STADA 1 g