+ ipil.sk

GEMSTADPríbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/06754


Písomná informácia pre používateľa


GEMSTAD

38 mg/ml, infúzny koncentrát


Gemcitabín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používať Váš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je GEMSTADa na čo sa používa

2. Skôr ako použijete GEMSTAD

3. Ako používať GEMSTAD

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať GEMSTAD

6. Ďalšie informácie1. ČO JE GEMSTADA NA ČO SA POUŽÍVA


GEMSTADpatrí do skupiny liekov nazývaných „cytotoxické látky“. Tieto lieky zabíjajú deliace sa bunky, vrátane rakovinových buniek.


GEMSTADsa môže používať samostatne alebo v kombinácii s inými protirakovinovými liekmi, v závislosti od typu rakoviny.


GEMSTADsa používa na liečbu nasledujúcich typov rakoviny:


 • nemalobunkového karcinómu pľúc (NSCLC), samostatne alebo v kombinácii s cisplatinou.

 • rakoviny podžalúdkovej žľazy.

 • rakoviny prsníka, spolu s paklitaxelom.

 • rakoviny vaječníkov, spolu s karboplatinou.

 • rakoviny močového mechúra, spolu s cisplatinou.


2. SKÔR AKO POUŽIJETE GEMSTAD


Nepoužívajte GEMSTAD

keď ste alergický (precitlivený) na gemcitabín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek GEMSTADU.

 • keď dojčíte.


Buďte zvlášť opatrný pri používaní GEMSTADU

Pred prvou infúziou Vám odoberú vzorky Vašej krvi, aby zistili, či je funkcia Vašich obličiek a pečene

dostatočná. Pred každou infúziou Vám odoberú vzorky krvi na zhodnotenie, či máte dostatočné množstvo

krvných buniek, aby ste mohli dostávať GEMSTAD. Váš lekár sa môže rozhodnúť, že zmení dávku alebo oddiali liečbu v závislosti od Vášho zdravotného stavu a ak máte príliš nízke množstvá krvných buniek. Vzorky krvi Vám budú odoberať pravidelne na zhodnotenie funkcie Vašich obličiek a pečene.


Oznámte, prosím, svojmu lekárovi:

 • ak máte alebo ste niekedy mali ochorenie pečene, srdca alebo ciev

 • ak ste nedávno podstúpili rádioterapiu alebo sa na ňu chystáte

 • ak ste boli nedávno očkovaný

 • ak sa u Vás vyskytnú problémy s dýchaním alebo pocit veľkej slabosti a ste veľmi bledý (môže to

byť znak obličkového zlyhania)

 • ak máte problémy s alkoholizmom, pretože tento liek obsahuje etanol (alkohol)

 • ak trpíte epilepsiou, pretože tento liek obsahuje etanol (alkohol)


Mužom sa odporúča nesplodiť dieťa počas liečby a ešte 6 mesiacov po skončení liečby GEMSTADOM. Ak chcete splodiť dieťa počas liečby alebo počas 6 mesiacov po skončení liečby, poraďte sa o tom so svojím lekárom alebo lekárnikom. Možno budete mať záujem o informácie týkajúce sa uchovania spermií pred začiatkom liečby.


Používanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane vakcín a liekov, ktorých výdaj nie je

viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Obsah alkoholu v tomto lieku môže pozmeňovať účinky iných liekov.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo plánujete otehotnieť, oznámte to svojmu lekárovi. Používaniu GEMSTADUpočas tehotenstva sa má vyhýbať. Váš lekár Vás oboznámi o možnom riziku podávania GEMSTADUpočas tehotenstva.


Ak dojčíte, oznámte to svojmu lekárovi.

Počas liečby GEMSTADOMmusíte prerušiť dojčenie.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

GEMSTADmôže vyvolať pocit ospalosti, hlavne ak ste požili alkohol. Neveďte vozidlo ani neobsluhujte stroje, pokiaľ si nie ste istý, že liečba GEMSTADOMu Vás nevyvoláva pocit ospalosti.


Obsah alkoholu v tomto lieku môže ovplyvňovať schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


Dôležité informácie o niektorých zložkách GEMSTADU

Tento liek obsahuje 50 objemových % etanolu (alkohol), t.j. až do 21 g na 2 g dávku, čo zodpovedá 525 ml piva alebo 220 ml vína na dávku.

 • Škodlivé pre tých, ktorí trpia alkoholizmom.

 • Musí sa vziať do úvahy u dojčiacich žien a vysoko rizikových skupín, ako sú pacienti s poškodenou funkciou pečene alebo epilepsiou.

 • Množstvo alkoholu v tomto lieku môže meniť účinky ďalších liekov.

 • Množstvo alkoholu v tomto lieku môže zhoršiť schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


Tento liek obsahuje 175 mg (7,6 mmol) sodíka v 2 g dávke. Má sa vziať do úvahy u pacientov na diéte s kontrolovaným obsahom sodíka.


3. AKO POUŽÍVAŤ GEMSTAD


Zvyčajná dávka GEMSTADUje 1 000 – 1 250 mg na každý štvorcový meter povrchovej plochy Vášho tela. Na určenie povrchovej plochy Vášho tela Vám odmerajú Vašu výšku a hmotnosť. Túto povrchovú plochu tela použije Váš lekár na určenie správnej dávky pre Vás. Toto dávkovanie sa môže upraviť alebo sa môže oddialiť liečba v závislosti od počtu Vašich krvných buniek a od Vášho celkového zdravotného stavu.


Ako často dostávate infúziu GEMSTADUzávisí od typu rakoviny, na ktorú sa liečite.


Nemocničný lekárnik alebo lekár pred podaním zriedi koncentrát GEMSTADU.


GEMSTADbudete dostávať vždy formou infúzie do jednej z Vašich žíl. Infúzia bude trvať približne 30 minút.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj GEMSTADmôže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Frekvencie pozorovaných vedľajších účinkov sú definované takto:

 • veľmi časté: hlásené u viac ako 1 z 10

 • časté: hlásené u 1 až 10 zo 100

 • menej časté: hlásené u 1 až 10 zo 1 000

 • zriedkavé: hlásené u 1 až 10 zo 10 000

 • veľmi zriedkavé: hlásené u menej ako 1 z 10 000

 • neznáme: z dostupných údajov


Ak sa u Vás objaví ktorýkoľvek z nasledujúcich účinkov, ihneď musíte vyhľadať svojho lekára:

 • Horúčka alebo infekcia (často): ak máte teplotu 38 °C alebo vyššiu, potenie alebo iné znaky

infekcie (mohli by ste mať menej bielych krviniek ako je normálna hodnota, čo je veľmi časté).

 • Nepravidelný rytmus srdca (arytmia) (frekvencia neznáma).

 • Bolesť, začervenanie, opuch alebo ranky v ústach (často).

 • Alergické reakcie: ak sa u Vás objaví kožná vyrážka (veľmi často)/svrbenie (často) alebo horúčka

(veľmi často).

 • Vyčerpanie, mdloby, ľahko sa zadýchate alebo vyzeráte bledý (mohli by ste mať menej

hemoglobínu ako je normálna hodnota, čo je veľmi časté).

 • Krvácanie z ďasien, nosa alebo úst alebo akékoľvek krvácanie, ktoré sa nezastavuje, červenkastý

alebo ružovkastý moč, nečakané sinky (mohli by ste mať menej krvných doštičiek ako je

normálna hodnota, čo je veľmi časté).

 • Problémy s dýchaním (mierne problémy s dýchaním sa vyskytujú veľmi často krátko po infúzii

GEMSTADU, ktoré čoskoro ustupujú, menej často alebo zriedkavo sa však môžu

vyskytnúť závažnejšie problémy s pľúcami).


Vedľajšie účinky GEMSTADU môžu zahŕňať:


Veľmi časté vedľajšie účinky

Nízka hladina hemoglobínu (anémia)

Nízky počet bielych krviniek

Nízky počet krvných doštičiek

Problémy s dýchaním

Vracanie

Nevoľnosť

Kožná vyrážka – alergická kožná vyrážka, často svrbiaca

Vypadávanie vlasov

Pečeňové problémy: zistené prostredníctvom nezvyčajných výsledkov krvných testov

Krv v moči

Nezvyčajné testy moča: bielkoviny v moči

Príznaky podobné chrípke vrátane horúčky

Edém (opuch členkov, prstov, chodidiel, tváre)


Časté vedľajšie účinky

Horúčka sprevádzaná nízkym počtom bielych krviniek (febrilná neutropénia)

Anorexia (slabá chuť do jedla)

Bolesť hlavy

Nespavosť

Ospalosť

Kašeľ

Nádcha

Zápcha

Hnačka

Bolesť, začervenanie, opuch alebo ranky v ústach

Svrbenie

Potenie

Bolesť svalov

Bolesť chrbta

Horúčka

Slabosť

Zimnica


Menej časté vedľajšie účinky

Intersticiálna pneumonitída (zjazvenie vzduchových vačkov v pľúcach)

Spazmus dýchacích ciest (pískanie)

Nezvyčajný röntgen/röntgenový snímok hrudníka (zjazvenie pľúc)


Zriedkavé vedľajšie účinky

Srdcový infarkt (infarkt myokardu)

Nízky krvný tlak

Tvorba šupín, vriedkov alebo pľuzgierov na koži

Reakcie v mieste vpichu


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky

Zvýšený počet krvných doštičiek

Anafylaktická reakcia (závažná hypersenzitívna/alergická reakcia)

Olupovanie kože a závažná tvorba pľuzgierov


Vedľajšie účinky s neznámym výskytom

Nepravidelný srdcový rytmus (arytmia)

Syndróm respiračnej tiesne u dospelých (závažný zápal pľúc vyvolávajúci zlyhanie dýchania)

Návrat reakcie z ožiarenia (kožná vyrážka podobná závažnému spáleniu), ktorá sa môže objaviť na koži,

ktorá bola nedávno vystavená rádioterapii.

Tekutina v pľúcach

Radiačná toxicita - zjazvenie vzduchových vačkov v pľúcach v súvislosti s rádioterapiou

Ischemická kolitída (zápal výstelky hrubého čreva spôsobený zníženým zásobovaním krvou)

Srdcové zlyhávanie

Zlyhávanie obličiek

Gangréna (miestne odumretie tkaniva) prstov na rukách alebo nohách

Závažné poškodenie pečene, vrátane zlyhávania pečene

Mozgová príhoda


Môže sa u Vás objaviť ktorýkoľvek z týchto príznakov a/alebo ochorení. Ak sa ktorýkoľvek z tých

vedľajších účinkov u Vás vyskytne, ihneď to musíte oznámiť svojmu lekárovi.


Ak máte obavy z ktoréhokoľvek vedľajšieho účinku, oznámte to svojmu lekárovi.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvomnárodného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. AKO UCHOVÁVAŤ GEMSTAD


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte po dátume exspirácie (EXP), ktorý je uvedený na škatuľke.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Infúzny roztok:

Chemická a fyzikálna stabilita pri používaní sa po zriedení 0,9 % roztokom chloridu sodného stanovila na 3 dni pri 2 °C až 8 °C alebo pri 30 °C.

Z mikrobiologického hľadiska sa liek má použiť ihneď. Ak sa nepoužije ihneď, za čas použiteľnosti a podmienky pred použitím je zodpovedný používateľ a nemali by byť za normálnych okolností dlhšie ako 24 hodín pri izbovej teplote, pokiaľ sa rekonštitúcia nevykoná za kontrolovaných a validovaných aseptických podmienok.


Tento liek bude pripravený a podávaný zdravotníckym personálom. Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku musí byť zlikvidovaný zdravotníckym personálom.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo GEMSTAD obsahuje

Liečivo je gemcitabín.

Každý ml infúzneho koncentrátu obsahuje 38 mg gemcitabínu (vo forme gemcitabíniumchloridu).

Každá injekčná liekovka obsahuje buď 200 mg, 1 000 mg, 1 500 mg alebo 2 000 mg gemcitabínu (vo forme gemcitabíniumchloridu).

Ďalšie zložky sú etanol (96 %), hydroxid sodný (na úpravu pH), kyselina chlorovodíková (na úpravu pH) a voda na injekciu.


Ako vyzerá GEMSTAD a obsah balenia

Tento liek je infúzny koncentrát.


Koncentrát je číry, bezfarebný až svetložltý roztok. Naplnený je v čírych sklelených injekčných liekovkách uzatvorených gumovými zátkami a hliníkovými vyklápacími viečkami.


Každá injekčná liekovka s 5,26 ml obsahuje 200 mg gemcitabínu.

Každá injekčná liekovka s 26,3 ml obsahuje 1 000 mg gemcitabínu.

Každá injekčná liekovka s 39,5 ml obsahuje 1 500 mg gemcitabínu.

Každá injekčná liekovka s 52,6 ml obsahuje 2 000 mg gemcitabínu.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

D-61118 Bad Vilbel

Nemecko


Výrobca:

cell pharm GmbH

Feodor-Lynen-Str. 35

30625 Hannover

Nemecko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Belgicko Gemcitabine EG 38 mg/ml

Česko GEMSTAD

Dánsko Gemcitabin Stada

Estónsko GEMCISTAD

Fínsko Gemcitabine STADA 38 mg/ml Concentrate for Solution for Infusion

Francúzsko GEMCITABINE EG 38 mg/ml, concentré pour solution pour perfusion

Holandsko Gemcitabine CF 38 mg/ml, concentraat voor oplossing voor infusie

Litva GEMCISTAD

Lotyšsko GEMCISTAD koncentrats infuzijuškiduma pagatavošanai

Luxembursko Gemcitabine EG 38 mg/ml

Maďarsko Gemstad

Nemecko Gemci-cell 38 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer

Infusionslösung

Nórsko Gemcitabin Stada konsentrat til infusjonsvaeske, opplosning

Poľsko Gemstad

Portugalsko Gemcitabina Stada

Rakúsko Gemcitabin STADA 38 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer

Infusionslösung

Rumunsko Gemcitabin STADA 38 mg/ml

Slovensko: GEMSTAD

Španielsko Gemcitabina STADA 200 mg concentrado para solución para perfusión

Gemcitabina STADA 1000 mg concentrado para solución para perfusión

Gemcitabina STADA 1500 mg concentrado para solución para perfusión

Gemcitabina STADA 2000 mg concentrado para solución para perfusión

Švédsko Gemcitabin Stada koncentrat till infusionsvätska, lösning

Taliansko TABIN concentrato per soluzione per infusione 200 mg

TABIN concentrato per soluzione per infusione 1000 mg

TABIN concentrato per soluzione per infusione 1500 mg

TABIN concentrato per soluzione per infusione 2000 mg

Veľká Británia Gemcitabine STADA 38 mg/ml Concentrate for Solution for Infusion

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy schválená v.


Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov:


Pokyny na použitie, zaobchádzanie s liekom a likvidáciu


 1. Použite aseptické techniky prípravy gemcitabínu na podanie intravenóznej infúzie gemcitabínu.


2. Vypočítajte si dávku a potrebný počet injekčných liekoviek GEMSTADU.


 1. GEMSTAD infúzny koncentrát je číry, bezfarebný až svetložltý roztok s koncentráciou 38 mg/ ml gemcitabínu. Koncentrát sa má riediť sterilným injekčným roztokom chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %) bez konzervačných látok.

 2. Parenterálne lieky sa majú pred podaním vizuálne skontrolovať, či sa v nich nevyskytujú častice alebo či nedošlo ku zmene farby. Ak sa objavia častice, liek nepoužívajte.

 3. Chemická a fyzikálna stabilita pri používaní sa po zriedení 0,9 % roztokom chloridu sodného stanovila na 3 dni pri 2 °C až 8 °C alebo pri 30 °C. Z mikrobiologického hľadiska sa liek má použiť ihneď. Ak sa nepoužije ihneď, za čas použiteľnosti a podmienky pred použitím je zodpovedný používateľ a nemali by byť za normálnych okolností dlhšie ako 24 hodín pri izbovej teplote, pokiaľ sa rekonštitúcia nevykoná za kontrolovaných a validovaných aseptických podmienok.

6. Infúzne roztoky gemcitabínu sú určené na jednorazové použitie. Všetky nepoužité lieky alebo odpad

vzniknutý z liekov majú byť zlikvidované v súlade s národnými požiadavkami.


Opatrenia pri príprave a podávaní

Pri príprave a likvidácii infúzneho roztoku sa musí postupovať podľa obvyklých bezpečnostných pokynov

pre cytotoxické látky. S infúznym roztokom sa má manipulovať v bezpečnostnom boxe a používať pri tom

ochranné plášte a rukavice. Ak nie je k dispozícii bezpečnostný box, vybavenie má obsahovať tiež masku

a ochranné okuliare.

Ak sa roztok dostane do kontaktu s očami, môže dôjsť k závažnému podráždeniu. Oči treba ihneď

a dôkladne vypláchnuť vodou. Ak podráždenie pretrváva, poraďte sa s lekárom. Ak sa roztok vyleje

na kožu, dôkladne umyte kožu vodou.


Likvidácia

Všetky nepoužité lieky alebo odpad vzniknutý z liekov majú byť zlikvidované v súlade s národnými

požiadavkami.

8


GEMSTAD

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/04165-ZIB

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/06754­-ZIA


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU


GEMSTAD

38 mg/ml, infúzny koncentrát


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každý ml obsahuje gemcitabíniumchlorid, čo zodpovedá 38 mg gemcitabínu.


Každá injekčná liekovka s 5,26 ml infúzneho koncentrátu obsahuje gemcitabíniumchlorid, ktorý zodpovedá 200 mg gemcitabínu.


Každá injekčná liekovka s 26,3 ml infúzneho koncentrátu obsahuje gemcitabíniumchlorid, ktorý zodpovedá 1 000 mg gemcitabínu.


Každá injekčná liekovka s 39,5 ml infúzneho koncentrátu obsahuje gemcitabíniumchlorid, ktorý zodpovedá 1 500 mg gemcitabínu.


Každá injekčná liekovka s 52,6 ml infúzneho koncentrátu obsahuje gemcitabíniumchlorid, ktorý zodpovedá 2 000 mg gemcitabínu.


Pomocné látky

3,32 mg/ml (0,144 mmol/ml) sodíka

421 mg/ml etanolu (96 %)


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Infúzny koncentrát

Číry, bezfarebný až svetložltý roztok


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Gemcitabín je indikovaný na liečbu lokálne pokročilého alebo metastazujúceho karcinómu močového

mechúra v kombinácii s cisplatinou.


Gemcitabín je indikovaný na liečbu pacientov s lokálne pokročilým alebo metastazujúcim

adenokarcinómom pankreasu.


Gemcitabín, v kombinácii s cisplatinou, je indikovaný ako liečba prvej voľby u pacientov s lokálne

pokročilým alebo metastazujúcim nemalobunkovým karcinómom pľúc (NSCLC). Monoterapia

gemcitabínom sa môže zvážiť u starších pacientov alebo u pacientov s výkonnostným stavom 2.


Gemcitabín je indikovaný na liečbu pacientok s lokálne pokročilým alebo metastazujúcim epiteliálnym karcinómom vaječníkov, v kombinácii s karboplatinou, u pacientok s relapsom po minimálne 6-mesačnom období bez recidívy po liečbe prvej línie platinou.


Gemcitabín, v kombinácii s paklitaxelom, je indikovaný na liečbu pacientok s neresekovateľným, lokálne rekurentným alebo metastazujúcim karcinómom prsníka, s relapsom po adjuvantnej/neoadjuvantnej chemoterapii. Predchádzajúca chemoterapia by mala obsahovať antracyklíny, pokiaľ nie sú klinicky kontraindikované.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Gemcitabín môže prepísať len lekár vyškolený v používaní protirakovinovej chemoterapie.


Odporúčané dávkovanie


Karcinóm močového mechúra

Používanie v kombinácii

Odporúčaná dávka gemcitabínu je 1 000 mg/m2podávaná formou 30-minútovej infúzie. Dávka sa má

podávať 1., 8. a 15. deň každého 28-dňového cyklu v kombinácii s cisplatinou. Cisplatina sa podáva v

odporúčanej dávke 70 mg/m2 1. deň po gemcitabíne alebo 2. deň každého 28-dňového cyklu. Tento 4-

týždňový cyklus sa potom opakuje. Dávkovanie vo všetkých cykloch alebo v jednom z cyklov sa môže znížiť v závislosti od miery toxicity pozorovanej u pacienta.


Karcinóm pankreasu

Odporúčaná dávka gemcitabínu je 1 000 mg/m2podávaná formou 30-minútovej vnútrožilovej infúzie.

Toto sa má opakovať raz za týždeň počas 7 týždňov, potom nasleduje jednotýždňová prestávka. Ďalšie

cykly majú pozostávať z injekcií raz týždenne počas 3 po sebe nasledujúcich týždňov, každý 4. týždeň je bez liečby. Dávkovanie vo všetkých cykloch alebo v jednom z cyklov sa môže znížiť v závislosti od miery toxicity pozorovanej u pacienta.


Nemalobunkový karcinóm pľúc

Monoterapia

Odporúčaná dávka gemcitabínu je 1 000 mg/m2podávaná formou 30-minútovej vnútrožilovej infúzie.

Toto sa má opakovať raz za týždeň počas 3 týždňov a potom nasleduje jednotýždňová prestávka. Tento 4-týždňový cyklus sa potom opakuje. Dávkovanie vo všetkých cykloch alebo v jednom z cyklov sa môže znížiť v závislosti od miery toxicity pozorovanej u pacienta.


Používanie v kombinácii

Odporúčaná dávka gemcitabínu je 1 250 mg/m2 povrchovej plochy tela podávaná formou 30-minútovej vnútrožilovej infúzie 1. a 8. deň liečebného cyklu (21 dní). Dávkovanie vo všetkých cykloch alebo v jednom z cyklov sa môže znížiť v závislosti od miery toxicity pozorovanej u pacienta.

Cisplatina sa používala v dávkach v rozmedzí 75 – 100 mg/m2 raz za 3 týždne.


Karcinóm prsníka

Používanie v kombinácii

Odporúča sa gemcitabín v kombinácii s paklitaxelom, pričom paklitaxel (175 mg/m2) sa podáva 1. deň počas cca 3 hodín vo forme intravenóznej infúzie, nasledovaný gemcitabínom (1 250 mg/m2) vo forme 30-minútovej intravenóznej infúzie 1. a 8. deň každého 21-dňového cyklu. Dávkovanie vo všetkých cykloch alebo v jednom z cyklov sa môže znížiť v závislosti od miery toxicity pozorovanej u pacienta. Pred začatím podávania kombinácie gemcitabínu s paklitaxelom majú mať pacientky absolútny počet granulocytov minimálne 1 500 (x 106/l).


Karcinóm vaječníkov

Používanie v kombinácii

Odporúča sa gemcitabín v kombinácii s karboplatinou, pričom gemcitabín 1 000 mg/m2sa podáva 1. a 8. deň každého 21-dňového cyklu formou 30-minútovej vnútrožilovej infúzie. Po gemcitabíne sa podáva karboplatina 1. deň do dosiahnutia hodnoty plochy pod krivkou (AUC) 4,0 mg/ml/min. Dávkovanie vo všetkých cykloch alebo v jednom z cyklov sa môže znížiť v závislosti od miery toxicity pozorovanej u pacienta.


Monitorovanie toxicity a úprava dávky z dôvodu toxicity


Úprava dávky z dôvodu nehematologickej toxicity

Na odhalenie nehematologickej toxicity sú potrebné pravidelné vyšetrenia a kontroly obličkových a

pečeňových funkcií. Dávkovanie vo všetkých cykloch alebo v jednom z cyklov sa môže znížiť v závislosti od miery toxicity pozorovanej u pacienta. Vo všeobecnosti pri závažnej (3. alebo 4. stupeň) nehematologickej toxicite, s výnimkou nevoľnosti/vracania, sa liečba gemcitabínom má prerušiť alebo znížiť v závislosti od posúdenia ošetrujúceho lekára. Dávky sa nemajú podávať, až kým podľa názoru lekára toxicita nevymizne.


Úpravu dávkovania cisplatiny, karboplatiny a paklitaxelu pri kombinovanej liečbe nájdete v príslušnom súhrne charakteristických vlastností lieku.


Úprava dávky z dôvodu hematologickej toxicity

Začiatok cyklu

Pri všetkých indikáciách sa pred každou dávkou musí u pacienta sledovať počet krvných doštičiek a

granulocytov. Pred začiatkom cyklu majú mať pacienti absolútny počet granulocytov minimálne 1 500

(x 106/l) a krvných doštičiek 100 000(x 106/l).


V priebehu cyklu

Dávky gemcitabínu sa v priebehu cyklu majú upravovať podľa nasledujúcich tabuliek:


Úprava dávky gemcitabínu v priebehu cyklu pri karcinóme močového mechúra,

nemalobunkovom karcinóme pľúc a karcinóme pankreasu, podávaného v monoterapii

alebo v kombinácii s cisplatinou

Absolútny počet granulocytov

(x 106/l)

Počet krvných doštičiek

(x 106/l)

Percento štandardnej

dávky gemcitabínu (%)

> 1 000 a

> 100 000

100

5001 000 alebo

50 000100 000

75

< 500 alebo

< 50 000

Vynechajte dávku*


*Vynechaná liečba sa v priebehu cyklu neobnoví, kým absolútny počet granulocytov nedosiahne

minimálne 500 (x 106/l) a počet krvných doštičiek nedosiahne 50 000 (x 106/l).


Úprava dávky gemcitabínu v priebehu cyklu pri karcinóme prsníka, podávaného v kombinácii

s paklitaxelom

Absolútny počet granulocytov

(x 106/l)

Počet krvných doštičiek

(x 106/l)

Percento štandardnej

dávky gemcitabínu (%)

1 200 a

> 75 000

100

1 000< 1 200 alebo

50 00075 000

75

700< 1 000 a

50 000

50

< 700 alebo

< 50 000

Vynechajte dávku*


*Vynechaná liečba sa v priebehu cyklu neobnoví. Liečba sa začne 1. deň nasledujúceho cyklu, ak

absolútny počet granulocytov dosiahne minimálne 1 500 (x 106/l) a počet krvných doštičiek dosiahne

100 000 (x 106/l).


Úprava dávky gemcitabínu v priebehu cyklu pri karcinóme vaječníkov, podávaného v

kombinácii s karboplatinou

Absolútny počet granulocytov

(x 106/l)

Počet krvných doštičiek

(x 106/l)

Percento štandardnej

dávky gemcitabínu (%)

> 1 500 a

100 000

100

1 0001 500 alebo

75 000100 000

50

< 1 000 alebo

< 75 000

Vynechajte dávku*


*Vynechaná liečba sa v priebehu cyklu neobnoví. Liečba sa začne 1. deň nasledujúceho cyklu, ak

absolútny počet granulocytov dosiahne minimálne 1 500 (x 106/l) a počet krvných doštičiek dosiahne

100 000 (x 106/l).


Úprava dávkovania z dôvodu hematologickej toxicity v nasledujúcich cykloch pre všetky indikácie

Dávka gemcitabínu sa má znížiť na 75 % počiatočnej dávky pôvodného cyklu v prípade nasledovných

hematologických toxicít:


absolútny počet granulocytov < 500 x 106/l viac ako 5 dní

absolútny počet granulocytov < 100 x 106/l viac ako 3 dni

febrilná neutropénia

krvné doštičky < 25 000 x 106/l

odklad cyklu o viac ako 1 týždeň kvôli toxicite


Spôsob podávania


GEMSTAD sa počas infúzie dobre znáša a môže sa podávať ambulantne. Ak sa objaví extravazácia, infúzia sa musí zvyčajne ihneď zastaviť a môže sa znovu aplikovať do inej krvnej cievy. Po podaní treba pacienta starostlivo sledovať.


Pokyny na rekonštitúciu, pozri časť 6.6.


Špeciálne skupiny pacientov


Pacienti s poškodením obličiek alebo pečene

Gemcitabín sa má používať opatrne u pacientov s insuficienciou pečene alebo obličiek, pretože nedostatok informácií z klinických štúdií nedovoľuje odporučiť presné dávkovanie pre tieto skupiny pacientov (pozri časti 4.4 a 5.2).


Starší pacienti (> 65 rokov)

Pacienti vo veku nad 65 rokov znášali gemcitabín dobre. Neexistuje žiadny dôkaz o nutnosti úpravy dávok u starších pacientov, s výnimkou tých, ktoré sa odporúčajú u všetkých pacientov (pozri časť 5.2).


Pediatrickí pacienti (< 18 rokov)

Gemcitabín sa neodporúča používať u detí mladších ako 18 rokov kvôli nedostatočným údajom o

bezpečnosti a účinnosti.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

Dojčenie (pozri časť 4.6).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Ukázalo sa, že predĺženie času infúzie a zvýšená frekvencia dávok zvyšujú toxicitu.


Hematologická toxicita

Gemcitabín môže potlačiť funkciu kostnej drene, čo sa prejavuje leukopéniou, trombocytopéniou a

anémiou.


Pred každou dávkou sa u pacientov užívajúcich gemcitabín má sledovať počet krvných doštičiek,

leukocytov a granulocytov. Ak sa potvrdí depresia kostnej drene vyvolaná liekom, má sa uvažovať

o prerušení alebo úprave liečby (pozri časť 4.2). Myelosupresia je však krátkodobá a zvyčajne nevyžaduje zníženie dávky a zriedkavo je potrebné prerušenie liečby.


Po skončení podávania gemcitabínu môže periférny krvný obraz aj naďalej klesať. U pacientov

s poruchou funkcie kostnej drene sa má liečba začať opatrne.


Rovnako ako pri iných cytotoxických látkach, keď sa liečba gemcitabínom podáva spolu s inou chemoterapiou, musí sa zobrať do úvahy riziko kumulatívnej supresie kostnej drene.


Nedostatočnosť pečene

Podávanie gemcitabínu pacientom s prítomnými pečeňovými metastázami alebo s anamnézou prekonanej hepatitídy, alkoholizmu alebo pečeňovej cirhózy môže viesť k zhoršeniu existujúcej nedostatočnosti pečene.


Laboratórne hodnotenie funkcie obličiek a pečene (vrátane virologických testov) sa má vykonávať

pravidelne.


Gemcitabín sa má používať opatrne u pacientov s insuficienciou pečene alebo s poruchou funkcie

obličiek, pretože nedostatok informácií z klinických štúdií nedovoľuje odporučiť presné dávkovanie pre túto skupinu pacientov (pozri časti 4.2).


Súbežná rádioterapia

Súbežná rádioterapia (podávaná súčasne alebo s odstupom ≤ 7 dní): Bola hlásená toxicita (pozri časť 4.5, kde sú podrobnosti a odporúčania na používanie).


Živé vakcíny

Vakcína proti žltej zimnici a iné živé oslabené vakcíny sa neodporúčajú u pacientov liečených

gemcitabínom (pozri časť 4.5).


Kardiovaskulárne

Z dôvodu rizika srdcových a/alebo cievnych porúch v súvislosti s gemcitabínom je potrebná špeciálna

opatrnosť u pacientov s kardiovaskulárnymi príhodami v anamnéze.


Pľúcne

V súvislosti s liečbou gemcitabínom boli hlásené pulmonálne účinky, niekedy závažného charakteru (ako sú edém pľúc, intersticiálna pneumonitída alebo syndróm respiračnej tiesne u dospelých (ARDS)). Etiológia týchto účinkov nie je známa. Ak sa takéto účinky objavia, treba zvážiť ukončenie liečby gemcitabínom. Rýchle nasadenie podpornej liečby môže pomôcť k zlepšeniu zdravotného stavu.


Renálne

U pacientov užívajúcich gemcitabín boli veľmi zriedkavo hlásené klinické nálezy zodpovedajúce

hemolyticko-uremickému syndrómu (HUS) (pozri časť 4.8). Gemcitabín sa má vysadiť pri prvých znakoch mikroangiopatickej hemolytickej anémie, ako sú náhly pokles hemoglobínu súčasne

s trombocytopéniou, zvýšenie sérového bilirubínu, sérového kreatinínu, dusíka močoviny v krvi alebo

LDH. Renálne zlyhávanie nemusí byť reverzibilné ani po skončení liečby a možno bude potrebná dialýza.


Fertilita

V reprodukčných štúdiách spôsoboval gemcitabín hypospermatogenézu u myších samcov (pozri časť 5.3). Preto mužov, ktorí budú liečení gemcitabínom, treba upozorniť, aby nesplodili dieťa počas liečby a ešte 6 mesiacov po jej skončení a aby sa informovali o možnosti kryokonzervácie spermií pred liečbou z dôvodu možnej neplodnosti spôsobenej liečbou gemcitabínom (pozri časť 4.6).


Sodík

GEMSTAD obsahuje 175 mg (7,6 mmol) sodíka v 2 g dávke. Má sa vziať do úvahy u pacientov na diéte s kontrolovaným príjmom sodíka.


Etanol

GEMSTAD obsahuje 421 mg 96 obj % koncentrátu etanolu (alkohol) na ml.

Škodlivé pre tých, ktorí trpia alkoholizmom.

Musí sa vziať do úvahy u dojčiacich a tehotných žien, detí a vysoko rizikových skupín, ako sú pacienti s poškodenou funkciou pečene alebo epilepsiou..


4.5 Liekové a iné interakcie


Neuskutočnili sa žiadne špecifické interakčné štúdie (pozri časť 5.2).


Rádioterapia

Súbežná (podávaná súčasne alebo s odstupom ≤ 7 dní) – toxicita spojená s touto multimodalitnou liečbou je závislá na mnohých faktoroch, vrátane dávky gemcitabínu, frekvencie podania gemcitabínu, dávky ožiarenia, rádioterapeutickej plánovacej techniky, cieľového tkaniva a cieľového objemu. Predklinické a klinické štúdie ukázali rádiosenzibilizačnú aktivitu gemcitabínu. V jedinej štúdii, kde bol gemcitabín v dávke 1 000 mg/m2 podaný súbežne po dobu až 6 po sebe idúcich týždňov s liečebným hrudným ožiarením pacientov s nemalobunkovým karcinómom pľúc, bola pozorovaná významná toxicita vo forme závažnej a potenciálne život ohrozujúcej mukozitídy, hlavne ezofagitídy a pneumonitídy, zvlášť u pacientov s veľkými ožarovanými objemami [medián ožarovaného objemu 4 795 cm3]. Následne vykonané štúdie naznačili, že je možné podať gemcitabín v nižších dávkach súbežne s rádioterapiou s predvídateľnou toxicitou, ako napr. v štúdii fázy II u nemalobunkového karcinómu pľúc, kde dávky ožiarenia hrudníku 66 Gy boli aplikované súčasne s podaním gemcitabínu (600 mg/m2, štyrikrát) a cisplatiny (80 mg/m2, dvakrát) v priebehu 6 týždňov. Optimálny režim pre bezpečné podanie gemcitabínu súčasne s terapeutickými dávkami radiácie ešte nebol určený pre všetky typy nádoru.


Nesúbežné (podané s odstupom > 7 dní) – analýza dát neukazuje žiadne zvýraznenie toxicity, pokiaľ je gemcitabín podaný viac ako 7 dní pred alebo po ožarovaní, s výnimkou návratu reakcie z ožiarenia. Údaje napovedajú, že liečba gemcitabínom môže začať po odznení akútnych účinkov ožiarenia alebo najmenej jeden týždeň po ožiarení.


V súvislosti so súbežným aj nesúbežným podaním gemcitabínu bolo hlásené radiačné poškodenie v

cieľových tkanivách (napr. ezofagitída, kolitída a pneumonitída).


Iné

Vakcína proti žltej zimnici a iné živé oslabené vakcíny sa neodporúčajú z dôvodu rizika systémového,

možného fatálneho ochorenia, najmä u pacientov s potlačenou imunitou.


Obsah alkoholu v tomto lieku môže pozmeňovať účinky iných liekov.


4.6 Gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití gemcitabínu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách

preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Na základe výsledkov zo štúdií na zvieratách

a mechanizmu účinku gemcitabínu sa táto látka nemá používať počas gravidity, pokiaľ to nie je evidentne nevyhnutné. Ženy treba informovať, aby neotehotneli počas liečby gemcitabínom a aby ihneď upozornili svojho lekára, ak predsa otehotnejú.


Dojčenie

Nie je známe, či sa gemcitabín vylučuje do materského mlieka u ľudí a nežiaduce účinky na dojčené dieťa sa nedajú vylúčiť. Počas liečby gemcitabínom sa musí dojčenie ukončiť.


Fertilita

V reprodukčných štúdiách spôsoboval gemcitabín hypospermatogenézu u myších samcov (pozri časť 5.3). Preto mužov, ktorí budú liečení gemcitabínom, treba upozorniť, aby nesplodili dieťa počas liečby a ešte 6 mesiacov po jej skončení a aby sa informovali o možnosti kryokonzervácie spermií pred liečbou z dôvodu možnej neplodnosti spôsobenej liečbou gemcitabínom.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Ukázalo sa

však, že gemcitabín spôsobuje miernu až stredne závažnú ospalosť, obzvlášť v kombinácii s požívaním alkoholu. Pacientov treba upozorniť, aby neviedli motorové vozidlá a neobsluhovali stroje, pokiaľ na sebe po podaní gemcitabínu pozorujú príznaky ospalosti.


Obsah alkoholu v tomto lieku môže ovplyvňovať schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Najčastejšie hlásené nežiaduce liekové reakcie v súvislosti s liečbou GEMSTADOM sú: nevoľnosť s vracaním alebo bez neho, zvýšenie pečeňových transamináz (AST/ALT) a alkalickej fosfatázy, hlásené u približne 60 % pacientov; proteinúria a hematúria boli hlásené u približne 50 % pacientov; dýchavičnosť bola hlásená u 1040 % pacientov (najvyšší výskyt u pacientov s karcinómom pľúc); alergické kožné vyrážky sa objavujú u približne 25 % pacientov a sú spojené so svrbením u 10 % pacientov.


Dávka, rýchlosť infúzie a intervaly medzi dávkami môžu ovplyvňovať frekvenciu a závažnosť nežiaducich reakcií (pozri časť 4.4). Nežiaduce reakcie, ako sú zníženie počtu trombocytov, leukocytov a granulocytov, obmedzujú veľkosť dávky (pozri časť 4.2).


Údaje z klinických štúdií

Frekvencie sú definované ako: Veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až <1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000).


Nasledovná tabuľka nežiaducich účinkov a frekvencií vychádza z údajov z klinických štúdií. V rámci

jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.


Trieda orgánových systémov

Skupina frekvencie

Poruchy krvi a lymfatického systému

Veľmi časté

Leukopénia (neutropénia 3. stupeň = 19,3 %; 4. stupeň = 6 %).

Supresia kostnej drene je zvyčajne mierna až stredne závažná a väčšinou ovplyvňuje počet granulocytov (pozri časť 4.2)

Trombocytopénia

Anémia


Časté

Febrilná neutropénia


Veľmi zriedkavé

Trombocytóza

Poruchy imunitného systému

Veľmi zriedkavé

Anafylaktoidná reakcia

Poruchy metabolizmu a výživy

Časté

Anorexia

Poruchy nervového systému

Časté

Bolesť hlavy

Nespavosť

Somnolencia

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Zriedkavé

Infarkt myokardu

Poruchy ciev

Zriedkavé

Hypotenzia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a

mediastína

Veľmi časté

Dýchavičnosť – zvyčajne mierna a ustupuje rýchlo bez liečby

Časté

Kašeľ

Rinitída

Menej časté

Intersticiálna pneumonitída (pozri časť 4.4)

Bronchospazmus – zvyčajne mierny a prechodný, môže však vyžadovať parenterálnu liečbu

Poruchy a ochorenia gastrointestinálneho

traktu

Veľmi časté

Vracanie

Nevoľnosť

Časté

Hnačka

Stomatitída a ulcerácia v ústach

Zápcha

Poruchy pečene a žlčových ciest

Veľmi časté

Zvýšenie hladín pečeňových transamináz (AST a ALT) a alkalickej fosfatázy

Časté

Zvýšenie hladiny bilirubínu

Zriedkavé

Zvýšenie hladiny gammaglutamyltransferázy (GGT)

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Veľmi časté

Alergická kožná vyrážka často spojená so svrbením

Alopécia

Časté

Svrbenie

Potenie

Zriedkavé

Ulcerácia

Tvorba pľuzgierov a rán

Tvorba šupín

Veľmi zriedkavé

Závažné kožné reakcie, vrátane deskvamácie a bulóznych kožných exantémov

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté

Bolesť chrbta

Myalgia

Poruchy obličiek a močových ciest

Veľmi časté

Hematúria

Mierna proteinúria

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Veľmi časté

Príznaky podobné chrípke – najčastejšie príznaky sú horúčka,

bolesť hlavy, zimnica, myalgia, asténia a anorexia. Boli tiež hlásené kašeľ, rinitída, malátnosť, potenie a problémy so spánkom.

Edém/periférny edém – vrátane edému tváre. Edém je zvyčajne reverzibilný po skončení liečby.

Časté

Horúčka

Asténia

Zimnica

Zriedkavé

Reakcie v mieste vpichu – prevažne mierneho charakteru

Úrazy, otravy a komplikácie liečebného postupu

Radiačná toxicita (pozri časť 4.5).


Postmarketingové skúsenosti (spontánne hlásenia) s neznámou frekvenciou (nemožno odhadnúť

z dostupných údajov)


Poruchy nervového systému

Cerebrovaskulárna príhoda


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Arytmie, prevažne supraventrikulárneho charakteru

Zlyhávanie srdca


Poruchy ciev

Klinické znaky periférnej vaskulitídy a gangrény


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Edém pľúc

Syndróm respiračnej tiesne u dospelých (pozri časť 4.4)


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Ischemická kolitída


Poruchy pečene a žlčových ciest

Závažná hepatotoxicita, vrátane zlyhania pečene a smrti


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Závažné kožné reakcie, vrátane deskvamácie a bulóznych kožných exantémov, Lyellov syndróm, Stevensov-Johnsonov syndróm


Poruchy obličiek a močových ciest

Renálne zlyhávanie – (pozri časť 4.4)

Hemolytický uremický syndróm (pozri časť 4.4)


Úrazy, otravy a komplikácie liečebného postupu

Návrat reakcie z ožarovania („radiation recall“)


Používanie v kombinácii pri karcinóme prsníka

Frekvencia hematologickej toxicity 3. a 4. stupňa, najmä neutropénie, sa zvyšuje, keď sa gemcitabín

používa v kombinácii s paklitaxelom. Zvýšenie týchto nežiaducich reakcií nie je však spojené so

zvýšeným výskytom infekcií alebo hemoragických príhod. Únava a febrilná neutropénia sa vyskytujú

častejšie, keď sa gemcitabín používa v kombinácii s paklitaxelom. Únava, ktorá nie je spojená s anémiou, zvyčajne ustúpi po prvom cykle.


Nežiaduce reakcie 3. a 4. stupňa

Paklitaxel verzus gemcitabín plus paklitaxel


Počet (%) pacientov

Skupina s paklitaxelom

(n = 259)

Skupina s kombináciou gemcitabín plus

paklitaxel (n = 262)

3. stupeň

4. stupeň

3. stupeň

4. stupeň

Laboratórne

Anémia

5 (1,9)

1 (0,4)

15 (5,7)

3 (1,1)

Trombocytopénia

0

0

14 (5,3)

1 (0,4)

Neutropénia

11 (4,2)

17 (6,6)*

82 (31,3)

45 (17,2)*

Nelaboratórne

Febrilná neutropénia

3 (1,2)

0

12 (4,6)

1 (0,4)

Únava

3 (1,2)

1 (0,4)

15 (5,7)

2 (0,8)

Hnačka

5 (1,9)

0

8 (3,1)

0

Motorická neuropatia

2 (0,8)

0

6 (2,3)

1 (0,4)

Senzorická neuropatia

9 (3,5)

0

14 (5,3)

1 (0,4)


* Neutropénia 4. stupňa trvajúca viac ako 7 dní sa vyskytovala u 12,6 % pacientov v skupine s kombináciou a u 5,0 % pacientov v skupine s paklitaxelom.


Používanie v kombinácii pri karcinóme močového mechúra


Nežiaduce reakcie 3. a 4. stupňa

MVAC verzus gemcitabín plus cisplatina


Počet (%) pacientov

Skupina s MVAC

(metotrexát, vinblastín,

doxorubicín a

cisplatina)

(n = 196)

Skupina s kombináciou gemcitabín plus

cisplatina

(n = 200)

3. stupeň

4. stupeň

3. stupeň

4. stupeň

Laboratórne

Anémia

30(16)

4(2)

47(24)

7(4)

Trombocytopénia

15(8)

25(13)

57(29)

57(29)

Nelaboratórne

Nevoľnosť a vracanie

37(19)

3(2)

44(22)

0(0)

Hnačka

15(8)

1(1)

6(3)

0(0)

Infekcia

19(10)

10(5)

4(2)

1(1)

Stomatitída

34(18)

8(4)

2(1)

0(0)


Používanie v kombinácii pri karcinóme vaječníkov


Nežiaduce reakcie 3. a 4. stupňa

Karboplatina verzus gemcitabín plus karboplatina


Počet (%) pacientov

Skupina s karboplationou

(n = 174)

Skupina s kombináciou gemcitabín plus

karboplatina

(n = 175)

3. stupeň

4. stupeň

3. stupeň

4. stupeň

Laboratórne

Anémia

10(5,7)

4(2,3)

39(22,3)

9(5,1)

Neutropénia

19(10,9)

2(1,1)

73(41,7)

50(28,6)

Trombocytopénia

18(10,3)

2(1,1)

53(30,3)

8(4,6)

Leukopénia

11(6,3)

1(0,6)

84(48,0)

9(5,1)

Nelaboratórne

Hemorágia

0(0)

0(0)

3(1,8)

0 (0)

Febrilná

neutropénia

0(0)

0(0)

2(1,1)

0(0)

Infekcia bez

neutropénie

0(0)

0(0)

0(0)

1(0,6)

Senzorická neuropatia bola tiež častejšia v skupine s kombináciou ako pri samotnej karboplatine.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Nie je známe žiadne antidotum pri predávkovaní gemcitabínom. Dávky vo výške 5 700 mg/m2sa podávali formou intravenóznej infúzie po dobu 30 minút každé 2 týždne s klinicky prijateľnou toxicitou. V prípade podozrenia na predávkovanie sa má pacient sledovať, kontrolovať krvný obraz a v prípade potreby poskytnúť podpornú liečbu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: analógy pyrimidínu

ATC kód: L01BC05.


Cytotoxická aktivita v modeloch bunkových kultúr

Gemcitabín vykazuje významné cytotoxické účinky proti veľkému počtu kultivovaných myších a

ľudských nádorových buniek. Jeho účinok je fázovo špecifický, gemcitabín primárne zabíja bunky, v

ktorých prebieha syntéza DNA (S-fáza) a za určitých okolností blokuje progresiu buniek z G1 do S fázy. In vitro je cytotoxický účinok gemcitabínu závislý od koncentrácie aj času.


Protinádorová aktivita na predklinických modeloch

Na zvieracích modeloch nádorov je protinádorová aktivita gemcitabínu závislá na frekvencii podávania. Keď sa gemcitabín podáva denne, pozoruje sa vysoká mortalita zvierat, ale minimálna protinádorová aktivita. Ak sa však gemcitabín podáva každý tretí alebo štvrtý deň, je možné ho podávať v neletálnych dávkach s významnou protinádorovou aktivitou proti širokému spektru myších nádorov.


Mechanizmus účinku

Bunkový metabolizmus a mechanizmus účinku: Gemcitabín (dFdC), ktorý je antimetabolitom pyrimidínu, sa intracelulárne metabolizuje pomocou nukleozidkinázy na aktívny nukleoziddifosfát (dFdCDP) – a nukleozidtrifosfát (dFdCTP). Cytotoxický účinok gemcitabínu spočíva v inhibícii syntézy DNA dvoma mechanizmami účinku prostredníctvom dFdCDP a dFdCTP. Pri prvom dFdCDP inhibuje ribonukleotid reduktázu, ktorá jediná zodpovedá za katalýzu reakcií generujúcich deoxynukleozidtrifosfáty (dCTP) na syntézu DNA. Inhibícia tohoto enzýmu pomocou dFdCDP všeobecne znižuje koncentráciu deoxynukleozidov, a predovšetkým koncentrácie dCTP. Pri druhom dFdCTP súťaží s dCTP o zaradenie do reťazca DNA (autopotenciácia).


Rovnako môže byť malé množstvo gemcitabínu zaradené do RNA. Týmto spôsobom teda znížená

intracelulárna koncentrácia dCTP potencuje zaradenie dFdCTP do DNA. DNA polymeráza epsilon nie je schopná odstraňovať gemcitabín a opraviť vytvárané reťazce DNA. Po zaradení gemcitabínu do DNA sa do vytváraného reťazca pridá ďalší nukleotid. Po tomto pridaní dôjde v podstate k úplnej inhibícii ďalšej syntézy DNA (skryté ukončenie reťazca). Po zaradení do DNA sa zdá, že gemcitabín indukuje programovú bunkovú smrť známu ako apoptóza.


Klinické údaje

Karcinóm močového mechúra

Randomizovaná štúdia fázy III na 405 pacientoch s pokročilým alebo metastazujúcim karcinómom

močového mechúra z prechodného epitelu nepreukázala žiadny rozdiel medzi oboma liečebnými

ramenami, gemcitabín/cisplatina oproti metotrexát/vinblastín/adriamycín/cisplatina (MVAC) v zmysle

mediánu prežitia (12,8 a 14,8 mesiaca, p = 0,547), času do progresie ochorenia (7,4 a 7,6 mesiaca, p=0,842) a početnosti odpovedí (49,4 % a 45,7 %, p = 0,512). Kombinácia gemcitabínu s cisplatinou mala však lepší profil toxicity ako MVAC.


Karcinóm pankreasu

V randomizovanej štúdii fázy III na 126 pacientoch s pokročilým alebo metastazujúcim karcinómom

pankreasu preukázal gemcitabín štatisticky významne vyššiu početnosť odpovedí v zmysle klinického

zlepšenia ako 5-fluorouracil (23,8 % a 4,8 %, p = 0,0022). Taktiež bolo pozorované štatisticky významné predĺženie času do progresie z 0,9 na 2,3 mesiaca (log-rank p < 0,0002) a štatisticky významné predĺženie mediánu prežitia zo 4,4 na 5,7 mesiaca (log-rank p < 0,0024) u pacientov liečených gemcitabínom v porovnaní s pacientmi liečenými 5-fluorouracilom.


Nemalobunkový karcinóm pľúc

V randomizovanej štúdii fázy III na 522 pacientoch s lokálne pokročilým alebo metastazujúcim

nemalobunkovým karcinómom pľúc, u ktorých nebola možná operácia, preukázal gemcitabín v kombinácii s cisplatinou štatisticky signifikantne vyššiu početnosť odpovedí ako cisplatina samotná (31,0 % a 12,0 %, p < 0,0001). Pozorovalo sa tiež štatisticky významné predĺženie času do progresie z 3,7 na 5,6 mesiaca (logrank p < 0,0012) a štatisticky významné predĺženie mediánu prežitia zo 7,6 mesiaca na 9,1 mesiaca (log-rank p < 0,004) u pacientov liečených kombináciou gemcitabín/cisplatina v porovnaní s pacientmi liečenými cisplatinou.


V ďalšej randomizovanej štúdii fázy III na 135 pacientoch s nemalobunkovým karcinómom pľúc v štádiu IIIb alebo IV preukázala kombinácia gemcitabínu a cisplatiny štatisticky významne vyššiu početnosť odpovedí ako kombinácia cisplatina a etopozid (40,6 % a 21,2 %, p = 0,025). Pozorovalo sa štatisticky významné predĺženie času do progresie zo 4,3 na 6,9 mesiaca (p = 0,014) u pacientov liečených kombináciou gemcitabín/cisplatina v porovnaní s pacientmi liečenými kombináciou etopozid/cisplatina.


V oboch štúdiách sa zistilo, že tolerabilita bola podobná v oboch liečebných ramenách.


Karcinóm vaječníkov

V randomizovanej štúdii fázy III bolo 356 pacientok s pokročilým epiteliálnym karcinómom vaječníkov s relapsom najmenej 6 mesiacov po ukončení liečby platinou randomizovaných na liečbu gemcitabínom s karboplatinou (GCb) alebo liečbu karboplatinou (Cb). Štatisticky významné predĺženie času do progresie ochorenia 5,8 na 8,6 mesiaca (log-rank p = 0,0038) sa pozorovalo u pacientok liečených s GCb v porovnaní s pacientkami liečenými s Cb. Rozdiely v početnosti odpovedí 47,2 % v GCb ramene verzus 30,9 % v Cb ramene (p = 0,0016) a v mediáne prežitia 18 mesiacov (GCb) verzus 17,3 (Cb) (p = 0,73) pre GCb rameno.


Karcinóm prsníka

V randomizovanej štúdii fázy III na 529 pacientkách s inoperabilným, lokálne recidívujúcim alebo

metastazujúcim karcinómom prsníka s relapsom po adjuvantnej/neoadjuvantnej chemoterapii preukázal gemcitabín v kombinácii s paklitaxelom štatisticky významné predĺženie času do dokumentovanej progresie ochorenia z 3,98 na 6,14 mesiaca (log-rank p = 0,0002) u pacientok liečených kombináciou gemcitabín/paklitaxel v porovnaní s pacientkami liečenými paklitaxelom. Po 377 úmrtiach bolo celkové prežitie 18,6 mesiacov verzus 15,8 mesiacov (log-rank p = 0,0489, HR 0,82) u pacientok liečených kombináciou gemcitabín/paklitaxel v porovnaní s pacientkami liečenými paklitaxelom a celková početnosť odpovedí bola 41,4 % a 26,2 % (p = 0,0002).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Farmakokinetika gemcitabínu sa sledovala v siedmich štúdiách s 353 pacientmi. Vek 121 žien a 232

mužov sa pohyboval v rozmedzí 29 až 79 rokov. Približne 45 % z týchto pacientov trpelo

nemalobunkovým karcinómom pľúc a 35 % karcinómom pankreasu. Pre dávky v rozmedzí 500

až 2 592 mg/m2, ktoré boli podávané infúziou trvajúcou od 0,4 do 1,2 hodiny, sa získali nasledovné

farmakokinetické parametre.


Maximálne plazmatické koncentrácie (dosiahnuté v priebehu 5 minút po skončení infúzie) boli 3,2 až

45,5 µg/ml. Plazmatické koncentrácie východiskovej látky po podaní dávky 1 000 mg/m2/30 minút sú

vyššie ako 5 µg/ml počas približne 30 minút po skončení infúzie a vyššie ako 0,4 µg/ml počas ďalšej

hodiny.


Distribúcia

Distribučný objem v centrálnom kompartmente bol 12,4 l/m2u žien a 17,5 l/m2u mužov

(interindividuálna variabilita bola 91,9 %). Distribučný objem v periférnom kompartmente bol 47,4 l/m2.


Objem v periférnom kompartmente nezávisel od pohlavia.


Väzba na plazmatické proteíny bola považovaná za zanedbateľnú.


Polčas: Pohybuje sa od 42 do 94 minút, v závislosti na veku a pohlaví. Pri odporúčanom dávkovacom

režime sa gemcitabín takmer úplne eliminuje v priebehu 5 až 11 hodín od začiatku infúzie. Pri podávaní raz týždenne sa gemcitabín nekumuluje.


Metabolizmus

Gemcitabín sa rýchle metabolizuje cytidíndeaminázou v pečeni, obličkách, krvi a iných tkanivách. V

rámci intracelulárneho metabolizmu vytvára gemcitabín monofosfáty, difosfáty a trifosfáty (dFdCMP,

dFdCDP a dFdCTP), z ktorých difosfáty a trifosfáty sa považujú za aktívne. Tieto intracelulárne

metabolity sa v plazme ani v moči nenašli. Primárny metabolit 2’-deoxy-2’, 2’-difluorouridín (dFdU) nie je aktívny a nachádza sa v plazme a v moči.


Vylučovanie

Systémový klírens sa pohyboval sa od 29,2 l/hod/m2do 92,2 l/hod/m2, v závislosti na pohlaví a veku

(interindividuálna variabilita bola 52,2 %). Klírens u žien bol asi o 25 % nižší ako hodnoty u mužov.

Ukazuje sa pokles klírensu s vekom u mužov aj žien, stále však zostáva rýchly. Pri odporúčanej dávke

gemcitabínu 1 000 mg/m2, podanej vo forme 30-minútovej infúzie, nižšie hodnoty klírensu u žien ani u mužov si nemusia vyžadovať zníženie dávky gemcitabínu.


Eliminácia močom: Menej ako 10 % sa vylúči v nezmenenej forme.


Renálny klírens bol 2 až 7 l/hod/m2.


V priebehu týždňa po podaní sa vylúči 92 až 98 % dávky podaného gemcitabínu, 99 % močom, prevažne vo forme dFdU a 1 % dávky sa vylučuje stolicou.


Kinetika dFdCTP

Tento metabolit sa môže nachádzať v mononukleárnych bunkách v periférnej krvi a nižšie uvedené

informácie sa týkajú týchto buniek. Intracelulárne koncentrácie sa zvyšujú proporcionálne s dávkami

gemcitabínu 35350 mg/m2/30 minút, čoho výsledkom sú koncentrácie v rovnovážnom stave 0,4-5 µg/ml. Pri plazmatických koncentráciách gemcitabínu vyšších ako 5 µg/ml sa hladiny dFdCTP nezvyšujú, čo naznačuje saturáciu v týchto bunkách.


Polčas terminálnej eliminácie: 0,712 hodín.


Kinetika dFdU

Maximálne plazmatické koncentrácie (315 minút po skončení 30-minútovej infúzie dávky 1 000 mg/m2): 28-52 µg/ml.


Najnižšia koncentrácia po podávaní raz týždenne: 0,071,12 µg/ml, bez zjavnej kumulácie.


Trojfázový graf plazmatickej koncentrácie a času, stredný polčas terminálnej fázy - 65 hodín (rozmedzie 33-84 hodín).


Tvorba dFdU z východiskovej látky: 91 %98 %.


Stredný distribučný objem v centrálnom kompartmente: 18 l/m2(rozmedzie 1122 l/m2).


Stredný distribučný objem v rovnovážnom stave (Vss): 150 l/m2(rozmedzie 96228 l/m2).


Distribúcia v tkanivách: rozsiahla.


Stredný zjavný klírens: 2,5 l/h/m2(rozmedzie 14 l/h/m2).


Vylučovanie močom: úplné.


Kombinovaná liečba gemcitabínom a paklitaxelom

Kombinovaná liečba neovplyvňovala farmakokinetiku gemcitabínu ani paklitaxelu.


Kombinovaná liečba gemcitabínom a karboplatinou

Pri podávaní kombinácie s karboplatinou nebola farmakokinetika gemcitabínu ovplyvnená.


Porucha funkcie obličiek

Mierna až stredne závažná obličková nedostatočnosť (GFR od 30 ml/min do 80 ml/min) nemala žiadny trvalý, významný vplyv na farmakokinetiku gemcitabínu.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V štúdiách toxicity po opakovanom podaní trvajúcich až do 6 mesiacov u myší a psov bol hlavným

nálezom supresia hematopoézy závislá na dávkovaní a dávke a ktorá bola reverzibilná.


Gemcitabín je mutagénny v in vitro teste na mutagenitu a in vivo mikronukleus teste kostnej drene.

Dlhodobé štúdie na zvieratách na hodnotenie karcinogénneho potenciálu gemcitabínu sa neuskutočnili.


V štúdiách na hodnotenie fertility spôsoboval gemcitabín reverzibilnú hypospermatogenézu u myších

samcov. Vplyv na fertilitu samíc sa nepozoroval.


Zhodnotenie experimentálnych štúdií na zvieratách preukázalo reprodukčnú toxicitu, napr. vrodené chyby a iné účinky na vývoj embrya alebo plodu, priebeh gravidity alebo peri- a postnatálny vývoj.


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE


6.1 Zoznam pomocných látok


Etanol (96%)

Hydroxid sodný (na úpravu pH)

Kyselina chlorovodíková (na úpravu pH)

Voda na injekciu


6.2 Inkompatibility


Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 6.6.


6.3 Čas použiteľnosti


Neotvorená injekčná liekovka:

5 rokov


Infúzny roztok:

Chemická a fyzikálna stabilita pri používaní sa po rekonštitúcii 0,9 % roztokom chloridu sodného stanovila na 3 dni pri 2 °C až 8 °C alebo pri 30 °C.

Z mikrobiologického hľadiska sa liek má použiť ihneď. Ak sa nepoužije ihneď, za čas použiteľnosti a podmienky pred použitím je zodpovedný používateľ a nemali by byť za normálnych okolností dlhšie ako 24 hodín pri izbovej teplote, pokiaľ sa rekonštitúcia nevykoná za kontrolovaných a validovaných aseptických podmienok.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne špeciálne podmienky uchovávania.

Podmienky na uchovávanie pripraveného lieku po prvom otvorení alebo rekonštitúcii, pozri časť 6.3.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Injekčné liekovky z číreho skla (typ I) s chlorbutylovými gumovými zátkami a hliníkovými vyklápacími viečkami.


Veľkosti balenia:

1 injekčná liekovka s 5,26 ml infúzneho koncentrátu obsahuje 200 mg gemcitabínu.

1 injekčná liekovka s 26,3 ml infúzneho koncentrátu obsahuje 1 000 mg gemcitabínu.

1 injekčná liekovka s 39,5 ml infúzneho koncentrátu obsahuje 1 500 mg gemcitabínu.

1 injekčná liekovka s 52,6 ml infúzneho koncentrátu obsahuje 2 000 mg gemcitabínu.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Zaobchádzanie

Pri príprave a likvidácii infúzneho roztoku sa musí postupovať podľa obvyklých bezpečnostných pokynov pre cytotoxické látky. S infúznym roztokom sa má manipulovať v bezpečnostnom boxe a používať pri tom ochranné plášte a rukavice. Ak nie je k dispozícii bezpečnostný box, vybavenie má obsahovať tiež masku a ochranné okuliare.


Ak sa roztok dostane do kontaktu s očami, môže dôjsť k závažnému podráždeniu. Oči treba ihneď

a dôkladne vypláchnuť vodou. Ak podráždenie pretrváva, poraďte sa s lekárom. Ak sa roztok vyleje

na kožu, dôkladne umyte kožu vodou.


Pokyny na rekonštitúciu

Jediným schváleným rozpúšťadlom na rekonštitúciu sterilného koncentrátu gemcitabínu je 9 mg/ml

(0,9 %) injekčný roztok chloridu sodného (bez konzervačných látok).


1. Použite aseptické techniky prípravy gemcitabínu na podanie intravenóznej infúzie gemcitabínu.

2. GEMSTAD infúzny koncentrát je číry, bezfarebný až svetložltý roztok s koncentráciou 38 mg/ ml gemcitabínu. Koncentrát sa má riediť sterilným injekčným roztokom chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %) bez konzervačných látok.

3. Parenterálne lieky sa majú pred podaním vizuálne skontrolovať, či sa v nich nevyskytujú častice alebo či nedošlo ku zmene farby. Ak sa objavia častice, liek nepoužívajte.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnými

požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

D-61118 Bad Vilbel

Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


44/0725/09-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 25. novembra 2009.


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


December 2014

17


GEMSTAD