+ ipil.sk

GEMZAR 200 mgPríbalový letákPÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA


Gemzar 200 mg prášok na infúzny roztok

Gemzar 1 g prášok na infúzny roztok

Gemcitabín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, zdravotnú sestru alebo lekárnika.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Gemzar a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Gemzar

3. Ako používať Gemzar

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Gemzar

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Gemzar a na čo sa používa


Gemzar patrí do skupiny liekov nazývaných „cytotoxické látky“. Tieto lieky zabíjajú deliace sa bunky, vrátane rakovinových buniek.


Gemzar sa môže používať samostatne alebo v kombinácii s inými protirakovinovými liekmi, v závislosti od typu rakoviny.


Gemzar sa používa na liečbu nasledujúcich typov rakoviny:

 • nemalobunkového karcinómu pľúc (NSCLC), samostatne alebo v kombinácii s cisplatinou.

 • rakoviny podžalúdkovej žľazy.

 • rakoviny prsníka, spolu s paklitaxelom.

 • rakoviny vaječníkov, spolu s karboplatinou.

 • rakoviny močového mechúra, spolu s cisplatinou.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Gemzar


Nepoužívajte Gemzar

 • ak ste alergický (precitlivený) na gemcitabín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Gemzaru.

 • ak dojčíte.


Upozornenia a opatrenia

Pred prvou infúziou vám odoberú vzorky krvi, aby sa zistilo, či vaša pečeň a obličky fungujú dostatočne na to, aby vám mohli podať tento liek. Pred každou infúziou vám odoberú vzorky krvi, aby sa zistilo, či máte dostatočné množstvo krviniek na to, aby vám mohli podať Gemzar. Váš lekár sa môže rozhodnúť, že zmení dávku alebo oddiali liečbu v závislosti od vášho celkového zdravotného stavu a v prípade príliš nízkych hodnôt krvného obrazu. Vzorky krvi vám budú odoberať pravidelne, aby sa zistilo, ako funguje vaša pečeň a obličky.


Obráťte sa na svojho lekára, sestru alebo nemocničného lekárnika predtým, ako začnete používať Gemzar.


Ak máte alebo ste niekedy mali ochorenie pečene, srdca, ciev alebo problémy s obličkami, porozprávajte sa so svojím lekárom alebo nemocničným lekárnikom nakoľko možno nebudete môcť užívať Gemzar.


Ak ste nedávno podstúpili rádioterapiu alebo sa na ňu chystáte, povedzte to svojmu lekárovi, nakoľko by sa u vás s Gemzarom mohla objaviť včasná alebo oneskorená reakcia z ožiarenia.


Ak ste boli nedávno očkovaný, povedzte to svojmu lekárovi, pretože by sa u vás pri použití Gemzaru mohli objaviť nepriaznivé účinky.


Ak sa u vás počas liečby týmto liekom objavia príznaky ako bolesť hlavy so zmätenosťou, záchvaty (kŕče) alebo zmeny videnia, bezodkladne zavolajte svojmu lekárovi. Môže sa jednať o veľmi zriedkavý vedľajší účinok na nervový systém, ktorý sa volá syndróm reverzibilnej posteriórnej encefalopatie.

Ak sa u vás vyskytnú problémy s dýchaním alebo pocit veľkej slabosti a ste veľmi bledý, povedzte to svojmu lekárovi, môže to byť znak obličkového zlyhávania alebo problémy s pľúcami.


Ak sa u vás vyskytne celkový opuch, skrátené dýchanie alebo priberanie na hmotnosti, prosím povedzte to svojmu lekárovi, pretože to môže byť znakom úniku tekutín z malých krvných ciev do tkanív.


Deti a dospievajúci

Vzhľadom na nedostatočné údaje o bezpečnosti a účinnosti sa použitie tohto lieku neodporúča u detí mladších ako 18 rokov.


Iné lieky a Gemzar

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane vakcín a liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Tehotenstvo

Ak ste tehotná alebo plánujete otehotnieť, oznámte to svojmu lekárovi. Používaniu Gemzaru počas tehotenstva sa má vyhýbať. Váš lekár vás oboznámi o možnom riziku podávania Gemzaru počas tehotenstva.


Dojčenie

Ak dojčíte, oznámte to svojmu lekárovi.

Počas liečby Gemzarom musíte dojčenie prerušiť.


Plodnosť

Muži by nemali splodiť deti počas liečby a 6 mesiacov po liečbe Gemzarom. Ak v priebehu liečby alebo v priebehu 6 mesiacov po ukončení liečby chcete splodiť dieťa, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Môžete vyhľadať konzultáciu ohľadom uchovania spermií pred začatím liečby.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Gemzar môže vyvolať pocit ospalosti, hlavne ak ste požili alkohol. Neveďte vozidlo ani neobsluhujte stroje, pokiaľ si nie ste istý, že liečba Gemzarom u vás nevyvoláva pocit ospalosti.


Gemzar obsahuje sodík

Gemzar obsahuje 3,5 mg (< 1 mmol) sodíka v každej 200 mg injekčnej liekovke a 17,5 mg (< 1 mmol) sodíka v každej 1 g injekčnej liekovke, takže je v podstate bez sodíka. Pacienti s diétou s obmedzeným príjmom sodíka by to mali vziať do úvahy.


3. Ako používať Gemzar


Zvyčajná dávka Gemzaru je 1 000 -1 250 mg na každý štvorcový meter povrchovej plochy vášho tela. Na určenie povrchovej plochy vášho tela vám odmerajú vašu výšku a hmotnosť. Túto povrchovú plochu tela použije váš lekár na určenie správnej dávky pre vás. Toto dávkovanie sa môže upraviť alebo sa môže oddialiť liečba v závislosti od vášho krvného obrazu a celkového zdravotného stavu.


Ako často dostávate infúziu Gemzaru závisí od typu rakoviny, na ktorú sa liečite.


Nemocničný lekárnik alebo lekár prášok Gemzaru pred podaním rozpustí.


Gemzar budete dostávať vždy formou infúzie do žily. Infúzia bude trvať približne 30 minút.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj Gemzar môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak sa u vás objaví ktorýkoľvek z nasledujúcich účinkov, ihneď musíte kontaktovať svojho lekára:

 • Krvácanie z ďasien, nosa alebo úst alebo akékoľvek krvácanie, ktoré sa nezastavuje, červenkastý alebo ružovkastý moč, nečakané modriny (mohli by ste mať menej krvných doštičiek ako je normálna hodnota, čo je veľmi časté).

 • Únava, malátnosť, ľahko sa zadýchate alebo vyzeráte bledý (mohli by ste mať menej hemoglobínu ako je normálna hodnota, čo je veľmi časté).

 • Mierna alebo stredne závažná kožná vyrážka (veľmi časté)/svrbenie (časté) alebo horúčka (veľmi časté); (alergické reakcie). Teplota 38 °C alebo vyššia, potenie alebo iné znaky infekcie (mohli by ste mať menej bielych krviniek ako je normálna hodnota a horúčku − jedná sa o febrilnú neutropéniu) (časté).

 • Bolesť, začervenanie, opuch alebo ranky v ústach (stomatitída) (časté).

 • Nepravidelný rytmus srdca (arytmia) (menej časté).

 • Extrémna únava a slabosť, purpura (drobné červené bodky na koži) alebo malé oblasti krvácania v koži (modriny), náhle zlyhávanie obličiek (nízka tvorba moču/alebo žiadna tvorba moču) a znaky infekcie (hemolyticko-uremický syndróm). Môže viesť k úmrtiu (menej časté).

 • Problémy s dýchaním (často sa krátko po infúzii Gemzaru vyskytnú problémy s dýchaním, ktoré čoskoro ustúpia – môže sa jednať aj o závažnejšie problémy s pľúcami, tie sú však menej časté alebo zriedkavé). Závažná bolesť v hrudi (srdcový infarkt) (zriedkavé). Závažná precitlivenosť/alergická reakcia so závažnou vyrážkou na koži vrátane červenej svrbiacej kože, opuchov rúk, nôh, členkov, tváre, pier, úst alebo hrdla (ktoré môžu spôsobiť problémy pri prehĺtaní alebo dýchaní), sipotu, rýchleho tlkotu srdca a môžete sa mať pocit, že omdliete (anafylatická reakcia) (veľmi zriedkavé).

 • Celotelový opuch, dýchavičnosť alebo zvýšenie hmotnosti ─ z dôvodu možného úniku tekutín z malých krvných ciev do tkanív (syndrómu kapilárneho úniku) (veľmi zriedkavé).

 • Bolesť hlavy spojená s zmenami vo videní, zmätok, záchvaty alebo kŕče (syndróm reverzibilnej posteriórnej encefalopatie) (veľmi zriedkavé).

 • Závažná vyrážka sprevádzaná svrbením, pľuzgiermi alebo olupovaním kože (Stevensov-Johnsonov syndróm alebo toxická epidermálna nekrolýza) (veľmi zriedkavé).


Ďalšie vedľajšie účinky Gemzaru môžu zahŕňať:


Veľmi časté vedľajšie účinky(môžu postihnúť viac ako 1 z 10 ľudí)

Nízky počet bielych krviniek

Problémy s dýchaním

Vracanie

Nevoľnosť

Strata vlasov

Pečeňové problémy: zistené prostredníctvom výsledkov krvných testov mimo normy

Krv v moči

Testy moču mimo normy: bielkoviny v moči

Príznaky podobné chrípke vrátane horúčky

Opuch členkov, prstov, chodidiel, tváre (edém)


Časté vedľajšie účinky(môžu postihnúť maximálne 1 z 10 ľudí)

Slabá chuť do jedla (anorexia)

Bolesť hlavy

Nespavosť

Ospalosť

Kašeľ

Nádcha

Zápcha

Hnačka

Svrbenie

Potenie

Bolesť svalov

Bolesť chrbta

Horúčka

Slabosť

Zimnica


Menej časté vedľajšie účinky(môžu postihnúť maximálne 1 zo 100 ľudí)

Zjazvenie vzduchových komôrok v pľúcach (intersticiálna pneumonitída)

Sipot (spazmus dýchacích ciest)

Zjazvenie pľúc (röntgenový snímok hrudníka mimo normy)

Zlyhávanie srdca

Zlyhávanie obličiek

Závažné poškodenie pečene vrátane zlyhávania pečene

Mozgová mŕtvica


Zriedkavé vedľajšie účinky(môžu postihnúť maximálne 1 z 1 000 ľudí)

Nízky krvný tlak

Tvorba šupín, vriedkov alebo pľuzgierov na koži

Odlupovanie kože a závažné kožné pľuzgiere

Reakcie v mieste vpichu

Závažný zápal pľúc vyvolávajúci zlyhávanie dýchania (syndróm respiračnej tiesne u dospelých)

Kožná vyrážka podobná závažnému spáleniu, ktorá sa môže objaviť na koži nedávno vystavenej ožarovaniu (návrat reakcie z ožiarenia)

Tekutina v pľúcach

Zjazvenie vzduchových komôrok v pľúcach v dôsledku ožarovania (radiačná toxicita)

Odumretie prstov na rukách alebo nohách

Zápal krvných ciev (periférna vaskulitída)


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky(môžu postihnúť maximálne 1 z 10 000 ľudí)

Zvýšený počet krvných doštičiek

Zápal výstelky hrubého čreva spôsobený zníženým zásobovaním krvou (ischemická kolitída)


Nízka hladina hemoglobínu (anémia), nízky počet bielych krviniek a nízky počet krvných doštičiek – budú zachytené krvným testom.


Môže sa u Vás objaviť ktorýkoľvek z týchto príznakov a/alebo ochorení. Ak sa ktorýkoľvek z týchto vedľajších účinkov u vás vyskytne, ihneď to musíte oznámiť svojmu lekárovi.


Ak máte obavy z ktoréhokoľvek vedľajšieho účinku, porozprávajte sa s ošetrujúcim lekárom.


Hlásenie nežiaducich účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.

Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Gemzar


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte po dátume exspirácie (EXP), ktorý je uvedený na obale a liekovke.


Neotvorená injekčná liekovka: uchovávajte pri teplote do 30 °C.


Rekonštituovaný roztok: Liek sa má použiť ihneď. Ak sa pripraví podľa pokynov, chemická a fyzikálna stabilita pri používaní rekonštituovaných roztokov gemcitabínu sa stanovila na 24 hodín pri 30 C. Zdravotnícky personál môže roztok ďalej riediť. Roztoky rekonštituovaného gemcitabínu sa nemajú uchovávať v chladničke, pretože sa môžu vytvárať kryštály.


Tento liek je len na jednorazové použitie; nepoužitý roztok sa má zlikvidovať v súlade s národnými požiadavkami.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Gemzar obsahuje


Liečivo je gemcitabín. Každá injekčná liekovka obsahuje 200 mg alebo 1 g gemcitabínu (vo forme gemcitabínium chloridu).

Ďalšie zložky sú manitol (E421), octan sodný, kyselina chlorovodíková a hydroxid sodný.


Ako vyzerá Gemzar a obsah balenia


Gemzar je biely až takmer biely prášok na infúzny roztok v injekčnej liekovke. Každá injekčná liekovka obsahuje 200 mg alebo 1 g gemcitabínu. Každé balenie Gemzaru obsahuje 1 injekčnú liekovku.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Eli Lilly ČR s.r.o. Praha, Česká republika


Výrobca:

Lilly France S.A.S., rue du Colonel Lilly, F-67640, Fegersheim, Francúzsko


Táto písomná informácia pre používateľa bola aktualizovaná v júli 2014.

Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov:


Pokyny na použitie, zaobchádzanie s liekom a likvidáciu


 1. Použite aseptickú techniku počas rekonštitúcie a následného riedenia gemcitabínu na podanie intravenóznej infúzie.


 1. Vypočítajte si potrebnú dávku a potrebný počet injekčných liekoviek Gemzaru.


 1. Rekonštituujte 200 mg injekčné liekovky v 5 ml sterilného injekčného roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %), bez konzervačných látok, alebo pridajte 25 ml sterilného injekčného roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %), bez konzervačných látok, do 1 g injekčnej liekovky. Zatraste, aby sa prášok rozpustil. Celkový objem po rekonštitúcii je 5,26 ml (200 mg injekčná liekovka) alebo 26,3 ml (1 g injekčná liekovka). Týmto zriedením sa získa koncentrácia gemcitabínu 38 mg/ml, ktorá zohľadňuje aj objem lyofilizovaného prášku. Roztok sa môže ďalej riediť sterilných injekčným roztokom chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %), bez konzervačných látok. Výsledný roztok je číry a jeho farba je bezfarebná až svetložltá.


 1. Parenterálne lieky sa majú pred podaním vizuálne skontrolovať, či sa v nich nevyskytujú častice alebo či nedošlo ku zmene farby. Ak sa objavia častice, liek nepoužívajte.


 1. Roztoky rekonštituovaného gemcitabínu sa nemajú uchovávať v chladničke, pretože sa môžu tvoriť kryštály. Chemická a fyzikálna stabilita pri používaní sa stanovila na 24 hodín pri 30 C. Z mikrobiologického hľadiska sa liek má použiť ihneď. Ak sa nepoužije ihneď, za čas použiteľnosti a podmienky pred použitím je zodpovedný používateľ a nemali by byť za normálnych okolností dlhšie ako 24 hodín pri izbovej teplote, pokiaľ sa rekonštitúcia/riedenie nevykoná za kontrolovaných a validovaných aseptických podmienok.


 1. Roztoky gemcitabínu sú určené na jednorazové použitie. Všetky nepoužité lieky alebo odpad vzniknutý z liekov majú byť zlikvidované v súlade s národnými požiadavkami.


Opatrenia pri príprave a podávaní


Pri príprave a likvidácii infúzneho roztoku sa musí postupovať podľa obvyklých bezpečnostných pokynov pre cytostatické látky. S infúznym roztokom sa má manipulovať v bezpečnostnom boxe a používať pri tom ochranné plášte a rukavice. Ak nie je k dispozícii bezpečnostný box, vybavenie má obsahovať tiež masku a ochranné okuliare.

Ak sa roztok dostane do kontaktu s očami, môže dôjsť k závažnému podráždeniu. Oči treba ihneď a dôkladne vypláchnuť vodou. Ak podráždenie pretrváva, poraďte sa s lekárom. Ak dôjde ku kontaktu roztoku s pokožkou, dôkladne umyte pokožku vodou.


Likvidácia

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidované v súlade s národnými požiadavkami.


7

GEMZAR 200 mg

Súhrn údajov o lieku

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

 1. NÁZOV LIEKUGemzar 200 mg prášok na infúzny roztokGemzar 1 g prášok na infúzny roztok 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE 1. Jedna injekčná liekovka obsahuje gemcitabíniumchlorid, čo zodpovedá 200 mg gemcitabínu.Jedna injekčná liekovka obsahuje gemcitabíniumchlorid, čo zodpovedá 1 000 mg gemcitabínu.Po príprave roztok obsahuje 38 mg/ml gemcitabínu.Pomocné látky

Každá 200 mg injekčná liekovka obsahuje 3,5 mg (<1 mmol) sodíka.Každá 1 000 mg injekčná liekovka obsahuje 17,5 mg (<1 mmol) sodíka.Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

 1. LIEKOVÁ FORMAPrášok na infúzny roztok.

Biely až takmer biely koláč alebo prášok.

 1. KLINICKÉ ÚDAJE4.1 Terapeutické indikácieGemcitabín je indikovaný na liečbu lokálne pokročilého alebo metastázujúceho karcinómu močového mechúra v kombinácii s cisplatinou.Gemcitabín je indikovaný na liečbu pacientov s lokálne pokročilým alebo metastázujúcim adenokarcinómom pankreasu.Gemcitabín, v kombinácii s cisplatinou, je indikovaný ako liečba prvej voľby u pacientov s lokálne pokročilým alebo metastázujúcim nemalobunkovým karcinómom pľúc (NSCLC). Monoterapia gemcitabínom sa môže zvážiť u starších pacientov alebo u pacientov s výkonnostným stavom 2.Gemcitabín je indikovaný na liečbu pacientok s lokálne pokročilým alebo metastázujúcim epiteliálnym karcinómom vaječníkov, v kombinácii s karboplatinou, u pacientok s relapsom po minimálne 6-mesačnom období bez recidívy po liečbe prvej línie platinou.Gemcitabín, v kombinácii s paklitaxelom, je indikovaný na liečbu pacientok s neresekovateľným, lokálne rekurentným alebo metastázujúcim karcinómom prsníka, s relapsom po adjuvantnej/neoadjuvantnej chemoterapii. Predchádzajúca chemoterapia by mala obsahovať antracyklíny, pokiaľ nie sú klinicky kontraindikované.4.2 Dávkovanie a spôsob podávaniaGemcitabín môže prepísať len lekár vyškolený v používaní protirakovinovej chemoterapie.Odporúčané dávkovanie 1. Karcinóm močového mechúra

Používanie v kombinácii

Odporúčaná dávka gemcitabínu je 1 000 mg/m2podávaná formou 30-minútovej infúzie. Dávka sa má podávať 1., 8. a 15. deň každého 28-dňového cyklu v kombinácii s cisplatinou. Cisplatina sa podáva v odporúčanej dávke 70 mg/m21. deň po gemcitabíne alebo 2. deň každého 28-dňového cyklu. Tento 4-týždňový cyklus sa potom opakuje. Dávkovanie vo všetkých cykloch alebo v jednom z cyklov sa môže znížiť v závislosti od miery toxicity pozorovanej u pacienta. 1. Karcinóm pankreasu

Odporúčaná dávka gemcitabínu je 1 000 mg/m2podávaná formou 30-minútovej vnútrožilovej infúzie. Toto sa má opakovať raz za týždeň počas 7 týždňov, potom nasleduje jednotýždňová prestávka. Ďalšie cykly majú pozostávať z injekcií raz týždenne počas 3 po sebe nasledujúcich týždňov, každý 4. týždeň je bez liečby. Dávkovanie vo všetkých cykloch alebo v jednom z cyklov sa môže znížiť v závislosti od miery toxicity pozorovanej u pacienta. 1. Nemalobunkový karcinóm pľúc

Monoterapia

Odporúčaná dávka gemcitabínu je 1 000 mg/m2podávaná formou 30-minútovej vnútrožilovej infúzie. Toto sa má opakovať raz za týždeň počas 3 týždňov a potom nasleduje jednotýždňová prestávka. Tento 4-týždňový cyklus sa potom opakuje. Dávkovanie vo všetkých cykloch alebo v jednom z cyklov sa môže znížiť v závislosti od miery toxicity pozorovanej u pacienta.Používanie v kombinácii

Odporúčaná dávka gemcitabínu je 1 250 mg/m2povrchovej plochy tela podávaná formou 30-minútovej vnútrožilovej infúzie 1. a 8. deň liečebného cyklu (21 dní). Dávkovanie vo všetkých cykloch alebo v jednom z cyklov sa môže znížiť v závislosti od miery toxicity pozorovanej u pacienta.

Cisplatina sa používala v dávkach v rozmedzí 75-100 mg/m2raz za 3 týždne. 1. Karcinóm prsníka

Používanie v kombinácii

Odporúča sa gemcitabín v kombinácii s paklitaxelom, pričom paklitaxel (175 mg/m2) sa podáva 1. deň počas cca 3 hodín vo forme intravenóznej infúzie, nasledovaný gemcitabínom (1 250 mg/m2) vo forme 30-minútovej intravenóznej infúzie 1. a 8. deň každého 21-dňového cyklu. Dávkovanie vo všetkých cykloch alebo v jednom z cyklov sa môže znížiť v závislosti od miery toxicity pozorovanej u pacientky. Pred začatím podávania kombinácie gemcitabínu s paklitaxelom majú mať pacientky absolútny počet granulocytov minimálne 1 500 (x106/l). 1. Karcinóm vaječníkov

Používanie v kombinácii

Odporúča sa gemcitabín v kombinácii s karboplatinou, pričom gemcitabín 1 000 mg/m2sa podáva 1. a 8. deň každého 21-dňového cyklu formou 30-minútovej vnútrožilovej infúzie.Po gemcitabíne sa podáva karboplatina 1. deň do dosiahnutia hodnoty plochy pod krivkou (AUC) 4,0 mg/ml/min. Dávkovanie vo všetkých cykloch alebo v jednom z cyklov sa môže znížiť v závislosti od miery toxicity pozorovanej u pacientky.Monitorovanie toxicity a úprava dávky z dôvodu toxicityÚprava dávky z dôvodu nehematologickej toxicity

Na odhalenie nehematologickej toxicity sú potrebné pravidelné vyšetrenia a kontroly obličkových a pečeňových funkcií. Dávkovanie vo všetkých cykloch alebo v jednom z cyklov sa môže znížiť v závislosti od miery toxicity pozorovanej u pacienta. Vo všeobecnosti pri závažnej (3. alebo 4. stupeň) nehematologickej toxicite, s výnimkou nevoľnosti/vracania, sa liečba gemcitabínom má prerušiť alebo znížiť v závislosti od posúdenia ošetrujúceho lekára. Dávky sa nemajú podávať, až kým podľa názoru lekára toxicita nevymizne.Úpravu dávkovania cisplatiny, karboplatiny a paklitaxelu pri kombinovanej liečbe nájdete v príslušnom Súhrne charakteristických vlastností lieku.Úprava dávky z dôvodu hematologickej toxicity

Začiatok cyklu

Pri všetkých indikáciách sa pred každou dávkou musí u pacienta sledovať počet krvných doštičiek a granulocytov. Pred začiatkom cyklu majú mať pacienti absolútny počet granulocytov minimálne 1 500 (x106/l) a krvných doštičiek 100 000 (x106/l).V priebehu cyklu

Dávky gemcitabínu sa v priebehu cyklu majú upravovať podľa nasledujúcich tabuliek:Úprava dávky gemcitabínu v priebehu cyklu pri karcinóme močového mechúra, nemalobunkovom karcinóme pľúc a karcinóme pankreasu, podávaného v monoterapii alebo v kombinácii s cisplatinou

Absolútny počet granulocytov

(x 106/l)

Počet krvných doštičiek

(x 106/l)

Percento štandardnej dávky Gemzaru (%)

> 1 000

a

> 100 000

100

500-1 000

alebo

50 000-100 000

75

< 500

alebo

< 50 000

Vynechajte dávku*

*Vynechaná liečba sa v priebehu cyklu neobnoví, kým absolútny počet granulocytov nedosiahne minimálne500 (x 106/l) a počet krvných doštičiek nedosiahne 50 000 (x 106/l).Úprava dávky gemcitabínu v priebehu cyklu pri karcinóme prsníka, podávaného v kombinácii s paklitaxelom

Absolútny počet granulocytov

(x 106/l)

Počet krvných doštičiek

(x 106/l)

Percento štandardnej dávky Gemzaru (%)

1 200

a

> 75 000

100

1 000 - < 1 200

alebo

50 000 -75 000

75

700 - < 1 000

a

50 000

50

< 700

alebo

< 50 000

Vynechajte dávku*

*Vynechaná liečba sa v priebehu cyklu neobnoví. Liečba sa začne 1. deň nasledujúceho cyklu, ak absolútny počet granulocytov dosiahne minimálne1 500 (x 106/l) a počet krvných doštičiek dosiahne 100 000 (x 106/l).Úprava dávky gemcitabínu v priebehu cyklu pri karcinóme vaječníkov, podávaného v kombinácii s karboplatinou

Absolútny počet granulocytov

(x 106/l)

Počet krvných doštičiek

(x 106/l)

Percento štandardnej dávky Gemzaru (%)

> 1 500

a

100 000

100

1 000 -1 500

alebo

75 000-100 000

50

< 1 000

alebo

< 75 000

Vynechajte dávku*

*Vynechaná liečba sa v priebehu cyklu neobnoví. Liečba sa začne 1. deň nasledujúceho cyklu, ak absolútny počet granulocytov dosiahne minimálne1 500 (x 106/l) a počet krvných doštičiek dosiahne 100 000 (x 106/l).Úprava dávkovania z dôvodu hematologickej toxicity v nasledujúcich cykloch, pre všetky indikácie

Dávka gemcitabínu sa má znížiť na 75 % počiatočnej dávky pôvodného cyklu v prípade nasledujúcich hematologických toxicít:

 • absolútny počet granulocytov < 500 x 106/l viac ako 5 dní

 • absolútny počet granulocytov < 100 x 106/l viac ako 3 dni

 • febrilná neutropénia

 • krvné doštičky < 25 000 x 106/l

 • odklad cyklu o viac ako 1 týždeň kvôli toxiciteSpôsob podávaniaGemzar sa počas infúzie dobre znáša a môže sa podávať ambulantne. Ak sa objaví extravazácia, infúzia sa musí zvyčajne ihneď zastaviť a môže sa znovu aplikovať do inej krvnej cievy. Po podaní treba pacienta starostlivo sledovať.Pokyny na prípravu, pozri časť 6.6.Špeciálne skupiny pacientovPacienti s poškodením obličiek alebo pečene

Gemcitabín sa má používať opatrne u pacientov s poškodením pečene alebo obličiek, pretože nedostatok informácií z klinických štúdií nedovoľuje odporučiť presné dávkovanie pre tieto skupiny pacientov (pozri časti 4.4 a 5.2).Starší ľudia (> 65 rokov)

Pacienti vo veku nad 65 rokov znášali gemcitabín dobre. Neexistuje žiadny dôkaz o potrebe úpravy dávok u starších ľudí, s výnimkou tých, ktoré sa odporúčajú u všetkých pacientov (pozri časť 5.2).Pediatrická populácia (< 18 rokov)

Gemcitabín sa neodporúča používať u detí mladších ako 18 rokov kvôli nedostatočným údajom o bezpečnosti a účinnosti.4.3 KontraindikáciePrecitlivenosť na liečivo alebo na niektorú z pomocných látok.

Dojčenie (pozri časť 4.6).4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaníUkázalo sa, že predĺženie doby infúzie a zvýšená frekvencia dávok zvyšujú toxicitu.Hematologická toxicita

Gemcitabín môže potlačiť funkciu kostnej drene, čo sa prejavuje leukopéniou, trombocytopéniou a anémiou.

Pred každou dávkou sa u pacientov užívajúcich gemcitabín má sledovať počet krvných doštičiek, leukocytov a granulocytov. Ak sa potvrdí depresia kostnej drene vyvolaná liekom, má sa uvažovať o prerušení alebo úprave liečby (pozri časť 4.2). Myelosupresia je však krátkodobá a zvyčajne nevyžaduje zníženie dávky a zriedkavo je potrebné prerušenie liečby.

Po skončení podávania gemcitabínu môže periférny krvný obraz aj naďalej klesať. U pacientov s poruchou funkcie kostnej drene sa má liečba začať opatrne. Rovnako ako pri iných cytotoxických látkach, keď sa liečba gemcitabínom podáva spolu s inou chemoterapiou, musí sa zobrať do úvahy riziko kumulatívnej supresie kostnej drene.Poškodenie obličiek a pečene

Gemcitabín sa má používať opatrne u pacientov s poškodením pečene alebo s poškodením funkčnosti obličiek, pretože nedostatok informácií z klinických štúdií nedovoľuje odporučiť presné dávkovanie pre túto skupinu pacientov (pozri časti 4.2).Podávanie gemcitabínu pacientom s prítomnými pečeňovými metastázami alebo s anamnézou prekonanej hepatitídy, alkoholizmu alebo pečeňovej cirhózy môže viesť k zhoršeniu existujúceho poškodenia pečene.Laboratórne hodnotenie funkcie obličiek a pečene (vrátane virologických testov) sa má vykonávať pravidelne.Súbežná rádioterapia

Súbežná rádioterapia (podávaná súčasne alebo s odstupom 7 dní): bola hlásená toxicita (pozri časť 4.5, kde sú podrobnosti a odporúčania na používanie).Živé vakcíny

Vakcína proti žltej zimnici a iné živé oslabené vakcíny sa neodporúčajú u pacientov liečených gemcitabínom (pozri časť 4.5).Syndróm reverzibilnej posteriórnej encefalopatie

U pacientov liečených gemcitabínom v monoterapii alebo v kombinácii s inými chemoterapeutikami sa vyskytli hlásenia syndrómu reverzibilnej posteriórnej encefalopatie (PRES - posterior reversible encephalopathy syndrome) s potenciálne závažnými následkami. U väčšiny pacientov, ktorým sa podával gemcitabín a vyskytol sa u nich PRES, boli hlásené – akútna hypertenzia a epileptické záchvaty; mohli by však byť prítomné aj iné príznaky ako bolesť hlavy, letargia, zmätenosť a slepota. V optimálnom prípade je diagnóza potvrdená snímkami z magnetickej rezonancie. Pre PRES bolo typické, že bol pri použití vhodných podporných opatrení reverzibilný Ak sa počas liečby rozvinie PRES, gemcitabín sa má definitívne vysadiť a treba uskutočniť podporné opatrenia vrátane regulácie krvného tlaku a protizáchvatovej liečby.Kardiovaskulárne

Z dôvodu rizika srdcových a/alebo cievnych porúch v súvislosti s gemcitabínom je potrebná špeciálna opatrnosť u pacientov s kardiovaskulárnymi príhodami v anamnéze.Syndróm kapilárneho úniku (capillary leak syndrome)

U pacientov liečených gemcitabínom v monoterapii alebo v kombinácii s inými chemoterapeutikami (pozri časť 4.8) boli hlásené prípady syndrómu kapilárneho úniku. Tento stav je zvyčajne liečiteľný, ak sa rozpozná skoro a je vhodne zvládnutý, ale bolo zaznamenaných niekoľko smrteľných prípadov. Klinické znaky zahŕňajú celkový opuch, priberanie na hmotnosti, hypoalbuminémiu, ťažkú/závažnú hypotenziu, akútne poškodenie obličiek a pľúcny edém. Ak sa počas terapie objaví syndróm kapilárneho úniku, má sa liečba gemcitabínom prerušiť a vykonať podporné opatrenia. Syndróm kapilárneho úniku sa môže objaviť pri neskorších cykloch a v literatúre bol asociovaný so syndrómom respiračnej tiesne dospelých.Pľúcne

V súvislosti s liečbou gemcitabínom boli hlásené pulmonálne účinky, niekedy závažného charakteru (ako sú edém pľúc, intersticiálna pneumonitída alebo syndróm respiračnej tiesne u dospelých (ARDS)). Ak sa takéto účinky objavia, treba zvážiť ukončenie liečby gemcitabínom. Rýchle nasadenie podpornej liečby môže pomôcť k zlepšeniu zdravotného stavu.Renálne

Hemolyticko-uremický syndróm

U pacientov užívajúcich gemcitabín boli veľmi zriedkavo hlásené (údaje po uvedení lieku na trh) klinické nálezy zodpovedajúce hemolyticko-uremickému syndrómu (HUS) (pozri časť 4.8). HUS je potenciálne život ohrozujúca porucha. Gemcitabín sa má vysadiť pri prvých znakoch mikroangiopatickej hemolytickej anémie, ako sú náhly pokles hemoglobínu súčasne s trombocytopéniou, zvýšenie sérového bilirubínu, sérového kreatinínu, dusíka močoviny v krvi alebo LDH. Renálne zlyhanie nemusí byť reverzibilné ani po skončení liečby a možno bude potrebná dialýza.Fertilita

V reprodukčných štúdiách spôsoboval gemcitabín hypospermatogenézu u myších samcov (pozri časť 5.3). Preto mužov, ktorí budú liečení gemcitabínom, treba upozorniť, aby nesplodili dieťa počas liečby a ešte 6 mesiacov po jej skončení a aby sa informovali o možnosti kryokonzervácie spermií pred liečbou z dôvodu možnej neplodnosti spôsobenej liečbou gemcitabínom (pozri časť 4.6).Sodík

Gemzar 200 mg obsahuje 3,5 mg (<1 mmol) sodíka v injekčnej liekovke, takže je v podstate bez sodíka.

Gemzar 1 g obsahuje 17,5 mg (<1 mmol) sodíka v injekčnej liekovke, takže je v podstate bez sodíka.4.5 Liekové a iné interakcieNeuskutočnili sa žiadne špecifické interakčné štúdie (pozri časť 5.2).Rádioterapia

Súbežná (podávaná súčasne alebo s odstupom 7 dní) – toxicita spojená s touto multimodalitnou liečbou je závislá na mnohých faktoroch, vrátane dávky gemcitabínu, frekvencie podania gemcitabínu, dávky ožiarenia, rádioterapeutickej plánovacej techniky, cieľového tkaniva a cieľového objemu. Predklinické a klinické štúdie ukázali rádiosenzibilizačnú aktivitu gemcitabínu. V jedinej štúdii, kde bol gemcitabín v dávke 1 000 mg/m2 podaný súbežne počas až 6 po sebe idúcich týždňov s liečebným hrudným ožiarením pacientov s nemalobunkovým karcinómom pľúc, bola pozorovaná významná toxicita vo forme závažnej a potenciálne život ohrozujúcej mukozitídy, hlavne ezofagitídy a pneumonitídy, zvlášť u pacientov s veľkými ožarovanými objemami [medián ožarovaného objemu 4 795 cm3]. Následne vykonané štúdie naznačili, že je možné podať gemcitabín v nižších dávkach súbežne s rádioterapiou s predvídateľnou toxicitou, ako napr. v štúdii fázy II u nemalobunkového karcinómu pľúc, kde dávky ožiarenia hrudníku 66 Gy boli aplikované súčasne s podaním gemcitabínu (600 mg/m2, štyrikrát) a cisplatiny (80 mg/m2, dvakrát) v priebehu 6 týždňov. Optimálny režim pre bezpečné podanie gemcitabínu súčasne s terapeutickými dávkami radiácie ešte nebol určený pre všetky typy nádoru.Nesúbežné (podané s odstupom >7 dní) – analýza dát neukazuje žiadne zvýraznenie toxicity, pokiaľ je gemcitabín podaný viac ako 7 dní pred alebo po ožarovaní, s výnimkou návratu reakcie z ožiarenia. Údaje napovedajú, že liečba gemcitabínom môže začať po odznení akútnych účinkov ožiarenia alebo najmenej jeden týždeň po ožiarení.V súvislosti so súbežným aj nesúbežným podaním gemcitabínu bolo hlásené radiačné poškodenie v cieľových tkanivách (napr. ezofagitída, kolitída a pneumonitída).Iné

Vakcína proti žltej zimnici a iné živé oslabené vakcíny sa neodporúčajú z dôvodu rizika systémového, možného fatálneho ochorenia, najmä u pacientov s potlačenou imunitou.4.6 Fertilita, gravidita a laktáciaGravidita

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití gemcitabínu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Na základe výsledkov zo štúdií na zvieratách a mechanizmu účinku gemcitabínu sa táto látka nemá používať počas gravidity, pokiaľ to nie je evidentne nevyhnutné. Ženy treba informovať, aby neotehotneli počas liečby gemcitabínom a aby ihneď upozornili svojho lekára, ak predsa otehotnejú.Laktácia

Nie je známe, či sa gemcitabín vylučuje do materského mlieka u ľudí a nežiaduce účinky na dojčené dieťa sa nedajú vylúčiť. Počas liečby gemcitabínom sa musí dojčenie ukončiť.Fertilita

V reprodukčných štúdiách spôsoboval gemcitabín hypospermatogenézu u myších samcov (pozri časť 5.3). Preto mužov, ktorí budú liečení gemcitabínom treba upozorniť, aby nesplodili dieťa počas liečby a ešte 6 mesiacov po jej skončení a aby sa informovali o možnosti kryokonzervácie spermií pred liečbou z dôvodu možnej neplodnosti spôsobenej liečbou gemcitabínom.4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať strojeNeuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Ukázalo sa však, že gemcitabín spôsobuje miernu až stredne závažnú ospalosť, obzvlášť v kombinácii s požívaním alkoholu. Pacientov treba upozorniť, aby neviedli motorové vozidlá a neobsluhovali stroje, pokiaľ na sebe po podaní gemcitabínu pozorujú príznaky ospalosti.4.8 Nežiaduce účinkyNajčastejšie hlásené nežiaduce liekové reakcie v súvislosti s liečbou Gemzarom sú: nevoľnosť s vracaním alebo bez neho, zvýšenie pečeňových transamináz (AST/ALT) a alkalickej fosfatázy, hlásené u približne 60 % pacientov; proteinúria a hematúria boli hlásené u približne 50 % pacientov; dýchavičnosť bola hlásená u 10-40 % pacientov (najvyšší výskyt u pacientov s karcinómom pľúc); alergické kožné vyrážky sa objavujú u približne 25 % pacientov a sú spojené so svrbením u 10 % pacientov.Dávka, rýchlosť infúzie a intervaly medzi dávkami môžu ovplyvňovať frekvenciu a závažnosť nežiaducich reakcií (pozri časť 4.4). Nežiaduce reakcie, ako sú zníženie počtu trombocytov, leukocytov a granulocytov, obmedzujú veľkosť dávky (pozri časť 4.2).Údaje z klinických štúdií

Frekvencie sú definované ako: Veľmi časté ( 1/10), Časté ( 1/100 až < 1/10), Menej časté ( 1/1 000 až < 1/100), Zriedkavé ( 1/10 000 až < 1/1 000), Veľmi zriedkavé (< 1/10 000).Nasledujúca tabuľka nežiaducich účinkov a frekvencií vychádza z údajov z klinických štúdií. V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.

Trieda orgánových systémov

Skupina frekvencie

Poruchy krvi a lymfatického systému


Veľmi časté

 • Leukopénia (neutropénia 3. stupeň = 9,3 %; 4. stupeň = 6 %).

Supresia kostnej drene je zvyčajne mierna až stredne závažná a väčšinou ovplyvňuje počet granulocytov (pozri časť 4.2)

 • Trombocytopénia

 • Anémia

Časté

 • Febrilná neutropénia

Veľmi zriedkavé

 • Trombocytóza

Poruchy imunitného systému

Veľmi zriedkavé

 • Anafylaktická reakcia

Poruchy metabolizmu a výživy

Časté

 • Anorexia

Poruchy nervového systému

Časté

 • Bolesť hlavy

 • Nespavosť

 • Somnolencia

Menej časté

 • Cerebrovaskulárna príhoda

Veľmi zriedkavé

 • Syndróm reverzibilnej posteriórnej encefalopatie (pozri časť 4.4)

Poruchy srdca a srdcovej činnosti


Menej časté

 • Arytmie, prevažne supraventrikulárneho charakteru

 • Zlyhanie srdca

Zriedkavé

 • Infarkt myokardu

Poruchy ciev


Zriedkavé

 • Klinické znaky periférnej vaskulitídy a gangrény

 • Hypotenzia

Veľmi zriedkavé

 • Syndróm kapilárneho úniku (pozri časť 4.4)

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína


Veľmi časté

 • Dýchavičnosť – zvyčajne mierna a ustupuje rýchlo bez liečby

Časté

 • Kašeľ

 • Rinitída

Menej časté

 • Intersticiálna pneumonitída (pozri časť 4.4)

 • Bronchospazmus – zvyčajne mierny a prechodný, môže však vyžadovať parenterálnu liečbu

Zriedkavé

 • Edém pľúc

 • Syndróm respiračnej tiesne u dospelých (pozri časť 4.4)

Poruchy gastrointestinálneho traktu


Veľmi časté

 • Vracanie

 • Nevoľnosť

Časté

 • Hnačka

 • Stomatitída a ulcerácia v ústach

 • Zápcha

Veľmi zriedkavé

 • Ischemická kolitída

Poruchy pečene a žlčových ciest


Veľmi časté

 • Zvýšenie pečeňových transamináz (AST a ALT) a alkalickej fosfatázy

Časté

 • Zvýšenie bilirubínu

Menej časté

 • Závažná hepatotoxicita, vrátane zlyhania pečene a smrti

Zriedkavé

 • Zvýšenie gamma-glutamyl transferázy (GGT)

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Veľmi časté

 • Alergická kožná vyrážka často spojená so svrbením

 • Alopécia

Časté

 • Svrbenie

 • Potenie

Zriedkavé

 • Závažné kožné reakcie, vrátane deskvamácie a bulóznych kožných exantémov

 • Ulcerácia

 • Tvorba pľuzgierov a rán

 • Tvorba šupín

Veľmi zriedkavé

 • Toxická epidermálna nekrolýza, Stevensov-Johnsonov syndróm

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva


Časté

 • Bolesť chrbta

 • Myalgia

Poruchy obličiek a močových ciest


Veľmi časté

 • Hematúria

 • Mierna proteinúria

Menej časté

 • Renálne zlyhanie – (pozri časť 4.4)

 • Hemolyticko-uremický syndróm (pozri časť 4.4)

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


Veľmi časté

 • Príznaky podobné chrípke – najčastejšie príznaky sú horúčka, bolesť hlavy, zimnica, myalgia, asténia a anorexia. Boli tiež hlásené kašeľ, rinitída, malátnosť, potenie a problémy so spánkom.

 • Edém/periférny edém – vrátane edému tváre. Edém je zvyčajne reverzibilný po skončení liečby.

Časté

 • Horúčka

 • Asténia

 • Zimnica

Zriedkavé

 • Reakcie v mieste vpichu – prevažne mierneho charakteru

Úrazy, otravy a komplikácie liečebného postupu

Zriedkavé

 • Radiačná toxicita (pozri časť 4.5)

 • Návrat reakcie z ožarovania („radiation recall“)Používanie v kombinácii pri karcinóme prsníka

Frekvencia hematologickej toxicity 3. a 4. stupňa, najmä neutropénie, sa zvyšuje, keď sa gemcitabín používa v kombinácii s paklitaxelom. Zvýšenie týchto nežiaducich reakcií nie je však spojené so zvýšeným výskytom infekcií alebo hemoragických príhod. Únava a febrilná neutropénia sa vyskytujú častejšie, keď sa gemcitabín používa v kombinácii s paklitaxelom. Únava, ktorá nie je spojená s anémiou, zvyčajne ustúpi po prvom cykle.Nežiaduce reakcie 3. a 4. stupňa

Paklitaxel verzus gemcitabín plus paklitaxel


Počet (%) pacientov

Paklitaxelové rameno
(N = 259)

Gemcitabín plus paklitaxel (N = 262)

3. stupeň

4. stupeň

3. stupeň

4. stupeň

Laboratórne

Anémia

5 (1,9)

1 (0,4)

15 (5,7)

3 (1,1)

Trombocytopénia

0

0

14 (5,3)

1 (0,4)

Neutropénia

11 (4,2)

17 (6,6)*

82 (31,3)

45 (17,2)*

Nelaboratórne

Febrilná neutropénia

3 (1,2)

0

12 (4,6)

1 (0,4)

Únava

3 (1,2)

1 (0,4)

15 (5,7)

2 (0,8)

Hnačka

5 (1,9)

0

8 (3,1)

0

Motorická neuropatia

2 (0,8)

0

6 (2,3)

1 (0,4)

Senzorická neuropatia

9 (3,5)

0

14 (5,3)

1 (0,4)

* Neutropénia 4. stupňa trvajúca viac ako 7 dní sa vyskytovala u 12,6 % pacientov v kombinovanom ramene a u 5,0 % pacientov v paklitaxelovom ramene.Používanie v kombinácii pri karcinóme močového mechúraNežiaduce reakcie 3. a 4. stupňa

MVAC verzus gemcitabín plus cisplatina


Počet (%) pacientov

Rameno MVAC (metotrexát, vinblastín, doxorubicín a cisplatina)

(N = 196)

Gemcitabín plus cisplatina

(N = 200)

3. stupeň

4. stupeň

3. stupeň

4. stupeň

Laboratórne

Anémia

30(16)

4(2)

47(24)

7(4)

Trombocytopénia

15(8)

25(13)

57(29)

57(29)

Nelaboratórne

Nevoľnosť a vracanie

37(19)

3(2)

44(22)

0(0)

Hnačka

15(8)

1(1)

6(3)

0(0)

Infekcia

19(10)

10(5)

4(2)

1(1)

Stomatitída

34(18)

8(4)

2(1)

0(0)Používanie v kombinácii pri karcinóme vaječníkov

Nežiaduce reakcie 3. a 4. stupňa

Karboplatina verzus gemcitabín plus karboplatina


Počet (%) pacientov

Karboplatinové rameno

(N=174)

Gemcitabín plus karboplatina

(N=175)

3. stupeň

4. stupeň

3. stupeň

4. stupeň

Laboratórne

Anémia

10(5,7)

4(2,3)

39(22,3)

9(5,1)

Neutropénia

19(10,9)

2(1,1)

73(41,7)

50(28,6)

Trombocytopénia

18(10,3)

2(1,1)

53(30,3)

8(4,6)

Leukopénia

11(6,3)

1(0,6)

84(48,0)

9(5,1)

Nelaboratórne

Hemorágia

0(0.0)

0(0.0)

3(1.8)

(0.0)

Febrilná neutropénia

0(0.0)

0(0.0)

2(1.1)

(0.0)

Infekcia bez neutropénie

0(0)

0(0.0)

(0.0)

1(0.6)

Senzorická neuropatia bola tiež častejšia v kombinovanom ramene ako pri samotnej karboplatine.Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.4.9 PredávkovanieNie je známe žiadne antidotum pri predávkovaní gemcitabínom. Dávky vo výške 5 700 mg/m2sa podávali formou intravenóznej infúzie po dobu 30 minút každé 2 týždne s klinicky prijateľnou toxicitou. V prípade podozrenia na predávkovanie sa má pacient sledovať, kontrolovať krvný obraz a v prípade potreby poskytnúť podpornú liečbu.

 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI5.1 Farmakodynamické vlastnostiFarmakoterapeutická skupina: analógy pyrimidínu, ATC: L01BC05.Cytotoxická aktivita v modeloch bunkových kultúr

Gemcitabín vykazuje významné cytotoxické účinky proti veľkému počtu kultivovaných myších a ľudských nádorových buniek. Jeho účinok je fázovo špecifický, gemcitabín primárne zabíja bunky, v ktorých prebieha syntéza DNA (S-fáza) a za určitých okolností blokuje progresiu buniek z G1 do S fázy. In vitroje cytotoxický účinok gemcitabínu závislý od koncentrácie aj času.Protinádorová aktivita na predklinických modeloch

Na zvieracích modeloch nádorov je protinádorová aktivita gemcitabínu závislá na frekvencii podávania. Keď sa gemcitabín podáva denne, pozoruje sa vysoká mortalita zvierat, ale minimálna protinádorová aktivita. Ak sa však gemcitabín podáva každý tretí alebo štvrtý deň, je možné ho podávať v neletálnych dávkach s významnou protinádorovou aktivitou proti širokému spektru myších nádorov.Mechanizmus účinku

Bunkový metabolizmus a mechanizmus účinku: Gemcitabín (dFdC), ktorý je antimetabolitom pyrimidínu, sa intracelulárne metabolizuje pomocou nukleozidkinázy na aktívny nukleoziddifosfát (dFdCDP) - a nukleozidtrifosfát (dFdCTP). Cytotoxický účinok gemcitabínu spočíva v inhibícii syntézy DNA dvomi mechanizmami účinku prostredníctvom dFdCDP a dFdCTP. Pri prvom dFdCDP inhibuje ribonukleotid reduktázu, ktorá jediná zodpovedá za katalýzu reakcií generujúcich deoxynukleozidtrifosfáty (dCTP) na syntézu DNA. Inhibícia tohto enzýmu pomocou dFdCDP všeobecne znižuje koncentráciu deoxynukleozidov, a predovšetkým koncentrácie dCTP. Pri druhom dFdCTP súťaží s dCTP o zaradenie do reťazca DNA (autopotenciácia).Rovnako môže byť malé množstvo gemcitabínu zaradené do RNA. Takýmto spôsobom znížená intracelulárna koncentrácia dCTP potencuje zaradenie dFdCTP do DNA. DNA polymeráza epsilon nie je schopná odstraňovať gemcitabín a opraviť vytvárané reťazce DNA. Po zaradení gemcitabínu do DNA sa do vytváraného reťazca pridá ďalší nukleotid. Po tomto pridaní dôjde v podstate k úplnej inhibícii ďalšej syntézy DNA (skryté ukončenie reťazca). Po zaradení do DNA sa zdá, že gemcitabín indukuje programovú bunkovú smrť známu ako apoptóza.Klinické údaje

Karcinóm močového mechúra

Randomizovaná štúdia fázy III so 405 pacientmi s pokročilým alebo metastázujúcim karcinómom močového mechúra z prechodného epitelunepreukázala žiadny rozdiel medzi oboma liečebnými ramenami, gemcitabín/cisplatina oproti metotrexát/vinblastín/adriamycín/cisplatina (MVAC) v zmysle mediánu prežitia (12,8 a 14,8 mesiaca, p = 0,547), času do progresie ochorenia (7,4 a 7,6 mesiaca, p = 0,842) a početnosti odpovedí (49,4 % a 45,7 %, p = 0,512). Kombinácia gemcitabínu s cisplatinou mala však lepší profil toxicity ako MVAC.Karcinóm pankreasu

V randomizovanej štúdii fázy III so 126 pacientmi s pokročilým alebo metastázujúcim karcinómom pankreasu preukázal gemcitabín štatisticky významne vyššiu početnosť odpovedí v zmysle klinického zlepšenia ako 5-fluorouracil (23,8 % a 4,8 %, p = 0,0022). Taktiež bolo pozorované štatisticky významné predĺženie času do progresie z 0,9 na 2,3 mesiaca (log-rank p < 0,0002) a štatisticky významné predĺženie mediánu prežitia zo 4,4 na 5,7 mesiaca (log-rank p < 0,0024) u pacientov liečených gemcitabínom v porovnaní s pacientmi liečenými 5-fluoruracilom.Nemalobunkový karcinóm pľúc

V randomizovanej štúdii fázy III s 522 pacientmi s lokálne pokročilým alebo metastázujúcim nemalobunkovým karcinómom pľúc, u ktorých nebola možná operácia, preukázal gemcitabín v kombinácii s cisplatinou štatisticky signifikantne vyššiu početnosť odpovedí ako cisplatina samotná (31,0 % a 12,0 %, p < 0,0001). Pozorovalo sa tiež štatisticky významné predĺženie času do progresie z 3,7 na 5,6 mesiaca (log-rank p < 0,0012) a štatisticky významné predĺženie mediánu prežitia zo 7,6 mesiaca na 9,1 mesiaca (log-rank p < 0,004) u pacientov liečených kombináciou gemcitabín/cisplatina v porovnaní s pacientmi liečenými cisplatinou.

V ďalšej randomizovanej štúdii fázy III s 135 pacientmi s nemalobunkovým karcinómom pľúc v štádiu IIIb alebo IV preukázala kombinácia gemcitabínu a cisplatiny štatisticky významne vyššiu početnosť odpovedí ako kombinácia cisplatina a etopozid (40,6 % a 21,2 %, p = 0,025). Pozorovalo sa štatisticky významné predĺženie času do progresie zo 4,3 na 6,9 mesiaca (p = 0,014) u pacientov liečených kombináciou gemcitabín/cisplatina v porovnaní s pacientmi liečenými kombináciou etopozid/cisplatina.

V oboch štúdiách sa zistilo, že tolerovateľnosť bola podobná v oboch liečebných ramenách.Karcinóm vaječníkov

V randomizovanej štúdii fázy III bolo 356 pacientok s pokročilým epiteliálnym karcinómom vaječníkov s relapsom najmenej 6 mesiacov po ukončení liečby platinou randomizovaných na liečbu gemcitabínom s karboplatinou (GCb) alebo liečbu karboplatinou (Cb). Štatisticky významné predĺženie času do progresie ochorenia 5,8 na 8,6 mesiaca (log-rank p = 0,0038) sa pozorovalou pacientok liečených s GCb v porovnaní s pacientkami liečenými s Cb. Rozdiely v početnosti odpovedí 47,2 % v GCb ramene verzus 30,9 % v Cb ramene (p = 0,0016) a v mediáne prežitia 18 mesiacov (GCb) verzus 17,3 (Cb) (p = 0,73) pre GCb rameno.Karcinóm prsníka

V randomizovanej štúdii fázy III s 529 pacientkami s neoperovateľným, lokálne recidivujúcim alebo metastázujúcim karcinómom prsníka s relapsom po adjuvantnej/neoadjuvantnej chemoterapii preukázal gemcitabín v kombinácii s paklitaxelom štatisticky významné predĺženie času do dokumentovanej progresie ochorenia z 3,98 na 6,14 mesiaca (log-rank p = 0,0002) u pacientok liečených kombináciou gemcitabín/paklitaxel v porovnaní s pacientkami liečenými paklitaxelom. Po 377 úmrtiach bolo celkové prežitie 18,6 mesiacov verzus 15,8 mesiacov (log-rank p = 0,0489, HR 0,82) u pacientok liečených kombináciou gemcitabín/paklitaxel v porovnaní s pacientkami liečenými paklitaxelom a celková početnosť odpovedí bola 41,4 % a 26,2 % (p = 0,0002).5.2 Farmakokinetické vlastnostiFarmakokinetika gemcitabínu sa sledovala v siedmich štúdiách s 353 pacientmi. Vek 121 žien a 232 mužov sa pohyboval v rozmedzí 29 až 79 rokov. Približne 45 % z týchto pacientov trpelo nemalobunkovým karcinómom pľúc a 35 % karcinómom pankreasu. Pre dávky v rozmedzí 500 až 2 592 mg/m2, ktoré boli podávané infúziou trvajúcou od 0,4 do 1,2 hodiny, sa získali nasledovné farmakokinetické parametre.Maximálne plazmatické koncentrácie (dosiahnuté v priebehu 5 minút po skončení infúzie) boli 3,2 až 45,5 μg/ml. Plazmatické koncentrácie východiskovej látky po podaní dávky 1 000 mg/m2/30 minút sú vyššie ako 5 µg/ml počas približne 30 minút po skončení infúzie a vyššie ako 0,4 µg/ml počas ďalšej hodiny.Distribúcia

Distribučný objem v centrálnom kompartmente bol 12,4 l/m2u žien a 17,5 l/m2u mužov (interindividuálna variabilita bola 91,9 %). Distribučný objem v periférnom kompartmente bol 47,4 l/m2. Objem v periférnom kompartmente nezávisel na pohlaví.

Väzba na plazmatické proteíny bola považovaná za zanedbateľnú.

Polčas: Pohybuje sa od 42 do 94 minút, v závislosti na veku a pohlaví. Pri odporúčanom dávkovacom režime sa gemcitabín takmer úplne eliminuje v priebehu 5 až 11 hodín od začiatku infúzie. Pri podávaní raz týždenne sa gemcitabín nekumuluje.Metabolizmus

Gemcitabín sa rýchle metabolizuje cytidíndeaminázou v pečeni, obličkách, krvi a iných tkanivách. V rámci intracelulárneho metabolizmu vytvára gemcitabín monofosfáty, difosfáty a trifosfáty (dFdCMP, dFdCDP a dFdCTP), z ktorých difosfáty a trifosfáty sa považujú za aktívne. Tieto intracelulárne metabolity sa v plazme ani v moči nenašli. Primárny metabolit 2’-deoxy-2’, 2’-difluorouridín (dFdU) nie je aktívny a nachádza sa v plazme a v moči.Vylučovanie

Systémový klírens sa pohyboval sa od 29,2 l/hod/m2do 92,2 l/hod/m2, v závislosti na pohlaví a veku (interindividuálna variabilita bola 52,2 %). Klírens u žien bol asi o 25 % nižší ako hodnoty u mužov. Ukazuje sa pokles klírensu s vekom u mužov aj žien, stále však zostáva rýchly. Pri odporúčanej dávke gemcitabínu 1 000 mg/m2, podanej vo forme 30-minútovej infúzie, nižšie hodnoty klírensu u žien ani u mužov si nemusia vyžadovať zníženie dávky gemcitabínu.

Eliminácia močom: Menej ako 10 % sa vylúči v nezmenenej forme.

Renálny klírens bol 2 až 7 l/hod/m2.V priebehu týždňa po podaní sa vylúči 92 až 98 % dávky podaného gemcitabínu, 99 % močom, prevažne vo forme dFdU a 1 % dávky sa vylučuje stolicou.Kinetika dFdCTP

Tento metabolit sa môže nachádzať v mononukleárnych bunkách v periférnej krvi a nižšie uvedené informácie sa týkajú týchto buniek. Intracelulárne koncentrácie sa zvyšujú proporcionálne s dávkami gemcitabínu 35-350 mg/m2/30 minút, čoho výsledkom sú koncentrácie v rovnovážnom stave 0,4-5 μg/ml. Pri plazmatických koncentráciách gemcitabínu vyšších ako 5 μg/ml sa hladiny dFdCTP nezvyšujú, čo naznačuje saturáciu v týchto bunkách.

Polčas terminálnej eliminácie: 0,7-12 hodín.Kinetika dFdU

Maximálne plazmatické koncentrácie (3-15 minút po skončení 30-minútovej infúzie dávky 1 000 mg/m2): 28-52 μg/ml.

Najnižšia koncentrácia po podávaní raz týždenne: 0,07-1,12 μg/ml, bez zjavnej kumulácie.

Trojfázový graf plazmatickej koncentrácie a času, stredný polčas terminálnej fázy - 65 hodín (rozmedzie 33-84 hodín).

Tvorba dFdU z východiskovej látky: 91 % - 98 %.

Stredný distribučný objem v centrálnom kompartmente: 18 l/m2(rozmedzie 11-22 l/m2).

Stredný distribučný objem v rovnovážnom stave (Vss): 150 l/m2(rozmedzie 96-228 l/m2).

Distribúcia v tkanivách: rozsiahla.

Stredný zjavný klírens: 2,5 l/h/m2(rozmedzie 1-4 l/h/m2)

Vylučovanie močom: úplné.Kombinovaná liečba gemcitabínom a paklitaxelom

Kombinovaná liečba neovplyvňovala farmakokinetiku gemcitabínu ani paklitaxelu.Kombinovaná liečba gemcitabínom a karboplatinou

Pri podávaní kombinácie s karboplatinou nebola farmakokinetika gemcitabínu ovplyvnená.Porucha funkcie obličiek

 1. Mierna až stredne závažná obličková nedostatočnosť (GFR od 30 ml/min do 80 ml/min) nemala žiadny trvalý, významný vplyv na farmakokinetiku gemcitabínu.5.3 Predklinické údaje o bezpečnostiV štúdiách toxicity po opakovanom podaní trvajúcich až do 6 mesiacov u myší a psov bolo hlavným nálezom potlačenie hematopoézy v závislosti na dávkovaní a dávke a ktorá bola reverzibilná.Gemcitabín je mutagénny v in vitro teste na mutagenitu a v in vivo mikronukleus teste kostnej drene. Dlhodobé štúdie na zvieratách na hodnotenie karcinogénneho potenciálu gemcitabínu sa neuskutočnili.V štúdiách na hodnotenie fertility spôsoboval gemcitabín reverzibilnú hypospermatogenézu u myších samcov. Vplyv na fertility samíc sa nepozoroval.Zhodnotenie experimentálnych štúdií na zvieratách preukázalo reprodukčnú toxicitu, napr. vrodené chyby a iné účinky na vývoj embrya alebo plodu, priebeh gravidity alebo peri- a postnatálny vývoj.

 1. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE6.1 Zoznam pomocných látokGemzar 200 mg obsahuje:

manitol (E421)

octan sodný (E262)

kyselinu chlorovodíkovú (E507) (na úpravu pH)

hydroxid sodný (E524) (na úpravu pH)Gemzar 1 g obsahuje:

manitol (E421)

octan sodný (E262)

kyselinu chlorovodíkovú (E507) (na úpravu pH)

hydroxid sodný (E524) (na úpravu pH)6.2 InkompatibilityTento liek sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 6.6.6.3 Čas použiteľnostiNeotvorené injekčné liekovky:3 rokyRekonštituovaný roztok:

Chemická a fyzikálna stabilita pri používaní sa stanovila na 24 hodín pri 30 C. Z mikrobiologického hľadiska sa liek má použiť ihneď. Ak sa nepoužije ihneď, za čas použiteľnosti a podmienky pred použitím je zodpovedný používateľ a nemali by byť za normálnych okolností dlhšie ako 24 hodín pri izbovej teplote, pokiaľ sa príprava (a ďalšie riedenie, ak je to relevantné) nevykoná za kontrolovaných a validovaných aseptických podmienok.Roztoky rekonštituovaného gemcitabínu sa nemajú uchovávať v chladničke, pretože sa môžu tvoriť kryštály.6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanieNeotvorená injekčná liekovka: uchovávajte pri teplote do 30 ˚CPodmienky na uchovávanie rekonštituovaného lieku, pozri časť 6.3.6.5 Druh obalu a obsah baleniaInjekčné liekovky z flintového skla typu I, s gumovou zátkou a zapečatené hliníkovou plombou spolu s polypropylénovým krytom.Každé balenie obsahuje 1 injekčnú liekovku.6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekomZaobchádzanie

Pri príprave a likvidácii infúzneho roztoku sa musí postupovať podľa obvyklých bezpečnostných pokynov pre cytotoxické látky. S infúznym roztokom sa má manipulovať v bezpečnostnom boxe a používať pri tom ochranné plášte a rukavice. Ak nie je k dispozícii bezpečnostný box, vybavenie má obsahovať tiež masku a ochranné okuliare.

Ak sa roztok dostane do kontaktu s očami, môže dôjsť k závažnému podráždeniu. Oči treba ihneď a dôkladne vypláchnuť vodou. Ak podráždenie pretrváva, poraďte sa s lekárom. Ak sa roztok vyleje na kožu, dôkladne umyte kožu vodou.Pokyny na prípravu (a ďalšie riedenie, ak je potrebné)

Jediným schváleným rozpúšťadlom na prípravu sterilného gemcitabínového prášku je 9 mg/ml (0,9%) injekčný roztok chloridu sodného (bez konzervačných látok). S ohľadom na rozpustnosť je maximálna koncentrácia gemcitabínu po príprave 40 mg/ml. Pri príprave v koncentráciách vyšších ako 40 mg/ml môže dôjsť k neúplnému rozpusteniu a tomu sa treba vyhýbať. 1. Použite aseptickú techniku počas prípravy a následného riedenia gemcitabínu na podanie intravenóznej infúzie. 1. Na prípravu pridajte 5 ml sterilného injekčného roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9%), bez konzervačných látok, do 200 mg injekčnej liekovky alebo 25 ml sterilného injekčného roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9%), bez konzervačných látok, do 1 000 mg injekčnej liekovky. Celkový objem po príprave je 5,26 ml (200 mg injekčná liekovka) alebo 26,3 ml(1 000 mg injekčná liekovka). Takto sa získa koncentrácia gemcitabínu 38 mg/ml, ktorá zohľadňuje aj objem lyofilizovaného prášku. Zatraste, aby sa prášok rozpustil. Roztok sa môže ďalej riediť sterilným injekčným roztokom chloridu sodného 9 mg/ml (0,9%), bez konzervačných látok. Rekonštituovaný roztok je číry, bezfarebný až svetložltý. 1. Parenterálne lieky sa majú pred podaním vizuálne skontrolovať, či sa v nich nevyskytujú častice alebo či nedošlo ku zmene farby. Ak sa objavia častice, liek nepoužívajte.Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami.

 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCIIEli Lilly ČR s.r.o., Praha, Česká republika

 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLOGemzar 200 mg 44 / 0671 / 96 – S

Gemzar 1 g 44 / 0845 / 10-S

 1. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE22.08.1996 / 14.03.2011

 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTUJúl 2014

GEMZAR 200 mg