+ ipil.sk

GENOTROPIN 5,3 mgPríbalový leták


Písomná informácia pre používateľa


GENOTROPIN 5,3 mg

GENOTROPIN 12 mg

somatropín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Genotropin a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Genotropin

3. Ako používať Genotropin

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Genotropin

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Genotropin a na čo sa používa

Genotropinje rekombinantný ľudský rastový hormón (tiež nazývaný somatropín). Má rovnakú štruktúru ako prirodzený ľudský rastový hormón, ktorý je potrebný pre rast kostí a svalov. Podporuje metabolizmus tukov a svalovej hmoty. Rekombinantný znamená, že nie je vyrobený z ľudského ani zo živočíšneho tkaniva.


U detí sa Genotropin používa na liečbu nasledovných rastových porúch:

 • ak nedostatočne rastiete a máte nedostatok vlastného rastového hormónu.

 • ak máte Turnerov syndróm. Turnerov syndróm je ochorenie s poruchou v chromozómoch u dievčat, ktoré môže ovplyvniť rast - váš lekár vás bude informovať, ak trpíte týmto ochorením.

 • ak máte chronickú nedostatočnosť obličiek. Keďže obličky strácajú svoju schopnosť fungovať správne, môže to ovplyvniť rast.

 • ak máte Praderov-Williho syndróm (poruchu chromozómov). Rastový hormón vám pomôže dosiahnuť vyšší vzrast, ak ešte rastiete a upraví stavbu vášho tela. Zníži sa množstvo vášho telesného tuku a zvýši sa množstvo svalovej hmoty.

 • ak sa narodili malé alebo s príliš nízkou pôrodnou hmotnosťou. Rastový hormón vám pomôže dosiahnuť vyšší vzrast, ak nemôžete dohnať prípadne udržať normálny vzrast do veku 4 rokov alebo neskôr.


U dospelých sa Genotropin používa na liečbu osôb so zjavným nedostatkom rastového hormónu. Tento stav môže vzniknúť v dospelosti alebo v detstve a pokračovať v dospelosti.

Ak ste boli liečení Genotropinomkvôli nedostatku rastového hormónu v detstve, lekár znovu vyšetrí váš stav rastového hormónu po ukončení rastu. Po potvrdení závažného nedostatku rastového hormónu vám váš lekár navrhne pokračovať v liečbe Genotropinom.


Tento liek vám môže podávať len lekár so skúsenosťami v liečbe rastovým hormónom, ktorý potvrdil vašu diagnózu.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Genotropin


Nepoužívajte Genotropin

 • ak ste alergický na somatropín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • ak máte aktívny nádor (rakovinu). Nádory nesmú byť aktívne a pred začatím použitia Genotropinu sa musí ukončiť protinádorová liečba.

 • ak ste veľmi chorý (napríklad máte komplikácie po operácii na otvorenom srdci, operácii brucha, akútne respiračné zlyhanie, úrazovú traumu alebo podobné stavy). Ak sa chystáte na závažnejšiu operáciu alebo ste ju podstúpili alebo budete z nejakého dôvodu hospitalizovaný, povedzte svojmu lekárovi a upozornite ostatných lekárov, ktorých navštívite, že používate rastový hormón.

 • Genotropin vám bol predpísaný na stimuláciu rastu, vy ste už však prestali rásť (máte uzatvorené epifyzálne rastové štrbiny).


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Genotropin, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.


 • ak ste vystavený riziku rozvoja cukrovky, váš lekár vám bude musieť sledovať hladinu cukru vo vašej krvi počas liečby Genotropinom.

 • ak máte cukrovku, počas liečby Genotropinom si máte starostlivo sledovať hladinu cukru v krvi a porozprávať sa o výsledkoch s vaším lekárom, aby mohol určiť, či je potrebné zmeniť dávku vašich liekov na liečbu cukrovky.

 • po začatí liečby Genotropinom môžu niektorí pacienti potrebovať substitučnú liečbu tyroidnými hormónmi.

 • ak dostávate liečbu tyroidnými hormónmi, môže byť potrebné upraviť vašu dávku tyroidných hormónov.

 • ak užívate rastový hormón na stimuláciu rastu a krívate alebo začínate krívať počas liečby rastovým hormónom z dôvodu bolesti v bedrách, informujte svojho lekára.

 • ak máte zvýšený vnútrolebečný tlak (s príznakmi ako je silná bolesť hlavy, poruchy videnia alebo vracanie), mali by ste o tom informovať svojho lekára.

 • ak váš lekár potvrdí, že sa u vás vyvinul zápal svalov v blízkosti miesta injekcie z dôvodu konzervačnej látky metakrezolu, mali by ste používať Genotropin bez metakrezolu.

 • ak dostávate Genotropin kvôli nedostatku rastového hormónu po nádore (rakovine), mali by ste byť pravidelne vyšetrovaný kvôli možnému opätovnému výskytu nádoru alebo akémukoľvek inému nádorovému ochoreniu.

 • ak sa u vás zhoršuje bolesť brucha, mali by ste o tom informovať svojho lekára.

 • Skúsenosti u pacientov vo veku nad 80 rokov sú obmedzené. Staršie osoby môžu byť citlivejšie na pôsobenie Genotropinu a preto aj náchylnejšie na rozvoj vedľajších účinkov.


Deti s chronickou nedostatočnosťou obličiek:

 • váš lekár vám má pred začiatkom liečby Genotropinom vyšetriť funkciu vašich obličiek a rýchlosť rastu. Liečba vášho ochorenia obličiek má pokračovať. Liečba Genotropinom sa má ukončiť v prípade transplantácie obličiek.


Deti s Praderovým‑Williho syndrómom:

 • váš lekár vám predpíše stravovacie obmedzenia, ktoré máte dodržiavať na kontrolu vašej hmotnosti

 • váš lekár u vás pred začatím liečby Genotropinom vyšetrí, či nemáte príznaky zúženia horných dýchacích ciest, spánkového apnoe (keď je vaše dýchanie prerušované počas spánku) alebo infekcie dýchacích ciest

 • počas liečby vás bude možno lekár musieť vyšetriť, ak sa u vás prejavia príznaky zúženia horných dýchacích ciest (vrátane začatia chrápania alebo zhoršenia chrápania) a možno bude potrebné prerušiť vašu liečbu Genotropinom

 • počas liečby vás váš lekár prezrie, či nemáte prejavy skoliózy, typu deformity chrbtice

 • ak sa u vás vyvinie infekcia pľúc počas liečby, oznámte svojmu lekárovi, aby mohol infekciu liečiť.


Deti, ktoré sa narodili malé alebo s príliš nízkou pôrodnou hmotnosťou:

 • ak ste sa narodili ako malé dieťa alebo dieťa s príliš nízkou pôrodnou hmotnosťou a ste vo veku od 9 do 12 rokov, spýtajte sa svojho lekára na špecifické informácie týkajúce sa puberty a liečby týmto liekom

 • váš lekár vám skontroluje hladinu vášho cukru v krvi a hladiny inzulínu pred začiatkom liečby a raz ročne počas liečby

 • liečba má pokračovať až do skončenia rastu.


Iné lieky a Genotropin

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Informujte svojho lekára, ak používate:

 • lieky na liečbu cukrovky,

 • hormóny štítnej žľazy,

 • syntetické hormóny kôry nadobličiek (kortikosteroidy),

 • pohlavné hormóny (napríklad estrogény),

 • cyklosporín (liek, ktorý oslabuje imunitný systém po transplantácii),

 • lieky na kontrolu epilepsie (antikonvulzíva).

Váš lekár bude možno musieť upraviť dávku týchto liekov alebo dávku Genotropinu.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Nepoužívajte Genotropin, ak ste tehotná, alebo si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť.


Ak dojčíte, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom, predtým ako začnete užívať tento liek.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Genotropin nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


Genotropin obsahuje sodík


Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v dávke, t.j. je v podstate bez sodíka.


3. Ako používať Genotropin


Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnej sestry.


Odporúčaná dávka závisí od vašej veľkosti, ochorenia, na ktoré sa liečite, a od toho, ako funguje váš rastový hormón. Každý je iný. Váš lekár vám predpíše dávku Genotropinu v miligramoch (mg) individuálne vypočítanú buď na základe telesnej hmotnosti v kilogramoch (kg) alebo na základe plochy povrchu tela vypočítanej z vašej výšky a hmotnosti v metroch štvorcových (m2), rovnako ako aj schému liečby. Dávkovanie ani schému liečby nemeňte bez konzultácie so svojím lekárom.


Deti s nedostatkom rastového hormónu:

0,025 ‑ 0,035 mg/kg telesnej hmotnosti/deň alebo 0,7 ‑ 1,0 mg/m2plochy povrchu tela za deň. Môžu sa použiť aj vyššie dávky. Ak nedostatokrastového hormónu pretrváva v priebehu dospievania, liečba Genotropinom má pokračovať až do skončenia telesného vývoja.


Deti s Turnerovým syndrómom:

0,045 ‑ 0,050 mg/kg telesnej hmotnosti/deň alebo 1,4 mg/m2plochy povrchu tela za deň.


Deti s chronickou nedostatočnosťou obličiek:

0,045 ‑ 0,050 mg/kg telesnej hmotnosti/deň alebo 1,4 mg/m2plochy povrchu tela za deň. Ak je rastová rýchlosť príliš nízka, môžu byť potrebné vyššie dávky. Po 6 mesiacoch liečby môže byť potrebná úprava dávky.


Deti s Praderovým-Williho syndrómom:

0,035 mg/kg telesnej hmotnosti denne alebo 1,0 mg/m2plochy povrchu tela za deň. Denná dávka 2,7 mg sa nemá prekročiť. Liečba sa nemá použiť u detí s takmer ukončeným rastom po puberte.


Deti, ktoré sa narodili menšie alebo s nižšou pôrodnou hmotnosťou ako sa očakávalo a s poruchou rastu:

0,035 mg/kg telesnej hmotnosti/deň alebo 1,0 mg/m2plochy povrchu tela za deň. Je dôležité pokračovať v liečbe až do dosiahnutia finálnej výšky. Liečba sa má prerušiť po prvom roku liečby, ak nereagujete alebo ste dosiahli svoju finálnu výšku a prestali ste rásť.


Dospelí s nedostatkom rastového hormónu:

Ak pokračujete v liečbe Genotropinom po liečbe v detstve, začnite dávkou 0,2 - 0,5 mg za deň.

Toto dávkovanie sa má postupne zvyšovať alebo znižovať podľa výsledkov krvných vyšetrení rovnako ako podľa klinickej odpovede a vedľajších účinkov.

Ak u vás nedostatok rastového hormónu začal v dospelosti, začnite dávkou 0,15 - 0,3 mg za deň. Toto dávkovanie sa má postupne zvyšovať podľa výsledkov krvných vyšetrení rovnako ako podľa klinickej odpovede a vedľajších účinkov. Denná udržiavacia dávka zriedka presiahne 1,0 mg za deň. U žien môže byť potreba vyšších dávok ako u mužov. Dávka sa musí kontrolovať každých 6 mesiacov. Jedinci vo veku nad 60 rokov majú začať dávkou 0,1‑ 0,2 mg na deň, ktorá sa môže pomaly zvyšovať podľa individuálnych požiadaviek. Má sa použiť minimálna účinná dávka. Udržiavacia dávka zriedkavo prekračuje 0,5 mg na deň. Dodržujte pokyny predpísané vaším lekárom.


Injekčné podanie Genotropinu

Genotropin je určený na subkutánne (podkožné) použitie. To znamená, že sa aplikuje krátkym vpichom ihly do tukového tkaniva tesne pod kožu. Váš lekár vám už ukázal, ako používať Genotropin. Vždy aplikujte Genotropin presne podľa pokynov vášho lekára. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Pokyny na použitie naplnených pier GoQuick sú uvedené v škatuľke s naplneným perom.

Pokyny na použitie dvojkomorových náplní určených do dávkovacieho injekčného systému GENOTROPIN Pen sú uvedené s príslušnou zdravotníckou pomôckou.

Pozorne si prečítajte pokyny pred použitím lieku.


Pred miešaním sa musí na pero GoQuickalebo dávkovací injekčný systém nasadiť ihla. Pri každom podaní použite vždy novú ihlu. Ihly sa nesmú použiť znovu.


 • Príprava injekcie:

Rastový hormón vyberte z chladničky pol hodinu pred podaním injekcie. Tým sa pomaly zohreje a podanie injekcie bude príjemnejšie.


V pere GoQuick je dvojkomorová náplň, ktorá obsahuje rastový hormón aj rozpúšťadlo. Rastový hormón a rozpúšťadlo sa zmiešajú pootočením obalu náplne (pozri návod na použitie). Samostatná pomôcka nie je potrebná.


Genotropin v dvojkomorových náplniach obsahuje rastový hormón aj rozpúšťadlo a je určený do dávkovacieho injekčného systému GENOTROPINPen. Rastový hormón a rozpúšťadlo v dvojkomorovej náplni sa môžu spolu zmiešať otčením GENOTROPINPen.


V obidvoch prípadoch (naplnené pero GoQuicka dvojkomorové náplne) prášok rozpusťte jemným nakláňaním pera dopredu a dozadu 5 až 10-krát, pokiaľ sa prášok nerozpustí.


Pri miešaní rastového hormónu roztok nepretrepávajte. Jemne ho premiešajte. Pretrepávanie roztoku rastového hormónu by mohlo spôsobiť vytvorenie peny a poškodenie liečiva. Roztok skontrolujte a ak je zakalený alebo obsahuje častice, neaplikujte ho.


 • Aplikácia injekcie:

Nezabudnite si pred podaním rastového hormónu umyť ruky a očistiť pokožku.


Injekciu rastového hormónu si podávajte každý deň približne v rovnakom čase. Doba pred spaním je najvhodnejšia, pretože sa ľahko pamätá a je tiež prirodzenejšie mať vyššiu hladinu rastového hormónu v organizme v noci.


Väčšina ľudí si podáva injekciu do stehna alebo do svaloviny zadku. Podávajte si injekciu na miesto, ktoré vám ukázal váš lekár. Tukové tkanivo v mieste injekcie sa môže zmenšiť. Zakaždým podajte injekciu na trocha iné miesto, aby ste tomu zabránili. To poskytne koži a podkožnému tkanivu dostatok času na zahojenie medzi jednotlivými injekciami.


Ihneď po podaní injekcie nezabudnite vložiť váš rastový hormón naspäť do chladničky.


Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár, lekárnik alebo vaša zdravotná sestra. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnej sestry.


Ak použijete viac Genotropinu, ako máte

Ak ste si podali oveľa viac, ako ste mali, povedzte to čo najskôr svojmu lekárovi. Hladina cukru v krvi by mohla poklesnúť príliš nízko a neskôr sa príliš zvýšiť. Môžete mať príznaky chvenia, byť smädný, ospalý alebo “nesvoj“ alebo môžete omdlieť.


Ak zabudnete použiť Genotropin

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Najlepšie je podávať si rastový hormón pravidelne. Ak si zabudnete podať dávku, na nasledujúci deň si podajte injekciu vo zvyčajnom čase. Zapamätajte si všetky vynechané injekcie a povedzte to svojmu lekárovi pri najbližšej kontrole.


Ak prestanete používať Genotropin

Pred ukončením používania Genotropinu sa poraďte so svojím lekárom.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnej sestry.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Časté vedľajšie účinky (vyskytujú sa pravdepodobne u menej ako 1 z 10 pacientov) sú:

Tvorba protilátok proti aplikovanému rastovému hormónu, zdá sa však, že neblokujú účinok rastového hormónu.


U detí:

 • prechodné sčervenanie, svrbenie alebo bolesť v mieste injekcie.


U dospelých:

 • znecitlivenie/brnenie,

 • stuhnutosť rúk a nôh, bolesť kĺbov, bolesť svalov,

 • retencia vody (čo sa prejavuje opuchnutými prstami alebo členkami). Tieto príznaky sa môžu pozorovať krátko po začatí liečby, ustúpia však spontánne alebo po znížení dávkovania.

Tieto časté vedľajšie účinky u dospelých sa môžu objaviť v priebehu prvých mesiacov liečby a môžu ustúpiť spontánne alebo po znížení dávky.


Menej časté vedľajšie účinky (vyskytujú sa pravdepodobne u menej ako 1 zo 100 pacientov) sú:

U detí:

 • znecitlivenie/brnenie,

 • stuhnutosť rúk a nôh, bolesť kĺbov, bolesť svalov,

 • retencia vody (čo sa prejavuje opuchnutými prstami alebo členkami krátko po začatí liečby).


U dospelých:

 • pocit bolesti alebo pálenia v rukách alebo zápästí (známe ako syndróm karpálneho tunela).


Zriedkavé vedľajšie účinky (vyskytujú sa pravdepodobne u menej ako 1 z 1 000 pacientov) sú:

 • diabetes mellitus typu 2

 • zvýšený vnútrolebečný tlak (čo môže spôsobiť príznaky ako je bolesť hlavy, poruchy videnia alebo vracanie).


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (vyskytujú sa pravdepodobne u menej ako 1 z 10 000 pacientov) sú:

 • leukémia.


Koža v oblasti aplikácie injekcie sa môže zostať hrboľatá, nedochádza k tomu v prípade, že zakaždým injekciu aplikujete na iné miesto.


Veľmi zriedkavým vedľajším účinkom, ktorý sa môže vyskytnúť z dôvodu prítomnosti metakrezolu, je zápal svalov v blízkosti miesta injekcie. Ak lekár potvrdí, že k tomu došlo, používajte Genotropin bez metakrezolu.


U pacientov s Praderovým-Williho syndrómom sa zaznamenali zriedkavé prípady náhleho úmrtia. Medzi týmito prípadmi a liečbou Genotropinom sa však nezistila žiadna spojitosť.


Má sa zvážiť pankreatitída u detí liečených somatropínom, u ktorých sa rozvíja bolesť brucha.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvomnárodného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Genotropin


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte Genotropin po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na vnútornom a vonkajšom obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Pred riedením lieku

Uchovávajte v chladničke (2 °C – 8 oC). Dvojkomorové náplne uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


Pred otvorením môžete liek uchovávať pri teplote do 25 °C (mimo chladničky) najviac počas 1 mesiaca, potom sa musí liek zlikvidovať.


Po riedení lieku

Uchovávajte v chladničke (2 °C – 8 oC) najviac počas 4 týždňov. Neuchovávajte v mrazničke.Naplnené pero GoQuickalebo dvojkomorové náplne uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


Nepoužívajte tento liek, pokiaľ spozorujete častice alebo zistíte, že roztok nie je číry.


Neuchovávajte Genotropin v mrazničke ani ho nevystavuje mrazu. Ak zmrzol, nepoužívajte ho.


Nikdy nelikvidujte ihly s bežným odpadom. Ak skončíte aplikáciu, ihlu musíte starostlivo zlikvidovať, aby ju nikto iný nemohol použiť ani sa ňou pichnúť. V nemocnici dostanete špeciálnu nádobu na odpad.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Genotropinobsahuje


 • Liečivo je somatropín*.

 • Každá náplň obsahuje 5,3 mg alebo 12 mg somatropínu.

 • Po zmiešaní je koncentrácia somatropínu 5,3 mg alebo 12 mg na mililiter.

 • Ďalšie zložky v prášku sú: glycín (E640), manitol (E421), bezvodý dihydrogénfosforečnan sodný (E339), bezvodý hydrogénfosforečnan disodný (E339).

 • Ďalšie zložky rozpúšťadla sú: voda na injekciu, manitol (E421) a metakrezol.


*produkovaný bunkami Escherichia coli vyrobený rekombinantou DNA technológiou


Ako vyzerá Genotropina obsah balenia


Genotropin je prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok, dostupný v dvojkomorových náplniach

obsahujúcich prášok v jednej časti a rozpúšťadlo v druhej (5,3 mg/ml, 12 mg/ml). Náplne sú určené do dávkovacieho injekčného systému GENOTROPIN Pen alebo sú umiestnené v jednorazovom viacdávkovom naplnenom pere GoQuick.


Veľkosť balenia


Genotropin 5,3 mg: 1 alebo 5 náplní, 1 alebo 5 naplnených pier GoQuick


Genotropin 12 mg: 1 alebo 5 náplní, 1 alebo 5 naplnených pier GoQuick


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Prášok je biely a rozpúšťadlo číre.


Genotropinové perá sú farebne odlíšené a musia sa používať s príslušnou dvojkomorovou náplňou na určenie správnej dávky. Genotropinové pero 5,3 mg (modré) sa musí používať s Genotropinovou náplňou 5,3 mg (modrou). Genotropinové pero 12 mg (purpurové) sa musí používať s Genotropinovou náplňou 12 mg (purpurovou).


Pokyny na použitie dvojkomorových náplní určených do dávkovacieho injekčného systému GENOTROPIN Pen sú uvedené s príslušnou zdravotníckou pomôckou. Pokiaľ ste nedostali zdravotnícku pomôcku, požiadajte svojho lekára.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Pfizer Europe MA EEIG

Sandwich, Kent CT13 9NJ

Veľká Británia


Výrobca

Pfizer Manufacturing Belgium N.V.

Rijksweg 12

Puurs B-2870

Belgicko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v máji 2014.GENOTROPIN 5,3 mg v naplnenom pere GoQuick


NÁVOD NA POUŽITIE

Dôležité informácie

Prečítajte si, prosím, celý tento návod predtým, ako začnete používať Genotropin v naplnenom pere GoQuick.

Ak máte akékoľvek otázky o dávkovaní alebo vašej liečbe Genotropinom, zavolajte svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre.


GoQuick

GoQuick je jednorazové, viacdávkové, naplnené injekčné pero obsahujúce 5,3 mg somatropínu. Genotropin v pere sa mieša iba raz, keď začínate používať nové pero. Jednotlivé pero sa môže používaťdo 28 dní po zmiešaní. Nemusíte nikdy vymieňať náplne. Keď sa pero vyprázdni, začnete jednoducho používať nové pero.


Pero má dávkovú pamäť. Dávka sa nastaví raz pre nové pero. Pero potom uvoľňuje rovnakú dávku pre každú injekciu. Pero môžete používať s alebo bez voliteľného krytu ihly.


Predtým než začnete používať GoQuick

 • Dostanete informácie od svojho lekára alebo zdravotnej sestry.

 • Oboznámte sa so svojou dávkou. Oboznámte sa s časťami pera.

 • Uistite sa, že máte pero s modrým injekčným tlačidlom.

 • Umyte si ruky.

White pen cap – Biely kryt pera

Cartridge holder tip – Špička obalu náplne

Cartridge holder – Schránka náplne

Notch – Zárez

Blue logo – Modré logo

Memory window – Okno pamäte

White pointer – Biely jazýček

Black ring – Čierny krúžok

Black rod – Čierny valec

Blue injection button – Modré injekčné tlačidlo

Grey dial – Sivý číselník

MoryDudDGKbT2BGNl0b6sWl22Tgpcea+PjuRn8fEWd5PejF6yhArLly2Ty6+JjdE3fPMv0mr166Sjx7cZjh09Jpf8IPpD+pJo3+ZevxdKW45prs7bvx5y+PBh7r0OxoewBgBQAMLaoOgyXz4rbIKrjeY/5fdtV07tWYZbGFauXqV/PptrbfqH3ak+bjIKINfpXgkLq+yzywMHDXoh+HmhtcZQzZfXY76DvFqTlZtvhvnuWDuSkn5PAwICLC5v8rQ6txvQAbE2AIBJhw1u/TDpI2/+D0GrtbhO/V7T8Zkydap+oBJz9qwnLS3t6pUr1pqnwGgQ1uB+FNA8icHOHTtsZxA40N6kpDfGjcPgqKpAWIMhcLv262PHmvRzAGfgkVVycnKsXRaAASGsAQAUgLAGQ+CLcfNhT8AZ+NoFR1stCGsAAAUgrAEAFICwBgBQAMIaAEABCGsAAAUgrAEAFICwBgBQAMIaAEABCGsAAAUgrAEAFICwBgBQAMIaAEABCGsAAAUgrAEAFICwBgBQAMIaAEABCGsAAAUgrAEAFICwBgBQAMIaANymtLQ0OzubCgX5+fTaoGFDem3dunW9evXcvGXGg7AGAFcrKSmh18R/JC6Nju7VO4TKgYGBtWrVOp+XR+XVK1e28PcfNXo0lVu2bOnWLTUQhDUAuFR6evrUyZOpEBgUlPLVQfM4HjZ8eE5OzsoVK4QW4vS/bthK40FYAwAoAGENAK5DVeaB/fpPDw+n8vgJ460tRtXttTExVFgXu27P7t39+vd33SYaFcIaAFxnbmQkJbWNmDZBS0bOnt22XTvh8e3XCGsAcIUTJ05wwf6kZu9Mm/bp+vVUmDFzpuM3Sx0IawAABSCsAcAV9iUn0+vbU6ZU9hfr1atXUFAgtE7ZXl5eDt8wVSCsAcAVtiVsEVqbRhV+t337J+n1l19+8eRma4Q1ADgdPwUjtGpyFX69ceNG9HrhwgWENQAAGBrCGgCcrri4mB8rrxruurf7iy9efPFFx22UYhDWAOB0Fy5cqFu3bpV/vUmTJvSa9v33jtsi9SCsAcDprl650rFjxyr/uuwEUlJS4rED8iGsAQAUgLAGAKfLzMzs+sIL1VxJwNNPFxYWomYNAOAsebm5PD51dbRq1aogP79Dhw6O2CL1IKwBwOlOnzxVo0aNaq6kbbt2G+LjPXYEPoQ1AIACENYA4Fw5OTn0+thjj1VzPU2aNNmWsGXRe+85YqPUg7AGAOe6e/dux2c7VX89Xl5etJ6LFy8KR0S/chDWAOBcBfn5Lfz9HbIqWk9mZqZAWAMAgDEhrAHAubKzs9u0aeOQVXXs2DE3J5cKHjhICMIaAJzr5s2brVq1csiqfHx9Dx486JBVKQdhDQDOtS1hS/WfiGFNmzY9sD9FeOSsMQhrAAAFIKwBwFnkBDGOUq9evWY+zYVHTvGFsAYAZykuLuaCA4M1MCiIXjN+/BFhDQDgGBcuXKBXrgs7Co+Lffr0aU8bJARhDQCgAIS1QV28ePHGjRtUeOKJJ9y9LQBVdPXKFVHecOEoPr6+9Lpq5UoHrlMJCGtjKS0tpdcVy5efOXMm7fR3VO7VO2TpsmWe1ksJHg78aHiTJk0duM6mTcvW9nPBBU+b4gth7VxUQb57966dC9OS2xMTqdChQwf6xVNpZdODfrp+/cEDBzyteQ4eDnm5ZU8bVmf2RXMyoLOysjp37uzANRscwhoAQAEIawdLTU3dtnUrP2RVBR8sjqbXXTt3ro2N5aaPMWPHzomMRM0aVHT65Cl6fXfWLIevefCwoefz8lCzBnvx0LqZmZn/Skvb88VuKteoWeN8bt64iROo3CU4uH79+hWuhLs35ebkLo2O/lOdOkIbB3L5smU89s2tW7cDAwPT09OF1jzizL0BcCSec4BUf0Ivc/TpOH78+LDhwx2+ZsNCWFca5+aJ4ye+OfI1VxxGvjb67t27Vy5f5gWodvzvf/+bCnfu3LHnm5/79jdv3vzcubNntZXfuHFD1s137tn9cVwclxHW6uLv9e9On67arz/TsaNyIzgXFRVxwRlPr/i1aDEvco7DV2tkCGsAAAUgrO3CQxyk7N//6fr1PxeUtVr06h0yYtSoAQMHUjliZngzn+Y8cVE9b+8Xe/T4/vuyjhxf7Npl/6i7VDfv2bPntq1bqXz16lX5/sEDB9q3f/LSpUuO3idwqenvvCO0NtzBw4ZaXOD4sWNC65EmdI/8BQYFbUvYQoX5ixYqd8l/TXcaO1yzZs1EeUuLhzx3jrCu2IkTJ0YMKfuAURzPiowMCAigclpa2vuLFvECy1au6Nmr1/Rp0/h/69atyxl95Ouv7f8rBfn53uUN3PyJ5fSPi4ldt/4T/lszZs501E6BK506der3v/89FVK+sjoWs34Q0QNffkmvvV56ib7COay5w7JasrOzrX0zVR83CmX8+KNAWAPjpOZzbnZkJJ1/b04ou3lIVaTp4eFhr4YJreNnaWlpYGAgledFzhny6qs849y5s2cpwf/yl79QuVatWnKdPr6+3LFf36X/9OnTffv1k/9LXwDBzz9PhU4BT9esWZPj29OeAnhoHE1NPX60rOIc0qOnPcvz+UYZtC52Hb+j4qzeBQUFPj4+zls/HSX6PDpv/UaDsAYAUIDCYc3NVXwd5DyLFiwQ5d0w3lu0iCo43C1vbWysvpLr5eV169ZtobVlT5k6ld889H//59+yZfPmZe2PTZo0sf3IeF5u7uVLl+p5e/P/PtOxI6+f6u/Xrl7lRszi4mLPqVnTZUTqt9+2bddOqH+dm5eXt3NPWc9Oe/rz0FXarp07ufzLL4X699UadeDA/hS6QHTe+tu0aZO8d6/z1m80qoZ1enr6wH6ue04kYma40BqRU746aC04vjlS1kId2qePXIC+SCip7QyaFv7+ly9fyczIENr9JdlPK+zVMMosHgrnwoULqseW/WivT2uorFwLgAmKrb8NGCB0XY9te668xyc3WDO1htvne/INGjZ03p9o2KgR9531kOZBVcN6e2IiVTmp0LhxI2c/3Xfx4sURw4YJ7UEsa58WqvXweTPm9dcru34evKlOnTpUjTIfn4zOQtpBbpu7c/t2ZVeuLvrqEuWDSyiNe1jbf7f5xo0bdevWFYp/RfG0A/Y8FFZlfM1KCgsLEdYAAGAI6oU110Pp8vCbY0eF1qWJai5OfbiLVs6dMWw0ONIlKhfkt73QrgHtmXyIf7dVq1Z0yc+XvXzRoEc/rdK2K4yuM6iOydcrSuNhF+2vJtMZfvDAAfm/69Z/Qq/jx76u1kRWfDOpSZMmzvsT8mj8cO6cJzzcq15Yy1jkgKZPws8//+zsJ3F79Q6xvYAcB9W7/A6h0K4Bq/ZcQOPGjarwWy6Qk5NjZ+ez6pu/aCF9E1d45A2FcnZD/Abx4I1BOj/btX9iz+7d9q+Hb6syHiLG/Pvb4G5rTXbOviPKp4eKndCrQL2w5m9s+RmmcHR2hxChPedie4GC/HwuVKftjJ9hs+G2AdqsBw8b6uy2VL54otrlb7/9VuGRNxRK6s6BZfcGa9ToXlRUNDsiQmiPOLV6/PHTdo8KkpebO3jIEFFec+SKiGG/v61xzRct9+OOi4lVun3fTuqFNQCAB1I1rGWFywV3ge3sblV93DJug4dc7slr53+lpbV/8kl3bYa/j29lfyW3IF+WqV48ecoUKkybMtXXz69SbdZ5uXkmb/r4+sqrNyXQ9QE/x+tUHnUvR9WwlviS2Xlrzs7OTv3223Nnzzrpr1SKY+eyM7i27dr94Q9/+M9//uOuDdAnr238dR7So6dJh1/Z9Jx//nzk7Nm2V8L/uI0bN6JTrv/f/sZv8hNYwjlDQjtV2ZBVWmMOOIp6YV1TG2SDZ/4W2v1Gp3a8nzp5sqzwvjlxoqzR64ecFtpQHua/y7MK2K/js52484O1tmnlGi6rhp+nKCoqoqrZH//4R3dvTsW4cbmZT/M5kZFvjBsnyrN1Q3w8L/A/v/ud/fMQPvroozwSNK1WDt1FK+RZvVUhBw4ER1EvrAEAPJB6Yc09mcbvT+FmCqqDOOkpKW453ZeScubMGR4itWfPB3qtmfyvuTu3b+v7YFWIKpJcszZy2/S2hC36Z6Cdhy5W/vznP7vgDznKpoSEEcOGWRwFITMjo1LP2aamptLrnt27e/bqxeehctPEmD+L6zweUotXL6z5rKV/nmNaR7d/paU5dZRn+qh07tyZOyHZmFrpxIkTDvlzPIa1OW4Y0Y+z6hZ0YW5/S26V6YfoqrA7o3HQuXH4yBGe9a0gPz87O/vmzZtUPnzo0LUrV6twu1Jo419zG0tJSYnsy6+EJk2aumD8Uu4Q6covBjdSL6zZ5ClTxo+9NwpHXExslddD4VjhPWvZPO3j42Pti0HW7vVDo9HJSjWjCreBn/Li9k2eI4bq17LzAH1K09LSuK5tf7un0rjBl8cGqbCHjNHwo3T6B+pyRo8O6dGTpx2w5xFEi08eFRcXK/T4IunwVIfZERFOrUjRZ40v8pw6tp9xqBrWAAAeRdWwLptGS3sAV/9crzOcOH788TZteeYOqsIXFBQs1GbYsta/Wz+OJS1sz+O2chlZcabqpOwElviPxO4vdufB5/QzPz3EuK3pmyNf00WPtXYhhfCFwsoVZbU/ex7IlD2d9IqKitSqWT/11FN0GnOjkJMG7jhz5gwXnvGMK05Vw5oCbvyE8S74Q0NefbVu3T9zowRlJX3kBmkDE8+KjNRPhisHrKEF6AP522+/UfmnzEyLI0JYbPs+fuwYhbX8oGZlZbVu3ZoKS6OjR40eddWZc48a05jXXz/y9dcPQV9d/rfmB6PteYjj8uUrsleoHLzJqZPPOgN9Qqk6tT0xUTgtrFevXMm1KOXuvlaNqmHtMu/OmjWwX/86depQeeiwYWtjYjh/x499nU6UCRMnCu1ckbXjkuLinj178n2Pl3r3lr1BqHpl+5QKDAqiiqRP+T2ZfcnJ6WfKaiVUtZRjV6lVt6qmFzXu3grH6NU7pHbtP4kHR2iypqal28hqdbJmYa+GdQp4mgpdX3jB4f+U9DE8ffLUgvJJqz0BwhoAQAEI6wrQFdzOPbs/fP99obVZUz33r11foPLauHUp+/f/NaiL0G5G9+vfn6/I8nJzqWbEHc527Npl/9AlZU8b/7esmVtoI9vJvsxUPnXyZEjv3o7fN3CV9u2fXBodTYVz585WahzBgwcPcgftgvx85YZsppOf+2m8v2hRmzZtHNVYwTPvTJsydf6ihR51rYmwrhh9SLb+4x9CO0syMzP/lZZG5aQ9ew7sT6nf4BEqR86atXrlKv9WZecNXZoNGTYs7NXBopKDTPm39M/Lyy3RJkP624ABMqw7dux4+vRpfhQIFNXhqXs5S0ktbyM3aNjQ/Hmuu3fvUi7z/WQ6l+gc4y78FttGjI+/aegEHjFs2KaEBFHt9mU5x16v3iEDBg50yEaqAmFdCY9p9K1v/PjGjRs34mJjDx38it985+3JXODKlAmugJvjmfdC+/Shcs2aNWkxrp5nZ2fTj/xatHDoroBL8b1iUaXnP/npWe6mrajZkZHTp03jy9B16z+pcvs1fW/Njoho07YtlZcuW6bWXO/Vh7AGAFAAwrpaZJNZp06duJa9IT7edtWpgp/u2E6vu7/44pWwML4WLigoKCkufuqppxy20eBy9erVc8Fj+oZFVWCqCHPnRe5GxU8M2NniXFJS8un69UK7aUS/S/V04fwJwwwIYe0wfOYteu89/TDzpaWlsuMd8/b2ttaWTVd5F7WFKaavX7/+mfYA+pkzZ9LPpHvgqQkPEzqB+dHzLsHBsyMiuMrS8dlOoX36dHr2WaE9qaA/yS9evPjzzz8LrQ8rLcxDNfGdfPfsgAEgrJ2Lzj/7b1h37tyZh6h/c9Kk0cNH3JsMNCNjx65dTtxEABeik3xfSgqPwvbFrl3zIufYXp4CnTKax9jx8CoLwhoAQAEIa2PhJpQTJ07EfvLx3Tt3qDxl6lQXzDMJ4DJUQeYOIfRaUlJSWFg2vI/JDJM+vr5Nm5bNc4aTX0JYGxFdKrp7EwBcoZ5GOG38kIcJwhoAQAEIawAABSCsHc/fx9eTO9Wa4xmtcEzM4VSRcCgqhLAGAFAAwhoAQAEIawAABSCsAQAUgLAGAFAAwhoAQAEIawAABSCsAQAUgLAGAFAAwhoAQAEIawAABSCsAQAUgLAGAFAAwhoAQAEIawAABSCsAQAUgLAGAFAAwhoAQAEIawAABSCsAQAUgLAGAFAAwhoAQAEIawAABSCsAQAUgLAGAFAAwhoAQAEIawAABSCsAQAUgLAGAFAAwhoAQAEIawAABSCsAQAUgLB2vNyCfHdvgrHggFiDIyPhUFQIYQ0AoACENQCAAhDWAAAKQFgDACgAYQ0AoACENQCAAhDWAAAKQFgDACgAYX1fSkrKgZQvqZCclOTbwu/l0FAqDxw0qGnTpvavpLi42Nvb21mb6Fr+Pr5rYmOoEBIS4u5tcb+0tLSwAQOpkLhrZ0BAgP5HdKAsvu8Q+pU79Q85VmFh4c4dO/YlJ1M5P+/8c0GBw4YPF444lxQ6CI6FsAYAUADC+p75UVFHU1PfmT6dyhPenHjnzp29SUlU/vvo0R/FxLRu3brCNaSmptLrayNG4sHZhxKdElwInzEjKTnZy8vL2gJO/evO/kPVRxeXQvvgdAkOjl6yhMo1a9Y8m54+acJEKn+wOPqVsLDq/xWDHwRnQFjfC9lN8Rv2HfhSH8p8kUUhvnDBgs0JCW7bPjCYho0axa1bN2XqVHdviEGdOnVKaE0fXx06JN+Un6yP4+IcEtYeCGEtdm7fQa8jRo+yWH0ePGTIy71eysrKEtqXediAgfqKc1paGr3Sm7PmRL6/cBG/6e/jm7hrp9DinhbYGL9BaO3gzwUFUmHY8OEhISH8i8uXLXtn2jR6le87eV+rjhsK18TGnDp5cpO2R74t/OhChLeZdof2ghslEzZv/uex46F9+1J52ozpssWfvhQp4+hHQjvaM8PDuXLKv0vHQWgHxODHgcyZO5dOief/+ldR/o1uztrOCm1/9aeESUtuaWnp4ujoo1oFgvClnkW0JL3SX+F2YV7YCIeuVq1aXEhJSenatSsVeN85o7t17y6XtH2U+HNBP6Uz7Y1x4+QaPBbCGgBAAQjrsgqO0JrSLP6Uq9vnz58XuiqDJBvO+vXvX7t2bSpEzAzfd+DLZs2aCa12ED5jhmwH55UsX7pUrufqlSu0wJChQ6ns5+fn+H1zNNp42h262qAyt0J+nfqt0I4D1YDqe9enMtWRa86dG7u2rBvJsiVLV65exQ1NC6Ki5kZFUbWUytu2bo0If5d+xL/Lx4HKdCiMfxzolKALKa73fbJ+vUnjte2dNT8l6JAK7dQKDg6mAi1Jrx/FlB09OjJcB7eIKuBcoIWvXbvGf1Sux414A+gQcSM1ocusoC5BXKfmvlK2j1JxcTFdrfJHkn5Ke/faiJFUfrJDB3vuHj2sENaOQadgo8aNuSzPJ/o869OHC/TOzu07Br4ySGjtemr1QNJfaNNu0jdTQUGB/OmceWWfOv408g7SZ4w+fnSpK7Qdb9CgAS/Zp29f+jROm3HvGp+Pg7DeqmA0tC9bt2yhAr3+fcwY/Y9s76z5KcFf1XRK8PJUdaDvP9l21Lx5c65MmCgsLOTGKD5u/Lt8ark9rBkdFqrBZGRkUDknO/vjuDg6W6j8+aaNtIUVnhJrYmP4TKPgllUiSm2EtUfj1lU+q8xxazV/urj+Yj+qbHJ7nDnOMqFOPDHzaws9ax3M+SCYH4rr16/LslrHgWrT3M+B8iWoSxf9j2zvrD2nhL5fv7VDKr8jueu3HldO3SglJYVen3jiCdoR/uagV8ru+VFRQqtNf3XokO2j9Mgjj5w6eZIr5s8FBbZs2dK1e2BQCGsAAAUgrO9fsA8eMsT8Imvb1q303c7vm9esb9++bWPNfK/f5AY9XcDqmw48gb4bjHyT6l90jS+sX9MYHF8KjBg9auGCBfr3be+s+SlB54PQasqyQYDekZVr7rNszsfHhwvnMjNko7lBTq2EzZvptVu3biYNRG3btqVX7uhi+ygNDgsbMnSovtvVJutt954DYX3vfgh96t6aOJHv/Pj5+cmHYujc4rs9ovwTsj0xUWj3OuTdIRNZWVl8g3Hc+PELtEs/uU6htVr269dPNnB7Au6dxndWOZKOHT16+PBhI/Qzq6a3Jk0a/GB/Mts7a35K8I1KOiX4PAzt23fZkqUjR48S2rMkfJ/WHKU5N98tjo6mSob+1HLWrtqN9lFotR96lW1E9GH5OC6OCtwJr8JT4tdff5X9ZfeWt9pfuXzZxftiKAjre+ZFRVkcG+Sz+HhZzaHCmtgYDuj8vPOU7xzu3LjGFQeqMrzc6yW+7UMfv7lRUdyPW/azpo/TK2Fh3M9aORQfFb5j/r78BOo71a5avdr2GozG4nZ6e3vTPzEHEy9ge2fNTwmOV9mD+IPoD+kXuW+M0O7o8g1G/V/nMi3Jf4UqGfw+1UaN0BOZv3XoI0AhS58FfpO+WuZq31L8U9tHKXrJEvri+WjVav5FuvatU6eO0B6oCe3Th5dR5bRxIIQ1AIACENb3hWiEzfvpchk9blzjG/cmD6YHa8zXyS2eBh9FRL95FjfVxgLmO2jx0PGSBj8OzNp20r+v+fvWdlZYPyWYl5fXlKlT9c+yWzvI3FRtsrBxBGjmlbf5WGTjlDD/HAltZ4XhPzXOg7AGAFAAwhoAQAEIawAABSCsXUcO0ZdbkK8vu3u73EbROVAA3AJh7ToKjR/vSjgsAPZAWAMAKABhDQCgAE8PazmB94GUL5OTksznN+F5PfgpMpOBHUpLS3mkR56qg59mNBnrgKdNEdoDWrZnSbcxa4bL6Cd84Qc1TXaKdnnrli08Oih5OTSUny2Wc77QKx8u88EfHoI5UADcyNPDWpSn0tyoqAlvTtQPmc/Rw0PF04+ENr6BnDogODjYZPR3HvOBR3/nUSInTZhI3wQ8trq1gURERQOxuxLPIcAjUtJO0Tbzk/RyhGXa5RslN3h0UKHlMg+Wz4eLH5Lmw6WfaeGhGVYfwI0Q1veqeBwE+iHzeYQd86HieWAHHx+fTfEbeAwQoY3+LkeRp1XxwGMfLI7WD9V/+9YtoU0lY7IBtgdit10fdwaq1AutsizHIJRjufEuy2EZRo4exeMp06bysPqifOxv/UwLD9mw+gBugbAGAFAAwtrq7CfWJrNgXAc3n6dDaG0C/FvcnitZGxbV9qwZrq9ZW2wrtzE1idA21RPmQAFwI4S1VRbHR5fju/PY1ucyywbO53STo8jL3zUZftfaaLy2B2I3CIuj3YvyOZxoU/nuq3jwFisfrodmWH0AN0JYW8X1Yr5tyC2wPFQ8D0AcHBwc2rcv3wrj0d/lKPKifGz1SRMm1qpdm39XDr5uTomx+TlkaZcjwt+VQ+PzdgotoG3MtPDQDKsP4EYIawAABSCsLczBwbg+yPN6yH7WPM8LL8CTelCBp+rgvhD8U64Ur4mNkf2sqbbIC7y/cJGozEQqrlThtC/6eUx4rhyTOVCE1h/GZFoc898Vas6BAuBGnh7WFQ6Zz0PF2xgnXpSPiW7O4tjqPIuo/WPzu5L5+Pom/2s+NL4ef73ZPlwPwbD6AG7h6WENAKAEhDUAgAIQ1gAACkBYAwAoAGENAKAAhDUAgAIQ1gAACkBYAwAoAGH9AB6WiB875BEqJrw5UQ7rzFPDyOlL9POkTHl7so+vj3jwAZke3bvLKU54Ihihja7HE8HwL/LkLFR+Z9o0OUuL25+OYSZT4YjyXZbjK9FO8ejePMkOj67Hcy/wTAtJycly4e2JiceOHuPnZUyOpH4iGH8fXx7Jem9SUk5OzuaEBFftLoChIawBABSAsL5P1gepojdn7txjR49S+eVeL8n5TSLC3y0qLpKTWlFFuKB8UqteIS/xDFhc8eQpwfLzznfq1Ek/axcVaM08axf/4p07d65euSK0+cP0s9IYAW8koV3mUTti18bI+cZov14bMfKDxWXjDtL1x9n0dPpfKn++aSPtNe07lb/77js5vcvHcXFy3kUerZCn+OIZ0eRkaUI7FPTaJTjYZEBwAE+GsL4vYfPmN8aNE+WtENz60fjRR+k1KytLmE1M9cGHH74Q/LzQoqpr1678ZmZmZkBAwLfffCO08Zi8vb2tzdoltNmwhJbpQpvFigcMMQjaZd5foZs0gDb4hx9+4DLt16w5kXJ8JTpct7R5y+j9zQkJI7ShUA8fOkT5y0ePv7p41G/zGdG4OYXD+uXQUGF9xBUAz4Swvu+fx46bV+VkizP/r36uE1mmuiFFFcfT3qQkylxujeU6uI0ZZ3guGGaopBbaTgmzeWqaarhsfrhatmolyocV7KO1+NN30luTJvE1Cn91ZWRk8MLWJtmh16efecbRewOgPIQ1AIACENb3PRcUaD7z1vyoKKokWpyYiq/oRfkM3LIu2a17d36fK8vWZu0S2mxYsqZpNLxTPPmWnC8xKytr29at3JWF9isnO1s/4zj9ryjfX9533xZ+p06d2rpliyi/zsCsXQBVg7C+j/KUbzA2atyYooov3o+mptKFPKeVfmIqsjF+A3fv49ZtGU8LoqJ4ngG5WlE+a5fQQlA/G5Zrd7ESaKdo7xbOXyC0Rnk5vVbLli05ZMeNH//aiJHcpu/n53c2PZ0bQD7ftFGu5I1x4/iQivLjI6cH41m7xIOTpQGANQjr+0xmbOEg/iw+XtYrTeY6kf2s9SieImaG9+jZ0+JqRXk/aznBirXJWYzAZCocod0mld9DVKemXNb3s+aY1te16SKDjsasOZEW12xtIhgjHxMAd0FYAwAoAGH9AK4FW2udsD2pFaMaosXZAq3N2mU+k5ZxVDhvGc95Jsp7cZijixKLe2fjSBr2aAC4F8IaAEABCGsAAAUgrAEAFICwBgBQAMIaAEABCGsAAAUgrAEAFICwBgBQAMIaAEABCGsAAAUgrAEAFICwBgBQAMIaAEABCGsAAAUgrAEAFICwBgBQAMIaAEABCGsAAAUgrAEAFICwBgBQAMIaAEABCGsAAAUgrAEAFICwBgBQAMIaAEABCGsAAAUgrAEAFICwBgBQAMIaAEABCGsAAAUgrAEAFICwBgBQAMIaAEABCGsAAAUgrAEAFICwBgBQAMIaAEABCGsAAAUgrAEAFGAhrP19fF2/HQAAYINpWOcW5LtlOwAAwIb/B4VWbGxk3pM9AAAAAElFTkSuQmCC" name="Picture 2" align="bottom" width="329" height="183" border="0">


Needle (not included) – Ihla (nezahrnutá)

Outer needle cover - Vonkajšia krytka ihly

Inner needle cover - Vnútorná krytka ihly

Needle - Ihla

Seal - Pečať


Needle Guard (not included) with needle shield released – Ochranný kryt ihly (nezahrnutý) s uvoľneným nástavcom ihly

Black cap – Čierny kryt

Needle shield – Nástavec ihly

Black release button – Čierne tlačidlo na uvoľnenie

Nastavenie a používanie nového GoQuick


Krok 1. Pripevnite ihlu

 1. Z pera dajte dolu biely kryt.

 2. Oddeľte pečať z novej ihly.

 3. Pevne uchopte obal náplne. (Obrázok 1)

 4. Nasaďte ihlu na špičku obalu náplne.

 5. Jemne naskrutkujte ihlu na pero. Nezaťahujte nasilu.

 6. Nechajte obe krytky na ihle.

MoRhx3pgn+AIqIuPowVpYSINGplLp04wSLSKymQMxWlehl0QA9LQkiuSNbATly5ddnZ2unP3bseOHS21HBtmAAYA1If6mREVlbtlKx1PT08Pfe216W+9NfAJv7TU1L8vmO/u4QGhhozBuVvk1lA2KJAvUlLemzNby8xoVM3HiYloDGZNS0cYj6byQew8y662FnII1KAuYPDm9p3b1MWXyO5XQsKF08IUeKOI8cdfo8SY2sWXFi7SQhmQBpYZpOFmayCWZlgPBWPDf1TIFE5DaAQSobt8kZxS9NNPDLuuChIeKgG3GPHMH3Ckm5sbjB98tGu3bpaaM0pQZ3sEQMmsXrXq0d6PoknDDyrhBJolPCCcicXnjgo5hMYH9w/VAsKSrOG6+Gi6ODwLyhqmSCZRfm/KtZu37969W33pZu3tOw7N7ZrbN3Hp6kG/kudCdSJZRG2QIH19fIwVMYpJsoNLBcB+OFl8AIE6s6P3zwYE5OXlwQRCUz/55JMtWrRgfpPANkPxkertZdUv+nVxba9otjHiNcR3ixMSoqOi3NzcTOZ22dKlsA6CaYCSIOugvLkKOXT+fDXXxcewHgqujfyXwhSBwGcDyBRdvVH7/Z7T87dW7bxSSz896WiX8MIjt2uO/WtDJm1lZN+s2XcbNsyJiZEvBTyY6qncBPK223NzIQjQPGBW8VBvR0SAmr0efVRgbGT2KEZl93vEYstRiDpflpwrvFpXRD07OSrkENoh5MSP//7332JjZ86YIR+lo7kqDMTopYuwysofQcghgeaAa1OelgCXr9UWlJ0N2ljBsNQZ1s2p5lpt8rHLUVlHNkcMHDLIj05DhC9Yum8MJvvjxYABJ+0Py+rp5UWd4DA8KMoxgYEIBXbv3g1trlwfwKz2X7Evrn/7qDE9WjZram5+BACBkBr/yMHTV6RX0ksBRgVPgbjy7cjImdHRMr2FKOQ5BoPJQqauYHM3kbZWP/XCBQvCpk4PyCh/sUOL2QFu3Ts6nDx1upNLx+7bTs7Zc+50zTXPzs50psIJeAqfihseKWR3SqApABD+Y58fCzJBvMPm0dg+mHTy5Eln51ZmCczjZ+t6MWL2nNtVdXlBUM+eXVspv1aMXq6tBUcqa64rvxxlAmbAo8EIIdwxNjuZVqiZnHoAxS0e90B5MqYK3wSHEKaZZYomTAxBW0cg4+bu/itrnMd5t292s/pk5alu3bo5tXIa2L01s+cc4izuEu3Tuyi4QzAIQjDsEkraUoNEOkJFrheUphlBeCGTCI4Q15gb6/3n+H8ngGedvZ6VtDd9tHvQU91U5xyWzM/BjryYOoAZeMBPP/mEpvIJ5iUSEhMS5sXGyqdDr80TE0jJrHkTHDLZL0KkCRg1CvXEsNvK/iPlC9Rc9g+bHFvY48jPJy+/9NSjt27fedix2a9Xby3NPYGDLg9rCnO4kVqE/Qw7NQd5gKChvkeQ6YvkZFrZSX0QaKyQydevX6/7KSUFfIIekpmkK4MdR+5ZRPDSxmOzjlz84OXeqv3acDenwgMX1F1LgCF/OSiobhOPqW8aYmIENEI8i2Yj31CzMjMlCYTgaeq0aSYzIOQQfyCdYcebBCf8z5jR3t7eCNZoXWbZwYMbvt3wlxjhFg5Xr17tYNcEjmzBgQtbP/op808+jCPTtMlD+GnnxEfF+bjGwtij8ruRGBFpkJOi3bv5pBk/YQKUZpMmTY4ePQrexLOtkJsromUEfkvlZcGRhQcubFlSuDq0j0a/phooNLQHPCPKBFIGNgk0otFGCOSPExPl97NGSPFRYuLXGRkCAkFgTQwNVaJThRzanLOZBATHZQT5DO99hm3atFm/dt3CD+eL0+JeYLNw4cJm9vZ2TR5KCn28Q/oB6GjHFnU3eughJm1K/9rbd51a/n5f8GNKeDj8C/9RxX2Pvr6+eEh50kB0c2NPtJ4EbYAfZmpE1bmrkn4HB3tp9mtaQB4tPi4OtoScGr3LEIWQ8NFHMmoGJIuKiEhKTua3Xu51DgqVoom4jAP3Arm01ancQS76zcjICAoKOrD/AH09VlExdvQY/Gpv13TB+D4JTZvcuVMngByaS7hOWIWIyMjoyKiM9HQ64sTuETaY3fiNOLHp+++NkYbmIgpGcLmOUCVFoBz7jsuthtPu14DHuzipuxDPixiN5Av+YAVQJibXLs41GFD4gumjtO5ReXhvXlwGlYOqio2LI9Jwx1u2aCn5Ctzm9k2a2zcTH+eiJ5pD6NKpE1LmCMHNcBWQxu+JJ+Ce+V3kNOWeJlarnmOkHAi8TZ5TVF49uHcH5WnW3GvYPF0czc4WCxQLzEngswE+/XxgP2gHOvlLIIMY3saHDGuW5rKT3M2aVGSaQwjN+Bt0jBhRN4IN0vDPma5AeXGbReKzo6Nj+/btuc0GQRr4UJrKyPy2+yTf0uDg+nXrENnBVuXn58Of0mCcYMq9tZFzWFr8vtChxayR7r6ebVVYoJR7BVZvV/WiCqT5IHaewtfagy7wdLRCjXDixInQkBAIAHNnpZnmEDwlTc0RWBq4KvkZojQEBnFN/csC0pQUl8CK8EkTEBDwpylTQBSYmW//+S2dTJ2EBfkFPxXumh4RAdlYX1uFXLt5G/G85E84vqBVcxUEOnjiV/7XWY8+3Na5ucr8sUDhoI2Z7LYGEJ/SCjX6ijKHnFLR2cEo9GVfpa4Rj3UgjKQB/DfCw5enJL8ZJtwnkHaKZXiThwSWhiMNJ+jAGNg86rmhoVnwr3v37gg66v2lDmVV/xVDcf3b76q6LODTwuwjyWH9zE1zx6Fq/tcX+ltgdgCsCIQR9RgZO6dupuG9W2jgfNWvtFLfT02sgmQ5c+YMDOCUaVNplTHtcV5ZWUndVvKkYViG0dZdFy9epCn332VnUxuCkSOJp6Sf3tpAQLB9Qi9yWLAfWUl7+b/CJQ3dUvHacA/lCcKwfbrj9931wtyczBJSxoCiQ3sbNnhIf19fyQ4wFOnnSUlzYmI4Q5WTkwNK0RweFVDPIW46fSeXTiUlxeRiaF+Br9LSaGWPJGm4NUCIwOm9ROCNsZWUaB8eHh4N4aXEPbu26tn198+wRjF7zvFPmPTvKihi5TzI/fkXfk/B+y/2tFBO2VeEpa0JnfCq5GRFaAz++zBpcwTaPEQdJPoYERMZ64ijqYwIvG/cuAGnM8i/bv+At2P/DDtEHKKVkfhDzhje9AlyTEfKy+GtKZLCtSbn4CFwoK0tVD+e9RA1pofYow1JK9s+gVFCIxghw/e/z6uHhVM4XK8QCM2gr6GROaPOQcCqNampGvtBhByaEh5eWXEsaekyCJ20tWvpYOn+urFlLvBGDOXs7IRzQKPA0aMjIiNpLR8fP7Hv0uO+0rw2hJ3Kl4bhXkgBLalhbpQGj/bphD4nU/YKeh1Bo5XPXDHp1BK+O8RdCAJZxIsJgFaNcEReGMGLvRoSYuG1QXBAkOuPeHpuz82l8V7xGkJQwc3N7f9WfTl06FDJRHHhpk2bON6I38doEvB3dROsEhPqXQbJAJYjI6xvkIhGcGq5hy/MCnzE2OjHp9mHyQ/6Odh9HtzTgrORBKCOR2PCiGGXwWgvYSGHho8Y4ejoiMAbZqZZ8+Znf/mFSDP2+bECzQU7KXjny88//3z61ClofiiY6OjoRzTMF0br8fTyUj3r3mYAjbbO8Hv7y1JBNw++piTtRayOUEvQbwQCTS843b+lnWFE10DfLtonIcmAOh7hW2jCsfgEizRRIYe+SE6mbl9uh1ExyKPB5UH8+/Tv17FjxxMnT8IyOTk52dnVJbg5J+fDuHiI7omhoQq3bOIDLISXVL0lirEpiOLjMpMVlQMkQFT/xz2noG8EBmnhgQsL2TF5xFxtHOpK5tqtO61b2P1rnOeo/p013lchUImIapcsXmy9TnwhhzgNJAZ8J83FoTGp9KzMnTt2IAR7bdIksTqm4QjEaDGzZ5u17Sgu/DA+Xn6kUB3Moou53Aro33noYx0Raq3ffSZFNLZfcu76az7th/Rqaz23JQM4sj1FRco3bDQXZsT27u7u/DEpRF4wGMa6/rg3LkJd5W7bRsPISpiUkZ7uO2AAf0I49Y/zK5XrMecOkkXhjnMGhjvO/ZdMUHAjvn0ydrLEIzdrCibh7+Obt2m6I8GhuZ1lYy4VoJ3zjHk0jRBy6K1p04z1NfFdGwi0bOlSJQMryDRF+wUFBXGxsWOee05mRgGS/SIl5euMDO6IgA3MvQ5I8rPAQxn7Khi6kTxuLE15gEz1NZfIGOpmzcbEzDUYVHckykDIocioKMnz+EBNz5wx47Nly8xyN/SuapguGaMaHxcHx8e1FX7NcebBWF0qOS5OUOa45N0VP26DA9zFuKCgrMxMi0cqQg6ZnDBABFq0ZIk6qyizagmGqvr8eZk9dSTth1Vhy3vZAGi6CxcsULfTgwzMG+uA4KWXkVu82wYpQ33LSGmxBmKsX8eN2vBIAsJI4eb0ymEeh6DLItTuyC8PRHAI9+TXVvK9D6OKQGJlLX+cj8buywhoomOfH2vZGM0MDsGVenh4WKPfr7q6moY1BMf5pKH6Ex8RV628duFSEDBSfFx8gqaHbDCo23C9stKCHk0ph2jam+p+P3msW7vug9h5ko8krjkxY4wdFBwXHzR2lcyR+wMU3NiaQ6hmFe8BVoJDhw6tW/uVldipHPelyZGBRXZQISjiEASvlaoZKScmJFiJnWbhQeCNlaCIQ3l5ebTPgcVvn5GejnheRmMpVLKSp6lQwcY6MHXIQBGHvsnImBMTY/F7FxQUvG+Ym/2DBXahtwZ0AimEaQ5Vs3tXWbxDqG4lyoRXp0ybqmTlsmDQSn4MS/JXyUE3yaExY6MrygfOHjSY5lBZWdmw4SMkf6IXT9EOw/zjfn5+jk5OMvObaCmTm4e7km25JAdQGVP+S8mwl+CrTKeAuoGzBwSmOXSkvFz8QnvaVWTR/Pm0CBWk4f966tTpqqrj9Cox6GW+3OFersiwbyFVorHkB7xMDofJXKKcDffTwJnFYZpDsDG0gzMHbkm2zDw1MfjsCX5l/Njnx9psnut9NuzV0GCaQ/l5eZMmT+a+cptCKHwXQlZm5tCnn87dtg3scXFxkX+5opWgmw2rwjSHaAcxAhHI399fyYJlzt8x7FsykpKTtb96R14PWW/YS9dDMjDNIShfek0Tw06VnxgaKm9IQJ3i4mLafnXU6MDlKckWWTzAQT5E0jjsZUzu6HGZDExzqG5f9+TkkSNHlpSUyGwGRZsr7CkqAnUYdjWjWWrJGOQHvBSeZoxt8nc0OZqmg2CaQy+OGwdaSO5Rz+3cS2+UpvfJa9ysTkejg2kOgRCl+/fRHrME7r0IfR57DH6qISyGtyp0CyQPRWMdLVlwX2lTGAsO/Opo1Kifd5PruJ+gc0iHVugc0qEVOod0aIXOIR1aoXNIh1boHNKhFUIO6dMkdJiLezikd8jqUAHdl+nQCp1DOrRC55AOrfh/M3QFiAn7+v0AAAAASUVORK5CYII=" name="Picture 4" align="bottom" width="191" height="135" border="0">

Grasp cartridge holder – Uchopte obal náplne

Cartridge holder tip - Špička obalu náplne

Krok 2. Zmiešajte Genotropin

 1. Držte pero s ihlou vo vzpriamenej polohe a A oproti sebe. (Obrázok 2)

 2. Pevne krúťte obal náplne do pera, pokiaľ B nezapadne do zárezu.

 • Jemne nakláňajte pero zo strany na stranu. Netraste perom. Trasenie môže poškodiť rastový hormón.

 1. Skontrolujte, či tekutina v náplni je číra. Celé množstvo prášku sa musí rozpustiť.

 • Ak nie je rozpustený, jemne nakláňajte pero zo strany na stranu ešte párkrát.

 1. Opäť skontrolujte tekutinu. Uistite sa, či je číra.

 • Ak je tekutina číra, pokračujte krokom 3.

 • Ak je tekutina stále zakalená alebo vidíte akýkoľvek prášok, použite nové pero.


Notch - Zárez

Krok 3. Vytlačte vzduch

 1. Dajte dolu vonkajšiu krytku ihly. Odložte ju na opätovné nasadenie na ihlu. (Obrázok 3a)

 2. Ponechajte nasadenú vnútornú krytku ihly.

Save – Odložte

Inner needle cover - Vnútorná krytka ihly

 1. Držte pero s koncom ihly vo vzpriamenej polohe. (Obrázok 3b)

 2. Jemne narazte zásobník náplne tak, aby ste pomohli zadržiavanému vzduchu vyjsť hore.

 3. Pevne krúťte obal náplne do pera, pokiaľ nezapadne do zárezu C.

 • Okolo vnútornej krytky ihly sa môže objaviť trochu tekutiny.


Krok 4. Nasaďte ochranný kryt ihly (voliteľné)

 1. Dajte dolu čierny kryt z ochranného krytu ihly. (Obrázok 4a)

 • Ak sa nástavec ihly vysúva, potlačte ho späť do ochranného krytu ihly, pokiaľ neklikne na miesto.


Pull off – Odtrhnite

Needle guard – Ochranný kryt ihly

Attach at this end – Pripojte na tento koniec

 1. Držte pero v jednej ruke pod modrým logom. Druhou rukou držte ochranný kryt ihly pod nástavcom ihly. (Obrázok 4b)

 2. Vyrovnajte čierne logo na ochrannom kryte ihly s modrým logom na pere. Opatrne tlačte ochranný kryt ihly na pero, pokiaľ nezapadne na miesto.

Needle guard – Ochranný kryt ihly


Krok 5. Nastavte pero

 1. Odtrhnite vnútornú krytku ihly. Odhoďte ju. (Obrázok 5a)

Throw away - Odhoďte

 1. Skontrolujte, či na okne pamäte je nastavené 0,1 mg.

 2. Točte sivým číselníkom v smere šípok, pokiaľ neprestane klikať. (Obrázok 5b)

Grey dial – Sivý číselník

 1. Držte pero s ihlou vo vzpriamenej polohe. (Obrázok 5c s alebo bez ochranného krytu ihly)

 2. Tlačte modré injekčné tlačidlo, pokiaľ sa neobjaví tekutina.

 3. Ak sa neobjaví tekutina pri kroku“e”, opakujte kroky b - e v tejto časti ešte dvakrát.

 4. Ak sa tekutina stále neobjavuje, pero nepoužívajte.

 • Pre viac informácií si pozrite nižšie časť Otázky a Odpovede.

mOrHM3TO9S2TVZmZmV5xa7tO5auWA4Nbmll1axpU5yHhaerOjZCgmozJhrhs1bfudOyZUvhl8BlUyiNJK1VSk6AQ4GDg1q1atW0SZP7jx7lHDt2Lje3kU+WljquiVjVZkw0cnFxKb14UcjiIQr19fW+vXpKexzd+RIyAcL4iVFAbc++W1v78ax/WllatndyWrdmzZiwMBCorOzS/Li4Ae+800JM55ELwgWSMdEIcO/UiRooEoLyy5elBSFJGApSRTIh94E7WXChoE+f3m0cHE5mZEyMjIQEPXTw0NbNm/HrmezsoMGD8/LyqOEMHUCUQDIyGukGPNNkDPD7/8LvA7+hRYvGtvipqurjTz5RKIl17Luj4yMiAgIDDh086OjoeCQ1VZc0IhAokHRKI1V913ghYzQE2byFrBkno6bfJCdnnDhhZ2eHM/Ni544JHyvXswRCuEAyJml069atB/fv67sWf4DREzSh1I0bN+l/EsUNvRYQGAghBCMJ7pvkm+sAQmnEGdUlMICL38YUHtUFgX/kyP8CAt4VWGfJUDtNJnDmX/h029WrVzjPm5ubEyYpng7i6x5C9IYIacQwG9X6L0JsTLFRXdbWrwivMNDvrbdycnJEXULAOU3GOMn4ScH1Fqqm24SDGrKvE+NbyAWB1RZBI4aAERjAxWNjSovqEgXoherqamnXclaGf8qM56SqGwpHUVGRJpdrFdJtI4HSXq6boA2kdceiwkIJsfFGNDOvA6jt4dJpxN9ZqcdrfhMKLV96qXXr1oIr+DuCBg/Ozc3VZDWtDoD3qqmp0eUThUOIXpPHU+NkK+dgrtib0JH8zTebExOJvSkcnTt3FjViqRegknQbjoTgMeDk1EGHNRIHiTTiDMjiP8kmtdioLjd3d9ibDN+YH9/u3y+8sH5BZwkZK2KgXbu2OqwOE/ydXEpGEZ6ALCFmqdqbcAL2DTnQzdfU/eioflnCD7V6zWiGH2/fvq3vKugO9fX1+q6COBgNjXQJGac4BMLLyys/P1/xdMF1+eXLup8+0wQGRCODmmXTcU1+/e03cgChq2psouOrhrua2YBo9CJDiBajVuEZIDQdfuQcwmYckwMNo7qkAZ7zT1VV2rizvCDL6/hBAmoNExJppOOoLjrAjGvXrrVv315I4bzzeYbsAYkCFJ9WU9WoBY/VIYVGuo/qosPb2/tIaqoQGoFtffz6COnoxgIey0nb4G8g7dpG2nB5zM3Nhw0ffv/+ff7h7K6vv96pUyewDcW8u3eXvRom0KFFGskY1cUGIZOQkgGBgYZsnHLi7T81Lqyrvf/419+emLc0AjdIShX5Z8pETdqLso12bd/h4dG4XUtRURFnDBfMJmptf1pa2r26Osik9evWTYiIIEuwtZpySi48fPzbscKar3KK7S0aW+c/E96g1lRVVFQY5itoOqcm5EAhR1SXra3tyFHvhz/NKKIW1JR+QEAAOYBT/e3+/SUlJcNHjDCoxqDmeUB6CM7HDb+GHi6vntmzRbOmeZerf3vypF2H3/PsGOwcs5yBIuy5M1miuvLy8k5lnTqefsxRmHfGhrW1NeFNt27dYFTNiImZNn264TCJmud5+OAhaFR2o5ErlmbNG3594udhX/+w4ZVWZnqtYCO0Mqemg6guYkTv2rnTxtZ23PjxEyImxMfFaX5bGFVfLlkidjMX3eBm1U1zC3NXxzY4rvzpXptXzBbsu/jnt5ybv2QQtp0MM/zC76g5YMccTTuan/+Dn5/fl0uX8vj295ULRSSwYWpU1NbErVOmTtGoonKjtra2sLCwbXuXzLAu4V8VZN9rmN/dztqq5Q/nLimUC2P0Eo4tBAbkBVDJD7283ujj14fdxsS+ZiB5717hBhP1oDWrV2dlZhoCjbYnJZ07d87dvZOFhXnrV175ctGizIyMMRFTDk32amVpduXm7ajID5o2bebbq1fStqSOHV1WrlhpZWVpY2MDQ4rKWah36J9GaNTc3Nx9ycmwYIYEB4eOHMkpXSB4brFiRUhJsWO7EG/QaKtWrtQkF5vmuHbt2vc5OampqXM//ZQy1IYNG4Za7d2xGX2mf//+x/57eMYnn3h6elJXnTp1ys7ODiYUPIaMEyfgMfzt73/Xu3bWJ43wRQ4dPFhdXT0iNJRnr2oQCE1eXl4Omc/+NWjw4D2794iVK/juH3/ySeycOS4uLpy2tvbCDYjQPXjggJu7+/ujRjk7OzMKgNn29vZf79nzqqvrpMhIxq8kMJIoetQcXDQEO08PNCKel6Ixr4N7dEwMvyABh/7v228nTpqEYv9ZtYpdgFyOYhK+I1px/759ZM08HZLXlPEDNt/WxEQoU7zOf9asITXnzA3aTQkh9wSfJkRESNDs8kKnNIL4WZGQ8Hb/AQKzPKOrHU1Lc3VzI4V9evT4+aef7Nu0YRSDIQWfTuCgNh1oqukffcSmkbwgWnvThg2oP4ireV7iR48e0f+EgnNo21ar+UZ0tDJELYhiyj17lt/zYlwCQ3j4iBGPHz8mZyD/T58+HTJ0KKMkPt/6desk0AgYNXqM5G0h+YH6nz9/nmjtcePHb05MZMtL9JMb1284OTkJv21NTU1lZeXryvRfBPDgwFF0Tq0GTGprnZpw4GPNiI5GX+T8lKoAlQ+Lu3Xr1vhM5Az4t2P7djaNAFhXEHUSdrCDJFP1k2TzCDU5mZGBPjMmLIxHa0N+QBZCkIhSxzdv3vTy8qKfAXvQOdHlhMfPyA6t0wh+x5RJkWs3bmD7RDxyGFfBVQEtBKYj9vf3nxETw0kj/tjTzp0737h+nX1egnmEVjzwfweOpx+DYBgbHs6jK/HiEJ9+fn4eXbtC5YnSRyXFxbiQcRLsAV/nxsb+Z/VqUXWWC1qkEVFkEMLHM0+ye8naNWvbtWvL/nxoDHzWXTt2fpW0jZyxf3bRFqd7jw7t5fUGZ3fkn96/evWqhvP/qA9xvB0dHUOGhqj1GTMyMqxfsSbtHTpy5BcLF8LKFkgjdKr8H/I5xRtO4gtow0KSORWEKOB9Fs6fPzEyUtXADL445DBl0KAx4LfX1t7t26/f40ePpn4YRc7X19fTkz1CeKgK3Xpn4DsQBpyt+PDBQ1X1LCwokGZUKZT9ZGviVoiff86eLfAm0HcFFwpGhI4gf4L9ILHaXa0pM8vJqYOtncqsulDQcIG1YSHJmZhGICghRPm0nIDYwEdB96qoqDh44EBDQ8NH06YRUzds9Oidu3eTYuWXLzNMAVU71eFkwrJlnJ5/0Y9Fnl6e7EtQGFKE5114zCNi2cBCF27w4RJQwdfXt0WLFtRJmIyUECUb6OCV2zg43AOUUx91dXVWVlZQzWRwaOWKFarujz6mm61F2JCZRkQIoXeq7RMgUFlZadK2r6ZGReEjwpggnxLflJH0s+mzoezNmjVTdU8YDei1bAspaetXwcHBjMaGYEjatu2VV175dv9+TlnCYx7hkuUJCfELFgg36kERfBl2DgIXF5eioiLy7vW/mXX28OT/dO1Vu3V4QdlTaek6aR8+09IlSyBg1PZOtF/ili2lJRfdO3davGSJnZ0dfDHKpoE3S587YydFQMOrunP/AQPgyrGbtuDChQ8iIqBh0WYKZfBX6cXSbt7diIESO2fOm76+qnwchkCCAIMLCR9+2/btjEvQhTp06KBKAM+Pj4c/Rb4MvSfA2z+TnU2OK36+992Fn/7cv6OqF2ysAO9SJM9nJbcsEOKuykMj9M4jR46oDeIhAgCWIL7m+k0bL+Tne3t7o4EpFaZQWsS1tX/MYzOSIrCnuCG90HKkedCucLM5Hw3vibLSUEm6xQYfZ9PGjZyOFUMgEUUG5cuWXqAXflq2fDmDRjifmZkJ2vXq1YuiHT1DPGpO5b/y97BfnFYR3KOdTauXON8CuM7lV1K4fPmym5sbTwFR0F1CY+imT2Njx4SFfblkCY8QItNnQ4KDIQBwDEkADgUEBsJRsnl2JwYoeLQHDHBO8VD/bApRcOht/77bdu6gJBDowvBWYHUpGocZR6mqGxoeD+UZdMHXzC8qhDV99eoVthAiwLuDQ3gp6tFpaWnpx45BPOPRkNOwbMh59ATGh6LnEvl4oMuOk1f+FqQyl7e7bqPtBI6cSacRtBg6cXl5Of/ANEiTdz4PbhQ1CXAyI4NMi5L9rDp27Egvj088OzZ2fHj4ug0b8OfRtKN0CXfn2Ul+PHftxg13796lzoCgDG+l6ubNke+/T029QTb4+/szGrLfW2+lHD7MOS1FBNKMmJgRoaH8zjzZPO9SWdnmzZvLyspgjZFXBkFbt24t0AyHQErMvHb/0a/mLblNQM6cNQRr16ytr7+nl5gFiTQiNibEO6UL0EIQLQqliw5f48aNm+i76GcgEOPrk7RiMAbhJUGFQRIwbk6muLcmJuLrw/Sm//Tzzz8zhnlQGIx0dXUlbOvSpcuKhAT6Ey+Xl/emDVXPj4v7Lj1doeQ3/idiDCSja1I2Ug+n8I/skXl7SNzj6elr16/POJFBkfL7nBz6Ozq0ZS6/rK29S/8zyNM2Jfd6aG/upFj4vOz4FghgWO6Ojo7Z2aflGssWNfoqmkbExiwrLaXEO4luVihDntHw5JOBPTAeVXVBvCqsWsh8GMWco8yqprgryivY32hCRAQ4R7p+41Z8VVX0IcomTZq0atWKHKM+Hl27kmMQCNVYvGgR6QmqUgor1I1okxGvDevWhQwb1qlT57Xr1+HPCRET6GXo78jYRwZ1YHSkIB/Hf3yVr4pGLZo3/+vESTNmziS7exUWFKDHundyJ1FH+J5rVq/WfPZX7Ip4cTQijIEaortjUBM80UJswBGDUYn+BAHQXgmBF8K6PMdlQUMOgb5UH/Xz96fvIvrrr7+amf0REg/dRBlP1GiNkIS17DEkQiDwr5u3d/SMGIiZ8HHht2/fxhlG/6ESzeADQl7Sf6JmDClAnXVrb3X+0h1vV45P+psymT8VIsHwafBGEPPSphcZEDWfKI5G4BD8LIaSEquMgwYPnhsbi6vQn0QN3u/du3dgYADnTxMnTfpw6lSyRzFoCgPlDxo1NDjQRg1gGEGaUg/t7uMDzqFp7/Cm4WIIJKLC0A1Ic8IogfiBDY6XgrpnBPvC8HovNBT/E48Sqpze5X744Yfu3sxFvcN9Hb/KqOSkEfBB5CSeTgsvEiJWExpJiLUSQSN8LDaHJACfYNz48SQ8Q9SGc1mZmaq8WdxzYmQk2AmHUfFsCulmzZ95RzQkGT0n/RjMyzhxArT75+zZaiuA73sm9ywIZGVlRQ/2hXGD4+Ppx8jHYVg/jXWbNAlMil+wAN5Gjzd70H89lZX1KkutO9lZXL794E7tQ7bnD3/C6403fr/21Kl79xptasbYPfqGhhaS2NAGoTQCh/C/XDHw6CtkUYdwSYaWzjmd/fbb/VUVwK1gbH0QEQHbCHqNOt+iRQtGQA9ECEQX0cto45ycHOhEtdGDRCD19OkB55+hs4jT4NOjB3kpMshJB27u6eUFFxJGDGOgufjHHx248s6+38Ph+9I7Ad1Zm8c9eRISEkIO6Tl3IAVJ2gLFsyPjYiEt7FMQjeTlEIGoIBv0rRHDGkf8+LPMzImNhdrNyT5Dp1FZaRnjWaDOmLAw+gIjSAsh1SBMYtd81/YdsGr79ut3/vz5Ng4OnGOwnE4DaFd/749R6VUppWP7diAS6E13mw8S89k0Iu4wAXFTFE8zGmxPSoKlRdSZtPW1knNNqacROASbUXPjXzJIxNKCRV/cvn2Hf6EWWcoID4Du+zDcaQJ8dLwXsWkgHkQtLGHb2pOjpsLIQ/uhIUXFRDeGqTzruC080Bhf9Y8AV+g1e/PmV2/V44Be4D5tABbyJisri3oijM6lS5agGtIykGqSr0wNjfBd8vN/IAaH7kFFYuz9dj9ZNz1m1Gj4tDzimiz5oJ95/GzkMgWIIigCSC9RoV6lXNv5Dh8x4mjaUdTQ1c1N1GontHcFLf1S1/atXjZvbmXWrP5h48g79Bpjig1fgKGg6WGfeG5Zaami0d5qnCcQ/lIKjXPe8dEI9QPZ+Wc5tAf076/37BkSHEypHlTDyspy3NixSTt2CFT8MKWfKHUiZ3nIJFHJ2gnYTIIWKywoAIHQnKi2cBoxUnjdrX9MJw3Ra/QzkF6Mvb9J2Ke3tzdpo+CQELwser6OV3KqpBGZRpXAIckLohVPIwlxADO5V+/ebE36qqvrmz17jg8P/2jatIDAQP6ngENfLFyYfvS7+/X3hw4bCguUPSIqLaUfm0nUZK3w8Qt8qF07d9LPJObc7NrhZYgiu5fNoMtgJLH1Wodn17U1brgWEEAtMII4nB8fP3vOHFGvo3n6TW4agUNzZs06lJIijQ2rVq5EG4sKw7uQfyEpaVt1dfWn8+Y1zpStWavq8uDg4AkTJuTm5kLftWplVVtbR6hQUlICk8jSyoqMHimUASFvvvkmaFRSUkykDplgcXR0hN/UoUMHUNby2c4tHJzaTThA8cmRkXAF4BBQJz8e6DJuW6GjZfNQLzsihBh6zcLC4vy5c3hB+q3A4A+jokAgyEI7OzsvrzdE+WiypHDloBHEMuTQN8nJ0jhErBMYVVBJJCSNv/y2bdtOnzqddfJkYNCgdevXk5N7du/iEctgyUAl+O+MAqUXL/r17Zuw4vf4DUpmQPLPjY1NPZxyPPOkiHd7FpKZBJsMcmjb9u2oFX33T38P++NuNrfvPrR9+ffhoq4dWn99tuTP/X8vgI9ZWMixqxqUBlTbvXv37O3tGfMw/JArDTAHjdD8mttDkLFoqjVK6/X9UaM4fd3MzMyvtm59/Pjx5i1bIFro+qWyvEKTp9OBHs82VtAexG/QcFsFsUzCN4HSgcBQFdwHDq04cumz934fB4c6+/l+A30cMu/8OfZVxEXFN1SI0aoyppLmoJFcvj2aCrciy27Wr1tnbW1NjbxlZGRAPo987z2IK4XyK8CzYCSwlmum2smJ+yZ46OdxcZovyhHIJLxO+rFjUMHs+Ue681Xx8730yjqQibKHoOCKrt6FoCJ/No4Vpaf379+f/TohQ0ME7gDJTlauIUTP8ONzoAcLX2YKKtDVE2yChGXLcICviTePnTOHxHN16dKFQSO5tl8xUy1W0Zz0mVrJoJikYDUMrMxLZWVwr2pqauBGcTpxdLEEuiS9/NJn+0s2TPImZ95wfvlk8R2KRvjyn837149jxvTx68OI2b116xZn7h4GtJHPXkq8EQzVstLSf0ybRvmZQgAtBodiXuzcz+I+J24FKAWbmtwBn4Pue/PsOS9vWlk4zNAFmi/KoZJbErFERrz+79tv//LBX/CyxAMVOBDQuf3L1hbNj5y7QYawuzi1/tehS397+qu1jc2jR4/eGfhOYUHBkdTUVq1ehp8B+xqfZfpHH5FQKh5oaU8E0TQiqopMccMS9/Pz4x8PVDx145cnJIwaPeZM7lnqa0IsQdNRxfA5qGP4U6qyrorSdO3atbt+7RpPAZCYc5hbGiix5Nevb1bGyR17dvfs2VOhXBSVk5MjfEHcpLed4bK96W4Dk8i8ZbPOtmZUPGRhYWHUh1GdlKDKU34fzz1lV2R0SIx+BBXQyYgd/X1ODqwfhTLRDH1WEt2lrq6ORBXC9GEMH8BbgaO0JGEZ+ZOE5FLj+nDdq26KHhjkRHl5Oc+vUDrDR4yQ5UEEhEngkEIZxyftJhBIf+vddubuohV/9gJ7PB2trvx8DyfxU37eD//692eM8qAU/L4Z0dGqEvRodWMWheYh/fS4M2I2UT/xrNoBh2KmTVfQwgL37H5mnR7Oy7Vyjx6pzQAqTI9MkguUggt6N4D6k0zfCr/J+34dkvNvbTp6+W9B7lZmzS5cqSE0ata8GedXxcmJkZHsBD1aFUIU5FzuKETdkOVsZLDEuaMLmUNVxnFfCRo8mJqQ4glcFwt3d3dV0YCVlZVWUocf1YJuLUm4HEJoVVjXDityK6sf4M/ero1bfoP3ffv2VXXJwIEDSSwGgW4IRKC7NFkk5HTP7l2wkGBlw9bGAZHAmZmZQ4KD4alR6/NlTLAC8+jQwYOcNIIoYgfYywv6HgRiByrh858M69J3ZzGOT3ZvjEmCsO/VuzfPJbArdJBrmg1d0IgkKD6efgwe7zfJySAK2ZA6ZOjv4Vfpx45B4AvcpVrCZlDwKxcvWsRItQkRmJWV9bkcubbVgi2ZqAbm8UkVSv+/ePJL5T/doxx+HuhS/DCgdRqBQ7du3aJnbEH7wWvD5yMiJy8vD6JIIXgTTOEJQ6ECwLmWLVuSeavtSUn29r83Bln/NG36dF0mBKZvJ0eXGfw2E0wiYhVxgr0nvWZ1lAit04jhmgIwAyvLK8hqRoUyOIbQwsLCAs4dKXxNtZc+eszoxC1bHjx42K5dWzCPvWwexD2TnV1UVOTh4VFQUADbiBqpUjzNxAgnf0JEhL72e2Bs7MQ2nlSxgdjsAgvrErrORItWhI8GUUSaEH+S9VaKZ8cVeQb1IdvgSMMfwbXFxcUZJ07k5OSQaZa6urrr16939/HpP2AA4Q25T89evajLybSuv7+/l0fXGTNn6j3DOpsE/Fa5IZCGDV3TiDj2kATkTyg4SiRAx32fk0OOhYQSgxDEcJaQ5wpG0pKEZeCflvKHagLDJAo/dEojtNmXX3wxOWoqnTqcJdn5aGRHQGDgrp07GTkCTJAGndIoYdky544u8JhUFaCs7C5duowPG6t5rEHr1q1V/QSBBM8RzpqGjzBBoUsapaWlpR5OSfnfEZ7ZXGrUsXENUPhYzefeW7WCj/NE1a9WVlb8i2VNEAgd0Qjm8Py4uG07d/BrELqOi46JoRYlaq9iE1mbcpggAbqgEezoubGxEydNEjV7BYH0dv8BYhcAicKNGzd50meZIBxapxFJQuLl9YaEvVHQxjDJVaX4FAj6MlNGxRRPd64xQUNol0ZkmwcIFWnDM2hjuOXLExLUriXigdlLHHkUSZYmKpGeCRpCizQiq5RGjR6jyRAfCAQaZWZmSs5FZ2f/zGwUiQ2vrb07NSpK77vZPTfQFo22JyXNi53LuVWIKKClP5o2bV9ysuT7vPTSSzu373Bzd7t+/XpNTY2Hh4eq/KQmSIb8NCJraOBIw7eXZWSPCCQJE/sEuOovH3ygeTVM4IHMNCIL+f4xbZqMIYVEINHz8JlgaJCNRnl5eRfy8z29vOi50uUCBFLy3r3PMY1UxXtob8tbeSEDjcj+Ol26dNHe7oIQSPRZelEQtSRDj2BEjxgFeyjIQCO0sQ7khDQzq127tjyZio0IdGIxjhUGEBSgzw3UTdAQFJ/0Lr2efxpVV1eT1QQCt9vWF8QuIKFThyyO0yOTnnMafffddyEhQ8Eesv+LHgNn1YJBAiG0kLZ0SRswDhoRcUKF2woEnEd3d/dBQYMUytGjuPh4eq7W5wB6N4koGAGNyBJbtUEmbCycPz905Ej6uGX4uHGnlDBeJqmSQCalphJk29qUw4dJJlpR15LNRlu2bMnY4hgESktLM0Am8S8VonabYB9wltcxDJdGJDoAB6p2wuNHfX29h4eHpZXVmexshhgji5SdnZ0NZ2ZNFQno5+kGNf9VuoeB0ogosjHhY8l2z9JuYmVl5e/v/0FEBH1/D4IpU6fATmKfN0EaDItGkEBFRUWbNmyoqqrSPDpAoRwa/efs2TNiYtjZLMEh+n4PJmgCg6ARyaO1a+fOnOwzk6OmyjuzC6Nq3PjxYNLsOXPoWgwP7fdWP7Lfg95lEr+BLMp8VjXerVXomUYkS8SXX3zh26un2CyA/HByciosKCDHICUsoTWrVzs5dejj18fCwqKiooLkn3B1dWXnBNI9+BtbMhWMIKOI5NU/ZFdaNOS+5OTUwykwgOhbV6sF2VlBbTHQkb5PDZVrEI4bLofpHa3c2LQxy31gIHv3Vh2DMa3BmCmj/6rgGqhU0JKWsO/GLka/rbbSqwsEXCF2thcekECAvPN51Fypn58fQ9FoGzZKMBw31B+WOLSbgcyWqJopU0UO+klVsyKi7ikB0mlE5Aen9UpAur5CuenCudzclMOHJ06apKEhIir1XeNOeMLGh1AlVGxubOygoCD29uo6Bmdzcs6gCZxW4ymmt7zYdKCFYGfAo4Y3RCk4InUOHTxIFSPbYYNDsvR1sFNgSTx021dfCVeXnp6elpaWbGNcG5DQ+9XOoBnxKDbY8+XSpePDw3v26uXl5YUzmzZu9OjaVXstUVxcXFJSIqQkCPd9Ts6Q4GD+moD3sLKPHDlC6gwzPz4uztfXV5NVTfyQNqXKzxL9Bh7J4Knh03+TnDzzk0/gCo0eExa/YIFW5xkg/0JHjoSLZ2trq0q8kRGEGzduzpw1a3lCwqLFi1XdDVrvZEbG8BEjKGcN1CEZBCFl/61M6QeTnBC3b79+Gr6aXHn1OIUZz1C4tiOT5HH4ISHqamv/d/Sotq0K3149ifYkSdOqbt4kG2F1ff11hdIII2datbIKGjyYkKykuERVEiOS042xGyQBWPWmr++M6OgBf/rT+6NG4U8IrY0bNm7auMm/r3/LFi0UjduP1olaq6SJwOCcQaOf5DeS5PLIVEEGGqEx5syatW7DBh1Ypm7u7uSAJE0jx2QEQaHc8Zntt0NofRoby5lSgp7Umw38hKuS9+6NmjIFYsnJycnZuUPnLp0vX7ps8zTd2/sjR67fuFHVtu508Lcip83LpgLPhWLvpvZXUdCURmjC+fHxMJ/1GA4GfvA8vZ1ju/4DBgwJCgLRxVYSdw4fNw5mH4gYOGgQqEMS76PnLF60qMtrr329dy+E4ulTp1zd3HjGTjWRBHoPkBUCTWm0NXEr3HoYK7LURkuAiIKgAhWCQ0IkTMeCfEQsTY786/SYaJhHEFRQhbCfli5ZMjUqCveH3ly1ciV8Q7ZhrqE2MXwOKTSkEezTPbt3bdu+Xe9zUnl5eSXFxd7du6uSNzi/c/duYjiPCQsT64WRFU737t1L2rbtp6oqYo8T+wnCOCAgAMcgFiETDHaqGgI5JFzk6GXKTC2k0wiCfXxY4zyGIUTt2NnZ/fTTT2qLobFBILj3UVOnxsyY4enpKfD+6DDg0F8nT76Qf2F4SEhdXR2Ranj3/6xeDXZ+GBX1eVwc2EOk1Jns7Hmxc8m1BtLSWoVEGsEkGh8ePjlqqiYOMLW5k0AIH3jkAYzxnJwc2N0QG8sSEoTIJLzsyYwM8AMyDxTMLypETeLj4qjxdCKWoOBghEHB4U8ihOi7fgmBqqk0xbPzX+xjzssZJbXKZok0Itua8iQDFYJ53xRNetuZJwU9A7dV5GlEMz988MDMzIy+2yYFJ6cOVDFQJ/fsWTLmDmlKpwIPzp8/Dx8iLS3tXl0dGR0AORoaGuiT02TqF3IIpve61WtwBmzDVxI+TydkaIfuzDMce23PmvFDCo1IXuK93+7XxCTKLPp58Y+/4GDRWKGaRRUgYI4dO9a2bVsICbaGJTsho8nXr1s3bvx4apQIJYcEB69ds1Zt5Bo0JqhgaWlJRhPINpWfzJz54dSpXy5dSn8iJYeOZ57ExxEVE6fJojMdzJrxQ+ImoVBnGq7YX5zWuLc1mDTp2l3hAokTsEiaNm36yy+/qKJ1eno6OLRp82ZGAaKR1TIJ9wd14M8rlByCjCETzODQjOhoOpMo9QGxVFlZSe5P9v4Sspe88UI0jSCKsjIzD6WkaPJUiKJvf35AjjcerxQukNhb8pIRajc3Nyip4uJiCwsLBr/Rilu3br1zm9uuQktfKitTyySKf1BwVJBCo329Zs3c2FgIOXgbpADp/RBLqA/ZaxGSDByiHDqBb2pcEE0jiKL4BQs0UWewrIkoIoBAGnvpjrerIAOCvoseGmnXrl3NmjZNWLYs9XAjrZ07ugSHhFzIz6cPDtXW1s6eM6ddu3aqMv+FjxsHGpE9uNW+F8OlAEW+XLLEy6OrgqU+6LIHxygGVYinRMfEcFpLPEaMkLl9/a7nF0cjdH0F61OKRUrudUoUEfzr0KX9fxcdQwIDGXbuN7TdRSvLK1avXDXgnXcqKypnzZlNTrq4uLRu3Zp/3gOiCEziiZ3iAeHQ2o0b+EUaGRCHaHz8+DFnAbZLxbkkTZWVrRuPTBXE0Wj/vn0k9lQyIIoWpjM3uQKroObU7jxXUfGHDIPJDHLAJ/Lr6+/Yvj0Mo5LiYrL1867tOxzaOojdU0Yak+gtB4WrNhxUlddGUYHzvEL1/JfOZs34IYJGaJjOnTtrGHoGUZRT38A+DzWnlkb0bY3KL//+UWDJolaQSdBo1K+QUtTWbJaCd5MVyyRG74e0A4eguV7A5W8iaHQ07aiGq7o4RREBBFLy6SuhvTsIv1uzZo1Dl1crryRu3oIDBwcHshMy0Lz5H+9F39NdLQQySVXYENFcaWlpeo/E1TGE0giiSGxCDzY2Hb3MKYoIwLAgH0f+cW1KtHR9/fWysjL6T1VVVWPCx0KzzIudy3bo1IIEMFlaWhImDQkKUhV/p9YE0e8iE71AKI00z+dyp/bh30/d5CkAhkHl8Qskumh5+OAh/SfY1xBIZaWl0G5g0pKEZdRP9fX1KmulZE/6sWP0qFkwyb2TO3x431494dLT9biBJMkzNAiiEVzrLl26aPikHSfV52DkF0h1z2752LxlC3KAxiabEgM4oBtJBDCkqMEkiFWyzO3GjZu1tXdbtXrZsb0je0oEEuV45sn58fH0HZLFcujatWsg6PXr12G9QXxaWFg8ryOQgmhkroQmj4FVVFn94OPXXsFxdX3DxkrmHqCTnK2sLRorU3y1RtUYUlFREZWPlsTLkmM3d3dCI3IAscSzK/mnsbETIyMh1YjsgTS6coWb32jyz+Pievr0IPNiEuQQ7gBTiVreiQrjFbIyMz26dtXetkx6gY4WX0PAUEPVJdfublz3A6PAx0GuoqZEfHx89ifvCxwcRAYe3xs96vSp0+QnnGzatCm1USR9J2QYvz49etBtl4wTJ3hGlsGez+I+B5PIn9J0GQnOpI8+bE9K0nBbJkODQaSCEA6KE437Ffv1uXOnmtAoOCSkb9++KSkp4JCfnx/O0+feyU7IkAr7kpPhglF3wxm1wwEkbEhsyAc/IKLAJDJVItc99QsjoxHdtggdOXLN6tV2bewDBw1yUKKmpqa2tk75Uyj9KpJhfdXKldOmT6e33JHU1H5vvcXzOKLIYK1v2riRcwGJZDxnaXGMiUbV1dX0P0GIqVFRVlZW/fr1I7M0pJeTWGl6yYaGBvjwffv1o2sWCANY2TwyhjKGUHJ5QgI9NFZzoPIhQ0M030zXQGBMNCL6iw40xl8nT6af4dxDEuZtHyXoJyGKeEbC6AY12fsGtrm826HwT/MZF4yJRpLh5ubGsGcbF1wfOcJp5HKOUJPNuJ4zu1hGGBON4hcuuFRW5sq1ttDW1lbVVXDpHdq2ZZyEKBoRGsourMqrh0CaHRs7ZVLkm76+z40IkRHGRKPq6l+2bNmSefIkmclXPM1VwigGi4dKoZSVmck5jATR8k1yMuMk4VB+USHn0wcOHOjbq+eM6Ght7+lujDAmGrl3cvf27gZDm5qC5cegIYMTVqwIHTrM19eXfh6GrUfXrgzjmpJDMNJVbdL977i4oHcDnicPSy4YE418fHyWLV1KD4d17ugCoZJx4kTMtOn4M+V/RwoLCsgxYG1t/fWexqA2hldffvkyWUNNgeJQWlqapzK9DifgqX0W9/m82LndvLsZWnZ2/cKYaAT58eTJExvbP6QIFNae3XuOpx8jf25NTIQWo34tK20MAYBGYwieNg4OKEZG/+gGNSxoKET++XkIqtraujmzZklL+v68wphoBETHxHw4dSr9zJdffEEdM5TdmdOnYc2wwzW9vb1hXa1auZIsKIMMq6ioeC80dOC7AUK0FcrA9pofHy8h4vZ5hZHRCHJl5+7dFy9eTNyy5eHDh2ZmZs7Ozvn5+c2aNWtoaIxkcnV1JYtrYX2rGjAkibCoEWoy4Q9isTlEEiCxpc6c2NghQUEgorxD28YLI6MRAcjRpEmT/XuTYRv9WFR0PvccNBdDFOEMz6Az27GPnTOHXQysPZKayqYRiLhs+fKRw4Z39/F5AYPU2DBKGsGsIRMjsI3wj7MMT85azsEhhjenFt26dQNT58fFwfA3hDTI+oXx0QgcImt6gOBhQ8nKNQ8PDypoBBg+MhSyimfBF3uAkXOD7OS9e9lDlxQmRESArCmHD6saIHhxYHw0ojgEnDube02Zro8BcIgcCN8kGkRk5OrfnpS0aeNGnvXBUJoQSAcPHDDRSA806mBvWTz5DfZJCbf6YvGicWEqAx3pUBu72H/AgPHh4fuSk62trUEpkKOqqkptBrAhwcHjw8Y+T5FD0qAHGpm3bKZJ7oe1GzdMmRRJju3s7Xv27g3HnlFm0JDBPxYWUWvZhMS/wo6G4CHRrva4ba9eQsJCSH4IXGWwOyHrBsan1PyfTqgBCcuWgUMdX331H9M+wp9t2rQBsWxtbffs3v3fQ4cVIpcks6NdhVwCm0z0Ozx3MD4aoeUIOep7/uW/hxoXOkLqRH80jV0yv6hQB+uBvLyYCvoFhJHR6OLFi/v37YNzhGOLM1vIyffm7ej6artWZs1rHzTczk2uq63Nyjrl1MEZxvjkqKnDR4zQapVIGq4XHEZDIyrlXnBIyLoNG8hJ2DGwk7757Bkre8bMmStWrYRuunPnzp7de4LeDQCZhG/YJRbCcwQ8xzAOGpFdsCdGRjImH8AVKCxqxy1yhvrVxsZmytQpo0aPgt8+JCho2fLl2gh8FpUj4HmFEdAIHFqzejVjETQdZLM9VZfjJ5APqo2kVzeN8WgDRkAjWebSSab9rYlbBWZVE476+np2BOaLBkOnERSWn5+fLK1OUsOuXbNW3pl5eoKAFxaGTiNY1lay2rBgEgSSkDzGAkH24HrBYeg0at++PQyjYcOHw9U/k51dVFTEKFBWWlpVVeXn7+/h4SEwzRmUGgSSXEziyXrz4sDQaQS8P2oUrOymTZsGDR7MaSCT3W3nzJqlULHckQFQDUoNNPowKsoUwSgLjIBGsDxgIUEOJe/d6+jo6OnlBZOW3vY47tOnz7oNG4LeDRDuiEEU5eXlkZ1ANZkRM9nXCqOgkeLpXo5k27KjaUdHDhs+Jnxs/wED6CFj9AQ0AgGCEvetsKBA8nJYkzBTGAuNKJCp0wkRE6DFkrZtmzIpkkx34OSO7dtxLPaGxH2DtDMFe2gCI6MRAdFiAJo/5fDhT2NjX27dGicXLFwo7YamKFgNYZQ0ooDmhzGEf1B2INOR1FS6bmrM95CaKnYjRxMkgINGaneoMFjkZJ+hlsyaoEswaWRK1WuCBBi3UjPBQGCikQkywEQjE2TA/wPZST8oSKJQhgAAAABJRU5ErkJggg==" name="Picture 12" align="bottom" width="194" height="200" border="0">

Needle guard – Ochranný kryt ihly

Without needle guard – Bez ochranného krytu ihly

Blue injection button – Modré injekčné tlačidlo

 1. Ak používate ochranný kryt ihly, stlačte čierne tlačidlo na uvoľnenie nástavca ihly. (Obrázok 5d)

hlENuo/Tu9i5MnT767e7eQuxxBfUe8Ny8rJtR9t/u569etGyNTj9tzCvkHN9QCzZ4bVbZ9zs8//5MZdyYVx+/WtpOXm/vbjAUh4JyHDh1KmzXLiTBYfVbFCHm6DSiEN286/K+c9kCUzgNmNWnyZBGmlwWad+sliZUIimWAWqUNofUWDQ2zcE8tvq643GO+JiNIg+o5ojLnmjmZ5awg/X929KhxAaZW5qsjmR/g3S7Py3MbPYJPaFoFh/HCXshFV69abaxUI6rZS7NmzdyKasEGYySX5eU5OQ1SPZubnh4puXJ8ghtqgRrKutjmC3BS4zx//jw0irnSD+LRnr26dHW8TmsVaBo0TXp9K+kf8wxKAtqZCxdiejHT6ep1a4M6vaByMCW0l7wFpBCQCglGeF6n8BQvL1mCm3c6B22abs27qwQOLI4sh4TxdDI20HuyQ8eOkRvE4gVuqGXM2LGnKk6hsX3bNjopEsw3KeQGS0Lfvq42GeZw4VrIKrhC2uytohxMejo++moOwjJMtQGT8vDHn7CWS/D8eYVkBVVV503GV5HJUIfBQuDp6cAemeXwl8OGGUeSTObM6dNOzCdIAPeYk57O1IpOl1OpyoORKt4O0HqLhoZZuKEWp415SqhC5jv88+efo7F7166X0ufQ29fTZjPWS/aDY1lZGRn01ClTwJS69+ghpAu6r4IQxDC/pWFKLxCKsjIzfzU6iNnyVYFfn+Qi3B4fDcu2Jw0EH9LbF4pK165dnV4T/oU+Rk0pqBwGeuB9993n1nsjJzubs8I+MR3WombeYhRAKQBgpJgvT8jczzUmZVVZ9sC+aQkQkmv7ZEsoKSlp0bJlgNJwVVXVww8/HCSRGiIKJKUmTZoKv+J1eVdQQrxUbyQVgZxAMLQsGy+ElYtuNWXHyvwOGPYCFWfu1jriyMNYWupTfsOIg5+SGPPlCTnpT548yQWVXmReWMdPJXy9Fs0svib8dtsJKDwYr/O7EgMujpJ+gD/3nqkeA0uCEXKOGq/IJR/TOj0tjU9qlSVj//79xTL+Jzcvz6lPPn7arFlQ+m27R2cJtN6ioWEWgVILeIUx/Zeq6qhkkmFPDwtQimXAOhSeQCQoBpOMTkqyfPFjdjUhhShLFAYznZC9CMnQXM3KdBSgrmiJFzM0z5nTpzeVF4I06/QiOLaxcXF2C+uwHG6oBToJs0KZ329RAGHQMosjxYmtb2ytV6/ukKFDhV9SAd4T3RADCQNGJ7gHEYSdU8ZFMZ1ciHcYlA7D1cQphuxeicCvwpe4KCtr286djMBLeLL3bzMWKC0fs4X5AYvf2xf45WwON9SCtx4TEyPkuhVIwgS+LaibWH252e+Hi8DUKVN8SvjtClz91TVrLN+25zTyvg0fAmBYuPVRXl5uuSe1ipHkM/IxD5R+hKfmxuvstLS56enTZ84UNi5GYCG03qKhYRbe/MSwHkP9qF+/vnBh9D4BP/Rv9c3JzsbCGeCSCUEFHNJadUUZ0MPLWAhPhc4DAQOw39y61dUdAc/7WkEBvQoe7dZdFkEYZuGl7QxvvAVjlJGZyQ0vaHJVVeepuMe3j/djb9En0Nn+xo0bVHj8A++8cePG1goJ6Hbjhg2BZw22LTD4TFzmZZ+U+wdNmjRp2apVtO5FuqJmSYyGDuM+ALQ9LNj16v3Y8XnXLpaLy1BX1sutlVdWrfJ7OqITzGkhX7kld8XNRyHd5GySBtpaqOhOvNkaH5An37x5M6judnaD1ls0NMzCDbW0vO/+0N+HW3Tu0DHwToxu1FbhpfQ5lvdpK9AobAYqK1BtgDO1uObhrRFgyuXl5WhUnj0blow+Ghqhwf8H/4ja31v3lzUAAAAASUVORK5CYII=" name="Picture 13" align="bottom" width="198" height="143" border="0">

Black release button – Čierne tlačidlo na uvoľnenie

Needle shield – Nástavec ihly


Krok 6. Nastavte dávku

 • Použite čierny kúžok na nastavenie dávky. Dávajte pozor na to, aby ste netočili sivým číselníkom počas nastavovania dávky.


 1. Držte čierny krúžok tak, ako je to zobrazené na Obrázku 6.

 2. Točte čiernym krúžkom, pokiaľ vaša dávka nie je zarovno s bielym jazýčkom. Váš lekár alebo zdravotná sestra vás informovali, akú dávku potrebujete.

 3. Ak otočíte vašu dávku až za biely jazýček, jednoducho otočte čiernym krúžkom naspäť na správnu dávku.

 4. Keď si nastavíte dávku, nemeňte ju, pokiaľ vás o to nepožiada váš lekár alebo zdravotná sestra.

Poznámka: Ak nemôžete točiť čiernym kúžkom, stláčajte modré injekčné tlačidlo, pokiaľ neprestane klikať. Potom pokračujte v nastavovaní vašej dávky pomocou čierneho krúžku (viac informácií pozrite nižšie v časti Otázky a odpovede).

White pointer – Biely jazýček

Black ring – Čierny krúžok

Grey dial – Sivý číselník


Krok 7. Natiahnutie dávky

 1. Točte sivým číselníkom v smere šípky, pokiaľ neprestane klikať. (Obrázok 7a)

 2. Vaša dávka na čiernom valci musí byť v súlade s bielym jazýčkom.

White pointer – Biely jazýček

Black rod – Čierny valec

Grey dial – Sivý číselník


 1. Skontrolujte na čiernom valci, či natiahnutá dávka je tá istá, akú ste nastavili v okienku pamäte. Obrázok 7b ukazuje príklad.

 2. Ak dávky nie sú v súlade, uistite sa, že ste otočili sivým číselníkom v smere šípky, pokiaľ neprestane klikať.

MorZJGoockrZTOIZm8oGb8zNIattLQmau9otXB+mikd1FMWqnX5Ta+m5F5IEONkWkDia5VN6jDwvpopAh6ZwKr3Uc+5E/M1j3qsKjjNBIkRozxyQulCyky187qmCUkhZhG1rLuIV3EkG/rUKj4dKvttzrMIaGmX76uIRhynfQGD7FHCVWft6Eapc0QqtpelNMm60qrg7UqNeNLWmbWGNoqLes15A1tldNgK4W10ohDU+A04lABnEYcKoDTiEMFcBpxqABOIw4VwGnEoQI4jThUgEZppP01GRVRByYhNUojoU50rhzUjQGjXRpxWBE4jThUAKcRhwrgNOJQAZxGHCqA04hDBXAacagATiMOFVD3aVReXl5QUCCqLCsry/tJz/RmTk7O7du36U9HR8eQ0FCyv7Ozc9OmTWu0qdYL7dLo4sWL7M/i4uIb16+zNUVFPxcUXBUdtSF5nd6ztXV3C+zZk60BRby8vNiaRg4Orw8fztYcOXw4Zffu+A/n0ZoxoSGdOnV6vl27tm3btm7dWvbd1HGYQqPS0tKSkhI5e54/d87QJhEJLuXmHj18hN1hwKv9aLn/wAFOTk70J2FAy5bP4Y/UuHt42NvbozB+wgT8R1mVZ+zq6romaQ1bI6IpGubt3dmzvaebm1v79u3Nv6KVQuX31KSD3hD8/f0pCYBBgwc3a9aM/gSHtLCmZmdn19rVGB1379yFP/qTsMqni09AQEDNt05DsMr31CyJJ48f0/JrgwYSoXjr1q3vduyU7kxZBT4tXLQILLRYO2sX2rWNNIio6dM9PT1zc3Pt7ew++/zza4WFxSUlMNWLiopgxWemZ1CzHWQC4eLi42u3wRYDp5ECwOIGjbZu3bri8y9Izdiw0CaOjh28vAICA2dER4M6IFnxzZunTp0aNXr0+fPnX3jhhdpts2XAaaQAqxNXjRg5snevXpRG69cmszt069GjT1CfvsHBEydNys7ObtSoUW00sxbAaaQA0Fkzo6Oh2uAY6p12OnLoEP4++XjBgfQ0Dw+PUnn+bB0Ap5EywLLWa1yL0NTZGf/LystrvkWaAKdRjeCvHTvh/3epeyx2xfLy8pMnT6YdPHj79m04kuw0BIsf0tNqYtaU06hmcfHiRQtMSxYWFo4LDb2Sl99/4ABKoImTI1u3avV+TCy7Z5+evfB/154UdVvFaWT1gBwiHBJ0Ew34vyIxsWevnra2tigXXrtGHQKK92Nj12/cqGIbOI2sHunp6YRDBGvXr+sREHD69OnMjIyvN27S6wocPXwE5FNxdlRbNCotLb1w4QJZgo2NiTG0m6trG7qQ0sLFpVmzZn/m5fcTWVm0PDYsFBx6D8Km6kyEFAUFBSrqNU3QCCMDQ2rrli2Qyf7du/UJegWVb4waRVZb9YIu+p46eaqg4GpGejrKo0aPCQgM8PHxsUyzqwUa2ap1a1GoghSiHRo2bPjss8/a2Ng8ePDg3r17ZWVlpB41Dg4OKKD+7t27pNLV1VV6wmo5JKi9aln7NPr2m2+WLF6Mwpvh4fPi4ohQWbhggXE2SEcSzMzs7OyP58+/fv36tKiofv371/qSFh72mdOn2TgTEUiiSLbG090DWsnd3X1FQoKnZ/u+wX3fmTyZTDFA0vj7+/d++eX8vLywsSH0kA/i5s2cPRs9hnJmekbImLHVNqzCvtlD9+6Bw95GOahX91lvj3ZydDD5NoXapREe/Pz4+Ozz51V56q11CA4OxuBek5QEatY6meAlLVr8b72b9H6RgmDHjh0dOnYcNXo0Wn6tsLCkuPhAetry5cvBoaHDhqGmWfPmrw0aSKev/hX7XtLar0gZlpBeY0iE8hcHVTS0zXZ2b1B++/p/VmRkndu//lMTb1KHWqNRamrqpPC3JkZGSFfCiZDHDvcqRbcUL7z4IilIrSIIqrj4+FOnTkEybVi/fuGnn2o5voxmXQYz+vXrV1RUBLvYf21ytx49jhw6hMqxISF79uyBnsLfjGlRek9y//59RRetaGhX5tLhTuNmgpPrw/5z622dfvD4271f6mjyXdQOjRKWJ2zauOGr9evYuJzMzMy0gwdXfLFckOQirhYkzgmmt2d7Tz8/PxALOnF1UtKapDV9evYSXUgLEOVhhsKKiY3dsnkzmj1kyJB/hI0Dh7DV29v76NGjMBOPnsiaHBFJKlXBs6e+udMrHAWQqbHPG7u+T7cyGv3OoeRkKiRgzbi4uPj6+pbdKzN0FDraUJQPAI+XdXphp0+NigJ1JkVM8uniM25sCKwHlNW9EdOgV51BYaWnpZOpQqiwgJ6BRDd98vGCWe/OhiPq5ORkhEOQ6+Y06UHzdvfL75lzBkvTKHntWpZD8PAPHzo0YODAdclPnYuQ0FD0GvpOdNSH8XHYlJubK2c9S9DNi4A6IBM0GsgEaYSfLVs+N+z111W/I6UQSVkije4y6lu0EofeOHPmDFS/3p4hSEhcqYhJDUry2J+P7BwPHf9e/uF6TmjOwUoBe2VVYiLlEH5OnzZt8dKl4AcZiEFBQQGBgaKjJk6OBIeUqn9BRyaq0QiT3D08tDMdwCIjI4MQpXHjxvDh4XB9umRxSkpKaUnpmLFj3HXBAiCTWperf7e4wkbNIBbL0ai8vBykWbFyJeEQLKFxOq/V3t6eTgJlZ//o5u7GHgUbc8qUKXtT94rqYYG282wn57o7d+xwdHQEk6DX0IAdu3bVlu9m5Ds1kLJQW7CBbt64OTM6mkRU0q1nz5wRLY1pDZajEaxdeOBkvodyCPD09KQ0unevimuGUTgvLq6goGBieLhotRxjFN6v/Ks/fPhw/ITxP+zfh2YoMpJycnLk76wUED+CTmWDJcQXo5uo/lLRrGbR8PIPgs7EVgUWohFsIDxCshxYWFgYM2cO3QSNRsstWrRgj4KliTGadTwLEt5ZF8GDAnF68d+Q92sIu/akwO4GfUeNHiV/5YR9+9FMiCQQODR+wgRUwgtzcHAQ3Q5ZGjPnRR0I8qjp018LftXkM8iHhWi0aeMmPEJSnh8fz3pVZWVlXbt2JeUOHTv6+/qJvtsiElEm4/3Y2NVJSW3d3Q4eOGCmrQ230chWIx4lC1iB8M5wm3AvunXvzm7CaEFXmNw8SPE5MTF9g/sKOjLJ9EvMgYVoBFEEnSLoJhVFEVVfb9oEzUXK4JCgG7Vnf8yGLsNIQi9T5QW5pVQCsYDFvXHDBkHXy6adAcY+DDUYecbf9oTgnDt37su6yB4CQ6tXZO4RDgT74SxIqX79+8NC+uzzz01oJO7uf9d+1UpngILQ3t7eUho9aubRoPCYCSc3BEvQCB6Z30svEcN2fiVjKGAQEBpBjK9du5bc87Jly/Lz8gTRNJ2np5ktOXv27P9t2WJOLMCWzZurtXYhS0B9SCxq6+j9ZBtGBfYkc48YNnQTfFJIKfJCHHsSI3Bz+8P/SFj5JTiEk6APpZFGhnCt9I7MPfXCEjTKzMjs1bu3oLOsWXVGQLuVXW6U3j/7xTu9h1sAYPaJ41mGtsJ5HDxkcFBQUCvDay/shwAxbIgtGBT0ChG9UECQQLa2tnBLyVvk+C+HRizIYFPEIfNhCRpBow0ZOgSFtIMHRZsMfUZYLwwxyWKo1sjI1sGQbSS6WYheiGGQqYuvL546WAgOrUhImDhpEqhAbtY0A3lv6l5LckiwDI1glJC5IrJeRqGIQwTSz8caPxwG9dzY2ODgYAXNNRXk7SJRJWx51pxnW0teMoG3v3TJUnIgiQmBq09Gy3uxJs4V7d+/T+khrZo2Me1aBKbQqNowdXYHlMeEhgiS4CwC0q0kkgaFlJQU0ThekZjITjyS0SlTIOG6M6KjtRMViTbD/v2f8Dfh3m9Yv4FQB5YW5BCMJLJPv379sImMFqXqjCIzPUO1RsuDAhrBUsb/Nm3anD93Dl46WVWAuUMz/Vy+dOnMmTPoqZTdu18fPlxEteLiYr2nBYcg28nsETyU0pJSdkwTDrEJbuR84xxC6N9Llmhh3ePbb76JjppOGkx8KDt7+6tXr67bsJ7Go7XzbIcbR6eZfJX8/D8sznXJyXJCjtSFAhrhqSQsT7APtoeUhtM7OTISQwfl2JgYkvNg0aJF7u7u6BHRbRBJI0pyRanwxqhR1woLIWbQy9t37XwzPFykGtYkJSkal2++9daQoUNtbG3wCGUeQtIjqZUVSS/AfnjysL6DX/kb+udAelpYWBgVvTCxzZnLYAOz5CybPHJwNvlaeqGARqWlpUJl9CqGzvARI6jNQYKpwaFZ//yn/BMSxdTM2fnYsadzGOhc9KZo7QyIiIggbgubgwEs1KslQYVffvmFLEg1cqgSGAoPyMXFRTCcRAs3iCGBa6kY605sIyJB//vttxC6ZIzhlmnknaBzr8i4woj6R9g4sk/NORNPbM2yhKRQQKOSkhI2sRU7V7Fl8+YRI0caCVY0gqfu8bHfp8Ly8/JFNCI1UGoQGLNmzYK/DVlFnoreVG5kanHVypWi3G0yAW0Ic8qEA43DuBaGKQNr+lLupanTpvYICJgaNc0cyWQC/vLbAzPPoIBGrAKWAtJI7wqDkbc7pGjeormoZmL478uH4Efqvu/7BPWhKg82h96TzJw9e3VSkqFlfOMZB11dXdVd/6e2EahPVwaFqquHNIA67NAhKDs6yV6j8xpPnP+QuM/cKTKypxzIpRF6f/++fUGvPH31B9okJyen98svQ5d9tmyZo6MjRFF8XNyk8Lf6Dxzw9sSJ7IEk0l4wvAQBOU/7FAruypUr1TbG+OBeuGDBD/v3fRgXp1c3NdWh2kuoDrQZNvXQYcNgIUF3d/H1hQiHewHi0sV8uGxNnZ23bdtmgfY8dmyl4tnk0ghdT40G3HlIaCh5GNQYgpUNdQBigTRnqwZYgYLYmU3tSEDGKHQTrHJ0aKdOnaDgSCeSCAo22A9+svB0JvMH8tP4SIVGG/Bqvw/i5oHftf6akVDpXcKgXheYjG5EL8G4hC1MpjO+3rjp6y2b0U5Yb4cyMw2FOGoZCpQaHdxPE2tKTFRq8GZmZmZnZ4eGhdFNqxITwTYcAsuDLoZQv33p4iUwNuHz379/H0Yo6cQhQ4YQsYSO7hvc99atW05OTisSEhQF3/wr9r3t27YZEkuWBxk2rCdFVba/r99rgwYKlRPlilZ4oAGUtqT+/V9FNW2dbZWehIVqs9h4VOTVjlatWsVUnX69ffs2eWN8wMCB0ols9Kx0yp96K+ho9K+3t/eZM2f0drH2c54SkXP69OnOnTuzzteH8XF/9fb+etMmMp1BnX+lk/tsqmeZ+Eu5OIjKrlFjpSdhoeZiSIAO0np/f/+TJ09iE5QXSyMjE4nszBObmcqE9ZPahYeHh1eHDsuWLQsNCYHCgiNGze2uXbtCgw8aNEhgXpe2zA0+sRWTpmXb5805oSXW1Lr6+8+PjweNfHx8/Lt3E7niSmdHRDsrOjb+449g5FrSWmri6Jielk6mu8Akurp8rbDw2LFjsLVh7RFNTUeUFQ0SCkvQiBhSZKHt3blzRw6rslRJuo8sKtGVJhbkdVJFkdeG8IyNzczoaJopQA5EafmhoQQmIPNCTs6dyihbNqExRZMmTcjO2I0EkJBbRnlGZVybVROIwELRj2Hjxq1JSoI3B4E0JjSEfTaffPKJoIutxv+jJ7LeGDGSfRjExEb/gka5ubnmRBZDEAYFBaXu2WOOw0+NYhJHC++yg5eXu4dHM2fneUxEHm6KSKBHjx7RSjgKpIDb+S51z8TJkbt37kpY+SUcCzPnG4uKflZ6yG9NxasF5sBCNIJG27F9e2pqanBwMAzwDCazE0R9//79Rwx9KmxoIDYFHaAhY8Y2dTZrvgcu284dO0Boc05CoXeZD4IzMDAwJDR0+PDhhEYlxcUk0hw20NWrV8kKP5y18+fOTZkyBSLK3s7urkmz/yykn+CpFhXP/KHZ698rFQTxxK8iWO4FoxnR0X8fMQLDFzruq+RkmmcO4n3//v1knwPpaezQhC9DIt4dHBygPthQLBMcNGhV0UyE6iDewPPPP9/F15fU5OXlPfOMzdkfs+Grvhcb28LFBe7q9m3bly5e0qJFC4yokydOrE5cVXNN0gvw5nGjP8Zk/V9vCEIHc05oORpBlYA9M2fMICk+WCbh6ZJ9ysrL2clukhUK/V5SUgKl1rtXLzbQVinej43Fpc27CVk4mJbWo9Jjffjw4ZTIyWwebfLaglA1aFhF0HewjAC8YWkENG/ZxpyLWvTla7AHD3L5F19gFBImzZd8VePmjZvsT2oPwZKYNWsWrZdpjbZ1d1uxcqWrqyss66lRUZbJUCON1waHSJw/rVHRmnZ0dKQv0816dza5ihEmPWrdVVppY2uW92rpVBB4kBGRkfFxcYRJCxct+u233/z9/YmpgedN1u1Jdp+ioiJ0iqGU+NViYmTEO1OmoAAOwWSxWG4a4myKmk3ezySRa8WqZu/38vI6evQoKbds2RKGPDSmkf0rbCDjK540VHPWoxYS0xAmrUlaM37CeDKFM2jwYNgQ7u7utra2KSkp4NDqpP+kp6V/FB8/fsIE9DuMJzhZ7Pu1xgGn7N25c+EVFhYWQo2SJDU1eU96QJPLsIBfJhgVFaaB9XydnJzkjLqHTVzYn+2fs8KkfWDSpIhJsDpLS0vr1auHO586bdrjx48xqiCNYDCBQ1u3bkF3DB4wcGrUtG7du1+5ciV2rsHctBT9Bw6ALwbS4OTJa9euSkyEUrPwmhpZV5YGRI8NC/X09Hxn8mTVg1xFcyhGUtgQ1HtQxTesf/vacy3NUve1mfsRoggPe9HChYJOIOHZQ7t9v38/RAhI86oO2HThwoUjR55OfPcIDMAfPRxOn0NlfGMjBwc3NzeSwA/nJGlJR40eY+H8IZCjJEcFjXIUdO7n8uXLobUjIiLgh9bEq9CUQxiHcACln2gWoUHhccHv7/TnX0ou2thqY2nWNOCpx8XHk6SfMXPmkIzEUPam2cKnTp3atHHTwgULMDotI4RIfhwQ2sXluU6dOrZq3RoE2pu696NK1wH8BoeIZGJfx64hiNKSGMFvdo6k0Oj+rxX2zb1aW/wFI9VBkn5CwWVlZaXs3j192jQXF5d2np5sGnU2cpkF+RR6Tk7Orp1PRzmIWENfVxEqP5cGMxaNsbezA2lgz5aUlEAR5+ZehBYWSRr4iZ07d3Zo1GheXBy4RWfAtYB7lauzNndu2LfvYebZNEEjAkimYB1IKBwJYKIB1yhQf0QECANfPz/pK00qAh4WrGPyhdD8vPwjhw9nZ2frXURjEdiz589FRTdu3MBRkFU11DZbhVq7on6Vh944Z1+wLtTJHGiIRiIQTrDMqMXMjXC7im/eNGFFr7OPT+fK1+XYmfdqU/dTFBcXi97NYtHV35+kzZSPJ/ZOT5q2a3rjkk3xZdufMlu2cZ8/ZaSiM0ihXRppDZcvX1bxbPIFZ7V7Zh0/rujS9R49eGLftJ+bk1uXnn/zGdUvQL+1oAicRnJBV2y0hj5Bryh6m8rm3H/xf/2cTSq2gdNIFi7lXqqhHIzmo29wX/LBEPkw9AkKk8FpJAua5ZCg03qi6UfjgP9ocr45Q+A0qhGQ1xAqKix0uZjYWPk0GjV6jOpJMjiNjKFc8unqD+PjSLpPV1dXW8Mzv+RV/CnTptZs+yphZ2cnJ6R9YmREr969a2J5kdPIGESrCuQbrqSSbsrPyxflyr179+7qxFWWzw5DJxQKCwvpx/wIavrrl5xGctGtRw8Ys3K+v0lhaOa9pmH5D39xGsnFm+Hhp0+fVpRpSSNv61oAYhqxs6uqp9ewajRv0fzj+R/J3x+GSM01RmsQ02hNUhItZ1T9Mjf59B27M7t0SiAS43Xpg9Rfrlgh3+1HX4WEGsvkX8cgplGcJDiaAm6LyOTMz89nU2PBtGRZKEjeFRR0AVbsz2qJqB2JKD9OCPcYERmp5S+Tqg4FthEep0jZV6v7RaSUpqgSZUyTErFaicgGrwEtXFzYDDhmpnN88EBuGjL/7t38XnrJ18+PvEFl8hWtFBY1saUpqkwwQkVcZImYk5NDg0lE/KMQiUOS3pSAhFAKjC425LTjJI6Ojl5eXoS1fx5T2hCsz1MTcVHOI2TnUVjaHdWBlPXOAs+cPZuWP4ib161797pk7akI66ORCWC1jKEAJlb/UncVlplGPnSscfwpaKQUXEkpBacRhwrgNOJQAZxGHCqA04hDBXAacagATiMOFcBpxKECOI04VACnEYcK4DTiUAGcRhwqgNOIQwWIaWS93xvgqEVUoZH2PyrFoU1wpcahAjiNOFQApxGHCuA04lABnEYcKuD/AQ7smJ7Wt9eMAAAAAElFTkSuQmCC" name="Picture 16" align="bottom" width="194" height="146" border="0">

Check that doses match – Skontrolujte, či dávka súhlasí

Krok 8. Podanie injekcie

 1. Pripravte si miesto na injekciu podľa inštrukcií svojho lekára alebo zdravotnej sestry.

 2. Držte pero nad miestom injekcie.

 3. Potlačte pero dolu, aby sa ihla dostala do kože.

 4. Palcom stlačte modré injekčné tlačidlo dolu, pokiaľ neprestane klikať. (Obrázok 8)

 • Napočítajte 5 sekúnd, kým vytiahnete ihlu z kože. Počas počítania jemne tlačte palcom na tlačidlo.

 1. Vytiahnite rovno pero z kože.

moRh/q6uq2bN6MDzCn7ty5q2mb5aOooBD+gbunx4KPPuK8SLOANw2lhvGmTH7Eb9iweMkS/nEYTG/FxCyIjbWOwaQhk0Cj6dOmfWmMw0LqEJPg6DJDBEeGGIFRBb3OV+qCav69d99btHDhy6+8YtvJAQbg06Rx44P79Iadq5hP8N7xyoODg9kSDtxiTmjatCmYwb8QhjlMdbGuQN/u37fPOgaThkyCNELn4iE/X/U5bCPDPZeNP/LoBUyPjp4xc6bJcfn77789O3Ik1AGUgrp2AHpc8bVpR48Rn96PjVXQJPQSJAdGFJ4rM/P0742a19Y1btTK7deq8urK+nD/9YKsIY8/+sH773JIs/PfO+HZSdx5XkwMDCY4v1oblxoyKf3ECZiQYE9W1imKuhYXF2NsCZ4MMvn4+GzZvAUWFV8VcoBXhTtDvGVkZOzYvr2qqgr2VlBQkIURFKgqSy43GPkU/kTY2AnjJ0dFKeATdUJwyJA7rbzwZ91DV+44tTUYnOq/cx3wzbGiHX49hj45BI4enQ87nelbMTARpsVLlwpKNbWgFZMgmYePGIEPBw8cmDhpEh2EMw8pInYJeIBOAfM++fjjuW++KUaLTQkbSfGjj/oZAUpBe675Yk1d3V1fX186DY40bHmbaEC0EP/AJ5NDgo/eQT0TEjdOHDee/nx+4oSLuReZHJuly+NmvTYDogtPnZKS8mFs7IYE0z4vCAQaQXqx41WqQ0OZ1MmrfmDhHcOypiOXL18xqbDR9e/Nnw+jAc6am5ubxJsgM6KwsPBkenpyUhLsFby86upq/K6zs3OrVq22bd2Kz5bYwpYAZDIYlYu5L6+mppb5LBgcgRaGlb07KTnr3FmZNweZQCP06rToaI0kk4ZMqqmpwf9w3Bg2eHf2lnMhegfaoba29u2YmLCwsF7BwUVFRVfLykDEkpLiZ0dFxMybh9OcnJxgKuEDzKYXp0zhc27CxIkYvjaZ0VRsMG1I3Lhi+adi325K3IT/P/7kE4hhMIntvpgEzgStYYehu7QIMmnFJLQ1btky+A4Me6DUYcrIvPyHlB/atWsL5xbKrry8nOQKOGHukGIutBqZLHTijOHpDHbK6AtTp4AxJJyY46DF/NgP0tPTzUpIwlWwL9EbTJeqCA1lErxTKCDGcDEYNZfJq9Br0Eojnh5BjMH/EEjkx0I+f7X+K3M5IZ9MS+KWmXVnjoXu7unxVkyM5blmnLhamzZtpkydmnr4p1dnvHbs2DEmOASJmxAfryAKhX6AjUXGloVNZUNDJsHzX7pkCSQq/UmaSBrol2NHj0aMGsUW2nhgPDYeHi8JDFPQdzLJZG7QhWESOCQn2E1JankXL5aWlqI3KLI/YOBA9hvF092+fXvosGH0p7+/fytn5++Tk0c880yjRo0xFNkTI+goaKvxEyaYa/qgJxctXOju7q6izaQhk/DAsJrnzJ4NJdXECImTSRQZjEON/y36GuMP5yh+cu3UHCSZSQ5dunRpY0ICTMZ+If3Y4wS0gG87PTr6by+91KNHj8dDQ+E39O7bd+y4sXAdzp07d+lSCf7Ryaeybvt06fLNli2nTp36IDYW3Yv7wECcPm2aApsM/IM3p2JvaDtbgt6ZOGkSXAZpFwbKa8+ePdJhSTAMTLKkMaqTac7cufzZaD5Ao/379gkG5XEtBCGIuGf37g1ff92oUSOD0Rhi20l8LF0ex1hIuMOX69fj8h3bt7dv3753nz4yKYUxmZV1Ss6ZMqH5DC7en4eHx+LFi9u6uIBVnN7cv3//l2vXQWfRIJO+leWxEHXJJOcmoJHJoY/nAp/wD2bQv9atKygouJAtOqXt2bHjwEcf3bxpM2OQ0eXwZwUdWAmEhISgeWopOM1ncLds3oIPTz/9tIODQ0ZGRk1NDQWjYRBgGDk7O7/86isXcnIgor28vRVEX8wFQyZNw3QMoNQgjWSe3NsIg9FaSj9x4ujRo1Buv/xSBWJB5Xl5e4WGDvLw9EhOSvpx/z4OO9mejUyEDhoEYalW5qCGTALfV61cyfbbvYyxSnTTurVrGzZqFNwbwrgPXie6D8+Dt/tUePj/bdumbtooP+gCMoHQsFUV5wPJ/2loHAV87WzEmLFjDcZu3Lt37/lz55ycnDIzM86cOX316lXDAw9wLunk5VVRUWFW1+G9/PTTTxz/RjG0YhI6ETTiyBgchBt/6/YthkPsS2iQSaSNUlCbYwdIyGey4tFTnIMAVMPJ9HSt40wlJSV4TjlnkkMqGGnE000yTjfh28OHD+deyJ0cFQVxDhckfNgwhjpwCSHgzW1hWFgYbCxVMgW0YhJG/KzZszn9Mv+991q0aDlx0kSxd4/3Om7MGDFyuLq6gohsJqFzxawQ0p6kWWDRw7ZApxOV6Xx8BRHo3dnbHirpnD1zBs8F5knYy+hMSsJJSUkpLi5+LDQUlgPU3PARI0pLS6ENDbxhZhIw9tEJlifrGTRiEswjZpKESY7BwXNnz8JflTbx0C+0PJkPPK2j45/WdIMWPQK4yRKUohkcHAyuYBDXVFczDYDAg7Zl7rZ6zZrwJ8I2JG7Ubm5O7Fk4gM8v8S36ECe4tG2LZ+nm5wcPJnLMmC2bNwcGBj4WOgjH3415+1j6iaVC+W7SQCdEjhmriljShElQ2P1C6t8NXl4bFxfm4Jms09JZMpAZ0NxiNiC+xeCjlfAYxGlpaZsSNmadO8uckJmZ+c2WLZTmi59jzzHhq48//PDVGTPYPMZX82M/mPePf2xISNBiXpOEqJzEIFrdRpKJ8xVo1Cs4mNM8nObn57dr507K154zdy7G7VPDhyvwxSLHRD4XEWG5WNJKu1EeUnZ2tru7O3PwuTGREqYJZEncsmVvGWdn+QCNoqdNy0g/uXrlKuagu6cHNAKIlfpTaklJsb+/P7RYfl7+2zExcHEphJOamvrdrl2gl+ASMLAW3J0za9aX69er7sqREDVrnpWPPXv2CAqMFi1aPPzwwxC6IyMiyHELCAgoKSkx9/7oE1XEklZMIql+tazMx8eHjmAYPRkennbsGJ9MJEvwATQSHFKQbSCHi4vLe+/P35SYmHb02EvR0zCMCvLzMY7Lrl4tKMg/dvQoRFRwn94vTp06eMhgNADyICvrFDpaOrhAmfMY2UwGmYqAUWwyMGswZlNhIEH28L/anZQscRXMpunR0UOMLcdPtGrVSkEj0V3vxMTYKZMgJCDVL1++whYDVdevQ07k5OTEzJs3OjIScguvf93atRgTYkmGFNnbsnnTsuXLQY7MjEwQxWhsbsat2IqDtB4txQS9PDt2HPH0CDmuGbi74KOPJo0br4Urx0wZ0XyI2GkwfUACQR8ecpe/CImNSuMaVObnFDQSPe/l7W3hnK4mTIJ9QKEzTkISVA8GKIwYjFGyheEk860imukEaUCgkP79QwcNoqU2sBjatWvrYYSjoyMYyX43JMyUZd6gB2FqLP7kE9xf9eR5NHLxkiVQH6tWrgwPDzcYZQkegd1UiWZDqsFT41MESjP3Qi5kEoxuyxuJkQyxZHdMwlsP6tkThOA42OgOuE7Tp03Dw8Mkh3an10+BIggSkCM5KQnswVdBPYM4EgISjjmCrgexVMxyx52hCmfPmAkXQXVXDh3y4IMP+vl1B4cwfsquXNm/bx9l6FL1I4lpeYheWD+0qA1wdnYuLCzETdC9MLcN9VkobS1vIYklS9Y3a6Xdxk+YALXFn7ZEfyVu3gxNdO5cfRXA4/dWtOH9wb+FoUBxZzwSdB86iz3/D5uauQ+ON1O7yhutGoOaUz0ukJKSguflhNRjFyzAEAItIH3hE/x0+DAlEOOr4D8bTCTD6DPOBxHjN2z4eOFCyDlB00oZIJa+Wr/e7piE1w8aiWXPdDBC4nKQDH0EGYZ3IHjmtq1bZYaP5QOkB5n8/R8BmWTO88vBtWvXYMC9KFSijmZF2JKbCt9wTsPlZFCCavNjP4gYNQr+P145jFF8xcRZLARpWMVzuhrOu1GuZ0J8vIODA4WYzbocz4OnYk9M4jOtAW/YsOHX/1rPjiSpBbQZag5aA2YcaWELJ3rBjAM//gjzX+bj47cEbSbwBgRCq7Zv21ZWdrVlq/9OjCiYJBEDxJLipCXNs0pgUL85dy701K1btylCDWJBkYm5KgScQFXM2PYvuhLj9W5d3Yrly6GAFGTiygQzL4E20BJNxWY4LD/Q6Oeff1axVbQqC4MqN/eCl7dXt27dLL85ASSGgpN2FcWgOZPwwBDsbN5A0sBXJ/saLwl2NGxGWgfHDEd8wFtkFsfRIkny5iDhoXrIjqGUXLWays/rpSWan6/6XHGAAGoa8lhsvahJCK5aBqXQb2DnwIEDM06evJh7UcURBbG0ZfMWBTfUPD8JRAkbOhRimXnlZCSxLTsyDqDyaYKJDsJEheEJAxOfg4KCaJEkPSEItHTJ0mnR02AtqVhOCb8lqFnwo9DR06OjKY3YrHtitECeVbBCPvJBWe18cxDdRQEqdAtujk4mE0KV+IVisaQtk+DSw24FjaTXJzHGgUlOUGaFMRDVmzJG0KdikXGzAEnJ+Ed8QEfDV8dvyalcwIeCS0AjSLLS0lL+tRh1YWFhTF/hlaN5ePdqVZJQJpY01254TnitaiWvwTZiXKqK8nKmSpCF+XH87BQcwbthExQSEbbtS1OnQlnLzw4bMHCgMm+IbETBBTn4ir8oXsX0QGViSVsmQUPh/xs3pFImJIBxyVnjB4uK83h4Sa/NmPF2TIwC1UNgcjvZByHwwu8tFWKALt6QkPDhggVwwmUWbAgICFDmGZBvL+bhKza8ZEKBWNKWSa6uboqvpeAkLQlnwPQsRSYxbigfHtYYsxzKrF+BybV/3z5+bifGgGByS321hiVLwLPH+g9YErfMpDah2yoQSzTzzXl8djM4R9Bm6SQns6BALGnLJIiQ1NRU6QI/YoDXg/cESc4+yIxFWLJkwsPYDB00CKMH7pVZZELDPo2LKysr49fP27N791PDh4tdiJNBMkgsjFqY4SatNCrtYG4dHHqFYvYlJ1OFckGV9bMY0ANmiSVtmQSvbY5xvlaBLyA4GYJ3fDorCwJj1uzZdISqoUE34Zlhcj4VHi5dq4/KW8N0gwVN03985qWlpZmsqEc1evAK0SS0RyIYgfujedCJVC0Tg0E6lsb5Ff5BGEkU5aI/U1OPBAYGqBWRZ4A+xEiTf1ttmYROHBkRAbGhYBVHs2bN+AefHTkSUgpKk3k8/ARYNX3aNBgukGHo5bhly77btUtQBpDh1b9/fzAAptXESZP43iI0UbDsySzSrbTKQEIWQmj9c+VKEP3jDz/08va+mJsLWUgT1VSjxyBe/48PphAZnLjvk7/fv29vgwYP0kIUdTF23LiDBw7I9Ac1990wWHMv5CqoDEn969nxv7s6oe92bN9eUFCAwQ3dBGOWbghWgUa0lAW9jHeGb9+JiQnq2ZOzmJDmucAVuHtiogsCxtxpUTnPhcbDmGMyM4kHNH1bUlJ87do1JqMtuE9vsI0+Y8wwU/3nz2dfvlzatavv1bKyCxdyngwPd3BwiBgV0Su416Rx46GMVE9hgEp5ISpKZmKuNaook94ZOzoy6sUXnnzySZl8IokCGc6kK3l39iY6kovOnh7G/5TzBEnW7x7Ap6VLlrArgJMyWh4Xt2z5crHY1UkzS8nIBH4XBhMTWaAQGmf6lsBs2UZgVGGYMZYGvQwmubRty+SiABsSN877xz9UL5hcX3dg6lSZ1XOtVNkdEhLv9fWZsz6NWz7quVFubm5MhWQ2aAhSsIR2MgUCg4I8PDwY0w8+HToaRIG8Wbd2LaM3aVoKrwqmt6OjQ3d/fwgtnEaGEfQIhA2kI+jIDz4xvhWtilH98cFg9AC7lq0ExHQcPSBzwxMnTuCJNiYk0LQgRKwWBZPpF+WoFOvtEdCgQQMMHUYlsbUvjUKOHSpmWsHiJv8cJ7dv357zLRnCYC0skrSjx8hRp+7AGxIUNngrRUVF9P6Sk5JGPD3C0kflgfLtORPSciBmfkEeY4DVVFfj/4rycpotwbPjg+r7uqDTMA5pJwy4yWJEt+q+JWKKXGIRLfqRE4xhb1dFpSwFf4i0G7yPPXv2SIcGmMkc6TVSlkNBvCcjI4PfaVSzhTMqcBAv+8aNai32dUH/UxljiXIx9rUrFweUqQ0ZzmYSEx0Aw6QvJz6lpKRQ8riYN8sYRnht/v6PqNR2AcC4Met8vDbB3COY6gMGDuQcxFCBaUyLLHCVFsv3pMMB1mMSXGtzo0qU1tO6dWv2QUphrqiogOMjxzTGOXD7t23dKiiZQcfAe9G/QwcP4mXIb558kDSSmCEWBB5T7CsY3WJfQabKNMjEAFmuoNyb9ZgE1xpWiALdwVkQjfvA0O7q6ztihFyDhqLSEPuwhzjKAgKPSctcvXLVsyNHmts8Oejdpw9+3dyr8C7xUvlRMRiUly8L7BP8zZYtFLC1pLQthlbexYsKAgrWYxL6hdZiyyc7XHqMS46Ex+XwVhSknNYnPqemctLZaKGPwSgA3D09LHkHEqCVMExdcvlg1p2ywRRcYOc0U3FYC8PcTIUZBdda1U6CJ2lWik99SWHjPC5z5Pjx4/v27oUOUmZUSgw1qMuQ/v0V3FMmuvn5ZWdnmzvWxZhBmymkp6fDyPPp2vWnw4dxZ059H3NBNrviYmhWZRKlE4H1F3Nz33zrLTlsoHMowQ29ZhCPDigARBSzthM6VEFZNPmg2XXYN2KBALKK5AsVdCYML8hUmNjvvveehTFJKvAyLTpa8X2s7btBN9E6r3diYsRWbrBX6sCsRmfduPELvBVwyJLtjviAic0YRqezsmCSq3hzPmDEvB0Tsykxcey4cezArJNT/R43NCMLAwgPS9FRZp6EH8WlrSzmzJ3LFC7nQL4VQUUZrl27JqfUpwRsEwXAAE3cvBki4cCBA506daK9Rzj5gRTpxrDTbiMbmNjMMrQbN6o13WrIQPODS5YsXrS4jYuLnGA0ubqfr/ocVMNAYoK6BuOqSwrnirWZU5eRA1qUkfpT6o/79wX17Dk6MtLyEJQt40mM0QBilV0xvTmOuoDkGzosnEYh3hm/opcWqE+remIIuxKQBKhtWVmnBKUFWJIQHy9mcYJGzE5cVDeWvYIZetzBwWHwkMHS6Udm1euxl8gkHozmZfPy8ho0aMCOl1A5M3UlEy3PgO1Pf9IGX2rdXALQIxAnhw4dMvAi+2J7H/j7PyIYWUZfSYQ66/NYVq2izBlmTY5ZAE3lV/c22A+TDEaB7OXlJZjDgF4TLASoGHBSQkJCXF1d6U/rbANHhABjLpeWDhgwgPMt1I3ga4MpuW3rVn4cLjkpSdpZI2WKfoM5aG5KDxW0MCsmYi9MyrlwYdCgQb169RL8lpmXLSouFjzBLMBsTz9xAra2dIVQ1YGfc3V1g1HYrFkzQcUheBBHwBg8O+Q0bXUCexz2zYtTp5okBy1Oh039QlQU7CEYWz4+PibNavyW2C7NErAXJlVdv+7n5zc9OnpkRITYHAikNDzVRQsXBgYFSe9Vir5wdnYWZAm+Wh4Xt3rNmh9SfrDyvm9Nmzal9ex9+/XjkxhPJ1hS0sBTvmvXrIl47jn5SVSwpuHfgE8wsSl1PXzYMM7OOwxgjOMcGFjmyml7YRJsQHTu7qRk/JMoOgN+wNvKzs6GbC8tLcWRqqoqDHQyJylrFo40XhhGMG2RezE312AsqYvz27dvv27t2rdiYsBIOCy0wF7rrYYZgCLnzp2jItrFQsKVEnkl7kCrck+fPj3I/IBFDyMo91ysHCW+mjRhAoaZAjfWXpiELqZly3PmzpVI/6MJAZrkN/cn8BrgNr82Ywb9+cXq1fifMbqtg6eGD6cCbWL0FZMEaDyEqHdnb2g6WkWoGGLlUID6Bc3GDGYFt7UXJjFJ+FRTUGy1oYMF1bfYC8ZJNUDgxy1bRt6N4tuahYCAgAWxsdJSkDIdDMa1tgaj64qn9uzYUWtdDGfN09NTceaxXTCJJgqYoYCH2b9vn4rb/IiBqQCpYMECg5xLv7D/dGvdrEnDB8VOxk9cu3aNk11Du7xRIJtZAtDMWBtIbMGJWtW3GEDm7dq588v16xXfwS6YxJTycPf8I4NnclTUqpUrVc9K5kPmMiM2QJ3TxVVH8qr2F1Wn1f4ueM5olyaPdnIK9HQK8mrJIRZEIK1IpELhBiN7srJOwUDMLciX2WwVq28ZjObROzEx78fGWhINsQsmGe5lQob0708BOgsr1ZkLk1tiApU3bu06cfmzI1fAnmdaNx7i3XxZoEvrhxs5P9yopWOjbUeKRyUVMid/U/Yr/hlS67OI5vm1DH+kdX/fP/L1oEnzLl6khGvSqjSZ2KJFC60ezxQglR8LHcToBGXdbi9MonxCWEtMgA5i6XhaGv+RlFUcswQl5bWf7slbdP46CBQ71KOXd0tQR/7lC85U4t9Ax7yPhnciPlFaI1TqoMcfv1RSAlUFuSh/cvqnw4fVldbL4+L+b9s25k9lm77ZBZPgUlESEuzK01lZNFIpDcPA2+jY3F3MLMGvt++s+yH/ldQrU9wdTkZ1C+ik/HcP3vhtQGJ2qFP+6rFdu3R4GE8HywyOhaOjQy9jXvKmxET2k7J9dc6qm6KCQu7dLQCUbOSYsez7K/MN7YJJBfn5NPPfxbhjMHMcPrPW5V0kAHto4ob6oqiHxvkwuslC7K+67bP61JpH208Z0okC0LTDU32VKeNUI95rSXFxi5Ytadskugr2OGWCszd0UwvxGzZwQiGU5WIu7IJJBuOwM9xzbZiDfOecvbhbU5DdsyDQeeZTnSV8MWWYcbB074Xr617sgTuDGVBVIBAkAYyn7v7+oyMjOeeTuqeCJD0CegwdFq5WS2ASwT5jB5CgdgXLf5mEvTCJGWohISFis+IG7StQET5LzoVG2z3SKyywnRb3r6kzpJT92mfxsaS/9XB1rn8ijJm6urr8vDyJUBPJsM9XfS6xJ4652PnvnZz6PoWFhcqGq10wiSYmCb379Dl29Kg1J1Y5IBqpqNEE8fPdup9v3hn2RSZDptatW1N5lunR0f7+j4jFIQcPGbz4k09UaQOEHH9n5u3btn0QG6vgbnbBJDbAobhly7RbCCsN69CIwZXbd4d/kZk6pzfU3NkzZ6hGCk0+whKX6ARV4iPk/LOPQBtUKnVo7IJJnOX9GJFWiySxcfjcz9akkcEomRr8djd6/al//S3QwMp9mx/7wbq1ayUSzTYmJFi4MgICiXIimCPo85emTmXmJc2FXTCJ43aOeHqEREhDLCPMQpSU18JL/+pxV6vRiBDapklWxa2v9xfUshZDRowaBRpBNvM3L6TsPNp4k9mbVQE+W7ECzj87GjlpwgTfbt0Ur0K2CyZx3E7KvhA7WWIhsyWYvyNnirvD86GeWtxcDCAufnHPyctDt1+cdvcmHXT39IDAwDuGbObv3ge7e87cubCWaJ8F2JToKyrkhQtpyZ6rqxuUI47jA3w9vgtcWVnJZmF9LvKsWcb9GpVv0mJ7Jgm6ncHBwdZUcHiXa4uqi1+VKj+vLoKbNlj2jBfJP3iIr5+rOFjwx6+DDRR9pd2S+Txo164tM6HEBxPS7O7vX5Cf/92uXZ/GxQX17IlObuPi4uzsTHFOxhiilPYXp061sP6Y+kyCoD5d+qfyLt3bmz3WBz76qGARAS2iAL/evhOzuxDigXwoK+CZ1o0/G9eN/XNvjui8aFEaDDVwi5kygngICQkxd1NRdvpRjx49mB3ui4uLQaxDBw+iY6HFJk6aRDswU616y8vYqc8k0GjR+evsI69Lnl+f18zLOsKIEawHDyl1XKgYnCVITq/PvRwdorx0uFkQjHa2dGy0ol/bRSmFYJJnx4545XQ8fNgwvHjL06dICFGwCqY6ZeK++cYbl4pLBoY+poqnbHvtxp4WYAMKXouiUnx8nVb2ct+2qgeyBbF1mEdEX2HKjh/gBs8xI6/S3c3tmy1bSJbg9ZeWli5auJDtqVlewZ3JxP3Pf/5zqaQkZt48g9GiAInd3Nzu1yiAWL9gICbEx2vNJLy5b3+++WVPTWLZbMAwip/UrUsH0SKWEEsQV0mZV98a2ZU9ZcQvxGNh9i0bTzzxBPOZtpTds3t3VVWVuXXoDfbAJCaDmw/+ziEGY8K/ir9+KLsSLptZWSIKgJ/4ZIyvyV95rGurAYnZM5+6w46oWS3cT2V0qerrwQMHzK2KaXsmGcQ7S1DMslclW46vM8tjh5pXas1cwAB6Odzb9HkGQ5BX/fNml1RBs3NqIrJhyW4wcoBuNzeP1GAnTEpJSfHw8KCcZdhGZG/SXpR0ArM7ZVbWKRVzC0vKa9Nqf+/mpiSJQibMipjDVnu9a/NTRb+M7hPw2YoVYv6UKtu6m27M/bjejd1lZAxKnEzmoSoo/Ll+pyKNnH++qy8HfTs5Hcmrer6Jp8HMAg82h10wyVYoq7oJGaDFnXHb+c/5KvAHXZwaLzpfuNC4xaBgCWW7he2ZRDVxi4uL5bhp0ktUzcX5yzXuLRqreEOChKtvEq0f/sMqDwioV3A6k8zDls1bJkdNlnOm2DJkZbj+6+9d2wns2KQYcPW/iOxiSbq3s5FJOZd+oXiBoIJT13tVCzZmElWOhgl5HxkEYpDp6kuDfXnY0KGCCk5d71Ut2IVM+gugt3er8KD26gbKoe7hXtwvCk5nkjrQyAH09fW1/vo+ZdCZZF+gKgPO9+zu8GHD0nn7zWla7Vkx/qeZ1L29w5G8KsV+lnZgrCVII2YXAwaWFGzRDvcfk+RvUmsSDo0fzKm4KXHCA+8cYv9Z9z63OKTqKLha80zrPwUmIsdwl7/ZJ9RhUuWNW/vPXKXP/HeDI9uO/OFuuDg15s8eCG7DbQV0d3P6Nqnw19t3JCxlK7CHjZwrNUHtmrLzRdnJjRQESUtLEywiaFuowyRIY6gJToIbg29/vvntvToe2S8JbKAmuA23IMrLy5W1UBBuret/N7ukSnEEiIQWm238I2IHBZGSe/3F3m1qa2vFCk60cXG5du0aZ38pe4Bq2m3KY+5iTGLwetfmggk68pP8Txw/MTJCtY2zIIqmuDscyq4UZBK9fkbB8XmAr+igxAexg4IoKa/FqPvMyxmeoEQyyaGDB2U/ovWgGpNAERBFmkxgmyU/ceHChevXKtWV6qN7usTsLhTL+uAIGzEe8ImCD/Sn4EGxxuw9fRVGksmAQlVVlfQJNoGaFre0WFoQ6CyRMSgTzq1VXozWy7tl2vaLlIrP+cqkMiJmsE/mWOiCl0h8uy2r/Plglcv+WQ1qMklaLP19iAplRlRfW0I5r9+eLOMzyaQyMrCYIccSkj4HbK7PA/ZrI7Pl9gaVowCvhnVadD6df3xFv7ZiE1LwROQ79u1427pbjud6t/dZfWrKvUlTQfCFjUmeCZ4gccmilEKJXrJ/qMwk6Hh0xyupf5qsDm7aYPwAdaJ/tTU1qtyHjT9EaXLemikB7ON85SX2rUFIu9ERwZvwSbbn5OV6gRRldzFS+VA/MkmrbdhH3gztIDbUzEp316540psjOrdalBZ+pJgT75aWOjJFjsnTKm/cmre7cFGPZvevQDJowSRaBMiQCQIpPEhKJZWXl9/+7TfVm2EW0OatwzxGJRUWe7ey2kpcBh/vvNCq4QPTRwhE2sTA7AJlP9BktoQtliCQpHMtnJ2dGz70kJzbFhUV3b59W4X2CQHSaMrpipcTzya+FGidVZSEbUeK4aMk9rpt1o/aYTqXJkzCEP/qcdfJe0uead3Y5Pyo/DU34FyJGrtyieHT5/0fW5r26tdZ+GAdMsFfgyCcfPdsk7v3q8vGQKsZ3NEhbp8dufL6ENNLyeSvuYGd1ELLTB2wZ9uURyLWnrIOmUCjAYnZsASuHEo2GHQmiQCvQX5Gs8wZ3A4dOsRviLe8qoYEYCRZh0wMjV4O944xEc78EyorK21YWVoCGmaVyJ8WlT+D6+qq+QQ4Q6Zxq08qWLBmEky1eGVLUJKTkmxYzlUCts9P8uzYUf5+LtZJ8gJ7fpwVDLHk9mm6JUuO+Mi59Mui5LzM8puKq1naZ5qbwR6YJLbxlCCstkAHem3NlIBwY333Z9LKFkZ0sXDSsPLGrY2HiiGKXu/a/PvpgZaEjlTfkksV2J5JX7H2FHtq+HBGPpEMZ7bNA37cv986S+IZQBpV+LX5eOeF+ukUd4eo/h0UCJKS8todaaXgEDxZywvr3q2rU3dLLrVgeyYFBwdLVFdhV0Q0tw6LKoDwWDi++5RLv+w5dRU2cnDTi8/3cB7g09LH1UnaHqdt4JJPV6wtqlaFQwRHR0fLbyIIzv64rq6uZkWtbM+k+wJQbfg3foDb8dzKlHMVgevrd8YBP7q0aty9vYND4/9S6khe1bXa38EeOiHC3/ndZ7uYNNstL9MmB5cuXaqtrS0vL6fUQtrlkurm4kNwn95e3t6+vr4ubdt6eHjcl7VK5EOV8h3M4GP6FOYXLWx1dXXz7uwtFmiAfAoLbId/C40ip+BqTfWt30Ed9jnuLRr37dRo+uPu7q3NmEcTLKopiObNTZTEoKcDY6h4ENFlU8LG/7bQWGzZyckJ2qCZgwNI89a8eZbnD95nTEIfyfSBBTv0Ym5u2tFjdAINQdp3tl9Iv6ZNB5vlXZOUMhhtKbMf48+4XHq5iewQUX5+fkDAHzkLZEQWFhbWVFdLMKZLly6hgwYxFaosbK0Y7jMm8cFmDHQEU+acOYHToe/HxmraoQrQrn07Tw+5deWKi4pOHD9+48YN5hmtzBgx2AWTzFqwTEXfcnJyqqqq2EOQkTEQ2hMnTYKDY2+MIVBRDUZYAg0bNuzk5SX/Dp6ent6dO8+YOdOuHtD2tUpIRMthEqyZ2TNmMozBEKSoAWdzT/sBno5MMbbqofaTCDEYCx9Cjo4bP17mPfG8/UJC7DDMrTmTyF+AA0+qx2DcEJi9k2tw3z4DBg6UcysYNPL3Qbc+mDr84A1jkA0dFg4RQqWup0VHC4qQpO++k7+tT+cuXa5cufLXZxJ4g07h92aLFi3QmyRCZs2ezV5X+tmKFeq2wWpgU4eGB5ks9KTu7u4yVQ/IAbEqsdMmGzC39+zebXHb1YelTAJ1ioqK8i5ehLwh6c3uTfBGunfg0kPIl5WV7di+ndkHp5ufH9uMMBhXeA0fMcLCpqoCKn9+Mj09/cQJjBNG5EyOijI3lMcGhpbMa9WtaqcizGYSpAhUOw1Eog5609//EUt680JODhQcp+QUu+wk3h/enbm3VReQGaC7o+PDULJhQ4eOnzBBLWsXUvyHlB+aOTRr165d8+bNmT3KOJ2JBmBEXb9uYqGzrSCXSXgMPG1W1imYxzAYSeQo2JOAj5s3b274+uvvkqV2CcY7+3DBgrCwMAt/yxLgSS3c5lEMGEKZGRk/X70KJtERjlNG7t7Of//bxcXFVvu6moRcJklsKGYhxowdm5WVJUeSCW6U89fAYGNUXayH6TjOsc8cN4JdxJPkFCmDQLJDh8WasGcaGeyESXabvWU1wCTKyMg4e+aMmNyFLZWZkTl4yGArN0w+7IJJ3p07f7tjRxsXF5pPxYeampqyK1du3KimhKRmDg4PPmi9lUPWB5Q7ORyc1A4GPj4+dl4E1y6Y5GeErVthF2DvPXp/wS6YpOMvAJ1JOtSBziQd6kBnkg51oDNJhzrQmaRDHehM0qEOdCbpUAc6k3SoA51JOtSBziQd6kBnkg51oDNJhzrQmaRDHehM0qEOhJnk7anCbjU6/qcgwCR7Xueqw26hazcd6kBnkg51oDNJhzr4/9AnGw0C+0inAAAAAElFTkSuQmCC" name="Picture 17" align="bottom" width="195" height="183" border="0">

5 sec – 5 sekúnd

Krok 9. Odstráňte ihlu, nasaďte obal a uložte vaše pero

Krok 9a: S krytom ihly

 1. Umiestnite vonkajšiu krytku ihly na koniec nástavca ihly.

(Obrázok 9a)

 1. Používajte krytku ihly na stlačenie nástavca ihly, aby zapadol na miesto.

 2. Používajte krytku ihly na odskrutkovanie ihly a odložte ju do primeranej nádoby pre použité ihly.

 3. Ponechajte ochranný kryt ihly na pere.

 4. Umiestnite čierny vrchnáčik na kryt ihly. Pero uchovávajte v chladničke.


moR4jsXmkPZwI8XebBKTwOeXAKj0MenMLjkAen8DjkwSk8DpnA/ta5Otz4q11fWrfetMchPYxbMrx4hzU8Dp0CI2Nk2Yb6rc1m3D9pukPXlJTGFUUWK3GDZrP53wjB41D4MCWWz8Aq0/2KupzW95peGOtTV9rN45A70Habllt2lrqa3mtM1N5oXGAeqAJRgMch1+BkqtGVfVd1Ndfpccg1OBn3NsVV5CrgBB6HTkEgE1ibx85wd6JKLEwoa3vIrQqECo9DeuhMDVOjRLu6Xnor0F1hP9E60WgPOamAQ3gcMkGgDjDd4xZo41ugcmzeGzTR4iLK8DjkwSk8DnlwCo9DHpzC45AHp/A45DLsTHsFCh/YmW6LQXgcchM2p710kR47U2axDI9DrsHmtJcpJ0Kabos1eByKFELt/vq7s8/jUEQQdB2PUSbVC5FjCo9DkYKF6aNgR7XFPjwOuQbdPJox3XSFpPHamDPG4XHITQSdaLNItzndFoPwOOTBKTwO1QHql7kTFB6HPDiFxyEPTuFxyINTeBzy4BQeh2IOR48ePXLkiFwnJiY2adKkbusTFB6HYgJ79+7NXbly+8cfN0lMPOeccyRx86ZNFWXlct3p2s4pbdo0btz4kksuWZKTQwp/8puUb775hovLL788Pj6eiyuuvJLfF198cdQq73EoHBw9/kOThN9YZ6j4uuaLr2o6t0ls2bShdWkQaPy4cdOeeGLiPfc0aNBA+6+dO3f+Y9kyiNKvf3/+LNu3Ly8vr0PHjg/++c/Gcr7//vsDBw4cPnz4i9LS+dnZ1dXVqalXtWvf7tJLL42oMPM4FDLydhzKXFf+/v2dGvz6v1SiIs2HX3yzoeJEwXc/SfoLXX6YOKCNdYF79+wZf9ddq99++6uqqms6dTr//PPVv9r5gXZbu2bNRSkpv7/55oKCghEjR5qWA/8u9qNLly78efDgwUOHDn156NCywp2oxPZXX01i0e7dpB04sF9uadnyAuck8zgUAr7/8ecZq/dm7DjMdf7ur+LOPqu0qubTyhNPf3Ys0C3vlBybaF3m99+vWLFi8ODBGZmZOiGkQAePHDWKnFynT5iwYf364uJilJf8FxUGsbgoLSnxndRxotpIJ7Fg6zZUISKNxKRmzQbfNFjRFJ5VVFQsW7ps165PwhZaHofs4sDh7ybmFK36+l/yZ/+VpXbuIr+14stbtw4CIWCCFgXDFi1c+Oq8efdNmqQjnLpd1JmyxIMWe74fIrdQqdu2bl24YAEmfc9evZs3b4ZpZceo9zhkC+gvm6TR4cHLfvvdDz83SQiYAVEBIWyWhvh5/sUXjx8/XlhYKB2vg6izMOrp85vhQATenj17sL0w88vKytatWdt/4AAsfRFjycnJuhtjlEOMiZYtWwaS7dEE+usvbxRbaCsdIE3bFvEpSXHJ58YFtaYF9l8zJSVlZ2HhkFtvjWjLULjYYSpFhRvKy8uxqHT59Rx6+qmn+I0D6fN7iVHrSEhD5aC/evq777yL6Tdm7Nhouqk67Dn47agFRcpANqJTw7N6tYr/3UWNkxqfbZ80p5TQqZPNnIgHfC5TjyzSaOKH72TIYMqkydr/6jlEFT/d9em/fvgX/iQ1njljBqaW1goLA7D4888/x+nAI0hIiJcwBvjxxx99v/jFkcNHjh//Ft5AWZ3+ptVefOGF7j16mMrtKKDhb87K6p/8Udk32w6cUJaQwrSrm0695TKHj5BhYwfor0AeWd3CRJe1TW07Z/YcTHR6rlWrVu+9997iRYskkGUEw6j1hRdecMEFyvKCMfv370ebwhjIwY2Sp8d112mtM7Llf/CBzpXVAREIp6lMw4YNtaI1akCu8NPv6ua+k977JxXf5pccm1dxgpTcz49NdfyIhIRGDBU7wn5jfn6dCKGgMLeH7kq/i54TN+/DLVtemjUr0P3iCFQerHzjjTd+/atfYSFifEEahIqONDrcNmTIexs22KmiVKZOOKQFvhU/7S9q8t+9fK/41dyn+7/BWtJGicJAn759cM3s+GWBhrE1bBLUCQLa1Oiv7du39+3b17oe/AvDRZQRwmZYWprNGiclJR08eNCmimxzcZAwXfRxyfmN+AnvXu0CNCwMGhCpHNSFZmTabzGf38Scn53dsuUFDMLw6mkTATlEXTesX89Fv379eENd1UlRgamkZkldunaRcOqK5ctxDu08+OGpU9968y2br7fjJJtPAzDqdO05ZuwYzL5+/fujsr/77jvMgPOSkrAijHSx02IUzuBfuWIFPnmr1skVZeWMwIi2XnDfnvdRL8P7Y9mtfvtt2I0QVu+DruHNRSBDfzueFJxDhm/ZssXaXq6urn79tddltqgOYUdOBAVSBMvy6g4dzj333I8KChDbkAZvuerLL7d//PHcWbPp8suvuOKZZ59FltMyo0eO7NqtmwSaVSFip+rqhuMt5WzevFkCOaNGj348KwsykaHmxImg7ewEVhwaMHAgv3k2L19cXAy1qWza8OH3T5mia1DI9PRTT/EyQ2699faxY1/Lzraj0Sbec8+0rCx5hGmGd95555OdO6/r2dNFY0gMOLkOFISVXpGpJRzJpGbNpHsmTa71affu2fPr39TGnZs3b37o0CF6KC4+vlu3btavTJmzZ83KyMzkAgFPaV9/9fVll12WelVq52uvpampyarcXIgl5dAm0554YuGCBQhs7ATqvG3r1lfnzRs9fITM4fv8E/twTkX/KEenBHhQ1rRpPn/IJlQOQbumTZvaEQdWHKK5Fy1cyNu2bt2a0TM1I8NCGUMIUWS8M5LZjgdBY9GmZMbjwGvVSjtEFBdY5XFxcXRV0KKsgWg8fPjwV1VVmPxIUDQvjiQsYZhCDvqPJ1ZUVEgGWV8hjqQa33/JfJSe45oO27179x133vn555+vWb26RYsWF6WkJCcn8+7x8fEWpvHaNWvSJ0zgAuly36RJCAlIs3Pnzv+dPp3fiFsaGf2lHS1d/KAvaSIElc8/qqVuCLCQwmYIcpv6QcBDa2pqbNLOhENIHRkoEhmyad9AiMrKSgYZrfDprl20ix3hId67PJHbJbrI6B86bKhIiFAdWq1gR3aiCBiy/K6qqpJpJugCdTA7aKOSvSUHDuyXN0VHXNOpk3biiZ4TvTM9K2tBzmKRx9QTut+dni6SAF8JenHxWNbjpDDcjes3BLwdgwTJevMtt0CC/A8+OHHiBLRjyP1j2TI8XwrnRnoafmjHKs/FQYZDOUuX2m8HAQNGtLA0rE1AoJ2FO+1b4noO0ffIANpOtLL9B/v8ZBdXDtplZmTYV0A0mSlTqUxCgpXvQ7sjYCQW1bx5M/lNDyHbEWCQ45m//x264J68NHs2+aEFrSkCBkGN/DAdmnTkzBkz0Fz8l15fvXYtTQGrsGao56yXXqI0pQThJTbi8zNnvv3WW3f7tbNxBp57aVKfX7mIJUDj8HZUhpxff/0117yFCBjyqDCsz2+PUtX+N9ygLY0n0s24w9YBWAYG8pIM5LepmCAQCtQimmOEnkMiRcIz47kX3SfX9kP4gUBLIeel7wVKJTGCff41Dxgi8ADu6vpMqiGDG88Zm0AWcylLLpCBXLsSY/lyLtQQUk3B0EKEUHJa2nAJu19x5ZX0CtlE6QgP/nj77fOz5+sGMcKgg59D6Cz1aAhETpwybClRhdzOu2CHCZkkm0w3yZ9SPcZG165d4Qe0kJn2P40fbzpivygtJTNiDDdozNixQdscgywvL493D5pTCxNdhnWGnxVeUIF75UJWZIYN6PJ/a9eWlpY++8wznTt3FrFPy2IxGIcdLavoxTD6rPizp599RsYczjCdJGMrqGQVGay1zLSPwFRCJJSVld88eLBKTxs5QkkdNU+57+J9OlWOLJQy1TpXn1+PU7dNmzYJTXk7OEQiNJLliDI75KuNZcfjrCARd2zfzn+1MpvX5F8Qi5pr1ajML6FnZ7zw/KOZme3at8eBCPTiyt32aQaPfZhwiFfCUAiPRgwpuWD0hHovb0KD4v1hnfTp24eWuufee43Z1FzKnj17MEeWLFrsO7ncePenu88/v0XO0iXSChCLcshP69gh0JbNWwLZXlTsD0OHMkzXrVmDbUTvPjdzJpY1+uuBKVN0hdOAOlWOaBFOY6Boi5W7eHFcKp9/7oxrHNsOHTvKBKLE+pVxZlo9CqGtkLj4fbwsGiCxadOEhASkVMGO7fgKtOeSxYtTU1O1MSfy85v/IquOHz/R5uI2RnfbJgLOddw9YUJIlrx6H92FHYgjxkC/cdAg084WQiNOMDsKtm5r1TpZeShqYh81sfyNN+4cN07dhRaToAOtE7Q+EAhDPtB/sVHgUNdu3YaPGCGPwwB/4P77UbXLli4z+qG8iC4kIyFmY8AdHQd1hHAMCZpi2vTp+HraG3kQhp11hJr/JiUlXdWuHU4AjYkbiNu/bs1ajH1sRPwJ7CfGkoQDSJe7kKPOV0YE9O3pSyRkFNZdiIjG1AjkGENlvCdo9MyTT8Ke5atyxTNX1jQ2AToUEaglECOSDqMjoZqd4cUjrLNhJvbq3Vt1JBd/y8r6+7PPYmzVOjKnKi/Yow3JYLehznz+Jaq6YnkoPpq6lz9l6bT8aZNAAqQRNRFpikae7o8MIeFMO1EU99xZsxHkDzz0EFo17Gm1gByiREScK/HZQKBw+oCOsfbeaQKaHkedQUNmeIMjgymNrLZwSfAQGeKUb2eVIDXRaRktILFUQOc8St/QzabVaNGihWo9alteXk7+jwoKgrJBNTsyCR7g/NufI5OaoEMQAfy0bt0aB9NUtIv1hgkl9sONAwYgq4zeiR1YxRix/BHUEZqxE0cpfcIEmyMs1PIx6eBQ48aN7TQKUg2Bb5EBi56ijOkoAtScsXqQAANc/Gqf3zpEsWInIZCME9jklJUwwmNU6qvz5jGukBOQINQYvTxRfEMKwYZTFpvYzu3bt9eaHH392LhxI+JcTLHuPXqEtDLfikOYYBmPPOI6h2gv2ohharGTwRUgimgOOzmxeelI6zymSy8QLbkrV8o1vaXUMR1wrLr6u5oa+dMv1L/1+XWZWgoteypw2jfm5/NbolZodgwa9C9KCbP9jRUr7L3rKaB8rH6pDz9YjdOyssRkhkBQEwtMoo6166bLyo4eOTJo8OBhaWnkkQWlVIl0mUVh/FgvzrfikJO1i6YQ25l6m/rPLoKGwBhCFFmYyTqgGcN7loqCStRKAUGr1Y+MGfFRFi9aVOPnFgqOHpV1jGhniTFCoMn33bd67drH/vrXocPSwjYkoA6+oUSwkGS8HWpdpD6JEqcgkSeiDciv1mjLynxVDnVGCyNE39+wvqqqClfUKHSDzNvjibhiEonnzFhE49pZb+UQvDY9hJZx0ZgLZDChBIUclZWVxn+paxxJDAOyqWkHfAIMbfwDnHZtUBe7BG+m7/XX15xKylCBULltyBAJskMdmZrkWTgfMhErgGHIPGOEQiCUonqoIwkxqDCyQhAOderUCQEbRk9IuEKuS0tKEJVqCiwKiIuLQztYmMn6/Jq5BVMgY/AK+fEZjklU0VTrOSneHdePAckoosO0kwlVX9YGEmVxBLynue6dNAkhYXNtmsUToaNaJClTkyg442wMuu+L0tJANFLgX9jgZNOlB+FQUCvBFDIdfce4cQiDOjm5ApPQd6oYsAb1FN/bFFjE87OzH8t6XFZohF0rBIMYy38aP16MFUb2yy+/3LBBA/70+ekovSsaBEsLye1kDbXwVSv4uaZPsZ118QI01ObNm3XkNoK6Tc3IUOElQRAOYVZbNK4Ryl62uYQoQsCaNm6lswBCC0MykAfEiyAbbhw0SPlZxtt9/t2G2t4ySkGZP5dIEpodwPXbbruNvlRmx65dn5AzNfUq7LnLr7h87qzZDtfha2dXBLLVYvTIkdOeeEL7OpCjZ7fuGPXWs6VGQzYIh+xbvrI6lgvMrjo/MkcsCV2nWoDXxNS1yNCzV++ffvrpQ7PVgDInKpvhFSAKJDAaNNRnzuw50GXwTYPfevMtvCekwvRp0yBNYeGOKQ88oPWCd2zfLvvkw16Ch1y5ZcgQYzrvu2DRIh2NSJwz75XpWVn4YiF5PC7scxX2oOxtBnuiAyxW52sHFLp07YLkwL03GigibvHYtY8jc9vUtjhZxqLGjB0zP3t+RXlFx2s6iphHfxUVFRkjxTzuXr9BEx6HIKtPs+5AB0Wjua+8ohwxMkNcEsUSt/kgRxxi8NEcy5YumZqZGenNAyFB5sCxlO1P+eGwWIx40rHwxqenbzfbHUA7ZDzyiIrl8CeesM8/7Wgsir4hHQv6o4ICLNn4+PhDh740nWpo3LgxQmLhggUhbecQQCD6xTq8pGikZQxWc1lZWVDDSIvwOYQ6p+Fw/qlonSsvHXCYJQheUVFhk0MyMWIx4tOGD//m2DH0o5FDeLx4QKoRkByw7eDJVdumkAM3gtYKOmKm4OFqvfGgkLnF9zdtDNov1GGq3+dXVhdkwju7ccAAfHib0wPhcEjiBGvXrOHxDjedyAp5dbASmljqzcjj/e2LU9lwg2+M+oAH3FtdXR3S2OUWxr2F3MLHwZ2Z8uCDWqtTlhI0SUxUfUA14Bl6TZZzOAGiUYLamPP2exQXDwItyFls8/V5l1dfeUX74jS7yKeLUlLsLKkOmUMI/Mn33edc/MASbEnxEtNGjsCL4SehUSNZIUrJssbPDo0yMzIQEvdOnIiFqKwHrNRQVQDewKOZmYFkODV5eOrUl+fOld0ddNVzM2f6/CFB7SpshBlm7Hvvvus8lNqtW7dpWVmySBKtZ2d/D3mmTJosq7/tPyilTZsB1/fT3mVqdAdCCBwSvx3xY6dca9C71A+ijJ+Q3qJFi8rKyoSEeFjftGlTbGEaDjWE52JzEzHDFGnf/4YbNubnq1mtPn372Jkk14L69OvXTzvtpQPs7Nq1Kx44Q/aKK6+klbXlS1j1j7ff/vprr9k/UsgCsBZ5JtRBCImNbNHyCEi8KlRYGJ7N8lW5DA9t+RQy47nnbv39zUEZaYtDvMbqt98uLSlhuAfatxAScGtNZ17ovyU5OcmtW8/Pzr4rPR2/145RzBs2bNhw5owZx6qr//zww5LIXaSEuphBppksTpKQvuTnpt/f9OaqNyX4Dnt4I3TxhLvvnvXSSwwAt2JjEiSUmXYscVhiKo3EusAW1tHaJpYsWoy9hRkkMWhVPmMGAo0ePsKaRsE5RC9SSnjsDgQU9q7iImN6fn5+o8aNKw9WHjlyZM7s2ZiT9JbNXbOvZ2fLNbeIEhw1erRNSaYFIsQ66i99OWXy5LG3357/wQeyZw2xh5eO1eJugEPiwqo+2C7oel5QO3Ek1sWAgQPDWArt86uXVq2TfSetaR2NuBAazZn3SiDbNziHEAnYK7SLiydIUKCxKEZz7vL/+KI9evX0nVwQbdMO0K66l4Xu3DV82DDr42mMkG4z3eKjQOHixyGbO3TsmNQsqby8HHM+Eme7UHkMLLVXhNGC1ymHHaB58/LyiouKnDg3DIOhw9LkWjllMFIpHEWj/gMHUBO1ZF4hCIfoxc2bNkmYIYwxHQim0T9th+VveP+Xv/xl4Y4dfxg6FPsjKIdqt+YU7mQM/Wn8+OPHv92wfr206d+ysqb7pbTxERag2xAnxkklBeRQXFwcb9Grd+/k5ORInxan2yWBBOJCdmOGOkJ0oBDdKiVeBDPjL5mPbv/4Y/X6NC+KqPbEiDvHidDSIgiHEEJY0CI2TzhbiqCFaVE8pdO1ndX5BO+/tz4hIaH91Ve3a9/OjgiURfuyGgbmSSJ6ECtYXDwsBvvrlsj2WnY2pDQ9Bi76h5DILgntZht1vl3YoFXxQ1VkS6ZraOfO11777MwZGKM9u3VXlhAtwKNpRqSUrhwrDqFoJVQqf+I3OZm70SJQ7ATnGUdA/ZmY2LRo9+4e111nU42KG6xLFCsYGskREQgPO4Y2ihX7BotqZ2Eh7t7ZZ5+NI4YDXIffrhNjxX6gyBpIoEf9zqPoltr9JFlZ2kimUmHwSemfTZrPPygE5FDtsoS5c7VbHvEOVixf7gqHEA+mdCTlsazHZQf7lW3bNmpUu0TQeRBcTlKDRrQRagglpc5f9vk3EJbtq2WGrBCV37KD9tJLL62royCNgPePZ2XdNmSIzdCfBSS2IufUSAqNg15WGWR1paLRoUNfyhq06f5zWnQIyCFYiWmpHa+y08Mty7pp06amNGKQIaUQP2c3aJCamooAcP4sn59Gq3JzUQeTJk/OWbpUVg3LMbkwiR+Y1PrCC+v8xD5rMJzsh/4CgR584P77tbEVWubAgf1KS9IUKszGU9b+M2/8yU1XCCEcNKwibYHmHEJgavdSKdg/PDAopHBqb9QsakmvbC+vrKx0JShFteEKzZGUlDRo8GAJaZK+bevW4uLiGwcNQtA6fEQUEFIE2RT0YEqbNopAGJFLcnJeOxkZ8fm/LKPNT1/wxBFpaT///LNpiMeEQxSKvBk5ysRslMCd9WGd9kFtYEZhYWFNTQ2Osazkkn3mkgHTO6lZM+dHemvPpJJdnk0SE2WDMAor0keGuw6hkdbgtQ+ZDNm2/WP5k5Z5fuZM/C9tC+Tl5eFJ6J4IZTMDHH+o5xBC3vrsGZxn2dwZUtUDAS5KK6iT2B2aIGILQxf4h3Sprq6mXIad7HFBjuJkhXQwSmyilkY2Isg60DgZjzyyfFWuEgHLli7TxS8gAGPscYPd071790U5OShBY7F6DpWXl1uvBJJ1nBaTSuEhVE9VfatLDseoPYpKc7AcdMGoMlXHpw2UwWuTRjKdp50px73QhS1o1f/JzMStMe0LiXe8+MILunQ9h+xEPsaMHYOTiecSKLPsp5Sj6VRiy5YXaBfJqyN27ExlyHLjmhMnKBDRwkBJGznC549VxvmlS2JioluisR7BPo3UaZBKZ8m5H7oxhiOFlke5BypHNofMnTVbm2h33l7GvTqjrrioiI4cPyH95ltu0ZJA1sU+8+STspxD4tHaE5kEctyCz2/xzPdbc+qbkroQ9uJFi4t2f9r4t78dNXp0u/btx4wd27Jly9NAGbkFiSBbm9j0HZ2iJRApxi3e6JbSkpIwNlOYc0jHGDnVUARJ29Tac0ylQnJiUO7KlcoVXLJoMcTCZLNWTEFlD4JHLkaMHIHX0KFjx7vS00N6sTMHQT01ulK3EgvXTCdsGPy0s864tgkTDuHY47PIwYa4LRZRUbXj3+c3+K1nd0OCIhkXOP/oYLdC5KclhEZi8BpppBuxjE91grHCq/Pm3TFuXHjmowmHwgily9rqtf/Mi8R5RWp7pafCLKAm+GpqaqyHMX6rbjTOmT0nIaFR2IPf6d4gSC0768Jb/WQTtacU9usX0cPeTwPIyo352fNL9pZYLCM2I1C8kzm48Dkks3R4SZMmT47CxiBZ0edxyBqy3FHOHLI+k9538vNfDj9O5wubQzJpN3RYmotnCKk9HnJYpyTqvo8W0XPZThvImUN0kPW+if3797sS5AuHQ3Ikw4znnnNo5EpsWqbNJfDTtWtX/D61rkodYf6PZcs+Ky4+eODg5k2bBmmO9vUQCHQNbtqjmZkWC2Td8lFC5tB/Vp3aO2UyaDlYOXH+Y7ZM1/TIRj5eVYbL0089Fd534NxCHS4eCgOi94OeCOMcoXHI5mHhQSFTffbDWfI5N7WD0QnatL5QRwVjShilOSkkcogOjULgEB2JAx/Sbv5AwJR7eOpUO+XIpjbEj4sfmI7N/o4Q5GzGiNIohLmO8ePG4cC7Ug87q71E9vj8Z6+6G3aCQIFoRLrvVJ1lTAmUaPO/0QeWAG4KNJIPXrlevl0O4cZjo7kVAZKv5ph+hAvqbNu6Vb4HFeXDaIyKyVRVaRPtFBIL6N6jx9xZs4uLiiIRxjPnEHaP9hTjVbm5tZ+OczU2g7t+d3o6TpZM3DBQtmze8v6G9T179e7StYsry84tYBRF2j/lvz6NLFH5TbNZFBIjNKo9bvGhhw4c2B/q2UJ2YM4hJITSoDjYYXyPKOj0FkI1Z+lS2Jl6+RUdrun4uy5d+vgPHw3pKU5gSiNdHlNJY40wbokCkOsyUzRn9hzXbSNzDtH9eN2ybfacc87RLc63A5und6Gq5UzWWPhstCv+WowIHi2wZdWpjGqLi4vDNaA91K9//yU5OXeMGxdS76qzeVq0aBFUFMlJA5E+79wCRmWkYCqTyK+VXkFFTozoMuwE7aos2JPpP8jALRpZffNF+8VJa6gpiLi4OLkeMHAgPrl8a9L0FlmaGenPLQSF1vTRcsLIElNrSUcj00LqHGX79uk+SSjnnbtFIyu/zL4fuHbNGrGCscTlYDbunXjPPchM06PN5auzdUIgY79qyRE0c6BbLAqpcxQUFKBVtCmypFUOwXFOIxfOhfX5P5osF1QuIaGRHBok35qclpXVq3dv7effkUAhfbbYg0OUlpSYjlWxjdBrDgezOxzq3qOHOmwKwaOm+hr4v2CPPl6xfPlFKSnnnXfeh1u2+AIcmOohEqBfOnTsGOi/dARmq/qqUHiPcIdD8tlAOX2HqmjP7wHyuTVZbxRTZ1ibwtQQtrCOQ80fZRTt3m39IRG6hgwM8kBfXAwKdzjk84sitelMzu95YMqUUaNHS2QSA2hjfn6dW9BhI0YIEQYOHfqyT98+1nnkq8JIrPAOU3CNQ3AFzXpeUpI6rgZ1lrdu3fBhw1LatMG3dGXPfCRgZ0ZM58/Xl5kyn/87tRZfJdci7ElJ1zjkO3mSoVoTDmNkti9m2eOzMSNmOh9irb9iLVQd6ZWfbnKoNqQ0axYiEaUm291btWo1YuTImCWQFlpOBJrSt5gLs55Hq0O4csqxNdzkkECd/CKfJo1xC1rb30F1UOwwwz6iMIDd55AAIzouLq5e7Co0qrCgOT1oEREOLVq40Pl5b1GAK6tgBSHNo51mcJ9Dc2bPade+XewTyBfi9FbQzBbzaKc33OSQzMN379GjXhBIYD1HppsFMyWZRf4zBO5w6OjRo2vXrNm8ebMKKno4c+AOh+5OT6+qqorolnsPMQsXOLQqN7dJYqLzXYse6ilcOPdDVlvXi0Cih0jA6TeBZ86Y8XhWlkegMxmOOIQXNjUjwzuI4wyHIw7dceedHoE86Dl0RgXHPLiCUzh0RkXGPLiFSM25ejhz4HHIg1N4HPLgFB6HPDjF/wMRKWJ1434KagAAAABJRU5ErkJggg==" name="Picture 18" align="bottom" width="191" height="159" border="0">

With needle guard – S ochranným krytom ihly

Needle shield – Nástavec ihly

Krok 9b: Bez ochranného krytu ihly

 1. Nedotýkajte sa ihly.

 2. Opatrne nasaďte na ihlu vonkajšiu krytku ihly. (Obrázok 9b)

 3. Používajte krytku ihly na odskrutkovanie ihly a odloženie do primeranej nádoby pre použité ihly.

 4. Umiestnite biely vrchnáčik na pero. Pero uchovávajte v chladničke.

Without needle guard – Bez ochranného krytu ihly


Outer needle cover – Vonkajší obal ihlyBežné používanie GoQuick


 1. Odstráňte čierny vrchnáčik z krytu ihly alebo biely vrchnáčik z pera.

White cap – Biely kryt

Black cap – Čierny kryt

 1. Nasaďte novú ihlu.

S ochranným krytom ihly:

 • ak sa nástavec ihly uvoľní, potlačte ho naspäť na miesto

 • priložte novú ihlu na špičku obalu náplne.

Cartridge holder tip – Špička obalu náplne

Bez ochranného krytu ihly:

 • nasaďte novú ihlu na špičku obalu náplne.

moRIAtXVFTk5NQ90N9/uKeno6Ojj4/Pr5yde/ToYYrfVCAI2ozqZn09px7qM3jwYJHxk+X2U4O3Slu/Dt6N/ltfX3///v2eaoSOHatBCLJtzHWyMbUwcnfv3oUyu3TxYkZ6+sULFyDOyG+6DhgAbtluI3i7AN/z/PnzZ8rLb9++/cwzzwwaNAgFJKEpx0I0gujxHjmSP4pNT/DV1AQL1UimiFJgrogoXbp0gRHSuBZ1CNyCAy0tKYXqJ24xsa+/hdNE2KgwAnsO/fNQ1t49UVOm+vr5vrZwoYl23UI0ggYPCAwUeTKtrKXBFRARmYAu+Xl5YJWDg/3169dRe/ATKhDoxecoIyLsFpQZEYtqGzlEGVsQbEgY4RtWVFTs3LEDX2d2XJyMa01biEYoTubOpIGEPKfu6+WnMzd38sQJEKt3795ELzt7ezJFfNVPZ1ZWVMIhlhQXk4p/zs2tA+y6pAfEnqLCwi0bN82dH794yRLZ2+EsRCPYDzPN9KDi1/gufGtUXV0NTQ9nxyQUa33AabW1tfCGVEEFu4f1wMo9Gt6uvLwcugfs6efaf3Zs7Mny02by7xZzarWWuRFBv1sEt44UHMEjwc2BYfCPH2zc+FJQUOTESfsPHjCKSVbo0fCaxcXFH2Vn5+Xk+rwwakJ4uLEvJQHWuPM1JDMMCVwSjmWM6nW5RVrA+erlK6iyNr07BQiUkZ6xdtWqsePCJkdE0KZTlrm1hWiEek/7+Ylp8umuBrwSp+6g1T6BQjZAFkFDG3yBQ607wUVPo02bPL08xbeaGAuUN94LbwENJxdlqQcJkdfR4iLL6zwL0Yh66fnRVktLi729PYQwonqIFX5YnrU3a178PPqvoBhk+aD48fdmfT3lxqkbzUBTXRfqwtmqqh2ZmVSif1i8mBpO0v/xj8uXL9+/d+/Ro0fdujm6ubs5dO06fPhwKiRThBGcDuLH0LFjU1UqWRZ53rxpc1XV5+24FaIlaFRUVNTY0EAlzcp71AsvcG2FjRgKYpBtZAshrD9D5p60QeEYcPDAAe1fdZkxtmAX3AFrfDt96vSw4cOOfnb0Pw//4+LysLGp8ebNm2tWrUJ8FxQUxJkgjCB7x0+YgLpk18UORpp1O0pr4iooKPjuu2/bdzsNS9DI2dk5ICCAn0LmhFNvasMShw4dSgegGtJhqOzs7GBpjHJh7BxBUUkka2hoOFVWBrtFjIE7wF0okJwzdy57whd9X7x+/br7QPfqL78MCg5+9OOPMCElhUXeI0du37bNFHFdfvo04iaEhzRygeJKNmiiubnZ1dVVZBMXrp0XG1d1/gvJDyMLLEEjfCCNb8HMifY3gr6GodJIp+KHC0NwjlpLY7TxiVlzlMh6LEiyjw8fhm2gY2rP5NTTdgcPGdLQ2Ni/e4+IyMjHH3/84cOH+fn5ScuXg1gXai6AZ9JkDS6sr6+na+mvdlzJWiKKCgvhWMGyadOnh4cLLK0BATA1Zlq7xwTWGKlpQ6P42RenA6rNAOgFboFwnJpkIoVCSXEx7RwHBkP7U4bwOGDPqFGjLl28yGwhjARxCKS9f/++tMKDGYZbbP3r56frHCIW4zrqzy3409WrJ02erFHBsvbuWbR4sYTHkBfWSKPHfvELlKh4oUAfnTNSVjMg1Cf2MKtZeOzYlo2bEBZADOG/Yb8NJRc2wts7JCQENGpsbAJlHR0dJdwOd0HEir/PubmJvARmCXrcPyAge//+jPT0+Pnz2YYceHgJzyA7rI5GFOrjK3Nqz3L79m0PD4/z589z6in9dA45MlkCfmo04tsVMBgaBVqboz2ZDh+mdDgj+gs5vGH9eslTVvBSAYGB8Fa/aXsdg4BMpLvHTJ+Ox0tKSJgQHg5jSXYXGUp7EhlhdTQSbIAmMGHOxsTsyswEzxDpUCs5DXPjjOEZxLLPC6PomMoDmSM3+C/cDiRjFvHcuXP9+/fHAyBz2ADJ3VLQ1/BNUDzi6wBCDTwGQgHaanz33r0IQZISE6mxIDcnx/QuehNhdTTSAz3CnIHGu9G4ERwc+uch6k1DSEyGjfGMzB4S3dzd6VrS1yDonsxdaevXpapU0ExduthBwyL9q0uXvEaMQM6P/eIxU96i7MRJ+FCjHKKXlxenNo2gNRQS7QjFqU0p6gAyzEjP0N6h1ZKwJRqJAWOYrl4kxjPYKk7dvE7p0Bl0YKfmGf198ODBqBdGBQQGFBQUQA9xapkCChKxJAB3R8HDpPmI9mgcz+fSDmMwRR9mZU2LiYFUomHva1etwj8a+Y4gALXFwu2QlqBRWVmZ9SzkyLdkKFQaUkIjxykRHgR/qUcPpEHYT0LNwcGe2sevXLnCyGcsQF8YP9xLcNgMG8PKROH169e1p+nRplDICj/hX6vQvnoVEWVJSQlN0SGAVSCrvF0uumAJGjk5dUdtZkMZNQATTYrHrMMUdQFqOmpK1JdffkliK3PnTtqXklhVV3etm6NjS0vLn1JWolSo5R2RGmteMhbgJQwGJI7gQFWm+ZA/Hgz+Fx+HRip6ennyB0XhADaJqgQNe0eGtA8ndWyfKS+HCGOsQsQwbNhw83UUWoJGQzyGPPXUU1S/uZ8rX7wzlOzJEycoFgMuXrhQX1/v5+/PtUlmNnbWHFUKygmfFVUZN7px48baVaspnYoTFujwoUPgN45RJJC0sEy4RHKYBkYi0INMFmy91DUIGroHNe1UWRlCCk7d7tCtWzddt6BZOjSRhoISGgKatXcPHB8S4VW9R45EJjL6PuNoJG0Ca3Bw8No1a4OCg5oaG2mmEadeSARcgdWFeXfu2fM5NzdyGXySFRYWnjt7FqVL6Xfv3nNxaf0Jjkau7n0iB0iMJ+mufoCk5ctR0giL5syZEzt7NmQ1ojY6maJud3d3yWEabjR+woTKyko8v/hM+FO4OHXvzaeffAJDJf5CJslra2vPVlXhMebFxnFty7mYTinjaISXxztUVlRS4MO1teXo71fHy6z840pO3YnIqbfD0pgKgmzh3anScOqi5dR2GOGMXRc7R6efghqIBnyL48eP80UAp9YBdEDdnFxbL6wYR0nies/u3XFz5uT+bz69wv59+/G08GLIAcE5PQw531/+8pdGfTQN8PtwpAFGC8aSQgSjwG8cR+WhaSHw0R9lZ8/LyWXvLgHG0Yi5YU5N7XfS0mBdSMqRxMvLyeXaGEBD6Lk2ksHxv6VSgf7acpuy5dpmS1JzCIVUTC6Q6mxubqZbEG8gF3788UcyVOpHaoTHqar6nM7hg/GMHyLl5+fj7xj/ANj54JdeOnH8xNOtWbUGccteX457PXjw/e1vmpuam4OCg+GX4W1hsXr17m3UR+MD7E9ITMS7iLElekAr9ZqSA9f22cnDnj51ypSsJGoj6DtU36nR0ckpKcyuQOLRWlj4iQqSPBdZDhQV7CfCVJG3EGwigjvw8/OjG9G4NpqHBMqSJUPZ4wcijZubGyJ2da/qD08++cTFixc5tdVhc8MZnLr3gJVdkZyscbvAwEBaH4xTE/rWrVu0PIGxn+tn93JygnkTqfN07RVOrkAQ7MsQxBgYkLLh5i0xz6MLRtMIn/vd9etBIMGNPtlaWHh/2B6PoUNhWmQZmUUjRLm2qY/a/WgatVODZzggGo0JCqbJRg4ODpw6Agfzxo0fr0veMp9ouhQjOhoFXeGtdosDjPeRgiPQ0dTLplGB8da+fr66In+oJfzNSE+H0UU9wSelIRWc6EHMRtAIWb+Vmgpv9cGmTQYFB+qQt7f3ypQUWfaRIVKuSEkRP5PfIM8sD0grMpPim7D5TW6saFEx+PaG9qQDY5A5PhFfLFMFJg30YVZWSXFx1JSp2ssoIJSZHRdXd62OdDcfyFPMktRiaQQvtmH9erbQhxjgWdempb3/3numMIkUGAxGO44QlRdswUKRaB0lcqvV4+Aj3Lt7t3efPs1NTffv36dfM3fu/FPKSkSXgpOH2HxiuC2IwsDRoxH5Itz/s+ovEZGRZGZgIwvy8tkoPPZ4RrWwiKIReADpKmHKBM5fumwZLpfGJDJCs2Nj2Tt3DMBgiDzT2dkZel87Gn/iiSdoA1YcE4FQ/Lk5ORofij8TBjbps08/PXzo0LI3Xi9Rg6aOtPbMtHVOc1IH2ximERjAtZlHaQCBYMyMYhK+EcwYvsu6DRvMPcfKYqBOFU69sY7ISxCKCpYrPAP+wUPREr8pycmceqEpPZUNRERogihnQXw8pO2NG1//V0QEbDyeinVOS4YBGhGHTBc3cPDQ5iL3NEK9SUpIwLvZ7pQxXXBx6cupe2Ak50BzYaGj4chQLjSvCAabekIMAubnTZVqblzcvuxs94HuM2Jihnt6GtVPLAh9NIJPqar6XK4pBxBVrU2XlZX6rQvOmRE9LW39unZXxLLDzt6exkWVnTyJIqTeIZGL8kLclJaUHv3sU9QuKGUoX3CIegCNNdi4I8wYzeKys7NbmpA449VXJb8UQSeNWuMylQr2wMQb8GFQntN3aZcJexYAeAMGjAkKch0wAJE8a7WHdubU4Rs1wdMiFpy6vHv17r1g/vymxsYJ4eGI2GfOmglrhKAMtgQVEvoGBxK6WsNfCYcdQm4okTXvpC1NTDQxgtFJI8T2iMss5lNIDF2+fFnadzET7n3/w4clta8GucqSG2ixZetWSOaAgAD6sBoWl02yIxV1pODId999uyI5mV/AkMlwZ7j8r2+9Jdh0JwbI0M/fn1bUBJNapwvHxJjCJGEawZ2hclhsSzwKOnBHa1txdvuRrxaWfj28X1ev5+Rhtn4Xpn+SHQEWaM7cufl5eX9YvNiUb/W7qCgQkdrhTGeSAI1QqHBnqDeSH9Eo0OZXFHRY5o4iUX3tW3AIB3Oyqv+1YISTw5Pt/UStyMvJRUT2ty1bTNSsxFQmVU1kkgCNKioqPIYOFaw3rIdBrtE/xCHxgYYlsSb3Eh2U3X3410M1q6f9un2fh+HKlSt65riJB+wZrBqzfKYwSYBGHx8+HBoaqpFIXWn8Tk3WUyO5XQdVYcmiRUa1jFsM+WdubLv6U3/Wmn9/8+Lx2ogX+7bjIzFcunhR/Bw3PcBnR5nyZ78QkyCLjVUXAjRCIECzSAlEIE5NXrajA1vBNHLipH6u/RctXqy9mqx+sKX4rZBDUNYpeZrTCCNzrtS6d3fpYfQoH9mBL0/DeU0HypQif5ZCxWHsUifCEruhoYG6eXdlZjo4dNXem5ENVXlt4UI4wXfVjariyUQ9dFbbTQZlDUemnf7nA9Xvvjrs6SdMmmBkOjw8PODXZFm/sUePHll792ioUjDpzp07RvU6CNAI3upmfT2E9tWrVw3Oo8Ovvmr8fz/z7t36d2ikrtaS4mKr5RBT1tqAmwuUL/6XBpTOE08+CT8gy7YFBz76SDCd5pjDY4j0FQI0+nt6el1dHfFD/AOhcsAMgkwwubr4wQYhWVXjkAaYshbEzE/qpMX/xedv1d++z0+RprTc3N0hLbL37ZNwLR9U7WnohOAJMEVrVq8WuUavAI30LEJlEBq70jAwhT53fny7zxTWAw1lLQjE/0cTfIx1bUsOXtRwlI8k0YiWkUBwI95U8MGWxnZ0dDQ4kAgl9f5774kpL8M9/DQV8NatW2wkHhvArwGcBq54jxw5afJkvGpLSwssE/wXG4+3edtWa95BBjh1+fbSIa1zd5rvPtTg08RnnxrU/Sk6Ljx3M3REL6Ny1uAQ3UUChj7/PC0qAtlqFI1owUlIUmdnZ5FLN4M902JiMtIzDIokwzRi4+0JNLOTrX7PmgBo1CZM7u3bt/GeNJ4fVYcFfTaxU8yKyUPooK7h7rZ3y/k/jXKxZ78aC+SmkdLtaekbIiKUTk5JKT99mh+r6wfJCdRn7Wk5+tE6g8PP16Dlk7hJKGcFY1LNCgT2Pl0e55uQk3UGnJ0efFGrOQL/N64Sp29z6oGtcEyz4+IKjx0zWAo09DkvJxdXSZOksFuIrJGPHpHU0ZaCkBGTBncrO/PTDu4Hb92HUZHWbgRfqZEytK90GsHGV1ZUzpw1c3xYmH4aUeMcDnbs3mVK+xzukrlzp56eBoVGOjFmSHeORyPgk7M3JUT7977/Ifnn+UBmmdKMCXkEiQO9EjVlqh53QyO35IppIiIj9Yw6VGikE/4ez/p0+Vl49f7xr3/n19fYGC23/LpGytKQ/qY8GImKysrKqClRC+LjBWlEdkjGbR5ARNBX1+x7hUb68HpQn8icn3pFQClwwqj2Hpiiv352jZ8CyeXtZmqbWdi4caUlpZ7xnoiLtQ0SUhDSy944BwJBqguGSgqN9AGMmVhWD1XEUsCJoOd/JX7QyIcltRqh/rqJbqZ3pwQEBsLYwK8hIJ8RE8MftE4cMtPIrZCQEMGJvAqNDOD96KEHeZG/UYNGKi41zfykjp+SOqIHfKXpT+Xl5YXonUYLzY6NpaYdNrFYwlAkg2PkGTw8PLSn/yo0MgBo4aLowQG7v2Qpa/79Tb/cC6+FGZiUg7BuTtbP1oiN7We/ZLw8++HB0kA7t/o1T0+I36TERBqyPTU62qiGGJq8xqm9pMhLBMN+hUaGAftRFM3xmUR9t3qYBA5FbPuc787AIXlHBzC/BkrB/NDa8CIdGc1S+ig7e9iw4Xq2tBcPhUaiACadmfUYrAtjBph0tfn+6+EDtXVS/pkbKXlX+ByCL4MdkneECd+vccbMdoW4mRcbB2Mm44ZrCo3Ewus5p6MJPjTIn1Lg3T67egbRHBPdEEO7jl9HOrtq4rNP/ff45+SaEcAH+TX+KFiDoFE6ODBlRSxBKDQyAjAncGTTAvqeutBUcL6xuvE+grjWFoGcK/MGODz84dHlb78v+OZ7Tt3z+uve9jJOKREE/NqM6GkiWxcNrspCOzkZO4qVoNDIaMDwhI7oZWwPvzng6+vbz7V/RUWF/o4OmgNYfvq0rqGC1EYwfcYMyf2kCo1sG1FTphYVFuqhEZsDKDg3ksaBubm7m6iTFBrZNsJfCR/jHzA7NlaQBLSoxpigYI0BQ7Q79vatW+vr641afEwXFBrZNuCkxo4LKxcamo0g7m9btmiPUKP5FM7OzrQNkiyN3QqNbB6TIyJ0jfDXaM6msUdNjY2yz+tSaGTz8Pb2nhcbpx2vaRghkkFsX295odDI5gFVNDVmWnV1ta4GJOpr69Wrp+QVSAxCoVFHwPgJE6h/Tfsn6jWTpcdDDxQadQR4eXm9qx4Pqf0T2GOBZTYUGnUEwFV5jxwpOOreMrNxFBp1EAQEBuqZr2xuKDTqIIBfS1Wp2ms2qUKjDgI4r2eeeUZwtz8LQKFRx0Ho2LF6wn6zQqFRxwEIlLlzp0IjBaZC/DYS8kKhUYeC64AB+ifbmwkKjToU4NFKS0sVGikwFf369bP8TQVo5O46wPLPocCmoUkjtsufAgXioTg1BTJAoZECGfB/yMctMeoFaGAAAAAASUVORK5CYII=" name="Picture 22" align="bottom" width="194" height="134" border="0">

Cartridge holder tip – Špička obalu náplne


 1. Odstráňte obe krytky ihly. Odložte si vonkajší obal.

Save – Odložte

Throw away - Odhoďte

 1. Ak používate ochranný kryt ihly, stlačte čierne tlačidlo na uvoľnenie nástavca ihly.

mor6fH2Lg48yeDOcXgnBTWDoZhtMDaoQpS9Jam5h2+rJqxdOnSaOkTkXNEU8fRujo6dizQQA4LGSCOkf+wsDAc6NIiMAQhmw51z4VcJq/YvYcOznW0+/WktIOcFDJajclJYe1QxbVr1+YtmO/rFTslH2ThokVYn1+9clVC0jr6Tzp+4IEHhgU1SGXokZ4QoDa238nPzUVP2SeXPvnR73+/PC6WjhdFRee/8sqKZ1YInXovGoPxOSmsHar49w8/xCAzBpo3sDJPhkb5zp2bN36d7rF0eczChQvpYP6CBbdu3crLzqFjZKAyntLW1jZ+wgQllUbZ00g34btt7z4R/biQuuyL/my+wPicFNYOhmG0wNqhio6ODhRHMBia8fZWVKA21NbXX/+g6/22lv9vZZBpLXxQ/zrowXpEidXqdC32IYnSmz52WQxZH3T81NNPmzbpwy85Kawdo4A9RS1NzYUyKUsXUDfoiy++SEpOVvN85LNHRkYeqK7eX1FJxz945JH/+q//wl47xlMQU1yzNsGN7Dr2lz5/7pyQeR8TJ05ELRXziIgfc1JYO0YBuZ5Tpk3VK2xGFxtxCmLs2LHq+/QgCIJ6QjlZWf/wD/8L++u4oodH9Pf3exRTpJ8d14h+eWVLNETEDAqCnBT3OugjWDsYhtECa8coXDh/XshcQ73e8J577nmv/QIdpCQlkQEya/Zs4UnMAsu0NGfu2b17U1o6HW/MzPjJCy8E6I5P46msqNBWt5Gej3IKQq6OpySuQ203Pxog5FBjLd8vxc1YO9xB1wbxhUN1R/R6Q7KB4f6Qgxq7LObdtneF5/FO1NdX/Jfmpia4uxw3dU9nZ6eGEgqOOObgHD9mr3ENEfFLHKSstDRLfq5fChSxdriD7skp0+z1MkbuT9PG5oyM6TNmZMie5rjP+/o+Uf4V0fLTp06pbDWq2CDFVit2tZSW7/S00XFI8Yvyctzk3kMXCLkha9auIRHBnmYj80FsNpuXOuglrB0Mw2iBtcMl5F+8Ztmyr9ruC3gfTcBa7/gJE47WHkEV/G1vbh/2HNQT67p4ieaTt2RtdJWVDWnyQae4TWnp165dw15bjoA40t/fT48DAwO6uxUwQJDDXllRoeSDqDQeNfNGSclPCwt99/6jwtrhEnIml8fF6rUCimGERC/stS942Z7ZhT4aAHqRn5fX0tSMHASnxQedgvN8r/1CSlJSb28vHe8oLWX5ULhy5YrQNeY9DMSwSMTJZ0H/nfmRj/rIhUR+EDm//i3awtrhBPIkheyRo9dWEbrY6AZKkx7d5H/961/p+MXMzfSI+QrgVqd7nrQDOQjqtQPQCD7d3Jwv6yfTI8uHwm+7u4XsGezrD3rooYfqjh0Tcr8MTRLYD/0zq1WvIAgZsOgr5vfGMawdDMNogbVjOENDQ+RJCrlbRJe5giYKJZF0GIfqjoxMVyVLgRxmxEQ0QC9HnRHyemB6CI59yCUzIfclG/aJKMgC3zN2Wczr1q3xq1cLr6/F8WPHN6SlCT+tyzrC2jGc1paWgYEBOtBrtwhdY9KIw4cOCbkvhh5RJ+LHGze68lfRsFozGJ3k71iKitCj1I8reWagp6fnZu8NoV/+C3aRjKoC9AR4nU8uffJViwW9dbzxX9T0FTMM1o5vABsBmWA6ztVKbXQ1nGhspIG+MTPD+89dn5qKvI9AKULhIy5dvIi1D72gCaa1tVW9TUc//ls1NV/XQ/XCBinfuVNlXzEDYO1gGEYLrB3foKy0lCYowzKLycT44x8/E9KmpcePfv97ekRwRBfPnOuYAnIWEhITdXzDrq4uuJ9C9Vo4PQclFxYvWVJSXAz/RX1jUOQcCzNtm2bt+BplXRYb1YxhV3k5/PAd27+RJ0ZOky4uxs2bN7FfK5Qdlv7+/q6Ll+gu1fE9rcXFYWGTcdViYmI8SuIgsSC5gf/yRPTjanJA9Oorpi+sHXaUtRW6kEaWt/1VQwPi/8hcQt8msjj0utV13L4RuJx85yQJqC6XtaenZ8KECULGv9enrkcOztG6OsebnwyEUe1WxQaZv2DBqxZLa6s9jaiwqMjVSZLQIKvNVHMAawfDMFpg7bCDZgVC1oYy8nNp+lJZdlADNAFOnzHDDLWt/AX2EJFnQeakLm9INgK5P+LufmX0GHXMxDnR2JiXnYM1MjU96LH+smf3biHruRRaLCPDGSjS4fcs0pGwdtj9YbreSD83yeqXLpDDYkBDYzNTJtdQyWHRa1PJhvR05P7QgKk9XPup3F/nyLQHH5wybSpqvsycOVPN56IUCx08vnBhUUEBcucdizmhSIffM8FGwtph3/tIE4WpPEkvQV11YxoamxabzQaLQMf+NWQUREZGCtkzGAIhZN025QkRERGHamvR22VXeTmZsepnI7IQybjYIvfRPRUbu7+q6quvvqLjj69fL5J/NBusHQzDaCGktQPzc0d7u0mSfHWB3GPs8Tehh2wkb5SUwCLw3vjaV7kPB49FPYaUmW9/+38r/7ouKcnxyZMmTULfnB3bt/f19Xn06eSY7JX9cU80NsYui5k15wd0XFBYaE5XOnS1Y2hoCPdY8bZt5rw2GiDhIKN3zdoEYYK9Un6E7r2BgQHsGfMerMUiE8cR7F0YubD67W+P9fITV65aNWv27PKd9hCv7bLNnAHv0NWOPbt3I05uzgvjKcg7LCooiI2LC+WeT9iltqu8XMf4Iiy47u7us2fO4C9hYZNXPLPCaToGnQBqlxNIBtEGGSzYL/NUbGzE3AgTjtLQ1Q6GYbwhRLXDZrM1NzUFTUSAHHLY1U4TBEIK1MuYOHGijsX+YL8slTj+Hfkjt2/fdgxq0AnAu0lIWuel4QNXOnzWrD/JhWGzEXLaAZs2JyuLbrPgiAiQt0LCcai2VjjzvUOKnp4e7DHRcV3WDejPQp+4PC72vvvuE3I9teviJfTlyJWVH72npak5OSVFl7fSl5DTDuTwRUVHB8H8jHmvqKCAhCPEVQMcrKnRa21FDTMemiFkr2JlT62QqWjYd+f9zIQYFr2hCYMdIgS1g2EYXQgt7Whra8O+1eCIdCCevyEtjY0OIWfpjvZ2I68sTFd6JF9J+aOOJg/69Zh2Y0EIaQeNrU1p6ViTD4JIB41X6GAwJbZpAzEs8t38te/DFy4StjL66M11ISS0A/mjEA5zuo4aIN9eWz/34AN1dMJnzQqaXrykhubfyhgS2sEwjO4Ev3YouQ/BZHSQQevfHuji7iqA33/S/v7+1yxbhFHrssbQ2tLyxOIlpvVWQJBrB4Qj+HIfzGDQ/mlgIC87B71msnNy/DXQKysqsPfM5HeaStBzm37YS90f+PtcRiFotaP28GEhdzEFWe6D0sfYJLcKUhvoMSFp3frUVGHsPdzW1hZM26CVPuel5TvNH84PWu1gGManBKd2oMQjHQSZ0TE0NIQe6PDCTMXR2iOo07UxM2NDWpqvp02sy9IsHQQlFPBd9uze3dzUtHPXLiHrj/n7pEYnOLWDhCNL9hYIJuEQcjEStTnM/L32V1TS/xCDWLN2jY9ERNlb4Pdgrffk39358quGBvO7KgpBqB09PT3dH3ygpkp1YAFjyiPfnn4K9JrzBV1dXW7+FXvS6FGv/u+OYBu0CIr8YASwhOr+cuYhCLWDYRgDCELtOFhT4/f1S19w/NhxcsQ8mprI6EB3Wz/ymmULYk908h7VDXfF0NBQTlYWfNIAsvCdQrakshwbWEaHCDLtQE/ZcePGmWT9Ui+w1eq9s2fqjh3z97loAbVw6CaZMm0q8ui9KYCwZ/fuoEk/LystDYjlWKcElXagp+zeykpd3o3mhO7ubvTaQS3s96WHj8713/3uA/T4w3nzDAhbkiVFj0HQWZZEZFNaupA1KejreBrmRL3y4Cj4hvmgo73dnL1X1BBU2sEwjGEEj3a0tbUlJCYKr33g/v7+IzJ7Ao2/sEsCxoWjiYHc4ZPvnOzr+6TIl/tZldoQQbAYqdB18VJK4rrXrVvpWE1H3qGhofy8vMHbt4XMbQlQI9+RV+WYCejklCDRDhpbbzc0oCa9N3R2dtKYxjE552vWJrgqkw8d2ZSxyWazPS9zsXeUlfnCf6FBFnyhXySwqwlLIYaVk5UVGxeH6xu4N5sCDbPxclwF9HwQJNrR2tKSnJLizajCrlASDnLFN6TbffLo6GhXbzg4OLg5w14X86eFhREREahPmZ+bu7eyUt8pkc7K/Psp1UO/Lf1iQl3eJM0HDfX12CO7r7oqCOrLAvpeRQUF+6uq/H0i3hIk2sEwjMEEvHagVnhXV5c3xSwUV4X8FDW2Az0BtkZKUhL5NeS5CGmDlJWW6lVTA3scflFerteykR8hc0PIdSKPTPQ9u3f39va+135BmDsH31PIRib/KwhsyYDXDuQdYfe3R9DNefnyZTo4ferU0dojqEMxbdq07u7ue++9l46nTJlCPssWGdPCTnPcA+RErFm7BqP5UG0tyQfWa1euWtXZ0alXRRwaYfSYkJgY0HFB0uKs7GxPczEQHm5uajrd3BwE0Q0FzHO7ysuDYI1ZBLp20CBDR3KVKq7oxYXz52loYl/Zj9asKbJYXI1RxOd+vHEj6QL2aHRdvEQHqJlMGkHy8UT040LmepCmQGu81A46z6N1dXTwlszs0MzCRYt8V03r3bZ38YOMBJJBB9oSSYNgDcIp6AXlr4LMuhPY2sEwjL8IbO2gCUpNOADrfGQ4HD92FLYGzYcqN9pi6ouQoL88gv+Ij9SfaBwzZgx8mcqKCmtx8Zw5jwhpOHgzZx6sOYhcFS8n3vESb97BDa526GLjrOYzP9HYiN4CAb1+ORJyWFA3N2iqnAWwdiAZzNW9Ad/y/Llz5F5GRUfTccTcuRvS0rzZD45XJSUnL16yJD83V8i8g2fj48mLEdKXyc3LeyzKPuL7+vo0B8PozANx60r+K6+Qyya8y81DcaPgCAcMo6y0NMh6YgSkdkAXDlRVOQ0H9Pf3n3znJFxxGtBv7tjR+PbbdPzX//kfNSmMapg0aRI+es/u3d/61reUv1+9enXu3LlCRjo1awcNsgDaupKQZLe/SDR1MXDI4NI9HIAMYLwnItCzZs+mx7CwMMNu456eHr/XtdedgNQOhmH8TkBqB9ZlyWFxnDc6OztPnzolZOFMMjeO/uqXdEwWBzmZyOHTd0UdH/3Syy8jmAL+NDCAv2Nm8xSsTdIEFRCuPn3H5l+36vWrKnUGvFxaAmSZkruKtarpM2aQWYTrsnLVKvqnTz75REgbp6/vk6eeflr4PrYSlDVlAk876F5VdqnRcWeHPZ8CUSisC2Zu3vzOiXcSnvuRkBa1r3MEIiIisKcL2dNA2x0VWHvt9dXi8p07hfzuXl4slPBzrHg0LCimxI/pwg0NDZGCCLlm/5MXXvDFOEG+jwiW9jGOBJh2oGYUjmOXxdAjcrqKt22jqQO5mPl5eS1Nzfuq7baGMZsgFi9ZopyJcp6eDkRyyzva2+kgyLxiNbS1td13333C6/l/X+U+JeWEbM8Vz6wQrnNS6UOjo6ORE0zHNGx8sdcOveyRhRxkBJh2MAxjEgJMO4qtVhSwEyP2caPEA47fa79g5A6IK1eu0OPyf/mXv//tb1gDIo/a0xYb73d1xcbF+eT8zA1duBKr1ft9pTA60Nthfer6Uc2Hgc8+eyo2Fv1QYJ+ib4OOFfbJnHlisd0mDab9OAqBoR02m+2Xx+35vIiDPrn0STHCgYSrImQcxOBLNXXqVCHjsjTs4G8vXLTI0zdpbW1NTknR/+RMT0N9fVR0tOZwQE9PD9bgEQXD3iJScGUMkDP4/t12EPeOHRsZGYl4R1Jy8venT1+90r7Xpv5EI8nH2TNnhBxsurRWIk08UFUVBFsZXWFe7aCfvl36/3QBxk+Y8Gx8vHCbRxAVFQXtiF0WY3C5B9QHam5qIu1AbN/T3V801unkva9dFFgg8+I1yxZP+zY7jo3pM2Yg3uS4c+err76inxRDhYSDQM86gJyUjMxM+3YkuS8pJyvrVw0NudJu3WKx7K2o8P7btba0BPpWRveYVzsYhjEzptMOxAuOHzuu7D35mdWqxqAlE/QHc+YIOYdsSkvH3OJmg6yOYG652Xvj008/xV4MT7l69eryuNigyVZWSaWc3jdmZqiZnGlgnD59mg6u/sd/DHw28JMXXxByn/GoPxrZgPQ/1JQla4VMFdggHe3th2prsbJDTpNSe2XOnEfIIPLG7cUYJgtUl1wV02Ii7UBQA+uUG9LSNPTmhJtKL6RxoIyPnbt2GdMZmNTqyy+/vHPnjobXXjh/nnwu3U/JzHR2duIaua8SgPyI06dOnf0/ZxLWfe1raLixITHkyUZHRzfU1wvpK5UUF8MXxpnQO9PjimdWXLlyxRvtwF5773NVTI6ftcMx/29gYCArO9v7muOkODSBwAcusVpXr1ylvh6391z56CMNr2puagqCApbqQc1O7D8eaVQiTwc2Auy4hYsWhYeHf3/6dOH1mgUNLYyE+QsWbExPnyNtVYCQKhkpCJpqg2yW987aX47MkSDGRHYHwzABhB+0g2wNcu/JShdyXU2XPoMjwbtFRkaS/4Js8Y6Ojq1Wq+/i3vPmzRPScxbyO6r8IGU7TPDlLLuBvIabvTfIM1X+ghgBBgZWW8kHzHvppfe73qfjd06cKCwq0nfpnX7w083NyOmgQUjn03XX7hg7dqzmt62sqEAt+KDHIO1Asb/Dhw6Ju7U/N2baexQcqjsyd+5c37mFw/yX5+LjD8m+Tb5LABk3bhw93r59W6V2YFc4osKhADQCao49jVeuXPn4+nXUQBFyYGAfI6lGwnM/gr+5o7TUF4OE3lPJBINgAc3Nbjs7O+/cuWNMfM3v+Fw7MFbQzeTpFfb9Bdk5OQbPsYoNssViQc0eNfF5bcycOZMeb926peY70o+DIetpgkPgUuaQw4IUYXqkaR8aERsXR9NMiuz+K2TKljH34U9eeKH7Ax0uwelTp0InwY/jHQzDaMEn2gFbo7u7++yZM2SOClmP78MrH/l3ycreVKW0FHteiq1WH21Xnfbgg/T45z//Wc2TaRIuLd8pvO6hGyjYbDbH/E6lb4vit/b395PRET5rFh37NDg1jL6+vqTk5N/85jfKeXpq73yd01F7JHD72nuKztqBgghKvT+ED4XUDrpdfdrzWQ300YVFRUL2ZGpra/NF3nrvH/4g1NX+oQFKwho6Q43urjdKSnC8PC72xxs3Ot6fyE937JVlJBMmTGhubqZTwnnSRfRUO2imFDK+G9w5HY7oph3Ktd+QlkYmhrirEQg75eblnT93DnP+s/Hxfuwtiihp8bZtKYnr9O05drSuru7YsUsXL9LxmDFjRn0+3UhBnz4kvrlXjaYTlM8aGQxCjunN3hsffvg7jCUjNzSSgaPsJ2ptadFQ9u23UjsQlQ8RON7BMIwW9NEOmigwbxyqrXU6XZCukwESs3y5kGv7iWvXorKevwpz0uduzMwokSEP7zdN7qvcJ2SvSSGzSMRoOazYpz99xoyAqEuqDeSSY1UeSw/ui/rBdwsLm0wOL3JzCy0WI+1Tcjf6+vqE1n0oWC+DJRsi6KAd9totxcXwFd3bmY79TaA1vygv97TFsV7QUH5edrGtPXzYm3R1CIeQ9Wbop5g2bZr755M7vUvWoUOmSTDh2BMHdYzUr8djbGzK2BQxN6KooMB+nJZO+k6XSRgSIxs3btytW7eE1HRPP85msyHuG5Q1flyhXTvoPlH2FAnZBVrc3Y02KvQTY5kDzjBqOv60sNDIpBoaH/C9Y5fFzF+wwNOUE9wnWyyWqKgoRXra2tr+OTLS/QsPVFcjnzKYxhndPK0tLZh78195RcM+RgWaSNDbqay0lN6wuamJjvdXVfk6J2jmzJl/GhjAsfq0YNDZ0QmrM6TgeAfDMFrQqB00z+RkZcEuvdT9wdWrV2FnPr5woUcOCE0mL738MvZNHqw5SPpt5PocprLXrVtftVjg4qo0VsmZh600zOFy1apOgewsmkiDoyPpyD3QyI71PikD74DNBCV3bcPS8p2aU8XVcO/YsV9+8YWQMRf1WwrAe2fPhMgeFkc80w6ln8XxY0cd62LYa7dJ7z0lKYkExVMfVfF1EUQ0mPjVq0+dPFksx6j7hLGve1lWV/f29qJqvqPfQbpAhqv7b00iVWhIOSLdUfL9fkv/l+nbXRcvTZk2Ff6XN82r3bB06dJI6QOS/5KXnXPt2jUxWsxVM1OnTkV37u9+94EbN26od5FoHqWfAnsRQgoPtKO/vz8/N3e8rM050qHFXUQzan5e3lOx9k4lNBHFLF/u0WX26cTiCjpDEoInoh8Xcs5xavigQCbmwDVrE5xuzTpYU7NeBl+dosiiH3NbNFN7+LDSuWp5XCz2JRkTnxppg3z++ec+bWEz7cEHkeCnEjKW8195JRDnAy/heAfDMFpQpR1tbW1CrpmN6nOS+u6tqFD6+s1bMN+/eRwqIaMJ9bKLCgrId0XMHNX6YScj2o9eHiMn21H7BirrsoFVHEzxU8joUPa5+mvrDdlr4eHhQvrFXi6ru0dNTjBAD13y37EwFGqMoh1kq+/ZvRv+rfrGxdAXcljotSmJ9hqTZOjqXrtFX6BuNAiwhU/IABj5segU6cb/op8IcVM3zYoPVFcjrhwoBX7QGFzZx0iPEx+wK6l/9+xh/JD+xi6LQV1r/1bKQP9gGhshspVxGC61A5q6MT2dBr3TNYhRa0mjsAryHchmufLRR5BnM//QdG5LJepf0lBfj5qarnSBfsn9FZUBUaFDyQ8OC5ustMIh64PMrgPSYvptd7ePQpXqod+Z7F+0JfYmkWQYt27d+s7EieqfT/IKbQ3B/sGA4x0Mw2jBiXYgYRT14Nw0KDj5zsmIufZ/ch/LwBx+qO4IOS+oGeVKp320Kd6nkE0xaluzVy0WmifNbG0BmkjpGiHu43hN6cyTkpMRX7DZbM+npiYkJgrpk/rLACGnGLVFlaYqXgLHE/0fyWlFERb3zy8qKAis6JXuONEOGhyRjz6K/CU3g2PFMytQG46eOeoYQvM+xD4WL1niVCPCw8M3Z2Zm5+SIQIgLIJ+NdOF161ZXuqCsy2IToGmBf0pXh76L+5mAJhJyYFEfeFd5OcJAwh81WdD/8bn4eC+nHFzH/Ly8F++GLeCXuX+Vlz10gwMn2qGyD9ukSZMmSv+Qfkc1QW9sXRWy5nB0dPTI0UZvWFhUBD0q3rbN5EszuH+ETIty+gRlbYW+i2kX/1GD+vSpU/hPNeUnlPrAq5599mBNDb6jhlweL8F9Tr8tzf9Yf9EQie/v78de6uSUFBpv0JHe3l43X0Sp1RwQASyfwvEOhmG04EQ71FtiyN0g4VeZkgxTkHTdlaliz7O4m9vul9pzKiE7GXtG6080uvriB6qr0avFnAYU+sK8UVIyfcYM9IUQst2B+tmbxom1uFjJASGzH3UYjFw3pd82Ni5OWx0WuogHqqoc65iRCSZkXTs3r0LMLiACWL7GK7tDuStaW1rUpJPjNkPBYfQHHHlfYeySgpB8IDvLL4nqbiBDd1NaOnKlXN0ndGfa94+77bTqR/ZV7vvww9+Jb/qn/xwZSd9rX7U9/qc+goBbCH1eUVPS4EQempCwB0JlwhiJHe7/O3fu7K2sdJQA5OkgYuoUuqzolxw6VWbdoIPPUmixkH6rv8Pt+0fu1isXLqZlGCDopeLHeP4wvo6r5eYuj4t1NUzxHJrP8195xWyxNCUuOGfOIyNnabr/yYxC3sTZM2eKPNyzh5Ri5VMMgz4X+b6rV66iCcm9lUe2RonViv17w65gZ2dn5KOPCtf5R/S96LIWb9sm/Fqv2zxwvINhGC3ooB00X73d0IA9HSp9e5geQtbssF22rU9dL0ZoOZke2OeO5gxmUHrFVtrh0NxsGOgROTAwgC9lKlA/gYwOV4EkcsEQbyopLiZHwNX+HfcYf6VwhmTopSSuQ7+bH86bp/hN5GPevHkT/ghdF1cpS/QEN7sKhLyywV1i1lP0sTvoXkL9iz8NDKh0MZSaHeSm4p4cubEdlz8jM9MMvV32Ve5DDV66u1ydBg3TvGx7fgqNYDOInQJqCLx31r5Px311Ivzm2NAI/4UsfB+V59AXGkszHpqB3HlcBUdIWYSsKev0i5AvQ7rgZisj3jOkShmPij7aQdcD6X0kBM+npo6si+MGcjsRNyUFcVoXg96H5APxMFd12H0Nja0d27cj9unmBCorKlDz1jzxXfQ6yc/NVZpFk4ioCYUqde1JuD29pv5C2YtE3/rWrVsow/GdiRMffvhhN1EMIXOO3CSJIrZK6mPyr28wHO9gGEYLOmsHjAjkhqq3ERQf0lWbWHqfNWsThMz7MKBktiOI42xKSz9Ud8T959Izj9YeqT/hh7KJrqBTQh3Z2Li4vZWV58+dE/K70BSqJncGNiBdEfLX3F/Tnp4epWyaGVaXJknURGqQH0y/j6vTVtZlg6PKrI7ob3eQEGAdq6S42KkP4uaFtss28nqEs95ICD3+5S//HbssZuR+LR9Bpi/uPfpENx8Hu5eemZC0zr8VJRzB3jbEDuFD4fGH8+bRpdmcmSmcxZicoggNKYhT+aAbj4RjY3q6CIT9BAqkC6jq5Kp4D9Zls2QOpPkjPgbjE59FGToIYQjVvzuNUYzpH8yZM+wmxDu89PLL2EYhZH0nn96o6Mn+T/ffT8f/+fHHSq/2kWDuutl7wyT1o5S6bU4lz76AVVqKc3YVYxoJ5KOv7xNMCWLENSX5wBpNfm7ulClTzB8aGBwczMnKgi64ioZg1cw80StTwfEOhmG04EPtwIyH9Vf1ew22yrXezRkZb9XUOJ0PsY1C3F1B8AV4ZzI6yPx++OGHhez/1tHRUVhUJEasNSD9XMg+L2bY47Cvct/xY0eF7I3qavJX9sLSkz2yDXPz8p6Lj3c1G+Pj6MIVW61PPf20MOteHkDXNHzWLFc2BcYA2W6m3Vjgd3xrd9DQ+fLLL4Ucoyo3tuH221FWdrDmoPuX+MgqJhd3ZB0A5DugD8O+6ipljZOeTHbvlGlThevN+EYC4YDvoOb3oV8Y8iHUxT7o6mCrkfhm/pUj9CZFFgvW1M0Z+0BMraWp2U2+BmovJiStM0Po15z43GfBbXb2zBmParTQoFzxzArEII2MUaGgA2K9wwY9TVB0twjpz9PXwZpC49tv3+y9gf1jfoyl0Q+l5LyqKcXkCMmHRdpT9A5qzENlrzP9DiTxruQD6RIb09M9PR9f09nZiV4zh+qOuJJXLJkJ2fPQ0JMLKDjewTCMFgzSDpqlY5fFwHVUaQQaHKh3jHG4MrMVf37P7t30dfDHeQvm+7fMqqPR4dGiuALy/elNVLqW+B3I6CAbzVXNDlzlDWlpKsvKGQMW3ZGf7uoqoxYpaiyYIYBlWgzSDhpJdMHIwhdyndWYD1WPzWZ7o6REuK3trIBA4/e+9z0ha8+530DlU7DPYovF4mZ7mxoc66q4yq8ZCdZ6IVsxMTFOg470PmT/Y83YvyudSv2EqOho978ViZ0wR/TK5Bjns9AF893KiDfQ3XKgulp9fBGgt1D9iUZ/xdKQfiJkf1xdCqxhc/PzMo4zaiEMx5cImeHiymah90Fu7s/ffNOPvV2gceMnTHBTtgc1n2k+2FddZaoYjTnheAfDMFowVDtMlWtIBv+Wu1OQp+3F6LX/un+/cFvIw6fA6CiU569jtMVuR8j9supzQ5V8X7I76H/CIYFdASbMhfPnafJH/o7BcQSlfgJdaDcGRflOe/7+8rjYgOsT5BdC1O5A7Tnsr3NV08ENZaWl6CNjvGWrJqbrDUoc9OQ7Jz1yhZT9BCcaG52GNkhf6J+ek5WEjaylQD6pkvPiRrPo3Fqa7LvdOBlMJaGlHUq/1aO1RxxTvDyCdCc8PNwvYQ5lX6yamK430I2tIYYCK+yp2NhZs2c7/X2UHBm6CutTU339GyLOsuPNn29IT3dv6aCZDvoHcTKYSkJLOxiG0YuQ0A6szx2sObhj+3byZoXbvR5ugL/wdkODX8IcMDo8XQ8yEnhw+6uqkE4qnPl0OPMiiwULzL5DsdFet24tLytrv3BeuO55SE7ozd4bqJ/OqCTItYNUo7WlBX0PxTe3omgAPYSyc3IMDnPA9v5Febm/Si56BN2cWdnZ2OPvKpeHfkCffpFhOvvoo4/i2sUuiyEpccxeIQ9USB+W2zV5StBqB/KRlG6pwus+L/SGUVFRwnB/WOnD5GpjsQlZuWoV1lzIUjNY7KCzEA7lo+kAW3XoIuZl53R0dIi7O7ZL5OO8BfNN3m/chAStdjAM41OCUDto5iHzfmBgQMicyzVr13hvi9L8ebSuzn13Al8Ao8Oj2msmwS+9hJUYhyvnjgyiWbNnozbic/Hx4bNm3ey9IWStgMD6ec1A8GgHyu3SQUd7OzkpMEG9HxBf1+AvLv6Z1WrY8KIPRb+bsLDJnrZoDlmQszNqLJlcTpSG3GKxtDQ1JyStE+auUWRaAl47EK4vKy29c+dOckqKkDF8HW9y7IyKiooyLMyBhFfEVsyzA9W0kM6i3x0ZaCprhXxdX6q0dM6cOSueecbnpxikBLx2MAzjFwJbOz799NP2C/aycRmZmb6I55MfdOrkSTFaH0a9wNrQ0bq6F7Oz2YpWA+q8TZs2TXheu6S1pSVi7lzzr3mblsDTDjLp0VOjo6NjzpxHnPbB1gUyhl+1WFCew4BIR2dn571jx9LB3spKTjQYFeRllFitG9LSPPXskOPX2trKsSRv+H+Klj2s/Jn2rwAAAABJRU5ErkJggg==" name="Picture 24" align="bottom" width="192" height="116" border="0">


 1. Na natiahnutie dávky točte sivým číselníkom, pokiaľ neprestane klikať.

MOrWqxexfAW7YQYbS954Y9To0VsTEhD14A8WxcfHB0GituAUJgR2CyTIzMiYHhi4OyVFXwOGQAzkGzd+gl5nSceTyyHpQY1emDN7dt7Zs9Ty1MHOzsraauL4CR9HrWLHQdgOj4iAO4NEBTkWhSyk/RQ/s69GcRB4NnnKlDC12rAWEMQK+ITNM/hHiePJ5ZAcgAWihgBETDBaPXr0wHb4inAE9up33xk/YQKbBIxEBZ9gbMrKyqhNgZoYqInv1XHjnJ2djWw825GcvEytNkx+SUGNcQhP7bvsakBk0HOfEDCJfQBTBZn2TGqcdHFxke9xGImxIx/KlM8Stz3docPn+/alp6eT0oqPi0tLS4uIjBRsmOmggRxxFlwqPk3S2aINNcAh/KpPYmJKS0vhoV8eNqxTp06xcXH8w9gdFNSJBgWT80MOzm1pazt6zBj5OoBEUFVVJeUwEGjunDlsnV7+W5mNTXMYJMT2Y8aONVvJv9y/f3pQkKy3MCuHYHsiIyIgFxaEhPj4+kp/jlR38Yn6FDwrGJQ6fOhwZHi4vtcxEvkFBVeulPiu1F2nv8nK4gd6PxUWdndzQ2yfmZm5LCzM5D1ofCCUow47We9iPg7tS02FeEQtXBUVxXnrgrkZDPgBS1cNIBJXR0WtiYmJXrPGPK1t8LmvjJOkTCdPnCS4/0xubm8PD1wHFWlbUpLcNMrPz585e5bcrt9MHFofv37Xzh0Hvkpn1ADkJ+KFA2lp7IQNcZA2Yqsi+DtcZ+GCBXCL+nZmGQB2P5rBOJmdDRrhc0pAgNw0+unChV7u7vJdn2AODoFAubk/fnngAJmT4uLi1q1bgwQw+HwCIaIZ4OXJ6fgkkPRmuv0o4h0wYADeBFykOizM4OjXzACB3AcPO3V0P2hkQHuPdNy8WeHnX/s5RAQi/1VZWbl9+/bp06dvT6ruUpgZHJybm8vRDes3furk5PS2Wq2z0lOPOqI5+Htcf/GiRVsTtprBGpkE357/1T3g/R+T3sUvFQwpTALzPA15OYQQjCEQBPXi0NDhI0YgmH8nrDojws/f39PTk82hxOTttra2et0CZikzIwOmaEV4+CtjxrRv307ffoAaQb2reXvrLRg8YsnBzz+GUqwVZdYGGTkEq4M4PDY+nggEuw3PNXHSpPLycjoAG+zctCVvLn2uVy+Yk3WxsczOl172D1m4UOe97ty5A6kEcT125Kg+Hh5mCHmMRJ27t/B5tHmP7h7jEWoMHDTIYhu9dEJGDsGzTA8KwqMBmWCBxLUzuALXhoidWhRdXV0hjODOrpVfE8m4YyP/3Ll+/fsjDImPixNMfjUD4FgFs7REcKHri/an01YsXx4dI6kzzgIhF4fAm2NHj5A/Xrd2LZO1VFJS4uPrS9sI2g8fOqR6lEtVWFho72A/ddo0bA8ePDgzs1pWsxMwdAIqGx6tr3tvgzMrjASfQDCulMKm7ZSq+o1sOnT9InWfi8sztUXMcSAXhzIyMqh5FLE3JYQTjh09Nm78+JTP99HXf+/cNXPO7Hnz5v1z2usveb9IOwsv/hwfHy+ejCEISOw+ffoYkOQAKwhlxnasfHwSs0av2B4Vg+IDGFcRDgGNm7Xw9fdftXIlat2w4cP79utX40PG9IJcHNqbkgKTgI0PIyPZ+2FUPHq5r14T06ZNG/AGbwUvvsPTT7ONzef79l0ovGDYfS9dusQ0IkgHVD91bmsDqBkeGaGt5ZAPEIi6zBBAlJb+Kn5w0dUbmz6KnDFzRlZm1v4vvnhX/bZK4xZpUGLHjh0tXCrJwiE4MpWmX/r8+fOCabzsrFPQiMI0wf8ykHWwQMqePZwyMICJGj16TEtb29uaHyURsEAg0DdZWRJp5/eiD35gz5494c4obbnwfOGO5GR6epQTAo3Ytl07JkFb5Gp47GVlZSYcRiIOWThUUFDg5lad9gAzLsf1TQ5tBIIZgMY/evTI5k2bpMsyAC4M8k663TrwVTqzzeSEEJ9gWVHNsrOzaUQl+yxquLexsXF2dqY9FRUV0JHUGOvRr+/8kBAzMEkqh/alpkILw+C3aduWipWVlUUbsDpQP106d96yZQsFRPjNNKIUDl56UVDjmTQP+DLOO9M28A11VL7+MvwQg/s3aHCtkWCGVVADEo0/pIG/NNRTMAwEt0Aj2LApEyfBJ86aPVvWxg6pHAKBEF4teeMNMObjjz7C16ZNm8Jmwqgihlc9nqFSUvIrjUMVdGSJydv7a8gHKzUzMJDZH7JwodOjQZaQRFLqPSL5ufPmWWb/hriOZsOhnVS5Q5QiR0as0taKgdeE9wKdToPComKi5UtwkMohWCCKyRGp9nJ3R80Age5U3UHNKC6+xPklNBhecCwBjA0INHfOHGyvi43FV3b8tT0pSZtb4YDMD/QmyiN+JNwECsmXpXC4Um5kGFAH5Lu4FIAucIUDPAcsXLAAHnBRyEK4tuXh4XJEfFI5hCdOg4tv375Nsg6oulOVn5//qlA6BMoqmNHh4+Nz5fJl4s318Oucvo4uXbog7D+dm7tl02ZyIvjlEyZO5FzEytq6Xdt2Fy5Ahv7MGXYtiHINwOlGjRox+oDmc5EJgmGB+YGqvjslZXVUFEwRfAKU++KlS6dOm2pagySVQ3jiRGG8NiITvDLIhE+anYmRdTrBBDicvo6ii0X2Dvbg6KSAAJBJXJDerLiZnp7OHhgvBXiCZotWLASUIfPysGFhb70FgwTvtmvnDtMqSEkcQg2mkfpwCjBIcGrYA1lna2sLYuXk5EAbgdrMCHaapgM79SoKo41gip7r1Yu2UXsERRWk4orwcJEeb74VRHksvx9NJqDmfHngAAQJzVc0duQoyncwScuTJA7h0dPwXtySZmSiHHKVRrvRzFzsd0ZyT/CFMX0dCJuhoPfu3cs/BqYOQke8SNRdv0yt1pZtXruaes0AVHK8l4GDBu3aucu0WtvY9iHcPi8vLz4uDoaKmfALVgr7QTj+hDf/3rlrqLc3LA2swvXr1zfExjF9HS1tW0IeXb5yhRoRdN4a9Sk4MMiE9UkK+nj0YbflcADBYcA1/7x9U1+bbTDwoKC1KY0YHCKt/eayZca4NhO0MVKDGHsPNA2IhZ0vDB7C4RBszEveLy55c6lKwyeVppOL+jpAJsigvv36gUDSNalOg2Ra/PzTT/Ddpr3m1bwsMztZEklTp03bmpCAB0iuDV8NM96ytFPb2dnFREfjpQ71HsqeB4nBxx/+byfT10HjkbVd00ImRiovv6ZvdofFgobbMkzCn2FGXRYOwZE5ODhAgKOUOudvMy2+/vrrgQMHmu12huF+624PGlpKu6ggk/SySXL12z8/cCC0G1wvfC0z+pPw0sv+Pj7VuoGfTUE5GILNjBLXZ33n/fe+ycrSaypWYOLkAMSSNEiZ9kCrGZB8IhEPGjZ90MhKposbBj6TaMjDc889p1Nxy8UhBJOfxMQMHzEcYm3m7FlMClHf/v1XRUUVFBS0srX9LHHbIK/nmVNWr4mBmsa/sr8/BcUnva+AAWyeu3vv48eP63si7oU/MEn1aPbINm3aMH0vVVVVxcXFwUEzwHhnZ2eUMzs7mykeAsxnurnKRzhzgpg0cdKkf23ZcuzIEWp+w+vr5e6Ox6JNtMmYCwsLFBkRERsXN3fevFMnT5JHmzBxwrXy8jEjRoJM23ckM30deBMjRo58W602gDqETg72q1av3p6UNJ3VB6cXBG+NEs6YObNHjx6ol5Brz7o9CzsXplY/ZWODr6AdBER5eTl+BQogfaycZYLpZVNpnudrr79eVVnJTiGkmW44Z8nIIVggOKb18evh0fB2KScfXPnll19UmmQ0fDId9QO8PPEJW4q/ootFTHujXlJ6X2oq7IRp43yi+LrYWBdNQ3zKnhQ84sTk7b6+vuAQXN6BtDTEkirNRLO1mkOHDh2KDA+nn8DuEoEwOH/+/NkzZ2iCDWamGwbyjg0KmDwZHKKxLzSSsGnTptqyKeAyvj1x4vKVK4GBgfAXBnQ5paenyzFWCzSqinpsqoarV69Shw/+hWpAHGKAejI/ZIFI+ev8df8B62uffww3bYH1Bc2DwMy+whfUNDidmo5pzDv7v7KPUYQRAo0o2QhK6NKlS4KzmWZlZDZu3DgzMxNvBTWemTxap5SmcBRGGHbuywP6dZ9JB9PJT/3Nffr0ycs7RyNPOPOvqzQ2FX45v6BAW1NFnT9v3e3wcH5Zq6qbMpVZCvDcUvbsoexbOK+IDz7Q2Z8IJpmbQyoNjUBeohF8zf37918ZP47mdwJ1lry5dPjw4RDXVy5fBsnc3NygrPHDdF4Wv5maFmGE96ak7E5JkS+RiOlpHvTCoNPn8kCplD279x9I++e010tKSqysuMn8hYWFIm1dDxo0YmL7BpUypg+IAx7qHbWadKox/flmmrMB5KV0Ikpb+3Dlyrt37/738GG8m9zcXCenasu5eNHi+QvmD/X2Tj94UDyLiBJCQDVUI3VYmI2NDX8uEdMCJqdIIxS2fbaNaTU9eOA/qkfCTvVIORHs7OzISgle7a+mj43lbdqwBmaBSkpMJPMDmYwI1JjuRfOVniLDoqKimOhoaPuBgwb9Y+hQSGawCjujYqLx31INsEFfOaC1I6j7HYxEBGHyNAY+Zs6ZPXr0aJoCgLPT1taW3QbBzqcDuSmOk3ILj75cbygrqoeMLlpE6seAKWb5MHcNgOvx8vKCq3plzBhPLy+ICfgI6TOaXbt2LT8/n5kIy4BhQOJArI6gHYKsTZs2rVq3Bksg4BCSgPdsMwNy/HHjxqxZs556lO7CBrU2idylzp2Ke00fBqSNyy82atDFhD9BHAyBQHFTzaNVA1YUbx3xGv5o1tzDhw4XF1/KzMhw7dZNfCmZC4WFsFJ+/v4S20+lAB7n1fHjBnh6duzYEXeHjoHPKi39FXGs4Pw1ffv1xSlvhYW593bftXOnSBJc3/79HZ0cBclUt+qPe00ekq/erWsD+481/odIBIw3EciE3r8m54WlJCROf7vIwlbiKyDpC7AWnwjCYXIOHjz4/clTUkYBIHh8ppvrBxERYF779u3btG2rTfTMW6J+xsle3CA1v17c5kpG164fGfYTDACJOQggE9pvi5tb2GxZEEx7YGJiovSeChBuzpw5FOo/ePBg/ITx+KN//XHzJnMd+EQXZ8e84ptRsRsXzeFNqfnnraYleQMrTtm3avJm6i7jf4tEUFiDiMS0CXoWxyHzQ6+urlYawO3y/7UvNZXZnjo9ODmjeFtO2dGQwV89PnYFqHvz8usu9xDX29m1/y47G3bXDCu4IYClrBXO+oLG40nn0I7kHQaf6+TQmd0Vw7SLwgi1bNVq7r++w3Z0WuGCJWF8mvKTkGAeXhg8xKmrk0jvpsHIysqiO+IuLw8bZtqLP+kc0msENBv8BnTYEtqAEdpw6CJtL/u+7JW+7d9fuerdpYvZBzOzVLNHQzMtT50c7BE6iPeW64WcH6pzL00rpRk86RxiQCO1wQMoZcEDrKysN238lL2H0x9cvbpU8va0L7980MB62fcXmf1vpJzfPNXvX+tjGfUdFDyTWcKMPRo6PCKC6d1kesvBp3HjJ/R8rqcxoSiNGl0RHi6Hx1Q4VI3Va2JGjBzJ338FQaJmNBwkS+iCkP6eD/uSBHvx8Po/iYlZvjJ60/89NvQ29beq0aeuRsVuCJ422e9lf7DH0dFRW0mY3s0wtRrKPSsz69jRI4x9giEZPWaMu7u7AfEprSyr71lSoHCouomoT58+nKURBMGe4JxjhKg3+5/Bc+o0tP7o3E+cE6f+t7hkYe9jmVkN69eVWCoYjJ4aBM8KRjxVvfaUZkIPapEygEx6LeOsFxQOqV4dP07itGtwKCohI7Q+fj1MxYSASXPmzYvcJzzn/zsp+TGTn5XOITZofB97RVU2mWiSbp0XuX79ugG3lgIuh1Cf+CPY/97j/SCA2ONMRODi4kIbbCNEBIJGfnXCpEu/3fro3O+C524sqng17zePrrbNrRoaXFRmaiKyTJs3bSIyQTOJL11iZ9dRvuEoAnboamkpDaGnGW4YZGZkULsc4kNOGwNnBXvqHGUfUCMr2EvEJzFrpBy2ftNGvuNISkwEgWi16Mo/7396RCyP8e2DRenOOqaXkAjGMiFo/3L/fhptyCTD8I+n6aAqKyvNoanZvbjiPbooEGfeFppbSaVZohDBBXuYBIFhIX/BQE4mlzltoc5ZqmbOnjVq9GgqANuR5eTkvKt+OyomGgT6895fV8pvazNChBO37kWk5qtHuTRr2sAkJVdpxj4AzHiM4MAgwUwgK00Nx/uqyblj+EAp+RmTel2Bz8KysjIygYwtRGzCTPJyobCQGarGXhtPpbHVVNUIHAryO9pEVioiK0sry3Tq1InfPEOODIVfuGABXhjVtPt/PVi8O1/nTwbJpvx2y7F9syYN6+k8WDqYkT3VC2SvXJmb+yOnT57cAnuBYhOiJjW1MSykWeVom2GeSjMFG7WFqB7nHIGxfzasnA2YGWdnZ0RnNPmEyE3ZRmjd2rWu3bqhxmMbRij34nXE8FJKHrjj3Ffze6tUpuQQAU9vVVSUp6dn9fLnZ89u2LiReZ40nr/0Vx0z1BqG2hqXUdMcbUthHjsdAJzDM4V7Uuk/oQwZIZixDXHxB75KJ5dx995fHxy8KPEK8Gh7T1we3beDCT0aA8qredbNDTbS70UfEmqqRz3ZHGlhKtRWDukLNlGMt+eHDx1GJE/XuX3n3pVrt0tu35N++tT/Fnu52DZqWM+wUF8nevbsSaNopkycxNAIPhqCSY5VKJ4UDhkPtiOjHFzarlunjm2zRmmzH0661bJZo8y837ySudpoVOvGr3n8T7H9WHSjY2sZh0ujzsCvYYOhEUQePDvssck7dBUO6QFyZJBiiC6ZuQMbN6zX+HGBXHrjDv9cZ9vGfu7t6chrN6sPqKi8C8LJV1r4NYZGxzKOI0qAHYI7UzhUM2AbIdLyBjS0MOMSZaUOGyjkivBw6OvFoaELNSsDf3/qlMknalI4JBVSRm3TIgfP2ncX/O8fFVWVqjtmXnwDt4v44AOYonjNCOBTJ0+a/BYKh3SD00FGcTIz5zUNNTn+9de0vvH8hSH+9gJZjqrqZNk//F6onlYAetzV1bWLo6Ng+5PJATG0eOnSVStXtnu6PSSR4GzdxkDhkCSwjRDeupW19YzAwGdcXWnGJxDi+YEDmbbs4jKBMQUfnft9ycuOe/alns7NzczMpPGBKhnSzQQRPCvYqatTcGBQi5Ytjh8/PmLECBNeXOGQ3kA9Xh6+gtokBUNlGyvhhp+6detSOkfA5MmVlZU//PADrNeGuHgm3czX30++9YEhgxCgwamFzl/QunVrE87TrXBIB/iZHnAE4j2JjbX0Y7ClNNQudXVNDwyEE6Q1gQ6mHaCpdowvtiBwuwNfpc8MCgKTTDhhvsIh3RBU03jZxcWXaJwuJyvh5u27QfbWG4sqOKeU3ahqZdOYsxOMhFkaM3bsurVrYZCgWgZ4DpBv9De87e6UlLfVasFuNSnAD+fsUTgkBpGZa2AtEIUdPnSYJlKhZQ9pSeu6det0btlYxeNQRdW9VgJDq6sBCtIckqDRh5GRyTt3muw38ADWauZX6QEaVVu+TRulR/sgEJjH2alwSAdEQnrKfYZHgLJJ3LaNyASN/N6KyD6dO6u+L+Mcf77kpkNbsSVjJwUEgEMytSazwV5ViOaJD1Or2aaUP9r47JkzO5KTW9ragn+cEeIKh8QgpU2IUTZMour62LUfr/2Uf2TJ73eu3bwj0sDI8KasrMwMMT97VaHMjAz2DCr4UeAQeFNS8isMD7Mwo+DQIoVDJgM7UbVZ0wajWjfmZIMcv/D7CI+nRa4guOKbrKAJ8+GFYUTHjhzFCG32YnsqTSgK4f+u+u2tCVsp3YUNhUOmB0xIReU9767NU397LF8HKnttg7oiTXxHjzxculTnimymBcJMKLnIiAhaH52/VB4J/8FDhiwODeWfrnBIFlg3qT+2X4e5mdycr3PFN9L3bLnx+++vjhvHCb4qKysR4as0isr8a2ThjrFxcTTCye9FH2YYLueYLQkJtPQqGxbKIU5AxNYlnFHuOq9jqoU+9L2UdZMG/Aj/eMH154e8NOWVEZAgnHWfU/bsoWRzJqvE/KDFqaCQ4Lb2f/EF3yCRGOeswWKhHFIZwRsLQcP6dQMH2m0sOsfeuS2nLCjUY21c7Gdbt9K6z7T0E5wX9X5sS94u69SAOsFed1GbQeLAcjmkE4yt4rBNpSWe4hOR9jD7Bc8VuaA4wCE3hxYcZX3i1r1jZ64O9vb18/dnhvVAzLZo2XLU2DELQ0MtZKVHWncRbkubQWKjtnKITQg2CTgbgscL7hc8l0MvfVGvbp1Vr7ikxj+23lnc15cHuEAy12OG9cRERyN4PnXypF4JYjRMkZn7weQgtzXUe+jWhARxg2S5HBJ/bXxCsN8927qoRF0hnzfMufyd+v4EmCLbpxpF9mq1jNXeCLP0VU6pz3PtrBpXP3zUb4hZWudAsLlPEBC/2dnZYWpJ67gbAxp1BNf2SUxMZmamYN+I5XJI3JDofKNsApm8bNLR3Krh3Jcc9xX8Di/G7ByTdvGyc8sG9esyOfne3t7u7u5Mcx97WA8HCN/WrV3brNlTcmTXawOZTBB3SkDAghDuGhKWyyER6OQTW8Ro825mQ6MG9VJn9Gwf/VgC4Xt7C9a+5nbn7l+NGjykEbu5D75DcOZomhnYwcFBsG8/JydHVj2O8vj4+mZo5kJlo1ZyiA1tZkYvxnCUNUM+I/UQAcbGunGDE5Of6Zf4vxitOub/LHfVxO6qOqpGrBFCeE/dunefGRQEJhUUFMydN4/xa0SgvLNnKdOeA8ijf+/aJXdMh8LwO2gtl0MiTURsdcJ+8YKRGvsUEWIxpwveyDA9xMC6Sf1n7ZsL0Cj5DKxR5Z/32UOnnbeVWvVd2uru5g1x8RcvXlwRHg4TRUv7gEDbkpIE1RL+iyMNLqExsFAOib9s/gGCO1U8QojfRfCmbFmts9giaNqomkaFs3oGfHaG0Uag0Y+rs5Ne6962RRNrjcSu8071IpC3Gje7/8KstsfiEa+dOX06aMYMxNi+/n67U1IE+0nWx6/38fExc7Y/Awvl0N8SoFH7lk3S5/WOSM1nZggBn5zicxC7zfLpUq9OnTvveML3gUlV9RvlHdpG6yKs+uhjkYU1KKdHvuxHnVA4ZFaARvh87xXXkReufXyoiGl+RPCPPzBpuHs7lw5P3Xiz31Oa0fiQPr9dvXrqu5N9eKukqTRDkbYmJCCOg30y56/gQOFQDQDqp5djy812T+19lEvEHgpyveLP+vXqPDyySZOFixZVpz+Hhs4PCWGmhiX2UKcbFFJNeTGCwqGaAWjE1tF2rZpqO5IS6c+eORP21lv4GhIa+u2JE7A948ZPwH5LmOZQ4VAtACXdwp1NCQhYvWpVbHy8ORsYdULhUK1Bhw4d4LZAo/Dly7ckJFjO/JYKh2oTiEYveD0fER5uOaZI4VAtQzWNNMNVXV1d5eu01wsKh2ofoLKJRl0cHU045NlgKByqlSAaIVKDa6vxtDWFQ7UVoFHEBx8sDg2tcX2tcKgWgxxZjetrhUO1G0SjpMTEGtTXCodqPYhGWVlZNaWvuRyq2cxRBbURj3Go1o3hUmAJUHyZAmOhcEiBsVA4pMBYKBxSYCz+H+sLvKValvWSAAAAAElFTkSuQmCC" name="Picture 25" align="bottom" width="191" height="162" border="0">

White pointer – Biely jazýček

Black rod – Čierny valec

Grey dial – Sivý číselník

 1. Skontrolujte na čiernom valci, či natiahnutá dávka je tá istá, akú ste nastavili v okienku pamäte.

 • Ak vami natiahnutá dávka je menšia, pero neobsahuje plnú dávku Genotropinu.

 • Riaďte sa pokynmi svojho lekára alebo zdravotnej sestry čo robiť, ak pero neobsahuje plnú dávku.

Doses do not match – Dávky nesúhlasia

 1. Pripravte si miesto na injekciu podľa inštrukcií svojho lekára alebo zdravotnej sestry.

 2. Podanie injekcie.

 • Držte pero nad miestom injekcie.

 • Tlačte modré injekčné tlačidlo dolu, pokiaľ neprestane klikať.

 • Napočítajte 5 sekúnd, kým vytiahnete ihlu z kože. Počas počítania jemne tlačte palcom na tlačidlo.

 • Vytiahnite rovno pero z kože.


5 sec – 5 sekúnd


 1. Odstráňte ihlu.

S ochranným krytom ihly:

 • používajte vonkajšiu krytku ihly na stlačenie nástavca ihly, aby zapadol na miesto.


Bez krytu ihly:

 • opatrne zakryte ihlu vonkajšou krytkou ihly

 • používajte vonkajšiu krytku na odskrutkovanie ihly. Odhoďte ihlu do primeranej nádoby pre použité ihly.


 1. Nasaďte ochranný kryt ihly na pero a uložte ho do chladničky.

Without needle guard – Bez ochranného krytu ihly

With needle guard – S ochranným krytom ihlyĎALŠIE INFORMÁCIE


Uchovávanie

 • Pozrite inú stránku tejto písomnej informácie pre používateľa týkajúcu sa uchovávania vášho GoQuick .

 • Odstráňte (alebo vyhoďte) pero po 4 týždňoch používania, aj keď je tam ešte liek.

 • GoQuick neuchovávajte v mrazničke ani nevystavujte mrazu.

 • Nepoužívajte váš GoQuick po čase použiteľnosti.

 • Pri odstránení (vyhodení) vášho pera sa riaďte miestnymi zákonmi týkajúcimi sa zdravotníctva a bezpečnosti. Opýtajte sa svojho lekára alebo zdravotnej sestry, ak si nie ste istý/istá čo urobiť.


Zaobchádzanie

 • Nemiešajte prášok a tekutinu v GoQuick , pokiaľ nie je ihla na pere.

 • Neuchovávajte váš GoQuick s pripevnenou ihlou. Genotropin môže presakovať z pera a v náplni sa môžu vytvárať vzduchové bubliny. Vždy vyberte ihlu a pripevnite vrchnáčik pera alebo vrchnáčik ochranného krytu ihly pred uložením.

 • Dávajte pozor, aby vám GoQuick nespadol.

 • Ak vám pero spadne, musíte ho znovu nastaviť podľa Kroku 5 (Nastavovanie a používanie nového GoQuick ). Ak sa však ktorákoľvek časť vášho GoQuick zlomí alebo poškodí, už pero nepoužívajte.

 • Očistite pero a ochranný kryt ihly suchou handričkou. Nedávajte pero do vody.


Ihly

 • Pre každú injekciu použite vždy novú ihlu.

 • Použité ihly vyhadzujte vždy do primeranej nádoby. Pri vyhadzovaní ihiel sa riaďte miestnymi zákonmi týkajúcimi sa zdravotníctva a bezpečnosti. Opýtajte sa svojho lekára alebo zdravotnej sestry, ak si nie ste istý/istá čo urobiť.

 • Nezdieľajte pero alebo ihly s niekým ďalším.


Všeobecné

 • Čísla a čiarky na obale náplne vám môžu pomôcť odhadnúť, koľko Genotropinu je ešte v pere.

 • Ak počas Kroku 6 pero nemá plnú dávku Genotropinu, stupnica na čiernom valci udáva zostávajúce množstvo lieku v pere.

 • Pacienti, ktorí sú slepí alebo dobre nevidia, majú používať GoQuick s pomocou osôb vyškolených na používanie pera.

 • Riaďte sa pokynmi svojho lekára alebo zdravotnej sestry pre umývanie si rúk a kože pri príprave a podávaní injekcie.

 • Nevyhadzujte ochranný kryt ihly, na odstránenie z pera ho iba odkrúťte. Odložte si ho na použitie s každým novým perom.

 • Ak máte otázky ohľadom užívania GoQuick, opýtajte sa svojho lekára alebo zdravotnej sestry.


OTÁZKY A ODPOVEDE


Otázka

Odpoveď

Čo mám urobiť, ak uvidím po podaní injekcie viac než malú kvapku tekutiny na ihle?

Pri ďalšej injekcii čakajte plných 5 sekúnd pred vybratím ihly z kože. Ak stále vidíte nejakú tekutinu po vytiahnutí ihly, nabudúce ju podržte trochu dlhšie.

Je to problém ak vidím vzduchové bubliny v náplni?

Nie, malé množstvá vzduchu môžu byť prítomné v náplni počas normálneho používania.

Čo mám urobiť, ak uvidím presakovať Genotropin z pera?

Uistite sa, že ihla bola nasadená správne.

Čo mám urobiť, ak pero, ktoré používam, nebolo v noci uložené v chladničke?

Pero vyhoďte a použite nový GoQuick .

Čo mám urobiť, ak nemôžem točiť čiernym krúžkom?


Asi ste náhodne otočili sivým číselníkom. Ak ste otočili sivým číselníkom, pero vám bude brániť v točení čiernym krúžkom, aby sa vaša dávka nemenila počas injekcie.

Na uvoľnenie čierneho krúžku tlačte modré injekčné tlačidlo, pokiaľ sa nezastaví. Všimnite si, že z ihly bude vychádzať tekutina. Potom pokračujte v nastavovaní dávky pomocou čierneho krúžku.

Čo mám urobiť, ak mi môj lekár zmení dávku, keď som už začal používať pero?

Nastavte novú dávku točením čierneho krúžku.

Čo mám urobiť, ak som si pichol/pichla nesprávnu dávku?

Zavolajte ihneď svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre a zariaďte sa podľa jeho/jej pokynov.

Čo mám urobiť, ak sa moje pero nenastaví

(t.j. ak sa v kroku 5 g neobjaví tekutina)?

Zavolajte ihneď svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre a zariaďte sa podľa jeho/jej pokynov.

Aké dávky je možné podávať mojím perom?

Pero môže aplikovať dávky od 0,10 mg až po 1,5 mg Genotropinu. Každé kliknutie čierneho krúžku mení dávku o 0,05 mg.


GENOTROPIN 12 mg v naplnenom pere GoQuick


NÁVOD NA POUŽITIE

Dôležité informácie

Prečítajte si, prosím, celý tento návod predtým, ako začnete používať Genotropin v naplnenom pere GoQuick .

Ak máte akékoľvek otázky o dávkovaní alebo vašej liečbe Genotropinom, zavolajte svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre.


GoQuick

GoQuick je jednorazové, viacdávkové, naplnené injekčné pero obsahujúce 12 mg somatropínu. Genotropin v pere sa mieša iba raz, keď začínate používať nové pero. Jednotlivé pero sa môže používaťdo 28 dní po zmiešaní. Nemusíte nikdy vymieňať náplne. Keď sa pero vyprázdni, začnete jednoducho používať nové pero.


Pero má dávkovú pamäť. Dávka sa nastaví raz pre nové pero. Pero potom uvoľňuje rovnakú dávku pre každú injekciu. Pero môžete používať s alebo bez voliteľného krytu ihly.


Predtým než začnete používať GoQuick

 • Dostanete informácie od svojho lekára alebo zdravotnej sestry.

 • Oboznámte sa so svojou dávkou. Oboznámte sa s časťami pera.

 • Uistite sa, že máte pero s purpurovým injekčným tlačidlom.

 • Umyte si ruky.

White pen cap – Biely kryt pera

Cartridge holder tip – Špička obalu náplne

Cartridge holder – Schránka náplne

Notch – Zárez

Purple logo – Purpurové logo

Memory window – Okno pamäte

White pointer – Biely jazýček

Black ring – Čierny krúžok

Black rod – Čierny valec

Purple injection button - Purpurové injekčné tlačidlo

Grey dial – Sivý číselník

MoryDudDGKbT2BGNl0b6sWl22Tgpcea+PjuRn8fEWd5PejF6yhArLly2Ty6+JjdE3fPMv0mr166Sjx7cZjh09Jpf8IPpD+pJo3+ZevxdKW45prs7bvx5y+PBh7r0OxoewBgBQAMLaoOgyXz4rbIKrjeY/5fdtV07tWYZbGFauXqV/PptrbfqH3ak+bjIKINfpXgkLq+yzywMHDXoh+HmhtcZQzZfXY76DvFqTlZtvhvnuWDuSkn5PAwICLC5v8rQ6txvQAbE2AIBJhw1u/TDpI2/+D0GrtbhO/V7T8Zkydap+oBJz9qwnLS3t6pUr1pqnwGgQ1uB+FNA8icHOHTtsZxA40N6kpDfGjcPgqKpAWIMhcLv262PHmvRzAGfgkVVycnKsXRaAASGsAQAUgLAGQ+CLcfNhT8AZ+NoFR1stCGsAAAUgrAEAFICwBgBQAMIaAEABCGsAAAUgrAEAFICwBgBQAMIaAEABCGsAAAUgrAEAFICwBgBQAMIaAEABCGsAAAUgrAEAFICwBgBQAMIaAEABCGsAAAUgrAEAFICwBgBQAMIaANymtLQ0OzubCgX5+fTaoGFDem3dunW9evXcvGXGg7AGAFcrKSmh18R/JC6Nju7VO4TKgYGBtWrVOp+XR+XVK1e28PcfNXo0lVu2bOnWLTUQhDUAuFR6evrUyZOpEBgUlPLVQfM4HjZ8eE5OzsoVK4QW4vS/bthK40FYAwAoAGENAK5DVeaB/fpPDw+n8vgJ460tRtXttTExVFgXu27P7t39+vd33SYaFcIaAFxnbmQkJbWNmDZBS0bOnt22XTvh8e3XCGsAcIUTJ05wwf6kZu9Mm/bp+vVUmDFzpuM3Sx0IawAABSCsAcAV9iUn0+vbU6ZU9hfr1atXUFAgtE7ZXl5eDt8wVSCsAcAVtiVsEVqbRhV+t337J+n1l19+8eRma4Q1ADgdPwUjtGpyFX69ceNG9HrhwgWENQAAGBrCGgCcrri4mB8rrxruurf7iy9efPFFx22UYhDWAOB0Fy5cqFu3bpV/vUmTJvSa9v33jtsi9SCsAcDprl650rFjxyr/uuwEUlJS4rED8iGsAQAUgLAGAKfLzMzs+sIL1VxJwNNPFxYWomYNAOAsebm5PD51dbRq1aogP79Dhw6O2CL1IKwBwOlOnzxVo0aNaq6kbbt2G+LjPXYEPoQ1AIACENYA4Fw5OTn0+thjj1VzPU2aNNmWsGXRe+85YqPUg7AGAOe6e/dux2c7VX89Xl5etJ6LFy8KR0S/chDWAOBcBfn5Lfz9HbIqWk9mZqZAWAMAgDEhrAHAubKzs9u0aeOQVXXs2DE3J5cKHjhICMIaAJzr5s2brVq1csiqfHx9Dx486JBVKQdhDQDOtS1hS/WfiGFNmzY9sD9FeOSsMQhrAAAFIKwBwFnkBDGOUq9evWY+zYVHTvGFsAYAZykuLuaCA4M1MCiIXjN+/BFhDQDgGBcuXKBXrgs7Co+Lffr0aU8bJARhDQCgAIS1QV28ePHGjRtUeOKJJ9y9LQBVdPXKFVHecOEoPr6+9Lpq5UoHrlMJCGtjKS0tpdcVy5efOXMm7fR3VO7VO2TpsmWe1ksJHg78aHiTJk0duM6mTcvW9nPBBU+b4gth7VxUQb57966dC9OS2xMTqdChQwf6xVNpZdODfrp+/cEDBzyteQ4eDnm5ZU8bVmf2RXMyoLOysjp37uzANRscwhoAQAEIawdLTU3dtnUrP2RVBR8sjqbXXTt3ro2N5aaPMWPHzomMRM0aVHT65Cl6fXfWLIevefCwoefz8lCzBnvx0LqZmZn/Skvb88VuKteoWeN8bt64iROo3CU4uH79+hWuhLs35ebkLo2O/lOdOkIbB3L5smU89s2tW7cDAwPT09OF1jzizL0BcCSec4BUf0Ivc/TpOH78+LDhwx2+ZsNCWFca5+aJ4ye+OfI1VxxGvjb67t27Vy5f5gWodvzvf/+bCnfu3LHnm5/79jdv3vzcubNntZXfuHFD1s137tn9cVwclxHW6uLv9e9On67arz/TsaNyIzgXFRVxwRlPr/i1aDEvco7DV2tkCGsAAAUgrO3CQxyk7N//6fr1PxeUtVr06h0yYtSoAQMHUjliZngzn+Y8cVE9b+8Xe/T4/vuyjhxf7Npl/6i7VDfv2bPntq1bqXz16lX5/sEDB9q3f/LSpUuO3idwqenvvCO0NtzBw4ZaXOD4sWNC65EmdI/8BQYFbUvYQoX5ixYqd8l/TXcaO1yzZs1EeUuLhzx3jrCu2IkTJ0YMKfuAURzPiowMCAigclpa2vuLFvECy1au6Nmr1/Rp0/h/69atyxl95Ouv7f8rBfn53uUN3PyJ5fSPi4ldt/4T/lszZs501E6BK506der3v/89FVK+sjoWs34Q0QNffkmvvV56ib7COay5w7JasrOzrX0zVR83CmX8+KNAWAPjpOZzbnZkJJ1/b04ou3lIVaTp4eFhr4YJreNnaWlpYGAgledFzhny6qs849y5s2cpwf/yl79QuVatWnKdPr6+3LFf36X/9OnTffv1k/9LXwDBzz9PhU4BT9esWZPj29OeAnhoHE1NPX60rOIc0qOnPcvz+UYZtC52Hb+j4qzeBQUFPj4+zls/HSX6PDpv/UaDsAYAUIDCYc3NVXwd5DyLFiwQ5d0w3lu0iCo43C1vbWysvpLr5eV169ZtobVlT5k6ld889H//59+yZfPmZe2PTZo0sf3IeF5u7uVLl+p5e/P/PtOxI6+f6u/Xrl7lRszi4mLPqVnTZUTqt9+2bddOqH+dm5eXt3NPWc9Oe/rz0FXarp07ufzLL4X699UadeDA/hS6QHTe+tu0aZO8d6/z1m80qoZ1enr6wH6ue04kYma40BqRU746aC04vjlS1kId2qePXIC+SCip7QyaFv7+ly9fyczIENr9JdlPK+zVMMosHgrnwoULqseW/WivT2uorFwLgAmKrb8NGCB0XY9te668xyc3WDO1htvne/INGjZ03p9o2KgR9531kOZBVcN6e2IiVTmp0LhxI2c/3Xfx4sURw4YJ7UEsa58WqvXweTPm9dcru34evKlOnTpUjTIfn4zOQtpBbpu7c/t2ZVeuLvrqEuWDSyiNe1jbf7f5xo0bdevWFYp/RfG0A/Y8FFZlfM1KCgsLEdYAAGAI6oU110Pp8vCbY0eF1qWJai5OfbiLVs6dMWw0ONIlKhfkt73QrgHtmXyIf7dVq1Z0yc+XvXzRoEc/rdK2K4yuM6iOydcrSuNhF+2vJtMZfvDAAfm/69Z/Qq/jx76u1kRWfDOpSZMmzvsT8mj8cO6cJzzcq15Yy1jkgKZPws8//+zsJ3F79Q6xvYAcB9W7/A6h0K4Bq/ZcQOPGjarwWy6Qk5NjZ+ez6pu/aCF9E1d45A2FcnZD/Abx4I1BOj/btX9iz+7d9q+Hb6syHiLG/Pvb4G5rTXbOviPKp4eKndCrQL2w5m9s+RmmcHR2hxChPedie4GC/HwuVKftjJ9hs+G2AdqsBw8b6uy2VL54otrlb7/9VuGRNxRK6s6BZfcGa9ToXlRUNDsiQmiPOLV6/PHTdo8KkpebO3jIEFFec+SKiGG/v61xzRct9+OOi4lVun3fTuqFNQCAB1I1rGWFywV3ge3sblV93DJug4dc7slr53+lpbV/8kl3bYa/j29lfyW3IF+WqV48ecoUKkybMtXXz69SbdZ5uXkmb/r4+sqrNyXQ9QE/x+tUHnUvR9WwlviS2Xlrzs7OTv3223Nnzzrpr1SKY+eyM7i27dr94Q9/+M9//uOuDdAnr238dR7So6dJh1/Z9Jx//nzk7Nm2V8L/uI0bN6JTrv/f/sZv8hNYwjlDQjtV2ZBVWmMOOIp6YV1TG2SDZ/4W2v1Gp3a8nzp5sqzwvjlxoqzR64ecFtpQHua/y7MK2K/js52484O1tmnlGi6rhp+nKCoqoqrZH//4R3dvTsW4cbmZT/M5kZFvjBsnyrN1Q3w8L/A/v/ud/fMQPvroozwSNK1WDt1FK+RZvVUhBw4ER1EvrAEAPJB6Yc09mcbvT+FmCqqDOOkpKW453ZeScubMGR4itWfPB3qtmfyvuTu3b+v7YFWIKpJcszZy2/S2hC36Z6Cdhy5W/vznP7vgDznKpoSEEcOGWRwFITMjo1LP2aamptLrnt27e/bqxeehctPEmD+L6zweUotXL6z5rKV/nmNaR7d/paU5dZRn+qh07tyZOyHZmFrpxIkTDvlzPIa1OW4Y0Y+z6hZ0YW5/S26V6YfoqrA7o3HQuXH4yBGe9a0gPz87O/vmzZtUPnzo0LUrV6twu1Jo419zG0tJSYnsy6+EJk2aumD8Uu4Q6covBjdSL6zZ5ClTxo+9NwpHXExslddD4VjhPWvZPO3j42Pti0HW7vVDo9HJSjWjCreBn/Li9k2eI4bq17LzAH1K09LSuK5tf7un0rjBl8cGqbCHjNHwo3T6B+pyRo8O6dGTpx2w5xFEi08eFRcXK/T4IunwVIfZERFOrUjRZ40v8pw6tp9xqBrWAAAeRdWwLptGS3sAV/9crzOcOH788TZteeYOqsIXFBQs1GbYsta/Wz+OJS1sz+O2chlZcabqpOwElviPxO4vdufB5/QzPz3EuK3pmyNf00WPtXYhhfCFwsoVZbU/ex7IlD2d9IqKitSqWT/11FN0GnOjkJMG7jhz5gwXnvGMK05Vw5oCbvyE8S74Q0NefbVu3T9zowRlJX3kBmkDE8+KjNRPhisHrKEF6AP522+/UfmnzEyLI0JYbPs+fuwYhbX8oGZlZbVu3ZoKS6OjR40eddWZc48a05jXXz/y9dcPQV9d/rfmB6PteYjj8uUrsleoHLzJqZPPOgN9Qqk6tT0xUTgtrFevXMm1KOXuvlaNqmHtMu/OmjWwX/86depQeeiwYWtjYjh/x499nU6UCRMnCu1ckbXjkuLinj178n2Pl3r3lr1BqHpl+5QKDAqiiqRP+T2ZfcnJ6WfKaiVUtZRjV6lVt6qmFzXu3grH6NU7pHbtP4kHR2iypqal28hqdbJmYa+GdQp4mgpdX3jB4f+U9DE8ffLUgvJJqz0BwhoAQAEI6wrQFdzOPbs/fP99obVZUz33r11foPLauHUp+/f/NaiL0G5G9+vfn6/I8nJzqWbEHc527Npl/9AlZU8b/7esmVtoI9vJvsxUPnXyZEjv3o7fN3CV9u2fXBodTYVz585WahzBgwcPcgftgvx85YZsppOf+2m8v2hRmzZtHNVYwTPvTJsydf6ihR51rYmwrhh9SLb+4x9CO0syMzP/lZZG5aQ9ew7sT6nf4BEqR86atXrlKv9WZecNXZoNGTYs7NXBopKDTPm39M/Lyy3RJkP624ABMqw7dux4+vRpfhQIFNXhqXs5S0ktbyM3aNjQ/Hmuu3fvUi7z/WQ6l+gc4y78FttGjI+/aegEHjFs2KaEBFHt9mU5x16v3iEDBg50yEaqAmFdCY9p9K1v/PjGjRs34mJjDx38it985+3JXODKlAmugJvjmfdC+/Shcs2aNWkxrp5nZ2fTj/xatHDoroBL8b1iUaXnP/npWe6mrajZkZHTp03jy9B16z+pcvs1fW/Njoho07YtlZcuW6bWXO/Vh7AGAFAAwrpaZJNZp06duJa9IT7edtWpgp/u2E6vu7/44pWwML4WLigoKCkufuqppxy20eBy9erVc8Fj+oZFVWCqCHPnRe5GxU8M2NniXFJS8un69UK7aUS/S/V04fwJwwwIYe0wfOYteu89/TDzpaWlsuMd8/b2ttaWTVd5F7WFKaavX7/+mfYA+pkzZ9LPpHvgqQkPEzqB+dHzLsHBsyMiuMrS8dlOoX36dHr2WaE9qaA/yS9evPjzzz8LrQ8rLcxDNfGdfPfsgAEgrJ2Lzj/7b1h37tyZh6h/c9Kk0cNH3JsMNCNjx65dTtxEABeik3xfSgqPwvbFrl3zIufYXp4CnTKax9jx8CoLwhoAQAEIa2PhJpQTJ07EfvLx3Tt3qDxl6lQXzDMJ4DJUQeYOIfRaUlJSWFg2vI/JDJM+vr5Nm5bNc4aTX0JYGxFdKrp7EwBcoZ5GOG38kIcJwhoAQAEIawAABSCsHc/fx9eTO9Wa4xmtcEzM4VSRcCgqhLAGAFAAwhoAQAEIawAABSCsAQAUgLAGAFAAwhoAQAEIawAABSCsAQAUgLAGAFAAwhoAQAEIawAABSCsAQAUgLAGAFAAwhoAQAEIawAABSCsAQAUgLAGAFAAwhoAQAEIawAABSCsAQAUgLAGAFAAwhoAQAEIawAABSCsAQAUgLAGAFAAwhoAQAEIawAABSCsAQAUgLAGAFAAwhoAQAEIawAABSCsAQAUgLB2vNyCfHdvgrHggFiDIyPhUFQIYQ0AoACENQCAAhDWAAAKQFgDACgAYQ0AoACENQCAAhDWAAAKQFgDACgAYX1fSkrKgZQvqZCclOTbwu/l0FAqDxw0qGnTpvavpLi42Nvb21mb6Fr+Pr5rYmOoEBIS4u5tcb+0tLSwAQOpkLhrZ0BAgP5HdKAsvu8Q+pU79Q85VmFh4c4dO/YlJ1M5P+/8c0GBw4YPF444lxQ6CI6FsAYAUADC+p75UVFHU1PfmT6dyhPenHjnzp29SUlU/vvo0R/FxLRu3brCNaSmptLrayNG4sHZhxKdElwInzEjKTnZy8vL2gJO/evO/kPVRxeXQvvgdAkOjl6yhMo1a9Y8m54+acJEKn+wOPqVsLDq/xWDHwRnQFjfC9lN8Rv2HfhSH8p8kUUhvnDBgs0JCW7bPjCYho0axa1bN2XqVHdviEGdOnVKaE0fXx06JN+Un6yP4+IcEtYeCGEtdm7fQa8jRo+yWH0ePGTIy71eysrKEtqXediAgfqKc1paGr3Sm7PmRL6/cBG/6e/jm7hrp9DinhbYGL9BaO3gzwUFUmHY8OEhISH8i8uXLXtn2jR6le87eV+rjhsK18TGnDp5cpO2R74t/OhChLeZdof2ghslEzZv/uex46F9+1J52ozpssWfvhQp4+hHQjvaM8PDuXLKv0vHQWgHxODHgcyZO5dOief/+ldR/o1uztrOCm1/9aeESUtuaWnp4ujoo1oFgvClnkW0JL3SX+F2YV7YCIeuVq1aXEhJSenatSsVeN85o7t17y6XtH2U+HNBP6Uz7Y1x4+QaPBbCGgBAAQjrsgqO0JrSLP6Uq9vnz58XuiqDJBvO+vXvX7t2bSpEzAzfd+DLZs2aCa12ED5jhmwH55UsX7pUrufqlSu0wJChQ6ns5+fn+H1zNNp42h262qAyt0J+nfqt0I4D1YDqe9enMtWRa86dG7u2rBvJsiVLV65exQ1NC6Ki5kZFUbWUytu2bo0If5d+xL/Lx4HKdCiMfxzolKALKa73fbJ+vUnjte2dNT8l6JAK7dQKDg6mAi1Jrx/FlB09OjJcB7eIKuBcoIWvXbvGf1Sux414A+gQcSM1ocusoC5BXKfmvlK2j1JxcTFdrfJHkn5Ke/faiJFUfrJDB3vuHj2sENaOQadgo8aNuSzPJ/o869OHC/TOzu07Br4ySGjtemr1QNJfaNNu0jdTQUGB/OmceWWfOv408g7SZ4w+fnSpK7Qdb9CgAS/Zp29f+jROm3HvGp+Pg7DeqmA0tC9bt2yhAr3+fcwY/Y9s76z5KcFf1XRK8PJUdaDvP9l21Lx5c65MmCgsLOTGKD5u/Lt8ark9rBkdFqrBZGRkUDknO/vjuDg6W6j8+aaNtIUVnhJrYmP4TKPgllUiSm2EtUfj1lU+q8xxazV/urj+Yj+qbHJ7nDnOMqFOPDHzaws9ax3M+SCYH4rr16/LslrHgWrT3M+B8iWoSxf9j2zvrD2nhL5fv7VDKr8jueu3HldO3SglJYVen3jiCdoR/uagV8ru+VFRQqtNf3XokO2j9Mgjj5w6eZIr5s8FBbZs2dK1e2BQCGsAAAUgrO9fsA8eMsT8Imvb1q303c7vm9esb9++bWPNfK/f5AY9XcDqmw48gb4bjHyT6l90jS+sX9MYHF8KjBg9auGCBfr3be+s+SlB54PQasqyQYDekZVr7rNszsfHhwvnMjNko7lBTq2EzZvptVu3biYNRG3btqVX7uhi+ygNDgsbMnSovtvVJutt954DYX3vfgh96t6aOJHv/Pj5+cmHYujc4rs9ovwTsj0xUWj3OuTdIRNZWVl8g3Hc+PELtEs/uU6htVr269dPNnB7Au6dxndWOZKOHT16+PBhI/Qzq6a3Jk0a/GB/Mts7a35K8I1KOiX4PAzt23fZkqUjR48S2rMkfJ/WHKU5N98tjo6mSob+1HLWrtqN9lFotR96lW1E9GH5OC6OCtwJr8JT4tdff5X9ZfeWt9pfuXzZxftiKAjre+ZFRVkcG+Sz+HhZzaHCmtgYDuj8vPOU7xzu3LjGFQeqMrzc6yW+7UMfv7lRUdyPW/azpo/TK2Fh3M9aORQfFb5j/r78BOo71a5avdr2GozG4nZ6e3vTPzEHEy9ge2fNTwmOV9mD+IPoD+kXuW+M0O7o8g1G/V/nMi3Jf4UqGfw+1UaN0BOZv3XoI0AhS58FfpO+WuZq31L8U9tHKXrJEvri+WjVav5FuvatU6eO0B6oCe3Th5dR5bRxIIQ1AIACENb3hWiEzfvpchk9blzjG/cmD6YHa8zXyS2eBh9FRL95FjfVxgLmO2jx0PGSBj8OzNp20r+v+fvWdlZYPyWYl5fXlKlT9c+yWzvI3FRtsrBxBGjmlbf5WGTjlDD/HAltZ4XhPzXOg7AGAFAAwhoAQAEIawAABSCsXUcO0ZdbkK8vu3u73EbROVAA3AJh7ToKjR/vSjgsAPZAWAMAKABhDQCgAE8PazmB94GUL5OTksznN+F5PfgpMpOBHUpLS3mkR56qg59mNBnrgKdNEdoDWrZnSbcxa4bL6Cd84Qc1TXaKdnnrli08Oih5OTSUny2Wc77QKx8u88EfHoI5UADcyNPDWpSn0tyoqAlvTtQPmc/Rw0PF04+ENr6BnDogODjYZPR3HvOBR3/nUSInTZhI3wQ8trq1gURERQOxuxLPIcAjUtJO0Tbzk/RyhGXa5RslN3h0UKHlMg+Wz4eLH5Lmw6WfaeGhGVYfwI0Q1veqeBwE+iHzeYQd86HieWAHHx+fTfEbeAwQoY3+LkeRp1XxwGMfLI7WD9V/+9YtoU0lY7IBtgdit10fdwaq1AutsizHIJRjufEuy2EZRo4exeMp06bysPqifOxv/UwLD9mw+gBugbAGAFAAwtrq7CfWJrNgXAc3n6dDaG0C/FvcnitZGxbV9qwZrq9ZW2wrtzE1idA21RPmQAFwI4S1VRbHR5fju/PY1ucyywbO53STo8jL3zUZftfaaLy2B2I3CIuj3YvyOZxoU/nuq3jwFisfrodmWH0AN0JYW8X1Yr5tyC2wPFQ8D0AcHBwc2rcv3wrj0d/lKPKifGz1SRMm1qpdm39XDr5uTomx+TlkaZcjwt+VQ+PzdgotoG3MtPDQDKsP4EYIawAABSCsLczBwbg+yPN6yH7WPM8LL8CTelCBp+rgvhD8U64Ur4mNkf2sqbbIC7y/cJGozEQqrlThtC/6eUx4rhyTOVCE1h/GZFoc898Vas6BAuBGnh7WFQ6Zz0PF2xgnXpSPiW7O4tjqPIuo/WPzu5L5+Pom/2s+NL4ef73ZPlwPwbD6AG7h6WENAKAEhDUAgAIQ1gAACkBYAwAoAGENAKAAhDUAgAIQ1gAACkBYAwAoAGH9AB6WiB875BEqJrw5UQ7rzFPDyOlL9POkTHl7so+vj3jwAZke3bvLKU54Ihihja7HE8HwL/LkLFR+Z9o0OUuL25+OYSZT4YjyXZbjK9FO8ejePMkOj67Hcy/wTAtJycly4e2JiceOHuPnZUyOpH4iGH8fXx7Jem9SUk5OzuaEBFftLoChIawBABSAsL5P1gepojdn7txjR49S+eVeL8n5TSLC3y0qLpKTWlFFuKB8UqteIS/xDFhc8eQpwfLzznfq1Ek/axcVaM08axf/4p07d65euSK0+cP0s9IYAW8koV3mUTti18bI+cZov14bMfKDxWXjDtL1x9n0dPpfKn++aSPtNe07lb/77js5vcvHcXFy3kUerZCn+OIZ0eRkaUI7FPTaJTjYZEBwAE+GsL4vYfPmN8aNE+WtENz60fjRR+k1KytLmE1M9cGHH74Q/LzQoqpr1678ZmZmZkBAwLfffCO08Zi8vb2tzdoltNmwhJbpQpvFigcMMQjaZd5foZs0gDb4hx9+4DLt16w5kXJ8JTpct7R5y+j9zQkJI7ShUA8fOkT5y0ePv7p41G/zGdG4OYXD+uXQUGF9xBUAz4Swvu+fx46bV+VkizP/r36uE1mmuiFFFcfT3qQkylxujeU6uI0ZZ3guGGaopBbaTgmzeWqaarhsfrhatmolyocV7KO1+NN30luTJvE1Cn91ZWRk8MLWJtmh16efecbRewOgPIQ1AIACENb3PRcUaD7z1vyoKKokWpyYiq/oRfkM3LIu2a17d36fK8vWZu0S2mxYsqZpNLxTPPmWnC8xKytr29at3JWF9isnO1s/4zj9ryjfX9533xZ+p06d2rpliyi/zsCsXQBVg7C+j/KUbzA2atyYooov3o+mptKFPKeVfmIqsjF+A3fv49ZtGU8LoqJ4ngG5WlE+a5fQQlA/G5Zrd7ESaKdo7xbOXyC0Rnk5vVbLli05ZMeNH//aiJHcpu/n53c2PZ0bQD7ftFGu5I1x4/iQivLjI6cH41m7xIOTpQGANQjr+0xmbOEg/iw+XtYrTeY6kf2s9SieImaG9+jZ0+JqRXk/aznBirXJWYzAZCocod0mld9DVKemXNb3s+aY1te16SKDjsasOZEW12xtIhgjHxMAd0FYAwAoAGH9AK4FW2udsD2pFaMaosXZAq3N2mU+k5ZxVDhvGc95Jsp7cZijixKLe2fjSBr2aAC4F8IaAEABCGsAAAUgrAEAFICwBgBQAMIaAEABCGsAAAUgrAEAFICwBgBQAMIaAEABCGsAAAUgrAEAFICwBgBQAMIaAEABCGsAAAUgrAEAFICwBgBQAMIaAEABCGsAAAUgrAEAFICwBgBQAMIaAEABCGsAAAUgrAEAFICwBgBQAMIaAEABCGsAAAUgrAEAFICwBgBQAMIaAEABCGsAAAUgrAEAFICwBgBQAMIaAEABCGsAAAUgrAEAFICwBgBQAMIaAEABCGsAAAUgrAEAFGAhrP19fF2/HQAAYINpWOcW5LtlOwAAwIb/B4VWbGxk3pM9AAAAAElFTkSuQmCC" name="Picture 30" align="bottom" width="329" height="183" border="0">


Needle (not included) – Ihla (nezahrnutá)

Outer needle cover - Vonkajšia krytka ihly

Inner needle cover - Vnútorná krytka ihly

Needle - Ihla

Seal - Pečať


Needle Guard (not included) with needle shield released – Ochranný kryt ihly (nezahrnutý) s uvoľneným nástavcom ihly

Black cap – Čierny vrchnáčik

Needle shield – Nástavec ihly

Black release button – Čierne tlačidlo na uvoľnenie

Nastavenie a používanie GoQuick


Krok 1. Pripevnite ihlu

 1. Z pera dajte dolu biely kryt.

 2. Oddeľte pečať z novej ihly.

 3. Pevne uchopte obal náplne. (Obrázok 1)

 4. Nasaďte ihlu na špičku obalu náplne.

 5. Jemne naskrutkujte ihlu na pero. Nezaťahujte nasilu.

 6. Nechajte obe krytky na ihle.

MOriTSMOBaqr/gw9aIeCShLSI9vX1/XL79qzMzEf9Bi1bkTZy5EgrZ0uHUcDwrPps1aL5863vtvgwGIVBSodPmvQHHx8Q/MTxE69Mf8Wa2VKNFjh+aQmAPbNjY2svXtyVv6dZDA8HI2E8mSK42Pi4uLj4eGsGaDoMgdjj6elptVhdBsb7gZBFqKL0NWuQ6XkJCXeMJGqlIPb4+AxoIT5BaUci3Nl9Xl7Pjh+/PC3NQsNyOpQAwrTlsIcRE2hzdnbwqFGShhEhIqR+RHh44vvv32ERfmtBbW3t1i1b/vnZZ82dkf9CSKCioqLYmJnToqYPHTasX79+AocFvQYOJSHOLyltOY3g7sH2bdtei4lpdt3Dh5BAkDsQyyUlJScrKr7curWuri4gIADOiyMTOATtBjc8IyqqJYi4uwowP4sWL27uXNwGCQ0ETgxhQV+PHz9++vTpjA0ZZ8+ewVd/f/8HH3oI1Fn12aoxISHN1X91d6Jo3/6rV682dy5ug3ER3ZcF9SUiBDh27NiO3B0ZG9aHPT/h1ehoXRJZGT/99FOLCmJMm84B4+TLIuz5sLnx8RkbDn/8ySfr1q7VJZHVAF3RopqryvlA0EPBwcFHDh/O253n6up27Fj5vHnzBvj4ODg6enh42Nvb637NJFRXV8O0VJ46BQNfWVl57733jg0N7datm8DYjBodsj59rfIJzojaLl68iA8QIVd+/RUfkP6lS5fwoeLECTjEsiOHNapY9RPKcnJy+AKI8oqMHv7+e4RyyB8O+g0adP/990MztSira2WAHAeKirp07WpjY0PGQ0CXzp07d+rUCQXVw9mZympzdra7uzuuWvXZZyjJ4SOCfAf6Dhw4cFJExFfbtk+LjOR645AUVBHxAzhy5AjzOzkE2XD39AgIDGRYFYv/z4WFfZCUhAwIFohB8qIGYQgUDoCqJFBubi4sEN/MdGFBT8WN7SE3KKn9+/ahIGCozLsiqbUAPMD/hoYG0GJPXh4MAKoQNQSuDHv8ccmefVChNwsqSRQjyvCjlBSEYP6PPQpyhDwVLHkv/Orl7Y12O2HiRHzFLfDf1dWVir2wsJDv/nDav8vKiEBo/+Xl5bgFEp8Q/gKMnMKnU0MgsD4pIeHL7duNnkkCnDKNLCJwc/dwHzx48F04HgIL8ednn1UoXxwdHVHIVVVVV65c6d69u5ubW/ikSSGjR2dlZqKC4chgtNAge/Z0Ic3A8Fgigx/Pn+d/fdjP75Wpke/Gz+WOzH7zzb8nJJjkLtQQaGlqarTp3VkgDSzQ6n/9a3F+/vSoqLtHJKGOSX8I6k8GsBxkgRi2uebt3g1fw7ArA6dGRmrJDIwZx4/+/fvD2JA5BAuVUFAMkwmESL4gPz8uPt7UCxk2iHN2do548cV/fPzxX1999S5xZ6gbeHA4BWgLhZfwbQDHJJjwuro6LcYbGgtqiUscyWqfPW0ygc6ePRv2/ATVdV9T8wOuffqZZ2CNYZbVJdJKgWfXcjmos33bNi8vL9UpIKyDCDPv9EBVr3vq663uZmhD9AGNAI0SX+8GMYSHRewNm01d+fKgYJbvTeB0uF8PHTok3+pweXFx8aHiYgR3iNcYNvJHihSUBQwdWnW68oXwcDPqB5MJhKCRVJsKwJcjHKXPCCPRnu4qIwQHJHkcqqCkpAS2AZ979erV29UVpiLnq6+gexDb0zlQRSh5b+++kESS1Q+eoU2CqQjEEILBxn+SmoqU4THgOnHk+vXriIgL9uyJCA+HkHg5MjIwMFC7ijCZQPb29uruhIdZv24dNxUB0eMHSUl3CYGgVVGRkj9RtGVrazt02LCTFRU4cunnn9u3by85zRkcwskCAqFgoQcQTOEu27/OIYmDiJ06hzz79KFgHuzZuXMnPiDOatu27ZrVqxFKIxgyNHtHIVT2A6nwPhDOaAf8vHp5e1t5HWNzoVOnTqg/xN7in1CM4ERjYyOsjtEgH+fs37ePfxpNUDxy+LBg7YM4KepPGRoQ8Nbrb2zYtBH2iYzWhykpWmikxgKhHSxOTjZpinT6mjXwyoi8+AddXd3QLq3QSU2WHC0SLRvW2/rd4vBEsC4ImMUNj+Y+KEwHOU9ZsoQz28QefFA+J2JPQcGypcvgxTZlZSE1RGH/8X1qVwKaTCBkFFYXdb/qs1VKBlDxkLA9kDt4SAHhnJwcaVzG7KA9AGmsYN/evSXFhzz6eDJsT8yNxhu9evde/GGKeI+3kydPHj16dN/efZ06daSY+ZFHHvmfl17Snh/Ez0VFRWPGjoVA1hg3wIxxZhsFi/+LkpMZdmxAYXhFtTY3Pp6mc/Fp9FFKiqk0UuPCwKGw58OeHT8en2VGJ/CcUIKwkP0ffFByp4iq01UFBYU9e/bUHhSQkkArhw54YsQImBn4R7R4CIvxf/7zzZs3ISQRRed+/XVJcfGN324kL1yER3Bzd79w4YKdnd3uXbsuX75cWXl60CA/W5u29vYOqR//A/EL8o8UtFssd3f3gvz8Way1UAjBsAPze3nCG9IAFk4oPngQmhLH4RBMShwcWrhgQWJCAtcPxKcR5FHMzJkKn1r9aDw4gXy/NGWKmLOozp3ffrtyxQp8nhMfb6hlfPddaUJS0tr0dFSSSaznXNKJ4yfKyr5DvAre9O/f39nF5dHHHoudPRuCA4xBQcMyM6zYApkQAHr39Z733nufb978qN+gXr17vTx1KvK2cePGrl27gUkO9h2cnJygBvAZV6EQkciO3B3aCYQWUlV5Gh/Ky8sHDhyoxPVD7nC9xjQciwYAmz14yBBYVvxK2/8wrC35y7Rppho2yAm4P7gzvhvhaPROfPzwEUFKxi7Vj8bTImjqeIiPi2MFTVM/B5oaTI6PzwD5iWbI5fnz5728vF5/4w08BoyHTETGhaPgBJodCEEjQU+OfBKGhPQg8enzrCwoyoDAQDAGoSz1d+NXmmGCDxNfCEfOZ7/5Ji7kCr1rt67DR4y4/MsvHeztwR4PDw8wkmG7/q5fbzBLfxUShFdl2AkVSnZIRYbRCCE3kR84U3guPCzxaf/+/U1bj02diidCyXt6eqrYchXFQlOTxb4Pd1m3YQMsHKzDW3PmyCeudX8glOxIFqZeCFMJ8U+f0QjAIa41EF1gRSBZHvH3RyGCOjTVgQsWyGchJCkoKIAFgrsJCAiAjSFacL9CctZevAjCPRcWRo4ydFwo/uPM/7KnS9cezj0qTpyAL0MiuB1KEPxzdXVFi3d0dEEL0d57CwMJy4FHwLMoqW/k9siRI/d5eTk4OAg6bGrOnSvatx/OC3WM5qpkVFsSHIdwC3FTxxEYSzhN/MmMOzXPBlNgPTegRnSBc9n8efaMqBmdO98L64KvKHHuqVCjpIuzMjNRrNRdBhuL0+BoqMesaW7NqVNfbt0KKpDPgjuDAOI/OThBH/r168cdrK+/Zs+egxgtKzPr8eGPM+wIKHfhIXMQCFRA3tAA0HIULmWH3BH7OxQdZOW0qOk4Ds27PC1NSz8Irp2XkACHvr/4oNjK4ldkFSUPtQ5zLunKm4FAMA9xb70VMXkKbUoCd0Py5bWYaH4WwYnS0lJwAvELToMupulpk6dMoR4EclvZn38Op9ala1c4TdgV+XH+/Pz8K7/+ikJBYVEsg0QaGxvLysqoq7empqawoBAWAp9xAuwPuJiTk6P9qUFZqBbckabaKQGkYUlJCdeKUJEQnWAVFAJ+QjEib9r1GfFGJjzEccgM6pkUNyRrEwiPPS0y8tmwsEGPDEJswh8NRoXRdDgSOlBIJGXgfWiXGb5jgtAJGT0afELLwOMpvDvYQ/MiGHZUGKWPQvmVnWuBz0i/4fr1vQUF5ElxJvXh0qCSRiD/aANU6wpFFcwPLC4RaHN2NgICUiQIMyGiIatRMtozBpMGAcDZZkNANqhJC45blUC4/afLl8PqckaCE7/8YArNiwb8OMe0MSODs1V/8PEBddSpWs8+fThzQhMboJehu6mPGOzs2LEj5AUqGBr232Vl8IBQAChf/jQa1YAFxS3QJBCLKYk6ObWXlJgIpQzRQ0cooEPJwCFqzBLsCh5f4fo+WlIhOGglAlEHA6oftgSFiPiCpAzqBq4HUgYhBqQM8zultnyxZdfOb8kx4Vc4JnUzVyi18z/8gNtBWo370zjQlJwXWAuDTEN7YCfO3JOXB5OWnLLk57q6V6ZGLlyymIoV9DLLaqyH/fxKS0rxpE1vq1DWbTEiKAjsQZTOrzmKEC9duqRxFCh9zRqEIBpXh5qHQFzHDE29Q8QEG0thFKzOjcYbtnbtbty48W78XIhfgZSh2bg0bxoVSY4JpaxuAjW5OdQTTBq+Ev+gprk+ApQ+hMWVK1d69nRBtpuCncOH0aYRiSxPXfrJ8mWjRo2CvwCznZyckDeoaW9vb1hB7W8nQftJSkiAf3wnPt5QJz7FCjB+ND0el4j79CCDUNQaM4OYF02Us2qqISQQ6VYwAHUPg08NVDDZkaMLtWzUOhlVmtGNgi4tKbnw008gU/6ePba2tnA9A3x8kNq7f/sb0uE6dYgxJHTIMakwM+ISR7yDWN1QDUE3wCHijve0aUNdMi9PnQpmX7hwAaRp27YtrDrIBFbhb058PBJEFCY5DmoquCmqiB9RzsRIrjRoKQtaFwwVn/Fi4ARkiZJS0Yn/3z0VRYNLKiAkECwHzPXJigrUR2zMTD//R0JCQioqKurq6gRaEsUNx4yaGDN2LBo0w4a7EL9wTCRlUJFvvPkmiRVyJQhwOMdEEZMMY6hkxRN1+Z2KDDtOCWqCfApnhqDaZkZHI9sN9fW0JgG1hePI2zPjx589c+bo0aM2NjYQvBBD0AcjU1MrKyuDnnhCUXEaQ9jzE+C+hwQM+XT5p56eHhQ/0u4Dyrej9GMnw0fPmgUdrYJAiMlRR+ba2kxIoOGBQ0mXQF2+MeftPbvzECf7DBiAn6ZFTafaAsnwFQyDjIAmpX48XIKWwc12I8e0fds2nEYNixyT/PgrRWE09RMuBvcCS2AFEZHV19fjdnScehRVbwyIWsT/nTt3ogGgYeAB8XXR/Pk5O3Jzv/76dGXluepzsW+8DgLBCCFLIBYtz9MOlACC0E1ZWdcbGkyKH/kAz9BEO3Xq+GFKiqnTMOC54KlXr1trrkmJQgLtLz6Yt3s3Ika0DJiW2Ndnw3IMHTqUYcdxYJlg/6kfj+MEiV9iDJqXs4sLTBGtfjIaMXEil2HXsoAxtFSKpAwsxOXLvzo5Od68datHjx7mWj0NA4CmD95D8cyaOTNv5y46npmZGfHii6/OmPHIo/7r0tPfXzDfw9MT4gwZg083y62hZlAgK1eseGvO21pmN6NqPkpJQUswaWo5Ina0k/cS5plxcbSQQOAFdfKCNL/d/I368VLYLUVIrHDil2JslC/++GuLGGMb6tJqQ1rjAsbAIIMx3AQMhM0M65hgZvjPCWnC6QaNQCJ0l5VpK4oPHGDY9VDQ7FAGuEXQE0/iiJu7O8weXLOrm5tZpn5yUGd1BEDJrFm9+oH+D6A9w/0pIQTaJBwf3Ih5Z4EKCYRmB5cPpQKqkpTh+vFovjccCgoaRkgmUX6vSWN9461bt67WXbnZ+JutfTsbOxs3Fzf6lRwW6hLJIkaD7Bjg62uofFFG4l4sdQD14VvxAezpyY7JPxUcnJ+fD+MHEf3YY4+1b9+e+V3zWg3VZVVVe0/1HzPg3l6KBDuiM0RzyUuWxM6c6e7ubjS3S1NTYRoEc/okQaZBYVsVEujixVquH49hHRM8GrktJckRQp4KJiN0/er1Y98cLl12oOHcNfrJrleHwHeCzjde2LJtC201ZNuu3Zdbt86Ji5MvAjyV6unYBHKye/LyIALQNmBQ8VCvRUeDl/0eeEBgZmS2C0ZN9/Zx15ITQWrgzcnsYw019fjaxau7QgKhEUJFfPvNN39PSJg9a5Z8QI62qjDsotcbwh4rzL+QQAKdAY+mMCExGq40nN5fsf+dpsUG4E13f+frlxp+3FmT//dvn8uIeCxwMJ2GYF6wzN4QjHa3iwG7TWIfNtXL25u6uWFyUI5jQkKg/Q8ePAgxrlwTNF67/tXkzV6T+gVMH2HboZ2p+RFmr6wKqfGP1FZcYBQHfDAneApEka/FxMyOjZXpEkQhz4mPN1rI1N9r0mRlS/VEL1ywIOovUXtid3Qa0HnQqwGdPbrWVJ9z7unynduBitVHfzl/qVufHnSmwql0Ch+JG/0oYrc0oIF9KP3QcaFgEtQ6rB2N2ING586dc3LqaJKi/Lm6aWlOxZryC6Xnh88N7u6tSVz38HYRHLlc/Yvyy1EmoAUcGcwP4htDk4xpZZnRCQWQ2OJhDZQnI1v4RgiEoMwkIzRxUjhaOcIWdw+P+stNNrnPH/tetbl2qbrSzc2to6NTz4G9QaBbN29xl2ifq0WhHEI/sIFh1z3SxhekyhEYcl2dNG0IYguZRCiEKMbUyO6HI+fowy9lP28Jy/B/b6hP6MOqcw4bZtezPTkvdQAt8ID/+PhjmpcnmGFISFmyZF5Cgnw69I46MXuMznw3QiCj/R/EmOBRo1BJDLvJ6z9XrES1bf86x87eDkd+Kv9xxLiBvzX+1qGTff0v18pWNXWhOnXvKJ+sPLghWET4DDvVBnmAiKEORjBpZVoarcWk7gY0U+ji+vr6pp9WrACZoIFk5trKoObgbcu7it7dgyNBb45S7c66+7uc/aJS3bUEmPBnx49v2mpj+ivxcXECDiF6RZuRb6Wbs7Ml2YNoaXpUlPzdhQTiD48z7FiS4IQ/jhnt4+OD0IxWUpYfO7Z1y9Z34oR7LVy9erVtj7bwX2c3V24sWh268rkOnZg2Nm3w08i0scw99wjOv8bC0HPyu4sYEWOQk+KDB/mMmTBxIqRlmzZtTp06BdIkse2Pm/6hZVz9QpFwfTuqP6NoVfCH4zS6M9VAoaEx4BlRJpAvsEbgEI0kQhF/lJIiv680YogPU1I2ZWUJ2ANRNSkiwqhsEhJoR+4OEg0cixHPM7w3B3bu3HnjhoyFH8wXp8W9NmbhwoXtbG3vadsmeOG4Xe/nQDi3Y60ReDNu2fM3f7tp52DHXQVyTIuMhFvhP6e4g9HPzw9PKM8YqGxuXIlWg6AB8INKjfj5XJ2ku8FB7e5MC8iRJSUmwoqQL6MXB6IQlnz4oYyCAcNmRkcvT0vjN13ubQpK1KGRKIwD97a2dWvSuYNcoJuVlTV+/PijR47S19OVlaGjx+BXG9u2T747um1CW5AGx9tJ2XnYg+iYmNiYmVmZmXTEkd29K5Ddj40IkfPVV4YYQ7MKBUOzXG+n0ec3CeeP1sj8qt2dAV0f6K7uQjwvIjKSLPiDCUCZGF1wODc+HoUvmAhKixUVRvKmRWFQNqinhMREYgx3vEP7DpLvmLWxs8Wf+DgXK9FsQGcXF6TMsYGbqCpgjP+jj8Il8zvBac48TY5WPWdIOZpibGM4W1rVZ7AJu5c0XLrNpHXx7GZytligWGBIQp4K9h3oC8tBe8PJXwLpw/D2I2RYgzSXnaiufJKQcQIhEONvoxEU1NRNAcbwz3nVmNRieLs34rODg0O3bt24DQDBGLhOmpTI/L4dJN/G4ODGjAzEcbBSBQUFcKM00CaYM29pVO+pkjze0efeQdOHuPq6q7A9F3bdJqp69OupMnOsLX8vYZ7C18WDK3BwtLKMUF1dHREeDr9v0hQz4wSCd6SpNgIbAw8lP9GThregpqkHWcCY0pJS2A8+Y4KDg/8ybRpYAgOz5YstdDL1BBYWFB4o2v9qdDR0YnNt6NF47TpCd8mfcNyxm5Ma9py4bdM713GeDp0dVOaPBQoHDcxoxzSAaJRWltFXlDkklIp+DUUubH36WvFQBiJGGpZ/OTJy2Yq0V6YK9+6jfVsZ3mQggY3hGMMpONAF1o56aGjMFeTr06cPQoxmf6fCjyf+Yyq8JvW7UHpeQKa9n+wOXfKcqWlWHbhttKTvH/trySEB9gNiiHqGDJ3TNG3w9r0ucL66t0ip74kmSkGmnD9/HnZvWtR0WhRMG41XVVVR35Q8YxiWXrSp1qVLl2jO/Jfbt1PrgXkjTaekG97SaNfBLig1hPwULAfCLv6v8EQH1+8dNGGw8gRh0o6uLuO+dh/uYpJ4MgQUHRrb8MChD/v5SXZ0oUg/Xb58TlwcZ6Jyc3PBJ5qWYyrUE4ibD+/i7FJaWkKehTYAWL9uHS3KkWQMt3wHwTa9DQikMbT2ES3D09OzJbz1t7u3M9fTgw+wQxVryvknlC4oggRWToKThSf4nQLDXjfbMza9lWvd2oiJL0hOO4S04L95kjYyoC0+VECiIxERkKHeNpqUiBi7oaEBvmZIQNNC/9cS/goLRASitYz4Q7YY3owI8kcnKyrgoSluwrVGZ9MhTKANKNQ9m0URMH2E2JF9G7WdSQ1RwiGYnwPJ+dxX2DaFg/AKgUAMghqimDPnHASUWpuerqXLQ0igaZGRVZWnl6cuhbhZt2EDHSw7cphhycFFTE5OjjgHHAoZPTo6JoYW4PFxgH1xHfeVJqkhwlS+pAv3QgpoQy1zCzM4spHvj/0ycpOgaxEcqn3D36gvK1i6k7swSBnnTAWaNOIPeTEE5/VCeLg5l/XA70Cc3+fltScvj0ZxxQv/wAN3d/f/Xf2vYcOGSSaKC3NycjjSiN98aBRwc02zpVKWNLv0kQFsxpi0Z8Ucgi87t+/M4BmPGxrcKEzbRe7Prmf7ER+MMuPsIgGod9GQGGLYRSwaS1hIoBFBQQ4ODoixYWDa2dld+PFHYkzouFCByIJ5FLxs5fvvv/+hpgYKH6olNjb2Pg1zftFuvLy9VU+btxrAobBNk/9vzmZBdw6+btmVgbAcgZWgfwjsObL0u3Y97Hxn+D8w8iHtk4pkQL2L8Co0b1h8gvb2KSTQyrQ06tjl9vsUgxwZPB2kvu/DA3v06FF97hxskqOjo41NU4I7cnM/SEyCyp4UEaFwPyU+QEE4R9W7lhiaTCg+LjPtUDnAAATw5d8chqYRmKKzX1TSSDsiLLtOTdNkb9TfsHOyC1z0ZL8nHtR4X4VAJSKGXZycbKFueiGBON0jBvwlza2h8abMzdn79u5FwPXi5MliOUyjDYjI4t5+26RNQHHhB0lJ8kOA6mASV0wlFghx3xBvBFbHtnwvsEbAL8d+vu/p+90H97Gct5IB/Neh4mLlmyiaBBPCeA8PD/54E+IsmApD/Xvcuw2hqPJ276bBYSU0ysrM9Bs0iD+jm3rA+TXK9YlzB8mWcMc508Id5/5LJii4Ed8yGTpZDJgi0Ah/iLBo4uJ/jtu3M2+EpQK0oZ0hR6YFQgLNiIoy1KHE92hgz9LUVCWDJsgxBfaFhYWJCQljxo6VmSSAZFeuWLEpK4s7IqACc7vfkfwscEyGvgpGZiSPG0pTHmBSc80NMoSmya9xcXPj49X1FspASKCYmTMlz+MD1Tx71qxPli41ycvQm6BhtGRsaVJiIvwd10r41cYZBkMVqeS4OEGZ45J3V/y4LQ5wFM+MH785O9u8oYmQQEbnABB7Fi1erM4Yyqw2gomqvXhRZs8bScthUVjzXlYA2u3CBQvUbclgCKYNZUDh0nu+zd49g5Qht2W0s1j3MJav4FZtciQBMaRwh3iFMI1AEGLRqjbENwrEawju5FdD8p0Oo4o9Yiktf5yP1u7CCGifoeNCzRiRmUAguE9PT09LdO7V1tbSqIXgOJ8xVHniI+J6ldcrXAoCOoqPi0/Q9JAtBk27nldVmcuRKSUQTWBT3bknj4wNGe8lzJN8HnG1ieli6KDguPigoatkjtwZoGjGqgRCHat40a4SHD9+PGPDegtRUznuSGMjA7Psc8IoJBAUroXqGCmnLFliIWqahLuBNJaAIgLl5+fThgRmv31WZiZCdxldpVC6Sp6mQvYa6qXUYQiKCPR5VtacuDiz37uwsPDd+LnbvzbDPvCWgM4eJTBOoFp2Yymzd/w0LSKZ+MK0qOlKFhoLBqTkx6ckf5UcUJMc9jI0eKJ8UOyugnEClZeXDx8RJPkTveuJNvvlH/f393dwdJSZrERLkNw9PZRsmCU5MsoYc1tKhrQEX2Xif3WDYncDjBPoZEWF+EXxtPHHovnzadkoGMP/tabmh7Nnz9CruyCQ+RKHe40hw77pU4mukh/MMjrUJXOJcircSYNi5oVxAsG60E7KHLjl0zKTzsTgUyfs+Qmh40KtNl31DhvSalEwTqCC/PzJU6ZwX7mtGxS+imBzdvawxx/P270b1HF2dpZ/jaGFoBsMy8E4gWhvLwKxJyAgQMn6Ys7NMewbKpanpWl/4Y28BrLckJaugQzBOIEgdenNSAw7131SRIS8CQFvSkpKaDPUUaNDlq1I0z71nw/5gEjjkJYhiaNHYYZgnEBNO6unpY0cObK0tFRmpybaBeFQcTF4w7BLEE1SSIYgP5il8DRDVJO/o9GRMh2MEgI9/cwz4ITkLvHcJrr0vmZ6T7vGPeR0tC4YJxDYUHbkMG33SuBeS/DgQw/BPbWEhesWhW57ZKBoKKMDC+4r7dtiruFcHa0azfPabx13DHQC6dAEnUA6NEEnkA5N0AmkQxN0AunQBJ1AOjRBSCB95oMOk3AbgfQuVx2mQndhOjRBJ5AOTdAJpEMTdALp0IT/B4hBCO3OIgCmAAAAAElFTkSuQmCC" name="Picture 32" align="bottom" width="192" height="135" border="0">

Grasp cartridge holder – Uchopte obal náplne

Cartridge holder tip - Špička obalu náplne

Krok 2. Zmiešajte Genotropin

 1. Držte pero s ihlou vo vzpriamenej polohe a A oproti sebe. (Obrázok 2)

 2. Pevne krúťte obal náplne do pera, pokiaľ B nezapadne do zárezu.

 • Jemne nakláňajte pero zo strany na stranu. Netraste perom. Trasenie môže poškodiť rastový hormón.

 1. Skontrolujte, či tekutina v náplni je číra. Celé množstvo prášku sa musí rozpustiť.

 • Ak nie je rozpustený, jemne nakláňajte pero zo strany na stranu ešte párkrát.

 1. Opäť skontrolujte tekutinu. Uistite sa, či je číra.

 • Ak je tekutina číra, pokračujte krokom 3.

 • Ak je tekutina stále zakalená alebo vidíte akýkoľvek prášok, použite nové pero.


Notch - Zárez


Krok 3. Vytlačte vzduch


 1. Dajte dolu vonkajšiu krytku ihly. Odložte ju na opätovné nasadenie na ihlu. (Obrázok 3a)

 2. Ponechajte nasadenú vnútornú krytku ihly.

Morzy9fPjAwsKa4uHr/fnRoDHDRIejFrndeg4LxWP9/C4dnxMvGcJJzXV3KBfPb2tog0hw+csTZYWFhYWDPHyoqynftWle81mQyQc3Ymy5KuOjQ2SqNrfxVdcvYQhH0U8r5C35XVrZp82bXWqjS06Gn07a0pGdmgHNLly4dw39OzHDOoW//dY4EIcKYQ1Hb2bMzwsNT09JoTsD0njb/grfqbdtKN24sWb/+VGMjOuQt3HLojuV2a3kTrfLzrQ3P7yvy9lTa5pYoufzjY0dp9Uaj0T5fDAyDZDLZ+e5umKDhJN9buOXQ+ZNd3w/dolVCWPJ2ng8T+IDAwC3vvE3txQIDA2FwDa8Ov/Lr4uKivPys55ZDJ+ibNCCCSfDNIYcgCH29u9XhRzBC8sqho/X1EZERaWlpMBe7cuUKTOMl1hESvFb9eBGIJCIiaazgsFmzZsEY3Gwyf9PZ6QOHaBm9eZ3gm0MOOQxCBK9C0eDgYOUf/wSFuYokeJ0VEw2jIvKRQqGQSqUg08jIiFarhSkbzP+hHuKT2WyG7g/Kd+7cLigsHJffaGxQMxc6U41TaVW54tBN803t26ddHHBma6P88KxJAT9xeyqSZ+ilV1+Ry+XNzc0qlcph1hgCDLFhhJTxpKpkw4bU1NQP9uw5c7rp5MmTEz2ypvnhLAM49TAXBXbhikNfH3bci9mAEAWBau6yn7s9Fcm4OGnSJIg34eFuJnQwfCZD7JWrVnZ0dGwsLd2mVut1enBofFMPOMxpab+vl1snaOZxQSOuOBS/5CH4gYJp4GpTyT+pH81YNHPh649BYVKg+yBk440332xqaoK4cv78PaViYmPJaBpeo6KioL/77rvvqMfDEKqhoWHu3J9m5+QajRckPukp7MOPJ+JyLa8GVxxycQVocoj/GK4PQYCBWHJzdDRIKo2OjoaRdX/fD3+wVut9VirhMhkMrlXp6fAtkIk4NHE4Cx72ox+Jo2DDeuChwRWHJggiUIIVF4dBr+fLJMOe9EG0YOOhdqwgcIdAIE8OS0xMnOiW0KDlhqcmj6fWEEVo9Vy7sCRwh7iMwz8/rdLhWJsL3lARuEMwgqaNnZFxR+AOwRSMup7aGUE/Jq0mkIVpiIcI3CGJZyvwaVcUycVrxEOE7xAy0aBDCFME65BGo7HtNEWQyx+IiJhJPYY81BESEjIyMqJUKsm1bHJ7H/EcoTmk0+l69fr0zIzLw8PRMTFRcvnItWvkRr3ReKGutsY21inZsIEUIiMjExMTYVg9aDR2dXW9X1nFXvN5iaAcgtjT0d6x+o03vtRoGhoaYmJi+vv7Q0NDYZ4lk8nI0g4bO7Zvh1flgvnUWZgiKWnb77ffvn37QHU1uytAeISgHBowGDo7v75x47oqPV1zRmOLOrkF+QqFIjcvz/ZoIsFgMAxfutRtXQJrq0xNTf3k+PG0Rx/1wQoQYSAoh2oOHXrhxRehVwKBSJjZf+igi0fGbPfIfvH000V5+RLrrF4qlX64d2/JunWTJ0/2TbP5jqAc8vf3B4G+amvLLyggQah048Y1xcXkhryzb1ksFrJYVmKNWHAGOBh6wNjZs33VcH7DOYcCp0mV7z5KrZHOCPbwuzt27qyqrIR51u/U6uyc3OSfJUPPda6ra9/efct+uYy2ESdhcHDw4IEDUCiv2EX80+v0pxoboe9L+3EFLeIazjkUFBrkyWJFh4AlZWo1aAESwCgHQhFUpqalgRCtWu2VK1doD3WQ5frBwVNgFEWmYzBZi0+Iz87JxqddPYdzDjEHTLJNqajPdTR89hnM8KlHkitG8JOSmrKptNRhoELcIkCHqLhdfYYwR+AOIT4AHUKYgg4hTEGHEKagQwhT0CGEKegQwhR0CGEKOoQwBR1CmIIOIUxBhxCmiMghWs4hkoiIxfYIBhE5VFVZaXs8aGjoktF4AbfgHBdE5BDwxNInyFKQe3t37N3LYku4kDdovBCXQ8hEgA6xjC35q8QuPaN9peT+5EO0xLFsgQ6xj8NcwbRKZ/mEWRdIgg5xAbcJ0VzkE2ZdIAk65LM8vQz/2FzLJ0xF7A5x4d+xJ3C5nWJ3iI9wYQxEBR3iARzMJ0wFHWIH10mD7Ss9SUTMFugQwhR0CGEKOoQwBR1CmIIOIUxBh/gNF/blRIcQpqBD7OBwdYfEyQIPid2lIBf7Svt+y2l0iDU82TDa7bIQt+f0AegQa9iHFtoCD8n9V67tV5zR7oGwteU0OsQhHMYVhmfwAegQh3ARmcZ2Bt+ADnEUZ2Md2rpY12fAvkxcOFzg4XDJB3W0RDuAlSUionBIp9Od6+rq1etbmpvJLsHw1mw2Dw4OsvWoq9slH85qnH3FxRKRiUb4Dj2+eHF2Tm5ExMx5jzxy48ZobU3t5cvDfn5+qampZGOG4OApK1etZLuZPEbIDlksFqPRONBv+GGrsoULDH39JGd+RGSk5ozG0HfvX+308Bm4uQIThOkQ2KMuK7PtSpbwYKLu2564uLgpU6YMDV3KzMz8prOzv79vxepVFwcvGgyG+fMeSc/MeG3FiuTkZHZbzkeE6RCEHxBoVky0TCbLzct7JisLBptlavXR+nqtVgs9Fyn8Zv16UjhS//Huqt3PPZPFkdWl/EKYDhHWFBeTXX89gbZdMOI5QnYI8Q1CdigmNtbzOOR73N6id/ZoPdeSNwjZIdqOd5zCk1v0DlM1cDB5g5Ad4iwe3qL35ItcSN6ADrEP7R6FaziYvAEdYhnXTtjHJA5efRCyQwaDwdlHo6OjvmyJa1wPdBzWuK73MUJ26FRj45mmppoDB9+rqIC3ra2tQ0OXlErlxYsXu7u7FQpFR0dHzaFDcfHxJpPJlzM4auflYmDk8GAOJm8QskO2ex0D/fcC0rVr12z3Vm1ZhQ/V1kqsqavNZrMv2+ZVDga3fRnmY5xA0jMzVCpVkFRqNpn0Ov3N0VGINza3JNYbsdHR0Y8tWlRYVPTZpydYbCp/EaBD0DEdP3YMCi+89OJkf/+enp7g4CmBgQE7tm9fsXqV0go5Erq2E5/+/XBtHfyQGhZXFPEXoTkEEpS89VbWs88mPfzwgw89FB0Tc/369ZkzZ8IA6P0P9gxbF36AZGfPnr1z505ba6vZ9P8ubH7KwiN/OxIWFlpQWMjeb8A/BOWQxWIpKihY9frrRw4frv2oDt7++4svGhoaTFevLlq8RC6XP/XUU0NDQ/84cWL27DiJ5K6f36Tuc11ktJRbkN+r14NAnxw/PjsuLiUlhe3fhjcIyqH29naZTHb7++9z8/KgC1u7Zk12Tu7WsjLq+jIoT506FWIVTMcKiwrBFQhLO8vLQ0JCYHydl5MD363evx8d8hxBOXR5eBjiDXRbMOLp7+tTJCXRFrmCLgEBAVWVlRLrrA1+SjZsgGN+lZ39UV0d9IPa5paXX30VB9deISiHJNZlQEbjhZjYWHAIZmTUjzo6OgIDAxMSEsjEnqyUrdi1S6fTkbuzZGcqf39/VlrOX4TmEMHhHXuwKmnOHNtbCEjg02srVkB52rRptvpbt275oIVCQpgOeQ6xDRfkM0HsDkEEgoBErYERN1uN4Slid8g+AsEEjZWW8BdBOaTVahcvWcJ2K0QH3SEOLnHyCnIvzHZHbF3xWm+/m/Hkvdkc3/8/+JL7HOLIWgKEXwiqL0NYAR1CmIIOIUxBhxCm/A+v49B7OzxwEQAAAABJRU5ErkJggg==" name="Picture 34" align="bottom" width="191" height="151" border="0"> Save – Odložte

Inner needle cover - Vnútorná krytka ihly

 1. Držte pero s koncom ihly vo vzpriamenej polohe. (Obrázok 3b)

 2. Jemne narazte zásobník náplne tak, aby ste pomohli zadržiavanému vzduchu vyjsť hore.

 3. Pevne krúťte obal náplne do pera, pokiaľ nezapadne do zárezu C.

 • Okolo vnútornej krytky ihly sa môže objaviť trochu tekutiny.


Krok 4. Nasaďte ochranný kryt ihly (voliteľné)

 1. Dajte dolu čierny vrchnáčik z ochranného krytu ihly. (Obrázok 4a)

 • Ak sa nástavec ihly vysúva, potlačte ho späť do ochranného krytu ihly, pokiaľ neklikne na miesto.


Pull off – Odtrhnite

Needle guard – Ochranný kryt ihly

Attach at this end – Pripojte na tento koniec

 1. Držte pero v jednej ruke pod purpurovým logom. Druhou rukou držte ochranný kryt ihly pod nástavcom ihly. (Obrázok 4b)

 2. Vyrovnajte čierne logo na ochrannom kryte ihly s purpurovým logom na pere. Opatrne tlačte ochranný kryt ihly na pero, pokiaľ nezapadne na miesto.

Needle guard – Ochranný kryt ihly

Krok 5. Nastavte pero

 1. Odtrhnite vnútornú krytku ihly. Odhoďte ju. (Obrázok 5a)


Throw away – Odhoďte

 1. Skontrolujte, či na okne pamäte je nastavené 0,3 mg.

 2. Točte sivým číselníkom v smere šípok, pokiaľ neprestane klikať. (Obrázok 5b)


Grey dial – Sivý číselník

d. Držte pero s ihlou vo vzpriamenej polohe. (Obrázok 5c s alebo bez ochranného krytu ihly)

e. Tlačte purpurové injekčné tlačidlo, pokiaľ sa neobjaví tekutina.

f. Ak sa neobjaví tekutina pri kroku“e”, opakujte kroky b - e v tejto časti ešte dvakrát.

g. Ak sa tekutina stále neobjavuje, pero nepoužívajte.

 • Pre viac informácií si pozrite nižšie časť Otázky a Odpovede.

Needle guard – Ochranný kryt ihly

Without needle guard – Bez ochranného krytu ihly

Purple injection button – Purpurové injekčné tlačidlo

h. Ak používate ochranný kryt ihly, stlačte čierne tlačidlo na uvoľnenie nástavca ihly. (Obrázok 5d)

hlENuo/Tu9i5MnT767e7eQuxxBfUe8Ny8rJtR9t/u569etGyNTj9tzCvkHN9QCzZ4bVbZ9zs8//5MZdyYVx+/WtpOXm/vbjAUh4JyHDh1KmzXLiTBYfVbFCHm6DSiEN286/K+c9kCUzgNmNWnyZBGmlwWad+sliZUIimWAWqUNofUWDQ2zcE8tvq643GO+JiNIg+o5ojLnmjmZ5awg/X929KhxAaZW5qsjmR/g3S7Py3MbPYJPaFoFh/HCXshFV69abaxUI6rZS7NmzdyKasEGYySX5eU5OQ1SPZubnh4puXJ8ghtqgRrKutjmC3BS4zx//jw0irnSD+LRnr26dHW8TmsVaBo0TXp9K+kf8wxKAtqZCxdiejHT6ep1a4M6vaByMCW0l7wFpBCQCglGeF6n8BQvL1mCm3c6B22abs27qwQOLI4sh4TxdDI20HuyQ8eOkRvE4gVuqGXM2LGnKk6hsX3bNjopEsw3KeQGS0Lfvq42GeZw4VrIKrhC2uytohxMejo++moOwjJMtQGT8vDHn7CWS/D8eYVkBVVV503GV5HJUIfBQuDp6cAemeXwl8OGGUeSTObM6dNOzCdIAPeYk57O1IpOl1OpyoORKt4O0HqLhoZZuKEWp415SqhC5jv88+efo7F7166X0ufQ29fTZjPWS/aDY1lZGRn01ClTwJS69+ghpAu6r4IQxDC/pWFKLxCKsjIzfzU6iNnyVYFfn+Qi3B4fDcu2Jw0EH9LbF4pK165dnV4T/oU+Rk0pqBwGeuB9993n1nsjJzubs8I+MR3WombeYhRAKQBgpJgvT8jczzUmZVVZ9sC+aQkQkmv7ZEsoKSlp0bJlgNJwVVXVww8/HCSRGiIKJKUmTZoKv+J1eVdQQrxUbyQVgZxAMLQsGy+ElYtuNWXHyvwOGPYCFWfu1jriyMNYWupTfsOIg5+SGPPlCTnpT548yQWVXmReWMdPJXy9Fs0svib8dtsJKDwYr/O7EgMujpJ+gD/3nqkeA0uCEXKOGq/IJR/TOj0tjU9qlSVj//79xTL+Jzcvz6lPPn7arFlQ+m27R2cJtN6ioWEWgVILeIUx/Zeq6qhkkmFPDwtQimXAOhSeQCQoBpOMTkqyfPFjdjUhhShLFAYznZC9CMnQXM3KdBSgrmiJFzM0z5nTpzeVF4I06/QiOLaxcXF2C+uwHG6oBToJs0KZ329RAGHQMosjxYmtb2ytV6/ukKFDhV9SAd4T3RADCQNGJ7gHEYSdU8ZFMZ1ciHcYlA7D1cQphuxeicCvwpe4KCtr286djMBLeLL3bzMWKC0fs4X5AYvf2xf45WwON9SCtx4TEyPkuhVIwgS+LaibWH252e+Hi8DUKVN8SvjtClz91TVrLN+25zTyvg0fAmBYuPVRXl5uuSe1ipHkM/IxD5R+hKfmxuvstLS56enTZ84UNi5GYCG03qKhYRbe/MSwHkP9qF+/vnBh9D4BP/Rv9c3JzsbCGeCSCUEFHNJadUUZ0MPLWAhPhc4DAQOw39y61dUdAc/7WkEBvQoe7dZdFkEYZuGl7QxvvAVjlJGZyQ0vaHJVVeepuMe3j/djb9En0Nn+xo0bVHj8A++8cePG1goJ6Hbjhg2BZw22LTD4TFzmZZ+U+wdNmjRp2apVtO5FuqJmSYyGDuM+ALQ9LNj16v3Y8XnXLpaLy1BX1sutlVdWrfJ7OqITzGkhX7kld8XNRyHd5GySBtpaqOhOvNkaH5An37x5M6judnaD1ls0NMzCDbW0vO/+0N+HW3Tu0DHwToxu1FbhpfQ5lvdpK9AobAYqK1BtgDO1uObhrRFgyuXl5WhUnj0blow+Ghqhwf8H/4ja31v3lzUAAAAASUVORK5CYII=" name="Picture 41" align="bottom" width="198" height="143" border="0">

Black release button – Čierne tlačidlo na uvoľnenie

Needle shield – Nástavec ihly

Krok 6. Nastavte dávku

 • Použite čierny kúžok na nastavenie dávky. Dávajte pozor na to, aby ste netočili sivým číselníkom počas nastavovania dávky.


 1. Držte čierny krúžok tak, ako je to zobrazené na Obrázku 6.

 2. Točte čiernym krúžkom, pokiaľ vaša dávka nie je zarovno s bielym jazýčkom. Váš lekár alebo zdravotná sestra vás informovali, akú dávku potrebujete.

 3. Ak otočíte vašu dávku až za biely jazýček, jednoducho otočte čiernym krúžkom naspäť na správnu dávku.

 4. Keď si nastavíte dávku, nemeňte ju, pokiaľ vás o to nepožiada váš lekár alebo zdravotná sestra.

Poznámka: Ak nemôžete točiť čiernym kúžkom, stláčajte purpurové injekčné tlačidlo, pokiaľ neprestane klikať. Potom pokračujte v nastavovaní vašej dávky pomocou čierneho krúžku (viac informácií pozrite nižšie v časti Otázky a odpovede).

MOrVm/Tp0iYS2WTZo2nT1njpwiSR+D2G17WhqCPlO6X2wOmtGIAm8ETagMdUaID34zEhgJw5OUmDgyImJqYmJT1PfMmQjvcRiCMtUcIgJBgcGBhoYPNWo75bdHoJAD+vlDvZlokGzFo3Ga0Aj1gTrOzckxZISoHbngeEFh4Ql+nD9s+HCJ6udXGyoYZgnuEtWDKIzTCRFS2So4xCcQPmouycEe8HJv+l7T/ZpNeDTOdBqhLqNGjRowcCAMhvhthptL+yqNNQNyD1qJaBtq1KgZ4PsRVLaDoyPOwkXw8YvVq6GZFHFIQCAw0kw9YuSITdFqNmSKOBNpBFmKStVrD6CCV61cuXzJUvoI/evt492+fXs+Y8ZER0+cMAHixpCMEPeQ4EZERNDXyamlfEUsIBAALRw0ZIhS/yuzdZSsMt4iE5MLVJ9rYainkQSHqJeUKkwiNQePGMYAgRi8lSG3IlYkg4OCMjMyysrKRkSMkFNOMYGku88koKi7JjgkFIW0QOe/NUAljWBs4j/8EKpCzCHqoOB0/aCwN9LPEd/iInGx46XzU/k2wNnZuVGjRnJ8GbULwCgyArVycU6aMUPbVmZDgPU999//qotYbcujcapphJDb0dHRv39/wX7GIfm6FRdB7Uo02Qlc282bN6n3zRDAnjNnzuzYvn1D8jq2U37/mlZAIWEFVZ9uQx6NU0cj1BO4AqIIqgS+iTikKHrCRVDBMEgSWdJ8b/JtYSF/FAdDQUEBvhIPGKL+NQ8PD60IJFMe4XaPPPKIuuurOKtmoYZG+fn5+A83xN8JblHSu9LoidMZJE5n4aRDG6o/EOWdqCjaY4g6nE4A+fj49O7TR1t1okgelZeXq76LuhNrCmpoBIWLShJYDpCA02X2qOhPwIsLJZ6askGCRsy1YXtaYiKCoOHh4fxsRhTJxcUFrsSldWtBSFhTuHfvntK0ExuFGhpBc6DW+XvIzUF/vBsTo64cga8G4grSAwuJSbgLMfg/mZnq7mUxHDp48NKlS4pCQlv0aJwKGsEM4L+7x0OVnbV/P/7PW7BA9ZsH1wNqyglt9OZTWxio7MLTp7gH+Qh6gVcLRT118qRRGuGRIm7AkUeOHMHHVwYNtDkbpphGZWVl+N+qVSu2B795wfz5cGcmdsfKafOl1gFNhkl87rkI/0fmKzafZBQ3b9oUNGSIxGGIFvG/qKjI0AFgz0u+PcX7v96xE3/8nGDrh2IawWBwD4/8QliL1+7tyEgty2UAlDxpouUnAqkDbMyWLVs4XU++9JHZWVn4n3/0qPgrarnVe1bU2Ojli6vb9MEwGDxbsUmKaXT16g+h4Q89ApgiGAnTk8VoEJnMKE+1QRJwCB/lG6T09HSEF2Oio2dMS5Q+EhZ6+ZKlXj26Hz54iO+hWGYL/2B4MfynrkbiEMHNtSP7jZRtbPlJc2RCMY0KC0/4+/uzj3ixuAcRu1Lg0cDmI2I/ffo0ZDtCLRbJS5yCKjFlNJIYcpgEIzR3zhxXV1dqIzV63+PHj+P/4qVLP0pIYNWvl0Nfp3/zxerVZ0vOurm59fXzQxBaUVHh1cUTX4UNC0fMce/G3U1fbPzx2o/363KPN3xCkzwczaGYRngKsePHs48L58+nDDKZpzPqsMYeRF7BIaG7vtkj51WDA6XGcXWjkTidGBI7NWkmwQht2byZdcPRT4Bzx//Kykonp5biNP61a9aQhR4cFMRU9qeLFgk4BBdWr27d9WuTsX3owIFZn8wEdZycnOjbQYMGfRo3t1Xp020ffaYtV60ism7mTXt/yvRFn6j44WaFMhrRrGSsvvGxtLRUjimCnDxyuBqsgwLsgSrv2auX/PZlXAQulb9HnUHSyyS9ICPUqFEj2ACwh/gkburkdG3lUxMT6cmgnNfKy+mxeHp6UosawPIdGCIjIy9evMjfQ5Qi7Nix47WYN4o+LmB7etXzzsjOPnroSNfu3WT9VEtBGY3wYvGF0dYtW5JmzDBEApatxh+3yj1IGlER1uFGuNSIiBF0R3O7tm1bt9J0AIjGkxIT+T10YkADDejnT71A0E9sEgEmGfnzAjLAeXV/4QVD1wSlRkRE7Oy4vduZRmxnT67HzPgZqd9sUvTrzA1lNII5gT6gbbDk3Llzk95/X3AM9YwiThG8fNQ5aspMU7t27vztt9+YX+PM5tpQ5fPnzXNwcOz/yis08E3mZRF/wTs7tmjBf0mojQ0k03sKfJnEBfemp4947611b//L/YlOtOfR//do+6utM/b8p4//yzJLZQEooxHeSLxw7CP0INsmt7Vnzx6xzdeqdx1KPDQsDIGhgIuaz7bxcUICzAnUD/USEuYumN/x+efPnztfVXXDpXXrevXqYWfZTz/9+OOP2DhTVERBFpzg3Hnz+FeD1z579qy6kkAtHT6Wf8v93p3v7oBAtLPNY85bVn1pqzSi9mvW8FhXB5qIk02lyADqDBg4sIunJ6yXVs1oIPHWtLR9mZkIf1jAYg6DtD4lhdNleuBXMFN09erVDes3SBsPYMSIESkbUiLeiuB0hjk/P3/VihWCh6MIWfv3j3zv7U8j5r5c/4++8KdPN7cqg6SARhcuXOB4DY8kHdgDgsZs266dl5cX3tSWLVtqPuYQVYL/jZs0pnEX2OaHvuaY/odlsNDHjSmp/QcOENMI4iYgMOD69euFhYVf79iZlZ3t2cUTD0evYVaBhfMXbN+1s6Fn45unb9b7Sz3a6VCnWdaXGTZJox9LS2lUBgEWfqrOqcG8W6DZniIauhEcK1QIoiEaqK9Ca4OUILrRkI1S6sggwcfx2wZfGTTQ398f78y3hYWfr1xFjfucrv1wf072xLiJRu2WTODKx48dg0ISGKTHDvyl+FTxsx2tokFSmTaCvWHbFm5RZfXE0SQeOibhj7znspUrRkeOgt956qmn+GdRryen6wqkSdYQJZwtKSktLQ0OCdXbi8cP2WCQWB4Buc6osdEwNq6uz8E2r127FuZHfIWlS5dOTZz2il8/TX44sHDBwnUb1n8hMkhlOVdskkYsTLM8UP38tgbGJJgKFhL28vZ5Izj4y9RUwblsVJOTU0u4Xf7IaDltSHxiTZo06att2/5v2HA+rQWgQD1sWDi/EcgUwLCdOHFCbJC+31rUbZj3o3Uf0+QupkAZjfRmr1oGuTk5gt7fDh06jIub8NnSZbdu3oRmCgsPX7LoU3BIk85/Pr2IQ/BfoM6Vy5cdHBwkOET4YvXqMWPGmEIjak9innFjairi4jVdm9489YdB+vXq7dP7TnZ+pYvqu2gFBTRycHSsqqoyX1EkUFxcDKvTvUcP7kGrJsvYh4kaFBBAfRET4uK0SvsSmKhZs2a9FztuwrjYzMzMoeHhRCnxWdiPp4S6J4M06W8fIGJXV4AuXT1h+W7fvg1hBKeGC+LX/V/MW6veWvxCPS92WNrnW5996bka72VTQCMPDw8KlyyPvel7o6LHcLqRJ9QmDkk0JXEaVJE4JFQatcnxa5U//9ytWzewBGo6aMgQohT/AGim/v37I0T9KCGB9sAgoeJV0whR3uDBg7HR4bnnPl/9r4lxcakpKaDmbac7d8r/aEP67fT/stOz+gXqb9u0GIQ0QqTKthGL8XU0KF8jiVR5eXkHDx54/PHHKc6XnjhWRdQmp38N9Qc7ROzZs3s3CkAGCfHasGHDPLp0eeKJJ8B1fMuslCKDJDZv1Rd/INIhs6DtNqak4oIvv9mvZNGpNo8501cOdZrvTE2zOhoRbty4QS2KiPD/Nnky1Vny2rVGc7U0B8zPrp07ThZ+i5IgHONPmm4IMhskFSWv4XWaN2dO0owZnK4hp3ripQXzYXtIuZeUlMD2iJWQfIMEV/hmSLChI9mV4eD8A/p/NXszoxHMUum5Uvk/xEwQ0oh1V4ExNNfMkNdepx7H06dPW7JkuuycibnZ2Y3+2kjFtCFGDZL8fn5C0Btv5B/NJ+syd84c6ggyRCAC9kNos4RGCUBOTU2cZpRwa9eu/XTxYtf+nW5m8yL/8iYHsg680MtgF68FoMcaXb58GW88NIefn9++nOyXfHvGf/ghTW1mjiWh9OLkyZORb42EwPzH1CkqOuNkujZFTIIhnDB+/PQZM1DZ4MfZkupuMqNtjGlpadBMRmnE6brnDHlARG2hYaGIEIeFDa1IrHg1fPCmjOTnHv9db7So45jz9X6ro9HNmzfTvkrbl5nh2bVrz169qHnm0qVLrq6uCDvNTSMYoTmzZiWvWTtyVCSbXk0FZLo2CublkAklcXf3OPPdd1TZMhupSdCAB0aPxyva189PQCOoojeDgzt37oztdcnVNg8W0ben77RfP2Y0cqjTLCV9W1ySMNXCktBDo2d1GBExAnH12jVrrpWXz124wMnJqV69en9P+Kh3nz7mW9hg0aJFny1d1qZtm+1f72rbtq3pF5SptWWapcBXA2dMnx47frz8+Iu6MgICA4zSCISLGj0amv3rHTuhuEdGvo04FNoLJvlAXl5WdjaZtFUrV/b16+sb+uKdHX/Ea/WuPU7dOzJLpTkMBvx4+bx1KC4urnb/yclTExMRJU1PTNSw055QUVEBr//vf612fb7joiWLe/furcllFUVtcswSfvX9+/c5nZGQ37QIBoQP1T8OhA9q20TcBxqRfofhyT+WL3CIoCMO+5X738U7FUxot6jjcHBv3oA3B8kskuYw3m4Ey5SYlAS5HTVq1JjoaEdHx4kTJgiWd1GN78+eXbJkye5du/r07bsuZYPm/XRK00iMmqVhw4dv2bJl0KBB8mkEHsTExMjxa0eOHKGmBH7DgRjU7+v5WGdGo6frtDiwz7ppRIAjgxEaHh7e/5VXdn/99RtBQaZMFAQLvGPHjnVr116/fv3tyMjJ8fFmNciKmpEETBJk1np4eCDgiIyMNNSQrRdFRUWG/ForF2cfX9+7d+9+mZJ6+PDhV197TSLyJ9B1zt39I4m78SN/3XZA/SQ4pkNBKzZNRF8duH380Zp//5t610GCTm5u0glGJ6sXcrjawrFFQcHxixcv7t+3/+KF84MCA6dMm0arcJoVKhokJRwcfH1wSGjW/v1GK5uPvNzcvg8LSlrv9vr1Xzheqj8s3LTExMDAQDlXvnv/7s/3Kv/6SHWaNoL/8vKyGpRHyrpmwSRKydi2Y3vM2LEXzp2nRV4Y+g8c0LBhw+vXb1RUXDuU99DL17FTp5atWrm5uc2Y+YllWg0Y1GVIGnJwJLSNDqnjeF1s+zL3QT7jY3OH5qFhYZzOPvFnVmU4ceIE4jI5HvCX+9fLG/z811u/Z/s712l5Kv9kT79exn+YGaB4nBq8G96krP1ZtEQGyzFt3KRJs+bNdu/c5ezi0qWr5+DBI6dMnUpfWclYTzBp1zd7uOp0ESeZ7Qh6B6/hXSovK4MB1nsKuIJ3ybOLZ1XVDZagDU4gjMB+QX63GN8WFoJGciI74Ofmv3AXft92frTl6WO2QyNOl7y2LzNj9JjRn/zzn3NmzS4pLq78+eeGTzaE/NR8WirVoAEqkPA0JDc0fCj+D+jnT4sk4U0ICAzU27MrB2+PGoUwit88jdjNy8ur4/PP16tbNzMzc0ZSkkA5nfnuu149expth8zNzR0aHi4zVs0tyOva2I22G/ylwdH8o6MU/xRtoJhGt27d2peZefXylZd796ae9lFRUerGnWkONrYJ2w0bPtnu2Xbde/QIGjKERkzjPwwSTZ5cUFCQl5vX3bOrurnVPT09V61axWgBDkHTHMjLmz9vnt58SLpjcEiIoQvSaP/GTRrj9Ntzbj/9zDNy/Nr1+zfu3P+99ajBX+qfumhw9hJzQ9nIkMyMjPlz51Xo0kWgNK2EPaihn376qerGDVr9Uzx0joGpbHcdgkOCV61cOTY6Wu8iSRKADYOxiXyQRkfS+PvvvzfEIYDkkV5yREWPAelBo4prFZxONsGvvdT7JTl+reJepUOdZlw1jeqduFQo/ydoC+M0EgwheiMkGK+vhjNymg4JKhtS1sQnsAGcAwsnTpjAhk7LxOCgIPgpanTGxyuXLyNilTgenLh9+zZEz/37v0WMHIk9X23bRkNHEKnxZ68jeSTz/bx45xLRiHpqa2p+LYM0ojFWbMg6tIW287maApTt4sWLKthDEET+uA5N/SG9hokA5NcGDw4iGpWVl0tPs8zpzAyo9sgjj4yNqh5KMHfhAjYCCZE/G4JC8og/EZkEyu9V8D/W1OQ1QhoJ2ANBiggfj6wG+2v4oKVksSEx05m0BRIfif34dbPnzBkZEYHKk+ndyK+xXg5sw4Qw46QXMDMo9rlz5+jjoYMHSe9zunHlPr6+RCMmj+S0cF65d5U2bv52U06xzQQhjaA6OZ3ig/Y0Zby9OUBLJbHMa5kwxB7+RxyDi3MK15qFX4MRIrlDDdA+Pj4SNELM+MQTT9y7d48ENcWPZITojx0Jo9KuXTtvXx+jNILEpo0f7v4kv+SaQ0ijKYnTrCdo54M4JFg9gpkT/kcGAYEkPB2+gs6FPFLksmGkN6amkham9CNpeURK/NbNm29HRpaWloaGhW1Yv17vPBOnTp5spxuCbLTn7n86GoFM+2/lcLqhp/LLryGENLJ8mqxMTIyLeycqinFILyf0dncYbb/GWcXFxXKmjBWg2q+dO/faa69xDxS0UXlUUlLSvUePV/z6VbdjGeAQpxuUB9sGp2boOmHDwjkdL+9yd8GhLdd3XLn3w8d//0dNvf/mXUBdK2zbutXf359p6nfHjjV6ihz2sG3IFOn3h0bfinnWqVOnqqrfRQl5Iml5BLK+qqMdjY6iuVaqP/JmQ+Ae2C2BacGV4TTBQtwFlE3SZfFW3b/pNKbdmEYxvfrVpAKxARqhCvGUaZYPAouPCNK+zOhXiCr0CnaKNo7l51dWVqL+Gj75pLgXBQKATUpMnsiQPCJ6kZlh6UqwRnGx42nslLCoJSXtHgx1X75ypW9PX+gqTteysC45mT9rwKB3XjX0ey0GG6DR0iVLpj6YSKmiogJBjURfgV6iSDg7CtP4+6mdDFG3i4uLV/fu+Lt86dKdO3e6desmVk5wIrAoLVpUTxxAFGnTpg19xTrXnF2cYck26oaEgz3xCQl80QO5Dc8onrmGSMk+5mTngNEI6+Rnp1gS1k4jqBZQh7zJ3vS9+L89bfvQ8PCosdHHjubz23nFXDEqlegAitRo8TUEU66uru7uHm3ats3Oyjp86FDPXr2k/V1wSOi33xbCQEZFRoIiHZ57DsbD1fW5Jk2bFhUV5eXmCvrXsLPj88+zjwGBgYIsCcKePXvI/QFRFplz3BQIaWSxsR8yAeoMGz6ctj27eq5cuZJG8sfExHyxejVohDf+9KlTYq1qNExjB6xZv27WP//ZsOGT3by6EXtAJngr3EiO2vD28Z49cyaNN0KRokaPBofS0tI2pqTqtRzfFhbiNWAf9XKI07UezXKZZfTum7ZtNXqMBSCkEcyviSukagvUEK3OAVn96eLFkZGR+UfzwS1UFeV2UfOdihiNFg+9ceMGRE/z5s3hkq5f/wW2R+lwFIrOLl68CAOJIhnNOCNrKiebWyIdgDxm0XdnrOSdF9LIMgtoygQ8GgJjqlS8ne9yY0m9Qq7Wr1/taPSyBwr08pUr0ikZOPHs2bMXLlzMzcmmcVQhoaHq+nlwFmoUNkY6D4R1ylLuEckjnDg4KGh0pIL8DpAVN3rB2/vC+fPNHRxUFNgcsGptBJmJx80+sggIZonT57Ym/e0D+BRyGdC2AkkhOP7pp59u1OhJTToK/f39UzakfL76X3q/pcGK0DpsDwwqaxPasnmz0evjtXknKgrxP4X6x48dg8do5exsSpm1hVXTiNNZb07UWs0H33P19fPDi/5m0JBlKz5r7tCc7ZfoTYOypk461SlsnG7ODNgYeEnBOGsU/r3YcdgQTD+CmCtGt/AceWR+Dh11GtI2ykZ9U26dO0OqX7p0qV+/fp3c3F6wJo9BsGoaQa+woEZmQj6irec6uuKtpTGmAoh702jjUP7R1JTUS5cuvhkcrEJtUCAJG+OpW+uDANMIWutNZAN7Jk2aBJK9ERwc+GogU6K0jAQLDMEk6MJPFy1q4ejYzcvLegSrGLJoZA2im1U5+ITyTE9KoilE+en6NJML4m1YfmpR/Dg+gZPRoo0KGz1mNC3t8Mn06aFhYUonDoCGy8zMmBAXx+mMEMzh+XPnR496R2+whp0oobevz1NPteA/WNghBG4pm7588skniZoog0QWnvVAFo3KysoyMzKsp7sNHCJ3MDxsKAyJYOAHSaK5C+ZDJOXm5kp0TQgsHMhEibZt27WLix2vKL8WGg6nxCckQMfEjh9/6OBBYrAhwEPhf1FxcVhICLU9TkmcRsH/iYKCX3/9n5WMg5AJWTSCnUdsjLjJwr/N0Iyl/Pmm4cX4/P46/Zuyn35auGAhecNr5XqmhzOqsUCm3n36lP7wg/gwQ6DbQfz6+Pg0bdpUmkOcbnTKgby8/579Pip6DIwf3DdrQAKHCgtPyL+1NUCuNno3JmZiXJyFF/MyNGMpy/bidEk8/K/gSvr69SURujd9rzidmc8hCWdXdeMGdK78otILRo23gkWJ+AgbFp6XkwvdvXLFys7u7ikbN5Kuh9kbFBDAlnzUZF52S0IujcCeYcOHw3mbz7XRAobnz5+vX78+NV9BZOjN38AbL37QrGeDliTbl7lPb0q8zJ7/GzduKA3cII9QfshqlFnQuogIrkP79levXkWp3gypVvFNmjZ9N+Zd/un4yeTX8BrMnjnT8rbfFCiI1PA7d2zfbia5DXn7RlCQj68vtsdER9POli1bbkxNxZsqUD+Qz6tWrqQOEH7DEh2jehphvqFqo3xaHLhgkGBERAQ8FHiMd4AYw+lmSVu+eAn2xE2aCHI4u7jgT3wFWF9wkdhDs8LbCpQF/IhEUH9axQ60aObgoCBPT8+s/ftdO3aEKMnLy2N+E/bgbEmJYLQD9aR+uXlzfn6+s7MzHjqxR2xmUG2IhqRZZagdQUVrPkt9hNv6MD4eGn/37t3DHvip2IlxfV9+uXWbNpTvIQYtIL58xQr6KGcteeuBMhqhXtu3b4+aVt1nQjMC0pKJ+UePImLv0KEDuQ9awrZevXp81RwQGHj8+HG2MAjtZI2HhjwUhdyUaAHqjx0TLXBwmq9Tw+lsJ22AAYIGdAR9RlsQEMTAGDNHBq+qeQnNB8XNj3gcMCGqabQuOdnbxwf2H+8uWbXktWshZrt5eR05fBgkgxfrwVvwEF/B/um9nYTKgTGoV7euX5+XIcYhSpo0/V3lSKf3m8gtvAytXIQdFCiAnLGUAlPEiUIHK4diGuGVgtlQbZC6eHq2bt26Z8+euALFNQit4Z5oIkA8bvi1sJAQX19fMlH4X1lZyV/wWnBBvfn8zi7OR44cwUb//v1h3vBmC1qPJK5jCmBOzvNSViCZIePkxLYCU2RzUNMZYopBIhkEunh4eCDuA42wnZmRwek4lBAfT4fxoyQobiaPBEwqPH1q2dJl1Ikh+Krj889v3LwJ/hG6dWh4OP5PGBdrdCAA4qOmTZuq7lyD3q+qqnZGMEvzFiyQKW7EpojTJWvT1AM2ATU0Qo26uXVWF7KhhoqKiugiLBpiSoi6tGjIGIPgLowu2ACHaJYgPPR9Odnsq0MHD4I6s2bNoo5SBwcHfsKh4GpsG78IsbqKmSEYHBwdf9KtGbomOVn+w7F1U8Sp7pr19vFW3T3CFlwX2zN6feXPww87xHamfZXG1kej1LAOD4b71KtfXxA/i10YzZQan2Ck9VkaCBc+mhy/Zv06+RzSa4rYV9Yw1F0OVNII9f3Z8uXqaKRJHCvmAaMUfbV82bKo0aO7dater75J06YTdZ2megUQ5WZcv37DRCdCc+alZ/xH0Vl6TRENpa2pAfkqoD5RRLVf0xDQIjTgS4xZn8zcl7kvIDAAIc+0xMTqTLfFeg6D0l84fz5bF0UdQKDUlNTUlA1sKUj5gCmipUj4YOP5bQXqaeTu4Y4QvWZpBP8YFT0GOhoPfVBAwMu6gUcSOW4MqHgo/T179iDq/Hz1atW+gxK6QQUUALG90tNBYkdHR6tKXFYH9TRCqAVPYYogNR2UjsNa1Y0aA5hPGCeoOienlpB3NPOaapAlO3zwEHyQulnbcPp7sbGGvi0rK6v9Tg1V2LhxY+uXgTSTX8HxgsLCEz4+Pp3c3EwPpBmBON1caTKHIokvUlpaKmGKaI1lm4BJSbSQJojea7zrh4jSrFkz9u5SNuq3hYXb09I8u3bt4ukZ+Gqg3nWulYJPoNDwofzVj5Vix/bt4wyYooqKCr37rRYm0aiblxccRI3TCJaA1jbZtnUr2FNZWenq6tqgQYPuPXpoldZCC9wyAnn16A5nZIqmqZ6YIHmdofaFWptvpBfQ11euXNGqKCaCFl7S/LKo77Sv0miBW04LAhFwzYkffGDlekA+rHpkSA1CMHkhZ7IL4wO2bfbMmTTXe+2AqTSC7Kjx1iMNIWYPrYtiyig2MeAfYdXkMNJWciBNpRFUCOJSW6cRm4yGL0pgfpTOMykTa9eseXuUrAHXX6xebRMdtKbSCASyrcwYBlLNBccLmO4hmMP88AGDB7JOezBjkzQgwyfExVnVRK56oYE2cramweRGUVBQ8G1hocDwMMACIXoyq/LdtXNnVPQY+cw4c+aM9Tdza0Aj63fe8FlHDlfDUAccAaGTJm1L0tielibRcs3pSsv/mJ2V9aegkdWC1pcR+CxDsAyHQJHDBw95eHhIHMNyWhwcHTmd9bL+8de1jUaGFI80LMMhAEYRHk2m02zWrBlljFjbFHhi1BIaEXtg/9mCm/LRf+AAy3CI083oyOYglINxsbFxseP37N5tp5EZYQp7CHjdZQZNpkNmjHbq5EnacNIBJcSvU9f7azHYJI1MZw8DXneLVQ9iLlg+mbcDe8j3BYeEzp45c+6cOdbcgGRLNNKQPQSvHt0tmS+FktOQTmnQkAcah85V0ygYOg8xpropvCwDG6CR5uxhkA68NQdiLv5UxoZQWVnJ8eYmgPWanJAwOnLUJ9Onm5KoaVZYL43Mxx4CvIZ04K0tqDVITq8RNW7x153x8/NDLAnX9umiRdYZ/FsdjczNHgaIVku+2Qj1oXKMHnbt2u/zegkWQ6JYEkzq2auXFbZGakAjTfJoLcYeht59+ljmRoTDhw8PCggwelh5eTmna4MQP1Iwqd2z7eI//PDLzZutLWrTgEY5OTk0Al8FKDEjMyNDuptCc0BcWzIrAR4tNyeHJhiVBkX7hpQ4nnNJcclHCQkmDkbQHBrQSNEciQRxWo+FERAYaLF74ccODw/3eTC5hTRgtLgHM0nqxYiIESMjItLT01W/uuaABjQyNEOjGDXOHgbp1Ty1BYzHhXPn9Q6vFgNWGdpforcbzm5qYuLHCQm1ikbQNEYndLIe9jCwKa3MjW1bt+JXs6n4pFFQUMDp2hulD8OlmjRtqk35NIJJNAKHvlj9RV+/vnq/tUL2EPC6W0ai0jQPXLUnipBzfF5uHv63btOapgOQONLaRgiqpBENOr569QdwSPCeWS17GFgDsbmBRwR3JtMU4ZGmpmzAxi+VlakpqUZ7izdv2iRzDi4LQDGNiouL96bvvX79l9cHD+b3JFiAPagPJ6eWTz3VwsHRsVmzZpxuokgKuFAq/D9//vyx/Hwa0i9xHUOztmsOMkVy4nxOl+ePYkdFj3nsscdmz5zJX0tEjLMlJfjLzc218EzlhiCXRjR3AuIILy+v4JBgZnIpGX57Wpp4tVQT0X/gABcXl/bt2yNsMToDGr3u+A/h+W5MDMxAXOx4QwfLjwlMAZ4MaAEHKrO1cKGOcz179aIFrxHcQZUbMmOlpaU7du0aNGAAfmnNTqNAMEIjWNqcnBzYGDe3zt4+3qzE5mAPeIO7tHu2HU1TrPo6eDtRzm5eXqiJGpzehZIY5bRcc7ox3XiSXj26E+dgdxGyDejnrzefDg9/wMCB+JnjYmNh8KyXRqxNubKyEjaZWU7Kh9eKPXhTIVNg3mBvNE/ohkdImjGDLZ9QU4ALlnMYmSLWVRyfkFBRUQF5AO+G90oQ24OgXTyrV9zq9eKLMLrWMJZNSCO8FmDPuXPnBgcFsVQpRUnN0gB18CbhKUCgmLsdGW82pIbFelcEIN8kB9u2buWbIk5nUPHqwqej8NMTE319ffkC6NTJk9Q+idqBCde7HoaFIaRRVVUVsUfDTi48IJrWwwLUEQC/Ray4LTNzOX4pfviePXuknQ48FMm4qQ9nRbKV1PD8Bd1NiDAYb3x8fCBYa9yvCWnk6empSScXnuBLvfu4e7izSfhrBLg1pTPzd1psfGZoWJi008G7Ol2X0wirqfcYhAt4DaBN+TTia3bLhAtGIaQRLW6qDlZCHQHYxLeWB4wErJGhAdS0ZAoEEJ7bu7qlZ8WATaKcNYkGSUT+WhZaFUztDLFO6vCBmqCcrxq5++T4eASM4p5UmKiPExJowr/Zc+dKtP1AGOEYibGzmje1qIAaGlk/dQQIfDWQT6PcnByL3RoKaU1yMjwXdCG4Ag8Fl4oCkFwDP4xOxI6zgkNCC44XWGG2GoNcGtkcdfggtcveWgs3JuHui5csoSRacIiJTtjIEREj5LRBe/t4f7Z8uXlLaRqkaGTT1BEgIDCQb/wt369JJgciaUJcXHl5uZOTk/wCuLu7W20HJUFIo9pEHT4EKbM1OAF+Ex2UnhUaPtSapyMT0givrDVINnNjQD/j48WsDRJNMEYX0DU3HqKROdY8tOPPAKsbYGSHLcJOIzs0wP8H3ZeoGswVdvQAAAAASUVORK5CYII=" name="Picture 42" align="bottom" width="194" height="192" border="0">

White pointer – Biely jazýček

Black ring – Čierny krúžok

Grey dial – Sivý číselník


Krok 7. Natiahnutie dávky

 1. Točte sivým číselníkom v smere šípky, pokiaľ neprestane klikať. (Obrázok 7a)

 2. Vaša dávka na čiernom valci musí byť v súlade s bielym jazýčkom.

White pointer – Biely jazýček

Black rod – Čierny valec

Grey dial – Sivý číselník


c. Skontrolujte na čiernom valci, či natiahnutá dávka je tá istá, akú ste nastavili v okienku pamäte. Obrázok 7b ukazuje príklad.

d. Ak dávky nie sú v súlade, uistite sa, že ste otočili sivým číselníkom v smere šípky, pokiaľ neprestane klikať.

Check that doses match – Skontrolujte, či dávka súhlasí

Krok 8. Podanie injekcie

 1. Pripravte si miesto na injekciu podľa inštrukcií svojho lekára alebo zdravotnej sestry.

 2. Držte pero nad miestom injekcie.

 3. Potlačte pero dolu, aby sa ihla dostala do kože.

 4. Palcom stlačte purpurové injekčné tlačidlo dolu, pokiaľ neprestane klikať. (Obrázok 8)

Napočítajte 5 sekúnd, kým vytiahnete ihlu z kože. Počas počítania jemne tlačte palcom na tlačidlo.

e. Vytiahnite rovno pero z kože.

5 sec – 5 sekúnd

Krok 9. Odstráňte ihlu, nasaďte obal a uložte vaše pero

Krok 9a: S krytom ihly

 1. Umiestnite vonkajšiu krytku ihly na koniec nástavca ihly.(Obrázok 9a)

 2. Používajte krytku ihly na stlačenie nástavca ihly, aby zapadol na miesto.

 3. Používajte krytku ihly na odskrutkovanie ihly a odložte ju do primeranej nádoby pre použité ihly.

 4. Ponechajte ochranný kryt ihly na pere.

 5. Umiestnite čierny vrchnáčik na kryt ihly. Pero uchovávajte v chladničke.


moR4j6bm4P5wg87ebBHXhM8uAOPCZ5cAcekzy4A49JHtyBxyR76G/lq8NNyca1rHXucXtMsoF1W0id91P8w2OSGVbeyIIQ9duYzbqr03b3sC01rSuWHNb+Bs2m+d/owWNSRLCll8/CLdtdlKaczvfaXljrU4f6zmOSazB2npFhOotrbe+1JhpvtC5sD1SB2MBjkpuIZMrSlR1gdThn6jHJTUQiAzRFV/QqECE8JpkRyEA25tEZ+pEoFwfTytlOcqsCYcBjkg1MJoitsWJc2y99FuiusJ/onGi1kyKpQOTwmGSPQN1gu+cu0Ea8QOVo3hs00eEi9vCY5MEdeEzy4A48JnlwBx6TPLgDj0nuQ2f6LFCgQWfaLj7hMcllaE6fmSJDOlNvcQ6PSW5Cc/rMlhkhTdvFITwmRRGhkqBe7zT0mBQtBF0nZJVP9UX82MJjUhThYBIp6Ci7egGPSW7CNB9nTbddjWm9tuaMf3hMchlBJ+wc0jWn7eITHpM8uAOPSXWDemcGBYXHJA/uwGOSB3fgMcmDO/CY5MEdeEyKR5w8efLEiRNynZSU1KxZs7qtjw48JsULPv/881Vvvrlzx45mSUlNmzaVxK1bthwqLZPrrtdfl9quXZMmTX76058uzc8nhT/5TcpXX33FRYcOHRo1asRFxyuv5Pfll18ey/p7TAoTNdU1CU0TnDN8WX7iZOmJS9JTftKqqXNp0Gj8uHHTn3zyvvvvb9CggfFfu3bt+uPy5dClX//+/Fl68GBBQUGX9PTf/Pa31nK+/fbb8vLy48ePf3HgwIK8vOrq6rS0qzt17tS+fftoCzaPSeFg3/t7P565ZegbY85rcL5KVNSp3FF+rPDo3yv/Jumns77uNq6Xc4Gf798//p573lmz5q9VVdd27XrxxRerf3XyA323bu3ay1JTf3HrrYWFhSNGjrQtBxZe7ke3bt3488iRI5WVlUcrK5cX7UJJdr7mGhL37tlDWnn5YbmldetLXKGax6TQ8L/ffrc1d+OBRfu4/mJbyfkNzz9ZevzEZ8fK3yoNdMuRzYd845zKRJCsXLly8ODB07KzTQJJgW4eOWoUObnOmjBh44YNxcXFqDP5L0oNenFxoKTEd0bribIjncTC7R+hHBFvJCa3aDH4lsGKrLDt0KFDy5ct3737L5EIMI9JIeDLiup3H13z9e4v5c8tU97TuYv8zqqwYP16aISwCVoUPFu8aNGr8+c/OHGiiXbqdlFwyk4PWuzFfogMQ8l+tH37ooULMfh73di7ZcsWmFyaJr/HJF2g0TSpY0LrW1KQZL7ATEJsQAvN0hBFz7/44qlTp4qKiqT7TRAFF0Y9fX4jHYjw279/PzYZTkBpaen6tev6DxyAHyAirW3bttZ745dJjI/WrVsHkvaxBDzY8NR6B/1lAtRJuuLCZinNm7ZJCmprC/RfMzU1dVdR0ZDbb49qy1C42GcqRQUmysrKsLSst9gw6Zmnn+Y3rqbP70/GrDuhDlVkKKinv/fuexiGY8aOjbFDa8SxkqqCB99S5rMVP255wYVdW7RMb93owkR96hjRtWtXzZyICvwyW68t2mjmh+9McGHyxEmmDDZMoqKf7v70b3//G54n9Z49axaGmNFGCwMwet++fTgmeA2JiY0k7AG+++473w9+cOL4iVOnvoY9ENek12m7F194oUfPnraSPAY4r+H5107OOFpUfmxXlbKQFFJHte/1UL8IHyGDRwdotEBeW53DXrtdlXbV3Ny5mPH0X5s2bd5///0lixdL+MsKhlTKpZdecsklyi6DN4cPH0bLwhsowo2Sp+cNNxhtN7Jt+vBDk9NrAuIQZlOZhg0bGoVtzICM4af9f3T0nfHzj+6pqNh++NgHR0kpf6/M91Ckj0hMbMyA0RH8mzdtqhOBpIOAdtI9WffQf+IQ/nnbtpfmzAmUU5yFiiMVb7zxxvnnnYf9iGkGdRAwJuqYcMeQIe9v3KhTS6lMnTDJCPwvfi5Oa5Oe+TOfX/EdLa7AijJGlcJAn759cN90fLdAg9kZmjSNEE4WNxpt586dffv2da4N/8KgEfWE4BmWmalZ7+Tk5CNHjmgqzXaXt9PJFktc2C6Zn/DuNS5zw/KgAZHQQZ1txqd+i/n8pueCvLzWrS9hKIZXT304MYkab9ywgYt+/frxnqYXIEWFs5JbJHfr3k1CsStXrMCN1Hn2I1Onvv3W25ov+ckZTp8FYOyZ2nPM2DGYg/3690eJf/PNNxgGFyUnY1dYSaPTYhSOCHhz5Uq89zYpbQ+VljEOo916WlEA3kq9Eq2A3ffOmjUwHbGs3grtw/uLiGYo6HhbMA+pvm3bNmdrurq6+vXXXpdZpzqEjswICiQKFuc1XbpceOGFHxcWIsKhDn511dGjO3fsmDcnl47v0LHjszNnItdpmdEjR3bPyJAgtSpE7FdT3XDRpZytW7dK4GfU6NFP5ORAKTLUnD4dtJ0jRBAmDRg4kN/UgCYoLi6G5lQ5c/jwhyZPNjUrlHrm6ad5pSG3337n2LGv5eXp6Lj77r9/ek6OPMI2w7vvvvuXXbtu6NXLRSNJDDu5DhTAlb6RKSqczeQWLaSTJk6q9X4/37///B//mIuWLVtWVlbSTwmNGmVkZDi/MmXmzpkzLTubC4Q9pR3767Errrgi7eq0666/nqamJqtXrYJeUg5tMv3JJxctXIjwxnKgzh9t3/7q/Pmjh4+QdQE+/2IBmKdihpRjUgg8KGf6dJ8/uBMqkyBf8+bNNUMwQZhEoy9etIh3TklJYSRNnTbNQUlDC1FtvDmyWsfLoMloWTLjleDfGiUf4ooLbPaEhAQ6TOdlHICYPH78+F+rqnAIkKboYpxNuMKQhSL0Ik88dOiQZJCVG+JsqrH+u+zH6D+u6bY9e/bcdffd+/btW/vOO61atbosNbVt27a8e6NGjRwM53Vr12ZNmMAFkubBiRMRGFBn165d/z1jBr8RvTQyGs04Zrr5QY/SRAgtn39sS90QZiGF2RDqmrpCwENramr0yWfPJCSQDBqJJGnaPdCioqKCAUdbfLp7N62jI0jEz5cncrvEJJEEQ4cNFWkRqutrFPXIUVQDw5ffVVVVMl0FaSAQ5ggtVfJ5SXn5YXlTtMa1XbsaJ7DoP9FEM3JyFuYvEdlMPSH9vVlZIhXwpyAZF4/nPEEKQ9+6MkTA2zFUkLK33nYbVNj04YenT5+GfAy8Py5fjndM4dxIf8MS44jluTjRMCl/2TL9dhAwbEQvS8NqAhrtKtoVkp1uwyQYgDygBUVb65fl8xNf3D3Ilz1tmr5KouFs+UplEhMbO9xI6yNsJHbVsmUL+U0/Ie0RZlDk2T/8AdLgwryUm0t+yEGbirBBdCNLbIcp3Tl71ix0Gf+l799Zt46mgFtYOdRzzksvUZpSi7AT2/H52bPXvP32vX59bZ3V516a1OdXN2Ib0Di8HZUh57Fjx7jmLUTYkEcFb31+O5Wq9r/pJmNpPJHOxmV2DtsyPJCdZCC/pqqCRqhUh7iPLWyYJBIlPFOfe9GGcq0/CRAItBeSXxggUEqK0ezzr6bAQIENMNjUc1INGej42NgKsmRMWXiBzOfaNR4rVnChBpJqCgYY4oSSMzOHS8i+45VX0jdkEzUkbPjVnXcuyFtgGtAIhi5+JqHF1KOhETlx3LCxRDlyO++CfSaUkmwyYSV/SvUYId27d4clkENm7389frztuP3iwAEyI9JwksaMHRu0zTHUCgoKePegOU2w127Ybvhi4QUhuFcuZA1o2IA0/7Nu3YEDB2Y+++x1110nioD2xZKwDkHaV5GMIfVZ8WfPzHxWxh9uM10l4yyolBV5bLTYjI/AhEI8lJaW3Tp4sErPHDlCSSA163nw8oMm5Y5clDLVylqfX7NTty1btghZeTuYRCJkkqWPMr/kq42DN8KVQTp+snMn/zXKb16Tf0Evam5UrDJDhead9cLzj2Vnd+rcGfci0Isrl9xnGEIhwZ5JvBgGRHhkYnjJBSMp1Ht5H5oVDxGrpU/fPrTX/Q88YM2mZmP279+PmbJ08RLfmWXOez7dc/HFrfKXLZW2gF6UQ37aSIdG27ZuC2STUbFfDh3KkF2/di02E3383OzZ2N1otCmTJ5sKpwFNyh0xI8zGcDEWK3fx4rhdPv8cHNc4v13S02UiUuYJlNFmWz0Koa2QvviGvCzaIKl588TERCRW4Sc78SRoz6VLlqSlpRljVOTnN/9Fbp06dbrd5e2sLrk+nGZL7p0wISRrX72V6UIH4qwx6G8eNMi2y4XWiBbMkcLtH7VJaau8GLVYAMWx4o037h73/ysU0WsSnqCNgtYHGmHmB/ovtgtM6p6RMXzECHkc5vmUhx5C+S5fttzqq/IiphCOhKetwXq0HgQS2jEwaIrpM2bgDxpv5EEYfM7Rbf6bnJx8dadOuAg0Jq5ih44d169dhyuA7Yi3gV3FiJLAAelyFzLVldUWTlEAehSZGYMVHSK0MUECudAQGg8LMj371FNwaMXqVeLDK1sbWwGtijg00ojRSbfRnRBOZ6jxCOdsmI839u6tupOL3+fk/GHmTIywWmfn++oMDhlDONhzKDiff1GsqVgeih+n7uVPWbItf2rSSIBkoiYiWdHRM/yRJKSdbSeKKp83JxehPuXhh9GzkUzPOTGJchF6rsR2A4HC6Qm6x9nPpyHoAFx6BhCZYQ/ODoY20tvBbcGLZLhTvs6KRGpi0jtGQGWpgMnBlB6is22r0apVK9V61LasrIz8HxcWBuWEanbkE2x4ZOpU/bk2qQn6BEHAT0pKCk6orZgXqw7TSiyKmwcMQG5ZfRdNBIlM4h0guqM0/yfOVNaECZqjLdTyMfVgUpMmTXSaBgmHCnDIgL1PUdZ0VAOKz1o9qIB5Lh64z281omqxnxBO1ulwcsoaG2EzSvbV+fMZXcgMqBBqfF+eKP4jhWDbKUtOLOvOnTsbjZC+fmzevBnRLiZaj549Q90XEIRJGGjTHn3UdSbRarQUQ9ZhN4UrQCzRKDo5sYjpTuc8tos6EDOr3nxTrukzpaDphi+rq7+pqZE//QL+a59fu6kl2LKvA/d+86ZN/JYoF7oeQweNjJrCqH9j5Uq9d/0eKB+fQOrDD9bk9JwcMaihEQTFMpNYZe167dLSkydODBo8eFhmJnlk8SpVIl3mYRhFQbcGBGFSJOskbSGWNbW39bRdBM2BkYRYcjCiTUBXhvcsFTuVKJcCQteoMRk54sEsWby4xs8wVB79Kmsm0dcSmYRGkx588J116x7/r/8aOiwzbNMCAuE/SsQLqcbboehFA5AoEQ0SeSKagfxqbbjsC1DlUGf0MgL1g40bqqqqcFdt9UPwtQB4K66YSuJjMy7RxDqruiIEL08/oXdcNPICGVKoRaFIRUWF9V/qGmcTU4FsauICjwEzHO8B994YCsZewdfp+/Of13yfmqECAXPHkCESoIdAMsXJs3BNZFpXAM+Qf9ZYhkCIRfVQTRKMUMFnI4IzqWvXrojcMPpDwhtyfaCkBOGpptJigISEBPSFgxFtzm+YnbAF8gbPkR+f5fhHFYN1ntvi3XEPGZaMJbrNOB1RdbQ2/CgLLmA/zfXAxIkIDM0VcA5PhJRqQaZMcaLyrPM5aMMvDhwIRCYF/oWFTjbrv4IzKaj1YAuZ4r5r3DgEQ52ctoHB6Pu+SHAG9RQv3RbYywvy8h7PeULWfoRdK4SEmNK/Hj9ejBhG+csvv9ywQQP+9PlJKX0sOgULDCkeydptYa1RCXBNn2JZmyIL6KytW7eaKG4FdZs6bZoKRykEZxJGt0MTW6Gsac0lSlECtrbtBr9AQIBhZgbykngR5MTNgwYpX8x6u8+/B9LYZ1aJKHPyEnlC1wMYf8cdd9CjyhzZvfsv5ExLuxo7r0PHDvPm5Ea4C8A4PyOQjR6jR46c/uSTxteBIr0yemDyO8+62hq4wZmkbxfLelwuMMrq/MgfsTBMXesAXhND2CFDrxt7/+Mf//iz3cpDmWGVTfsK0AUqWA0d6jM3dy6kGXzL4LffehsPCwkxY/p0qFNU9MnkKVOMnvInO3fKfv6wF/ohY24bMsSazvsuXLzYRCYS585/ZUZODv5aqP6QO3twhUMYAZrBodgAezby9QgK3bp3Q4p89dVXVsNFRC++vfFxZL4q7SocMWtRY8aOWZC34FDZofRr00Xko9H27t1rjTLzuAf8hk54TIKyPsNaBhMUmea98opy1sgMfUkUO13/WZEyiYFIoyxftnRqdnYMNjDoQ+bVsaP1pw5xahxGP+lYfuOzsnba7U2gHaY9+qiK/fAnPrPPP31pLYoeIh37+uPCQuzcRo0aVVYetZ2saNKkCQJj0cKFIW0pEUAj+sU5HKXIZOQNNnVpaWlQg8mEiJiEmqf5umdkUN06V2cm4FpLAP3QoUOaTJKpFYfRnzl8+FdffonGtDIJ3xgvSTUCUgTOHTmzWtwWckhI0FpBSswXvGCj3x4UMkf5wZbNQfuFOkz1RweUNQal8OBuHjAAb19/aiFMJklcYd3atVQiwu0vsj5fHQ+FhpbaMwppBX0BK1t/8KJRKLCBe6urq0Max9yCDHCQYfhBuDyTf/Mbo00qyxOaJSWpnqAasA1NJwtFIgFiUgLiGPv6/YobCI0W5i/RfH3e5dVXXjG+OM0usuqy1FTNpdzhMAkVMOnBByMXRXAFS1P8ycyRI/B0+Els3FjWpFKyrCfUIVP2tGkIjAfuuw/7UVkV2LChKgV8hceyswNJdWryyNSpL8+bJztM6LDnZs/2+QOJxtXfCDaM3Pffey/yAGxGRsb0nBxZkIke1NlpRJ7JEyfJqnP9B6W2azfg5/2Md9ma5A4IjUni4SOKNEt3AH1MLaHL+AlZrVq1qqioSExsxAho3rw5ljLNh2LCu9Hc5syQRf73v+mmzZs2qdmxPn376Ey8G0F9+vXrZ5w+MwGOdu/eHV+d4dvxyitpa2P5Eoz91Z13vv7aa/pHIjkA7iLbhEAIJLGgHVoeYYnnhVILw+9ZsXoVg8RYPoXMeu65239xqw4vdZnEy7yzZs2BkhKGfqC9EyEBB9h2BodeXJqf3zYlZUFe3j1ZWXjIOiYz79mwYcPZs2Z9WV3920cekUTuIiXUZRIyXeVw7oX0KD+3/OKWt1a/JYF7OMQboZ0n3HvvnJdeYhi4FUuT0KLM3mOnwxVbyST2BpayidyaWLp4CXYY5pHEr1X5jBxoNHr4iKBk0mISfUlZ4TE9EFDku4v3WtM3bdrUuEmTiiMVJ06cmJubi7FJn2nu6H09L0+uuUXU4qjRozWlmhGIE+d5A+nRyZMmjb3zzk0ffih76BCB+PNYM+6GQiSmrOqDTYP25wWNU09ibwwYODC8JdiomjYpbX1nbG0TmbgQMs2d/4qDTazFJMQDdgyt4+KpFxRoLYqRvWrFv73WnjfWnhcrC7E17QPjmn9ZZs9dw4cNcz5YxwrpPNvNRgoULr4ecrpLenpyi+SysjKM/WicSkPlMbzUfhXGDJ6pHMqALi4oKCjeuzcS14fBMHRYplwrxw1eKuWjyNR/4ABqopbqGxGcSfTl1i1bJCwRxvgOBNuYobHbNm384Ic//GHRJ5/8cuhQ7JKgTKrdJFS0i/H06/HjT536euOGDdKyv8/JmeGX29ZHOIDOQ7RYJ6cUkEkJCQm8xY29e7dt2zbaJ9+Z9mggjbiQPaKhjhMTKMS0CooXwfD4XfZjO3fsUK9P86KUas+3uHucCDATgjMJgYR9LYL0dGSLHIywLYqndL3+OnWawgfvb0hMTOx8zTWdOnfSEYeyZUBW28A/SUQzYiOLG4glob8uimyv5eVBTdsj7WJ/cIrs0TBu+FEn9oUNWhVfVUXCZMKHdr7u+utnzp6Fkdoro4eykGgBHk0zIrGsRQVhEgpYwqzyJ75VJHNARgSKteBm4yyoP5OSmu/ds6fnDTdoKlZxmE2JYiNDJjnQAkGiY4ajarF7sLR2FRXhEl5wwQU4a7jKdfiFPzFiQgoYOgBp9JjfwRQ9U7unJSfHGP9USg1WKV20xfABDCOcmFS74GHePON2TDyIlStWuMIkRIUtKUl5POcJ2Wl/5VVXNW5cuxwx8gC6nAoHmWgpFBNqS5037fNvayw9WMsPWZMqv2V3b/v27evqiEsrYP8TOTl3DBmiHzAMBInCyAk7kkLjoKlVBlnJqchUWXlUVrrN8J8tY4UTk2Aohqdx7MpuE7fs7ubNm9uSiQGHxEIUXdCgQVpaGsIg8mf5/GRavWoVCmLipEn5y5bJamU5EBg+8QOfUi69tM7PIHQGgyqkgKEt6MEpDz1kjMLQMuXlh5XepClUWI6nrPtTwfgz278QSDhxWEumMgMyCRFq3NuloH8oYlBI4byDVdeopcSyDb6iosKVIBbVhjE0SnJy8qDBgyUQSvpH27cXFxffPGgQQjfCR8QAoUafraAHU9u1UzTCuFyan//amRiKz/+dHWN++oInjsjM/Oc//xkoGGTPJIpG9owcZWNUSrjP+ShSfVAn+FFUVFRTU4MLLevFZD+8ZMAwT27RIvKDzI0na8kO1GZJSbKFGRUW7YPSXYeQyWgO60OmUz7auUP+pGWenz0bH83YAgUFBfgZpidC3OzABzraMAmx73x2Dm62bDwN6QUCAUZKW6hT6CM0TcRShjSwEElTXV1NuQxB2W2DTMURC/VIlzhELZn0os9G0DjTHn10xepVShAsX7bcFOmAAIy0Jyz2UI8ePRbn56MWbUu2YVJZWZnzSiNZOeowORUeQvVp1bfM5ECP2gO1DEflQRqMLVsFfdZAmcOaZJJpQeO8O86HKcBBq/5ndjZOj21fSGTkxRdesP7Lhkk6kZIxY8fgjuLdBMosez3lsD2V2Lr1JcYl+uqIIJ3JEFnmXHP6NAUiZhg0mSNH+PwRzgS/pElKSnJLTNYj6JNJnXKptJicVWIaabhZ6H3UfaByZIPKvDm5pvQQ1gKIDFCn7hXv3Ut3jp+QdetttxmpICtxn33qKVkoIrFs47lSAjkcwue3hBb4bT31FU5T+HvJ4iV793za5Cc/GTV6dKfOnceMHdu6deuzQD25BYk+Oxvg9B2dYqQRKdZN6OiZAyUl4W3lCMgkE2/ktEYRKlel1Z7VKtWSE49WvfmmchqXLl4CvTDonFVVUDmEEJKLESNH4Fl0SU+/JysrxLc7VxDUm6MrTSu9cN9MggcRQDubTG992DNp8aJF+DVyYCOujUNEVZ1P4PM7BUFnjPWhqMZFv/790c1uhdfPSgiZxBy2ksk0bhml6qxmhVfnz79r3LiwzUp7JoURjJc13ev+VBCN85bU1k9PqTlATRTW1NQ4D2Z8W9OYnJs7NzGxcSQiwIVdShBc9vuFt8ZKE7WnL/brF+2D7us7ZE3IgrwFJZ+XOCxctqNRowjn8iJiksz54UlNnDQpBluUZPWgxyRnyNJKOTPJ+SR+35kPo0X48T5B+EySKcChwzJdPANJ7TORo0gl0fT9uKieMXfWQM5MooOcd20cPnzYraBgmEySAyRmPfdchCawxLVlKl4CRd27d8c3VKu31MHtf1y+/LPi4iPlR7Zu2TLIcIixh0Cga3DlHsvOdliS66IHEw6T/r3OVe8MzaDlYP0k+I8Ms10zJNsLeWEZOs88/XR4X8tzC3W4OCkMiCUQ9CwbVxAykzSPSA8KmTjUD4LJR+/UvspI0C7lUhMhrClhlBZJIdFDzMgUGpPoTlz9UM8esAWG3iNTp+qUI5vsEEUufqQ7Pns9SpAzJ6NNptBmS8aPG4er70ptdNaUiRzy+c+XdTdMBY0CkYl03/e1mDUlUKLmf2MPbAOcGMgknwKLxiNCYBIOPxacWxEj+ZKQ7UfKINBH27fLl7JifIyOVVXZKi9jok4h8YAePXvOm5NbvHdvlMJ+AZmEPWQ8tXn1qlW1H9hzNZaDY39vVhaOmEwAMWi2bd32wcYNvW7s3a17N1cWvTvAKpaMf8p/fQa5ovLbZnMoJE7IVHuM5MMPl5cfDuNsJB0EZBLSQmlWXPEwvtQUdJoMMZu/bBkcTevQscu16T/r1q2P/4DVkJ4SCWzJZMpjK3WcEcYtMQAyXuaa5ubOjYbNFJBJkAD/XDb2Nm3a1LQ1QAeaJ5GhwuXc2Xj49LYrPl2cCCEjsHHVaZNqm427g9bJTurXv//S/Py7xo0LqY/V2UKtWrUKKpbkXIRon/LuAKt6UrCVT+Q3SrKg4idOtBuWg3HVFxzK9h+44CKZgnwBx/iNTmeoSYyEhAS5HjBwIN67fJ3T9hZZDBrtD04EhdEkMjLDyhVbK8pEJttC6hylBw+aPtwop7y7SKYgvpu+x7hu7VqxkbHT5ag57r3v/vuRorYHuss3e+uERtbeNVIkaOZAtzgUUucoLCxEwxhTZBGtHN/jCpncOfvW5//wtFxQxcTExnLokXydc3pOzo29e2dkZBhXEIf66WcPkeBASYntiBWbCU0X+ZB2jUk9evZUR2YhhNTEIaCW6OmVK1Zclpp60UUX/XnbNl+AQ2E9RAP0S5f09ED/pSMwZ9WXlsJ+imtMkk8syulBVMh4/hCQj9LJeqa4OrPbFrZmsoPtHGr+GGPvnj3OH1Sha8jAUA/0dUoduMYkn18sqU1wcv7QlMmTR40eLfFMDKPNmzbVuX0dNuKEFmGgsvJon759nPPIN5mRXmEf+uAmk2AMGvei5GR13A4KrmD9+uHDhqW2a4cX6sre/mhAZ2bN5PnXlxk3n//7vg7fdzcikslNN5nkO3NCo1qRDm9k7jBuOeTTmFmznVFx1mjxFuaOwSpTl5lUG4KaMwchiZqTbflt2rQZMXJk3NLICCMzAi0TcJhTc56Pq0O4cp5zULjMJIE6s0Y+6Rrn9rWx14Nqpfjhhz5iM4yjwiQBJnZCQkK92OtoVWpBc3owIVpMWrxoUeQn2MUArqy7FYQ0H3f2ISpMmps7t1PnTvFPI1+I02RBMzvMx531cJlJMrffo2fPekEjgfNcm2k2zZZqDvnPHbjGpJMnT65bu3br1q0qFOnhnIJrTLo3K6uqqiqqRwN4iGe4w6TVq1Y1S0qKfC+lh/oLd84qkVXe9SL86CFKcOGLyrNnzXoiJ8ej0TmOSJmEpzZ12jTv8BAPkTLprrvv9mjkwWfLpHMtpObBFZiZdK7F0zy4hSjO4Ho4p+AxyYM78JjkwR38HxrwY2xIdWy5AAAAAElFTkSuQmCC" name="Picture 46" align="bottom" width="195" height="159" border="0">

With needle guard – S ochranným krytom ihly

Needle shield – Nástavec ihly

Krok 9b: Bez ochranného krytu ihly

 1. Nedotýkajte sa ihly.

 2. Opatrne nasaďte na ihlu vonkajšiu krytku ihly. (Obrázok 9b)

 3. Používajte krytku ihly na odskrutkovanie ihly a odloženie do primeranej nádoby pre použité ihly.

 4. Umiestnite biely vrchnáčik na pero. Pero uchovávajte v chladničke.

Without needle guard – Bez ochranného krytu ihly


Outer needle cover – Vonkajší obal ihlyBežné používanie GoQuick


 1. Odstráňte čierny vrchnáčik z krytu ihly alebo biely vrchnáčik z pera.

White cap – Biely kryt

Black cap – Čierny kryt


 1. Nasaďte novú ihlu.

S ochranným krytom ihly:

 • ak sa nástavec ihly uvoľní, potlačte ho naspäť na miesto

 • priložte novú ihlu na špičku obalu náplne.

Cartridge holder tip – Špička obalu náplne

Bez ochranného krytu ihly:

 • nasaďte novú ihlu na špičku obalu náplne.

Cartridge holder tip – Špička obalu náplne

 1. Odstráňte obe krytky ihly. Odložte si vonkajší obal.

moRwA5qEcAOahHADmoRwA5qEcIMXmdTU1FSuKm9oqC8tOQen8llRT4aEzJs/PzIy0tfXl+/eeTzeYpIyLa1Crd6QlPTqpk2KlBRS2d7e/m1tbXLSxqzDhxYvWcJvDz0dbzGp4ETeaykKSUBAREQEUxkUFARHRepWjUaDJg0RbzEJCAwMHDduXFFhIbtSNmVKb09PV1cXX70SDF5k0siRI6Ojo63r21rx6RAHeJFJyLCCJiHcgCYh3IAmIdyAJiHcgCYh3IAmIdyAJiHcgCYh3IAmIdyAJiHcgCYh3IAmIdyAJvXT3d3Ndxc8HjSpH7IeFxkKaBLCDWgSwg1oEsINXmFSXV0dU+7s7ITj5MmTLdqYTKYxY8a4tVvCQuAmgR/bUlNJQC2b0p+oZdvWrS/Gx69Zu9ai5frExAMHD1obhjiJwE3KOZajvXLleH7eulWrKysqa2tqNJeqOjo6tFrt9OnTxWIxtCnIzyeN161Z8/m5czgyuYaQTYIB6cD+/aeL/vtakk7XQV52e2vPHqlUSiqvXL5MCtlHjy57+eWy0lJ88c01hGxSY2MjHIODg7ckJ2/bsSN5c3JTUxPUxMbGMm1CQ0PjFi787aJFFy9c2KVUfvTBB2iSawjZpLbW1oUvLCr5/HMoJyQm2GsG01nGvn1pO3fm5uXB3AchOUZLLiBkkzQaDQRDbyp3n/uyzHH0Ex0dLZFIzhad3bRl89fnz1vH48iACNmkCrU6IDDw7fS9MIWx641Go3Vykj3p6YsWxB3887ulX3yBJrmAkE261tbu7z9x6bJlFvUGg8HaJLBt5ZrVIF9pyTmbqiGOEaxJ1dXVo0aNStutZM9rfn5+WYcPwdHmRxISE2FYWv67FVevXrWZQYBz2LmIPT15tWBN+uTjT6TmW5FFhYU3bnTpdB0i8+oR5rE/ycT1+OOPh4WFhc+YITKnU4LKhoYGmWyKG0wCjdj2WJx6HMI0Ca72S0tKoLBscf8lPfixctUq8q24uDh2S4jKC/Lz4ZItWCadHh4OBagcMWIEXOvxeIuSGavALXvCkTb0yCdMk8pV5XBM++NuP3//qkuX5HK5vbtEpN5kMs2cHr5LqXx106a/vv8+jFvkFiW3e29Y/NUtLGEK7EpSZttjr8A7wjSJzGX37z+ACzF7UREbMvzExsZWVlbOmzfPaDCQu5rD/UciljBli4I9LPyjRCZhmkRI3pzc2dl56ODBgoICmMVgZILKcWIx86hEZI6Nent6SFmZlgZh09ORkS/Gx2u1Wvd00noocmYgpHCjIiGbJDKvHpkzZ84TEglE0GDVvXv3oPLWrVs/6vVQgECbsepXkU+nZ2SQskUGweHA3kBiHRWJbA08NAxCFgjcJAA08vf3F7HWJFncqCTELoizrhw+nJmVLAYeJ+XjC+GbRDQakMDAgOHuiQXsIEn0v2HGOnIioljUU3gjSvgm0YxNCawv8azrKbGHjfBNgms3g8HAdy+Ej/BN8jUzYDOyNpeh4EQeE4AjzkC1Sf8yPXh0zEj3/C723gGIC9BrEmj0xa6i+EOv8N0RxCnoNam+qPbmha6rX12Z+pvwof80su7WHjbvCyCDglKTert76zI1UKjOUv8yOsS1Oe5Ebq5Wq+3u7vbx8WHf4Nbr9X19fVBgblEWnjlz584dKJBmZWVlXP5jvANKTao/VU0K92/0/VN1eWb8085/VqVSgT1vp++VymSSgIDmpmadruPdw4enh4fbzCQhnxUV+cwzZHnJL0aM6DOZjOZrPXyXclDQaBIMSNoj9cxp/dHqabEznByWigoL//3wYUxMTEVFxfXr18ePf6yh4b8/yl5CEs2lKvgCn2prakgNiLV0+fKcYzn8ri3xLGg0Sf3uV+xTGJYgZnpm5a+d+ey1jo4zp0+/rlAw60OgcuWa1VBDHpuMHTuW/eoIxE/37t1ra20lq5RI5YaNG78+fx7mPr9i31dWrODuXyZkqDPpZrNed7bNohJipmkLZ47zGTfgx0+dPPmnzMwfWlpu3rxJNDqen+dgASSJtSMiIsJnzFjEevSWnpHxTmYm3tJ0HupM+ja3ymY9RE7RG+cO+PE5zz9f913d+PH9r2lv2rL5XEnJulWrYUxKSEx0cIEGI1POsWNQCJZJNyQl6bu6IEiCyQ4GJxf/Gd4HXSbZHJAIEDk9tfzZAYelNKWyrLQULr4gavb189ulVJJ1I+3t7RbzGgNoRNZVAj09PZ8VF78YH78tNfU1hcI97wUIA7pM+ua9iw6+W/2Jeu7WAdZ+QIC8eMmSuIULGxsbIfohGyaLzKEShD7kIp8NqEPuFJCpEIYx0Gje/Pn4yttgocik1m+ab15wtB9tS+7V8JciJoZIBvxR4FOEGSi/sX270QgjlIFE1hYtxWIxTHxQOJCVhZdpQ4Eik2qOVA7Y5srZugGHJWuYh7j4cG34oMik5TnrSAGipeIVJ9nfCnpJFvdWPB+dQpyFIpPcALOUm2AvBkdcwLtMOpKdTR7Diczv40IBFyFxhXeZBChSUsiNJeYeEsIJXmcSMkygSQg3oEkIN6BJCDegSQg3oEkIN6BJCDegSfxgM20NPcmQXABN4gebGdw8GjSJRtg5JK0TBIocphK0LrsHNIk6nMkqyRQsJkQL7dwJmkQd1hJYJye1lxOXx6yBNJo0MUSyvvYPbvt1bvuvL4x4yB40muRmhP0HdhtoksdgMzG3yCpZIF8Xg2iSJ8FIYy+W4jFUQpN4xl5WSRFLDgft7X3K/aBJCDegSQg3oEkIN6BJCDegSQg3oEkIN3iLSSaTSafTdXd3t7e3k/fdbt26Bad890s4eIVJZOO2sLAwHx+f3p4ekhMX6mUy2TuZmePHPxYYGGBvU8phxd4upTbLNnfGYf8ofh/7eIVJFWq1RCKpramZO2++0WjM/dtxqFyftAF8KjiRJ58Vpdfr3W+S49Ug9vYtFf18dyV69jCl2qTe7l5ncksOSMa+fT/q9RqNhuxqGj07Bo5kWMo6fAiOz1pl6HID9v72NteH8C7KgNBrEmhUuDZvxamEoW9dQpL88TJ/OWBQD8go3K7UAnpNqj9V7UJad0/B5i6lg23s4IGu+6HUJCa5+6DSunso9jaTtBn9UDs4UWoSk9x9UGndnYSG+NTeLqUiW+tDHDemxC0aTbLIpex8WnfPwuZyEXvrQ+ytLaHh/woCjSZZJ3d3Mq27t0GPRiIKTbKZ3N3JtO7eBj0aiSg06cJe23urQeSE6W9phi6TWr9pvttw2+a3YKC6uVbvTFp3hBfoMslxcneIn3BYohaKTHIwIBFwWKIZiky6VvFD0EsyKNy/02exgcmowNET5QFQ6NJeR5PohCKTmA1J+nebuPCz3SZAI5zXKIcikxCPxutMKioshOM7mZlvbN/Od18EhXeZBBqlKlKO5+cFBwerVKrY2Fi+eyQcvMukgvz8t9P3kuVKWq0WZeIQLzLJZDJpLlWtXLWKnEql0iuXL/PbJSHhRSbpdDqReeNbclquKg8MDOC1R4LCi0wiewR+9OGHIvPUVnAijyziRjhB+CbBpEb26S7IL5BOkfX19b2p3A31/k9MPPPpmRs3ukJCQyIjI8lGuYjLCNykE7m5xBsgWCaNmT07KCiooeF7RYri8KHDs2ZF/fTTT0ezj3xXW7tyzerNW7bgZqYuI3CTQCMQSCKR7ElPJ/F1+IwZEDCFhob6+EyIjul/XamlpeXUp6eVaWnVGg2a5DICNwnYkJREXm1zjJyPV96EhPBNEovFfHfBKxC+SYh7QJMQbqDRpEfHjiQLlRj8pk3kqS+Is9Bo0oRJPrysRmpsbHT/LxUMNJrEF3fu3OG7Cx6M95qECd24RfgmaTSaCrUavq61tW/bsePGjS65XF5VVeXj4/PgwYP8vDxoYzQaoRnfPfVshG9SwYk8pqzTdaQplWPGjIFyVFQUHNMzMuDY2dkJQxS4xVcnBYDwTQI2bdkcFhbm6+d3+fvLnxUX19XVMXpJZbKQsNDFS5bMnPkUyfiGuIaQTaqs7H8PM3H97yGUhuuySZMmnfx7Qczs2XIzIvNapdzjx8vLvoQvOI2Z85zJZCIjFjJYBGvS0SNHR40aOTMiYuq0aTDw3L17d8KECSmpqUaDQWQOjGpqalqam5uu/v/Kf+rUqRnp6VtTU3GFiQsI06SmpqYLX5+H6ewv2e/BGHOupAQmNTh9eenS2AULbt++DTVTp04Ti8Ugmaq0P6fFwhcWlatUO3buPJiVRYInZFAI06RyVfm6hITjOTmg0fKlS19XKD4+doyZtiZPngzj09zZz8GlXEJiAsxoYA/Md2vXres2GiGEwmHJBYRpEsTOIaEhT4aEGAyG6eHh7Ky3MK+BUkeys4Nl0gP79zc01B/IynplxYq21tYf9XrSBj6FJg0WYZrEJsa8nI3hHxcvgljMxX/x2WK1Wi2VSiEkh+s7vKvkMoI1afTo0aTAXp8E8RO7DUxzMLuVlZaKWI9KIGByVx8FhWBNkkicSmlCgqegoCCmBu9PuoZgTXKeZ+VyvIc0dNAkEb4FwAloEsINNkyiJOf8ECFP1sgxVZHC/pbFqcVHRD9/6Is4iaVJVKV4RjwInN0QbkCTEG5AkxBuQJMQbvgPsIV0cPPHajwAAAAASUVORK5CYII=" name="Picture 51" align="bottom" width="195" height="151" border="0">

Save – Odložte

Throw away - Odhoďte

 1. Ak používate ochranný kryt ihly, stlačte čierne tlačidlo na uvoľnenie nástavca ihly.

mor6fH2Lg48yeDOcXgnBTWDoZhtMDaoQpS9Jam5h2+rJqxdOnSaOkTkXNEU8fRujo6dizQQA4LGSCOkf+wsDAc6NIiMAQhmw51z4VcJq/YvYcOznW0+/WktIOcFDJajclJYe1QxbVr1+YtmO/rFTslH2ThokVYn1+9clVC0jr6Tzp+4IEHhgU1SGXokZ4QoDa238nPzUVP2SeXPvnR73+/PC6WjhdFRee/8sqKZ1YInXovGoPxOSmsHar49w8/xCAzBpo3sDJPhkb5zp2bN36d7rF0eczChQvpYP6CBbdu3crLzqFjZKAyntLW1jZ+wgQllUbZ00g34btt7z4R/biQuuyL/my+wPicFNYOhmG0wNqhio6ODhRHMBia8fZWVKA21NbXX/+g6/22lv9vZZBpLXxQ/zrowXpEidXqdC32IYnSmz52WQxZH3T81NNPmzbpwy85Kawdo4A9RS1NzYUyKUsXUDfoiy++SEpOVvN85LNHRkYeqK7eX1FJxz945JH/+q//wl47xlMQU1yzNsGN7Dr2lz5/7pyQeR8TJ05ELRXziIgfc1JYO0YBuZ5Tpk3VK2xGFxtxCmLs2LHq+/QgCIJ6QjlZWf/wD/8L++u4oodH9Pf3exRTpJ8d14h+eWVLNETEDAqCnBT3OugjWDsYhtECa8coXDh/XshcQ73e8J577nmv/QIdpCQlkQEya/Zs4UnMAsu0NGfu2b17U1o6HW/MzPjJCy8E6I5P46msqNBWt5Gej3IKQq6OpySuQ203Pxog5FBjLd8vxc1YO9xB1wbxhUN1R/R6Q7KB4f6Qgxq7LObdtneF5/FO1NdX/Jfmpia4uxw3dU9nZ6eGEgqOOObgHD9mr3ENEfFLHKSstDRLfq5fChSxdriD7skp0+z1MkbuT9PG5oyM6TNmZMie5rjP+/o+Uf4V0fLTp06pbDWq2CDFVit2tZSW7/S00XFI8Yvyctzk3kMXCLkha9auIRHBnmYj80FsNpuXOuglrB0Mw2iBtcMl5F+8Ztmyr9ruC3gfTcBa7/gJE47WHkEV/G1vbh/2HNQT67p4ieaTt2RtdJWVDWnyQae4TWnp165dw15bjoA40t/fT48DAwO6uxUwQJDDXllRoeSDqDQeNfNGSclPCwt99/6jwtrhEnIml8fF6rUCimGERC/stS942Z7ZhT4aAHqRn5fX0tSMHASnxQedgvN8r/1CSlJSb28vHe8oLWX5ULhy5YrQNeY9DMSwSMTJZ0H/nfmRj/rIhUR+EDm//i3awtrhBPIkheyRo9dWEbrY6AZKkx7d5H/961/p+MXMzfSI+QrgVqd7nrQDOQjqtQPQCD7d3Jwv6yfTI8uHwm+7u4XsGezrD3rooYfqjh0Tcr8MTRLYD/0zq1WvIAgZsOgr5vfGMawdDMNogbVjOENDQ+RJCrlbRJe5giYKJZF0GIfqjoxMVyVLgRxmxEQ0QC9HnRHyemB6CI59yCUzIfclG/aJKMgC3zN2Wczr1q3xq1cLr6/F8WPHN6SlCT+tyzrC2jGc1paWgYEBOtBrtwhdY9KIw4cOCbkvhh5RJ+LHGze68lfRsFozGJ3k71iKitCj1I8reWagp6fnZu8NoV/+C3aRjKoC9AR4nU8uffJViwW9dbzxX9T0FTMM1o5vABsBmWA6ztVKbXQ1nGhspIG+MTPD+89dn5qKvI9AKULhIy5dvIi1D72gCaa1tVW9TUc//ls1NV/XQ/XCBinfuVNlXzEDYO1gGEYLrB3foKy0lCYowzKLycT44x8/E9KmpcePfv97ekRwRBfPnOuYAnIWEhITdXzDrq4uuJ9C9Vo4PQclFxYvWVJSXAz/RX1jUOQcCzNtm2bt+BplXRYb1YxhV3k5/PAd27+RJ0ZOky4uxs2bN7FfK5Qdlv7+/q6Ll+gu1fE9rcXFYWGTcdViYmI8SuIgsSC5gf/yRPTjanJA9Oorpi+sHXaUtRW6kEaWt/1VQwPi/8hcQt8msjj0utV13L4RuJx85yQJqC6XtaenZ8KECULGv9enrkcOztG6OsebnwyEUe1WxQaZv2DBqxZLa6s9jaiwqMjVSZLQIKvNVHMAawfDMFpg7bCDZgVC1oYy8nNp+lJZdlADNAFOnzHDDLWt/AX2EJFnQeakLm9INgK5P+LufmX0GHXMxDnR2JiXnYM1MjU96LH+smf3biHruRRaLCPDGSjS4fcs0pGwdtj9YbreSD83yeqXLpDDYkBDYzNTJtdQyWHRa1PJhvR05P7QgKk9XPup3F/nyLQHH5wybSpqvsycOVPN56IUCx08vnBhUUEBcucdizmhSIffM8FGwtph3/tIE4WpPEkvQV11YxoamxabzQaLQMf+NWQUREZGCtkzGAIhZN025QkRERGHamvR22VXeTmZsepnI7IQybjYIvfRPRUbu7+q6quvvqLjj69fL5J/NBusHQzDaCGktQPzc0d7u0mSfHWB3GPs8Tehh2wkb5SUwCLw3vjaV7kPB49FPYaUmW9/+38r/7ouKcnxyZMmTULfnB3bt/f19Xn06eSY7JX9cU80NsYui5k15wd0XFBYaE5XOnS1Y2hoCPdY8bZt5rw2GiDhIKN3zdoEYYK9Un6E7r2BgQHsGfMerMUiE8cR7F0YubD67W+P9fITV65aNWv27PKd9hCv7bLNnAHv0NWOPbt3I05uzgvjKcg7LCooiI2LC+WeT9iltqu8XMf4Iiy47u7us2fO4C9hYZNXPLPCaToGnQBqlxNIBtEGGSzYL/NUbGzE3AgTjtLQ1Q6GYbwhRLXDZrM1NzUFTUSAHHLY1U4TBEIK1MuYOHGijsX+YL8slTj+Hfkjt2/fdgxq0AnAu0lIWuel4QNXOnzWrD/JhWGzEXLaAZs2JyuLbrPgiAiQt0LCcai2VjjzvUOKnp4e7DHRcV3WDejPQp+4PC72vvvuE3I9teviJfTlyJWVH72npak5OSVFl7fSl5DTDuTwRUVHB8H8jHmvqKCAhCPEVQMcrKnRa21FDTMemiFkr2JlT62QqWjYd+f9zIQYFr2hCYMdIgS1g2EYXQgt7Whra8O+1eCIdCCevyEtjY0OIWfpjvZ2I68sTFd6JF9J+aOOJg/69Zh2Y0EIaQeNrU1p6ViTD4JIB41X6GAwJbZpAzEs8t38te/DFy4StjL66M11ISS0A/mjEA5zuo4aIN9eWz/34AN1dMJnzQqaXrykhubfyhgS2sEwjO4Ev3YouQ/BZHSQQevfHuji7iqA33/S/v7+1yxbhFHrssbQ2tLyxOIlpvVWQJBrB4Qj+HIfzGDQ/mlgIC87B71msnNy/DXQKysqsPfM5HeaStBzm37YS90f+PtcRiFotaP28GEhdzEFWe6D0sfYJLcKUhvoMSFp3frUVGHsPdzW1hZM26CVPuel5TvNH84PWu1gGManBKd2oMQjHQSZ0TE0NIQe6PDCTMXR2iOo07UxM2NDWpqvp02sy9IsHQQlFPBd9uze3dzUtHPXLiHrj/n7pEYnOLWDhCNL9hYIJuEQcjEStTnM/L32V1TS/xCDWLN2jY9ERNlb4Pdgrffk39358quGBvO7KgpBqB09PT3dH3ygpkp1YAFjyiPfnn4K9JrzBV1dXW7+FXvS6FGv/u+OYBu0CIr8YASwhOr+cuYhCLWDYRgDCELtOFhT4/f1S19w/NhxcsQ8mprI6EB3Wz/ymmULYk908h7VDXfF0NBQTlYWfNIAsvCdQrakshwbWEaHCDLtQE/ZcePGmWT9Ui+w1eq9s2fqjh3z97loAbVw6CaZMm0q8ui9KYCwZ/fuoEk/LystDYjlWKcElXagp+zeykpd3o3mhO7ubvTaQS3s96WHj8713/3uA/T4w3nzDAhbkiVFj0HQWZZEZFNaupA1KejreBrmRL3y4Cj4hvmgo73dnL1X1BBU2sEwjGEEj3a0tbUlJCYKr33g/v7+IzJ7Ao2/sEsCxoWjiYHc4ZPvnOzr+6TIl/tZldoQQbAYqdB18VJK4rrXrVvpWE1H3qGhofy8vMHbt4XMbQlQI9+RV+WYCejklCDRDhpbbzc0oCa9N3R2dtKYxjE552vWJrgqkw8d2ZSxyWazPS9zsXeUlfnCf6FBFnyhXySwqwlLIYaVk5UVGxeH6xu4N5sCDbPxclwF9HwQJNrR2tKSnJLizajCrlASDnLFN6TbffLo6GhXbzg4OLg5w14X86eFhREREahPmZ+bu7eyUt8pkc7K/Psp1UO/Lf1iQl3eJM0HDfX12CO7r7oqCOrLAvpeRQUF+6uq/H0i3hIk2sEwjMEEvHagVnhXV5c3xSwUV4X8FDW2Az0BtkZKUhL5NeS5CGmDlJWW6lVTA3scflFerteykR8hc0PIdSKPTPQ9u3f39va+135BmDsH31PIRib/KwhsyYDXDuQdYfe3R9DNefnyZTo4ferU0dojqEMxbdq07u7ue++9l46nTJlCPssWGdPCTnPcA+RErFm7BqP5UG0tyQfWa1euWtXZ0alXRRwaYfSYkJgY0HFB0uKs7GxPczEQHm5uajrd3BwE0Q0FzHO7ysuDYI1ZBLp20CBDR3KVKq7oxYXz52loYl/Zj9asKbJYXI1RxOd+vHEj6QL2aHRdvEQHqJlMGkHy8UT040LmepCmQGu81A46z6N1dXTwlszs0MzCRYt8V03r3bZ38YOMBJJBB9oSSYNgDcIp6AXlr4LMuhPY2sEwjL8IbO2gCUpNOADrfGQ4HD92FLYGzYcqN9pi6ouQoL88gv+Ij9SfaBwzZgx8mcqKCmtx8Zw5jwhpOHgzZx6sOYhcFS8n3vESb97BDa526GLjrOYzP9HYiN4CAb1+ORJyWFA3N2iqnAWwdiAZzNW9Ad/y/Llz5F5GRUfTccTcuRvS0rzZD45XJSUnL16yJD83V8i8g2fj48mLEdKXyc3LeyzKPuL7+vo0B8PozANx60r+K6+Qyya8y81DcaPgCAcMo6y0NMh6YgSkdkAXDlRVOQ0H9Pf3n3znJFxxGtBv7tjR+PbbdPzX//kfNSmMapg0aRI+es/u3d/61reUv1+9enXu3LlCRjo1awcNsgDaupKQZLe/SDR1MXDI4NI9HIAMYLwnItCzZs+mx7CwMMNu456eHr/XtdedgNQOhmH8TkBqB9ZlyWFxnDc6OztPnzolZOFMMjeO/uqXdEwWBzmZyOHTd0UdH/3Syy8jmAL+NDCAv2Nm8xSsTdIEFRCuPn3H5l+36vWrKnUGvFxaAmSZkruKtarpM2aQWYTrsnLVKvqnTz75REgbp6/vk6eeflr4PrYSlDVlAk876F5VdqnRcWeHPZ8CUSisC2Zu3vzOiXcSnvuRkBa1r3MEIiIisKcL2dNA2x0VWHvt9dXi8p07hfzuXl4slPBzrHg0LCimxI/pwg0NDZGCCLlm/5MXXvDFOEG+jwiW9jGOBJh2oGYUjmOXxdAjcrqKt22jqQO5mPl5eS1Nzfuq7baGMZsgFi9ZopyJcp6eDkRyyzva2+kgyLxiNbS1td13333C6/l/X+U+JeWEbM8Vz6wQrnNS6UOjo6ORE0zHNGx8sdcOveyRhRxkBJh2MAxjEgJMO4qtVhSwEyP2caPEA47fa79g5A6IK1eu0OPyf/mXv//tb1gDIo/a0xYb73d1xcbF+eT8zA1duBKr1ft9pTA60Nthfer6Uc2Hgc8+eyo2Fv1QYJ+ib4OOFfbJnHlisd0mDab9OAqBoR02m+2Xx+35vIiDPrn0STHCgYSrImQcxOBLNXXqVCHjsjTs4G8vXLTI0zdpbW1NTknR/+RMT0N9fVR0tOZwQE9PD9bgEQXD3iJScGUMkDP4/t12EPeOHRsZGYl4R1Jy8venT1+90r7Xpv5EI8nH2TNnhBxsurRWIk08UFUVBFsZXWFe7aCfvl36/3QBxk+Y8Gx8vHCbRxAVFQXtiF0WY3C5B9QHam5qIu1AbN/T3V801unkva9dFFgg8+I1yxZP+zY7jo3pM2Yg3uS4c+err76inxRDhYSDQM86gJyUjMxM+3YkuS8pJyvrVw0NudJu3WKx7K2o8P7btba0BPpWRveYVzsYhjEzptMOxAuOHzuu7D35mdWqxqAlE/QHc+YIOYdsSkvH3OJmg6yOYG652Xvj008/xV4MT7l69eryuNigyVZWSaWc3jdmZqiZnGlgnD59mg6u/sd/DHw28JMXXxByn/GoPxrZgPQ/1JQla4VMFdggHe3th2prsbJDTpNSe2XOnEfIIPLG7cUYJgtUl1wV02Ii7UBQA+uUG9LSNPTmhJtKL6RxoIyPnbt2GdMZmNTqyy+/vHPnjobXXjh/nnwu3U/JzHR2duIaua8SgPyI06dOnf0/ZxLWfe1raLixITHkyUZHRzfU1wvpK5UUF8MXxpnQO9PjimdWXLlyxRvtwF5773NVTI6ftcMx/29gYCArO9v7muOkODSBwAcusVpXr1ylvh6391z56CMNr2puagqCApbqQc1O7D8eaVQiTwc2Auy4hYsWhYeHf3/6dOH1mgUNLYyE+QsWbExPnyNtVYCQKhkpCJpqg2yW987aX47MkSDGRHYHwzABhB+0g2wNcu/JShdyXU2XPoMjwbtFRkaS/4Js8Y6Ojq1Wq+/i3vPmzRPScxbyO6r8IGU7TPDlLLuBvIabvTfIM1X+ghgBBgZWW8kHzHvppfe73qfjd06cKCwq0nfpnX7w083NyOmgQUjn03XX7hg7dqzmt62sqEAt+KDHIO1Asb/Dhw6Ju7U/N2baexQcqjsyd+5c37mFw/yX5+LjD8m+Tb5LABk3bhw93r59W6V2YFc4osKhADQCao49jVeuXPn4+nXUQBFyYGAfI6lGwnM/gr+5o7TUF4OE3lPJBINgAc3Nbjs7O+/cuWNMfM3v+Fw7MFbQzeTpFfb9Bdk5OQbPsYoNssViQc0eNfF5bcycOZMeb926peY70o+DIetpgkPgUuaQw4IUYXqkaR8aERsXR9NMiuz+K2TKljH34U9eeKH7Ax0uwelTp0InwY/jHQzDaMEn2gFbo7u7++yZM2SOClmP78MrH/l3ycreVKW0FHteiq1WH21Xnfbgg/T45z//Wc2TaRIuLd8pvO6hGyjYbDbH/E6lb4vit/b395PRET5rFh37NDg1jL6+vqTk5N/85jfKeXpq73yd01F7JHD72nuKztqBgghKvT+ED4XUDrpdfdrzWQ300YVFRUL2ZGpra/NF3nrvH/4g1NX+oQFKwho6Q43urjdKSnC8PC72xxs3Ot6fyE937JVlJBMmTGhubqZTwnnSRfRUO2imFDK+G9w5HY7oph3Ktd+QlkYmhrirEQg75eblnT93DnP+s/Hxfuwtiihp8bZtKYnr9O05drSuru7YsUsXL9LxmDFjRn0+3UhBnz4kvrlXjaYTlM8aGQxCjunN3hsffvg7jCUjNzSSgaPsJ2ptadFQ9u23UjsQlQ8RON7BMIwW9NEOmigwbxyqrXU6XZCukwESs3y5kGv7iWvXorKevwpz0uduzMwokSEP7zdN7qvcJ2SvSSGzSMRoOazYpz99xoyAqEuqDeSSY1UeSw/ui/rBdwsLm0wOL3JzCy0WI+1Tcjf6+vqE1n0oWC+DJRsi6KAd9totxcXwFd3bmY79TaA1vygv97TFsV7QUH5edrGtPXzYm3R1CIeQ9Wbop5g2bZr755M7vUvWoUOmSTDh2BMHdYzUr8djbGzK2BQxN6KooMB+nJZO+k6XSRgSIxs3btytW7eE1HRPP85msyHuG5Q1flyhXTvoPlH2FAnZBVrc3Y02KvQTY5kDzjBqOv60sNDIpBoaH/C9Y5fFzF+wwNOUE9wnWyyWqKgoRXra2tr+OTLS/QsPVFcjnzKYxhndPK0tLZh78195RcM+RgWaSNDbqay0lN6wuamJjvdXVfk6J2jmzJl/GhjAsfq0YNDZ0QmrM6TgeAfDMFrQqB00z+RkZcEuvdT9wdWrV2FnPr5woUcOCE0mL738MvZNHqw5SPpt5PocprLXrVtftVjg4qo0VsmZh600zOFy1apOgewsmkiDoyPpyD3QyI71PikD74DNBCV3bcPS8p2aU8XVcO/YsV9+8YWQMRf1WwrAe2fPhMgeFkc80w6ln8XxY0cd62LYa7dJ7z0lKYkExVMfVfF1EUQ0mPjVq0+dPFksx6j7hLGve1lWV/f29qJqvqPfQbpAhqv7b00iVWhIOSLdUfL9fkv/l+nbXRcvTZk2Ff6XN82r3bB06dJI6QOS/5KXnXPt2jUxWsxVM1OnTkV37u9+94EbN26od5FoHqWfAnsRQgoPtKO/vz8/N3e8rM050qHFXUQzan5e3lOx9k4lNBHFLF/u0WX26cTiCjpDEoInoh8Xcs5xavigQCbmwDVrE5xuzTpYU7NeBl+dosiiH3NbNFN7+LDSuWp5XCz2JRkTnxppg3z++ec+bWEz7cEHkeCnEjKW8195JRDnAy/heAfDMFpQpR1tbW1CrpmN6nOS+u6tqFD6+s1bMN+/eRwqIaMJ9bKLCgrId0XMHNX6YScj2o9eHiMn21H7BirrsoFVHEzxU8joUPa5+mvrDdlr4eHhQvrFXi6ru0dNTjBAD13y37EwFGqMoh1kq+/ZvRv+rfrGxdAXcljotSmJ9hqTZOjqXrtFX6BuNAiwhU/IABj5segU6cb/op8IcVM3zYoPVFcjrhwoBX7QGFzZx0iPEx+wK6l/9+xh/JD+xi6LQV1r/1bKQP9gGhshspVxGC61A5q6MT2dBr3TNYhRa0mjsAryHchmufLRR5BnM//QdG5LJepf0lBfj5qarnSBfsn9FZUBUaFDyQ8OC5ustMIh64PMrgPSYvptd7ePQpXqod+Z7F+0JfYmkWQYt27d+s7EieqfT/IKbQ3B/sGA4x0Mw2jBiXYgYRT14Nw0KDj5zsmIufZ/ch/LwBx+qO4IOS+oGeVKp320Kd6nkE0xaluzVy0WmifNbG0BmkjpGiHu43hN6cyTkpMRX7DZbM+npiYkJgrpk/rLACGnGLVFlaYqXgLHE/0fyWlFERb3zy8qKAis6JXuONEOGhyRjz6K/CU3g2PFMytQG46eOeoYQvM+xD4WL1niVCPCw8M3Z2Zm5+SIQIgLIJ+NdOF161ZXuqCsy2IToGmBf0pXh76L+5mAJhJyYFEfeFd5OcJAwh81WdD/8bn4eC+nHFzH/Ly8F++GLeCXuX+Vlz10gwMn2qGyD9ukSZMmSv+Qfkc1QW9sXRWy5nB0dPTI0UZvWFhUBD0q3rbN5EszuH+ETIty+gRlbYW+i2kX/1GD+vSpU/hPNeUnlPrAq5599mBNDb6jhlweL8F9Tr8tzf9Yf9EQie/v78de6uSUFBpv0JHe3l43X0Sp1RwQASyfwvEOhmG04EQ71FtiyN0g4VeZkgxTkHTdlaliz7O4m9vul9pzKiE7GXtG6080uvriB6qr0avFnAYU+sK8UVIyfcYM9IUQst2B+tmbxom1uFjJASGzH3UYjFw3pd82Ni5OWx0WuogHqqoc65iRCSZkXTs3r0LMLiACWL7GK7tDuStaW1rUpJPjNkPBYfQHHHlfYeySgpB8IDvLL4nqbiBDd1NaOnKlXN0ndGfa94+77bTqR/ZV7vvww9+Jb/qn/xwZSd9rX7U9/qc+goBbCH1eUVPS4EQempCwB0JlwhiJHe7/O3fu7K2sdJQA5OkgYuoUuqzolxw6VWbdoIPPUmixkH6rv8Pt+0fu1isXLqZlGCDopeLHeP4wvo6r5eYuj4t1NUzxHJrP8195xWyxNCUuOGfOIyNnabr/yYxC3sTZM2eKPNyzh5Ri5VMMgz4X+b6rV66iCcm9lUe2RonViv17w65gZ2dn5KOPCtf5R/S96LIWb9sm/Fqv2zxwvINhGC3ooB00X73d0IA9HSp9e5geQtbssF22rU9dL0ZoOZke2OeO5gxmUHrFVtrh0NxsGOgROTAwgC9lKlA/gYwOV4EkcsEQbyopLiZHwNX+HfcYf6VwhmTopSSuQ7+bH86bp/hN5GPevHkT/ghdF1cpS/QEN7sKhLyywV1i1lP0sTvoXkL9iz8NDKh0MZSaHeSm4p4cubEdlz8jM9MMvV32Ve5DDV66u1ydBg3TvGx7fgqNYDOInQJqCLx31r5Px311Ivzm2NAI/4UsfB+V59AXGkszHpqB3HlcBUdIWYSsKev0i5AvQ7rgZisj3jOkShmPij7aQdcD6X0kBM+npo6si+MGcjsRNyUFcVoXg96H5APxMFd12H0Nja0d27cj9unmBCorKlDz1jzxXfQ6yc/NVZpFk4ioCYUqde1JuD29pv5C2YtE3/rWrVsow/GdiRMffvhhN1EMIXOO3CSJIrZK6mPyr28wHO9gGEYLOmsHjAjkhqq3ERQf0lWbWHqfNWsThMz7MKBktiOI42xKSz9Ud8T959Izj9YeqT/hh7KJrqBTQh3Z2Li4vZWV58+dE/K70BSqJncGNiBdEfLX3F/Tnp4epWyaGVaXJknURGqQH0y/j6vTVtZlg6PKrI7ob3eQEGAdq6S42KkP4uaFtss28nqEs95ICD3+5S//HbssZuR+LR9Bpi/uPfpENx8Hu5eemZC0zr8VJRzB3jbEDuFD4fGH8+bRpdmcmSmcxZicoggNKYhT+aAbj4RjY3q6CIT9BAqkC6jq5Kp4D9Zls2QOpPkjPgbjE59FGToIYQjVvzuNUYzpH8yZM+wmxDu89PLL2EYhZH0nn96o6Mn+T/ffT8f/+fHHSq/2kWDuutl7wyT1o5S6bU4lz76AVVqKc3YVYxoJ5KOv7xNMCWLENSX5wBpNfm7ulClTzB8aGBwczMnKgi64ioZg1cw80StTwfEOhmG04EPtwIyH9Vf1ew22yrXezRkZb9XUOJ0PsY1C3F1B8AV4ZzI6yPx++OGHhez/1tHRUVhUJEasNSD9XMg+L2bY47Cvct/xY0eF7I3qavJX9sLSkz2yDXPz8p6Lj3c1G+Pj6MIVW61PPf20MOteHkDXNHzWLFc2BcYA2W6m3Vjgd3xrd9DQ+fLLL4Ucoyo3tuH221FWdrDmoPuX+MgqJhd3ZB0A5DugD8O+6ipljZOeTHbvlGlThevN+EYC4YDvoOb3oV8Y8iHUxT7o6mCrkfhm/pUj9CZFFgvW1M0Z+0BMraWp2U2+BmovJiStM0Po15z43GfBbXb2zBmParTQoFzxzArEII2MUaGgA2K9wwY9TVB0twjpz9PXwZpC49tv3+y9gf1jfoyl0Q+l5LyqKcXkCMmHRdpT9A5qzENlrzP9DiTxruQD6RIb09M9PR9f09nZiV4zh+qOuJJXLJkJ2fPQ0JMLKDjewTCMFgzSDpqlY5fFwHVUaQQaHKh3jHG4MrMVf37P7t30dfDHeQvm+7fMqqPR4dGiuALy/elNVLqW+B3I6CAbzVXNDlzlDWlpKsvKGQMW3ZGf7uoqoxYpaiyYIYBlWgzSDhpJdMHIwhdyndWYD1WPzWZ7o6REuK3trIBA4/e+9z0ha8+530DlU7DPYovF4mZ7mxoc66q4yq8ZCdZ6IVsxMTFOg470PmT/Y83YvyudSv2EqOho978ViZ0wR/TK5Bjns9AF893KiDfQ3XKgulp9fBGgt1D9iUZ/xdKQfiJkf1xdCqxhc/PzMo4zaiEMx5cImeHiymah90Fu7s/ffNOPvV2gceMnTHBTtgc1n2k+2FddZaoYjTnheAfDMFowVDtMlWtIBv+Wu1OQp+3F6LX/un+/cFvIw6fA6CiU569jtMVuR8j9supzQ5V8X7I76H/CIYFdASbMhfPnafJH/o7BcQSlfgJdaDcGRflOe/7+8rjYgOsT5BdC1O5A7Tnsr3NV08ENZaWl6CNjvGWrJqbrDUoc9OQ7Jz1yhZT9BCcaG52GNkhf6J+ek5WEjaylQD6pkvPiRrPo3Fqa7LvdOBlMJaGlHUq/1aO1RxxTvDyCdCc8PNwvYQ5lX6yamK430I2tIYYCK+yp2NhZs2c7/X2UHBm6CutTU339GyLOsuPNn29IT3dv6aCZDvoHcTKYSkJLOxiG0YuQ0A6szx2sObhj+3byZoXbvR5ugL/wdkODX8IcMDo8XQ8yEnhw+6uqkE4qnPl0OPMiiwULzL5DsdFet24tLytrv3BeuO55SE7ozd4bqJ/OqCTItYNUo7WlBX0PxTe3omgAPYSyc3IMDnPA9v5Febm/Si56BN2cWdnZ2OPvKpeHfkCffpFhOvvoo4/i2sUuiyEpccxeIQ9USB+W2zV5StBqB/KRlG6pwus+L/SGUVFRwnB/WOnD5GpjsQlZuWoV1lzIUjNY7KCzEA7lo+kAW3XoIuZl53R0dIi7O7ZL5OO8BfNN3m/chAStdjAM41OCUDto5iHzfmBgQMicyzVr13hvi9L8ebSuzn13Al8Ao8Oj2msmwS+9hJUYhyvnjgyiWbNnozbic/Hx4bNm3ey9IWStgMD6ec1A8GgHyu3SQUd7OzkpMEG9HxBf1+AvLv6Z1WrY8KIPRb+bsLDJnrZoDlmQszNqLJlcTpSG3GKxtDQ1JyStE+auUWRaAl47EK4vKy29c+dOckqKkDF8HW9y7IyKiooyLMyBhFfEVsyzA9W0kM6i3x0ZaCprhXxdX6q0dM6cOSueecbnpxikBLx2MAzjFwJbOz799NP2C/aycRmZmb6I55MfdOrkSTFaH0a9wNrQ0bq6F7Oz2YpWA+q8TZs2TXheu6S1pSVi7lzzr3mblsDTDjLp0VOjo6NjzpxHnPbB1gUyhl+1WFCew4BIR2dn571jx9LB3spKTjQYFeRllFitG9LSPPXskOPX2trKsSRv+H+Klj2s/Jn2rwAAAABJRU5ErkJggg==" name="Picture 52" align="bottom" width="192" height="116" border="0">


 1. Na natiahnutie dávky točte sivým číselníkom, pokiaľ neprestane klikať.

White pointer – Biely jazýček

Black rod – Čierny valec

Grey dial – Sivý číselník

 1. Skontrolujte na čiernom valci, či natiahnutá dávka je tá istá, akú ste nastavili v okienku pamäte.

 • Ak vami natiahnutá dávka je menšia, pero neobsahuje plnú dávku Genotropinu.

 • Riaďte sa pokynmi svojho lekára alebo zdravotnej sestry čo robiť, ak pero neobsahuje plnú dávku.

TIkYS41+MTZ4pHrWmVjsrJ0O7P//73JCG2flA56dLSSkpKUBvt2L591erV9hz5RaNWRr0SER4eXlNTI7Z8xe/rEHDnzh1Tz/tMe78nHnP34jxjHnttQ9aWGTPjzL5KNhDQxg827tq545Pt2/hxM8XFxW3btIn+42vkI107169Hj5BBAznZpp3EIcG49u/pHxQUBEnBEvooM3Nr5tZhgwYLTmQP8JcFRhrGb0pq6p7du1HsyMjIP8VOpRoSrCGs1Vz6vIaiyI6jkICMhjiFfFVc3GIE9Kt6srNpiYuKitbpW5xg0W2On5U4e/Zs0qUxLzkZ/oXkSAL8WL4rC0v8jaQkiCZhZkLvPr2nTp4CKwFpi/0mE5BsvIKDgwvyC0in3/GCfDwwVED8da4NqQd1uZoidWvXFeaa2btbVUDZWVl89cBvX52ePnz4S3/fupWoRADUU15eHjV2HOneiI2NVTIUVXzyFEQDGaH9goxQA+EjPLtxr76q/U8yEYEISKXCv3+CETSSQfLVvpSNGZtN1dDdpns07dbW9euir2NiY006AsV6AoJdsiUjg6oHH+fOmYOa49atW7m5RwMDA8kUCD5Q1T927UIidvIUPJqeTz6p/HSQEW2/iIbQGtqPk8+nsLAQtuCCNxd27NgRnjmcqdVr1xw6dAhPi4VCez18Pbmb2hzKSgJqbGyEXDZt3kzUg2YLd5R8RSoV2AHivegDBxuzs4dHWX4B+dhvwIBn/Z9Vct4D+/e7u7tDQ2jFUID9Bw/ayi+TeWMLrkCnTp1emzjx+rXr85OTSZSjocyacL3yGve4NoeykoBgz8LKIf03fPUogVhCdbW17zwKEp00edLYceOUH+HevXvTpk87lnsUxTDJGEIDqjyzqaDKwf+laTpYP3AR+F7CuytWWu68oOKX77Q6lDUEBFsHN48M4FVXV6e89ZbCHdHooDJ/4YUXvjzyJdRDTct5c5LwZ1IZDh4+BMsawp0YPVH5uAd/nqFKBBUJ1DNt+vRt2dmjIyLc3Nz4P0f526VkQJ2dNHfuqLCXzdtdOdYQ0K6du3DzSHp5WhrfY5LktejoydHRSGzc/KGHh8efZ81SYjvLsyQ1FY49HP6848dVWtOSrS3F0JwNASEDB1LPq1///nS7el8dT91bKSkjwkZwehmpv3TyWENAqH7QgnD6/kNDsU583lm5AjbTgvnz/f39S0tLw/VwD6cj1phdt8Om3rljB6e/vuYdgbSkKJj8vEooftGiRUP1kTcEQ1aw4HVmfN3I++0y4Nd9nPVJV72hCSn36tWrxQsI3lbQiy8S03W5Tmco28WKi//32Wf0Wjvrp84ggfaLzDoFrq5uakryzTff/O+ePWrG7ffs3i0I0RKDNhf2GWopatOIlfEwUVGBnKQX8Zt/l3HNXx4l77cL8PX1pWnU2VDPnTt31q9fL44EMsSxA/9UmFOMxQVUVFg0eMgQTm87yzRe23ZsJwmJnhJ/f/F2+q2WZZWl8tKlf3192tC3cAzHRI4JDQ3tarhLl1+vZG3f5uXlhURo6PCqqioYK2huyDOjpgkj18ok9ajE4gJC+xU5NhKJ/Lw8Q3lkamz6LGrYkW8eRtuCMj2GbCDBb8zKylqm00FGffr2xf2G/qCeTRs3xickqPylcDisph7OCgKC8UH6fjZt+EAyg5L2XvxySbpdZi+YzItSU8PCwkwutOmQOT2CjbDW+QY7v7Rkggd8+HVr15Edia8AI4+GeZgno9zco6buMiziJTNORDBZQEYDxfkZkJ4UM4UzHDZFrxRMATyRwh423sQGGA0PZxYrfjpx3nnJyfYTqYhiw8L977gZcNp3bN9BRMO3qGi9JbapTaKooFB9aZWjVECwhfH/6aefPvfttw0NDWRMAGYNXSnnu4sXz549i2t0KCfn1fHjBSK7ceOGoSPjyVvw5sKJer9dABRzoqjo2rVr5CMMBSVGDyqe99autYdRi88+/TQ5aS4pM/GPnF1cLl++DINP0DdhNGZDhsrK3yzLbdnZCkOCtEKpgHA/Nn6w0SXMBXUyXNlZiYlwrZFOTUkhqwikp6f7+fmFjxwp+AHBwcH4L1geikCu2vjxUb5+vo0NDfxFgCj79+8XBHLIP50zXn89cuzYDk4dZMKJBJDlhbRaVUgSFBgPCezrsOEv4focL8jnDwyrjNn4iTcWa9RJBJ5tPW88MPg8m4pSAdXV1XGPYklRx4yPiqK2BQlqhnoW/OUvpp6eXizShIkzzJw5kwRH81c1GBkxOmnuXHFmiODWrVtkIMnVrZnP7+Tk5O3tzRlefgo/EA8DzqXhnClqA0EWDzspKirI0/XVV1/RmDhDWM5p6NT2cRsIqLa2lr8kFL/vYc/u3VETJvykIqbEELjiaC6LCgtHhIXNnj0758BBYh/U1dZKLn9GOgm3bN4sXu9MCWj7YDapLbQKbLI+08+80A4zUCogfkMrBjWQ5PgA7QM0DzqUcyz3GOwGGmkFfRiSyPyFCz/KzDQ05C6/Pp+Pj4+2Y/XUBoLuV69d46GfMw9IDxBF0CVNN2pYEgFdH/utLqi9f7MtZ+Ggelz33KNHQ4cP5/T+VHl5+ZChQ9Fy/W39end3d1Q/aTpdQtzraFn+Jz6evyOJdecMDyCYWlEbfUZXrVx5LPfoUp1OsiXqrEf56bQCxYbVPHbcOFhCVVVVffr2RbWNVhuSJYMzVu7i8mir2UVQJCBcdGoc4DdPiYkht4EaPbCjUflDUpDLN2fP8veF+JCZvwQixVC01KaMjIqKC/xhrxlxcXfu3CEOqtFrjcpp9Mvhf9Utg7JtPrmHe/QzYTJvG5iNy4irBCMS1i5+JrwH0vHDz2zDopqB0iaMPtAPl54UGaG0mweOfVlZGT8+cktGBnSGXWBhGB2HJwQGPufq+rDtwyUmo8oP0xs3muSgvp26+PN9+wxVRdaH1LV8Lyk+Lo4kxKM3yg+LWt/Ukvzc9ItTm2ZbXJ4w39LQpicaNwnSyc/L69q1a0pqM0+yvr6ezMQeHREh2RlNrixql8WPdqRD2bjEJPjwYsXFUydOiK9si1gVdNQrEag+4Qby22uYROEjR2JjaWnpvDlJ/GkYnCn1kGTfhzz3uJ8FW2CHmHoQimZDGSF6xNuDg4PPnDmDr3C9xALij1HILPvFqYhwsC3HC/LJ8Coej2U6HZ3HA3sIVlGvXr3iExLeSJpDAsqs8xs923Zu4pr4WwRrrpuExcfC/hAcvDwtDQLq3bt3cP9+Yu+JaogzNuQu/taka5224h3cNitbRaQ25TtZJP3lkS/JcFhkZOTt27et43xZAosLiBhMZIDszUWLJoyT8PZx1eJnJS5YsIB/HQXNE664ypK079BhfnIyfwa+UQRL08Mmw/+ffvq1x+t8efl/HsW88pf5lYEGF8C2I7URURj8khYnHYI1IhJjp07dmpkJTw2V0KSYKYK7As/W37/noMEPl7inuqHqgfWAfeG84IqrCdBE5RcaGnrk8GE1bjw1e0lUa2Bg4O8CAvx69PD08OB3o7/77rvyARX4mcQ/wH8S661GPWQ1HJN4qp2X8UzKsIaA0H7t//zzI0eOhIWFwcQubL4mEtQDb7autpbYCvRSwnzetmN7eXk5HN0uXbqYNA1DDNyxA/v3Q8pqDkKRnGcNfQ8cOBB1yfjx4yUFREbjiQOPBwZ+pSazL8QvnTFKhzYdaLr+wX/UnN1K03rmJSf/MSoKjyxatE+ys+mqbNyjx1o8FgbbeVt2Nu7HF0cO+/v7E6OBfGWG84U2VNC/oDnEpnnmmWf69O0rmcHL2xuu6Of7Pid9EzCf8cdZ3e5paGo2+fXWfVUzT6wkIDQc0M38efPIchkCDUmC55VMVyAjAIGBz6FOEgdtKWRJaipObd6+JpGXnz9A5I1SiQT3DeIsqZjVa9cYnfDU0NQg2GL2RAPOmlOboRvcwg82bEArRjQE70xmkgZqe1Q88HX/fa6MzA6bNHkSEZDCG9Ddz3fT5s0+Pj6wnd9ISrLOOi+ScdOk05l+XJK62OwnQYC7uzudvAZrkjT08hpyaiNchkDNkKVVF1fALZyZmJim0xENrUpPh9HwdupiQTZS07i5ucGCJs1W1NhxxwvyTXpQ4hNn/nn2bCSgHpzFaiu8EGUIVrOHek6dPKkkWMdUAgICiouLSRqW4s2bN9etWSu/S1uubfs27bUqgLWXdyEa2pq5ddr0ac7OzjBKQocPR7VEM4SPHv3+hvfPnz9/LDfXyclpaZoORsOYyDEwsfft26fkFHC43ly0CB5fdXU1Gk2y1IvFfpA0/CVauIczOirRHJNOxYqKCm0njPK92k6dOinpTej82G/9127dVc2St8ECU9BQwsyExsZGEqSGj/DwScwrGp1DBw9eqb6Sk5Oz/r01eKSiJkwgq3bAiDbqs4yMGA0/C3LBwbOzsrZkZKAJs/JYGJnxLghMpv4/8d61nTAq6BlBAeQv1N2mu/yPP9ZflVysUyE2WyMR1Q9u8+r0dE7/xkJSSfwzNxfVxg8//ODn65u+5r2mpqb169bRNp7E5xPg0Lk9ijl0dXPz9fUly93hmGThzonRk6y8FgdaXrLqA4085PRDGR9//HH37t1R2pqamqAXg04UFWk7W5SqB22Zl5eX+CXDAi7fr+Z//P7G9y1ykU1O75qh7iHLYqa89RZZpxeNunnWbklJya6du1atXAmdWafiIQO9kLK391NwEknzRNaBoHlIRzMJ/enYsaOhRdY0QbDEhwxubX+1mhseNHh19lZzUtuvE02WxURzdvr06UM5OXPnzPH29n7W35+/oLihCGLyAu/y8vKDBx7eFUjQEu8TIZDXgaFVRWFcnJ0hF1istfrg2oqKC3v37hEoA81x+/bt6UoMhtaNtwkujwR08/6t0CGhag5lewERUBuF6SFBaiTAiAY+I0F9DQGoAPoGBYknEmkIXKqNmz8k77uEOQx/qqyszOjgF4r0cnj4gJCQvOPHhwwd6pyaSt7ioy1O6trokjbn5kxQFQZuLwISQNTA14QNVziES3Xj+nVTXadr1661a9cObhEdhKEd6MpXp4dvITkjivCH4OBt2YraLD5dHvOu/vnKlV9+rHCt7DO875DQoaYegY+dCsje+O47k5f08vPzM/SV8srSaM7TX3+tvEiEe00/j1wzzukJF4+nPNQ390xAikCbZeounR/NwbAow0KHmzqHqfZBXb8RA7QqABOQcUhAral7oW6IioqyRHn4jAgbQV6UoRxDL2AwDyYg42g1bmUJ0MaJQ6xkgG+oZuhUDBOQ9ox6JaJXr15NTcZzakJKaqpyAU2MnqTtshNMQAZpFL12eWmajkSY+Pj4SC6tT7hSXf2n2Kmz57xh2fI9wtnZWcn8zPjEmYOHDNF8WJAJyCCCMQESRkg20q8qL1XSEGnC7du3P8rYYv0+Q9pHUF1d3dDQLOLHom90ZAJSRL8BA2CuKnmbJMXo+hsWwsqvt2ICUsSMuLjS0lLl6uFM6exp0TQTEL+HVPOlKlo0T3o9uWL5O8rzw+CwXGHsimYC2pqZSdOCuRPkpW78zPzBToKg0naklyl/uGmTcmce10r85iFHpZmAdLw4BAFwSQRGZWVlJX9RKRiPfP1xoll5XPOAHk6BBO2nFlQeg4HfODMx0Z7fs6ktSm0g3EhBo260jRfIUby4k2CVMbEEjdaC/LAy7tFr5OlHlcse3r1713gmPcH9+wW9+GLfoCAyb8nsM7ZErGdEixd3MsPMFKiQL8Hy8nIa8iFQHkVQBZIFQAkkrJHjtbyGXHEcxN3dPSAggOi1lRjLhmhhXphAhUpuHr9fhC+4Yj0kLdmTO3/hQpr+q25Zv/79Hcmq04oWJiAz4LcphgKM+K0tdUVhgdnJq3rtGccXkKm08ibJVJiAGKpgAmKoggmIoQomIIYqmIAYqmACYqiCCYihCiYghiqYgBiqYAJiqIIJiKEKJiCGKpoJqIWuts+wIb8JqEW8Oolhb7AmjKEKJiCGKv4fu3QLTdyjZz0AAAAASUVORK5CYII=" name="Picture 54" align="bottom" width="192" height="142" border="0">

Doses do not match – Dávky nesúhlasia

 1. Pripravte si miesto na injekciu podľa inštrukcií svojho lekára alebo zdravotnej sestry.

 2. Podanie injekcie.

 • Držte pero nad miestom injekcie.

 • Tlačte purpurové injekčné tlačidlo dolu, pokiaľ neprestane klikať.

 • Napočítajte 5 sekúnd, kým vytiahnete ihlu z kože. Počas počítania jemne tlačte palcom na tlačidlo.

 • Vytiahnite rovno pero z kože.


5 sec – 5 sekúnd

 1. Odstráňte ihlu.

S ochranným krytom ihly

 • Používajte vonkajšiu krytku ihly na stlačenie nástavca ihly, aby zapadol na miesto.


Bez krytu ihly

 • Opatrne zakryte ihlu vonkajšou krytkou ihly.

 • Používajte vonkajšiu krytku na odskrutkovanie ihly. Odhoďte ihlu do primeranej nádoby pre použité ihly.


 1. Nasaďte ochranný kryt ihly na pero a uložte ho do chladničky.


Without needle guard – Bez ochranného krytu ihly

With needle guard – S ochranným krytom ihlyĎALŠIE INFORMÁCIE


Uchovávanie

 • Pozrite inú stránku tejto písomnej informácie pre používateľa týkajúcu sa uchovávania vášho GoQuick .

 • Odstráňte (alebo vyhoďte) pero po 4 týždňoch používania, aj keď je tam ešte liek.

 • GoQuick neuchovávajte v mrazničke ani nevystavujte mrazu.

 • Nepoužívajte váš GoQuick po čase použiteľnosti.

 • Pri odstránení (vyhodení) vášho pera sa riaďte miestnymi zákonmi týkajúcimi sa zdravotníctva a bezpečnosti. Opýtajte sa svojho lekára alebo zdravotnej sestry, ak si nie ste istý/istá čo urobiť.


Zaobchádzanie

 • Nemiešajte prášok a tekutinu v GoQuick , pokiaľ nie je ihla na pere.

 • Neuchovávajte váš GoQuick s pripevnenou ihlou. Genotropin môže presakovať z pera a v náplni sa môžu vytvárať vzduchové bubliny. Vždy vyberte ihlu a pripevnite vrchnáčik pera alebo vrchnáčik ochranného krytu ihly pred uložením.

 • Dávajte pozor, aby vám GoQuick nespadol.

 • Ak vám pero spadne, musíte ho znovu nastaviť podľa Kroku 5 (Nastavovanie a používanie nového GoQuick ). Ak sa však ktorákoľvek časť vášho GoQuick zlomí alebo poškodí, už pero nepoužívajte.

 • Očistite pero a ochranný kryt ihly suchou handričkou. Nedávajte pero do vody.


Ihly

 • Pre každú injekciu použite vždy novú ihlu.

 • Použité ihly vyhadzujte vždy do primeranej nádoby. Pri vyhadzovaní ihiel sa riaďte miestnymi zákonmi týkajúcimi sa zdravotníctva a bezpečnosti. Opýtajte sa svojho lekára alebo zdravotnej sestry, ak si nie ste istý/istá čo urobiť.

 • Nezdieľajte pero alebo ihly s niekým ďalším.


Všeobecné

 • Čísla a čiarky na obale náplne vám môžu pomôcť odhadnúť, koľko Genotropinu je ešte v pere.

 • Ak počas Kroku 6 pero nemá plnú dávku Genotropinu, stupnica na čiernom valci udáva zostávajúce množstvo lieku v pere.

 • Pacienti, ktorí sú slepí alebo dobre nevidia, majú používať GoQuick s pomocou osôb vyškolených na používanie pera.

 • Riaďte sa pokynmi svojho lekára alebo zdravotnej sestry pre umývanie si rúk a kože pri príprave a podávaní injekcie.

 • Nevyhadzujte ochranný kryt ihly, na odstránenie z pera ho iba odkrúťte. Odložte si ho na použitie s každým novým perom.

 • Ak máte otázky ohľadom užívania GoQuick , opýtajte sa svojho lekára alebo zdravotnej sestry.


OTÁZKY A ODPOVEDE


Otázka

Odpoveď

Čo mám urobiť, ak uvidím po podaní injekcie viac než malú kvapku tekutiny na ihle?

Pri ďalšiej injekcii čakajte plných 5 sekúnd pred vybratím ihly z kože. Ak stále vidíte nejakú tekutinu po vytiahnutí ihly, nabudúce ju podržte trochu dlhšie.

Je to problém, ak vidím vzduchové bubliny v náplni?

Nie, malé množstvá vzduchu môžu byť prítomné v náplni počas normálneho používania.

Čo mám urobiť, ak uvidím presakovať Genotropin z pera?

Uistite sa, že ihla bola nasadená správne.

Čo mám urobiť, ak pero, ktoré používam, nebolo v noci uložené v chladničke?

Pero vyhoďte a použite nový GoQuick .

Čo mám urobiť, ak nemôžem točiť čiernym krúžkom?


Asi ste náhodne otočili sivým číselníkom. Ak ste otočili sivým číselníkom, pero vám bude brániť v točení čiernym krúžkom, aby sa vaša dávka nemenila počas injekcie.

Na uvoľnenie čierneho krúžku tlačte purpurové injekčné tlačidlo, pokiaľ sa nezastaví. Všimnite si, že z ihly bude vychádzať tekutina. Potom pokračujte v nastavovaní dávky pomocou čierneho krúžku.

Čo mám urobiť, ak mi môj lekár zmení dávku, keď som už začal používať pero?

Nastavte novú dávku točením čierneho krúžku.

Čo mám urobiť, ak som si pichol/pichla nesprávnu dávku?

Zavolajte ihneď svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre a zariaďte sa podľa jeho/jej pokynov.

Čo mám urobiť, ak sa moje pero nenastaví

(t.j. ak sa v kroku 5 g neobjaví tekutina)?

Zavolajte ihneď svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre a zariaďte sa podľa jeho/jej pokynov.

Aké dávky je možné podávať mojím perom?

Pero môže aplikovať dávky od 0,30 mg až po 4, 5 mg Genotropinu. Každé kliknutie čierneho krúžku mení dávku o 0,15 mg.


17


GENOTROPIN 5,3 mg

Súhrn údajov o lieku


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


GENOTROPIN 5,3 mg

GENOTROPIN 12 mg

prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU


Genotropin 5,3 mg prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok. Každá náplň obsahuje 5,3 mg somatropínu*. Po rekonštitúcii je koncentrácia somatropínu 5,3 mg/ml.

Genotropin 12 mg prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok. Každá náplň obsahuje 12 mg somatropínu*. Po rekonštitúcii je koncentrácia somatropínu 12 mg/ml.


*produkovaný bunkami Escherichia coli vyrobený rekombinantou DNA technológiou


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok


Dvojkomorová náplň obsahujúca bielyprášok v prednej komore a priehľadný roztok v zadnej komore.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Deti

 • Poruchy rastu zapríčinené nedostatočnou sekréciou rastového hormónu (growth hormone deficiency - GHD) a poruchy rastu pri Turnerovom syndróme alebo chronickej renálnej insuficiencii.

 • Poruchy rastu (aktuálne výškové SDS (skóre smerodajnej odchýlky) je <-2,5 a výškové SDS podľa výšky rodičov je -1) u nízkych detí, ktoré sa narodili malé na svoj gestačný vek (SGA) s pôrodnou hmotnosťou a/alebo výškou menej ako -2 SD, a ktoré nedobiehajú v raste vrstovníkov do 4 a viac rokov veku (HV SDS 0 počas posledného roku).

 • Praderov-Williho syndróm (PWS) na zlepšenie rastu a stavby tela. Diagnóza PWS musí byť potvrdená príslušnými genetickými testami.


Dospelí

Substitučná liečba u dospelých so zreteľným deficitom rastového hormónu.


 • Vznik deficitu rastového hormónu v dospelosti:

Pacienti s ťažkým deficitom rastového hormónu súvisiacim s deficitom viacerých hormónov ako následok známej patológie hypotalamu alebo hypofýzy a ktorí mali deficit aspoň jedného hormónu hypofýzy okrem prolaktínu. U týchto pacientov treba na potvrdenie alebo vylúčenie deficitu rastového hormónu vykonať jeden dynamický test.


 • Vznik deficitu rastového hormónu v detstve:

U pacientov s deficitom rastového hormónu, ktorý vznikol v detstve ako následok kongenitálnych, genetických, získaných alebo idiopatických príčin. U pacientov s nástupom GHD v detstve sa má znovu vyšetriť sekrečná kapacita rastového hormónu po ukončení longitudinálneho rastu. U pacientov s vysokou pravdepodobnosťou pretrvávajúceho GHD, t.j. kongenitálna príčina alebo GHD sekundárny k ochoreniu alebo poškodeniu hypofýzy/hypotalamu, inzulínu podobný rastový faktor - I (IGF-I) - 2 bez hormonálnej liečby aspoň 4 týždne sa má považovať za dostatočný dôkaz zjavného GHD.


Všetci ostatní pacienti majú podstúpiť IGF-I test a jeden stimulačný test rastového hormónu.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie a schéma podávania sa musí stanoviť individuálne.


Injekcia sa podáva subkutánne a kvôli prevencii lipoatrofie sa má miesto podávania meniť.


Poruchy rastu pri nedostatočnej sekrécii rastového hormónu u detí


Všeobecne sa odporúča dávka 0,025 ‑ 0,035 mg/kg telesnej hmotnosti/deň alebo 0,7 ‑ 1,0 mg/m2plochy povrchu tela za deň. Avšak používajú sa aj vyššie dávky.

V prípadoch, kde deficit rastového hormónu, ktorý vznikol v detstve, pretrváva v priebehu dospievania, sa má pokračovať v liečbe, aby sa dosiahol úplný telesný vývoj (t.j. zloženie tela, kostná denzita). Z hľadiska monitorovania je počas prechodného obdobia jedným z terapeutických cieľov dosiahnutie normálnej hodnoty maximálnej kostnej denzity definovanej ako T-skóre > -1 (t.j. štandardizáciou na priemernú hodnotu maximálnej kostnej denzity u dospelých nameranú duálnou röntgenovou absorpciometriou v závislosti od pohlavia a etnika). Pre návod na dávkovanie u dospelých pozri časť uvedenú nižšie.


Praderov-Williho syndróm na zlepšenie rastu a stavby tela u detí


Všeobecne sa odporúča dávka 0,035 mg/kg telesnej hmotnosti denne alebo 1,0 mg/m2plochy povrchu tela za deň. Denná dávka 2,7 mg sa nemá prekročiť. Liečba sa nemá použiť u detí s rýchlosťou rastu menšou ako 1 cm za rok a s takmer uzavretými epifyzálnymi rastovými štrbinami.


Poruchy rastu pri Turnerovom syndróme


Odporúčané dávkovanie je 0,045 ‑ 0,050 mg/kg telesnej hmotnosti/deň alebo 1,4 mg/m2plochy povrchu tela za deň.


Poruchy rastu pri chronickej renálnej insuficiencii


Odporúča sa dávka 1,4 mg/m2plochy povrchu tela za deň (približne 0,045 ‑ 0,050 mg/kg telesnej hmotnosti/deň). Ak je rastová rýchlosť príliš nízka, môžu byť potrebné vyššie dávky. Po 6 mesiacoch liečby môže byť potrebná úprava dávky.


Poruchy rastu u detí, ktoré sa narodili malé na svoj gestačný vek (SGA)


Zvyčajná odporúčaná dávka je 0,035 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (1 mg/m2plochy povrchu tela za deň), až kým sa nedosiahne finálna výška (pozri časť 5.1). Liečba sa má prerušiť po prvom roku liečby, ak je rýchlosť rastu menšia ako + 1 SD. Liečba sa má prerušiť, ak je rýchlosť rastu < 2 cm za rok, kostný vek je 14 rokov (u dievčat) alebo 16 rokov (u chlapcov), čo zodpovedá uzavretiu epifyzálnych rastových štrbín.


Odporúčané dávkovanie u pediatrických pacientov

Indikácia

Dávka v mg/kg telesnej hmotnosti za deň

Dávka v mg/m2 plochy povrchu tela za deň

Deficit rastového hormónu u detí

0,025 ‑ 0,035

0,7 ‑ 1,0

Praderov-Williho syndróm u detí

0,035

1,0

Turnerov syndróm

0,045 ‑ 0,050

1,4

Chronická renálna insuficiencia

0,045 ‑ 0,050

1,4

Deti, ktoré sa narodili malé na svoj gestačný vek

0,035

1,0


Deficit rastového hormónu u dospelých pacientov


U pacientov, ktorí pokračujú v substitučnej liečbe rastovým hormónom po deficite rastového hormónu v detstve, je odporúčaná dávka pri obnovení liečby 0,2 – 0,5 mg/deň. Dávka sa má postupne zvyšovať alebo znižovať s ohľadom na požiadavky pacienta vyplývajúce z koncentrácie IGF-I.


U pacientov s deficitom rastového hormónu, ktorý vznikol v dospelosti, má liečba začať nízkou dávkou 0,15 ‑ 0,30 mg za deň. Túto dávku treba postupne zvyšovať podľa individuálnej potreby pacienta, ktorú určuje koncentrácia inzulínu podobného rastového faktora – I (IGF-I).


V oboch prípadoch je cieľom liečby dosiahnuť koncentráciu IGF-I v rozmedzí 2 SD z priemernej hodnoty korigovanej na vek. Pacientom s normálnymi koncentráciami IGF-I na začiatku liečby sa má podávať rastový hormón až do dosiahnutia hornej hranice normy pre IGF-I nepresahujúcej 2 SD. Dávku možno titrovať aj podľa klinickej odpovede a vedľajších účinkov. Uznáva sa, že existujú pacienti s deficitom rastového hormónu, u ktorých sa hladiny IGF-I neupravia napriek dobrej klinickej odpovedi, a preto nevyžadujú zvyšovanie dávky. Denná udržiavacia dávka zriedka presiahne 1 mg/deň. U žien môže byť potreba vyšších dávok ako u mužov, keďže u mužov sa postupom času zvyšuje citlivosť na IGF-I. Existuje teda riziko, že ženy môžu byť poddávkované, najmä tie pacientky, ktoré užívajú perorálnu substitučnú estrogénovú liečbu, zatiaľ čo muži môžu byť liečení (predávkovaní) príliš vysokými dávkami. Presnosť dávkovania rastového hormónu sa preto musí kontrolovať každých 6 mesiacov. Keďže aj fyziologická produkcia rastového hormónu klesá s vekom, u starších pacientov sa môže dávka redukovať. U pacientov starších ako 60 rokov má liečba začať dávkami 0,1 – 0,2 mg denne a má sa pomaly zvyšovať vzhľadom na potreby pacienta. Musí sa podávať najnižšia účinná dávka. Denná udržiavacia dávka u týchto pacientov zriedkavo prevyšuje 0,5 mg.


4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.


Somatropín sa nesmie používať v prípade potvrdenej aktivity nádoru. Intrakraniálne nádory musia byť inaktívne a protinádorová liečba skončená pred začatím liečby rastovým hormónom. Liečba sa má vysadiť pri preukázanom raste nádoru.


Genotropin sa nemá používať na podporu rastu u detí s uzatvorenými epifyzálnymi rastovými štrbinami.


Pacienti s vážnym akútnym ochorením, s komplikáciami po operácii na otvorenom srdci, operácii brucha, viacnásobnej úrazovej traume, akútnom respiračnom zlyhaní a podobnými stavmi nemajú byť liečení Genotropinom (pre pacientov podstupujúcich substitučnú liečbu, pozri časť 4.4).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Stanoviť diagnózu, iniciovať a monitorovať liečbu Genotropinom má lekár s príslušnou kvalifikáciou a skúsenosťami s diagnostikou a starostlivosťou o pacientov s indikáciami pre liečbu rastovým hormónom.


Ako veľmi zriedkavá nežiaduca udalosť sa vyskytuje myozitída, ktorá môže súvisieť s konzervačnou prísadou metakrezolom. V prípade myalgií alebo nadmernej bolesti v mieste injekcie je potrebné zvážiť diagnózu myozitídy a pri jej potvrdení sa musí používať liek Genotropin bez metakrezolu.


Maximálna odporúčaná denná dávka sa nemá prekročiť (pozri časť 4.2).


Citlivosť na inzulín

Somatropín môže znižovať citlivosť na inzulín. U pacientov s diabetes mellitus môže byť potrebná úprava dávky inzulínu po začatí liečby somatropínom. Pacienti s diabetom, intoleranciou glukózy alebo ďalšími rizikovými faktormi diabetu sa majú počas liečby somatropínom dôkladne sledovať.


Funkcia štítnej žľazy

Rastový hormón zvyšuje extratyreoidálnu konverziu T4 na T3, ktorá môže viesť k zníženiu sérovej koncentrácie T4 a zvýšeniu sérovej koncentrácie T3. Kým hladiny periférnych hormónov štítnej žľazy zostávajú v referenčnom rozsahu u väčšiny zdravých jedincov, u osôb so subklinickou hypotyreózou môže teoreticky vzniknúť hypotyreóza. Preto sa u všetkých pacientov odporúča sledovať funkciu štítnej žľazy. U pacientov s hypopituitarizmom a štandardnou substitučnou liečbou sa musí dôkladne sledovať potenciálny vplyv hormonálnej liečby na funkciu štítnej žľazy.


V prípadoch deficitu rastového hormónu ako následku liečby malígneho ochorenia sa odporúča pozorne sledovať príznaky možného relapsu malígneho ochorenia. U tých osôb, ktoré v detstve prekonali rakovinu, bolo hlásené zvýšené riziko sekundárneho nádoru u pacientov liečených somatropínom po ich primárnom nádore.

U pacientov liečených ožarovaním hlavy pre ich primárny nádor, boli intrakraniálne tumory, najmä meningeómy z týchto sekundárnych nádorov najčastejšie.


U pacientov s poruchami endokrinného systému vrátane deficitu rastového hormónu môže častejšie než v bežnej populácii dôjsť k epifyzeolýze hlavice stehennej kosti. Deti krívajúce počas liečby somatropínom sa majú klinicky vyšetriť.


Benígna intrakraniálna hypertenzia

Pri silných alebo opakujúcich sa bolestiach hlavy, zrakových problémoch, pri nevoľnosti a/alebo vracaní sa odporúča vyšetrenie očného pozadia z hľadiska edému papily. V prípade potvrdenia edému papily sa musí zvážiť diagnóza benígnej intrakraniálnej hypertenzie, a v indikovaných prípadoch sa liečba rastovým hormónom musí prerušiť. V súčasnosti nie je dostatok poznatkov na odporúčanie ďalšieho postupu v liečbe rastovým hormónom u pacientov s vyliečenou intrakraniálnou hypertenziou.

Ak sa znovu začne liečba rastovým hormónom, je nutné starostlivé sledovanie príznakov intrakraniálnej hypertenzie.


Leukémia

Leukémia sa zaznamenala u malého počtu pacientov s deficitom rastového hormónu, niektorí z nich boli liečení somatropínom. Nedokázalo sa však, že výskyt leukémie je zvýšený u pacientov liečených rastovým hormónom bez predispozičných faktorov.


Protilátky

Podobne ako pri všetkých liekoch obsahujúcich somatropín, u malého percenta pacientov sa môžu vytvoriť protilátky proti Genotropinu. Približne u 1 % pacientov spôsobil Genotropin vznik protilátok. Väzbová kapacita týchto protilátok je nízka a tieto protilátky nemajú vplyv na rýchlosť rastu. U všetkých pacientov s inak nevysvetliteľným nedostatkom odpovede sa majú vyšetriť protilátky proti somatropínu.


Starší pacienti

Skúsenosti s liečbou pacientov nad 80 rokov sú obmedzené. Starší pacienti môžu byť vnímavejší na účinok Genotropinu, a preto môžu byť náchylnejší na vznik nežiaducich reakcií.


Akútne kritické ochorenie

V dvoch placebom kontrolovaných štúdiách sa sledoval účinok Genotropinu na rekonvalescenciu u 522 kriticky chorých dospelých pacientov s komplikáciami po operáciách na otvorenom srdci, po brušných operáciách, po viacnásobnej traume a po akútnom respiračnom zlyhaní. U pacientov liečených Genotropinom v dávke 5,3 mg alebo 8 mg denne sa pozorovala vyššia mortalita (42 %) v porovnaní s pacientmi užívajúcimi placebo (19 %). Na základe týchto informácií títo pacienti nemajú byť liečení Genotropinom. Keďže o bezpečnosti substitučnej liečby rastovým hormónom u akútne kriticky chorých pacientov nie sú dostupné žiadne údaje, musí sa za týchto okolností zvážiť prínos pokračujúcej liečby oproti potenciálnemu riziku.


U všetkých pacientov, u ktorých dôjde k vzniku iného alebo podobného kritického ochorenia, sa musí zvážiť možný prínos liečby Genotropinom oproti potenciálnemu riziku.


Pankreatitída

Hoci zriedkavo, pankreatída sa má zvážiť u pacientov liečených somatropínom, špeciálne u detí s rozvíjajúcou sa abdominálnou bolesťou.


Praderov-Williho syndróm

U pacientov s Praderovým-Williho syndrómom liečba má byť vždy v kombinácii s nízkokalorickou diétou.


Boli hlásené prípady úmrtia spojené s používaním rastového hormónu u detských pacientov s Praderovým-Williho syndrómom, ktorí mali jeden alebo viac z nasledujúcich rizikových faktorov: ťažká obezita (pacienti s pomerom hmotnosť/výška vyšším ako 200 %), porucha respiračných funkcií v anamnéze alebo spánkové apnoe alebo neidentifikovaná infekcia dýchacích ciest. Pacienti s jedným alebo viacerými z týchto faktorov môžu byť vo zvýšenom riziku.


U pacientov s Praderovým-Williho syndrómom sa pred začatím liečby somatropínom majú posúdiť príznaky obštrukcie horných dýchacích ciest, spánkového apnoe alebo infekcií dýchacích ciest.


Ak sa počas hodnotenia obštrukcie horných dýchacích ciest spozorujú patologické nálezy, dieťa sa má poslať k špecialistovi – otorinolaryngológovi na liečbu a zvládnutie respiračnej poruchy pred začatím liečby rastovým hormónom.


Syndróm spánkového apnoe sa má vyšetriť pred začatím liečby rastovým hormónom známymi metódami ako polysomnografia alebo nočná oxymetria a má sa monitorovať, ak je na neho podozrenie.


Ak sa počas liečby somatropínom objavia u pacientov príznaky obštrukcie horných dýchacích ciest (vrátane začínajúceho alebo narastajúceho chrápania), liečba sa má prerušiť a má sa vykonať nové otorinolaryngologické hodnotenie.


Všetci pacienti s Praderovým Williho syndrómom majú byť sledovaní v prípade podozrenia na syndróm spánkového apnoe.

U pacientov sa majú sledovať príznaky infekcií dýchacích ciest, ktoré majú byť diagnostikované čo najskôr, ako je to možné a intenzívne liečiť.


Všetci pacienti s Praderovým Williho syndrómom majú mať tiež efektívne kontrolovanú hmotnosť pred a počas liečby rastovým hormónom.


U pacientov s Praderovým-Williho syndrómom je bežná skolióza. Skolióza sa môže vyvíjať u dieťaťa počas rýchleho rastu. Počas liečby majú byť monitorované príznaky skoliózy. Pri liečbe rastovým hormónom sa však nezistil zvýšený výskyt alebo zhoršenie stupňa závažnosti skoliózy.


Skúsenosti s dlhodobou liečbou u dospelých a pacientov s Praderovým-Williho syndrómom sú obmedzené.


Deti malé na svoj gestačný vek

U nízkych detí, ktoré sa narodili malé na svoj gestačný vek, sa majú pred začatím liečby vylúčiť iné príčiny alebo liečby, ktoré môžu vysvetliť poruchu rastu.


U detí, ktoré sa narodili malé na svoj gestačný vek, sa odporúča stanoviť pred liečbou hladinu inzulínu a glukózy v krvi nalačno a toto vyšetrenie opakovať každý rok. U pacientov so zvýšeným rizikom vzniku diabetes mellitus (napr. rodinná anamnéza diabetu, obezity, ťažkej inzulínovej rezistencie, acanthosis nigricans) sa má vykonať perorálny glukózo-tolerančný test (oGTT). Ak je prítomný zjavný diabetes, somatropín sa nemá podávať.


U detí, ktoré sa narodili malé na svoj gestačný vek, sa odporúča stanoviť hladinu IGF‑I pred liečbou a následne dvakrát do roka. Ak je pri opakovanom vyšetrení hladina IGF-I vyššia o 2 SD v porovnaní s referenčnou hodnotou pre príslušný vek a stupeň pohlavného dozrievania, môže sa zvážiť úprava dávky podľa pomeru IGF‑I/IGFBP‑3 (proteín 3 viažuci rastový faktor podobný inzulínu).


Skúsenosti so začatím liečby u detí, ktoré sa narodili malé na svoj gestačný vek, krátko pred nástupom puberty sú obmedzené. Neodporúča sa preto začínať liečbu krátko pred nástupom puberty. Skúsenosti s liečbou u pacientov so Silverovým-Russelovým syndrómom sú obmedzené.


Pri liečbe detí, ktoré sa narodili malé na svoj gestačný vek, sa zlepšovanie rastu môže zastaviť, ak sa liečba preruší pred dosiahnutím finálnej výšky.


Chronická renálna insuficiencia

Pri chronickej renálnej insuficiencii má byť pred začiatkom liečby funkcia obličiek nižšia ako 50 % normy. Porucha rastu sa má overiť sledovaním rastu počas 1 roka pred začatím liečby. Počas tohto obdobia sa má začať konzervatívna liečba renálnej insuficiencie (ktorá zahŕňa kontrolu acidózy, hyperparatyreoidizmu a nutričného stavu) a táto má pokračovať aj počas liečby rastovým hormónom. Pri transplantácii obličky sa má liečba prerušiť.


V súčasnosti nie sú dostupné žiadne údaje o finálnej výške u pacientov s chronickou renálnou insuficienciou, ktorí boli liečení Genotropinom.


4.5 Liekové a iné interakcie


Súbežná liečba glukokortikoidmi môže inhibovať účinky liekov obsahujúcich somatropín stimulujúce rast. Preto sa má u pacientov liečených glukokortikoidmi starostlivo sledovať ich rast na posúdenie potenciálneho vplyvu glukokortikoidovej liečby na rast.


Údaje zo sledovania interakcií u dospelých pacientov s deficitom rastového hormónu ukazujú, že podávanie somatropínu môže zvýšiť klírens látok metabolizovaných izoenzýmami cytochrómu P450. Klírens látok metabolizovaných cytochrómom P450 3A4 (napr. pohlavné hormóny, kortikosteroidy, antikonvulzíva a cyklosporín) môže byť obzvlášť zvýšený a môže viesť k nižším plazmatickým hladinám týchto látok. Klinický význam týchto údajov nie je jasný.

Pozri tiež vyjadrenia v časti 4.4týkajúce sa diabetes mellitus a poruchy funkcie štítnej žľazy a vyjadrenia v časti 4.2týkajúce sa perorálnej substitučnej estrogénovej liečby.


4.6 Gravidita a laktácia


Gravidita

Štúdie na zvieratách sú nedostatočné z hľadiska vplyvu na graviditu, embryofetálny vývoj, pôrod alebo postnatálny vývoj (pozri časť 5.3). Nie sú k dispozícii žiadne klinické štúdie u gravidných žien. Preto sa lieky obsahujúce somatropín neodporúčajú používať počas gravidity a u žien vo fertilnom veku nepoužívajúcich antikoncepciu.


Laktácia

Neuskutočnili sa žiadne klinické štúdie s liekmi obsahujúcimi somatropín u dojčiacich žien. Nie je známe, či sa somatropín vylučuje do ľudského mlieka, ale vstrebávanie intaktného proteínu v tráviacom trakte dojčeného dieťaťa je veľmi nepravdepodobné. Preto je potrebná opatrnosť pri podávaní liekov obsahujúcich somatropín dojčiacim ženám.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Genotropin nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky


Pre pacientov s deficitom rastového hormónu je charakteristický deficit extracelulárneho objemu. Po začatí liečby somatropínom sa tento deficit rýchlo upraví. U dospelých pacientov sa často vyskytujú nežiaduce účinky súvisiace s retenciou tekutín, ako sú periférny edém, muskuloskeletálna stuhnutosť, artralgia, myalgia a parestézie. Tieto nežiaduce účinky sú vo všeobecnosti mierne až stredne ťažké, vznikajú počas prvých mesiacov liečby a ustupujú spontánne alebo po znížení dávkovania.


Incidencia týchto nežiaducich účinkov súvisí s dávkovaním, vekom pacientov a pravdepodobne nepriamo úmerne súvisí s vekom pacientov pri vzniku deficitu rastového hormónu. U detí sú tieto nežiaduce účinky menej časté.


Približne u 1 % pacientov spôsobil Genotropin vznik protilátok. Väzbová kapacita týchto protilátok bola nízka a ich tvorba vo všeobecnosti nebola spojená s klinickými zmenami, pozri časť 4.4.


Zistené frekvencie výskytu nežiaducich reakcií boli zoradené podľa nasledujúcej konvencie: časté ( 1/100 až 1/10); menej časté ( 1/1 000 až 1/100); zriedkavé ( 1/10 000 až 1/1 000); veľmi zriedkavé (≤ 1/10 000).Časté

1/100 až 1/10

Menej časté

1/1000 až1/100


Zriedkavé

1/10 000 až 1/1000

Veľmi zriedkavé

1/10 000

Benígne a malígne nádory vrátane nešpecifikovaných novotvarov (cysty a polypy)
leukémia*

Poruchy imunitného systému

tvorba protilátok
Poruchy endokrinného systémudiabetes mellitus typu II


Poruchy nervového systému

parestézie u dospelých

syndróm karpálneho tunela u dospelých,

parestézie u detí

benígna intrakraniálna hypertenzia


Poruchy kože a podkožného tkaniva

prechodné kožné reakcie v mieste podania u detí
Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

u dospelých muskuloskeletálna stuhnutosť končatín, artralgia, myalgia

u detí muskuloskeletálna stuhnutosť, artralgia, myalgiaCelkové poruchy a reakcie v mieste podania

u dospelých periférny edém

u detí periférny edém
Bolo hlásené, že somatropín znižuje sérové hladiny kortizolu pravdepodobne pôsobením na bielkovinové nosiče alebo zvýšením klírensu v pečeni. Klinický význam týchto nálezov môže byť obmedzený. Avšak pred začatím liečby Genotropinom sa má liečba kortikosteroidmi optimalizovať.


Po uvedení lieku na trh sa hlásili zriedkavé prípady náhlej smrti u pacientov postihnutých Praderovým-Williho syndrómom liečených somatropínom, aj keď sa nedokázal kauzálny vzťah.


*U detí s deficitom rastového hormónu liečených somatropínom boli popísané veľmi zriedkavé prípady leukémie, ale ich incidencia sa javí podobná ako u detí bez deficitu rastového hormónu, pozri časť 4.4.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Symptómy:

Akútne predávkovanie môže viesť najprv k hypoglykémii a následne k hyperglykémii.

Dlhodobé predávkovanie môže spôsobiť príznaky a symptómy zhodné so známymi účinkami vyskytujúcimi sa pri nadbytku ľudského rastového hormónu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina:hormóny predného laloku hypofýzy a ich analógy, ATC kód: H01AC01


Somatropín je účinný metabolický hormón s dôležitými funkciami v metabolizme lipidov, sacharidov a proteínov. U detí s nedostatočnou produkciou endogénneho rastového hormónu somatropín stimuluje lineárny rast a zvyšuje rýchlosť rastu. U dospelých, ako aj u detí somatropín udržuje fyziologickú stavbu tela tým, že zvyšuje zadržiavanie dusíka a stimuluje rast kostrového svalstva a mobilizuje telesný tuk. Obzvlášť citlivé na účinky somatropínu je viscerálne tukové tkanivo. Okrem zvýšenia lipolýzy somatropín znižuje vychytávanie triacylglycerolov bunkami zásobného tukového tkaniva. Somatropín zvyšuje koncentrácie IGF-I (inzulínu podobný rastový faktor – I ) a IGFBP‑3 (proteín 3 viažuci rastový faktor podobný inzulínu).


Ďalej boli dokázané nasledujúce účinky somatropínu:

Metabolizmus lipidov:Somatropín zvyšuje počet receptorov pre LDL cholesterol v pečeni a ovplyvňuje profil sérových lipidov a lipoproteínov. Vo všeobecnosti vedie podávanie somatropínu pacientom s deficitom rastového hormónu k poklesu LDL a apolipoproteínu B v sére. Možno tiež pozorovať pokles hladiny celkového cholesterolu v sére.


Metabolizmus sacharidov:Somatropín zvyšuje hladinu inzulínu, ale glykémia nalačno sa obvykle nemení. U detí s hypopituitarizmom sa môže vyskytnúť hypoglykémia nalačno, ktorá sa pri užívaní somatropínu upraví.


Metabolizmus vody a minerálov:Deficit rastového hormónu je spojený so zníženým objemom plazmy a extracelulárnej tekutiny, ktoré sa po liečbe somatropínom rýchlo zvyšujú. Somatropín vyvoláva retenciu sodíka, draslíka a fosforu.


Kostný metabolizmus:Somatropín zvyšuje kostný obrat. Dlhodobé podávanie somatropínu pacientom s deficitom rastového hormónu, ktorí majú osteopéniu, vedie k zvýšeniu obsahu minerálov a kostnej denzity v zaťažovaných miestach.


Telesná výkonnosť: Po dlhodobej liečbe somatropínom sa zvyšuje svalová sila a telesná výkonnosť. Somatropín tiež zvyšuje srdcový výdaj, ale mechanizmus zatiaľ nebol objasnený. K tomuto účinku môže prispievať pokles periférnej vaskulárnej rezistencie.


V klinických skúškach sa deťom, ktoré sa narodili malé na svoj gestačný vek, podávali dávky 0,033 a 0,067 mg/kg telesnej hmotnosti denne až do dosiahnutia očakávanej finálnej výšky. U 56 pacientov, ktorí boli kontinuálne liečení somatropínom a dosiahli (takmer) očakávanú finálnu výšku, bola zmena vo výške oproti výške na začiatku liečby + 1,90 SD (pri dávke 0,033 mg/kg telesnej hmotnosti za deň) a + 2,19 SD (pri dávke 0,067 mg/kg telesnej hmotnosti za deň). Literárne údaje o neliečených deťoch, ktoré sa narodili malé na svoj gestačný vek a spontánne nedobiehajú v raste svojich vrstovníkov, nasvedčujú neskorší rast 0,5 SD. Údaje o bezpečnosti dlhodobej liečby sú obmedzené.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Biologická dostupnosť subkutánne podaného somatropínu je u zdravých osôb aj u pacientov s deficitom rastového hormónu približne 80 %. Po subkutánnom podaní 0,035 mg/kg somatropínu sa v plazme dosahujú hodnoty Cmax13 ‑ 35 ng/ml a tmax 3 ‑ 6 hodín.


Eliminácia

Priemerný terminálny polčas somatropínu po intravenóznom podaní dospelým s deficitom rastového hormónu je približne 0,4 hodiny. Avšak pri subkutánnom podávaní sa dosahuje polčas 2 – 3 hodiny. Pozorovaný rozdiel je pravdepodobne spôsobený pomalým vstrebávaním z miesta vpichu po subkutánnom podaní.


Subpopulácie pacientov

Absolútna biologická dostupnosť somatropínu po s.c.aplikácii sa zdá byť podobná u mužov aj u žien.


Informácie o farmakokinetike somatropínu u geriatrických a pediatrických pacientov, u odlišných rás a u pacientov s insuficienciou obličiek, pečene alebo srdca buď chýbajú, alebo sú neúplné.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V štúdiách celkovej toxicity, lokálnej znášanlivosti a reprodukčnej toxicity neboli pozorované žiadne klinicky závažné účinky.

Štúdie genotoxicity in vitro a in vivo génových mutácií a indukcie chromozómových aberácií sú negatívne.


V jednej in vitroštúdii na lymfocytoch pacientov dlhodobo liečených somatropínom sa po pridaní rádiomimeticky pôsobiacej látky bleomycínu pozorovala zvýšená fragilita chromozómov. Klinický význam tohto nálezu je nejasný.

V inej štúdii s lymfocytmi pacientov dlhodobo liečených somatropínom sa nezistil zvýšený výskyt chromozómových abnormalít.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


 1. Zoznam pomocných látok


Prášok

glycín (E640)

manitol (E421)

bezvodý dihydrogénfosforečnan sodný (E339)

bezvodý hydrogénfosforečnan disodný (E339)


Rozpúšťadlo

voda na injekciu

manitol (E421)

metakrezol


6.2 Inkompatibility


Nevykonali sa štúdie kompatibility, preto sa tento liek nesmie miešať s inými liekmi.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


Chemická a fyzikálna stabilita počas používania boli dokázané počas 4 týždňov pri teplote 2°C – 8°C.

Z mikrobiologického hľadiska sa, raz rekonštituovaný, liek môže uchovávať počas 4 týždňov pri teplote (2°C – 8°C). Za iný čas a podmienky uchovávania počas používania zodpovedá používateľ.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Podmienky na uchovávanie pred rekonštitúciou

Uchovávajte v chladničke (2°C – 8 oC) alebo maximálne jeden mesiac pri teplote 25°C. Náplne alebo naplnené perá GoQuickuchovávajte vo vnútornom a vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.


Podmienky uchovávanie po rekonštitúcii

Uchovávajte v chladničke (2°C – 8 oC). Neuchovávajte v mrazničke.

Náplne alebo naplnené perá GoQuickuchovávajte vo vnútornom a vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

Podmienky uchovávania rekonštituovaného lieku, pozri časť 6.3.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Vnútorný obal

Prášok a 1 ml rozpúšťadla v dvojkomorovej náplni (sklo typu 1) sú oddelené gumeným piestom (brombutyl). Náplň je utesnená na jednom konci gumeným diskom a hliníkovým viečkom a na druhom konci gumeným uzáverom (brombutyl).

Dvojkomorová náplň sa používa do dávkovacieho injekčného systému GENOTROPIN Pen 5,3 mg, GENOTROPIN Pen 12 mg alebo jednorazového viacdávkového naplneného pera GoQuick®.


Genotropinové perá sú farebne odlíšené a musia sa používať s príslušnou dvojkomorovou náplňou na aplikáciu správnej dávky. Genotropinové pero 5,3 mg (modré) sa musí používať s Genotropinovou náplňou 5,3 mg (modrou). Genotropinové pero 12 mg (purpurové) sa musí používať s Genotropinovou náplňou 12 mg (purpurovou).


Naplnené pero 5,3 mg GoQuickje označené modrou farbou a naplnené pero 12 mg GoQuickje označené purpurovou farbou.


Vonkajší obal

Papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľa.


Veľkosť balenia:

Genotropin 5,3 mg:

1 náplň x 5,3 mg alebo 5 náplní x 5,3 mg

1 alebo 5 naplnených pier GoQuick


Genotropin 12 mg:

1 náplň x 12 mg alebo 5 náplní x 12 mg

1 alebo 5 naplnených pier GoQuick


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Pokyny na použitie a zaobchádzanie s liekom


Roztok sa pripraví zoskrutkovaním dávkovacieho injekčného systému GENOTROPIN Pen 5,3 mg, GENOTROPIN Pen 12 mg alebo jednorazového viacdávkového naplneného pera GoQuick, čím dôjde ku zmiešaniu rozpúšťadla s práškom v dvojkomorovej náplni. Prášok jemne rozpustite pomalými krúživými pohybmi. Nepretrepávajte silno, lebo môže dôjsť k denaturácii liečiva. Rekonštituovaný roztok je takmer bezfarebný a môže byť slabo opaleskujúci. Injekčný roztok po rekonštitúcii sa má pred použitím vizuálne skontrolovať a použije sa len čistý roztok bez tuhých čiastočiek.

Pri použití dávkovacieho injekčného systému alebo naplneného pera GoQuick sa injekčná ihla má nasadiť ešte pred rekonštitúciou.

Úplné pokyny na prípravu a podanie pripraveného lieku Genotropin sú uvedené v písomnej informácii pre používateľa, časť 3 „Injekčné podanie Genotropinu“ a v príslušných pokynoch určených na použitie dávkovacieho injekčného systému.


Opatrenia na likvidáciu:Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne. Prázdne naplnené perá GoQuick sa nesmú opätovne plniť a musia byť vhodným spôsobom znehodnotené.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Pfizer Europe MA EEIG, Sandwich, Kent CT13 9NJ, Veľká Británia


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


56/0167/89-C/S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie:20.06.1989


Dátum posledného predĺženia: 30.4.2004


 1. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU


Máj 2014

11GENOTROPIN 5,3 mg