+ ipil.sk

Gentamicin B. Braun 1 mg/ml infúzny roztokPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č.: 2012/04189-PRE, 2012/04188-PRE


Písomná informácia pre používateľa


Gentamicin B. Braun 1 mg/ml infúzny roztok

Gentamicin B. Braun 3 mg/ml infúzny roztok

Gentamicín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Gentamicin B. Braun 1 mg/ml alebo Gentamicin B. Braun 3 mg/mla na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako vám bude podaný Gentamicin B. Braun 1 mg/ml alebo Gentamicin B. Braun 3 mg/ml

3. Ako vám bude podaný Gentamicin B. Braun 1 mg/ml alebo Gentamicin B. Braun 3 mg/ml

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávaťGentamicin B. Braun 1 mg/ml a Gentamicin B. Braun 3 mg/ml

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Gentamicin B. Braun 1 mg/ml alebo Gentamicin B. Braun 3 mg/ml a na čo sa používa


Gentamicin B. Braun 1 mg/ml alebo Gentamicin B. Braun 3 mg/mlpatrí do skupiny liekov nazvaných antibiotiká, to znamená, že sa používajú na liečbu závažných infekcií spôsobených baktériami, ktoré môžu byť usmrtené liečivom gentamicín.


Na liečenie chorôb uvedených nižšie, okrem komplikovaných infekcií obličiek, močových ciest a močového mechúra, Gentamicin B. Braun 1 mg/ml alebo Gentamicin B. Braun 3 mg/mlsa má používať len v kombinácii s inými antibiotikami.


Gentamicin B. Braun 1 mg/ml alebo Gentamicin B. Braun 3 mg/mlje určený na liečbu nasledujúcich

ochorení:

Komplikované a opakujúce sa infekcie obličiek, močových ciest a močového mechúra

Infekcie pľúc a dýchacích ciest, ku ktorým dochádza počas liečby hospitalizovaných pacientov

Brušné infekcie, vrátane zápalu pobrušnice

Infekcie kože a mäkkých tkanív, vrátane ťažkých popálenín

Sepsa (infekcia v celom tele), prítomnosť baktérií v krvi

Zápal osrdcovníka (na liečbu infekcie)

Liečba infekcií po operáciách


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako vám bude podanýGentamicin B. Braun 1 mg/ml alebo Gentamicin B. Braun 3 mg/ml


Tento liek sa nesmie používať

 • ak ste alergický na gentamicín, iné podobné látky alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • ak máte myasténiu gravis.


Upozornenia a opatrenia


Predtým ako vám bude podaný Gentamicin B. Braun 1 mg/ml alebo Gentamicin B. Braun 3 mg/ml obráťte sa na svojho lekára:

 • ak ste tehotná alebo dojčíte

 • ak máte poškodenú funkciu obličiek alebo trpíte stratou sluchu

V takom prípade budete dostávať gentamicín, iba ak váš lekár rozhodne, že liečba vášho ochorenia je pre vás nevyhnutná. Váš lekár bude dbať na úpravu dávok gentamicínu.


Váš lekár bude obzvlášť opatrný ak trpíte ochorením, ktoré ovplyvňuje vašu funkciu nervov a svalov ako je PARKINSONOVA choroba alebo ak dostávate myorelaxanciá (lieky na uvoľnenie svalstva) počas operácie, pretože gentamicín môže blokovať funkciu nervov a svalov.

Okamžite informujte vášho lekára, ak máte silnú hnačku.


V prípade ak iné aminoglykozidy nezabrali na vašu infekciu, je možné, že ani gentamicín nebude účinný a ak ste alergický na iné aminoglykozidy, môžete mať na gentamicín alergickú reakciu.


U starších pacientov sú len obmedzené skúsenosti s dávkovaním gentamicínu jedenkrát za deň.


Na zníženie rizika poškodenia vášho sluchového nervu a obličiek musí váš lekár starostlivo zvážiť nasledujúce:

Monitorovanie funkcie sluchu, rovnováhy a obličiekpred, počas a po liečbe.

Dávkovanie striktne podľa vašej činnosti obličiek.

Ak máte poškodenú funkciu obličiek dodatočne podávané antibiotiká priamo do miesta infekcie musia byť zarátané do celkového dávkovania.

Monitorovanie koncentrácií gentamicínu v sére počas liečby v prípade ak to vyžaduje váš zdravotný stav.

Ak máte poškodený ušný nerv (poškodenie funkcie sluchu alebo rovnováhy), alebo pri dlhodobej liečbe, je nutné dodatočné monitorovanie funkcie rovnováhy a sluchu.

Ak je to možné, liečba gentamicínom nemá trvať dlhšie ako 10 –14 dní (zvyčajne 7 – 10 dní).

Medzi jednotlivými liečbami gentamicínom alebo inými úzko príbuznými antibiotikami musí byť dostatočný časový odstup aspoň 7 – 14 dní.

Vylúčenie podávania iných liekov s možnosťou škodlivého účinku na ušný nerv alebo obličky spolu s gentamicínom. V prípade ak to nie je možné, je nutné starostlivé monitorovanie funkcie obličiek.

Množstvo telesnej tekutiny a tvorby moču musia byť v normálnom rozmedzí.


Iné lieky a Gentamicin B. Braun 1 mg/ml alebo Gentamicin B. Braun 3 mg/ml


Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi.


Je potrebné dávať pozor na nasledujúce lieky:


Éter,myorelaxanciá

Éter a myorelaxanciá zvyšujú blokovanie nervovej a svalovej funkcie aminoglykozidmi. Preto, ak dostávate takéto látky, budete starostlivo monitorovaný.


Metoxyfluránová anestézia

Anesteziológ má byť pred vykonaním anestézie metoxyfluránom (anestetický plyn) informovaný, či ste dostali alebo dostávate aminoglykozidy a predísť tak jeho použitiu, ak je to možné, pre zvýšené riziko poškodenia obličiek.


Iné lieky s možnými škodlivými účinkami na ušný nerv a obličky.

Budete starostlivo monitorovaní pri podávaní gentamicínu pred, počas a po liečbe s liekmi, ktoré obsahujú nasledujúce liečivá:

amfotericín B (proti hubovým infekciám),

kolistín (dekontaminácia čriev),

ciklosporín (na potlačenie nežiaducich imunitných reakcií),

 • cisplatina (protinádorová látka),

 • vankomycín, streptomycín, viomycín, karbenicilín, iné aminoglykozidy, cefalosporíny (antibiotiká)

Ak užívate lieky na zvýšenie vylučovania moču, napríklad kyselinu etakrínovú a furosemid, budete tiež starostlivo monitorovaný.


Tehotenstvo a dojčenie


Tehotenstvo

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete používať tento liek. Tento liek má byť užívaný v tehotenstve iba v nevyhnutných prípadoch.


Dojčenie

Informujte svojho lekára o tom, že dojčíte. Lekár zváži, či ukončiť dojčenie alebo liečbu gentamicínom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov


Pri vedení vozidiel a obsluhe strojov buďte veľmi opatrný, pretože sa môžu vyskytnúť vedľajšie účinky ako sú točenie hlavy a závraty.


Gentamicin B. Braun 1 mg/ml alebo Gentamicin B. Braun 3 mg/mlobsahuje sodík


Gentamicin B. Braun 1 mg/ml: Tento liek obsahuje 283 mg sodíka na jednu fľašku infúzneho roztoku. Je potrebné vziať túto informáciu do úvahy u pacientov s obmedzeným prísunom sodíka.

Gentamicin B. Braun 3mg/ml: Tento liek obsahuje 283/425 mg sodíka na 80/120 ml fľašku infúzneho roztoku. Je potrebné vziať túto informáciu do úvahy u pacientov s obmedzeným prísunom sodíka.


3. Ako vám bude podanýGentamicin B. Braun 1 mg/ml alebo Gentamicin B. Braun 3 mg/ml


Dávkovanie u pacientov s normálnou funkciou obličiek


Dospelí/Dospievajúci


Odporúčaná denná dávka u dospievajúcich a dospelých s normálnou funkciou obličiek je 3 – 6 mg/kg telesnej hmotnosti na deň vo forme jednej (preferované) až dvoch jednorazových dávok.


Bežná liečba gentamicínom netrvá dlhšie ako 7 – 10 dní, iba v prípade ťažkých a komplikovaných infekcií môže liečba presiahnuť 10 dní.


Hladina gentamicínu v krvi bude u vás starostlivo monitorovaná a to odberom krvných vzoriek na konci dávkovacieho intervalu a okamžite po skončení infúzie, najmä na kontrolu funkcie obličiek. Dávka bude starostlivo upravená, aby sa predišlo poškodeniu obličiek.


Deti(od 2 až do 12 rokov veku)


Denná dávka u novorodencov je 4 – 7 mg/kg telesnej hmotnosti za deň. Novorodencom sa potrebná denná dávka podáva vo forme jednej jednorazovej dávky.

Denná dávka u dojčiat po prvom mesiaci života je 4,5 – 7,5 mg/kg telesnej hmotnosti za deň vo forme jednej (preferované) až dvoch jednorazových dávok.

Odporúčaná denná dávka u starších detí s normálnou funkciou obličiek je 3 – 6 mg/kg telesnej hmotnosti za deň vo forme jednej (preferované) až dvoch jednorazových dávkok.


Dávkovanie u pacientov s poškodením funkcie obličiek


Ak trpíte poškodením funkcie obličiek budete monitorovaný, aby bolo možné upraviť koncentrácie gentamicínu v krvi, a to znižovaním dávky, alebo predlžovaním časového intervalu medzi jednotlivými dávkami. V takomto prípade lekár vie ako upraviť dávkovaciu schému.


Dávkovanie u pacientov pri liečbe obličiek dialýzou

V takomto prípade bude dávka starostlivo upravená podľa množstva gentamicínu v krvi.


Starší pacientimôžu vyžadovať nižšie udržiavacie dávky než mladší pacienti na dosiahnutie dostatočnej hladiny gentamicínu v krvi.


U pacientov s veľkou nadváhouje počiatočná dávka odvodená od ideálnej telesnej hmotnosti, ku ktorej sa pripočíta 40% nadváhy.


Pre pacientov s poškodenou funkciou pečenenie je potrebné upravovať dávky.


Ak použijete viac Gentamicinu B. Braun 1 mg/ml alebo Gentamicinu B. Braun 3 mg/ml, ako máte


Akumulácia (napr. v dôsledku poškodenia funkcie obličiek) môže mať za následok ďalšie poškodenie obličiek a ušného nervu.


Liečba v prípade predávkovania

Najskôr je nutné ukončiť liečbu. Neexistuje špecifické antidótum. Gentamicín môže byť odstránený z krvi pomocou dialýzy obličiek. Na liečbu blokády nervovej a svalovej funkcie sa odporúča podať chlorid vápenatý a umelé dýchanie ak je to nutné.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, týkajúce sa používania tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre.


Spôsob podania


Gentamicin B. Braun 1 mg/ml infúzny roztok alebo Gentamicin B. Braun 3 mg/ml infúzny roztokje podávaný kvapkaním priamo do žily (intravenózna infúzia). Infúzne roztokyv polyetylénovej fľaške sú podávané počas 30 – 60 minút.


Gentamicin B. Braun 1 mg/ml infúzny roztok alebo Gentamicin B. Braun 3 mg /ml infúzny roztoksa nesmú podávať injekciou do svalov alebo do žily (intramuskulárna alebo intravenózna injekcia).


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Za určitých okolností má gentamicín toxické účinky na ušný nerv a obličky. U pacientov liečených gentamicínom sa často pozoruje poškodenie funkcie obličiek, ktorá sa zvyčajne upraví po ukončení používania lieku. Vo väčšine prípadov je toxicita obličiek spojená s nadmerne vysokým dávkovaním, dlhodobou liečbou, už existujúcimi abnormalitami obličiek, alebo s podaním iných látok, ktoré majú toxický účinok na obličky. Ďalšie rizikové faktory pre toxické poškodenie obličiek sú pokročilý vek, nízky tlak krvi, znížený objem krvi alebo šok, alebo existencia poruchy pečene. Rizikové faktory pre toxické účinky na sluchový nerv sú existujúca porucha pečene alebo sluchu, baktérie v krvi a horúčka.


Nasledujúce vedľajšie účinky, ktoré sú veľmi zriedkavé t.j., že sa vyskytujú u menej ako 1 z 10 000 liečených pacientov môžu byť vážne a vyžadujú okamžitú liečbu:

ťažké akútne hypersenzitívne (alergické) reakcie

akútne zlyhanie obličiek


Kožné vyrážky, svrbenie a ťažkosti s dýchaním sú znakom akútnej hypersenzitivity.

Zníženie množstva moču alebo úplná zástava moču (oligúria, anúria), nadmerné močenie počas noci a opuch celého tela (zadržiavanie tekutiny) sú znakom akútneho zlyhania obličiek.


Infekcie a nákazy:

Veľmi zriedkavé (výskyt u 1 z 10 000 osôb):

Infekcia spôsobená inými kmeňmi, odolnými voči gentamicínu, zápal hrubého čreva (väčšinou z dôvodu užívania ďalších antibiotík)

Poruchy krvi a lymfatického systému:

Menej časté (výskyt u 1 zo 100 osôb):

Abnormálne (neobvyklé) zloženie krvi

Veľmi zriedkavé (výskyt u 1 z 10 000 osôb):

Abnormálne nízke množstvá rôznych typov krviniek,
zvýšené množstvo eozinofilov (skupina bielych krviniek)

Poruchy imunitného systému - alergické reakcie:

Veľmi zriedkavé (výskyt u 1 z 10 000 osôb):

Lieková horúčka, ťažká akútna hypersenzitívna reakcia

Poruchy metabolizmu a výživy:

Zriedkavé (výskyt u 1 z 1000 osôb):

Nízke hladiny draslíka, vápnika a horčíka v krvi (spojené s vysokými dávkami podávanými počas dlhého obdobia), strata chuti, úbytok hmotnosti

Veľmi zriedkavé (výskyt u 1 z 10 000 osôb):

Nízke hladiny fosfátu v krvi (spojené s vysokými dávkami podávanými počas dlhého obdobia)

Psychické poruchy:

Veľmi zriedkavé (výskyt u 1 z 10 000 osôb):

Zmätenosť, halucinácie, mentálna depresia

Poruchy nervového systému:

Zriedkavé (výskyt u 1 z 1000 osôb):

Poškodenie periférnych nervov, poškodenie alebo strata citu

Veľmi zriedkavé (výskyt u 1 z 10 000 osôb):

Organické (štrukturálne) poškodenie mozgu, kŕče, blokáda nervových a svalových funkcií, závrat, poruchy rovnováhy, bolesť hlavy

Poruchy oka:

Veľmi zriedkavé (výskyt u 1 z 10 000 osôb):

Poruchy videnia

Poruchy ucha a labyrintu:

Veľmi zriedkavé (výskyt u 1 z 10 000 osôb):

Poškodenie sluchového nervu, strata sluchu, Menierova choroba, hučanie/zvonenie v ušiach, vertigo (závrat)

Poruchy ciev:

Veľmi zriedkavé (výskyt u 1 z 10 000 osôb):

Znížený tlak krvi, zvýšený tlak krvi

Poruchy tráviaceho traktu:

Zriedkavé (výskyt u 1 z 1000 osôb):

Vracanie, nevoľnosť, zvýšené slinenie, zápal v ústach

Poruchy pečene a žlčových ciest:

Zriedkavé (výskyt u 1 z 1000 osôb):

Zvýšené hladiny pečeňových enzýmov a bilirubínu v krvi, (všetko reverzibilné)

Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Menej časté (výskyt u 1 zo 100 osôb):

Alergická kožná vyrážka, svrbenie

Zriedkavé (výskyt u 1 z 1000 osôb):

Začervenanie pokožky

Veľmi zriedkavé (výskyt u 1 z 10 000 osôb):

Vypadávanie vlasov, ťažké alergické reakcie na koži a sliznici sprevádzané pľuzgiermi a sčervenaním kože (Erythema multiforme), ktoré môžu vo veľmi vážnych prípadoch poškodiť vnútorné orgány a môžu byť životu nebezpečné (Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza)

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:

Zriedkavé (výskyt u 1 z 1000 osôb):

Bolesť svalov (myalgia)

Veľmi zriedkavé (výskyt u 1 z 10 000 osôb):

Tras svalov ( vyvolávajúci ťažkosti pri stoji)

Poruchy obličiek a močových ciest:

Časté (výskyt u 1 z 10 osôb):

Poškodenie funkcie obličiek (zvyčajne ustúpia po ukončení liečby)

Zriedkavé (výskyt u 1 z 1000 osôb):

Zvýšenie hladiny močoviny v krvi (reverzibilné)

Veľmi zriedkavé (výskyt u 1 z 10 000 osôb):


Akútne zlyhanie obličiek, vysoká hladina fosfátov a aminokyselín v moči (spôsobené dlhodobým podávaním vysokých dávok)

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:

Zriedkavé (výskyt u 1 z 1000 osôb):

Zvýšená telesná teplota

Veľmi zriedkavé (výskyt u 1 z 10 000 osôb):

Bolesť v mieste vpichu


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvomnárodného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku


5. Ako uchovávať Gentamicin B. Braun 1 mg/ml a Gentamicin B. Braun 3 mg/ml


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na fľaši a vonkajšom obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Roztok musí byť použitý okamžite po prvom otvorení.

Tento liek je len na jedno použitie. Roztok môže byť použitý iba ak je číry a bez častíc.

Nepoužitý roztok musí byť zlikvidovaný.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Gentamicin B. Braun 1 mg/ml a Gentamicin B. Braun 3 mg/mlinfúzny roztok obsahuje


Liečivo je Gentamicín


1 ml GentamicinuB. Braun 1 mg/ml infúzneho roztoku obsahuje 1 mg gentamicínu, vo forme gentamicíniumsulfátu.


1 fľaška 80 ml obsahuje 80 mg gentamicínu.


1 ml Gentamicinu B. Braun 3 mg/ml infúzneho roztoku obsahuje 3 mg gentamicínu, vo forme gentamicíniumsulfátu.


1 fľaška 80 ml obsahuje 240 mg gentamicínu.

1 fľaška 120 ml obsahuje 360 mg gentamicínu.


 • Ďalšie zložky sú

dinatriumedetát (3mg/ml roztoku), chlorid sodný, voda na injekciu


Ako vyzerá Gentamicin B. Braun 1 mg/ml a Gentamicin B. Braun 3 mg/mla obsah balenia


Gentamicin B. Braun 1 mg/ml a Gentamicin B. Braun 3 mg/mlsú infúzne roztoky; t.j. sú podávané v infúzii pomocou malej hadičky alebo kanyly zavedenej do žily.

Sú to číre, bezfarebné roztoky.


Gentamicin B. Braun 1 mg/ml infúzny roztok je v polyetylénových fľaškách 80 ml.

Je dodávaný v baleniach po 10 alebo 20 fľašiek.


Gentamicin B. Braun 3 mg/ml infúzny roztok je v polyetylénových fľaškách 80 a 120 ml.

Oba sú dodávané v baleniach po 10 alebo 20 fľašiek.


Na trh nemusia byť uvedenévšetky veľkosti.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


B. Braun Melsungen AG

Carl-Braun-Straße 1 Poštová adresa:

34212 Melsungen, Nemecko 34209 Melsungen, Nemecko


Tel.: +49 5661 71-0

Fax: +49 5661 71-4567


B. Braun Medical S. A.

Carretera de Terrassa 121

08191 Rubí (Barcelona), Španielsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Rakúsko - Gentamicin B. Braun 1 mg/ml Infusionslösung

Gentamicin B. Braun 3 mg/ml Infusionslösung

Belgicko - Gentamycine B. Braun 1mg/ml Solution pour perfusion / Infusionslösung /Oplossing voor infusie

Gentamycine B. Braun 3mg/ml Solution pour perfusion / Infusionslösung /Oplossing voor infusie


Česká republika - Gentamicin B. Braun 1 mg/ml infuzní roztok

Gentamicin B. Braun 3 mg/ml infuzní roztok

Dánsko - Gentamicin B. Braun

Nemecko - Gentamicin B. Braun 1 mg/ml Infusionslösung

Gentamicin B. Braun 3 mg/ml Infusionslösung


Grécko - Gentamicin B. Braun 1 mg/ml

Gentamicin B. Braun 3 mg/ml

Fínsko - Gentamicin B. Braun 1 mg/ml

Gentamicin B. Braun 3 mg/ml

Francúzsko - Gentamicine B. Braun1 mg/ml, solution pour perfusion

Gentamicine B. Braun3 mg/ml, solution pour perfusion

Írsko - Gentamicin 1 mg/ml solution for infusion

Gentamicin 3 mg/ml solution for infusion

Taliansko - Gentamicina B. Braun1 mg/ml soluzione per infusione

Gentamicina B. Braun3 mg/ml soluzione per infusione

Luxembursko - Gentamicin B. Braun 1 mg/ml Infusionslösung

Gentamicin B. Braun 3 mg/ml Infusionslösung

Nórsko - Gentamicin B. Braun 1 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning Gentamicin B. Braun 3 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning

Poľsko - Gentamicin B. Braun

Portugalsko - Gentamicina B. Braun 1 mg/ml Solução para perfusão

Gentamicina B. Braun 3 mg/ml Solução para perfusão

Slovinsko - Gentamicin B. Braun 1 mg/ml raztopina za infundiranje

Gentamicin B. Braun 3 mg/ml raztopina za infundiranje

Slovensko - Gentamicin B. Braun 1 mg/ml infúzny roztok

Gentamicin B. Braun 3 mg/ml infúzny roztok

Spojené kráľovstvo - Gentamicin 1 mg/ml solution for infusion

Gentamicin 3 mg/ml solution for infusion


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná 02/2014.


Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov:


Gentamicin B. Braun 1 mg/ml infúzny roztok a Gentamicin B. Braun 3 mg/ml infúzny roztokje určený na okamžité použitie a pred podaním nesmie byť riedený.


Aminoglykozidy sa za žiadnych okolností nesmú miešať v infúznom roztoku s beta-laktámovými antibiotikami (napr. penicilíny, cefalosporíny), s erytromycínom alebo lipifysanom, pretože môžu spôsobiť fyzikálno-chemickú inaktiváciu. Rovnaký zákaz platí pre kombináciu gentamicínu s diazepamom, furosemidom, flekainidiumacetátom alebo sodnou soľou heparínu.


Nasledovné liečivá alebo roztok na rekonštitúciu / riedenie nesmú byť podávané súčasne:

Gentamicín je inkompatibilný s ampfotericínom B, sodnou soľou cefalotínu, sodnou soľou nitrofurantoínu, sodnou soľou sulfadiazínu a tetracyklínmi.


Pridanie gentamicínu do roztokov obsahujúcich bikarbonát môže spôsobiť uvoľnenie oxidu uhličitého.


Z mikrobiologického hľadiska sa má liek použiť okamžite. Ak nie je použitý ihneď po otvorení, za dobu a podmienky uchovávania pred použitím, ktoré by za normálnych okolností nemali presiahnuť 24 hodín pri teplote 2 až 8 °C je zodpovedný podávajúci.


Roztok musí byť podávaný sterilnými pomôckami za použitia aseptickej metódy. Zariadenie má byť naplnené roztokom tak, aby sa preventívne zamedzilo vniknutiu vzduchu do systému.


Len na jedno použitie

Nepoužitý roztok musí byť zlikvidovaný.

Pred podávaním musí byť vizuálne skontrolovaná čírosť roztoku a prítomnosť častíc. Roztok môže byť použitý iba ak je číry a bez častíc.


8

Gentamicin B. Braun 1 mg/ml infúzny roztok

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev.č.: 2012/04189-PRE, 2012/04188-PRE


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ


1. NÁZOV LIEKU


Gentamicin B. Braun 1 mg/ml infúzny roztok

Gentamicin B. Braun 3 mg/ml infúzny roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


1 mg/ml infúzny roztok:

1 ml infúzneho roztoku obsahuje gentamicíniumsulfát, čo zodpovedá 1 mg gentamicínu.

Jedna 80 ml fľaška obsahuje 80 mg gentamicínu.


Pomocná látka so známym účinkom: 283 mg (12 mmol) sodíka (ako chlorid) na 80 ml fľašku


3 mg/ml infúzny roztok:

1 ml infúzneho roztoku obsahuje gentamicíniumsulfát, čo zodpovedá 3 mg gentamicínu.

Jedna 80 ml fľaška obsahuje 240 mg gentamicínu.

Jedna 120 ml fľaška obsahuje 360 mg gentamicínu.


Pomocná látka so známym účinkom: 283 mg (12 mmol) sodíka ( ako chlorid) na 80 ml fľašku

425 mg (18 mmol) sodíka (ako chlorid) na 120 ml fľašku.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA


Infúzny roztok.

Číry bezfarebný vodný roztok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba ťažkých infekcií spôsobených baktériami citlivými na gentamicín v prípade, keď neúčinkujú menej toxické antimikrobiálne liečivá.

Gentamicin B. Braun 1 mg/ml infúzny roztok a Gentamicin B. Braun 3mg/ml infúzny roztoksú vhodné pre všetky indikácie, okrem komplikovaných infekcií močového traktu, kde sa môžu použiť v kombinácii s inými relevantnými antibiotikami (prevažne spolu s beta – laktamovými antibiotikami alebo s antibiotikami účinnými proti anaeróbnym baktériám).

Za týchto podmienok môže byť Gentamicin B. Braun 1 mg/ml infúzny roztoka Gentamicin B. Braun 3 mg/ml infúzny roztokpoužitý na:

 • komplikované a opakované infekcie močových ciest.

 • nozokomiálne infekcie dolných dýchacích ciest vrátane ťažkého zápalu pľúc

 • intraabdominálne infekcie vrátane peritonitídy

 • infekcie kože a mäkkého tkaniva vrátane ťažkých popálenín.

 • septikémia vrátane bakteriémie

 • liečba bakteriálnej endokarditídy

 • liečba pooperačných infekcií


Je nutné riadiť sa stanovenými odporúčaniami pre správnu antibiotickú liečbu.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Dávkovanie u pacientov s normálnou funkciou obličiek


Dospelía dospievajúci


Liečba bakteriálnych infekcií


Odporúčaná denná dávka u mladistvých a dospelých s normálnou funkciou obličiek je 3 – 6 mg/kg telesnej hmotnosti na deň vo forme 1 (preferované) alebo v 2 jednorazových dávkach.


Maximálna denná dávka 6 mg/kg je určená na liečbu vážnych infekcií a v prípade relatívne slabej citlivosti patogénu.


Gentamicín má dlho trvajúci post-antibiotický účinok (pozri časť 5.1). Súčasné štúdie in vitroa in vivodokazujú, že príjem aminoglykozidov kôrou obličiek je limitovaný a teda pri vyšších maximálnych hladinách gentamicínu v sére (po jednorazovej dennej dávke) je v obličkách ukladaných menej aminoglykozidov ako pri bežnom opakovanom podaní.


V prípade kombinovanej liečby (napr. s beta-laktámovými antibiotikami pri normálnom dávkovaní) je tiež možné podať celkovú dennú dávku jednorazovo.


Jedna dávka gentamicínu za deň sa neodporúča podávať pacientom s oslabenou imunitou (napr. neutropénia), pacientom s vážnym poškodením obličiek, ascitmi, bakteriálnou endokarditídou, pacientom s rozsiahlymi popáleninami (viac ako 20% kože) a tehotným ženám z dôvodu potreby uspôsobenia dávkovania.


Dĺžka liečby má byť limitovaná na 7 – 10 dní. Dlhšia doba liečby môže byť potrebná pri ťažkých a komplikovaných infekciách.


Pediatrická populácia

Denná dávka u novorodencov je 4 – 7 mg/kg telesnej hmotnosti na deň. Z dôvodu dlhšieho polčasu sa novorodencom podáva požadovaná denná dávka vo forme 1 jednorazovej dávky.

Denná dávka u detí starších ako jeden mesiac je 4,5 – 7,5 mg/kg telesnej hmotnosti na deň vo forme 1 (preferované) alebo v 2 jednorazových dávkach.

Odporúčaná denná dávka u starších detí s normálnou funkciou obličiek je 3 – 6 mg/kg telesnej hmotnosti na deň vo forme 1 (preferované) alebo v 2 jednorazových dávkach.


Jedna 80 ml fľaša Gentamicin B. Braun 1 mg/ml roztoku na infúziu (Gentamicin B.Braun 3 mg/ml roztoku na infúziu)obsahuje 80 mg gentamicínu (240 mg gentamicínu).Aby sa zabránilo predávkovaniu obzvlášť u detí, nepodávajte Gentamicin B. Braun 1 mg/ml roztok na infúziu (Gentamicin B. Braun 3 mg/ml roztok na infúziu)deťom, ktoré potrebujú menej ako 80 mg gentamicínu (240 mg gentamicínu) v jednej dávke.


Dávkovanie u pacientov s poškodením obličiek


V prípade poškodenej funkcie obličiek je potrebné znížiť odporúčanú dennú dávku a prispôsobiť ju podľa funkcie obličiek.


Pacienti s poškodením funkcie obličiek musia byť monitorovaní, aby mohli byť upravené terapeutické koncentrácie v plazme. Buď znižovaním dávok, alebo predlžovaním dávkovacieho intervalu (pozri časť 4.4).


Znižovanie dávok a predlžovanie intervalu sú ekvivalentne vhodné riešenia. Napriek tomu je dôležité pripomenúť, že dávky určené spôsobom uvedeným nižšie sú iba približné a že rovnaká dávka môže viesť k rozdielnym koncentráciám v organizmoch rozdielnych pacientov. Preto je dôležité určiť množstvá gentamicínu v sére u konkrétneho pacienta, aby sa mohlo vhodne upraviť dávkovanie.


1) Predĺženie dávkovacieho intervalu pri normálnej dávke:

Keďže klírens gentamicínu je priamo úmerný klírensu kreatinínu, môže byť použitá nasledujúca približná rovnica:

Interval normálnej dávky x (normálny klírens kreatinínu / klírens kreatinínu pacienta) = nasledovný dávkovací interval.

Na základe normálneho klírensu kreatinínu 100 ml/min a klírensu kreatinínu 30 ml/min pacienta aplikačný interval s konštantnou dávkou by v tomto prípade bol 26 hodín(8 x 100/30 [h]).


Normálna dávka (80 mg) pri rozšírenom intervale:

Urea v krvi

(mmol/l)

Kreatinín klírensu

(ml/min)

Dávka a interval dávky

6,7

> 72

80 mg* každých 8 hodín

6,7 – 16,7

30 – 72

80 mg* každých 12 hodín

16,7 – 33,3

12 – 30

80mg* každých 24 hodín

> 33,3

6 – 12

80 mg* každých 48 hodín

*Pacientom, ktorí vážia < 60 kg má byť dávka znížená na 60 mg.


2) Redukcia dávky pri normálnom dávkovacom intervale:

Po zvyčajnej počiatočnej dávke je možné nahrubo vypočítať zníženú dávku podávanú každých 8 hodín a to tak, že vydelíme normálnu odporúčanú dávku množstvom kreatinínu v sére.

Pacient, ktorý váži 60 kg s množstvom kreatinínu v sére 2,0 mg/100 ml môže teda dostať 30 mg každých 8 hodín po počiatočnej dávke 60 mg (1mg/kg; 60:2).

Alternatívne, po zvyčajnej počiatočnej dávke môžu byť nasledovné dávky podávané každých 8 hodín vypočítané pomocou rovnice:

Normálna dávka × klírens kreatinínu pacienta/ normálny klírens kreatinínu (100 ml/min) = nasledovná dávka.


Znížená dávka pri normálnom dávkovacom intervale (8 hodín)


Kreatinín v sére

(mg/100 ml)

Približná rýchlosť klírensu kreatinínu

Percento normálnej dávky

1,0

1,1 – 1,3

1,4 – 1,6

1,7 – 1,9

2,0 – 2,2

2,3 – 2,5

2,6 – 3,0

3,1 – 3,5

3,6 – 4,0

4,1 – 5,1

5,2 – 6,6

6,7 – 8,0

> 100

70 – 100

55 – 70

45 – 55

40 – 45

35 – 40

30 – 35

25 – 30

20 – 25

15 – 20

10 – 15

< 10

100

80

65

55

50

40

35

30

25

20

15

10


Parameter klírensu kreatinínu je preferovaný najmä u starších pacientov a pacientov s premenlivými koncentráciami kreatinínu v sére ako je to pri vážnych infekciách (napr. pri sepse).

Je potrebné zdôrazniť, že funkcia obličiek sa môže meniť počas liečby gentamicínom.

Dávkovanie u pacientov na hemodialýze

Gentamicín je dialyzovateľný. V prípade 4 – 5 hodinovej hemodialýzy sa má očakávať 50% - 60% redukcia koncentrácie a v prípade 8 – 12 hodinovej hemodialýzy, 70% - 80% redukcia koncentrácie. Dávkovanie musí byť individuálne upravené po každej dialýze v závislosti od koncentrácie gentamicínu v sére v tom čase.

Normálne odporúčaná dávka po dialýze je 1 – 1,7 mg/kg telesnej hmotnosti.


Starší pacienti môžu potrebovať nižšie udržiavacie dávky ako mladší ľudia pre poruchu funkcie obličiek.


Pre obéznych pacientovje počiatočná dávka odvodená od ideálnej telesnej hmotnosti, ku ktorej sa pripočíta 40% nadváhy.


Pre pacientov s poškodenou funkciou pečene nie je potrebné upravovať dávkovanie.


Odporúčanie týkajúce sa monitorovania:

Odporúča sa monitorovať koncentráciu gentamicínu v sére, obzvlášť u starších pacientov, u novorodencov a u pacientov s poškodenou funkciou obličiek. Vzorky krvi sa majú odobrať pred začatím ďalšieho dávkovacieho intervalu (minimálna hladina). Minimálne hladiny nesmú prekročiť 2 μg/ml podaného gentamicínu dvakrát denne a 1 μg/ml pri jednorazovej dávke raz denne. Pozri časť 4.4.


Spôsob podávania

Gentamicin B. Braun 1 mg/ml infúzny roztok a Gentamicin B. Braun 3 mg/ml infúzny roztoksa podáva intravenóznou infúziou po dobu 30 – 60 minút. Gentamicin B. Braun 1 mg/ml roztok na infúziu a Gentaminin B. Braun 3 mg/ml roztok na infúziunie je vhodný na intramuskulárnu alebo pomalú intravenóznu injekciu.


Iba na intravenózne použitie.


4.3 Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na liečivo, iné aminoglykozidy alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 • Myasténia gravis.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Gentamicín môže byť podaný pacientom s vážnym poškodením obličiek alebo existujúcou hluchotou vnútorného ucha iba ak lekár zváži nutnosť jeho podania. Frekvencia podávania alebo dávka musia byť znížené u pacientov s poškodenou funkciou obličiek (pozri časť 4.2).


Poškodenie funkcie obličiek

Poškodenie funkcie obličiek, ako napríklad blokáda glomerulárnej filtrácie, sa vyskytuje približne u 10 % pacientov liečených gentamicínom a zvyčajne je reverzibilná. Najdôležitejšie rizikové faktory sú vysoká celková dávka, príliš dlhé trvanie liečby, zvýšené hladiny v sére (vysoké minimálne hodnoty). Ďalšími potenciálnymi rizikovými faktormi sú vek, hypovolémia a šok. Klinické prejavy poškodenia funkcie obličiek sú: proteínúria, cylindrúria, hematúria, oligúria, zvýšené koncentrácie kreatinínu a močoviny v sére. V ojedinelých prípadoch môže nastať akútne zlyhanie obličiek. (Pozri tiež časť 4.8).


Neuromuskulárne poruchy

Keďže gentamicín má vlastnosti neuromuskulárnej blokády, je potrebná zvýšená opatrnosť u pacientov s existujúcimi neuromuskulárnymi chorobami (napr. Parkinsonova choroba). Povinné je obzvlášť dôsledné monitorovanie. (Pozri časť 4.8.)


Pri podávaní aminoglykozidov u pacientov, ktorým boli podané počas anestézie myorelaxanciá typu kurare, sa vyskytla neuromuskulárna blokáda a respiračná paralýza. Týchto pacientov je tiež potrebné veľmi dôsledne monitorovať. (Pozri časť 4.8.)


Účinky na vestibulokochleárny nerv

Možné je poškodenie vestibulokochleárneho nervu (ôsmy hlavový nerv), pričom je poškodená rovnováha aj sluch. Vestibulárne poškodenie je najčastejšou ototoxickou reakciou. Strata sluchu je na začiatku sprevádzaná poklesom vnímania vysokých tónov a je zvyčajne nevratná. Dôležitými rizikovými faktormi sú existujúce poškodenie funkcie obličiek alebo poškodenie ôsmeho hlavového nervu v minulosti. Riziko sa navyše zvyšuje úmerne s veľkosťou celkovej a dennej dávky alebo v spojitosti s potenciálne ototoxickými látkami. Príznaky ototoxických účinkov sú nevoľnosť, zvonenie/hučanie v ušiach (tinitus), závrat a menej častá strata sluchu.

Pri užívaní gentamicínu môže byť vestibulárny mechanizmus ovplyvnený, ak minimálne hodnoty prekročia 2 µg/ml. Ak je táto reakcia spozorovaná včas a následne aj upravená dávka, zvyčajne ide o vratnú reakciu. (Pozri tiež časť 4.8)


Hnačka a pseudomembránová kolitída spojené s užívaním antibiotík

Hnačky a pseudomembránová kolitída spojené s užívaním antibiotík boli hlásené aj pri užívaní gentamicínu. Na tieto diagnózy by sa malo myslieť u pacientov, u ktorých sa objavia hnačky počas alebo krátko po liečbe. V prípade silných a/alebo krvavých hnačiek počas liečby musí byť podávanie gentamicínu zastavené a musí byť ustanovená vhodná liečba. Lieky, ktoré potláčajú peristaltiku sa nesmú podávať (pozri časť 4.8).


Gravidita a laktácia

Gentamicín sa má používať počas gravidity a laktácie len po dôkladnom zvážení prínosu a rizika (pozri časť 4.6).


Jednorazová denná dávka u starších pacientov:

Skúsenosti s podávaním jednorazovej dennej dávky gentamicinu u starších pacientov sú obmedzené. Jednorazová denná dávka gentamicinu nemusí byť vhodná a preto je potrebný monitoring u týchto pacientov.


Monitorovanie

Aby ste zabránili nežiaducim udalostiam, odporúčame nepretržité (pred, počas a po liečbe) monitorovanie funkcie obličiek (kreatinín v sére, klírens kreatitínu), kontrolu vestibulárnej a kochleárnej funkcie, ako aj hepatálnych a laboratórnych parametrov.


Pomocné látky

Tento liek obsahuje 283 mg sodíka na fľašku roztoku na infúziu. Túto skutočnosť treba vziať do úvahy u pacientov s obmedzeným prísunom sodíka.

Tento liek obsahuje 283 mg/425 mg sodíka na 80 ml/120 ml fľašku roztoku na infúziu. Túto skutočnosť treba vziať do úvahy u pacientov s obmedzeným prísunom sodíka.


Skrížená alergia/rezistencia

Môže sa objaviť skrížená rezistencia a precitlivenosť na aminoglykozidy.


Nefrotoxicita a ototoxicita

Na zníženie rizika nefrotoxicity a ototoxicity musia byť dodržiavané nasledujúce inštrukcie:

 • Je obzvlášť dôležité pravidelne stanoviť sluchovú, vestibulárnu a renálnu funkciu u pacientov s dodatočnými rizikovými faktormi. Poškodenie funkcie pečene alebo sluchu, bakterémia a horúčka zvyšujú riziko ototoxicity. Pokles objemu alebo hypotenzia a ochorenie pečene boli hlásené ako dodatočné rizikové faktory nefrotoxicity.

 • Monitorovať renálnu funkciu pred, počas a po liečbe.

 • Dávkovať presne podľa klírensu kreatinínu (alebo koncentrácie kreatinínu v sére). Pre pacientov s poškodím obličiek musí byť dávkovanie upravené podľa funkčnosti obličiek (pozri časť 4.2).

 • U pacientov s poškodením obličiek sa množstvo absorbovaného gentamicínu po lokálnom podaní musí zobrať do úvahy pre potreby úpravy dávok celkovej liečby.

 • Monitorovať koncentrácie gentamicínu v sére počas terapie, aby maximálne množstvá nepresiahli 10-12 µg/ml (toxická prahová hodnota pre kochleovestibulárny systém) konvenčným viacnásobným dávkovaním za deň alebo minimálne hodnoty neprekročili 2 µg/ml (pozri časť 4.2).

 • Pacientom s existujúcim poškodením vnútorného ucha (poškodenie sluchu, poškodenie funkcie rovnováhy) alebo v prípade dlhodobej liečby je nutné dodatočne monitorovať funkciu rovnováhy a funkciu sluchu.

 • Liečba sa nemá predlžovať. V prípade ak je to možné dĺžka liečby by mala byť limitovaná na 7 – 10 dní (pozri časť 4.2).

 • Po liečbe s aminoglykozidmi nesmie okamžite nasledovať následná liečba aminoglykozidmi; ak je to možné, má byť dodržaný minimálny interval 7 – 14 dní medzi liečbami.

 • Ak je to možné; vylúčte súčasné podávanie iných potencionálnych ototoxických alebo nefrotoxických liekov. V prípade ak to nie je možné je nutné starostlivo a presne monitorovať funkciu obličiek (pozri časť 4.5).

 • Je dôležitý dostatočný prísun tekutín a tvorba moču.


4.5 Liekové a iné interakcie


Myorelaxanciá a éter

Činnosť neuromuskulárnej blokády aminoglykozidov je zvýšená étermi a myorelaxanciami.

Ak je gentamicín podávaný počas alebo ihneď po operácii môže byť zvýšená a predĺžená neuromuskulárna blokáda ak sú použité nedepolarizačné myorelaxanciá. Tieto interakcie môžu spôsobiť neuromuskulárnu blokádu a respiračnú paralýzu.Pre zvýšené riziko musia títo pacienti byť starostlivo monitorovaní.

Injekcia kalcium chloridu môže odvrátiť neuromuskulárnu blokádu spôsobenú aminoglykozidmi.


Metoxyfluránová anestézia

Aminoglykozidy môžu zvýšiť škodlivý účinok metoxyfluránu na obličky. Pri súčasnom podávaní sú možné veľmi závažné nefropatie. Anesteziológ si musí byť vedomý použitia aminoglykozidov pred chirurgickým zákrokom.


Potencionálne nefrotoxické alebo ototoxické lieky

Pre zvýšené riziko vedľajších účinkov pacienti, ktorí sú súčasne alebo následne liečení potencionálne nefrotoxickými alebo ototoxickými liekmi ako sú amfotericín B, kolistín, ciklosporín, cisplatina, vankomycín, streptomycín, viomycín, aminoglykozidy, niektoré cefalosporíny a diuretiká ako je kyselina etakrynová a furosemid, musia byť starostlivo monitorovaní.

V prípade liekov obsahujúcich cisplatinu je dôležité poznamenať, že nefrotoxicita gentamicínu môže byť zvýšená aj 3 – 4 týždne po podaní týchto liekov.


Iné antibiotiká

Bolo zaznamenané zníženie polčasu gentamicínu v sére u pacientov s vážnym ochorením obličiek, ktorým bol súčasne podávaný karbenicilín s gentamicínom.


4.6 Gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití gentamicínu u gravidných žien.

Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Gentamicín prechádza placentou. Gentamicín sa v tehotenstve môže používať iba v prípade život ohrozujúcej indikácie alebo v prípade, že neexistujú iné možnosti liečby, pretože existuje riziko poškodenia vnútorného ucha a obličiek plodu. V prípade expozície gentamicínom počas gravidity sa odporúča u novorodencov monitoring funkcie sluchu a funkcie obličiek.


Laktácia

Gentamicín prechádza do materského mlieka a bol zistený v malých koncentráciách v sére dojčených detí. Je nutné urobiť rozhodnutie či prerušiť dojčenie alebo prerušiť/zastaviť liečbu gentamicínom. Dojčenie musí byť prerušené, pretože sa môžu vyskytnúť hnačky a hubovité infekcie slizníc. Nezabúdajte, že existuje možnosť senzibilizácie.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Ambulantní pacienti musia byť upozornení o možných vedľajších účinkoch ako sú závraty a vertigo v prípade riadenia vozidiel a obsluhy strojov.


4.8 Nežiaduce účinky


Za určitých podmienok gentamicín vykazuje ototoxické a/alebo nefrotoxické účinky. Všeobecne sa u pacientov liečených gentamicínom vyskytuje porucha obličiek, ktorá je obyčajne reverzibilná po ukončení liečby. Vo väčšine prípadov je nefrotoxicita spojená s nadmerne vysokými dávkami, s predĺžením liečby, s existujúcimi abnormalitami na obličkách alebo je spojená s podaním iných látok, ktoré sú nefrotoxické.


Vedľajšie účinky, ktoré sa môžu vzťahovať k liečbe sú uvedené nižšie v tabuľke a sú zatriedené podľa jednotlivých orgánov ľudského tela a absolútnej frekvencie. Frekvencie sú definované ako
veľmi časté (
1/10);

časté (≥1/100 až <1/10);

menej časté (≥1/1000 až <1/100);

zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000);

veľmi zriedkavé (<1/10 000);

neznáme (z dostupných údajov).


Systémová trieda orgánov

Časté (≥1/100 až <1/10)

Menej časté (>1/1000 až <1/100)

Zriedkavé

(>1/10 000 až <1/1000)

Veľmi zriedkavé (<1/10 000)

Neznáme

(z dostupných údajov)

Infekcie a nákazy
superinfekcia (s gentamicín-rezistentnými kmeňmi), pseudomembránová kolitída (pozri tiež časť 4.4)1


Poruchy krvi a lymfatického systému


dyskrázia


trombocytopénia, retikulocytopénia, leukopénia, eozinofília, granulocytopénia, anémia


Poruchy imunitného systému
hypersenzitívne reakcie rôznej závažnosti, počnúc od vyrážky a svrbenia, teploty až po ťažké akútne hypersenzitívne reakcie (anafylaxia) a anafylaktický šok


Poruchy metabolizmu a výživyhypokaliémia, hypokalciémia, hypomagneziémia, pseudo-Bartterov syndróm u pacientov liečených vysokými dávkami dlhé časové obdobie (dlhšie než 4 týždne), strata chuti, úbytok hmotnosti

hypofosfátémia


Psychické poruchy
zmätenosť, halucinácie, mentálna depresia


Poruchy nervového systémupolyneuropatia, periférna parestézia

encefalopatia, kŕče, neuromuskulárna blokáda, nevoľnosť, porucha rovnováhy, bolesť hlavy (pozri tiež časť 4.4)


Poruchy oka
poruchy videnia


Poruchy ucha a labyrintu
vestibulárne poškodenie, strata sluchu, Menierova choroba, tinitus, vertigo (pozri tiež časť 4.4)


Poruchy ciev
hypotenzia, hypertenzia


Poruchy gastrointestinálneho traktuvracanie, nauzea, zvýšené slinenie, stomatitídaPoruchy pečene a žlčových ciestzvýšená aspartátamino-transferáza (AST), zvýšená alanín- aminotransferáza(ALT), zvýšená alkalická fosfatáza (ALP), reverzibilné zvýšenie sérového bilirubínu (všetko vratné)Poruchy kože a podkožného tkaniva


alergický exantém na pokožke

začervenanie pokožky

toxická epidermálna nekrolýza2, Stevensov-Johnsonov syndróm2, multiformný erytém2, alopécia


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkanivabolesti svalov (myalgia)

amyostázia


Poruchy obličiek a močových ciest

porucha funkcie obličiek


zvýšená hladina dusíka močoviny v krvi (vratné)

akútne zlyhanie obličiek, hyperfosfatúria, aminoacidúria, Fanconi- podobný syndróm u pacientov liečených dlhšiu dobu vysokou dávkou, pozri tiež časť 4.4.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podaniazvýšená telesná teplota

bolesť v mieste vpichu
 1. V týchto prípadoch sa väčšinou použijú aj iné antibiotiká.

 2. Môžu sa vyskytnúť vo forme hypersenzitívnych reakcií.

4.9 Predávkovanie


Gentamicín má úzke terapeutické okno. V prípade akumulácie (napr. v dôsledku poškodenia funkcie obličiek), môže nastať poškodenie obličiek a poškodenie vestibulokochleárneho nervu.


Liečba v prípade predávkovania

Treba prerušiť liečbu. Neexistuje špecifické antidotum. Gentamicín môže byť odstránený z krvi pomocou hemodialýzy (eliminácia je pomalšia a nesúvislá s peritoneálnou dialýzou).


Liečba neuromuskulárnej blokády:

V prípade neuromuskulárnej blokády (obyčajne zapríčinenou interakciami, pozri časť 4.5) odporúča sa podať chlorid vápenatý a umelé dýchanie ak je to nutné.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Iné aminoglykozidy, ATC kód: J01GB03


Gentamicín je aminoglykozidové antibiotikum extrahované z Micromonospora purpurea. Je to zmes štrukturálne veľmi podobných homológov gentamicínu C1, C1a a C2. Homológ gentamicínu C2 je klasifikovaný ako komponent s najvyššou toxicitou. Antibakteriálna účinnosť gentamicíniumsulfátu je určovaná na základe jednotiek ako aj na základe hmotnosti. Platí nasledujúci vzťah:

1 mg je ekvivalent 628 I.U. alebo 1 I.U. je ekvivalent 0,00159 mg gentamicíniumsulfátu.


Pre jeho medzinárodný štandard WHO definuje špecifickú účinnosť 614 I.U./mg gentamicíniumsulfátu.


Mechanizmus účinku:

Gentamicín má baktericídnu účinnosť aj pri proliferácii aj pri pokojovom štádiu baktérií. Vytvára väzbu s proteínmi 30S subjednotiek bakteriálnych ribozómov, ktoré „zabraňujú čítaniu“ mRNA.


Vzťah PK/PD (farmakokinetiky/farmakodynamiky)

Aminoglykozidy vykazujú antibakteriálnu účinnosť závislú na koncentrácii.

Gentamicín a iné aminoglukozidy vykazujú jasný post antibiotický účinok in vitroa in vivov najrozličnejších experimentálnych modeloch infekcie. V prípade ak sú podané dostatočne vysoké dávky, tieto lieky sú účinné na infekcie spôsobené mnohými citlivými mikroorganizmami aj keď koncentrácia v plazme a v tkanive ostáva pod MIC počas dávkovacieho intervalu.

Post antibiotický efekt dovoľuje predĺžiť dávkovací interval bez straty účinnosti na väčšinu gramnegatívnych baktérií.


Mechanizmus rezistencie

Rezistencia môže byť spôsobená zlyhaním priepustnosti, nízkou afinitou pre bakteriálny ribozóm alebo inaktiváciou gentamicínu mikrobiálnymi enzýmami. Výskyt rezistencie počas liečby je neobvyklý.


Kritické hodnoty


Podľa EUCAST sa na gentamicín vzťahujú nasledovné limity:


Patogén

Senzitívny

Rezistentný

Enterobacteriaceae

2 mg/l

> 4 mg/l

Pseudomonas spp.

4 mg/l

> 4 mg/l

Acinetobacter spp.

4 mg/l

> 4 mg/l

Staphylococcus spp.

1 mg/l

> 1 mg/l

Kritické hodnoty druhovo nezávislé*

2 mg/l

> 4 mg/l


Prevalencia získanej rezistencie sa môže líšiť geograficky a s časom pre vybrané druhy; nutné sú lokálne informácie o rezistencii, najmä pri liečbe závažných infekcií. Ak je to potrebné, je nutné vyhľadať stanovisko experta v prípade, že lokálna prevalencia rezistencie je taká, že účinnosť látky je prinajmenšom u niektorých typoch infekcií sporná. Najmä v takýchto prípadoch je nutné odobrať vzorku s cieľom identifikovať mikroorganizmus spôsobujúci príčinu ochorenia a zistiť jeho citlivosť na gentamicín.


Bežne citlivé druhy (podľa EUCAST)

Aeróbne Gram-pozitívne mikroorganizmy

Listeria monocytogenes

Staphylococcus aureus (MSSA)

Aeróbne Gram-negatívne mikroorganizmy

Campylobacter coli

Campylobacter jejuni

Citrobacter koseri

Enterobacter aerogenes

Enterobacter cloacae

Escherichia coli

Francisella tularensis

Klebsiella oxytoca

Klebsiella pneumoniae

Proteus vulgaris

Salmonella enterica subsp.enterica

Serratia marcescens

Yersinia enterolitica

Yersinia pseudotuberculosis

Kmene, pre ktoré získaná rezistencia môže byť problém.

Aeróbne Gram-pozitívne mikroorganizmy

Staphylococcus aureus (MRSA)

Staphylococcus epidermidis

Staphylococcus haemolyticus

Staphylococcus hominis

Aeróbne Gram-negatívne mikroorganizmy

Acinetobacter spp.

Citrobacter freundii

Morganella morganii

Proteus mirabilis

Pseudomonas aeruginosa

Inherentne rezistentné organizmy

Aeróbne Gram-pozitívne mikroorganizmy

Enteroccocus faecalis

Enterococcus faecium

Streptococcus spp.

Aeróbne Gram-negatívne mikroorganizmy

Burkholderia cepacia

Legionella pneumophila

Stenotrophomonas maltophilia

Anaeróbne mikroorganizmy

Bacteroides spp.

Clostridium difficile

Iné

Atypické patogény

Chlamydia spp.

Chlamidophila spp

Mycoplasma spp.

Ureaplasma urealyticumSkratky:

MSSA = Meticilín- senzitívny Staphylococcus aureus

MRSA = Meticilín – rezistentný Staphylococcus aures


Infekcie zapríčinené Streptokokom a Enterokokom:

Aminoglykozidy sú vhodné na kombináciu s inými antibiotikami na liečbu grampozitívnych kokov.

Synergický efekt s beta-laktámovými antibiotikami bol popísaný pre niektoré indikácie (septikémia, endokarditída). Ak streptokoky alebo enterokoky vykazujú vysoký stupeň získanej rezistencie na gentamicin, synergia sa stratí.


Iné upozornenia:

Bol popísaný synergický účinok s acylamino penicilínom (e.g. piperacilín) na Pseudomonas

aeruginosa a s cefalosporínmi na Klebsiella pneumoniae.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia


Ako všetky aminoglykozidové antibiotiká, gentamicín je po orálnom podaní len vo veľmi malom množstve absorbovaný zdravou črevnou sliznicou. Preto jeho terapeutická aplikácia je parenterálna.


Vyššie maximálne a nižšie minimálne množstvá sa vyskytnú ak je celková denná dávka podaná ako jedna infúzia. Pri krátkom intravenóznom podávaní gentamicínu infúziou počas 30 minút v dávke 4 mg/kg telesnej hmotnosti na deň a to v troch rozdelených dávkach, namerané maximálne a minimálne koncentrácie gentamicínu u dospelých pacientov boli 4,7 µg/ml a 1,0 µg/ml. Pri rovnakej dennej dávke podanej raz denne namerané maximálne a minimálne koncentrácie boli 9,5 µg/ml a 0,4 µg/ml.


Terapeutické koncentrácie v sére sa bežne pohybujú medzi 2 a 8 µg/ml. Maximálne terapeutické koncentrácie v sére sú v rozmedzí 5 – 10 µg/ml pre viacnásobné denné dávkovanie a 20 -30 µg/mlpre jednorazové denné dávkovanie.Maximálne koncentrácie v sére 10 – 12 µg/ml nesmú byť prekročené pri obvyklom spôsobe podávania čiže v niekoľkých dávkach za deň. Pred podaním ďalšej dávky koncentrácia v sére pri obvyklom spôsobe podávania v niekoľkých dávkach za deň musí klesnúť pod 2 µg/ml.


Distribúcia


Objem distribúcie gentamicínu je zhruba ekvivalentný objemu extracelulárnej vode. U novorodencov voda tvorí približne 70 až 75 % telesnej hmotnosti v porovnaní s 50 až 55 % u dospelých. Kompartment extracelulárnej vody je väčší (40 % telesnej hmotnosti v porovnaní s 25 % telesnej hmotnosti u dospelých). Preto objem distribúcie gentamicínu na kg telesnej hmotnosti je ovplyvnený a klesá s postupujúcim vekom z 0,5 až 0,7 l/kg u predčasne narodeného dieťaťa na 0,25 l/kg u dospelého človeka. Väčší objem distribúcie na kg telesnej hmotnosti znamená, že na príslušnú najvyššiu koncentráciu v krvi je potrebné podať vyššiu dávku na kg telesnej hmotnosti.


Distribúcia gentamicínu do jednotlivých orgánov vedie k rozdielnej koncentrácií v tkanivách; najvyššia koncentrácia je v tkanive obličiek. Nižšie koncentrácie sú v pečeni, žlčníku, pľúcach a slezine.


Gentamicin prechádza do placenty, koncentrácia v plode môže byť 30% koncentrácie v plazme matky. Gentamicin prechádza v malých množstvách do materského mlieka (bola tu zistená 1/3 koncentrácie v porovnaní s koncentráciou v plazme u matky).


Po opakovaných injekciách gentamicínu, približne 50% koncentrácií dosiahnutých v plazme je nameraných v synoviálnej, pleurálnej, perikardiálnej a peritoneálnej tekutine. Prienik gentamicínu do cerebrospinálnej tekutiny je pri nezápalovej meningitíde veľmi slabý. Pri zápale mozgových blán dosiahnu koncentrácie až 30% koncentrácií nameraných v plazme.


Väzba na plazmatické bielkoviny: menej ako 10%.


Biotransformácia


Gentamicín nie je metabolizovaný v organizme, ale vylučuje sa nezmenený v mikrobiologicky aktívnej forme.


Eliminácia


Gentamicín je vylučovaný nezmenený v mikrobiologicky aktívnej forme najmä močom a to glomerulárnou filtráciou. Prevládajúci eliminačný polčas u pacientov s normálnou funkciou obličiek je asi 2-3 hodiny.


Starší pacienti vylučujú gentamicín pomalšie než mladší pacienti.


Deti majú kratší eliminačný polčas a vyššiu rýchlosť klírensu v porovnaní s dospelými.


U novorodencov do veku troch týždňov je sérový polčas predĺžený asi o 1/3 a rýchlosť vylučovania sa spomalí kvôli nezrelosti funkcie obličiek.

Priemerný polčas vylučovania je 8 hodín u novorodencov v gestačnom veku 26 až 34 týždňov, v porovnaní so 6,7 hodinami u novorodencov v gestačnom veku 35 až 37 týždňov. Podobne sa zvyšujú hodnoty klírensu z približne 0,05 l/h u novorodencov v gestačnom veku 27 týždňov na 0,2 l/h u novorodencov v gestačnom veku 40 týždňov.


Akumulácia gentamicínu sa objaví v tubulárnych bunkách kôry obličiek. Terminálny polčas 100 – 150 hodín je dôsledkom uvoľňovania gentamicínu z týchto hlbokých kompartmentov.


Eliminácia prebieha nezávisle od dávky. Obličkami je vylúčených viac ako 90 % liečiva. Iba 2 % dávky je pri normálnej funkcii obličiek vylúčených extrarenálne. Celkový klírens je približne 0,73 ml x min-1× kg-1.

U pacientov s poškodením funkcie obličiek je eliminačný polčas predĺžený v závislosti od stupňa poškodenia obličiek. Dodržiavanie štandardného liečebného programu vedie k akumulácii lieku.


Gentamicín je odstrániteľný dialýzou.


Počas extrakorporálnej hemodialýzy, v závislosti od dĺžky jej trvania, je zo séra odstránených 50 – 80% gentamicínu. Peritoneálna dialýza je tiež možná; tu je eliminačný polčas medzi 12,5 až 28,5 hodinami a počas 48 až 72 hodín sa vylúči 25% dávky (pozri časť 4.2).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Chronická toxicita

V štúdiách chronickej toxicity (i.m. podanie) vykonaných na rôznych zvieracích druhoch, boli pri vysokých dávkach pozorované nefrotoxické a ototoxické účinky.

Mutagénny a karcinogénny potenciál

Gentamicín nebol mutagénny v in vitroani v in vivotestoch.Neexistujú dlhodobé štúdie na zvieratách na karcinogénny potenciál gentamicínu.

Reprodukčná toxicita

Existuje potenciálne riziko poškodenia vnútorného ucha a obličiek plodu, rovnako ako to bolo pozorované v triede aminoglykozidových antibiotík. Po podaní gentamicínu samiciam boli u plodov potkanov a morčiat dokumentované abnormality obličiek.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Gentamicin B. Braun 1 mg/ml roztok na infúziu

Chlorid sodný

Voda na injekciu


Gentamicin B. Braun 3 mg/ml roztok na infúziu

Dinatriumedetát

Chlorid sodný

Voda na injekciu


6.2 Inkompatibility


Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi. V žiadnom prípade nesmú byť aminoglykozidy miešané v infúznom roztoku s beta-laktámovými antibiotikami (napr. penicilíny, cefalosporíny), erytromycínom alebo lipifysanom (špeciálnou parenterálnou výživou emulzie o/v), keďže ich môžu chemicko-fyzikálne inaktivovať. Platí to tiež pre kombináciu gentamicínu s diazepamom, furosemidom, flekainidiumacetátomalebo sodnou soľou heparínu.


Nasledujúce liečivá alebo roztoky na rekonštrukciu/riedenie nesmú byť podávané súčasne:

Gentamicín nie je kompatibilný s amfotericínom B, sodnou soľou cefalotínu, sodnou soľou nitrofurantoínu, sodnou soľou sulfadiazínu a s tetracyklínmi.

Pridanie gentamicínu do roztokov obsahujúcich bikarbonát môže viesť k uvoľneniu oxidu uhličitého.


6.3 Čas použiteľnosti


Čas použiteľnosti lieku v originálnom balení:

3 roky


Čas použiteľnosti lieku po prvom otvorení obalu:

Z mikrobiologického hľadiska musí byť liek použitý okamžite.

Ak sa liek nepoužije okamžite, za čas a podmienky uchovávania pred použitím zodpovedá používateľ. Spravidla by to nemalo presiahnuť 24 hodín pri teplote 2 -8° C.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Flašky z polyetylénu s nízkou hustotou obsahujúce 80 ml (1mg/ml), 80 ml (3mg/ml) a 120 ml (3mg/ml).


Gentamicin B. Braun 1 mg/ml:

10 x 80 ml

20 x 80 ml


Gentamicin B. Braun 3 mg/ml:

10 x 80 ml

20 x 80 ml

10 x 120 ml

20 x 120 ml


Na trh nemusia byť uvedenévšetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Gentamicin B. Braun 1 mg/ml infúzny roztok a Gentamicin B. Braun 3 mg/ml infúzny roztoksú roztoky určené k priamemu použitiu a nemajú sa pred podaním riediť.

Roztok sa podáva sterilným infúznym setom za použitia aseptickej techniky. Zariadenie má byť naplnené roztokom tak, aby sa zabránilo vniknutiu vzduchu do systému.


Iba na jednorazové použitie. Nepripájajte čiastočne použité obaly.

Nepoužitý roztok musí byť zlikvidovaný.

Pred použitím musí byť roztok vizuálne skontrolovaný či neobsahuje častice a či nedošlo k zmene farby. Použitý môže byť len číry roztok bez viditeľných častíc.


Nepoužitý liek alebo odpad má byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


B. Braun Meslusngen AG
Carl-Braun-Strasse 1
34212 Melsungen, Nemecko


Poštová adresa:
34209 Melsungen, Nemecko


Tel.: +49/5661/71-0
Fax: +49/5661/71-1567


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

Gentamicin B. Braun 1 mg/ml infúzny roztok: 15/0540/09-S
Gentamicin B. Braun 3 mg/ml infúzny roztok: 15/0541/09-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 18.9.2009


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


02/2014


14

Gentamicin B. Braun 1 mg/ml infúzny roztok