+ ipil.sk

Gerousia 150 mgPríbalový letákPísomná informácia pre používateľku


Gerousia 150 mg

filmom obalené tablety


kyselina ibandrónová


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:


 1. Čo je Gerousia 150 mg a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Gerousiu 150 mg

 3. Ako užívať Gerousiu 150 mg

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Gerousiu 150 mg

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Gerousia 150 mg a na čo sa používa


Gerousia 150 mg patrí do skupiny liekov nazývaných bisfosfonáty. Ako liečivo obsahuje kyselinu ibandrónovú. Gerousia 150 mg môže zvrátiť kostné straty zastavením ďalšieho úbytku kostnej hmoty a zvýšením tvorby kostnej hmoty u väčšiny žien, ktoré ju užívajú, i keď ženy nemusia vidieť alebo cítiť rozdiel. Gerousia 150 mg môže pomôcť znížiť riziko zlomenín kostí (fraktúr). Toto zníženie rizika sa dokázalo pri zlomenine stavcov chrbtice, ale nie pri zlomeninách v oblasti bedrového kĺbu.


Gerousia 150 mg vám bola predpísaná na liečbu postmenopauzálnej osteoporózy, pretože máte zvýšené riziko zlomenín. Osteoporóza je rednutie a oslabovanie kostí, čo je časté u žien po menopauze. V menopauze vaječníky prestávajú vytvárať ženský hormón estrogén, ktorý pomáha udržať kostru ženy v dobrom stave.


Čím skôr sa u ženy objaví menopauza, tým je vyššie riziko zlomenín pri osteoporóze.


Ďalšími faktormi, ktoré môžu zvýšiť riziko zlomenín, sú:

 • nedostatočný príjem vápnika a vitamínu D zo stravy,

 • fajčenie alebo pitie nadmerného množstva alkoholu,

 • nedostatok chôdze alebo iného cvičenia so záťažou,

 • výskyt osteoporózy v rodine.


Zdravý životný štýl tiež prispieva k úspešnosti tejto liečby. Patrí k nemu:

 • vyvážená strava bohatá na vápnik a vitamín D,

 • chôdza alebo cvičenie so záťažou,

 • nefajčiť a nepiť nadmerné množstvo alkoholu.


 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Gerousiu 150 mg


Neužívajte Gerousiu 150 mg

 • ak ste alergický na kyselinu ibandrónovú alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • ak trpíte nejakou poruchou pažeráka (trubica spájajúca ústnu dutinu so žalúdkom), ako napríklad zúžením alebo ťažkosťami s prehĺtaním.

 • ak nie ste schopný stáť alebo sedieť vo vzpriamenej polohe aspoň jednu hodinu (60 minút).

 • ak máte alebo ste mali nízku hladinu vápnika v krvi. Poraďte sa so svojím lekárom.


Upozornenia a opatrenia

Niektorí pacienti musia byť zvlášť opatrní pri užívaní Gerousie 150 mg. Predtým, ako začnete užívať Gerousiu 150 mg, povedzte svojmu lekárovi:

 • ak máte akékoľvek poruchy minerálneho metabolizmu (napríklad nedostatok vitamínu D).

 • ak máte poruchu funkcie obličiek.

 • ak máte nejaké ťažkosti s prehĺtaním alebo trávením.

 • ak ste v súčasnosti v starostlivosti zubného lekára alebo plánujete podstúpiť zubný chirurgický výkon, povedzte svojmu zubárovi, že sa liečite Gerousiou 150 mg. Ak máte rakovinu, tiež to oznámte svojmu lekárovi.


Podráždenie, zápal alebo vredy pažeráka, často s príznakmi prudkej bolesti v hrudníku, prudkej bolesti po prehltnutí jedla či nápoja, silnej nevoľnosti alebo vracania, sa môžu vyskytnúť najmä vtedy, ak nevypijete plný pohár vody a/alebo ak si ľahnete skôr ako o hodinu po užití Gerousie 150 mg. Ak sa u vás prejavia tieto príznaky, bezodkladne to oznámte lekárovi (pozri časť 3).


Deti a dospievajúci

Nepodávajte Gerousiu 150 mg deťom ani dospievajúcim mladším ako 18 rokov.


Iné lieky a Gerousia 150 mg

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Najmä:


 • výživové doplnky obsahujúce vápnik, horčík, železo alebo hliník, pretože pravdepodobne môžu ovplyvniť účinky Gerousie 150 mg.

 • kyselina acetylsalicylová a ďalšie nesteroidné protizápalové lieky (NSAID) (k nim patrí ibuprofén, sodná soľ diklofenaku a naproxén) môžu podráždiť žalúdok a črevá. Môže k tomu dôjsť aj v prípade Gerousie 150 mg. Preto buďte zvlášť opatrný, ak súbežne s Gerousiou 150 mg užívate lieky proti bolesti alebo protizápalové lieky.


Po prehltnutí mesačnej tablety Gerousie 150 mgpočkajte jednu hodinu, kým užijete akýkoľvek ďalší liek, vrátane liekov na trávenie, výživových doplnkov obsahujúcich vápnik alebo vitamínov.


Gerousia 150 mg a jedlo a nápoje

Neužívajte Gerousiu 150 mgspolu s jedlom.Gerousia 150 mg je menej účinná, ak sa užíva spolu s jedlom. Môžete piť vodu, ale nie iné nápoje.


Po užití Gerousie 150 mg počkajte 1 hodinu, kým zjete prvé jedlo a kým sa napijete (pozri 3. Ako užívať Gerousiu 150 mg).


Tehotenstvo a dojčenie

Gerousia 150 mg je určená iba pre ženy po menopauze a nemôžu ju užívať ženy, ktoré by mohli otehotnieť.

Neužívajte Gerousiu 150 mg, ak ste tehotná alebo ak dojčíte.

Pred použitím akéhokoľvek lieku sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Môžete viesť vozidlá a obsluhovať stroje, pretože je veľmi nepravdepodobné, že Gerousia 150 mg ovplyvní vašu schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


Gerousia 150 mg obsahuje mliečny cukor laktózu.

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré druhy cukrov (napr. ak máte neznášanlivosť galaktózy, nedostatok laktázy laponského typu alebo poruchu vstrebávania glukózya galaktózy),pred užívaním Gerousie 150 mg sa poraďte so svojím lekárom.


3. Ako užívať Gerousiu 150 mg


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Zvyčajná dávka Gerousie 150 mgje jedna tableta raz mesačne.


Užívanie mesačnej dávky

Je dôležité dôsledne sa riadiť týmito pokynmi. Sú určené na to, aby sa tableta Gerousie 150 mg rýchlo dostala do žalúdka, čím sa zníži pravdepodobnosť podráždenia.


 • Užívajte jednu tabletu Gerousie 150 mg raz mesačne.


 • Vyberte si jeden deň v mesiaci, ktorý si ľahko zapamätáte. Môžete si vybrať buď rovnaký dátum (napr. prvý deň v každom mesiaci), alebo rovnaký deň (napr. prvá nedeľa v každom mesiaci) na užitie tablety Gerousie 150 mg. Vyberte si taký dátum, ktorý najviac vyhovuje vášmu obvyklému režimu.


 • Tabletu Gerousie 150 mg užite najmenej 6 hodín po poslednom jedle alebo nápoji okrem vody.


 • Tabletu Gerousie 150 mg užite

- ihneď ako ráno vstanete a

- predtým ako niečo zjete alebo vypijete (na lačný žalúdok).


 • Tabletu zapite plným pohárom vody (najmenej 180 ml).


Tabletu nezapíjajte vodou s vysokým obsahom vápnika, ovocným džúsom ani akýmikoľvek inými nápojmi. Ak máte obavy z možného vysokého obsahu vápnika vo vašej vode z vodovodu (tvrdá voda), odporúča sa používať fľaškovú vodu s nízkym obsahom minerálov.

 • Tabletu prehltnite celú – nežujte ju, nerozhrýzajte ani si ju nenechajte rozpustiť v ústach.


 • Hodinu (60 minút) po užití tablety

- si nelíhajte;ak neostanete vo vzpriamenej polohe (stáť alebo sedieť), nejaká časť lieku by sa mohla vrátiť do pažeráka,

- nič nejedzte,

- nič nepite(okrem vody v prípade potreby),

- neužívajte žiadne iné lieky.


 • Po hodine sa môžete najesť a napiť. Keď ste sa najedli, v prípade potreby si môžete ľahnúť a užiť ďalšie lieky.


Pokračovanie v užívaní Gerousie 150 mg

Je dôležité užívať Gerousiu 150 mg každý mesiac tak dlho, ako vám predpíše lekár. Po 5 rokoch užívania Gerousie 150 mg sa poraďte s lekárom, či máte v užívaní Gerousie 150 mg pokračovať.


Ak užijete viac Gerousie 150 mg, ako máte

Ak omylom užijete viac ako jednu tabletu, vypite plný pohár mlieka a ihneď vyhľadajte lekára.


Nevyvolávajte si vracanie a nelíhajte si – to by mohlo spôsobiť podráždenie pažeráka Gerousiou 150 mg.


Ak zabudnete užiť Gerousiu 150 mg


 • Ak ste zabudli užiť tabletu ráno vášho vybraného dňa, už neužite tabletu neskôr v ten deň. Namiesto toho si nájdite v kalendári, kedy máte užiť ďalšiu dávku:


 • Ak ste zabudli užiť tabletu vo vašom vybranom dni a do ďalšej plánovanej dávky ostáva iba 1 až 7 dní…


Nikdy neužívajte dve tablety Gerousie 150 mg v jednom týždni.Počkajte do ďalšej dávky a užite ju tak, ako ste zvyknutý. Potom pokračujte v užívaní jednej tablety raz mesačne v deň, ktorý máte vyznačený v kalendári.


 • Ak ste zabudli užiť tabletu vo vašom vybranom dni a do ďalšej plánovanej dávky ostáva viac ako 7 dní…

Tabletu užite nasledujúce ráno potom, ako ste si spomenuli. Potom pokračujte v užívaní jednej tablety mesačne v deň, ktorý máte vyznačený v kalendári.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Okamžite kontaktujte lekára alebo zdravotnú sestru, ak spozorujete niektorý z nasledujúcich závažných nežiaducich účinkov – môže byť potrebná urgentná liečba:


Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 ľudí):

 • silná bolesť na hrudi, silná bolesť po prehĺtaní jedla alebo nápojov, silná nevoľnosť alebo vracanie, ťažkosti pri prehĺtaní. Môžete mať závažný zápal pažeráka s možnými ranami alebo zúžením pažeráka.


Zriedkavé(môžu postihovaťmenej ako 1 z 1 000 ľudí):

 • svrbenie, opuch tváre, pier, jazyka a hrdla s dýchacími ťažkosťami,

 • pretrvávajúca bolesť oka a zápal,

 • nová bolesť, slabosť alebo nepohoda v stehne, bedre alebo v slabinách. Môže ísť o prvé známky netypickej zlomeniny stehennej kosti.


Veľmi zriedkavé(môžu postihovaťmenej ako 1 z 10 000 ľudí):

 • bolesť alebo rana v ústach alebo na čeľusti. Môže ísť o prvé známky závažných problémov s čeľusťou (nekróza (odumreté kostné tkanivo) čeľustnej kosti).

 • závažná, potenciálne život ohrozujúca alergická reakcia.


Ostatné možné vedľajšie účinky


Časté (môžu postihovaťmenej ako 1 z 10 ľudí):

 • bolesť hlavy,

 • pálenie záhy, nepohoda pri prehĺtaní, bolesť žalúdka alebo brucha (môže ju spôsobovať zápal žalúdka), poruchy trávenia, pocit nevoľnosti, hnačka (riedka stolica),

 • svalové kŕče, stuhnutosť kĺbov a končatín,

 • príznaky podobné chrípke vrátane horúčky, triašky a zimomriavok, pocitu nepohody, bolesti kostí, svalov a kĺbov. Povedzte vášmu lekárovi alebo zdravotnej sestre, ak vám niektorý z týchto účinkov spôsobuje ťažkosti alebo pretrváva dlhšie ako pár dní,

 • vyrážka.


Menej časté (môžu postihovaťmenej ako 1 zo 100 ľudí):

 • závrat,

 • plynatosť (unikanie plynov z konečníka, pocit nafúknutia),

 • bolesť chrbta,

 • pocit únavy a vyčerpania,

 • záchvaty astmy.


Zriedkavé (môžu postihovaťmenej ako 1 z 1 000 ľudí):

 • zápal dvanástnika (prvá časť tenkého čreva) spôsobujúci bolesť žalúdka,

 • žihľavka.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Gerousiu 150 mg


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po texte Dátum exspirácie. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Gerousia 150 mg obsahuje


 • Liečivo je kyselina ibandrónová. Každá tableta obsahuje 150 mg kyseliny ibandrónovej (vo forme sodného monohydrátu).

 • Ďalšie zložky sú:

jadro tablety: povidón, mikrokryštalická celulóza, predželatínovaný kukuričný škrob, krospovidón, bezvodý koloidný oxid kremičitý, glyceroldibehenát.

obal tablety: opadry OY-LS-28908 (biela II) pozostávajúci z: hypromelózy, monohydrátu laktózy, oxidu titaničitého (E 171) a makrogolu 4000.


Ako vyzerá Gerousia 150 mg a obsah balenia

Gerousia 150 mg filmom obalené tablety sú biele okrúhle po obidvoch stranách vypuklé tablety.


Gerousia 150 mg filmom obalené tablety sa dodávajú v PA/Al/PVC – hliníkových fóliových blistroch obsahujúcich 1 alebo 3 tablety v papierovej škatuľke s písomnou informáciou pre používateľa.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

PHARMAGEN CZ s.r.o.

Bělohorská 238/85

169 00 Praha 6 - Břevnov

Česká republika


Výrobca:

Pharmathen S.A.

Dervenakion Str. 6

15344 Pallini, Attiki

Grécko


Pharmathen International S.A.

Sapes Industrial Park

Block 5, 69300 Rodopi

Grécko


Laboratorios Alter. S.A

C/Mateo Inurria 30

28036, Madrid

Španielsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Česká republika: Gerousia 150 mg

Francúzsko: Gerousia

Grécko: Gerousia

Maďarsko: Gerousia

Nemecko: Gerousia 150 mg Filmtabletten

Portugalsko: Ácido Ibandronico Alter

Rakúsko: Gerousia 150 mg Filmtabletten

Slovenská republika: Gerousia 150 mg

Španielsko: Ácido Ibandronico Alter

Taliansko: Ácido Ibandronico Alter 150 mg compresse rivestite con film

Veľká Británia: Gerousia


Táto písomná informácia pre používateľku bola naposledy aktualizovaná v decembri 2014.

7Gerousia 150 mg

Súhrn údajov o liekuSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NázOv LIEKU


Gerousia 150 mg

filmom obalené tablety


 1. KvalitatÍvnE a kvantitatÍvnE zloženie lieku


Každá filmom obalená tableta obsahuje 150 mg kyseliny ibandrónovej (ako sodný monohydrát).


Pomocné látky so známym účinkom:

Obsahuje 2,56 mg bezvodej laktózy (čo zodpovedá 2,7 mg monohydrátu laktózy).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEková forma


Filmom obalená tableta.

Biele okrúhle bikonvexné tablety.


 1. Klinické údaje


 1. Terapeutické indikácie


Liečba osteoporózy u žien po menopauze so zvýšeným rizikom fraktúr (pozri časť 5.1).

Preukázalo sa zníženie rizika vertebrálnych fraktúr, účinnosť u fraktúr femorálneho krčka nebola stanovená.


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Odporúčaná dávka je jedna 150 mg filmom obalená tableta raz mesačne. Pokiaľ je možné, tableta sa má užívať v rovnaký deň každý mesiac.


Gerousia 150 mg sa má užívať ráno nalačno (najmenej po 6 hodinách bez jedla) a 1 hodinu pred prvým jedlom alebo nápojom (okrem vody) toho dňa (pozri časť 4.5) alebo akýmkoľvek ďalším perorálnym liekom alebo výživovým doplnkom (vrátane vápnika).


V prípade vynechania dávky sa majú pacientky poučiť o tom, aby zabudnutú 150 mg tabletu užili hneď ráno po tom, ako si to uvedomia, pokiaľ neostáva do ďalšej plánovanej dávky menej ako 7 dní. Pacientky sa majú potom vrátiť k užívaniu ich dávky jedenkrát mesačne podľa pôvodnej schémy.

Ak ostáva do ďalšej plánovanej dávky menej ako 7 dní, pacientky majú počkať s užitím tablety do ďalšej dávky a potom pokračovať v užívaní jedenkrát mesačne podľa pôvodnej schémy.

Pacientky nemajú užiť dve tablety v ten istý týždeň.


Pacientky majú užívať vápnik a/alebo vitamín D vo forme výživového doplnku, ak je ich príjem zo stravy nedostatočný (pozri časť 4.4 a časť 4.5).


Optimálna dĺžka liečby osteoporózy bisfosfonátmi nebola stanovená. Potreba pokračovať v liečbe sa má u jednotlivých pacientok pravidelne prehodnocovať na základe prínosu a možných rizík Gerousie 150mg, najmä po 5 alebo viacerých rokoch užívania.


Osobitné skupiny pacientok


Pacienti s poškodením obličiek

V dôsledku obmedzených klinických skúseností sa kyselina ibandrónová neodporúča pacientkam s klírensom kreatinínu nižším ako 30 ml/min (pozri časť 4.4 a časť 5.2).

U pacientok s miernym alebo stredne závažným poškodením funkcie obličiek, u ktorých je klírens kreatinínu rovný alebo vyšší ako 30 ml/min, nie je potrebné upraviť dávku.


Pacientky s poškodením pečene

Nie je potrebné upraviť dávku (pozri časť 5.2).


Staršie pacientky (>65 rokov)

Nie je potrebné upraviť dávku (pozri časť 5.2).


Pediatrická populácia

Gerousia 150 mg sa nepoužíva u detí do 18 rokov, používanie Gerousie 150 mg nebolo v tejto populácii študované (pozri časť 5.1 a časť 5.2).


Spôsob podávania

Na perorálne použitie.


 • Tablety sa majú prehltnúť celé a zapiť pohárom vody (180 až 240 ml), pacientka pritom musí sedieť alebo stáť vo vzpriamenej polohe. Voda s vysokou koncentráciou vápnika sa nemá používať. V prípade obavy z možnej vysokej hladiny vápnika vo vode z vodovodu (tvrdá voda), odporúča sa použiť fľaškovú vodu s nízkym obsahom minerálov.

 • Pacientky si nemajú ľahnúť hodinu po užití Gerousie 150 mg.

 • Voda je jediný nápoj, ktorý sa môže s Gerousiou 150 mg používať.

 • Pacientky nemajú tablety žuť ani cmúľať, pre riziko orofaryngeálnej ulcerácie.


 1. Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 • Hypokalciémia.

 • Abnormality funkcie pažeráka, ktoré spomaľujú jeho vyprázdňovanie, ako striktúra alebo

achalázia.

 • Neschopnosť stáť alebo vzpriamene sedieť najmenej 60 minút.

 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Hypokalciémia

Pred začatím liečby Gerousiou 150 mg sa musí upraviť prítomná hypokalciémia. Účinne treba liečiť aj ďalšie poruchy kostí a minerálneho metabolizmu. U všetkých pacientok je dôležitý adekvátny príjem vápnika a vitamínu D.


Podráždenie gastrointestinálneho traktu

Perorálne podávané bisfosfonáty môžu vyvolávať miestne podráždenie slizníc horného gastrointestinálneho traktu. Vzhľadom na tieto možné dráždivé účinky a na možnosť zhoršenia primárneho ochorenia treba postupovať opatrne, keď sa Gerousia 150 mg podáva pacientkam s aktívnym ochorením horného gastrointestinálneho traktu (napr. známy Barrettov pažerák, dysfágia, iné ochorenia pažeráka, gastritída, duodenitída alebo vredy).


U pacientok dostávajúcich liečbu perorálnymi bisfosfonátmi boli hlásené nežiaduce reakcie ako ezofagitída, vredy a erózie pažeráka, ktoré boli v niektorých prípadoch závažné a vyžiadali si hospitalizáciu; zriedkavo boli spojené s krvácaním alebo po nich došlo k striktúre či perforácii pažeráka. Riziko závažných ezofágových nežiaducich účinkov sa zdá vyššie u pacientok, ktoré nedodržiavajú pokyny o dávkovaní a/alebo ktorí naďalej užívajú perorálne bisfosfonáty po tom, ako sa u nich rozvinuli príznaky poukazujúce na podráždenie pažeráka. Pacientky majú venovať zvýšenú pozornosť pokynom o dávkovaní a majú byť schopné ich dodržiavať (pozri časť 4.2).


Lekári si majú všímať akékoľvek prejavy alebo príznaky signalizujúce možnú reakciu pažeráka a pacientky majú upozorniť, aby prestali užívať Gerousiu 150 mg a vyhľadali lekársku pomoc, ak sa u nich rozvinie dysfágia, odynofágia, bolesť za hrudnou kosťou alebo sa objaví pálenie záhy, prípadne sa pálenie záhy zhorší.


Zatiaľ čo sa v kontrolovaných klinických skúšaniach nepozorovalo zvýšené riziko, po uvedení lieku na trh boli zaznamenané hlásenia o prípadoch žalúdočných a dvanástnikových vredov pri perorálnom používaní bisfosfonátov, z ktorých niektoré boli závažné a spojené s komplikáciami.


Keďže nesteroidné protizápalové lieky (NSAID) a bisfosfonáty sa spájajú s podráždením gastrointestinálneho traktu, je potrebná opatrnosť pri ich súbežnom užívaní.


Osteonekróza čeľuste

U pacientok s nádorovým ochorením, ktorí v liečbe dostávali najmä intravenózne podávané bisfosfonáty, sa zaznamenala osteonekróza čeľuste väčšinou v súvislosti s extrakciou zubu a/alebo lokálnou infekciou (vrátane osteomyelitídy). Mnoho z týchto pacientok dostávalo tiež chemoterapiu a kortikosteroidy. Osteonekróza čeľuste sa zaznamenala aj u pacientok s osteoporózou, ktoré dostávali perorálne bisfosfonáty.


Pred začiatkom liečby bisfosfonátmi sa má u pacientok s rizikovými faktormi (napr. nádorové ochorenie, chemoterapia, rádioterapia, kortikosteroidy, slabá ústna hygiena), zvážiť zubné vyšetrenie a primeraný preventívny stomatologický výkon.


Ak je to možné, liečené pacientky sa majú vyhýbať invazívnym stomatologickým procedúram. U pacientok, u ktorých sa počas liečby bisfosfonátmi vyvinula osteonekróza čeľuste, môže stomatochirurgický zásah stav zhoršiť. Pre pacientky, ktoré vyžadujú stomatologické procedúry, nie sú dostupné údaje, či prerušenie liečby bisfosfonátmi redukuje riziko osteonekrózy čeľuste. Klinické rozhodnutie ošetrujúceho lekára, ako postupovať, má zohľadniť individuálne zhodnotenie prínosu/rizika pre pacientku.


Atypické zlomeniny stehennej kosti

Pri liečbe bisfosfonátmi boli hlásené atypické subtrochanterické a diafyzárne zlomeniny stehennej kosti, predovšetkým u pacientok, ktoré sa dlhodobo liečili na osteoporózu. Tieto priečne alebo krátke šikmé zlomeniny môžu vzniknúť kdekoľvek pozdĺž stehennej kosti, tesne pod malým trochanterom až po suprakondylickú časť. K týmto zlomeninám dochádza po minimálnej alebo žiadnej traume a u niektorých pacientok sa niekoľko týždňov až mesiacov pred vznikom úplnej zlomeniny stehennej kosti vyskytne bolesť v stehne alebo slabine, pri zobrazovacom vyšetrení často spojená s charakteristikami únavovej zlomeniny.Zlomeniny sú často bilaterálne; preto sa má u pacientok liečených bisfosfonátmi, ktorí utrpeli zlomeninu stehennej kosti, vyšetriť aj kontralaterálna stehenná kosť. Hlásené bolo tiež nedostatočné hojenie týchto zlomenín. U pacientok s podozrením na atypickú zlomeninu stehennej kosti sa má na základe individuálneho zhodnotenia prínosu a rizika pre pacientku zvážiť prerušenie liečby bisfofonátmi.

Počas liečby bisfosfonátmi treba pacientky poučiť, aby hlásili akúkoľvek bolesť v stehne, bedre alebo slabine, a každú pacientku s takýmito príznakmi je potrebné vyšetriť na prítomnosť neúplnú zlomeniny stehennej kosti.


Poškodenie obličiek

Vzhľadom na obmedzené klinické skúsenosti sa kyselina ibandrónová neodporúča pacientkam s klírensom kreatinínu nižším ako 30 ml/min (pozri časť 5.2).


Intolerancia galaktózy

Tento liek obsahuje laktózu. Pacientky so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


 1. Liekové a iné interakcie


Interakcia liek – jedlo

Perorálna biologická dostupnosť kyseliny ibandrónovej je vo všeobecnosti znížená v prítomnosti jedla. Obzvlášť produkty obsahujúce vápnik, vrátane mlieka, a iné multivalentné katióny (napríklad hliník, horčík, železo) pravdepodobne narúšajú absorpciu kyseliny ibandrónovej, čo je v súlade s výsledkami štúdií vykonanými na zvieratách. Preto pacientky pred užitím kyseliny ibandrónovej nemajú nič jesť (najmenej 6 hodín) a po užití kyseliny ibandrónovej nemajú jesť aspoň 1 hodinu (pozri časť 4.2).


Interakcie s inými liekmi

Metabolické interakcie sa nepovažujú za pravdepodobné, pretože kyselina ibandrónová neinhibuje hlavné izoenzýmy pečeňového cytochrómového systému P450 u ľudí a ukázalo sa, že neindukuje pečeňový cytochrómový systém P450 u potkanov (pozri časť 5.2). Kyselina ibandrónová sa vylučuje len renálnou exkréciou a nepodlieha žiadnej biotransformácii.


Výživové doplnky obsahujúce vápnik, antacidá a niektoré perorálne lieky obsahujúce multivalentné katióny

Výživové doplnky obsahujúce vápnik, antacidá a niektoré perorálne lieky obsahujúce multivalentné katióny (napríklad hliník, horčík, železo) pravdepodobne narúšajú absorpciu kyseliny ibandrónovej. Preto pacientky nemajú užívať ďalšie perorálne lieky najmenej 6 hodín pred užitím kyseliny ibandrónovej a aspoň jednu hodinu po užití kyseliny ibandrónovej.


Kyselina acetylsalicylová a NSAID

Vzhľadom na to, že kyselina acetylsalicylová, nesteroidné protizápalové lieky (NSAID) a bisfosfonáty sú spojené s gastrointestinálnym podráždením, je potrebná opatrnosť pri ich súbežnom podávaní (pozri časť 4.4).


Blokátory H2 receptorov alebo inhibítory protónovej pumpy

Z viac ako 1500 pacientok zaradených do štúdie BM 16 549 porovnávajúcej mesačný a denný dávkovací režim kyseliny ibandrónovej, 14 % a 18 % pacientok užívalo blokátory histamínových (H2) receptorov alebo inhibítory protónovej pumpy počas jedného a dvoch rokov. Spomedzi týchto pacientok bol výskyt nežiaducich príhod v hornej časti gastrointestinálneho traktu podobný u pacientok liečených kyselinou ibandrónovou 150 mg raz mesačne a kyselinou ibandrónovou 2,5 mg denne.


U zdravých mužov - dobrovoľníkov a žien po menopauze intravenózne podanie ranitidínu spôsobilo zvýšenie biologickej dostupnosti kyseliny ibandrónovej približne o 20 %, pravdepodobne následkom zníženej kyslosti žalúdka. Ale pretože je tento nárast v rámci normálnej variability biologickej dostupnosti kyseliny ibandrónovej, nie je potrebná úprava dávky, keď sa podáva Gerousia 150 mg s H2-antagonistami alebo inými aktívnymi látkami, ktoré zvyšujú pH žalúdka.


 1. Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Gerousia 150 mg sa môže používať iba u žien po menopauze a nesmie byť použitá u žien vo fertilnom veku.

Nie sú dostupné žiadne adekvátne údaje o používaní kyseliny ibandrónovej u gravidných žien. Štúdie vykonané na potkanoch dokázali určitú reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Potenciálne riziko pre ľudí nie je známe.

Gerousia 150 mg sa nemá užívať počas gravidity.


Laktácia

Nie je známe, či sa kyselina ibandrónová vylučuje do materského mlieka u ľudí. Štúdie vykonané u dojčiacich potkanov dokázali prítomnosť nízkych hladín kyseliny ibandrónovej v mlieku po intravenóznom podaní.

Gerousia 150 mg sa nemá užívať počas laktácie.


Fertilita

Nie sú k dispozícii údaje o účinkoch kyseliny ibandrónovej u ľudí. V reprodukčných štúdiách u potkanov perorálne podávaná kyselina ibandrónová znížila fertilitu. Vštúdiách u potkanov intravenózne podávaná kyselina ibandrónová znížila fertilitu pri vysokých denných dávkach (pozri časť 5.3).


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Na základe farmakodynamického a farmakokinetického profilu a hlásených nežiaducich reakcií sa predpokladá, že kyselina ibandrónová nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


 1. Nežiaduce účinky


Súhrn bezpečnostného profilu

Najzávažnejšími hlásenými nežiaducimi účinkami sú anafylaktická reakcia/šok, atypické zlomeniny stehennej kosti, osteonekróza čeľuste, gastrointestinálne podráždenie, zápal oka (pozri odsek „Opis vybraných nežiaducich účinkov“ a časť 4.4).

Najčastejšie hlásenými nežiaducimi účinkami sú artralgia a príznaky podobné chrípke. Tieto príznaky sa najčastejšie vyskytujú po prvej dávke, majú zväčša krátke trvanie, sú slabej alebo stredne silnej intenzity a zvyčajne ustúpia s pokračujúcou liečbou bez nutnosti ich liečby (pozri odsek „Ochorenie podobné chrípke“).


Zoznam nežiaducich reakcií v tabuľke

V tabuľke 1 je uvedený úplný prehľad známych nežiaducich reakcií. Bezpečnosť perorálnej liečby kyselinou ibandrónovou 2,5 mg denne bola hodnotená u 1 251 pacientok v 4 placebom kontrolovaných klinických štúdiách, pričom veľká väčšina pacientok sa zúčastnila pivotnej trojročnej štúdie zameranej na zlomeniny (MF 4411).


V dvojročnej štúdii u žien po menopauze s osteoporózou (BM 16549) celková bezpečnosť kyseliny ibandrónovej 150 mg jedenkrát mesačne a kyseliny ibandrónovej 2,5 mg jedenkrát denne bola podobná. Pri podávaní kyseliny ibandrónovej v dávke 150 mg mg jedenkrát mesačne bol celkový podiel pacientok, u ktorých sa objavila nežiaduca reakcia, po jednom roku 22,7 % a po dvoch rokoch 25,0 %. Väčšina prípadov neviedla k ukončeniu liečby.

Nežiaduce reakcie sú vymenované podľa tried orgánových systémov MedDRA a kategórií frekvencie. Kategórie frekvencie sú definované nasledovne: veľmi časté (≥ 1/10),časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100),zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000),veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov). V rámci každej skupiny frekvencie sú nežiaduce reakcie uvedené podľa klesajúcej závažnosti.


Tabuľka 1: Nežiaduce reakcie lieku vyskytujúce sa u žien po menopauze, ktoré užívali kyselinu ibandrónovú 150 mg raz mesačne alebo kyselinu ibandrónovú 2,5 mg denne v štúdiách III. fázy BM 16 549 a MF 4 411 a zo skúseností po uvedení lieku na trh.


Trieda orgánových systémov

Časté

Menej časté

Zriedkavé

Veľmi zriedkavé

Poruchy imunitného systému


Exacerbácia astmy

Reakcia z precitlivenosti

Anafylaktická reakcia/šok*

Poruchy nervového systému

Bolesť hlavy

ZávratPoruchy okaZápal oka*†


Poruchy gastrointestinálneho traktu *

Ezofagitída, gastritída, gastroezofageálny reflux, dyspepsia, hnačka, bolesť brucha, nauzea

Ezofagitída vrátane ezofageálnych ulcerácií alebo striktúr a dysfágie, vracanie, plynatosť

Duodenitída


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Vyrážka


Angioedém, opuch tváre, žihľavka


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Artralgia, myalgia, bolesť kostrovej a svalovej sústavy, svalové kŕče, svalová stuhnutosť

Bolesť chrbta

Atypické subtrochanterické a diafýzové fraktúry femuru (nežiaduca reakcia triedy bisfosfonátov)

Osteonekróza čeľuste*†

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Ochorenie podobné chrípke*

Únava* Pozri ďalšie informácie nižšie

Uvedené zo skúseností po uvedení lieku na trh.


Popis vybraných nežiaducich reakcií


Nežiaduce reakcie v gastrointestinálnom trakte

Do štúdie zameranej na liečbu jedenkrát mesačne boli zahrnutí pacientky s gastrointestinálnym ochorením v anamnéze, vrátane pacientok s peptickým vredom bez nedávneho krvácania alebo hospitalizácie, a pacientok s dyspepsiou alebo refluxom, ktoré boli regulované liekmi. U týchto pacientok sa nepozoroval rozdiel vo výskyte nežiaducich účinkov v hornej časti gastrointestinálneho traktu pri režime 150 mg raz mesačne oproti režimu 2,5 mg raz denne.


Ochorenie podobné chrípke

Chrípke podobné ochorenie zahŕňa udalosti hlásené ako reakcie alebo symptómy akútnej fázy, ako myalgia, artralgia, horúčka, triaška, únava, nauzea, strata chuti do jedla alebo bolesť kostí.


Osteonekróza čeľuste

U pacientok liečených bisfosfonátmi sa zaznamenala osteonekróza čeľuste. Väčšina týchto prípadov sa vyskytla u pacientok s nádorovým ochorením, ale hlásili sa aj prípady u pacientok liečených pre osteoporózu. Osteonekróza čeľuste je väčšinou spojená s extrakciou zubu a/alebo lokálnou infekciou (vrátane osteomyelitídy). Diagnóza nádorového ochorenia, chemoterapia, rádioterapia, kortikosteroidy a slabá ústna hygiena sa tiež považujú za rizikové faktory (pozri časť 4.4).


Zápal oka

Zápaly ako uveitída, episcleritída a scleritída, boli hlásené pri liečbe kyselinou ibandrónovou. V niektorých prípadoch tieto príhody neustúpili pokiaľ liečba kyselinou ibandrónovou nebola prerušená.


Anafylaktická reakcia/šok

Prípady anafylaktickej reakcie/šoku, vrátane fatálnych prípadov, boli hlásené u pacientok liečených podávaním intravenóznej kyseliny ibandrónovej.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


 1. Predávkovanie


Nie je dostupná žiadna informácia o predávkovaní pri liečbe kyselinou ibandrónovou.


Avšak na základe poznatkov tejto triedy zlúčenín perorálne predávkovanie môže mať za následok nežiaduce účinky v hornej časti gastrointestinálneho traktu (napríklad žalúdočná nevoľnosť, dyspepsia, ezofagitída, gastritída alebo vred) alebo hypokalciémiu. Na naviazanie kyseliny ibandrónovej sa môže podať mlieko alebo antacidá a všetky nežiaduce účinky sa môžu liečiť symptomaticky. Pre riziko podráždenia pažeráka sa nemá vyvolávať vracanie a pacientka má ostať v úplne vzpriamenej polohe.


 1. Farmakologické vlastnosti


 1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Lieky na liečbu ochorenia kostí, bisfosfonáty,

ATC kód: M05B A06


Mechanizmus účinku

Kyselina ibandrónová je vysoko účinný bisfosfonát patriaci k skupine bisfosfonátov obsahujúcich dusík, ktoré pôsobia selektívne na kostné tkanivo a špecificky inhibujú aktivitu osteoklastov bez priameho vplyvu na tvorbu kostí. Neinterferuje so zhlukovaním osteoklastov. Kyselina ibandrónová vedie k progresívnym čistým prírastkom kostnej hmoty a k zníženiu výskytu zlomenín v dôsledku redukcie zvýšenej premeny kostí u žien po menopauze, až po dosiahnutie hladín pred menopauzou.

Farmakodynamické účinky

Farmakodynamickým účinkom kyseliny ibandrónovej je inhibícia kostnej resorpcie. Kyselina ibandrónová in vivo bráni experimentálne indukovanej deštrukcii kostí spôsobenej zastavením funkcie gonád, vplyvom retinoidov, nádorov alebo nádorových extraktov. U mladých (rýchlo rastúcich) potkanov je tiež inhibovaná endogénna kostná resorpcia, čo vedie k nárastu normálnej kostnej hmoty v porovnaní so zvieratami, ktoré nepodstúpili liečbu.


Zvieracie modely potvrdzujú, že kyselina ibandrónová je vysoko účinný inhibítor aktivity osteoklastov. U rastúcich potkanov nebol žiadny náznak poruchy mineralizácie kostí ani pri dávkach vyšších ako 5 000-násobok dávky potrebnej na liečbu osteoporózy.


Tak denné, ako aj prerušované (s predĺženým intervalom bez dávky) podávanie lieku u potkanov, psov a opíc bolo spojené s tvorbou novej kosti fyziologickej kvality, pričom sa udržala alebo zvýšila mechanická pevnosť kosti dokonca aj pri dávkach v toxickom rozsahu. U ľudí bola účinnosť denného a prerušovaného podávania s intervalom bez dávky 9-10 týždňov kyseliny ibandrónovej potvrdená v klinickej štúdii (MF 4411), v ktorej kyselina ibandrónová preukázala účinnosť v prevencii zlomenín.

Na zvieracích modeloch spôsobila kyselina ibandrónová biochemické zmeny naznačujúce inhibíciu kostnej resorpcie v závislosti od dávky vrátane supresie urinárnych biochemických markerov degradácie kostného kolagénu (napríklad deoxypyridinolínu a priečne viazaných telopeptidov N kolagénu typu I (NTX).


V bioekvivalenčnej štúdii fázy I vykonanej u 72 žien po menopauze dostávajúcich 150 mg perorálne každých 28 dní, celkovo 4 dávky, inhibícia sérového CTX nasledujúca po prvej dávke bola pozorovaná už do 24 hodín po dávke (medián inhibície 28 %), s mediánom maximálnej inhibície (69 %) pozorovaným 6 dní neskôr. Po tretej a štvrtej dávke bol medián maximálnej inhibície 6 dní po dávke 74 % s redukciou na medián inhibície 56 % pozorovaný 28 dní po štvrtej dávke. Ak sa už ďalšia dávka nepodá, dochádza k strate supresie biochemických markerov kostnej resorpcie.


Klinická účinnosť a bezpečnosť

Nezávislé rizikové faktory, napríklad nízka BMD, vek, prítomnosť prekonaných fraktúr, fraktúry v rodinnej anamnéze, značný úbytok kostnej hmoty a nízky index telesnej hmotnosti sa majú brať do úvahy, aby sa zistilo, či má žena zvýšené riziko osteoporotických fraktúr.


150 mg kyseliny ibandrónovej raz mesačne


Hustota kostných minerálov (BMD)

V dvojročnej, dvojito zaslepenej, multicentrickej štúdii (BM 16 549) u žien po menopauze s osteoporózou (T skóre BMD v driekovej chrbtici nižšie ako 2,5 SD vo východiskovom bode) sa kyselina ibandrónová 150 mg raz mesačne ukázala byť vo zvýšení BMD aspoň tak účinná ako kyselina ibandrónová 2,5 mg raz denne. Bolo to dokázané na základe primárnej analýzy jednoročných výsledkov, aj na základe potvrdzujúcej analýzy dvojročných konečných výsledkov (tabuľka 2).


Tabuľka 2: Priemerná relatívna zmena BMD driekovej chrbtice, bedrovej oblasti, femorálneho krčka a trochantera v porovnaní s východiskovou hodnotou po jednoročnej liečbe (primárna analýza) a dvojročnej liečbe (populácia podľa protokolu) v štúdii BM 16 549.

Údaje zo štúdie BM 16 549

po jednom roku

Údaje zo štúdie BM 16 549

po dvoch rokoch

Medián relatívnej hodnoty zmeny BMD v porovnaní so vstupnou hodnotou % [95% CI]

Kyselina ibandrónová

2,5 mg raz denne

(N=318)

Kyselina ibandrónová 150 mg raz mesačne

(N=320)

Kyselina ibandrónová 2,5 mg raz denne

(N=294)

Kyselina ibandrónová 150 mg raz mesačne

(N=291)

BMD driekovej chrbtice L2-L4

3,9 [3,4, 4,3]

4,9 [4,4, 5,3]

5,0 [4,4, 5,5]

6,6 [6,0, 7,1]

BMD celého proximálneho femuru (bedrovej oblasti)

2,0 [1,7, 2,3]

3,1 [2,8, 3,4]

2,5 [2,1, 2,9]

4,2 [3,8, 4,5]

BMD krčku femuru

1,7 [1,3, 2,1]

2,2 [1,9, 2,6]

1,9 [1,4, 2,4]

3,1 [2,7, 3,6]

BMD trochantera

3,2 [2,8, 3,7]

4,6 [4,2, 5,1]

4,0 [3,5, 4,5]

6,2 [5,7, 6,7]


Okrem toho sa overilo, že kyselina ibandrónová 150 mg raz mesačne je účinnejšia na zvýšenie BMD driekovej chrbtice ako kyselina ibandrónová 2,5 mg v prospektívne plánovanej analýze po jednom roku, p = 0,002, a po dvoch rokoch, p < 0,001.


Po jednom roku (primárna analýza) u 91,3 % (p = 0,005) pacientok, ktoré dostávali kyselinu ibandrónovú 150 mg raz mesačne, bola BMD driekovej chrbtice vyššia alebo rovná východiskovej hodnote (BMD respondenti) v porovnaní s 84,0 % pacientok, ktoré dostávali kyselinu ibandrónovú 2,5 mg denne. Po dvoch rokoch respondentky tvorili 93,5 % (p = 0,004) a 86,4 % pacientok, ktoré dostávali kyselinu ibandrónovú 150 mg raz mesačne alebo kyselinu ibandrónovú 2,5 mg denne.


Stanovením BMD bedrovej oblasti, 90,0 % (p < 0,001) pacientok, ktoréí dostávali kyselinu ibandrónovú 150 mg raz mesačne a 76,7 % pacientok, ktoré dostávali kyselinu ibandrónovú 2,5 mg denne, mali po roku BMD bedrovej oblasti vyššiu alebo rovnú východiskovej hodnote. Po dvoch rokoch 93,4 % (p < 0,001) pacientok, ktoré dostávali kyselinu ibandrónovú 150 mg raz mesačne a 78,4 % pacientok, ktoré dostávali kyselinu ibandrónovú 2,5 mg denne, mali BMD bedrovej oblasti vyššiu alebo rovnú východiskovej hodnote.


Ak sa hodnotí prísnejšie kritérium, ktoré kombinuje BMD driekovej chrbtice a bedrovej oblasti, po jednom roku toto kritérium splnilo 83,9 % (p < 0,001) a 65,7 % pacientok, ktoré dostávali kyselinu ibandrónovú 150 mg raz mesačne alebo kyselinu ibandrónovú 2,5 mg denne. Po dvoch rokoch splnilo toto kritérium 87,1 % (p < 0,001) a 70,5 % pacientok v ramenách so 150 mg raz mesačne a 2,5 mg denne.


Biochemické markery kostného obratu

Klinicky významné redukcie sérových hladín CTX sa pozorovali vo všetkých sledovaných časoch, t. j. 3., 6., 12. a 24. mesiac. Po jednom roku (primárna analýza) bol medián relatívnej zmeny oproti východiskovej hodnote -76 % pre kyselinu ibandrónovú 150 mg raz mesačne a -67 % pre kyselinu ibandrónovú 2,5 mg denne. Po dvoch rokoch bol medián relatívnej zmeny -68 % a -62 % v skupine, ktorá dostávala 150 mg raz mesačne alebo 2,5 mg denne.


Po jednom roku liečby odpovedalo na liečbu 83,5 % (p= 0,006) pacientok užívajúcich kyselinu ibandrónovú 150 mg raz mesačne a u 73,9 % pacientok užívajúcich kyselinu ibandrónovú 2,5 mg raz denne (definovaná ako zníženie o ≥ 50 % v porovnaní so vstupnou hodnotou). Po dvoch rokoch bola odpoveď na liečbu v skupine liečenej 150 mg mesačne u 78,7 % (p=0,002) pacientok a v skupine liečenej 2,5 mg denne u 65,6 % pacientok.

Na základe výsledkov štúdie BM 16549 sa očakáva, že 150 mg kyseliny ibandrónovej raz mesačne bude aspoň tak účinných v prevencii zlomenín ako 2,5 mg kyseliny ibandrónovej raz denne.


2,5 mg kyseliny ibandrónovej raz denne


V úvodnej trojročnej randomizovanej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdii zameranej na zlomeniny (MF 4411) sa dokázal štatisticky významný, s liečbou súvisiaci pokles výskytu nových rádiografických morfometrických a klinických vertebrálnych fraktúr (tabuľka 3). V tejto štúdii bola kyselina ibandrónová vyhodnocovaná pri denných perorálnych dávkach 2,5 mg a prerušovaných 20 mg dávkach slúžiacich ako výskumný režim. Kyselina ibandrónová sa užívala 60 minút pred prvým jedlom alebo nápojom dňa (obdobie pôstu po podaní dávky). Štúdia skúmala ženy vo veku 55 až 80 rokov, ktoré boli najmenej 5 rokov po menopauze a u ktorých bola BMD v driekovej chrbtici s SD od 2 do 5-krát nižšej ako priemerná hodnota pred menopauzou (T-skóre) najmenej v jednom stavci [L1-L4] a ktoré mali obvykle jednu až štyri zlomeniny stavcov. Všetky pacientky dostávali denne 500 mg vápnika a 400 IU vitamínu D. Účinnosť bola hodnotená u 2 928 pacientok. Pri dennom podávaní kyseliny ibandrónovej 2,5 mg sa prejavilo štatisticky významné zníženie výskytu nových vertebrálnych fraktúr. Tento režim počas troch rokov trvania štúdie znížil výskyt nových rádiografických vertebrálnych fraktúr o 62 % (p = 0,0001). Zníženie relatívneho rizika o 61 % sa pozorovalo po 2 rokoch (p = 0,0006). Po 1 roku liečby sa nedosiahol žiadny štatisticky významný rozdiel (p = 0,056). Účinok v prevencii zlomenín sa udržiaval počas trvania štúdie. Nepozoroval sa žiadny náznak ubúdania účinku vplyvom času.


Tiež sa významne znížil výskyt klinických vertebrálnych fraktúr o 49 % (p = 0,011). Silný vplyv na vertebrálne fraktúry tiež odzrkadľovala štatisticky významná redukcia úbytku telesnej výšky v porovnaní s placebom (p < 0,0001).


Tabuľka 3: Výsledky trojročnej štúdie MF 4411 (%, 95 % IS) zameranej na fraktúry


Placebo

(N=974)

Kyselina ibandrónová 2,5 mg raz denne

(N=977)

Zníženie relatívneho rizika nových morfometrických vertebrálnych fraktúr


62 % (40,9, 75,1)

Výskyt nových morfometrických vertebrálnych fraktúr

9,56 % (7,5, 11,7)

4,68 % (3,2, 6,2)

Znížení relatívneho rizika klinickej vertebrálnej fraktúry


49 %

(14,03, 69,49)

Výskyt klinickej vertebrálnej fraktúry

5,33 % (3,73, 6,92)

2,75 % (1,61, 3,89)

BMD - priemerná zmena vzhľadom na východiskový stav driekovej chrbtice v 3. roku

1,26 % (0,8, 1,7)

6,54 % (6,1, 7,0)

BMD - priemerná zmena vzhľadom na východiskový stav bedrovej oblasti v 3. roku

-0,69 % (-1,0, -0,4)

3,36 % (3,0, 3,7)


Účinok liečby kyselinou ibandrónovou bol ďalej stanovený na základe analýzy podskupiny pacientok, ktoré mali vo východiskovom bode T-skóre BMD driekovej chrbtice nižšie ako -2,5. Zníženie rizika vertebrálnych fraktúr bolo s tým v úplnej zhode a bolo pozorované v celkovej populácii.


Tabuľka 4: Výsledky trojročnej štúdie MF 4411 (%, 95 % IS) zameranej na fraktúry u pacientok, ktoré mali vo východiskovom bode T-skóre BMD driekovej chrbtice nižšie ako -2,5Placebo

(N=587)

Kyselina ibandrónová 2,5 mg raz denne

(N=575)

Zníženie relatívneho rizika nových morfometrických vertebrálnych fraktúr


59 % (34,5, 74,3)

Výskyt nových morfometrických vertebrálnych fraktúr

12,54 % (9,53, 15,55)

5,36 % (3,31, 7,41)

Znížení relatívneho rizika klinickej vertebrálnej fraktúry


50 % (9,49, 71,91)

Výskyt klinickej vertebrálnej fraktúry

6,97 % (4,67, 9,27)

3,57 % (1,89, 5,24)

BMD - priemerná zmena vzhľadom na východiskový stav driekovej chrbtice v 3. roku

1,13 % (0,6, 1,7)

7,01 % (6,5, 7,6)

BMD - priemerná zmena vzhľadom na východiskový stav bedrovej oblasti v 3. roku

-0,70 % (-1,1, -0,2)

3,59 % (3,1, 4,1)


V celej populácii pacientok v štúdii MF 4 411sa nezaznamenalo zníženie výskytu nevertebrálnych fraktúr, avšak pri dennom podávaní kyseliny ibandrónovej sa dokázala účinnosť u vysoko rizikovej podskupiny (s hodnotami T-skóre BMD stehenného krčku < -3,0), kde sa zaznamenalo zníženie rizika nevertebrálnych fraktúr o 69 %.


Denná liečba v dávke 2,5 mg mala za následok progresívny nárast BMD na vertebrálnych i nevertebrálnych miestach kostry.


Nárast BMD driekovej chrbtice počas troch rokov v porovnaní s placebom bol 5,3 % a 6,5 % v porovnaní s východiskovým stavom. Nárast v bedrovej oblasti, v mieste stehnového krčku v porovnaní s východiskovým bodom bol 2,8 %, v celej bedrovej oblasti 3,4 % a 5,5 % v trochanteri.

Biochemické markery kostného metabolizmu (napríklad urinárny CTX a sérový osteokalcín) dokázali očakávanú supresiu až po hladiny pred menopauzou a maximálna supresia bola dosiahnutá v období 3 až 6 mesiacov.


Klinicky významná 50 %-ná redukcia biochemických markerov kostnej resorpcie bola pozorovaná skoro, už jeden mesiac po začiatku liečby kyselinou ibandrónovou 2,5 mg.


Po skončení liečby sa pozoruje návrat k patologickým ukazovateľom zvýšenej kostnej resorpcie súvisiacim s postmenopauzálnou osteoporózou.


Histologická analýza kostných biopsií po dvoch a troch rokoch liečby žien po menopauze dokázala kosti normálnej kvality, kde nebol žiadny náznak poruchy mineralizácie.


Pediatrická populácia (pozri časť 4.2 a časť 5.1)

Gerousia nebola skúmaná u detí a dospievajúcich, preto nie sú k dispozícii žiadne údaje o účinnosti a bezpečnosti pre túto skupinu pacientov.


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Primárne farmakologické účinky kyseliny ibandrónovej na kosť nesúvisia priamo s aktuálnymi koncentráciami v plazme, ako dokázali rôzne štúdie na zvieratách a ľuďoch.


Absorpcia

Absorpcia kyseliny ibandrónovej v hornej časti gastrointestinálneho traktu je po perorálnom podaní rýchla a plazmatické koncentrácie sa pri perorálnom príjme zvyšujú úmerne dávke až do 50 mg,

s väčšími ako dávke úmernými zvýšeniami pozorovanými nad touto dávkou. Maximálne plazmatické koncentrácie sa dosiahli od 0,5 do 2 hodín (priemerne po 1 hodine) pri užívaní lieku nalačno a absolútna biologická dostupnosť bola približne 0,6 %. Rozsah absorpcie je narušený, keď sa liek užíva spolu s jedlom alebo nápojmi (okrem vody). Biologická dostupnosť sa znížila asi o 90 %, keď bola kyselina ibandrónová podávaná so štandardnými raňajkami v porovnaní s biologickou dostupnosťou u pacientok, ktoré liek užívali nalačno. Biologická dostupnosť sa významne nezníži, ak sa kyselina ibandrónová užíva 60 minút pred prvým jedlom dňa. Biologická dostupnosť a prírastky BMD sa znížia, keď sa jedlo alebo nápoj prijme skôr ako za 60 minút po podaní kyseliny ibandrónovej.


Distribúcia

Kyselina ibandrónová sa po počiatočnej systémovej expozícii rýchlo viaže na kosť alebo sa vylúči do moču. U ľudí je zrejmý terminálny distribučný objem najmenej 90 l a množstvo dávky, ktoré sa dostane do kosti, sa odhaduje na 40 až 50 % cirkulujúcej dávky. Väzba na proteíny v ľudskej plazme je približne 85 až 87 % (stanovená in vitro pri terapeutických koncentráciách lieku), a preto existuje len malý potenciál interakcie s inými liekmi v dôsledku vytesnenia.


Biotransformácia

Neexistuje žiadny dôkaz, že kyselina ibandrónová je u zvierat alebo u ľudí metabolizovaná.


Eliminácia

Absorbovaná frakcia kyseliny ibandrónovej je odstránená z obehu prostredníctvom kostnej absorpcie (odhaduje sa, že je to 40 až 50 % absorbcie u žien po menopauze) a zvyšok je eliminovaný v nezmenenom stave obličkami. Neabsorbovaná frakcia kyseliny ibandrónovej sa vylučuje v nezmenenom stave stolicou.


Rozsah pozorovaných zrejmých polčasov je široký, zrejmý terminálny polčas sa vo všeobecnosti pohybuje v rozsahu 10 – 72 hodín. Keďže vypočítané hodnoty sú z veľkej časti závislé od dĺžky štúdie, použitej dávky a citlivosti testu, skutočný terminálny polčas je pravdepodobne podstatne dlhší, rovnako ako u ostatných bisfosfonátov. Skoré plazmatické hladiny rýchlo klesajú, dosahujúc 10 % maximálnych hodnôt po 3 a 8 hodinách po intravenóznom alebo perorálnom podaní.


Celkový klírens kyseliny ibandrónovej je nízky s priemernými hodnotami v rozsahu 84 až 160 ml/min. Renálny klírens (približne 60 ml/min u zdravých žien po menopauze) predstavuje 50 – 60 % celkového klírensu a súvisí s klírensom kreatinínu. Rozdiel medzi zdanlivým celkovým a renálnym klírensom sa považuje za odraz príjmu kosťou.


Zdá sa, že sekrečná dráha eliminácie nezahŕňa známe kyslé alebo zásadité transportné systémy podieľajúce sa na vylučovaní iných liečiv. Okrem toho kyselina ibandrónová neinhibuje hlavné izoenzýmy pečeňového cytochrómového systému P450 u ľudí a neindukuje pečeňový cytochrómový systém P450 u potkanov.


Farmakokinetika v osobitných klinických situáciách


Pohlavie

Biologická dostupnosť a farmakokinetika kyseliny ibandrónovej je u mužov a žien podobná.


Rasa

Neexistuje žiadny dôkaz klinicky významných etnických rozdielov medzi Aziatkami a beloškami vo vylučovaní kyseliny ibandrónovej. Je dostupných len veľmi málo údajov o pacientkach s africkým pôvodom.


Pacientky s poškodením obličiek

Renálny klírens kyseliny ibandrónovej u pacientok s rôznymi stupňami renálnej insuficiencie je lineárne úmerný klírensu kreatinínu.


U pacientok s miernym alebo stredne závažným poškodením funkcie obličiek (CLcr rovný alebo väčší ako 30 ml/min) nie je potrebné upraviť dávku, čo dokazuje štúdia BM 16 549, v ktorej väčšina pacientok má mierne až stredne závažné poškodenie funkcie obličiek.


Pacientky so závažným poškodením funkcie obličiek (CLcr menší ako 30 ml/min), ktoré denne dostávali perorálnu dávku 10 mg kyseliny ibandrónovej počas 21 dní, mali 2 až 3-krát vyššie plazmatické koncentrácie ako pacienti s normálnou funkciou obličiek a celkový klírens kyseliny ibandrónovej u nich bol 44 ml/min. Po intravenóznom podaní 0,5 mg lieku pacientkam so závažným stupňom poškodenia funkcie obličiek poklesol celkový, renálny a nerenálny klírens o 67 %, 77 % a 50 %. Avšak nepozorovalo sa žiadne zníženie znášanlivosti spojené so zvýšením expozície. Vzhľadom na obmedzené klinické skúsenosti sa kyselina ibandrónová neodporúča pacientkam so závažným poškodením funkcie obličiek (pozri časť 4.2 a časť 4.4). Farmakokinetika kyseliny ibandrónovej nebola stanovená u pacientov s renálnym ochorením v konečnej fáze, ktoré bolo kontrolované inak ako hemodialýzou. Farmakokinetika kyseliny ibandrónovej u týchto pacientok nie je známa, a preto by sa kyselina ibandrónová nemala používať za týchto okolností.Pacientky s funkcie pečene (pozri časť 4.2)

Nie sú známe žiadne farmakokinetické údaje o kyseline ibandrónovej u pacientok s poškodením pečene. Pečeň nemá žiadnu významnú úlohu pri klírense kyseliny ibandrónovej, ktorá nie je metabolizovaná, ale je uvoľnená renálnou exkréciou a absorbovaná kosťami. Preto u pacientok s poškodením funkcie pečene nie je potrebné upraviť dávku.


Staršie pacientky (pozri časť 4.2)

Na základe viacnásobnej analýzy sa nezistilo, že by vek bol nezávislým faktorom akéhokoľvek zo študovaných farmakokinetických parametrov. Jediný faktor, ktorý treba brať do úvahy je ten, že s vekom sa zhoršuje funkcia obličiek (pozri časť poškodenie funkcie obličiek).


Pediatrická populácia (pozri časť 4.2 a časť 5.1)

Neexistujú žiadne údaje o užívaní kyseliny ibandrónovej pacientkami tejto vekovej skupiny.


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


Toxické účinky, t. j. príznaky renálneho poškodenia, sa pozorovali u psov len pri expozíciách považovaných za dostatočné v nadbytku maximálnej expozície u ľudí, čo naznačuje malý význam pre klinické použitie.


Mutagenita/Karcinogenita

Nepozoroval sa žiadny náznak karcinogénneho potenciálu. Testy na genotoxicitu nedokázali genetickú aktivitu kyseliny ibandrónovej.


Reprodukčná toxicita

U potkanov a králikov, ktorí dostávali perorálne kyselinu ibandrónovú, sa nedokázal jej priamy toxický alebo teratogénny vplyv na plod a u potkanov sa nepozorovali žiadne nežiaduce účinky na vývin potomstva F1pri extrapolovanej expozícii, ktorá bola najmenej 35-krát väčšia ako expozícia u ľudí. V reprodukčných štúdiách u potkanov perorálne podávanie pri dávkach 1 mg/kg/deň a vyšších viedlo k nárastu preimplantačných potratov. V reprodukčných štúdiách u potkanov intravenózne podávaná kyselina ibandrónová znížila počet spermií pri dávkach 0,3 a 1 mg/kg/deň a znížila fertilitu u samcov pri dávke 1 mg/kg/deň a u žien pri dávke na 1,2 mg/kg/deň.

Nežiaduce účinky kyseliny ibandrónovej v štúdiách o reprodukčnej toxicite u potkanov boli také aké sa zvyčajne pozorujú v prípade bisfosfonátov. Zahŕňajú znížený počet implantačných miest, narušenie prirodzeného pôrodu (dystokia) a nárast viscerálnych odchýlok (renal pelvis ureter syndrome).


 1. Farmaceutické INFORMÁCIE


 1. Zoznam pomocných látok


Jadro tablety

povidón

mikrokryštalická celulóza

predželatínovaný kukuričný škrob

krospovidón

koloidný bezvodý oxid kremičitý

glyceroldibehenát


Obal tablety

Opadry OY-LS-28908 (Biela II) zložená z:

Hypromelózy

monohydrátu laktózy

oxidu titaničitého (E171)

makrogolu 4000


 1. Inkompatibility


Neaplikovateľné


 1. Čas použiteľnosti


5 rokov


 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


 1. Druh obalu a obsah balenia


Gerousia 150 mg filmom obalené tablety sú dodávané vo fóliových blistroch (PA/Al/PVC-Al) (tzv. alu-alu blister) obsahujúcich 1 alebo 3 tablety.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Nepoužité lieky alebo prebytočný materiál majú byť likvidované v súlade s miestnymi požiadavkami. Zaťažovanie životného prostredia liečivami by malo byť minimalizované.


 1. Držiteľ rozhodnutIA O REGISTRÁCII

PHARMAGEN CZ s.r.o.

Bělohorská 238/85

169 00 Praha 6 - Břevnov

Česká republika


 1. RegistračnÉ číslo


Reg. č.: 87/0554/10-S


 1. DÁtum PRVEJ registrÁcIe/prEdĹženIA registrÁcIe


Dátum prvej registrácie: 22. septembra 2010


 1. DÁtum revÍzIe textu


December 2014

14

Gerousia 150 mg