+ ipil.sk

Gingio tabletyPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2012/01720 - ZMEPísomná informácia pre používateľa


Gingio tablety

40 mg

filmom obalené tablety


suchý extrakt z ginka dvojlaločného


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo sú Gingio tablety a na čo sa používajú

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Gingio tablety

3. Ako užívať Gingio tablety

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Gingio tablety

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo sú Gingio tablety a na čo sa používajú


Účinné látky z výťažku listov ginka dvojlaločného majú predovšetkým tieto účinky: zlepšenie pamäti a schopnosti učiť sa, podpora krvného obehu, zlepšenie prietoku krvi a pôsobenie proti vzniku krvných zrazenín, pôsobenie proti tzv. voľným radikálom, zlepšenie odolnosti mozgových tkanív pri nedostatku kyslíka, neuroprotektívny účinok (ochrana nervovej sústavy) a účinok proti opuchom.


Gingio tablety sa používajú:

 • na zlepšenie kognitívnej poruchy (spojenej s vekom) a kvality života pri miernej demencii, na liečbu príznakov miernych porúch mozgových funkcií ako sú poruchy pamäti, znížená schopnosť sústredenia, depresie, závraty, hučanie v ušiach a bolesti hlavy, ktoré vedú k zníženiu duševných schopností človeka. Tento liek je určený pacientom s príznakmi demencie, u ktorých sú poruchy vyvolané degeneratívnymi alebo cievnymi zmenami alebo kombináciou oboch foriem.

 • pri liečbe porúch prekrvenia končatín (claudicatio intermittens). Tento liek môže spolu s fyzikálnou liečbou, najmä tréningom chôdze, predĺžiť vzdialenosť, ktorú pacient prejde bez bolesti.

 • pri závratoch alebo hučaní v ušiach (cievneho pôvodu alebo vyvolané zmenami spôsobenými vekom).


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Gingio tablety


Neužívajte Gingio tablety

- ak ste alergický na liečivo alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

- ak ste tehotná alebo dojčíte.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Gingio tablety, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Ak máte zvýšený sklon ku krvácaniu (hemoragická diatéza) a tiež ak súbežne užívate antikoagulanciá a antiagregačné látky (lieky proti zrážaniu krvi). Pred chirurgickým zákrokom sa má užívanie tohto lieku preventívne ukončiť.

Prosím, vopred informujte svojho lekára, ak užívate extrakt z listov ginka dvojlaločného,

aby mohol rozhodnúť o ďalšej liečbe.

 • Ak trpíte záchvatmi (epilepsiou).

 • Súbežné užívanie liekov s obsahom ginka a efavirenzu sa neodporúča.


Deti a dospievajúci

 • Tento liek sa nesmie používať u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.


Iné lieky a Gingio tablety

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V prípade súbežného užívania tohto lieku s liekmi inhibujúcimi zrážanie krvi (antikoagulanciami - napr. fenprokumón a warfarín alebo s antiagregačnými liekmi - napr. klopidogrel, kyselina acetylsalicylová a iné nesteroidové protizápalové lieky) môžu byť ich účinky vzájomne ovplyvnené.


Súbežné užívanie extraktu z ginka s warfarínom, talinolom, nifedipínom a efavirenzom sa neodporúča.


Gingio tablety a jedlo a nápoje

Tablety užívajte nerozhryznuté s dostatočným množstvom tekutiny (najlepšie pohárom vody).

Môžete ich užívať nezávisle od jedla.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Tento liek sa nesmie užívať počas tehotenstva.

Tento liek sa nemá užívať počas dojčenia ak inak neučí lekár.

U ľudí sa neuskutočnili žiadne špecifické štúdie s ginkom, ktoré by hodnotili účinky na plodnosť.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Neuskutočnili sa dostatočné štúdie o vplyve na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


Gingio tablety obsahujú laktózu.

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívať Gingio tablety


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Dávkovanie a dĺžku liečby vždy určí váš lekár.


Pri liečbe príznakov ľahkých porúch mozgových funkcií (poruchy pamäti, znížená schopnosť sústredenia, depresie, závraty, hučanie v ušiach a bolesti hlavy, ktoré vedú k zníženiu duševných schopností človeka) sa užívajú 1-2 tablety 3-krát denne.


Pri poruchách prekrvenia končatín, liečbe závratov a hučania v ušiach sa užívajú 1½-2 tablety 2-krát denne.


Ďĺžka liečby

Liečba má trvať najmenej 8 týždňov. Ak nedošlo k zlepšeniu príznakov po 3 mesiacoch, alebo ak sa zvýraznili príznaky ochorenia, lekár zváži, či budete pokračovať v liečbe Gingio tabletami.


Tablety užívajte tak dlho, ako vám odporučil váš lekár.


Ak sa príznaky ochorenia počas liečby zhoršia, kontaktujte svojho lekára alebo lekárnika.


Spôsob podávania

Na perorálne použitie (cez ústa).

Tablety užívajte nerozhryznuté s dostatočným množstvom tekutiny (najlepšie pohárom vody).

Tablety môžete užívať nezávisle od jedla.

Neužívajte tablety v ležiacej polohe.


Ak užijete viac Gingia tabliet, ako máte

Nie sú známe príznaky z predávkovania extraktom z listov ginka dvojlaločného.

Pokiaľ ste užili väčšiu dávku, ako sa odporúča, alebo ako vám predpísal váš lekár, alebo ak dieťa omylom prehltlo liek, poraďte sa, prosím, so svojím lekárom o ďalšom postupe liečby.


Ak zabudnete užiť Gingio tablety

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Užite až nasledujucu dávku podľa predpisu lekára.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Počas užívania tohto lieku sa môžu vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky:

 • krvácanie (z očí, nosa, mozgu a žalúdočno-črevné krvácanie), obzvlášť pri súbežnom užívaní antikoagulancií (liekov proti zrážaniu krvi) ako je fenprokumón, kyselina acetylsalicylová alebo iné nesteroidové protizápalové lieky; reakcie z precitlivenosti (alergický šok); alergické kožné reakcie (začervenanie kože, zdureniny na koži, svrbenie a vyrážka); bolesť hlavy, závrat; hnačka, bolesť brucha, nevoľnosť, vracanie.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek z vedľajších účinkov uvedených vyššie, neužívajte ďalšie tablety extraktu z listov ginka dvojlaločného a ihneď sa poraďte so svojím lekárom, aby mohol posúdiť závažnosť a možnosť vykonať nevyhnutné opatrenia.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Gingio tablety


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Uchovávajte pri teplote do 25 ºC.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri a škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Gingio tablety obsahujú


- Liečivo: každá filmom obalená tableta obsahuje 42 mg suchého extraktu z ginka dvojlaločného, ktorý pozostáva zo 40 mg suchého extraktu získaného extrakciou z listov ginka dvojlaločného (35-67:1) 60 % (V/V) acetónom a 2 mg glukózového sirupu.


- Ďalšie zložky sú mikrokryštalická celulóza, monohydrát laktózy, makrogol 4000, magnéziumstearát, kukuričný škrob, hypromelóza, sodná soľ karboxymetylškrobu, bezvodý koloidný oxid kremičitý, oxid titaničitý E 171, žltý oxid železitý E 172.


Ako vyzerajú Gingio tablety a obsah balenia


Gingio tablety sú okrúhle obojstranne vypuklé okrovo zafarbené filmom obalené tablety s deliacou ryhou na jednej strane.


Gingio tablety sú dostupné v blistroch po 30, 50, 60, 90, 100 alebo 120 filmom obalených tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Sandoz Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1000 Ľubľana, Slovinsko


Výrobca


LEK S.A., Domanievska 50 C, 02 672 Varšava, Poľsko


LEK S.A., Podlipie 16, Strykow 95 010, Poľsko


Salutas Pharma GmbH, Otto von Guericke Alle 1, Barleben 39179, Nemecko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v máji 2015.

4Gingio tablety

Súhrn údajov o lieku


Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2012/01720 - ZME


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Gingio tablety

40 mg


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá filmom obalená tableta obsahuje 42 mg suchého extraktu z ginka dvojlaločného, ktorý pozostáva zo 40 mg suchého extraktu získaného extrakciou z listov ginka dvojlaločného (35-67:1) 60 % (V/V) acetónom a 2 mg glukózového sirupu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta

Okrúhle obojstranne vypuklé okrovo zafarbené filmom obalené tablety na jednej strane s deliacou ryhou.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Gingio tablety sú určené na symptomatickú terapiu pri niektorých poruchách centrálneho i periférneho prekrvenia.

 • Liek je indikovaný na zlepšenie kognitívnej poruchy (spojenej s vekom) a kvality života pri miernej demencii, symptomatickú liečbu miernej cerebrovaskulárnej insuficiencie (syndrómov demencie) pri týchto hlavných príznakoch: poruchy pamäti, znížená schopnosť sústredenia, emočná labilita, závraty, hučanie v ušiach a bolesti hlavy.

Liek je určený najmä pacientom s príznakmi demencie primárne degeneratívneho pôvodu, prípadne vaskulárneho, alebo kombinácie oboch foriem. Pred začatím liečby je vždy potrebné starostlivo vykonať diferenciálne vyšetrenie s cieľom stanoviť, či skutočne ide o jednu z troch uvedených foriem demencie, alebo či ide o príznaky, ktoré poukazujú na demenciu na inom špecifickom podklade. Zásadné ozrejmenie príčiny si vyžaduje častý výskyt depresívnych nálad, závratov a hučania v ušiach.

 • Ďalšia indikácia je okluzívna choroba periférnych artérií v štádiu I až II podľa Fontaina (claudicatio intermittens), kde spolu s fyzikálnou terapiou, najmä s tréningom chôdze, liek môže predĺžiť trasu, ktorú pacient prejde bez bolesti.

 • Senzorické poruchy vaskulárneho alebo involučného pôvodu ako sú závraty, tinnitus.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dospelí

Jednorazová dávka: 120-240 mg

Denná dávka: 240 mg


Dávkovanie pri miernej cerebrovaskulárnej insuficiencii (syndrómy demencie s hlavnými príznakmi ako sú poruchy pamäti, znížená schopnosť sústredenia, emočná labilita, závraty, hučanie v ušiach a bolesti hlavy):

Užívajú sa 3-krát denne 1-2 filmom obalené tablety (120 až 240 mg suchého extraktu denne, rozdelených do troch jednotlivých dávok).


Dávkovanie na predĺženie trasy bezbolestnej chôdze pri okluzívnej chorobe periférnych artérií:

Užívajú sa 2-krát denne 1,5-2 filmom obalené tablety (120 až 160 mg suchého extraktu denne, rozdelených do dvoch jednotlivých dávok).


Na liečbu závratu a tinnitu vaskulárneho alebo involučného pôvodu:

Užívajú sa 2-krát denne 1,5-2 filmom obalené tablety (120 až 160 mg suchého extraktu denne, rozdelených do dvoch jednotlivých dávok).


Ďĺžka liečby

Liečba má trvať najmenej 8 týždňov. Ak nedošlo k zlepšeniu príznakov po 3 mesiacoch, alebo ak sa zvýraznia patologické príznaky, lekár musí zvážiť, či je pokračovanie v liečbe opodstatnené.


Na zlepšenie chôdze pri okluzívnej chorobe periférnych artérií liečba musí trvať najmenej 6 týždňov.


Liečba závratu a tinnitu, ktorá trvá viac ako 6 - 8 týždňov, už neprináša ďalší terapeutický úžitok.


Pediatrická populácia

U detí a dospievajúcich nie je relevantná indikácia.


Spôsob podávania

Na perorálne použitie.

Filmom obalené tablety sa prehĺtajú nerozhryznuté a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny (najlepšie pohárom pitnej vody). Môžu sa užívať nezávisle od jedla.

Tablety sa nemajú užívať v ležiacej polohe.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Gravidita (pozri časť 4.6 Fertilita, gravidita a laktácia).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Ak sa príznaky počas liečby zhoršia, je potrebné kontaktovať lekára alebo lekárnika.


Pacienti so zvýšeným sklonom k patologickému krvácaniu (hemoragická diatéza) a so súbežnou antikoagulačnou a antiagregačnou liečbou majú liek užívať len po odporučení lekárom.

Lieky s obsahom ginka môžu zvýšiť sklon ku krvácaniu, preto sa má liečba preventívne ukončiť 3 až 4 dni pred chirurgickým zákrokom.


Pediatrická populácia

Nie sú k dispozícii dostatočné štúdie o používaní tohto lieku u detí a dospievajúcich. Preto sa nemá používať u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.


Nie je možné vylúčiť, že u pacientov s epilepsiou bude v dôsledku užívania liekov s obsahom ginka zvýšený výskyt ďalších záchvatov. Predpokladá sa, že je to v súvislosti s obsahom 4-O-metylpyridoxínu.


V písomnej informácii pre používateľa je preto uvedené nasledovné odporúčanie pre pacienta:

Predtým, ako začnete užívať Gingio tablety, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Ak viete, že trpíte záchvatmi (epilepsiou).


Súbežné užívanie liekov s obsahom ginka a efavirenzu sa neodporúča (pozri časť 4.5).


Filmom obalené tablety obsahujú laktózu (menej ako 0,1 g v jednej filmom obalenej tablete).

Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


V prípade súbežného užívania tohto lieku s antikoagulanciami (napr. fenprokumón a warfarín) alebo s antiagregačnými liekmi (napr. klopidogrel, kyselina acetylsalicylová a iné nesteroidové protizápalové lieky) môžu byť ich účinky ovplyvnené.


Dostupné štúdie s warfarínom nenaznačujú interakciu medzi warfarínom a liekmi s obsahom ginka, ale odporúča sa adekvátny monitoring na začiatku liečby, pri zmene dávky ginka, pri ukončení užívania alebo pri zmene lieku.


Interkačná štúdia s talinolom naznačuje, že ginko môže inhibovať P-glykoproteín na intestinálnej úrovni. Toto môže viesť k zvýšenej expozícii liekmi výrazne ovplyvnenými P-glykoproteínom v čreve, ako je dabigatranetexilát. Pri kombinácii ginka a dabigatranu sa odporúča opatrnosť.


Jedna interakčná štúdia naznačuje, že Cmaxnifedipínu sa môže zvýšiť účinkom ginka. U niektorých osôb sa pozorovalo zvýšenie až o 100 %, čo viedlo k závratom a zvýšenej závažnosti návalov tepla.


Súbežné užívanie liekov s obsahom ginka a efavirenzu sa neodporúča;plazmatické koncentrácie efavirenzu sa môžu znížiť v dôsledku indukcie CYP 3A4 (pozri tež časť 4.4).


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Suchý extrakt z ginka dvojlaločného môže zhoršiť schopnosť krvných doštičiek agregovať. Môže sa zvýšiť sklon ku krvácaniu.

Štúdie na zvieratách sú nedostatočné, čo sa týka reprodukčnej toxicity (pozri časť 5.3).


Tento liek sa nesmie užívať počas gravidity (pozri časť 4.3).


Laktácia

Nie je známe, či metabolity ginka prechádzajú do materského mlieka. Riziko pre novorodencov/dojčatá sa nedá vylúčiť.


Tento liek sa nemá užívať počas laktácie, pretože nie sú k dispozícii dostatočné údaje.


Fertilita

U ľudí sa neuskutočnili žiadne špecifické štúdie s ginkom, ktoré by hodnotili účinky na fertilitu. V štúdii so samicami myší sa pozorovali účinky na fertilitu (pozri časť 5.3).

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa adekvátne štúdie o vplyve na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Nie je možné určiť presnú informáciu o frekvencii nežiaducich účinkov počas užívania liekov s obsahom ginka dvojlaločného, pretože tieto nežiaduce účinky sú známe len z ojedinelých hlásení od pacientov, lekárov alebo lekárnikov.


Na základe tejto skutočnosti sa počas užívania tohto lieku môžu vyskytnúť nasledujúce nežiaduce účinky:


Poruchy krvi a lymfatického sytému

Hlásilo sa krvácanie z jednotlivých orgánov (z očí, nosa, mozgu a gastrointestinálne krvácanie. Frekvencia nie je známa.


Poruchy nervového systému

Veľmi časté: bolesť hlavy

Časté: závrat


Gastrointestinálne poruchy

Časté: hnačka, bolesť brucha, nevoľnosť, vracanie


Poruchy imunitného systému

Môžu sa vyskytnúť hypersenzitívne reakcie (alergický šok). Frekvencia nie je známa.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Môžu sa vyskytnúť alergické kožné reakcie (erytém, edém, svrbenie a vyrážka). Frekvencia nie je známa.


Ak sa vyskytnú ďalšie nežiaduce reakcie, ktoré nie sú uvedené vyššie, je potrebné kontaktovať lekára alebo lekárnika.


V písomnej informácii pre používateľa je uvedené nasledujúce odporúčanie pre pacienta:

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek z vedľajších účinkov uvedených vyššie, neužívajte ďalšie tablety extraktu z listov ginka dvojlaločného a ihneď sa poraďte so svojím lekárom, aby mohol posúdiť závažnosť a možnosť vykonať nevyhnutné opatrenia.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Príznaky predávkovania vyvolaného suchým extraktom z listov ginka dvojlaločného dosiaľ neboli hlásené.


Špecifiké antidotum v prípadoch predávkovania nie je známe. Liečba závisí od klinického stavu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Psychoanaleptiká, iné liečivá proti demencii

ATC kód: N06DX02


Liek Gingio je fytofarmakum, antidementívum, psychostimulancium a nootropikum a adjuvantné vazodilatancium.


Presný mechanizmus účinku nie je známy.


Farmakologické údaje u ľudí preukázali zvýšenú bdelosť na zázname EEG u geriatrických pacientov, zníženie viskozity krvi a zlepšenie cerebrálnej perfúzie v špecifických miestach u zdravých mužov (60-70 rokov) a zníženie agregácie krvných doštičiek. Okrem toho sa preukázali vazodilatačné účinky na cievy predlaktia vedúce k zvýšenému lokálnemu prúdeniu krvi.


Každá filmom obalená tableta Gingia obsahuje 8,8 - 10,8 mg flavonoidných glykozidov z ginka dvojlaločného a 2,0 - 2,8 mg terpénových laktónov (ginkgolidov, bilobalidov).

Experimentálne sa stanovili tieto farmakologické účinky:

 • zvýšenie hladiny tolerovanej hypoxie, najmä v mozgovom tkanive

 • inhibícia rozvinutia traumatického alebo toxického mozgového edému a urýchlená remisia takéhoto edému

 • zmiernenie edému retiny a zníženie lézií buniek sietnice

 • inhibícia úbytku cholínergných muskarínových receptorov v priebehu starnutia, inhibícia úbytku adrenergných alfa2-receptorov v priebehu starnutia a zvýšenie príjmu (uptake) cholínu do hippocampu

 • zlepšenie pamäti a schopnosti zapamätania

 • zlepšenie kompenzácie porúch rovnováhy

 • zlepšenie cirkulácie, najmä na úrovni mikrocirkulácie

 • zlepšenie fluidity krvi

 • inaktivácia toxických kyslíkových radikálov (účinkom flavonoidov)

 • antagonizmus PAF (účinkom ginkolidov)

 • neuroprotektívny účinok (účinkom ginkolidov A a B, aj bilobalidov).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Farmakokinetické vlastnosti sa sledovali experimentálne na zvieratách a stanovovali sa aj u ľudí. Rádioaktívne označeným extraktom sa zistilo, že asi 60 % dávky podanej pokusným potkanom p.o. sa absorbuje.


Biologická dostupnosť

Po perorálnom podaní 120 mg extraktu z ginka (vo forme roztoku) sa zistila u ľudí priemerná absolútna biologická dostupnosť terpénových laktónov 80 % u ginkolidu A, 88 % u ginkolidu B a 79 % u bilobalidu. Maximálne plazmatické koncentrácie terpénových laktónov boli v rozsahu 16-22 ng/ml pre ginkolid A, 8-10 ng/ml pre ginkolid B a 27-54 ng/ml pre bilobalid, keď sa podávali vo forme tabliet. Zodpovedajúce biologické polčasy boli pri ginkolide A 3-4 hodiny, ginkolide B 4-6 hodín a bilobalide 2-3 hodiny. Pri podávaní 120 mg extraktu z ginka vo forme roztoku boli maximálne plazmatické koncentrácie pri ginkolide A 25-33 ng/ml, ginkolide B 9-17 ng/ml a bilobalide 19-35 ng/ml. Súvisiaci biologický polčas bol pri ginkolide A 5 hodín, ginkolide B 9-11 hodín a bilobalide 3-4 hodiny.


Maximálna koncentrácia v plazme sa dosiahne do 30 minút po p.o. podaní, eliminačný polčas je približne 4,5 hod.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Akútna aj chronická toxicita extraktu je veľmi nízka. Hodnota LD50u myší je po p.o. podaní

7725 mg/kg telesnej hmotnosti, po i.v. podaní 1100 mg/kg telesnej hmotnosti.


Chronická toxicita

Chronická toxicita bola testovaná perorálne počas 6 mesiacov u potkanov a psov s denným dávkovaním 20 mg/kg a 100 mg/kg telesnej hmotnosti (čo zodpovedá bezpečnostnému faktoru menej ako 3,3 u potkanov a 11,6 u psov), ako aj so stúpajúcimi dávkami 300 mg/kg, 400 mg/kg a 500 mg/kg telesnej hmotnosti (potkany) alebo 300 mg/kg a 400 mg/kg (psy) (čo zodpovedá bezpečnostnému faktoru menej ako 16,8 u potkanov a 46,3 u psov). Výsledky preukázali nízku toxicitu len u psov v skupine s najvyšším dávkovaním.


Reprodukčná toxicita

K dispozícii je len obmedzená informácia o reprodukčnej toxicite suchého extraktu z ginka dvojlaločného. Publikované údaje sú sporné. Kým staršia štúdia s potkanmi a králikmi a novšia štúdia s myšami neodhalili žiadne teratogénne, embryotoxické alebo nežiaduce účinky na reprodukciu, v inej štúdii s myšami sa preukázali účinky na reprodukčné parametre, ako je fertilita a schopnosť reprodukcie a spôsobili vaginálne krvácanie. Aj testy s nešpecifickými alebo mierne odlišnými extraktami z ginka poukázali na účinky na fetálny vývoj (s toxicitou pre samicu alebo bez nej) alebo spôsobili subkutánne krvácanie, hypopigmentáciu, inhibíciu rastu a anoftalmiu u kuracích embryí.


Neexistujú adekvátne testy na zistenie reprodukčnej toxicity.


Mutagenicita, karcinogenita

Testy na genotoxicitu a karcinogenitu nie sú pre suchý extrakt z ginka dvojlaločného dostupné.


Extrakt, podobný extraktu zodpovedajúcemu monografii, bol testovaný vo viacerých štúdiách na genotoxicitu a karcinogenitu. Bol pozitívny na génové mutácie u baktérií. V mikronukleovom teste periférnych erytrocytov u myší sa zistil negatívny výsledok u samcov a nejednoznačný výsledok u samíc.

Nádor štítnej žľazy zistený u potkanov v štúdii na karcinogenitu a hepatocelulárny karcinóm zistený u myší v štúdii na karcinogenitu sa považujú za špecifické pre hlodavce, nesúvisiace s genotoxickou odpoveďou (pri dlhodobej liečbe) pri vysokých dávkach induktorov hepatálnych enzýmov. Tieto druhy nádorov sa nepovažujú za relevantné u ľudí. Extrakt neindukoval merateľné genotoxické účinky u myší pri dávke do 2000 mg/kg.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Mikrokryštalická celulóza, monohydrát laktózy, makrogol 4000, magnéziumstearát, kukuričný škrob, hypromelóza, sodná soľ karboxymetylškrobu, bezvodý koloidný oxid kremičitý, oxid titaničitý (E 171), žltý oxid železitý (E 172).


6.2 Inkompatibility


Nie sú známe.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia

ALU/PP blister


30, 50, 60, 90, 100 a 120 filmom obalených tabliet


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Sandoz Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1000 Ľubľana, Slovinsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


94/0162/03-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 09.05.2003

Dátum posledného predĺženia registrácie: 17.04.2008


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Máj 2015

7Gingio tablety