+ ipil.sk

Giona Easyhaler 100Príbalový letákPísomná informácia pre používateľa


Giona Easyhaler 100

Giona Easyhaler 200

Giona Easyhaler 400

inhalačný prášok


budezonid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika alebo zdravotnú sestru.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebolekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácií pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je Giona Easyhaler a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Gionu Easyhaler

 3. Ako používať Gionu Easyhaler

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Gionu Easyhaler

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Giona Easyhaler a na čo sa používa


Liečivo v Gione Easyhaler je budezonid. Prášok budezonidu je naplnený v inhalátore.

Prášok vdychujete do vašich pľúc cez náustok inhalátora.Budezonid pôsobí tak, že znižuje a zabraňuje vzniku opuchu a zápalu v pľúcach.


Giona Easyhaler je liek, ktorý sa nazýva „ochranca“. Používa sa na prevenciu príznakov astmy. Patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú kortikosteroidy.


Budezonid NEZASTAVÍ astmatický záchvat, ktorý už u vás prepukol. Preto je potrebné, aby ste vždy mali so sebou rýchlo účinkujúci „zmierňovač“ na uvoľnenie dýchacích ciest (beta2-agonista).


Účinok budezonidu sa môže prejaviť po niekoľkých dňoch liečby, no jeho maximum sa dosiahne až po niekoľkých týždňoch. Gionu Easyhaler musíte používať pravidelne, aby ste zabránili vzniku astmatického zápalu. Tento liek používajte podľa pokynov pravidelne, dokonca aj vtedy, ak už nemáte žiadne príznaky.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Gionu Easyhaler


Nepoužívajte Gionu Easyhaler, keď ste alergický

 • na budezonid

 • na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6) ako je laktóza (ktorá obsahuje malé množstvá mliečnej bielkoviny).


Kontaktujte svojho lekára, aby mohol váš liek zmeniť na iný.


Upozornenia a opatrenia

Buďte zvlášť opatrný pri používaní Giony Easyhaler

Predpoužitím Giony Easyhaler povedzte svojmu lekárovi, ak máte:

 • pľúcnu tuberkulózu

 • ktorékoľvek neliečené baktérie, vírusy alebo plesňové infekcie vo vašich ústach, v dýchacích cestách alebo v pľúcach

 • závažné ochorenie pečene


Po inhalácii dávky si vypláchnite ústa, aby ste sa vyvarovali vzniku plesňovej infekcie v ústach.


Giona Easyhaler sa neodporúča používať u detí, ktoré sú mladšie ako 6 rokov.


Iné lieky a Giona Easyhaler

Povedzte svojmu lekárovi, ak používate:

 • nosové lieky obsahujúce kortikosteroidy

 • tablety obsahujúce kortikosteroidy

 • antimykotické lieky obsahujúce itrakonazol alebo ketokonazol (na liečbu plesňových ochorení).


Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná, plánujete otehotnieť alebo ak dojčíte, požiadajte svojho lekára o radu pred použitím Giony Easyhaler. Inhalácia budesonidu počas tehotenstva nemá vedľajšie účinky na zdravie plodu/novorodenca.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Nie je známe, či Giona Easyhaler ovplyvňuje vašu schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


Inhalačný prášok Giona Easyhaler obsahuje malé množstvo laktózy, ktoré vám pravdepodobne nespôsobí problémy, dokonca aj ak neznášate laktózu. Ak vám lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, povedzte to lekárovi pred použitím tohto lieku.


Laktóza obsahuje malé množstvo mliečnych bielkovín, ktoré môžu spôsobiť alergickú reakciu.


3. Ako používať Gionu Easyhaler


Pozrite „Návod na použitie vášho Easyhalera“ na konci tejto písomnej informácie pre používateľa.


Vždy používajte tento liekpresne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Váš lekár vám predpíše vhodnú silu a dávku. Postupujte presne podľa pokynov svojho lekára.


Nahradenie tabliet kortikosteroidov Gionou Easyhaler:

Ak na liečbu vašej astmy užívate tablety kortikosteroidov (napr. tablety kortizónu), povedzte to svojmu lekárovi.

Lekár vás môže požiadať o postupné znižovanie počtu tabliet a nakoniec o ukončenie liečby počas niekoľkých týždňov. Ak sa počas tohto prechodného obdobia necítite dobre, povedzte to svojmu lekárovi, ale neprestaňte používať Gionu Easyhaler.


Používanie u dospelých (vrátane starších pacientov) a dospievajúcich (12 až 17 rokov):


 • 1 – 2 dávky inhalované ráno a večer alebo raz denne večer.


Používanie u detí od 6 do 11 rokov:


 • 1 – 2 dávky inhalované ráno a večer alebo raz denne večer.


Lekár vám môže po určitom čase pokračujúcej liečby upraviť dávku, aby určil najnižšiudávku potrebnú na kontrolu vašej astmy (udržiavacia dávka).


Ak Gionu Easyhaler používa vaše dieťa, presvedčte sa o tom, že ju používa správne.


Okrem ochrancu, Giony Easyhaler, môžete tiež potrebovať na uvoľnenie dýchacích ciest:

Budezonid NEZASTAVÍ astmatický záchvat, ktorý už u vás prepukol. Preto je potrebné, aby ste vždy mali so sebou rýchlo účinkujúci „zmierňovač“ na uvoľnenie dýchacích ciest (beta2-agonista) v prípade akútnych príznakov astmy.


Ak pravidelne používate inhalátor „zmierňovač“ (beta2-agonista), inhalujte ho pred použitím Giony Easyhaler („ochranca“).


Zhoršenie príznakov astmy počas liečby:

Povedzte svojmu lekárovi čo najskôr, ak:

 • sa váš sipot alebo napätie v hrudníku zhorší počas liečby

 • potrebujete používať váš inhalátor „zmierňovač“ častejšie ako predtým

 • vám inhalátor „zmierňovač“ nepomáha tak dobre ako predtým

Vaša astma sa môže zhoršiť a môžete potrebovať prídavnú liečbu.


Ak použijete viac Giony Easyhaler, ako máte

Ak ste užili väčšiu dávku alebo viac dávok ako ste mali, povedzte to čo najskôr svojmu lekárovi. Pokiaľ vám lekár neodporučí inak, pokračujte v používaní Giony Easyhaler.

Liek je dôležité užívať podľa pokynov lekárnika alebo lekára. Nesmiete zvyšovať ani znižovať dávkovanie bez predchádzajúcej dohody s lekárom.


Ak zabudnete použiť Gionu Easyhaler

Ak ste vynechali dávku, užite ju čo najskôr, alebo môžete priamo užiť nasledujúcu dávku. Váš liek je najlepšie užívať v rovnakom čase každý deň.

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete používať Gionu Easyhaler

Neprestávajte používať Gionu Easyhaler bez konzultácie so svojím lekárom. Ak náhle prestanete používať tento liek, vaša astma sa môže zhoršiť.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnej sestry.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Časté vedľajšie účinky(môžu postihnúť menej než 1 z 10 ľudí)

Dráždenie v hrdle, problémy s prehĺtaním, kašeľ a plesňová infekcia (kandidóza) v ústach alebo hrdle. Ak sa u vás prejaví ktorýkoľvek z týchto vedľajších účinkov, neprestávajte užívať Gionu Easyhaler. Povedzte to svojmu lekárovi.


Vyššie uvedeným vedľajším účinkom môžete zabrániť vypláchnutím vašich úst a hrdla vodou alebo vyčistením vašich zubov po každom užití dávky. Vodu na vyplachovanie neprehĺtajte, vypľujte ju.


Zriedkavé vedľajšie účinky(môžu postihnúť menej než 1 z 1 000 ľudí)

Príliš veľa alebo príliš málo kortizolu v krvi. Potlačenie funkcie nadobličiek (žľaza v blízkosti obličiek).Kožná vyrážka, svrbenie a podliatiny a zachrípnutie. Spomalenie rastu u detí. Depresia, nepokoj a nervozita. Zmeny správania najmä u detí.


Zriedkavé závažné alergické reakcie:

Ak sa v krátkom čase po užití dávky vyskytnú svrbenie, vyrážka, začervenanie kože, opuchnutie očných viečok, pier, tváre alebo krku, sipot, nízky krvný tlak alebo kolaps, postupujte nasledovným spôsobom:

 • prestaňte užívať Gionu Easyhaler

 • okamžite vyhľadajte lekársku pomoc


Skrátenie dychu okamžite po podaní dávky:

Zriedkavo môžu inhalačné lieky spôsobiť zhoršenie sipotu a skrátenie dychu (bronchospazmus) okamžite po podaní. Ak sa toto u vás vyskytne:

 • prestaňte používať Gionu Easyhaler

 • použite rýchlo účinkujúci „zmierňovač“ na uvoľnenie dýchacích ciest

 • okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihnúť menej než 1 z 10 000 ľudí)

Sivý zákal, glaukóm. Pokles minerálnej kostnej denzity (oslabenie kostí).


Frekvencia výskytu nie je známe, no môžu sa objaviť:


Problémy so spánkom, úzkosť, agresivita, zvýšená motorická aktivita (ťažkosti nehybne stáť) a podráždenosť. Tieto účinky sú pravdepodobnejšie u detí.


Ak si myslíte, že máte ktorýkoľvek z týchto zriedkavých vedľajších účinkov, alebo ak z nich máte obavy, povedzte to svojmu lekárovi.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Gionu Easyhaler


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Pred prvým použitím:uchovávajte v neotvorenom laminátovom vrecku.


Po otvorení laminátového vrecka:uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C a chráňte pred vlhkosťou. Easyhaler sa odporúča uchovávať v jeho ochrannom kryte.


Gionu Easyhaler vymeňte za novú najneskôr 6 mesiacov od otvorenia laminátového vrecka. Aby ste nezabudli dátum otvorenia vrecka, zaznamenajte si ho: ______________


Ak vaša Giona Easyhaler navlhne, musíte ju vymeniť za novú.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku a škatuľke.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


 1. 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Giona Easyhaler obsahuje

Liečivo je budezonid.

Ďalšia zložka je monohydrát laktózy (ktorý obsahuje mliečne bielkoviny).


Ako vyzerá Giona Easyhaler a obsah balenia


Biely alebo takmer biely prášok.


Giona Easyhaler 100 mikrogramov v jednej dávke inhalačného prášku

 • 200 dávok + ochranný kryt

 • 200 dávok

 • 2 x 200 dávok

600 dávok (3 x 200 dávok)


Giona Easyhaler 200 mikrogramov v jednej dávke inhalačného prášku

120 dávok

 • 200 dávok + ochranný kryt

 • 200 dávok

 • 2 x 200 dávok

600 dávok (3 x 200 dávok)


Giona Easyhaler 400 mikrogramov v jednej dávke inhalačného prášku

 • 100 dávok + ochranný kryt

 • 100 dávok

 • 2 x 100 dávok


Na trh nemusia byť uvedenévšetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Fínsko


Výrobca

Orion Corporation, Orion Pharma

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Fínsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Fínsko, Maďarsko, Nemecko Budesonid Easyhaler

Španielsko Budesonida Easyhaler

Belgicko, Poľsko Budesonide Easyhaler

Slovinsko Budesonid Orion Easyhaler

Holandsko Budesonide Orion Easyhaler

Veľká Británia Easyhaler Budesonide

Nórsko, Švédsko, Dánsko, Česká republika, Slovenská republika, Rakúsko

Estónsko, Litva, Lotyšsko Giona Easyhaler


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v decembri 2014.

NÁVOD NA POUŽITIE VÁŠHO EASYHALERA


Používanie GIONY EASYHALER je jednoduché. Najskôr si prečítajte tento návod: je v ňom uvedené, čo máte robiť a na čo si máte dať pozor.


VYBALENIE EASYHALERA


Easyhaler (Obrázok 1) sa nachádza v laminátovom vrecku, ktoré chráni prášok pred vlhkom. Neotvárajte vrecko, kým nie ste pripravený začať používať váš Easyhaler.


Ochranný kryt je nepovinný. Ak nepoužívate ochranný kryt,prejdite k časti Užitie dávky GIONY EASYHALER (Pozri obrázok b).


Ochranný kryt otvorte a vložte doňho Easyhaler (Obrázok 2). Ubezpečte sa, že na náustku Easyhalera je nasadená krytka (bráni náhodnému stlačeniu Easyhalera).


Ak Easyhaler ihneď nepoužijete, zatvorte ochranný kryt.


UŽITIE DÁVKY GIONY EASYHALER


Ak používate tiež inhalátor „zmierňovač“, použite ho ako prvý.


Otvorte ochranný kryt, ak ho používate.


Odstráňte krytku náustku.


 1. Zatraste

Easyhalerom silno zatraste tri až päťkrát smerom hore a dole (Obrázok 3a alebo 3b), aby sa prášok riadne uvoľnil a odmerala sa správna dávka. Easyhaler držte po zatrasení vo zvislej polohe.


 1. Stlačte

Medzi ukazovákom a palcom stlačte raz Easyhaler, kým nebudete počuť cvaknutie (Obrázok 4a alebo 4b) a nechajte ho, aby sa vrátil do pôvodnej polohy. Tým sa odmeria dávka do komory inhalátora vo vnútri náustku. Easyhaler držte vo zvislej polohe.


Ak si myslíte, že ste Easyhaler stlačili viac ako raz, pozrite si časť POZNÁMKA! (Obrázok 6a alebo 6b).


 1. Inhalujte

V sede alebo postojačky

 • Normálne vydýchnite (ale NIE do Easyhalera).

 • Vložte si náustok do úst medzi zuby a pevne ho zovrite perami.

 • Silno a hlboko sa nadýchnite cez Easyhaler (Obrázok 5a alebo 5b).

 • Vyberte si Easyhaler z úst.

 • Zadržte dych aspoň na 5 sekúnd, potom sa normálne nadýchnite.


Presvedčte sa, že ste nevydýchli do Easyhalera, pretože Easyhaler to môže upchať. Ak sa tak stalo, pozrite si časť POZNÁMKA! (Obrázok 6a alebo 6b).


Ak vám bola predpísaná viac ako jedna dávka, zopakujte postup v bodoch A, Ba C.


Na náustoknasaďte späť krytku.

Ak používateochranný kryt, zatvorte ho.


Vypláchnutie

Ústa a hrdlo si vypláchnite vodou a vypľujte ju. Tým sa znižuje riziko plesňovej infekcie (kandidózy).


POZNÁMKA!

Ak ste Easyhaler stlačili náhodou, alebo viackrát ako raz, alebo ste doňho vydýchli, vyprázdnite prášok z náustku jeho poklepaním o dosku stola alebo o dlaň vašej ruky (Obrázok 6a alebo 6b). Tým sa zaistí správne dávkovanie. Potom zopakujte postup v bodoch A, B a C.


ČISTENIE


Náustok čistite aspoň raz týždenne čistou, suchou handričkou alebo papierovou vreckovkou. Nikdy nepoužívajte vodu alebo iné tekutiny, prášok je citlivý na vlhkosť. Ak používate ochranný kryt, môžete Easyhaler z neho vybrať a vyčistiť ho. Pred vložením späť do ochranného krytu nasaďte na náustok krytku, aby ste zabránili náhodnému stlačeniu.


VÝMENA EASYHALERA


Easyhaler má počítadlo dávok, ktoré ukazuje počet zostávajúcich dávok (Obrázok 7a alebo 7b). Počítadlo sa otočí po každých piatich podaniach (dávkach). Keď sa čísla zmenia na červenú farbu, zostáva 20 dávok. Ak ešte nemáte nový Easyhaler, požiadajte vášho lekára o nový lekársky recept. Ak počítadlo ukazuje 0, je potrebné Easyhaler vymeniť aj napriek tomu, že vidíte prášok cez kontrolné okienko na zadnej strane Easyhalera (Obrázok 8).


Ochranný kryt si ponechajte pre ďalší Easyhaler.

mORUPo6sTlcwbBqdeEWztfsmE4/6G6nNs7dkBfpsOvimJWsu2wOZbGuyosHE//UEWaVVs/3mmaw3VC7+IE95tMT0ApmDkKkKJYxspj4uyO9MkOF9hOr99k5NWtw3WjK7kZ8oPhpQrn/sklmsPrEnU8XzN2B004Ss+YzT2PKAlf65V5oOYOZRnQx1qSDTsiQXzx4xZ0q9AeyVrFDLtitATFkvOkVGsad+z2Q5UR0T2ByrWp6tNlKV26t7ZPEeyGQJwRrudf0otkUcmULJiJ5pSNPy2yzPaLEjiy5UTBUvqkdR94cbWUW0KaF+H+AkJjJwUTfPjWq53d6wa5uGJXkxZW0vmmfIEIVT8rZi0c1wGE0RleQdLs4u2QLRN43cI91VsZJaCcts2OGSJSWJc9QG9kzWjpPSVb0WHenwoC6D7rU4EBmk1SwGqsilJBse1G1YahHWtgcjY1phzRd6lcMDlKAunoUVSnDfZO2o+y8lGR0eBgTMsgzFws/DkKH0JJk2qGwlrLMyxJZQS0b3QoaU178V+26jCEidbAsn2g2RLZ9nMITDXZHorFrvkyYRP88VXZ411y1PVnTIuDHUNcOU3LAqiQMOMFmyNBlQaYYFZFqxHr54w8mQ86KZGdgTmW6MsUwbqWasLGFxLPohXfvMal9aW7K468XPmj2AepLX+dUYGX9ntZevN9lUWknxMtLaZvNWtO8JX70zGXTnlucxQcYUL0bIhAkw4at3JwsdyMoIBsyomu+TDJYu25OFMLWJXMhtPRNkVnuTW5Jxy8GWrH56RTSv4z7J+Irc28lLkKRfErSGF5NdL09GXMhKQko8RGnJ1ouTFU5kVaoP6xqycnmy/HXiQMZSy4bJgsXJrsEUsyf7fpuRz9ouoiULFydbw69975BeSS7bXGtGwrKXX5Cs4ks+oqlL+veQZq+4hkw6ls3L463JyghsWDeyOmWVLdHJpI5bkIx16MT6eHolf/d3mcy1pp5JHWdfYY1kRVKRxLp3aiSXa98asvXiZDnMT7uTVb8iXLEpMjXWWpAMNk2MXEsTBMiCZiSjDHCnnzhNBlsThk5zzFJSPveoyGTTdMv8aTLwBwQeZExzPHvSuvmkHluQrIIR99ppfkEIj8DhuZbU7QTegmSsU8nqrQcZX/+cq/LMf2dxMhqCo92dTPiDWJF+xdh+pvTukmSsta/q4gtnMhnolZE3X31FvmgCsdwa+SRZnrBxADXGTfREerFgs40cWWxO4WcGMjCsSg+ySJJFfIJDAS1ItoVfX7mTKc2a675J8y4MWiLTZNCveJBJhEJ3GrkpxkmyDatp3+nBIVbSuB1bZxCIWyOfJAuYOis8ZmbUtEtn9no5MqZ/CGsF7vosb+ceo72QlTBnUiQ2W1Drkn2uiDKcadOLpFzIaMTX37jbZ+mlapUF3j3BaXpzmiwuudt1NHBqlKyND2pdtWMzfD5kRUK5C9FpMAZy3fpdcpRpTm5aAxlTZ6yWXY9fMiwbNARArtNs6FovshwUU6nN11iTNYojbbWtm2KcItvBr2T131mhbXBEB/m1ejcyjeBBdgPlqPvRrcnaBt3uVTMyjeBBFvK0WPOMPMiaBk1X6na3Nj5BVoUs+Rw2nXdVaBst3kvtVeOYzNQasQjmBNljSrcKIsZKLdm/l4+g0VJkNGJpAZmzhbapNY+UDHxxiqadJINNNtjLlqmAf+VOhs9yWSfwj6PymSDLQGnTOO9ZgEaB0ASs8EWcn2POT5JlfGl5ohYXWstDh6xOf7Ltmt5zyFagtCksD63GZudG5L5LlhHyuWaqzSPjs/msgUa1Cjuzlc7sOwj5dP31UmRVICad4JW6FSeQdYyxTmTaLLKS7/9d8Y6gIm4D/2TAgP16OTJejizHwERInVpnd0dyLxknown8bEYGfrnUqQ0A1R7JclGJA97ciVNxQg+5R7JMLKDe8Oq/oi41GKY39kh2LYIYWIdOYtgPzYEMDI09kq3FtPcWOieWCYVLTdsvWSAmY6DvJLBXhosO3+yTjCkyufEloyu4I+xEyIQ6E0/I2Ugof+VQnNleyRLhiONRLgQ8T7m9tmUZvT+yQvbJ3O274urNnox6DLicyXg7ELu/Yh/FtFTBHsm2yl7ORL6tO9v8TpOt90jWbGbHeMpYKE/71rnZI1mgBq45Lxmw0kr71pk6uvFcyMJmNpKHe3IVYt86+bhrP2RKndX89CmpnszLUJWwIde+yCjaUocrTv4ga6ObRm5uvAEZI8vxkJqooZB131mGeyPbYq/ZWsXdj8Wr9iWY3LXERsbIVij+GtrlZvLqvqRuzrIBGXvWGnlVYSZEqhDrbiDbFxkzFVu/MagzqUL+rW03kO+NLEQOMKXO6tE1C32h+yJjpmLLcN9aW5XtA6nz9EYPYZgsT9Ck96adsbR2gnUX/7nLCFmGp0kD5NmxnT21ztxRGSHboh4Z6lajnazndV19uz0ZIVshMhhxNzFt1lOK7jPJHRkmY2XR+r9gLr2pz9aNU1+Z7iHDZEWIPMB5jOYdrGt2M/HkKyNkeOoww9sGW/uBR1Ye2cswGesz27xJ8eCxtDWEnCdeujJMlqGaBe2/tTvKdkenabGukGMyTLbq1PnW2CrfWT5xtkIbJlujWcD2eBb+KbF94lyFNkjGmmJb56GOtc2hTGyfOFehDZKVIdL1YHW3JUgTW0U1d4gySMbUWTsK0NQZawtWxmMxX6ENkuX4F2+1LqlIrHQtnW8HDZJtcQTDjeYL4/HSdmQzm8Ag2R1qjfyQY3S93VgA7AH3uDUzWYjaPDQFtFKvsDPxIZf14LNFyJguQ6EDsbbIu7BzCUHNnFmcQ2QQc9OQQSNFKw4g+4g50/ihzY6zohZkrL23wXbQMaHOGeqfRXGKQ05ndepDZJrZc6/HDvPdgszFyWtDMUtvDJFpZs9Ot/2BrLJwvHCo9ZxMGyJb4XnTzuQW1ybG2c6N6GnTOZk2QAaF14wCoFjxlPhu5CZddsL3QD+JFyUDmGYHZsgv7HASCsSkqh7EiLm0KHYXMrDgG90KSgPH7AmyvzC0zns5dHKMDDCRQYY02QQWA45zlO8NZLm0COZk2gAZmHxNNkHPjluYRHpvSFVZUZl/Gxggg4bXZNN1Z8GBna1Naypuyv37gT4Z75hUf8QnKHDidnlAm8DlzFul9cmKEJFBL6XNhtg9qA1cdph6NJJxK1llDVBpET6RVapV6xhMfTOtRyYC9FS6QKXto2BJFjY11duV3CMT5rsiA0sDb8Fju/wmaAYS1u4GI5lQ74oMtAdeD2pLtmmGTt5WWo9MBFyrDby6S/htHXsb0ZBcbjGRVdrKcR6BFnuQXbcdk3PM6wiZfLTsncDVpKkzW7Itinb39D52yaRDLms/aerMlqxA6uL/8euhumRqWl/gpHVHndm6tiGg9NNI3uM38OyQKa+XGO3yT9p0oANZs0m3Z+vskKnRnGhZ3KOp7ShmuwCNj+xV0n59Z4dMtXWhb3ml02qJbUSBCFWQF7vG+A6SNZqbN3WuLbUfbB1RsEaJ+bkfO2TKBSRqLXzSlzZak4HOaC7OJi60JWttWSK9yHqdt16ypDndHePvB8kaw+CvCBHNQa9Z9mS4bn3v0wR0MtRhF+QrHqmqs0yfBIRT0uqWjyWkk6Gio+lXvG3pu1zZ73mlGT8+FU0n04pOBLjrGyTak2mxVD5+bp1MK7piYAd3+/gQzdHs4+fWybQsEe4vvfI6RK7g8TONnKC46GRa0XHrtrNS24EMp1V6NE6dTDOs+fRMpwufOAdlUjz6J51MWzvLq1knKNBpjxgkzktAp8hEre0Ea/m6KTzsWo1MWxEsEuuoCV8yj8apk0XovVDinYrlS+YxQ6yR4eouhzydFH3JPGaIdbIE/UGUbKe5e7vD3E00nQy9F2P17sYT3mTuM8SjZCL7u5HE3mTuJtoYmZz/6JC5L+dvkna+c4xMjsQ61rXPdktSnCvaSAtQE78dw8rXe8LkTxLjJbqMaA21+LDTq8wgc47G0cmaBytveaefnBFaT4P3bjeMkClHTueHzgn6d1vOOEamtkXqtsU5ofWuruTBfrNZrtnVQm47ZOjiGmGrW0GRTASmi76L+wEQc2J9fmj36rSSQfuMz5iC4dKNnvUwAFtxDJgeIhMzbGCfdX1ys2LKHufsYiHyhDu+YMait7H2vFAftzagk4mhET8zCYYB3eAk/25TPMvphw2QCZsR9q/shkPN6AK4zCDj3aSoqdCld8nmhpT9ny4X62R5pOo/X+LabU2z44pdpOPXCOr/Wyy7zcjvSvcektmx2C7S8VIRQvgAgKbkp3y/yAT/eXZk/Twyocye/kd5UJNMC5uaHVY8g6ySe0NWfO8+Guba4mAvd+tCZLXcWBa+zcmX0Xd/gWua/crSPZBlYkqGd5zpi1gc69T88ZBgvTkUbv+IMK4f3iXspc202THis8iEZYajs5q9NQ9czXqziDy0DBvGf0NeynewKfgBpTfzSlZ0rdm5zRlns1fjuEmXjGYkW+nnSchdP+av+nKTXuxBQbrxT7kI1TpwNRsgy3oTpYT8S1aYXyYHQlIgFpPcKWgOz9lwf7Eh+3efkS9T14HsbLFaX1uSN39y6GpmufL38c2j04luS4j9muRDy5nMXc5k7nImc5czmbucydzlTOYuZzJ3OZO5y5nMXc5k7nImc5czmbucydzlTOYuZzJ3OZO5y5nMXc5k7nImc5czmbucydzlTOYuZzJ3OZO5y5nMXc5k7nImc5czmbucydzlTOYuZzJ3OZO5y5nMXc5k7nImc5czmbucydzlTOYuZzJ3OZO5y5nMXc5k7nImc5czmbucydzlTOYueyTLkvaMnM311JWDsk+yuF1bv3bfAGOKrArbDQXc9zAqSdiQVUuTBS2Z+26pJVnvjSwn7S4k7hulFIiMLk6WNAnanlWKUyZ7I8tI3AC5n09QPCVv1Y4m+cJkKYkUmdWxZp2UI/JWbZWQLUtWrWmgyDzOdMji/C0J6BXcmK5T583dTWSypngcoJMlxSuyFnv8ANmsffZ0KQPW2Em94ntbE+tTBxHZBVnthYyGQBYTSQYbVTmR1S0ZWZxslZJLvucMI7M4cU2TFFqnIKtWLCHX7TmmyKKaJficJ5m/cCZb1fSCkAIqaLnaLEsW19cpecKTzN68JY67pQDZKnvB91Jbb9KXrltHTZOlhAR8R5L0zTt3svJinb3hdYGRXS1N9lnA9QXxIwuyN/xIvWCTOu/qayJ7GcAFlTfZiwjIWNtcnOwtJytJ4UFGgSyuoZvbC9mKkxHnFkCYPgvyfZFdp1Ww5le5k0EfEBT7IYuY+V49Wc0hE3lW/+E6fbckGeudsndzyF6tRT1jY6f0ckmyoCGrP+bOZHmYY7JF+wAgeyvI6sKZjOczeRPzEyYYWZiZ7rAmK1c0yMh8snhxsop1TawQVnyzRCCzPXSnIWPKpmjJHA1uI1m49iSjbFTH7tkTWcgsxzXfxBv6ADeyGsjWNFFk0XKlyUd1JJF55k6W/15Fwh/ccCzJ2Eg4U2Q0cSabKZO+oBVsFPf9wVh0+Xvp2ZspZzJ3OZO5y5nMXc5k7nImc5czmbucydzlTOYuZzJ3OZO5y5nMXc5k7nImc5ffCjLfk1Q95beC7KCn7hyAzPvwvd8GssrvbA9v564D2enm2ZlMym9FCziTSfltKE3P4xpPOM8Sr9ucyPyOBT0E2cn2Tidcz85kUn4r9Jln24y9bvstITvd0jxZstO1Nc5kSs5k7rL/kXDsdZsLmecxr4cgW3/0ecAByLK1lwPtAGTuEbFcDkLmdQInjROf2/ZPVr74IvG4rXaqZ15klLiv4RJiTyaPyHWUw5DFHumXJ0tWEXsDUBcXssQj/VMm8z3u2p6sOFkyjyWcNZD5Tr24kPmkf7pk9SHI/CpMun+y8reOzPco+r2T9c6Bt5W9k+WR120HGNUdgMzT5/j3m+zW6wF57HXbAciK2Os2J7L3Xg84hM/xa68HHILMT06X7DvfG/8ek3nLmcxdftPJ/Feu+osVGaX/mL55neybRRcrsuJTwiTeN0vnoRZkH9OArBhatHcaLDZkJA2zGNaA7x8HiQUZJa/jPKm/f+kxENiQYOf5iyzIYJS95W+cU6eEfPrCzyduQVZAynym+s+dH8Eq56f/mWfbMZPxn8zHTc6jp5xA5SR+mWYkq6BJSibXH/8VWX0R1ZsnXiNVIxl3AcnZMMfRRsZ+CQwDqi/c7rMkK/jGUqJ5UbdiSb9MxACl9BlEG8lyuKCIxAenYsngarEPpE9xGsm2sFec2rQjjR2S5j49cWfuodKMZBtWHk2jzCL7lHnTqcVOpoVH6zSSBcW6LtRPdvGIlkAmHUilhxVoJmMZ1rZJh20AKVMYNY3EBw+/uJmsJiinHCpM8TJqm07qXtGMZEyHv2gbvYPeuC+jVgN6VDQLsgIZC5V9hdlWUbupp0dIhZHsPaswcfuR/CvblHess21VrHuvbkGmif2swEOdJlmTVblzN+BKZu9HfqjzqN03s3DuBoxkUedzOnTRkHyEPTBj9alyHkW45lmdxQMXDclH2JkK3RfZIklxJrNunR9ZR45apKOd4kFmrc47UUTOEx1Gsp7f2LYb6MY3ubrfjWS9MKVHy2Lpkrl2A+5kteUWunedz5XzbniGC7a9byxn37pktaPeMFvbvW8su4GH7hcv3IrTPEJJel/Ztc5eZjt2A0aygfBGu1aWdb/4wWkU4UVGI5uU+7vnu3UDFmP03hPsvAj9qbA/dypOO+9BR/rtdSjl/n1OG+pbkPWvsJsZ7CsXp2GnuW0OhLbRyCbpfpk79epmffbfDvi/rE7q6JedwyjCgmxVf/yyVwhWTqGBpuiiN0xk0A6LXtRRYVNhBnqx3KE4TWRlCNd0m7vVIG0gzNWlopnIuOesH3xpo9FS8iTpfucwgjKRca1Ee7/+3pxyFRR9VWg9vjGTibrei3Ec6Oe7UobffdErTgfz0UQm+mXaLU6LeXsaDeQ1tS9OE5nsiLJOihYLLAogC77u3GfvrjKR7STZqmOjmn87qwe0P1dlr9FMZHIY8Nck0hf8mc2GPPnb//rLXtdm33WayGRCFewhjcXcyDL65M2qd0ALXYwskv+STj/QHx50ZZuTYpV3i9N+QGwgKxVZ2iEzL5n+70lYkXW+6hxaZa3RbMmyDlnzh1EJV1H9ksEFevZa+6BNZLF8k3+lX1iZyKqna1BfkG3a99ZzVwYyVmjfiOv+u05XY1Jo5UUAE07MJNafYGWmWJAVaqxdhB3Hucl4LD8L+VVph8za3DCSyQVYlNWYGP+lN5zskvE8znpk1vN2BrK8Tj/hSUGN0TLN1KeL6Q12f9pRtlYDLzNZVpPn/MeXq84gyjR+Egnn8XXXgDRltiXZtv4oZ2bgmAIMY7I2hBejiJjC1WuWhQFlR6aewfoZrQ2YFJq4qwxzpm+0S23DWC3IhEsuI2jewYZMhCuEedHpoWxDMg1k3AjiHQqr0dospYlMaAdOppuLtn26DRmvGfAkbWxrIosk2Q+F3osvRMbVbNtFOZDJ6hQUXaeN7XpjG7Kmj9SqiOGnS7IbiFrVVnzYTijakDXZoyVqeIAig5e/0SraMmTC2G6yB3eWPd+1LjJ/hY2uPcRyIbQVWZMWNmh2DmSa6WP4SX5kWH8b+j9p9AoybQBs+EmWZIFOhpuAiQxjaO3RwvPgTtboD/MDJJmYr9BmdpYka34x9mo/Tif8HSbTKpp52GVP1vDg3244x7dDFi1NJvRFMzzHjlaDNfOokWHrfxmyiL+2eYbsUzcy1AQsDTRXsri9czrhbzUy7KHZE1nU/IlOJ6znGe49LHdEcyS7bOuLHZmas0bar9wLWdzWF6zbzGTIgDLcaEkmEmn1Wdx60QxGra41sPVvdonYkIlEmj6girbdvxnIVJ6hmTujS8SBrOmDK3yAmhMZ9jUuSNbYLcysTzzJkNqwGwhY1bMmKISRvWj+Nm2bdlsAeo6dUWtFhvOsvd6KTBkWeK7Dzqh1Lc3CkUx1kpjMbls8KzJRJO+ruApRGMn0T/+uQ/bmIt4bWVRGVYhGtdP2fJfs6otI/clqRtmajCmhiDIyZDtO2/NdMtp2uXYeNHsyVpIhI2tr17TV3K1nZWum2BloeyP7tkOGTLs9kbVqcnog8H2HDI2G7ZbB2pKVfbJp01E+vtFnaPLEYD85k5Vh0SFLLMgaWwPV+2XJ6ECe2ZC1eYbIJm+0JIvnkrX1bGGyqCELBRkyFKYf0MuzVvPbeWqtxpsNWY3Jpu35Tj3L90ym5dm0PT9BZmduzyGbfEBnVJejzqyyMh2d61kbLT1tz/fIUG+5HNkdIkO2T2xB1ti0+yH7OEwWTd05oWn3RIbMvknTsUuWIDIrc9utNNmvRQ+YNB1Pl6zTArTS3AfZrTcZzjOrgYBbPdPJumsTNOn4zzQyK7/7HLJenD2Wbr+ZIHNu8kYnsgdwtLKxZods0tzu2hqYzMrvPk1WaWQszz4sQmY1EDCRPUgyqsgQzuRAoDt2wuaclVE7TVZ+wf+M6xn6vZMDgZ7liK5egIwS8qpDhh4wadROkk3daEkW8wiVj6g0bR/QIcu1G+PZZEXCI1TGyKYe0NEaOS7ChciCUbJJc7tXmiW6MZpPVudwASZDP92JLEFXlzZm0DRZXmcvSDxGVsWeZFbm9jTZ9vuUfBagHv0DzqhJc7tfmouSpY85uVgjsjttxORG1l69ABn5/YI8J4hso5FN7QnYJ0Or2meTVYR8+SIiyQ0iw0U4ZQH261l743yykhBCo/T5uiHbaUXoS2Zl1E6S0X9IyFVSgkqTZFuNbMo27ZHZZrYVWZ4Q8p/XPPSyJYvbv0+FedIumW1mW5Fl8RMIuwSvtCS71vJsymru5Rm+0SYAZ5IsDeIVEYPflgzV3imrudc2bW+0IWNN8/NIRpIPkk0ZtX0yNBs0l4xZZ09jGag7SDZlNe+VrPickOhXYu6jbQE48sKXzGaIMkWWRbDCJVVx232yKcd+zz7DDdIQU2Qk28KfIzEH1pYmUmJT9nw/z1CDtBkITJHt+Lq1qkNmGRPS12eYbOJGS7LyKUkyL7K+PkPaz8bcniJjP7J6TmI+qd+SoaGwGxm+cSbZDozDYs1jxwbJpszt7khYI7MJczG0AEZGvgrHyKbM7UmySTvdlqwmZKWRoVgSNzKkxOaS7fj4K12nNdZnSPFPDQS6M68J1ss2pqMhzxhZuYbFU2JGjKs4O7J+C1iQ7F6QrSCwk5FFojT9yZL2r4uQ1VtJFvbIph4wTWZhOk7aGpIM2nhbz3DPMjF46pNh7WfhQ560NQRZDoXWtk2sxOzJcl2JzSVLOFnxLtTI0AMmCqXTby5OxrMrCTSyqL1iwp7vW0H4Rgu/+xQZ+5FAVibXY2QTtum+yWDAU8ajZBO2ad8+s/xJVmTREBlWYg5kie1PsiQDDB522ZJZDlH6ZJXl2MaerA5zrM/8yMDIQzcagr5tyW5ATTKyskc24XefJrMYCEyOhENBBpuacrKIk9kF1A+QoRtnksGP5GRUkNVJl2zC3O7XM20gMH6jFVkgyLaVJBPDEzuyvn3mOESxI4vcyQbyzG0gMEm2FmT3jKwQ0S0bfXFdNX7vNJlFVPkk2bVI4Z5BMY3xvq679WzCnt8v2VZox5zZFFJNdsnGTUcDmdmonfY5ihSKZKOSgl4FmT72ZLlOZmFum8giuCbOFMO3OtmE6di3HDUDw2xuT5MJhzSNM1UxYBSJjbLxB/StIC3PZpLlgqyMclXXu2TjtqmBzGzUGsi41iihS0+aBzmR4RaARvdzyaSrvAobmwLI7H76gcgao6VLNm419z17ms1kjnefnt2R0wtB0wt1ycat5gEybJmYTcfpGbFIkG2aDvi+1i3lcatZ/piGLN4LWdZ0JqDPsGN6/AFFh2y1LJkMhs4aXQ9U2FIet5rl+ttG08L5C4jMbG5Pz7w+pU9fJeA/UGSQIH7AuG0ql1AogpREljdakdXyuJ2ssXx6ZEnvHiFqcUeuHsPI8MVmo9ZMFn58yJqZzLxLFo/cmWlkHzLyVYds7EZLsoCTZSRRihHyDD9g1DZN5VKdXGBmAfgIFyQL0zCN/ieik+EHjJmOFUFkISH/OlqYTKZOYjVxwslQomO2KWz6tJJkxRN42yEzhwbZkNV/3Cwo7ZGNWIBARiRZTv6vUJChGxciKyLk0tHyaZQsYDXt+eo9RDyJrW+AzOJGRzIaYjI8VT9KFtZ/TeAooOxLIg5GUK6IhckCjQwnOrJUkj+YQpGq84Sly6uRhcjWSpXnXZqRkA2ePd9xsqAlw6OGxcgSRGZh1MqCQ+dpAxmmMQ4ELMmUdnUkq79o8ndfZKrBczJsyI4YtYqsrehAhmmM5rYd2VY1eE5mYdQ2ZBEmwz9jIbJ79QRe3yyMWjOZcSBgR9YYaJzMwqgdLk1MZjRqD0qG82khstdKhxXNi4Es1P+Vc2vLk71RZhCHwpbyiD0/TOY0ELAju9LINDvLl8w4ELAje6sMNJ42tmZG7PlhMmwuGgcCdmTv1L4aPD1szTiRaT8prqfFlkzuq8HzDFswY2TREBk2g4zebUuyUP5EUW/NfvdhTatZdsuQJcEY2YjVPJxnuEs3erenyd7Li+q1JMu7ZCO2qQWZyUCzIqPJhopHibaOeuMxssEWYOkWdyLbyVITSzZQ/+dGZv5JzmQPMiFBZp5yGClNlxkBO7L6fnmyqcUF9mRJocgSeMW98fDgaYQM32gyt23JJIHQj7j/G7ZNR8jMNzqTUZmQIDPHHu2dLGrIEtGli9LEZMNDlMORlRoZ7vOGhyiqa+iQ4W7cFIBjSxbnmCyyJou0b/CuuaYwF0uyKr4fIRt+wEiPXi5G9r4hiyRZ3CUbtudH6tk+yKSfaiYZ1sumgYBlH1AHollR8URfMpcAHMs8qzcUkxl/+kiPrpElC5FJHctfzRE+Y2TY5oyXIduJ8pE1zGhuj5EhR6Bxk3PLevYwShYPkgXDZKulyRJlBsnk8FqUYbKRPEMLMpYhi9V0nUzOGBVlQWYaPNmSFUkwTDb8gDEyh9AgWzIqPBuSzLg8oiHT/LSa4jftom5PtvUia/MsXJqM/kiS3SMyrPgTFzLkFJxLVsI5SIxMmkEDZIMyRoZ7jJlkBUweMbIqwmTGEOKxftNycYENWQ7HJwFZeLpkBSL7/9l7n1i7lfTAr46ORlQ8sqjBBLAM3IgKvJil1QgQazAXojLezC7bLAK0GrPwJsDIGSCjxDcir4/RtxfGqBMEyAAxfLNKNgHGyKp34vE1Wh0EyfPSi0HEE3lGXiRpqpX0o/rxkan/rCLrP8lzr9v8XrfuOTxk8cdi1VdfffVVlXUuoQvZV3OQZdBKIO7GqWSZ7Up/sjd4JeOpZK7btFjJEkQW4XdwgZsharpYHdPaPEtnI8ODzSiWbCeRZYFkjitau5CVKPYe5RkZFLtBZEUKrT1EVmJVScuZde8cXYvutsSenaxN0FTcc1w6iBnEyDIbWdLhJbaXI0P7+hSBZGjP0tHbnI0MbZxUYjJioLXuZJ9QZMtiZDGK7qkwGTXQXMnirrwFliNrcOhAnWGyFBuyqSMZrNW/AjXh0NaYq5w1OHCmTgkZMhepneiiaUu0YvpiZLgT1mCyhvhcEnJV5kCG2rWlyIi7q01Qu0kNNFeyeESWzElW0NQwWSxEK1lNBphn+YJkbN8wPBxG+CiZcUUqQoYi0BZ7m2wLQ9KYkxDp1JWsBlm5WSrP8LICnIz860z2JxHeC2cZMrbV2lUIWZ6gvXCWyTO+Pd0H/B7PMVnmSBbjCOF0SOa4E4SFrGLOLkK2x21m6kh2F11cJiOyZA6yczZmdcBkxNhIHMnwNo3QDhqSXc5A1m/hWeL3WHZeZOjEOh7l2Rxk9YCswl1XRzISUN4IZDW50jaq6UKWJwMytAyaKxnZ/qSNRnk2A1l7i9+9ImTYDHIkoxtibpcgE3axImR15kFGt/TejcicFho2kwkb5dSUrJ+I2CgvEYTODjgsQSbsrFK/Qvdp06InyxRXiKlSoGoBMnGXNUKGp6U7khHzqSPLTMxMxtLGZE8xCDbQ3MhyduWz+cnEXekZWe1MxoZK6vtDMredbUxkwjBM1zzFf7CB5kTG+27N/GTiBohdS8jwcJ0TGd+aq52fjBmNItleIEuNifKi0N4ZkpkWWnQi65smlP53OFnrRNZrHIEsnoWsARIZyTO8Bo4LmbCzcT4km/o2ayDWgJbUzTKL3ciEhm12sgKImdaSOS5V+oaRmd2tRf9rMTdZDsTN0OkOknXiSCbk94/7sTpCNlHTNttK3Aydbs1UJ+8YmdEbWvcvc5xnE8nqqAYP+ienZE3CV3M0+jXE7fzKIdlE+6xKKnCiIDs4kYkN2+xkaQWEvRlpOWtiN7KN8GM11LQTyQ5d+SrpWyBGFn1yIZP2aR+RTewJ77uiSfphaErWRpULmbQTdP9lnp7wHnXI+9gAtu/sDgLZtUYh/jYim5xnKNiGJ8I2dDuvXcjE1kPQIPP4z2CedYmQ8fQc1KRTskybYB2rv81DdhiQUeMZFj47mbBt6mJkfSKUDA2KER1uiGqTNmmfnewTLmd9Q0LJUE+IHDQs5svcgfSSmcmatH9xIlkW0RmS+tHqVk5v7jxrNmgBhdHb7Mn0YyiNVDVnJ2sB2vw04d9/QG+T7axkpXzretAGTPbT5g+BGIXFyNI9JdNH30gdiDHZ5LE6aNNmQkzdD1jiVrIWLJxnHTQcheqfO5M1ANyVvs8+hvJDkKBVaQdk0AyykNVANIaXIGuB2HviZJWNrMCjTQLZzO0mlAfiDShZayfLQS51CJvZy1mHt4AYkKHgbTNZu/lO+UDsEC5A1iryDA09mcnqpCsSUaWN6mYymUz6gZHtcceuk1eYEgXW5zz5LEYoD8nSOcj6RBjZoaFkupi9MkNBAeLK78O6OQNZl/ceHUb2yUqGy6egbxYhK/pM42RtTMh0C2VBsjgSTbTR28xmIBMyjZFVXUTIPmou2UOUC9G3sAzZT3mmjcjeqc4nZMmV2H8Zag3r4IsTWcd1JifLHMg+iPH1Q7KZIjD/6xFZek6i3HUenT085SCaOsO3OVdsKMs05kOpkz3xdugCmw+YrF2e7Ie0DrCq0NjISki2PwYZbTxbgezcTJZVybmRLJ2HrCONJ+8PNXFJPurKWZXW8fYoZDVGa5mZ2kaVmayOaykcbuRxmY2s+xGqA32eRTV5sToydEIkag0hz9J5yXBJE8gaM1kLzo5FhktaT7aly+dpPdTgIUjFCiiQZTOTwc6QQLZp7iVGsnwLesUskdG5jNlsZLCrknKyGtABKa0fuEanCx2BIdlsUfj4Xpv2IU2vevmakF1qT38OpF5XT0aMNn3n3p8MZhodrcZkdzBZoj291JGRVzwnGZoh8JR9rF5fWMjwamwqTXs+OxmKpHzFTq7TH6NbmXpApYZsOzcZzoOeLCmEuHJ1go8BiH41eTsgo4PJM5KVW4Hs0NwnZMb+LF4xMRmQUTeCwy4QjmSoDejL2b4FmMziBfsDtCrhRiajDtv5yCqAArAfZOTbVQuA7W0iaQBzCfVkycxk2IVYs67KBSR750AGm6KSOIW4L4j26ucjww14y0rNrgIbJzKSbRthdIfOkp2tBtBQl3xDv5UAd4VdetoVeqNbZp+xvJuNjBZ1GvOL8uFe5EiGggTApqQeJVbeZnubdYL/UL8w1G1P7rqSwXf5EwAAdcOx8uC0z70LGTMNqm1CyM4wo0NPG/nfcBUlmcb6OA47AbmRsWJRY6CqAhl+eAey6t/qqM7F039YI+8eSOJI1pUb/I2OQziQkZHhnOTaZx62MR9ZuWGnJchcoHdwsEzJkF0DYtzwct/NbGTFc/YzMrojDzJi9LQgav/tx4LxMRtZzr37BYigbnpHvjnsNET1F1qdthLI3INvbGQZHxXMUfrvyEuy60tmjfw5aqH+UcaPz0fW8e4GDvx6Rwq2nYyvFzQYIXMPcbGQ7XoHe43ILojJoHO691KzBzpdiOxNnz8N2GRdRMjsWznUrHyKXbzOZ+KCnYz3EGuYZ1GNyew1rA9HlPPXfXDHTsb7+2gMIhqtE6MlY5lWiZnmMexkJ+vdJ+UGb9glDg2ayCiRFGY6K1m/DEYF6oSsyGUng2WAeTdygWY+MqR++KtDK+8TssSabCm4ncU1gtK5yHadWNwB+FWy8psTGQ+wFjvG2TJksB0gKwza0y+FwBvh5c9LJowJFuAVup1d0eKtI1mlFIaXHZ7Jg0xUq/njuBMmjxnJ+hC5f7UVD89HJqZWIC1V2asmvogXg15xeHRQLGTnAzJY0b7dC7N6jGR9Zg97nTOQlUOy5j/IgfEK5YXUI25dImgKWSdNhHK+kDZxDo2HD9nQgHXJsiEZWabARRG6kg23jHEWVNSlFclxRbUuGCLd29xHzwLJPg04SKbtfJKy5FniNezRCwoelS7837dd+1OfYmYrZ3EoWTps+GWft4NYyKLAt0lWl5CPgY3qTK1Y+k67CWRDj1Hu0KoJYmkDzgPJhqu4Y/mXXkmYybbngeUMGa8+BqxCzCvMREUgWbcwWR2XaSDZxbJkVQJN5jCydwuTpWi5rDQk3cOyZGVWR4Fkg729Q1IwkeVoJYswMrw0XxgSFSPZObIRAsmSJcnabVeWqU9/pxdYQBckgybovt92zU+aRcnQ7vb9tmuecrEoWdJdNJFPT0yQRcmqtI3brcdQkShltiBZmTVJu/HpI4oJpx4x2soETGTIAvK0qrjUiUe8sUpMZFfIQ1IEkjXxgmQ7RObgYFRKu/Vx4ynERBYhf5SL50cpG9uC2hYxkMG6tRusGuEj53USeCUR04pZKfbR+vV4eimCOhC9GMjqDOfXufYEs5RODhC9mNby6tpf6/y8cY4pT73+QCaQBrabXb0kGdmdLgtLuVmSDGdXsFoKLaBUDGRXxL0e1vxduow1GsVAtiNPHWYyxMbJxC5iIIuoKvMY++4lMU7AdhE9GbLN8IeQ8oKKQL2UfdYk1BXtMJgzElQEvDzZY9GT1Vmd4A8hCg1RBbe4RPRkVUbneoUotHpKi0vvryUrCVntMx+aSz2lxSVimFeX4SDwehjY4CSYbJpCM8xFJCPh1XDBALdkUekPqTpCEtrbbkk5QV2BxDvZkiw6HUqFREvWRqRuQbLS/3VismnmtpasiUgPABU2eWUKF8E9rmldYf1s3IQM0SMqcW0iNyF9wUlqQ0+WkhEtFAjo386Q2OBlyEqy8AFekadxGm0VJcfJ+ue1IHoyMqeFkv2WZ7KErJhS0LRkB6LOMFnrNHYuCrlgUidFe/GeNC54UlizkRaAsAt7FM/L3Mh2JN4Czw2ok9yvMLeAlMx8wuvUkkUk8BRP5a/Tr/xUWkPzzCXoxJesiYmJUaL4FNgO+GUaI6vFsLiZyOqEjAOUeEVvFHdzGUDWLEGWCmQ5jkH2SLV+AczJTyCrMhJugVc/QGG1/5OP7fxt+ZQln81NVlJPS47IYtQt9nox5WtKFOrm1ZPtBTJkM1z4WWllSz/8OLjt1JGd0/AxFNoPaynsC1U+9+j7W8GZpiPb0jh6lGdo+DXx69315xahmaZbLyimgcyoDSgTHOPjozaFpwh122vIoNJIyIfbKVpjBFdUDw0gkHmVAieylHy4H6PeGfbxebTP4psPtNI0ZEydwTKG17LBFZXH7tpFdO4GdL1MZOyp0aK0W9qp9XgvEllYO6Ah27NubJ2+J+oMifstJId4WDugIdsxpwTaRpIP1ru/F4msCqqdGrIt6/fUOPyG9mnd+1ByEG6Q60VN1jB/I1IXJQ+mbJwLmuzSCKoDarKK+RsR06EP83S2bGU3UJBfVE1WpiwxqPyZOus8Hl5+f/Wt+cgyFpQL9f+uL9Cl68PLs3uakD6Umqzgq16VeOFX9nKcB4gH845CusRqsvOeDAc3sBs5O4UHZD8L0Btqsi2f/VBijcGzSljazIfMxxgwksGsYdUeR0b0jjDX8KUhWUCrriSDFZPFj5SoXvaBXq4x4UMyryh3A1nVDzaVojpzv8OQzGvOgoFMWI6rQLnXTxFwtWtHcwL9zUcl2b4fnTig3OtbQVdDaESWz0O27eqEfvyAcq9va6oXmVOyo5FHf42mIkNdOEb2NVIa/X0qeWlorYzy7K+8C5qSLBYWPkTD6P3zFo6N80iz+g8pqsigauj1FlJnSU/mWMnGOt+7FVCRlVJPVhqlKdxaAUUr5tp6GMn2Ypk/F9UZ3Y02hMxr3o6ObCeUYDSEKMx4KhytwPE797YeVWSRUBtRuRKM+r1bUVaMOM1B1opBurWkzuBHp9FOBZl3hJ2KLBFqY51IyulqsKeCThTn+I4QK8igButjgZDKFd7fOw+LeyC+8d8KMlgV+wpYSuoMkYWGYfhWTgXZXtQTubw2yoWwIqYvmecTKci2IpmsznCd9dZMRNy70ToypCV7PRFL6gwXuTrQieiZ12OyRujF4TIm+ijwGwl0Inr2BcZkSIPxLjZy5onVHZMFjsB5uoTGZEhPcA2GrCEx2B2T+Q9eY/lmMlknNE7IQhBzKEH/tIEDqnQdJEcZk6E3Ka7CKMU5ks9V2OvMJ8553QowyNIQY0Pp58D4d78AoxEZjmljZM1WVmcTw9e9rMcRWZ0IZChzZiQrferAiAw9V08Wy+psIplXMzAiy0UApEFEl+tEMq/aOSRrpPUakToTHZsTJ3B0fzlhhZlKWrEUKVlpQ4xsCtdoxSWjDMmwxcrJhnNqp5J1791PHZKRpSUTCjKcwj9xAoeXDMhIdrOCjiqAZI15LGM8WQZkxPBkPipkadwUMjKEycoW6lRIHYtrJCPWHXOroN+kEaTrI2O1etd/k8ZpHJb+m01kMmZEEDMWFzfJrNDvbDa/yGRspJyQ1ehbIv5+fWTMTCHFHr07eapj6KysEJHJuP2PyxsqYnKZvz4yXqjwECv6JofcTJwo5CUSWW/yozgjstaZdPa1kQnjSwA8fpx0wwHxayPr1VXLlm6Vh50D51kHiYas+3267KE8GBI0KStQJDKp6uWKEP9rI5NeFrbZB/N2ps2t8hOJTMoSXMwG45nXRiYZ1ti6HTTh10UmeTCI/26g9KfN4fMTkUwy+cmA5ECBJYvz9CKRZcIPxIYcVMZkaRxBRDKxUNH5x/Lrm7guhZ/oyKgNKaNcG5loF5J4rsFCFFPdGl6iIWuUS35fG9ln4TB5mYOA6GsjE9aSoSFwA6VRJwvTiKIho371gdUTOK4TJiJZr/BZv3Ogzo7ZEdaQsaGlQTt5zI6wpm7SfudQf10bWV83ackfRkDInYKFRZlnbJB0WK6unYyPKw3f3sQVM/xE1W7ysbhhl3zacgGeorKC/gSFDH9RkBzTpJXIqLefbE10UET3HNOklckS/Ocv0CG0ncMw/uGozaaKDC8MjHTtMJTnmD73QQ8Fk5CXiarnsJmcuPyJp0i9Ovz28FoCeJB0GC9zTI/jgAyN07Xgb3c0TmA4T+GYnqABGXKGktgFvNzVMMDCY9OcGUQiK+OuxP1MvC3LcEnliSvG+IrspQIAPM7wh7sRn7rNJGTVlAkyIvsH6EOZwBaqSXIpMKNOjofVDcjQxl8Z+lBmsFWvs0KagXtUi3boQQYAz7Kp/hneNUlRc6+LjJV5bP7/CLUCbB9VJNOW//GWwegOrn5/jot6Qyppys88btUckJG709KF/+27Ao5R7rPJYBQRLVcvxeT1m1qFz3kPk8HIK5oJLYc8nbBvARODJslwHB1kz+ToMpZpoeuHBssoKiIe2tg0C49raHRjsv82fn8pH2mwKvGNOZ0uDstMfItU7MSl6QLEZQGMAoBWaqeOIi5khw9vus9vF0cZiNOiIV8vjqGQSYsNLSormb+sZP6ykvnLSuYvK5m/rGT+spL5y0rmLyuZv6xk/rKS+ctK5i8rmb+sZP6ykvnLSuYvK5m/rGT+spL5y0rmLyuZv6xk/rKS+ctK5i8rmb+sZP6ykvnLSuYvf3PJ3vNPP/W80o3sW/7p//NMPuKbNwDwIvW61ImsStns1xJ4TeDJNwKZX3SpG1mxYcvheJIBsDBZDsLIULg8WJQMgNdBZA0AKSfb+C3u7kTWBpNt84SRbXz2oHEla0Qyn9SbqEhyEvFXb7vy6XfnJqu3xTOaVaVXwG8d1zHM5H+Rkjzz2iXNiayKS0jWPsvIir7uobV13MQosBRFg4OfVl4lwZGsegQ2NYopLyOfpXOruIlgSSBkUQV8woXdyJL6BIAnKKC7BInHHiJV0mwBeEbItuX8ZGXa3APgFc4zEHtsKQjbjoiSNWC7QJ6VWXO7J6uAc6R0mSGyR+hRGqjPFiED6G1m6Pyodq9imOzFfTJTD5SRzyQbRzK0stEDgG+w/eapM1mRdVtQ3Sfb/4IXsc8UaPc8I3UekrXueVagPKvv4/Nb8CLxWWzVmWxDX2INyZzVkkjWQTKf/UWdybY1Lfibxoes7cnypchYlcw9qliRQU3b3I85mTuYu9boyV6651mVQrL6Dt0fbZk8u9eTvfAgSxDZbbx+a1a8iOYnS0UyDxOtQrZGhd9mneYvFtBnaX0PkBpQZuflc3eyqIrBc0xWPgQlNDuyecmgrXECmwBCtvHIM6gGEwAg2Vs0axW26B7rrbhZjqhVBg/jJkHWNvyfq8ZsMdmjuI3hjdAjeXQFXMleA/AUFhpPMrQZK3wqRIatoCXI4NO/pGSVB1kOshy8FsjSeclg2wTJXiGyCpmm7mTVBvVVE7RdCIhgP2BuspaRJfD8BLabzjZDHXX5BnIlXXc7rk5jj2WxHb0HsBkHTQJrAOoMbLelc/rh4kZ2eNO9e/+t/bw55W+uZy9cVjJ/Wcn8ZSXzl5XMX1Yyf1nJ/GUl85eVzF9WMn9ZyfxlJfOXlcxfVjJ/Wcn8ZSXzl5XMX1Yyf1nJ/GUl85eVzF9WMn9ZyfxlJfOXv2Zkx90oQCNKsqPuFaMTFzL//SmaMBgZQkU2CC3wX8/3SGQt8K4lcxRUJZm8d0xz2z0cmqUaiiOmYSer48p34eg5FvR3IKvS2vd1LpZnH6Rv+XBBdYdUw4H6NFRk8sZmm8Ei9A4yx4LmSjJpexG0L5DvctvHIcObjeR+Ku04ZHgzMc+9UD7bT7GKkkzapg5rgNFWT2b5YD/FKkqyN+IX0iD4xM/PsyOynYxoWb85ce+CeXqxktGNCP3mxC1Gdil8pmXfb9OdxcjeC5+ZCeRVOY9Cxl6j15bVRylnrOh7bTslkX3jiUTFSsaCesPzzE/hcLGSsckGXi9IOhlEl35MRKxkzGj0Up4iWQ28pm1ysZHxZmm4e6NRRLLyPwHuE/EEsZHxptwrVFskO+88JuIJYiPjPbpQsm9jujmfr9hsDR7QH0pWJ5AuZAcmm33GdyAMJcP68EcBBc1GxucoeHXUhH0KsTbz7UfgG1p6KAXb7zuYDP8b4AuzkV2xncSGO/gaRSAj+e8zOYyKjeyCeYK89sQSyMhlPpNdqdh6whHPM5+i0pOR3UZHW3lOJ0MJUzIft0tPRnM8wNFh8WsgMrrDmU8T0ydA/Qges4mMZL1bAj0yKSn1E4/XKezNTf60S5I99Ghi+gRoZRruGh5K1j9yT9bEHhNW+2LFyPwbAYvXvSdr4yINILuYmYwnjPTrBU3bZ4YjTyCel6yvSYhmR9P20LWcjJWvBcgAU05t3LhXTk7GhxLmIkv6n1OmNmMPfxB/NI74Rn3iFLKYqaSdh8HAE+DqI/8ns5D1paKCJjwnc1cbnOzQ0Xnevj5o3SgiJ/u03zGDO5SMXJ17W2hqMv6An6H9QrXF3mc/VfZo3LwrvLsCVrIyoWSH1sPaYAm842bQY9/aqSbjHYF38MXQjl3Z/UXiTXbByfwWZ9KScaMWmrQbqmFLH+8e6zy9YWSHyreTYiFDKyrRLY6rzEORswRiRvbJewtnKxmsVeRpYWPq7kNjRq1Adng7Bxm3SVHXny6OAsnct7unZwomsefqZzoyrrplMvd+ukB2Qa+uPCunmox3LgUy2Ba6Dw5WQ7Im9d0qWU3GWmSkJqtbG/a5t9tsQs9ERgAzolrPKqDJs6QnK6NzmrZHD4g2Tw3I5iaL+xuU0YGRuasN1rEHv8fNu3nIGALKpIKSdbGH/dewTipg1Sby9W1oIpZoaW0ygeyNz6BA1JNl+CM0VdI5yHZqsnNvsudMW1zNREb1EYqi2Uf0fVz4OJuuKFmZUG3xocuTOcgoDMqzq4hivvMZDqFkRbOlZIdu56dqdWQZJ/sokLm790g3/0vZgnuk2S27914DRDoyilBjMpqBH33ivUgj8KlqAWBknmPYOjKCUIlkZeexyCTpzn2qG0Abt9JzGEZHRvURevKPUcHJOmcnWkPJXgMaIwZR/WJy7GTvJDLXTCNkH+qMkcHy4dem62JDSSKfRDL0goBrL4V0mQ41NDwpWeIZjqIj2wlktG7C6tBuXKMjyOrE+y89WewZjqIjOxfIaJ7B99Fuf5E4JozJDpgsQx9Rhnm16Toykk8ovucr5mxEZLFzo47JPvRkLe5SpNPJSHTnJ5EMGh6w9LiqyytKVghkpU+wmJYMJ4c00MeYnoKWCkudzQ2c6R8/QRpanbfoZh4lTUuWMrJ3bBVGYrS5KnLs6/34BS+5jQ/s0M18/OM6sgT9ix78IowM+4AgWQfu9GSpx1iKjoxgILLv85UrSXVzJUsoWX4n7Whalc+InzYKP2JkOR8IwEXMuYlhZM19QlOiCuURAq4luxiT4Rfp3LNDDLBudi31oJHYP3cbzYWMtZV4CK9OHFN+Q8nkoVsPz72O7CP6B+US4GS4iDmPIKFHQ2+TezYwmXsfR0v2eUyG7TTnUbee7I1A5u600ZLhkv5OIsOHnPMMvfsrgaydiwyXdJmMDJS5luFyQNbX9olkuBFAZLAGpAKsMxk6eyeSXTDeiWRtT8Y6iqTFcra34VW7ekjm3gjo5zshnK8ImeB/cQ/eQwVy90m44mpOsjeY7J9Lg5TOwXucbDcz2RsNmXOvEZ69OwzJ3F1werILkjgk+2NWtHgr7yQRI6PPgj979KW1ZFck8e4P4j+SCr1zfxZm1a4UrqjmIisZWfJHUmrOZHtGRjUFrqfu4zB6soqS3RuQOc+XgGRbkQx3LdyNDQNZRgrWyYDMuXahbQ3GZM7GhpksIWTx8Lhb0gMyIjORXcK/j9I/lMmck067i3J0hfv65loypHkSRJb9YVAMMTJ73uDqIs3/czbQ9GQtJ/ujMDKoIAjZF/GocxNimCecMLKTgMhOQnZJDHTx6P89AxkN1/uj1wMy10YANumX2GaXOjXOCs1OdjIkcx0U0JC5vgADGQm+bE/OTuRy5uoRhVfH5G2mwlHnvXFcyO5JZO6bjsSsnIlk1YPpZDvc/CIyCaVJ9JfI8kZFVroWNAPZOVZp7b1BntWp6xjPRZdgMskmu3Jtnwxke0Z2V0rL3aEDyXANkLqoF66mp5ksQ8XqTJ4S8cnZtXHRKsiczSgzWacg++xsMb9TkzlmuVOeDSqjq4111cYqMscHM5Bd4dfWgNcjH6ZjGf7AyOQncfQ/GMg+4Hxvw8kOGjK3LHcgexZKtleTOV5uIPuMx19VeeZoY0Gydyoyt8vNZB0me/C94S3dyA4aMrfLjWQFIXvyYvCLo0MH5tnFImSfcBLtk9evhmSOGgmS7RYka568fvl88ItjI7BgnqEnbl6NyRpXsoSQDSqjW/NkIDvg6t28fPZyeI4j2a5NietskGduvXxT64TfwgSyizZbhqzAfhtENnqbqVPaMSMbBLq7rT+jIHtP/+avEEDz5NnLYd20uJpYlzJusp2SLAskY+mQgcn2ydnLof6ykF2xs9plyBrSKLUvm0CyOp2bLGa/4Ps332l+15OM+rLLTEPmVoHGZMx8osPxzd9vfneogCxk9NH2naYGTCXL+zwbkllsP0LWbjumz4ZkaSAZvQ6QoZPme2MytiW5RsivdaQlM1+uJaNPVEUFIds03/EjozlaxguR5XGBm7sGNN8ZWT3GpOmNc5T9hGkwIBT6Nul1oKNkm/bxiMxoyRMy5PPRkFkKg54sQ/+2G0rWblsweptGS548Gprv0KaX+MjQvL6cQtZEXYG7mW3UglGemclwAmjr7SZTkzlNGFOQkeNJV5COSRJGhkIpdGROA5E6Mthm0nUU3rabEZkxaUzWonTrNJ6drNkIKzxEIzKjgxqT1RsDmVO3TkOGgq35T5cBZKiYdfUzNZmTp1dDhqaz9D95kqF/sJqun0VKsmICGQrQrnmE6ojM6JzDCeBYIl2eOfVXNWToaKMnM/bLWpaAniwNJmvIjuYsAU+yjFaAJchIwtxzPyIzFhRUA8gKkPVrDZmLn0rdblYy2ah1MhYUPOHHTObip1KTlbhhus3IRlXR6NhA3dTieyYyp3mJarI9ziW+IOGYLDWlicIhKpFsqPNrlxBRBVnCEuazjketiZnsAtoDS5DhGVf4dRV6ssSU5g7+TsgaDZnL+JCiVxd1dULI2KONyYyV67+CagEnwMiGBb5+mAaR7buKFPFST2asXFV8Tnq7X3RkT8PIytMNSbhkv43JjJWrBjSBL8SnNxoDa1+FkaG4b5xwpSczFuEGRGTkUE+WBJGhtWSwLc9/G1nHlkV+i69IAlqy12FkHWwvccLc2BiVd3u1xx0oWs7GI5ouAzwqMtQkIzJmbIyHYxprtcf3/qQjc+mj6HyOKOHmdhpMhvP5E8mb+claRpaMyTIXsi/0yjGZQ09AR4aziTbpijy7m9oSvujJFHk2gQwnFmnJ7iW2hHeYLFVfP5lsG+vIHjmR1ZRsnGcOo/zGOWJ6stRKdt6TKcqZQ+/JOBOLDu2rBnGt9vIek2Wakx16T2ayjZbMai+jBIozQjbWETORqTLI6poocdiCjswhJFFHVopkigyyklWI7KGOzGGAR0eGH4ptaaDAsAYFojmVbLbn+HqHwQotGbr0dj/xbCgf3chAtS+KQkGWBpPhh7o3gQzNXHwCiIztTAcnsnHG3wklU7xN6/roaObiUy2ZwwwgI9kjWk4UhcqFrDmjZOM8n5Bn2NhIqP9AgWEfC8dkz1/8oj58PiqZfcQ56epTqm4U5TQJJ4sFMoXGtpO94U4qFdllOBnSjgn1bASR7ZYiQ/Uxof4DBZm9edlxt4aKzG5ua8neCWSK4m5X4ntjni1IltpS/mQksxu1WjJUHxPqHFQUKvuI85elyFBBSmhf/Mv4ZxeyylDOJpORXxU2i52sMZLZ46mM8zcT6j9QkaW2lNvMVDftRq1+/ia0YpJGT5ZYyRJOphhnmkKWYrJUQ2b3mbRxzVw+s5M1Sasls3eeIBmzdeYlQ1ZMQgcrVGRWVSmQKfq908niSWQZ+ThvDYCvC5LlN5csCieLaqZaFG/TbhEYyWI6WKEisyrxNqqYc12hVu0dTtMMZphnJGYjiKyJSzZAqjjXbqtYyMignaLddCBLgIksnUq2CSarTxciQ8s3JvRn1c45drKnC5GhJS8T6sRW5ZnVa1gDE5ndVjG16HlCFzxTkVm7whUAbL11BRlTdQFksPIAE5m1K1yALXtlM5N1xb2URkaoyKxKPAeRiSwNJqu6/CTDY1BqfWbNsxzEJrIkmKxsQTOFDK36ZCKzWlFasn0TIbI8nGzTLUO2K2JUSnFQbRhZtBDZBqSIrIg1ZDbHRgtNO9Y4qrSy1VbRevYAwNqw1JGp6quU8LZbimxLyJAZpDKmbGTIflqErIIqlpOpdJeNDFUdRqZqyYLJUEQEDtfahpJlZjL7UIeGDL0MHkimIrOYy3jtRlY+VWRWW0VLFhOyWkdmMZfxepcmMgeLQH2chBDTsXyV7rKYy1iVLUKGQzAzGkuszDMzGV56dwkyvM9UjckyDVlqTBcXcEamKlOhZDiMC4+KoSZdRWZxU2EyVn9VZFZbRUOGl2LGZLmGzGz6kUXOGZnqbVrtOw1Z3nGyREOWGpPFv5rKWSAZWeOWkMXq/cnMZOS+S5DFnAwpNv88I/4Cpo1VZFb3gZoMhbpTsjKIjJR5dt2cZKmdLDElS8ZaWf2bkYyskk7IIk05M5G18tiLSncFktFigoAqHZnJXHYhU6TpQBb1ZHUQWWwnSyeTbQPKGR0tYNfNSBb3ZMjY8Cajt2XXqbaYtw7CKMnoyyDrhGrIjCPhtHibyKzuAyUZfRmfGJmy9b28FrK0J8OzxVRXmroYX2QyVd/U6thQktEpEyRBaGx4k32WyVR9Bmsn3YEsUZOZOj+fFiMT09eRmTo/B5lMWbdnIIuDyVjNUeaZLR5RSfZJ/FMEkJUDsmwZski9s60DGdP9yl6zbWaRnayaTqa0K2yddDsZbDiVZKYBgcqBzDaJ007WaMhM8YRfZLJvVefYunV2snajJjN1ZWv5FOWAia2LYiIj18JeupLM9MzULORk6VxktJgUnEx1pYmMoixAluE/eyOZKWXaXHOyZDayFP+huQJSfzKiRln1VdoVto6AmiwR752nyhdnfGaiEpjKUtpiNnPbZDkyssQ7z+i2XlyZqiBs5raaTApv1JAZHbXVby5DRrfuoUBFrJx8a+zKkmczktmMWnXfiW9jhf/EysJq7mRv7GQWA03jPZhMVkhkieoUixmkJiOVk4amlFEAGR6v4mRKiCCyfgcZhKAhUx3kgguamcxiBmm8obiYXHGyVEWmOsilXYoMFzGqYJttCNlWvLeysIeR4YJ2YDdRQlj00UG8t7JvaolF0Y1UoKekDXK7UZJZuv8o13mXVElmGavQkOECzMiAciq0jSwTgJRkKm+HnQy/CGZPh5ElApBydtTXYWR7gSwPIUNDtpxMWaQCyUqRTDnl3tLuoYFRM5lFTHPEGFmhXgzATIaW6VuEDFVHRlY+U5KZx+jbGPQK1jpk6EGGKuc0sjTvV9y1VEM/so1A9khJZo4eaLP2OZ8b7rwfiAsZSHhdr+4rycytS5t1PGrVc09QG1nck91JgsiqhchAdsHPCWiR0fzNe+y6KgBNS/YQpKxq1Woys8ukRtWTXVfPSZb0OdWqycyd7BKRsWxtlJ6RQLK0X5QniOyAyApO5g2mJ8v6pW+CyD4gMnZK82I+MliA+6UqQsiuMBlNoXk8H1mVCRsu50oy86rbF3hWRUrJNHcJIuvwiFM4GSqkMXNP1S/nI0NllyvKXNn3MXbrsLn+hjn9qxnJkOV4N6FfCiWZMVwdd3HesB2EyxnJEMsfM7JSOapgjAzCKwBediTavQTD1fQnkKGXccmKl4YsNaSLXXtvur9M8PUb523RrGS46F4yFa4hS/TJ4vg12LKScEeQuO4iZCfD1Z2T1d5kxNO7I24IaA25b25pI8NBLpescdGQGRxg3BuKFE4BsoCOgIYMG0AJ01hqMlMXhVxwhf0bl/nGfY8uGxlxZiZchW+VXQw9WcsjltAaG5sd3i5zFjKiRBPmVGnVZHoRnOM/ASC2DWV6kP0E/xuzMt5GnmRCjAvMNI9NhK1kpABHzO/Vbj1LMC2gFSaLPDZetpJtKNmOkVmjrGWhBhIuFHlcJ/ORsUU1WVYpVhUxCvOjIjLgvtW1nYwW4B0fci08yzDtddUJrqY/CwHTkBGgPV/rMpAMPaHHvuOymEZeDzSU2J+MVkZU9J1WyXUmozpiz7YKLDd+5awVybI5ya4YGb1F7lk3mZpAlwf05wxktJiU9F20YGudNaIkQ81ngJVhIKMvA74IXAVqEHmSJfTDzmerdg8yqMlRzCq0YtxWr+/JUvrhg/s2125k9GUgd84W3gRsfcmy5cm6/zPCzgO/lo+THRz3CnAmS3qyn4Gu+pUklKz02NnYhYwVYNwU5AANoaRhZHV4E6AkY6nhgowm1Wbjc4zSk2Xuu44PxUiG/tYgvYFkeO4mJPNNtCdLlySL/T3TXJ/VSRAUFhMZrpGwffLu+vMKGV7+LWRIS+aZ/3gWJwvXGS5kAWqct5uLksG0vbuxy+fZzmUVAIX0QEE9TSJGsr3LOhgq4WTBraa5dUKmY1iP7JJ9mJmMu1LKUGOZAwXbjRayKpSM1+a5yfjgn+NGNCNZjIwPH4Z2MDhZcP/ERpYFPjR3MQb36Sxk0FAIM+N5HHzIMDW7VEXGHrkNJeM2gLcB1YuZLAtU4vwlhqlDLLY8C1OVPM/CmhAsSjLWhEOy90Gp9mRJ0PVITB4Xl5V31cJjWiYYG2ayy8BU+2VBwo2NpcnCGwElGVdHl4GpLkbGg7JCjZieLLwRMM3dCSfrF5kLdoZayEJdTH2e1b/508A0liZrQGjtNHndHXYJ0IiwmFB7KxDNTBYS04lEXOZIsRK+k5jJQmI6kUgLMPGAFD8xkwUEM2CRyB6HvU7T7LWZyPr4Ii9ZhkyOUi1+PSQNM1moBpfJnDbOG0MsQiZf57AblArCWANC25ZBKShCrDQzGVnPxV8G3UzzxnsaMbdOgapopKFDXqeRjG547y9Dsur3/NMwkpWvAs34kSUwVywVK8CbOrA1HpGRRT4znzRMZE3ktO2pQkZkeDkp836iQ1GS0bwvkiIgDhbJKKtRQK0mlFknJrI8A2FN3riXiaKGGz97yEDW3KkjXD68RdEzz7cA3PZ6TgNZfb+Ky/E9HEQxD68CACRez2noCefwP11Qq4UsGx/LodaufQqawReUtxth72ofURkC/wt6lT79Cn0kSROhpc/yEAtGq1d9rHe9b7uOiwS9hMyPConWZeDjHNWTFXhhzjyg69NqLzHvkDw4Vzu6s8GbpAtT0JxF36b5uNOUI2Ip+idCIV6wEuDVo73EkDMej6kiww7pKkZIsOH0N0hxBL5aPJSQigxX+gKbe0Xa/dxbpRku8DCSVWSo0re0mIkTZRzFZDp5xBYqyHDVKrdo5QI850Y9O8Bwd8PrN28SbiPD4eRFhLQZfvyfuxdbEkmU6k/wMEUVZPi58jcoQpqUZfeGuE5QUExmOMP9KRVkKLMacHuDdQYS0+sZkG3o2uFaySeQ4Ua8ilC3iZYKd5u7BUmGHkwv7pVzTIbrZIGtWWadueuN4ge3zKPI7u3TmAy/uxznE/vNvaD9PwUw2xOBZHgcAL2NdoMmrPEF59wLmrVltC5ipyYjMw06ZAHhhZn5SL+HRvuu5XfnpGSylDq7ikwsZkGTHHXi7JSWyNq/3TWP0UNtMR+3tMNsbrU4uzHlGvAwxt9h5zzqxAYz1POiEGdnoUz2owj8KvzzwxhN7RJ6OuqppUHisJOwiqzFJR/aP7cyqYKrp5YGSSBZ9xb1u+otdhIKDckez8NM5iBzDmhT2WdVXMW80cRyhQzbKQF4grimoiIrHqESL3aor9Ccv4C+ikpcx/9UZOAMMYjtyFV3Dg3KxzNwuYuCrAZE2wqHrlATH/l55qaKynIELyO+oh2Rq+7Hm87PYTJZFGTlPRAPMN4RY3SeguYoCjJwFyl/yVy5InZIWABfoIzJ6k35t6jJwYU2w6FDKkEyJis2SGc0KrLgmWghMiJryQZ4jVTaqZ3q0VucLiOyBmCNWifiQbbe2HzNp12GZL+AWTZoNLs+HOeYlXNIVoGH2BiTGRiZe29xugzIWnDvFL9MuUQxsmNWzgFZDRIMNWiIGNkxK+eArAQp7pcMdCojO2bllMkakCS49z9YdYIHpF0b2VOQ3sbbJg3UAyc7otqQyJq7SYt1xtBrwslCQ5gCRCRrwfZtgQchh44MTjYhQtxXRDK0GluOS9jfGpzFySZEiPuKSPajzVuyS+/IROxj19NjQJFb9WSwiCWkYzm6P8+z8Al83iKQ1SCmo9OjoQZOFjT9KUwEshzcoR23UcPdr3p4PLXRkzXgMR2XG/uAr5esovbPWJuJZBOmvHgKJ2ufQ5PxEn8cu2V7suN1UjgZtGVZpMfYPuzJwqOdfYWT1YC575pxsy2QpYsjUeFkObiXaW/ek/mMN08TTkazbKccl+jJjudBEMjSDjnNslbRDenJmqOpjZ4sw/+CRGW39mTH69hxMpJTsH6qRvSFlW8DI9L8hZOhO0LN8RqofP8C2YR5j34ikdXbDY4sGokwynW0RoCT7bAZhMYP0/FZAlloKLe3iGQNdgKplrAWzP+QJY2DhJNdsfEI1VQ4geyb8a/LCCfbsyVVVW7/I3aZuHCyEjB/v0JjXSvZp/wuVVUKvXCtZH3MlALjesnI4qOdUi9cLxkXRT/8hpAp1uoNnSs2RVTjTuno0E0hS0aHAhbXnCx/rcgUzdOEBTyCRTXyOm6ejjp8SEVFNh5PXslEUZGN97u4KWRjl+eNIcuGR5LlQUaijI5Oh0dGB44gSrJkcMC6k/MSYlz9iR9Ij0AyFOPqT0xuDNmoKjpHZs0pSrJhM3lzyIYm7M15m8OewIQVbMLFPE+YSnMMkhGEimw4+2zCSknhoiQbKrQjjh0KN1WRDV2eN4ds6EAw78mykKjJBk6yG5RngypwNG+eKBqyVPp6NA+oKBqyRPp6vKFDQdRkA7/j0TztomgmAstHjzY6IYqGTB7jP2aoHhcNmRRoNlMouadoyCS754ihEIJoyKT26VoMR+1UeNF4vFlk4kj+8Ub1RdGRiYvCXEsToCUTR6Wvw7OtJxNnuwdvTjBJtItBCDNXr0Wd6cn64CDj7m/LiZZMGPY5EooWYCD9ROSAHd3mEP2iI3zdm2uxNExkFc00/ZoUy4phoZac/OQxFXdWMZD9JYmPCFv+ZroYyFoc9nhdL9O47E4znF53VDEuCJSDtJlxirCfGMnaKrke2wyJeRGlWhlZdRyxLO/0bx4ciWMsYQtPHUNWMn9ZyfxlJfOXlcxfVjJ/Wcn8ZSXzl5XMX1Yyf1nJ/GUl85eVzF9WMn9ZyfxlJfOXlcxfVjJ/Wcn8ZSXzl5XMX1Yyf1nJ/GUl85eVzF9WMn9ZyfxlJfOXlcxfVjJ/Wcn8ZSXzl5XMX1Yyf1nJ/GUl85eVzF9WMn9ZyfxlJfOXlcxfVjJ/Wcn8ZSXzl5XMX1Yyf1nJ/GUl85eVzF9WMn9ZyfxlJfOXlcxfVjJ/Wcn8ZSXzl5XMX1Yyf1nJ/GUl85elyaRFxL3W7V6arIj4GrK530aUFrI24as5hu1vmW8ZWQuSOcmqiC+zN97J1EXAhpE1IJ6TrAAZ21oShKxq1wLAyGoQzUkGOFkLQtYcbgBIOdnWa2E8Mxl85HTD7hGyrF0dlQm9rr43Jxl85ISThdTiKq5iSlY92pY+q6lZyLZ1TMnqSLGXqT35pIoAaJ5miCwpfcqqhSxqItB2WYo2eP0oryjtSrYFAC9aWT6clSyGZOA12mOyiuLOf2m7Mmsg2RNMBvWZTy1yITvBZCAOqJ7FgMyjFpnJ6qQVyAKqp0QWl8CjrJrJqqTbcrIolOz5E3QT+CrLh3OSAQDuofI1gazC15X3t+WjecmeAEK2/fZOENmmwuUTqtwymY8shWRPcemAjUsXlmfbCiuLMjmH/5uV7AwDIZXrU4DHZOk5/N9sZOhtkuJVwzfh30AtSrZpcDGpk/M6iCyKFiLbMLI0lEzMM48dL+z6bBIZbJ2iDSPbwv/NR9Yysgq9Te8aAFv0GFAyaAU9mq91imHrRMniTX3LnywuY6ir4+4tbAOgfbaFtX0eMmQFvSJv884mJM+g6QnAg7hOkKqekazZ1OiRoy6DmhaSAfeERbIncYXIItioz0aGE74XtREl8+10oh4KJothAvGMZC1O+AS+U9Q6BZDBBDIAXiKyDtlnyVxkHU74FJHBehBAhrwH+bZO6gSmlVaPU/dNrCxkJUANJyJrC9RSeZPBcvD5fdd989Z7Z3Wb9wA1422M9rcps+58d8Q9qGy+oOwoFCr5m+vZC5eVzF9WMn9ZyfxlJfOXlcxfVjJ/Wcn8ZSXzl5XMX1Yyf1nJ/GUl85eVzF9WMn9ZyfxlJfOXlcxfVjJ/Wcn8ZSXzl5XMX1Yyf1nJ/OWXgiwPCfUNFw+yoMDtcHEmq8FNJau23b9clGR0Q0cyr/DhWcSVrAiauDBFHMny4++T7kh29HfpSlbOp8oK1zkCbmTFfFkGfv3S7UQnsnq+Juyuc4F1Iqv+vQkskrTuoZJOZPNVTLD5yvVUF7IGTYmYRWqPKTIOZO3jZAKMJD/cvHU+14Gs+fU0GEUWj1LmROY158woP9v8r+4nO5AVaTiLLH/qM53RgWw2ZdZ46Ws7WTObMqsTn7PtZL6h2lpp/abl2cmKYJSBeLZxdrLZzIzqV/1Ot5H5FVuT5JnX6VayOmTiskpaz8y3krkHp1ukvrCfI93YRpYHowzEtyZZyWYrZh6TsLDYyKoklGQg3jXJQvb1bI1m7dtftc1cmM1o9M5822yP2YpZmXleYJu7kwSjDFIKmMRl+rWZzZnReme+kaydr9NUeD+jkWy+TlOXJ75XGMn8k9NJuUl9LzGSzZhl/nXcRDafn6UKMPJMZPlcBlBXBqRkIGtmq5lBwyGGi+rZ7OyglsRANl8POKglMZEFkwykDarjBjJfU08r/vofiYFsvk5TEnKVnmw2a7YNc4wYyLJQlIEE1nE92T4YZXiLJOwyLZnHsg5mCVs4zUA2l9HYBiakJZvPa5CEXaclm60ChPrftGSHUJKheHeaqGjJ5tOzgdfpyPz7OjoJTUhHNlt/LrRqasmquapmnQReqCObbeAkeA0HHdlswxPBdVxD5u+G0ElwTdKQNUloggMJr+MastkGTrwdej2Cmmy23nl4TVKT1dfeAujIZtNmE2qSmmy2rmYT/ohKssA+hUImPKKSbD4n6IRHVJLN5gRqJihsNdn78AQlmVLHVWTz2WZhfgMiKrIJFUqWMFcLFRXZbE1TiBO0v1hBFtqnGEk+pY4ryNq/NyE9SSaNDSnImlT6ipZ9C0t72kCHgmzQB25AqCe5mlTHFWSl/LUIDtguJzUlCrKBEwgA/2UciXgGaAxEQSZHLzTgnwQqzIl2wZhsoGd/DKk+B7m5J9oFY7I6kb7h5IuQVqFO5a+RX1D6mEyuAMRhGOQCGGR0eevBxMg42T9LS3HI2IB8DVQ+D702RxiTydlDfw7x88k5VIP49KFP1o/I5BfHuosB/ulBTQInmd+4/IhM7p2zTlSA11Z+GALlM5oyIpMTZC1fgAaQne2kpfIZtBiTSQkysgAzV463LBL8Z0p0tGSc9S9ReNgrt5SlRo51CDycCWMy6deUfRJ0iePgilQy2SP+bEKsu6TOeq+EoDbdyOQBioJ9m0Am3bcvXVV/0C1esU7Eb3xrHPeaNCIT7ysEMwiq1u2xpZrUd6LcRwBHZOJ9/7RPveZk5DV9t/upJWHxS98jLsdnOpKJxePngqroyZAqBkhSdzJezMTDH/3IxO6JaDD2Jg0ka8HOqs8/iF/6HZiEUiGdYSfr8wa2wQKlQJZ2xebSarO9E7/0nSiBzFLHh2RCbpdip6wnrrMWvLOnLHILMS7hZMLAgmRN9ZuTVcwpYK5mifA5/50ZyK6EXzLh+Bf+6dCV36WIBmlT4bPQtDV9ohbVNiTr1VlxSzzek+1Y19toTYo1SQw/7slai14ckvWny13/fmDrgimnRjphmK7wWXRh9hfZhmkGZL06+7ls9/TlL2bqwpi0oFG/Fp+x31nP5gsbkPUvYaAUOFkb8xuZyPry2kr7bgg1KeuMMiDrTx/4anlFbO/yzDQVlL7iNUCcltST2YYXB2TcbhwGzfM8ELafMpH1v8lxnH35s7WgQzJ+fFCneVNS9+46U7XnJ3Xgn0r3ywLJuIE4dBfyPBPaLIPZ3dekwchTT2Yz2gdkrF896hnyZlDwChsagb7e1n9HQ2YzjTVkt5LBeVwDC+46A1nNrx9s9NiXM5tpPCCjD9LcktMTeu6CNjHULq6shkMCvca2mcYDMlqPRq68vics5IEh4IF3NoceUX6N2LA6kLEOL21P/refPHz+DNwFNXjAbyDc6bM+Wd7pyt/KP/Q1KfMio1qM7AEEf8Oy3aG9Mxm78BIMecZ02GguES+bVu+STEYb6xJEb7591z2nZFeCreZIxvd2HRYLTmYdqFGSIZ7it98Rsk38NSzHnCwRrrWS1aNuTCgZMYtbBPT8H25f/hev/unv4Ta+n8Mj2l12svF0qZ7MAjYg2+/IseEQQMPJxIKrLypMyYwHl7l+tXaJZbIrfGEJhsMm9T1GJj6qvnpRJaOYLrUbfXAj2+HzxzONqxNPMlqTxl43lfZxIbtAZM147CN/lbJP4v0TXaoUqRifoNI+LmSXiKwep9e7CkRXup6MlFdFgAtv5ewj4hJZm2GydHhSu+VkYvHQk+2wqm9+TTj0zU8/luAFCCSr8R584yrX3OJkYvEwkOGaJyVUIB9Nc5cBjR/fgWysA5v7jEwqHjYyZoa2//5/evoQ6cis+1ecbHQTM1mGjKZxfa6AJ1mE3yYtkw1kSv4B0ZH8EvugjIJsXJ/zipE1PmSkgn6NFHfyzTefvxEvsXv4JLIqe6Msm5v8ASWrRRgtWZu8638+r4QWhV9iHzEdkMWqgZx2k7PMlwqulqxJ33T8heUPT/s6yi+xD/7JZMiSGPfqm3jDyTKRWEuG8p7dXFJqoWQlunBcAupnG3ZQLrg6shrlPS1mP5JaKE5mH1SQyPZ1olLc1auIkcnYOrIqi6jl/raVbQNeGuzjAhLZDpYxBVn+MmZEcsHVkZXoxsjeyIdWCyOzN5tDslS1csjmRcrI5OKhIysQGbSPW0D3X+5vl5G/DoFkAzK0z+bD4tZdMb12m/O3KBcPHdke1yRw5zHY1L9QkjmM5MpkJTEbZZu2ubXhZHLH2kgGuzmvUQMuPQwjcxj9lskKUjRIG8ekfLbltrH8qLrkr1AVzBHWpYbMYXaWRAa2pHcij90UTyNGNii4l5pEd3ichfa31GSZJ1mEm18sCT+KDNqdkuytjgzWpCb6n9/ORobcifU4z8DjjJMl0sWXmkTRDri8JMlk9K9DoJFMljCPgUDWbgBPfmDvyZwCWSmUJImMdesdQuAlsi0qVMMagKomJ8ukiy91ZHvBhaUkc4jmkcoZrEzgjGoNzlChLZ1p8oM29a0m0c1WGOiWyPaqgw5kW9Q2EbUh+KZvx1xbDMgSTaKwvLZmMofhdFmfoV4XVLXbF+lbfjBH1TTxJetdgRIZdZ85NJtDMsWEFlzkKMPA/6klSwQlryJzib+WyA6KGBRcNVlZH3jKUx1ZJih51dt0CYCSLUdFOGeDm9CEfBn4o3VkW9HVI5GxOp54klUJQCUeVwH2WuuTba9h38gX69LfijwSGfOrZZ5kaDt71Ag8F4yN6nHUkw1egp5M8M/OSvaX4C+4qs1fJNx8H1YpHdlOnEyhInOJJ5E9LrBZqeLuG1jg+QgDeJ7xPBt2lnRke3GATkXmMkFR9lJFJY8f7Mk6PqxQD1AuNYkWqRA6K9UaetgS3qIg6yhZwvOswXa3huytLtHbApkqz6QwEzeyCg1sfv1Ht36FDTFXuJ2i4/LOZGKPSUXmEig2yrM6+gW4H92/T+tmgU1IRuZYAxotWSz98SPr/s1jEEdxdkkO5Hj+GbXLhovr6Mi6/0FHRq5waTZ1o9Vv2QGAWwVGNmhVL7XJCiv6i2SsjgeQDatzswEi2cCLricrestT4dl1mus7IBvGhDW38O+U7DAwRfVkuZks9SeDxsRP4nwLtrQNqO5HAtnO0T6TyBR+eruTVkXGO5wJuUMikclJmsj4R0WehZDtejJcpnIy0sPJUlcydQ0IJvsEk6kksi3pfjGyWmbxJyPpGCPXlGQlVM7Y43IL/ocLWHwukLVb2Uo2VDFgJHMKXR2Q0Ty7RU3HJtmKZBu5z6MnS3Vk2VQyZtSWz2KRDMgKXU+WaNoASuYUiCyTZbve5YKYitOUnJVRMilNrW+71ZKRP7aQIDVZK2QZbTVZ09A+TaX3oPe6xxoriEafOcWkS2QFHkV88fTxGTjNOtyjy0SyZ4lkwJvI+qoiklXBZCm65pv2FfVvNRv6KyOL5TEU8YtEFgnuN7ENoA/mT5ansjHRsCpGydJIKvTa4FA9WRdK9kg2T/hGBIxsJ48i6sjqreAYnIUM3JfJCnYDQtakBylRE1n/k6KcOU2skH2OA7L8uURWp6Vc03Rk1VZIdUzmZDgOyO4MZpyxHz9QskpSaNqedrUVhhNEsk8zkbXRkKyWFJqWrNwIxu88ZJHcYnNN/pGSNYkUF6RLtNhopkcRMreFdUQySCI5e8onLAlG1koKTesDKDbVq7nJpBa74FqJ9KlhfkWi3teTgapXG2KSh0CyGmylLgjga50QXQFbPUmhaU2GArRg++HjbkRGrnBbi2JAJo4gtIB7IDmZpNC0ZLB/Av4uc8EpyJIQskz4uuG/7RhZKap0rTGTg7T6z5gpNQ/ZRvQPVL1hyvOsToURIy0ZHhv6ExRwc0eeLkzJUn8yWHLBg4x+LXsji3wokTdIUGja5o+NWsE+xV1pEjp5FuM0ESUZxKrv9GNhfdXsySS1YSXr4u/+BIzzzB5HNSQrS4BM2ju3iImx6Zch6slEO0jbMAujo/UsZF+X/zkqve/I3nTtBkV2/hR2hNKWk3UXgtpwIWsfErL/En2mERdOHeFhPwD9+22JBxHrGACxH0XIdgKPTi21J2JMKCYrxLiBYDJ4LIIFpQJDMqTB98KMFC3Z6X2BDKmZL2K/P4isP5x0xYOejDB8wGT9LB4dWXOWCGT56AnD8wwdjtELeP6PAPjy5fCv6ZDgBwzP8fUKs0ne9l/qNMvq+CRLz5I/n4EMlnm8FSJtrUiKODyzt31MZJoDXGOHk0EWbNBSjd9HXtQZf2JDCLKZzMkVpCW7au6gikRf3SUnaxJ+Wz3ZqIvM2qO+joeT7Ru8ggg9csnTbWNe8PWPPiZLZiQjBi019YmpG5N/mELTT6kYkbGnmYOsyF+kPdlln/yOKzT9gNsCZMJHYtDScMzL/n5X3DOv9zWNXTHRfGQVcbtTsqS/X8nLlz4axELmtvyq7m1WQBgIaAWyincz9T6AsaaTyIbDIS5k4vFYTdYrtGAyJ5ejgSzp70HJMGUTs/vqe0BjsnORzCEoyEBGZyqpyGhFM/gALGROTiotGZ10TpkwREPJaPqGHtD4p/2MZMTIE8lomYtZP8OH7EokezP81Y9sK5CRO1HzPbb7AMZaY0ay9jfJn7j/l9bJHVVoBivLkmejX73ImOC02vtorStqVu0pmcGWGZN9EFObk+wemh5PUQ70tRramDEZbf3j2cnu3oXqjf5a0Rt7kdGnSuYne/YyYr8i/x766zTnm0ktkLm5NbTtpkwGUvi/kt8WkxnamDEZHQpLUMvi5taw5tmOkGVdkfSx21hVGmJ7FGSE5hFqjWciuyJkKPKGec5i8iINjkMFWYrTuYf8Cm6dOisZhkD+iCZmDXFEynMAWQPu3Y0du05WsgMjaznZhqQ9ursLWQb/57ijgI3sEyPrImaP7fH7MNX9MRlt5WB5zdPZyX6fvb49vrMfGXn3aDZtkbgZ21aympPxedJVhhSayQ2sJ8tgeZ2LLOvopKqc3Q72Wi7M+tJE1kWOS6AFkMFm88rs0DG9ze5iOTJ434M3Ga4+2Bx959YNGERHK8hSRsZ93rDsV2aHzlHIyLIHm05c2SVCXU5PMmzH4iUw3zmNVdvfpkCWsWM7lJOeZBc9mePCiTYyrLZQuymsarxHR036UqHrdpzMdQsAZzJhzYGi76Y4k2HLAK/ok49/tJOp3hAjqyWyC6MLQEH2YRqZyoCOO1LGhBWMoIF55Ut24DdzXT3XSoZdoDA1eRW/0hgUriCrerJsVrJ/R1wrpoYKLTO5AHRkJSZzA3MlA+LyIk1M5ihrRaE1MFkBOve9W6xkKG8aAM4EMmhqNKmJTJFnNSHL3Lf7sJKh8lTL0yZhPraxJxnulqAIKOcdIqxkHxhZ1h+7EixcP7KN+56vg3UPxieg6l4/lckOeOqcH1mKyODrdN67wqppMdmpvIBQZdnpREWWELInziuoW8nQG66fyVPxoVUbRLYvgDCQ7UOmKmeIts7kZZzgbYYrBNrI8KF9Cdw3vXAiqwaLi0O1YZxNqOpXoSfZVsB9oxArWd0p3nJsXk5dS4YquSOYA1mmOB6Z9zrQkjUeu3HYyVLF8QtzfKeOLCJLDoSQZe5kni06JSucq6adDKnIkf165U+GzG1Ya1rFLexkbflqfAJqVuYgQ/1fxWE3sgq8UNwlVQz7fbixZJ/9a8C5s1NbSaZQNii5kc3/yUIWjxn2rlGEKrJapWzaWDEgaSGTIpaoFLOTdSqyykx27/aYoZxGprLqIhVZZpwcqjIoqilkjZJMpVWJ21EruYYsnZdspyCrM2Mcca4wdSrnIQoFWats1PYK13+TGd/MkchKhR5qUm+yL+puhiuZ6hWVivxpEmPkqYqsmULWqcnSWkFmvEuhMFzh441X/ZxIFpe+ZKXKpE48d6OV5zupyCpFp8JKpjgIXjqbs+5kyRxklddeXQOyYoSAbzMXmSp1vQxm/ClvoyIzDp+qvSpuASR9IhKZ6nZqMmNLE75ZtSDWfoCObHRMkGskay1kivYXNk1+28uHkXUBZM/a74WTKUdsVFqjS4w2vcq10EzSZ7ORKTSXj+PAkUz9No1kqh+nkX1Rn6Egi49MppRa5YyLjb3aI5Ep98aNzP1txY8LkHX17Wx0LDKslNIpl1GZn+wSrW73P/5OKh+1kClkEtkdoJeBHog8NuubTmbgGlVPfzJogofaZ60fmVsgsXSnxHqOmqy7BwFu3Qb346v4++1vmy+LPDY4pFJPsRzdJYCsE6dnOUgg2YX722zJn/QvNol2WTKVBJK90ZPVT0jJPFUVV4/qGUj2zvg23/NPXweljmURslnkl5DMW5/5yi8d2dWNJdvfYLKbWgNubp4VN5bscIPJXINogiWY7KbWgE/G2INZJJTMbZWYKRJI9sVlxexpEkyWzIqhkECy2raz7XQJJXuZzcsxllCysMt8JJTMzxMQIoFko90r55dAMrfF1SZJINkRZCXzl5XMX1Yyf1nJ/GUl85eVzF9WMn9ZyfxlJfOXlcxfVjJ/Wcn8ZSXzl5XMX1Yyf1nJ/GUl85eVzF9WMn9ZyfxlJfOXlcxfVjJ/Wcn8ZSXzl5XMX1Yyf1nJ/GUl85eVzF9WMn9ZyfxlJfOXlcxfVjJ/Wcn8ZSXzl5XMX1Yyf1nJ/GUl85eVzF9WMn9ZyfxlJfOXlcxfVjJ/Wcn8ZSXzl5XMX1Yyf1nJ/GUl85eVzF9WMn9ZyfxlJfOXlcxffonI6t/oviKf0N6Xydw8vejJfjbabwpLuenO2aXgdMFlgwZkBWAbE5Wa3fhykICebMGV4wZkOcg2nEx5AeBk/+9jcHY8MgBSK1nMfmivhwwVKIW0m5KTdUckazdFwoDUW8W2myoCn+k64KBx3rNyKlmzLeMNXcdYvZBYE1VRDlrwBlM2nmtoh5PV8L5gQ7ZCb7fKXcmjGpPhTaM36p3HliCr4jpiuxrXkWqL6TputwA8I2Rb9W5ti5AlTcR2Na4i1U5UVYxWpr+Pf2m2zfHI0jZCa3gTskZFlhCy9NhkWdeTxbWKLCVkWYfed7PNj0cG73uC71smqvKNyV7dx1dBsqg4JtmTE3xMTVZnsAU7u49fYoXIsiOSvTrB9y1T1c56+IzmDv6hio9MVp9sCVmnI2vJD6gmH5WsIWRF1qreZtqTlcclizbNPUqmept10m0YWZE2kXLjpcXIaJ4pd3BEZLlAdtw8I2S5cj/OJmm3+WvAcvV4ZKgNoG/zXE2GtOsZqZt5Bj8fiyxutoxs19X3FWSbMspfQbILaJ7Bb+B1chyyLbSCXkGyj123RWSjTclaUET5E0i2xWSwJh+JbIPue7Jt8Wbe9e3teJcs2A/IwX1MtoVkmyORNfi+nAwoyGCvLgePEFl7TLIW9dnAowjeFO0bD7Zjq7YAaQ6eRYgsQnrFb1vZYDK02yi6L8qOBN13nGd/BbIfgAzv1vV20n4nnmQlyHLwOmp/A5G1DyK/bflmlV8iX9DRZCXzl5XMX1Yyf1nJ/GUl85eVzF9WMn9ZyfxlJfOXlcxfVjJ/Wcn8ZSXzl18ysndd57k9doCEkNVRpxpemVlCyP4c3L6tieaYUQLI6Hbl2fwwkgSQNcod02eXALKakC1dBULIXiCwO0tvwBlAdsCZFi9dOQPIrjBZsluARhQl2cevTJdcELKrhYiYSGQlCQwpzPEhESZL1cGG84lEVpTgPfyTp6b4kDbGZNlRyc4rAL4L1VVWpyYypNA23eGYZGjMEuZI1rWJiQy+bthsLj3wI5KhPYL/e4ALmUGNQrISFrNuPFi2HJkwVGnYlRqSoRd+XLKUfzSoBLQpaL7FcQqLikhW9/eykBXwvR8zz4RcMFQ8RFbGxyUTImlMZEnXfXtssv6jhQxfuQhPLyLZQflxKG1Kr1yEpxeRbC8c1l9xHWRChaz1V1wH2bv+owtZtgRPLxqyL/or2oxemS3B04tIJjRJN4zsTf/R8DabjF65CE8v/mTMdruBZBm9chGeXjTlzIUsW4Knl3AywymzSHg5axbh6eWvB9mlcHv9FextHpMsoX8jybwdyrWRVUkd9a9MIQboWWVA9hlNWHAjO3Ke7W8kGTKjzxHZu5tGhjrCOewWVR/NZPSnI5OBbB+VNzLPQPYuKi9uJtlFVF7dULK43N84spTmmSNZtiSXgiyKDgczmXD6kvLXgyzruh+m0YWFjHWrjkiGCtCD7CaSIcMevc39wVi8V7IR2cV2X/bOC4Uwb/vx88xGxlxrRyfb3lyyqDCTMZ+p4ZRZZEiWOpN1+lNmEUXdLPY3lWy/751kCrlGsvJG5lkOWydMlmivuA6yTsizRHvFNZAh5Y60xuFGkuWQrDyQYS+NXBPZH2a7qCxvGtnnDoUdRETT3kSyi5tHhgIwcqRpCyMZH8ZLl+SSyNCAGPAgy5bkGpGhPDuYyXhsS7okl0SGhjdhOdta6iYnS5bkCiH7yD4sHLSnIjNrWk62cNDeiGxL2s0bR/Yw3V5YyHg5Oy7ZD+15dg1kSFE5vM3rJIP6zFDxrokM9p22mOyN9oprKmeoJ4z0mYGMR3Ucj4y0m9sdsjXEcbuB8PHZ45GhcA3You/25jy7BjIU3ntzyWDrRMj0gY7XRnaxOyAyfVQ2Jztei07IdqRu6sn4L8etATeZbHtDyQDtCbuQGaKB5xCBDN0Jk+07JzLjJILpIpCht8PJ9BlybWSRjYz/8k57yiwyJEsjWzm7RrKDmYy3WwtPRBmQPfAg22tPmUXGZBc3lCzb2sgu2YfjkoH04uJg1mfXkGfIdoBk2xtKlkVbixV0DXWTkkU3lozkmf5VXQ9ZC6iXyjB14RrIEkxG7bNSe8X1kOE++sFMdsk+HJkM9dFRGbtReZZ2iGxHrCB9VPY1kmFNqw9yuSayHJGhelknuit4N/N4bQBigb06Yjk2un5ue01kyD7DWqPTTRXuyY6tNS4oWa654BrI8DAwjibEZGWqvqAnW3gK84iMvc0qUV/Qk31eFEwgw3Nx8Tg6Jms1i0H0ZAtPYdaSdUDtt7gusrzjZLl6yYXrI9vtSkqmNh6vi+y8u2Jk5zay49aAz90HRnah1lctL37HzTOopajW6OIbSHYgX9VvswG/RS2kY5MdcKy7nuwHAEB9glYALxZcBlwmS/GfMiZ5VidqF1oONjkhOyzbcApkGSMjrVOaKC+4KP7en/2zbz5/0y1tBo3IKkpWPtOQ9R+PRkb+1Akl0+xFJwxIHfltNikpZ4UmklcgO/LbhIew4XWlmY54rWT4LV3cQLIaGxmRpi98feWMkrWRxudy2X88ct1kZJpm81rJcFezjTWjKJf9x2OR8bms2AJrYk1X+LL/eHQy8u00UV9w2X88Fpns/amepuoLLvuP10N20DmDLvuP10N2pSO7Bk0rk+10k7uFinFNZJpFKtprJ7vQ3Pbaydr4XH3+tZM1ml7A9ZPVqSaY6lrIxMN1qmmcroNM6thWr28QmbR4Uanb7O36ybQzDa+b7KBrAq4jzyR32JVuREwkO1Y/QKoBFy5k1/I245tEJr7NNi40518/mX1w55rIEi1Z2n++DrLmGVCci0QkW3aFWjVZ/fqmkpX1TSIT72Mgy/rPxypnIlmhJRNn010H2XmtjdfI+o/XQbY76CNJerkOskjbootyDWRtvLuhb7NJdB3h6yark512ob20/3gtZJE2z9L+4zWQlY/im0Qm3Kc8TXRk19E6CVZ9+TLV2rRp//kayIoyc8kzF50XLspyBrWZE1m2CBKVnkwIQNqW2vyQyJJFkKj0ZHxmcte6ki26w42SLNq7vc0HS05gU5HV8c6N7M+1VtwMoiRLIj1Z1n8umyVfp5LsWawlE5cfO3TVglvcqMiqs8SR7BtdnOYMoiIr69SRTBekNoeoyApIptMa4qAPWrlhuUxTkZ27k3V5sghWpyZDBq0rWbWYSlORXRz0ZKL/Fsd3L/Y6e7J+0mO8dydrFlO2CrIWRZ65kuGtURYRBRmOiatS5elSOSNW8FK7dvVkfAisxmSJ+vwxWb5QpqnIUrSrjkaFjsm0MwnmJ8MxcZWmsR5qDTwTaQkwJRkK1ag0m0UKZCm1z3VFcjYyHieLms2ueqnOtL5uNgklq5dpOxV5doXGYKtMXbL7PPuzmPVpllG2CjI8slN1uTIKvx8pA5wsz1RnLkAWE7J2k5rImoiTmXZqm4OMZVGL71hppi5w+6yMLzjZIrVTQYZ3PKxQ505xPl9tG0R9VF+dLErG3maLAyLwspMGsgpsBLIlmnUVGco9VNZUE4uYx68Am4ve31BkxyBDPSdCVinUASPLJbJyAcUxJqtaRqZSB5SsBWDzTvDRaGJ15iFjQS0HrAQwWTGunTROs3kFNl8JZHm6INkl/XvVcDJF7WRkZ3Ke6YymWckucANE+pvjeWJUn7WQ7KPoc56/oCnIcOgSIatGr5NFxJ+B7QdpdO8YZGRKBf0105C9fpAeJLJ0ebJ435N1xdDgYOXs9YNsL3rd62RxMtxzarc0Gq0evk5OlnSFRDa7zT0iw9F6zZbmWTt8nQKZlGfz9wZGZKgJaAEf3Rn6Lb6lIM/Sbi/GBc1vCY3IqmdoH1eWZ+I8YplskGfzrznW3zkhf1DPqYx2LOqxUttezbOT7OhkZ0kHwBUfhSgS6XyWZ6eDumlY/m4qGSsosOdUA9CPoxeydq8Z2ZPtlUQ2+ypVI7J9lVUAfI+TDWonIzt5sjkWGdvmeFdC20sg6+Rt7RkZeLLZSWN1y5NBGxoA8EJoByVlS/UZtM/A1kpWids6TyVr4317B4DHL/pTinRMhjfVllpxBVkL4glNw7CctfFVG8E8E8gko7vm19nJYP9qTrLkoo1zUApkksOT7wfkQFaDzYxkTRpjMvGu4ggrH8FwKGcwX+cgo+Wsfpa0cXFSimMoYhQ8P16ByEZWAvBqPrKqSWGepRKZGI/Mj9e9x0VLloJXkWnbIy+yQw3Jdp1EJvqz++NFYiXL8ifR+9DOy5BsX2cjMtHC6Y+3qY2syMonICoDXQtDMmhktPE7mUxcwV08LrVO78dp5135ANbgqWQtI0NhvluZTCjG4nFbnuWodm5mIyu7Nso3Mplg4YjHpYVclGTQagGhPo8hWbRHeQaARCbM49GSKeyzHdK14EWgg3lAhnpObfwDAF7qyLL+s/Q2FYoLkW3z54GrxfZkKfq3SSL4Nu+65ZlIplpuHZMVjwOV7YAMO89uAX8yVa8Ok5XTyTL8Fc3Z+X1Ubh3IxHKmI4vKx8ksZHi1gx9DMqkMOZCpND0ii8vH6TxkSOEih6IvmSri6xyThbrkh2S4/YVk8nwZFdknKc5VpU7zOcn2+NkrsLHXgIOYZ0rPHmoDZiMjscdQQUozE5VkpUDWKsdbYLv5EJIls5DRdRiKrT3PSjHGSZkx0NZ4GuWT8ww7E9ukIEe39nImkDVA2TaWaflqAybXTUpGHfsXLuWsJ9soV4IqkwI26S/Sb6aR1YSMNr/vfciap2o1D/sBkKxMw4azZbImZSVZIhOKt6g1GFmdqm8NqzisS/OQ1XxCqd1y5GTVQ82dYauJGs55yLgfQuoHaMio1tCH1RZf1bdTSJZNJ+vXYRDrpo7sQFPQkpVdfT8rs3nJpF6dcOtxnpUnQTf2JNupyYRbj8g0jty5yXo1Jr5NceZHJRzFZOVSMZgy2RtmPmSiFSR+Fsiyj51qZGoZsph1bqX5AWKPd0hW/vpCYDJZy9eJSwWyRmwU++MVIvvZUqVsQNavECHMQ2kfiBbOIM9CO+C+ZP0KEcLcnUZybotk77rPocaXPxm7kUD2h5JRKOdZ+TA7DlnFV7CLud6ugeSxkMjUBiOXdtKrlsg+cR9en2eDYC+R7EN9KzOlPS3WViLrFwni45vNNtGRoWlRxrQtWepDxscO+zx7MOh6CHU2K55mnUnqSfVDIuvXYXhDWye5Yg7IbFlSDy8OJIP/j4oh2WiEXyA7s7nsqnnIvnTfCIsEfUUIRlnW6fScSspHM5FVyKlN5R3Js3FQrUB2K7WR3Z+JrDzrl1e9wt00RUHpLSJ7kHt5P5mJrOkXCSJk47Cg3oq0v0zYqM6VZ1W/FA8OxVDVrT421K4SZiPbC0vxfIB51qpcEvyU/C+PR7Yr+sGrz59RlikcPIys2hi26ORpz0QW5z3Zp89oRFdxPiMrInvsyFx5BrWZQPZJ049kaxJvHGJHSs0C7L5kTXLed1mrT5p13Wnfs/jvXMiGjW4gWZ0Iix1UnzSFhJDhQf9LK9nZlB6fSBb1YVuVrowQsjI6Itmn+lnSZ35VRomaDC8qijuZdjJlTLo32Zfq7FFPptQYSLCuIBEcVrJiJrKyfiaS6So82tGIRBxb90XMZyLbi2T6fuQFv8ZKVr6ehazakiB3IoXWKtxzK8M6bW02suqsJ1NPj0FSZCxm2k4GzbtsOlm5LftQGYMhUf4Wi2ByIItCw0gksmjP56+2Ra0lqzYsNt9KBpX1LGTxjlup1VYf0dYAdoWVrJ6J7FHEyUppEYGBvGNE1gUAW5Dpljj0InsWMzLY6zeQcbHuu9MCycUbTPY6ZoHtqJM5B9k04WRFE+9I0cbuiNR+6bLLuPRk+yaJSAnC3urEfumxyM6hrYHLdIubTAc7+VhkUXWW4pLT4Cbl5pC1cVnjUDeSZTeIrIkLQkZ97A6h68ciS2CfDvUD6IoZDmHYxyJLYc8J9Z1ov/zmkNXptuzqhJuMDhssH4msQmNOsPvBBnhvDtkBTXVFsfUp+e6wXu+RdlE6NCm28Jkt60D2xX7KFGFkV3jt719wv5TD2zwWWSWvSu5gSGgXCZxHGNnFYO1vh43VJliFLtKTybsm3RyyXSmb7A4V70hksOck3egGkQ1WCtWu59jLhH6RizCy7WBvIoeImeOQtWABshbtbNcVgaOcnGwra32HQqRdyJ+fkOGhvsBJp5xsMPjVqE6WxdYnbZ9nOKYu0IvGyF4OyTI7mcMpEwYEGFk2O1n90Z6tJqFkTZbLoUfWQmQlQxGhM5DV2aAKOUxvNN8W79PJ4I1naoTn2WAwZ8LESyKTp4FzsuH+wenEhPFCCMyECzHMGVk6mHU7meyrpCNlDcm3AQmwupl0uezOTiZQoQTjy65fu8+hPo2EkcWwFZF+SCZgYZafTkugtzVmXm22zkqxiQtYtqcnM0TsKqX53fo1QniFbtqSIL/+rdUISzClwsku9INgGml/o6oFsoOCLO/P/tfBZFdogQi/S6NPlUD2QSb7gmq3UNv9d/hlZPtuWDm7k9fJW3jPRwn6ckFuKmqW6INI9m5EthNDzR2afw0ZtBSHJt4P0PIenIyUZlnniWTdiOwbyeILJquTUUHbN2ciWSeQHXawymyr4tG2ffgq23Xd95O8Pkt3zSlDq4cRYt5KpPc5ookGMlndCGSfRLJy08D/quJkU4NXrwE0PBPw6uwZaHgU39i1kI2OuJFB02BcBUSyTiIDNfyvKh6CChKBrAGPwNOzU3D2lF06Ivs6DSXbisOt9QtYJYrmSZR333+UQJ15uCifJXHZ0f1Cy6p6+erly6qCH169epo2pydPT89ePT19oiULzjO0QFw/qlmDDP539iQCr8GjJE+7PCoeJXGe0oiysnpZv/xSVZ8g2qtXZ2l9enJ2+vTV2em/y59tdKePoyNuZCgqtw8eqcEz+N/pkzvgFJJBYBDl95MYJPdT/Puh/l7zpKuqrjrUr162Sf06aU6fvmxPfkNP5is9WSL49erT05NHJyenp09PTx89uh93cXQ/TuCHewOygpNVz55W7QkvqSF2j44sEnQtfDvPTp6dnZ6ePYVkSdzGURLfhx/uZhJZAzgZwGQzLjbGye4jMmZu1K8fZvdguU6bp68fnaQXyIkb34cf7nYSWf2EkT269+yhSKbQ+Z4+yn6kYiN09DlZxcma+J+fphfMq0vJKl7OTk7TvwPJHhjIPKUfD8iFUDZOBjhZQcjIDVndrPq6Ccnqs15rzEiGhrx5mB4je3aPk+3i7wtkL8f6LN3UT08tkdwhZHgApWWtACODlZORxfGfnaUXt1NyNmkDqge8DTgBsNWEbYCJzE+T8PEAHL/FKievm6e8bkKy1wnXGqjdBFX98C5rNx/dSnct6Ft0lTh4cRRkH3CnmsWp1icKfVa8vh/TNuBwgW2N5uTha2Zr3El23c5M5tdTZGSw7Sg63hegbcDp7b4NALDVhG0AJfO5RaD0/QDUq2ZhZ/Vz1G6ePrtz6xlrN/M3ZZentEV3IPM3r/VkdcLHXevvYVsjje4kzNbYX6CtSNzJJgsje0OWF8yZa8h8lQPZhOgWIowsIX4l2h2egWyy9H4NNOeetQJLDUKU9lO4MLK0w8vR0lZgKbJPHumKZJCHtgKLDdwk7qdKZPAf9ToBs4nHCobctw3/QQu057PNLlTmu8NQMxPuDUX/nk+dPWUVj5i1SlRgRaeZrxAkqiABD3UjkcH2qZ2voKmsa4+qxchS/CVGa7jMAIWFdp9S8ZiHM1/KsxYP+mVzYDGS4XhG4nypTLadOulSkiKF5WNA9t75akZGvoHO3/Wol58nXfn3g7sqlIyWVmiJadZkCZEWPP/Jc+z468W97y6T1Un46LJGgkfbZTLUSwle4Gck2KwNHhmjZDQ8A1XOuVuBgeZ+63odJWO6ec4qQLXqYPjEuU0fkJXZfK1Aw5MUxTp7hcmADC1TMxcZdTL+PJWOhpLVSTfb0Bjzs8smtrNTdECGKue0aZe9XNK/8jL5DuFjRCgZt5t2hvlhnsKAZiIrsrlaAd5geoeP0csIGX/76AHzWQyhfhZ2Jh529okOyZCJNo8hxAu+7JxydlVRMt5zQK2Aw1RzB+EPK9tBzrbHaPbedq6+QE+WvBcOOwfkjMhyHPI1HUyIlk9EGucWfkSGmjkwR0HrG8ivpGCvxPH6ERnqQ/iGISilT+KnUjfTtUkfk2FDaLq5Iby1j1I307XhHJG1W+0qiH5kGf/4WVKvrg6E8cxalPPzdTqRfJbUazgZin+at9MpN5Wurg1KJhRL1Lv5q1nXm/osqVdX1wYluxQOfTWLrhVaITnPJpBddP0AVLjIg0zCJCVXY0NBVnTjSBx/Eci+lXAmkKEuxXSLWyBrpNB5VzOIkiXioWQOi1sAQEUuk765CCGTmlnUF5hucWvJXM0gBRnuVU8mk9+mIFPI0KTcyVVAT5a6JaAiQ5VzchUYkr1n36aQoY76ZNejUM5Qq/K5b2WmkCUz9AUGNUBYXf0ynAyHqRcTW4EhWcq/OhpolCyVDiKoqRtXDsgE16OjZ0NJVuAf0vHZ4WRC5LajGaQmy6YuLDgmy/hXR8+GkgyPdEw0NwZaQyBzbDgJ2SBKHi9XNLEvMMwz5S92soFrHFfOiav1LkOGt22tlyJzNDbUZMiPM1HXDstZ/9WxSVeTIY2t3q3AWfR55jgkoCbDKwflkyrnQmQNakGmrXGs12eODaeaDI+BT2sFhuVMSMut4dSQCWuAzEMm6vJJZNhomdQKDNVE1n93a9IpWTY4jKtAMaWgaa1tT7LR8cmtwExk4wYDNZqTLO4hmZCU214fOjK0yvykMdiB1hDJ3BpOHRkeZ9CvHGeXIZn6J4PoyLD+0a+2Z5fFyCZXgSGZ4AR1i4zQkpEqEF7QhjVAiKxqPcgUPi1UBaa4Hg1kbkLIFDGbeFRygsU9JBO3lLh0SUBLhhusCSOdw3ImumedhlG0ZLiXMsEQEoo5JhP7ctZVDY1kUyunkGf14PtUMmRoTLC468FHUVU49dL1ZDn6J7wKDMuZqG4nkmETLdzBZyJzagT0ZHWCfgg2N4ZaQ1SvHmSqEZeGVIFQx8uILFX+FkKGXQgNoHXAe/LGyHIUyJyaJ23rRAPHcgDg/5B41lIjWTaNDMfzFGiXMixbvznIBmvbzb1tIMOVswb/uKOZ5teTGpEJw3VOkREGMlwFUARfAbFuTSYTJXUmU4+GYi0LG/WP76oXPy09la6RzEVMZLgV6MDvoLd5Z0qeZXOTFSn6l5YyXzKxj47JfPdtJGTqhuyvEvRvmfnO1yY4wscM/eu7yKKJrJnTryGF7rk8q4msm+LdHtUAsbRNJjuXvvm9jlF/U/SgubR1RjJ5STu/taLHeZb2R1xqg5GsTsRvfv0yI5mLsWEkkzejdo5rFnDEj2l/ZDJZK9oXqj2zQ8lc1lwykkkv8F84pCaIsXVyadIJma4WC22Dr2t07AsSrCiXVe7MZFg7vke/fp3/46lk4k0ceulmsjqG9vZd0mz6gSnIxKIxmQx21IlFm3hyqchETe1Qz801APbzS0yWzkzmoBstZOddEf+HvxmylNmYTLcdfRhZmTp5RxQy9AUFkmnLWZn6af5exnkmGhsOwY42sluhziAzmcpdMRAbWbAPefw2RXFoOC3lLJ9jEoOCzKE7ZdUaoWLOM4fulPltTtigydzfdDA2LGTh4wGK0Z23QsKpNQELWXgpU5AlQsKpNQEzWciqmlQUZJfCz/aELWRZABMRC5nd2LBYQVkIFBYFmUjjSqbTGvOSibMpXMl0zdiEld8UWkPcL8S+d4je62467iAW/5ndsDKTTdjCSUEm0tj9B2ayUBOo6xT9Tame2cMwzWQey64MRZFnYj7Z3TdmsssgKCwKb6hIY9+fwEyWBkFhUeTZF/XPGjGSTVksz0Jmb12MZFMWNFKQidrD/tBGssHCAF6iIJNoUlsChExTHoswKCyK1kkaokttCRjJ8jAoLDORaQZpp3jdDRFLWBJbAiayCba2ncxh1+tBMoJMsGjtZNbmhUbhZ6rfpigNJdml8LvVDFLOD2C/BUJhUZGJ+WSdlKuJp8UyaZ0/1SiiaLpYDSxTnnmHjImiyjMxn6yPrZyHQmRS1VSSiQaa1QwykE3b3sNGZi3EBrI6CWOiV/cfeTn7oP5dLXTOa6r6SXXQWVRkn9W/q0UxG5fJFEtDTeY1QkrJVG3FFEtDTebVfR3P4ecyxdLomifgFfzvCUB/n1A0rxXHxusecAn3N3aD9o41c14OHEqmoJiya9TgxSmNWpsYyHySGcmSZNPW2ZfJMvJXGnBNLSlQMkUTOW3jT2WeScoptaQwXJeql2krCqvJLoWDmSWFwSpjgkyyNDRkPkLJFK9ugh+oG9jvSrL3lhQomaLlnzaso84z0dh4b0mBko1N/joJQ2KXi184mVho3ltSYGTp6IdgKJKg+IWTiYXG5nWkZGNze+Ji32oysfTZvI6UbBx04rGWskrUZGJVcCUblfdpVVNDJtrOjmTD1T2nVs0ZyYYNZ704mS06Tkc2sWrq2oCkP2ibKcbI9oPj56Mz/aTm7WIqkl32Z9iaLEY2VBJTV3/S5Nml6qBaGNmg4Zxm0HYuLbrN9GZkAw/aJNcZEqm5+7/4F2HoyTXPBijT+ppQ6gjFRTYR/C9u+glAQpNum/LByAaNwDTjrCcDtZbMZjoyMrmXPrmYQX1YY7KXWy1Z6kgm9YUn7/JKydpNuYVP2ZOJit9yD04mtZOTixkk+xnK9/gnMWznbvPkxIrmSibZFpOLGTf4/g90/15BhJCJzVjl5G0kyhlXsYtRFdLoM/Gwxe/OyUQpnSrAob/XxUjtMIREXlwjhExUyUXiTlYxskz6sYZVElXOGP/HfxPPsowIcDLxbbgVM5ls4GxwILNI/zb7N1i6ObVlsoHUNSG7K5N5+Fx6MmHxXLdLD4cmOeyKh79dZRffjwe9r/psi5Rie7dJ2mQiGXcx1o4TYw5XVXTYFA+3RXLxB9Gg1tSvH7+GrO09aMamajKLud2T8ZySV+42kL0rtyWAZHl8kW8LuQjUGUkGK5WJZEzv73NXsov9viyrOo2ii93uSi5reGe+/gv/GEJWJ5TMjQuSxVeHQwXJ4ouLi6sLuYNap2RlPajmvur+o54n7U+xdNJ7soa8Dvd1ow/JRYXIXidXiExWNXVcMaURCbaGfZBaQUZM/9Z9hkIpkQ3WiqJk0ZDsMoSMTDp0n7FWxkayEpPVAzJ3EcjelWiasvtcAAeyFpLVUT01z9D0icT5Qnj6hVTO5B8pWVzEBXgpkLnHjUm2xn/zINOdp5DDBambGamb8o9N8rME/smKpAC/IbSWgWR+crja7zEZ1GcXV1ey6QBhLtEfcPb8TnR8snILyR5msA24uBqs5tlAUyrDZOBEJHN3fk0hO8B2s6ofwjcGyQYGSlODE9x5egVeiWTudvwkMmhrVM1D2EJCsjqRfqxrcBevWlyjLmdP5h5tOoHMKJAMTceooup2FQmOghtA1mCyNqnjNr5ZedYR5ZjCljK5YWRs2k96w8gaSMZq6/sbRVZnJVqO4E32H6d/LOaZ+3oAi5HFsBXOGnAK/zvp/Ro3gSwqAEgJ2en1kxVojZB/+AA8f06mycaI7Ay8vn4yQeroBcyz9v4zkIH0hpGhctbF6Qb+J5DdgLoZV9hwT2E/7u3xtUZFfBuqodAapsytj+O3m0YyrGnbpI2/jW8WGWnRcafuGmwNOqBnIotuItnTayNr46qCZu1VhIzbEVkLzuDBZov/y45LVm8r1BX40y1ypI1+7E7RAHALTsDJ3z02WbWpPhzKbbFBjrQxGR7zbcC9u/d+7dhkZVnBrjDqdF7sR64t6lD+/9s7m9TIjTAMq6NgETBoIJtZTQdmka1DNg42aCAH8Blygyw7MCAHAt6YhJzAF8gd3NCbWQx4kQO4hReTpYI3gnRUqZL6p9rdbeuV9FUK9D7Ci26s4qFa+vTVj6qKSfD+KHadBem25lU2e9B28WznJijSqntxMdHP9Gji2GxW/PhbNtOH6UjbMau726Pz8Dx4Z/VruDKLs+lols2fMatuzf/BLKrN4mfMou3+s+YrCUqaleaIyki5zs+02ffZTGmzq12zhRnXXB2/bMycRA19b84qM9ORtmOW7v/gpM50PMuy7FMd03bMtj44NtPPgCybj4zZvmeAKi+UmTM4Lp1HWv3czLM81GbZnuemdWtGrs3qXMMMpOzLNQ6Yvfweeg9mz1JUgxTxjpmTftpnKcpoHdDsdoAHZiosxyo2LZR6lH+JD2Y/62Br6mtUpn79mmp6HcTh9bXONJRfZun8eBpfRh9H08Aeeb1pXIJk/9k8mkYfRtNR51HEXiniPCriv3R+VoSlV2aL2MzzqjLHqOw6vtkrdZjVwSzU+ZlndaYDbaQiFeo/Kz+7aVyCmFmi3cLkrt67IV1/nzQuQcwsPY2DILqLTIJkzSRJGpcgZla+fhMW+kLTZvd+mS2Cc2220GZ2ruGFWVhnQEXkm1mxyc9iv8zKaDlfL7bH6jww+1fnZonOzvShks3crlYz4/plocLHk/TXPFgcHZp/9gJyZpdv83D6VXAeJJ6ZpZehNguC43fj8nztA7yVKGYWBeGJNtNHVH6+/hp4kVbOLNd1VlRBzcqCvDAr6iDrn1mVnZk/ZednXphpI+MVqlhdp6uvfTBL1VXycBJWQz/73w94Abl49jBP8uBVanoj/TIrw3mszeJcJ93QegcrBLOgD1H+2UmUm9sgXX0NbCwhaGbCxuRJfuaF2TJvLEJ7ZhywsZDgdWacJkeTLTMf6kyFpyen8evjb74MrZ49YOlKwSzop/zVm5OP356FVk7rhdn0hyJ8/7Y8S6PUL7PE9AItwrm+zKxxJx/ugLhu0E1Hefe57r2y6nCvMjQvzZ7kZwByZmU9wmnyM2t8szmC+Zk1vtmmBDGzsf0hbVGCXK+79WFjBizFK21W9R1szG6alyCXa8Trw5pLddO8BBdmVi/VbfMS5MwuVl7lhVd3wIER/tvmJTgx27QDbpqX4LjOkuYluDUDOkNdm6U7/3gQx2ZACY6vMwC5vm2LLiuz9c7eFRlSpAQRs2kQ7DMroKV+pOrMmg667puCFucUMTMbEW/tPFabFUDnmZIxu1dPFgKplcAFIgXMqhixtctR5TQH9xkVMKvXXbF/ulbLaQqY1esZFJebb4wZdvkrEbPlq8BW4G+6+sQWAmbLhTYWm+3Bg2B0CxfTv9nmrlzPywQ3ll6e3bvZ5lfMgyA8/2589scXX7cop3+zTmv7W/Rv1upy31fOkMyCftz6N+u2fvKG/s0e+1ikTEmYfeq8gmxN/2Z3qvPSnhUiZt0WEV8iYtZ5nUqDiNmLqy83oX+ze4W8n3AYqbZTd0TiWYPd6F5Gxuyl9XqbMCQz02jy16xV588TBLJt5Wud9fIAUCJtp6SfcgQibdJPMYMyGyuw33M/Qs/NtHsRAmZmtkjavRihXqq0ezECZqYVkPZQzJCuM0PSvYhhmd17a6a8vc4Kb81aDWfuIGKW9FHKkNqbqsmG8Q0YWJ0t/Gw7GWiG00eno4xZHx21A7s3e4FmOMMzAyYbH2B4ddY91g6vzroPowywzrptlKwGWWed23ZDrLOuV5pknaWdzpY0+73T2ZJm3UafRM3+Bl7X3EH23gRe19xBOGpkSetTBxnPauZtTxQ3az0dTf7XfBy3O8/JdZa0OcmB2WLRatdYF3XWbmTdTdS4bXHOgONZa1yZ3cJnODL7B+/nGHydbW1X3AxXZnhzxZlZgp5BM3y6KCMtHjdYZzg0w+OGQ7MU+3/+mjg0w3FphuW1Ls2a7yVscGn2J/TfvM4qoGDLOsOh2RIP1j87ADCs4tgMmDbKOlvRfNoo700cmuHQDIdmODTDoRkOzXBohkMzHJrh0AyHZjg0w6EZDs1waIZDMxya4dAMh2Y4NMOhGQ7NcGiGQzMcmuHQDIdmODTDoRkOzXBohkMzHJrh0AyHZjg0w6EZDs1waIZDMxya4dAMh2Y4NMOhGQ7NcGiGQzMcmuHQDIdmODTDoRkOzXBohkMzHJrh0AyHZjg0w6EZDs1waIZDMxya4dAMh2Y4NMOhGQ7NcGiGQzMcmuHQDIdmODTDoRkOzXBohkMzHJrh0AyHZjg0w6EZDs1waIZDMxya4dAMh2Y4NMOhGQ7NcGiGQzMcmuHQDIdmODTDoRkOzXBohkMzHJrh0AyHZjg0w6EZDs1waIZDMxya4dAMh2Y4NMOhGQ7NcGiGQzMcmuHQDIdmOB6b/Qeq+/f83UeQOAAAAABJRU5ErkJggg==" name="Obrázek1" align="bottom" width="238" height="881" border= "0">

9


Giona Easyhaler 100

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/03144 - Z1B


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. Názov lieku


GionaEasyhaler 100

100 mikrogramov v jednej dávke inhalačného prášku


 1. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie


Jedna odmeraná dávka obsahuje 100 mikrogramov budezonidu.


S inhalačným mechanizmom Easyhaler obsahuje podaná dávka rovnaké množstvo liečiva ako odmeraná dávka.


Pomocná látka so známym účinkom: monohydrát laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. Lieková forma


Inhalačný prášok.


Biely alebo takmer biely prášok.


 1. Klinické údaje


 1. Terapeutické indikácie


Liečba ľahkej, stredne ťažkej a ťažkej formy perzistujúcej astmy.


(Poznámka: Giona Easyhaler nie je vhodná na liečbu akútnych záchvatov astmy.)


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Terapeutický účinok nastupuje po niekoľkých dňoch liečby a plný účinok sa prejaví po niekoľkých týždňoch liečby.


Ak sa mení liečba z iného typu inhalátora na inhalátor Giona Easyhaler, má sa postupovať individuálne. Má sa brať do úvahy predchádzajúce liečivo, režim dávkovania a spôsob podávania.


Pacientom má byť predpísaná počiatočná inhalačná dávka budezonidu, ktorá je vhodná podľa vážnosti alebo stupňa kontroly ochorenia. Dávka sa má upravovať, až kým sa nedosiahne kontrola ochorenia, a potom sa má titrovať na najnižšiu dávku, pri ktorej sa udrží účinná kontrola astmy.


Začiatočná dávkapre dospelých (vrátane starších osôb a dospievajúcich 12 až 17 ročných) s ľahkou formou astmy (2. stupeň) a pre deti od 6 do 11 rokovje 200-400 mikrogramov denne. Podľa potreby sa dávka môže zvýšiť až na 800 mikrogramov denne. Pre dospelých pacientov so stredne ťažkou (3. stupeň) a ťažkou (4. stupeň) formou astmy môže byť začiatočná dávka až 1 600 mikrogramov denne. Udržiavacia dávka sa má potom upraviť podľa individuálnej potreby pacienta s prihliadnutím na závažnosť ochorenia a klinickú odpoveď pacienta.


Dávkovanie dvakrát denne


Dospelí s ľahkou, stredne ťažkou a ťažkou formou astmy(vrátane starších osôb a dospievajúcich 12 až 17 ročných): Zvyčajná udržiavacia dávka je 100-400 mikrogramov dvakrát denne. V období zhoršeného stavu (ťažká forma astmy) sa môže denná dávka zvýšiť až na 1600 mikrogramov rozdelených do čiastkových (dvoch) dávok s následným znížením po stabilizácii astmy.


Deti od 6 do 11 rokov:Zvyčajná udržiavacia dávka je 100-200 mikrogramov dvakrát denne. Podľa potreby sa denná dávka môže zvýšiť až na 800 mikrogramov rozdelených do čiastkových (dvoch) dávok s následným znížením po stabilizácii astmy.


Dávkovanie raz denne


Dospelí s ľahkou až stredne ťažkou formou astmy(vrátane starších osôb a dospievajúcich 12 až 17 ročných): U pacientov, ktorým neboli podávané inhalačné kortikosteroidy, je zvyčajná udržiavacia dávka 200-400 mikrogramov raz denne. Pacientom liečeným inhalačnými kortikosteroidmi (napr. budezonidom alebo beklometazón dipropionátom) podávanými dvakrát denne, sa môže raz denne podať dávka až do 800 mikrogramov.


Deti od 6 do 11 rokov s ľahkou až stredne ťažkou formu astmy:U pacientov, ktorí ešte neužívali kortikosteroidy, alebo u pacientov liečených inhalačnými kortikosteroidmi (napr. budezonidom alebo beklometazón dipropionátom), podávanými dvakrát denne, je zvyčajná udržiavacia dávka 200-400 mikrogramov raz denne.


Pri zmene dávkovania na raz denne sa má dodržať rovnaká celková denná dávka (s prihliadnutím na typ liečiva a spôsob podávania). Dávka sa má postupne znížiť na minimum potrebné na udržanie astmy pod kontrolou. Pacienti majú byť ponaučení, aby dávku užívali raz denne večer. Je dôležité užívať dávku dôsledne a každý večer v rovnakom čase.


Vzhľadom na nedostatočné údaje nie je možné odporučiť pacientom prechod z novších inhalačných kortikosteroidov na Gionu Easyhaler podávanú raz denne.


Pacientom, obzvlášť tým, ktorí dostávajú liečbu raz denne, sa má odporučiť, aby v prípade zhoršenia astmy (napr. zvýšená frekvencia používania bronchodilatátora alebo pretrvávajúce respiračné príznaky) zdvojnásobili svoju dávku kortikosteroidov podaním dvakrát denne. Treba im tiež odporučiť, aby čo najskôr kontaktovali svojho lekára.


Pre uvoľnenie akútnych príznakov astmy majú pacienti mať vždy k dispozícii rýchlo pôsobiaci inhalačný bronchodilatátor.


Pacienti, ktorí dostávajú udržiavaciu liečbu perorálnymi glukokortikosteroidmi.


Prestavenie pacientov liečených perorálnymi kortikosteroidmi na inhalačné kortikosteroidy a ich následná liečba si vyžaduje špeciálnu starostlivosť. Pred nasadením vysokej dávky inhalačného kortikosteroidu pri dávkovaní dvakrát denne vo forme prídavku k ich zvyčajnej udržiavacej dávke systémového kortikosteroidu musia byť pacienti v primeranom stabilizovanom stave. Po asi 10 dňoch sa začne s vysadzovaním systémového kortikosteroidu postupným znižovaním dennej dávky (napríklad o 2,5miligramu prednisolónualebojehoekvivalentukaždýmesiac)na najnižšiumožnúúroveň. Perorálny kortikosteroid je možné úplne nahradiť inhalačným kortikosteroidom.


Spôsob podávania


Na inhalačné použitie. Na dosiahnutie optimálneho účinku sa má inhalačný prášok Giona Easyhaler používať pravidelne.


Upozornenie na správne používanie a zaobchádzanie


Je potrebné zabezpečiť, aby bol pacient poučený o správnom používaní inhalátora lekárom alebo lekárnikom.


Easyhaler je vdychom poháňaný inhalátor. To znamená, že pri inhalácii cez náustok sa liečivo spolu s vdychovaným vzduchom dostáva do dýchacích ciest.


Poznámka: Je dôležité poučiť pacienta,

 • aby si pozorne prečítal návod na použitie v písomnej informácii pre používateľa, ktorá sa nachádza v každom balení inhalátora.

 • že po otvorení laminátového vrecka sa odporúča uchovávať inhalátor v ochrannom kryte, ktorý zabezpečuje stabilitu lieku počas používania a chráni inhalátor pred poškodením.

 • aby pred každou inhaláciou inhalátor pretrepal a stlačil dávkovač.

 • aby v sede alebo postojačky silne a hlboko vdýchol cez náustok, čím sa zabezpečí dodanie optimálnej dávky do pľúc.

 • aby nikdy nevydychoval cez náustok, čo by mohlo mať za následok zníženie odmeranej dávky. Ak by k tomu došlo, pacient má poklepať náustkom oproti doske stola alebo dlani, aby sa prášok vysypal, a potom zopakovať postup dávkovania.

 • aby nikdy nestláčal dávkovač viac ako raz bez následnej inhalácie prášku. Ak by k tomu došlo, pacient má poklepať náustkom oproti doske stola alebo dlani, aby sa prášok vysypal, a potom zopakovať postup dávkovania.

 • aby vždy po použití nasadil na náustok krytku a uzavrel ochranný kryt, čím zabráni náhodnému stlačeniu dávkovača (čo môže pri následnom použití viesť k predávkovaniu alebo poddávkovaniu pacienta).

 • aby si po aplikácii predpísanej dávky vypláchol ústa vodou alebo umyl zuby, čím sa minimalizuje riziko vzniku orofaryngeálnej kandidózy alebo chrapotu.

 • aby náustok pravidelne čistil suchou handričkou. Na čistenie sa nikdy nemá použiť voda, lebo prášok je citlivý na vlhkosť.

 • aby vždy, keď počítadlo dávok ukazuje nulu, vymenil Gionu Easyhaler za novú aj napriek tomu, že vo vnútri inhalátora je ešte stále možné pozorovať prášok.


 1. Kontraindikácie


Precitlivenosť na budezonid alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1 (laktóza, ktorá obsahuje malé množstvá mliečnej bielkoviny).


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Giona Easyhaler nie je určená na liečbu akútnej dýchavičnosti a status astmaticus. Tieto stavy si vyžadujú inhalačné krátkodobo pôsobiace bronchodilatancium.


Pacienti majú byť upozornení na to, že liečba inhalačným práškom Giona Easyhaler je profylaktická a pre dosiahnutie optimálneho účinku ho musia používať pravidelne, a to aj v dobe, keď sú bez príznakov, a liečbu nemajú náhle prerušovať.


Pacienti, u ktorých sa požaduje liečba vysokou záchrannou dávkou kortikosteroidu alebo dlhodobá liečba najvyššou odporúčanou dávkou inhalačných kortikosteroidov, môžu mať tiež riziko poškodenia funkcie nadobličiek. U týchto pacientov sa môžu prejavovať znaky a symptómy insuficiencie nadobličiek, ak sú vystavení ťažkému stresu. Počas období stresu alebo elektívneho chirurgického výkonu sa má zvážiť ďalšia liečba systémovými kortikosteroidmi.


Pacienti, ktorí boli v minulosti odkázaní na perorálne kortikosteroidy môžu ako následok dlhodobej liečby systémovými kortikosteroidmi pociťovať účinky poškodenia funkcie nadobličiek. Vyliečenie môže trvať po ukončení liečby perorálnymi kortikosteroidmi značne dlhý čas, a preto u pacientov odkázaných na perorálne steroidy, ktorí sú prestavení na budesonid môže pretrvávať riziko poškodenia adrenokortikálnej funkcie pomerne dlhý čas. Za takýchto okolností sa má pravidelne monitorovať funkcia hypotalamicko-hypofýzo-adrenálnej (HPA) osi.


Počas prechodu z perorálnej liečby na inhalačný budezonid sa môžu objaviť príznaky, ktoré boli predtým prekryté systémovo podávanými glukokortikosteroidmi, napríklad príznaky alergickej nádchy, ekzém, bolesti svalov a kĺbov. Tieto stavy sa majú liečiť súbežným podávaním špecifickej liečby.


Niektorí pacienti sa môžu počas vysadzovania systémovej kortikoterapie cítiť zle, hoci ich respiračné funkcie sú nezmenené alebo sú dokonca zlepšené. Týchto pacientov je potrebné povzbudiť, aby v liečbe inhalačným budezonidom a postupnom vysadzovaní perorálneho kortikosteroidu pokračovali, pokiaľ nedôjde k nepriaznivým klinickým príznakom, ako napríklad príznaky, ktoré môžu naznačovať nadobličkovú nedostatočnosť.


Rovnako ako u iných inhalačných terapií sa môže vyskytnúť paradoxný bronchospazmus, prejavujúci sa zvýšením sipotu a skrátením dychu okamžite po podaní dávky. Paradoxný bronchospazmus reaguje na rýchlo pôsobiace inhalačné bronchodilatátory a má sa ihneď liečiť. Budezonid sa má okamžite vysadiť, pacient má byť vyšetrený a podľa potreby sa má začať alternatívna liečba.


Keď sa napriek dobrému monitorovaniu liečby vyskytne príhoda akútnej dýchavičnosti, majú sa použiť rýchlo pôsobiace inhalačné bronchodilatátory a liečba sa má prehodnotiť. Ak sa napriek maximálnym dávkam inhalačných kortikosteroidov nedarí adekvátne kontrolovať príznaky astmy, môžu sa pacientom krátkodobo podávať systémové kortikosteroidy. V takomto prípade je nutné udržiavať liečbu inhalačnými kortikosteroidmi v súlade so systémovou liečbou.


Systémové účinky inhalačných kortikosteroidov sa môžu vyskytnúť obzvlášť pri dlhodobom užívaní vysokých dávok. Tieto účinky sú však oveľa nepravdepodobnejšie ako u perorálnych kortikosteroidov. Prípadné systémové účinky zahŕňajú Cushingov syndróm, Cushingoidné rysy, adrenálnu supresiu, spomalenie rýchlosti rastu detí a dospievajúcich, pokles minerálnej denzity kostí, šedý zákal, glaukóma zriedkavejšie rad psychologických a behaviorálnych účinkov vrátane psychomotorickej aktivity, porúch spánku, úzkosti, depresie a agresivity (najmä u detí).


Preto je dôležité, aby bola dávka inhalačného kortikosteroidu vytitrovaná na najnižšiu dávku, pri ktorej sa udrží účinná kontrola astmy.


Počas liečby inhalačnými kortikosteroidmi sa môže vyskytnúť perorálna kandidóza. Aby sa zmiernilo riziko vzniku perorálnej kandidózy alebo chrapotu, pacientom sa má odporučiť, aby si po každom podaní inhalačných kortikosteroidov dôkladne vypláchli ústa vodou alebo vyčistili zuby. Perorálna kandidóza si môže vyžadovať liečbu vhodnými antimykotikami a u niektorých pacientov môže byť potrebné liečbu ukončiť (pozri časť 4.2).


K zhoršeniu klinických príznakov astmy môže dôjsť vplyvom akútnej bakteriálnej infekcie dýchacieho traktu, ktoré môže byť nutné liečiť vhodnými antibiotikami. Takýmto pacientom sa môže v tomto období zvýšiť dávka inhalačného budezonidu a krátkodobo sa môžu podávať perorálne kortikosteroidy. Ako „prvá pomoc“ od akútnych príznakov astmy sa má použiť rýchlo pôsobiaci inhalačný bronchodilatátor.


Pred začatím liečby Gionou Easyhaler u pacientov s aktívnou a latentnou tuberkulózou pľúc je nutná zvláštna starostlivosť a špecifický terapeutický dohľad. Podobne pacienti s mykotickou, vírusovou alebo inou infekciou dýchacích ciest vyžadujú dôkladné pozorovanie a zvláštnu starostlivosť a Giona Easyhaler sa má užívať len vtedy, keď sú zároveň adekvátne liečené aj tieto infekcie.


U pacientov s nadmernou sekréciou hlienov v dýchacom trakte môže byť nutná krátkodobá liečba perorálnymi kortikosteroidmi.


Znížená funkcia pečene ovplyvňuje vylučovanie kortikosteroidov, čo spôsobuje zníženie rýchlosti eliminácie a vyššiu systémovú expozíciu. Z týchto dôvodov sa môžu objaviť systémové účinky, a preto sa u týchto pacientov majú v pravidelných intervaloch monitorovať funkcie HPA osi.


Má sa zabrániť súbežnej liečbe s ketokonazolom, inhibítormi proteázy HIV alebo inými silnými inhibítormi enzýmu CYP3A4. Pokiaľ to nie je možné, má sa medzi podávaním ovplyvňujúcich sa liekov dodržiavať maximálny možný časový interval (pozri časť 4.5).


Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


Pediatrická populácia


Odporúča sa, aby bola u detí, dlhodobo liečených inhalačnými kortikosteroidmi, pravidelne monitorovaná ich výška. Ak je rýchlosť rastu pomalá, liečba sa má prehodnotiť s cieľom zníženia dávky inhalačných kortikosteroidov podľa možnosti na najnižšiu dávku, pri ktorej sa udrží účinná kontrola astmy. Okrem toho sa má zvážiť vyšetrenie pacienta u detského špecialistuna choroby dýchacích ciest.


 1. Liekové a iné interakcie


Metabolizmus budesonidu je sprostredkovaný najmä CYP3A4. Inhibítory tohto enzýmu napr. itrakonazol, ketokonazol, ritonavir, nelfinavir, cyklosporín, ethinylestradiol a troleandomycín môžu preto niekoľkonásobne zvýšiť systémovú dostupnosť budesonidu (pozri časť 4.4).


Toto má malý klinický význam pre krátkodobú liečbu (1 – 2 týždne), no má sa brať do úvahy pri dlhodobej liečbe.


Keďže nie sú dostupné údaje podporujúce odporúčania na dávkovanie, kombinácii sa má vyhnúť. Ak to nie je možné obdobie medzi liečbami má byť čo najdlhšie a má sa zvážiť aj zníženie dávky budesonidu.


Obmedzené údaje o tejto interakcii vysokodávkovaného inhalačného budesonidu naznačujú, že sa môžu objaviť značné zvýšenia plazmatických hladín (v priemere štvornásobne) ak sa itrakonazol, 200 mg jedenkrát denne, podáva súbežne s inhalačným budesonidom (jednorazová dávka 1000 µg).

Zvýšené plazmatické koncentrácie a zvýšené účinky kortikosteroidov sa pozorovali u žien liečených estrogénmi aj kontraceptívnymi steroidmi, no pri budesonide a súčasnom užívaní nízkodávkových kombinovaných perorálnych kontraceptív sa nepozoroval žiaden účinok.


Keďže môže byť potlačená funkcia nadobličiek, ACTH stimulačný test na diagnostikovanie insuficiencie hypofýzy môže vykazovať falošné výsledky (nízke hodnoty).


 1. Gravidita a laktácia


Gravidita

Výsledky rozsiahlej prospektívnej epidemiologickej štúdie a celosvetové skúsenosti po uvedení lieku na trh ukázali, že budezonid inhalovaný počas gravidity nemá nepriaznivé účinky na zdravie plodu/ novorodenca. Štúdie na zvieratách ukázali, že glukokortikoidy vyvolávajú malformácie (pozri časť 5.3). Nie je pravdepodobné, že sa to týka ľudí užívajúcich odporučené dávky.


Štúdie na zvieratách tiež odhalili komplikácie spôsobené pôsobením glukokortikosteroidov v prenatálnom období, ktoré sa prejavujú zvýšeným rizikom intrauterínneho zaostávania rastu, kardiovaskulárnym ochorením v dospelosti a trvalými zmenami hustoty receptorov glukokortikoidov, neurotransmiterov a správania pri vystavení pod hranicou teratogénnej dávky.


Počas gravidity sa má inhalačný budezonid používať len v prípade, že prínosy prevyšujú možné riziká. Má sa použiť najnižšia dávka budezonidu potrebná pre účinnú kontrolu astmy.


Laktácia

Budezonid sa vylučuje do materského mlieka. Pri terapeutických dávkach budesonidu sa však neočakávajú žiadne účinky na dojčené dieťa. Budesonid sa môže používať počas laktácie.

Udržiavacia liečba inhalačným budesonidom (200 alebo 400 mikrogramov dvakrát denne) u dojčiacich žien s astmou viedla u dojčených detí k zanedbateľnej systémovej expozícii budesonidu.


Vo farmakokinetickej štúdii bola odhadovaná denná dávka dojčaťa 0,3 % dennej dávky matky pre obidve hladiny dávok a priemerná plazmatická koncentrácia u dojčiat sa odhadla na 1/600 koncentrácií pozorovaných v plazme matiek za predpokladu úplnej perorálnej biologickej dostupnosti u dojčaťa. Koncentrácie budesonidu v plazme vzoriek dojčiat boli nižšie než limit kvantifikácie.


Na základe údajov o inhalačnom budesonide a na skutočnosti, že budesonid vykazoval lineárne PK vlastnosti v intervaloch terapeutického dávkovania po nazálnom, inhalačnom, perorálnom a rektálnom podávaní, sa pri terapeutických dávkach budesonidu očakáva, že expozícia u dojčených detí bude nízka.


Podanie inhalačného budezonidu ženám, ktoré dojčia, sa má zvážiť len, ak očakávaný prínos pre matku je vyšší v porovnaní s možným rizikom pre dieťa.


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Nebol zistený žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


 1. Nežiaduce účinky


Možné nežiaduce účinky sú uvedené podľa tried orgánových systémov a frekvencie.


Veľmi časté(≥1/10)

Časté(≥1/100 <1/10)

Menej časté(≥1/1000 <1/100)

Zriedkavé (≥1/10 000 <1/1000)

Veľmi zriedkavé(<1/10000)

Neznáme (nemožno odhadnúť z dostupných údajov)Časté


Zriedkavé


Veľmi zriedkavé


Neznáme

Infekcie a nákazy

orofaryngeálna kandidóza
Poruchy imunitného systému


reakcie z precitlivenosti, (vrátane vyrážky, kontaktnej dermatidídy, urtikárie, angioedému a anafylaktickej reakcie)Poruchy endokrinného systému


hypokorticizmus,
hyperkorticizmus, znaky a symptómy

účinkov systémových kortikosteroidov, vrátane adrenálnej supresie a spomalenie rastu**Psychické poruchy


depresia, zmeny správania (prevažne u detí), nepokoj, nervozita


psychomotorická hyperaktivita, poruchy spánku, úzkosť, agresivita, podráždenosť, psychóza

Poruchy okašedý zákal, glaukóm


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

kašeľ, podráždenie hrdla

zachrípnutie,

dysfónia,

bronchospazmus (pozri časť 4.4)Poruchy gastrointestinálneho traktu

ťažkosti pri prehĺtaní
Poruchy kože a podkožného tkaniva


pruritus, erytém

pomliaždeninyPoruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkanivapokles kostnej denzityU pacientov s novo diagnostikovanouchronickou obštrukčnou chorobou pľúc(CHOCHP), ktorí sa začínajú liečiť inhalačnými kortikosteroidmi je zvýšené riziko pneumónie. Vážená analýza 8 zhromaždených klinických skúšaní, ktoré zahŕňali 4 643 pacientov s CHOCHP liečených budesonidom a 3 643 pacientov randomizovaných na liečbe bez inhalačných kortikosteroidov (non-ICS) však nepreukázala zvýšené riziko pneumónie. Výsledky prvých 7 z týchto 8 klinických skúšaní boli publikované vo forme metaanalýzy.


Liečba inhalačným budezonidom môže spôsobiť kvasinkovú infekciu ústnej dutiny. Skúsenosti ukázali, že kvasinková infekcia sa objavuje v menšej miere, keď sa inhaluje pred jedlom a/alebo keď si pacient po inhalácii vypláchne ústa vodou. Vo väčšine prípadov tieto ťažkosti ustupujú použitím lokálnej protikvasinkovej liečby bez nutnosti prerušenia liečby inhalačným budezonidom.


Môžu sa objaviť príznaky systémového účinku inhalačných kortikosteroidov, najmä pri dlhodobo predpísaných vysokých dávkach. Tieto príznaky môžu zahŕňať poruchy funkcie nadobličiek, spomalenie rastu u detí a dospievajúcich, pokles minerálnej kostnej denzity, šedý zákal a glaukóm a náchylnosť k infekciám. Môže byť narušená schopnosť prispôsobiť sa stresu. Popísané systémové účinky sa však s oveľa menšou pravdepodobnosťou vyskytujú pri inhalačnom budezonide ako pri perorálnych kortikosteroidoch.


**Deti a dospievajúci

Z dôvodu rizika spomalenia rastu u detí a dospievajúcich sa má rast monitorovať, ako je popísané v časti 4.4.


Laktóza, ktorá je pomocnou látkou, obsahuje malé množstvo mliečnych bielkovín, a preto môže spôsobiť alergické reakcie.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


 1. Predávkovanie


Príznaky predávkovania


Akútna toxicita budezonidu je nízka. Dlhodobé používanie nadmerných dávok môže mať za následok systémové účinky glukokortikosteroidov, ako sú zvýšená náchylnosť k infekciám, hyperkorticizmus a supresia funkcie kôry nadobličiek. Môže dôjsť k atrofii kôry nadobličiek a môže byť narušená schopnosť prispôsobiť sa stresu.


Liečba predávkovania


Pri akútnom predávkovaní, dokonca ani pri nadmerných dávkach sa nepredpokladá klinický problém. Má sa pokračovať v liečbe odporučenou dávkou, ktorá je potrebná na kontrolu astmy. Funkcia osi hypotalamus – hypofýza - nadobličky sa upraví v priebehu niekoľkých dní.


Pri záťažových situáciách môže byť potrebné preventívne podávať kortikosteroidy (napr. vysoké dávky hydrokortizónu). Pacienti s atrofiou kôry nadobličiek sa považujú za steroid-dependentných a ich dávka musí byť upravená na primeranú udržiavaciu liečbu systémovými kortikosteroidmi až do stabilizácie stavu.


 1. Farmakologické vlastnosti


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Glukokortikoidy, ATC kód:R03BA02


Budezonid je glukokortikosteroid so silným lokálnym protizápalovým účinkom.


Lokálny protizápalový účinok


Presný mechanizmus účinku glukokortikosteroidov v liečbe astmy nie je úplne známy. Pravdepodobne sú dôležité protizápalové účinky, ako inhibícia uvoľňovania mediátorov zápalu a inhibícia cytokínmi sprostredkovanej imunitnej odpovede.


Nástup účinku


Po podaní jednorazovej dávky perorálne inhalovaného budezonidu pomocou inhalátora suchého prášku sa dosiahlo zlepšenie funkcie pľúc v priebehu niekoľkých hodín. Po terapeutickom použití perorálne inhalovaného budezonidu pomocou inhalátora suchého prášku sa preukázalo zlepšenie funkcie pľúc v priebehu 2 dní od začiatku liečby, hoci najväčší prínos sa nemusí dosiahnuť do 4 týždňov.


Reaktivita dýchacích ciest


Preukázalo sa, že budezonid tiež znižoval reaktivitu dýchacích ciest na histamín a metacholín u hyperreaktívnych pacientov.


Námahou indukovaná astma


Liečba inhalačným budezonidom účinne predchádzala námahou vyvolanej astme.


Funkcia adrenokortikotropnej osi


Štúdia s Gionou Easyhaler so zdravými dobrovoľníkmi preukázala dávkovo závislý účinok od hladiny kortizolu v plazme a v moči. Pri odporúčaných dávkach má budezonid slabší účinok na funkciu nadobličky než 10 mg prednizolónu podľa výsledkov testov s ACTH.


Pediatrická populácia


Obmedzené údaje z dlhotrvajúcich klinických skúšaní ukázali, že väčšina detí a dospievajúcich, ktorí sú liečení inhalačným budezonidom, nakoniec dosiahli svoju cieľovú výšku. Zaznamenané bolo avšak počiatočné, malé, ale prechodné zníženie rastu (približne o 1 cm). Toto sa obvykle vyskytlo počas prvého roku liečby (pozri časť 4.4).


U157detí (vo veku 5-16 rokov) liečenýchpriemernoudennou dávkou504µgpočas3-6rokov sa vykonalo vyšetrenie štrbinovou lampou. Nálezyboli porovnanéshodnotamivekovoporovnateľných111detísastmou. Inhalačnýbudezonidsa spájal so zvýšenýmvýskytomzadnej subkapsulárnej katarakty.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Aktivita Giony Easyhaler je daná účinnou látkou – budezonidom, ktorý je v lieku prítomný vo forme zmesi dvoch epimérov (22R a 22S). V štúdiách sledujúcich afinitu glukokortikoidových receptorov bolo dokázané, že aktivita epiméru 22R je dvakrát vyššia ako aktivita epiméru 22S. Pri uvedených formách budezonidu nedochádza ku interkonverziíi Biologický polčas je pre oba epiméry rovnaký (2-3 hodiny). U pacientov s astmou sa z inhalovanej dávky budezonidu z aplikátora Easyhaler dostane do pľúc približne 15-25 %. Najväčšia časť inhalovanej dávky zostáva v orofarynxe a je prehltnutá, pokiaľ si pacient nevypláchne ústa.


Absorpcia
Po perorálnom podaní budezonidu je maximálna koncentrácia v plazme dosiahnutá približne po 1-2 hodinách a absolútna systémová dostupnosť je 6-13 %. V plazme sa 85-95 % budezonidu viaže na bielkoviny. Na rozdiel od perorálneho podania sa pri inhalačnom podaní dosiahne maximálna koncentrácia v plazme v priebehu približne 30 minút po inhalácii. Väčšia časť budezonidu dodaná do pľúc sa systémovo absorbuje.


Distribúcia

Budezonid má distribučný objem približne 3 l/kg. Väzba na plazmatické proteíny dosahuje v priemere 85-90 %.


Biotransformácia a eliminácia
Budezonid je z väčšej časti eliminovaný metabolizmom. Budezonid sa rýchlo a rozsiahle metabolizuje v pečeni pomocou cytochrómu P4503A4 na dva hlavné metabolity. Glukokortikoidná aktivita týchto metabolitov
in-vitroje menšia ako 1 % pôvodnej látky. Zanedbateľná metabolická inaktivácia bola zistená v ľudských pľúcach a sérových prípravkoch.


Budezonid sa vylučuje močom a stolicou vo forme konjugovaných a nekonjugovaných metabolitov.


Linearita

Kinetika budezonidu je úmerná dávke v klinicky relevantných dávkach.


Pediatrická populácia

Systémový klírensbudezonidu je približne 0,5l/minu4-6ročnýchdetí sastmou. Na1 kgtelesnejhmotnostije klírens u detí približneo 50 % vyšší akoudospelých.U detí sastmou je terminálnypolčasbudezonidu poinhaláciipribližne2,3hodiny, čo je približne rovnaké akouzdravýchdospelých.


Špeciálne populácie pacientov
Expozícia budezonidu sa môže zvýšiť u pacientov s ochorením pečene.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity alebo karcinogénneho potenciálu s budezonidom neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


Štúdie reprodukčnej toxicity na zvieratách preukázali, že glukokortikosteroidy ako aj budezonid indukujú malformácie (rázštep podnebia, deformácia kostry). Podobné účinky sa však považujú za nepravdepodobné u ľudí užívajúcich odporúčané dávky.


 1. FARMACEUTICKÉ informácie


6.1 Zoznam pomocných látok


Monohydrát laktózy (ktorý obsahuje malé množstvo mliečnych bielkovín).


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


Čas použiteľnosti lieku v balení určenom na predaj: 3 roky.
Čas použiteľnosti po prvom otvorení laminátového vrecka: 6 mesiacov. Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30°C a chráňte pred vlhkosťou.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


V balení určenom na predaj:
Uchovávajte v pôvodnom obale.


Podmienky na uchovávanie po prvom otvorení lieku, pozri časť 6.3.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Multidávkový práškový inhalátor sa skladá zo siedmich plastových častí a pružiny z nehrdzavejúcej ocele. Plastové materiály inhalátoru sú: vrchný uzáver – polyester; kryt dávkovacej komory – LDPE; dávkovacia komora – polykarbonát; dávkovací valec a počítadlo – acetál; náustok – styrén butadién; krytka náustku – polypropylén. Plastové materiály ochranného krytu sú polypropylén a termoplastický elastomér. Inhalátor je zapečatený v laminátovom vrecku (PET, Al a PE) s alebo bez ochranného krytu v kartónovej škatuli.


Veľkosť balenia:

Giona Easyhaler 100 mikrogramov v jednej dávke inhalačného prášku:

 • 200 dávok + ochranný kryt

 • 200 dávok

 • 2 x 200 dávok

 • 600 dávok (3 x 200 dávok)


Na trh nemusia byť uvedenévšetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


 1. Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo
Fínsko


 1. Registračné číslo


14/0301/05-S


 1. Dátum prvej registrácie/predĺženia registrácie


Dátum prvej registrácie: 21.09.2005

Dátum posledného predĺženia registrácie: 11.05.2010


 1. Dátum revízie textu


December 2014

11


Giona Easyhaler 100