+ ipil.sk

GLEMID 1 mgPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


GLEMID 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 6 mg

tablety

Glimepirid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je GLEMID a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete GLEMID

3. Ako užívať GLEMID

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať GLEMID

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je GLEMID a na čo sa používa


GLEMID je jeden zo skupiny liekov, ktoré sa nazývajú perorálne lieky znižujúce hladinu glukózy v krvi. Tento liek patrí do skupiny liekov znižujúcich hladinu cukru v krvi nazývaných deriváty sulfonylmočoviny. GLEMID znižuje hladinu cukru v krvi, sčasti podporovaním tvorby inzulínu v tele a sčasti zvyšovaním účinnosti inzulínu v tele.


GLEMID sa používa na liečbu určitej formy cukrovky (diabetes mellitus 2. typu), v prípadoch kedy samotná diéta, redukcia hmotnosti a fyzické cvičenie nemajú za následok dostatočnú reguláciu hladiny cukru v krvi. GLEMID sa môže užívať v kombinácii s inzulínom.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete GLEMID


Neužívajte GLEMID

 • ak ste alergický na glimepirid alebo na iné deriváty sulfonylmočoviny (lieky, ktoré sa používajú na zníženie hladiny cukru v krvi, ako napríklad glibenklamid) alebo na sulfónamidy (lieky používané na liečbu bakteriálnych infekcií ako napríklad sulfametoxazol), alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • ak máte cukrovku závislú na inzulíne (diabetes mellitus 1.typu).

 • ak ste v diabetickej kóme (vyvolanej buď príliš nízkou alebo príliš vysokou hladinou cukru v krvi).

 • ak máte diabetickú ketoacidózu (komplikácia pri cukrovke, keď sa vám v tele zvýši hladina kyseliny a vtedy môžete pocítiť niektoré z týchto príznakov: únava, nevoľnosť, časté močenie a stuhnutie svalov).

 • ak máte ťažké ochorenie obličiek.

 • ak máte ťažké ochorenie pečene.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať GLEMID, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:

 • ak sa zotavujete po úraze, po operácii, po infekcii spojenej s horúčkou alebo z iných druhov stresu, informujte svojho lekára, pretože môže byť nutná dočasná zmena liečby.

 • ak máte poruchu pečene alebo obličiek.

Ak ste si nie istý, či sa na vás vzťahuje niektorý z vyššie uvedených bodov, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi skôr, ako užijete GLEMID.


U pacientov s chýbajúcim enzýmom glukózo-6-fosfát-dehydrogenázou sa môže vyskytnúť zníženie hladiny hemoglobínu a rozpad červených krviniek (hemolytická anémia).


Sú dostupné iba obmedzené informácie o používaní GLEMIDU u pacientov mladších ako 18 rokov. Preto sa jeho používanie u týchto pacientov neodporúča.


Dôležité informácie o hypoglykémii (nízka hladina cukru v krvi)

Ak užívate GLEMID, je možné, že sa u vás vyskytne hypoglykémia (nízka hladina cukru v krvi). Riziko výrazného poklesu hladiny cukru v krvi (hypoglykémia) je najvyššie v priebehu prvých týždňov liečby GLEMIDOM. Pozrite si, prosím, nižšie uvedené podrobnejšie informácie o hypoglykémii, jej príznakoch a liečbe.


Nasledovné faktory môžu zvýšiť riziko vzniku hypoglykémie (nízka hladina cukru v krvi):

 • v prípade neochoty alebo (častejšie u starších pacientov) neschopnosti spolupracovať,

 • ak súčasne užívate iné lieky alebo prírodné liečivé produkty (pozri časť Iné lieky a GLEMID)

 • ak užívate väčšie dávky lieku než je predpísané

 • ak ste podvyživený, prijímate potravu v nepravidelných intervaloch, vynechávate jedlo alebo oneskorene prijímate jedlo alebo hladujete

 • ak ste zmenili diétu

 • ak máte zníženú funkciu obličiek

 • ak máte ťažké ochorenie pečene

 • ak trpíte určitými poruchami spôsobenými hormónmi (poruchy štítnej žľazy, hypofýzy alebo kôry nadobličiek)

 • ak sa vystavujete väčšiemu fyzickému vypätiu alebo cvičeniu než obvykle a dostatočne nejete alebo jedlo obsahuje menej uhľohydrátov ako obyčajne

 • ak konzumujete alkohol (hlavne pri vynechaní jedla).


K príznakom hypoglykémie (nízka hladina cukru v krvi) patria:

- Pálčivý hlad, bolesť hlavy, nevoľnosť, vracanie, pomalosť, ospalosť, poruchy spánku, nepokoj, agresivita, zhoršená schopnosť sústrediť sa, znížená pozornosť a reakčný čas,

depresia, zmätenosť, poruchy reči a videnia, nezrozumiteľná reč, trasenie, čiastočné ochrnutie, zmyslové poruchy, závrat, bezradnosť.

- Taktiež sa môžu objaviť aj nasledovné príznaky: studený pot, vlhká koža, úzkosť,

zrýchlený tep srdca, vysoký krvný tlak, palpitácie (búšenie srdca), náhla silná bolesť v

hrudi, ktorá môže vystreľovať do okolitých častí tela (angina pectoris) a nepravidelný

tep srdca (srdcová arytmia).


Ak hladina cukru v krvi naďalej klesá, môžete sa dostať do stavu veľkej zmätenosti(delírium), môžu nastať kŕče, strata sebakontroly, dýchanie sa môže stať plytkým a poklesne vám tep srdca, môžete upadnúť do bezvedomia. Klinický obraz veľkého poklesu hladiny cukru v krvi môže pripomínať mŕtvicu.


Liečba hypoglykémie:

Vo väčšine prípadov vymiznú príznaky zníženej hladiny cukru v krvi veľmi rýchlo, keď skonzumujete v nejakej forme cukor, napríklad kocku cukru, sladký džús, osladený čaj. Preto vždy musíte so sebou nosiť nejakú formu cukru, napr. kocky cukru, ovocný džús, čokoládu atď. Umelé sladidlá nie sú účinné. Ak skonzumovanie cukru nepomáha alebo ak sa príznaky opäť objavia, prosím, spojte sa so svojím lekárom alebo okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.


K príznakom hyperglykémie (vysoká hladina cukru v krvi) patria: smäd, častá potreba močiť, suché ústa a suchá pokožka. Ak pociťujete tieto príznaky, poraďte sa so svojim lekárom.


V prípade úrazu, operácie alebo vysokej telesnej teploty, je potrebné pristúpiť k liečbe inzulínom.


Laboratórne vyšetrenia

Hladina cukru v krvi alebo v moči sa musí pravidelne kontrolovať. Váš lekár vám môže urobiť aj krvné testy kvôli sledovaniu krvného obrazu a funkcie pečene. Okrem toho sa odporúča stanovenie podielu glykovaného hemoglobínu.


Iné lieky a GLEMID

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Ak užívate aj iné lieky, ktoré môžu oslabiť alebo zosilniť účinok GLEMIDU na zníženie hladiny cukru v krvi, môže to byť dôvod, že vám lekár bude chcieť zmeniť dávku GLEMIDU.


Nasledovné lieky môžu zosilniť účinok GLEMIDU na zníženie hladiny cukru v krvi, čo môže viesť k vzniku hypoglykémie (nízka hladina cukru v krvi):

- inzulín a iné lieky na liečbu cukrovky (napr. metformín)

- lieky na liečbu infekcií močových ciest (napr. dlhodobo účinkujúce sulfónamidy)

- lieky na liečbu bakteriálnych infekcií (tetracyklíny, chloramfenikol, chinolóny, klaritromycín)

- lieky na liečbu bolesti a zápalu (fenylbutazón, azopropazón, oxyfenbutazón, podobné lieky

ako kyselina acetylsalicylová)

- lieky na liečbu depresie (fluoxetín, MAO-inhibítory)

- lieky, ktoré sa používajú pri mužskej hormonálnej substitučnej liečbe (androgény)

- lieky podporujúce rast svalov (anaboliké steroidy)

- lieky na potláčanie zrážania krvi (deriváty kumarínu ako napr. warfarín)

- lieky na liečbu hubových infekcií (mikonazol, flukonazol)

- lieky znižujúce vysoký krvný tlak (ACE inhibítory)

- lieky znižujúce vysokú hladinu cholesterolu (fibráty)

- lieky na liečbu dny (alopurinol, probenecid, sulfinpyrazón)

- lieky na liečbu rakoviny (cyklofosfamid, ifosfamid, trofosfamid)

- lieky, ktoré sa používajú na zníženie hmotnosti (fenfluramín)

- lieky na zlepšenie krvného obehu, keď sa podáva vnútrožilovo vo vysokej dávke (pentoxifylín)

- lieky na liečbu nosových alergií ako je senná nádcha (tritokvalín)

- lieky (nazývané sympatolytiká) na liečbu vysokého krvného tlaku, zlyhania srdca alebo

problémov s prostatou.

- lieky (nazývané antiarytmiká) používané na kontrolu neobvyklého srdcového tepu (disopyramid).


Nasledovné lieky môžu oslabiť účinok GLEMIDU na zníženie hladiny cukru v krvi, čo môže viesť ku vzniku hyperglykémie (vysoká hladina cukru v krvi):

- lieky obsahujúce ženské hormóny (estrogény, progestagény)

- lieky podporujúce tvorbu moču (saluretiká, tiazidové diuretiká)

- lieky, ktoré sa používajú na stimuláciu štítnej žľazy (napr.levotyroxín)

- lieky na liečbu alergií a zápalov (glukokortikoidy)

- lieky na liečbu ťažkých duševných porúch (deriváty fenotiazínu, chlórpromazín)

- lieky, ktoré sa používajú na zrýchlenie tepu srdca, na liečbu astmy alebo odpuchnutie sliznice

nosa, na liečbu kašľa a nádchy, na zníženie hmotnosti alebo sa používajú v situáciach pri

ohrození života (adrenalín a sympatomimetiká)

- lieky na liečbu vysokej hladiny cholesterolu (kyselina nikotínová)

- lieky na liečbu zápchy, ak sa používajú dlhodobo (preháňadlá)

- lieky na liečbu záchvatov (fenytoín)

- lieky na liečbu závažného poklesu hladiny cukru v krvi (glukagón)

- lieky na liečbu nervozity a problémov so spánkom (barbituráty)

- lieky na liečbu vysokého krvného tlaku alebo zníženie hladiny cukru v krvi (diazoxid)

- lieky na liečbu infekcií, napr. tuberkulózy (rifampicín)

- lieky na liečbu zvýšeného očného tlaku (azetazolamid).

Nasledovné lieky môžu zosilniť alebo oslabiť účinok GLEMIDU na zníženie hladiny cukru v krvi:

- lieky na liečbu vredov žalúdka (nazývané H2-antagonisty)

- lieky na liečbu vysokého krvného tlaku alebo zlyhania srdca ako sú napr. betablokátory,

klonidín, guanetidín a rezerpín. Tieto lieky môžu taktiež prekryť príznaky hypoglykémie,

preto je potrebné, aby ste boli zvlášť opatrný, ak tieto lieky užívate.


GLEMID môže buď zosilniť alebo oslabiť účinky nasledovných liekov:

- lieky potláčajúce zrážanie krvi (deriváty kumarínu ako napr. warfarín)


 • Kolesevelam, liek používaný na zníženie cholesterolu, má účinok na vstrebávanie č.: 2014/07618-Z1B00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000GLEMIDU. Musíte byť poučený o tom, že GLEMID sa má užiť najmenej 4 hodiny pred kolesevelamom, aby ste tomuto účinku zabránili.


GLEMID a alkohol

Príjem alkoholu môže nepredvídateľným spôsobom zosilniť alebo oslabiť účinok GLEMIDU na zníženie hladiny cukru v krvi.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Tehotenstvo

GLEMID počas tehotenstva neužívajte.


Dojčenie

GLEMID prechádza do materského mlieka. Neužívajte GLEMID, ak dojčíte.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

V dôsledku nízkej alebo vysokej hladiny cukru v krvi môže byť pri užívaní lieku schopnosť koncentrovať sa a reagovať na isté situácie znížená. Môže sa dostaviť aj zhoršené (neostré) videnie. Tieto príznaky môžu byť nebezpečné v situáciách, kedy sú vyššie uvedené schopnosti dôležité, ako vedenie motorového vozidla alebo obsluha strojov. Prosím, spýtajte sa svojho lekára, či môžete viesť vozidlo, ak:

- máte časté príhody hypoglykémie,

- máte slabšie alebo chýbajúce varovné príznaky hypoglykémie.


GLEMID obsahuje laktózu (mliečny cukor)

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


GLEMID 6 mg tablety obsahujú farbivo E110, ktoré môže vyvolať alergické reakcie.


3. Ako užívať GLEMID


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Zvyčajná úvodná dávka pre dospelých je jedna tableta GLEMIDU 1 mg denne. Ak je to potrebné, môže vám lekár dávku zvýšiť po každom 1 – 2 týždňoch liečby na 2 mg, 3 mg, 4 mg GLEMIDU denne. Najvyššia odporúčaná denná dávka je 6 mg. Dávka GLEMIDU závisí od vašej potreby, stavu a výsledkov vyšetrení hladiny cukru v krvi a v moči a určí ju váš lekár. Neužívajte viac tabliet ako vám predpísal váš lekár.


GLEMID sa užíva jedenkrát za deň krátko pred raňajkami alebo počas raňajok (alebo pred alebo počas prvého hlavného jedla dňa). Tablety prehltnite celé s aspoň pol pohárom vody. Veľmi dôležité je, aby ste počas liečby GLEMIDOM nevynechávali hlavné jedlá dňa.


Inzulín je možné pridať ku liečbe. V takomto prípade vám lekár predpíše dávkovanie inzulínu.

Ak vaša cukrovka nie je dostatočne kontrolovaná maximálnymi dennými dávkami samotného metformínu (iný perorálny liek na zníženie hladiny glukózy v krvi), GLEMID sa môže pridať k liečbe. V takomto prípade vám lekár predpíše dávkovanie GLEMIDU.


Zmena vašej telesnej hmotnosti alebo zmena životného štýlu alebo stres si môže vyžiadať zmenu dávok GLEMIDU, preto informujte o takýchto situáciách svojho lekára.


Ak cítite, že účinok GLEMIDU je príliš silný alebo príliš slabý, nemeňte si dávku sám od seba, ale poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom.


Ak užijete viac GLEMIDU ako máte

Ak ste užili príliš veľa GLEMIDU, alebo dávku navyše, nastáva nebezpečenstvo hypoglykémie (príznaky hypoglykémie si pozrite v časti 2 – Upozornenia a opatrenia) a preto musíte okamžite skonzumovať dostatočné množstvo cukru (napr. kockový cukor, sladký džús, osladený čaj) a okamžite informovať lekára alebo navštíviť oddelenie pohotovosti v nemocnici. Možno bude treba urobiť ďalšie vyšetrenia. Ak sa lieči hypoglykémia po náhodnom užití lieku dieťaťom, množstvo podaného cukru sa musí dôsledne kontrolovať, aby sa vylúčila možnosť, že dôjde k nebezpečnej hyperglykémii. Osobám v bezvedomí sa nesmie podávať žiadne jedlo ani nápoj.


Nakoľko stav hypoglykémie môže trvať nejaký čas, je veľmi dôležité pacienta starostlivo sledovať až dovtedy, kým už nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Môže byť potrebná hospitalizácia, taktiež ako preventívne opatrenie. Zoberte so sebou túto Písomnú informáciu pre používateľa a všetky zostávajúce tablety, aby ste ich mohli ukázať lekárovi. Príznaky sa môžu prejaviť až 24 hodín po užití tabliet GLEMIDU.


Ťažké prípady hypoglykémie spojené so stratou vedomia a ťažkou neurologickou poruchou sú lekársky naliehavými prípadmi, ktoré si vyžadujú okamžitý lekársky zásah a príjem do nemocnice. Je potrebné zabezpečiť, aby vždy bola k dispozícii dobre informovaná osoba, ktorá môže v prípade núdze zavolať lekára.


Ak zabudnete užiť GLEMID

Ak zabudnete užiť tabletu GLEMIDU, neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať GLEMID

Môže dôjsť k zvýšeniu hladiny cukru v krvi. Pred prerušením liečby GLEMIDOM sa poraďte so svojim lekárom. Pokračujte v užívaní GLEMIDU dovtedy, kým vám lekár nepovie, aby ste prestali.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Okamžite povedzte svojmu lekárovi, ak spozorujete niektorý z nasledovných príznakov:

- Alergické reakcie (vrátane zápalu krvných ciev, často spojeného s kožnou vyrážkou) ktoré môžu prerásť do ťažkých reakcií spojených s ťažkosťami s dýchaním, poklesom krvného tlaku a niekedy môžu vyústiť do šoku

- Abnormálna funkcia pečene vrátane zožltnutia kože a očí (žltačka), problémov s odtokom žlče (cholestáza), zápalu pečene (hepatitída) alebo zlyhania pečene

- Alergia (precitlivenosť) kože ako je svrbenie, vyrážka, žihľavka a zvýšená citlivosť na slnečné žiarenie. Niektoré mierne alergické reakcie môžu prerásť do ťažkých reakcií

- Ťažká hypoglykémia vrátane straty vedomia, záchvatov alebo kómy.


Niektorí pacienti zaznamenali nasledovné vedľajšie účinky:


Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb)

- Pokles počtu krviniek (vo všeobecnosti sa problémy zlepšia, keď prestanete užívať GLEMID):

 • krvných doštičiek (čo zvyšuje riziko krvácania alebo vzniku modrín)

 • bielych krviniek (čo zvyšuje pravdepodobnosť infekcie)

 • červených krviniek (čo spôsobuje bledosť pokožky a slabosť alebo dýchavicu).

- Pokles hladiny cukru v krvi. Hypoglykémia (nižšia hladina cukru v krvi ako je normál) vzniká

zvyčajne náhle, môže byť závažná a nie vždy je ľahké ju upraviť. (pozrite časť 2 – Buďte

zvlášť opatrný pri užívaní GLEMIDU).


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb)

- Alergické (precitlivelosť) reakcie (vrátane zápalu krvných ciev, často spojeného s kožnou

vyrážkou), ktoré môžu prerásť do ťažkých reakcií s ťažkosťami s dýchaním, poklesom krvného

tlaku a niekedy môžu vyústiť do šoku. Ak spozorujete niektorý z týchto príznakov, okamžite to

povedzte svojmu lekárovi

- Abnormálna funkcia pečene vrátane zožltnutia pokožky a očí (žltačka), zhoršenia odtoku žlče (cholestáza), zápalu pečene (hepatitída) alebo zlyhania pečene. Ak spozorujete niektorý z týchto príznakov, okamžite to povedzte svojmu lekárovi

- Pocit na vracanie alebo vracanie, hnačka, pocit plnosti alebo nadúvania a bolesť brucha

- Pokles hladiny sodíka v krvi (čo sa preukáže krvnými testami).


Ďalšie vedľajšie účinky (frekvencia nie je známa, nie je možné určiť ich z dostupných údajov) sú:

- Môže sa vyskytnúť alergia (precitlivenosť) kože ako je svrbenie, vyrážka, žihľavka a zvýšená citlivosť na slnko. Niektoré mierne alergické reakcie sa môžu rozvinúť do závažných reakcií spojených s ťažkosťami s prehĺtaním a dýchaním, opuchnutím pier, hrdla alebo jazyka. Preto prípadný výskyt niektorého z týchto vedľajších účinkov, okamžite oznámte lekárovi

- Môžu sa vyskytnúť alergické reakcie so sulfonylmočovinou, sulfónamidmi, alebo ich derivátmi

- Na začiatku liečby GLEMIDOM sa môžu vyskytnúť problémy so zrakom. Je to v dôsledku zmeny hladiny cukru v krvi a mali by sa skoro zlepšiť

- Zvýšené hladiny pečeňových enzýmov (čo sa preukáže krvnými testami)

- Závažný pokles počtu krvných doštičiek (trombocytopénia) a krvácanie do kože (trombocytopenická purpura).


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať GLEMID


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Neužívajte tento liek, ak spozorujete viditeľné znaky poškodenia lieku (napr. odfarbenie).


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo GLEMID obsahuje

- Liečivo je: glimepirid 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg alebo 6 mg

- Ďalšie zložky sú: monohydrát laktózy, sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A), mikrokryštalická celulóza, povidón K30, magnéziumstearát.,

- Tablety obsahujú nasledovné farbivá:

1 mg tablety: červený oxid železitý (E172)

2 mg tablety: žltý oxid železitý (E172) a indigokarmín (E132)

3 mg tablety: žltý oxid železitý (E172)

4 mg tablety: indigokarmín (E132)

6 mg tablety: žlť oranžovú (E110, azofarbivo).


Ako vyzerá Glemida obsah balenia


Lieková forma: tableta.


Všetky sily tabliet GLEMIDU sú oválne s poliacou ryhou na oboch stranách

- 1 mg tablety sú ružové

- 2 mg tablety sú zelené

- 3 mg tablety sú bledožlté

- 4 mg tablety svetlomodré

- 6 mg tablety sú svetlooranžové


GLEMID 2 mg, 4 mg a 6 mg tablety sa môžu rozdeliť na rovnaké dávky.


GLEMID 1 mg a 3 mg tablety: Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu, aby sa dala ľahšie prehltnúť a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.


Obsah balenia: PVC/alumíniové blistre s 10, 20, 30, 50, 60, 90 a 120 tabletami.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

EGIS Pharmaceuticals PLC

Keresztúri út 30-38

1106 Budapešť

Maďarsko


Výrobca:

EGIS Pharmaceuticals PLC

Bökényföldi út 118-120.

1165 Budapešť

Maďarsko


Tento liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Česká republika Glemid 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 6 mg

Maďarsko Glempid 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 6 mg tabletta

Slovenská republika GLEMID 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 6 mg


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 02/2015.

7GLEMID 1 mg

Súhrn údajov o lieku


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


GLEMID 1 mg

GLEMID 2 mg

GLEMID 3 mg

GLEMID 4 mg

GLEMID 6 mg

tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tableta obsahuje 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg alebo 6 mg glimepiridu


Pomocné látky so známym účinkom:

Každá tableta GLEMID1 mg obsahuje 138,95 mg monohydrátu laktózy.

Každá tableta GLEMID2 mg obsahuje 137,20 mg monohydrátu laktózy.

Každá tableta GLEMID3 mg obsahuje 136,95 mg monohydrátu laktózy.

Každá tableta GLEMID4 mg obsahuje 135,85 mg monohydrátu laktózy.

Každá tableta GLEMID6 mg obsahuje 133,95 mg monohydrátu laktózy.


GLEMID 6 mg: tableta obsahuje farbivo žlť oranžovú (E110, azofarbivo).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Tableta.


Tablety sú podlhovasté s deliacou ryhou na oboch stranách.

1 mg tablety sú ružové

2 mg tablety sú zelené

3 mg tablety sú bledožlté

4 mg tablety sú svetlomodré

6 mg tablety sú svetlooranžové


Tablety GLEMID 2 mg, 4 mg a 6 mg:Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


Tablety GLEMID 1 mg a 3 mg:Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu, aby sa dala ľahšie prehltnúť a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


GLEMID je určený na liečbu diabetu mellitus 2. typu vtedy, keď diéta, fyzická aktivita ani redukcia telesnej hmotnosti nepostačujú.


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Základom pre úspešnú liečbu cukrovky je správna diéta, pravidelná fyzická aktivita, ako aj pravidelné kontroly krvi a moču. Podávanie tabliet alebo inzulínu nebudú postačujúce, ak pacient nedodržiava odporúčanú diétu.


Dávkovanie závisí od výsledkov vyšetrenia hladiny glukózy v krvi a moči.


Úvodná dávka je 1 mg glimepiridu denne. Ak sa tým dosiahne dostatočná kontrola glykémie, toto dávkovanie sa odporúča dodržiavať počas celej doby liečby.


V prípade, že je kompenzácia diabetu nepostačujúca, dávku je potrebné zvyšovať postupne na základe kontroly glykémie, v jedno- až dvojtýždňových intervaloch na 2, 3 alebo 4 mg glimepiridu denne.


Denná dávka vyššia než 4 mg glimepiridu je účinnejšia len vo výnimočných prípadoch.


Maximálna odporúčaná dávka je 6 mg glimepiridu denne.


U pacientov, u ktorých nedochádza k dostatočnej kontrole glykémie podávaním maximálnej dennej dávky metformínu, je možné začať súčasne liečbu glimepiridom. Počas podávania tej istej dávky metformínu sa liečba glimepiridom začne nízkymi dávkami, ktoré sa postupne zvyšujú v závislosti od požadovaného stupňa metabolickej kompenzácie až na maximálnu dennú dávku. Kombinovanú liečbu je potrebné začať pod prísnym lekárskym dohľadom.

U pacientov, u ktorých nedochádza k dostatočnej regulácii podávaním maximálnej dennej dávky GLEMIDU je v prípade potreby možné začať súčasne liečbu inzulínom. Počas podávania tej istej dávky glimepiridu sa liečba inzulínom začne nízkymi dávkami, ktoré sa postupne zvyšujú v závislosti od požadovaného stupňa metabolickej kompenzácie. Kombinovanú liečbu je potrebné začať pod prísnym lekárskym dohľadom.


Za normálnych okolností je jedna dávka glimepiridu denne postačujúca. Odporúča sa užiť túto dávku lieku krátko pred alebo počas výdatných raňajok alebo – ak pacient neraňajkuje – krátko pred alebo počas prvého hlavného jedla. V prípade, že sa jedna dávka lieku vynechá, neodporúča sa nahradiť túto dávku zvýšením nasledujúcej dávky. Tabletu je potrebné prehltnúť vcelku a zapiť tekutinou.


Ak sa u pacienta prejaví hypoglykemická reakcia pri 1 mg glimepiridu denne, potom je možné realizovať liečbu len prostredníctvom úpravy stravy.


V priebehu liečby sa môže potreba glimepiridu znížiť v dôsledku zlepšenia regulácie diabetu, čo je spojené s vyššou citlivosťou na inzulín. V snahe predísť hypoglykémii je nevyhnutné včasné zníženie dávky alebo prerušenie liečby. Zmeniť dávkovanie je potrebné aj pri zmenách hmotnosti alebo životnom štýle pacienta, prípadne iných faktoroch, ktoré môžu mať za následok zvýšenie rizika hypo- alebo hyperglykémie.


Prechod z iných perorálne podávaných hypoglykemík na GLEMID:


Vo všeobecnosti existuje možnosť prejsť z iných perorálne podávaných hypoglykemík na GLEMID. K prechodu na GLEMID je potrebné vziať do úvahy silu a biologický polčas lieku užívaného predtým. V niektorých prípadoch, najmä u antidiabetík s dlhším biologickým polčasom (napr. chlórpropamid), sa odporúča niekoľkodňový „vymývací“ proces, čím sa minimalizuje riziko hypoglykemickej reakcie v dôsledku pridania inej látky. Odporúčaná úvodná dávka je 1 mg glimepiridu denne.

Na základe reakcie na dávku glimepiridu je možné túto dávku postupne zvýšiť tak, ako je uvedené vyššie.


Prechod z inzulínu na GLEMID:


Vo výnimočných prípadoch, kedy je diabetes 2. typu u pacientov liečený inzulínom, je možné indikovať prechod na GLEMID. Túto zmenu je potrebné uskutočniť pod prísnym lekárskym dohľadom.


Osobitné skupiny pacientov:


Pacienti so zhoršenou funkciou obličiek alebo pečene:


Pozri časť 4.3.


Pediatrická populácia


O používaní glimepiridu u pacientov vo veku do 8 rokov nie sú k dispozícii žiadne údaje. O používaní glimepiridu v monoterapii u pacientov vo veku od 8 do 17 rokov sú údaje obmedzené (pozri časti 5.1 a 5.2).

Dostupné údaje o bezpečnosti a účinnosti v pediatrickej populácii sú nedostatočné a preto sa používanie glimepiridu pre túto skupinu pacientov neodporúča.


Spôsob podávania

Perorálne použitie.


 1. Kontraindikácie


Glimepirid je kontraindikovaný u pacientov pri týchto stavoch:

precitlivenosť na liečivo, iné deriváty sulfonylmočoviny alebo sulfonamidyalebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1,

diabetes závislý na inzulíne,

diabetická kóma,

ketoacidóza,

ťažká porucha funkcie obličiek alebo pečene. V prípade ťažkej poruchy funkcie obličiek alebo pečene sa vyžaduje prestavenie na inzulín.


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


GLEMID sa musí užiť krátko pred jedlom alebo počas jedla.


Pri nepravidelnom prijímaní potravy, prípadne pri vynechávaní jedál, môže viesť liečba GLEMIDOM k hypoglykémii. K možným príznakom hypoglykémie patria: bolesti hlavy, silný pocit hladu, nevoľnosť, vracanie, malátnosť, ospalosť, poruchy spánku, nepokoj, agresivita, znížená schopnosť koncentrácie a reagovania, znížená ostražitosť, depresia, zmätenosť, poruchy reči a videnia, afázia, tremor, paréza, senzorické poruchy, závrat, bezmocnosť, strata sebakontroly, delírium, cerebrálne kŕče, somnolencia a strata vedomia až po kómu, plytké dýchanie a bradykardia. Okrem toho sa môžu vyskytnúť známky adrenergnej kontraregulácie, ako potenie, vlhká pokožka, úzkosť, tachykardia, hypertenzia, palpitácie, angina pectoris a srdcové arytmie.


Klinický obraz ťažkého hypoglykemického šoku sa môže podobať na obraz mozgovej príhody.

Príznaky sa takmer vždy dajú zvládnuť okamžitým prísunom uhľohydrátov (cukru). Umelé sladidlá nemajú žiaden účinok.


Na základe skúseností s inými derivátmi sulfonylmočoviny je známe, že môže dôjsť k hypoglykémii aj napriek úspešným počiatočným protiopatreniam.


Ťažká alebo predĺžená hypoglykémia, ktorá bola len dočasne zvládnutá bežným množstvom cukru, si vyžaduje okamžitý lekársky zásah a prípadne aj hospitalizáciu.


Medzi faktory podporujúce hypoglykémiu patria:


- neochota alebo (bežnejšie u starších pacientov) neschopnosť pacientov spolupracovať,

- podvýživa, nepravidelné stravovanie, prípadne vynechanie jedla alebo hladovanie,

- zmeny v stravovaní,

- nerovnováha medzi fyzickou námahou a prísunom uhľohydrátov,

- konzumácia alkoholu, najmä v kombinácii s vynechaním stravy,

- zhoršené renálne funkcie,

- ťažká dysfunkcia pečene,

- predávkovanie GLEMIDOM,

- niektoré nekompenzované poruchy endokrinného systému s vplyvom na metabolizmus uhľohydrátov

alebo kontrareguláciu hypoglykémie (ako napríklad pri niektorých poruchách štítnej žľazy a pri

insuficiencii prednej hypofýzy alebo kôry nadobličiek),

- súčasné podávanie niektorých iných liekov (pozri časť 4.5).


Liečba GLEMIDOM si vyžaduje pravidelné monitorovanie hladín glukózy v krvi a v moči. Okrem toho sa odporúča stanovenie podielu glykovaného hemoglobínu.


Počas liečby GLEMIDOM sa musia pravidelne sledovať hepatálne a hematologické parametre

(najmä leukocyty a trombocyty).


V stresových situáciách (napr. nehody, akútne operácie, infekcie sprevádzané horúčkou atď.) je možné indikovať dočasné prestavenie na inzulín.


S použitím glimepiridu u pacientov s ťažkým poškodením funkcií pečene alebo u dialyzovaných pacientov nie sú skúsenosti. U pacientov s ťažkým poškodením funkcií obličiek alebo pečene sa indikuje prechod na liečbu inzulínom.


Ličba pacientov s deficitom enzýmu glukózo-6-fosfodehydrogenázy (G6PD) derivátmi sulfonylmočoviny môže vyvolať hemolytickú anémiu. Pretože glimepirid patrí do skupiny derivátov sulfonylmočoviny, opatrnosť je nevyhnutná u pacientov s deficitom enzýmu G6PD a treba zvážiť alternatívnu terapiu liekom, ktorý nie je derivátom sulfonylmočoviny.


GLEMID obsahuje monohydrát laktózy. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.

Glemid6 mg: tableta obsahuje farbivo E 110, ktoré môže vyvolať alergické reakcie.


4.5 Liekové a iné interakcie


Ak sa GLEMID podáva súčasne s inými liekmi, môže sa vyskytnúť nežiaduce zvýšenie alebo zníženie hypoglykemizujúceho efektu glimepiridu.

Z toho dôvodu by sa iné lieky mali užívať len s vedomím (prípadne na predpis) lekára.


Glimepirid sa metabolizuje cytochrómom P450 2C9 (CYP2C9). Teda na jeho metabolizmus vplýva súbežné podanie induktorov CYP2C9 (napr. rifampicín) alebo inhibítorov CYP2C9 (napr. flukonazol).


Podľa literárnych údajov výsledky interakčnej štúdie in vivo ukazujú, že oblasť AUC glimepiridu je približne dvojnásobne zväčšená vplyvom flukonazolu, jedného z najsilnejších inhibítorov CYP2C9.


Na základe skúsenosti s glimepiridom a inými derivátmi sulfonylmočoviny je nevyhnutné uviesť nasledovné interakcie.


Zosilnenie hypoglykemizujúceho účinku a tým v niektorých prípadoch hypoglykémia sa môže dostaviť vtedy, keď sa súčasne podáva jeden z nasledovných liekov, napr.:

- fenylbutazón, azapropazón a oxyfenbutazón

- inzulín a perorálne antidiabetiká, ako napr. metformín

- salicyláty a kyselina paraaminosalicylová

- anabolické steroidy a mužské pohlavné hormóny

- chloramfenikol, niektoré sulfonamidy s dlhotrvajúcim účinkom, tetracyklíny, chinolónové antibiotiká a klaritromycín

- kumarínové antikoagulanciá

- fenfluramín

- disopyramid

- fibráty

- ACE inhibítory

- fluoxetín, inhibítory MAO

- alopurinol, probenecid, sulfinpyrazón

- sympatolytiká

- cyklofosfamid, trofosfamid a ifosfamidy

- mikonazol, flukonazol

- pentoxifylín (vysoká parenterálna dávka)

- tritokvalín


Oslabenie hypoglykemizujúceho účinku, ktoré vedie k zvýšeniu hladín glukózy v krvi môže nastať, keď sa súčasne podáva jeden z nasledovných liekov, napr.:

- estrogény a gestagény,

- saluretiká, tiazidové diuretiká,

- látky stimulujúce činnosť štítnej žľazy, glukokortikoidy,

- fenotiazínové deriváty, chlórpromazín,

- adrenalín a sympatomimetiká,

- kyselina nikotínová (vysoké dávky) a deriváty kyseliny nikotínovej,

- laxatíva (dlhodobé užívanie),

- fenytoín, diazoxid,

- glukagón, barbituráty a rifampicín,

- acetazolamid.


Antagonisty H2receptorov, betablokátory, klonidín a rezerpín môžu viesť k zosilneniu alebo zoslabeniu hypoglykemizujúceho účinku.


Znaky adrenergnej kontraregulácie hypoglykémie sa môžu pod vplyvom sympatolytických liekov, akými sú betablokátory, klonidín, guanetidín a rezerpín, zredukovať alebo úplne stratiť.


Príjem alkoholu môže nepredvídateľne posilniť alebo oslabiť hypoglykemizujúci účinok glimepiridu.


Glimepirid môže zosilniť alebo oslabiť účinky kumarínových derivátov.


Kolesevelam sa viaže na glimepirid a znižuje absorpciu glimepiridu z gastrointestinálneho traktu. Pri užití glimepiridu najmenej 4 hodiny pre užitím kolesevelamu sa nepozorovala žiadna interakcia. Preto sa má glimepirid užívať najmenej 4 hodiny pred užitím kolesevelamu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita


Riziko súvisiace s diabetom

Abnormálne hladiny cukru v krvi počas gravidity súvisia s vyšším výskytom kongenitálnych abnormalít a perinatálnej mortality. Takže hladina cukru v krvi sa musí počas gravidity dôkladne monitorovať, aby sa zabránilo riziku teratogenity. Za týchto okolností sa vyžaduje používanie inzulínu. Pacientky, ktoré uvažujú o gravidite, musia o tom informovať svojho lekára.


Riziko súvisiace s glimepiridom

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití glimepiridu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu, ktorá pravdepodobne súvisela s farmakologickým účinkom (hypoglykémia) glimepiridu (pozri časť 5.3).


Na základe uvedeného sa glimepirid nemá užívať počas celého obdobia gravidity.

V prípade liečby glimepiridom, ak pacientka plánuje graviditu alebo ak zistí, že je gravidná, musí čo najskôr prejsť na inzulínovú liečbu.


Dojčenie


Nie je známe, či sa glimepirid vylučuje do materského mlieka. U potkanov sa glimepirid vylučuje do materského mlieka. Keďže iné deriváty sulfonylmočoviny sa vylučujú do materského mlieka a pre riziko hypoglykémie u dojčených novorodencov, dojčenie počas liečby glimepiridom sa neodporúča.


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


Schopnosť pacienta koncentrovať sa a reagovať na podnety môže byť ovplyvnená ako dôsledok hypoglykémie, hyperglykémie, alebo napríklad poškodenia zraku. Táto skutočnosť predstavuje riziko v situáciách, kedy sú tieto schopnosti nevyhnutné (napr. pri vedení motorového vozidla alebo obsluhe strojov).


Pacienti by mali prijať potrebné opatrenia, aby sa počas jazdy vyhli hypoglykémii. Je to zvlášť potrebné u pacientov so zníženým uvedomením si, resp. bez schopnosti uvedomenia si, varovných príznakov hypoglykémie, alebo u tých s častým výskytom hypoglykémie. V týchto prípadoch sa odporúča zvážiť nevyhnutnosť viesť motorové vozidlo alebo obsluhovať stroje.


 1. Nežiaduce účinky


Na základe skúseností z klinických štúdií s GLEMIDom a inými derivátmi sulfonylmočoviny sa musia vziať do úvahy nasledovné nežiaduce účinky zoradené podľa orgánovej klasifikácie a v poradí klesajúceho výskytu:

Veľmi časté: ≥1/10

Časté: ≥1/100 až <1/10

Menej časté: ≥1/1 000 až <1/100

Zriedkavé: ≥1/10 000 až <1/1 000

Veľmi zriedkavé: <1/10 000

Neznáme: nemožno odhadnúť z dostupných údajov


Poruchy krvi a lymfatického systému

Zriedkavé:trombocytopénia, leukopénia, granulocytopénia, agranulocytóza, erytropénia, hemolytická anémia a pancytopénia, ktoré sa obyčajne dajú zvrátiť po prerušení liečby.

Neznáme:závažná trombocytopénia s počtom krvných doštičiek < 10 000/µl a trombocytopenická purpura.


Poruchy imunitného systému

Veľmi zriedkavé: leukocytoklastová vaskulitída, mierne hypersenzitívne reakcie, ktoré môžu prerásť do závažných reakcií spojených s dyspnoe, poklesom krvného tlaku a niekedy so šokom.

Neznáme: možnosť skríženej alergizácie so sulfonylmočovinou, sulfonamidmi alebo príbuznými látkami.


Poruchy metabolizmu a výživy

Zriedkavé:hypoglykémia.

Tieto hypoglykemické reakcie sa zväčša objavia okamžite, môžu byť ťažké a nie vždy sa dajú ľahko korigovať. Výskyt hypoglykemických reakcií závisí, podobne ako pri iných hypoglykemických terapiách, od individuálnych faktorov ako sú stravovacie návyky a dávka lieku (viac pozri v časti 4.4).


Poruchy oka

Neznáme: dočasné poruchy videnia najmä na začiatku liečby, z dôvodu zmien hladín cukru v krvi.


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi zriedkavé:nauzea, vracanie, hnačka, abdominálna distenzia, abdominálna nepohodaa bolesti brucha, ktoré si málokedy vyžadujú vysadenie liečby.


Poruchy pečene a žlčových ciest

Neznáme: zvýšenie hladín hepatálnych enzýmov.

Veľmi zriedkavé: poškodenie funkcií pečene (napr. cholestáza a žltačka), hepatitída a zlyhanie pečene.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Neznáme: hypersenzitívne reakcie kože ako je svrbenie, vyrážky, žihľavka a precitlivenosť na svetlo.


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Veľmi zriedkavé:zníženie koncentrácie sodíka v sére.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvomnárodného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Po užití príliš veľkej dávky lieku môže vzniknúť hypoglykémia, trvajúca 12 až 72 hodín, pričom sa po prvotnom zvládnutí môže znovu vrátiť. Príznaky sa nemusia prejaviť do 24 hodín po užití dávky. Vo všeobecnosti sa odporúča hospitalizácia pacienta a jeho pozorovanie. Môže sa objaviť nauzea, vracanie a bolesti v epigastriu. Sprievodným javom hypoglykémie môžu byť neurologické príznaky ako napríklad nepokoj, tremor, poruchy videnia, koordinácie, ospalosť, kóma a kŕče.


Primárna liečba pozostáva zo zamedzenia absorpcie vyvolaním vracania avypitím vody alebo limonády s aktívnym uhlím (adsorbent) a síranom sodným (laxatívum). V prípade užitia veľkého množstva lieku sa odporúča výplach žalúdka a následne podanie aktívneho uhlia a síranu sodného. V prípade (ťažkého) predávkovania je potrebná hospitalizácia pacienta na jednotkeintenzívnej starostlivosti. Glukózu je nevyhnutné podať čo najskôr, v prípade potreby vo forme intravenózneho bolusu s obsahom 50 ml 50 % roztoku. Následne sa podáva infúzia s 10% roztokom za prísneho monitorovania hladín cukru v krvi. Následná liečba je symptomatická.


Najmä pri liečbe hypoglykémie vyvolanej náhodným užitím GLEMIDU dojčaťom a malým dieťaťom, sa musí dávka glukózy starostlivo prispôsobiť s cieľom zabrániť možnosti vzniku nebezpečnej hyperglykémie. Hladiny cukru v krvi musia byť pod prísnym dohľadom.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: lieky na zníženie hladiny cukru v krvi, okrem inzulínov: sulfonamidy, deriváty močoviny. ATC kód: A10BB12.


Glimepirid je perorálne antidiabetikum patriace do skupiny derivátov sulfonylmočoviny. Používa sa pri liečbe non-inzulín dependentného diabetu mellitus.


Glimepirid účinkuje najmä tak, že stimuluje uvoľňovanie inzulínu z beta-buniek pankreasu.


Tak ako aj u iných derivátov sulfonylmočoviny, je tento účinok založený na zvýšenej odpovedi pankreatických beta-buniek na fyziologický glukózový podnet. Okrem toho má glimepirid aj výrazné extrapankreatické účinky, ktoré sú popísané aj u iných derivátov sulfonylmočoviny.


Uvoľňovanie inzulínu:


Deriváty sulfonylmočoviny regulujú vylučovanie inzulínu uzatvorením ATP-závislého draslíkového kanála v membráne beta-buniek. Uzatvorenie draslíkového kanála spôsobuje depolarizáciu beta-buniek a má za následok – otvorením vápnikových kanálov – zvýšený vtok vápnika do bunky. Toto vedie k uvoľneniu inzulínu prostredníctvom exocytózy.


Glimepirid sa pevne viaže na proteín v membráne beta-buniek, ktorý je spojený s ATP-závislým draslíkovým kanálom, ktorý je však iný ako ten, na ktorý sa zvyčajne viažu deriváty sulfonylmočoviny.


Extrapankreatická aktivita:


Extrapankreatickými účinkami sú napríklad zvýšenie citlivosti periférnych tkanív na inzulín a zníženie vychytávania inzulínu pečeňou.


Vychytávanie glukózy z krvi periférnymi svalmi a tukovým tkanivom sa uskutočňuje prostredníctvom špeciálnych transportných proteínov, ktoré sa nachádzajú v bunkovej membráne. Presun glukózy do týchto tkanív limituje rýchlosť využívania glukózy. Glimepirid veľmi rýchlo zvyšuje počet aktívnych transportných molekúl pre glukózu v plazmatickej membráne svalov a tukových buniek, čo následne vedie k stimulácii vychytávania glukózy.


Glimepirid zvyšuje činnosť glykozyl-fosfatidylinozitol špecifickej fosfolipázy C, čo môže súvisieť s liekom navodenou lipogenézou a glykogenézou v izolovaných tukových a svalových bunkách.


Glimepirid potláča tvorbu glukózy v pečeni zvyšovaním vnútrobunkovej koncentrácie fruktózy-2,6-bifosfátu, čo následne inhibuje glukoneogenézu.


Všeobecne


U zdravých osôb je minimálna účinná perorálna dávka približne 0,6 mg. Účinok glimepiridu závisí od dávky a je reprodukovateľný. Fyziologická odpoveď na intenzívne fyzické cvičenie, zníženie sekrécie inzulínu je aj počas užívania glimepiridu zachovaná.


Výrazný rozdiel v účinku sa nepozoroval, či bol liek požitý 30 minút pred jedlom alebo bezprostredne pred ním. U diabetikov je možné docieliť dostatočnú 24-hodinovú metabolickú kompenzáciu už jednou dávkou lieku za deň.


Hoci hydroxymetabolit glimepiridu u zdravých osôb spôsobil malý, ale významný pokles glukózy v sére, tento účinok sa ráta len za menej podstatný z celkového účinku lieku.


Kombinovaná liečba s metformínom


V jednej štúdii sa zistilo, že u pacientov nedostatočne metabolicky kompezovaných maximálnou dávkou metformínu sa metabolická kompenzácia zlepšila súčasným podávaním metformínu a glimepiridu v porovnaní so samotným metformínom.


Kombinovaná liečba s inzulínom


Údaje o kombinovanej liečbe s inzulínom sú nedostatočné . U pacientov, ktorých stav nie je dostatočne kompenzovaný maximálnymi dávkami glimepiridu, je možné začať sprievodnú liečbu inzulínom. V dvoch štúdiách mala kombinovaná liečba za následok rovnaké zlepšenie metabolickej kompenzácie ako liečba len inzulínom; v kombinovanej liečbe bola však potrebná nižšia dávka inzulínu.


Osobitné skupiny pacientov


Pediatrická populácia

Do aktívneho kontrolovaného klinického skúšania (glimepirid v dávke do 8 mg denne alebo metformín v dávke do 2 000 mg denne) v trvaní 24 týždňov bolo zaradených 285 detí (vo veku 8 - 17 rokov) s diabetom 2.typu.

Pri obidvoch liečivách, glimepiride aj metformíne, bol pozorovaný signifikantný pokles HbA1cv porovnaní s východiskovou hodnotou(glimepirid -0,95 (se 0,41); metformín -1,39 (se 0,40)). Avšak, pokiaľ ide o priemer zmeny HbA1cz východiskovej hodnoty pri glimepiride sa nedosiahli kritériá non-inferiority v porovnaní s metformínom. Rozdiel medzi liečenými skupinami bol 0,44 % v prospech metformínu. Horná hranica (1,05) 95 % intervalu spoľahlivosti pre rozdiel nebola pod hodnotou

0,3 % rozpätia non-inferiority.

Počas liečby glimepiridom neboli u detí zaznamenané žiadne nové skutočnosti týkajúce sa bezpečnosti lieku v porovnaní s dospelými pacientami s diabetes mellitus 2.typu. V skupine pediatrických pacientov nie sú k dispozícii žiadne dlhodobé údaje o účinnosti a bezpečnosti.


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia:


Biologická dostupnosť glimepiridu je po perorálnom podaní úplná. Príjem potravy nemá na vstrebávanie podstatný vplyv, len rýchlosť absorpcie je mierne znížená. Maximálne sérové koncentrácie (Cmax) sa dosahujú za približne 2,5 hodiny po perorálnom požití lieku (priemerne 0,3 µg/ml počas viacnásobného dávkovania 4 mg denne) a existuje lineárny vzťah ako medzi dávkou a Cmax, tak aj dávkou a AUC (plocha pod časovou/koncentračnou krivkou).


Distribúcia:


Glimepirid má veľmi nízky distribučný objem (asi 8,8 litrov), ktorý je približne rovnaký ako albumínový distribučný priestor, má tiež vysokú schopnosť viazať sa na bielkoviny (> 99%) a nízky klírens (asi 48 ml/min).

U zvierat sa glimepirid vylučuje do mlieka. Glimepirid prechádza do placenty. Prechod cez hematoencefalickú bariéru je nízky.


Biotransformácia a eliminácia:


Glimepirid sa úplne metabolizuje oxidatívnou biotransformáciou. Hlavnými metabolitmi sú cyklohexylhydroxylmetylderivát (M1) a karboxylderivát (M2). Cytochróm P450 2C9 sa podieľa na biotransformácii glimepiridu na M1. M1 sa následne metabolizuje na M2 jedným alebo viacerými cytozolovými enzýmami.


Stredný dominantný sérový polčas, ktorý je dôležitý pre sérové koncentrácie pri viacnásobnom dávkovaní, je približne 5 až 8 hodín. Po podaní väčších dávok sa zaznamenali o niečo dlhšie polčasy.


Po podaní jednej dávky rádioaktívne označeného glimepiridu sa 58 % izotopom značenej látky našlo v moči a 35% v stolici. V moči sa nenašla žiadna nezmenená látka. Dva metabolity – pravdepodobne výsledok hepatálneho metabolizmu (najmä cez CYP2C9) – sa našli v moči aj v stolici, a to: hydroxy-derivát a karboxy-derivát. Po perorálnom podaní glimepiridu boli terminálne polčasy rozpadu týchto metabolitov 3 až 6 resp. 5 až 6 hodín.


Porovnanie jednej dávky a opakovaného dávkovania jedenkrát denne nepreukázalo žiadne významné zmeny vo farmakokinetike a intraindividuálna variabilita bola veľmi nízka. Nezaznamenala sa žiadna podstatná akumulácia glimepiridu.


Farmakokinetika bola podobná u mužov i žien, ako aj u mladých a starších (nad 65 rokov) pacientov. U pacientov s nízkym klírensom kreatinínu sa zaznamenala tendencia rastu klírensu glimepiridu a tendencia poklesu priemerných sérových koncentrácií, čo je najpravdepodobnejšie spôsobené rýchlejším vylučovaním glimepiridu vďaka menšej väzbe na bielkoviny. Renálna eliminácia oboch metabolitov bola narušená. U týchto pacientov sa celkovo nepredpokladá ďalšie riziko kumulácie glimepiridu.


Farmakokinetika u 5 nediabetikov po operácii žlčových ciest bola podobná farmakokinetike u zdravých osôb.


Pediatrická populácia

V štúdii po jedle, kde sa skúmala farmakokinetika, bezpečnosť a tolerabilita glimepiridu podávaného ako jednotlivá dávka 1 mg v skupine 30 pediatrických pacientov (4 deti vo veku 10 - 12 rokov a 26 detí vo veku 12 až 17 rokov) s diabetom 2.typu, sa preukázalo, že priemerná hodnotaAUC(0-last), Cmaxa t1/2 je podobná ako u dospelých.


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické účinky sa pozorovali iba po dávkach považovaných za dostatočne vyššie, než je maximálna dávka u ľudí, čo poukazuje na malý význam týchto zistení pre klinické využitie, alebo boli spôsobené farmakodynamickým účinkom (hypoglykémiou) prípravku. Údaje boli získané štandardnými farmakologickými testami, testami toxicity pri opakovaných dávkach, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu a reprodukčnej toxicity. V testoch reprodukčnej toxicity (ktoré pokrývajú embryotoxicitu, teratogenitu a vývojovú toxicitu) sa zistilo, že nežiaduce účinky indukované glimepiridom u samíc a ich mláďat sú odvodené od jeho hypoglykemického efektu.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


 1. Zoznam pomocných látok


monohydrát laktózy

sodná soľ karboxymetylškrobu

mikrokryštalická celulóza

povidón K30

magnéziumstearát


1 mg tablety: červený oxid železitý (E172)

2 mg tablety: žltý oxid železitý (E172), indigokarmín (E132)

3 mg tablety: žltý oxid železitý (E172)

4 mg tablety: indigokarmín (E132)

6 mg tablety: žlť oranžová (E110, azofarbivo)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


1 mg: 2 roky

2, 3, 4, 6 mg: 3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/Al blistre s obsahom 10, 20, 30, 50, 60, 90 a 120 tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


EGIS PharmaceuticalsPLC

Keresztúri út 30-38

1106 Budapešť

Maďarsko


 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


GLEMID 1 mg: 18/0460/05-S

GLEMID 2 mg: 18/0461/05-S

GLEMID 3 mg: 18/0462/05-S

GLEMID 4 mg: 18/0463/05-S

GLEMID 6 mg: 18/0464/05-S


 1. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 13.12. 2005

Dátum posledného predĺženia registrácie: 14.07.2010


 1. dÁtum revÍzie TEXTU


Február 2015

11GLEMID 1 mg