+ ipil.sk

GLIBEZID 3Príbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev.č.: 2013/06351, 2013/06352, 2013/06353


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA


GLIBEZID 1

GLIBEZID 2

GLIBEZID 3

tablety


glimepirid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je GLIBEZID a na čo sa používa

 2. Skôr ako užijete GLIBEZID

 3. Ako užívať GLIBEZID

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať GLIBEZID

 6. Ďalšie informácie


1. Čo je GLIBEZID a na čo sa používa


GLIBEZID je liek na zníženie hladiny cukru v krvi, ktorý sa užíva perorálne ‑ ústami. Tento liek patrí do skupiny liekov znižujúcich hladinu cukru v krvi, nazývaných deriváty sulfonylmočoviny. GLIBEZID účinkuje tak, že zvyšuje vylučovanie inzulínu z pankreasu (podžalúdková žľaza). Inzulín následne znižuje hladinu cukru vo Vašej krvi.

GLIBEZID sa používa na liečbu určitej formy cukrovky (diabetes mellitus 2. typu u dospelých), keď diéta, fyzické cvičenie a úbytok telesnej hmotnosti nemajú dostatočný účinok na zníženie hladiny cukru v krvi.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete GLIBEZID

Neužívajte GLIBEZID

 • keď ste alergický (precitlivený) na glimepirid alebo na iné deriváty sulfonylmočoviny (lieky znižujúce krvný cukor, ako glibenklamid) alebo na sulfónamidy (lieky na liečbu bakteriálnych infekcií, ako napr. sulfametoxazol) alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek GLIBEZIDu (uvedených v časti 6),

 • keď máte diabetes závislý od inzulínu (diabetes mellitus 1. typu ),

 • keď máte diabetickú ketoacidózu (komplikácia spojená s cukrovkou, pri ktorej sa zvýši hladina kyseliny v krvi a môžete mať niektorý z nasledujúcich príznakov: únava, nevoľnosť (nutkanie na vracanie), časté močenie a stuhnutosť svalov),

 • keď sa u Vás vyskytne diabetická kóma,

 • keď máte závažné ochorenie obličiek,

 • keď máte závažné ochorenie pečene.


Ak sa Vás týka niektorý z vyššie uvedených stavov, neužívajte tento liek. Ak si nie ste istý, poraďte sa pred začatím užívania GLIBEZIDu so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Upozornenia a opatrenia

Poraďte sa pred začatím užívania Vášho lieku so svojím lekárom alebo lekárnikom, ak:

 • sa liečite zo zranenia, ste po operácii, prekonali ste infekciu s horúčkou alebo inú formu stresu, povedzte to svojmu lekárovi, nakoľko môže byť potrebná prechodná zmena liečby.

 • máte závažné ochorenie pečene alebo obličiek.


Ak si nie ste istý, či sa Vás týka niektorý z vyššie uvedených stavov, porozprávajte sa pred začatím liečby GLIBEZIDom so svojím lekárom alebo lekárnikom.


U pacientov s chýbajúcim enzýmom glukóza-6-fosfát dehydrogenáza môže dôjsť k zníženiu hladiny hemoglobínu a k rozpadu červených krviniek (hemolytická anémia).


Dostupné údaje o použití GLIBEZIDu u ľudí mladších ako 18 rokov sú obmedzené. Z tohto dôvodu sa použitie u týchto pacientov neodporúča.


Dôležité informácie o hypoglykémii (nízka hladina cukru v krvi)

Keď užívate GLIBEZID, môžete dostať hypoglykémiu (nízka hladina cukru v krvi).

Pozrite si, prosím, ďalšie informácie o hypoglykémii, jej znakoch a liečbe, uvedené nižšie.


Nasledujúce faktory môžu zvýšiť riziko, že dostanete hypoglykémiu:

- podvýživa, nepravidelné stravovanie, vynechávanie jedla alebo predĺženie intervalu do ďalšieho jedla alebo hladovanie,

- zmeny vo Vašej diéte,

- užitie vyššej dávky GLIBEZIDu, ako je potrebné,

- znížená funkcia obličiek,

- závažné ochorenie pečene,

- niektoré poruchy spôsobené hormónmi (poruchy štítnej žľazy, hypofýzy alebo kôry nadobličiek),

- pitie alkoholu (hlavne ak vynechávate jedlo),

- súbežné užívanie určitých liekov (pozri časť Užívanie iných liekov nižšie),

- ak zvyšujete fyzickú aktivitu a nedostatočne sa stravujete alebo ak Vaše jedlo obsahuje menej uhľohydrátov, ako by malo.


Znaky hypoglykémie zahŕňajú:

 • bolesti od hladu, bolesť hlavy, nutkanie na vracanie, vracanie, spomalené reakcie, ospanlivosť, poruchy spánku, nepokoj, agresivitu, poruchy koncentrácie, zníženú pozornosť a spomalené reakcie, depresiu, zmätenosť, poruchy reči a zraku, zlú zrozumiteľnosť (neschopnosť hovoriť), trasenie, čiastočné ochrnutie, poruchy zmyslov, závraty, bezmocnosť,

 • taktiež sa môžu vyskytnúť aj nasledovné znaky: potenie, vlhká koža, úzkosť, zrýchlený pulz, vysoký krvný tlak, búšenie srdca, náhla silná bolesť na hrudi, ktorá môže vyžarovať do okolitých oblastí (angina pectoris a srdcová arytmia).


Ak Vám hladiny cukru stále klesajú, môžete trpieť veľkou zmätenosťou (delírium), môžu sa u Vás rozvinúť kŕče, strata sebakontroly, plytké dýchanie a pomalý pokles srdcového tepu, môžete upadnúť do bezvedomia. Klinický obraz výrazného zníženia hladiny cukru v krvi môže pripomínať mŕtvicu.


Liečba hypoglykémie

Vo väčšine prípadov znaky zníženej hladiny cukru v krvi vymiznú veľmi rýchlo po podaní nejakej formy cukru, napr. kociek cukru, sladkého džúsu, osladeného čaju.

Preto musíte mať vždy pri sebe nejaký cukor (napr. kocky cukru). Nezabudnite, že umelé sladidlá sú neúčinné. Ak Vám podanie cukru nepomohlo alebo sa prejavy hypoglykémie vyskytli opätovne, vyhľadajte, prosím, svojho lekára alebo najbližšiu pohotovosť.


Laboratórne vyšetrenia

Pravidelne Vám bude kontrolovaná hladina cukru v krvi alebo moči. Váš lekár Vám tiež môže vykonať krvné testy, aby skontroloval hladinu krvných buniek a funkciu pečene.

Iné lieky a GLIBEZID

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis,prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Ak užívate iné lieky, ktoré môžu zoslabiť alebo zosilniť účinok GLIBEZIDu na hladinu krvného cukru, Váš lekár Vám môže zmeniť dávku GLIBEZIDu.


Nasledujúce lieky môžu zosilniť cukor znižujúci účinok GLIBEZIDu. To môže zvýšiť riziko hypoglykémie (nízka hladina cukru v krvi):

 • iné lieky na liečbu cukrovky (ako je inzulín alebo metformín),

 • lieky na liečbu bolesti a zápalu (fenylbutazón, azapropazón, oxyfenbutazón, lieky ako aspirín),

 • lieky na liečbu infekcií močových ciest (ako sú niektoré sulfónamidy s predĺženým účinkom),

 • lieky na liečbu infekcií vyvolaných baktériami a hubami (tetracyklíny, chloramfenikol, flukonazol, mykonazol, chinolóny, klaritromycín),

 • lieky proti tvorbe krvných zrazenín (deriváty kumarínu, ako je warfarín),

 • lieky podporujúce rast svalstva (anaboliká),

 • lieky používané na hormonálnu substitučnú liečbu u mužov,

 • lieky na liečbu depresie (fluoxetín, inhibítory monoaminoxidázy - IMAO),

 • lieky na liečbu srdcovej arytmie (disopyramid)

 • lieky znižujúce vysokú hladinu cholesterolu (fibráty),

 • lieky znižujúce vysoký krvný tlak (ACE inhibítory),

 • lieky na liečbu dny (alopurinol, probenecid, sulfínpyrazón),

 • lieky na liečbu rakoviny (cyklofosfamid, ifosfamid, trofosfamid),

 • lieky znižujúce telesnú hmotnosť (fenfluramín),

 • lieky zvyšujúce krvný obeh, keď sa podávajú vo vysokých dávkach intravenóznou infúziou (pentoxifylín),

 • lieky na liečbu nosových alergií, ako je senná nádcha (tritokvalín),

 • lieky nazývané sympatolytiká na liečbu vysokého krvného tlaku, srdcového zlyhania alebo ochorení prostaty.


Nasledujúce lieky môžu zoslabiť cukor znižujúci účinok GLIBEZIDu. To môže viesť k riziku hyperglykémie (vysoká hladina cukru v krvi):

 • lieky obsahujúce ženské pohlavné hormóny (estrogény, progestagény),

 • lieky podporujúce tvorbu moču (tiazidové diuretiká),

 • lieky používané na stimuláciu činnosti štítnej žľazy (ako je levotyroxín),

 • lieky na liečbu alergií a zápalu (glukokortikoidy),

 • lieky na liečbu ťažkých psychických porúch (chlórpromazín a iné deriváty fenotiazínu),

 • lieky používané na zvýšenie srdcového tepu, na liečbu astmy alebo upchaného nosa, kašľu a prechladnutia, na zníženie telesnej hmotnosti alebo v prípade ohrozenia života (adrenalín a sympatomimetiká),

 • lieky na liečbu vysokej hladiny cholesterolu (kyselina nikotínová),

 • lieky na liečbu zápchy, ak sa používajú dlhodobo (laxatíva),

 • lieky na liečbu záchvatov (fenytoín),

 • lieky na liečbu nervozity a ťažkostí so spánkom (barbituráty),

 • lieky na liečbu zvýšeného vnútroočného tlaku (azetazolamid),

 • lieky na liečbu vysokého krvného tlaku alebo lieky na zníženie krvného cukru (diazoxid),

 • lieky na liečbu infekcií, tuberkulózy (rifampicín),

 • lieky na liečbu veľmi nízkej hladiny cukru v krvi (glukagón).


Nasledujúce lieky môžu zosilniť alebo zoslabiť cukor znižujúci účinok GLIBEZIDu:

 • lieky na liečbu vredov žalúdka (nazývané antagonisty H2 receptorov),

 • lieky na liečbu vysokého krvného tlaku alebo srdcového zlyhania, ako sú betablokátory, klonidín, guanetidín a rezerpín). Tieto môžu tiež maskovať znaky hypoglykémie, takže pri užívaní týchto liekov je potrebná špeciálna opatrnosť.


GLIBEZIDmôže buď zosilniť alebo zoslabiť účinky nasledujúcich liekov:

 • lieky proti tvorbe krvných zrazenín (deriváty kumarínu, ako je warfarín).


Užívanie GLIBEZIDu s jedlom a nápojmi

Alkohol môže nepredvídateľným spôsobom zosilniť alebo zoslabiť schopnosť GLIBEZIDu znižovať hladinu cukru v krvi.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Tehotenstvo

GLIBEZIDsa nesmie užívať počas tehotenstva. Ak ste tehotná, myslíte si, že môžete byť tehotná alebo plánujete otehotnieť, povedzte to svojmu lekárovi.


Dojčenie

GLIBEZIDmôže prechádzať do materského mlieka. GLIBEZIDsa nesmie užívať počas dojčenia.


Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Ak je Vaša hladina cukru v krvi znížená (hypoglykémia) alebo zvýšená (hyperglykémia) alebo ak sa u Vás vyskytnú ťažkosti so zrakom v dôsledku vyššie uvedených stavov, môže byť Vaša schopnosť koncentrácie alebo schopnosť reagovať narušená. Pamätajte na to, že by ste mohli ohroziť seba alebo iných ľudí (napr. pri vedení vozidla alebo obsluhe strojov). Opýtajte sa, prosím, svojho lekára, či môžete viesť vozidlá, ak mávate

 • časté záchvaty hypoglykémie,

 • menej výrazné varovné príznaky hypoglykémie alebo ich nemávate vôbec.

GLIBEZID obsahuje laktózu

Tieto tablety obsahujú laktózu. Ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívať GLIBEZID


Dávkovanie

Vždy užívajte GLIBEZID presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Dávku určí lekár podľa hladín cukru v krvi, prípadne v moči.


Užívanie Glibezidu

Tento liek užívajte ústami, krátko pred alebo počas prvého denného jedla (obvykle raňajok). Ak neraňajkujete, musíte užiť liek podľa schémy, ktorú Vám predpísal lekár. Je dôležité, aby ste počas liečby GLIBEZIDom nevynechávali žiadne denné jedlo.

Tablety prehĺtajte celé a zapite ich aspoň s pol pohárom vody. Tablety nedrvte ani nežujte.


Koľko tabliet sa má užiť

Dávka GLIBEZIDu závisí od Vašej potreby, Vášho stavu a výsledkov meraní hladiny cukru v krvi a v moči. Dávku stanoví Váš lekár. Neužívajte viac tabliet ako Vám predpísal Váš lekár.


Zvyčajná začiatočná dávkaje jedna tableta GLIBEZIDu 1 raz denne.

Ak je to potrebné, Váš lekár Vám môže zvýšiť dávku vždy po 1 – 2 týždňoch liečby.

Maximálna odporúčaná dávka je 6 mg glimepiridu denne.


Je možné začať kombinovanú liečbu glimepiridom a metformínom alebo glimepiridom a inzulínom. V takom prípade Vám Váš lekár individuálne určí vhodnú dávku glimepiridu, metformínu alebo inzulínu.


Ak sa zmení Vaša telesná hmotnosť alebo ak zmeníte spôsob života alebo ak ste v stresovej situácii, môže byť potrebné upraviť dávky GLIBEZIDu. Informujte o tom svojho lekára.

Ak máte pocit, že účinok GLIBEZIDu je priveľmi silný alebo priveľmi slabý, nemeňte si sami dávkovanie, ale poraďte sa so svojím lekárom.


Spôsoby a cesty podania

Tento liek užívajte ústami, krátko pred alebo počas prvého denného jedla (obvykle raňajok). Ak neraňajkujete, musíte užiť liek podľa schémy, ktorú Vám predpísal lekár. Je dôležité, aby ste počas liečby GLIBEZIDom nevynechávali žiadne denné jedlo.

Tablety prehĺtajte celé a zapite ich aspoň s pol pohárom vody. Tablety nedrvte ani nežujte.


Ak užijete viac GLIBEZIDU, ako máte

Ak sa Vám stane, že užijete príliš veľa GLIBEZIDualebo ste užili dvojitú dávku, hrozí riziko hypoglykémie (príznaky hypoglykémie pozri v časti 2 Buďte zvlášť opatrný pri užívaní GLIBEZIDu) a preto musíte ihneď zjesť dostatočné množstvo cukru (napr. malé kocky cukru, sladký džús, osladený čaj) a informovať ihneď lekára. Pri liečbe hypoglykémie v dôsledku náhodného užitia lieku dieťaťom, sa musí množstvo podaného cukru starostlivo kontrolovať, aby sa vyhlo rozvoju nebezpečnej hyperglykémie. Osobe v bezvedomí sa nesmie podať jedlo ani nápoj.


Keďže hypoglykemický stav môže trvať dlhší čas, je veľmi dôležité, aby bol pacient dôkladne sledovaný, pokiaľ nebezpečenstvo nepominie. Hospitalizácia môže byť tiež jedným z preventívnych opatrení. Ukážte lekárovi balenie lieku so zvyšnými tabletami, aby vedel, čo ste užili.


Závažné prípady hypoglykémie sprevádzané stratou vedomia a závažným neurologickým zlyhaním si vyžadujú lekársku pohotovosť s okamžitým nasadením liečby a hospitalizáciu. Má sa zabezpečiť informovaná osoba, ktorá môže vždy v urgentnom prípade zavolať lekára.


Ak zabudnete užiť GLIBEZID

Ak zabudnete užiť dávku GLIBEZIDu, užite ďalšiu dávku v obvyklom čase .Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili zabudnutú dávku.


Ak prestanete užívať GLIBEZID

Musíte vziať na vedomie, že ak prerušíte alebo ukončíte liečbu, nedosiahnete požadovaný účinok na zníženie hladiny cukru v krvi alebo že sa Váš stav opäť zhorší. Tablety užívajte tak dlho, ako Vám povedal Váš lekár.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj GLIBEZID môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak sa u Vás vyskytne ktorýkoľvek z nasledujúcich príznakov, povedzte to ihneď svojmu lekárovi:

 • alergické reakcie (vrátane zápalu krvných ciev, často spojených s kožnou vyrážkou), ktoré sa môžu rozvinúť do závažných reakcií sprevádzaných s dýchacími ťažkosťami, poklesom krvného tlaku a niekedy vedúce k šoku,

 • porucha funkcie pečene zahŕňajúca zožltnutie kože a očí (žltačka), ťažkosti s vylučovaním žlče (cholestáza), zápal pečene (hepatitída) alebo zlyhanie pečene,

 • kožná alergia (hypersenzitivita) prejavujúca sa svrbením, vyrážkou, žihľavkou a zvýšenou precitlivenosťou na slnko. Niektoré mierne alergické reakcie sa môžu rozvinúť do závažných reakcií,

 • ťažká hypoglykémia zahŕňajúca stratu vedomia, záchvaty alebo kómu.


U niektorých pacientov sa počas užívania GLIBEZIDu vyskytli nasledujúce vedľajšie účinky:


Zriedkavé vedľajšie účinky (postihujú 1 až 10 pacientov z 10 000):

 • nižšia hladina cukru v krvi, ako je obvyklé (hypoglykémia) (pozri časť 2 - Buďte zvlášť opatrný pri užívaní GLIBEZIDu),

 • pokles počtu krvných buniek:

 • krvné doštičky (čo zvyšuje riziko krvácania alebo tvorby modrín)

 • biele krvinky (čo zvyšuje pravdepodobnosť infekcie)

 • červené krvinky (čo môže spôsobiť bledosť kože a spôsobiť slabosť alebo dýchavičnosť).

Tieto ťažkosti sa obvykle zlepšia po ukončení liečby GLIBEZIDom.


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky(postihujú menej ako 1 z 10 000 pacientov):

 • alergické reakcie (vrátane zápalu krvných ciev, často spojených s kožnou vyrážkou), ktoré sa môžu rozvinúť do závažných reakcií sprevádzaných s dýchacími ťažkosťami, poklesom krvného tlaku a niekedy vedúce k šoku. Ak sa u Vás vyskytne ktorýkoľvek z týchto príznakov, povedzte to ihneď svojmu lekárovi.

 • porucha funkcie pečene zahŕňajúca zožltnutie kože a očí (žltačka), ťažkosti s prietokom žlče (cholestáza), zápal pečene (hepatitída) alebo zlyhanie pečene. Ak sa u Vás vyskytne ktorýkoľvek z týchto príznakov, povedzte to ihneď svojmu lekárovi.

 • pocit choroby alebo choroba, hnačka, pocit plnosti alebo nadúvanie, bolesť brucha,

 • zníženie hladiny sodíka v krvi (podľa výsledkov krvných testov).


Ďalšie vedľajšie účinky zahŕňajú:

 • kožná alergia (hypersenzitivita) prejavujúca sa svrbením, vyrážkou, žihľavkou a zvýšenou precitlivenosťou na slnko. Niektoré mierne alergické reakcie sa môžu rozvinúť do závažných reakcií alebo ťažkostí s prehĺtaním alebo dýchaním, opuchu pier, hrdla alebo jazyka. Ak sa u Vás vyskytne čo len jeden z týchto vedľajších účinkov, povedzte to ihneď svojmu lekárovi.

 • môžu sa vyskytnúť alergické reakcie po podaní sulfonylmočoviny, sulfónamidov alebo podobných liečiv.

 • na začiatku liečby GLIBEZIDom sa môžu vyskytnúť ťažkosti so zrakom. Je to spôsobené zmenami hladín cukru v krvi a čoskoro sa tieto ťažkosti zlepšia.

 • zvýšenie hodnôt pečeňových enzýmov.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať GLIBEZID

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte GLIBEZID po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale a blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Uchovávajte v pôvodnom obale.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo GLIBEZID obsahuje

Liečivo je glimepirid. Jedna tableta obsahuje 1, 2 alebo 3mg glimepiridu.

Ďalšie zložky sú monohydrát laktózy, kukuričný škrob, sodná soľ karboxymetylškrobu, povidón,polysorbát 80, mastenec, magnéziumstearát.

GLIBEZID 3 ďalej obsahuje žltý oxid železitý (E 172)


Ako vyzerá GLIBEZID a obsah balenia

GLIBEZID 1 sú biele neobalené tablety v tvare kapsuly so skoseným okrajom.

GLIBEZID 2 sú biele neobalené tablety v tvare kapsuly so skoseným okrajom a s deliacou ryhou na jednej strane.

GLIBEZID 3 sú žlté neobalené tablety v tvare kapsuly so skoseným okrajom a s deliacou ryhou na jednej strane.


Jednobalenieobsahuje10, 20, 30, 50, 60, 90, 100 alebo120tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c, 17000 Praha 7

Česká republika


Výrobca


PHARMACEUTICAL COMPANY JELFA SA

Wincentego Pola 21

58-500 Jelenia Góra

Poľsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Nemecko Glimepiride Jelfa 1 mg Tabletten

Glimepiride Jelfa 2 mg Tabletten

Glimepiride Jelfa 3 mg Tabletten


Maďarsko Glibezid 1 mg tabletta

Glibezid 2 mg tabletta

Glibezid 3 mg tabletta


Česká republika GLYMEXAN 1 mg

GLYMEXAN 2 mg

GLYMEXAN 3 mg


Slovenská republika GLIBEZID 1

GLIBEZID 2

GLIBEZID 3


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizována v októbri 2013.


8GLIBEZID 3

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev.č.: 2013/06351, 2013/06352, 2013/06353


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


GLIBEZID 1

GLIBEZID 2

GLIBEZID 3


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


GLIBEZID 1:

každá tableta obsahuje 1 mg glimepiridu.

GLIBEZID 2:

každá tableta obsahuje 2 mg glimepiridu.

GLIBEZID 3:

každá tableta obsahuje 3 mg glimepiridu.


Pomocná látka so známym účinkom: monohydrát laktózy


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta.


GLIBEZID 1:

biele neobaľované tablety v tvare kapsuly so skoseným okrajom.


GLIBEZID 2:

biele neobaľované tablety v tvare kapsuly so skoseným okrajom na jednej strane sdeliacou ryhou.


GLIBEZID 3:

žlté neobaľované tablety v tvare kapsuly so skoseným okrajom na jednej strane sdeliacou ryhou.


Tableta sa môže rozdeliť na dve rovnaké polovice.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Tablety glimepiridu sú indikované na liečbu diabetes mellitus typu 2, ak samotná diéta, fyzické cvičenie a redukcia hmotnosti nie sú postačujúce.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Základom úspešnej liečby cukrovky je správna diéta, pravidelná fyzická aktivita ako aj pravidelné kontroly krvi a moču. Perorálne antidiabetiká alebo podávanie inzulínu nemôžu kompenzovať stav, ak pacient nedodržiava odporúčanú diétu.


Dávkovanie sa určí z výsledkov stanovenia glukózy v krvi a v moči.


Úvodná dávka je 1 mg glimepiridu denne. Keď sa touto dávkou dosiahne dobré nastavenie, má sa použiť aj počas udržiavacej liečby.


Keď je nastavenie nedostatočné, musí sa na základe kontroly glykémie zvýšiť dávkovanie postupným spôsobomv intervale okolo 1 až 2 týždňov medzi každým krokom na 2, 3 alebo 4 mg glimepiridu denne.


Dávkovanie nad 4 mg denne dáva lepšie výsledky iba vo výnimočných prípadoch.


Maximálna odporúčaná dávka je 6 mg glimepiridu denne.


U pacientov neadekvátne kontrolovaných maximálnou dennou dávkou metformínu, možno začať súbežnú liečbu glimepiridom. Zatiaľ čo sa dávka metformínu udržiava, liečba glimepridiom sa začne nízkou dávkou a potom sa upravuje v závislosti od požadovaného stupňa metabolickej kompenzácie až na maximálnu dennú dávku. Kombinovaná liečba sa má začať pod starostlivým lekárskym dohľadom.


U pacientovneadekvátne kontrolovaných maximálnou dennou dávkouglimepiridu sa môže, ak je to nevyhnutné, začať súbežná inzulínová liečba. Zatiaľ čo sa dávka glimepiridu udržiava, inzulínová liečba sa začne nízkou dávkou a potom sa upravuje v závislosti od požadovaného stupňa metabolickej kompenzácie až na maximálnu dennú dávku. Kombinovaná liečba sa má začať pod starostlivým lekárskym dohľadom.


Spravidla postačuje jednorazová denná dávka glimepiridu. Odporúča sa užiť túto dávku krátko pred alebo počas výdatných raňajok, alebo - ak pacient neraňajkuje - krátko pred alebo počas prvého hlavného jedla.

Vynechanie dávky sa nesmie upravovať následným užitím vyššej dávky.

Tablety sa majú prehltnúť celé a zapiť dostatočným množstvom tekutiny.


Ak má pacient hypoglykemickú reakciu na 1 mg glimepiridu denne, znamená to, že stav možno kompenzovať aj samotnou diétou.


Pri priebehu liečby, akým je zlepšenie kompenzácie cukrovky spojené s vyššou citlivosťou na inzulín, môže klesnúť potreba glimepiridu. Aby sa predišlo hypoglykémii, musí sa zvážiť dočasné zníženie dávky alebo ukončenie liečby. Zmena v dávkovaní môže byť tiež nevyhnutná, keď dôjde k zmene hmotnosti alebo životného štýlu pacienta alebo iných faktorov, ktoré zvyšujú riziko hypo- alebo hyperglykémie.


Prechod z iných perorálnych hypoglykemík na glimepirid

Prechod z iných perorálnych hypoglykemík na glimepirid je všeobecne možný. Priprechode na užívanie glimepiridu sa musí vziať do úvahy sila a polčas premeny predchádzajúcej medikácie. V niektorých prípadoch, obzvlášť u antidiabetík s dlhým polčasom premeny (napr. chlórpropamid), sa odporúča niekoľkodňový vymývací postup, aby sa minimalizovalo riziko hypoglykemických reakcií vznikajúcich v dôsledku aditívneho účinku. Odporúčaná úvodná dávka je 1 mg glimepiridu denne.

Na základe odpovede organizmu sa môže dávkovanie glimepiridu postupne zvyšovať ako bolo uvedené skôr.


Prechod z inzulínu na glimepirid

Pacientom s diabetes mellitus 2. typu liečeným inzulínom sa môže vo výnimočných prípadoch indikovať prechod na glimepirid.

Prechod má byť uskutočnený pod starostlivým lekárskym dohľadom.


Užívanie pri poškodení pečene alebo obličiek

Pozri časť 4.3.


Deti a dospievajúci

Neexistujú žiadne údaje o použití glimepiridu u pacientov mladších ako 8 rokov. Pre deti vo veku 8 až 17 rokov existujú iba obmedzené údaje o použití glimepiridu v monoterapii (pozri časti 5.1 a 5.2).
Dostupné údaje o bezpečnosti a účinnosti u detí a dospievajúcich nie sú dostatočné a preto sa použitie neodporúča.


4.3 Kontraindikácie


Glimepirid je kontraindikovaný u pacientov s nasledujúcimi stavmi:

- precitlivenosť na glimepirid, na iné deriváty sulfonylmočoviny alebo sulfónamidy alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok,

- diabetes závislý na inzulíne,

- diabetická kóma,

- ketoacidóza,

- závažná porucha funkcie obličiek alebo pečene. V prípade závažnej poruchy funkcie obličiek alebo pečene sa vyžaduje prestavenie na inzulín.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Tablety GLIBEZIDu sa musia užívať krátko pred jedlom alebo počas jedla.


Keď sa jedlá podávajú nepravidelne alebo sa vynechávajú, môže liečba glimepiridom viesť ku hypoglykémii. Možné príznaky hypoglykémie zahŕňajú: bolesť hlavy, pálčivý hlad, nevoľnosť, vracanie, ochabnutosť, ospalosť, poruchy spánku, nepokoj, agresivitu, zhoršenie schopnosti sústredenia, pozornosti a spomalenie reakcií, depresiu, zmätenosť, poruchy reči a zraku, afáziu, tras, parézy, senzorické poruchy, závrat, bezmocnosť, stratu sebakontroly, delírium, cerebrálne záchvaty, ospalosť a až po stratu vedomia, vrátane kómy, plytké dýchanie a bradykardiu.


Navyše môžu byť prítomné známky adrenergnej protiregulácie, ako sú potenie, vlhká koža, úzkosť, tachykardia, hypertenzia, palpitácie, angina pectoris a srdcové arytmie.

Klinický obraz ataku závažnej hypoglykémie môže pripomínať mŕtvicu.


Príznaky sa dajú takmer vždy rýchlo zvládnuť okamžitým podaním uhľohydrátov(cukru).

Umelé sladidlá sú neúčinné.


Zo skúseností s inými derivátmi sulfonylmočoviny je známe, že napriek úspešným počiatočným protiopatreniam sa hypoglykémia môže zopakovať.


Závažná hypoglykémia alebo predĺžená hypoglykémia, ktorá bola iba dočasne zvládnutá podaním zvyčajného množstva cukru, si vyžaduje okamžité lekárske ošetrenie a niekedy hospitalizáciu.


Faktory prispievajúce k hypoglykémii zahŕňajú:


 • neochota alebo (najmä u starších pacientov) neschopnosť pacienta spolupracovať,

 • podvýživa, nepravidelné stravovanie alebo vynechávanie jedál alebo obdobia hladovania,

 • nevyváženosť medzi telesným výdajom a príjmom uhľohydrátov,

 • výkyvy diéty,

 • konzumácia alkoholu, obzvlášť v kombinácii s vynechávaním jedál,

 • zhoršená funkcia obličiek,

 • závažné poškodenie funkcie pečene,

 • predávkovanie glimepiridom,

 • určité nekompenzované poruchy endokrinného systému ovplyvňujúce metabolizmus uhľohydrátov alebo protireguláciu hypoglykémie (ako napríklad pri určitých poruchách funkcie štítnej žľazy a pri nedostatočnosti prednej hypofýzy alebo drene nadobličiek),

 • súbežné podávanie určitých iných liekov (pozri časť 4.5).


Liečba glimepiridom si vyžaduje pravidelné sledovanie hladín glukózy v krvi a v moči. Okrem toho sa odporúča stanovovať podiel glykozylovaného hemoglobínu.


Počas liečby glimepiridom sa vyžaduje pravidelné sledovanie pečeňových a hematologických parametrov (obzvlášť leukocytov a trombocytov).


V stresových situáciách (napr. nehody, akútne operácie, infekcie s horúčkou atď.) sa môže indikovať dočasné prestavenie na inzulín.


Nie sú žiadne skúsenosti s podávaním glimepiridu u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene a u dialyzovaných pacientov. U pacientov so závažným poškodením obličkovej alebo pečeňovej funkcie sa indikuje prestavenie na inzulín.


U pacientov s G6PD-deficienciou môže viesť liečba derivátmi sulfonylmočoviny k hemolytickej anémii. Keďže glimepirid patrí do skupiny derivátov sulfonylmočoviny, u pacientov s G6PD-deficiencie je nutná zvýšená opatrnosť a má sa zvážiť alternatívna liečba inými látkami ako derivátmi sulfonylmočoviny.


Tento liek obsahuje monohydrát laktózy.

Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónského deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Ak sa glimepirid podáva súbežne s určitými inými liekmi, môže sa vyskytnúť buď nežiaduce zvýšenie alebo zníženie hypoglykemického účinku glimepiridu. Z tohto dôvodu sa iné lieky môžu užívať len s vedomím (alebo na predpis) lekára.


Glimepirid sa metabolizuje cytochrómom P450 2C9 (CYP2C9). Na jeho metabolizmus vplýva súbežné podanie induktorov CYP2C9 (napr. rifampicín) alebo inhibítorov CYP2C9 (napr. flukonazol).


Výsledky štúdie in vivointerakcií, uvádzanej v literatúre, ukazujú, že AUC glimepiridu sa zvýši približne 2-krát, ak sa súbežne podáva s flukonazolom, ktorý je jedným z najsilnejších inhibítorov cytochrómu CYP2C9.


Na základe skúseností s glimepiridom a s inými derivátmi sulfonylmočoviny sa musia vziať do úvahy nasledovné interakcie.


Posilnenie hypoglykemického účinku, ktoré vedie v niektorých prípadoch ku hypoglykémii, sa môže vyskytnúť pri užívaní niektorého z nasledujúcich liekov, napríklad:


 • fenylbutazón, azapropazón a oxyfenbutazón,

 • inzulín a perorálne antidiabetiká, ako je metformín,

 • salicyláty a p-amino-salicylová kyselina,

 • anabolické steroidy a mužské pohlavné hormóny,

 • chloramfenikol, niektoré dlhodobo pôsobiace sulfónamidy, tetracyklíny, chinolónové antibiotiká a klaritromycín,

 • kumarínové antikoagulanciá,

 • fenfluramín,

 • disopyramid,

 • fibráty,

 • ACE inhibítory,

 • fluoxetín, inhibítory MAO,

 • alopurinol, probenecid, sulfinpyrazón,

 • sympatolytiká,

 • cyklofosfamid, trofosfamid a ifosfamid,

 • mikonazol, flukonazol,

 • pentoxifylín (vysoké parenterálne dávky),

 • tritokvalín.


Oslabenie hypoglykemického účinku, ktoré vedie k zvýšeniu hladín glukózy sa môže vyskytnúť pri užívaní niektorého z nasledujúcich liekov, napríklad:


 • estrogény a progestagény,

 • saluretiká a tiazidové diuretiká,

 • lieky stimulujúce štítnu žľazu, glukokortikoidy,

 • fenotiazínové deriváty, chlórpromazín,

 • adrenalín a sympatomimetiká,

 • kyselina nikotínová (vysoké dávky) a deriváty kyseliny nikotínovej,

 • laxatíva (dlhodobé užívanie),

 • fenytoín, diazoxid,

 • glukagón, barbituráty a rifampicín,

 • acetazolamid.


Antagonisty H2receptorov, betablokátory, klonidín a rezerpín môžu viesť buď k posilneniu alebo oslabeniu hypoglykemizujúceho účinku.


Pod vplyvom sympatolytických liekov ako sú beta-blokátory, klonidín, guanetidín a rezerpín, sa môžu znížiť alebo chýbať znaky adrenergnej protiregulácie na hypoglykémiu.


Požitie alkoholu môže nepredvídateľným spôsobomposilniť alebo oslabiť hypoglykemický účinok glimepiridu.


Glimepirid môže buď posilniť alebo zoslabiť účinok kumarínových derivátov.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Riziko spojené s diabetom

Abnormálne hladiny krvnej glukózy počas gravidity súvisia s vyššou incidenciou kongenitálnych abnormalít a perinatálnej mortality. Aby sa zabránilo teratogénnemu riziku, musia sa hladiny krvnej glukózy počas gravidity starostlivo sledovať. Za takýchto okolností sa vyžaduje použitie inzulínu. Pacientky, ktoré plánujú otehotnieť, majú o tom informovať svojho lekára.


Riziko spojené s glimepiridom

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití glimepiridu u gravidných žien. Štúdie na

zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu, ktorá pravdepodobne súvisí s farmakologickým účinkom (hypoglykémia) glimepiridu (pozri časť 5.3).


Glimepirid sa preto nesmie používať počas celej gravidity.


V prípade liečby glimepiridom, ak pacientka plánuje otehotnieť alebo ak sa potvrdí gravidita, liečba sa má čím skôr zmeniť na inzulínovú liečbu.


Laktácia

Nie je známa exkrécia do materského mlieka u ľudí. Glimepirid sa vylučuje do materského mlieka u potkanov. Keďže iné deriváty sulfonylmočoviny sa vylučujú do materského mlieka u ľudí a pretože tu je riziko vzniku hypoglykémie u dojčiat, dojčenie sa počas liečby glimepiridom neodporúča.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie, o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


Schopnosť pacienta sústrediť sa a reagovaťmôže byť porušená v dôsledku hypoglykémie alebo hyperglykémie, alebo napríklad v dôsledku narušeného vizuálneho vnímania. To môže predstavovať riziko v situáciách, kde sú tieto schopnosti dôležité (napríklad schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje).


Pacienti musia byť upozornení, aby urobili opatrenia na zabránenie vzniku hypoglykémie počas vedenia vozidla. Je to obzvlášť dôležité u tých, u ktorých symptómy upozorňujúce na hypoglykémiu chýbajú, alebo sú zredukované, alebo u tých, ktorí majú časté záchvaty hypoglykémie. Za týchto okolností treba zvážiť, či je vhodné viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Nasledujúce nežiaduce účinky z klinických skúšok boli získané na základe skúseností s glimepiridom a inými derivátmi sulfonylmočoviny a sú uvedené nižšie podľa triedy orgánových systémov a podľa klesajúceho výskytu.

Pri klasifikácii nežiaducich účinkov bola použitá nasledovná konvencia:


Veľmi časté: >1/10

Časté: >1/100a<1/10

Menej časté: >1/1000 a <1/100

Zriedkavé: >1/10 000 a <1/1000

Veľmi zriedkavé: <1/10 000 zahŕňajúce jednotlivé hlásenia

Neznáme: nemožno ich odhadnúť z dostupných údajov


Poruchy krvi a lymfatického systému

Zriedkavé: trombocytopénia, leukopénia, granulocytopénia, agranulocytóza, erytropénia, hemolytická anémia a pancytopénia, ktoré sú vo všeobecnosti po prerušení liečby reverzibilné.


Poruchy imunitného systému

Veľmi zriedkavé: leukocytoklastová vaskulitída, mierne reakcie z precitlivenosti, ktoré sa môžu rozvinúť do závažných reakcií sprevádzaných dyspnoe, poklesom krvného tlaku a niekedy šokom.

Neznáme: môže dôjsť ku skríženej alergizácii s derivátmi sulfonylmočoviny, sulfónamidmi alebo príbuznými látkami.


Poruchy metabolizmu a výživy

Zriedkavé: hypoglykémia.

Tieto hypoglykemické reakcie, prevažne sa vyskytujúce náhle, môžu byť závažné a nie vždy je ľahké ich korigovať. Tak ako aj pri iných hypoglykemických liečbach, výskyt týchto reakcií závisí od individuálnych faktorov, ako sú stravovacie návyky a dávkovanie (pozri tiež časť 4.4).


Poruchy oka

Neznáme: hlavne na začiatku liečby sa môžu v dôsledku zmeny hladiny glukózy v krvi prechodne vyskytnúť poruchy zraku.


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi zriedkavé: nauzea, vracanie, hnačka, abdominálna distenzia, abdominálny dyskomfort a bolesť brucha, ktoré zriedkavo vedú k prerušeniu liečby.


Poruchy pečene a žlčových ciest

Neznáme: zvýšenie hladiny pečeňových enzýmov.

Veľmi zriedkavé: porucha funkcie pečene (napr. s cholestázou a žltačkou), hepatitída a zlyhanie pečene


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Neznáme: môžu sa vyskytnúť kožné reakcie z precitlivenosti, ako pruritus, vyrážka, žihľavka a fotosenzitivita.


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Veľmi zriedkavé: pokles hladiny sodíka v krvi.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Po užití nadmernej dávky sa môže vyskytnúť hypoglykémia trvajúca 12 až 72 hodín a po počiatočnom zvládnutí stavu sa môže vrátiť. Do 24 hodín po užití lieku sa príznaky nemusia prejaviť. Zvyčajne sa odporúča pozorovanie pacienta v nemocnici. Môže sa vyskytnúť nevoľnosť, vracanie a bolesť epigastria. Hypoglykémia môže byť vo všeobecnosti sprevádzaná neurologickými príznakmi ako nepokoj, tras, poruchy zrakového vnímania, problémy s koordináciou, ospalosť, kóma a kŕče.


Primárna liečba pozostáva z podania aktívneho uhlia (adsorbent) a sulfátu sodného (laxatívum), aby sa zabránilo ďalšej absorpcii. Pri použití veľkého množstva je indikovaný výplach žalúdka a nasledovné užitie aktívneho uhlia a síranu sodného. V prípade (závažného) predávkovania je indikovaná hospitalizácia pacienta na jednotke intenzívnej starostlivosti. Je nevyhnutné začať čo najskôrs podávaním 50 % roztokuglukózy, ak je to nevyhnutné vo forme 50 ml bolusovej intravenóznej injekcie nasledovanej infúziou 10 % roztoku za prísneho sledovania krvnej glukózy. Ďalšia liečba má byť symptomatická.


Predovšetkým pri liečbe hypoglykémie spôsobenej náhodným užitím tabliet glimepiridu dojčatami a malými deťmi treba dávku glukózy starostlivo prispôsobiť, aby sa zabránilo možnosti vznikunebezpečnej hyperglykémie. Glukóza v krvi sa musí starostlivo sledovať.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: perorálne hypoglykemikum: sulfónamidy, deriváty močoviny.

ATC kód: A10BB12


Glimepirid je perorálne hypoglykemicky aktívna látka patriaca do skupiny derivátov sulfonylmočoviny. Môže sa používať pri liečbe diabetu nezávislom na inzulíne.


Glimepirid stimuluje uvoľňovanie inzulínu z beta buniek pankreasu. Tento účinok je založený, tak ako aj u iných derivátov sulfonylmočoviny, na zvýšenej odpovedi pankreatických beta buniek na fyziologický glukózový podnet. Okrem toho má glimepirid výrazné extrapankreatické účinky, predpokladané aj u iných derivátov sulfonylmočoviny.


Uvoľňovanie inzulínu

Deriváty sulfonylmočoviny regulujú sekréciu inzulínu uzatvorením ATP-citlivého draslíkového kanála v membráne beta buniek. Uzavretie draslíkového kanála indukuje depolarizáciu beta bunky, čo má za následok otvorenie vápnikových kanálov a zvýšenie vtoku vápnika do bunky.

Toto vedie k uvoľneniu inzulínu prostredníctvom exocytózy.


Glimepirid sa s vysokou výmennou rýchlosťou viaže na proteín v membráne beta buniek, ktorý je spojený s ATP- citlivým draslíkovým kanálom, ktorý je však odlišný od zvyčajného väzobného miesta sulfonylmočoviny.


Extrapankreatická aktivita

Extrapankreatické účinky sú napríklad zlepšenie citlivosti periférnych tkanív na inzulína zníženie vychytávania inzulínu pečeňou.

Vychytávanie glukózy z krvi do periférnych svalov a tukových tkanív nastáva prostredníctvom špeciálnychtransportných proteínov, umiestnených v bunkovej membráne. Transport glukózy v týchtotkanivách je krokom limitujúcim stupeň využitia glukózy. Glimepirid veľmirýchlo zvyšuje počet aktívnych transportných molekúl glukózy v plazmatickej membráne svalovýcha tukových buniek, čo má za následok stimuláciu vychytávania glukózy.


Glimepirid zvyšuje aktivitu glykozylfosfatidylinozitol-špecifickej fosfolipázy C, čo môže súvisieť s liekom indukovanou lipogenézou a glykogenézou v izolovaných tukových a svalových bunkách.

Glimepirid inhibuje tvorbu glukózy v pečeni zvýšením vnútrobunkovej koncentrácie fruktózo-2,6-bisfosfátu, čo následne inhibuje jej schopnosť glukoneogenézy.


Všeobecné informácie

Minimálna účinná perorálna dávka je u zdravých osôb približne 0,6 mg. Účinok glimepiridu je reprodukovateľný a závislý od dávky. Fyziologická odpoveď na intenzívne fyzické cvičenie, zníženie inzulínovej sekrécie sa pri liečbe glimepiridom zachováva.


Bez ohľadu na to, či sa liek podá 30 minút alebo bezprostredne pred jedlom sa účinok výrazne neodlišuje. Udiabetických pacientov sa dá dosiahnuť dobrá metabolická kompenzácia jednou dávkou za 24 hodín.


Hoci hydroxymetabolity glimepiridu spôsobili malý, ale významný pokles sérovej glukózy u zdravých osôb, k celkovému účinku lieku prispievajú len malou časťou.


Kombinovaná liečba s metformínom

V jednej štúdii u pacientov, ktorí neboli primerane kompenzovaní maximálnymi dávkami metformínu, sa ukázala súbežným užívaním metformínu a glimepiridu lepšia metabolická kontrola v porovnaní s užívaním samotného metformínu.


Kombinovaná liečba s inzulínom

Údaje o kombinovanej liečbe inzulínom sú obmedzené. Pacientom, ktorí nie sú primerane kompenzovaní maximálnymi dávkami glimepiridu, možno nasadiť súbežnú inzulínovú liečbu. V dvoch štúdiách dosiahla kombinácia to isté zlepšenie metabolickej kompenzácie ako samotný inzulín, pri kombinovanej liečbe však stačila nižšia priemerná dávka inzulínu.


Deti a dospievajúci

Do aktívneho kontrolovaného klinického skúšania (denné dávky glimepiridu až do 8 mg alebo denné dávky metformínu až do 2000 mg) počas 24 týždňov bolo zaradených 285 detí (vo veku 8 ‑ 17 rokov) s diabetom 2. typu.


U oboch, glimepiridu aj metformínu sa preukázal signifikantný pokles HbA1coproti východiskovým hodnotám [glimepirid -0.95 (se 0,41); metformín -1,39 (se 0,40)]. Glimepirid však, na rozdiel od metformínu, nesplnil kritériá non-inferiority pokiaľ ide o priemer zmeny HbA1cz východiskovej hodnoty. Rozdiel medzi oboma liečbami bol 44 % v prospech metformínu. Horná hranica (1,05) 95 % intervalu spoľahlivosti pre rozdiel nebola nižšia ako 0,3 % z rozsahu hodnôt non-inferiority.


Počas liečby glimepiridom sa u detí nepozorovali žiadne nové skutočnosti týkajúce sa bezpečnosti v porovnaní s dospelými pacientmi s diabetes mellitus 2. typu. U detí a dospievajúcich nie sú dostupné žiadne dlhodobé údaje o bezpečnosti a účinnosti.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Biologická dostupnosť glimepiridu po perorálnom podaní je úplná. Príjem potravy nemá podstatný vplyv na absorpciu, iba sa mierne zníži stupeň absorpcie. Maximálne koncentrácie v sére (Cmax) sa dosiahnu približne za 2,5 hodiny po perorálnom užití (priemerne 0,3 μg/ml počas viacnásobného dávkovania 4 mg denne). Medzi dávkou a Cmaxako aj medzi dávkou a AUC (plocha pod časovokoncentračnou krivkou) je lineárny vzťah.


Distribúcia

Glimepirid má veľmi nízky distribučný objem (približne 8,8 litrov), ktorý sa približne rovná distribučnému priestoru albumínu, vysokú väzbu na proteíny (>99 %) a nízky klírens (približne 48 ml/min).

U zvierat sa glimepirid vylučuje do mlieka. Glimepirid prechádza placentou. Prestup cez hematoencefalickú bariéru je nízky.


Biotransformácia a eliminácia

Stredný dominantný sérový polčas, ktorý je dôležitý pre sérové koncentrácie pri viacnásobnom dávkovaní, je okolo 5 až 8 hodín. Po vysokých dávkach sa zaznamenali o niečo dlhšie polčasy.


Po jednorazovom podaní rádioaktívne značeného glimepiridu sa 58 % rádioaktivity našlo v moči a 35 % v stolici. Nezmenená látka sa v moči nezistila. V moči aj stolici sa zistili dva metabolity – pravdepodobne odvodené z pečeňového metabolizmu (hlavný enzým je CYP2C9) - hydroxyderivát a karboxyderivát. Po perorálnom podaní glimepiridu boli terminálne polčasy týchto metabolitov 3 až 6 hodín a 5 až 6 hodín v uvedenom poradí.


Porovnanie jednorazového a opakovaného dávkovania raz denne neodhalilo žiadne významné rozdiely vo farmakokinetike a intraindividuálna variabilita bola veľmi nízka. Nezistila sa žiadna relevantná kumulácia.


Farmakokinetika u mužov a žien bola podobná, rovnako ako aj u mladých a starších (nad 65 rokov) pacientov. Pacienti s nízkym klírensom kreatinínu mali sklon k zvýšenému glimepiridovému klírensu a zníženým priemerným sérovým koncentráciám, čo najpravdepodobnejšie vyplýva z rýchlejšieho vylučovania kvôli menšej väzbena proteíny. Renálna eliminácia oboch metabolitov sa zhoršila. Celkove sa u týchto pacientov nepredpokladá ďalšie riziko kumulácie glimepiridu.


Farmakokinetika zistená u piatich nediabetických pacientov po operácii žlčových ciest bola podobná ako u zdravých osôb.


Deti a dospievajúci

V štúdii po jedle, zameranej na farmakokinetiku, bezpečnosť a znášanlivosť jednorázovej dávky 1 mg glimepiridu u 30 detí a dospievajúcich (4 deti vo veku 10 – 12 rokov a 26 detí vo veku 12 – 17 rokov) s diabetom 2. typu sa pozorovalo, že priemerné hodnoty AUC(0-koniec), Cmaxa t1/2sú podobné tým, ktoré sa predtým pozorovali u dospelých.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Účinky, ktoré sa pozorovali v predklinických štúdiách, sú výsledkom toho, že sa vyskytli pri dávkach vyšších ako boli maximálne dávky u ľudí v klinických štúdiách, čo naznačuje malú výpovednosť pre klinické použitie, alebo boli spôsobené farmakodynamickým účinkom (hypoglykémiou) zložky.Toto zistenie je založené na základe obvyklých štúdii farmakologickej bezpečnosti, toxicity po opakovanom podaní, genotoxicity, karcerogenity a reprodukčnej toxicity. V druhých testoch (pokrývajúcich embryotoxicitu, teratogenicitu a vývojovú toxicitu) pozorované nežiaduce účinky boli považované za sekundárne od hypoglykemických účinkov indukovaných liečivom u samíc a mláďat.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Monohydrát laktózy

Kukuričný škrob

Sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A)

Povidón K30

Polysorbát 80

Mastenec

Magnéziumstearát


3 mg tablety ďalej obsahujú žltý oxid železitý (E172) ako farbivo.


6.2 Inkompability

Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


4 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v pôvodnom obale.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/PVDC/Al blistre


Obsah balenia:

10, 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120 tabliet, 500 tabliet (nemocničné balenie)

10x1, 20x1, 30x1, 50x1, 60x1, 90x1, 100x1, 120x1 tabliet


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Pokyny na použitie a zaobchádzanie s liekom


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c, 17000 Praha 7

Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


GLIBEZID 1: 18/0226/06-S

GLIBEZID 2: 18/0227/06-S

GLIBEZID 3: 18/0228/06-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 24.05.2006

Dátum predĺženia registrácie: 4.10.2012


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Október 2013

11


GLIBEZID 3