+ ipil.sk

Glibezid 6Príbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev.č.: 2013/06354, 2013/06355

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA


Glibezid 4

Glibezid 6

tablety


Glimepirid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je Glibezid a na čo sa používa

 2. Skôr ako užijete Glibezid

 3. Ako užívať Glibezid

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Glibezid

 6. Ďalšie informácie

1. Čo je Glibezid a na čo sa používa

Glibezid je liek na zníženie hladiny cukru (glukózy) v krvi (antidiabetický liek užívaný perorálne – cez ústa).

Glibezid sa užíva pri určitej forme cukrovky (diabetes mellitus 2. typu), ak samotná diéta, cvičenie a úbytok na hmotnosti nemajú primeraný účinok.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Glibezid

Neužívajte Glibezid

 • keď ste alergický (precitlivený) na glimepirid alebo iné liečivá rovnakej skupiny (deriváty sulfonylmočoviny a sulfonamidy) alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Glibezidu,

 • keď máte závažne poškodené obličkové alebo pečeňové funkcie,

 • keď máte cukrovku závislú od inzulínu (diabetes 1. typu),

 • keď máte vo Vašom organizme zvýšenú hladinu kyseliny (ketoacidóza),

 • keď bývate ospanlivý a strácate vedomie z dôvodu výrazne zvýšenej hladiny cukru v krvi (diabetická kóma).

V prípadoch závažných porúch obličkových a pečeňových funkcií je potrebný prechod na inzulín.


Upozornenia a opatrenia

Počas liečby glimepiridom je potrebné pravidelné monitorovanie hladín cukru v krvi. Váš lekár Vám môže tiež urobiť krvné testy na sledovanie krvného obrazu a funkcie pečene.

Dodržiavajte liečebný plán predpísaný Vaším lekárom, aby boli dosiahnuté vhodné hladiny cukru v krvi. To znamená, že okrem pravidelného užívania tabliet, dodržiavajte stravovací režim, cvičte a pokiaľ je to potrebné, znížte svoju hmotnosť. Dbajte tiež na to, aby ste si pravidelne dávali kontrolovať hladiny cukru v krvi (prípadne aj v moči) tak, ako Vám to predpísal lekár.


V prvých týždňoch liečby môže byť zvýšené riziko znížených hladín cukru v krvi (hypoglykémia), preto je žiaduce, aby ste boli pozorne sledovaný Vaším lekárom.

Znížené hladiny cukru v krvi sa môžu vyskytnúť, ak:

 • sa nestravujete pravidelne alebo celkom vynechávate jedlá,

 • hladujete,

 • ste podvyživený,

 • meníte spôsob Vášho stravovania,

 • zvyšujete fyzickú aktivitu a prísun uhľovodíkov nie je dostatočný pre toto zvýšenie,

 • konzumujete alkohol, zvlášť v kombinácii s vynechávaním jedál,

 • v rovnakom čase užívate iné lieky alebo prírodné liečivá,

 • užívate vysokú dávku glimepiridu,

 • trpíte ťažkosťami spôsobenými určitými hormónmi (funkčné poruchy štítnej žľazy, hypofýzy alebo kôry nadobličiek),

 • máte zníženú obličkovú funkciu,

 • máte závažne zníženú pečeňovú funkciu,

 • nedodržiavate pokyny Vášho lekára alebo tie, ktoré sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.

Prosím informujte Vášho lekára o týchto rizikách tak, aby mohol buď upraviť dávku glimepiridu, alebo prehodnotiť celý liečebný plán a v prípade potreby ho zmeniť.

Ak trpíte zníženou hladinou cukru v krvi (hypoglykémia),môžete mať nasledujúce príznaky: bolesť hlavy, hlad, vyčerpanie, nevoľnosť, vracanie, únava, ospanlivosť, ťažkosti so spánkom, nepokoj, agresivita, zhoršenie schopnosti sústredenia, pozornosti a spomalenie reakcií, depresia, zmätenosť, ťažkosti s rečou a videním, strata reči, chvenie, čiastočné ochrnutie, poruchy zmyslov, závraty, bezradnosť. Môžu byť tiež prítomné nasledujúce príznaky: potenie, lepkavá pokožka, úzkosť, intenzívnejší tlkot srdca, vysoký krvný tlak, búšenie srdca, náhle silné bolesti v hrudníku, ktoré sa môžu rozširovať do okolia (angína pectoris) a srdcové arytmie.

Ak hladiny cukru v krvi neustále klesajú, je možné, že máte značné príznaky zmätenosti (delírium), rozvíjajúceho sa myšlienkového nepokoja, straty sebakontroly, dýchanie môže byť plytké a tlkot srdca sa spomaľuje, môžete upadnúť do bezvedomia. Klinický obraz závažného poklesu hladín cukru v krvi môže pripomínať infarkt.

Príznaky zníženej hladiny cukru v krvi sa zväčša veľmi rýchlo vytratia, ak skonzumujete v nejakej podobe cukor, napr. hroznový cukor, kocku cukru, sladký džús, osladený čaj.

Preto by ste mali vždy nosiť so sebou cukor v nejakej podobe (hroznový cukor, kocky cukru). Pamätajte na to, že sladidlá nie sú účinné. Prosím, upovedomte Vášho lekára, alebo najbližšiu nemocnicu, ak Vám prijatý cukor nepomáha, alebo sa príznaky vracajú.

Príznaky zníženej hladiny cukru v krvi môžu chýbať, môžu byť menej výrazné alebo sa rozvíjať veľmi pomaly. Pokles hladiny Vášho cukru v krvi si nemusíte uvedomiť dostatočne zavčasu. Toto sa môže stávať u starších pacientov užívajúcich určité lieky (napr. tie, ktoré pôsobia na centrálny nervový systém a betablokátory). Toto sa môže stať tiež vtedy, ak trpíte určitými poruchami endokrinného systému (napr. určitými poruchami funkcie štítnej žľazy a predného laloku hypofýzy alebo nedostatočnou funkciou kôry nadobličiek). Zhoršená funkcia pečene môže pôsobiť na kontrareguláciu.

V stresových situáciách (napr. nehody, akútne operácie, infekcie v spojení s horúčkou,atď.) môže byť indikovaný dočasný prechod na inzulín.


Príznaky zvýšenej hladiny cukru v krvi (hyperglykémia - môže sa vyskytnúť, ak glimepirid ešte nedostatočne redukoval hladiny cukru, ak nedodržiavate liečebný plán predpísaný Vašim lekárom, alebo v špeciálnych stresových situáciách) môžu zahŕňať smäd, časté močenie, sucho v ústach a suchú svrbivú pokožku, plesňové alebo kožné infekcie a zníženú výkonnosť.


V týchto prípadoch musíte kontaktovať Vášho lekára.


U pacientov s nedostatkom enzýmu glukóza-6-fosfát-dehydrogenáza môže vzniknúť hemolytická anémia (zníženie koncentrácie hemoglobínu a rozpad červených krviniek).

Iné lieky a Glibezid

Účinnosť a bezpečnosť tohto liečenia môžu byť ovplyvnené, ak je tento liekužívaný v rovnakom čase akourčité iné lieky. Naopak, účinok iných liekov môže byť ovplyvnený ak sa užívajú v rovnakom čase akoGlibezid.

Vplyv glimepiridu na zníženie hladiny cukru v krvi môže byť posilnený a môžu sa vyskytnúť príznakynízkej hladiny cukru v krvi ak je užívaný jeden z nasledujúcich liekov:

 • iné perorálne antidiabetické lieky (lieky na zníženie hladiny cukru v krvi) a inzulín,

 • antibiotiká (napr. chloramfenikol, chinolón, tetracyklíny, sulfónamidy),

 • lieky proti bolesti alebo antireumatiká (deriváty pyrazolónu, napr. fenylbutazón, azapropazón, oxyfenbutazón),

 • lieky proti bolesti (salicyláty),

 • lieky na liečbu tuberkulózy (kyselina p-aminosalicylová),

 • prípravky podporujúce rozvoj svalov (anaboliká a mužské pohlavné hormóny),

 • lieky potláčajúce zrážanie krvi (kumarín),

 • lieky na liečbu plesňových infekcií (mikonazol, flukonazol),

 • lieky znižujúce krvný tlak alebo tlkot srdca (ACE-inhibítory, betablokátory, sympatolytiká),

 • lieky povznášajúce náladu/antidepresíva (fluoxetín, MAO-inhibítory),

 • lieky potláčajúce chuť do jedla (fenfluramín),

 • lieky znižujúce zvýšené hladiny tukov v krvi (fibráty),

 • určité lieky na liečbu rakoviny (cyklo-, tro- a ifosfamidy),

 • lieky na liečbu alergií (tritokvalín),

 • infúzie vysokej dávky liekov na zvýšenie prietoku krvi (pentoxifylín),

 • lieky na liečbu dny (probenecid, alopurinol, sulfinpyrazón),

 • určité lieky na liečbu nepravidelného srdcového rytmu (dizopyramid).


Vplyv glimepiridu na zníženie hladiny cukru v krvi môže byť zoslabený a môžu sa vyskytnúť zvýšené hladiny cukru v krvi ak je užívaný jeden z nasledujúcich liekov:

 • ženské pohlavné hormóny (estrogény a progestagény),

 • lieky podporujúce tvorbu moču (saluretiká, tiazidové diuretiká),

 • hormóny štítnej žľazy,

 • lieky potlačujúce zápal (glukokortikoidy),

 • lieky na liečbu kŕčov alebo schizofrénie (fenytoín, deriváty fenotiazínu),

 • lieky znižujúce krvný tlak (diazoxid),

 • lieky na liečbu tuberkulózy (rifampicín),

 • lieky na liečbu nízkych hladín cukru (glukagón),

 • tablety na spanie (barbituráty),

 • lieky na liečbu určitých očných ochorení (acetazolamid),

 • lieky na zvýšenie srdcového rytmu (adrenalín a sympatikomimetiká),

 • lieky znižujúce zvýšené hladiny tukov v krvi (deriváty kyseliny nikotínovej),

 • dlhodobé užívanie prípravkov podporujúcich vyprázdňovanie (laxatíva).

Alkohol môže zosilňovať alebo zoslabovať schopnosť Glibezidu znižovať hladiny cukru v krvi nepredvídateľným spôsobom.

Lieky na liečbu vredov žalúdka alebo dvanástnika (antagonisty H2 receptora) alebo lieky znižujúce krvný tlak (betablokátory, klonidín a rezerpín) môžu buď posilňovať alebo zoslabovať účinok glimepiridu znižujúci hladiny cukru v krvi.

Lieky s účinkom na centrálny nervový systém (betablokátory, klonidín, guanetidín, alebo rezerpín) môžu zastierať, alebo úplne potlačiť príznaky zníženej hladiny cukru v krvi.


Glimepirid môže buď zosilniť alebo zoslabiť účinok liekov inhibujúcich zrážanlivosť krvi (deriváty kumarínu).


Skontaktujte sa s Vaším lekárom pred užitím akéhokoľvek lieku.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Tehotenstvo

Glibezid sa nesmie užívať počas tehotenstva. Ak plánujete otehotnieť, porozprávajte sa o liečebnom pláne s Vaším lekárom. Ak otehotniete počas užívania glimepiridu, neodkladne informujte svojho lekára.

Dojčenie

Glibezid môže prechádzať do materského mlieka. Glibezid sa nesmie užívať počas dojčenia.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

V prípade, že sú hladiny cukru v krvi znížené (hypoglykémia) alebo zvýšené (hyperglykémia) alebo sa ako výsledok takéhoto stavu objaví zhoršené videnie, môže byť zhoršená Vaša schopnosť sústrediť sa a reagovať. Majte na pamäti, že môžete ohroziť seba, alebo iných (napr. ak vediete vozidlo alebo obsluhujete stroje). Prosím, poraďte sa so svojim lekárom, či môžete viesť vozidlo, ak:

 • máte časté príhody hypoglykémie,

 • máte slabé alebo žiadne varovné signály hypoglykémie.

Glibezid obsahuje laktózu

Tento liek obsahuje laktózu. Ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, poraďte sa so svojím lekárom ešte predtým, ako užijete tento liek.

3. Ako užívať Glibezid

Dávkovanie

Dávku určí Váš lekár v závislosti od Vašich hladín cukru v krvi a v moči.

Zmena vonkajších faktorov (napr. zníženie hmotnosti, zmena životného štýlu, stres) alebo zlepšenie ochorenia môže vyžadovať zmenu dávkovania glimepiridu.

Zvyčajná štartovacia dávka pre dospelých je 1 mg glimepiridu denne. Ak sa dosiahne dobrá regulácia hladíncukru v krvi, má sa použiť dávka určená pre udržiavaciu liečbu. Dávky vyššie ako 4 mg glimepiridu dennedávajú lepšie výsledky len vo výnimočných prípadoch. Maximálna odporúčaná dávka je 6 mg glimepiridudenne.

Je možné začať kombinovanú liečbu glimepiridom a metformínom alebo glimepiridom a inzulínom. V takýchto prípadoch Váš lekár individuálne pre Vás určí vhodnú dávku glimepiridu, metformínu, alebo inzulínu.

Glimepirid sa musí zapiť najmenej polovičným objemom vody v pohári. Zvyčajne sa celá dávka užíva naraz priamo pred alebo počas výdatných raňajok. Ak neraňajkujete, užívajte liekpodľa harmonogramu určeného Vaším lekárom. Keď užívate glimepirid, je dôležité, aby ste nevynechali žiadne jedlo.

Vždy užívajte Glibezid presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Prosím poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom, ak máte dojem, že Glibezid účinkuje prisilno alebo nedostatočne.

Ak užijete viac Glibezidu, ako máte

Ak sa stalo, že ste užili viac glimepiridu alebo dávku navyše, existuje riziko nízkych hladín cukru v krvi, (príznaky hypoglykémie pozri v časti 2) a preto okamžite skonzumujte dostatočné množstvo cukru (napr. malú časť kociek hroznového cukru, kocky cukru, sladký džús, osladený čaj) a okamžite informujte svojho lekára. Rovnako treba konať ak niekto, napr. dieťa, užil liek neúmyselne. Osobám v bezvedomí sa nesmie podávať jedlo, ani nápoje.


Vzhľadom na to, že stav nízkych hladín cukru v krvi môže určitú dobu pretrvávať, je veľmi dôležité, aby bol pacient pozorne sledovaný, až kým nie je mimo nebezpečenstva. Môže byť nevyhnutné prijatie donemocnice, ako preventívne opatrenie. Závažné prípady nízkych hladín cukru v krvi sprevádzané stratou vedomia a ťažkým neurologickým zlyhaním sú prípadmi pre zdravotnú pohotovosť a vyžadujú si okamžité lekárske ošetrenie a prijatie do nemocnice. Má byť zabezpečené, že nablízku je vždy dopredu informovaná osoba, ktorá môže zavolať lekára v prípade núdze.

Akzabudneteužiť Glibezid

Ak ste zabudli užiť dávku, neužívajte vynechanú dávku, jednoducho užite ďalšiu dávku v určenom čase.

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Akprestanete užívaťGlibezid

Ak prerušíte alebo zastavíte liečbu, musíte si uvedomiť, že sa nedosiahne želaný účinok zníženia hladín cukru v krvi alebo, že sa ochorenie opäť zhorší. Ak je potrebná akákoľvek zmena, je pre Vás absolútne dôležité najprv sa poradiť s Vaším lekárom.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj Glibezid môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Väčšina vedľajších účinkov lieku Glibezid je závislá od dávky a vymizne, keď sa dávka zníži alebo keď sa liek prestane užívať.

Vedľajšie účinky sa najčastejšie vyskytujú na začiatku liečby.

Vedľajšie účinky sú vo všeobecnosti mierne a dočasné.

Frekvencia vedľajších účinkov:

Veľmi časté: viac ako 1 pacient z 10

Časté: viac ako 1 pacient zo 100 a menej ako 1 pacient z 10

Menej časté: viac ako 1 pacient z 1000 a menej ako 1 pacient zo 100

Zriedkavé: viac ako 1 pacient z 10000 a menej ako 1 pacient z 1000

Veľmi zriedkavé: menej ako 1 pacient z 10000Veľmi časté

Časté

Menej časté

Zriedkavé

Veľmi zriedkavé

Poruchy krvi a lymfatického systému
Zmeny v krvnom obraze 1)Poruchy imunitného systému

Mierne reakcie z precitlivenosti 2) , alergický zápal ciev, skrížená alergická reakcia so sulfonylmočovinou, sulfonamidmi alebo podobnými látkami

Poruchy metabolizmu a výživy
Nízka hladina cukru v krvi (hypoglykémia) 3)


Poruchy okaPoruchy videnia 4)Gastrointestinálne poruchy

Nevoľnosť, vracanie, hnačka, zväčšenie brucha, zažívacie ťažkosti a bolesti brucha 5)

Poruchy pečene a žlčových ciest
Zvýšená hladina pečeňových enzýmov

Zlá funkcia pečene (napr. problémy s odtekaním žlče a žltačkou),

hepatitída a zlyhanie pečene

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Kožné reakcie z precitlivenosti ako svrbenie, vyrážky a žihľavka,

precitlivenosť na svetlo

Vyšetrenia

Znížená koncentrácia sodíka v krvi


 1. Po prerušení liečby zmenené hodnoty krvného obrazu vymiznú.

 2. V izolovaných prípadoch sa môžu mierne reakcie (napr. na koži) rozvinúť do život ohrozujúcich situácií s dýchacími ťažkosťami, zníženým krvným tlakom a dokonca šokovou reakciou. Preto, ak spozorujete kožné reakcie, bezodkladne informujte svojho lekára.

 3. "Hypoglykemické reakcie" sú spôsobené nízkou hladinou cukru v krvi. Tieto sa zvyčajne vyskytnú okamžite. Môžu byť nebezpečné a nie vždy ľahko liečiteľné (pozri tiež časť 2 a časť 3).

 4. Dočasné ťažkosti s videním sú spôsobené zmenami koncentrácie cukru v krvi a vyskytujú sa zvlášť na začiatku liečby.

 5. Gastrointestinálne (tráviace) ťažkosti len zriedka vedú k prerušeniu liečby.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré niesú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Glibezid

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Uchovávajte v pôvodnom obale.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30°C.

Nepoužívajte Glibezid po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. ĎALŠIE INFORMÁCIE
Čo Glibezid obsahuje

 • Liečivo je glimepirid. Každá tableta obsahuje 4 mg alebo 6 mg glimepiridu.

 • Ďalšie zložky sú monohydrát laktózy, kukuričný škrob, sodná soľ karboxymetylškrobu A, povidón, polysorbát 80, mastenec, magnéziumstearát a žltý oxid železitý (E 172).

Ako vyzerá Glibezid a obsah balenia

Glibezid 4: žlté tablety kapsulového tvaru (10,7 x 5,5 mm) s deliacou ryhou na jednej strane. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.

Glibezid 6: žlté tablety kapsulového tvaru (12,5 x 6,5 mm) s deliacou ryhou na jednej strane. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.

Glibezid 4:

Blister:

10, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 100 a 120 tabliet, 500 tabliet (klinické balenie)

10x1, 20x1, 30x1, 50x1, 60x1, 90x1,100x1, 120x1 tabliet


HDPE fľaša:

100 tabliet


Glibezid 6:

Blister:

10, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 100 a 120 tabliet, 500 tabliet (klinické balenie)

10x1, 20x1, 30x1, 50x1, 60x1, 90x1, 100x1, 120x1 tabliet

HDPE fľaša: 100 tabliet

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c, 17000 Praha 7

Česká republika


Výrobca


JELFA PHARMACEUTICAL COMPANY SA

Wincentego Pola 21

58-500 Jelenia Góra

Poľsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru pod nasledovnými názvami:


Česká republika: Glymexan 4 mg, Glymexan 6 mg

Maďarsko: Glibezid 4 mg tabletta, Glibezid 6 mg tabletta

Slovenská republika: Glibezid 4, Glibezid 6

Poľsko: Glibezid 4, Glibezid 6


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v októbri 2013.

5Glibezid 6

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev.č.: 2013/06354, 2013/06355SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU

Glibezid 4

Glibezid 6


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Glibezid 4:

Jedna tableta obsahuje 4 mg glimepiridu.

Glibezid 6:

Jedna tableta obsahuje 6 mg glimepiridu.


Pomocné látky so známym účinkom:

Glibezid 4: Každá tableta obsahuje 199,34 mg monohydrátu laktózy.

Glibezid 6: Každá tableta obsahuje 299,00 mg monohydrátu laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Tableta.

Glibezid 4:

Žlto sfarbené neobalené tablety (10,7 x 5,5 mm) kapsulového tvaru so zošikmenými hranami,

s deliacou ryhou na jednej strane.

Glibezid 6:

Žlto sfarbené neobalené tablety (12,5 x 6,5 mm) kapsulového tvaru so zošikmenými hranami,

s deliacou ryhou na jednej strane.


Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie

Tablety Glibezid sú indikované na liečbu diabetes mellitus 2. typu v prípade, že samotná diéta, fyzická aktivita a úbytok na hmotnosti nie sú dostačujúce.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Na perorálne použitie.

Základom úspešnej liečby diabetu je vhodná diéta, pravidelná fyzická aktivita, ako aj pravidelné vyšetrenie krvi a moču. Perorálne antidiabetiká, alebo inzulín nemôžu kompenzovať stav, ak pacient nedodržiava odporúčanú diétu.

Dávka sa urči z výsledkov stanovenia glukózy v krvi a v moči.

Úvodná dávka je 1 mg glimepiridu denne. Ak sa dosiahne dobrá regulácia, táto dávka sa má dodržať aj v udržiavacej liečbe.

Pre rôzne dávkovacie schémy sú k dispozícii zodpovedajúce sily lieku.

Ak je regulácia neuspokojivá, dávka sa má zvýšiť, vychádzajúc z kontroly glykémie, a to postupným spôsobom s 1 až 2 týždňovými intervalmi medzi jednotlivými krokmi na 2, 3 alebo 4 mg glimepiridu denne.

Dávka vyššia ako 4 mg glimepiridu denne dáva lepšie výsledky len vo výnimočných prípadoch. Maximálna odporúčaná dávka je 6 mg glimepiridu denne.


U pacientov, ktorí nie sú dostatočne regulovaní prostredníctvom maximálnej dennej dávky metformínu, možno začať súbežnú liečbu glimepiridom. Udržiavajúc dávku metformínu, liečba glimepiridom začína nízkou dávkou a následne sa zvyšuje v závislosti od požadovaného stupňa metabolickej regulácie až do maximálnej dennej dávky. Kombinovaná liečba má byť iniciovaná pod prísnym lekárskym dohľadom.

U pacientov, ktorí nie sú dostatočne regulovaní pomocou maximálnej dennej dávky glimepiridu, možno v prípade potreby začať súbežnú liečbu inzulínom. Udržiavajúc dávku glimepiridu, liečba inzulínom začína nízkou dávkou a následne sa zvyšuje v závislosti od požadovaného stupňa metabolickej regulácie. Kombinovaná liečba má byť iniciovaná pod prísnym lekárskym dohľadom.

Zvyčajne postačuje jedna denná dávka glimepiridu. Odporúča sa užiť túto dávku krátko pred, alebo počas výdatných raňajok, alebo, ak sa nepodajú, krátko pred, alebo počas prvého hlavného jedla. Ak sa na dávku zabudlo, táto skutočnosť sa nesmie korigovať zvýšením nasledujúcej dávky. Tablety sa majú prehltnúť celé a zapiť.

Ak má pacient hypoglykemickú reakciu na 1 mg glimepiridu denne, znamená to, že v tomto prípade postačuje regulácia iba pomocou diéty.

V prípade liečby, kedy je zlepšená regulácia diabetu spojená s vyššou citlivosťou na inzulín, môže zoslabnúť potreba glimepiridu. S cieľom vyhnúť sa hypoglykémii je potrebné uvažovať o včasnom znížení dávky, alebo o prerušení liečby. Zmena dávky môže byť tiež potrebná v prípade zmeny hmotnosti, alebo životného štýlu pacienta, alebo v prípade iných skutočnosti, ktoré zvyšujú riziko hypo alebo hyperglykémie.


Prechod z iných perorálnych hypoglykemických liekov na glimepirid

Vo všeobecnosti je možný prechod z iných perorálnych hypoglykemických liekov na glimepirid. Pri prechode na glimepirid je potrebné vziať do úvahy silu a polčas metabolizmu predchádzajúceho lieku. V niektorých prípadoch, zvlášť v prípade antidiabetík s dlhým polčasom metabolizmu (napr. chlorpropamid), sa odporúča niekoľkodňové čistiace obdobie s cieľom minimalizovať riziko hypoglykemických reakcii v dôsledku aditívneho účinku. Odporúčaná úvodná dávka glimepiridu je 1 mg denne.

Na základe odpovede je možné dávku glimepiridu postupne zvýšiť, ako už bolo popísané.


Prechod z inzulínu na glimepirid

Vo výnimočných prípadoch, kedy sú pacienti s diabetom 2. typu regulovaní pomocou inzulínu, možno indikovať prechod na glimepirid.

Prechod by mal byť uskutočnený pod prísnym lekárskym dohľadom.


Použitie pri renálnom, alebo hepatálnom poškodení

Pozri časť 4.3.


4.3 Kontraindikácie

Glimepirid je kontraindikovaný u pacientov s nasledujúcimi stavmi:

 • hypersenzivita na glimepirid, iné deriváty sulfonylmočoviny alebo sulfónamidy alebo na niektorú z pomocných látok,

 • diabetes závislý od inzulínu,

 • diabetická kóma,

 • ketoacidóza,

 • vážne poruchy renálnych a hepatálnych funkcií. V prípade závažných porúch renálnych alebo hepatálnych funkcií je potrebný prechod na inzulín.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Tablety Glibezidu sa musia užívať krátko pred jedlom alebo počas jedla.

Ak sa jedlá prijímajú nepravidelne, alebo celkom vynechávajú, liečba glimepiridom môže viesť k hypoglykémii. Možné príznaky hypoglykémie zahŕňajú: bolesť hlavy, nenásytný hlad, nevoľnosť, vracanie, únavu, ospalosť, ťažkosti so spánkom, nepokoj, agresivitu, zhoršenie schopnosti sústredenia, pozornosti a spomalenie reakcií, depresiu, zmätenosť, ťažkosti s rečou a videním, afáziu, chvenie resp. trasenie, čiastočnú obrnu, poruchy zmyslov, závraty, bezradnosť, stratu sebaovládania, delírium, cerebrálne kŕče, somnolenciu a stratu vedomia až po a vrátane kómy, plytké dýchanie a bradykardiu.


Navyše môžu byť prítomné známky adrenergickej kontraregulácie ako potenie, lepkavá pokožka, úzkosť, tachykardia, hypertenzia, búšenie srdca, angína pectoris a srdcová arytmia. Klinický obraz ťažkého záchvatu hypoglykémie môže pripomínať infarkt.

Symptómy možno vždy včas zvládnuť okamžitým prísunom uhľovodíkov (cukru). Umelé sladidla nemajú účinok.

Zo skúseností s inými derivátmi sulfonylmočoviny je známe, že napriek včasným a úspešným protiopatreniam sa hypoglykémia môže vrátiť.

Závažná hypoglykémia, alebo predĺžená hypoglykémia, iba dočasne zvládnutá pomocou zvyčajných dávok cukru, si vyžaduje okamžité lekárske ošetrenie a niekedy hospitalizáciu.


Faktory napomáhajúce hypoglykémii sú:

- neochota, alebo (častejšie u starších pacientov) nedostatočná schopnosť pacienta spolupracovať,

- podvýživa, nepravidelné stravovanie, alebo vynechávanie jedla, alebo obdobia hladovania,

- nevyváženosť medzi fyzickou námahou a prísunom uhľovodíkov,

- zmeny v stravovaní,

- konzumácia alkoholu, zvlášť v kombinácii s vynechaním jedla,

- zhoršené obličkové funkcie,

- závažná pečeňová dysfunkcia,

- predávkovanie glimepiridom,

- určité kompenzačné poruchy endokrinného systému zahŕňajúce metabolizmus uhľovodíkov, alebo kontrareguláciu hypoglykémie (napr. ako sú určité poruchy tyroidálnej funkcie a pri nedostatočnosti predného laloku hypofýzy, alebo adrenokortikoidnej nedostatočnosti),

- súbežné podávanie určitých iných liekov (pozri časť 4.5).


Pri liečbe glimepiridom je potrebné pravidelné kontrolovanie hladín glukózy v krvi a v moči. Navyše sa odporúča stanovenie glykovaného hemoglobínu.

Počas liečby glimepiridom je potrebné pravidelné hematologické monitorovanie (zvlášť leukocyty a trombocyty) a monitorovanie pečene.

V stresových situáciách (napr. úrazy, akútne operácie, horúčky infekčného pôvodu, atď.) môže byť indikovaný dočasný prechod na inzulín.

Neboli získané žiadne skúsenosti s užívaním glimepiridu u pacientov so závažným poškodením hepatálnych funkcií alebo u dialyzovaných pacientov. U pacientov so závažným renálnym poškodením a funkčnými zmenami pečene je indikovaný prechod na inzulín.

Tento liek obsahuje monohydrát laktózy.


Liečba pacientov s nedostatkom enzýmu glukóza-6-fosfát-dehydrogenáza derivátmi sulfonylmočoviny môže viesť k hemolytickej anémii. Keďže glimepiridy patria do triedy derivátov sulfonylmočoviny, má byť zvýšená opatrnosť pri použití u pacientov s nedostatkom enzýmu glukóza-6-fosfát-dehydrogenáza a má sa zvážiť alternatívna liečba bez použitia derivátov sulfonylmočoviny.


Tento liek obsahuje monohydrát laktózy.

Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie galaktózy, deficiencie Lapp laktázy, alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie

Ak sa glimepirid podáva súbežne s určitými inými liekmi, môže sa vyskytnúť nežiaduce zvýšenie alebo zníženie hypoglykemického účinku glimepiridu. Z tohto dôvodu sa môžu iné lieky užívať len s vedomím (alebo na predpis) lekára.

Glimepirid je metabolizovaný cytochrómom P450 2C9 (CYP2C9). Je známe, že tento metabolizmus je ovplyvnený súbežným podávaním CYP2C9 induktorov (napr. rifampicín) alebo inhibítorov (napr. flukonazol).

Výsledky interakčnej štúdie in-vivo uvádzané v literatúre ukazujú, že oblasť AUC glimepiridu je približne dvojnásobne zväčšená vplyvom flukonazolu, jedného z najsilnejších inhibítorov CYP2C9.

Na základe skúseností s glimepiridom a s inými derivátmi sulfonylmočoviny sa musia spomenúť nasledujúce interakcie:

Posilnenie účinku znižujúceho hladiny glukózy v krvi a následne, v niektorých prípadoch, riziko hypoglykémie pri užívaní jedného z nasledujúcich liekov, napr.:

- fenylbutazón, azapropazón a oxyfenbutazón, sulfinpyrazón,

- inzulín a perorálne antidiabetické lieky, niektoré dlhodobo pôsobiace sulfónamidy,

- metformín,

- tetracyklíny,

- salicyláty a kyselina p-aminosalicylová,

- MAO inhibítory,

- anabolické steroidy a mužské pohlavné hormóny,

- chinolónové antibiotiká,

- chloramfenikol,

- probenecid,

- kumarínové antikoagulanciá,

- mikonazol,

- fenfluramín,

- pentoxifylín (vysoká parenterálna dávka),

- fibráty,

- tritokvalín,

- ACE inhibítory,

- fluoxetín,

- alopurinol,

- sympatolytiká,

- cyklofosfamid, trofosfamid a ifosfamid,

- flukonazol,

- dizopyramid.


Zoslabenie účinku znižujúceho hladiny glukózy v krvi a následne možné zvýšenie hladín glukózy v krvi sa môže vyskytnúť pri užívaní niektorého z nasledujúcich liekov, napr.:

- estrogény a progestagény

- saluretiká, tiazidové diuretika,

- tyroidálne stimulačné činidla, glukokortikoidy,

- deriváty fenotiazinu, chlorpromazín,

- adrenalín a sympatomimetiká,

- kyselina nikotínová (vysoké dávky) a deriváty kyseliny nikotínovej,

- laxatíva (dlhodobé použitie),

- fenytoín, diazoxid,

- glukagón, barbituráty a rifampicín,

- acetazolamid.


Antagonisty H2 receptorov, betablokátory, klonidín a rezerpín môžu spôsobiť zosilnenie, ako aj zoslabenie účinku zníženia hladiny glukózy v krvi.

Pod vplyvom sympatolytických liekov ako sú betablokátory, klonidín, guanetidín a rezerpín, sa môžu zmierniť, alebo vymiznúť príznaky adrenergnej kontraregulácie až hypoglykémie.

Konzumácia alkoholu môže zosilniť alebo zoslabiť hypoglykemický účinok glimepiridu nepredvídateľným spôsobom.

Glimepirid môže buď posilniť alebo zoslabiť účinky derivátov kumarínu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Riziko súvisiace s diabetom

Abnormálne hladiny glukózy v krvi počas gravidity sú spojené s vyšším výskytom kongenitálnych abnormalít a perinatálnou mortalitou. Vzhľadom na to musia byť hladiny glukózy v krvi počas gravidity prísne monitorované, aby sa predišlo teratogénnemu riziku. Za takýchto okolností sa vyžaduje použitie inzulínu. Pacientky uvažujúce o gravidite musia informovať svojho lekára.


Riziko súvisiace s glimepiridom

V súvislosti s užívaním glimepiridu u tehotných žien neexistujú zodpovedajúce údaje. Štúdie
na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu, ktorá pravdepodobne súvisí s farmakologickým
účinkom (hypoglykémia) glimepiridu (pozri časť 5.3).


V dôsledku toho sa glimepirid nesmie užívať počas celej gravidity.

V prípade liečby glimepiridom, ak pacientka plánuje otehotnieť, alebo, ak sa zistí gravidita, podľa možnosti by sa malo čo najskôr prejsť na liečbu inzulínom.


Laktácia

Vylučovanie do materského mlieka u ľudí nie je známe. Glimepirid sa vylučuje do mlieka u potkana. Vzhľadom na to, že iné deriváty sulfonylmočoviny sú vylučované do materského mlieka u ľudí a vzhľadom na riziko hypoglykémie u dojčiat, počas liečby glimepiridom sa dojčenie neodporúča.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie, o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

V dôsledku hypoglykémie, alebo hyperglykémie, alebo napríklad ako následok zhoršeného videnia, sa môže zhoršiť schopnosť pacienta sústrediť sa a reagovať. Táto skutočnosť môže byť príčinou rizika v situáciách, kde sú tieto schopnosti dôležité (napríklad vedenie motorového vozidla, alebo obsluha strojov).

Pacienti musia byť poučení, aby urobili všetky opatrenia s cieľom predísť hypoglykémii počas vedenia motorového vozidla. Toto je dôležité zvlášť u tých pacientov, ktorí majú zníženú, alebo chýbajúcu schopnosť spozorovať varovné signály hypoglykémie, alebo u ktorých sú prípady hypoglykémie časté. Malo by sa zvážiť, či je za takýchto okolností vhodné viesť motorové vozidlá alebo obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky

Na základe skúseností s glimepiridom a inými derivátmi sulfonylmočoviny sa musia spomenúť nasledujúce nežiaduce účinky.

Na klasifikáciu nežiaducich účinkov sa používa nasledovná konvencia:

Veľmi časté: ≥1/10

Časté: ≥1/100 a <1/10

Menej časté: ≥1/1000 a <1/100

Zriedkavé: ≥1/10 000 a <1/1000

Veľmi zriedkavé: <1/10 000 zahŕňajúci jednotlivé hláseniaVeľmi časté

Časté

Menej časté

Zriedkavé

Veľmi zriedkavé

Poruchy krvi a lymfatického systému
Hemolytické zmeny 1)

(zmeny v krvi)


Poruchy imunitného systému

Mierne reakcie z precitlivenosti 2) , alergický zápal ciev, skrížená alergická reakcia so sulfonylmočovinou, sulfonamidmi alebo podobnými látkami

Poruchy metabolizmu a výživy
Nízka hladina cukru v krvi (hypoglykémia) 3)


Ochorenia okaPoruchy videnia 4)Gastrointestinálne poruchy

Nevoľnosť, vracanie, hnačka, zväčšenie brucha, zažívacie ťažkosti a bolesti brucha 5)

Poruchy pečene a žlčových ciest
Zvýšená hladina pečeňových enzýmov

Zlá funkcia pečene (napr. problémy s odtekaním žlče a žltačkou),

hepatitída a zlyhanie pečene

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Kožné reakcie z precitlivenosti ako svrbenie, vyrážky a žihľavka,

precitlivenosť na svetlo

Vyšetrenia

Znížená koncentrácia sodíka v krvi


1) Môže sa vyskytnúť mierna až ťažká trombocytopénia, leukopénia, erytrocytopénia, granulocytopénia, agranulocytóza, hemolytická anémia a pancytopénia. Vo všeobecnosti sú tieto po prerušení liečby reverzibilné.

2) Mierne hypersenzitívne reakcie sa môžu rozvinúť do závažných spolu s dyspnoe, poklesom tlaku krvi a niekedy so šokovou reakciou.

3) Tieto hypoglykemické reakcie sa prevažne vyskytnú okamžite, môžu byť závažné a nie vždy sa dajú ľahko zvládnuť. Výskyt takýchto reakcií závisí, ako v prípade iných typov hypoglykemickej liečby, od individuálnych faktorov ako sú stravovacie návyky a dávka (pozri časť 4.4).

4) Najmä na začiatku liečby sa môžu v dôsledku zmien hladín krvného cukru vyskytnúť prechodné poruchy zrakového vnímania.

5) Gastrointestinálne ťažkosti len zriedka vedú k prerušeniu liečby.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie

Po predávkovaní sa môže vyskytnúť hypoglykémia trvajúca 12 až 72 hodín a po počiatočnom zvládnutí stavu sa môže vrátiť. Do 24 hodín po užití lieku sa príznaky nemusia prejaviť. Vo všeobecnosti sa odporúča pozorovanie v nemocnici. Môže sa vyskytnúť nevoľnosť, vracanie a bolesť v epigastriu. Hypoglykémia môže byť vo všeobecnosti sprevádzaná neurologickými symptómami ako nepokoj, triaška, poruchy videnia, problémy s koordináciou, ťažkosti so spánkom, kóma a kŕče.

Liečba v prvom rade pozostáva z prevencie absorpcie podávaním aktívneho uhlia (adsorbent) a sulfátu sodného (laxatívum). Ak boli užité veľké množstvá, indikovaný je výplach žalúdka, po ktorom nasleduje aktívne uhlie a síran sodný. V prípade (závažného) predávkovania je indikovaná hospitalizácia na jednotke intenzívnej starostlivosti. Čo najskôr začnite s podávaním glukózy, ak je to potrebné, formou bolusovej intravenóznej injekcie 50 ml 50% roztoku, po ktorom nasleduje infúzia 10% roztoku za prísneho monitorovania hladiny glukózy v krvi. Ďalšia liečba má byť symptomatická.

Zvlášť pri liečbe hypoglykémie spôsobenej náhodným užitím tabliet glimepiridu dojčatami a malými deťmi, musí byť podávaná dávka glukózy starostlivo kontrolovaná, aby sa zabránilo možnosti vzniku nebezpečnej hyperglykémie. Hladiny glukózy v krvi by mali byť prísne monitorované.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Perorálne lieky znižujúce hladinu glukózy v krvi: Sulfónamidy, deriváty močoviny, ATC kód: A10BB12

Glimepirid je perorálna aktívna hypoglykemická substancia patriaca do skupiny derivátov sulfonylmočoviny. Môže byť použitá u diabetes mellitus nezávislého od inzulínu.

Glimepirid účinkuje prevažne stimuláciou uvoľňovania inzulínu z pankreatických beta buniek. Ako v prípade iných derivátov sulfonylmočoviny, je tento účinok založený na zvýšení citlivosti pankreatických beta buniek na stimuly fyziologickej glukózy. Navyše sa zdá, že glimepirid má zreteľné extrapankreatické účinky, ktoré boli prisúdené aj ostatným derivátom sulfonylmočoviny.


Uvoľňovanie inzulínu

Deriváty sulfonylmočoviny regulujú sekréciu inzulínu uzatvorením ATP-senzitívneho draslíkového kanála v membráne beta buniek. Uzatvorenie draslíkového kanála indukuje depolarizáciu beta bunky a výsledkom je - vplyvom otvorenia kalciových kanálov - zvýšený vstup kalcia do bunky.

Toto vedie k zvýšenému uvoľňovaniu inzulínu prostredníctvom exocytózy.

Glimepirid sa viaže vysokou výmennou rýchlosťou na proteín membrán beta buniek, ktorý je asociovaný s ATP- senzitívnym draslíkovým kanálom, ale ktorý sa líši od zvyčajného väzobného miesta sulfonylmočoviny.


Extrapankreatická aktivita

K extrapankreatickým účinkom patria napríklad zlepšená citlivosť periférnych tkanív na inzulín a znížený príjem inzulínu pečeňou.

Príjem glukózy z krvi periférnymi svalmi a tukovým tkanivom sa deje prostredníctvom špeciálnych transportných proteínov lokalizovaných v bunkových membránach. Transport glukózy v týchto tkanivách je limitujúcim krokom určujúcim rýchlosť spotrebovania glukózy. Glimepirid zvyšuje veľmi rýchlo počet aktívnych molekúl transportujúcich glukózu v plazmatických membránach svalových a tukových buniek, výsledkom čoho je stimuláciu príjmu glukózy.

Glimepirid zvyšuje aktivitu glykozylfosfatidylinozitol-špecifickej fosfolipázy C, ktorá môže byť vo vzájomnom vzťahu s liekom indukovanou lipogenézou a glykogenézou v izolovaných tukových a svalových bunkách.

Glimepirid inhibuje produkciu glukózy v pečeni prostredníctvom zvýšenia intracelulárnej koncentrácie fruktózo-2,6-bisfosfátu, čo na druhej strane inhibuje glukoneogenézu.


Všeobecne

U zdravých osôb je minimálna účinná perorálna dávka približne 0,6 mg. Účinok glimepiridu závisí od dávky a je reprodukovateľný. Fyziologická odpoveď na intenzívne fyzické cvičenie, zníženú sekréciu inzulínu je stále prítomná aj pri užívaní glimepiridu.

Nezaznamenal sa významný rozdiel v účinnosti v závislosti od toho, či sa liek užil 30 minút pred alebo bezprostredne pred jedlom. V prípade diabetických pacientov možno pomocou jednej dennej dávky dosiahnuť dobrú metabolickú reguláciu počas 24 hodín.

Hoci hydroxy metabolit glimepiridu spôsobil malé, ale signifikantné zníženie hladiny glukózy v sére u zdravých osôb, táto skutočnosť sa považuje len za nepatrný podiel z celkového účinku lieku.


Kombinovaná liečba s metformínom

Jedna zo štúdií poukázala na zlepšenú metabolickú reguláciu pri súčasnej liečbe glimepiridom v porovnaní s liečbou so samotným metformínom u pacientov, ktorí neboli zodpovedajúco regulovaní s maximálnou dennou dávkou metformínu.


Kombinovaná liečba s inzulínom

Údaje o kombinovanej liečbe s inzulínom sú obmedzené. U pacientov, ktorí nie sú zodpovedajúco regulovaní pomocou maximálnej dávky glimepiridu, možno iniciovať súčasne liečbu inzulínom. V dvoch štúdiách bola dosiahnutá lepšia metabolická regulácia kombinovanou liečbou v porovnaní so samotným inzulínom; avšak pri kombinovanej liečbe bola potrebná nižšia priemerná dávka inzulínu.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

Biologická dostupnosť glimepiridu po perorálnom podaní je úplná. Príjem jedla nemá zásadný vplyv na absorpciu, iba rýchlosť absorpcie je mierne znížená. Maximálne koncentrácie v sére (Cmax) sú dosiahnuté približne 2,5 hodiny po perorálnom užití (priemer 0,3 μg/ml počas viacnásobného dávkovania 4 mg denne) a medzi dávkou a Cmax ako aj AUC (plocha pod krivkou zobrazujúcou závislosť čas/koncentrácia) je lineárny vzájomný vzťah.

Distribúcia

Glimepirid má veľmi malý distribučný objem (približne 8,8 litrov), čo približne zodpovedá distribučnému priestoru albumínu, silnej väzbe na proteíny (>99%) a nízkemu klírensu (približne 48 ml/min).

U zvierat sa glimepirid vylučuje do mlieka. Glimepirid prechádza do placenty. Prestup krvi hematoencefalickou bariérou je malý.

Biotransformácia a eliminácia

Priemerný prevládajúci sérový polčas, ktorý je platný pre sérové koncentrácie za podmienok viacnásobného dávkovania, je okolo 5 až 8 hodín. Po vysokých dávkach boli zaznamenané mierne dlhšie polčasy.

Po jednej jedinej dávke rádioaktívne značeného glimepiridu sa 58% rádioaktivity zistilo v moči a 35% v stolici. V moči nebola detegovaná nezmenená substancia. V moči, ako aj v stolici, boli identifikované dva metabolity - najpravdepodobnejšie výsledok pečeňového metabolizmu (hlavný enzým je CYP2C9): hydroxyderivát a karboxyderivát. Po perorálnom podaní glimepiridu predstavovali konečné polčasy 3 až 6 hodín a 5 až 6 hodín, v tomto poradí.

Porovnanie jednorazového a opakovaného dávkovania raz denne neodhalilo významné rozdiely vo farmakokinetike a intraindividuálna variabilita bola veľmi nízka. Nezaznamenala sa žiadna významná akumulácia.

Farmakokinetika bola podobná u mužov, aj žien, rovnako ako aj u mladých a starších (viac ako 65 rokov) pacientov. U pacientov s nízkym klírensom kreatinínu sa zaznamenala tendencia zvýšenia klírensu glimepiridu a zníženie priemerných sérových koncentrácií, najpravdepodobnejšie výsledkom rýchlejšej eliminácie v dôsledku nižšej viazanosti na proteíny. Bola zhoršená renálna eliminácia týchto dvoch metabolitov. Všeobecne sa nepredpokladá prídavné riziko akumulácie u týchto pacientov.

Farmakokinetika u piatich nediabetických pacientov po operácii žlčovodov bola podobná tej u zdravých osôb.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Pozorované predklinické účinky, ktoré sa vyskytli pri expozícii, ktorá bola dostatočne vyššia ako maximálna humánna expozícia, indikujú nízku relevanciu vo vzťahu ku klinickému použitiu, alebo boli spôsobené farmakodynamickým účinkom (hypoglykémia) zlúčeniny. Toto zistenie je založené na základe obvyklých štúdii farmakologickej bezpečnosti, toxicity po opakovanom podaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu a reprodukčnej toxicity. V neskorších štúdiách (zaoberajúcich sa embryotoxicitou, teratogenicitou a vývojovou toxicitou) pozorované nepriaznivé účinky boli považované za sekundárne ku hypoglykemickým účinkom indukovaným liečivom u samíc a mláďat.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok

monohydrát laktózy

kukuričný škrob

sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A)

povidón K30

polysorbát 80

mastenec

magnéziumstearát

žltý oxid železitý (E172)


6.2 Inkompability
Neaplikovateľné


6.3. Čas použiteľnosti


4 mg tablety: PVC/PVDC/AI blister: 2 roky

4 mg tablety: HDPE fľaša: 2 roky

6 mg tablety: PVC/PVDC/AI blister: 2 roky

6 mg tablety: HDPE fľaša: 2 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

4 mg tablety: PVC/PVDC/AI blistre: Uchovávajte v pôvodnom obale. Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej30°C.

4 mg tablety: HDPE fľaša: Uchovávajte v pôvodnom obale. Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej30°C.

6 mg tablety: PVC/PVDC/AI blistre: Uchovávajte v pôvodnom obale. Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej30°C.

6 mg tablety: HDPE fľaša: Uchovávajte v pôvodnom obale. Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej30°C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia

PVC/PVDC/AI blister, alebo HDPE fľaša s PP uzáverom.


4mg tablety

Blister:

10, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 100 a 120 tabliet; 500 tabliet (klinické balenie)

10x1, 20x1, 30x1, 50x1, 60x1, 90x1, 100x1, 120x1 tabliet

HDPE fľaša: 100 tabliet


6mg tablety

Blister:

10, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 100 a 120 tabliet; 500 tabliet (klinické balenie)

10x1, 20x1, 30x1, 50x1, 60x1, 90x1, 100x1, 120x1 tabliet

HDPE fľaša: 100 tabliet

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne upozornenia pre likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c, 17000 Praha 7

Česká republika


 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


Glibezid 4: 18/0421/06-S

Glibezid 6: 18/0422/06-S


 1. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 18.10.2006

Dátum posledného predĺženia registrácie: 25.01.2011


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Október 2013

5


Glibezid 6