+ ipil.sk

Gliclazid Krka 30 mgPríbalový leták

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/01501


Písomná informácia pre používateľa


Gliclazid Krka 30 mg

tablety s riadeným uvoľňovaním

gliklazid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je Gliclazid Krka a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Gliclazid Krka

 3. Ako užívať Gliclazid Krka

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Gliclazid Krka

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Gliclazid Krka a na čo sa používa


Gliclazid Krka je liek, ktorý znižuje hladinu cukru v krvi (perorálne antidiabetikum).

Gliclazid Krka sa používa na liečbu určitej formy cukrovky (diabetes mellitus 2. typu) u dospelých pacientov, ak diéta, telesné cvičenie a zníženie telesnej hmotnosti sami nemajú dostatočný účinok na udržanie správnej hladiny glukózy v krvi.


 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Gliclazid Krka


Neužívajte Gliclazid Krka

 • ak ste alergický na gliklazid, na iné sulfonylmočoviny, na sulfónamidy alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

 • ak máte diabetes 1.typu závislý na podávaní inzulínu,

 • ak máte v moči ketóny a cukor (môže to znamenať, že máte diabetickú ketoacidózu), diabetickú prekómu alebo kómu,

 • ak máte závažné ochorenie obličiek alebo pečene,

 • ak užívate lieky na liečbu plesňových infekcií (mykonazol, pozri časť ,,Iné lieky a Gliclazid Krka”),

 • ak dojčíte (pozri časť ,,Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť”).


Ak si myslíte, že sa vás niečo z vyššie uvedeného týka, povedzte to svojmu lekárovi, zdravotnej sestre alebo lekárnikovi.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Gliclazid Krka, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Tento liek sa má užívať iba vtedy, ak máte možnosť pravidelného príjmu stravy (vrátane raňajok). Je dôležité mať pravidelný príjem uhľohydrátov (cukrov), lebo oddialením príjmu jedla, vynechaním jedla, skonzumovaním nedostatočného množstvo jedla alebo jedla s nízkym obsahom uhľohydrátov, narastá riziko zníženia hladín cukru v krvi (hypoglykémia).


Počas liečby gliklazidom je potrebná pravidelná kontrola hladín cukru vo vašej krvi (a tiež aj v moči). Lekár vám môže taktiež kontrolovať hladiny glykovaného hemoglobínu (HbA1c).


Aby ste dosahovali požadované hladiny cukru v krvi, musíte sa pridŕžať plánu liečby, ktorý vám predpísal váš lekár. To znamená, že popri diétnom režime a fyzickom cvičení, musíte pravidelne užívať tablety.

V prvých týždňoch liečby môže narásť riziko zníženia hladiny cukru v krvi (hypoglykémia). Preto je nevyhnutné, aby vás lekár starostlivo sledoval.


Nízka hladina cukru v krvi (Hypoglykémia) sa môže vyskytnýť:

 • ak jedávate nepravidelne alebo jedlo úplne vynechávate,

 • ak sa postíte,

 • ak ste podvyživený,

 • ak zmeníte vaše stravovacie návyky,

 • ak začnete viac cvičiť bez toho, aby ste zvýšili príjem uhľovodíkov,

 • ak pijete alkohol a zvlášť, keď súčasne vynecháte jedlo,

 • ak súčasne užívate iné lieky alebo prírodné liečivá v rovnakom čase,

 • ak užijete vysoké dávky gliklazidu,

 • ak trpíte určitými hormonálnymi ochoreniami (funkčné ochorenie štítnej žľazy, hypofýzy alebo nadobličiek),

 • ak sú vaše obličkové alebo pečeňové funkcie výrazne znížené.


Ak máte zníženú hladinu cukru v krvi, môžete pociťovať nasledovné príznaky: bolesť hlavy, pocit veľkého hladu, poblednutosť, slabosť, vyčerpanosť, nevoľnosť, vracanie, malátnosť, ospalosť, poruchy spánku, nepokoj, agresivita, narušená koncentrácia, znížená ostražitosť a reakčný čas, depresia, zmätenosť, poruchy reči alebo videnia, tras, zmyslové poruchy, závrat a bezradnosť. Taktiež sa môžu objaviť nasledovné príznaky a prejavy: potenie, vlhká pokožka, úzkosť, zrýchlená alebo nepravidelná činnosť srdca, vysoký krvný tlak a náhla silná bolesť na hrudi, ktorá môže vyžarovať do susedných oblastí (angina pectoris).


Ak by hladina cukru vo vašej krvi aj naďalej klesala, mohli by ste byť značne zmätený (delírium), mohli by sa vyvinúť kŕče, strata sebakontroly, dýchanie môže byť plytké a činnosť srdca sa môže spomaľovať, môžete upadnúť do bezvedomia, čo môže viesť ku kóme. Klinický obraz pri výrazne znížených hladinách cukru v krvi môže pripomínať mozgovú príhodu.


Vo väčšine prípadov príznaky nízkej hladiny cukru v krvi vymiznú veľmi rýchlo, ak zjete cukor v akejkoľvek forme, napr. kocku cukru, sladený džús, sladený čaj. Preto vždy majte pri sebe nejaký cukor (kocky cukru). Pamätajte, že umelé sladidlá nie sú účinné. Ak vám cukor nepomôže alebo ak sa príznaky opätovne objavia, spojte sa s vaším lekárom alebo s najbližšou nemocnicou.


Je možné, že príznaky nízkej hladiny cukru v krvi nespozorujete, pretože sa budú vyvíjať pomaly a vy si včas neuvedomíte, že vám hladina cukru v krvi klesla.

Toto sa môže stať, ak ste starší pacient a užívate určité lieky (napr. také, ktoré účinkujú na centrálny nervový systém a betablokátory). Môže sa to stať aj vtedy, keď máte niektoré poruchy endokrinného systému (napr. niektoré poruchy funkcií štítnej žľazy a predného laloku hypofýzy alebo pri nedostatočnej funkcii nadobličiek).


Ak ste v stresovej situácii (napr. nehoda, akútna operácia, infekcia s horúčkami, atď.) môže vám lekár dočasne zmeniť liečbu na inzulín.


Prejavy vysokej hladiny cukru v krvi (hyperglykémia) sa môžu vyskytnúť, keď gliklazid v dostatočnej miere neznížil hladinu cukru v krvi, keď ste nedodržali liečbu predpísanú vaším lekárom alebo vo výnimočných stresových situáciách. Príznaky môžu zahŕňať smäd, časté močenie, sucho v ústach, suchú svrbiacu pokožku, kožné infekcie a zníženú výkonnosť.

Ak sa vyskytnú tieto príznaky, musíte vyhľadať vášho lekára alebo lekárnika.

Ak máte v rodinnej anamnéze alebo viete, že máte dedičný stav nedostatku glukóza-6-fosfát dehydrogenázy (G6PD) (abnormalita červených krviniek), môže u vás nastať zníženie hladiny hemoglobínu a rozpad červených krviniek (hemolytická anémia). Vyhľadajte svojho lekára skôr, ako začnete užívať tento liek.


Deti a dospievajúci

Gliclazid Krka sa nepoužíva na liečbu cukrovky u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.


Iné lieky a Gliclazid Krka

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Ak sa Gliclazid Krka užíva súčasne s niektorými inými liekmi, jeho účinnosť a bezpečnosť môže byť ovplyvnená. A naopak, iné lieky môžu byť ovplyvnené, ak sa užívajú súčasne s Gliclazidom Krka.

Účinok gliklazidu na znižovanie cukru v krvi sa môže zosilniť a môžu sa objaviť príznaky zníženej hladiny cukru v krvi, keď sa užívajú niektoré z nasledujúcich liekov:

 • iné lieky používané na liečbu vysokej hladiny cukru v krvi (antidiabetiká užívané ústami, agonisty GLP-1 receptoru alebo inzulín),

 • antibiotiká (napr. sulfónamidy, klaritromycín),

 • lieky na liečbu vysokého krvného tlaku alebo srdcového zlyhania (betablokátory, ACE inhibítory, ako sú kaptopril alebo enalapril),

 • lieky na liečbu plesňových infekcií (mykonazol, flukonazol),

 • lieky na liečbu porúch trávenia a žalúdkových a dvanástnikových vredov (antagonisty H2 receptorov, ako je ranitidín),

 • lieky na liečbu depresie (inhibítory monoaminooxidázy),

 • lieky na potláčanie bolesti alebo antireumatiká (ibuprofen, fenylbutazón),

 • lieky obsahujúce alkohol.


Účinok gliklazidu na znižovanie cukru v krvi sa môže zoslabiť a môže sa vyskytnúť zvýšená hladina cukru v krvi, keď sa užívajú nasledovné lieky:

 • liek na liečbu porúch centrálneho nervového systému (chlópromazín),

 • lieky zmierňujúce zápal (glukokortikoidy),

 • liek na liečbu astmy (salbutamol, keď sa podáva injekčne),

 • lieky používané počas pôrodu (ritodrin a terbutalín podávané injekčne),

 • liek na liečbu ochorenia prsníkov, pri silnom menštruačnom krvácaní a endometrióze (chorobný stav zapríčinený roztrúsenými čiastočkami maternice) (danazol).


Gliklazid môže pri súčasnom podávaní warfarínu (liek, ktorý zabraňuje zrážaniu krvi) zosilniť jeho antikoagulačný (proti zrážanlivý) účinok.


Predtým ako začnete užívať iný liek, poraďte sa so svojim lekárom. Ak idete do nemocnice, povedzte zdravotníckemu personálu, že užívate Gliclazid Krka.


Gliclazid Krka a jedlo, nápoje a alkohol

Gliclazid Krka sa môže užívať s jedlom a nealkoholickými nápojmi.

Vyhýbajte sa alkoholu, pretože môže nepredvídateľne pozmeniť kontrolu vašej cukrovky, čo môže dokonca viesť ku kóme.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Počas tehotenstva sa neodporúča užívať Gliclazid Krka. Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, informujte svojho lekára, aby vám mohol predpísať vhodnejšiu liečbu.

Ak dojčíte, nesmiete užívať Gliclazid Krka.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Ak je hladina cukru vo vašej krvi príliš nízka (hypoglykémia) alebo príliš vysoká (hyperglykémia) alebo ak začnete mať z tohto dôvodu problémy s videním, vaša schopnosť koncentrovať sa alebo reagovať môže byť narušená. Pamätajte, že by ste mohli vystaviť nebezpečenstvu seba alebo iných (napr. keď by ste viedli vozidlá alebo obsluhovali stroj). Prosím, opýtajte sa svojho lekára, či môžete viesť vozidlá ak:

- máte často stavy hypoglykémie,

- máte málo alebo žiadne príznaky hypoglykémie, ktoré sa objavia bez varovania.


Gliclazid Krka obsahuje laktózu

Ak vám váš lekár povedal, že netolerujete niektoré druhy cukrov, obráťte sa na svojho lekára predtým ako začnete užívať tento liek.


 1. Ako užívať Gliclazid Krka


Dávka

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Dávku Gliclazidu Krka určí lekár a závisí od hladín cukru v krvi a prípadne aj v moči. Zmena vonkajších faktorov (napr. zníženie hmotnosti, zmena v životnom štýle, stres) alebo zlepšenie v kontrole hladiny cukru v krvi môže vyžadovať zmenu v dávkovaní gliklazidu.

Odporúčaná úvodná dávka je jedna tableta raz denne.

Zvyčajná dávka môže byť v rozmedzí jednej až maximálne štyroch tabliet v jednej dávke počas raňajok. Závisí to od odpovede na liečbu.


Ak nie je hladina glukózy v krvi dostatočne pod kontrolou, váš lekár vám môže dávku zvyšovať postupným pridávaním dávky s odstupom najmenej jedného mesiaca.


Ak bola začatá kombinovaná liečba Gliclazidom Krka s metformínom, inhibítorom alfaglukozidázy, tiazolidíndiónom, inhibítorom dipeptidyl peptidázy-4, agonistom GLP-1 receptoru alebo inzulínom, váš lekár stanoví vhodnú dávku každého lieku individuálne pre vás.


Ak máte pocit, že účinok Gliclazidu Krka je príliš silný alebo príliš slabý, prosím, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.


Cesty a spôsob podávania

Prehltnite tablety v celku a zapite ich pohárom vody počas raňajok, najlepšie v rovnaký čas každý deň. Tablety nežujte. Po užití tablety/tabliet sa vždy musíte najesť. Je dôležité, aby ste nevynechávali jedlo pokiaľ užívate Gliclazid Krka.


Ak užijete viac Gliclazidu Krka, ako máte

Ak sa stane, že užijete príliš veľa gliklazidu, okamžite vyhľadajte lekára alebo najbližšiu pohotovosť. Príznakmi predávkovania sú príznaky nízkej hladiny cukru v krvi (hypoglykémia) opísané v časti 2. Príznaky sa dajú odstrániť príjmom cukru (4 až 6 kociek) alebo sladenými nápojmi s následnou konzumáciou dostatočného množstva jedla. Ak je pacient v bezvedomí, okamžite informujte lekára a zavolajte pohotovosť. To isté treba spraviť, keď niekto, napr. dieťa, neúmyselne užije liek. Pacientom v bezvedomí sa nesmie podávať jedlo alebo pitie.

Treba sa ubezpečiť, že je vždy v okolí pacienta osoba, ktorá je informovaná a môže v prípade potreby zavolať lekára.


Ak zabudnete užiť Gliclazid Krka

Ak zabudnete užiť dávku, ďalšiu dávku užite vo zvyčajnom čase.

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.


Ak prestanete užívať Gliclazid Krka

Ak prerušíte alebo ukončíte liečbu, musíte si uvedomiť, že sa zhorší stav kontroly cukru vo vašej krvi. Ak je potrebná akákoľvek zmena, je absolútne nevyhnutné sa najskôr obrátiť na svojho lekára.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


 1. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Vedľajšie účinky sa vyhodnocujú na základe častosti ich výskytu.

Časté (môžu sa vyskytnúť až u 1 z 10 ľudí):

Hypoglykémia (nízka hladina cukru v krvi). Príznaky a znaky pozri časť „Upozornenia a opatrenia“. Ak sú tieto príznaky neliečené, môžu viesť k ospalosti, strate vedomia, prípadne kóme. Ak je epizóda nízkej hladiny cukru v krvi závažná alebo dlhotrvajúca, i keď je dočasne kontrolovaná konzumáciou cukru, okamžite vyhľadajte lekársku starostlivosť.


Menej časté (môžu sa vyskytnúť až u 1 zo 100 ľudí):

 • bolesť brucha,

 • nevoľnosť,

 • vracanie,

 • porucha trávenia,

 • hnačka,

 • zápcha.

Tieto účinky sa znížia keď sa Gliclazid Krka užíva s jedlom, tak ako sa odporúča.


Zriedkavé (môžu sa vyskytnúť až u 1 z 1 000 ľudí):

 • bolo hlásené zníženie počtu krvných buniek (napr. krvných doštičiek, červených a bielych krviniek), ktoré môže spôsobiť bledosť, predĺžené krvácanie, modriny, zápal hrdla a horúčku. Tieto príznaky sa zvyčajne stratia, keď je liečba prerušená.

 • boli hlásené kožné reakcie ako je vyrážka, začervenanie, svrbenie a žihľavka, angioedém (náhly opuch tkanív, ako sú očné viečka, tvár, pery, ústa, jazyk alebo hrdlo, ktorý môže spôsobiť ťažkosti s dýchaním alebo prehĺtaním). Vyrážka sa môže rozvinúť do rozsiahlych pľuzgierov alebo olupujúcej sa kože.

 • abnormálne hodnoty pečeňových testov, zmeny na pečeni (ktoré môžu spôsobiť žlté sfarbenie kože a očí). Ak to spozorujete, ihneď navštívte svojho lekára.

 • najmä na začiatku liečby môže byť vaše videnie krátkodobo ovplyvnené. Toto spôsobujú zmeny v hladinách cukru v krvi.


Po ukončení liečby tieto príznaky zvyčajne vymiznú.


Tak ako pri iných derivátoch sulfonylmočoviny, nasledujúce nežiaduce účinky boli pozorované veľmi zriedkavo (môžu sa vyskytnúť až u 1 z 10 000 ľudí):

prípady závažných zmien v počte krvných buniek a alergický zápal krvných stien, zníženie hladiny sodíka v krvi (hyponatrémia), prejavy a príznaky poškodenia pečene (napr. žltačka), ktoré vo väčšine prípadov po vysadení sulfonylmočoviny vymizli, mohli však v jednotlivých prípadoch viesť k život ohrozujúcemu zlyhaniu pečene.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


 1. Ako uchovávať Gliclazid Krka


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri, obale a na škatuľke. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


 1. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Gliclazid Krka obsahuje

 • Liečivo je gliklazid. Každá tableta s riadeným uvoľňovaním obsahuje 30 mg gliklazidu.

 • Ďalšie zložky sú monohydrát laktózy, hypromelóza, uhličitan vápenatý, koloidný oxid kremičitý bezvodý, magnézium stearát.


Ako vyzerá Gliclazid Krka a obsah balenia

Tablety s riadeným uvoľňovaním sú biele, oválne, obojstranne vypuklé tablety.

Gliklazid Krka je dostupný v blistrovom balení v škatuľkách po 10, 14, 20, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 100, 120 alebo 180 tabliet a v obaloch na tablety po 90, 120 alebo 180 tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


KRKA, d.d., Novo mesto

Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto

Slovinsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Členský štát

Názov lieku

Nemecko

Glibemat 30 mg Tabletten mit veränderter Wirkstofffreisetzung

Francúzsko

Gliclazide Sandoz 30 mg, comprimé à libération modifiée

Taliansko

Gliclazide Krka 30 mg compresse a rilascio modificato

Česká republika

Gliclazide Krka 30 mg, Tableta s řízeným uvolňováním

Estónsko

Gliclazide Krka

Španielsko

Gliclazida Krka 30 mg, Comprimido de liberación modificada

Poľsko

Gliclazide Krka

Portugalsko

Gliclazida TAD

Slovenská republika

Gliclazid Krka 30 mg, tableta s riadeným uvoľňovaním


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v júni 2014.

7Gliclazid Krka 30 mg

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev.č.: 2012/09322


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU


Gliclazid Krka 30 mg

tableta s riadeným uvoľňovaním


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tableta s riadeným uvoľňovaním obsahuje 30 mg gliklazidu.


Pomocná látka so známym účinkom:

Každá tableta s riadeným uvoľňovaním obsahuje 73,5 mg monohydrátu laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Tableta s riadeným uvoľňovaním.


Biele, oválne, obojstranne vypuklé tablety s riadeným uvoľňovaním.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


 1. Terapeutické indikácie


Non-inzulín-dependentný diabetes (diabetes mellitus 2. typu) u dospelých pacientov, ak dietetické opatrenia, telesné cvičenie a redukcia telesnej hmotnosti sami nestačia kontrolovať glukózu v krvi.


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Denná dávka sa môže pohybovať od 1 do 4 tabliet denne, t.j. od 30 do 120 mg užitých perorálne, v jednorazovom podaní počas raňajok.

Odporúča sa prehltnúť tabletu(y) vcelku.

Ak dôjde k vynechaniu dávky, na ďalší deň sa užitá dávka nesmie zvýšiť.

Tak ako pri všetkých hypoglykemizujúcich látkach, sa má dávka nastaviť podľa individuálnej metabolickej odpovede pacienta (glykémia, HbA1c).


Začiatočná dávka

Odporúčaná počiatočná dávka je 30 mg denne.

Ak je glykémia účinne kontrolovaná, môže byť táto dávka použitá na udržiavaciu liečbu.

Ak glykémia nie je adekvátne kontrolovaná, môže byť dávka v postupných krokoch zvýšená na 60, 90 alebo 120 mg denne. Interval medzi zvýšením každej dávky má byť aspoň 1 mesiac, okrem tých pacientov, u ktorých sa glykémia neznížila po dvoch týždňoch liečby. V takýchto prípadoch môže byť dávka zvýšená na konci druhého týždňa liečby.

Maximálna odporúčaná denná dávka je 120 mg.


Zmena liečby z tabliet s obsahom 80 mg (liekové formy s okamžitým uvoľňovaním) na Gliclazid Krka 30 mg, tablety s riadeným uvoľňovaním

1 tableta s obsahom 80 mg gliklazidu zodpovedá 1 tablete s riadeným uvoľňovaním Gliclazidu Krka 30 mg. Zmenu liečby je možné uskutočniť za predpokladu starostlivého monitorovania glykémie.


Zmena liečby z iného perorálneho antidiabetika na Gliclazid Krka 30 mg, tablety s riadeným uvoľňovaním

Gliclazid Krka 30 mg, tablety s riadeným uvoľňovaním môžu nahradiť iné perorálne antidiabetiká.

Pri zmene liečby na Gliclazid Krka 30 mg, tablety s riadeným uvoľňovaním je potrebné brať do úvahy dávkovanie a biologický polčas predchádzajúceho antidiabetika.

Vo všeobecnosti sa prechodné obdobie nevyžaduje. Má sa použiť začiatočná dávka 30 mg, a táto má byť prispôsobená glykemickej odpovedi pacienta tak, ako je popísané vyššie.

Pri zmene liečby z hypoglykemizujúceho derivátu sulfonylmočoviny s predĺženým biologickým polčasom môže byť potrebný niekoľkodňový časový úsek bez medikácie, aby sa predišlo aditívnemu účinku týchto dvoch liekov, ktorý by mohol spôsobiť hypoglykémiu. Postup popísaný pre úvodnú liečbu sa má použiť aj pri zmene liečby na Gliclazid Krka 30 mg tablety s riadeným uvoľňovaním, t.j. po začiatočnej dávke 30 mg denne nasleduje postupné zvyšovanie dávky v závislosti od metabolickej odpovede.


Kombinovaná liečba s inými antidiabetikami:

Gliclazid Krka 30 mg, tablety s riadeným uvoľňovaním sa môžu podávať v kombinácii s biguanidmi, inhibítormi alfa-glukozidázy alebo s inzulínom.

U pacientov s nedostatočnou kontrolou glykémie Gliclazidom Krka 30 mg, tablety s riadeným uvoľňovaním je možné, pod starostlivým lekárskym dohľadom, začať sprievodnú liečbu inzulínom.


Starší pacienti (nad 65 rokov)

Gliclazid Krka 30 mg, tablety s riadeným uvoľňovaním sa majú predpisovať v rovnakom dávkovacom režime, ktorý je odporúčaný pacientom vo veku do 65 rokov.


Pacienti s poruchou funkcie obličiek

U týchto pacientov môže byť, pri ich starostlivom sledovaní, použitý rovnaký dávkovací režim ako u pacientov s normálnou funkciou obličiek. Tieto údaje boli potvrdené v klinických štúdiách.


Pacienti s rizikom hypoglykémie

U nasledovných pacientov je vyššie riziko hypoglykémie:

 • povyživení alebo s malnutríciou,

 • so závažnými alebo zle kompenzovanými endokrinnými poruchami (hypopituitarizmus, hypotyreoidizmus, adrenokortikotropná nedostatočnosť),

 • po prerušení kortikosteroidovej terapie a/alebo kortikosteroidovej terapie s vysokými dávkami,

 • so závažným cievnym ochorením (ťažká forma ischemickej choroby srdca, ťažké poškodenie karotíd, difúzne cievne ochorenie).

Odporúča sa používať minimálnu začiatočnú dennú dávku 30 mg.


Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť Gliclazidu Krka u detí a dospievajúcich nebola stanovená. K dispozícii nie sú žiadne údaje.


 1. Kontraindikácie


Precitlivenosť na gliklazid, na iné deriváty sulfonylmočoviny, na sulfónamidy alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Diabetes mellitus 1. typu.

Diabetická prekóma a kóma, diabetická ketoacidóza.

Závažná obličková alebo pečeňová nedostatočnosť (v takýchto prípadoch sa odporúča použitie inzulínu).

Liečba mikonazolom (pozri časť 4.5).

Laktácia (pozri časť 4.6).


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Hypoglykémia

Táto liečba má byť predpísaná iba v prípade, ak sa u pacienta predpokladá pravidelný príjem potravy (vrátane raňajok). Je dôležité mať pravidelný príjem sacharidov vzhľadom na zvýšené riziko vzniku hypoglykémie v prípade, ak je príjem stravy oneskorený, ak sa konzumuje nedostatočné množstvo jedla alebo ak má strava nízky obsah karbohydrátov. Hypoglykémia sa s väčšou pravdepodobnosťou vyskytuje počas nízkokalorických diét, po predĺženom alebo namáhavom cvičení, po konzumácii alkoholu alebo pri použití kombinácie hypoglykemizujúcich látok.

K hypoglykémii môže dôjsť po podaní derivátov sulfonylmočoviny (pozri časť 4.8). Niektoré stavy môžu byť závažné a dlhotrvajúce. Môže byť potrebná hospitalizácia a pokračovanie v podávaní glukózy počas niekoľkých dní.

Na zníženie rizika vzniku hypoglykemických príhod je potrebný starostlivý výber pacientov, použitej dávky a jasné pokyny pre pacienta.

Faktory zvyšujúce riziko vzniku hypoglykémie:

 • pacient odmieta alebo (najmä starší pacienti) nie je schopný spolupracovať,

 • malnutrícia, nepravidelný príjem stravy, vynechávanie jedál, obdobia hladovania alebo dietetických zmien,

 • nerovnováha medzi fyzickou záťažou a príjmom sacharidov,

 • obličková nedostatočnosť,

 • závažná pečeňová nedostatočnosť,

 • predávkovanie liekom Gliclazid Krka 30 mg, tablety s riadeným uvoľňovaním,

 • niektoré endokrinné poruchy: poruchy štítnej žľazy, hypopituitarizmus a nedostatočná funkcia nadobličiek,

 • súčasné podávanie niektorých iných liekov (pozri časť 4.5).


Obličková a pečeňová nedostatočnosť

Farmakokinetika a/alebo farmakodynamika gliklazidu môžu byť modifikované u pacientov s pečeňovou nedostatočnosťou alebo závažným obličkovým zlyhaním. Hypoglykemická príhoda, ktorá sa vyskytne u týchto pacientov, môže byť prolongovaná, preto je potrebné začať vhodnú liečbu.


Informácia pre pacienta

Riziká hypoglykémie, spolu s jej symptómami (pozri časť 4.8), liečbou a podmienkami vedúcimi k jej vzniku sa majú vysvetliť pacientovi a členom jeho rodiny.

Pacient má byť informovaný o dôležitosti dodržiavania diétneho režimu, pravidelného cvičenia a pravidelného sledovania hladín glukózy v krvi.


Nedostatočná kontrola glykémie

Kontrola glykémie u pacientov liečených antidiabetikami môže byť ovplyvnená niektorým z nasledujúcich faktorov: horúčka, úraz, infekcia alebo chirurgický zákrok. V niektorých prípadoch môže byť nevyhnutné podávanie inzulínu.

Hypoglykemická účinnosť akéhokoľvek perorálneho antidiabetika, vrátane gliklazidu, u mnohých pacientov počas dlhšieho obdobia klesá: môže to byť spôsobené progresiou závažnosti diabetu, alebo zníženou odpoveďou na liečbu. Tento fenomén je známy ako sekundárne zlyhanie, ktoré je odlišné od primárneho zlyhania, pri ktorom je liek neúčinný, ak je použitý ako liečba prvej voľby.

Pred diagnostikovaním sekundárneho zlyhania sa má u pacienta zvážiť adekvátna úprava dávky a dodržiavanie diétneho režimu.


Laboratórne testy

Pri hodnotení kontroly glykémie sa odporúča merať hladiny glykovaného hemoglobínu (alebo plazmatickú hladinu glukózy nalačno). Užitočné môže byť aj samomonitorovanie glykémie.


Pomocné látky

Gliclazid Krka 30 mg obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskym deficitom laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorbcie nesmú užívať tento liek.


Liečba pacientov s G6PD-deficienciou derivátmi sulfonylmočoviny môže viesť k hemolytickej anémii. Keďže gliklazid patrí do chemickej skupiny derivátov sulfonylmočoviny, pacientom s G6PD-deficienciou sa má venovať zvýšená opatrnosť a má sa zvážiť alternatívna liečba non-sulfonylmočovinou.


 1. Liekové a iné interakcie


Nasledovné lieky môžu zvýšiť riziko vzniku hypoglykémie


Kontraindikovaná kombinácia

 • Mikonazol (systémové podanie, perorálny gél): zvyšuje hypoglykemizujúci účinok s možným nástupom hypoglykemických symptómov, alebo až kómy.


Kombinácie, ktoré sa neodporúčajú

 • Fenylbutazón (systémové podanie): zvyšuje hypoglykemizujúci účinok derivátov sulfonylmočoviny (vytláča ich z väzby na plazmatické bielkoviny a/alebo spomaľuje ich elimináciu).

Je vhodnejšie použiť iné antiflogistikum, alebo upozorniť pacienta a zdôrazniť dôležitosť samomonitorovania glykémie. V prípade nutnosti upravte dávku počas a po ukončení liečby antiflogistikom.

 • Alkohol: zvyšuje hypoglykemickú reakciu (inhibíciou kompenzačných reakcií), čo môže viesť k nástupu hypoglykemickej kómy.

Je potrebné sa vyhnúť konzumácii alkoholu alebo užívaniu liekov obsahujúcich alkohol.


Kombinácie vyžadujúce opatrnosť pri používaní

K potenciácii hypoglykemizujúceho účinku, a teda v niektorých prípadoch aj ku hypoglykémii, môže dôjsť vtedy, ak sa užíva niektorý z nasledujúcich liekov, napr.: iné antidiabetiká (inzulíny, akarbóza, metformín, tiazolidíndióny, inhibítory dipeptidyl peptidázy-4, agonisty GLP-1 receptoru), beta-blokátory, flukonazol, inhibítory angiotenzín-konvertujúceho enzýmu (kaptopril, enalapril), antagonisty H2-receptorov, inhibítory MAO, sulfónamidy, klaritromycín a nesteroidové antiflogistiká.


Nasledujúce lieky môžu spôsobiť zvýšenie hladín glykémie


Kombinácia, ktorá sa neodporúča

 • Danazol: diabetogénny účinok danazolu.

Ak sa nedá vyhnúť podávaniu tohto liečiva, upozornite pacienta a zdôraznite mu dôležitosť sledovania glykémie a glykozúrie. Počas a po ukončení liečby danazolom môže byť potrebné upraviť dávku antidiabetika.

Kombinácie vyžadujúce opatrnosť pri používaní

 • Chlórpromazín (neuroleptikum): vysoké dávky (>100 mg chlórpromazínu denne) zvyšujú hladiny glykémie (znížené uvoľňovanie inzulínu).

Upozornite pacienta a zdôraznite dôležitosť sledovania glykémie. Počas a po ukončení liečby neuroleptikom môže byť potrebné upraviť dávku antidiabetika.

 • Glukokortikoidy (systémová a lokálna cesta podania: intraartikulárne, topické a rektálne prípravky) a tetrakosaktrin: zvýšenie hladín glykémie s možnou ketózou (znížená tolerancia sacharidov spôsobená glukokortikoidmi).

Upozornite pacienta a zdôraznite dôležitosť sledovania glykémie, obzvlášť na začiatku liečby.

Počas a po ukončení liečby glukokortikoidmi môže byť potrebné upraviť dávku antidiabetika.

 • Ritodrin, salbutamol, terbutalín: intravenózne.

Zvýšené hladiny glykémie v dôsledku beta-2 agonistických účinkov.

Zdôraznite dôležitosť sledovania glykémie. V prípade potreby prejdite na liečbu inzulínom.


Kombinácia, ktorú je potrebné brať do úvahy

 • Antikoagulačná liečba (napr. warfarín):

Použitie derivátov sulfonylmočoviny môže viesť pri súčasnom podávaní k potenciácii antikoagulačného účinku. Môže byť potrebná úprava antikoagulačnej liečby.


 1. Fertilita, gravidita laktácia


Gravidita

S použitím gliklazidu počas gravidity u ľudí nie sú žiadne skúsenosti, hoci pri ostatných derivátoch sulfonylmočoviny existuje niekoľko údajov.

V štúdiách na zvieratách sa nepreukázal teratogénny účinok gliklazidu.

Pred počatím je potrebné dosiahnuť kontrolu diabetu, aby sa znížilo riziko vzniku vrodených abnormalít spojených s nekontrolovaným diabetom.

Perorálne hypoglykemiká nie sú vhodné, liekom prvej voľby pri liečbe diabetu počas gravidity je inzulín. Odporúča sa, aby sa liečba perorálnymi antidiabetikami vymenila za liečbu inzulínom pred plánovaním gravidity alebo čo najskôr po jej zistení.


Laktácia

Nie je známe, či sa gliklazid alebo jeho metabolity vylučujú do materského mlieka. Vzhľadom na riziko vzniku hypoglykémie u novorodencov je liek kontraindikovaný u dojčiacich matiek.


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Pacienti majú byť oboznámení so symptómami hypoglykémie a musia byť opatrní pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov, obzvlášť na začiatku liečby.


 1. Nežiaduce účinky


Na základe skúseností s gliklazidom a s inými sulfonylmočovinami je potrebné spomenúť nasledovné nežiaduce účinky.


Častosť výskytu je definovaná nasledovne:

 • Veľmi časté (≥1/10)

 • Časté (≥1/100 až <1/10)

 • Menej časté (≥1/1 000 až <1/100)

 • Zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000)

 • Veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


Hypoglykémia

Liečba Gliclazidom Krka, tablety s riadeným uvoľňovaním, podobne ako liečba inými derivátmi sulfonylmočoviny, môže spôsobiť hypoglykémiu, ak je príjem stravy nepravidelný a najmä ak dochádza k vynechaniu jedla. Možné symptómy hypoglykémie sú: bolesť hlavy, intenzívny pocit hladu, nevoľnosť, vracanie, malátnosť, poruchy spánku, agitácia, agresívne správanie, zlá koncentrácia, znížená vnímavosť a spomalené reakcie, depresia, zmätenosť, vizuálne poruchy alebo poruchy reči, afázia, tremor, paréza, zmyslové poruchy, závraty, pocit slabosti, strata sebakontroly, delírium, kŕče, plytké dýchanie, bradykardia, ospalosť a strata vedomia s možnosťou prechodu do kómy a letálneho záveru.

Okrem toho možno pozorovať príznaky adrenergnej kontraregulácie: potenie, vlhká pokožka, pocit úzkosti, tachykardia, hypertenzia, palpitácie, angina pectoris a srdcová arytmia.

Tieto symptómy zvyčajne vymiznú po podaní sacharidov (cukor). Umelé sladidlá sú však neúčinné. Skúsenosť s inými derivátmi sulfonylumočoviny ukazuje, že hypoglykémia sa môže objaviť znova i napriek počiatočnej účinnosti príslušných opatrení.

Ak má hypoglykemická príhoda ťažký alebo zdĺhavý priebeh, je aj napriek dočasnej kontrole stavu podaním cukru potrebná okamžitá medikamentózna liečba alebo hospitalizácia.


Ďalšie nežiaduce účinky

Gastrointestinálne ťažkosti, vrátane bolesti brucha, nauzey, vracania, dyspepsie, hnačky a zápchy sú menej časté: ak sa vyskytnú tieto nežiaduce účinky, možno sa im vyhnúť, alebo ich možno minimalizovať tým, že sa gliklazid užíva počas raňajok.

Nasledujúce nežiaduce účinky boli hlásené zriedkavejšie:

 • Poruchy kože a podkožného tkaniva: vyrážka, svrbenie, žihľavka, angioedém, erytém, makulopapulárne vyrážky, bulózne reakcie (ako je Stevensov-Johnsonov syndróm a toxická epidermálna nekrolýza).

 • Poruchy krvi a lymfatického systému: hematologické zmeny sú zriedkavé. Môžu zahŕňať anémiu, leukopéniu, trombocytopéniu, granulocytopéniu. Po prerušení liečby sú tieto zmeny vo všeobecnosti reverzibilné.

 • Poruchy pečene a žlčových ciest: zvýšené hladiny hepatálnych enzýmov (AST, ALT, alkalická fosfatáza), hepatitída (ojedinelé prípady). Ak sa objaví cholestatický ikterus, prerušte liečbu.

 • Poruchy oka: Prechodné poruchy zraku sa môžu vyskytnúť obzvlášť na začiatku liečby dôsledkom zmien hladiny glykémie.


Skupinové účinky

Ako u iných derivátov sulfonylmočoviny boli pozorované nasledujúce nežiaduce účinky:

Prípady erytrocytopénie, agranulocytózy, hemolytickej anémie, pancytopénie a alergickej vaskulitídy, hyponatrémie, zvýšené hladiny pečeňových enzýmov, a dokonca aj poškodenia funkcie pečene (napr. s cholestázou a žltačkou) a hepatitídy, ktoré ustúpili po prerušení podávania derivátu sulfonylmočoviny alebo v ojedinelých prípadoch viedli k život ohrozujúcemu zlyhaniu pečene.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. 1. Predávkovanie


Predávkovanie derivátmi sulfonylmočoviny môže spôsobiť hypoglykémiu.

Mierne symptómy hypoglykémie, bez straty vedomia alebo neurologických príznakov, sa musia upraviť príjmom sacharidov, úpravou dávky a/alebo zmenou stravy. Prísne sledovanie musí pokračovať, až kým si lekár nie je istý, že je pacient mimo nebezpečenstva.

Závažné hypoglykemické reakcie s kómou, kŕčmi alebo inými neurologickými poruchami sú možné a musia sa liečiť ako akútny stav vyžadujúci okamžitú hospitalizáciu.

Ak je diagnostikovaná alebo je podozrenie na hypoglykemickú kómu, pacientovi sa má rýchlo podať i.v. injekcia 50 ml koncentrovaného roztoku glukózy (20 až 30 %). Za ňou má nasledovať kontinuálna infúzia menej koncentrovaného roztoku glukózy (10 %) rýchlosťou, ktorá udrží hladiny glykémie nad 1 g/l. Pacienti majú byť dôkladne monitorovaní a potom v závislosti od stavu pacienta lekár rozhodne o nutnosti ďalšieho monitorovania.

Dialýza je u týchto pacientov neúčinná kvôli silnej väzbe gliklazidu na proteíny.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina : sulfónamidy, deriváty močoviny

ATC kód: A10BB09

Gliklazid je hypoglykemizujúci derivát sulfonylmočoviny, perorálne antidiabetické liečivo, ktoré sa od ostatných príbuzných zlúčenín odlišuje prítomnosťou dusík-obsahujúceho heterocyklického jadra s endocyklickou väzbou.

Gliklazid znižuje hladiny glykémie stimuláciou sekrécie inzulínu z β-buniek Langerhansových ostrovčekov. Zvýšenie postprandiálnej sekrécie inzulínu a C-peptidu pretrváva po 2 rokoch liečby.


Okrem týchto metabolických vlastností má gliklazid ešte hemovaskulárne vlastnosti.


Účinok na uvoľňovanie inzulínu

Pri diabete 2. typu gliklazid obnovuje skorý pík inzulínovej sekrécie v odpovedi na glukózu a zvyšuje druhú fázu sekrécie inzulínu. Významné zvýšenie inzulínovej odpovede je pozorované v odozve na stimuláciu vyvolanú podaním jedla alebo glukózy.


Hemovaskulárne vlastnosti

Gliklazid znižuje mikrotrombózu dvoma mechanizmami, ktoré môžu hrať úlohu pri komplikáciách diabetu:

 • čiastočnou inhibíciou agregácie a adhézie trombocytov, so znížením markerov aktivácie trombocytov (beta-tromboglobulín, tromboxan B2);

 • účinkom na fibrinolytickú aktivitu cievneho endotelu so zvýšením aktivity tPA.


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Plazmatické hladiny sa progresívne zvyšujú počas prvých 6 hodín, kým dosiahnu plató, ktoré sa udrží od šiestej do dvanástej hodiny po podaní.

Intraindividuálna variabilita je nízka.

Gliklazid sa absorbuje úplne. Príjem potravy nemá vplyv na rýchlosť alebo stupeň absorpcie.


Distribúcia

Väzba na plazmatické bielkoviny je približne 95 %. Distribučný objem je okolo 30 litrov.

Jednorazová denná dávka Gliclazidu Krka, tablety s riadeným uvoľňovaním udržiava účinné plazmatické koncentrácie gliklazidu počas 24 hodín.


Biotransformácia

Gliklazid sa metabolizuje predovšetkým v pečeni a vylučuje sa močom: menej ako 1 % nezmenenej formy sa nachádza v moči. V plazme sa nezistila prítomnosť žiadnych aktívnych metabolitov.


Eliminácia

Eliminačný polčas gliklazidu sa pohybuje medzi 12 a 20 hodinami.


Linearita/nelinearita

Vzťah medzi podanou dávkou až do 120 mg a plochou pod koncentračnou krivkou je lineárny.


Starší pacienti

U starších pacientov sa nepozorovali žiadne signifikantné zmeny farmakokinetických parametrov.


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií toxicity po opakovanom podávaní a genotoxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí. Dlhodobé štúdie karcinogenicity neboli realizované. V štúdiách na zvieratách sa nedokázali žiadne teratogénne zmeny, avšak pri zvieratách dostávajúcich 25-násobok maximálnej odporúčanej dávky pre človeka sa pozorovala nižšia hmotnosť plodu.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


 1. Zoznam pomocných látok


Monohydrát laktózy

Hypromelóza

Uhličitan vápenatý

Koloidný oxid kremičitý bezvodý

Magnéziumstearát


 1. Inkompatibility


Neaplikovateľné.


 1. Čas použiteľnosti


3 roky


 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


 1. Druh obalu a obsah balenia


Gliclazid Krka je dostupný v PVC/Al blistri (10, 14 alebo 15 tabliet/blister) v škatuľkách s 10, 14, 20, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 100, 120 alebo 180 tabletami a v obaloch na tablety (HDPE s PP uzáverom so závitom s bezpečnostnou poistkou) s 90, 120 alebo 180 tabletami.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


KRKA, d.d., Novo Mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo Mesto, Slovinsko


 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


Reg.č. 18/0498/13-S


 1. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie:


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTUGliclazid Krka 30 mg