+ ipil.sk

Glimepirid Sandoz 2 mgPríbalový letákPÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA


Glimepirid Sandoz 1 mg

Glimepirid Sandoz 2 mg

Glimepirid Sandoz 3 mg

Glimepirid Sandoz 4 mg

tablety

glimepirid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa (pozri časť 4).


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Glimepirid Sandoz a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Glimepirid Sandoz

3. Ako užívať Glimepirid Sandoz

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Glimepirid Sandoz

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Glimepirid Sandoz a na čo sa používa


Glimepirid Sandoz je liek na zníženie hladiny cukru v krvi (antidiabetikum), ktorý sa užíva perorálne ‑ ústami. Glimepirid patrí do skupiny liečiv znižujúcich hladinu cukru v krvi, nazývaných deriváty sulfonylmočoviny. Glimepirid Sandoz účinkuje tak, že zvyšuje vylučovanie inzulínu z vášho pankreasu (podžalúdková žľaza). Inzulín následne znižuje hladinu cukru vo vašej krvi.


Na čo sa používa Glimepirid Sandoz:

Glimepirid Sandoz sa používa na liečbu určitej formy cukrovky (diabetes mellitus 2. typu), keď samotná diéta, fyzické cvičenie a úbytok telesnej hmotnosti nemajú dostatočný účinok na zníženie hladiny cukru v krvi.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, akoužijete Glimepirid Sandoz


Neužívajte Glimepirid Sandoz a povedzte svojmu lekárovi:


- ak ste alergický (precitlivený) na glimepirid alebo na iné deriváty sulfonylmočoviny (liečivá znižujúce váš krvný cukor, ako glibenklamid) alebo na sulfónamidy (liečivá na liečbu bakteriálnych infekcií, ako napr. sulfametoxazol) alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

- ak máte diabetes 1. typu (závislý od inzulínu),

- ak máte diabetickú ketoacidózu (komplikácia spojená s cukrovkou, pri ktorej sa zvýši hladina kyseliny v krvi a môžete mať niektorý z nasledujúcich príznakov: únava, nevoľnosť (nutkanie na vracanie), časté močenie a stuhnutosť svalov),

- ak sa u vás vyskytne diabetická kóma,

- ak máte závažné ochorenie obličiek,

- ak máte závažné ochorenie pečene.


Ak sa vás týka niektorý z vyššie uvedených stavov, neužívajte tento liek. Ak si nie ste istý, poraďte sa pred začatím užívania Glimepiridu Sandoz so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Upozornenia a opatrenia:


Predtým ako začnete užívať Glimepirid Sandoz, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom:

 • Ak sa liečite zo zranenia, ste po operácii, prekonali ste infekciu s horúčkou alebo inú formu stresu, povedzte to svojmu lekárovi, nakoľko môže byť potrebná prechodná zmena liečby.

 • Ak máte závažné ochorenie pečene alebo obličiek.

Ak si nie ste istý, či sa vás týka niektorý z vyššie uvedených stavov, poraďte sa pred začatím liečby Glimepiridom Sandoz so svojím lekárom alebo lekárnikom.


U pacientov s chýbajúcim enzýmom glukóza-6-fosfát dehydrogenáza môže dôjsť k zníženiu hladiny hemoglobínu a k rozpadu červených krviniek (hemolytická anémia).


Dostupné údaje o použití Glimepiridu Sandoz u ľudí mladších ako 18 rokov sú obmedzené. Z tohto dôvodu sa použitie u týchto pacientov neodporúča.


Dôležité informácie o hypoglykémii (nízka hladina cukru v krvi)

Keď užívate Glimepirid Sandoz, môžete dostať hypoglykémiu (nízka hladina cukru v krvi).

Pozrite si, prosím, ďalšie informácie o hypoglykémii, jej znakoch a liečbe, uvedené nižšie.


Nasledujúce faktory môžu zvýšiť riziko, že dostanete hypoglykémiu:

- podvýživa, nepravidelné stravovanie, vynechávanie jedla alebo predĺženie intervalu do ďalšieho jedla alebo hladovanie,

- zmeny vo vašej diéte,

- užitie vyššej dávky Glimepiridu Sandoz, ako máte predpísané,

- znížená funkcia obličiek,

- závažné ochorenie pečene,

- niektoré poruchy spôsobené hormónmi (poruchy štítnej žľazy, hypofýzy alebo kôry nadobličiek),

- pitie alkoholu (hlavne ak vynechávate jedlo),

- súbežné užívanie určitých liekov (pozri časť Užívanie iných liekov),

- ak zvyšujete fyzickú aktivitu a nedostatočne sa stravujete alebo ak Vaše jedlo obsahuje menej cukrov, ako by malo.


Znaky hypoglykémie zahŕňajú:

 • bolesti od hladu, bolesť hlavy, nutkanie na vracanie, vracanie, spomalené reakcie, ospanlivosť, poruchy spánku, nepokoj, agresivitu, poruchy koncentrácie, zníženú pozornosť a spomalené reakcie, depresiu, zmätenosť, poruchy reči a zraku, zlú zrozumiteľnosť (neschopnosť hovoriť), trasenie, čiastočné ochrnutie, poruchy zmyslov, závraty, bezmocnosť

 • Taktiež sa môžu vyskytnúť aj nasledovné príznaky: potenie, vlhká koža, úzkosť, zrýchlený pulz, vysoký krvný tlak, búšenie srdca, náhla silná bolesť na hrudi, ktorá môže vyžarovať do okolitých oblastí (angina pectoris) a srdcová arytmia (porucha srdcovej činnosti).


Ak vám hladiny cukru stále klesajú, môžete začať blúzniť (delírium), možu sa u vás rozvinúť mozgové záchvaty, strata sebakontroly, plytké dýchanie a pomalý pokles srdcového tepu, môžete upadnúť do bezvedomia. Klinický obraz výrazného zníženia hladiny cukru v krvi môže pripomínať mŕtvicu.


Liečba hypoglykémie

Vo väčšine prípadov prejavy zníženej hladiny cukru v krvi vymiznú veľmi rýchlo po podaní cukru, napr. kocky cukru, sladkého džúsu, osladeného čaju.

Preto musíte mať vždy pri sebe nejaký cukor (napr. kocku cukru). Nezabudnite, že umelé sladidlá sú neúčinné. Ak vám podanie cukru nepomohlo alebo sa prejavy hypoglykémie vyskytli opätovne, vyhľadajte, prosím, svojho lekára alebo najbližšiu pohotovosť.


Vyšetrenia (laboratórne testy)

Pravidelne vám bude kontrolovaná hladina cukru v krvi alebo moči. váš lekár vám tiež môže vykonať krvné testy, aby skontroloval hladinu vašich krvných buniek a funkciu pečene.


Iné lieky a Glimepirid Sandoz

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Ak užívate iné lieky, ktoré môžu zoslabiť alebo zosilniť účinok Glimepiridu Sandoz na hladinu krvného cukru, váš lekár vám môže zmeniť dávku Glimepiridu Sandoz.


Nasledujúce lieky môžu zosilniť účinok Glimepiridu Sandoz. To môže zvýšiť riziko hypoglykémie (nízka hladina cukru v krvi):

- iné lieky na liečbu cukrovky (ako je inzulín alebo metformín),

- lieky na liečbu bolesti a zápalu (fenylbutazón, azapropazón, oxyfenbutazón, lieky obsahujúce kyselinu acetylsalicylovú),

- lieky na liečbu infekcií močových ciest (ako sú niektoré sulfónamidy s predĺženým účinkom),

- lieky na liečbu infekcií vyvolaných baktériami a hubami (tetracyklíny, chloramfenikol, flukonazol, mykonazol, chinolóny, klaritromycín),

- lieky proti tvorbe krvných zrazenín (deriváty kumarínu, ako je warfarín),

- lieky podporujúce rast svalstva (anaboliká),

- lieky používané na hormonálnu substitučnú liečbu u mužov,

- lieky na liečbu depresie (fluoxetín, inhibítory MAO),

- lieky znižujúce vysokú hladinu cholesterolu (fibráty),

- lieky znižujúce vysoký krvný tlak (ACE inhibítory),

- lieky nazývané antiarytmiká, používané na liečbu porúch srdcového rytmu (dizopyramid)

- lieky na liečbu dny (alopurinol, probenecid, sulfínpyrazón),

- lieky na liečbu rakoviny (cyklofosfamid, ifosfamid, trofosfamid),

- lieky znižujúce telesnú hmotnosť (fenfluramín),

- lieky zvyšujúce krvný obeh, keď sa podávajú vo vysokých dávkach intravenóznou infúziou (pentoxifylín),

- lieky na liečbu nosových alergií, ako je senná nádcha (tritokvalín),

- lieky nazývané sympatolytiká na liečbu vysokého krvného tlaku, srdcového zlyhania alebo ochorení prostaty.


Nasledujúce lieky môžu zoslabiť účinok Glimepiridu Sandoz. To môže zvýšiť riziko hyperglykémie (vysoká hladina cukru v krvi):

 • lieky obsahujúce ženské pohlavné hormóny (estrogény a gestagény),

 • lieky podporujúce tvorbu moču (tiazidové diuretiká),

 • lieky používané na stimuláciu činnosti štítnej žľazy (ako je levotyroxín),

 • lieky na liečbu alergií a zápalu (glukokortikoidy),

 • lieky na liečbu ťažkých psychických porúch (chlórpromazín a iné deriváty fenotiazínu),

 • lieky používané na zvýšenie srdcového tepu, na liečbu astmy alebo upchatého nosa, kašľu a prechladnutia, na zníženie telesnej hmotnosti alebo v prípade ohrozenia života (adrenalín a sympatomimetiká),

 • lieky na liečbu vysokej hladiny cholesterolu (kyselina nikotínová),

 • lieky na liečbu zápchy, ak sa používajú dlhodobo (laxatíva),

 • lieky na liečbu záchvatov (fenytoín),

 • lieky na liečbu nervozity a ťažkostí so spánkom (barbituráty),

 • lieky na liečbu zvýšeného vnútroočného tlaku (azetazolamid),

 • lieky na liečbu vysokého krvného tlaku alebo lieky na zníženie krvného cukru (diazoxín),

 • lieky na liečbu infekcií, tuberkulózy (rifampicín),

 • lieky na liečbu veľmi nízkej hladiny cukru v krvi (glukagón).


Nasledujúce lieky môžu zosilniť alebo zoslabiť účinok Glimepiridu Sandoz:

 • lieky na liečbu vredov žalúdka (nazývané antagonisty H2 receptorov),

 • lieky na liečbu vysokého krvného tlaku alebo srdcového zlyhania, ako sú betablokátory, klonidín, guanetidín a rezerpín). Tieto môžu tiež maskovať znaky hypoglykémie, takže pri užívaní týchto liekov je potrebná špeciálna opatrnosť.

Glimepirid Sandoz môže buď zosilniť alebo zoslabiť účinky nasledujúcich liekov:

- lieky proti tvorbe krvných zrazenín (deriváty kumarínu, ako je warfarín).


Užívanie Glimepiridu Sandoz s jedlom a nápojmi

Alkohol môže nepredvídateľným spôsobom zosilniť alebo zoslabiť schopnosť Glimepiridu Sandoz znižovať hladinu cukru v krvi.


Tehotenstvo a dojčenie

Glimepirid Sandoz sa nesmie užívať počas tehotenstva.


Dojčenie

Glimepirid Sandoz môže prechádzať do materského mlieka. Glimepirid Sandoz sa nesmie užívať počas dojčenia.

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Ak je vaša hladina cukru v krvi znížená (hypoglykémia) alebo zvýšená (hyperglykémia) alebo ak sa u vás vyskytnú ťažkosti so zrakom v dôsledku vyššie uvedených stavov, môže byť vaša schopnosť koncentrácie alebo schopnosť reagovať narušená. Pamätajte na to, že by ste mohli ohroziť seba alebo iných ľudí (napr. pri vedení vozidla alebo obsluhe strojov). Opýtajte sa, prosím, svojho lekára, či môžete viesť vozidlo, ak:

 • mávate časté záchvaty hypoglykémie,

 • mávate menej výrazné varovné príznaky hypoglykémie alebo ich nemávate vôbec.


Glimepirid Sandoz obsahuje laktózu.

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívať Glimepirid Sandoz


Vždy užívajte Glimepirid Sandoz presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Užívanie lieku

 • Tento liek užívajte ústami (perorálne), krátko pred alebo počas prvého denného jedla (obvykle raňajok). Ak neraňajkujete, musíte užiť liek podľa schémy, ktorú vám predpísal váš lekár. Je dôležité, aby ste počas liečby glimepiridom nevynechávali žiadne denné jedlo.

 • Tablety prehĺtajte celé a zapite ich aspoň s pol pohárom vody. Tablety nedrvte ani nežujte.


Koľko tabliet sa má užiť

Dávka Glimepiridu Sandoz závisí od vašej potreby, vášho stavu a výsledkov meraní hladiny cukru v krvi a v moči. Dávku stanoví váš lekár. Neužívajte viac tabliet ako vám predpísal váš lekár.

 • Zvyčajná začiatočná dávka je jedna tableta Glimepiridu Sandoz 1 mg denne.

 • Ak je to potrebné, váš lekár vám môže zvýšiť dávku vždy po 1 – 2 týždňoch liečby.

 • Maximálna odporúčaná dávka je 6 mg denne.

- Je možné začať kombinovanú liečbu glimepiridom a metformínom alebo glimepiridom a inzulínom. V takom prípade vám váš lekár individuálne určí vhodnú dávku glimepiridu, metformínu alebo inzulínu.

- Ak sa zmení vaša telesná hmotnosť alebo ak zmeníte spôsob života alebo ak ste v stresovej situácii, môže byť potrebné upraviť dávky Glimepiridu Sandoz. Informujte o tom svojho lekára.

- Ak máte pocit, že účinok Glimepiridu Sandoz je priveľmi silný alebo priveľmi slabý, nemeňte si svojvoľne dávkovanie, ale poraďte sa so svojím lekárom.


Ak užijete viac Glimepiridu Sandoz, ako máte

Ak ste omylom užili príliš veľa Glimepiridu Sandoz alebo ste užili dvojitú dávku, hrozí riziko hypoglykémie (znaky hypoglykémie pozri v časti 2 Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Glimepiridu Sandoz) a preto musíte ihneď zjesť dostatočné množstvo cukru (napr. malá kocka cukru, sladký džús, osladený čaj) a informovať ihneď lekára. Pri liečbe hypoglykémie v dôsledku náhodného užitia lieku dieťaťom, sa musí množstvo podaného cukru starostlivo kontrolovať, aby sa vyhlo rozvoju nebezpečnej hyperglykémie. Osobe v bezvedomí sa nesmie podať jedlo ani nápoj.

Keďže hypoglykemický stav môže trvať dlhší čas, je veľmi dôležité, aby bol pacient dôkladne sledovaný, pokiaľ nebezpečenstvo nepominie. Hospitalizácia môže byť tiež jedným z preventívnych opatrení. Ukážte lekárovi balenie lieku so zvyšnými tabletami, aby vedel, koľko tabliet ste užili.

Závažné prípady hypoglykémie sprevádzané stratou vedomia a závažným neurologickým zlyhaním si vyžadujú lekársku pohotovosť s okamžitým nasadením liečby a hospitalizáciu. Má sa zabezpečiť informovaná osoba, ktorá môže vždy v urgentnom prípade zavolať lekára.


Ak zabudnete užiť Glimepirid Sandoz

Ak zabudnete užiť dávku, neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Glimepirid Sandoz

Musíte vziať na vedomie, že ak prerušíte alebo ukončíte liečbu, nedosiahnete požadovaný účinok na zníženie hladiny cukru v krvi alebo že sa váš stav opäť zhorší. Tablety užívajte tak dlho, ako vám povedal váš lekár.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak sa u vás vyskytne ktorýkoľvek z nasledujúcich príznakov, povedzte to ihneď svojmu lekárovi:

 • alergické reakcie (vrátane zápalu krvných ciev, často spojených s kožnou vyrážkou), ktoré sa môžu rozvinúť do závažných reakcií sprevádzaných s dýchacími ťažkosťami, poklesom krvného tlaku a niekedy vedúce k šoku,

 • porucha funkcie pečene zahŕňajúca zožltnutie kože a očí (žltačka), ťažkosti s prietokom žlče (cholestáza), zápal pečene (hepatitída) alebo zlyhanie pečene,

 • kožná alergia (hypersenzitivita) prejavujúca sa svrbením, vyrážkou, žihľavkou a zvýšenou precitlivenosťou na slnko. Niektoré mierne alergické reakcie sa môžu rozvinúť do závažných reakcií.

 • ťažká hypoglykémia zahŕňajúca stratu vedomia, záchvaty alebo kómu.


U niektorých pacientov sa počas užívania glimepiridu vyskytli nasledujúce vedľajšie účinky:


Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):

- zníženie hladiny cukru v krvi pod normálne hodnoty (hypoglykémia) (pozri časť 2),

 • pokles počtu krvných buniek:

 • krvných doštičiek (spojené so zvýšeným rizikom krvácania alebo tvorby modrín)

 • bielych krviniek (čo vedie k zvýšenej náchylnosti na infekcie)

 • červených krviniek (prejavujúce sa bledou kožou a spôsobujúce slabosť alebo dýchavičnosť).

Tieto ťažkosti sa obvykle zlepšia po ukončení liečby s Glimepiridom Sandoz.


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb):

 • alergické reakcie (vrátane zápalu krvných ciev, často spojených s kožnou vyrážkou), ktoré sa môžu rozvinúť do závažných reakcií sprevádzaných s dýchacími ťažkosťami, poklesom krvného tlaku a niekedy vedúce k šoku. Ak sa u vás vyskytne ktorýkoľvek z týchto príznakov, povedzte to ihneď svojmu lekárovi.

- porucha funkcie pečene zahŕňajúca zožltnutie kože a očí (žltačka), ťažkosti s prietokom žlče (cholestáza), zápal pečene (hepatitída) alebo zlyhanie pečene. Ak sa u vás vyskytne ktorýkoľvek z týchto príznakov, povedzte to ihneď svojmu lekárovi.

- pocit choroby alebo choroba, hnačka, pocit plnosti alebo nadúvanie, bolesť brucha,

- zníženie hladiny sodíka v krvi (podľa výsledkov krvných testov).


Ďalšie vedľajšie účinky zahŕňajú:

 • kožná alergia (hypersenzitivita) prejavujúca sa svrbením, vyrážkou, žihľavkou a zvýšenou precitlivenosťou na slnko. Niektoré mierne alergické reakcie sa môžu rozvinúť do závažných reakcií alebo ťažkostí s dýchaním, opuchu pier, hrdla alebo jazyka. Ak sa u vás vyskytne čo len jeden z týchto vedľajších účinkov, povedzte to ihneď svojmu lekárovi.

 • alergické reakcie po podaní sulfonylmočoviny, sulfónamidov alebo podobných liečiv,

 • na začiatku liečby s Glimepiridom Sandoz sa môžu vyskytnúť ťažkosti so zrakom. Je to spôsobené zmenami hladín cukru v krvi a čoskoro sa tieto ťažkosti zlepšia.

 • zvýšenie hodnôt pečeňových enzýmov.

 • silné nezvyčajné krvácanie alebo modranie pod kožou


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Glimepirid Sandoz


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25°C.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


 1. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Glimepirid Sandoz obsahuje

Liečivo je glimepirid. Jedna tableta obsahuje 1 mg, 2 mg, 3 mg alebo 4 mg glimepiridu.

Ďalšie zložky sú:

1 mg tablety: monohydrát laktózy, sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A), povidón K30, červený oxid železitý (E 172), mikrokryštalická celulóza, magnéziumstearát.

2 mg tablety: monohydrát laktózy, sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A), povidón K30, žltý oxid železitý (E 172), indigokarmín (E 132), mikrokryštalická celulóza, magnéziumstearát.

3 mg tablety: monohydrát laktózy, sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A), povidón K30, žltý oxid železitý (E 172), mikrokryštalická celulóza, magnéziumstearát.

4 mg tablety: monohydrát laktózy, sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A), povidón K30, indigokarmín (E 132), mikrokryštalická celulóza, magnéziumstearát.


Ako vyzerá Glimepirid Sandoz a obsah balenia

1 mg tablety: ružové, jemne mramorované, podlhovasté, ploché tablety so zrezanou hranou a poliacou ryhou na obidvoch stranách a s vyrazeným „G1“ na jednej strane.

2 mg tablety: zelené, jemne mramorované, podlhovasté, ploché tablety so zrezanou hranou a poliacou ryhou na obidvoch stranách a s vyrazeným „G2“ na jednej strane.

3 mg tablety: svetložlté, jemne mramorované, podlhovasté, ploché tablety so zrezanou hranou a poliacou ryhou na obidvoch stranách a s vyrazeným „G3“ na jednej strane.

4 mg tablety: modré, jemne mramorované, podlhovasté, ploché tablety so zrezanou hranou a poliacou ryhou na obidvoch stranách a s vyrazeným „G4“ na jednej strane.


Liek je balený buď v PVC/PE/PVDC//Al blistri po 7, 14, 15, 28, 30, 56, 60, 90, 98, 100, 120 tabliet a 100 x 1 tableta alebo v bielej PP fľaši s LDPE alebo MDPE uzáverom po 100 a 250 tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

A-6250 Kundl

Rakúsko


Výrobcovia


LEK Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1526 Ľubľana

Slovinsko


LEK S.A.

ul. Podlipie 16

95-010 Stryków

Poľsko


LEK S.A.

ul. Domaniewska 50 C

02-672 Varšava

Poľsko


Adninistratívne miesto:

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1

39179 Barleben

Nemecko


Výrobné miesta:

Salutas Pharma GmbH

Dieselstrasse 5

70839 Gerlingen

Nemecko


Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1

39179 Barleben

Nemecko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Rakúsko: Glimepirid Sandoz 1 mg – Tabletten

Glimepirid Sandoz 2 mg – Tabletten

Glimepirid Sandoz 3 mg – Tabletten

Česká republika: Glimepirid Sandoz 1 mg tablety

Glimepirid Sandoz 2 mg tablety

Glimepirid Sandoz 3 mg tablety

Glimepirid Sandoz 4 mg tablety

Dánsko: Glimepirid Sandoz

Fínsko: Glimepirid Sandoz 1mg

Glimepirid Sandoz 2mg

Glimepirid Sandoz 3mg

Glimepirid Sandoz 4mg

Maďarsko: DIBIGLIM TM1 mg tabletta

DIBIGLIM TM2 mg tabletta

DIBIGLIM TM3 mg tabletta

DIBIGLIM TM4 mg tabletta

Nórsko: Glimepirid Sandoz 1 mg

Glimepirid Sandoz 2 mg

Glimepirid Sandoz 3 mg

Poľsko: Glimepiride-1 A Pharma

Slovinsko: Glimepirid LEK 1 mg filmsko obložene tablete

Glimepirid LEK 2 mg filmsko obložene tablete

Glimepirid LEK 3 mg filmsko obložene tablete

Glimepirid LEK 4 mg filmsko obložene tablete

Slovenská republika: Glimepirid Sandoz 1 mg

Glimepirid Sandoz 2 mg

Glimepirid Sandoz 3 mg

Glimepirid Sandoz 4 mg

Španielsko: Glimepirida Sandoz 2 mg comprimidos EFG

Glimepirida Sandoz 4 mg comprimidos EFG


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v apríli 2014 .8


Glimepirid Sandoz 2 mg

Súhrn údajov o lieku


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Glimepirid Sandoz 1 mg

Glimepirid Sandoz 2 mg

Glimepirid Sandoz 3 mg

Glimepirid Sandoz 4 mg

tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jedna tableta obsahuje 1 mg, 2 mg, 3 mg alebo 4 mg glimepiridu.


Pomocná látka so známym účinkom: liek obsahuje 142,22 mg monohydrátu laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta.


Glimepirid Sandoz 1 mg: ružové, jemne mramorované, podlhovasté, ploché tablety so zrezanou hranou a poliacou ryhou na obidvoch stranách a s vyrazeným „G1“ na jednej strane.

Glimepirid Sandoz 2 mg: zelené, jemne mramorované, podlhovasté, ploché tablety so zrezanou hranou a poliacou ryhou na obidvoch stranách a s vyrazeným „G2“ na jednej strane.

Glimepirid Sandoz 3 mg: svetložlté, jemne mramorované, podlhovasté, ploché tablety so zrezanou hranou a poliacou ryhou na obidvoch stranách a s vyrazeným „G3“ na jednej strane.

Glimepirid Sandoz 4 mg: modré, jemne mramorované, podlhovasté, ploché tablety so zrezanou hranou a poliacou ryhou na obidvoch stranách a s vyrazeným „G4“ na jednej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Glimepirid je indikovaný na liečbu diabetu mellitu 2. typu, ak samotná diéta, fyzická aktivita a zníženie telesnej hmotnosti nie sú postačujúce.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Na perorálne podávanie.


Základom pre úspešnú liečbu cukrovky je správna diéta, pravidelná fyzická aktivita ako aj pravidelné kontroly krvi a moču. Ak pacient nedodržiava odporúčanú diétu, podávanie tabliet alebo inzulínu nedokáže kompenzovať stav.


Dávkovanie lieku sa stanoví na základe výsledkov testov glukózy v krvi a v moči.


Pre rôzne dávkovacie režimy sú k dispozícii príslušné sily lieku.


Úvodná dávka je 1 mg glimepiridu denne. Ak sa dosiahne dobrá kompenzácia, môže sa s takýmto dávkovaním pokračovať aj počas udržiavacej terapie.


Ak je kompenzácia diabetu nedostatočná, dávka sa má zvyšovať na základe kontroly glykémie. Dávka sa upravuje postupne v jedno- až dvojtýždňových intervaloch na 2, 3 alebo 4 mg glimepiridu denne.


Denné dávky nad 4 mg glimepiridu denne sú účinnejšie iba vo výnimočných prípadoch.

Maximálna odporúčaná dávka je 6 mg glimepiridu denne.

U pacientov, ktorých stav nebol dostatočne kompenzovaný maximálnymi dennými dávkami metformínu, možno začať sprievodnú liečbu glimepiridom.

Dávka metformínu sa udržiava a terapia glimepiridom sa začne nízkymi dávkami, ktoré sa potom postupne zvyšujú v závislosti od požadovaného stupňa metabolickej kompenzácie až po maximálnu dennú dávku. Kombinovaná terapia sa musí začať pod starostlivým lekárskym dohľadom.

Ak je to nevyhnutné, u pacientov, ktorých stav nebol dostatočne kompenzovaný maximálnymi dennými dávkami glimepiridu, je možné zahájiť sprievodnú liečbu inzulínom. Dávka glimepiridu sa udržiava a terapia inzulínom sa začne nízkymi dávkami, ktoré sa potom postupne zvyšujú v závislosti od požadovaného stupňa metabolickej kompenzácie. Kombinovaná terapia sa musí začať pod starostlivým lekárskym dohľadom.


Zvyčajne postačuje jednorazová denná dávka glimepiridu. Odporúča sa užiť ju krátko pred alebo počas výdatných raňajok alebo, ak pacient neraňajkuje, krátko pred alebo počas prvého hlavného jedla dňa.


Ak pacient zabudne užiť dávku, nesmie si zvýšiť ďalšiu dávku.

Tablety sa majú prehltnúť celé a zapiť s trochou tekutiny.


Ak má pacient hypoglykemickú reakciu po užití 1 mg glimepiridu denne, znamená to, že stav možno kompenzovať aj samotnou diétou.


So zlepšujúcou sa kompenzáciou cukrovky vzrastá citlivosť na inzulín, preto môže potreba glimepiridu v priebehu liečby klesať. Aby sa predišlo hypoglykémii, má sa v primeranom čase zvážiť zníženie dávky alebo prerušenie liečby glimepiridom.

Úpravu dávkovania je nutné zvážiť aj vtedy, ak sa zmení telesná hmotnosť alebo životný štýl pacienta alebo keď sa objavia iné faktory zvyšujúce riziko hypo- alebo hyperglykémie.


Prechod z iných perorálnych antidiabetík na glimepirid:

Prechod z iných perorálnych antidiabetík na glimepirid je vo všeobecnosti možný. Pri prechode na glimepirid sa musí vziať do úvahy sila a trvanie účinku predchádzajúceho lieku. V niektorých prípadoch, hlavne ak pacient užíval antidiabetiká s dlhým trvaním účinku (napr. chlórpropamid), sa odporúča dodržať niekoľkodňový „wash-out“ postup, aby sa minimalizovalo riziko hypoglykemických reakcií v dôsledku aditívneho účinku.

Odporúčaná úvodná dávka je 1 mg glimepiridu denne. Podľa odpovede na liečbu sa môže dávka glimepiridu postupne zvyšovať, ako je uvedené vyššie.


Prechod z inzulínu na glimepirid:

Pacientom s diabetom mellitom 2. typu, liečeným inzulínom, sa môže vo výnimočných prípadoch indikovať prechod na glimepirid.

Takýto prechod sa musí uskutočniť pod starostlivým lekárskym dohľadom.


Osobitné skupiny pacientov


Pacienti s poruchou funkcie pečene alebo obličiek:

Pozri časť 4.3.


Deti a dospievajúci:

Nie sú k dispozícii údaje o použití glimepiridu u pacientov mladších ako 8 rokov. U detí vo veku 8 až 17 rokov sú údaje o použití glimepiridu v monoterapii obmedzené (pozri časti 5.1 a 5.2).

Dostupné údaje o bezpečnosti a účinnosti použitia v pediatrickej populácii nie sú dostatočné, preto sa ich použitie neodporúča.


Spôsob podávania

Tablety sa majú prehltnúť vcelku s tekutinou.


4.3 Kontraindikácie


Glimepirid je kontraindikovaný u pacientov s nasledujúcimi stavmi:

- precitlivenosť na glimepirid, na iné deriváty sulfonylmočoviny alebo sulfónamidy alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok, uvedených v časti 6.1,

- diabetes závislý na inzulíne,

- diabetická kóma,

- ketoacidóza,

- závažná porucha funkcie obličiek alebo pečene.V prípade závažnej poruchy funkcie obličiek alebo pečene sa vyžaduje prestavenie na inzulín.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Glimepirid sa musí užiť krátko pred jedlom alebo počas jedla.


Liečba glimepiridom môže vyvolať hypoglykémiu, ak stravovanie nie je pravidelné alebo ak sú niektoré denné jedlá vynechané. Medzi možné symptómy hypoglykémie patria: bolesť hlavy, silný hlad, nauzea, vracanie, únava, ospalosť, poruchy spánku, nepokoj, agresivita, zhoršená schopnosť sústredenia, pozornosti a spomalené reakcie, depresia, zmätenosť, poruchy reči a zraku, afázia, trasenie, paréza, senzorické poruchy, závraty, bezmocnosť, strata sebakontroly, delírium, cerebrálne záchvaty, somnolencia a strata vedomia vedúca až ku kóme, plytké dýchanie a bradykardia.


Okrem toho sa môžu vyskytnúť príznaky adrenergnej protiregulácie, ako sú potenie, vlhká pokožka, úzkosť, tachykardia, hypertenzia, palpitácie, angina pectoris a srdcové arytmie.


Klinický obraz ťažkého hypoglykemického záchvatu môže pripomínať mŕtvicu.

Symptómy spravidla rýchlo vymiznú po podaní uhľohydrátov (cukru).

Umelé sladidlá sú neúčinné.


Zo skúseností s inými derivátmi sulfonylmočoviny je známe, že hypoglykémia sa môže zopakovať napriek počiatočným úspešným výsledkom terapie.


V prípade výskytu ťažkej alebo predĺženej hypoglykémie, ktorá bola len prechodne zvládnutá podaním obvyklého množstva cukru, je nutné okamžité lekárske ošetrenie a niekedy hospitalizácia.


Riziko hypoglykémie zvyšujú nasledovné faktory:

 • neochota alebo neschopnosť pacienta spolupracovať (častejšie u starších pacientov),

 • podvýživa, nepravidelné stravovanie alebo vynechávanie jedla alebo hladovanie,

 • výkyvy diéty,

 • nevyváženosť medzi telesnou aktivitou a množstvom prijímaných uhľohydrátov,

 • konzumácia alkoholu, obzvlášť v kombinácii s vynechávaním jedál,

 • porucha funkcie obličiek,

 • závažná dysfunkcia pečene,

 • predávkovanie glimepiridom,

 • určité nekompenzované poruchy endokrinného systému vplývajúce na metabolizmus uhľohydrátov alebo protireguláciu hypoglykémie (napríklad pri niektorých poruchách funkcie štítnej žľazy a pri nedostatočnosti prednej hypofýzy alebo kôry nadobličiek),

 • súčasné podávanie niektorých iných liekov (pozri časť 4.5).


Počas liečby glimepiridom sa musia pravidelne merať hladiny glukózy v krvi a moči. Okrem toho sa odporúča stanovovať aj podiel glykozylovaného hemoglobínu.

V priebehu liečby glimepiridom sa musia pravidelne sledovať pečeňové a hematologické parametre (hlavne leukocyty a trombocyty).


V stresových situáciách (napr. nehoda, naliehavá operácia, infekcie s horúčkou atď.) sa môže indikovať dočasné prestavenie na inzulín.


Nie sú žiadne skúsenosti s podávaním glimepiridu u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene a u dialyzovaných pacientov. Pacientom s ťažkou poruchou funkcie pečene alebo obličiek sa indikuje prestavenie na inzulín.


U pacientov s G6PD-deficienciou môže viesť liečba derivátmi sulfonylurey k hemolytickej anémii.

Keďže glimepirid patrí do skupiny derivátov sulfonylurey, u pacientov s G6PD-deficienciou

je nutná zvýšená opatrnosť a má sa zvážiť alternatívna liečba inými látkami ako derivátmi sulfonylurey.


Tento liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie galaktózy, lapónského deficitu laktázy alebo glukózovo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Ak sa glimepirid podáva súbežne s niektorými inými liekmi, môže dôjsť k nežiaducemu zosilneniu alebo zoslabeniu hypoglykemického účinku glimepiridu. Z toho dôvodu sa iné lieky majú užívať len na základe predpisu lekára alebo s jeho vedomím.


Glimepirid sa metabolizuje cytochrómom P450 2C9 (CYP2C9). Je známe, že súbežné podávanie induktorov (napr. rifampicínu) alebo inhibítorov (napr. flukonazolu) cytochrómu CYP2C9 ovplyvňuje metabolizmus.


Výsledky štúdie in vivo interakcií, uvádzanej v literatúre, ukazujú, že AUC glimepiridu sa zvýši približne 2-krát, ak sa súbežne podáva s flukonazolom, ktorý je jedným z najsilnejších inhibítorov cytochrómu CYP2C9.


Na základe skúseností s glimepiridom a inými derivátmi sulfonylmočoviny sa musia vziať do úvahy nasledovné interakcie.


Zosilnenie hypoglykemického účinku glimepiridu, ktoré vedie v niektorých prípadoch až k hypoglykémii, sa môže prejaviť pri súbežnom podávaní glimepiridu a niektorého z nasledovných liečiv:


- fenylbutazón, azapropazón a oxyfenbutazón

- inzulín a perorálne antidiabetiká, ako napr. metformín

- salicyláty a kyselina paraaminosalicylová

- anabolické steroidy a mužské pohlavné hormóny

- chloramfenikol, určité sulfónamidy s dlhodobým účinkom, tetracyklíny, chinolónové antibiotiká a klaritromycín

- kumarínové antikoagulanciá

- fenfluramín

- dizopyramid

- fibráty

- ACE inhibítory

- fluoxetín, inhibítory MAO

- alopurinol, probenecid, sulfinpyrazón

- sympatolytiká

- cyklofosfamid, trofosfamid a ifosfamid

- mykonazol, flukonazol

- pentoxifylín (vysoké parenterálne dávky)

- tritokvalín


Hypoglykemický účinok glimepiridu je oslabený a vedie k zvýšeniu hladín glukózy, ak sa glimepirid podáva súbežne s liekmi obsahujúcimi nasledovné liečivá:


- estrogény a gestagény,

- saluretiká, tiazidové diuretiká,

- liečivá stimulujúce štítnu žľazu, glukokortikoidy,

- fenotiazínové deriváty, chlórpromazín,

- adrenalín a sympatomimetiká,

- kyselina nikotínová (vo vysokých dávkach) a deriváty kyseliny nikotínovej,

- laxatíva (pri dlhodobom užívaní),

- fenytoín, diazoxid,

- glukagón, barbituráty a rifampicín,

- acetazolamid.


Antagonisty H2 receptorov, beta-blokátory, klonidín a rezerpín môžu buď zosilniť alebo oslabiť hypoglykemizujúci účinok glimepiridu.


Pod vplyvom sympatolytík ako sú beta-blokátory, klonidín, guanetidín a rezerpín sa môžu zoslabiť alebo úplne chýbať prejavy adrenergnej protiregulácie na hypoglykémiu.


Príjem alkoholu môže nepredvídateľným spôsobom zosilniť alebo oslabiť hypoglykemický účinok glimepiridu.


Glimepirid môže buď zosilniť alebo oslabiť účinok kumarínových derivátov.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita


Riziko súvisiace s diabetom

Abnormálne hladiny glukózy v krvi počas gravidity súvisia s vyšším výskytom kongenitálnych abnormalít a perinatálnej mortality. Hladina glukózy v krvi sa preto musí počas gravidity pozorne sledovať, aby sa vyhlo riziku teratogenity. Za týchto okolností je potrebné, aby sa používal inzulín. Pacientky, ktoré plánujú otehotnieť, majú o tom informovať svojho lekára.

Riziko súvisiace s glimepiridom

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití glimepiridu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu, ktorá pravdepodobne súvisela s farmakologickým účinkom (hypoglykémia) glimepiridu (pozri časť 5.3).


Z tohto dôvodu sa glimepirid nesmie užívať počas celého obdobia gravidity. V prípade liečby glimepiridom, ak pacientka plánuje otehotnieť alebo ak sa gravidita potvrdí, má sa čo najskôr prejsť na inzulínovú liečbu.


Laktácia

Exkrécia do ľudského materského mlieka nie je známa. U potkanov sa glimepirid vylučuje do materského mlieka. Keďže iné deriváty sulfonylmočoviny sa vylučujú do materského mlieka a kvôli riziku hypoglykémie u dojčených novorodencov, počas liečby glimepiridom sa neodporúča dojčiť.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


Schopnosť pacienta sústrediť sa a reagovať môže byť narušená v dôsledku hypoglykémie alebo hyperglykémie alebo napríklad z dôvodu narušeného vizuálneho vnímania. To môže predstavovať riziko v situáciách, ktoré si vyžadujú zvýšenú pozornosť (napr. schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje).


Pacienti majú byť upozornení, aby urobili opatrenia na zabránenie vzniku hypoglykémie počas vedenia vozidla. Je to zvlášť dôležité u pacientov, u ktorých symptómy upozorňujúce na hypoglykémiu chýbajú alebo sú zredukované, alebo u pacientov, ktorí majú časté záchvaty hypoglykémie. Za týchto okolností je nutné zvážiť, či je pre pacienta bezpečné viesť vozidlo alebo obsluhovať stroj.


4.8 Nežiaduce účinky


Na základe skúseností s glymepiridom a inými derivátmi sulfonylmočoviny sa uvádzajú z klinických skúšaní nasledujúce nežiaduce reakcie, zoradené nižšie podľa triedy orgánových systémov a v poradí klesajúceho výskytu:

veľmi časté (≥ 1/10),

časté (≥ 1/100 až < 1/10),

menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100),

zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000),

veľmi zriedkavé (< 1/10 000),

neznáme (z dostupných údajov).


Poruchy krvi a lymfatického systému

Zriedkavé:

Trombocytopénia, leukopénia, granulocytopénia, agranulocytóza, erytrocytopénia, hemolytická anémia a pancytopénia, ktoré sú po prerušení liečby obvykle reverzibilné.

Neznáme: závažná trombocytopénia s počtom krvných doštičiek menej ako 10 000/µl a trombocytopenická purpura.


Poruchy imunitného systému

Veľmi zriedkavé: leukocytoklastová vaskulitída, mierne reakcie z precitlivenosti, ktoré sa môžu rozvinúť do závažných reakcií sprevádzaných dyspnoe, poklesom krvného tlaku a niekedy šokom.

Neznáme: Môže dôjsť ku skríženej alergizácii s derivátmi sulfonylmočoviny, sulfónamidmi alebo príbuznými látkami.


Poruchy metabolizmu a výživy

Zriedkavé: hypoglykémia

Tieto hypoglykemické reakcie, prevažne sa vyskytujúce náhle, môžu byť závažné a nie vždy je ľahké ich korigovať. Tak ako aj pri iných hypoglykemických terapiách, výskyt týchto reakcií závisí od individuálnych faktorov ako sú stravovacie návyky a dávkovanie (pozri tiež časť 4.4).


Poruchy oka

Neznáme: Hlavne na začiatku liečby sa môžu v dôsledku zmeny hladiny glukózy v krvi prechodne vyskytnúť poruchy zrakového vnímania.


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi zriedkavé:

Nauzea, vracanie, hnačka, abdominálna distenzia, abdominálny diskomfort a bolesť brucha, ktoré zriedkavo vedú k prerušeniu liečby.


Poruchy pečene a žlčových ciest

Neznáme: Zvýšenie hladiny pečeňových enzýmov.

Veľmi zriedkavé:

Porucha funkcie pečene (napr. s cholestázou a žltačkou), hepatitída a zlyhanie pečene


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Neznáme: Môžu sa vyskytnúť kožné reakcie z precitlivenosti, ako pruritus, vyrážka, žihľavka a fotosenzitivita.


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Veľmi zriedkavé:

pokles hladiny sodíka v krvi.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Symptómy

Po užití nadmernej dávky glimepiridu môže dôjsť ku hypoglykémii trvajúcej 12 až 72 hodín a po počiatočnej normalizácii stavu sa môže znova objaviť. Symptómy sa nemusia prejaviť do 24 hodín po požití glimepiridu. Zvyčajne sa odporúča pozorovanie v nemocnici. Môže sa objaviť nauzea, vracanie a bolesť v epigastriu. Hypoglykémia môže byť vo všeobecnosti sprevádzaná neurologickými symptómami ako nepokoj, tremor, poruchy videnia, problémy s koordináciou, ospalosť, kóma a kŕče.


Manažment

Primárna liečba predávkovania spočíva v zabránení absorpcie glimepiridu vyvolaním vracania a následne podaním vody alebo nápoja s obsahom aktívneho uhlia (adsorbent) a síranu sodného (laxatívum). Ak boli užité veľké množstvá, je potrebný výplach žalúdka a následné podanie aktívneho uhlia a síranu sodného. V prípade ťažkého predávkovania treba pacienta hospitalizovať na jednotke intenzívnej starostlivosti. Ak je to potrebné, má sa začať čo najskôr s podávaním 50%-ného roztoku glukózy vo forme 50 ml bolusu intravenóznej injekcie a potom treba pokračovať infúziou 10%-ného roztoku za prísneho sledovania hladiny glukózy v krvi. Ďalšia liečba má byť symptomatická.


Obzvlášť pri liečbe hypoglykémie spôsobenej náhodným užitím glimepiridu dojčaťom alebo malým dieťaťom, musí byť dávka podanej glukózy starostlivo sledovaná, aby sa predišlo možnému riziku vzniku nebezpečnej hyperglykémie. Glukóza v krvi sa má pozorne monitorovať.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Lieky znižujúce hladinu glukózy, okrem inzulínov: sulfónamidy, deriváty močoviny.

ATC kód: A10BB12


Glimepirid je perorálne aktívne antidiabetikum patriace do skupiny derivátov sulfonylmočoviny. Používa sa pri liečbe diabetu mellitu nezávislého od inzulínu.


Mechanizmus účinku

Glimepirid účinkuje v prevažnej miere stimuláciou uvoľňovania inzulínu z beta-buniek pankreasu.


Tak ako v prípade iných derivátov sulfonylmočoviny, aj u glimepiridu je tento účinok založený na zvýšenej odpovedi pankreatických beta-buniek na fyziologický glukózový podnet. Okrem toho sa zdá, že glimepirid má výrazné extrapankreatické účinky, ktoré boli popísané aj u iných derivátov sulfonylmočoviny.


Uvoľňovanie inzulínu

Deriváty sulfonylmočoviny regulujú sekréciu inzulínu uzavretím ATP-senzitívneho draslíkového kanála v membráne beta-buniek. Uzavretím draslíkového kanála sa indukuje depolarizácia beta-bunky, čo vedie k otvoreniu vápnikových kanálov a ku zvýšenému vtoku vápnika do bunky.


Výsledkom toho je, že inzulín sa uvoľní prostredníctvom exocytózy.


Glimepirid sa s vysokou disociačnou rýchlosťou viaže na proteín v membráne beta-buniek. Ten je spojený s ATP-senzitívnym draslíkovým kanálom, ide však o iný proteín ako ten, na ktorý sa viažu bežné deriváty sulfonylmočoviny.


Extrapankreatická aktivita

Medzi extrapankreatické účinky patrí napríklad zvýšenie citlivosti periférnych tkanív na inzulín a zníženie vychytávania inzulínu pečeňou.


Periférne svaly a tukové tkanivá vychytávajú glukózu z krvi prostredníctvom špeciálnych transportných proteínov, ktoré sa nachádzajú v bunkovej membráne. Transport glukózy v týchto tkanivách je rýchlosť určujúcim krokom pri konverzii glukózy. Glimepirid veľmi rýchlo zvyšuje počet aktívnych transportných molekúl pre glukózu, ktoré sa nachádzajú v plazmatickej membráne svalových a tukových buniek, čo následne vedie k stimulácii vychytávania glukózy.


Glimepirid zvyšuje aktivitu glykozyl-fosfatidylinozitol-špecifickej fosfolipázy C, čo môže súvisieť s lipogenézou a glykogenézou indukovanou v izolovaných tukových a svalových bunkách.


Glimepirid inhibuje tvorbu glukózy v pečeni tak, že zvyšuje vnútrobunkovú koncentráciu fruktóza-2,6-bisfosfátu, čo následne inhibuje glukoneogenézu.


Všeobecné informácie

Minimálna účinná perorálna dávka je u zdravých jedincov približne 0,6 mg. Účinok glimepiridu je reprodukovateľný a závislý od dávky. Fyziologická odpoveď na intenzívne fyzické cvičenie, tj. zníženie inzulínovej sekrécie, sa pri liečbe glimepiridom zachováva.


Účinok sa výrazne neodlišuje, ak sa liek podá 30 minút alebo bezprostredne pred jedlom. Jednorazovou dávkou sa dá u diabetických pacientov dosiahnuť dobrá metabolická kompenzácia počas 24 hodín.


Hoci hydroxymetabolity glimepiridu spôsobili malý, ale významný pokles sérovej glukózy u zdravých osôb, k celkovému účinku liečiva prispievajú len malou časťou.


Kombinovaná terapia s metformínom

Výsledky jednej štúdie ukázali, že u pacientov, ktorých stav nebol dostatočne kompenzovaný maximálnymi dennými dávkami metformínu, je možné dosiahnuť lepšiu kompenzáciu kombinovanou terapiou s glimepiridom.


Kombinovaná terapia s inzulínom

Údaje o kombinovanej terapii s inzulínom sú obmedzené.

U pacientov, ktorých stav nie je primerane kompenzovaný maximálnymi dávkami glimepiridu, je možné zahájiť sprievodnú inzulínovú terapiu. V dvoch štúdiách sa dosiahlo súbežnou liečbou glimepiridom a inzulínom to isté zlepšenie metabolickej kompenzácie ako samotným inzulínom. Pri kombinovanej terapii však postačovala nižšia priemerná dávka inzulínu.


Osobitné skupiny pacientov

Deti a dospievajúci

Do aktívneho kontrolovaného klinického skúšania (denné dávky glimepiridu až do 8 mg alebo denné dávky metformínu až do 2 000 mg) počas 24 týždňov bolo zaradených 285 detí (vo veku 8 ‑ 17 rokov) s diabetom 2. typu.

U oboch, glimepiridu aj metformínu sa preukázal signifikantný pokles HbA1c oproti východiskovým hodnotám [glimepirid -0.95 (se 0,41); metformín -1,39 (se 0,40)]. Glimepirid však, na rozdiel od metformínu, nesplnil kritériá non-inferiority pokiaľ ide o priemer zmeny HbA1c z východiskovej hodnoty. Rozdiel medzi oboma liečbami bol 0,44 % v prospech metformínu. Horná hranica (1,05) 95 % intervalu spoľahlivosti pre rozdiel nebola nižšia ako 0,3 % z rozsahu hodnôt non-inferiority.


Počas liečby glimepiridom sa u detí nepozorovali žiadne nové skutočnosti týkajúce sa bezpečnosti v porovnaní s dospelými pacientmi s diabetom mellitom 2. typu. U pediatrických pacientov nie sú dostupné žiadne dlhodobé údaje o bezpečnosti a účinnosti.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia: Biologická dostupnosť glimepiridu po perorálnom podaní je úplná. Príjem potravy nemá podstatný vplyv na absorpciu, iba sa mierne zníži rýchlosť absorpcie. Maximálne sérové koncentrácie (Cmax) sa dosiahnu približne 2,5 hodiny po perorálnom podaní (priemerne 0,3 g/ml pri opakovanom podávaní dávky 4 mg denne) a medzi dávkou a Cmax, ako aj medzi dávkou a AUC (plochou pod krivkou závislosti čas/koncentrácia) je lineárny vzťah.


Distribúcia: Glimepirid má veľmi nízky distribučný objem (približne 8,8 litrov), ktorý sa približne rovná distribučnému priestoru albumínu, okrem toho má vysokú väzbovosť na proteíny (> 99%) a nízky klírens (približne 48 ml/min).

U zvierat glimepirid prechádza do mlieka. Glimepirid prechádza cez placentu. Prechod hemato‑encefalickou bariérou je nízky.


Biotransformácia a eliminácia: Stredný dominantný sérový polčas, ktorý je dôležitý pre sérové koncentrácie pri opakovanom podávaní dávky, je asi 5 až 8 hodín. Po vysokých dávkach sa zaznamenali o niečo dlhšie polčasy.


Po podaní jednorazovej dávky rádioaktívne značeného glimepiridu sa 58 % izotopom značenej látky našlo v moči a 35 % v stolici. Nezmenená látka sa v moči nezistila. V moči aj stolici sa zistili dva metabolity: hydoxyderivát a karboxyderivát, s najväčšou pravdepodobnosťou ako výsledok pečeňového metabolizmu (hlavným enzýmom je CYP2C9).

Po perorálnom podaní glimepiridu boli terminálne polčasy týchto metabolitov 3 až 6 hodín pre hydroxyderivát a 5 až 6 hodín pre karboxyderivát.


Porovnanie podania jednorazovej dávky a opakovaného podávania dennej dávky neodhalilo žiadne významné rozdiely vo farmakokinetike a intraindividuálna variabilita bola veľmi nízka. Nezistila sa žiadna kumulácia glimepiridu.


Osobitné skupiny pacientov

Farmakokinetika bola podobná u mužov aj u žien, ako aj u mladých a starších pacientov (nad 65 rokov). Pacienti s nízkym klírensom kreatinínu mali sklon k zvýšenému klírensu glimepiridu a zníženým priemerným sérovým koncentráciám. To je pravdepodobne spôsobené rýchlejším vylučovaním glimepiridu z dôvodu slabšej väzby na proteíny. Renálna eliminácia oboch metabolitov bola u týchto pacientov zhoršená. Celkovo je možné konštatovať, že u pacientov s poruchou renálnej funkcie neexistuje žiadne ďalšie riziko kumulácie glimepiridu.


Farmakokinetika zistená u piatich nediabetických pacientov po operácii žlčových ciest bola podobná ako u zdravých osôb.


Deti a dospievajúci

V štúdii po jedle, zameranej na farmakokinetiku, bezpečenosť a znášanlivosť jednorazovej dávky 1 mg glimepiridu u 30 pediatrických pacientov (4 deti vo veku 10 – 12 rokov a 26 detí vo veku 12 – 17 rokov) s diabetom mellitom 2. typu sa pozorovalo, že priemerné hodnoty AUC(0-koniec), Cmax a t1/2 sú podobné tým, ktoré sa predtým pozorovali u dospelých.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Účinky glimepiridu, ktoré sa zistili v predklinických štúdiách, boli výsledkom podávania oveľa vyšších dávok, ako boli maximálne dávky u ľudí v klinických štúdiách, čo naznačuje ich malú výpovednú hodnotu pre klinické použitie, alebo boli spôsobené farmakodynamickým účinkom liečiva (hypoglykémiou). Tieto pozorovania sú založené na obvyklých štúdiách farmakologickej bezpečnosti, toxicity po opakovanom podaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu a reprodukčnej toxicity. V štúdiách reprodukčnej toxicity (ktoré boli zamerané na embryotoxicitu, teratogenitu a vývojovú toxicitu) sa zistilo, že nežiaduce účinky vyvolané glimepiridom u samíc a ich mláďat sú sekundárne a vznikajú v dôsledku vyvolaných hypoglykemických účinkov.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Glimepirid Sandoz 1 mg: monohydrát laktózy, sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A), povidón K30, červený oxid železitý (E 172), mikrokryštalická celulóza, magnéziumstearát.


Glimepirid Sandoz 2 mg: monohydrát laktózy, sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A), povidón K30, žltý oxid železitý (E 172), indigokarmín (E 132), mikrokryštalická celulóza, magnéziumstearát.


Glimepirid Sandoz 3 mg: monohydrát laktózy, sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A), povidón K30, žltý oxid železitý (E 172), mikrokryštalická celulóza, magnéziumstearát.


Glimepirid Sandoz 4 mg: monohydrát laktózy , sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A), povidón K30, indigokarmín (E 132), mikrokryštalická celulóza, magnéziumstearát.


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


PVC/PE/PVDC//Al-blistre

1 mg: 30 mesiacov

2 mg, 3 mg a 4 mg: 3 roky


PP fľaše

1 mg: 2 roky

2 mg, 3 mg a 4 mg: 30 mesiacov


 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25°C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Glimepirid Sandoz 1 mg:

PVC/PE/PVDC//Al blister: 7, 14, 15, 28, 30, 56, 60, 90, 98, 100, 120 a 100 x 1 tableta

PP-fľaša s LDPE alebo MDPE uzáverom: 100 a 250 tabliet


Glimepirid Sandoz 2 mg:

PVC/PE/PVDC//Al blister: 7, 14, 15, 20, 28, 30, 56, 60, 90, 98, 100, 120 a 100 x 1 tableta

PP-fľaša s LDPE alebo MDPE uzáverom: 100 a 250 tabliet


Glimepirid Sandoz 3 mg:

PVC/PE/PVDC//Al blister: 7, 14, 15, 28, 30, 56, 60, 90, 98, 100, 120 a 100 x 1 tableta

PP-fľaša s LDPE alebo MDPE uzáverom: 100 a 250 tabliet


Glimepirid Sandoz 4 mg:

PVC/PE/PVDC//Al blister: 7, 14, 15, 20, 28, 30, 56, 60, 90, 98, 100, 120 a 100 x 1 tableta

PP-fľaša s LDPE alebo MDPE uzáverom: 100 a 250 tabliet


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

A-6250 Kundl

Rakúsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Glimepirid Sandoz 1 mg: 18/0262/05-S

Glimepirid Sandoz 2 mg: 18/0263/05-S

Glimepirid Sandoz 3 mg: 18/0264/05-S

Glimepirid Sandoz 4 mg: 18/0265/05-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 17.08.2005

Dátum posledného predĺženia registrácie: 19.02.2010


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Apríl 2014

11


Glimepirid Sandoz 2 mg