+ ipil.sk

GLUCOPHAGE XR 1000 mgPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.č.: 2014/00212-ZME

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.č.: 2014/04418-ZME

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev.č.: 2014/03150-PRE


Písomná informácia pre používateľa


Glucophage XR

Glucophage XR 750 mg

Glucophage XR 1000 mg

tablety s predĺženým uvoľňovaním

metformíniumchlorid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie s osobitným dôrazom na informácie o vzniku laktátovej acidózy, uvedené v časti upozornenia a opatrenia.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Glucophage XR a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Glucophage XR

3. Ako užívať Glucophage XR

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Glucophage XR

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Glucophage XR a na čo sa používa


Glucophage XR obsahuje metformín, liek na liečbu cukrovky. Patrí do skupiny liečiv, ktoré sa nazývajú biguanidy.


Inzulín je hormón produkovaný podžalúdkovou žľazou, ktorý podporuje vychytávanie glukózy (cukru) z krvi do orgánov vášho tela. Vaše telo využíva glukózu na tvorbu energie alebo ju ukladá pre budúce využitie.

Ak máte cukrovku, vaše telo nie je schopné vytvárať dostatočné množstvo inzulínu alebo nevie správne využívať už vytvorený inzulín. To spôsobuje vysokú koncentráciu glukózy vo vašej krvi. Glucophage XR pomáha znížiť koncentráciu glukózy vo vašej krvi čo najbližšie k normálnym hodnotám.


Ak ste dospelý a máte nadváhu, dlhodobé užívanie Glucophage XR Vám tiež pomôže znížiť riziko komplikácií spojených s cukrovkou. Glucophage XR pomáha udržiavať stabilnú váhu alebo ju mierne znižuje.


Glucophage XR sa používa na liečbu pacientov trpiacich cukrovkou 2. typu (tiež nazývaná od inzulínu nezávislá cukrovka), u ktorých diétne opatrenia a cvičenie nestačí na udržanie normálnej koncentrácie glukózy v krvi. Používa sa najmä u pacientov s nadváhou.

Dospelí môžu užívať Glucophage XR samotný alebo spolu s inými liekmi na liečbu cukrovky (lieky podávané ústami alebo inzulín).


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Glucophage XR


Neužívajte GlucophageXR

 • ak ste alergický na metformín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených

v časti 6),

 • ak máte problémy s pečeňou alebo ťažké poškodenie obličiek,

 • ak máte nekontrolovanú cukrovku, napr. so závažnou hyperglykémiou (vysoká hladina glukózy v krvi, s napínaním na vracanie, vracaním, dehydratáciou, prudkým poklesom telesnej hmotnosti alebo ketoacidózou. Ketoacidóza je stav, počas ktorého sa v krvi hromadia látky nazývané ketóny a ktorá môže viesť ku vzniku diabetickej pre-kómy. Medzi príznaky patrí bolesť žalúdka, rýchle a hlboké dýchanie, ospalosť alebo nezvyčajný ovocný zápach dychu.

 • ak ste stratili priveľa vody z organizmu (dehydratácia), napríklad pri dlhotrvajúcej alebo závažnej hnačke, alebo keď ste vracali niekoľkokrát za sebou. Dehydratácia môže spôsobiť problémy s obličkami, a tak zvýšiť riziko laktátovej acidózy (pozri časť ,,Upozornenia a opatrenia“).

 • ak máte závažnú infekciu, napríklad infekciu postihujúcu vaše pľúca, priedušky alebo obličky. Ťažká infekcia môže spôsobiť problémy s obličkami, a tak zvýšiť riziko laktátovej acidózy (pozri časť ,,Upozornenia a opatrenia“).

 • ak sa liečite na zlyhanie srdca alebo ste nedávno prekonali srdcový infarkt, máte závažné problémy s krvným obehom (ako napr. šok) alebo dýchacie ťažkosti. To môže viesť k nedostatočnému zásobeniu tkanív kyslíkom, a tým k zvýšeniu rizika laktátovej acidózy (pozri časť ,,Upozornenia a opatrenia“).

 • ak pijete veľké množstvo alkoholu.

Ak sa vás týka niektorý z vyššie uvedených stavov, povedzte to svojmu lekárovi predtým, ako začnete užívať tento liek.


Poraďte sa so svojím lekárom, ak

 • sa chystáte podstúpiť röntgenové vyšetrenie alebo iné zobrazovacie vyšetrenie vyžadujúce si podanie jódovej kontrastnej látky do krvného obehu. To môže viesť k problémom s obličkami, ktoré vás môžu vystaviť riziku laktátovej acidózy (pozri časť ,,Upozornenia a opatrenia“).

V prípade, že máte problémy s obličkami, váš lekár rozhodne o prerušení užívania Glucophage XR na určité obdobie.

 • sa chystáte na veľký chirurgický výkon.

Určitý čas pred a po operácii nesmiete GlucophageXR užívať. Váš lekár rozhodne, či potrebujete počas tohto obdobia náhradnú liečbu. Je dôležité, aby ste presne dodržali pokyny svojho lekára.


Upozornenia a opatrenia

Prosím, všimnite si nasledujúce informácie o osobitnom riziku vzniku laktátovej acidózy.

Glucophage XR môže spôsobiť veľmi zriedkavú, ale veľmi závažnú komplikáciu, ktorá sa nazýva laktátová acidóza a vzniká najmä vtedy, ak vaše obličky nepracujú správne. Riziko vzniku laktátovej acidózy je zvýšené tiež pri nekontrolovanej cukrovke, dlhodobom hladovaní alebo príjme alkoholu,

nedostatku telesných tekutín (dehydratácia) spôsobenom ťažkou hnačkou alebo vracaním, problémoch s pečeňou a inými zdravotnými stavmi, pri ktorých je telo nedostatočne zásobené kyslíkom (napr. akútne závažné srdcové ochorenia).


Je pre vás dôležité, aby ste dodržiavali všetky pokyny týkajúce sa užívania tohto lieku, diéty a pravidelného telesného cvičenia, pretože takto môžete znížiť riziko vzniku laktátovej acidózy.

Začiatok laktátovej acidózy môže byť nenápadný a príznaky môžu byť nešpecifické ako je

vracanie, bolesť brucha (abdominálna bolesť) so svalovými kŕčmi, celkový pocit slabosti s ťažkou únavou a problémy s dýchaním. Ďalšími príznakmi sú znížená telesná teplota a tep. Ak sa tieto príznaky u vás prejavia, musíte okamžite vyhľadať lekársku pomoc, pretože laktátová acidóza môže viesť ku kóme. Okamžite prestaňte užívať Glucophage XR a ihneď kontaktujte lekára alebo navštívte najbližšiu nemocnicu.


GlucophageXR samotný nespôsobuje hypoglykémiu (koncentrácia glukózy v krvi je priveľmi nízka). Ak však užívate Glucophage XR spolu s inými liekmi na liečbu cukrovky, ktoré môžu vyvolať hypoglykémiu (ako sú deriváty sulfonylurey, inzulín, glinidy), existuje riziko hypoglykémie. Ak pociťujete príznaky hypoglykémie, napríklad slabosť, závrat, zvýšené potenie, zrýchlený pulz srdca, poruchy zraku a problémy s koncentráciou, je vhodné zjesť alebo vypiť niečo s obsahom cukru.


Deti a dospievajúci

Pre nedostatok údajov sa Glucophage XR nemá podávať deťom.


Iné lieky a Glucophage XR

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Ak vám musí byť podaná injekcia s jódovou kontrastnou látkou do krvného obehu, napríklad pri röntgenovom alebo inom zobrazovacom vyšetrení, možno budete musieť prestať užívať GlucophageXR na určitý čas pred a po (najmenej 48 hodín) vyšetrení (pozri vyššie „Poraďte sa so svojím lekárom, ak“).

Oznámte svojmu lekárovi, ak užívate niektoré z nasledovných liečiv súbežne s GlucophageXR. Možno budete potrebovať častejšie kontroly koncentrácie glukózy v krvi alebo vám váš lekár upraví dávkovanie GlucophageXR:

 • diuretiká (používané na odstránenie vody z vášho tela zvýšením tvorby moču),

 • beta2-agonisty ako salbutamol alebo terbutalín (používané na liečbu astmy),

 • kortikosteroidy (používané na liečbu širokého spektra ochorení, napríklad ťažkých zápalov kože alebo astmy).


Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Glucophage XR a jedlo a nápoje

Tablety vždy užívajte spolu s jedlom alebo po jedle.Vyhnete sa tak nežiaducim účinkom, ktoré postihujú váš tráviaci systém.

Nepite alkohol, ak užívate tento liek. Alkohol zvyšuje riziko laktátovej acidózy, najmä ak máte problémy s pečeňou alebo ak ste podvyživený. Týka sa to tiež liekov, ktoré obsahujú alkohol.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Počas tehotenstva budete na liečbu cukrovky potrebovať inzulín.

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Tento liek sa neodporúča, ak dojčíte alebo plánujete dojčiť svoje dieťa.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

GlucophageXR samotný nespôsobuje hypoglykémiu (koncentrácia glukózy v krvi je priveľmi nízka). To znamená, že neovplyvní vašu schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


Opatrnosť je však potrebná, ak užívate GlucophageXR spolu s inými liekmi na liečbu cukrovky, ktoré môžu spôsobiť hypoglykémiu (napríklad deriváty sulfonylurey, inzulín, meglitinidy). Príznaky hypoglykémie sú slabosť, závraty, zvýšené potenie, zrýchlený srdcový pulz, poruchy zraku a problémy s koncentráciou. Neveďte vozidlá a neobsluhujte stroje, ak začnete tieto príznaky pociťovať.


3. Ako užívať Glucophage XR


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Glucophage XR nedokáže nahradiť prínosy zdravého životného štýlu. Pokračujte v dodržiavaní diétnych opatrení, ktoré vám odporučil lekár a pravidelne cvičte.


Dospelí:

Tablety sa majú užívať raz denne počas večere.

V niektorých prípadoch vám lekár môže odporučiť užívanie tabliet dvakrát denne.

Tablety vždy užívajte spolu s jedlom.

Tablety sa užívajú celé, nedrvia sa a ani nehryzú.


U pacientov s poškodenou funkciou obličiek a hodnotou glomerulárnej filtrácie (GRF) medzi

45 a 60 ml/min je začiatočná dávka 500 mg alebo 750 mg Glucophage raz denne. Maximálna denná dávka je 1000 mg rozdelená do 2 dávok. Funkciu obličiek je potrebné dôkladne monitorovať (každé 3 až 6 mesiacov).


Glucophage XR:

Obvyklá počiatočná dávka je jedna tableta Glucophage XR raz denne.

Po 10 až 15 dňoch užívania tabliet Glucophage XR vám váš lekár pravdepodobne stanoví hladinu cukru v krvi a podľa výsledkov dávku prispôsobí. Najvyššia denná dávka je 2000 mg (4 tablety Glucophage XR).


Glucophage XR 750 mg:

Obvyklá počiatočná dávka je jedna tableta Glucophage XR 750 mg raz denne.

Po 10 až 15 dňoch užívania tabliet Glucophage XR 750 mg vám váš lekár pravdepodobne stanoví hladinu cukru v krvi a podľa výsledkov dávku prispôsobí. Najvyššia denná dávka sú 3 tablety Glucophage XR 750 mg.


Glucophage XR 1000 mg:

Obvyklá denná dávka je jedna tableta Glucophage XR 1000 mg raz denne.

Po 10 až 15 dňoch užívania tabliet Glucophage XR 1000 mg vám váš lekár pravdepodobne stanoví hladinu cukru v krvi a podľa výsledkov dávku prispôsobí.

Najvyššia denná dávka sú 2 tablety Glucophage XR 1000 mg.


Ak si podávate aj inzulín, lekár vám povie ako užívať Glucophage XR.


Použitie u detí a dospievajúcich

Deťom sa užívanie Glucophage XR neodporúča.


Sledovanie

 • Váš lekár vám bude pravidelne robiť krvné testy na hladinu glukózy a prispôsobí dávku Glucophage XR koncentrácii glukózy vo vašej krvi. Pravidelne sa informujte u svojho lekára. Je to obzvlášť dôležité ak ste starší človek.

 • Minimálne raz ročne vám váš lekár skontroluje funkcie obličiek. Častejšie kontroly budete potrebovať, ak ste starší pacient alebo vaše obličky nepracujú normálne.


Ako užívať Glucophage XR

Tablety sa majú užívať raz denne počas večere. Tablety sa užívajú celé, nesmú sa drviť ani rozhrýzť.

Každú tabletu zapite pohárom vody. Tablety vždy užívajte spolu s jedlom alebo po jedle.Vyhnete sa tak nežiaducim účinkom, ktoré postihujú váš tráviaci systém.

V stolici môžu byť prítomné zvyšky tabliet, neznepokojujte sa tým, je to normálne.


Ak máte po určitom čase dojem, že je účinok Glucophage XR priveľmi silný alebo priveľmi slabý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ak užijete viac Glucophage XR, ako máte

Ak ste užili viac Glucophage XR, ako ste mali, môže u vás vzniknúť laktátová acidóza. Príznaky laktátovej acidózy sú nešpecifické ako je vracanie, bolesť brucha (abdominálna bolesť) so svalovými kŕčmi, celkový pocit nepohody s ťažkou únavou, problémy s dýchaním.

Ďalšími príznakmi sú znížená telesná teplota a tep. Ak sa tieto príznaky u vás prejavia, musíte okamžite vyhľadať lekársku pomoc, pretože laktátová acidóza môže viesť ku kóme. Okamžite prestaňte užívať Glucophage XR a ihneď kontaktujte lekára alebo navštívte najbližšiu nemocnicu.

Ak zabudnete užiť Glucophage XR

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Užite ďalšiu dávku vo zvyčajnom čase.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Môžu sa vyskytnúť nasledovné nežiaduce účinky:


Veľmi časté vedľajšie účinky (u viac ako 1 z 10 ľudí)

 • Tráviace problémy ako pocit nevoľnosti (napínanie na vracanie), vracanie, hnačka, bolesť brucha (abdominálna bolesť) a strata chuti do jedla. Tieto vedľajšie účinky sa najčastejšie vyskytujú na začiatku liečby Glucophage XR. Pomáha, ak užívate liek vo viacerých denných dávkach a ak užívate Glucophage XR s jedlom alebo hneď po jedle. Keď príznaky pretrvávajú, prestaňte Glucophage XR užívať a informujte svojho lekára.


Časté vedľajšie účinky (u menej ako 1 z 10 ľudí)

 • Zmeny chuti.


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (u menej ako 1 z 10 000 ľudí)

 • Laktátová acidóza. Je to veľmi zriedkavá, ale závažná komplikácia, ktorá vzniká najmä, ak vaše obličky nepracujú správne.
  Príznaky laktátovej acidózy sú nešpecifické ako je vracanie, bolesť brucha (abdominálna bolesť) so svalovými kŕčmi, celkový pocit slabosti s ťažkou únavou a problémy s dýchaním
  Ďalšími príznakmi sú znížená telesná teplota a tep. Ak sa tieto príznaky u vás prejavia, musíte okamžite vyhľadať lekársku pomoc, pretože laktátová acidóza môže viesť ku kóme. Okamžite prestaňte užívať Glucophage XR a ihneď kontaktujte lekára alebo navštívte najbližšiu nemocnicu.

 • Abnormality vo výsledkoch pečeňových testov alebo hepatitída (zápal pečene, ktorý môže spôsobiť únavu, stratu chuti do jedla, zníženie telesnej hmotnosti, s alebo bez zožltnutia pokožky alebo očného bielka). Ak sa to stane, ukončite liečbu Glucophage XR a okamžite to oznámte svojmu lekárovi.

 • Kožné reakcie ako sčervenenie kože (erytém), svrbenie alebo svrbiaca vyrážka (žihľavka).

 • Nízka koncentrácia vitamínu B12 v krvi.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Glucophage XR


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a na blistri po EXP (skratka používaná pre dátum exspirácie).

Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Glucophage XR obsahuje

Liečivo je metformíniumchlorid.

Glucophage XR: jedna tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 500 mg metformíniumchloridu, čo zodpovedá 390 mg metformínu.

Ďalšie zložky sú: magnéziumstearát, sodná soľ karboxymetylcelulózy, hypromelóza.

Glucophage XR 750 mg: jedna tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 750 mg metformíniumchloridu, čo zodpovedá 585 mg metformínu.

Ďalšie zložky sú: magnéziumstearát, sodná soľ karboxymetylcelulózy, hypromelóza.

Glucophage XR 1000 mg: jedna tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 1000 mg metformíniumchloridu, čo zodpovedá 780 mg metformínu.

Ďalšie zložky sú: magnéziumstearát, karboxymetylcelulózy, hypromelóza.


Ako vyzerá Glucophage XR a obsah balenia

Glucophage XR tablety s predĺženým uvoľňovaním sú biele až sivobiele bikonvexné okrúhle tablety, na jednej strane tablety je vyrazené ,,500“.

Glucophage XR 750 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním sú biele až sivobiele bikonvexné tablety v tvare kapsuly, na jednej strane tablety je vyrazené ,,750“ a na druhej strane ,,Merck“.

Glucophage XR 1000 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním sú biele až sivobiele bikonvexné tablety v tvare kapsuly, na jednej strane tablety je vyrazené ,,1000“ a na druhej strane ,,Merck“.


Glucophage XR je dostupný v PVC/PE/Al alebo PVC/PVDC/Al blistrových baleniach po 30, 60 tabliet s predĺženým uvoľňovaním.

Glucophage XR 750 mg je dostupný v PVC/Al alebo PVC/PVDC/Al blistrových baleniach po 30, 60, 90, 120 a 180 tabliet s predĺženým uvoľňovaním.

Glucophage XR 1000 mg je dostupný v PVC/Al alebo PVC/PVDC/Al blistrových baleniach po 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 100, 112, 120 a 180 tabliet s predĺženým uvoľňovaním.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Merck Santé s.a.s.,37 rue Saint Romain,Lyon, Francúzsko


Výrobca

Merck Santé s.a.s., 2 rue du Pressoir Vert, 45400 Semoy, Francúzsko

alebo

Merck KGaA, Frankfurter Str. 25064293, Darmstadt, Nemecko

Alebo

Merck S.L., Poligno Merck, Mollet Del Valles, 081 00 Barcelona, Španielsko

alebo

Famar Lyon, 29 avenue Charles de Gaulle, 69230 Saint-Genis Laval, Francúzsko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v máji 2015.


Užitočné rady

 • Ak fajčíte, skúste prestať.

 • Cvičte pravidelne.

 • Alkohol pite čo najmenej.

 • Venujte starostlivosť svojim nohám. Informujte sa o nej v ambulancii alebo v nemocnici.

 • Noste kartičku, náramok alebo disk s oznámením, že ste diabetik.

 • Pravidelne navštevujte svojho diabetológa alebo lekára.

7GLUCOPHAGE XR 1000 mg

Súhrn údajov o liekuSchválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.č.: 2014/00212-ZME

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.č.: 2014/04418-ZME

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev.č.: 2014/03150-PRE


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 1. NÁZOV LIEKU


Glucophage XR

Glucophage XR 750 mg

Glucophage XR 1000 mg

tablety s predĺženým uvoľňovaním


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Glucophage XR

Každá tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 500 mg metformíniumchloridu, čo zodpovedá 390 mg metformínu.

Glucophage XR 750 mg

Každá tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 750 mg metformíniumchloridu, čo zodpovedá

585 mg metformínu.

Glucophage XR 1000 mg

Každá tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 1000 mg metformíniumchloridu, čo zodpovedá

780 mg metformínu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Tableta s predĺženým uvoľňovaním.


Glucophage XR tablety s predĺženým uvoľňovaním sú biele až sivobiele bikonvexné okrúhle tablety, na jednej strane tablety je vyrazené ,,500“.

Glucophage XR 750 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním sú biele až sivobiele bikonvexné tablety v tvare kapsuly, na jednej strane tablety je vyrazené ,,750“ a na druhej strane ,,Merck“.

Glucophage XR 1000 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním sú biele až sivobiele bikonvexné tablety v tvare kapsuly, na jednej strane tablety je vyrazené ,,1000“ a na druhej strane ,,Merck“.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba diabetes mellitus 2. typu u dospelých, hlavne u obéznych pacientov, ak diétnymi opatreniami a telesným cvičením nebola dosiahnutá adekvátna kontrola glykémie.

Glucophage XR môže byť indikovaný ako monoterapia alebo v kombinácii s inými perorálnymi antidiabetikami alebo s inzulínom.

Použitie metformínu ako lieku prvej voľby u obéznych dospelých pacientov s diabetom 2. typu po zlyhaní diéty znižuje výskyt diabetických komplikácií (pozri časť 5.1).

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Dospelí

Monoterapia a kombinácia s inými perorálnymi antidiabetikami

 • Zvyčajná počiatočná dávka je 1 tableta Glucophage XR 500 mg alebo 1 tableta

Glucophage XR 750 mg raz denne. Po 10 až 15 dňoch môže byť dávka upravená na základe hodnôt glykémie. Postupné zvyšovanie dávky môže zlepšiť gastrointestinálnu toleranciu.

Maximálna odporúčaná dávka je 2000 mg denne.

 • Dávka sa má zvyšovať po častiach o 500 mg každý 10. až 15. deň, maximálne na 2000 mg raz denne večer s jedlom.

 • Ak sa nedosiahne kontrola glykémie pri dávke 4 tablety Glucophage XR 500 mg alebo

3 tablety Glucophage XR 750 mg alebo 2 tablety Glucophage XR 1000 mg raz denne, môže sa liečba nahradiť metformínom s okamžitým uvoľňovaním v dávke 3000 mg denne.

 • U pacientov už liečených metformínom, počiatočná dávka Glucophage XR musí byť ekvivalentná dennej dávke tabliet metformínu s nepredĺženým účinkom.

 • V prípade náhrady iného perorálneho antidiabetika metformínom sa predchádzajúca terapia ukončí a nahradí sa Glucophage XR vo vyššie uvedených dávkach.


Kombinácia s inzulínom

Metformín a inzulín použitý v kombinácii, umožnia dosiahnuť lepšiu kontrolu glykémie.

Obvyklá počiatočná dávka je 1 tableta Glucophage XR 500 mg alebo Glucophage XR 750 mg raz denne.

Súčasne sa dávkovanie inzulínu upraví na základe výsledkov kontroly glykémie.


Starší pacienti

Vzhľadom na možnosť zníženia renálnej funkcie u dospelých, dávkovanie metformínu

sa upravuje na základe výsledkov renálnych funkcií. Pravidelné sledovanie renálnych funkcií je

nevyhnutné (pozri časť 4.4).


Pacienti s poruchou funkcie obličiek

Metformín môžu užívať pacienti s miernou poruchou funkcie obličiek stupeň 3a (klírens kreatinínu

[CrCl] 45 – 59 ml/min, alebo odhadovaná hodnota glomerulárnej filtrácie [eGFR]

45 – 59 ml/min/1,73m2) iba v prípade, že netrpia iným ochorením, ktoré by zvyšovalo riziko laktátovej acidózy a s následnou úpravou dávkovania:

Počiatočná dávka je 500 mg alebo 750 mg metformíniumchloridu raz denne.

Maximálna denná dávka je 1000 mg. Funkciu obličiek je potrebné dôkladne monitorovať (každých 3 až 6 mesiacov).


Ak dôjde k poklesu CrCl pod 45 ml/min alebo eGFR pod 45 ml/min/1,73m2, musí sa liečba okamžite ukončiť.


Pediatrická populácia

Pre nedostatok údajov sa Glucophage XR nemá podávať deťom.

4.3 Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na metformín alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 • Diabetická ketoacidóza, diabetická pre-kóma.

 • Mierne (stupeň 3b) a závažné zlyhanie funkcie obličiek alebo obličková dysfunkcia (klírens kreatinínu (CrCl) ˂ 45 ml/min, alebo eGFR ˂ 45 ml/min/1,73m2).

 • Akútne ochorenia, ktoré môžu potenciálne ovplyvniť renálne funkcie ako: dehydratácia, závažná infekcia, šok.

 • Ochorenie, ktoré môže spôsobiť tkanivovú hypoxiu (predovšetkým akútne alebo zhoršujúce sa chronické ochorenie), napr. dekompenzované srdcové zlyhanie, respiračné zlyhanie, nedávny infarkt myokardu, šok.

 • Hepatálna insuficiencia, akútna intoxikácia alkoholom, alkoholizmus.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Laktátová acidóza

Laktátová acidóza je veľmi zriedkavá, ale závažná (bez poskytnutia okamžitej liečby vysoká mortalita) metabolická komplikácia, ktorá môže nastať pri kumulácii metformínu. Prípady laktátovej acidózy u pacientov užívajúcich metformín boli hlásené predovšetkým u diabetikov s poškodenou funkciou obličiek alebo s akútnym zhoršením obličkových funkcií. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať stavom s možnosťou poškodenia funkcie obličiek, napr. v prípade dehydratácie (závažná hnačka alebo vracanie) alebo pri zahájení antihypertenzívnej alebo diuretickej liečby a pri začatí liečby pomocou nesteroidných antiflogistík (NSAID). Pri týchto uvedených akútnych ochoreniach je potrebné metformín dočasne vysadiť.


Aby sa predišlo vzniku laktátovej acidózy je potrebné vziať do úvahy aj ďalšie súvisiace rizikové faktory ako je zle kontrolovaný diabetes, ketóza, dlhodobé hladovanie, nadmerné požívanie alkoholu, hepatálna insuficiencia a ďalšie stavy spojené s hypoxiou (ako je dekompenzované srdcové zlyhanie, akútny infarkt myokardu (pozri časť 4.3).


Riziko laktátovej acidózy sa musí vziať do úvahy v prípade výskytu nešpecifických príznakov ako sú svalové kŕče, tráviace poruchy ako je abdominálna bolesť a ťažká asténia. Pacientov je treba informovať, aby pri objavení týchto príznakov okamžite kontaktovali svojho lekára, predovšetkým v prípade, ak predtým liečbu metformínom dobre tolerovali.

Metformín je potrebné aspoň dočasne vysadiť, kým sa situácia neobjasní. Ďalšie podávanie metformínu je treba individuálne posúdiť s ohľadom na pomer prínosu a rizika a taktiež na funkciu obličiek.


Diagnóza

Pre laktátovú acidózu je charakteristické acidotické dyspnoe, abdominálna bolesť a hypotermia s následnou kómou. Diagnostické laboratórne nálezy sú: pokles pH krvi, hladina laktátu v plazme nad 5 mmol/l, zvýšená aniónová medzera a pomer laktát/pyruvát. V prípade laktátovej acidózy musí byť pacient okamžite hospitalizovaný (pozri časť 4.9).


Lekár musí pacienta upozorniť na riziko a príznaky laktátovej acidózy.


Renálne funkcie

Keďže sa metformín vylučuje obličkami, klírens kreatinínu (tento sa dá stanoviť z koncentrácie sérového kreatinínu použitím Cockcroft-Gaultovho vzorca) alebo eGRF sa má určiť pred začatím liečby a pravidelne počas liečby:

 • najmenej raz ročne u pacientov s normálnymi renálnymi funkciami,

 • najmenej dva až štyrikrát ročne u pacientov s klírensom kreatinínu na dolnej hranici normy a u starších pacientov.


V prípade, že hodnota CrCl je ˂ 45 ml/min, (eGFR ˂ 45 ml/min/1,73m2) je metformím kontraindikovaný (pozri časť 4.3).


Znížená funkcia obličiek u starších pacientov je častá a asymptomatická. Zvláštnu pozornosť treba venovať situáciám, v ktorých môže dôjsť k zhoršeniu funkcie obličiek, napríklad v prípade dehydratácie alebo pri zahájení antihypertenzívnej alebo diuretickej liečby a liečby nesteroidnými protizápalovými liekmi (NSAID).

V takýchto prípadoch sa pred začatím liečby taktiež odporúča skontrolovať renálne funkcie.


Srdcové funkcie

U pacientov so srdcovým zlyhaním je väčšie riziko hypoxie a renálnej insuficiencie. Pacienti so stabilným chronickým srdcovým zlyhaním môžu užívať metformín iba vtedy, ak sa pravidelne monitorujú ich srdcové a renálne funkcie.

U pacientov s akútnym a nestabilným srdcovým zlyhaním je metformím kontraindikovaný (pozri časť 4.3).


Podávanie jódových kontrastných látok

Intravaskulárne podanie jódových kontrastných látok pri rádiologických vyšetreniach môže viesť k renálnemu zlyhaniu. To môže spôsobiť kumuláciu metformínu a zvýšiť riziko vzniku laktátovej acidózy. Užívanie metformínu u pacientov s hodnotou eGFR > 60 ml/min/1,73m2 pred vyšetrením alebo počas vyšetrenia sa musí prerušiťa nesmie sa pokračovaťnajmenej počas 48 hodín od skončenia vyšetrenia, a to iba v prípade po vyšetrení renálnych funkcií a overení, že nedošlo k ich ďalšiemu zhoršeniu (pozri časť 4.5).

U pacientov s miernym poškodením funkcie obličiek (hodnota eGFR medzi 45 a 60 ml/min/1,73m2) je potrebné užívanie metformínu prerušiť 48 hodín pred podaním jódových kontrastných látok.

Po 48 hodinách po podaní jódových kontrastných látok je potrebné zhodnotiť renálne funkcie a liečba metformín sa môže opäť obnoviť iba v prípade, že nedošlo k ich ďalšiemu zhoršeniu (pozri časť 4.5).


Chirurgické výkony

Liečbu metformínom treba prerušiť 48 hodín pred plánovaným chirurgickým výkonom v celkovej, spinálnej alebo epidurálnej anestézii. V liečbe sa smie pokračovať najskôr 48 hodín po chirurgickom výkone, alebo po návrate na perorálnu stravu a to iba v prípade normálnej renálnej funkcie.


Ďalšie upozornenia

Všetci pacienti majú dodržiavať diétu s pravidelne rozdeleným denným príjmom cukrov počas dňa.

Pacienti s nadváhou majú pokračovať v redukčnej diéte.

Zvyčajné laboratórne vyšetrenia na sledovanie diabetu je potrebné vykonávať pravidelne. Metformín samotný nevyvoláva hypoglykémiu, je však potrebné zvýšiť opatrnosť, ak je podávaný spolu s inzulínom alebo s inými perorálnymi antidiabetikami (napr. deriváty sulfonylurey alebo meglitinidy).

V stolici môžu byť prítomné zvyšky tabliet. Pacienti majú byť upozornení, že je to normálne, je to zvyšok matrice tablety, z ktorej sa uvoľňuje liečivo.


4.5 Liekové a iné interakcie


Súbežne sa neodporúča užívať

Alkohol

Pri akútnej alkoholovej intoxikácii sa zvyšuje riziko vzniku laktátovej acidózy, hlavne pri hladovaní alebo podvýžive a pri hepatálnej insuficiencii.

Vyhýbajtesa konzumácii alkoholických nápojov a liekov s obsahom alkoholu.

Jódové kontrastné látky

Intravaskulárne podanie jódových kontrastných látok môže spôsobiť renálne zlyhanie a následné hromadenie metformínu a zvýšené riziko laktátovej acidózy.

Užívanie metformínu u pacientov s hodnotou eGFR > 60 ml/min/1,73m2 pred vyšetrením alebo počas vyšetrenia sa musí prerušiťa nesmie sa pokračovaťnajmenej počas 48 hodín od skončenia vyšetrenia, a to iba v prípade po vyšetrení renálnych funkcií a overení, že nedošlo k ich ďalšiemu zhoršeniu (pozri časť 4.4).

U pacientov s miernym poškodením funkcie obličiek (hodnota eGFR medzi 45 a 60 ml/min/1,73m2) je potrebné užívanie metformínu prerušiť 48 hodín pred podaním jódových kontrastných látok.

Po 48 hodinách po podaní jódových kontrastných látok je potrebné zhodnotiť renálne funkcie a liečba metformín sa môže opäť obnoviť iba v prípade, že nedošlo k ich ďalšiemu zhoršeniu.


Kombinácie vyžadujúce opatrnosť

Lieky s vnútornou hyperglykemickou aktivitou (napr. glukokortikoidy podávané systémovo

a lokálne a sympatomimetiká)

Môže byť potrebné vykonávať častejšie glykemické kontroly, najmä na začiatku liečby. Ak je to potrebné, upravte dávkovanie metformínu počas liečby a po jej skončení.

Diuretiká, najmä kľučkové diuretiká

Môžu zvyšovať riziko laktátovej acidózy v dôsledku možnosti zníženia renálnych funkcií.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nekontrolovaný diabetes počas gravidity (gestačný alebo trvalý) je spojený so zvýšeným rizikom kongenitálnych abnormalít a perinatálnej mortality.

Obmedzené množstvo údajov o používaní metformínu u gravidných žien nepoukazuje na zvýšené riziko kongenitálnych abnormalít.

Štúdie na zvieratách nepreukázali škodlivý vplyv na graviditu, embryonálny alebo fetálny vývoj, na pôrod alebo postnatálny vývoj (pozri časť 5.3).

Ak pacientka plánuje otehotnieť a počas gravidity, diabetes sa neodporúča liečiť metformínom ale na udržanie hladiny glukózy v krvi čo najbližšej k fyziologickým hodnotám sa má použiť inzulín, aby sa znížilo riziko malformácií plodu.

Laktácia

Metformín sa vylučuje do materského mlieka. Neboli pozorované žiadne nežiaduce účinky u dojčených novorodencov/detí. Keďže je dostupné limitované množstvo údajov, dojčenie počas liečby metformínom sa neodporúča. Pri rozhodovaní, či prerušiť dojčenie, je potrebné zohľadniť prínos dojčenia a možné riziko nežiaduceho účinku na dieťa.

Fertilita

Podávanie metformínu potkanomv dávkach vyšších ako 600 mg/kg/deň, ktoré sú približne trikrát vyššie ako je maximálna odporúčaná denná dávka pre ľudí na základe plochy povrchu tela, nemalo žiaden negatívny vplyv na fertilitu.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Monoterapia metformínom nespôsobuje hypoglykémiu a teda nemá vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Pacientov je však potrebné upozorniť na riziko hypoglykémie pri užívaní metformínu v kombinácii s inými antidiabetickými liekmi (napr. sulfonylurey, inzulín alebo meglitinidy).


4.8 Nežiaduce účinky


Na začiatku liečby sú najčastejšími nežiaducimi účinkami nauzea, vracanie, hnačka, bolesť brucha a strata chuti do jedla, ktoré vo väčšine prípadov spontánne ustúpia. Na zabránenie ich vzniku sa odporúča pomalé zvyšovanie dávok.

Pri liečbe metformínom sa môžu vyskytnúť nasledujúce nežiaduce účinky.

Frekvencia výskytu je definovaná nasledovne:

Veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1000 až < 1/100), zriedkavé

(1/10 000 až < 1/1000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000 ).

V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej

závažnosti.


Poruchy metabolizmu a výživy

 • Veľmi zriedkavé: laktátová acidóza (pozri časť 4.4).

 • Zníženie absorpcie vitamínu B12 s poklesom sérových hladín počas dlhodobej liečby metformínom. Odporúča sa zvážiť túto etiológiu v prípade, že pacient má megaloblastickú anémiu.


Poruchy nervového systému

 • Časté: porucha chuti.


Poruchy gastrointestinálneho traktu

 • Veľmi časté: gastrointestinálne ťažkosti ako nauzea, vracanie, hnačka, bolesť brucha a strata chuti do jedla. Tieto nežiaduce účinky sa vyskytujú najčastejšie na začiatku liečby a vo väčšine prípadov spontánne ustúpia. Pomalé zvyšovanie dávky môže zlepšiť gastrointestinálnu znášanlivosť lieku.


Poruchy pečene a žlčových ciest

 • Veľmi zriedkavé: izolované hlásenia abnormálnych výsledkov pečeňových testov alebo hepatitídy, ktoré ustúpili po prerušení liečby metformínom.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

 • Veľmi zriedkavé: kožné reakcie ako erytém, pruritus, urtikária.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Hypoglykémia sa nepozorovala ani pri dávkach do 85 g metformíniumchloridu, hoci laktátová acidóza sa za takýchto okolností vyskytla. Závažné predávkovanie metformínom alebo súbežné riziká môžu viesť k laktátovej acidóze. Laktátová acidóza je urgentný stav a pacient musí byť hospitalizovaný. Najúčinnejšou metódou odstránenia laktátu a metformínu je hemodialýza.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: liečivá znižujúce hladinu glukózy v krvi, biguanidy.

ATC kód: A10BA02


Mechanizmus účinku

Metformín je biguanid s antihyperglykemickými účinkami, znižujúci bazálnu aj postprandiálnu glykémiu. Nestimuluje sekréciu inzulínu, preto nevyvoláva hypoglykémiu.

Metformín môže pôsobiť pomocou 3 mechanizmov:

 • znížením produkcie glukózy v pečeni inhibíciou glukoneogenézy a glykogenolýzy,

 • zvýšením citlivosti na inzulín vo svaloch, zlepšením periférneho vychytávania a utilizácie glukózy,

 • spomalením vstrebávania glukózy v črevách.

Metformín stimuluje syntézu intracelulárneho glykogénu posôbením na glykogénsyntetázu. Metformín zvyšuje transportnú kapacitu všetkých doteraz známych typov membránových prenášačov glukózy (GLUTs).


Farmakodynamické účinky

V klinických skúšaniach je užívanie metformínu spojené buď s udržiavaním stabilnej váhy alebo ju mierne znižuje.

Nezávisle od účinku na glykémiu má metformín u ľudí priaznivý vplyv na lipidový metabolizmus. Tento vplyv bol preukázaný pri terapeutických dávkach v kontrolovaných strednodobých alebo dlhodobých klinických skúšaniach: metformín znižuje hladiny celkového cholesterolu, LDL cholesterolu a triacylglycerolov.


Klinická účinnosť a bezpečnosť

Prospektívna randomizovaná štúdia (UKPDS) potvrdila dlhodobý priaznivý vplyv intenzívnej

kontroly glykémie u dospelých pacientov s diabetom 2. typu.

Analýza výsledkov pacientov s nadváhou liečených metformínom po zlyhaní diéty dokázala:

 • významný pokles absolútneho rizika diabetických komplikácií v skupine liečenej metformínom (29,8 prípadov/1000 pacientorokov) oproti skupine liečenej diétou (43,3 prípadov na 1000 pacientorokov), p = 0,0023, a oproti skupinám liečených kombináciou sulfonylurey a inzulínom v monoterapii (40,1 prípadov na 1000 pacientorokov), p = 0,0034;

 • významný pokles absolútneho rizika s diabetom súvisiacej mortality: metformín 7,5 prípadov na 1000 pacientorokov, diéta samotná 12,7 prípadov na 1000 pacientorokov, p = 0,017;

 • významný pokles absolútneho rizika celkovej mortality: metformín 13,5 prípadov na 1000 pacientorokov, oproti diéte samotnej 20,6 prípadov na 1000 pacientorokov (p=0,011) a oproti skupinám kombinovanej terapie sulfonylurea a inzulín v monoterapii 18,9 prípadov na 1000 pacientorokov (p=0,021);

- významný pokles absolútneho rizika infarktu myokardu: metformín 11 prípadov na 1000 pacientorokov, diéta samotná 18 prípadov na 1000 pacientorokov (p=0,01).


Prínos klinickej účinnosti metformínu používaného ako liek druhej voľby v kombinácii so sulfonylureou nie je dokázaný.

Kombinácia metformínu s inzulínom sa použila u vybraných pacientov s diabetom 1. typu, no klinický prínos tejto kombinácie sa formálne nepotvrdil.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Po perorálnej dávke tablety s predĺženým uvoľňovaním je absorpcia metformínu významne

spomalená v porovnaní s tabletou s okamžitým uvoľňovaním, tmaxsa dosiahne v priebehu 7. hodiny (tmaxpre tabletu s okamžitým uvoľňovaním je 2,5 hod.).

Po perorálnom podaní jednorazovej dávky 1500 mg Glucophage XR 750 mg po jedle je maximálna plazmatická koncentrácia 1 193 ng/ml dosiahnutá priemerne do 5 hodín s rozpätím 4 až 12 hodín.

Bolo dokázané, že Glucophage XR 750 mg je bioekvivalentný s Glucophage XR 500 mg pri dávke 1500 mg s ohľadom na Cmax a AUC podaný u zdravých dobrovoľníkov po jedle a nalačno.

Po jednorazovom perorálnom podaní 1 tablety Glucophage XR 1000 mg po jedle je maximálna plazmatická koncentrácia 1 214 ng/ml dosiahnutá priemerne do 5 hodín s rozpätím 4 až 10 hodín.

Bolo dokázané, že Glucophage XR 1000 mg je bioekvivalentný s Glucophage XR 500 mg pri dávke 1000 mg s ohľadom na Cmax a AUC, podaný u zdravých dobrovoľníkov po jedle a nalačno.

V ustálenom stave, rovnako ako u tabliet s okamžitým uvoľňovaním, Cmax a AUC nestúpajú

proporcionálne s podanou dávkou. AUC po jednorazovom podaní 2000 mg tabliet metformínu s

predĺženým uvoľňovaním je podobné AUC pozorovanému po podaní 1000 mg tabliet metformínu

s okamžitým uvoľňovaním.

Variabilita Cmaxa AUC metformínu s predĺženým uvoľňovaním je porovnateľná s Cmax

a AUC pozorovanými pri tabletách metformínu s okamžitým uvoľňovaním.

Pri podaní 2 tabliet 500 mg metformínu s predĺženým uvoľňovaním po jedle sa AUC zvýšila asi o

70 % ( Cmaxsa zvýšila o 18% a tmax sa mierne predĺžila, asi o 1 hodinu) oproti podaniu nalačno.

Pri podaní 1 tablety 1000 mg metformínu s predĺženým uvoľňovaním po jedle sa AUC zvýšila asi o

77 % ( Cmaxsa zvýšila o 26% a tmax sa mierne predĺžila, asi o 1 hodinu) oproti podaniu nalačno.

I keď AUC klesne asi o 30 % v prípade, že sa tablety s predĺženým uvoľňovaním podávajú

nalačno, Cmaxa tmaxostanú nezmenené.

Absorpcia metformínu s predĺženým uvoľňovaním nie je ovplyvnená zložením jedla.

Nepozorovala sa akumulácia po opakovanom podaní až do 2000 mg metformínu v tabletách

s predĺženým uvoľňovaním.


Distribúcia

Väzba na plazmatické bielkoviny je zanedbateľná. Metformín prechádza do erytrocytov.

Maximálne hladiny v krvi sú nižšie ako maximálne hladiny v plazme a dosiahnu sa približne

v rovnakom čase. Erytrocyty predstavujú s najväčšou pravdepodobnosťou sekundárny

distribučný kompartment. Priemerný distribučný objem Vd sa pohybuje od 63 do 276 l.


Biotransformácia

Metformín sa vylučuje v nezmenenej forme močom. U človeka neboli identifikované žiadne

metabolity.


Eliminácia

Renálny klírens metformínu je 400 ml/min, čo naznačuje, že metformín sa vylučuje

glomerulárnou filtráciou a tubulárnou sekréciou. Ukazuje sa, že po perorálnom podaní

je zdanlivý eliminačný polčas približne 6,5 hodiny.

Pri poruche funkcie obličiek je renálny klírens znížený v porovnaní s kreatinínom, a preto je

eliminačný polčas predĺžený, čo vedie k zvýšeným hladinám metformínu v plazme.


Charakteristiky v špecifických skupinách pacientov


Poškodenie obličiek

Dostupné údaje týkajúce sa pacientov s miernou renálnou insuficienciou sú nedostatočné a v tejto podskupine sa nedá spoľahlivo určiť systémovú expozíciu metformínu na rozdiel od subjektov s normálnymi renálnymi funkciami. Preto je treba prispôsobiť dávkovanie s prihliadnutím na klinickú účinnosť/znášanlivosť (pozri časť 4.2).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu a reprodukčnej toxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Magnéziumstearát

Sodná soľ karboxymetylcelulózy

Hypromelóza.


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Glucophage XR je dostupný v PVC/PE/Al alebo PVC/PVDC/Al blistrových baleniach po 30, 60 tabliet s predĺženým uvoľňovaním.

Glucophage XR 750 mg je dostupný v PVC/Al alebo PVC/PVDC/Al blistrových baleniach po 30, 60, 90, 120 a 180 tabliet s predĺženým uvoľňovaním.

Glucophage XR 1000 mg je dostupný v PVC/Al alebo PVC/PVDC/Al blistrových baleniach po 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 100, 112, 120 a 180 tabliet s predĺženým uvoľňovaním.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Merck Santé s.a.s., 37 rue Saint Romain,Lyon, Francúzsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


Glucophage XR: 18/0290/04-S

Glucophage XR 750 mg: 18/0515/06-S

Glucophage XR 1000 mg: 18/0150/10-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIE REGISTRÁCIE


Glucophage XR

Dátum prvej registrácie: 13.12.2004

Dátum posledného predĺženia registrácie: 05.05.2010


Glucophage XR 750 mg

Dátum prvej registrácie: 20.12.2006

Dátum posledného predĺženia registrácie: 05.05.2010


Glucophage XR 1000 mg

Dátum prvej registrácie: 19.03.2010

Dátum posledného predĺženia registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Máj 2015

10

GLUCOPHAGE XR 1000 mg