+ ipil.sk

Glucose-1-phosphat Fresenius 1 molarPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2013/03696-ZME

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/03697-Z1A


Písomná informácia pre používateľa


Glucose-1-phosphat Fresenius 1 molar

infúzny koncentrát

D-glukóza-1-fosfát


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Glucose-1-phosphat Fresenius 1 molar a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Glucose-1-phosphat Fresenius 1 molar

3. Ako používať Glucose-1-phosphat Fresenius 1 molar

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Glucose-1-phosphat Fresenius 1 molar

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Glucose-1-phosphat Fresenius 1 molar a na čo sa používa


Glucose-1-phosphat Fresenius 1 molar je doplnok, ktorý sa pridáva do roztokov parenterálnej výživy alebo iných nosných roztokov a používa sa na doplnenie fosfátu v tele.


Glucose-1-phosphat Fresenius 1 molar sa podáva:

 • pri nedostatku fosfátu

 • v rámci parenterálnej výživy


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Glucose-1-phosphat Fresenius 1 molar


Nepoužívajte Glucose-1-phosphat Fresenius 1 molar

- keď ste alergický na D-glukóza-1-fosfát alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

- keď máte v krvi zvýšené hladiny fosfátu alebo sodíka

- ak trpíte:

- závažnou poruchou funkcie obličiek

- obličkovými kameňmi

- poruchou funkcie štítnej žľazy

- poruchou acidobázickej rovnováhy (metabolická alkalóza)

- v prípade všeobecných kontraindikácií infúznej terapie ako sú závažné zlyhávanie srdca, opuch pľúc, mozgu a hyperhydratácia.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Glucose-1-phosphat Fresenius 1 molar, obráťte sa na svojho lekára.


Lekár vás bude pozorne monitorovať v prípade, že:


 • máte poruchu acidobázickej rovnováhy. Najprv je potrebné upraviť akúkoľvek poruchu acidobázickej rovnováhy.


Pred doplnením fosfátu je potrebné skontrolovať aktuálnu sérovú hladinu vápnika. Pri podávaní

vysokých dávok môže byť potrebné súčasné podávanie vápnika.


Musia sa pravidelne kontrolovať sérové hladiny sodíka, vápnika, fosfátu, sérový kreatinín a hladiny

zvyškového dusíka.


Glucose-1-phosphat Fresenius 1 molar sa nesmie podať nezriedený!


Účinnosť liečby sa musí kontrolovať.


Iné lieky a Glucose-1-phosphat Fresenius 1 molar

Ak užívate/používate alebo ste v poslednom čase užívali/používali, resp. budete užívať/používať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi.


Metabolizmus fosfátu a vápnika sú úzko späté. Zvýšenie sérovej koncentrácie fosfátu je sprevádzané znížením sérovej koncentrácie vápnika. Pri vyšších dávkach je preto potrebné súbežné podávanie vápnika.


Tak, ako iné roztoky elektrolytov ani Glucose-1-phosphat Fresenius 1 molar sa nemá miešať so samotnou emulziou tukov.


Je potrebné vziať do úvahy kontraindikácie nosného roztoku.

Taktiež je potrebné vziať do úvahy riziko mikrobiálnej kontaminácie pri miešaní s inými liekmi a pri akejkoľvek inej manipulácii.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Nie sú dostupné žiadne údaje o použití tohto lieku u tehotných a dojčiacich žien. Váš lekár starostlivo zváži, či sa Glucose-1-phosphat Fresenius 1 molar má alebo nemá podať počas tehotenstva a dojčenia..


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Glucose-1-phosphat Fresenius 1 molar nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.


3. Ako používať Glucose-1-phosphat Fresenius 1 molar


Glucose-1-phosphat Fresenius 1 molar podáva lekár alebo zdravotná sestra. Váš lekár určí aké množstvo a kedy sa vám Glucose-1-phosphat Fresenius 1 molar podá a to v závislosti od vašej váhy a zdravotného stavu.


Dospelí


Udržiavacia dávka u dospelých je v rozmedzí 30‑40 mmol fosfátu na deň. V klinickej praxi sa zvyčajne podáva 0,4 mmol fosfátu/kg telesnej hmotnosti/deň.

Pri podávaní parenterálnej výživy sa odporúča podať ďalších 10 mmol fosfátu na 4000 kJ (približne 1000 kcal) energetickej hodnoty podávaného infúzneho roztoku.

Rýchlosť infúzie má byť približne10 mmol/hodinu a nemá prekročiť 20 mmol (2 ampulky) za hodinu.


Použitie u detí a dospievajúcich


Novorodenci, dojčatá, batoľatá, deti a dospievajúci


Nedonosené bábätká a novorodenci (do 1 mesiaca) 0,75 – 3 mmol/kg telesnej hmotnosti/deň

Dojčatá a batoľatá (1 mesiac – 12 mesiacov) 0,5 – 0,2 mmol/kg telesnej hmotnosti/deň

Deti a dospievajúci (1 rok– 18 rokov) 0,2 mmol/kg telesnej hmotnosti/deň


Na parenterálnu výživu u novorodencov, dojčiat a batoliat sa ako udržiavacia dávka podáva 1,5 mmol fosfátu/kg telesnej hmotnosti/deň. S pribúdajúcim vekom klesá potreba fosfátov. U detí vo veku 3 roky a starších je potreba fosfátu približne 1 mmol/kg telesnej hmotnosti/deň.


Glucose-1-phosphat Fresenius 1 molar sa najprv pridá do nosného roztoku (napr. do roztoku karbohydrátov, aminokyselín a elektrolytov) a následne vám ho lekár alebo zdravotná sestra podá ako infúziu do žily.


Glucose-1-phosphat Fresenius 1 molar sa nesmie podať nezriedený!


Roztok nemá obsahovať viac než 20 mmol fosfátu v 500 ml roztoku.


Pri pridávaní liečiv sa musí dodržať sterilita a roztok sa musí dôkladne premiešať.


Glucose-1-phosphat Fresenius 1 molar sa môže zmiešať iba s kompatibilnými roztokmi.


Liek Glucose‑1‑phosphat Fresenius1 molar je kompatibilný s nasledujúcimi liekmi – 5% glukóza, 10% glukóza, 20% glukóza, 40% glukóza, 60% glukóza, Omegaven, SMOFlipid 200 mg/ml, Dipeptiven, Intralipid 20%, SmofKabiven Electrolyte Free, StructoKabiven, Nephrotect, Aminosteril N-Hepa 8%, Elotrace, Peditrace, Soluvit N, Vitalipid N Adult, Vitalipid N Infant, Pädamin, Chlorid sodný 1 molar, Chlorid draselný 1 molar, L-Carnitin Fresenius 1 g, Calcium „Fresenius“.


Zmes sa má pripraviť nasledovne – najprv sa pridávajú aminokyseliny, karbohydráty, elektrolyty a stopové prvky, vitamíny rozpustné vo vode a nakoniec tukové zložky a vitamíny rozpustné v tukoch.


Kompatibilita je zaručená iba pri určitom pomere roztokov. Informácie o pomere roztokov sú dostupné na vyžiadanie u držiteľa rozhodnutia o registrácii (pozri časť 6).


Glucose‑1‑phosphat Fresenius1 molar sa môže pridať aj k roztokom s obsahom vápnika a horčíka. Toto je veľmi dôležité, ak je potrebné súbežné podávanie vápnika a fosfátov.


Zriedený roztok sa musí podať do 24 hodín.


Dĺžka podávania

Dĺžka podávania závisí od klinického stavu pacienta.


Ak použijete viac Glucose-1-phosphat Fresenius 1 molar, ako máte

Ak si myslíte že ste dostali viac Glucose-1-phosphat Fresenius 1 molar, ako ste mali, povedzte to ihneď svojmu lekárovi.

Dlhodobé podávanie fosfátov môže vyvolať kalcifikáciu na okrajoch kostí (hlavne, keď je v krvi zvýšená koncentrácia vápnika).


Ak zabudnete použiť Glucose-1-phosphat Fresenius 1 molar

Ak si myslíte, že vám nebola podaná dávka Glucose-1-phosphat Fresenius 1 molar, povedzte to ihneď svojmu lekárovi.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Podávanie Glucose-1-phosphat Fresenius 1 molar môže viesť k oslabeniu a zmäkčeniu kostí, čo sa následne prejavuje bolesťami kostí a kĺbov.


Hlásenie vedľajších účinkov


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Glucose-1-phosphat Fresenius 1 molar


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a vnútornom obale po skratke EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nepoužívajte tento liek, ak spozorujete, že roztok nie je číry, bezfarebný a/alebo obal je porušený.

Glucose-1-phosphat Fresenius 1 molar sa musí použiť ihneď po otvorení ampulky. Nespotrebovaný roztok sa musí zlikvidovať.


Z mikrobiologického hľadiska sa musí liek použiť ihneď. Ak sa nepoužije ihneď, používateľ zodpovedá za dĺžku a spôsob uchovávania až do použitia lieku.


Zmesi, u ktorých sa stanovila kompatibilita a ktoré sa pripravili podľa kontrolovaných a validovaných podmienok, sú po zmiešaní stabilné do 24 hodín pri izbovej teplote a musia sa podať v rámci tohto časového obdobia.


Len na jednorazové použitie.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Glucose-1-phosphat Fresenius 1 molar obsahuje


Liečivo je glukóza-1-fosfát.


Jedna ampulka Glucose-1-phosphat Fresenius 1 molar obsahuje tetrahydrát disodnej soli glukóza-1-fosfátu3,762 g

čo zodpovedá:

D-glukóza-1-fosfát 10 mmol,

Fosfát 10 mmol,

Sodík 20 mmol,

Glukóza cca 1,8 g.

Ďalšie zložky sú kyselina chlorovodíková (na úpravu pH), hydroxid sodný (na úpravu pH) a voda na

injekciu.


Ako vyzerá Glucose-1-phosphat Fresenius 1 molar a obsah balenia

Glucose-1-phosphat Fresenius 1 molar je číry, bezfarebný až svetložltý roztok balený v sklenených ampulkách s objemom 10 ml.


Veľkosti balenia:

5 x 10 ml ampulky

50 x 10 ml ampulky

10 x 5 x 10ml ampulky


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Fresenius Kabi Austria GmbH,

Hafnerstrasse 36,

A-8055 Graz, Rakúsko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 04/2014.


5Glucose-1-phosphat Fresenius 1 molar

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2013/03696-ZME

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/03697-Z1A


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. Názov lieku


Glucose-1-phosphat Fresenius 1 molar


2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie


Jedna 10 ml ampulka obsahuje 3,762 g tetrahydrátu disodnej soli glukóza-1-fosfátu.


čo zodpovedá:

D-glukóza-1-fosfát 10 mmol,

Fosfát 10 mmol,

Sodík 20 mmol,

Glukóza cca 1,8 g.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. Lieková forma


Infúzny koncentrát

Číry, bezfarebný až svetložltý roztok.


4. Klinické údaje


4.1 Terapeutické indikácie


Nedostatok fosfátov, náhrada fosfátov v parenterálnej výžive.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Dospelí:

Udržiavacia dávka u dospelých je v rozmedzí 30 ‑ 40 mmol fosfátu/deň. V klinickej praxi sa podáva 0,4 mmol fosfátu/kg telesnej hmotnosti/deň. Pri podávaní parenterálnej výživy sa odporúča podať ďalších 10 mmol fosfátu na 4000 kJ (približne 1000 kcal) energetickej hodnoty podávaného infúzneho roztoku.


Rýchlosť infúzie:

Zvyčajná dávka je približne 10 mmol/hodina. Rýchlosť podávania nemá presiahnuť 20 mmol (2 ampulky) za hodinu.


Novorodenci, dojčatá, batoľatá, deti a dospievajúci:

Odporúčané denné dávky na liečbu hypofosfatémie u nasledujúcich vekových skupín sú:


Nedonosené bábätká a novorodenci (do 1 mesiaca) 0,75 – 3 mmol/kg telesnej hmotnosti

Dojčatá a batoľatá (1 mesiac – 12 mesiacov) 0,5 – 0,2 mmol/kg telesnej hmotnosti

Deti a dospievajúci (1 rok – 18 rokov) 0,2 mmol/kg telesnej hmotnosti


Na parenterálnu výživu u novorodencov, dojčiat a batoliat sa ako udržiavacia dávka podáva 1,5 mmol fosfátu/kg telesnej hmotnosti/deň. S pribúdajúcim vekom klesá potreba fosfátov. U detí vo veku 3 roky a starších je potreba fosfátu približne 1 mmol/kg telesnej hmotnosti/deň.


Spôsob podávania

Obsah ampulky sa zriedi v nosnom roztoku (napr. v roztoku glukózy, aminokyselín alebo elektrolytov). Takto pripravený roztok sa podáva intravenózne.

Nepodávať nezriedený!


Dĺžka podávania

Dĺžka podávania závisí od klinických požiadaviek pacienta.


4.3 Kontraindikácie


 • precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6hyperfosfatémia

 • hypernatriémia

 • porucha funkcie obličiek (oligúria, anúria)

 • obličkové kamene

 • hypoparatyreoidizmus

 • závažná metabolická alkalóza.je potrebné vziať do úvahy všeobecné kontraindikácie infúznej liečby: dekompenzovaná insuficiencia srdca, pľúcny edém a edém mozgu, hyperhydratácia.

.


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Sú potrebné pravidelné kontroly hladín sodíka, vápnika a fosfátu v sére, ako aj meranie hodnoty kreatinínu a zbytkového dusíka.


Poruchy acidobázickej rovnováhy sa musia upraviť pred začiatkom liečby.


Množstvo podaného fosfátu je potrebné upraviť s ohľadom na aktuálnu hladinu vápnika v sére. Pri vyššej substitúcii fosfátov je potrebné súbežne podávať vápnik.


Musia sa vziať do úvahy obmedzenia týkajúce sa podania nosného roztoku.


Kvôli riziku mikrobiálnej kontaminácie je pri miešaní s inými liekmi a pri manipulácii s liekom potrebná opatrnosť.


4.5 Liekové a iné interakcie


Metabolizmus fosfátu a vápnika sú úzko späté. Zvýšenie sérovej koncentrácie fosfátu je sprevádzané znížením sérovej koncentrácie vápnika. Pri vyšších dávkach je preto potrebné súbežné podávanie vápnika.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii údaje o použití lieku počas gravidity.

Glucose-1-phosphat Fresenius 1 molar sa má v tehotenstve podávať iba po dôkladnom zvážení výhod a rizík.


Laktácia

Nie sú k dispozícii údaje o použití lieku počas dojčenia.

Glucose-1-phosphat Fresenius 1 molar sa má počas dojčenia podávať iba po dôkladnom zvážení výhod a rizík.


Fertilita

Nie sú dostupné údaje o fertilite pri použití Glucose-1-phosphat Fresenius 1 molar.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Glucose-1-phosphat Fresenius 1 molar nemá žiadny alebo len zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky sú zoradené podľa frekvencie výskytu:


Veľmi časté (≥1/10)

Časté (≥1/100, ˂1/10)

Menej časté (≥1/1 000,<1/100)

Zriedkavé (≥1/10 000,<1/1 000)

Veľmi zriedkavé (<1/10 000)

Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)


Trieda orgánových systémov

Neznáme

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy

a spojivového tkaniva

Bolesti kostí a kĺbov spôsobené osteomaláciou indukovanou fosfátom.Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii liek je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie

Dlhodobé podávanie fosfátov (zvlášť u pacientov s hyperkalciémiou) môže vyvolať vznik extraoseálnych kalcifikácii.


5. Farmakologické vlastnosti


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Iné minerálne produkty


ATC kód: A12CX


Fosfát je dôležitým aniónom intracelulárnych priestorov. Vo voľnej alebo v organicky viazanej forme sa zúčastňuje takmer všetkých intracelulárnych procesov látkovej výmeny.


Keď sa pri intravenóznej výžive podáva parenterálne veľké množstvo výživných roztokov, zvlášť roztokov sacharidov a aminokyselín, je endogénna potreba fosfátu zvýšená a pri chýbajúcej substitúcii vzniká hypofosfatémia.


Klinické príznaky fosfátovej nedostatočnosti sa vyskytujú pri sérových hodnotách pod 1 mg/dl (= približne 0,3 mmol fosfátu/liter).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Do elektrolytového hospodárstva organizmu liek Glucose‑1‑phospat Fresenius 1 molar dodáva elektrolyty fosfát a sodík, ktoré sú organizmom prijaté a podľa známych mechanizmov vodného a elektrolytového hospodárstva sú začlenené do metabolizmu.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Pre liek Glucose‑1‑phosphat Fresenius 1 molar sa nevykonali štúdie toxicity.


6. Farmaceutické informácie


6.1 Zoznam pomocných látok


Kyselina chlorovodíková(na úpravu pH),

hydroxid sodný (na úpravu pH),

voda na injekciu.


6.2 Inkompatibility


Tak, ako všetky koncentráty elektrolytov ani liek Glucose‑1‑phosphat Fresenius 1 molar sa nesmie pridávať priamo do emulzií tukov.


Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi, okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 6.6.


6.3 Čas použiteľnosti


Čas použiteľnosti lieku v pôvodnom obale:

ampulky sklenené - 2 roky


Čas použiteľnosti lieku po prvom otvorení obalu:

Glucose‑1‑phospat Fresenius 1 molar sa má použiť ihneď po otvorení obalu. Nespotrebovaný roztok sa musí zlikvidovať.


Čas použiteľnosti lieku po pridaní alebo zmiešaní s inými liekmi:

Z mikrobiologického hľadiska sa musí liek použiť ihneď. Ak sa nepoužije ihneď, používateľ zodpovedá za dĺžku a spôsob uchovávania až do použitia lieku.


Zmesi, u ktorých sa stanovila kompatibilita (pozri časť 6.6) a ktoré sa pripravili podľa kontrolovaných a validovaných podmienok, sú po zmiešaní stabilné do 24 hodín pri izbovej teplote a musia sa podať v rámci tohto časového obdobia.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.


 1. Druh obalu a obsah balenia


10 ml sklenené ampulky.

Veľkosti balenia: 5 x 10 ml, 50 x 10 ml, 10 x 5 x 10ml.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Len na jednorazové použitie.

Nespotrebovaný roztok sa musí zlikvidovať.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na označení obalu.

Používajte len číre a bezfarebné roztoky v neporušených obaloch.


Infúzny koncentrát sa nesmie podávať nezriedený.


Roztok nemá obsahovať viac než 20 mmol fosfátu v 500 ml roztoku.


Keď sa Glucose‑1‑phosphat Fresenius 1 molar v rámci totálnej parenterálnej výživy pridáva k iným živinám ako sú karbohydráty, tukové emulzie, elektrolyty, vitamíny, stopové prvky, je potrebné dodržať aseptické podmienky, vziať do úvahy kompatibilitu a dôkladne premiešať.


Liek Glucose‑1‑phosphat Fresenius1 molar je kompatibilný s nasledujúcimi liekmi – 5% glukóza, 10% glukóza, 20% glukóza, 40% glukóza, 60% glukóza, Omegaven, SMOFlipid 200 mg/ml, Dipeptiven, Intralipid 20%, SmofKabiven Electrolyte Free, StructoKabiven, Nephrotect, Aminosteril N-Hepa 8%, Elotrace, Peditrace, Soluvit N, Vitalipid N Adult, Vitalipid N Infant, Pädamin, Chlorid sodný 1 molar, Chlorid draselný 1 molar, L-Carnitin Fresenius 1 g, Calcium „Fresenius“.


Zmes sa má pripraviť nasledovne – najprv sa pridávajú aminokyseliny, karbohydráty, elektrolyty a stopové prvky, vitamíny rozpustné vo vode a nakoniec tukové zložky a vitamíny rozpustné v tukoch.


Kompatibilita je zaručená iba pri určitom pomere roztokov. Informácie o pomere roztokov sú dostupné na vyžiadanie u držiteľa rozhodnutia o registrácii (pozri časť 7).

Glucose‑1‑phosphat Fresenius 1 molar sa môže pridať aj k roztokom s obsahom vápnika a horčíka. Toto je veľmi dôležité, ak je potrebné súbežné podávanie vápnika a fosfátov.


Zriedený roztok sa musí podať do 24 hodín.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na označení obalu.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Fresenius Kabi Austria GmbH,

Hafnerstrasse 36,

A-8055 Graz, Rakúsko


8. Registračné číslo


39/0044/00-S


9. Dátum PRVEJ registrácie/ predĺženia registrácie


Dátum prvej registrácie: 1.2.2000

Dátum posledného predĺženia registrácie: 22.11.2012


10. Dátum revízie textu


Apríl 2014

5Glucose-1-phosphat Fresenius 1 molar