+ ipil.sk

GLUCOTROL XL 10 mgPríbalový leták

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev.číslo: 2014/05976-ZIA


Písomná informácia pre používateľa


GLUCOTROL XL 5 mg

GLUCOTROL XL 10 mg

tablety s riadeným uvoľňovaním


glipizid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Glucotrol XL a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Glucotrol XL

3. Ako užívať Glucotrol XL

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Glucotrol XL

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Glucotrol XL a na čo sa používa


Glucotrol XL patrí do skupiny liekov nazývaných deriváty sulfonymočoviny.

Glucotrol XL sa používa na liečbu diabetes mellitus 2. typu (nezávislý od inzulínu). Pomáha tým, že znižuje hladinu cukru (glukóza) v krvi, keď diéta a fyzická aktivita nie sú dostatočné, aby kontrolovali hladinu cukru v krvi.


2. Čo potrebuje vedieť predtým, ako užijete Glucotrol XL


Neužívajte Glucotrol XL

- ak ste alergický (precitlivený) na glipizid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6)

 • ak máte diabetes mellitus 1. typu (závislý od inzulínu)

 • ak máte zvýšené hladiny ketolátok a cukor prítomný v moči (diabetickú ketoacidózu)

 • ak trpíte epizódami bezvedomia (diabetická kóma).


Upozornenia a opatrenia


Glucotrol XL môže vyvolať závažnú hypoglykémiu (nízka hladina cukru v krvi), ktorá

môže mať za následok kómu a môže si vyžiadať hospitalizáciu. Pravidelný, včasný príjem cukrov je dôležitý pri predchádzaní epizódam hypoglykémie, ktoré sa vyskytujú pri neskoršom príjme jedla ako má byť, alebo pri nedostatočnom príjme potravy, alebo pri nevyváženom príjme cukrov.


O rizikách hypoglykémie, jej symptómoch, liečbe a o stavoch, ktoré spôsobujú zvýšenú náchylnosť pre jej vznik, vás bude informovať váš lekár. Taktiež vás poučí o výhodách Glucotrolu XL, ako aj o alternatívnych spôsoboch liečby, o dôležitosti dodržiavania pokynov týkajúcich sa diéty, o programe pre pravidelné cvičenie a o pravidelnom vyšetrovaní hladiny glukózy v krvi.


Váš lekár vám a vašim príbuzným vysvetlí ako zabrániť hypoglykémii, ako rozoznať prvé príznaky a ako ich liečiť. Váš lekár vám tiež vysvetlí, aké okolnosti môžu spôsobiť zníženie odpovede na glipizid; v tomto prípade vám môže lekár predpísať iné lieky namiesto Glucotrolu XL.


Predtým, ako začnete užívať Glucotrol XL, povedzte svojmu lekárovi:


 • ak trpíte na nedostatok enzýmu G6PD (ochorenie, ktoré spôsobuje poškodenie červených krviniek)

 • ak máte zhoršenú funkciu obličiek a pečene

 • ak máte stenózu gastrointestinálneho traktu (zúženie tráviaceho traktu), existuje riziko upchatia, keďže liečivo je v obale, ktorý sa nevstrebáva a je špeciálne vyrobený, aby pomaly uvoľňoval liečivo; potom sa obal vylúči stolicou.

 • ak ste vystavený stresu, ako je napríklad horúčka, úraz, infekcia alebo operácia. Je možné, že v takýchto prípadoch bude nutné prerušiť liečbu Glucotrolom XL a podať inzulín.


Je potrebné pravidelne sledovať vašu hladinu glukózy v krvi.


Iné lieky a Glucotrol XL

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ak užívate Glucotrol XL, buďte si vedomý toho, že nasledujúce lieky môžu znížiť hladinu cukru v krvi:


 • mikonazol, flukonazol, vorikonazol (lieky používané na plesňové infekcie)

 • nesteroidné protizápalové lieky (napr. fenylbutazón používaný pri ochoreniach kĺbov)

 • kyselina acetylsalicylová (liek proti bolesti a horúčke)

 • betablokátory (lieky používané na liečbu vysokého krvného tlaku alebo bolesti v hrudníku)

 • inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu (lieky používané na liečbu vysokého krvného tlaku)

 • antagonisty H2 receptorov (napr. cimetidín používaný na liečbu žalúdočných vredov)

 • inhibítory monoaminoxidázy (používané na liečbu depresie)

 • sulfonamidy alebo chloramfenikol (lieky používané na liečbu bakteriálnych infekcií)

 • probenecid (liek používaný na liečbu dny)

 • kumaríny (napr. warfarín používaný na prevenciu krvných zranenín)


Nasledujúce lieky môžu zvýšiť hladinu cukru v krvi:


 • chlorpromazín (liek používaný na liečbu psychických stavov)

 • kortikosteroidy (lieky používané na zmiernenie zápalu)

 • lieky na liečbu astmy (napr. ritodrín, salbutamol, terbutalín)

 • tiazidy a iné diuretiká (lieky na odvodnenie)

 • tyroidálne produkty (lieky používané u pacientov s nízkou produkciou hormónov štítnej žľazy)

 • hormonálne lieky (estrogény, progestagény) vrátane perorálnej antikoncepcie

 • fenytoín (liek používaný na liečbu epilepsie)

 • kyselina nikotínová (používaná ako doplnok na zníženie cholesterolu a úpravu hladín tukov)

 • blokátory kalciových kanálov (lieky používané pri poruchách srdcového rytmu)

 • izoniazid (liek používaný na liečbu tuberkulózy)


Glucotrol XL a jedlo, nápoje

Alkohol môže zvýšiť hypoglykemickú reakciu, ktorá môže viesť k hypoglykemickej kóme


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Tehotenstvo

Glucotrol XL sa má užívať počas tehotenstva, len ak potenciálny prínos liečby prevýši potenciálne riziko pre plod. Ak sa Glucotrol XL používa počas tehotenstva, táto liečba sa má prerušiť aspoň jeden mesiac pred predpokladaným dátumom pôrodu.


Dojčenie

Nie je známe, či sa glipizid vylučuje do materského mlieka.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Vplyv Glucotrolu XL na schopnosť viesť motorové vozidlá alebo obsluhovať stroje nebol skúmaný. Pri vedení vozidiel a obsluhe strojov je potrebné mať na pamäti možný výskyt príznakov hypoglykémie.


3. Ako užívať Glucotrol XL


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Tento liek je určený len na perorálne použitie.


Odporúčaná úvodná dávka je 5 mg/deň, podávaná s raňajkami. Starší pacienti a iní pacienti s rizikom hypoglykémie môžu začať s nižšou dávkou. Úprava dávkovania má prebiehať postupne so zvyšovaním dávky o 2,5 mg alebo 5 mg podľa zmeny hladiny glukózy v krvi. Medzi jednotlivými úpravami dávky má uplynúť aspoň niekoľko dní.


Maximálna odporúčaná dávka je 20 mg.


Starší a vysokorizikoví pacienti

Aby sa znížilo riziko hypoglykémie u rizikových pacientov vrátane starších pacientov, oslabených, podvýživených pacientov, pacientov s nepravidelným príjmom kalórií a pacientov s poruchami funkcie obličiek alebo pečene, váš lekár začne liečbu s nižšou dávkou.


Pacienti užívajúci inzulín

Pacienti s diabetes mellitus 2. typu užívajúci inzulín môžu byť bezpečne prestavení na liečbu Glucotrolom XL. Ak prestupujete z liečby inzulínom na Glucotrol XL, váš lekár zváži všetky všeobecné odporúčania.


Pacienti užívajúci iné perorálne lieky, ktoré znižujú hladinu cukru v krvi

Ak prestupujete z liečby iným liekom zo skupiny derivátov sulfonylmočoviny na liečbu

Glucotrolom XL, váš lekár vás bude starostlivo sledovať kvôli možnému výskytu hypoglykémie počas najmenej 2 týždňov.


Špeciálne informácie pre pacientov

Tablety Glucotrolu XL prehĺtajte vcelku. Nerozhrýzajte ich, nedeľte ani nedrvte.

Neobávajte sa, ak vo svojej stolici zbadáte niečo ako tabletku. Liek je chránený obalom, ktorý sa nevstrebáva a je špeciálne vyvinutý na pomalé uvoľňovanie liečiva, takže liečivo sa pomaly vstrebáva do vášho tela. Keď je obal prázdny, je z vášho tela vylúčený.


Použitie u detí

Bezpečnosť a účinnosť neboli stanovené u detí.


Ak užijete viac Glucotrolu XL, ako máte

Ak užijete viac Glucotrolu XL, ako máte, vyhľadajte pomoc lekára. Môže sa u vás vyskytnúť hypoglykémia, pričom jej príznaky môžu byť mierne až závažné.


Ak zabudnete užiť Glucotrol XL

Užite tabletu s vaším ďalším jedlom.

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Glucotrol XL

Liek užívajte tak dlho, ako vám predpísal lekár. Liek nevysadzujte bez konzultácie s lekárom.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Pri užívaní lieku Glucotrolu XL sa môžu vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky:


Časté vedľajšie účinky (môžu postihovať až 1 z 10 osôb)

 • abnormálne znížená hladina cukru v krvi (hypoglykémia)

 • bolesť hlavy*, tras*

 • zhoršenie zraku*

 • bolesť brucha, nutkanie na vracanie, zápcha, hnačka, vracanie

 • svrbenie

 • zvýšenie hladiny AST (aspartátaminotransferáza), zvýšenie alkalickej fosfatázy, zvýšenie kreatinínu v krvi


Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihovať až 1 zo 100 osôb)

 • zmätenosť*

 • žihľavka


Neznámevedľajšie účinky (nemôžu byť určené z dostupných údajov)

 • znížený počet bielych krviniek (leukopénia), znížený počet určitého druhu bielych krviniek (agranulocytóza), znížený počet krvných doštičiek (trombocytopénia), chudokrvnosť spôsobená rozpadom červených krviniek (hemolytická anémia), nedostatočná tvorba krvných buniek (aplastická anémia), znížený počet krviniek v krvi (pancytopénia)

 • znížená hladina sodíka v krvi

 • rozmazané videnie*, porucha zraku*

 • diskomfort v epigastriu

 • cholestatická žltačka, toxická hepatitída (zápal pečene v reakcii na niektoré látky)

 • alergická dermatitída (zápal kože), mukokutánna vyrážka, makulopapulózna vyrážka

 • neakútna porfýria (narušená tvorba krvných farbív)

 • nevoľnosť*

 • zvýšenie laktátdehydrogenázy, zvýšenie močoviny v krvi


* Zvyčajne sú prechodné, avšak môžu byť tiež príznakom hypoglykémie.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek veľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Glucotrol XL


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Uchovávajte pri teplote do 30 °C.

Uchovávajte v pevne uzavretom plastovom obale.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Glucotrol XL obsahuje


- Liečivo je glipizid. Jedna tableta s riadeným uvoľňovaním obsahuje 5 mg alebo 10 mg glipizidu.

- Pomocné látky sú: polyetylénoxid, hypromelóza 2910, červený oxid železitý (E172), magnéziumstearát, chlorid sodný, acetát celulózy, makrogol 3350, oxid titaničitý (E171), lak 45 % (20 % esterifikovaný) v etanole, butanol, izopropylalkohol, čierny oxid železitý (E172), roztok amoniaku 28 %, propylénglykol.


Ako vyzerá Glucotrol XL a obsah balenia

Glucotrol XL 5 mg: biele, okrúhle, bikonvexné tablety s čiernym znakom „GXL5“ na jednej strane.

Glucotrol XL 10 mg: biele, okrúhle, bikonvexné tablety s čiernym znakom „GXL10“ na jednej strane.


Obe sily sú dostupné v škatuli s plastickým obalom obsahujúcim 30 tabliet.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Pfizer Europe MA EEIG

Ramsgate Road

Sandwich, Kent CT13 9NJ

Veľká Británia


Výrobca

Fareva Amboise

Zone Industrielle

29 route des Industries

37530 Pocé-sur-Cisse

Francúzsko


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovaná v októbri 2014.

5

GLUCOTROL XL 10 mg

Súhrn údajov o lieku


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


GLUCOTROL XL 5 mg

GLUCOTROL XL 10 mg

tablety s riadeným uvoľňovaním


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jedna tableta s riadeným uvoľňovaním obsahuje glipizid 5,490 mg alebo 10,980 mg v 9,8 % nadbytku, čo zodpovedá glipizidu 5 mg alebo 10 mg po uvoľnení.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta s riadeným uvoľňovaním


Glucotrol XL 5 mg sú biele, okrúhle, bikonvexné, obalené tablety s dierkou na jednej strane a s označením “GXL 5“ na jednej strane.


Glucotrol XL XL 10 mg sú biele, okrúhle, bikonvexné, obalené tablety s dierkou na jednej strane a s označením “GXL 10“ na jednej strane.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Glucotrol XLje indikovaný ako doplnok k diéte a cvičeniu na zlepšenie glykemickej kontroly u dospelých s diabetes mellitus 2. typu.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Ako v prípade ktoréhokoľvek hypoglykemického lieku, dávkovanie sa musí prispôsobiť každému jednotlivému prípadu.


Tablety Glucotrolu XL sa majú prehltnúť vcelku a zapiť dostatočným množstvom tekutiny. Pacienti nemajú tablety žuť, deliť ani drviť (pozri časť 4.4).


Úvodná dávka

Odporúčaná štartovacia dávka Glucotrolu XL je 5 mg/deň , podávaná s raňajkami. Pre starších pacientov a iných pacientov s rizikom hypoglykémie, pozri: Použitie u starších a vysokorizikových pacientov.


Úprava dávkovania

Úprava dávkovania má obyčajne prebiehať postupne so zvyšovaním dávky o 2,5 mg alebo 5 mg podľa zmeny hladiny glukózy v krvi. Medzi jednotlivými úpravami dávky má uplynúť aspoň niekoľko dní.

Rovnovážny stav plazmatických koncentrácií sa dosiahol na 5. deň podávania Glucotrolu XL. U pacientov starších ako 65 rokov boli potrebné 1 – 2 dni navyše.

Udržiavacia dávka

Pacienti sú účinne liečení pri dávkovaní jedenkrát denne. Maximálna odporúčaná dávka je 20 mg, pretože maximálny hypoglykemický efekt sa prejavuje práve pri tejto hladine.


Pacienti, ktorí dostávajú glipizid s okamžitým uvoľňovaním v dávke 5 – 20 mg denne, môžu spoľahlivo prejsť na užívanie Glucotrolu XL jedenkrát denne v najbližšej ekvivalentnej dávke alebo v nižšej celkovej dennej dávke.


Použitie u detí

Bezpečnosť a účinnosť u detí nebola stanovená.


Použitie u starších a vysokorizikových pacientov

Aby sa znížilo riziko hypoglykémie u rizikových pacientov vrátane starších pacientov, oslabených, podvýživených pacientov, pacientov s nepravidelným príjmom kalórií a pacientov s poruchami funkcie obličiek alebo pečene, úvodná a udržiavacia dávka má byť nižšia, aby sa predišlo hypoglykemickým reakciám (pozri: Úvodná dávkaa časť 4.4 - Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní).


Štúdie približne u 200 pacientov vo veku 65 rokov alebo starších naznačujú, že Glucotrol XL je tak bezpečný a účinný v tejto vekovej skupine ako u pacientov vo veku do 65 rokov.


Pacienti užívajúci inzulín

Rovnako ako u iných hypoglykemík skupiny derivátov sulfonylmočoviny môžu byť mnohí stabilní pacienti s diabetes mellitus 2. typu užívajúci inzulín bezpečne prestavení na liečbu Glucotrolom XL, pričom pri prestavovaní pacientov sa majú vziať do úvahy nasledovné všeobecné zásady:


U pacientov, ktorí denne potrebujú 20 jednotiek inzulínu alebo menej, sa môže liečba inzulínom prerušiť a môže sa začať liečba Glucotrolom XL v obvyklých dávkach. Pri titrácii má medzi jednotlivými úpravami dávky uplynúť niekoľko dní.


U pacientov, ktorí denne potrebujú viac ako 20 jednotiek inzulínu, sa má dávka inzulínu znížiť o 50 % a liečba Glucotrolom XL sa môže začať v obvyklých dávkach. Následné zníženie dávky inzulínu má závisieť od individuálnej odpovede pacienta. Pri titrácii má medzi jednotlivými krokmi uplynúť niekoľko dní.


Pacient si má počas obdobia vysadzovania inzulínu sám sledovať hladiny glukózy. Pacienti majú byť poučení, aby okamžite kontaktovali predpisujúceho lekára, ak sú tieto testy abnormálne. V niektorých prípadoch, obzvlášť ak pacient užíval viac ako 40 jednotiek inzulínu denne, sa počas obdobia prestavovania odporúča zvážiť hospitalizáciu.


Pacienti užívajúci iné perorálne antidiabetiká

Ako pri iných liekoch zo skupiny sulfonylmočoviny, pacienti predtým liečení inými derivátmi sulfonylmočoviny pri prestavovaní na Glucotrol XL majú byť aspoň počas dvoch týždňov starostlivo sledovaní z hľadiska výskytu hypoglykémie (napr. sledovaním jej symptómov alebo monitorovaním hladiny glukózy v krvi).

Keď pacienti prechádzajú na liečbu Glucotrolom XL, odporúča sa nižšia dávka.


Použitie v kombinácii

Pri pridávaní ďalších liekov na zníženie hladiny glukózy v krvi do kombinovanej terapie ku Glucotrolu XL sa má liečba takýmto liekom začať s najnižšou odporúčanou dávkou a pacientov treba starostlivo sledovať kvôli možnému výskytu hypoglykémie. Ďalšie informácie nájdete v informácii o lieku dodanej spolu s takýmto perorálnym liekom.


Pri pridávaní Glucotrolu XL k iným liekom znižujúcim hladinu glukózy v krvi sa môže liečba Glucotrolom XL začať s dávkou 5 mg. Tí pacienti, ktorí môžu byť citlivejší na lieky znižujúce hladinu glykémie, môžu začať s nižšou dávkou. Titrácia má vychádzať z klinického posúdenia stavu.


4.3 Kontraindikácie


Glucotrol XL je kontraindikovaný u pacientov:

 • s precitlivenosťou na glipizid alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 • s diabetes mellitus 1. typu, diabetickou ketoacidózou, diabetickou kómou.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Deficiencia G6PD

Keďže Glucotrol XL patrí do skupiny derivátov sulfonylmočoviny, u pacientov s deficienciou G6PD je potrebná opatrnosť. Liečba derivátmi sulfonylmočoviny u pacientov s deficienciou G6PD môže spôsobiť hemolytickú anémiu a je potrebné zvážiť alternatívnu liečbu liekmi, ktoré nie sú derivátmi sulfonylmočoviny.


Hypoglykémia

Všetky deriváty sulfonylurey vrátane glipizidu sú schopné vyvolať závažnú hypoglykémiu, ktorá môže mať za následok kómu a môže si vyžiadať hospitalizáciu. Pacientov, u ktorých dôjde k závažnej hypoglykémii, je potrebné liečiť podávaním primeranej dávky glukózy asledovať minimálne počas 24 až 48 hodín.


Renálna alebo hepatálna insuficiencia môžu mať vplyv na množstvo dostupného glipizidu a hepatálna insuficiencia môže taktiež znížiť kapacitu pečene z hľadiska glukoneogenézy, pričom oba stavy zvyšujú riziko závažných hypoglykemických reakcií. Starší, oslabení alebo podvyživení pacienti a pacienti s nedostatočnou funkciou nadobličiek alebo hypofýzy sú zvlášť citliví na hypoglykemizujúci účinok liekov znižujúcich hladinu glukózy v krvi. Rozpoznať hypoglykémiu u starších pacientov a u ľudí užívajúcich betablokátory môže byť ťažké. Výskyt hypoglykémie je pravdepodobnejší pri nedostatočnom príjme kalórií, po náročnom alebo dlhšom cvičení, pri konzumácii alkoholu, alebo keď sa užíva viac ako jeden liek znižujúci hladinu glukózy v krvi.


Strata kontroly regulácie hladiny glukózy v krvi

Ak je pacient stabilizovaný na diabetickej liečbe vystavený stresu, ako je napríklad horúčka, úraz, infekcia alebo operácia, môže dôjsť k strate kontroly regulácie. Je možné, že v takýchto prípadoch bude nutné prerušiť liečbu Glucotrolom XL a podať inzulín.


Účinnosť ktoréhokoľvek perorálneho antidiabetika vrátane Glucotrolu XL pri znižovaní hladiny glukózy v krvi na žiadanú úroveň sa postupom času u mnohých pacientov znižuje. Môže to byť spôsobené progresiou závažnosti diabetu alebo znížením odpovede na liek. Tento fenomén je známy ako sekundárne zlyhanie, na rozdiel od primárneho zlyhania, pri ktorom je liek neúčinný u daného pacienta už pri prvom podaní. Je potrebné posúdiť úpravu dávky a dodržiavanie diéty skôr, ako sa pacient označí za pacienta, u ktorého sa jedná o sekundárne zlyhanie.


Laboratórne testy

Pravidelne sa má sledovať hladina glukózy v krvi. Je potrebné vykonať vyšetrenie glykozylovaného hemoglobínu a dosiahnutie cieľových hodnôt sa má posúdiť podľa súčasných štandardov starostlivosti.


Ochorenia obličiek a pečene

Poškodenie funkcie obličiek alebo pečene môže mať vplyv na farmakokinetiku a/alebo farmakodynamiku glipizidu. Ak by prišlo k výskytu hypoglykémie u takýchto pacientov, môže byť prolongovaná a potrebné je zahájiť primeranú liečbu.


Ochorenie gastrointestinálneho traktu

Významne skrátený čas gastrointestinálnej retencie Glucotrolu XL môže ovplyvniť farmakokinetický profil, a tým aj klinickú účinnosť lieku. Ako pri iných nedeformovateľných látkach, Glucotrol XL sa má podávať s opatrnosťou pacientom s preexistujúcim závažným zúžením gastrointestinálneho traktu (patologickým alebo iatrogénnym).


Zaznamenané boli zriedkavé prípady obštrukčných syndrómov u pacientov so známou striktúrou (zúžením) tráviaceho traktu v súvislosti s požitím iného lieku v takejto nedeformovateľnej liekovej forme s riadeným uvoľňovaním liečiva.


Informácie pre pacientov

Riziká hypoglykémie, jej symptómy a liečba a stavy, ktoré spôsobujú zvýšenú náchylnosť pre jej vznik, by sa mali vysvetliť pacientom a zodpovedným členom rodiny. Taktiež je potrebné vysvetliť primárne a sekundárne zlyhanie.


Pacienti majú byť informovaní, že tablety Glucotrolu XL sa prehĺtajú celé. Pacienti nemajú tablety žuvať, hrýzť, deliť, ani drviť. Pacienti sa nemusia znepokojovať, ak si náhodou všimnú v stolici niečo, čo pripomína tabletu. Liečivo v Glucotrole XL sa nachádza v neabsorbovateľnom obale, ktorý bol špeciálne vyvinutý na pomalé uvoľňovanie liečiva, takže ho organizmus môže vstrebať. Po ukončení tohto procesu sa z tela vylúči prázdna tableta.


4.5 Liekové a iné interakcie


Je pravdepodobné, že nasledujúce produkty zvýšia hypoglykemickýúčinok


Antimykotiká:

Mikonazol

Zvýšenie hypoglykemického účinku, môže viesť k symptómom hypoglykémie alebo dokonca kóme.

Flukonazol

Boli zaznamenané prípady hypoglykémie nasledujúce po súčasnom podaní glipizidu a flukonazolu, pravdepodobne ako následok predĺženého polčasu glipizidu.

Vorikonazol

Hoci sa táto interakcia neskúmala, vorikonazol môže zvýšiť plazmatické hladiny sulfonylmočovín (napr. tolbutamidu, glipizidu a glyburidu) a tak spôsobiť hypoglykémiu. Počas súbežného podávania sa preto odporúča dôkladné sledovanie glukózy v krvi.


Nesteroidové antiflogistiká (NSAR) (napr.fenylbutazón)

Zvýšenie hypoglykemického účinku derivátov sulfonylurey (odstránenie väzby derivátov sulfonylurey na plazmatické proteíny a/alebo zníženie eliminácie derivátov sulfonylurey).


Salicyláty (kyselina acetylosalicylová)

Zvýšenie hypoglykemického účinku vysokými dávkami kyseliny acetylosalicylovej (hypoglykemický účinok kyseliny acetylosalicylovej).


Alkohol

Zvýšenie hypoglykemickej reakcie, ktorá môže viesť ku hypoglykemickej kóme.


Betablokátory

Všetky betablokátory maskujú niektoré symptómy hypoglykémie, napr. palpitácie a tachykardiu. Väčšina nekardioselektívnych betablokátorov zvyšuje incidenciu a závažnosť hypoglykémie.


Inhibítory angiotenzínkonvertujúceho enzýmu

Použitie inhibítorov angiotenzínkonvertujúceho enzýmu môže viesť k zvýšenému hypoglykemickému účinku u diabetických pacientov liečených derivátmi sulfonylurey vrátane glipizidu. Preto je možné, že bude potrebné zníženie dávky glipizidu.


Antagonisti H2receptorov

Použitie antagonistov H2receptorov (napr. cimetidínu) môže potencovať hypoglykemický účinok derivátov sulfonylurey vrátane glipizidu.


Hypoglykemický účinok derivátov sulfonylurey môže byť vo všeobecnosti taktiež potencovaný inhibítormi monoaminooxidázy a liekmi, ktoré sa vo veľkej miere viažu na proteíny, ako napríklad sulfonamidy, chloramfenikol, probenecid a kumaríny.


Pri podávaní (alebo vysadzovaní) takýchto liekov pacientovi, ktorý užíva glipizid, je potrebné takéhoto pacienta starostlivo sledovať kvôli možnému výskytu hypoglykémie (alebo strate kontroly regulácie).


In vitroštúdie zaoberajúce sa vytváraním väzieb so sérovými proteínmi u ľudí naznačujú, že glipizid sa viaže odlišne ako tolbutamid, a že nedochádza k interakcii so salicylátmi alebo dikumarolom. Avšak pri extrapolácii týchto zistení do klinickej praxe a na použitie glipizidu s týmito liekmi je potrebná opatrnosť.


Nasledujúce lieky by mohli viesť k hyperglykémii


Fenotiazíny (napr. chlorpromazín) vo vysokých dávkach (> 100 mg denne chlorpromazínu)Zvýšenie hladiny glukózy v krvi (zníženie sekrécie inzulínu).


Kortikosteroidy

Zvýšenie hladiny glukózy v krvi.


Sympatomimetiká (napr. ritodrín, salbutamol, terbutalín)

Zvýšenie hladiny glukózy v krvi následkom stimulácie beta-2-adrenoreceptorov.


Ďalšie lieky, ktoré môžu spôsobiť hyperglykémiu a viesť ku strate kontroly regulácie, patria tiazidy a iné diuretiká, tyroidálne produkty, estrogény, progestagény, perorálne kontraceptíva, fenytoín, kyselina nikotínová, blokátory kalciových kanálov a izoniazid.


Pri vysadzovaní (alebo podávaní) takýchto liekov pacientovi, ktorý užíva Glucotrol XL, je potrebné takéhoto pacienta starostlivo sledovať kvôli možnému výskytu hypoglykémie (alebo strate kontroly regulácie).


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Zistilo sa, že glipizid bol v reproduktívnych štúdiách s potkanmi mierne fetotoxický. V štúdiách s potkanmi alebo zajacmi neboli zistené žiadne teratogénne účinky.


Glucotrol XL sa má použiť v gravidite len vtedy, ak potenciálny prínos liečby prevýši potenciálne riziko pre plod.


Keďže údaje naznačujú, že abnormálna hladina glukózy v krvi počas tehotenstva sa spája s vyššou incidenciou kongenitálnych abnormalít, mnohí experti odporúčajú použitie inzulínu počas tehotenstva, aby sa hladina glukózy v krvi udržiavala tak blízko k normálnej hodnote, ako sa len dá.


Prolongovaná, závažná hypoglykémia (4 až 10 dní) bola zaznamenaná u novorodencov, ktorí sa narodili matkám, ktoré v čase pôrodu užívali derivát sulfonylurey. Ak sa Glucotrol XL používa počas gravidity, táto liečba sa má prerušiť aspoň jeden mesiac pred predpokladaným dátumom pôrodu a majú sa zahájiť iné formy terapie, aby sa hladina glukózy v krvi udržala tak blízko normálnej hodnoty, ako sa len dá.

Laktácia

Hoci nie je známe, či sa glipizid vylučuje do materského mlieka, o niektorých derivátoch sulfonylurey sa vie, že sa do materského mlieka vylučujú. Keďže u dojčených detí môže existovať potenciál pre výskyt hypoglykémie, je potrebné urobiť rozhodnutie, či prestať s dojčením alebo prerušiť podávanie lieku s prihliadnutím na dôležitosť lieku pre matku. Ak sa preruší podávanie lieku a samotná diéta nepostačuje k regulácii hladiny glukózy v krvi, treba zvážiť inzulínovú terapiu.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Vplyv Glucotrolu XL na schopnosť viesť motorové vozidlá alebo obsluhovať stroje nebol skúmaný, avšak neexistujú žiadne dôkazy naznačujúce, že Glucotrol XL môže mať vplyv na tieto schopnosti. Pacienti si musia byť vedomí symptómov hypoglykémie a musia dávať pozor pri vedení motorových vozidiel a obsluhe strojov.


4.8 Nežiaduce účinky


Nasledujúce nežiaduce účinky boli pozorované a hlásené počas liečby s Glucotrolom XL s nasledujúcimi frekvenciami: veľmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (nedajú sa odhadnúť z dostupných údajov).


Trieda orgánových systémov


Frekvencia

Nežiaduce reakcie lieku


Poruchy krvi a lymfatického systému

Neznáme

leukopénia, agranulocytóza,

trombocytopénia, hemolytická anémia, aplastická anémia, pancytopénia


Poruchy metabolizmu a výživy

Časté

hypoglykémia


Neznáme

hyponatrémia


Psychické poruchy

Menej časté

zmätenosť#


Poruchy nervového systému

Časté

bolesť hlavy#, tremor#


Poruchy oka

Časté

zhoršenie zraku#


Neznáme

rozmazané videnie#, porucha zraku#,


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté

abdominálna bolesť, nauzea, zápcha, hnačka, vracanie


Neznáme

diskomfort v epigastriu


Poruchy pečene a žlčových ciest

Neznáme

cholestatická žltačka†, toxická hepatitída


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté

pruritus


Menej časté

urtikária


Neznáme

alergická dermatitída,

mukokutánna vyrážka, makulopapulózna vyrážka


Vrodené familiárne a genetické poruchy

Neznáme

neakútna porfýria


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Neznáme

nevoľnosť#


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Časté

zvýšenie aspartátaminotransferázy§, zvýšenie alkalickej fosfatázy v krvi§, zvýšenie kreatinínu v krvi§


Neznáme

zvýšenie laktátdehydrogenázy§, zvýšenie močoviny v krvi§


# Nežiaduci účinok je zvyčajne prechodný a nevyžaduje si prerušenie liečby; avšak môže sa taktiež jednať o príznak hypoglykémie.

Môžu byť závažné, dlhotvájuce a môžu viesť ku kóme

Ak sa vyskytne cholestatická žltačka, prerušte liečbu.

§ Vzťah medzi týmito poruchami a Glucotrolom XL je neistý.


Reakcie podobné reakciám, ktoré sa môžu vyskytnúť pri použití disulframu sa zaznamenali s inými derivátmi sulfonylurey.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych praovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Nie sú k dispozícii žiadne náležite zdokumentované prípady predávkovania Glucotrolom XL u ľudí.

Predávkovanie derivátmi sulfonylurey vrátane Glucotrolu XL môže spôsobiť hypoglykémiu. Mierne symptómy hypoglykémie bez straty vedomia alebo neurologických príznakov treba agresívne liečiť perorálnym podaním glukózy a úpravou dávok lieku a/alebo rozvrhu jedál. Pokračovať sa má v starostlivom monitorovaní, až kým sa lekár neuistí, že pacient je mimo nebezpečenstva. Závažné hypoglykemické reakcie sprevádzané kómou, kŕčovitým stavom alebo inými neurologickými poruchami sa vyskytujú zriedkavo, ale z lekárskeho hľadiska predstavujú stav ohrozenia a vyžadujú si okamžitú hospitalizáciu. Ak hrozí alebo sa diagnostikuje hypoglykemická kóma, pacientovi treba podať rýchlu intravenóznu injekciu koncentrovaného (50 %) roztoku glukózy. Potom má nasledovať nepretržitá infúzia zriedenejšieho (10%) roztoku glukózy pri rýchlosti, ktorá udrží hladinu glukózy v krvi na úrovni vyššej ako 100 mg/dl. Pacienti sa majú starostlivo sledovať minimálne 24 až 48 hodín a v závislosti od stavu pacienta v danom momente sa musí lekár rozhodnúť, či je ďalší monitoring potrebný. U pacientov s ochorením pečene môže byť predĺžený klírens glipizidu. Keďže sa glipizid výrazne viaže na plazmatické proteíny, nie je pravdepodobné, že by dialýza bola účinná.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: perorálne antidiabetikum – derivát sulfonylmočoviny/glipizid,

ATC kód: A10BB07


Zdá sa, že Glucotrol XL akútne znižuje koncentráciu glukózy v krvi stimulovaním uvoľňovania inzulínu z pankreasu. Tento účinok závisí od aktivity beta buniek v ostrovčekoch pankreasu. Stimulácia vylučovania inzulínu glipizidom v dôsledku príjmu potravy je veľmi dôležitá. Inzulinotropná odpoveď organizmu na potravu sa posilňuje užívaním Glucotrolu XL u diabetických pacientov. Aj po 6‑mesačnej liečbe naďalej pretrváva odpoveď v zmysle zvýšenej postprandiálnej sekrécie inzulínu a C‑peptidu. Zníženie hladiny HbA1c a plazmatickej hladiny glukózy nalačno ( FPG)bolo u mladších a starších pacientov podobné.


Iné účinky

Jedna štúdia ukázala, že liečba Glucotrolom XL je účinná pri regulácii hladiny glukózy v krvi bez škodlivých účinkov na profily plazmatických lipoproteínov u pacientov liečených pre diabetes mellitus 2. typu. Tieto zmeny dobre korelovali so znížením dosiahnutým v prípade hladiny glukózy nalačno.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


2 – 3 hodiny po podaní Glucotrolu XL jeho koncentrácie v plazme postupne stúpali, pričom maximálnu úroveň dosiahli po 6 – 12 hodinách od aplikácie. Pri následnom dávkovaní Glucotrolu XL jedenkrát denne sa udržali účinné plazmatické koncentrácie Glucotrolu XL počas celého 24‑hodinového dávkovacieho intervalu s menším výkyvom hladín než boli pozorované pri dávkovaní dvakrát denne u glipizidu s okamžitým uvoľňovaním.

Priemerná relatívna biologická dostupnosť glipizidu u 21 mužov s diabetes mellitus 2. typupo podaní 20 mg Glucotrolu XL v porovnaní s glipizidom s okamžitým uvoľňovaním (pri podaní 2‑krát denne po 10 mg) bola v rovnovážnom stave 90 %. Rovnovážny stav plazmatických koncentrácií sa dosiahol na 5. deň podávania Glucotrolu XL. Na dosiahnutie rovnovážneho stavu boli potrebné 1 – 2 dni navyše u pacientov starších ako 65 rokov. Žiadna akumulácia liečiva sa nepozorovala u pacientov s diabetes mellitus 2. typu počas chronického dávkovania Glucotrolu XL. Použitie Glucotrolu XL spolu s jedlom neovplyvnilo 2 – 3‑hodinový časový posun začiatku jeho absorpcie.


V štúdii, ktorá sledovala vplyv jedla po podaní jednorazovej dávky Glucotrolu XL krátko pred výdatnými mastnými raňajkami, sa zistilo 40 % zvýšenie priemernej hodnoty CmaxGlucotrolu XL, ktoré bolo významné, avšak vplyv na AUC nebol signifikantný. Nezistil sa žiadny rozdiel v glukózovej odpovedi po podaní spolu s jedlom resp. nalačno. Značné skrátenie času retencie Glucotrolu XL v gastrointestinálnom trakte počas dlhšieho obdobia (napr. pri syndróme skráteného tenkého čreva) môže ovplyvniť farmakokinetický profil lieku a potenciálne môže viesť k jeho nižšej plazmatickej koncentrácii. V štúdii zahrňujúcej 26 mužov s diabetes mellitus 2. typus opakovaným podávaním lieku boli farmakokinetické ukazovatele glipizidu lineárne závislé od dávky Glucotrolu XL v rozpätí 5 – 60 mg a farmakokinetika plazmatických koncentrácií lieku sa zvyšovala proporcionálne s dávkou. V štúdii s jednorazovou dávkou u 24 zdravých jedincov boli štyri 5 mg, dve 10 mg a jedna 20 mg tableta Glucotrolu XL ekvivalentné. Glipizid podlieha biotransformácii primárne v pečeni: menej ako 10 % podanej dávky sa vylúči v nezmenenej podobe močom a stolicou, približne 90 % dávky sa vylúči ako produkt biotransformácie močom (80 %) a stolicou (10 %). Glipizid sa viaže v 98 – 99 % na plazmatické proteíny, najmä na albumín. V placebom kontrolovanej skrížene usporiadanej štúdii na zdravých dobrovoľníkoch nepreukázal glipizid antidiuretickú aktivitu a v skutočnosti spôsobil mierne zvýšenie klírensu voľnej vody.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V predklinických štúdiách bola akútna toxicita po perorálnom podaní glipizidu extrémne nízka u všetkých testovaných druhov (LD50 bola väčšia ako 4 g/kg).


Štúdie akútnej toxicity nedokázali žiadnu špecifickú citlivosť. Testy chronickej toxicity na potkanoch a psoch pri dávkach viac ako 8 mg/kg nepriniesli žiadny dôkaz o toxických účinkoch.


Štúdia na potkanoch v trvaní 20 mesiacov a na myšiach v trvaní 18 mesiacov pri dávkach až 75‑krát vyšších ako je maximálna dávka u ľudí nedokázala karcinogénny účinok lieku.


Bakteriálne a mutagénne testy in vivoboli negatívne. Štúdie na potkanoch oboch pohlaví pri dávkach až 75‑krát vyšších ako je dávka pre človeka ukázali, že liek neovplyvňuje fertilitu.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Vrstva s liečivom

polyetylénoxid, hypromelóza 2910, červený oxid železitý (E172), magnéziumstearát


Osmotická vrstva

polyetylénoxid, chlorid sodný, hypromelóza 2910, červený oxid železitý (E172), magnéziumstearát


Obal tablety

Membránový obal:acetát celulózy, makrogol 3350

Vonkajší obal:biela Opadra YS–2–7063*

Potlač:čierny atrament S–1–17823**


*Zloženie bielej Opadry YS–2–7063: hypromelóza, makrogol, oxid titaničitý (E171)

**Zloženie čierneho atramentu S–1–17823: lak 45 % (20 % esterifikovaný) v etanole, čierny oxid železitý (E172), butanol, izopropylalkohol, roztok amoniaku 28 %, propylénglykol


6.2 Inkompatibility


Žiadne.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v pevne uzatvorenom obale pri teplote do 30 C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Biela nepriehľadná polyetylénová (HDPE) fľaška s poistným uzáverom, vysušovadlo, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľa.


Veľkosť balenia:

Glucotrol XL 5 mg: 30 tabliet s riadeným uvoľňovaním

Glucotrol XL 10 mg: 30 tabliet s riadeným uvoľňovaním


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Pfizer Europe MA EEIG.

Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT13 9NJ,

Veľká Británia


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


18/0543/97–S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 20.11.1997

Dátum posledného predĺženia: 26.02.2003


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Apríl 2014


10


GLUCOTROL XL 10 mg