+ ipil.sk

Glucovance 500 mg/5 mgPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.č.: 2014/01361 - ZME


Písomná informácia pre používateľa


Glucovance 500 mg/2,5 mg

Glucovance 500 mg/5 mg

filmom obalené tablety

metformíniumchlorid a glibenklamid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.Vtejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je Glucovance a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Glucovance

 3. Ako užívať Glucovance

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Glucovance

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Glucovance a na čo sa používa


Glucovance obsahuje kombináciu dvoch perorálnych antidiabetík (lieky na liečbu cukrovky), ktoré patria do skupiny látok nazývaných biguanidy (metformín) a deriváty sulfonylmočoviny (glibenklamid).

Inzulín je hormón, ktorý umožňuje tkanivám organizmu vychytávať glukózu (cukor) z krvi a použiť ju na tvorbu energie alebo ju skladovať pre budúcu potrebu. Organizmus pacientov s cukrovkou 2. typu (t.j. cukrovka nezávislá na inzulíne) nevytvára v pankrease dostatok inzulínu alebo ich telo nereaguje správne na vytvorený inzulín. To spôsobuje zvýšenie hladiny glukózy v krvi. Glucovance pomáha znižovať cukor v krvi na normálne hladiny.


Glucovance je určený na perorálne podanie (ústami) dospelým pacientom s cukrovkou 2. typu.

Používa sa ako náhrada kombinácie oboch liečiv lieku Glucovance (metformínu a glibenklamidu) podávaných samostatne pacientom, ktorí boli liečení touto kombináciou a u ktorých bola touto kombináciou účinne udržiavaná hladina glukózy v krvi.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Glucovance


Neužívajte Glucovance

 • ak ste alergický na metformín a glibenklamid a iné sulfonamidy, alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

 • ak máte poruchu funkcie obličiek alebo pečene,

 • ak máte diabetes mellitus 1. typu (závislý na inzulíne) alebo keď ste prekonali vážnu poruchu kompenzácie diabetu sprevádzanú predkomatóznym stavom alebo ketózou (stav spôsobený ketolátkami, ktoré sa hromadia v krvi; môžete cítiť nezvyčajnú ovocnú vôňu svojho dychu),

 • ak máte ťažkú infekciu (napr. dýchacích alebo močových ciest),

 • ak ste dehydratovaný (napr. pri pretrvávajúcich alebo silných hnačkách, pri opakovanom vracaní),

 • ak užívate lieky na problémy so srdcom, nedávno ste prekonali infarkt myokardu, máte vážne problémy s krvným obehom alebo ťažkosti s dýchaním,

 • ak trpíte porfýriou (zriedkavé dedičné ochorenie, kedy v dôsledku nedostatku určitého enzýmu organizmus tvorí a vylučuje priveľa porfyrínu, látky tvoriacej časť krvného farbiva, ktoré prenáša kyslík),

 • ak užívate mikonazol (liek na liečbu určitých kvasinkových infekcií) aj lokálne,

 • ak v nadmernej miere požívate alkohol (každý deň alebo len občas),

 • ak dojčíte.


Poraďte sa so svojím lekárom

 • ak sa chystáte podstúpiť röntgenové vyšetrenie alebo iné zobrazovacie vyšetrenie vyžadujúce podanie jódovej kontrastnej látky do krvného obehu,

 • ak sa chystáte na veľký chirurgický výkon v celkovej, spinálnej alebo epidurálnej anestézii.

Musíte prestať užívať Glucovance na istú dobu pred a po vyšetrení alebo operácii. Váš lekár rozhodne, či počas tohto obdobia potrebujete inú liečbu. Je dôležité dôkladne dodržiavať inštrukcie vášho ošetrujúceho lekára.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Glucovance, obráťte sa na svojho lekára.


 • Prosím, všimnite si nasledovné informácie o osobitnom riziku vzniku laktátovej acidózy.

Glucovance môže spôsobiť veľmi zriedkavú, ale závažnú komplikáciu, ktorá sa nazýva laktátová acidóza a vzniká najmä vtedy, ak vaše obličky nepracujú správne. Riziko laktátovej acidózy je zvýšené tiež pri nekontrolovanej cukrovke, dlhodobom hladovaní alebo príjme alkoholu. Príznakom laktátovej acidózy je vracanie, bolesť brucha (abdominálna bolesť) so svalovými kŕčmi, celkový pocit slabosti s ťažkou únavou a problémy s dýchaním. Ak sa vám to stane, budete potrebovať okamžitú liečbu v nemocnici, keďže laktátová acidóza môže viesť ku kóme. Ihneď ukončite liečbu liekom Glucovance a okamžite kontaktujte lekára.

 • Ak sa u vás v minulosti vyskytli príznaky nízkej hladiny cukru v krvi (hypoglykémia).

Varovné signály sa môžu objaviť náhle a môžu zahŕňať studený pot, studenú a bledú kožu, závrat, bolesť hlavy, zrýchlený pulz srdca, pocit na vracanie, pocit veľkého hladu, dočasnú poruchu zraku, ospalosť, nezvyklú únavu a slabosť, nervozitu alebo tras, pocit strachu, pocit zmätenosti, poruchy koncentrácie.

Ak spozorujete tieto príznaky:

 • najprv zjedzte glukózové tablety alebo niečo veľmi sladké (med, cukríky, sušienky, ovocnú šťavu),

 • OKAMŽITE PRESTAŇTE užívať tento liek a IHNEĎ to OZNÁMTE svojmu LEKÁROVI, pretože si váš stav môže vyžadovať hospitalizáciu, aby sa opätovne dostala pod kontrolu hladina krvného cukru,

 • potom odpočívajte.

Všeobecná rada:

Oboznámte svoju rodinu, priateľov a kolegov, že ak upadnete do bezvedomia, majú vás uložiť nabok a okamžite majú zavolať lekársku pomoc. Ak ste v bezvedomí, nemali by vám podávať žiadne jedlo ani pitie. Mohli by ste sa zadusiť.

Nízka hladina cukru v krvi sa môže vyskytnúť ak:

 • málo jete alebo ste vynechali jedlo,

 • vaša strava obsahuje nedostatočné množstvo alebo nevyvážené hladiny cukru,

 • pijete alkohol,

 • cvičíte viac ako obvykle,

 • máte problémy s pečeňou, obličkami alebo niektoré hormonálne problémy,

 • dávka vášho lieku je privysoká,

 • ste starší pacient,

 • užívate niektoré lieky spolu s Glucovance (pozri časť 2 ,, Iné lieky a Glucovance ”).


V prípade častého výskytu vážnych príznakov nízkej hladiny cukru v krvi alebo ak sa vám zdá ťažké ich rozpoznať, poraďte sa so svojím lekárom, či je pre vás Glucovance vhodným liekom.

 • Ak máte akékoľvek infekčné ochorenie ako je chrípka, infekcia dýchacích ciest alebo močového systému.

 • Ak máte dedičnú poruchu, pri ktorej červené krvinky neprodukujú dostatok enzýmu G6PD (glukóza-6- fosfátdehydrogenáza deficiencia), môže dôjsť k zníženiu množstva hemoglobínu a k rozpadu červených krviniek (hemolytická anémia). Povedzte svojmu doktorovi, ak trpíte touto poruchou, v takom prípade Glucovance nemusí byť pre vás vhodný.

 • Pokračujte v dodržiavaní všetkých dietetických odporúčaní, ktoré vám dal váš lekár a počas užívania tohoto lieku pravidelne cvičte.

 • Pravidelne navštevujte lekára, aby vám skontroloval hladinu cukru v krvi a funkciu obličiek.


V prípade výskytu niektorej z vyššie spomenutých situácií alebo ak máte pochybnosti súvisiace s užívaním tohto lieku, poraďte sa so svojím lekárom.


Deti a dospievajúci

Glucovance sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich.


Iné lieky a Glucovance

Počas užívania lieku Glucovance nesmiete užívať žiadny z nasledovných liekov:

 • mikonazol ani na miestne použitie (pozri časť 2 ,,Neužívajte Glucovance”),

 • kontrastné látky s obsahom jódu (pozri časť 2 ,,Neužívajte Glucovance”).


Zvýšená opatrnosť je potrebná, ak užívate Glucovance zároveň s nasledovnými liekmi:

 • inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu (používajú sa na liečbu rôznych kardiovaskulárnych ochorení, ako je vysoký krvný tlak a niektoré iné ochorenia),

 • diuretiká (používajú sa na odvedenie vody z organizmu zvýšením tvorby moču),

 • betablokátory (používajú sa na liečbu rôznych kardiovaskulárnych ochorení ako je vysoký krvný tlak a niektoré iné ochorenia),

 • beta-2 agonisty (používajú sa na liečbu astmy, ako je ritodrin, salbutamol alebo terbutalín),

 • bosentan (používa sa na liečbu pľúcnej hypertenzie),

 • kortikosteroidy a tetrakosaktid (skupina hormónov používaná na liečbu rôznych ochorení, napr. ťažkých infekcií kože alebo pri astme),

 • niektoré lieky tlmiace bolesť (t.j. nesteroidné protizápalové lieky ako je fenylbutazón),

 • flukonazol (používa sa na liečbu určitých kvasinkových infekcií),

 • chlorpromazín (neuroleptický liek, ktorý ovplyvňuje mozog),

 • dezmopresín (obvykle sa používa na zníženie tvorby moču),

 • danazol (používa sa na liečbu endometriózy, ochorenia, keď tkanivo pokrývajúce maternicu sa nachádza mimo nej),

 • sekvestranty žlčových kyselín (lieky na zníženie cholesterolu používané na zníženie hladiny cholesterolu v krvi).


Zvýšená opatrnosť môže zahŕňať samokontrolu cukru v krvi, krvné testy a úpravu dávkovania.

Neužívajte lieky obsahujúce alkohol (pozri časť ,,Glucovance jedlo a nápoje”).


Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Glucovance jedlo a nápoje

Počas užívania tohoto lieku sa vyhýbajte alkoholu, pretože môže zvýšiť výskyt niektorých vedľajších účinkov ako je laktátová acidóza a nízka hladiny cukru v krvi (pozri časť 4 ,,Možné vedľajšie účinky”). To sa tiež týka liekov obsahujúcich alkohol.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Počas tehotenstva má byť diabetes liečený inzulínom. Ak zistíte, že ste tehotná a užívate Glucovance, poraďte sa so svojím lekárom o zmene liečby.

Glucovance nesmiete užívať ak dojčíte alebo plánujete dojčiť svoje dieťa.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Neveďte motorové vozidlo a neobsluhujte stroje:

 • ak máte zahmlené videnie. To sa môže vyskytnúť na začiatku liečby spôsobené zníženou hladinou cukru v krvi.

 • ak cítite, že sa u vás začínajú prejavovať príznaky nízkej hladiny cukru.


Glucovance obsahuje laktózu.

Každá tableta Glucovance obsahuje laktózu. Ak viete, že trpíte neznášanlivosťou niektorých cukrov, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať tento liek.


3. Ako užívať Glucovance


Dávkovanie

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Tento liek môžu užívať iba dospelí.

Váš lekár vám upraví dávkovanie lieku podľa toho, ako sa zmenia vaše krvné testy na hladinu glukózy.

Riaďte sa radami vášho lekára týkajúcimi sa stravovania. Glucovance nemôže nahradiť prínosy zdravého životného štýlu.

Dodržiavajte pravidelný stravovací režim s dostatočným a vyváženým príjmom cukru. To zníži riziko nízkej hladiny cukru.


Zvyčajná počiatočná dávkaodpovedá dávkam samostatného metformínu a glibenklamidu, ktoré ste užívali pred začatím užívania lieku Glucovance. Ak ste staršia osoba, zvyčajná počiatočná dávka je jedna tableta Glucovance 500 mg/2,5 mg denne.


Maximálna denná dávka

Glucovance 500 mg/2,5 mg: 6 tabliet.

Glucovance 500 mg/5 mg: 3 tablety. Vo výnimočných prípadoch vám môže lekár predpísať 4 tablety.


Úprava dávkovania u starších pacientov

Buďte zvlášť opatrný, ak ste staršia osoba. Dávka Glucovance sa bude opatrne zvyšovať v závislosti od vašej hladiny cukru v krvi a funkcie obličiek. Pravidelne chodievajte na kontroly k lekárovi.


Spôsob podávania

Tablety užívajte spolu s jedlom. Tabletu prehltnite celú a zapite pohárom vody. Pred prehltnutím tablety nedrvte ani nehryzte.

Užívanie tabliet:

 • raz denne, ráno (raňajky), ak užívate 1 tabletu denne,

 • dvakrát denne, ráno (raňajky) a večer (večera), ak užívate 2 alebo 4 tablety denne,

 • trikrát denne, ráno (raňajky), na obed (obed), večer (večera), ak užívate 3, 5 alebo 6 tabliet denne.


Váš lekár vám povie, ako máte užívať Glucovance, ak ho musíte užívať v kombinácii s liekmi znižujúcimi cholesterol (sekvestranty žlčových kyselín). Glucovance sa musí užívať najmenej 4 hodiny pred liekmi znižujúcimi cholesterol (sekvestranty žlčových kyselín).


Ak užijete viac Glucovance, ako máte

Ak užijete viac tabliet Glucovance ako ste mali, môže sa to prejaviť laktátovou acidózou alebo nízkou hladinou cukru v krvi (symptómy laktátovej acidózy a nízkej hladiny cukru v krvi, pozri časť 2 ,,Upozornenia a opatrenia ”). IHNEĎ to OZNÁMTE svojmu LEKÁROVI.


Ak zabudnete užiť Glucovance

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Užite ďalšiu dávku v obvyklom čase.


Ak prestanete užívaťGlucovance

Po ukončení užívania tohoto lieku sa zvyčajne nevyskytujú žiadne vedľajšie účinky. No keďže váš diabetes nie je už liečený, môžu sa vyskytnúť komplikácie spôsobené neliečením vášho ochorenia.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


 1. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Nasledovné vedľajšie účinky sa pozorovali v klinických štúdiách alebo pri bežnej liečbe pacientov.

Poruchy videnia

Na začiatku užívania sa môže objaviť zhoršenie zraku spôsobené nižšou hladinou cukru v krvi. Avšak táto reakcia zvyčajne po chvíli vymizne.

Nízka hladina cukru v krvi

Symptómy nízkej hladiny cukru (pozri časť 2 ,,Upozornenia a opatrenia”).


Veľmi časté vedľajšie účinky (môžu postihovať viac ako 1 z 10 pacientov)

 • Tráviace ťažkosti ako je nutkanie na vracanie, vracanie, hnačka, bolesť brucha a strata chuti do jedla.

Tieto vedľajšie účinky sa najčastejšie vyskytujú na začiatku liečby. Pomáha, ak si dávky rozdelíte na celý deň a tablety užívate spolu s jedlom. Ak by tieto príznaky pretrvávali, PRESTAŇTE užívať tento liek a PORAĎTE SA so svojím LEKÁROM.


Časté vedľajšie účinky(môžu postihovať menej ako 1 z 10 pacientov)

 • Porucha chuti.


Menej časté vedľajšie účinky(môžu postihovať menej ako 1 zo 100 pacientov)

 • Abnormálne koncentrácie močoviny a kreatinínu v krvi, ktoré znamenajú zmenu funkcie obličiek.

 • U niektorých pacientov s chýbajúcim určitým enzýmom sa môže vyskytnúť zhoršenie niektorých foriem porfýrie (porfýria pečene alebo kožná porfýria; vysvetlenie pojmu porfýria pozri v časti 2 ,,Neužívajte Glucovance”).


Zriedkavé vedľajšie účinky(môžu postihovať menej ako 1 z 1000 pacientov)

 • Zníženie počtu bielych krviniek, čím sa zvýši pravdepodobnosť výskytu infekcií.

 • Zníženie počtu krvných doštičiek, čím sa zvýši riziko krvácania alebo zranení.

 • Kožné reakcie vrátane svrbenia, vyrážok a kožných reakcií.


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky(môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 pacientov)

 • Laktátová acidóza: veľmi závážna komplikácia, ktorá vzniká predovšetkým, ak vaše obličky nepracujú správne.

Prejavuje sa vracaním, bolesťami brucha so svalovými kŕčmi a celkovou nevoľnosťou so silnou malátnosťou a ťažkosťami s dýchaním. Tento stav si vyžaduje špecifickú liečbu.

Ak sa vám to stane, budete potrebovať okamžitú liečbu v nemocnici, keďže laktátová acidóza môže viesť ku kóme. Okamžite prestaňte užívať Glucovance a kontaktujte lekára alebo najbližšiu nemocnicu.

 • Vážne zníženie počtu bielych krviniek (agranulocytóza), málokrvnosť spôsobená masívnym rozpadom červených krviniek (hemolytická anémia), chýbanie alebo nedostatočný počet nových krvných buniek, ktoré sa tvoria v kostnej dreni (aplázia kostnej drene) a veľmi vážne zníženie počtu krvných buniek (pancytopénia; môže sa prejavovať veľmi bledou kožou a môže spôsobiť slabosť alebo stratu dychu, môže sa zvýšiť riziko krvácania alebo zranení, alebo sa môže zvýšiť riziko vzniku infekcií).

 • Abnormality v testoch funkcie pečene alebo zápal pečene (hepatitída; môže sa prejaviť únavou, stratou chuti do jedla, úbytkom telesnej hmotnosti, so žltým zafarbením kože alebo očných bielok, prípadne bez neho). Ak sa vám to stane, prestaňte užívať Glucovance a kontaktujte svojho lekára.

 • Výrazná citlivosť kože na slnko, silné alergické reakcie kože alebo krvných ciev.

 • Neznášanlivosť alkoholu (sprevádzaná symptómami ako celkový pocit nevoľnosti, rýchle búšenie srdca).

 • Znížená hladina vitamínu B12 v krvi.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


 1. Ako uchovávať Glucovance


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a na blistri po ,,EXP” (skratka používaná pre dátum exspirácie). Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Glucovance obsahuje

Liečivá sú metformíniumchlorid a glibenklamid.


Glucovance 500 mg/2,5 mg

Jedna filmom obalená tableta obsahuje 500 mg metformíniumchloridu, čo zodpovedá 390 mg metformínu a 2,5 mg glibenklamidu.

Glucovance 500 mg/5 mg

Jedna filmom obalená tableta obsahuje 500 mg metformíniumchloridu, čo zodpovedá 390 mg metformínu a 5 mg glibenklamidu.


Ďalšie zložky sú mikrokryštalická celulóza, sodná soľ kroskarmelózy, povidón K 30, magnéziumstearát, Opadry OY- L-24808 (oranžový) [monohydrát laktózy, hypromelóza, oxid titaničitý (E171), makrogol, žltý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172), čierny oxid železitý (E172)] pre Glucovance 500 mg/2,5 mg,

Opadry 31-F-22700 (žltý) [monohydrát laktózy, hypromelóza, oxid titaničitý (E171), makrogol, žltý

oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172), chinolínová žlť (E104)] pre Glucovance

500 mg/5 mg.

Ako vyzerá Glucovance a obsah balenia

Glucovance 500 mg/2,5 mg tablety sú oranžové, bikonvexné, filmom obalené tablety v tvare kapsuly, s vyrazeným označením ,,2.5” na jednej strane.

Glucovance 500 mg/5 mg tablety sú žlté, bikonvexné, filmom obalené tablety v tvare kapsuly, s vyrazeným označením ,,5” na jednej strane.

Glucovance je dostupný v blistrovom balení (PVC/Al) po 30, 60 alebo 90 filmom obalených tabliet.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Merck Santé s.a.s., 37 rue Saint Romain,Lyon, Francúzsko


Výrobca


Merck Santé s.a.s., 2 rue du Pressoir Vert,45400 Semoy, Francúzsko

alebo

Merck KGaA & Co.Werk Spittal, Hösslgasse 20, 9800 Spittal/Drau, Rakúsko

alebo

Merck S.L., Poligono Merck, Mollet Del Vallés,08100 Barcelona, Španielsko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy schválená v 11/ 2014.

7


Glucovance 500 mg/5 mg

Súhrn údajov o lieku


Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.č.: 2014/01361 - ZMESÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU

Glucovance 500 mg/2,5 mg

Glucovance 500 mg/5 mg

filmom obalené tablety


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jedna filmom obalená tableta obsahuje 500 mg metformíniumchloridu, čo zodpovedá 390 mg metformínu a 2,5 mg alebo 5 mg glibenklamidu.


Pomocná látka so známym účinkom: laktóza.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta.

Glucovance 500 mg/2,5 mg: oranžové, bikonvexné, filmom obalené tablety, v tvare kapsuly,

s vyrazeným ,,2.5“ na jednej strane.

Glucovance 500 mg/5 mg: žlté, bikonvexné filmom obalené tablety, v tvare kapsuly, s vyrazeným

,,5“ na jednej strane.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba diabetes mellitus 2. typu u dospelých, ako náhrada predchádzajúcej liečby metformínom

a glibenklamidom, u pacientov so stabilnou a dobre kontrolovanou glykémiou.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Liek je určený len dospelým pacientom na perorálne podanie.

Všeobecné odporúčanie

Tak ako u všetkých liekov znižujúcich glykémiu, dávkovanie má byť prispôsobené metabolickej odpovedi jednotlivého pacienta (glykémia, HbA1c).

Glucovance 500 mg/5 mg môžu prednostne užívať pacienti s nedostatočne kontrolovanou glykémiou pri užívaní Glucovance 500 mg/2,5 mg.

Začiatok liečby

Liečba má začať dávkou kombinovaného lieku zodpovedajúcou predchádzajúcim jednotlivým dávkam metformínu a glibenklamidu; túto dávku je možné postupne zvyšovať v závislosti od výsledkov glykémie.


Titrácia dávky

Dávkovanie má byť upravené každé dva týždne alebo v dlhších intervaloch, a to zvýšením

dávky o 1 tabletu Glucovance 500 mg/2,5 mg v závislosti od výsledkov glykémie.

Postupné zvyšovanie dávkovania môže zlepšiť gastrointestinálnu toleranciu a zabrániť vzniku hypoglykémie.


Maximálna denná odporúčaná dávka

Maximálna denná odporúčaná dávka je 6 tabliet Glucovance 500 mg/2,5 mg alebo 3 tablety

(vo výnimočných prípadoch až 4 tablety) Glucovance 500 mg/5 mg denne.


Kombinácia s liečbou inzulínom

Nie sú dostupné žiadne klinické údaje o súbežnom užívaní Glucovance 500 mg/2,5 mg a Glucovance 500 mg/5 mg s inzulínovou liečbou.


Starší pacienti

Vzhľadom k možnosti zníženej funkcie obličiek u starších pacientov, odporúča sa aby sa dávkovanie metformínu a glibenklamidu upravilo podľa funkcie obličiek.

Dávkovanie lieku Glucovance má byť prispôsobené v závislosti od funkcie obličiek (na začiatku liečby 1 tableta Glucovance 500 mg/2,5 mg); sú potrebné pravidelné kontroly funkcie obličiek (pozri časť 4.4).


Pediatrická populácia

Glucovance sa neodporúča používať u detí (pozri časť 5.1).


Spôsob podávania

Dávkovacia schéma závisí od dennej dávky u daného pacienta:

 • 1-krát denne, ráno počas jedla, pri dávkovaní 1 tableta denne,

 • 2-krát denne, ráno a večer, pri dávkovaní 2 alebo 4 tablety denne,

 • 3-krát denne, ráno, na obed a večer, pri dávkovaní 3, 5 alebo 6 tabliet denne (Glucovance 500 mg/2,5 mg), alebo 3-krát denne ráno, na obed a večer pri dávke 3 tablety denne (Glucovance 500 mg/5 mg).


Tablety sa majú užívať s jedlom. Dávkovacia schéma má sa prispôsobiť diétnym návykom každého pacienta. Po každom užití lieku má nasledovať príjem potravy s dostatočne vysokým obsahom sacharidov, aby sa zabránilo vzniku hypoglykémie.


Aby sa minimalizovalo riziko zníženej absorpcie, odporúča sa pri súbežnom užívaní Glucovancu so sekvestrantami žlčových kyselín, užívať Glucovance najmenej 4 hodiny pred sekvestrantami žlčových kyselín (pozri časť 4.5).


4.3 Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na metformín, glibenklamid a iné deriváty sulfonylurey a sulfónamidy, alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 • Diabetes mellitus 1. typu (inzulín dependentný diabetes), ketoacidóza, diabetická prekóma.

 • Obličkové zlyhanie alebo renálna dysfunkcia (klírens kreatinínu < 60 ml/min).

 • Akútne stavy, ktoré môžu ovplyvniť funkciu obličiek, ako sú: dehydratácia, ťažká infekcia, šok.

 • Akútne alebo chronické ochorenia, ktoré môžu vyvolať tkanivovú hypoxiu ako je srdcové alebo dychové zlyhanie, nedávny infarkt myokardu, šok.

 • Veľký chirurgický zákrok (pozri časť 4.4).

 • Pečeňová insuficiencia, akútna intoxikácia alkoholom, alkoholizmus.

 • Porfýria.

 • Laktácia.

 • Súbežné užívanie mikonazolu (pozri časť 4.5).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Laktátová acidóza

Laktátová acidóza je veľmi zriedkavá, ale vážna metabolická komplikácia (ak nie je ihneď liečená, má vysokú mortalitu), ktorá sa môže vyskytnúť pri akumulácii metformínu. Hlásené prípady laktátovej acidózy u pacientov užívajúcich metformín sa vyskytli hlavne u diabetických pacientov so zlyhaním obličiek. Výskyt laktátovej acidózy môže a má byť znížený tým, že sa prísne zohľadnia ďalšie súvisiace rizikové faktory, ako sú nedostatočná kontrola diabetu, ketóza, dlhodobé hladovanie, alkoholizmus, hepatálna insuficiencia a akýkoľvek stav spojený s tkanivovou hypoxiou.

Diagnóza

Riziko laktátovej acidózy sa musí zvážiť v prípade výskytu nešpecifických príznakov, ako sú svalové kŕče spojené s poruchou trávenia, bolesťami brucha a ťažkou asténiou.

Môže nasledovať acidotické dyspnoe, abdominálna bolesť, hypotermia a kóma. Diagnostické laboratórne nálezy sú: pokles pH krvi, hladiny plazmatického laktátu nad 5 mmol/l, zvýšenie aniónovej medzery a pomeru laktát/pyruvát. Ak vznikne podozrenie na metabolickú acidózu, liečbu je potrebné prerušiť a pacienta okamžite hospitalizovať (pozri časť 4.9) .


Hypoglykémia

Nakoľko Glucovance obsahuje derivát sulfonylurey, pri jeho užívaní hrozí riziko vzniku hypoglykémie. Po začatí liečby sa postupnou titráciou dávky môže predísť vzniku hypoglykémie.

Táto liečba má byť indikovaná len v prípade, že pacient dodržiava pravidelný stravovací režim (vrátane raňajok). Dôležitý je pravidelný príjem sacharidov, pretože riziko hypoglykémie sa zvyšuje pri oneskorenom prijatí potravy, nedostatočnom alebo nevyrovnanom príjme sacharidov. Hypoglykémia s väčšou pravdepodobnosťou vznikne pri redukčnej diéte, po intenzívnom alebo dlhodobom cvičení, pri požívaní alkoholu alebo počas podávania kombinácie hypoglykemických liekov.

Diagnóza

Príznaky hypoglykémie sú: bolesť hlavy, hlad, nauzea, vracanie, extrémna únava, poruchy spánku, nekľud, agresivita, poruchy koncentrácie a schopnosti reagovať, depresia, zmätenosť, poruchy reči, poruchy zraku, tras, ochrnutie a parestézia, závrat, delírium, kŕče, somnolencia, bezvedomie, povrchné dýchanie a bradykardia. Vzhľadom na kontraregulačné mechanizmy vyvolané hypoglykémiou sa môže vyskytnúť potenie, strach, tachykardia, hypertenzia, palpitácie, angína pectoris a arytmie. Tieto oneskorené príznaky sa nemusia vyskytnúť, ak sa hypoglykémia vyvíja pomaly, v prípade autonómnej neuropatie alebo pri užívaní betablokátorov, klonidínu, rezerpínu, guanetidínu alebo sympatomimetík.

Liečba hypoglykémie

Mierne príznaky hypoglykémie bez poruchy vedomia alebo neurologickej symptomatológie sa majú liečiť okamžitým podaním cukru. Je potrebné zabezpečiť prispôsobenie dávkovania a/alebo zmenu stravovacích návykov. Môžu sa tiež vyskytnúť ťažké hypoglykemické stavy s kómou, kŕčmi alebo manifestnými neurologickými príznakmi. Tento stav vyžaduje pred okamžitou hospitalizáciou pacienta rýchlu liečbu pomocou intravenózneho podania glukózy v okamihu stanovenej alebo suspektnej diagnózy.

Starostlivý výber pacientov, dávkovanie a adekvátna edukácia pacienta sú dôležité faktory z hľadiska zníženia rizika hypoglykemických záchvatov. Ak sa u pacienta opakovane vyskytnú záchvaty hypoglykémie, ktoré sú ťažké alebo asociované s neuvedomením si situácie, je potrebné zvážiť inú antidiabetickú liečbu ako liečbu liekom Glucovance.

Faktory podporujúce hypoglykémiu:

 • Súbežné požívanie alkoholu, hlavne v kombinácii s hladovaním.

 • Odmietnutá spolupráca alebo (hlavne u starších pacientov) neschopnosť pacienta spolupracovať.

 • Podvýživa, nepravidelný príjem potravy, vynechanie jedla, hladovanie alebo zmena diéty.

 • Nedostatočná rovnováha medzi fyzickou aktivitou a príjmom sacharidov.

 • Zlyhanie obličiek.

 • Závažné zlyhanie pečene.

 • Predávkovanie liekom Glucovance.

 • Niektoré endokrinné poruchy: insuficiencia štítnej žľazy, hypofýzy a drene nadobličiek.

 • Súbežné podávanie niektorých ďalších liekov (pozri časť 4.5).


Zlyhanie pečene a obličiek

Farmakokinetika a/alebo farmakodynamika lieku Glucovance sa môže zmeniť u pacientov so zlyhaním pečene alebo s poruchou funkcie obličiek. V prípade, že sa u takýchto pacientov vyskytne hypoglykémia, môže byť dlhotrvajúca a musí sa začať adekvátna liečba.


Informácia pre pacienta

Riziko hypoglykémie, jej príznaky, liečba a tiež vyvolávajúce faktory musia byť vysvetlené pacientovi a jemu blízkym príbuzným. Podobne sa musí zvážiť riziko laktátovej acidózy v prípade výskytu nešpecifických príznakov, ako sú svalové kŕče spojené s poruchou trávenia, bolesťami brucha a ťažkou asténiou, dyspnoe pripisované acidóze, hypotermia a kóma.

Pacient musí byť informovaný o význame dodržiavania diétneho režimu a pravidelnej fyzickej aktivity a pravidelných kontrol sledovania hladiny glykémie.


Glykemická nerovnováha

V prípade chirurgického výkonu alebo akejkoľvek inej možnej príčiny dekompenzácie diabetu, má byť zvážená namiesto tejto liečby dočasná liečba inzulínom.

Príznaky hyperglykémie sú: zvýšené močenie, silný smäd a suchá koža.


Funkcia obličiek

Keďže metformín sa vylučuje obličkami, pred začiatkom liečby má byť stanovený a pravidelne kontrolovaný klírens kreatinínu (ten sa stanoví z hladiny kreatinínu v sére použitím Cockcroft-Gaultovho vzorca):

 • najmenej jedenkrát ročne u pacientov s normálnou funkciou obličiek,

 • najmenej dva až štyrikrát za rok u pacientov s klírensom kretinínu pri spodnej hranici referenčných hodnôt a u starších pacientov.

Znížená funkcia obličiek u starších pacientov je častá a asymptomatická. Zvláštnu pozornosť treba venovať prípadom, kedy môže dôjsť k zhoršeniu funkcie obličiek, napríklad na začiatku antihypertenzívnej alebo diuretickej liečby a na začiatku liečby nesteroidnými protizápalovými liekmi (NSAID).


Podanie jódových kontrastných látok

Intravenózne podanie jódových kontrastných látok počas rádiologického vyšetrenia môže viesť k zlyhaniu obličiek. To môže vyvolať akumuláciu metformínu a môže viesť k vzniku laktátovej acidózy. V závislosti od renálnej funkcie musí byť užívanie lieku Glucovance prerušené 48 hodín pred testom, alebo počas tohto vyšetrenia a v liečbe sa nemá pokračovať do 48 hodín po vyšetrení, a to len v prípade, že bola následne vyšetrená funkcia obličiek a boli zistené normálne hodnoty (pozri časť 4.5 ).

Súbežné užívanie glibenklamidu s ďalšími liekmi

Súčasné užívanie glibenklamidu s alkoholom, fenylbutazónom alebo danazolom sa neodporúča (pozri časť 4.5).

Chirurgické výkony

Vzhľadom na to, že Glucovance obsahuje metformín, musí byť liečba prerušená 48 hodín pred chirurgickým výkonom v celkovej, spinálnej alebo epidurálnej anestézii a nesmie začať skôr ako 48 hodín po tomto výkone alebo po návrate na perorálnu stravu,a to len v prípade, že bola následne vyšetrená funkcia obličiek v norme.


Ďalšie upozornenia

Všetci pacienti majú naďalej dodržiavať diétu s odporúčaným príjmom sacharidov počas dňa. Pacienti s nadváhou majú pokračovať v redukčnej diéte.

Pravidelné fyzické cvičenie je rovnako potrebné, ako užívanie lieku Glucovance.

Je potrebné pravidelne vykonávať laboratórne vyšetrenia zamerané na sledovanie diabetu (glykémia, HbA1c).


U pacientov s deficienciou enzýmu G6PD (glukóza-6-fosfátdehydrogenáza), ktorí sú liečení sulfonylureou, môže dôjsť k hemolytickej anémii.

Keďže glibenklamid patrí do chemickej skupiny liečiv sulfonylurey, odporúča sa opatrnosť pri užívaní Glucovancu u pacientov s deficienciou G6PD a má sa zvážiť alternatívna liečba bez sulfonylurey.


Keďže tento liek obsahuje laktózu, nemá sa podávať pacientom so zriedkavými dedičnými poruchami: intoleranciou galaktózy, deficienciou laktázy alebo s poruchou absorpcie glukózy a galaktózy.


4.5 Liekové a iné interakcie

Kombinácie, ktoré sú kontraindikované

S glibenklamidom

Mikonazol (systémové podanie, orálny gél)

Zvýšenie hypoglykemického účinku s možným nástupom príznakov hypoglykémie alebo dokonca kómy (pozri časť 4.3).


Kombinácie, ktoré nie sú odporúčané

So sulfonylureou

Alkohol

Antabusový efekt (intolerancia alkoholu), hlavne u chlórpropamidu, glibenklamidu, glipizidu, tolbutamidu.

Zvýšenie hypoglykemického pôsobenia (inhibícia kompenzačných reakcií), čo môže podporiť vznik hypoglykemickej kómy (pozri časť 4.4).

Je potrebné vyhnúť sa konzumácii alkoholu a liekov s obsahom alkoholu.

Fenylbutazón (systémové podanie)

Zvýšenie hypoglykemického účinku derivátov sulfonylurey (vytlačenie derivátov sulfonylurey z väzby na bielkoviny a/alebo zníženie ich eliminácie). Odporúča sa prednostne užívať iné protizápalové lieky, ktoré vyvolávajú menej interakcií alebo iným spôsobom upozorniť pacienta a zvýšiť vlastné monitorovanie; v prípade nutnosti je potrebné pri liečbe protizápalovými liekmi a po ich vysadení prispôsobiť dávkovanie.


So všetkými antidiabetickými liekmi

Danazol

Ak je kombinácia nevyhnutná, je potrebné upozorniť pacienta a zvýšiť kontroly hladiny krvného cukru. Podľa možnosti prispôsobiť dávkovanie antidiabetických liekov počas liečby danazolom a po jeho vysadení.


S metformínom

Alkohol

Akútna intoxikácia alkoholom zvyšuje riziko laktátovej acidózy, hlavne v prípade hladovania (pozri časť 4.4) alebo malnutrície a hepatocelulárneho zlyhania.

Je potrebné vyhnúť sa konzumácii alkoholických nápojov a liekov s obsahom alkoholu.


Kombinácie vyžadujúce zvýšenú opatrnosť

So všetkými antidiabetickými liekmi

Chlórpromazín

Vo vysokých dávkach (100 mg chlórpromazínu denne) dochádza k zvýšeniu hladiny krvného cukru (zníženie uvoľňovania inzulínu).

Upozornenie pri užívaní: upozorniť pacienta a častejšie kontrolovať hladiny krvného cukru. Podľa možnosti prispôsobiť dávkovanie antidiabetických liekov počas liečby neuroleptikami a po jej vysadení.

Kortikosteroidy (glukokortikoidy) a tetrakosaktidy (systémové a miestne použitie)

Zvýšenie hladiny krvného cukru niekedy spojené s ketózou (znížená tolerancia cukrov

s kortikosteroidmi).

Upozornenie pri užívaní: upozorniť pacienta a častejšie kontrolovať hladiny krvného cukru. Podľa možnosti prispôsobiť dávkovanie antidiabetických liekov pri liečbe kortikosteroidmi a po ich vysadení.

2-agonisty

Zvýšená hladina krvného cukru spôsobená 2-agonistami.

Upozornenie pri užívaní: upozorniť pacienta a častejšie kontrolovať hladiny krvného cukru a v prípade potreby prechod na liečbu inzulínom.

ACE inhibítory (napr. kaptopril, enalapril)

ACE inhibítory môžu znižovať hladinu glukózy v krvi. V prípade nutnosti, je potrebné upraviť dávku Glucovancu počas liečby ACE inhibítorom aj v prípade jeho vysadenia.


S metformínom

Diuretiká

Môžu zvyšovať riziko laktátovej acidózy pri užívaní metformínu, vyvolané akýmkoľvek funkčným poškodením obličiek pri užívaní diuretík, najmä kľučkových diuretík.

Jódové kontrastné látky

Intravenózne podanie jódových kontrastných látok počas rádiologického vyšetrenia môže spôsobiť zlyhanie obličiek. To môže vyvolať akumuláciu metformínu a spôsobiť laktátovú acidózu. V závislosti od funkcie obličiek, Glucovance sa má vysadiť 48 hodín pred testom alebo počas vyšetrenia jódovými kontrastnými látkami a nemá sa užívať 48 hodín po tomto vyšetrení, a to len v prípade, že bola vyšetrená funkcia obličiek a boli zistené normálne hodnoty.


S glibenklamidom

Betablokátory

Všetky betablokátory maskujú niektoré príznaky hypoglykémie: palpitácie a tachykardiu. Väčšina neselektívnych betablokátorov zvyšuje výskyt a závažnosť hypoglykémie.

Je potrebné upozorniť pacienta a častejšie kontrolovať hladinu krvného cukru, hlavne na začiatku liečby.

Flukonazol

Predĺženie biologického polčasu derivátov sulfonylurey s možným nástupom hypoglykemických príznakov. Upozorniť pacienta a častejšie kontrolovať hladinu krvného cukru a podľa možnosti prispôsobiť dávkovanie antidiabetických liekov počas užívania flukonazolu a po jeho vysadení.

Bosentan

Riziko zníženia antihyperglykemického účinku glibenklamidu, pretože bosentan redukuje plazmatickú koncentráciu glibenklamidu. Bolo zaznamenané zvýšené riziko zvýšenia pečeňových enzýmov u pacientov užívajúcich glibenklamid spolu s bosentanom.

Ak je to nevyhnutné, je potrebné upozorniť pacienta, monitorovať glykémiu a pečeňové enzýmy a upraviť dávkovanie antidiabetickej liečby.


Sekvestranty žlčových kyselín

Pri súbežnom podávaní sa plazmatické koncentrácie glibenklamidu znížia, čo môže viesť k zníženiu hypoglykemického účinku. Tento účinok nebol pozorovaný, keď sa glibenklamid užíval neskôr, preto sa odporúča, aby sa Glucovance užíval najmenej 4 hodiny pred sekvestrantami žlčových kyselín.


Ďalšie interakcie: kombinácia musí byť zvážená

S glibenklamidom

Desmopresín

Zníženie antidiuretického účinku.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú dostupné predklinické a klinické údaje s liekom Glucovance počas gravidity.
Riziko vo vzťahu k diabetu

Nekontrolovaný diabetes (gestačný alebo trvalý) spôsobuje zvýšenie výskytu vrodených abnormalít a perinatálnej mortality. Diabetes musí byť podľa možnosti čo najlepšie kompenzovaný v období počatia, aby bolo možné znížiť riziko vrodených abnormalít.

Riziko vo vzťahu k metformínu (pozri časť 5.3.)

Štúdie na zvieratách nenaznačujú škodlivé účinky na graviditu, embryonálny alebo fetálny vývoj, na pôrod alebo postnatálny vývoj.

Obmedzené množstvo údajov o používaní metformínu u gravidných žien nepoukazuje na zvýšené riziko kongenitálnych abnormalít.

Riziko vo vzťahu ku glibenklamidu (pozri časť 5.3.)

Štúdie na zvieratách nepreukázali teratogénne účinky. Vzhľadom na neprítomnosť teratogénnych účinkov u zvierat, neočakávajú sa fetálne malformácie u ľudí, keďže doteraz známe substancie spôsobujúce malformácie u ľudí boli teratogénne aj v štúdiách na zvieratách (u dvoch druhov).

V klinickej praxi nie sú v súčasnej dobe relevantné údaje, na základe ktorých by bolo možné hodnotiť teratogénne alebo fetotoxické účinky, ktoré by mali vzťah k užívaniu glibenklamidu počas gravidity.

Liečba

Adekvátna kontrola hladiny cukru v krvi umožňuje u týchto pacientok normálny priebeh tehotenstva.

Glucovance sa nesmie užívať na liečbu diabetes počas tehotenstva.

Na dosiahnutie adekvátnej kontroly glykémie je potrebné použiť inzulín. Odporúča sa, aby pacientky, ktoré plánujú graviditu alebo ihneď po zistení gravidity prešli z liečby perorálnymi antidiabetikami na terapiu inzulínom. Odporúča sa sledovať hladinu krvného cukru u novorodencov.


Laktácia

Metformín sa vylučuje do materského mlieka u ľudí. Neboli pozorované žiadne nežiaduce účinky u dojčených novorodencov/dojčiat matiek liečených len samotným metformínom. Avšak u ľudí vzhľadom na nedostatok údajov týkajúcich sa prechodu glibenklamidu do materského mlieka

a z hľadiska rizika vzniku neonatálnej hypoglykémie, je tento liek počas dojčenia kontraindikovaný.


Fertilita

Fertilita u samcov alebo samíc potkanov nebola ovplyvnená pri dávkach 600 mg/kg/deň metformínu, čo je približne trojnásobná maximálna denná dávka u ľudí na základe plochy povrchu tela.

Fertilita u samcov alebo samíc potkanov nebola ovplyvnená pri perorálnych dávkach 100 a 300 mg/kg/deň glibenklamidu.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Pacienti majú byť upozornení na príznaky hypoglykémie a aby venovali zvýšenú pozornosť týmto príznakom pri riadení vozidiel a pri obsluhe strojov.


4.8 Nežiaduce účinky


Na začiatku liečby sú najčastejšie nežiaduce účinky nauzea, vracanie, hnačka, bolesť brucha a strata chuti do jedla, ktoré vo väčšine prípadov spontánne ustúpia. Na ich prevenciu sa odporúča užívať Glucovance v 2 alebo 3 denných dávkach a dávky pomaly zvyšovať.

Na začiatku liečby sa môže vyskytnúť prechodná porucha zraku spôsobená hypoglykémiou.


Pri liečbe liekom Glucovance sa môžu vyskytnúť nasledovné nežiaduce účinky.

Frekvencia nežiaducich účinkov je definovaná nasledovne: veľmi časté ≥1/10, časté ≥1/100 až <1/10, menej časté ≥1/1000 až <1/100, zriedkavé ≥1/10 000 až <1/1 000, veľmi zriedkavé <1/10 000.


Poruchykrvi a lymfatického systému

Tieto sú reverzibilné po prerušení liečby.

Zriedkavé:leukopénia, trombocytopénia.

Veľmi zriedkavé:agranulocytóza, hemolytická anémia, aplázia kostnej drene a pancytopénia.


Poruchy metabolizmu a výživy

Hypoglykémia (pozri časť 4.4).

Menej časté:kríza hepatálnej porfýrie a kožná porfýria.

Veľmi zriedkavé:laktátová acidóza (pozri časť 4.4).

Zníženie absorpcie vitamínu B12s poklesom jeho sérových hladín počas dlhodobého užívania metformínu.

U pacientov s výskytom megaloblastickej anémie sa odporúča zvážiť túto etiológiu.

Pri užívaní disulfiramu sú reakcie podobné ako pri požití alkoholu.


Poruchy nervového systému

Časté: porucha chuti.


Poruchy oka

Na začiatku liečby sa môže vyskytnúť prechodná porucha zraku spôsobená hypoglykémiou.


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté:gastrointestinálne ťažkosti ako nauzea, vracanie, hnačka, bolesť brucha a strata chuti do jedla. Tieto nežiaduce účinky sa vyskytujú najčastejšie na začiatku liečby a vo väčšine prípadov spontánne ustúpia.

Na ich prevenciu sa odporúča užívať Glucovance v 2 alebo 3 denných dávkach. Pomalé zvyšovanie dávky môže zlepšiť gastrointestinálnu znášanlivosť lieku.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Môže sa vyskytnúť skrížená reakcia na sulfonamidy a ich deriváty.

Zriedkavé:kožné reakcie ako pruritus, urtikária, makulopapulózna vyrážka.

Veľmi zriedkavé: kožná alebo viscerálna alergická angiitída, multiformý erytém, exfoliatívna dermatitída, fotosenzitivita, urtikária, ktorá môže prejsť do šoku.


Poruchy pečene a žlčových ciest

Veľmi zriedkavé:abnormality vo výsledkoch pečeňových testov alebo hepatitída vyžadujúce prerušenie liečby.


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Menej časté:stredné až mierne zvýšenie močoviny v sére a koncentrácie kreatinínu.

Veľmi zriedkavé:hyponatrémia.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Predávkovanie môže vyvolať hypoglykémiu vzhľadom na prítomnosť derivátu sulfonylurey (pozri časť 4.4).

Vysoké predávkovanie alebo výskyt súbežných rizikových faktorov môže viesť vzhľadom na prítomnosť metformínu k laktátovej acidóze (pozri časť 4.4 ). Pri laktátovej acidóze musí byť pacient ihneď hospitalizovaný a musí mu byť poskytnutá zodpovedajúca liečba. Najúčinnejšou metódou je odstránenie laktátu a metformínu hemodialýzou.

Plazmatický klírens glibenklamidu sa môže predĺžiť u pacientov s ochorením pečene. Pretože glibenklamid sa silno viaže na bielkoviny plazmy, nemôže byť eliminovaný dialýzou.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: biguanidy a sulfónamidy v kombinácii

ATC kód: A10BD02


Metformín je biguanid s antihyperglykemickými účinkami, ktorý znižuje ako bazálnu, tak aj postprandiálnu glykémiu. Nestimuluje sekréciu inzulínu a preto nevyvoláva hypoglykémiu.

Metformín môže pôsobiť 3 rôznymi mechanizmami:

(1) znížením produkcie glukózy v pečeni inhibíciou glukoneogenézy a glykogenolýzy,

(2) zvýšením citlivosti na inzulín vo svaloch, zlepšením periférneho vychytávania glukózy a jej utilizácie,

(3) spomalením absorpcie glukózy v črevách.

Metformín stimuluje syntézu intracelulárneho glykogénu pôsobením na glykogénsyntetázu. Metformín zvyšuje transportnú kapacitu všetkých typov membránových transportných mechanizmov pre glukózu (GLUT).

Nezávisle na ovplyvnení glykémie metformín pôsobí priaznivo na metabolizmus tukov. Tento vplyv bol preukázaný pri terapeutických dávkach v kontrolovaných, stredne dlhodobých alebo dlhodobých klinických štúdiách: metformín znižuje hladinu celkového cholesterolu, LDL-cholesterolu a hladinu triglyceridov.

V doposiaľ vykonaných klinických štúdiách s kombinovanou terapiou s metformínom

a glibenklamidom neboli dokázané priaznivé účinky na metabolizmus lipidov.


Glibenklamid patrí medzi deriváty sulfonylurey druhej generácie so stredným biologickým polčasom: vyvoláva rýchle zníženie hladiny krvného cukru stimuláciou uvoľnenia inzulínu z pankreasu. Tento účinok je závislý na prítomnosti funkčných β-buniek v Langerhansových ostrovčekoch.

Veľký význam má stimulácia sekrécie inzulínu glibenklamidom, ako odpoveď na príjem potravy.

Podanie glibenklamidu diabetikom vyvoláva zvýšenie postprandiálnej inzulínom stimulovanej odpovede. Zvýšená postprandiálna odpoveď v sekrécii inzulínu a C-peptidu pretrváva najmenej 6 mesiacov po liečbe.

Metformín a glibenklamid majú rôzne mechanizmy a miesta účinku, ale ich pôsobenie sa vzájomne dopĺňa. Glibenklamid stimuluje pankreas v sekrécii inzulínu, zatiaľ čo metformín znižuje rezistenciu buniek na inzulín pôsobením na periférne (kostrové) svalstvo a zvyšuje tiež citlivosť pečene na inzulín.

Výsledky kontrolovaných, dvojito zaslepených klinických štúdií s referenčnými liekmi v liečbe diabetu 2. typu nedostatočne kontrolovaného monoterapiou metformínom alebo glibenklamidom v kombinácii s diétou a cvičením dokázali, že kombinácia oboch látok má synergický účinok na reguláciu glykémie.


Pediatrická populácia

V 26-týždňovej, kontrolovanej, dvojito zaslepenej klinickej štúdii uskutočnenej u 167 pediatrických pacientoch vo veku od 9 do 16 rokov s diabetom mellitus 2. typu nedostatočne kontrolovaným na diéte a cvičení s antidiabetickou liečbou alebo bez nej, fixná kombinácia 250 mg metformíniumchloridu a 1,25 mg glibenklamidu nepreukázali vyššiu účinnosť ako metformín alebo glibenklamid samotný v redukcii HbA1c. Z tohto dôvodu sa Glucovance nemá používať u detí a dospievajúcich.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Vo vzťahu ku kombinácii oboch látok

Biologická dostupnosť metformínu a glibenklamidu v kombinácii je podobná, ako pri súbežnom užití jednej tablety metformínu a jednej tablety glibenklamidu. Biologická dostupnosť metformínu v

kombinácii nie je ovplyvnená príjmom potravy. Biologická dostupnosť glibenklamidu v kombinácii nie je ovplyvnená príjmom potravy, ale rýchlosť absorpcie glibenklamidu sa pri jedle zvyšuje.


Vo vzťahu k metformínu

Absorpcia

Po perorálnom podaní tablety metformínu je maximálna plazmatická koncentrácia (Cmax) dosiahnutá približne za 2,5 hodiny (tmax). Absolútna biologická dostupnosť 500 mg alebo 850 mg tablety metformínu je u zdravých jedincov približne 50-60 %. Po perorálnom podaní neabsorbovaná frakcia v stolici je 20-30 %.

Po perorálnom podaní je absorpcia metformínu závislá na dávke a je neúplná. Predpokladá sa, že farmakokinetika absorpcie metformínu je nelineárna. Pri obvyklých dávkach a dávkovacích schémach metformínu sa dosiahnu rovnovážne plazmatické koncentrácie počas 24 až 48 hodín a sú obvykle menšie než 1g/ml. V kontrolovaných klinických štúdiách neprekročili maximálne plazmatické hladiny metformínu (Cmax) 5 g/ml ani pri maximálnych dávkach.

Distribúcia

Väzba na plazmatické bielkoviny je zanedbateľná. Metformín prechádza do erytrocytov. Maximálne hladiny v krvi sú nižšie ako maximálne hladiny v plazme a objavujú sa približne v rovnakom čase. Erytrocyty predstavujú s najväčšou pravdepodobnosťou sekundárny distribučný kompartment. Priemerný distribučný objem Vd sa pohybuje od 63 do 276 l.

Biotransformácia

Metformín sa vylučuje v nezmenenej forme močom. U človeka neboli identifikované žiadne metabolity.

Eliminácia

Renálny klírens metformínu je 400 ml/min, čo naznačuje, že metformín sa vylučuje glomerulárnou filtráciou a tubulárnou sekréciou. Po perorálnom podaní je zrejmý konečný eliminačný polčas približne 6,5 hodiny.

Pri poruche funkcie obličiek je renálny klírens znížený v porovnaní s kreatinínom, a preto je eliminačný polčas predĺžený, čo vedie k zvýšeným koncentráciám metformínu v plazme.


Vo vzťahu ku glibenklamidu

Absorpcia

Glibenklamid sa po perorálnom podaní veľmi rýchlo absorbuje ( 95 %). Maximálne plazmatické koncentrácie sa dosiahnu za 4 hodiny.

Distribúcia

Glibenklamid sa rozsiahle viaže na plazmatický albumín (99 %), čo môže vysvetľovať niektoré liekové interakcie.

Biotransformácia

Glibenklamid sa úplne metabolizuje v pečeni na 2 metabolity. Hepatocelulárne zlyhanie znižuje metabolizmus glibenklamidu a podstatne spomaľuje jeho vylučovanie.

Eliminácia

Glibenklamid sa vylučuje vo forme metabolitov žlčou (60 %) a močom (40 %). Eliminácia je dokončená za 45 až 72 hodín. Konečný eliminačný polčas je 4 až 11 hodín.

Vylučovanie metabolitov žlčou sa zvyšuje v prípade renálnej insuficiencie podľa závažnosti poruchy funkcie obličiek až do kretinínového klírens 30 ml/min. Preto nie je eliminácia glibenklamidu ovplyvnená renálnou insuficienciou pokiaľ klírens kreatinínu zostáva nad 30 ml/min.


Pediatrická populácia

Neboli rozdiely vo farmakokinetike glibenklamidu a metformínu medzi pediatrickými pacientami a hmotnostne a pohlavne zhodnými zdravými dospelými jedincami.

5. Predklinické údaje o bezpečnosti


Neboli vykonané predklinické štúdie pre tento kombinovaný liek. Predklinické hodnotenie metformínu a glibenklamidu nepoukazujú na žiadne špeciálne riziko pre ľudí, vyplývajúce z obvyklých štúdií toxicity pri opakovanom podaní, genotoxicity a karcinogénneho potenciálu.

Štúdie s metformínom a glibenklamidom na zvieratách nepoukazujú na priamy alebo nepriamy nepriaznivý vplyv na graviditu, embryonálny/fetálny vývoj, na pôrod alebo postnatálny vývoj (pozri časť 4.6).


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Glucovance 500 mg/2,5 mg

Jadro tablety: mikrokryštalická celulóza, sodná soľ kroskarmelózy, povidón, magnéziumstearát.

Obal tablety: opadry OY-L-24808 oranžový (monohydrát laktózy, hypromelóza, oxid titaničitý (E171), makrogol, žltý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172), čierny oxid železitý (E172)).


Glucovance 500 mg/5 mg

Jadro tablety: mikrokryštalická celulóza, sodná soľ kroskarmelózy, povidón, magnéziumstearát.

Obal tablety: opadry 31-F-22700 žltý (monohydrát laktózy, hypromelóza, oxid titaničitý (E171), makrogol, žltý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172), hlinitý lak chinolínovej žltej (E172)).


6.2 Inkompatibility


Nie sú známe.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/Al blister, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľa.

Veľkosť balenia: 30, 60, 90 filmom obalených tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Merck Santé s.a.s., 37 rue Saint Romain, Lyon, Francúzsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Glucovance 500mg/2,5mg: 18/0139/02-S

Glucovance 500mg/5mg: 18/0140/02-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 29.7.2002

Dátum posledného predĺženia: 17.3.2008


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


November 2014

12


Glucovance 500 mg/5 mg