+ ipil.sk

Glumetsan 850 mg filmom obalené tabletyPríbalový leták

Príloha č. 3 k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, evid. č.: 2107/8518, 2107/8519


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Glumetsan 500 mg filmom obalené tablety

Glumetsan 850 mg filmom obalené tablety

Metformíniumchlorid


Rámec1


V tejto písomnej informácii pre používateľov:


 1. Čo je Glumetsan a na čo sa používa

 2. Skôr ako užijete Glumetsan

 1. Ako užívať Glumetsan

 1. Možné vedľajšie účinky

 2. Ako uchovávať Glumetsan

 3. Ďalšie informácie


1. ČO JE GLUMETSAN A NA ČO SA POUŽÍVA


Glumetsan patrí do skupiny liekov nazývaných biguanidy, ktoré sa používajú na liečbu cukrovky. Glumetsan filmom obalené tablety obsahujú účinnú látku metformíniumchlorid. Jedna tableta obsahuje buď 500 mg alebo 850 mg metformíniumchloridu.


Glumetsan sa používa na liečbu cukrovky 2. typu (nezávislá na inzulíne) predovšetkým u pacientov s nadváhou, kde samotná zmena stravovacích návykov a cvičenie nestačili na jej kontrolu. Pri cukrovke 2. typu je vo Vašej krvi priveľa cukru (glukózy), pretože Váš pankreas (podžalúdková žľaza) netvorí dostatok inzulínu alebo tvorí inzulín, ktorý nefunguje tak ako má.


Dospelí

Váš lekár Vám môže predpísať Glumetsan samostatný alebo v kombinácii s inými liekmi na liečbu cukrovky alebo inzulínom.


Deti nad 10 rokov a mladiství

Váš lekár Vám môže predpísať Glumetsan, ktorý máte užívať samostatne alebo v kombinácii s inzulínom.


2. SKÔR AKO UŽIJETE GLUMETSAN


Neužívajte Glumetsan


 • keď ste alergický (precitlivený) na metformín alebo na niektorú z ďalších zložiek tohoto lieku.

 • keď ste mali vážne komplikácie cukrovky alebo iné vážne stavy, ktoré vyústili do náhleho poklesu telesnej hmotnosti, nutkania na vracanie, vracanie alebo dehydratácie a v dôsledku cukrovky ste omdleli alebo ste prekonali kómu.

 • keď máte akékoľvek problémy s pečeňou alebo obličkami.

 • keď trpíte ťažkou infekciou alebo ste nedávno prekonali vážne zranenie.

 • keď ste sa liečili kvôli problémom so srdcom alebo ste nedávno prekonali infarkt myokardu alebo máte problémy s krvným obehom (napr. časté kŕče v lýtkach alebo vredy predkolenia, ktoré sa nehoja) alebo ťažkosti s dýchaním.

 • keď ste tehotná alebo dojčíte.

 • keď sa chystáte podstúpiť operáciu alebo röntgenové vyšetrenie alebo iné zobrazovanie.

 • keď pijete alkohol.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Glumetsanu


Keď máte cukrovku, má sa Vám pravidelne vyšetrovať hladina cukru v krvi a moči. K lekárovi musíte chodiť minimálne jedenkrát za rok, aby Vám vyšetril funkciu obličiek (častejšie v prípade ak ste starší alebo ak máte problémy s obličkami).


Keď trpíte zlyhaním obličiek, môžu sa zvýšiť koncentrácie Glumetsanu v krvi, čo môže veľmi zriedkavo spôsobiť laktátovú acidózu. Tá sa prejavuje problémami s dýchaním, bolesťou svalov alebo stratou vedomia a ak sa nelieči, môže byť veľmi nebezpečná, preto si vyžaduje bezodkladnú nemocničnú starostlivosť. V tomto prípade musíte okamžite kontaktovať svojho lekára alebo ísť na oddelenie lekárskej pohotovosti do najbližšej nemocnice.


Keď potrebujete röntgenové vyšetrenie, oznámte lekárovi, že užívate Glumetsan, pretože možno budete musieť prerušiť užívanie lieku na niekoľko nasledujúcich dní.


Oznámte svojmu lekárovi, keď sa chystáte na operáciu. Liečba Glumetsanom sa má prerušiť 2 dni pred operáciou a opätovne má začať najskôr 2 dni po zákroku.


Počas liečby Glumetsanom musíte pokračovať v dodržiavaní stravovacích obmedzení s pravidelným príjmom cukrov v priebehu dňa. Ak máte nadváhu, pokračujte vo svojej redukčnej diéte pod lekárskym dohľadom.


Nezaznamenal sa žiadny vplyv Glumetsanu na rast a pubertu, hoci sa sledovalo len málo detí vo veku 10 až 12 rokov. U detí a mladistvých je potrebné starostlivé monitorovanie rastu a dospievania.


Podmienkou liečby Glumetsanom sú zdravé obličky kvôli riziku vzniku laktátovej acidózy. Vyšetrenie funkčnosti Vašich obličiek budete podstupovať minimálne raz za rok, prípadne častejšie v prípade ak ste starší alebo začínate s liečbou vysokého tlaku krvi.


Užívanie samotného Glumetsanu bežne nespôsobuje nízku hladinu cukru v krvi (hypoglykémiu). Užívanie Glumetsanu v kombinácii s liekmi zvanými sulfonylmočoviny, s inzulínom alebo s inými liekmi na liečbu cukrovky môže vyvolať nízku hladinu cukru v krvi so symptómami ako je potenie, únava, závraty alebo slabosť, preto v tomto prípade musíte byť zvlášť opatrný pri vedení motorového vozidla a obsluhovaní strojov.


Užívanie iných liekov


Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Účinok lieku Glumetsan môžu ovplyvňovať:

 • iné lieky používané na zníženie cukru v krvi, napr. inzulín.

 • inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE) napr. kaptopril alebo enalapril.

 • betablokátory, napr. propranolol.

 • diuretiká (tablety na odvodnenie) napr. furosemid alebo nesteroidné protizápalové látky, napr. ibuprofén, môžu zvýšiť riziko problémov s obličkami.

 • glukokortikoidy napr. kortizón, budezonid, beklometazón alebo prednizolón.

 • lieky obsahujúce alkohol.

 • lieky používané na liečbu astmy ako salbutamol.

 • Glumetsan sa nesmie užívať spolu s kontrastnými látkami s obsahom jódu, ktoré sa môžu používať pri lekárskom zobrazovaní napr. pri röntgene alebo skenovaní kvôli riziku zlyhania obličiek. Ak sa chystáte podrobiť takýmto procedúram, musíte oznámiť lekárovi, že užívate Glumetsan. Odporúča sa prerušiť užívanie metformínu na 48 hodín pred a po procedúre.


Užívanie liekuGlumetsan s jedlom a nápojmi


Tablety sa majú prehltnúť celé a zapiť pohárom vody počas jedla alebo po ňom. Tento postup môže zmenšiť niektoré nežiaduce účinky. Počas užívania Glumetsanu sa vyhýbajte alkoholu.


Tehotenstvo a dojčenie


Neužívajte Glumetsan ak ste tehotná alebo dojčíte. Ak si myslíte, že ste tehotná okamžite to oznámte svojmu lekárovi.


Vedenie vozidla a obsluha strojov


Glumetsan neovplyvňuje schopnosť viesť motorové vozidlá ani obsluhovať stroje,no ak sa užíva spolu s inými antidiabetikami môžete cítiť únavu, závrat alebo slabosť. V týchto prípadoch neveďte motorové vozidlo ani neobsluhujte stroje, kým sa nebudete cítiť v poriadku.

3. AKO UŽÍVAŤ METFORMIN


Vždy užívajte Glumetsan presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Zvyčajná dávka je:


Dospelí: Zvyčajná začiatočná dávka je jedna alebo dve 500 mg alebo 850 mg tablety dvakrát denne. Váš lekár Vám môže zvýšiť dávku na maximálne 3000 mg za deň rozdelenú do viacerých dávok.


Starší pacienti: Začiatočná dávka sa určí po vyšetreniach funkčnosti Vašich obličiek.


Deti vo veku 10 rokov, deti staršie ako 10 rokov a mladiství: Bežná začiatočná dávka je jedna 500 mg tableta denne. Ak je potrebné dávku zvýšiť, môžu sa použiť 850 mg tablety. Váš lekár Vám môže zvýšiť dávku na maximálnu dávku 2 000 mg za deň, rozdelenú do viacerých dávok.


Váš lekár Vám bude počas užívania Glumetsanu pravidelne vyšetrovať hladinu glukózy v krvi a funkciu obličiek, aby sa uistil, že užívate správnu dávku. To je obzvlášť dôležité, keď začínate užívať ďalší nový liek spolu s Glumetsanom.


Ak užijete viac Glumetsanu, ako máte

Oznámte to lekárovi alebo kontaktujte najbližšiu nemocnicu, vezmite si so sebou liek alebo túto písomnú informáciu pre používateľa.


Ak zabudnete užiťGlumetsan


Užite vynechanú dávku ihneď ako si spomeniete, no ak by ste mali ďalšiu pravidelnú dávku užiť skôr ako za 2 hodiny, pravidelnú dávku vynechajte.

Nikdy neužívajte dve dávky naraz.


Ak prestanete užívaťGlumetsan


Keď prestanete užívať Glumetsan, oznámte to čo najskôr svojmu lekárovi, pretože Vaša cukrovka nebude pod kontrolou.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, Glumetsan môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak Vám začne nečakane klesať telesná hmotnosť, začnete sa cítiť chorý s bolesťami brucha, začnete nekontrolovane rýchlo dýchať alebo ak začnete strácať vedomie, musíte prestať užívať liek a okamžitekontaktovať svojho lekára alebo ísť na oddelenie lekárskej pohotovosti v najbližšej nemocnici. Tieto príznaky môžu poukazovať na veľmi zriedkavý stav zvaný „laktátová acidóza“, ktorý môže byť nebezpečný a vyžaduje okamžitú nemocničnú starostlivosť.


Veľmi často sa vyskytuje (postihuje viac ako jednu osobu z 10) bolesť alebo podráždenie žalúdka v podobe nutkania na vracanie, vracania, hnačky, straty chuti do jedla alebo porúch vnímania chutí. Veľmi zriedkavo (postihuje menej ako jednu osobu z 10.000) sa vyskytuje vyrážka (začervenanie a svrbenie kože, žihľavka). Tieto účinky väčšinou samovoľne vymiznú a Vy by ste mali pokračovať v užívaní tabliet. Ak sa stav v priebehu niekoľkých dní nezlepší, oznámte to svojmu lekárovi.


Veľmi zriedkavo:

Problémy s pečeňou (hepatitída), môžu byť sprevádzané žltačkou (nažltlá pokožka a oči), ktorá ustúpi po vysadení Glumetsanu.

Pokles absorpcie vitamínu B12, ktorý môže vyústiť do anémie, podráždenia jazyka, brnenia a zníženia citlivosti.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ GLUMETSAN


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.Nepoužívajte Glumetsan tablety po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri a škatuľke.Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Uchovávajte pri teplote do 25°C.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte sa u svojho lekárnika ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Glumetsan obsahuje


Účinnou látkou je metformíniumchlorid. Jedna filmom obalená tableta obsahuje 500 mg alebo 850 mg metformíniumchloridu. Ďalšie zložky tablety sú sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A), kukuričný škrob, povidón, koloidný bezvodý oxid kremičitý, magnéziumstearát, hypromelóza, oxid titaničitý (E171), propylénglykol, makrogol 6000 a čistený mastenec.


Ako vyzerá Glumetsan a obsah balenia


Glumetsan 500 mg filmom obalené tablety sú biele okrúhle bikonvexné tablety s priemerom 11 mm.


Glumetsan 850 mg filmom obalené tablety sú biele okrúhle bikonvexné tablety s priemerom 13,5 mm.


Glumetsan tablety sú dostupné v blistrovom balení po 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 100 alebo 120 (500 mg) alebo 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 100 alebo 120 (850 mg) tabliet.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

PRO.MED.CS Praha a.s.,

Telčská 1

140 00 Praha 4

Česká republika


Výrobca:

Morningside Healthcare Ltd

115 Narborough Road,

Leicester, Veľká Británia


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v decembri2007Glumetsan 850 mg filmom obalené tablety

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 2. k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, evidenčné číslo: 2107/8518


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Glumetsan850 mg filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá filmom obalená tableta obsahuje: metformíniumchlorid 850 mg


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta

Biela okrúhla bikonvexná filmom obalená tableta s priemerom 13,5 mm.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


 1. Terapeutické indikácie


Terapia diabetes mellitus 2. typu u dospelých pacientov, predovšetkým u pacientov s nadváhou, keď diétne opatrenia a cvičenie sami o sebe, nevedú k dostatočnej kontrole glykémie.

- U dospelých sa môžemetformínpoužívať v monoterapii alebo v kombinácii s inými perorálnymi antidiabetikami alebo s inzulínom.

- U detí vo veku od 10 a viac rokov a mladistvýchsa môže metformín používať v monoterapii alebo v kombinácii s inzulínom.

U dospelých pacientov s nadváhou, s diabetom 2. typu, liečených metformínom ako prvostupňovou terapiou po zlyhaní diéty sa zaznamenalo zníženie diabetických komplikácií (pozri časť 5.1).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dospelí

Monoterapia a kombinácia s inými perorálnymi antidiabetikami

- Zvyčajná začiatočná dávka je jedna 850 mg tableta 2 alebo 3 krát denne, podaná počas jedla alebo po ňom.

Po 10 až 15 dňoch sa má dávka upraviť na základe meraní hladiny glukózy v krvi. Pomalé zvyšovanie dávky môže zlepšiť gastrointestinálnu znášanlivosť.

Maximálna odporúčaná denná dávka metformíniumchloridu je 3 g, rozdelená do 2-3 dávok.

- Ak sa plánuje prechod z iného perorálneho antidiabetika: ukončite užívanie iného lieku a začnite podávať Glumetsan v dávke uvedenej vyššie.

Kombinácia s inzulínom

Glumetsan a inzulín možno použiť v kombinovanej terapii na dosiahnutie lepšej kontroly hladiny glukózy v krvi. Glumetsan sa podáva vo zvyčajnej začiatočnej dávke, jedna tableta 2-3 krát denne, zatiaľ čo dávkovanie inzulínu sa upraví podľa výsledkov merania hladiny glukózy v krvi.


Starší pacienti: vzhľadom na možnosť zníženia renálnych funkcií u starších pacientov sa má dávkovanie Glumetsanu upraviť podľa renálnych funkcií. Pravidelné hodnotenie renálnych funkcií je nevyhnutné (pozri časť 4.4).


Deti a mladiství


Monoterapia a kombinácia s inzulínom


- Glumetsan sa môže podávať deťom vo veku od 10 a viac rokov a mladistvým

- Zvyčajná začiatočná dávka je jedna 500 mg alebo 850 mg tableta raz denne podávaná počas jedla alebo po ňom.

- Po 10 až 15 dňoch sa má dávkovanie upraviť podľa výsledkov merania hladiny glukózy v krvi. Pomalé zvyšovanie dávky môže zlepšiť gastrointestinálnu znášanlivosť.


Maximálna odporúčaná denná dávka metformíniumchloridu je 2 g, rozdelená do 2-3 dávok.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na metformíniumchlorid alebo na niektorú z pomocných látok .

Diabetická ketoacidóza, diabetická prekóma.

Zlyhanie alebo dysfunkcia obličiek (klírens kreatinínu < 60ml/min).

Akútne stavy s možnosťou zmeny renálnych funkcií ako je:

- dehydratácia

- závažná infekcia

- šok

Intravaskulárne podanie kontrastných látok s obsahom jódu (pozri časť 4.4).

Akútne alebo chronické ochorenie, ktoré môže spôsobiť hypoxiu tkanív ako je:

- kardiálne alebo respiračné zlyhanie

- nedávny infarkt myokardu

- šok

Hepatálna insuficiencia, akútna intoxikácia alkoholom, alkoholizmus

Laktácia


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Laktátová acidóza.

Laktátová acidóza je zriedkavá, ale závažná metabolická komplikácia (bez rýchlej liečby má vysokú mortalitu), ktorá sa môže vyskytnúť v dôsledku kumulácie metformínu. Zaznamenané prípady laktátovej acidózy u pacientov užívajúcich metformín sa vyskytli v prvom rade u diabetických pacientov so signifikantným zlyhaním obličiek. Incidencia laktátovej acidózy sa môže a má znížiť stanovením aj iných sprievodných rizikových faktorov, ako je slabo kontrolovaný diabetes, ketóza, prolongované hladovanie, excesívne požívanie alkoholu, hepatálna insuficiencia a akýkoľvek stav spojený s hypoxiou.


Diagnóza:


Laktátová acidóza je charakterizovaná acidotickým dyspnoe, abdominálnou bolesťou a hypotermiou, po ktorých nasleduje kóma. Diagnostické laboratórne nálezy sú: znížené pH krvi, hladina laktátu v plazme nad 5 mmol/l, zvýšená aniónová medzera a pomer laktát/pyruvát. Pri podozrení na metabolickú acidózu sa má užívanie metformínu prerušiť a pacient musí byť okamžite hospitalizovaný (pozri časť 4.9).

Renálne funkcie

Keďže sa metformín vylučuje obličkami, musia sa stanoviť hladiny kreatinínu v sére pred začiatkom liečby, a potom pravidelne:

* minimálne raz ročne u pacientov s normálnymi renálnymi funkciami,

* minimálne dvakrát až štyrikrát za rok u pacientov s hladinami kreatinínu v sére na hornej hranici normy a u starších osôb.

Pokles renálnych funkcií je u starších pacientov častý a asymptomatický. Mimoriadnu pozornosť treba venovať situáciám, kedy môže dôjsť k poškodeniu renálnych funkcií, napríklad na začiatku antihypertenzívnej liečby alebo liečby diuretikami a pri začiatku liečby nesteroidnými antiflogistikami (NSAID).

Podávanie kontrastných látok s obsahom jódu

Keďže intravaskulárne podanie kontrastných látok s obsahom jódu pri rádiologických vyšetreniach môže viesť k zlyhaniu obličiek, má sa užívanie metformínu prerušiť pred vyšetrením alebo počas vyšetrenia a opätovné podanie lieku nemá začať skôr ako 48 hodín po vyšetrení, a to po opätovnom zhodnotení renálnych funkcií a zistení, že tieto sú v norme.

Chirurgický zákrok

Liečbu metformíniumchloridom treba prerušiť 48 hodín pred elektívnym chirurgickým zákrokom v celkovej anestézii a nepokračovať v nej skôr ako 48 hodín po zákroku.

Deti a mladiství

Pred začiatkom liečby metformínom musí byť potvrdená diagnóza diabetes mellitus 2.typu.


Dlhodobé informácie o účinkoch metformínu na rast a dospievanie nie sú dostupné. Preto sa odporúča starostlivé sledovanie detí liečených metformínom a účinkov metformínu na nich , predovšetkým na predpubescentov.

Deti vo veku 10 až 12 rokov

Kontrolovanej klinickej štúdie vykonanej na deťoch a mladistvých sa zúčastnilo iba 15 osôb vo veku 10 až 12 rokov. Aj keď sa účinnosť a bezpečnosť u detí vo veku 10 až 12 rokov nelíšila od účinnosti a bezpečnosti u starších detí, odporúča sa mimoriadna obozretnosť pri predpisovaní tohoto lieku deťom vo veku 10 až 12 rokov.


Iné upozornenia:


- Všetci pacienti majú pokračovať vo svojom diétnom režime s pravidelným príjmom sacharidov počas dňa.

- Pacienti s nadváhou majú pokračovať v redukčnej diéte.

- Pravidelne sa majú vykonávať bežné laboratórne testy monitorovania diabetu.

- Samotný metformín nikdy nespôsobuje hypoglykémiu, i tak sa pri jeho používaní v kombinácii s inzulínom alebo sulfonylmočovinami odporúča zvýšená opatrnosť.


4.5 Liekové a iné interakcie


Neodporúča sa súčasne užívať


Alkohol


Zvýšené riziko laktátovej acidózy pri akútnej intoxikácii alkoholom, predovšetkým v prípade:

- hladovania alebo podvýživy

- hepatálnej insuficiencie

Vyhýbať sa konzumácii alkoholu a užívaniu liekov obsahujúcich alkohol.


Kontrastné látky s obsahom jódu (pozri časť 4.4)


Intravaskulárne podanie kontrastných látok s obsahom jódu môže spôsobiť renálne zlyhanie vyúsťujúce do kumulácie metformínu s rizikom laktátovej acidózy.

Užívanie metformínu sa má prerušiť pred vyšetrením alebo počas vyšetrenia a opätovné podanie lieku nemá začať skôr ako 48 hodín po vyšetrení, a to po opätovnom zhodnotení renálnych funkcií a zistení, že tieto sú v norme.

Kombinácie vyžadujúce preventívne opatrenia

Glukokortikoidy (podané systémovo alebo lokálne), beta-2-agonisty a diuretiká majú vnútornú hyperglykemickú aktivitu. Informujte pacienta a častejšie vyšetrujte hladinu glukózy v krvi, predovšetkým na začiatku liečby. V prípade potreby, upravte dávkovanie antidiabetika počas liečby iným liekom a po jeho vysadení.

ACE-inhibítory môžu znížiť hladinu glukózy v krvi. V prípade potreby, upravte dávkovanie antidiabetika počas liečby iným liekom a po jeho vysadení.


4.6 Gravidita a laktácia

V súčasnosti nie sú k dispozícii žiadne relevantné epidemiologické údaje. Štúdie na zvieratách neindikujú škodlivé účinky na graviditu, embryonálny alebo fetálny vývoj, na pôrod alebo na postnatálny vývoj (pozri tiež časť 5.3).

Ak pacientka plánuje otehotnieť a počas gravidity sa diabetes nemá liečiť metformínom, ale na udržanie hladín glukózy v krvi čo najbližšie k norme sa má použiť inzulín, aby sa znížilo riziko malformácií plodu spojených s abnormálnymi hladinami glukózy v krvi.


Metformín sa vylučuje do mlieka laktujúcich potkanov. Podobné údaje u ľudí nie sú dostupné a je potrebné sa rozhodnúť, či ukončiť dojčenie alebo prerušiť užívanie metformínu, pričom treba zohľadniť dôležitosť dôsledkov na matku.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Monoterapia Glumetsanom nespôsobuje hypoglykémiu, a preto nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Pacientov je však potrebné upozorniť na riziko hypoglykémie, ak užívajú Glumetsan v kombinácii s inými antidiabetikami (sulfonylmočoviny, inzulín, repaglinid).


4.8 Nežiaduce účinky


Počas liečby Glumetsanom sa môžu vyskytnúť nasledovné nežiaduce účinky. Frekvencie výskytu sú definované takto:


Veľmi časté (³1/10)

Časté (³1/100 až <1/10)

Menej časté (³1/1 000 až <1/100)

Zriedkavé (³1/10 000 až <1/1 000)

Veľmi zriedkavé (<1/10 000),

Neznáme(z dostupných údajov)


Poruchy metabolizmu a výživy

Veľmi zriedkavé: pokles absorpcie vitamínu B12 s poklesom sérových koncentrácií počas dlhodobého užívania metformínu. Zváženie tejto etiológie sa odporúča v prípade, že sa u pacienta zistí megaloblastická anémia.

Veľmi zriedkavé: laktátová acidóza (pozri časť 4.4.).


Poruchy nervového systému

Časté: poruchy vnímania chuti


Poruchy a ochorenia gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté: gastrointestinálne poruchy ako je nauzea, vracanie, hnačka, abdominálna bolesť a strata chuti do jedla. Tieto nežiaduce účinky sa najčastejšie vyskytujú na začiatku liečby a vo väčšine prípadov sa spontánne upravia. Pri prevencii sa odporúča užívať Glumetsan v 2 alebo 3 dávkach denne počas jedla alebo po jedle. Taktiež pomalé zvyšovanie dávky môže zlepšiť gastrointestinálnu znášanlivosť.


Ochorenia pečene a žlčových ciest

Ojedinelé prípady: abnormálne výsledky pečeňových testov alebo hepatitída, ktoré ustúpia po vysadení Glumetsanu.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Veľmi zriedkavé: kožné reakcie ako erytém, pruritus, urtikária

V publikovaných a postmarketingových údajoch a v kontrolovaných klinických štúdiách na limitovanej pediatrickej populácii vo veku 10-16 rokov, liečenej počas 1 roka sa zaznamenali nežiaduce účinky podobného charakteru a závažnosti ako sa zaznamenali u dospelých.


4.9 Predávkovanie


Hypoglykémia sa nezaznamenala pri dávkach metformínu do 85 g, avšak za týchto okolností sa vyskytla laktátová acidóza. Vysoké predávkovanie metformínom alebo sprievodné riziká môžu viesť k vzniku laktátovej acidózy. Laktátová acidóza je urgentný stav a musí sa liečiť v nemocnici. Najúčinnejšou metódou odstránenia laktátu a metformínu je hemodialýza.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: lieky znižujúce hladinu glukózy v krvi okrem inzulínov, biguanidy.

ATC kód: A10BA02


Metformín je biguanid s antihyperglykemickými účinkami, znižujúci bazálnu, ako aj postprandiálnu hladinu plazmatickej glukózy. Nestimuluje sekréciu inzulínu, a preto nevyvoláva hypoglykémiu.


Metformín môže účinkovať pomocou 3 mechanizmov:

(1) znižovaním tvorby glukózy v pečeni inhibíciou glukoneogenézy a glykogenolýzy;

(2) vo svale, zvyšovaním citlivosti na inzulín, zlepšením periférneho vychytávania a utilizácie glukózy;

(3) oneskorením absorpcie glukózy v čreve.

Metformín stimuluje intracelulárnu syntézu glykogénu pôsobením na glykogénsyntázu.

Metformín zvyšuje transportnú kapacitu všetkých typov membránových transportérov glukózy (GLUT).

Nezávisle od vplyvu metformínu na glykémiu, má metformín u ľudí priaznivé účinky na metabolizmus lipidov. To sa preukázalo pri terapeutických dávkach v kontrolovaných stredne dlhých a dlhodobých klinických štúdiách: metformín znižuje hladiny celkového cholesterolu, LDL cholesterolu a triglyceridov.

Klinická účinnosť:

Prospektívna randomizovaná (UKPDS) štúdia potvrdila dlhodobý prínos intenzívnej kontroly hladiny glukózy v krvi u dospelých pacientov s diabetom 2. typu.


Analýza výsledkov pacientov s nadváhou, ktorí boli liečení metformínom po zlyhaní samotnej diéty ukázala:

- signifikantné zníženie absolútneho rizika akýchkoľvek komplikácií spojených s diabetom v metformínovej skupine (29,8 prípadov/1 000 pacientov/rok) oproti skupine liečenej iba diétou (43,3 prípadov/1 000 pacientov/rok), p=0,0023 a oproti skupine s kombinovanou terapiou sulfonylmočovinami a monoterapiou inzulínom (40,1 prípadov/1 000 pacientov/rok), p=0,0034.

- signifikantné zníženie absolútneho rizika mortality spojenej s diabetom: metformín 7,5 prípadov/1 000 pacientov/rok, samotná diéta 12,7 prípadov/1 000 pacientov/rok, p=0,017;

- signifikantné zníženie absolútneho rizika celkovej mortality: metformín 13,5 prípadov/1000 pacientov/rok oproti samotnej diéte 20,6 prípadov/1 000 pacientov/rok (p=0,011) a oproti skupinám s kombinovanou terapiou sulfonylmočovinami a monoterapiou inzulínom 18,9 prípadov/1 000 pacientov/rok (p=0,021);

- signifikantné zníženie absolútneho rizika infarktu myokardu: metformín 11 prípadov/1 000 pacientov/rok, samotná diéta 18 prípadov/1 000 pacientov/rok (p=0,01)


Prínos užívania metformínu ako druhostupňovej liečby v kombinácii so sulfonylmočovinou sa v podobe klinických výsledkov nepreukázal.


Kombinácia metformínu s inzulínom pri diabete 1. typu sa použila u vybraných pacientov, klinický prínos tejto kombinácie sa však formálne nestanovil.


Kontrolované klinické štúdie na limitovanej pediatrickej populácii vo veku 10-16 rokov liečenej počas 1 roka ukázali podobnú odpoveď glykemickej kontroly ako sa pozorovala u dospelých.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia:

Po perorálne podanej dávke metformínu sa Tmax dosahuje v priebehu 2,5 hodiny. Absolútna biodostupnosť 500 mg alebo 850 mg tabliet metformínu je u zdravých osôb približne 50-60%. Po perorálne podanej dávke sa 20-30% neabsorbovanej frakcie identifikovalo v stolici.

Po perorálnom podaní je absorpcia metformínu saturovateľná a neúplná. Predpokladá sa, že farmakokinetika absorpcie metformínu je nelineárna.

Pri obvyklých dávkach a dávkovacích režimoch metformínu sa rovnovážne plazmatické koncentrácie dosahujú v priebehu 24 až 48 hodín a sú vo všeobecnosti nižšie ako 1 μg/ml. V kontrolovaných klinických štúdiách maximálne plazmatické koncentrácie (Cmax) nepresiahli 4 μg/ml, a to ani pri maximálnych dávkach.


Potrava znižuje rozsah a mierne odďaľuje absorpciu metformínu. Po podaní 850 mg dávky sa pozorovala o 40% nižšia maximálna plazmatická koncentrácia, 25% pokles AUC (plochy pod krivkou) a predĺženie času potrebného na dosiahnutie maximálnej plazmatickej koncentrácie o 35 minút. Klinický význam týchto poklesov nie je známy.

Distribúcia:

Väzba na plazmatické bielkoviny je zanedbateľná. Metformín sa rozdeľuje do erytrocytov. Maximálna koncentrácia v krvi je nižšia ako maximálna plazmatická koncentrácia a objavuje sa približne v rovnakom čase. Červené krvinky najpravdepodobnejšie predstavujú sekundárny kompartment distribúcie. Priemerný Vd sa pohybuje medzi 63 - 276 l.

Metabolizmus:

Metformín sa nezmenený vylučuje močom. U ľudí sa nezistili žiadne metabolity.

Eliminácia:

Renálny klírens metformínu je > 400 ml/min, čo naznačuje, že metformín sa vylučuje glomerulárnou filtráciou a tubulárnou sekréciou. Po podaní perorálnej dávky je zdanlivý konečný polčas eliminácie približne 6,5 hodiny.

Pri poškodení renálnych funkcií je renálny klírens znížený priamo úmerne klírensu kreatinínu, takže polčas eliminácie sa predlžuje, čo vedie k zvýšeným hladinám metformínu v plazme.

Pediatrickí pacienti:

Štúdia jednorazovej dávky:Po podaní jednorazovej dávky 500 mg metformíniumchloridu sa zaznamenal u pediatrických pacientov podobný farmakokinetický profil ako u zdravých dospelých.


Štúdia opakovaných dávok: Údaje sú obmedzené na jednu štúdiu. Po opakovaných dávkach 500 mg podaných dvakrát denne počas 7 dní pediatrickým pacientom bola maximálna plazmatická koncentrácia (Cmax) znížená približne o 33% a systémová expozícia (AUC0-t) približne o 40% v porovnaní s diabetickými dospelými pacientami, ktorí dostávali opakované dávky 500 mg dvakrát denne počas 14 dní. Keďže dávkovanie sa titruje individuálne na základe kontroly glykémie, má toto zistenie obmedzený klinický význam.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje na základe obvyklých štúdií farmakologickej bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu a reprodukčnej toxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety

 • sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A)

 • kukuričný škrob

 • Povidón K 30

 • koloidný bezvodý oxid kremičitý

 • magnéziumstearát


Filmový poťah

 • hypromelóza

 • oxid titaničitý E171

 • propylénglykol

 • Makrogol 6000

 • čistený mastenec


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25°C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Polyvinylchlorid/Alumínum (PVC/Alu)– blistrové balenie s obsahom 20,28,30,50,56,60,84,90,100 alebo 120 filmom obalených tabliet


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

PRO.MED.CS Praha a.s.

Telčská 1

140 00 Praha 4

Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


18/0238/07-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


December 2007
Glumetsan 850 mg filmom obalené tablety