+ ipil.sk

Glypressin 1 mgPríbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/00344


Písomná informácia pre používateľa


Glypressin 1 mg

Terlipresíniumacetát

Prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek,

pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Glypressin a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Glypressin

3. Ako používať Glypressin

4. Možné vedľajšie účinky

 1. Ako uchovávať Glypressin

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Glypressin a na čo sa používa


Glypressin obsahuje prášok a rozpúšťadlo na prípravu injekčného roztoku. Biely mrazením vysušený prášok obsahuje liečivo terlipresín.


Glypressin sa používa na liečbu krvácania z pažerákových varixov.

Pažerákové varixy sú zväčšené krvné cievy, ktoré sa tvoria v pažeráku ako komplikácia choroby pečene.Môžu prasknúť a krvácať, čo je závažný a život ohrozujúci stav.


Keď sa do krvného obehu injekčne podá liečivo, terlipresín, ten pri svojom rozklade uvoľní látku nazývanú lyzín-vazopresín. Lyzín-vazopresín pôsobí na steny krvných ciev, vyvolá ich zúženie a obmedzí prítok krvi k zasiahnutým cievam, takže sa zníži ich krvácanie.


 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Glypressin


Nepoužívajte Glypressin

 • ak ste alergický/alergická na terlipresíniumacetát alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

 • ak ste tehotná.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Glypressin, obráťte sa na svojho lekára

 • ak máte vysoký krvný tlak,

 • ak trpíte srdcovou chorobou,

 • u detí a starších pacientov, pretože sú obmedzené skúsenosti u týchto vekových skupín,

 • pri septickom šoku. Septický šok je vážny stav, ktorý vzniká ako odpoveď organizmu na ťažkú infekciu s následným znížením tlaku krvi a spomalením prietoku krvi.


Ak sa vás týka ktorýkoľvek z vyššie uvedených stavov, povedzte to svojmu lekárovi.

V priebehu liečby Glypressinom vám budú pravidelne meraťkrvný tlak, tep srdca a sledovať rovnováhu tekutín.


Iné lieky a Glypressin

Ak teraz užívate alebo ste v ostatnom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky,povedzte tosvojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Veľmi dôležité je oznámiť svojmu lekárovi, ak užívate akékoľvek lieky na srdce (napr. propofol alebo beta-blokátory), pretože ich účinok sa môže zvýšiť, ak sa užívajú v rovnakom čase ako Glypressin.


Tehotenstvo a dojčenie

Glypressin sa nesmie používať počas tehotenstva.


Glypressin sa nemá používať počas dojčenia, pretože nie je známe, či prechádza do materského mlieka.


Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Netýka sa. Glypressin je liek, ktorý sa používa len v nemocniciach.


 1. Ako používať Glypressin


Glypressin je liek, ktorý sa používa len v nemocniciach a smú ho podávať len kvalifikovaní zdravotnícki pracovníci.


Rozpúšťadlo sa zmieša s práškom na injekciu cez gumovú zátku sklenenej injekčnej liekovky.Injekcia číreho roztoku sa musí podať ihneď po jeho príprave do žily (priamo do krvného obehu).


Obvyklá úvodná dávka Glypressinu pri náhlom krvácaní z varixov pažeráka je 2 miligramy (mg), po ktorej nasledujú 1 mg alebo 2 mg dávky každé 4 hodiny, až pokiaľ krvácanie nie je pod kontrolou 24 hodín. Liečba má trvať maximálne 48 hodín.

Po podaní úvodnej dávky môže byť dávkovanie upravené podľa vašej hmotnosti alebo ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Často hlásené vedľajšie účinky(môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

 • bolesť hlavy

 • bradykardia (veľmi pomalý tep srdca)

 • zvýšený krvný tlak

 • stiahnutie periférnych ciev (nedostatočné prekrvenie tkanív), ktoré vedie k bledosti

 • prechodná bolesť brucha

 • prechodná hnačka


Menej často hlásené nežiaduce účinky(môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

 • nízka hladina sodíka v krvi, ak sa nesleduje rovnováha tekutín

 • nepravidelný tlkot srdca

 • zrýchlený pulz

 • bolesť na hrudníku

 • infarkt myokardu (srdcový infarkt)

 • pľúcny opuch

 • torsade de pointes (poruchy srdcového rytmu)

 • zlyhanie srdca. Príznaky zahŕňajú dýchavicu, únavu a opuch členkov.

 • nedostatočné prekrvenie vnútorných orgánov

 • periférna cyanóza (zmodranie kože spôsobené nedostatkom kyslíka)

 • návaly tepla

 • dychová tieseň a zlyhanie dýchania (ťažkosti s dýchaním)

 • prechodná nevoľnosť

 • prechodné vracanie

 • nekróza kože (poškodenie tkanív pod kožou)

 • kontrakcie maternice

 • znížený prietok krvi maternicou

 • nekróza v mieste podania injekcie (poškodenie tkanív pod kožou)


Zriedkavo hlásené nežiaduce účinky(môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktorý nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. Ako uchovávať Glypressin


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na označení obalu po EXP.Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Pripravený číry roztok sa musí použiť okamžite po rozpustení prášku v rozpúšťadle.


Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Glypressin obsahuje

- Jedna injekčná liekovka obsahuje 1 mg terlipresíniumacetátu, čo zodpovedá 0,86 mg terlipresínu. Koncentrácia nariedeného roztoku je 0,2 mg terlipresíniumacetátu v 1 ml.

 • Ďalšie zložky sú:
  Prášok: manitol (E 421) a kyselina chlorovodíková.

Rozpúšťadlo: chlorid sodný, kyselina chlorovodíková a voda na injekciu.


Ako vyzerá Glypressin a obsah balenia

Liek obsahuje prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok. Prášok je bielej farby. Po rozpustení prášku v priloženom rozpúšťadle má vzniknúť číry bezfarebný roztok.


Glypressin je na trhu dostupný v jednej veľkosti balenia:

5 setov: 1 injekčná liekovka s práškom + 1 ampulka s rozpúšťadlom


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Ferring-Léčiva, a.s.

K Rybníku 475

252 42 Jesenice u Prahy

Česká republika


Výrobca

Ferring GmbH

Wittland 11

D-24 109 Kiel

Nemecko


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:


FERRING Slovakia s.r.o.

BC Aruba, Galvaniho 7/D

821 04 Bratislava

Tel: + 421 2 54 416 010

Fax: + 421 2 54 411 770

E-mail: SK0-Recepcia@ferring.com


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 05/2014.


4Glypressin 1 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/00344


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Glypressin 1 mg

Prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jedna injekčná liekovka obsahuje 1 mg terlipresíniumacetátu, čo zodpovedá 0,86 mg terlipresínu. Koncentrácia pripraveného roztoku je 0,2 mg terlipresíniumacetátu v 1 ml.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1


3. LIEKOVÁ FORMA


Prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok


Prášok (injekčná liekovka):
Biely lyofilizovaný prášok.


Rozpúšťadlo (ampulka):
Číry bezfarebný roztok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Krvácanie z varixov pažeráka.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dospelí:
Na úvod sa podáva intravenózna injekcia 2 mg Glypressinu každé štyri hodiny. Liečba má pokračovať až dovtedy, pokiaľ krvácanie nie je pod kontrolou aspoň 24 hodín, ale maximálne do 48 hodín. Dávky, ktoré nasledujú po úvodnej dávke, sa môžu znížiť na 1 mg i. v. každé 4 hodiny u pacientov s telesnou hmotnosťou nižšou ako 50 kg alebo ak je to nevyhnutné kvôli nežiaducim účinkom.


4.3 Kontraindikácie


Podávanie je počas gravidity kontraindikované.

Precitlivenosť na terlipresín alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok lieku.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Počas liečby je potrebné starostlivo monitorovať krvný tlak, frekvenciu srdca a rovnováhu tekutín. Aby sa zabránilo nekróze v mieste podania, injekcia sa musí podať prísne intravenózne. Osobitnú pozornosť je treba venovať liečbe pacientov s hypertenziou alebo diagnostikovanou chorobou srdca.


Terlipresín sa nemá používať u pacientov so septickým šokom s nízkym srdcovým výdajom.


Deti a starší pacienti: Pri aplikácii Glypressinu deťom a starším pacientom sa vyžaduje mimoriadna opatrnosť, pretože sú len obmedzené skúsenosti s jeho použitím u týchto skupín pacientov.

Nie sú k dispozícii žiadne údaje týkajúce sa odporúčaného dávkovania u týchto skupín pacientov.


4.5 Liekové a iné interakcie


Terlipresín zvyšuje hypotenzný účinok neselektívnych b-blokátorov na vena porta.Súbežná liečba s liekmi, o ktorých je známe, že spôsobujú bradykardiu (napr. propofol, sufentanil) môže zapríčiniť spomalenie srdcového tepu a zníženie srdcového výdaja. Tieto účinky možno pripísať reflexnej inhibícii srdcovej aktivity blúdivým nervom (nervus vagus) v dôsledku zvýšeného krvného tlaku.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Liečba Glypressinom počas gravidity je kontraindikovaná (pozri časti 4.3 a 5.3).Zistilo sa, že Glypressin spôsobuje v ranom štádiu tehotenstva kontrakcie maternice, zvyšuje vnútromaternicový tlak a môže znížiť prietok krvi maternicou. Glypressin môže mať škodlivé účinky na tehotenstvo a plod.


U králikov sa po liečbe Glypressinom dostavili spontánne potraty a malformácie.


Laktácia

Nie je známe, či sa terlipresín vylučuje do ľudského materského mlieka. Vylučovanie terlipresínu do materského mlieka u zvierat sa neštudovalo. Riziko pre dojčené dieťa nemožno vylúčiť. Pri rozhodovaní o tom, či pokračovať/ukončiť dojčenie alebo pokračovať/ukončiť liečbu terlipresínom je potrebné zvážiť prínos dojčenia pre dieťa a prínos liečby terlipresínom pre matku.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Nevykonali sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


 1. Nežiaduce účinky


Počas klinických skúšok boli najčastejšie (s frekvenciou 1 – 10 %) zaznamenané tieto nežiaduce účinky: bledosť, zvýšený krvný tlak, bolesť brucha, nauzea, diarea a bolesť hlavy.


Pokiaľ sa nekontroluje rovnováha tekutín, antidiuretický účinok Glypressinu môže spôsobiť hyponatriémiu.


Tabuľka: Frekvencia nežiaducich účinkov

Trieda orgánových systémov podľa MedDRA

Časté ( 1/100 až

< 1/10)

Menej časté

( 1/1 000 až

< 1/100)

Zriedkavé

( 1/10 000 až

< 1/1 000)

Poruchy metabolizmu a výživy


hyponatriémia, ak sa nekontroluje rovnováha tekutín


Poruchy nervového systému

bolesť hlavyPoruchy srdca a srdcovej činnosti

bradykardia

atriálna fibrilácia,

ventrikulárne extrasystoly,

tachykardia,

bolesť na hrudníku,

infarkt myokardu,

nadbytok tekutiny s pľúcnym edémom,

torsade de pointes,

zlyhanie srdca


Poruchy ciev

periférna vazokonstrikcia,

periférna ischémia,

bledosť v tvári,

hypertenzia

intestinálna ischémia,

periférna cyanóza,

návaly tepla


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína


dychová tieseň,

zlyhanie dýchania

dyspnoe

Poruchy gastrointestinálneho traktu

prechodné kŕče v bruchu,

prechodná hnačka

prechodná nauzea,

prechodné vracanie


Poruchy kože a podkožného tkaniva


nekróza kože


Stavy v gravidite, v šestonedelí a perinatálnom období


hypertonus maternice,

nedostatočné prekrvenie maternice (ischémia)


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


nekróza v mieste podania injekcie 1. Predávkovanie


Odporúčaná dávka (2 mg/4 h) sa nesmie prekročiť, pretože vyššia dávka zvyšuje riziko vážnych nežiaducich účinkov na systémový obeh.

Zvýšený krvný tlak u pacientov so známou hypertenziou sa môže kontrolovať klonidínom 150 mg i. v.

Terapeutickou odpoveďou na ťažkú bradykardiu je podanie atropínu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Hormóny zadného laloku hypofýzy (vazopresín a analógy)

ACT kód: H01BA04


Po podaní účinkuje najprv samotný terlipresín (nástupný účinok), no ten sa enzymatickým štiepením mení na lyzín-vazopresín. Dávky 1 až 2 mg Glypressinu účinne znižujú tlak v portálnej žile (vena portae) a vyvolávajú výraznú vazokonstrikciu. Zníženie portálneho tlaku a prietoku krvi v nepárnej žile (vena azygos) závisí od dávky.Účinok nižšej dávky začína miznúť po 3 hodinách, pričom hemodynamické údaje ukazujú, že 2 mg dávka je účinnejšia ako 1 mg, pretože má spoľahlivejší účinok počas celého 4-hodinového liečebného intervalu.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Farmakokinetika sa správa podľa dvojkompartmentového modelu. Zistilo sa, že polčas eliminácie t½je okolo 40 min, metabolický klírens okolo 9 ml/kg/min a distribučný objem okolo 0,5 l/kg.

Požadovaná koncentrácia lyzínu-vazopresínu v plazme sa dosiahne po 30 min a maximálna koncentrácia sa dosiahne medzi 60 – 120 min po podaní Glypressinu. Vzhľadom na 100 % krížovú reakciu medzi terlipresínom a lyzínom-vazopresínom nejestvuje žiadna špecifická RIA metóda pre odlíšenie týchto dvoch látok.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje, získané na základe obvyklých štúdií toxicity jednorazovej dávky, toxicity po podaní opakovaných dávok a genotoxicity, nepreukázali žiadne špecifické riziko pre človeka. Pri dávkach relevantných pre človeka bolo možné pozorovať na zvieratách len také účinky, ktoré možno pripísať farmakologickej aktivite terlipresínu. Nie sú k dispozícii žiadne farmakokinetické údaje získané u zvierat, ktoré by sa mohli porovnať s plazmatickými koncentráciami u človeka, pri ktorých sa tieto účinky vyskytli. Keďže liek bol podaný intravenózne, na základe štúdií so zvieratami možno usudzovať na systémovú expozíciu.


Embryofetálna štúdia u potkanov nepreukázala nežiaduce účinky terlipresínu, no u králikov sa vyskytli potraty pravdepodobne súvisiace s maternálnou toxicitou a u malého počtu plodov sa vyskytli anomálie v osifikácii a ojedinelý prípad rázštepu podnebia.


U terlipresínu sa neuskutočnili žiadne štúdie karcinogenity.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Prášok:

manitol (E 421)

kyselina chlorovodíková


Rozpúšťadlo:

chlorid sodný

kyselina chlorovodíková

voda na injekciu


6.2 Inkompatibility


Nevykonali sa žiadne štúdie kompatibility, preto sa tento liek nesmie miešať s inými liekmi.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky

Liek sa má použiť ihneď po príprave.


 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Pripravený roztok sa musí použiť ihneď po príprave.


 1. Druh obalu a obsah balenia


Injekčná liekovka zo skla typu I s brómbutylovou gumenou zátkou a ampulka zo skla typu I.


Veľkosť balenia:

5 setov: 1 injekčná liekovka + 1 ampulka


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Rozpúšťadlo sa zmieša s práškom cez gumovú zátku injekčnej liekovky. Intravenózna injekcia číreho roztoku sa musí podať ihneď po príprave.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Ferring-Léčiva, a.s.

K Rybníku 475

252 42 Jesenice u Prahy

Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


84/0314/05-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 22.09.2005

Dátum posledného predĺženia registrácie: 04.01.2008


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Máj 2014

5

Glypressin 1 mg