+ ipil.sk

Glypressin 1 mg injekčný roztokPríbalový leták


Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č. 2014/01954-PRE


Písomná informácia pre používateľa


Glypressin1 mg injekčný roztok

Terlipresíniumacetát


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je Glypressin a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Glypressin

 3. Ako používať Glypressin

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Glypressin

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Glypressin a na čo sa používa


Glypressin injekčný roztok obsahuje liečivo terlipresíniumacetát.


Glypressinsa používa na liečbu krvácania z pažerákových varixov.

Pažerákové varixy sú zväčšené krvné cievy, ktoré sa tvoria v pažeráku ako komplikácia choroby pečene.Môžu prasknúť a krvácať, čo je závažný a život ohrozujúci stav.


Keď sa do krvného obehu injekčne podá liečivo, terlipresíniumacetát, ten pri svojom rozklade uvoľní látku nazývanú lyzín-vazopresín. Lyzín-vazopresín pôsobí na steny krvných ciev, vyvoláva ich zúženie a obmedzuje prítok krvi k zasiahnutým cievam, čím sa zníži ich krvácanie.


 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Glypressin


Nepoužívajte Glypressin

 • ak ste alergický/alergická na terlipresín (terlipresíniumacetát) alebo na ktorúkoľvk z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

 • ak ste tehotná.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Glypressin, obráťte sa na svojho lekára

 • ak máte vysoký krvný tlak,

 • ak trpíte poruchou srdca,

 • u detí a starších pacientov, pretože sú obmedzené skúsenosti u týchto vekových skupín,

 • pri septickom šoku. Septický šok je vážny stav, ktorý vzniká ako odpoveď organizmu na ťažkú infekciu s následným znížením tlaku krvi a spomalením prietoku krvi.


Ak sa vás týka ktorýkoľvek z vyššie uvedených stavov, povedzte to svojmu lekárovi predtým, ako vám podajú Glypressin.


Počas liečby Glypressinom vám budú pravidelne kontrolovať tlak krvi, tep srdca a rovnováhu tekutín.


Glypressin obsahuje sodík

Tento liek obsahuje 1,33 mmol (alebo 30,7 mg) sodíka v jednej ampulke. Keď máte diétu s kontrolovaným obsahom sodíka, povedzte to svojmu lekárovi.


Iné lieky a Glypressin

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky,povedzte to svojmu lekárovi.


Veľmi dôležité je oznámiť svojmu lekárovi, ak užívate akékoľvek lieky na srdce (napr. propranolol alebo beta-blokátory), pretože ich účinok sa môže zvýšiť, ak sa užívajú v rovnakom čase ako Glypressin.


Tehotenstvo a dojčenie

Glypressin sa nesmie používať počas tehotenstva.


Glypressin sa nesmie používať počas dojčenia, pretože nie je známe, či neprechádza do materského mlieka.


Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Netýka sa. Glypressin je liek, ktorý sa používa len v nemocniciach.


 1. Ako používať Glypressin


Glypressin je liek, ktorý sa používa len v nemocniciach a smú ho podávať len kvalifikovaní zdravotnícki pracovníci.


Glypressin sa podáva injekčne do žily(priamo do krvného obehu).


Obvyklá úvodná dávka Glypressinu pri náhlom krvácaní z varixov pažeráka je 2 miligramy (mg), po ktorej nasledujú 1 mg alebo 2 mg dávky každé 4 hodiny, až pokiaľ krvácanie nie je pod kontrolou 24 hodín. Liečba má trvať maximálne 48 hodín.


Po podaní úvodnej dávky môže byť dávkovanie upravené podľa vašej hmotnosti alebo ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liekmôže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Časté: môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb

 • bolesť hlavy

 • bradykardia (veľmi pomalý tep srdca)

 • stiahnutie periférnych ciev (nedostatočné prekrvenie tkanív), ktoré spôsobuje bledosť

 • zvýšený krvný tlak

 • prechodná bolesť žalúdka

 • prechodná hnačka


Menej časté: môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb

 • nízke hladiny sodíka v krvi, ak sa nekontroluje rovnováha tekutín

 • nepravidelný tlkot srdca

 • zrýchlený pulz

 • bolesť na hrudníku

 • infarkt myokardu (srdcový infarkt)

 • pľúcny opuch

 • torsade de pointes (poruchy srdcového rytmu)

 • zlyhanie srdca. Príznaky zahŕňajú dýchavicu, únavu a opuch členkov.

 • nedostatočné prekrvenie vnútorných orgánov

 • periférna cyanóza (zmodranie kože spôsobené nedostatkom kyslíka)

 • návaly tepla

 • dychová tieseň a zlyhanie dýchania (ťažkosti s dýchaním)

 • prechodná nevoľnosť

 • prechodné vracanie

 • nekróza kože (poškodenie tkanív pod kožou)

 • kontrakcie maternice

 • znížený prietok krvi maternicou

 • nekróza v mieste podania injekcie (poškodenie tkanív pod kožou)


Zriedkavé: môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb

 • dyspnoe (ťažkosti s dýchaním)


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvej vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hláseniauvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Glypressin


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liekpo dátume exspirácie, ktorý je uvedený na označení obalu. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Uchovávajte v chladničke (pri teplote 2 °C – 8 °C). Ampulky uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Glypressinobsahuje

Jedna ampulka s 8,5 ml injekčného roztoku obsahuje 1 mg terlipresíniumacetátu, čo zodpovedá 0,85 mg terlipresínu.
1 ml obsahuje 0,12 mg terlipresíniumacetátu.


Ďalšie zložky sú: chlorid sodný, kyselina octová, octan sodný trihydrát, voda na injekciu.


Ako vyzerá Glypressina obsah balenia

Liek je číry bezfarebný injekčný roztok.


Glypressin je dostupný v jednej veľkosti balenia:

5 ampuliek, každá s obsahom 8,5 ml


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Ferring-Léčiva, a.s.

K Rybníku 475

252 42 Jesenice u Prahy

Česká republika


Výrobca

Ferring-Léčiva, a.s.

K Rybníku 475

252 42 Jesenice u Prahy

Česká republika


Ferring GmbH

Wittland 11

D-24109 Kiel

Nemecko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHS) pod nasledovnými názvami:

Cyprus, Dánsko, Estónsko, Grécko, Lotyšsko, Malta, Švédsko: GLYPRESSIN

Česká republika: GLYPRESSIN 1 mg INJEKČNÍ ROZTOK

Litva: GLYPRESSIN 0,1 mg/ml injekcinis tirpalas

Nórsko, Poľsko: Glypressin 1 mg

Slovinsko: GLYPRESSIN 1 mg raztopina za injiciranje

Slovensko: Glypressin 1 mg injekčný roztok


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

FERRING Slovakia s.r.o.

BC Aruba, Galvaniho 7/D

821 04 Bratislava

Tel: + 421 2 54 416 010

Fax: + 421 2 54 411 770

E-mail: SK0-Recepcia@ferring.com


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná vo februári 2015.

4Glypressin 1 mg injekčný roztok

Súhrn údajov o lieku


Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č.: 2014/01954-PRESÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Glypressin 1 mg injekčný roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Jedna ampulka s 8,5 ml roztoku obsahuje 1 mg terlipresíniumacetátu, čo zodpovedá 0,85 mg voľnej bázy terlipresínu. Koncentrácia injekčného roztoku je 0,12 mg terlipresíniumacetátu v 1 ml, čo zodpovedá 0,1 mg voľnej bázy terlipresínu v 1 ml.


Pomocné látky:

Jedna ampulka obsahuje 1,33 mmol (alebo 30,7 mg) sodíka.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1


3. LIEKOVÁ FORMA


Injekčný roztok.


Číra bezfarebná kvapalina.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Krvácanie z varixov pažeráka.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Dospelí:
Na úvod sa podáva intravenózna injekcia 2 mg Glypressinu injekčný roztok každé 4 hodiny. Liečba má pokračovať až dovtedy, pokiaľ krvácanie nie je pod kontrolou 24 hodín, ale maximálne do 48 hodín. Po podaní úvodnej dávky sa môže dávkovanie upraviť na 1 mg i.v. každé 4 hodiny u pacientov s telesnou hmotnosťou < 50 kg alebo v prípade výskytu nežiaducich účinkov.


4.3 Kontraindikácie


Podávanie je kontraindikované počas gravidity.

Precitlivenosť na terlipresín alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Počas liečby sa má monitorovať krvný tlak, frekvencia srdca a rovnováha tekutín. Aby sa zabránilo nekróze v mieste podania injekcie, musí sa injekcia podať intravenózne. Osobitnú pozornosť je treba venovať liečbe pacientov s hypertenziou alebo diagnostikovanou chorobou srdca.

Terlipresín sa nemá používať u pacientov so septickým šokom s nízkym srdcovým výdajom.

Tento liek obsahuje 1,33 mmol (alebo 30,7 mg) sodíka v jednej ampulke. Treba to vziať do úvahy u pacientov s diétou kontrolovanou na obsah sodíka.


Deti a starší pacienti: Pri liečbe detí a starších pacientov sa vyžaduje zvýšená pozornosť, pretože sú len obmedzené skúsenosti s liečbou u týchto skupín.

Nie sú k dispozícii žiadne údaje týkajúce sa odporúčaného dávkovania u týchto osobitných skupín pacientov.


4.5 Liekové a iné interakcie


Terlipresín zvyšuje hypotenzný účinok neselektívnych b-blokátorov na vrátnicovú žilu (vena portae).Súbežná liečba s liekmi, o ktorých je známe, že spôsobujú bradykardiu (napr. propofol, sufentanil) môže spôsobiť zníženie tepu srdca a srdcového výdaja. Tieto účinky možno pripísať reflexnej inhibícii srdcovej aktivity blúdivým nervom (nervus vagus) v dôsledku zvýšeného krvného tlaku.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Liečba Glypressinom počas gravidity je kontraindikovaná (pozri časti 4.3 a 5.3).Zistilo sa, že Glypressin spôsobuje v ranom štádiu gravidity kontrakcie maternice, zvyšuje vnútromaternicový tlak a môže znížiť prietok krvi maternicou.Glypressin môže mať škodlivé účinky na graviditu a plod.


U králikov sa po liečbe Glypressinom pozoroval spontánny potrat a malformácie.


Laktácia

Nie je známe, či sa terlipresín vylučuje do ľudského materského mlieka. Vylučovanie terlipresínu do materského mlieka u zvierat sa neštudovalo. Riziko na dojčené dieťa nemožno vylúčiť. Pri rozhodovaní o tom, či pokračovať/ukončiť dojčenie alebo pokračovať/ukončiť liečbu terlipresínom je potrebné zvážiť prínos dojčenia pre dieťa a prínos liečby terlipresínom pre matku.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Nevykonali sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


 1. Nežiaduce účinky


Najčastejšie hlásené nežiaduce účinky počas klinických skúšaní (frekvencia 1 – 10 %) sú bledosť, zvýšený krvný tlak, bolesť brucha, nauzea, hnačka a bolesť hlavy.


Pokiaľ sa nekontroluje rovnováha tekutín, antidiuretický účinok Glypressinu môže spôsobiť hyponatriémiu.


Tabuľka: Frekvencia nežiaducich účinkov

Trieda orgánových systémov podľa MedDRA

Časté ( 1/100 až

< 1/10)

Menej časté

( 1/1 000 až

< 1/100)

Zriedkavé

( 1/10 000 až

< 1/1 000)

Poruchy metabolizmu a výživy


hyponatriémia, ak sa nekontroluje rovnováha tekutín


Poruchy nervového systému

bolesť hlavyPoruchy srdca a srdcovej činnosti

bradykardia

atriálna fibrilácia,

ventrikulárne extrasystoly,

tachykardia,

bolesť na hrudníku,

infarkt myokardu,

nadbytok tekutiny s pľúcnym edémom,

torsade de pointes,

zlyhanie srdca


Poruchy ciev

periférna vazokonstrikcia,

periférna ischémia,

bledosť v tvári,

hypertenzia

intestinálna ischémia,

periférna cyanóza,

návaly tepla


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína


dychová tieseň,

zlyhanie dýchania

dyspnoe

Poruchy gastrointestinálneho traktu

prechodné kŕče v bruchu,

prechodná hnačka

prechodná nauzea,

prechodné vracanie


Poruchy kože a podkožného tkaniva


nekróza kože


Stavy v gravidite, v šestonedelí a perinatálnom období


hypertonus maternice,

nedostatočné prekrvenie maternice (ischémia)


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


nekróza v mieste podania injekcieHlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné

monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili

akékoľvek podozrenie na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného

v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Odporúčaná dávka (2 mg/4 h) sa nemá prekročiť, nakoľko vyššia dávka zvyšuje riziko vážnych nežiaducich účinkov na systémový obeh.

Zvýšený krvný tlak u pacientov so známou hypertenziou sa môže kontrolovať klonidínom 150 mg i. v.

Terapeutickou odpoveďou na bradykardiu je podanie atropínu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Hormóny zadného laloka hypofýzy (vazopresín a analógy)

ACT kód: H01BA04


Po podaní účinkuje najprv samotný terlipresín, no ten sa enzymatickým štiepením mení na lyzín-vazopresín. Dávky 1 až 2 mg účinne znižujú tlak vo vrátnicovej žile (vena portae) a vyvolávajú výraznú vazokonstrikciu.Zníženie vrátnicového (portálneho) tlaku a prietoku krvi v nepárnej žile (vena azygos) závisí od dávky.Účinok nízkej dávky začína miznúť po 3 hodinách, pričom hemodynamické údaje ukazujú, že 2 mg dávka je účinnejšia ako 1 mg, pretože vyššia dávka má spoľahlivejší účinok počas celého liečebného intervalu (4 hodiny).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Farmakokinetika sa správa podľa dvojkompartmentového modelu. Zistilo sa, že polčas eliminácie je približne 40 min, metabolický klírens približne 9 ml/kg/min a distribučný objem približne 0,5 l/kg.

Požadovaná koncentrácia lyzínu-vazopresínu v plazme sa dosiahne na začiatku približne po 30 min s maximálnou koncentráciou 60 až 120 min po podaní Glypressinu. Vzhľadom na 100 % krížovú reakciu medzi terlipresínom a lyzínom-vazopresínom nejestvuje žiadna špecifická RIA metóda pre odlíšenie týchto dvoch látok.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje, získané na základe obvyklých štúdií toxicity jednorazovej dávky, toxicity po podaní opakovaných dávok a genotoxicity, nepreukázali žiadne špecifické riziko pre človeka. Pri dávkach relevantných pre človeka bolo možné pozorovať na zvieratách len také účinky, ktoré možno pripísať farmakologickej aktivite terlipresínu.Nie sú k dispozícii žiadne farmakokinetické údaje získané u zvierat, ktoré by sa mohli porovnať s plazmatickými koncentráciami u človeka, pri ktorých sa tieto účinky vyskytli. No keďže liek bol podaný intravenózne, na základe štúdií so zvieratami možno usudzovať na systémovú expozíciu.


Embryofetálna štúdia u potkanov nepreukázala nežiaduce účinky terlipresínu, no u králikov sa vyskytli potraty pravdepodobne súvisiace s maternálnou toxicitou a u malého počtu plodov sa vyskytli anomálie v osifikácii a ojedinelý prípad rázštepu podnebia.


Štúdie karcinogenity s terlipresínom sa neuskutočnili.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Chlorid sodný

Kyselina octová

Octan sodný trihydrát

Voda na injekciu


6.2 Inkompatibility


Nevykonali sa štúdie kompatibility, preto sa tento liek nesmie miešať s inými liekmi.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v chladničke (pri teplote 2 °C – 8 °C). Ampulky uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.


 1. Druh obalu a obsah balenia


8,5 ml injekčného roztoku v čírych bezfarebných sklených ampulkách (sklo typ I).


Veľkosť balenia: 5 x 8,5 ml


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Ferring-Léčiva, a.s.

K Rybníku 475

252 42 Jesenice u Prahy

Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


84/0874/10-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 30.11.2010


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Február 2015

5Glypressin 1 mg injekčný roztok