+ ipil.sk

Gopten 2 mgPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev. č.: 2015/00120, 2015/00119Písomná informácia pre používateľa


Gopten 0,5 mg

Gopten 2 mg

Gopten 4 mg

trandolaprilum


kapsuly


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Gopten a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Gopten

3. Ako užívať Gopten

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Gopten

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Gopten a na čo sa používa


Gopten sa používa na liečbu esenciálnej hypertenzie (vysoký krvný tlak) a zlyhávania ľavej srdcovej komory po infarkte myokardu.


Gopten obsahuje liečivo trandolapril, ktoré patrí do skupiny tzv. ACE inhibítorov. Trandolapril potláča vznik angiotenzínu II inhibíciou (blokovaním) angiotenzín konvertujúceho enzýmu. Angiotenzín II je prirodzená látka, spôsobujúca zúženie ciev a zadržiavanie tekutín. Účinkom trandolaprilu sa preto rozšíria cievy a zníži krvný tlak.


Gopten zlepšuje prežívanie po infarkte myokardu u pacientov s poruchou funkcie ľavej komory s prejavmi srdcového zlyhávania aj bez nich a so zvyškovou ischémiou aj bez nej. Dlhodobá liečba Goptenom významne znižuje celkovú úmrtnosť, najmä zo srdcovo-cievnych príčin, riziko náhlej smrti a výskyt srdcového zlyhania. Znižuje tiež pravdepodobnosť výskytu opakovaných infarktov.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Gopten


Neužívajte Gopten

- ak ste alergický na trandolapril, na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6) alebo na iné lieky proti vysokému krvnému tlaku zo skupiny tzv. „ACE inhibítorov“;

- ak sa u vás v minulosti po užití lieku zo skupiny tzv. „ACE inhibítorov“ vyskytol angioedém (opuch rôznych častí tela, napr. tváre, dýchacieho a tráviaceho ústrojenstva);

 • pri dedičnom alebo idiopatickom (bez známej príčiny) angioedéme;

 • po treťom mesiaci tehotenstva;

 • ak máte cukrovku alebo poruchu funkcie obličiek a užívate liek na zníženie krvného tlaku obsahujúci aliskiren.


Pre nedostatok liečebných skúseností sa Gopten nesmie podávať deťom.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Gopten, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:

- ak máte stenózu (chorobné zúženie) aorty alebo obštrukciu (sťaženie, prekážku) výtokovej časti srdca;

- ak máte ťažkú poruchu obličkovej funkcie. Lekár bude pozorne sledovať funkciu obličiek a možno sa rozhodne znížiť vám dávku Goptenu.

- Na začiatku liečby Goptenom môže u niektorých pacientov užívajúcich lieky na odvodnenie dôjsť k výraznému poklesu krvného tlaku, a to najmä u tých, u ktorých liečba liekmi na odvodnenie začala nedávno.

- Gopten môže spôsobiť angioedém, ktorý zahŕňa opuch tváre, končatín, jazyka, hlasiviek a/alebo hrtana. Častejšie sa vyskytuje u pacientov čiernej rasy. Ak u seba spozorujete príznaky angioedému, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

 • U pacientov liečených ACE inhibítormi sa vyskytol aj črevný angioedém (opuch sliznice čreva). V prípade bolesti brucha sa u pacientov užívajúcich Gopten musí zvážiť táto možnosť.

- Anafylaktoidné reakcie (závažné reakcie z precitlivenosti) sa môžu objaviť u pacientov, ktorí súbežne s ACE inhibítormi dostávajú desenzibilizačnú liečbu proti zvieracím jedom.

- Počas liečby Goptenom sa nesmie vykonávať dialýza alebo hemofiltrácia cez vysokoprietokové polyakrylonitrilové membrány pre riziko vzniku anafylaktickej reakcie až život ohrozujúceho šoku. V tomto prípade je nutné previesť pacienta na iné antihypertenzívum (liek znižujúci krvný tlak; nie však ACE inhibítor) alebo sa musí použiť na dialyzátore iná membrána.

- U pacientov užívajúcich ACE-inhibítory a zároveň liečených LDL-aferézou boli pozorované život ohrozujúce anafylaktoidné reakcie (reakcie z precitlivenosti).

 • Ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov, ktoré sa používajú na liečbu vysokého tlaku krvi:

  • blokátor receptorov angiotenzínu II (ARB) (tiež známe ako sartany – napríklad valsartan, telmisartan, irbesartan), najmä ak máte problémy s obličkami súvisiace s cukrovkou;

  • aliskiren.

Lekár vám môže pravidelne kontrolovať funkciu obličiek, krvný tlak a množstvo elektrolytov (napríklad draslíka) v krvi.

Pozri tiež informácie v časti „Neužívajte Gopten“.


Deti a dospievajúci

Bezpečnosť a účinnosť Goptenu u detí nebola stanovená.

Iné lieky a Gopten

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

 • Lieky na zníženie krvného tlaku, hlavne lieky na odvodnenie, zosilňujú antihypertenzný účinok Goptenu.

 • Nesteroidové protizápalové lieky (napr. kyselina acetylsalicylová, indometacín) a sodík (napr. kuchynská soľ) môžu zoslabiť antihypertenzný účinok Goptenu. Krvný tlak sa má merať častejšie, ak sa pri podávaní Goptenu začne podávať akýkoľvek iný nesteroidový protizápalový liek alebo sa podávanie tohto lieku preruší.

 • Pri súčasnom podávaní s draslíkom, draslík šetriacimi liekmi na odvodnenie (napr. spironolaktónom, amiloridom, triamterenom) a nesteroidovými protizápalovými liekmi sa zvyšujú sérové koncentrácie draslíka.

 • Pri súčasnom podávaní lítia sa zvyšujú sérové koncentrácie lítia.

 • Gopten zosilňuje účinok alkoholu. Alkohol zvyšuje riziko hypotenzie (nízky krvný tlak).

 • Pri súčasnom podaní hypnotík (lieky na spanie) alebo niektorých inhalačných anestetík môže dôjsť k nežiaducemu poklesu krvného tlaku (o užívaní Goptenu je nutné informovať anesteziológa).

 • Gopten môže pri súčasnom užívaní s liekmi na odvodnenie tiazidového typu (napr. hydrochlorotiazidom, indapamidom) znížiť hladinu draslíka.

 • Pri súčasnom užívaní s alopurinolom, imunosupresívami, cytostatikami, systémovými kortikoidmi a prokaínamidom môže dôjsť k zníženiu počtu bielych krviniek.

 • Pri súčasnom podávaní Goptenu a liekov na neutralizáciu žalúdočnej kyseliny môže dôjsť k zníženiu vstrebávania Goptenu, čím sa zoslabí jeho antihypertenzný účinok.

 • Antihypertenzný účinok Goptenu môžu znížiť aj sympatomimetiká (lieky podávané napr. pri šoku, astme).

 • Súčasné užívanie Goptenu, neuroleptík (lieky podávané pri psychiatrických ochoreniach, napr. schizofrénii) a antidepresív (lieky na liečbu depresie) môže spôsobiť ortostatickú hypotenziu (pokles krvného tlaku po postavení sa, sprevádzaný pocitom slabosti, zatmením pred očami alebo aj stratou vedomia).

 • Gopten môže pri súčasnom užívaní s antidiabetikami (lieky podávané pri cukrovke) zvýšiť účinok týchto liekov na zníženie hladiny glukózy v krvi.

 • U pacientov liečených súbežne ACE inhibítormi aj injekčne podávaným zlatom (nátriumaurotiomalát) sa v zriedkavých prípadoch vyskytli nitritoidné reakcie (príznaky zahŕňajúce začervenanie tváre, nevoľnosť, vracanie a zníženie krvného tlaku).

 • Lekár vám možno bude musieť zmeniť dávku a/alebo urobiť iné opatrenia:

  • ak užívate blokátor receptorov angiotenzínu II (ARB) alebo aliskiren (pozri tiež informácie v častiach „Neužívajte Gopten“ a Upozornenia a opatrenia“.


Gopten a jedlo a nápoje

Gopten môžete užívať nezávisle od príjmu potravy.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Užívanie Goptenu sa neodporúča počas prvých troch mesiacov tehotenstva. Gopten sa nesmie užívať po treťom mesiaci tehotenstva.


Nakoľko nie sú dostupné dostatočné informácie týkajúce sa užívania Goptenu počas dojčenia, jeho užívanie v tomto období sa neodporúča.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Neveďte vozidlo, nepoužívajte žiadne nástroje a neobsluhujte stroje na začiatku liečby (počas niekoľkých hodín po podaní prvej dávky lieku) alebo pri zmene liečby (niekoľko hodín po zvýšení dávky lieku).


Gopten obsahuje laktózu (mliečny cukor). Ak vám lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, poraďte sa s ním predtým, ako začnete užívať Gopten.


3. Ako užívať Gopten


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Liečba vysokého krvného tlaku

Zvyčajná úvodná dávka je 0,5 mg (1 kapsula Goptenu 0,5 mg) jedenkrát denne. Ak táto dávka nie je dostatočná, môže sa po 3 týždňoch liečby zvýšiť na 2 mg (1 kapsula Goptenu 2 mg) jedenkrát denne. Maximálna denná dávka je 4 mg (1 kapsula Goptenu 4 mg).


U starších pacientov s normálnou funkciou obličiek nie je nutná úprava dávky.

Úvodná dávka u pacientov s poruchou funkcie obličiek alebo s miernou poruchou funkcie pečene je 0,5 mg (1 kapsula Goptenu 0,5 mg), užitá ráno. Dávka sa potom postupne zvyšuje v závislosti od individuálnej reakcie pacienta na liečbu. Maximálna denná dávka je 2 mg.

Úvodná dávka u pacientov s poruchou vodnej a soľnej bilancie (napr. pri dialýze, vracaní, hnačke, užívaní liekov na odvodnenie) je 0,5 mg (1 kapsula Goptenu 0,5 mg), užitá ráno. Porucha vodnej a soľnej bilancie sa má vyrovnať podľa možnosti ešte pred začiatkom liečby Goptenom.


Zlyhávanie ľavej srdcovej komory po infarkte myokardu

Liečba sa môže začať dávkou 0,5 mg (1 kapsula Goptenu 0,5 mg) jedenkrát denne najskôr tretí deň po infarkte myokardu. Táto dávka sa môže postupne zvýšiť až na 4 mg v jednej dennej dávke (1 kapsula Goptenu 4 mg jedenkrát denne). V závislosti od znášanlivosti (napr. nežiaduce zníženie krvného tlaku) sa môže prechodne zvyšovanie dávky pozastaviť.

V prípade náhleho nežiaduceho zníženia krvného tlaku sa musí starostlivo skontrolovať sprievodná antihypertenzná liečba (vazodilatátory – lieky na rozšírenie ciev, lieky na odvodnenie, nitráty a pod.) a ak je možné, má sa dávka týchto liekov znížiť. Dávka Goptenu sa má znížiť, len ak neboli predchádzajúce opatrenia dostatočne účinné alebo možné.


Liečba pacientov s veľmi vysokým krvným tlakom alebo s ťažkým srdcovým zlyhávaním sa má začať počas hospitalizácie.


Ak užijete viac Goptenu, ako máte

Ak užijete viac kapsúl Goptenu ako máte, ihneď sa poraďte s lekárom.


Ak zabudnete užiť Gopten

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Frekvencia pozorovaných vedľajších účinkov je definovaná nasledovne:


Veľmi časté

Postihuje viac ako 1 používateľa z 10

Časté

Postihuje 1 až 10 používateľov zo 100

Menej časté

Postihuje 1 až 10 používateľov z 1000

Zriedkavé

Postihuje 1 až 10 používateľov z 10 000

Veľmi zriedkavé

Postihuje menej ako 1 používateľa z 10 000

Neznáme

Frekvenciu nemožno odhadnúť z dostupných údajov


Orgánový systém

Časté

Menej časté

Zriedkavé

Veľmi

zriedkavé

Neznáme

Infekcie a nákazy


Infekcia horných dýchacích ciest


Zápal priedušiek

Infekcia močovej sústavy

Zápal hltanu


Zápal prinosových dutín*

Nádcha*

Zápal jazyka*

Poruchy krvi a lymfatického systémuMálokrvnosť (anémia)

Zníženie počtu bielych krviniek

Porucha krvných doštičiek

Porucha bielych krviniek


Zníženie počtu všetkých typov krvných buniek

Zníženie počtu granulocytov v krvi

Zníženie počtu krvných doštičiek

Málokrvnosť z rozpadu červených krviniek (hemolytická anémia)*

Poruchy imunitného systémuPrecitlivenosťPoruchy metabolizmu a výživyNechutenstvo

Zvýšená chuť do jedla

Zvýšená hladina tukov v krvi

Zvýšená hladina cholesterolu v krvi

Zvýšená hladina cukru v krvi

Znížená hladina sodíka v krvi

Zvýšená hladina kyseliny močovej v krvi

Dna

Enzýmová abnormalita


Zvýšená hladina draslíka v krvi

Psychické poruchy


Nespavosť

Znížená pohlavná túžba (libido)


Depresia

Halucinácie

Úzkosť

Nepokoj

Apatia

Porucha spánku


Stav zmätenosti*

Poruchy nervového systému

Bolesť hlavy

Závrat

Spavosť


Mozgovocievna príhoda

Náhla prechodná strata vedomia (mdloba)

Migréna

Pálenie, brnenie, mravenčenie kože (parestézia)

Porucha chuti (dysgeúzia) Kŕčovité svalové zášklby (myoklónia)


Prechodná nedokrvenosť mozgu (tranzitórny ischemický atak)

Krvácanie do mozgu

Porucha rovnováhy

Poruchy okaPorucha zraku

Zápal očných viečok (blefaritída)

Opuch spojovky

Poruchy oka


Rozmazané videnie*

Poruchy ucha a labyrintu


Závrat, točenie hlavy

Pískanie, zvonenie, hučanie v ušiach (tinnitus)Poruchy srdca a srdcovej činnosti


Búšenie srdca

Srdcový infarkt

Nedokrvenosť srdca (ischémia) Zrýchlený tep

Spomalený tep

Srdcové zlyhávanie

Bolesť na hrudníku (angína pektoris)


Poruchy srdcového rytmu

Zastavenie srdca


Poruchy ciev

Nízky krvný tlak

Návaly horúčavy


Pokles tlaku krvi pri náhlom postavení sa (ortostatická

hypotenzia)

Vysoký krvný tlak

Porucha ciev

Kŕčové žilyPoruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Kašeľ

Zápal horných dýchacích ciest

Prekrvenie horných dýchacích ciest


Dýchavičnosť

Produktívny kašeľ

Zápal hltanu

Bolesť v ústach a hltane

Krvácanie z nosa

Porucha dýchania


Bronchospazmus

(kŕč svalstva priedušiek)

Poruchy žalúdočno-črevného traktu


Nevoľnosť Hnačka

Zápcha

Bolesť v oblasti žalúdka a čreva

Porucha žalúdka alebo čreva

Vracanie

Porucha trávenia

Zápal žalúdka

Bolesť brucha

Suchosť v ústach

Vracanie krvi

Plynatosť


Črevná obštrukcia (upchatie čriev, ileus)

Zápal pankreasu

Alergický opuch čreva*

Poruchy pečene a žlčových ciestZápal pečene (hepatitída)


Hromadenie žlče v žlčovodoch (cholestáza)

Žltačka

Abnormálna skúška funkcie pečene

Poruchy kože a podkožného tkaniva


Vyrážka

Svrbenie


Alergický opuch kože a slizníc (angioedém)

Nadmerné potenie

Psoriáza

Ekzém

Akné

Suchosť kože

Porucha kože

Psoriáza

Zápal kože

Stevensov-Johnsonov syndróm

Multiformný erytém*

Toxická epidermálna nekrolýza

(závažné kožné ochorenia)

Žihľavka

Vypadávanie vlasov

Psoriatiformná dermatitída*

(zápal kože podobný psoriáze)

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva


Svalové kŕče

Bolesť chrbta

Bolesť v končatinách

Bolesť kĺbov

Zápal kostí a kĺbov (osteoartritída) Bolesť kostíBolesť svalov

Poruchy obličiek a močových ciestČasté nutkanie na močenie

Nadmerné močenie

Obličkové zlyhanie

Zmnoženie dusíkatých látok v krvi (zotémia)Poruchy reprodukčného systému a prsníkov


Porucha erekcie
Vrodené, familiárne a genetické poruchyVrodená porucha tepien

Chorobná šupinatosť kože (ichtyóza)Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Celková telesná slabosť, malátnosť (asténia)

Bolesť na hrudníku

Opuch okrajových častí tela, napr. končatín

Pocit choroby

Opuch

Únava


Horúčka

Laboratórne a funkčné vyšetreniaZvýšená hladina bilirubínu


Zvýšená hladina draslíka

Zvýšenie pečeňového enzýmu gamaglutamyl-transferázy

Zvýšenie lipázy

Zvýšenie imunoglobulínu

Zníženie počtu trombocytov (krvných doštičiek)

Zvýšenie kreatinínu

Zvýšenie močoviny

Zvýšenie laktátdehydrogenázy

Zvýšenie pečeňových enzýmov (alkalickej fosfatázy

aspartátamino-

transferázy,

alanínamino-

transferázy)

Zníženie hemoglobínu

Poruchy EKG

Úrazy, otravy a komplikácie liečebného postupuÚraz**vedľajšie účinky celej skupiny ACE inhibítorovHlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Gopten


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po skratke EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Gopten obsahuje


- Liečivo je trandolapril. Jedna kapsula Goptenu obsahuje 0,5 mg, 2 mg alebo 4 mg trandolaprilu.

- Ďalšie zložky sú kukuričný škrob, monohydrát laktózy, povidón, nátriumstearylfumarát,

želatína, nátriumlaurylsulfát, oxid titaničitý E 171, erytrozín, žltý oxid železitý E 172, čierny oxid železitý E 172 (iba v Goptene 4 mg).


Ako vyzerá Gopten a obsah balenia


Gopten 0,5 mg: fľaša: 20 kapsúl; blister: 20, 28, 50 alebo 100 kapsúl

Gopten 2 mg: fľaša: 20 kapsúl; blister: 20, 28, 50, 98 alebo 100 kapsúl

Gopten 4 mg: blister: 14, 28, 56 alebo 98 kapsúl


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


BGP Products s.r.o.

Karadžičova 10

821 08 Bratislava

Slovenská republika


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná vo februári 2015.8

Gopten 2 mg

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev. č.: 2015/00120, 2015/00119


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU


Gopten 0,5 mg

Gopten 2 mg

Gopten 4 mg


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Gopten0,5 mg: trandolaprilum 0,5 mg v 1 kapsule

Gopten2 mg: trandolaprilum 2,0 mg v 1 kapsule

Gopten4 mg: trandolaprilum 4,0 mg v 1 kapsule


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Kapsula


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


 1. Terapeutické indikácie


Esenciálna hypertenzia.

Dysfunkcia ľavej komory po infarkte myokardu.

Ukázalo sa, že trandolapril zlepšuje prežívanie po infarkte myokardu u pacientov s dysfunkciou ľavej komory (ejekčná frakcia ≤ 35 %) s príznakmi srdcového zlyhania aj bez nich a s reziduálnou ischémiou aj bez nej.

Dlhodobá liečba trandolaprilom významne znižuje celkovú kardiovaskulárnu mortalitu. Významne znižuje riziko náhlej smrti a výskyt ťažkého alebo rezistentného srdcového zlyhávania.


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Gopten0,5 mg, 2 mg a 4 mg sa odporúča užívať v jednorazovej dennej dávke. Potrava nemá vplyv na absorpciu Goptenu.


Dávka sa môže zvyšovať postupne v 2- až 4-týždňovom intervale pod dohľadom lekára.


Esenciálna hypertenzia

Odporúčaná úvodná dávka je 0,5 mg trandolaprilu 1-krát denne. Ak sa krvný tlak neznormalizuje, môže sa dávka zvýšiť na 2 mg trandolaprilu 1-krát denne. K zvyšovaniu dávky sa má prikročiť až po trojtýždňovej liečbe. Udržiavacia dávka je 1 až 2 mg trandolaprilu 1-krát denne, maximálna dávka je 4 mg trandolaprilu 1-krát denne.


Dysfunkcia ľavej komory po infarkte myokardu

Liečba trandolaprilom sa môže začať 3 až 7 dní po infarkte myokardu. Úvodná dávka sa má upraviť s ohľadom na krvný tlak. Obvyklá úvodná dávka je 0,5 mg 1-krát denne. Táto dávka sa môže zvýšiť na 1 mg trandolaprilu (v jednorazovej dávke) nasledujúci deň a podávať ďalšie dva dni. Dávka sa môže potom zvýšiť na maximálnu dávku 4 mg trandolaprilu 1-krát denne. Zvyšovanie dávky sa môže dočasne prerušiť v závislosti od hemodynamickej tolerancie.

Ak dôjde k hypotenzii, je potrebné upraviť sprievodnú antihypertenznú liečbu (napr. podávanie vazodilatancií, nitrátov, diuretík) a prípadne znížiť dávkovanie.


Dávkovanie u špeciálnych skupín pacientov:


Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť Goptenu u detí nebola stanovená.

Starší pacienti s normálnou funkciou obličiek

U starších pacientov s normálnou funkciou obličiek nie je potrebné zníženie dávky. Opatrne sa má postupovať pri súčasnom užívaní diuretík (pozri časť 4.5), kedy je potrebné upraviť dávku na 0,5 mg denne.


Úprava dávkovania u pacientov s poruchou funkcie obličiek

U pacientov s klírensom kreatinínu 30 až 70 ml/min sa odporúča dávkovanie zvyčajné u dospelých a starších pacientov.


U pacientov s klírensom kreatinínu < 30 ml/min sa odporúča začať liečbu nižšou úvodnou dávkou trandolaprilu (t. j. úvodná dávka 0,5 mg) a potom dávku titrovať na požadovanú účinnosť. U týchto pacientov sa má liečba uskutočňovať pod lekárskym dohľadom.


U pacientov s klírensom kreatinínu > 30 ml/min nie je potrebná úprava úvodnej dávky.


Pacienti s poruchou funkcie pečene

Ťažká porucha funkcie pečene

Pacienti s ťažkou poruchou funkcie pečene alebo cirhózou nemajú byť liečení Goptenom.


Stredne ťažká porucha funkcie pečene

Úvodná denná dávka je 0,5 mg trandolaprilu (t.j. 1 kapsula Goptenu 0,5 mg), užitá ráno. Dávku možno zvyšovať len postupne podľa individuálnej terapeutickej odpovede pacienta. Maximálna denná dávka trandolaprilu, ktorá sa nesmie prekročiť, je 2 mg.


Pacienti s poruchou vodnej a soľnej bilancie

U pacientov s poruchou vodnej a soľnej bilancie (napr. v dôsledku vracania/hnačky, diuretickej liečby) alebo u pacientov so srdcovým zlyhávaním, dysfunkciou ľavej komory po infarkte myokardu alebo ťažkou hypertenziou sa môže vyskytnúť neprimeraný pokles krvného tlaku, najmä na začiatku terapie.

Ak je potrebné, má sa pred začiatkom liečby Goptenom upraviť poruchu vodnej a/alebo soľnej bilancie a dávky diuretika sa majú znížiť alebo ich podávanie prerušiť.

Liečba sa má začať najmenšou jednorazovou dávkou 0,5 mg trandolaprilu (1 kapsula Goptenu 0,5 mg), užitou ráno.

Po podaní prvej dávky a pri každom zvýšení dávky Goptenu a/alebo diuretika je potrebné sledovať pacienta počas asi 6 hodín, aby boli prípadné nadmerné zmeny krvného tlaku pod kontrolou.


 1. Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na trandolapril, alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok, alebo na iné ACE inhibítory v anamnéze.
  Predchádzajúci výskyt angioneurotického edému spojený s podávaním ACE inhibítora.

 • Hereditárny alebo idiopatický angioedém.

 • Druhý a tretí trimester gravidity (pozri časti 4.4. a 4.6).

 • Súbežné používanie Goptenu s liekmi obsahujúcimi aliskiren je kontraindikované u pacientov s diabetes mellitus alebo poruchou funkcie obličiek (GFR < 60 ml/min/1,73 m2) (pozri časti 4.5 a 5.1).


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Trandolapril nemajú užívať pacienti so stenózou aorty alebo obštrukciou výtokovej časti srdca.


Anafylaktoidné a pravdepodobne s nimi spojené reakcie


Desenzibilizácia

Anafylaktoidné reakcie (v niektorých prípadoch život ohrozujúce) sa môžu objaviť u pacientov, ktorí súbežne s ACE inhibítormi dostávajú desenzibilizačnú liečbu proti zvieracím jedom.


LDL-aferéza

U pacientov užívajúcich ACE-inhibítory a zároveň liečených LDL-aferézou boli pozorované život ohrozujúce anafylaktoidné reakcie.


Porucha funkcie pečene

Trandolapril je proliečivo, ktoré sa metabolizuje na aktívnu látku v pečeni. Pacientom s poruchou funkcie pečene sa má preto venovať zvýšená pozornosť a majú byť podrobne monitorovaní.


Symptomatickáhypotenzia

Po podaní úvodnej dávky trandolaprilu a rovnako aj po zvýšení dávky trandolaprilu sa u pacientov s nekomplikovanou hypertenziou zriedkavo vyskytla symptomatická hypotenzia. Symptomatická hypotenzia je pravdepodobnejšia u pacientov s depléciou objemu a/alebo soli po dlhšej liečbe diuretikami, dietetickom obmedzení soli, dialýze, hnačke alebo vracaní. Preto sa má u týchto pacientov prerušiť diuretická terapia a pred začatím liečby trandolaprilom upraviť deplécia objemu a/alebo soli.


Podobne je treba uvažovať aj u pacientov s ischemickou chorobou srdca alebo cerebrovaskulárnym ochorením, u ktorých nadmerný pokles krvného tlaku môže spôsobiť infarkt myokardu alebo cievnu mozgovú príhodu.


Agranulocytóza a útlm kostnej drene

U pacientov liečených ACE inhibítormi bol pozorovaný výskyt agranulocytózy a útlmu kostnej drene. Riziko vzniku neutropénie súvisí s dávkou a typom a je závislé od klinického stavu pacienta. Tieto účinky sú častejšie u pacientov s poruchou funkcie obličiek, najmä ak majú vaskulárnu kolagenózu. U pacientov s vaskulárnou kolagenózou (napr. lupus erythematosus alebo sklerodermia), najmä v spojení s poruchou funkcie obličiek a liečbou inými liekmi, obzvlášť kortikosteroidmi alebo antimetabolitmi, sa má zvážiť pravidelné monitorovanie počtu bielych krviniek a hladín proteínov v moči. Agranulocytóza a útlm kostnej drene sú reverzibilné po ukončení liečby ACE inhibítorom.


Angioneurotický edém

Trandolapril môže spôsobiť angioedém, ktorý zahŕňa opuch tváre, končatín, jazyka, hlasiviek a/alebo hrtana. V porovnaní s pacientmi iných rás bol u pacientov čiernej rasy, liečených ACE inhibítormi, zaznamenaný vyšší výskyt angioedému.


U pacientov liečených ACE inhibítormi bol hlásený aj intestinálny angioedém. U pacientov, u ktorých sa vyskytne pri užívaní trandolaprilu bolesť brucha (s nauzeou alebo vracaním alebo bez nich), sa má preskúmať táto možnosť.


U pacientov s angioedémom sa musí okamžite prerušiť liečba trandolaprilom a musia byť sledovaní až do ústupu edému. Angioedém tváre zvyčajne ustúpi spontánne. Edém, ktorý postihuje nielen tvár, ale aj hlasivky, môže ohrozovať život kvôli riziku obštrukcie dýchacích ciest.


Pri angioedéme jazyka, hlasiviek alebo hrtana sa musí okamžite podkožne podať 0,3 až 0,5 ml roztoku adrenalínu (1:1000) a musia sa urobiť ďalšie primerané terapeutické opatrenia.


U pacientov s idiopatickým angioedémom v anamnéze je potrebná opatrnosť. Trandolapril je kontraindikovaný, ak bol angioedém nežiaducou reakciou na podanie ACE inhibítora (pozri časť 4.3).


Pacienti s renovaskulárnou hypertenziou

ACE inhibítory sa môžu podávať až do vykonania kuratívnej liečby alebo v prípade, kedy takáto liečba nie je potrebná. Riziko ťažkej artériovej hypotenzie a renálnej insuficiencie je v prípade liečby ACE inhibítorom zvýšené u pacientov s už existujúcou unilaterálnou alebo bilaterálnou stenózou renálnej artérie. Diuretiká môžu toto riziko ďalej zvyšovať. Zlyhávanie renálnej funkcie sa môže vyskytnúť aj pri malých zmenách sérového kreatinínu, dokonca aj u pacientov s unilaterálnou stenózou renálnej artérie. U takýchto pacientov sa liečba má začať v nemocnici, pod dôkladným lekárskym dohľadom, s nízkymi dávkami a opatrnou úpravou dávky. Liečba diuretikami sa má prerušiť a počas prvých týždňov liečby je potrebné sledovať funkciu obličiek a hodnotu draslíka v sére.

Všeobecne

U niektorých pacientov užívajúcich diuretiká, najmä u tých, u ktorých liečba diuretikami začala nedávno, sa môže vyskytnúť výrazný pokles tlaku krvi, najmä na začiatku podávania trandolaprilu.


Porucha funkcie obličiek

U pacientov s klírensom kreatinínu < 30 ml/min môže byť potrebné znížiť dávky trandolaprilu; u týchto pacientov sa má obličková funkcia pozorne sledovať.


U pacientov s renálnou insuficienciou, kongestívnym srdcovým zlyhaním alebo unilaterálnou či bilaterálnou stenózou renálnej artérie, s jednou funkčnou obličkou, ako aj po transplantácii obličky existuje riziko zhoršenia obličkovej funkcie. U niektorých hypertonikov so skrytým preexistujúcim renálnym ochorením môže dôjsť k zvýšeniu močoviny v krvi a sérového kreatinínu v prípade, že sa trandolapril podáva súbežne s diuretikom. K proteinúrii môže dôjsť hlavne u pacientov s existujúcim poškodením funkcie obličiek alebo pri relatívne vysokých dávkach ACE inhibítorov.


Navyše, u pacientov s nedostatočnou renálnou funkciou je potrebné brať do úvahy riziko hyperkaliémie a pravidelne kontrolovať stav elektrolytov.


Zriedkavo sa môže vyskytnúť zlyhanie obličiek, v tomto prípade treba pacientov starostlivo sledovať. Ak sa Gopten podáva súčasne s diuretikami, môže byť potrebné podávanie zníženej dávky Goptenu (0,5 mg trandolaprilu denne) alebo prerušenie liečby diuretikami aspoň v prvých 3 dňoch pred začatím podávania Goptenu. U pacientov s renovaskulárnou hypertenziou má byť úvodná denná dávka 0,5 mg trandolaprilu. U pacientov s kongestívnym srdcovým zlyhávaním alebo renovaskulárnou hypertenziou sa majú monitorovať sérové hladiny kreatinínu, hlavne na začiatku liečby.


Duálna inhibícia systému renín-angiotenzín-aldosterón (RAAS)

Preukázalo sa, že súbežné použitie inhibítorov ACE, blokátorov receptorov angiotenzínu II alebo aliskirenu zvyšuje riziko hypotenzie, hyperkaliémie a zníženia funkcie obličiek (vrátane akútneho zlyhania obličiek). Duálna inhibícia RAAS kombinovaným použitím inhibítorov ACE, blokátorov receptorov angiotenzínu II alebo aliskirenu sa preto neodporúča (pozri časti 4.5 a 5.1). Ak sa liečba duálnou inhibíciou považuje za absolútne nevyhnutnú, má sa podať iba pod dohľadom odborníka a u pacienta sa majú často a dôsledne kontrolovať funkcia obličiek, elektrolyty a krvný tlak. Inhibítory ACE a blokátory receptorov angiotenzínu II sa nemajú súbežne používať u pacientov s diabetickou nefropatiou.


Hyperkaliémia

U hypertenzných pacientov, najmä ak mali renálnu dysfunkciu, sa pozorovali zvýšené hladiny sérového draslíka. Pozri tiež časť 4.5.


Rizikové faktory pre vznik hyperkaliémie zahŕňajú renálnu insuficienciu, liečbu diuretikami šetriacimi draslík, súbežnú liečbu hypokaliémie, diabetes mellitus a/alebo dysfunkciu ľavej komory po infarkte myokardu.


Kašeľ

Počas liečby ACE inhibítormi sa môže vyskytnúť suchý, neproduktívny kašeľ, ktorý po ukončení liečby vymizne.


Chirurgický zákrok/anestézia

U pacientov, ktorí sa podrobujú chirurgickému zákroku alebo sú pod anestéziou látkami, ktoré spôsobujú hypotenziu, môže trandolapril blokovať tvorbu angiotenzínu II sekundárne ku kompenzačnému uvoľneniu renínu.


Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť trandolaprilu u detí sa nestanovila.


Gravidita

Liečba ACE inhibítormi sa nemá začať počas gravidity. Pokiaľ nie je pokračovanie v liečbe ACE inhibítormi počas gravidity považované za nevyhnutné, majú byť pacientky plánujúce graviditu prevedené na alternatívnu antihypertenznú liečbu s overenýmbezpečnostným profilom pre užívanie počas gravidity. Po zistení gravidity sa má liečba ACE inhibítormi okamžite ukončiť a ak je to potrebné, treba začať s alternatívnou liečbou (pozri časti 4.4 a 4.6).


Laktácia

Pretože nie sú dostupné žiadne informácie týkajúce sa užívania trandolaprilu počas dojčenia, jeho užívanie sa neodporúča. Počas dojčenia je vhodnejšia alternatívna liečba s overeným bezpečnostným profilom, a to najmä pri dojčení novorodencov alebo predčasne narodených detí.


Pomocné látky

Liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, deficitu laktázy alebo glukózovo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Diuretická liečba

Draslík šetriace diuretiká (spironolaktón, amilorid, triamteren), výživové doplnky s draslíkom a nesteroidové protizápalové lieky môžu zvýšiť riziko hyperkaliémie, najmä u pacientov so zlyhaním obličiek. Trandolapril môže stlmiť pokles draslíka, vyvolaný diuretikami tiazidového typu. Pri súčasnom použití Goptenu s uvedenými látkami je potrebná zvýšená opatrnosť a pravidelné monitorovanie sérového draslíka.


V randomizovanej, placebom kontrolovanej štúdii TRACE (TRAndolapril Cardiac Evaluations) sa u pacientov s reziduálnou systolickou dysfunkciou ľavej komory po prekonaní infarktu myokardu v skupine liečenej trandolaprilom zaznamenala hyperkaliémia ako nežiaduci účinok u 5 % pacientov (v 0,2 % súvisiaca s liečbou) a u 3 % (bez súvisu) v skupine dostávajúcej placebo. 80 % pacientov v štúdii dostávalo diuretiká. Pozri časť 4.4.


Antidiabetiká

Trandolapril, podobne ako iné ACE inhibítory, môže pri súčasnom užívaní s antidiabetikami (inzulínom alebo perorálnymi hypoglykemickými liekmi) zvýšiť hypoglykemizujúci účinok týchto liekov. U pacientov s diabetom mellitus je potrebné starostlivo sledovať hladiny glukózy v sére.

Lítium

Trandolapril môže spôsobiť znížené vylučovanie lítia. Hladiny lítia v sére je potrebné kontrolovať v pravidelných intervaloch.


Kombinácia s blokátormi receptorov angiotenzínu II alebo aliskirenom

Údaje z klinických skúšaní ukázali, že duálna inhibícia systému renín-angiotenzín-aldosterón (RAAS) kombinovaným použitím inhibítorov ACE, blokátorov receptorov angiotenzínu II alebo aliskirenu sa spája s vyššou frekvenciou nežiaducich udalostí, ako sú hypotenzia, hyperkaliémia a znížená funkcia obličiek (vrátane akútneho zlyhania obličiek), v porovnaní s použitím látky ovplyvňujúcej RAAS v monoterapii (pozri časti 4.3, 4.4 a 5.1).


Ostatné


U pacientov liečených ACE inhibítormi, ktorí sú na dialýze, pri ktorej sa používajú vysokoprietokové polyakrylonitrilové membrány, sa môže vyskytnúť anafylaktická reakcia ako opuch tváre, sčervenanie, arteriálna hypotenzia a dyspnoe. U týchto pacientov sa nemajú podávať ACE inhibítory. Ak je nutná dialýza alebo hemofiltrácia ako naliehavé opatrenie, je potrebné pacienta pred zákrokom prestaviť na iné antihypertenzívum (nie na ACE inhibítor) alebo sa musí použiť na dialyzátore iná membrána.

U Goptenu a iných ACE inhibítorov sa zaznamenali interakcie s nasledovnými látkami:

- diuretiká a iné antihypertenzíva: zvýšený antihypertenzívny účinok Goptenu

- sodík: oslabenie antihypertenzívneho účinku Goptenu a jeho pozitívny vplyv na symptómy srdcového zlyhávania;

- nesteroidové protizápalové lieky - NSAIDs (vrátane kyseliny acetylsalicylovej používanej vo vyšších dávkach ako protizápalový liek, napr. na úľavu od bolesti): oslabenie antihypertenzného účinku Goptenu. Tlak krvi sa má monitorovať častejšie, ak sa pri podávaní trandolaprilu začne podávať akékoľvek nesteroidové antiflogistikum alebo sa jeho podávanie ukončí. Pri zhoršenej funkcii obličiek sa vyskytol aditívny účinok na zvýšenie sérového draslíka.


NSAIDs vrátane kyseliny acetylsalicylovej, pokiaľ nie je užívaná v nízkych dávkach ako inhibítor agregácie trombocytov, sa nemá podávať spolu s ACE inhibítormi u pacientov so srdcovým zlyhávaním.


ACE inhibítory môžu zosilniť hypotenzný účinok určitých inhalačných anestetík.


Alopurinol, cytostatiká alebo imunosupresívne lieky, systémové kortikosteroidy alebo prokaínamid môžu zvýšiť pri súčasnom užívaní s ACE inhibítormi riziko leukopénie.


Antacidá môžu zapríčíniť zníženie biodostupnosti ACE inhibítorov.


Alkohol zvyšuje riziko hypotenzie.


Sympatomimetiká môžu znížiť antihypertenzný účinok ACE inhibítorov. Pacientov je potrebné pozorne sledovať.


Ako pri všetkých antihypertenzívach, kombinácia s neuroleptikami alebo tricyklickými antidepresívami zvyšuje riziko ortostatickej hypotenzie.


Nezaznamenali sa žiadne klinicky významné interakcie u pacientov s dysfunkciou ľavej komory po infarkte myokardu pri súčasnom podávaní Goptenu s trombolytikami, kyselinou acetylsalicylovou, betablokátormi, blokátormi kalciového kanála, nitrátmi, antikoagulanciami a digoxínom.


Neboli zaznamenané žiadne klinicky významné interakcie medzi trandolaprilom a cimetidínom.


U pacientov liečených súbežne s ACE inhibítormi aj injekčne podávaným zlatom (nátriumaurotiomalát) sa v zriedkavých prípadoch vyskytli nitritoidné reakcie (symptómy zahŕňajúce začervenanie tváre, nevoľnosť, vracanie a hypotenziu).


Pediatrická populácia

Interakčné štúdie boli vykonané len u dospelých.


 1. Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Užívanie ACE inhibítorov sa neodporúča počas 1. trimestra gravidity (pozri časť 4.4). Užívanie ACE inhibítorov je kontraindikované v 2. a 3. trimestri gravidity (pozri časti 4.3 a 4.4).


Epidemiologický dôkaz týkajúci sa rizika teratogenity po expozícii ACE inhibítorom počas prvého trimestra gravidity nie je presvedčivý; nie je ale možné vylúčiť malé zvýšenie rizika. Pokiaľ sa pokračovanie liečby ACE inhibítormi považuje za nevyhnutné, majú pacientky, ktoré plánujú graviditu, prejsť na alternatívnu antihypertenznú liečbu, u ktorej sa zistil bezpečnostný profil vhodný na použitie v gravidite. Ak sa zistí gravitita, liečba ACE inhibítormi sa má okamžite ukončiť a ak je to vhodné, má sa začať alternatívna liečba.


Je známe, že u ľudí expozícia ACE inhibítorom počas druhého a tretieho trimestra spôsobuje fetotoxicitu plodu (zníženie obličkovej funkcie, oligohydramnión, oneskorenie osifikácie lebky) a neonatálnu toxicitu (obličkové zlyhanie, hypotenziu, hyperkaliémiu). Ak dôjde k expozícii trandolaprilu od druhého trimestra gravidity, odporúča sa ultrazvukové vyšetrenie obličkovej funkcie a lebky. Deti matiek, ktoré užívali ACE inhibítory, majú byť kvôli hypotenzii pozorne sledované.

Laktácia

Nakoľko nie sú dostupné žiadne informácie týkajúce sa užívania trandolaprilu počas dojčenia, jeho užívanie sa neodporúča. Počas dojčenia je vhodnejšia alternatívna liečba s overeným bezpečnostným profilom, a to najmä pri dojčení novorodencov alebo predčasne narodených detí.


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Na základe farmakologických vlastností trandolaprilu sa nepredpokladá, že Gopten ovplyvní schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Avšak u niektorých pacientov môžu mať ACE inhibítory vplyv na tieto schopnosti, najmä na začiatku liečby, pri prechode z iného lieku alebo pri súčasnom požití alkoholu. Z tohto dôvodu sa neodporúča viesť vozidlá a obsluhovať stroje počas niekoľkých hodín po podaní prvej dávky alebo následných zvýšených dávok.


4.8 Nežiaduce účinky


Uvedené nežiaduce účinky boli hlásené počas klinického užívania, postmarketingového prieskumu alebo IV. fázy klinického skúšania.


Nežiaduce účinky boli pozorované s nasledujúcou frekvenciou: veľmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); menej časté (≥1/1000 až <1/100); zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1000); veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (nedá sa odhadnúť z dostupných údajov).


Trieda orgánového systému MedDRA

Časté

Menej časté

Zriedkavé

Veľmi zriedkavé

Neznáme

Infekcie a nákazy


Infekcia horných dýchacích ciest


Bronchitída

Infekcia močovej sústavy

Faryngitída


Sinusitída*

Rinitída*

Glositída*

Poruchy krvi a lymfatického systémuAnémia

Leukopénia

Porucha trombocytov

Porucha leukocytov


Pancytopénia Agranulocytóza

Trombocytopénia

Hemolytická anémia*

Poruchy imunitného systémuHypersenzitivitaPoruchy metabolizmu a výživyAnorexia

Zvýšená chuť do jedla

Hyperlipidémia

Hypercholesterolé-mia

Hyperglykémia

Hyponatriémia

Hyperurikémia

Dna

Enzýmová abnormalita


Hyperkaliémia

Psychické poruchy


Nespavosť

Znížené libido


Depresia

Halucinácie

Úzkosť

Nepokoj

Apatia

Porucha spánku


Stav zmätenosti*

Poruchy nervového systému

Bolesť hlavy

Závrat

Spavosť


Mozgovocievna príhoda

Synkopa

Migréna

Migréna bez aury

Parestézia

Dysgeúzia Myoklónia


Tranzitórny ischemický atak

Krvácanie do mozgu

Porucha rovnováhy

Poruchy okaPorucha zraku

Blefaritída

Edém spojovky

Porucha oka


Rozmazané videnie*

Poruchy ucha a labyrintu


Vertigo

TinnitusPoruchy srdca a srdcovej činnosti


Palpitácie

Infarkt myokardu

Ischémia myokardu

Tachykardia Komorová tachykardia

Bradykardia

Srdcové zlyhávanie

Angína pektoris


Atrioventrikulárna blokáda

Arytmia

Zastavenie srdca


Poruchy ciev

Hypotenzia

Návaly horúčavy


Ortostatická

hypotenzia

Hypertenzia

Angiopatia

Periférna cievna porucha

VarixyPoruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Kašeľ

Zápal horných dýchacích ciest

Prekrvenie horných dýchacích ciest


Dušnosť

Produktívny kašeľ

Zápal hltanu

Orofaryngeálna bolesť

Epistaxa

Respiračná porucha


Bronchospazmus

Poruchy gastrointestinálneho traktu


Nevoľnosť Hnačka

Zápcha

Gastrointestinálna bolesť

Gastrointestinálna porucha

Vracanie

Porucha trávenia

Gastritída

Bolesť brucha

Suchosť v ústach

Hemateméza

Flatulencia


Ileus

Pankreatitída

Intestinálny angioedém*

Poruchy pečene a žlčových ciestHepatitída


Cholestáza

Žltačka

Abnormálne hodnoty pečeňových testov

Poruchy kože a podkožného tkaniva


Vyrážka

Svrbenie


Angioedém

Nadmerné potenie

Psoriáza

Ekzém

Akné

Suchosť kože

Porucha kože

Psoriáza

Dermatitída

Stevensov-Johnsonov syndróm

Multiformný erytém*

Toxická epidermálna nekrolýza

Urtikária

Alopécia

Psoriatiformná dermatitída*

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva


Svalové kŕče

Bolesť chrbta

Bolesť v končatine

Artralgia

Osteoartritída Bolesť kostiBolesť svalov

Poruchy obličiek a močových ciestPolakizúria Polyúria

Obličkové zlyhanie

AzotémiaPoruchy reprodukčného systému a prsníkov


Porucha erekcie
Vrodené, familiárne a genetické poruchyVrodená arteriálna

malformácia

IchtyózaCelkové poruchy a reakcie v mieste podania

Asténia

Bolesť na hrudníku

Periférny edém

Pocit choroby

Pocit abnormálnosti

Edém

Únava


Horúčka

Laboratórne a funkčné vyšetreniaHyperbilirubinémia


Zvýšenie draslíka v sére

Zvýšenie gamaglutamyl-transferázy

Zvýšenie lipázy

Zvýšenie imunoglobulínu

Zníženie počtu trombocytov

Zvýšenie sérového kreatinínu

Zvýšenie močoviny v krvi

Zvýšenie laktátdehydrogenázy v krvi

Zvýšenie alkalickej fosfatázy

Zvýšenie aspartátamino-

transferázy

Zvýšenie alanínamino-

transferázy

Zvýšenie pečeňových enzýmov

Zníženie hemoglobínu

Zníženie hematokritu Anomálie EKG

Úrazy, otravy a komplikácie liečebného postupuÚraz*nežiaduce účinky celej skupiny ACE inhibítorov


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Symptómy

Očakávané príznaky predávkovania ACE inhibítormi sú ťažká hypotenzia, šok, strnulosť, bradykardia, nerovnováha elektrolytov a renálne zlyhanie.


Liečba

Po užití nadmernej dávky má byť pacient dôkladne sledovaný, najlepšie na jednotke intenzívnej starostlivosti. Je potrebné časté sledovanie hladiny elektrolytov a kreatinínu v sére. Liečebné postupy závisia od závažnosti príznakov. Ak od požitia nadmernej dávky uplynul krátky čas, opatrenia sú zamerané na elimináciu trandolaprilu (vyvolanie vracania, laváž žalúdka, podanie absorbentov a síranu sodného).


Je potrebné monitorovať krvný tlak a v prípade symptomatickej hypotenzie je potrebné podať fyziologický roztok alebo sa majú použiť iné spôsoby zvýšenia plazmatického objemu. Má sa zvážiť liečba angiotenzínom II. Bradykardia alebo ťažké vazovagálne reakcie sa majú liečiť atropínom. Má sa zvážiť použitie kardiostimulátora. Nie je známe, či možno trandolaprilát z tela eliminovať hemodialýzou.

Neexistuje špecifické antidotum pre predávkovanie trandolaprilom.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina:antihypertenzívum / ACE inhibítor.

ATC kód: C09AA10


Trandolapril je účinný perorálny nesulfhydrylový inhibítorangiotenzín konvertujúceho enzýmu, ktorého účinok sa prejavuje v plazme a tkanive, osobitne v cievnom systéme, srdci a nadobličkách. Po perorálnom podaní a absorpcii sa trandolapril v pečeni primárne hydrolyticky konvertuje na aktívny diacidový metabolit, trandolaprilát.


Angiotenzín konvertujúci enzým je dipeptidyl-peptidáza, ktorá katalyzuje premenu angiotenzínu I na vazokonstrikčný angiotenzín II a štiepenie bradykinínu na inaktívne fragmenty.


Už malé koncentrácie trandolaprilu postačujú na vyvolanie silného inhibičného účinku na angiotenzín konvertujúci enzým; čím sa zamedzuje vzniku angiotenzínu II. Potlačenie negatívnej spätnej väzby spôsobuje zníženie sekrécie aldosterónu a zvýšenie aktivity plazmatického renínu. Trandolapril má teda účinok na systém renín - angiotenzín - aldosterón, ktorý má rozhodujúcu úlohu pri regulácii krvného objemu a tlaku.


Ďalšie mechanizmy účinku, ktoré môžu mať vzťah k vazodilatačnému účinku ACE inhibítorov sú inhibícia degradácie bradykinínu a uvoľňovania prostaglandínov ako aj útlm činnosti sympatikového nervového systému. Kombinácia týchto vlastností trandolaprilu môže mať význam pri regresii hypertrofie srdca a zlepšení cievnej poddajnosti, pozorovanej u ľudí.


Gopten je inhibítor enzýmu konvertujúceho plazmatický a tkanivový angiotenzín (najmä v cievnom systéme, srdci a nadobličkách). Trandolapril neobsahuje sulfhydrylovú skupinu a je aktívny po perorálnom podaní.


ACE je dipeptidyl-peptidáza, ktorá sa nachádza v celom organizme vrátane pľúc, obličiek, mozgu, krvných ciev a plazmy, pričom je lokalizovaná vo vaskulárnom endoteli týchto orgánov a katalyzuje konverziu angiotenzínu I na vazokonstrikčný angiotenzín II. Tým, že Gopten silne inhibuje tento enzým už pri malých koncentráciách, spôsobuje pokles koncentrácie angiotenzínu II, determinuje zníženie sekrécie aldosterónu a zvyšuje aktivitu plazmatického renínu mechanizmom spätnej väzby. Gopten tak moduluje systém renín - angiotenzín - aldosterón, ktorý zohráva hlavnú úlohu pri regulácii krvného objemu a tlaku.

Iné mechanizmy účinku, ktoré sú spojené s vazodilatačným účinkom ACE inhibítora sú inhibícia degradácie bradykinínu, uvoľňovania prostaglandínov a zníženie aktivity sympatikového nervového sytému.

Tieto vlastnosti môžu vysvetliť výsledky, získané pri hypertrofii srdca a zlepšenie funkcie ciev u zvierat.


U hypertenzných pacientov vedie liečba trandolaprilom k zníženiu tak systolického, ako aj diastolického krvného tlaku. Trandolapril má antihypertenzívnu aktivitu, nezávislú od hladiny plazmatického renínu.

Antihypertenzívny účinok trandolaprilu začína hodinu po podaní a pretrváva najmenej 24 hodín, bez ovplyvnenia cirkadiánneho rytmu krvného tlaku, čo umožňuje jeho podávanie v jednorazovej dennej dávke.

Pri dlhodobej liečbe pretrváva antihypertenzívna aktivita bez objavenia sa tolerancie. Po prerušení liečby sa nevyskytuje „rebound fenomén“.

Kombinácia s diuretikami alebo blokátormi kalciového kanála môže potencovať antihypertenzívny účinok trandolaprilu.

U pacientov s infarktom myokardu alebo dysfunkciou ľavej komory so srdcovým zlyhávaním alebo bez neho v anamnéze Gopten znižuje výskyt náhleho úmrtia a kardiovaskulárnu mortalitu a rovnako aj vývoj závažného alebo neliečiteľného srdcového zlyhania.

Pozitívny vplyv Goptenu sa pozoroval u pacientov nezávisle od veku, pohlavia, miesta a závažnosti infarktu.


Trandolapril znižuje systolický a diastolický krvný tlak u pacientov s hypertenziou. Táto antihypertenzívna účinnosť sa dosahuje aj keď sú plazmatické hladiny renínu nízke.

Pokles periférneho odporu, indukovaný trandolaprilom nie je spojený s retenciou vody a sodíka ani s tachykardiou.


Dve rozsiahle randomizované, kontrolované klinické skúšania (ONTARGET (ONgoing Telmisartan Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial) a VA NEPHRON-D (The Veterans Affairs Nephropathy in Diabetes)) skúmali použitie kombinácie inhibítora ACE a blokátora receptorov angiotenzínu II.

Skúšanie ONTARGET sa vykonalo u pacientov s kardiovaskulárnym alebo cerebrovaskulárnym ochorením v anamnéze, alebo u pacientov s diabetes mellitus 2. typu, u ktorých sa preukázalo poškodenie cieľových orgánov. Skúšanie VA NEPHRON-D sa vykonalo u pacientov s diabetes mellitus 2. typu a diabetickou nefropatiou.

Tieto skúšania neukázali významný priaznivý účinok na renálne a/alebo kardiovaskulárne ukazovatele a mortalitu, zatiaľ čo v porovnaní s monoterapiou sa pozorovalo zvýšené riziko hyperkaliémie, akútneho poškodenia obličiek a/alebo hypotenzie. Vzhľadom na podobné farmakodynamické vlastnosti sú tieto výsledky relevantné aj pre ostatné inhibítory ACE a blokátory receptorov angiotenzínu II. Inhibítory ACE a blokátory receptorov angiotenzínu II sa preto nemajú používať súbežne u pacientov s diabetickou nefropatiou.

Skúšanie ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease Endpoints) bolo navrhnuté na otestovanie prínosu pridania aliskirenu k štandardnej liečbe inhibítorom ACE alebo blokátorom receptorov angiotenzínu II u pacientov s diabetes mellitus 2. typu a chronickým ochorením obličiek, kardiovaskulárnym ochorením, alebo oboma ochoreniami. Skúšanie bolo predčasne ukončené pre zvýšené riziko nežiaducich udalostí. V skupine aliskirenu bolo viac úmrtí z kardiovaskulárnej príčiny a cievnych mozgových príhod ako v skupine placeba a v skupine aliskirenu boli častejšie hlásené sledované nežiaduce udalosti a závažné nežiaduce udalosti (hyperkaliémia, hypotenzia a renálna dysfunkcia) ako v skupine placeba.


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Absorpcia trandolaprilu po perorálnom podaní je veľmi rýchla.

Maximálna plazmatická koncentrácia trandolaprilu (Cmax) sa dosiahne asi do 1 hodiny (tmax) po podaní. Absolútna biologická dostupnosť trandolaprilu je asi 10 %.


Distribúcia a biotransformácia

Trandolapril sa hydrolyzuje v pečeni na aktívny diacidový metabolit trandolaprilát. Medián vrcholových plazmatických koncentrácií trandolaprilátu sa dosiahne po 3 až 8 hodinách. Absolútna biodostupnosť trandolaprilátu po podaní dávky trandolaprilu je asi 13 %. Potrava neovplyvňuje Cmaxalebo AUC trandolaprilátu.

Väzba trandolaprilu na plazmatické bielkoviny je asi 80 % a nezávisí od koncentrácie. Distribučný objem trandolaprilu je asi 18 l. Väzba trandolaprilátu závisí od koncentrácie a kolíše od 65 % pri 1000 ng/ml do 94 % pri 0,1 ng/ml, čo naznačuje saturáciu väzby so zvyšujúcou sa koncentráciou.

U zdravých dobrovoľníkov vymizne trandolapril z plazmy s polčasom menej ako hodinu.

Po viacnásobných dávkach trandolaprilu sa ustálený stav dosiahne u zdravých dobrovoľníkov, ako aj u mladších a starších pacientov s hypertenziou asi po 4 dňoch. V ustálenom stave je efektívny polčas trandolaprilátu medzi 15 až 23 hodinami, zahrňujúci malú časť podaného lieku, pravdepodobne naviazanú na plazmatický a tkanivový ACE.


Eliminácia

Po perorálnom podaní rádioaktívne značeného lieku sa 33 % izotopom značenej látky detekovalo v moči a 66 % v stolici.

Asi 9 až 14 % podanej dávky trandolaprilu sa vylučuje močom ako trandolaprilát. Zanedbateľné množstvo trandolaprilu sa vylúči močom nezmenené (< 0,5 %). Po i.v. podaní približne 2 mg dávok je celkový plazmatický klírens trandolaprilu asi 52 l/h a trandolaprilátu asi 7 l/h. Renálny klírens trandolaprilátu kolíše v závislosti od dávky od 0,5 do 4 l/hodinu.


Osobitné skupiny pacientov

Pediatrická populácia

Farmakokinetika trandolaprilu sa nehodnotila u pacientov mladších ako 18 rokov.


Starší pacienti; pohlavie

Farmakokinetika trandolaprilu sa skúmala u starších pacientov (nad 65 rokov) a u oboch pohlaví. Plazmatická koncentrácia trandolaprilu je zvýšená u starších pacientov s hypertenziou, ale plazmatická koncentrácia trandolaprilátu a inhibícia účinku ACE je u starších aj mladších pacientov podobná. Farmakokinetika trandolaprilu a trandolaprilátu a inhibícia ACE účinku sú u starších pacientov mužského a ženského pohlavia s hypertenziou podobné.


Rasa

Farmakokinetické rozdiely u rôznych rás sa nehodnotili.


Renálna insuficiencia

U pacientov s klírensom kreatinínu < 30 ml/min a u hemodialyzovaných pacientov sú v porovnaní so zdravými subjektmi plazmatické koncentrácie trandolaprilu a trandolaprilátu približne dvojnásobne vyššie a renálny klírens je znížený asi o 85 %. U pacientov s klírensom kreatinínu < 30 ml/min možno bude potrebné zníženie dávok trandolaprilu; funkciu obličiek týchto pacientov je potrebné pozorne sledovať. U pacientov s renálnym poškodením sa odporúča úprava dávky.


Hepatálna insuficiencia

U pacientov s miernou až stredne ťažkou cirhózou spôsobenou alkoholom boli v porovnaní so zdravými subjektmi plazmatické koncentrácie trandolaprilu 9-násobne a trandolaprilátu 2-násobne vyššie, ale inhibícia ACE účinku nebola ovplyvnená. U pacientov s hepatálnou insuficienciou sa majú zvážiť nižšie dávky.


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


Akútna toxicita

Po perorálnom podaní bola LD50 trandolaprilu4875 mg/kg u samcov myší, 3990 mg/kg u samíc myší a 2000 mg/kg u psov. Po intraperitoneálnom podaní bola LD50 1285 mg/kg u potkanov a 1435 mg/kg u myší. Dávka 1000 mg/kg trandolaprilu neusmrtila samice ani samcov psov. Nezistili sa klinicky relevantné nálezy.


Chronická toxicita

V štúdiách chronickej toxicity na potkanoch (do 78 týždňov) a psoch (do 52 týždňov) sa zaznamenala najmä anémia a renálne účinky. Tieto nálezy boli výraznejšie u potkanov než u psov. Pozorovali sa tiež gastrointestinálne lézie. Histopatologickými vyšetreniami sa identifikovali poškodenia obličiek ako glomerulonefritída u potkanov a dilatácia dreňových tubulov u psov.


Výsledky štúdií chronickej toxicity (potkany - denná dávka 0,25 – 1,5 a 9 mg/kg počas 18 mesiacov, psy – denná dávka 0,25 – 2,5 a 25 mg/kg počas 12 mesiacov) nepreukázali žiadny relevantný toxický účinok trandolaprilu, okrem niektorých zmien chemicko-fyzikálnych parametrov, ktoré sa vzťahovali k špecifickému farmakodynamickému účinku ACE inhibítorov.


Karcinogenita a mutagenita

Štúdie karcinogenity u myší (18 mesiacov, dávky 1,5 a 25 mg/kg) a potkanov (2 roky, dávky 0,25 mg, 2 mg a 8 mg/kg) neposkytli dôkaz o karcinogenite trandolaprilu. Štúdie karcinogenity, mutagenity a teratogenity na rôznych druhoch zvierat (myši, králiky, potkany a opice) poskytli negatívne výsledky.

Okrem nežiaducich účinkov ako je úbytok hmotnosti u obidvoch druhov (myši, potkany) a vplyv na konzumáciu vody a potravy u potkanov, spôsobil trandolapril u myší renálne lézie pri stredných a vysokých dávkach.

Extenzívne štúdie mutagenity trandolaprilu poskytli negatívne výsledky.


Reprodukčná toxicita

Štúdie na potkanoch: vykonanala sa štúdia peri- a postnatálnej teratogenity a fertility. Embryotoxická dávka bola zreteľne nižšia ako toxická dávka pre gravidné samice. U mláďat pokusných samíc sa zistil vyšší výskyt dilatácie obličkovej panvičky pri dávkach 10 mg/kg/deň a vyšších, ale tieto zmeny neovplyvnili normálny vývoj potomstva. Okrem toho výskyt neúplnej osifikácie kostí lebky, stavcov a sterna bol vyšší v F1generácii zvierat, ktoré dostávali trandolapril ako u kontrolnej skupiny.


Štúdie na králikoch: zistili sa veľmi nízke dávky, toxické pre gravidné samice aj embryá (vzostup množstva abortov). Štyri mláďatá z dvoch vrhov vykazovali malformácie lebečných kostí pri dávke 0,8 mg/kg/deň.


Štúdia na opiciach rodu Cynomolgus: trandolapril zvýšil pomer potratov, avšak konštatovanie, týkajúce sa možného teratogénneho potenciálu u primátov nie je možné urobiť vzhľadom na málopočetné vzorky.


Imunotoxicita

Antigénny potenciál trandolaprilu sa sledoval na testovacích systémoch myší a morčiat. Podanie trandolaprilu neviedlo k nárastu senzibilizácie v žiadnom teste.

Špeciálne skúšky neodhalili žiadny imunotoxický účinok, vyvolaný trandolaprilom.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


 1. Zoznam pomocných látok


Granuly:

Maydis amylum, lactosum monohydricum, povidonum, stearylis natrii fumaras.

Obal:

gelatina, titanii dioxidum E 171, ferri oxidum flavum E 172, natrii laurilsulphas, erythrosinum, ferri oxidum nigrum E 172 (iba v Goptene 4 mg).


6.2 Inkompatibility


Nie sú známe.


6.3 Čas použiteľnosti


Gopten 0,5 mg: 2 roky

Gopten 2 mg: 4 roky

Gopten 4 mg: 3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Gopten 0,5 mg a Gopten 2 mg:

- fľaša z bezfarebného skla s PE uzáverom, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľa.

- PVC/PVDC/Al blister, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľa.

Gopten 4 mg:

- PVC/PVDC/Al blister, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľa.


Veľkosť balenia

Gopten 0,5 mg: fľaša: 20 kapsúl, blister: 20, 28, 50 alebo 100 kapsúl

Gopten 2 mg: fľaša: 20 kapsúl, blister: 20, 28, 50, 98 alebo 100 kapsúl

Gopten 4 mg: blister: 14, 28, 56 alebo 98 kapsúl


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky na likvidáciu. Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


BGP Products s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava, Slovenská republika


 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Gopten 0,5 mg a Gopten 2 mg: 58/0122/95-S

Gopten 4 mg: 58/0244/04-S


 1. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Gopten 0,5 mg a Gopten 2 mg:

Dátum prvej registrácie: 3.3.1995

Dátum posledného predĺženia registrácie: 26.10.2006


Gopten 4 mg:

Dátum prvej registrácie: 13.09.2004

Dátum posledného predĺženia registrácie: 16.9.2009


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Február 2015

15Gopten 2 mg