+ ipil.sk

Gordius 300 mgPríbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č. 2013/02705


Písomná informácia pre používateľa


Gordius 300 mg

Gordius 400 mg

kapsuly

Gabapentín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:


1. Čo je Gordius a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Gordius

3. Ako užívať Gordius

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Gordius

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Gordius a na čo sa používa


Gordius patrí do skupiny liekov, ktoré sa používajú na liečbu epilepsie a periférnej neuropatickej bolesti (dlhodobá bolesť spôsobená poškodením nervov).


Liečivo v Gordiuse je gabapentín.


Epilepsia: Gordius sa používa na liečbu rôznych foriem epilepsie (záchvaty, ktorých výskyt je spočiatku obmedzený len na určité časti mozgu, bez ohľadu na to, či sa záchvat ďalej rozšíri do ostatných častí mozgu alebo nie). Váš lekár vám predpíše Gordius, aby vám pomohol v liečbe epilepsie, pokiaľ vaša doterajšia liečba nedostatočne upravuje vaše ochorenie. Gordius musíte užívať popri svojej doterajšej liečbe, pokiaľ vám lekár nepovie inak. Gordius sa môže tiež používať samostatne na liečbu dospelých a detí nad 12 rokov.


Periférna neuropatická bolesť:Gordius sa používa na liečbu dlhodobej bolesti spôsobenej poškodením nervov. Periférnu neuropatickú bolesť (ktorá sa vyskytuje najmä v rukách a nohách) môže spôsobiť množstvo rôznych ochorení, ako je diabetes alebo pásový opar. Pocity bolesti sa môžu opísať ako horúčava, pálenie, búšenie, bodanie, vystreľujúca bolesť, kŕče, bolestivosť, štípanie, znížená citlivosť, mravčenie, atď.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Gordius


Neužívajte Gordius

ak ste alergický na gabapentín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Gordius, obráťte sa na svojho lekára.

 • ak máte problémy s obličkami, lekár vám môže predpísať iný dávkovací režim

 • ak ste na hemodialýze (za účelom odstránenia odpadových látok kvôli zlyhaniu obličiek), povedzte svojmu lekárovi, ak sa u vás objaví bolesť svalov a/alebo slabosť

 • ak sa u vás objavia príznaky, ako je pretrvávajúca bolesť brucha, nutkanie na vracanie alebo vracanie, kontaktujte ihneď svojho lekára, pretože to môžu byť príznaky akútnej pankreatitídy (zapáleného pankreasu).

U malého počtu pacientov liečených antiepileptikami, akým je gabapentín, sa vyskytli myšlienky na samopoškodenie alebo samovraždu. Ak sa kedykoľvek u vás vyskytnú takéto myšlienky, okamžite kontaktujte svojho lekára.


Dôležité informácie o možných závažných reakciách

U malého počtu ľudí, ktorí užívajú Gordius, sa môže vyskytnúť alergická reakcia alebo potenciálne závažná kožná reakcia, ktoré sa môžu rozvinúť do vážnych problémov, ak nie sú liečené. Je potrebné, aby ste poznali tietopríznaky, na ktoré si musíte dávať pozor počas užívania Gordiusu.


Prečítajte si popis týchto príznakov v časti 4 tejto písomnej informáciepod nadpisom „Kontaktujte okamžite svojho lekára, ak sa u vás po užití tohto lieku objavia akékoľvek z nasledujúcich príznakov, pretože môžu byť závažné“.


Deti

Gordius sa neodporúča používať u detí mladších ako 6 rokov.

Ďalšie informácie o použití Gordiusu u detí vo veku od 6 rokov sú uvedené v častiach 1, 3 a 5.


Iné lieky a Gordius

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ak užívate akékoľvek lieky obsahujúce morfín, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, pretože morfín môže zvýšiť účinok Gordiusu.


Neočakáva sa, že Gordius bude vzájomne reagovať s inými antiepileptikami alebo s perorálnou antikoncepciou (užívanou ústami).


Gordius môže rušiť niektoré laboratórne testy; ak budete potrebovať vyšetriť moč, povedzte svojmu lekárovi alebo v nemocnici, že užívate Gordius.


Ak sa Gordius užíva súčasne s antacidami (lieky na zníženie žalúdočnej kyseliny) obsahujúcimi hliník a horčík, absorpcia (vstrebávanie) Gordiusu zo žalúdka sa môže znížiť. Preto sa odporúča, aby sa Gordius užil najskôr dve hodiny po užití antacida.


Gordius a jedlo a nápoje

Gordius sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Gordius sa nesmie užívať počas tehotenstva, ak vám váš lekár nepovie inak. Ženy v plodnom veku musia používať spoľahlivú antikoncepciu.


U tehotných žien sa nerobili žiadne štúdie zamerané na používanie gabapentínu, ale u iných liekov používaných na liečbu záchvatov bolo hlásené zvýšené riziko poškodenia plodu, zvlášť keď sa súčasne užívalo viac protizáchvatových liekov. Preto vždy, keď je to možné a len na základe odporúčania vášho lekára, musíte sa počas tehotenstva pokúsiť užívať iba jeden protizáchvatový liek.


Neprerušte užívanie tohto lieku odrazu, pretože to môže viesť ku vzniku náhlych záchvatov, ktoré by mohli mať vážne následky pre vás a vaše dieťa.


Ak počas užívania Gordiusu otehotniete, myslíte si, že môžete byť tehotná, alebo plánujete otehotnieť, oznámte to ihneď svojmu lekárovi.


Gabapentín, liečivo v Gordiuse, sa vylučuje do materského mlieka. Keďže účinok na dojčené dieťa nie je známy, neodporúča sa, aby ste vaše dieťa počas užívania Gordiusu dojčili.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Gordius môže spôsobiť závraty, ospalosť a únavu. Nesmiete viesť vozidlo, obsluhovať zložité stroje alebo sa venovať iným potenciálne nebezpečným aktivitám, pokiaľ neviete, či tento liek ovplyvňuje vašu schopnosť vykonávať tieto činnosti.


Gordius obsahuje laktózu

Liek obsahuje mliečny cukor laktózu. Ak viete o vašej neznášanlivosti niektorých druhov cukrov, poraďte sa so svojim lekárom ešte pred začiatkom liečby.


3. Ako užívať Gordius


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Váš lekár vám presne určí, aká dávka je pre vás vhodná.


Ak máte dojem, že účinok Gordiusu je príliš silný alebo príliš slabý, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ak ste starší pacient (vo veku nad 65 rokov), užívajte Gordius podľa obvyklého dávkovania okrem prípadu, keď máte problémy s obličkami. Ak máte problémy s obličkami, lekár vám môže predpísať iný dávkovací rozvrh a/alebo dávku. Kapsuly vždy prehltnite celé s dostatočným množstvom vody. Pokračujte v užívaní Gordiusu, pokým vám lekár nepovie, aby ste ju ukončili.


Periférna neuropatická bolesť


Užívajte také množstvo kapsúl, aké vám nariadil váš lekár. Lekár vám obyčajne bude zvyšovať dávku postupne. Úvodná dávka bude spravidla medzi 300 mg a 900 mg denne. Dávka sa potom môže zvyšovať postupne až na maximum 3 600 mg denne, pričom lekár vám povie, aby ste ju užívali rozdelenú do troch dávok, napr. raz ráno, raz na obed a raz večer.


Epilepsia


Dospelí a dospievajúci


Užívajte také množstvo kapsúl, aké máte nariadené. Váš lekár vám obyčajne bude zvyšovať dávku postupne. Úvodná dávka bude spravidla medzi 300 mg a 900 mg denne. Dávka sa potom môže zvyšovať postupne až na maximum 3 600 mg denne, pričom lekár vám povie, aby ste ju užívali rozdelenú do troch dávok, napr. raz ráno, raz na obed a raz večer.


Deti vo veku od 6 rokov


Dávku pre vaše dieťa určí lekár na základe výpočtu podľa hmotnosti dieťaťa. Liečba začína nízkou úvodnou dávkou, ktorá sa postupne zvyšuje počas približne 3 dní. Zvyčajná dávka na liečbu epilepsie je 25 – 35 mg/kg/deň. Zvyčajne sa podáva rozdelená do troch dávok, pričom kapsuly sa užívajú každý deň, obvykle raz ráno, raz na obed a raz večer.


Gordius sa neodporúča používať u detí mladších ako 6 rokov.


Ak užijete viac Gordiusu, ako máte

Vyššie ako odporúčané dávky môžu mať za následok zvýšenie počtu vedľajších účinkov vrátane straty vedomia, závratu, dvojitého videnia, nezrozumiteľnej reči, ospalosti a hnačky.

Zavolajte svojmu lekárovi, alebo choďte ihneď na najbližšiu pohotovosť do nemocnice. Zoberte si so sebou všetky kapsuly, čo zostali, obal a písomnú informáciu pre používateľa, aby v nemocnici ľahko zistili, aký liek ste užili.


Ak zabudnete užiť Gordius

Ak zabudnete užiť dávku, užite ju, akonáhle si na to spomeniete, ak však nie je čas pre ďalšiu dávku. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Gordius

Gordius neprestaňte užívať, pokiaľ vám to nepovie váš lekár. Ak sa má vaša liečba ukončiť, musí sa to urobiť postupne minimálne počas 1 týždňa. Ak prestanete užívať Gordius odrazu alebo skôr, ako vám to povie lekár, vystavujete sa zvýšenému riziku vzniku záchvatov.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Gordius môže spôsobiť závažnú alebo život ohrozujúcu alergickú reakciu, ktorá môže postihnúť vašu kožu alebo iné časti tela, ako je pečeň alebo krvné bunky. Ak dostanete tento typ reakcie, môžete, ale aj nemusíte mať vyrážku. Môže sa stať, že budete musieť byť hospitalizovaný alebo prestať užívať Gordius.


Zavolajte svojho lekára ihneď, ak máte niektorý z nasledujúcich príznakov:

 • kožná vyrážka

 • žihľavka

 • horúčka

 • zdurené uzliny, ktoré neustupujú

 • opuch pier alebo jazyka

 • zožltnutie kože alebo očných bielkov

 • nezvyčajné modriny alebo krvácanie

 • extrémna únava alebo slabosť

 • neočakávané bolesti svalov

 • časté infekcie

Tieto príznaky môžu byť prvými znakmi závažnej reakcie. Lekár musí vyšetriť a rozhodnúť, či máte pokračovať v užívaní Gordiusu.


Kontaktujte okamžite svojho lekára, ak sa u vás po užití tohto lieku objavia akékoľvek z nasledujúcich príznakov, pretože môžu byť závažné:

 • závažné kožné reakcie, ktoré si vyžadujú okamžitú starostlivosť, opuch pier a tváre, kožná vyrážka a sčervenenie kože a/alebo vypadávanie vlasov (môžu to byť príznaky závažnej alergickej reakcie)

 • pretrvávajúca bolesť žalúdka, nutkanie na vracanie a vracanie, keďže to môžu byť príznaky akútnej pankreatitídy (zapáleného pankreasu)


Ak ste na hemodialýze, povedzte svojmu lekárovi, ak sa u vás objaví bolesť svalov a/alebo slabosť.

Ostatné nežiaduce účinky zahŕňajú:


Veľmi časté vedľajšie účinky (ktoré môžu ovplyvniť viac ako 1 pacienta z 10):

 • vírusové infekcie

 • pocit ospalosti, závraty, nedostatočná koordinácia

 • pocit únavy, horúčka


Časté vedľajšie účinky (ktoré môžu ovplyvniť viac ako 1 pacienta zo 100):

 • zápal pľúc, infekcie dýchacej sústavy, infekcia močových ciest, zápal ucha alebo iné infekcie

 • nízky počet bielych krviniek

 • nechutenstvo, zvýšená chuť do jedla

 • hnev voči ostatným, zmätenosť, náhle zmeny nálady, depresia, úzkosť, nervozita, ťažkosti pri premýšľaní

 • kŕče, trhavé pohyby, ťažkosti pri rozprávaní, strata pamäti, tras, nespavosť, bolesť hlavy, precitlivená pokožka, zníženie citlivosti (znecitlivenie), ťažkosti s koordináciou, neobvyklé pohyby očí, zosilnené, zoslabené alebo chýbajúce reflexy

 • rozmazané videnie, dvojité videnie

 • závrat

 • vysoký krvný tlak, návaly alebo rozšírenie krvných ciev

 • ťažkosti pri dýchaní, zápal priedušiek, bolesť hrdla, kašeľ, sucho v nose

 • vracanie (dávenie), nutkanie na vracanie (pocit nevoľnosti), problémy so zubami, zápal ďasien, hnačka, bolesť žalúdka, tráviace ťažkosti, zápcha, sucho v ústach alebo hrdle, nadúvanie

 • opuch tváre, modriny, vyrážka, svrbenie, akné

 • bolesť kĺbov, bolesť svalov, bolesť chrbta, zášklby

 • problémy s erekciou (impotencia)

 • opuch nôh a rúk, ťažkosti pri chôdzi, slabosť, bolesť, indispozícia, príznaky podobné chrípke

 • zníženie počtu bielych krviniek, nárast hmotnosti

 • úraz, zlomeniny, odreniny


Naviac, v klinických štúdiách u detí bolo často hlásené agresívne správanie a trhavé pohyby.


Menej časté vedľajšie účinky (ktoré môžu ovplyvniť viac ako 1 pacienta z 1 000):

 • alergická reakcia, ako je žihľavka

 • znížená hybnosť

 • zrýchlený pulz

 • opuch, ktorý môže postihnúť tvár, trup a končatiny

 • odchýlky výsledkov vyšetrenia krvi naznačujúce problémy s pečeňou


Od uvedenia na trh boli hlásené nasledujúce nežiaduce účinky:

 • znížený počet trombocytov (krvných doštičiek)

 • halucinácie

 • problémy s nezvyčajnými pohybmi, ako sú zvíjanie sa, trhavé pohyby a strnulosť

 • zvonenie v ušiach

 • skupina nežiaducich účinkov, ktoré môžu zahŕňať spolu sa vyskytujúce zdurené lymfatické uzliny (izolované malé zväčšené hrčky pod kožou), horúčku, vyrážku a zápal pečene

  • žltnutie pokožky a očí (žltačka), zápal pečene

 • akútne zlyhanie obličiek, neschopnosť udržať moč

 • nárast prsného tkaniva, zväčšenie prsníkov

 • nežiaduce účinky po náhlom prerušení liečby gabapentínom (úzkosť, nespavosť, nutkanie na vracanie, bolesť, potenie), bolesť na hrudi

 • kolísanie hladiny cukru v krvi u pacientov s cukrovkou


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Gordius


Uchovávajte pri teplote do 30 ºC. Uchovávajte v pôvodnom obale.


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na papierovej škatuľke. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Gordius obsahuje

- Liečivo je gabapentín. Každá kapsula obsahuje 300 mg alebo 400 mggabapentínu.

 • Ďalšie zložky v kapsulách Gordius sú:

Náplň:monohydrát laktózy, predželatinovaný škrob, mastenec, magnéziumstearát.

Kapsula:červený oxid železitý (E 172), žltý oxid železitý (E 172), oxid titaničitý (E 171), želatína.


Ako vyzerá Gordius a obsah balenia

Želatínové kapsuly, ktorých horná časť je červená a dolná časť je žltá, sú naplnené bielym alebo takmer bielym granulovaným práškom,


Balenie: 50 alebo 100 kapsúl balených v priehľadných PVC/PVDC/Al blistroch.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út. 19-21

1103 Budapešť

MAĎARSKO


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná vo februári 2014.

Gordius 300 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/02705


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 1. NÁZOV LIEKU


Gordius 300 mg

Gordius 400 mg

kapsuly 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá 300 mg kapsula obsahuje 300 mg gabapentínu.

Každá 400 mg kapsula obsahuje 400 mg gabapentínu.


Pomocné látky so známym účinkom:

Každá 300 mg kapsula obsahuje 66,42 mg laktózy (ako monohydrátu).

Každá 400 mg kapsula obsahuje 88,56 mg laktózy (ako monohydrátu).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Kapsula

Želatínové kapsuly, ktorých horná časť je červená a dolná časť je žltá, sú naplnené bielym alebo takmer bielym granulovaným práškom.,


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Epilepsia


Gabapentín je indikovaný ako prídavná terapia na liečbu parciálnych záchvatov so sekundárnou generalizáciou alebo bez nej u dospelých a detí vo veku od 6 rokov (pozri časť 5.1).

Gabapentín je indikovaný ako monoterapia na liečbu parciálnych záchvatov so sekundárnou generalizáciou alebo bez nej u dospelých a dospievajúcich vo veku od 12 rokov.


Liečba periférnej neuropatickej bolesti

Gabapentín je indikovaný na liečbu periférnej neuropatickej bolesti, ako je bolestivá diabetická polyneuropatia a postherpetická neuralgia, u dospelých.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Titračná schéma pre všetky indikácie na začiatku liečby je uvedená v tabuľke 1, ktorá sa odporúča pre dospelých a dospievajúcich vo veku od 12 rokov. Pokyny na dávkovanie pre deti do 12 rokov sú uvedené nižšie v tejto časti pod samostatným podnadpisom.

Tabuľka 1

DÁVKOVACIA SCHÉMA – INICIÁLNA TITRÁCIA

1. deň

2. deň

3. deň

300 mg jedenkrát denne

300 mg dvakrát denne

300 mg trikrát denne


Epilepsia


Epilepsia si zvyčajne vyžaduje dlhodobú liečbu. Dávkovanie určuje ošetrujúci lekár podľa individuálnej znášanlivosti a účinnosti. Keď lekár usúdi, že je potrebné zníženie dávky, prerušenie liečby alebo nahradenie iným liekom, má sa to vykonať postupne, minimálne v priebehu jedného týždňa.


Dospelí a dospievajúci:

Účinná dávka v klinických štúdiách bola v intervale 900 až 3 600 mg/deň. Liečba sa môže začať titrovaním dávky, ako je uvedené v tabuľke 1, alebo prvý deň podaním dávky 300 mg trikrát denne (TID). V závislosti od odpovede a znášanlivosti individuálneho pacienta sa potom dávka môže ďalej zvyšovať každý 2. – 3. deň o prídavok 300 mg/deň až na maximálnu dávku 3 600 mg/deň. Pre jednotlivých pacientov môže byť vhodná pomalšia titrácia dávky gabapentínu. Najkratší čas na dosiahnutie dávky 1 800 mg/deň je jeden týždeň, na dosiahnutie 2 400 mg/deň sú to celkovo 2 týždne a na dosiahnutie 3 600 mg/deň sú to celkovo 3 týždne.

V dlhodobých nezaslepených klinických štúdiách sa dobre tolerovali dávky až do 4 800 mg/deň. Celková denná dávka má byť rozdelená do troch samostatných dávok, pričom maximálny časový interval medzi dávkami nesmie byť dlhší než 12 hodín, aby sa predišlo náhlemu vzniku záchvatov.


Deti a dospievajúci

Deti vo veku od 6 rokov:

Úvodná dávka sa má pohybovať v rozpätí od 10 do 15 mg/kg/deň a účinná dávka sa dosiahne postupnou titráciou počas približne troch dní. Účinná dávka gabapentínu u detí vo veku od 6 rokov je 25 až 35 mg/kg/deň. V dlhodobých klinických štúdiách sa dobre tolerovali dávky až do 50 mg/kg/deň. Celková denná dávka má byť rozdelená do troch samostatných dávok, pričom maximálny časový interval medzi dávkami nesmie prekročiť 12 hodín.


Na optimalizáciu liečby nie je potrebné monitorovať plazmatické koncentrácie gabapentínu. Navyše sa gabapentín môže kombinovať s inými antiepileptikami bez obavy z ovplyvnenia plazmatických koncentrácií gabapentínu alebo sérových koncentrácií iných antiepileptík.


Periférna neuropatická bolesť


Dospelí

Liečba sa môže začať titráciou dávky, ako je uvedené v tabuľke 1. Alebo je úvodná dávka 900 mg/deň, ktorá sa podáva rozdelená do troch rovnakých dávok. V závislosti od odpovede a znášanlivosti pacienta sa potom dávka môže ďalej zvyšovať každý 2. – 3. deň o prídavok 300 mg/deň až na maximálnu dávku 3 600 mg/deň. Pre jednotlivých pacientov môže byť vhodná pomalšia titrácia dávky gabapentínu. Najkratší čas na dosiahnutie dávky 1 800 mg/deň je jeden týždeň, na dosiahnutie 2400 mg/deň sú to celkovo 2 týždne a na dosiahnutie 3 600 mg/deň sú to celkovo 3 týždne.

Účinnosť a bezpečnosť liečby periférnej neuropatickej bolesti, ako je bolestivá diabetická polyneuropatia a postherpetická neuralgia, sa nesledovala v klinických štúdiách počas obdobia dlhšieho ako 5 mesiacov. Ak liečba periférnej neuropatickej bolesti vyžaduje u pacienta podávanie lieku dlhšie ako 5 mesiacov, ošetrujúci lekár musí posúdiť klinický stav pacienta a rozhodnúť o potrebe ďalšej liečby.


Pokyny pre všetky terapeutické indikácie


U pacientov v zlom zdravotnom stave, t.j. s nízkou telesnou hmotnosťou, po transplantácii orgánov, atď., sa má dávka titrovať oveľa pomalšie, buď užívaním nižších dávok alebo dlhšími intervalmi medzi jednotlivými zvýšeniami dávok.


Použitie u starších pacientov (vo veku nad 65 rokov)


Keďže s vekom sa znižuje funkcia obličiek, starší pacienti môžu vyžadovať úpravu dávkovania (pozri tabuľku 2). U starších pacientov sa môže častejšie vyskytnúť somnolencia, periférny edém a asténia.


Použitie u pacientov s poškodenou funkciou obličiek


U pacientov so zhoršenou funkciou obličiek, ako je uvedené v tabuľke 2, a/alebo u hemodialyzovaných pacientov sa odporúča úprava dávky. 100 mg kapsuly gabapentínu sa môžu používať podľa odporúčaného dávkovania pre pacientov s renálnou insuficienciou.


Tabuľka 2

DÁVKOVANIE GABAPENTÍNU U DOSPELÝCH V ZÁVISLOSTI OD RENÁLNYCH FUNKCIÍ

Klírens kreatinínu (ml/min)

Celková denná dávkaa (mg/deň)

80

900 – 3 600

50 – 79

600 – 1 800

30 – 49

300 – 900

15 – 29

150b – 600

< 15c

150b – 300

a Celková denná dávka sa má podávať rozdelená do 3 dávok. Znížené dávky sú určené pre pacientov s poškodenou funkciou obličiek (klírens kreatinínu < 79 ml/min).

b Podáva sa ako 300 mg každý druhý deň.

c U pacientov s klírensom kreatinínu < 15 ml/min sa denná dávka musí znížiť úmerne ku klírensu kreatinínu (napr. pacienti s klírensom kreatinínu 7,5 ml/min majú dostať polovicu dennej dávky pacientov s klírensom kreatinínu 15 ml/min).


Použitie u hemodialyzovaných pacientov

U anurických hemodialyzovaných pacientov, ktorí nikdy neužívali gabapentín, sa odporúča nasycovacia dávka 300 – 400 mg a ďalej 200 – 300 mg gabapentínu nasledujúce každé 4 hodiny počas hemodialýzy. V dňoch, keď pacient nie je dialyzovaný, sa nemá gabapentín užívať.


U hemodialyzovaných pacientov s poškodenou funkciou obličiek sa má udržiavacia dávka stanoviť podľa odporúčaného dávkovania uvedeného v tabuľke 2. Okrem udržiavacej dávky sa nasledujúce každé 4 hodiny počas hemodialýzy odporúča podávať ďalšia 200 – 300 mg dávka.


Spôsob podávania

Na perorálne použitie.

Gabapentín sa môže podávať s jedlom alebo nezávisle od jedla a má sa prehltnúť celý a zapiť dostatočným množstvom tekutiny (napr. pohárom vody).


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pri liečbe antiepileptikami v niekoľkých indikáciách boli u pacientov hlásené suicidálne myšlienky a správanie. Metaanalýza randomizovaných placebom kontrolovaných štúdií s antiepileptikami ukázala malé zvýšenie rizika suicidálnych myšlienok a správania. Mechanizmus tohto rizika nie je známy a dostupné údaje nevylučujú možnosť zvýšeného rizika u gabapentínu.


Pacientov je preto potrebné sledovať na príznaky a symptómy suicidálnych myšlienok a správania a je potrebné zvážiť vhodnú liečbu. Pacientom (a opatrovateľom pacientov) je potrebné odporučiť, aby vyhľadali lekársku pomoc, ak sa objavia príznaky suicidálnych myšlienok alebo správania.


Ak sa u pacienta počas liečby gabapentínom vyvinie akútna pankreatitída, má sa zvážiť prerušenie liečby gabapentínom (pozri časť 4.8).


Hoci neexistujú dôkazy o návrate záchvatov po vysadení gabapentínu („rebound“), náhle vysadenie protizáchvatových liekov môže u pacientov s epilepsiou viesť ku vzniku status epilepticus (pozri časť 4.2).


Tak ako pri ostatných antiepileptikách, aj počas liečby gabapentínom môže dôjsť u niektorých pacientov k zvýšenej frekvencii záchvatov alebo ku vzniku nových typov záchvatov.


Tak ako pri ostatných antiepileptikách, pokusy o vysadenie sprievodných antiepileptík v liečbe zle kontrolovateľných pacientov, ktorí užívajú viac ako jedno antiepileptikum, za účelom dosiahnutia monoterapie s gabapentínom, má malú úspešnosť.


Gabapentín sa nepovažuje za účinný voči primárne generalizovaným záchvatom, ako sú absencie, pričom u niektorých pacientov môže tieto záchvaty zhoršiť. Preto sa gabapentín musí používať s opatrnosťou u pacientov so zmiešanými záchvatmi vrátane absencií.


U pacientov vo veku od 65 rokov neboli vykonané žiadne systematické štúdie s gabapentínom. V jednej dvojito-zaslepenej štúdii u pacientov s neuropatickou bolesťou sa somnolencia, periférny edém a asténia vyskytli v o niečo vyššom percente u pacientov vo veku od 65 rokov než u mladších pacientov. Napriek týmto zisteniam klinické vyšetrenia v tejto vekovej skupine nepreukázali odlišný profil nežiaducich účinkov od toho, ktorý sa pozoroval u mladších pacientov.


Účinok dlhodobej (dlhšej ako 36 mesiacov) liečby gabapentínom na schopnosť učiť sa, inteligenciu a vývoj detí a dospievajúcich nebol dostatočne študovaný. Preto sa musí zvážiť prínos dlhodobej liečby voči potenciálnemu riziku takejto terapie.


Vyrážka z lieku spolu s eozinofíliou a systémovými príznakmi (DRESS)

Závažné, život ohrozujúce, systémové hypersenzitívne reakcie, ako je vyrážka z lieku spolu s eozinofíliou a systémovými príznakmi (DRESS) boli zaznamenané u pacientov užívajúcich antiepileptiká, vrátane gabapentínu (pozri časť 4.8).

Je dôležité si uvedomiť, že včasné prejavy precitlivenosti, ako je horúčka alebo lymfadenopatia, môžu byť prítomné aj bez zjavného exantému. Ak sú tieto znaky alebo symptómy prítomné, je potrebné pacienta okamžite vyšetriť. Podávanie gabapentínu sa má prerušiť, ak nie je možné stanoviť alternatívnu etiológiu znakov alebo symptómov.


Laboratórne testy

Pri semikvantitatívnom stanovení celkového obsahu bielkovín v moči indikátorovým papierikom sa môžu získať falošne pozitívne nálezy. Preto sa odporúča overiť pozitívny výsledok indikátorového testu metódami založenými na inom analytickom princípe, ako sú Biuretova metóda, turbidimetria alebo vyfarbovacie metódy, alebo použiť tieto alternatívne metódy hneď na začiatku.


Pomocná látka

Liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými poruchami: intoleranciou galaktózy, laponskou deficienciou laktázy alebo s poruchou absorpcie glukózy a galaktózy., nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Keď sa v štúdii so zdravými dobrovoľníkmi (N = 12) podávala kapsula s riadeným uvoľňovaním s dávkou 60 mg morfínu 2 hodiny pred podaním kapsuly s dávkou 600 mg gabapentínu, zvýšila sa priemerná hodnota AUC gabapentínu o 44 % v porovnaní s hodnotami gabapentínu podaného bez morfínu. Z toho dôvodu musia byť pacienti starostlivo sledovaní, či sa u nich nevyvíjajú príznaky útlmu CNS, ako je somnolencia a dávka gabapentínu alebo morfínu sa musí primerane znížiť.


Nepozorovali sa žiadne interakcie gabapentínu s fenobarbitalom, fenytoínom, kyselinou valproovou alebo karbamazepínom.


Farmakokinetické parametre gabapentínu v rovnovážnom stave sú u zdravých jedincov podobné ako u pacientov epileptikov užívajúcich tieto antiepileptiká.


Súčasné podávanie gabapentínu s perorálnymi kontraceptívami obsahujúcimi noretisterón a/alebo etinylestradiol neovplyvňuje v rovnovážnom stave farmakokinetické parametre žiadneho z nich.


Súčasné podávanie gabapentínu s antacidami obsahujúcimi alumínium a magnézium znižuje biologickú dostupnosť gabapentínu až o 24 %. Gabapentín sa odporúča užiť najskôr dve hodiny po podaní antacíd.


Probenecid neovplyvňuje renálnu exkréciu gabapentínu.


Nepredpokladá sa, že mierny pokles renálnej exkrécie gabapentínu, ktorý sa pozoroval pri súčasnom podávaní s cimetidínom, má klinický význam.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Riziko spojené s epilepsiou a antiepileptikami vo všeobecnosti

Potomkovia matiek liečených antiepileptikami majú 2 – 3-násobne zvýšené riziko vzniku vrodených chýb. Najčastejšie sú hlásené rozštepy pery, kardiovaskulárne malformácie a defekty neurálnej trubice. Kombinovaná liečba antiepileptikami môže byť v porovnaní s monoterapiou spojená s vyšším rizikom vzniku kongenitálnych malformácií, preto je dôležité, aby sa všade tam, kde to je možné, uprednostnila monoterapia. Ženy, u ktorých existuje pravdepodobnosť otehotnenia, alebo ktoré sú v reprodukčnom veku, majú byť poučené odborníkom a potreba liečby antiepileptikami sa musí prehodnotiť, keď žena plánuje otehotnieť. Liečba antiepileptikami sa nesmie ukončiť náhle, pretože to môže viesť k náhlemu vzniku záchvatov, ktoré môžu mať závažné následky pre matku i dieťa. Zriedkavo sa u detí matiek s epilepsiou pozorovalo spomalenie vývoja. Nedá sa rozlíšiť, či je toto spomalenie spôsobené genetickými alebo sociálnymi faktormi, epilepsiou matky alebo liečbou antiepileptikami.


Riziko spojené s gabapentínom

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití gabapentínu u gravidných žien.


Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Nie je známe potenciálne riziko u ľudí. Gabapentín sa má užívať počas gravidity iba v nevyhnutných prípadoch, keď potenciálny prínos liečby pre matku prevyšuje potenciálne riziko pre plod.


Vzhľadom na samotnú epilepsiu a prítomnosť konkomitantných antiepileptík počas každej hlásenej gravidity, nie je možné urobiť jednoznačný záver, či je užívanie gabapentínu počas gravidity spojené so zvýšeným rizikom vzniku kongenitálnych malformácií.


Gabapentín sa vylučuje materským mliekom. Vzhľadom na to, že účinok na dojčené dieťa nie je známy, pri podávaní gabapentínu dojčiacim matkám je potrebná opatrnosť. Gabapentín sa má dojčiacim matkám podávať len v prípade, keď prínos liečby jasne prevažuje nad rizikom.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Gabapentín môže mať malý alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Gabapentín pôsobí na centrálny nervový systém a môže spôsobiť únavu, závraty alebo iné súvisiace príznaky. Aj keď môžu byť len mierneho stupňa, tieto nežiaduce účinky môžu predstavovať potenciálne riziko u pacientov vedúcich vozidlá alebo obsluhujúcich stroje. Toto platí najmä na začiatku liečby alebo pri zvýšení dávky.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky, ktoré sa pozorovali počas klinických štúdií zameraných na epilepsiu (prídavnú terapiu a monoterapiu) a neuropatickú bolesť, sú zoradené nižšie v jednom zozname podľa triedy a frekvencie (veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100, < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000, ≤ 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000, ≤ 1/1 000), neznáme (frekvenciu výskytu nie je možné určiť z dostupných údajov). Pokiaľ sa nežiaduci účinok vyskytol v klinických štúdiách v rôznych frekvenciách, bol zaradený do skupiny s najvyššie hlásenou frekvenciou.

V rámci jednotlivých skupín sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.

Infekcie a nákazy

Veľmi časté: vírusové infekcie

Časté: pneumónia, respiračné infekcie, infekcia močového traktu, infekcia, zápal stredného ucha


Poruchy krvi a lymfatického systému

Časté: leukopénia

Zriedkavé: trombocytopénia


Poruchy imunitného systému

Zriedkavé: alergické reakcie (napr. urtikária)


Poruchy metabolizmu a výživy

Časté: anorexia, zvýšená chuť do jedla


Psychické poruchy

Časté: nepriateľstvo, zmätenosť a emočná labilita, depresia, úzkosť, nervozita, abnormálne myslenie

Zriedkavé: halucinácie


Poruchy nervového systému

Veľmi časté: somnolencia, závraty, ataxia

Časté: kŕče, hyperkinéza, dyzartria, strata pamäti, tremor, nespavosť, bolesť hlavy, zmeny citlivosti, ako parestézia, hypestéza, abnormálna koordinácia, nystagmus, hyperreflexia, hyporeflexia alebo areflexia

Menej časté: hypokinéza

Zriedkavé: poruchy hybnosti (napr. choreoatetóza, dyskinéza, dystónia)


Poruchy oka

Časté: poruchy videnia, ako amblyopia, diplopia


Poruchy ucha a labyrintu

Časté: vertigo Zriedkavé: tinitus


Poruchy srdca

Zriedkavé: palpitácie


Poruchy ciev

Časté: hypertenzia, vazodilatácia


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté: dyspnoe, bronchitída, faryngitída, kašeľ, nádcha


Poruchygastrointestinálneho traktu

Časté: vracanie, nauzea,poruchy zubov, gingivitída, hnačka, bolesť brucha, dyspepsia, zápcha, sucho v ústach alebo hrdle, flatulencia

Zriedkavé: pankreatitída


Poruchy pečene a žlčových ciest

Zriedkavé: hepatitída, žltačka


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté: opuch tváre, purpura, najčastejšie popisovaná ako modrina po telesnom poranení, vyrážka, pruritus, akné

Zriedkavé: Stevens-Johnsonov syndróm, angioedém, multiformný erytém, alopécia

Neznáme: vyrážka z lieku spolu s eozinofíliou a systémovými príznakmi (pozri časť 4.4)


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté: artralgia, myalgia, bolesť chrbta, zášklby


Poruchy obličiek a močových ciest

Časté: inkontinencia

Zriedkavé: akútne renálne zlyhanie


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Časté: impotencia


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Veľmi časté: únava, horúčka

Časté: periférny alebo generalizovaný edém, abnormálna chôdza, asténia, bolesť, nevoľnosť, chrípkový syndróm

Zriedkavé: abstinenčné príznaky (hlavne anxiozita, nespavosť, nauzea, bolesti, potenie), bolesť na hrudi. Náhle, nevysvetlené úmrtia boli hlásené v prípadoch, kedy sa nezistila kauzálna súvislosť s liečbou gabapentínom.


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Časté: zníženie počtu bielych krviniek (white blood cell count, WBC), prírastok na hmotnosti

Zriedkavé: kolísanie hladiny cukru u pacientov s diabetes mellitus, zvýšené hodnoty pečeňových testov


Úrazy, otravy a komplikácie liečebného postupu

Časté: úraz, zlomeniny, odreniny


Pri liečbe gabapentínom boli hlásené prípady akútnej pankreatitídy. Príčinná súvislosť s gabapentínom nie je jasná (pozri časť 4.4).


U pacientov na hemodialýze, kvôli poslednému štádiu renálneho zlyhávania, bola hlásená myopatia so zvýšenými hladinami kreatínkinázy.


Infekcie dýchacích ciest, zápal stredného ucha, kŕče a bronchitída boli hlásené iba v klinických štúdiách u detí. Naviac, v klinických štúdiách bolo u detí často hlásené agresívne správanie a hyperkinéza.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Akútna, život ohrozujúca toxicita nebola zaznamenaná pri predávkovaní gabapentínom až do dávky 49 g. Príznaky predávkovania zahŕňali závraty, dvojité videnie, zlú výslovnosť, únavu, letargiu a miernu hnačku. Všetci pacienti sa plne uzdravili po zavedení podpornej liečby. Znížená absorpcia gabapentínu pri vyšších dávkach môže limitovať absorpciu lieku pri predávkovaní, a tým minimalizovať jeho toxicitu z predávkovania.


I keď sa dá gabapentín odstrániť hemodialýzou, predchádzajúce skúsenosti ukazujú, že to obvykle nie je potrebné. Hemodialýza však môže byť indikovaná u pacientov so závažným poškodením funkcie obličiek.


Perorálna letálna dávka gabapentínu u myší a potkanov, ktorí dostali dávky až vo výške 8 000 mg/kg, sa nezistila. Znaky akútnej toxicity u zvierat zahrňovali ataxiu, namáhavé dýchanie, ptózu, hypoaktivitu alebo excitáciu.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: ostatné antiepileptiká, ATC kód: N03AX12


Mechanizmus účinku

Presný mechanizmus účinku gabapentínu nie je známy. Gabapentín je štrukturálnym analógom neurotransmiteru GABA (gama–aminomaslová kyselina), ale jeho mechanizmus účinku je odlišný od účinku viacerých iných liečiv, ktoré interagujú s GABA synapsami, vrátane valproátu, barbiturátov, benzodiazepínov, inhibítorov GABA-transaminázy, inhibítorov vychytávania GABA, GABA agonistov a GABA prekurzorov („prodrugs“). In vitro štúdie so značkovaným gabapentínom popísali nové peptidové väzobné miesta v mozgovom tkanive potkana vrátane neokortexu a hipokampu, ktoré môžu súvisieť s protizáchvatovou a analgetickou aktivitou gabapentínu a jeho štrukturálnych derivátov. Väzobné miesto pre gabapentín bolo identifikované ako alfa2-delta podjednotka napäťovo riadených kalciových kanálov.


Farmakodynamické účinky

Gabapentín sa v klinicky relevantných koncentráciách neviaže na iné bežné liekové a neurotransmiterové mozgové receptory vrátane receptorov GABAA, GABAB, benzodiazepínov, glutamátu, glycínu alebo N-metyl-D-aspartátu.


Gabapentín neinteraguje in vitro so sodíkovými kanálmi, a tým sa odlišuje od fenytoínu a karbamazepínu. Gabapentín v niektorých testovacích systémoch in vitro čiastočne redukuje odpoveď na agonistu glutamátu, N-metyl-D-aspartát (NMDA), ale len v koncentráciách vyšších než 100 µmol/l, ktoré sa nedosiahnu in vivo. Gabapentín in vitromierne redukuje uvoľňovanie monoamínových neurotransmiterov.Podávanie gabapentínu u potkanov zvyšuje obrat GABA vo viacerých regiónoch mozgu spôsobom podobným, ako to robí valproát sodný, hoci v iných regiónoch mozgu. Významnosť týchto rôznych účinkov gabapentínu pre jeho protizáchvatový účinok treba ešte objasniť. U zvierat gabapentín rýchlo vstupuje do mozgu a zabraňuje záchvatom z maximálnych elektrošokov, z chemických látok vyvolávajúcich záchvaty vrátane inhibítorov GABA syntézy a záchvatom generovaným v genetických modeloch.


Klinická účinnosť a bezpečnosť

Klinická štúdia prídavnej liečby parciálnych záchvatov u pediatrických pacientov vo veku od 3 do 12 rokov ukázala číselný, ale nie štatisticky významný rozdiel u 50 % pacientov, ktorí odpovedali na liečbu, v prospech gabapentínovej skupiny v porovnaní s placebom. Dodatočná následná analýza počtu pacientov odpovedajúcich na liečbu podľa veku neodhalila štatisticky významný vplyv veku, či už ako kontinuálnej alebo ako dichotomickej premennej veličiny (rozdelenej na vekové skupiny 3 - 5 rokov a 6 - 12 rokov). Údaje z tejto ďalšej následnej analýzy sú zhrnuté nižšie v tabuľke:


Odpoveď (≥ 50 % zlepšenie) podľa liečby a veku populácie MITT*

veková kategória

placebo

gabapentín

p-hodnota

< 6 rokov

4/21 (19.0%)

4/17 (23.5%)

0,7362

6 až 12 rokov

17/99 (17.2%)

20/96 (20.8%)

0,5144

*Modifikovaný zámer liečiť (modified intent to treat, MITT) populáciu bol definovaný ako všetci pacienti randomizovaní na liečbu v štúdii, ktorí tiež mali k dispozícii hodnotiteľné denníky záchvatov za obdobie 28 dní počas oboch fáz, fázy na začiatku sledovania a dvojito–zaslepenej fázy.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

Po perorálnom podaní sa maximálne plazmatické koncentrácie gabapentínu dosiahnu počas 2 až 3 hodín. Biologická dostupnosť gabapentínu (podiel absorbovanej dávky) so stúpajúcou dávkou klesá. Absolútna biologická dostupnosť 300 mg kapsuly gabapentínu je približne 60 %. Jedlo, vrátane jedla s vysokým obsahom tuku, nemá klinicky významný vplyv na farmakokinetiku gabapentínu.


Farmakokinetika gabapentínu nie je ovplyvnená opakovaným podávaním. Hoci plazmatické koncentrácie gabapentínu v klinických štúdiách boli vo všeobecnosti v rozmedzí 2 µg/ml a 20 µg/ml, z takýchto koncentrácií sa nedá predpovedať jeho bezpečnosť alebo účinnosť. Farmakokinetické parametre sú uvedené v tabuľke 3.


Tabuľka 3

Súhrn priemerných (% CV) rovnovážnych farmakokinetických parametrov gabapentínu po podávaní každých osem hodín.


Farmakokinetický

300 mg


400 mg


800 mg

parameter

(N = 7)


(N =14)


(N = 14)


Priemer

%CV

Priemer

%CV

Priemer

% CV

Cmax (µg/ml)

4,02

(24)

5,74

(38)

8,71

(29)

tmax (h)

2,7

(18)

2,1

(54)

1,6

(76)

T1/2 (h)

5,2

(12)

10,8

(89)

10,6

(41)

AUC(0-8) (µg•h/ml)

24,8

(24)

34,5

(34)

51,4

(27)

Ae% (%)

NA

NA

47,2

(25)

34,4

(37)


Cmax = maximálna plazmatická koncentrácia v rovnovážnom stave

tmax = čas potrebný na dosiahnutieCmax

T1/2= eliminačný polčas

AUC(0-8)= plocha zodpovedajúca rovnovážnemu stavu pod krivkou závislosti plazmatickej koncentrácie od času v čase od 0 do 8 hodín po podaní dávky

Ae% = percentuálne množstvo dávky vylúčenej v nezmenenej forme močom v čase od 0 do 8 hodín po podaní dávky

NA = údaje nie sú dostupné


Distribúcia

Gabapentín sa neviaže na plazmatické bielkoviny a má distribučný objem 57,7 litra. U pacientov s epilepsiou dosahujú koncentrácie gabapentínu v cerebrospinálnom moku približne 20 % zodpovedajúcich plazmatických koncentrácií v rovnovážnom stave. Gabapentín sa nachádza v materskom mlieku dojčiacich žien.


Biotransformácia

O metabolizme gabapentínu u ľudí neexistujú dôkazy. Gabapentín neindukuje tvorbu pečeňových oxidáz zmiešaných funkcií zodpovedných za metabolizmus liekov.


Eliminácia

Gabapentín sa eliminuje výlučne obličkami v nezmenenej forme. Eliminačný polčas gabapentínu je nezávislý na dávke a dosahuje v priemere 5 – 7 hodín.


U starších pacientov a u pacientov s poškodenou funkciou obličiek je znížený plazmatický klírens gabapentínu. Eliminačná rýchlostná konštanta gabapentínu, plazmatický klírens a obličkový klírens sú priamo úmerné klírensu kreatinínu.


Gabapentín možno z plazmy odstrániť hemodialýzou. U pacientov so zhoršenou funkciou obličiek alebo dialyzovaných pacientov sa odporúča úprava dávkovania (pozri časť 4.2).


Farmakokinetika gabapentínu u detí sa skúmala u 50 zdravých jedincov vo veku od 1 mesiaca do 12 rokov. Plazmatické koncentrácie gabapentínu u detí starších ako 5 rokov sú vo všeobecnosti podobné koncentráciám u dospelých, pokiaľ je dávka stanovená na základe prepočtu v mg/kg.


Linearita/Nelinearita

Biologická dostupnosť gabapentínu (podiel absorbovanej dávky) klesá so zvyšujúcou sa dávkou, čo vnáša nelinearitu do farmakokinetických parametrov, ktoré zahŕňajú parameter biologickej dostupnosti (F), napr. Ae%, CL/F, Vd/F. Farmakokinetika eliminácie (farmakokinetické parametre, ktoré nezahŕňajú F, ako sú CLr a T1/2) sa dá najlepšie popísať lineárnou farmakokinetikou. Plazmatické koncentrácie gabapentínu v rovnovážnom stave sa dajú predpovedať z údajov jednej dávky.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Karcinogenéza

Gabapentín sa podával v potrave myšiam v dávkach 200, 600 a 2 000 mg/kg/deň a potkanom v dávkach 250, 1 000 a 2 000 mg/kg/deň počas 2 rokov. Štatisticky významný nárast incidencie pankreatického tumoru acinárnych buniek sa zistil len u potkaních samcov pri najvyššej dávke. Maximálne plazmatické koncentrácie lieku u potkanov pri dávke 2 000 mg/kg/deň sú 10-krát vyššie než plazmatické koncentrácie u ľudí pri dávke 3 600 mg/deň. Pankreatické acinárne tumory u potkaních samcov vykazujú nízky stupeň malignity, neovplyvňovali prežívanie, nemetastázovali, ani nenapadali okolité tkanivo a boli podobné tumorom, ktoré sa zistili u súbežných kontrolných skupín. Významnosť týchto pankreatických acinárnych tumorov u potkaních samcov pre karcinogénne riziko u človeka nie je jasná.


Mutagenéza

Gabapentín nevykazoval genotoxický potenciál. Nebol mutagénny in vitrov štandardných skúškach s bakteriálnymi a cicavčími bunkami. Gabapentín in vitroalebo in vivoneindukoval štrukturálne chromozomálne aberácie v cicavčích bunkách a neindukoval tvorbu mikronukleov v kostnej dreni škrečkov.


Poškodenie fertility

Nepozorovali sa žiadne nežiaduce účinky na fertilitu alebo reprodukciu u potkanov pri dávkach do 2000 mg/kg (približne päťnásobok maximálnej dennej dávky pre človeka vyjadrenej v mg/m2povrchu tela).


Teratogenéza

Gabapentín nezvyšoval incidenciu malformácií v porovnaní s kontrolnými skupinami u potomkov myší, potkanov alebo králikov v dávkach do 50-, 30-, resp. 25-násobku 3 600 mg dennej dávky pre človeka (čo predstavuje 4-, 5-, resp. 8-násobok dennej dávky pre človeka vyjadrenej v mg/m2).


Gabapentín indukoval oneskorenú osifikáciu lebky, stavcov, predných a zadných končatín hlodavcov, čo svedčí o retardácii rastu plodu. Tieto účinky sa objavili u gravidných myší, ktoré dostávali perorálne dávky 1 000 alebo 3 000 mg/kg/deň počas organogenézy a u potkanov pri dávkach 500, 1 000 alebo 2 000 mg/kg podaných pred a počas párenia, ako i počas celej gestácie. Tieto dávky predstavujú približne 1 až 5-násobok 3 600 mg dávky pre človeka vyjadrenej v mg/m2.


Žiadne účinky sa nepozorovali u gravidných myší po podaní 500 mg/kg/deň (približne ½ dennej dávky pre človeka vyjadrenej v mg/m2).


Zvýšený výskyt hydrouréteru a/alebo hydronefrózy sa pozoroval u potkanov po dávke 2 000 mg/kg/deň v štúdii fertility a všeobecnej reprodukcie, po dávke 1 500 mg/kg/deň v teratologickej štúdii a po dávke 500, 1 000 a 2 000 mg/kg/deň v perinatálnej a postnatálnej štúdii. Významnosť týchto nálezov nie je známa, ale súvisia so spomalením vývoja. Tieto dávky sú tiež približne 1 až 5-násobkom 3 600 mg dávky pre človeka vyjadrenej v mg/m2.


V teratologickej štúdii s králikmi sa pozoroval zvýšený výskyt postimplantačných fetálnych odumretí po podaní dávok 60, 300 a 1 500 mg/kg/deň počas organogenézy. Tieto dávky tvoria približne ¼ až 8-násobok 3 600 mg dennej dávky pre človeka vyjadrenej v mg/m2.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Náplň:monohydrát laktózy

predželatinovaný škrob

mastenec

magnéziumstearát.


Kapsula:červený oxid železitý (E 172)

žltý oxid železitý (E 172)

oxid titaničitý (E 171)

želatína.


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti

2 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 30 ºC. Uchovávajte v pôvodnom obale.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


50x/100xkapsúl balených do transparentných PVC/PVDC-Al blistrov.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út. 19-21

1103 Budapešť

MAĎARSKO


 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)


Gordius 300 mg: 21/0095/04-S

Gordius 400 mg: 21/0096/04-S


 1. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 23. apríl 2004

Dátum posledného predĺženia: 4. február 2010 - bez časového obmedzenia


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Február 2014


- 12 -

Gordius 300 mg