+ ipil.sk

GOVASOC 100 mgPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


GOVASOC 100 mg

gastrorezistentné tablety


kyselina acetylsalicylová


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je GOVASOC 100 mg a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete GOVASOC 100 mg

3. Ako užívať GOVASOC 100 mg

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať GOVASOC 100 mg

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je GOVASOC 100 mg a na čo sa používa


GOVASOC 100 mg obsahuje kyselinu acetylsalicylovú, ktorá v malých dávkach patrí do skupiny liekov nazývaných antitrombotiká. Krvné doštičky (trombocyty) sú drobné bunky v krvi, ktoré spôsobujú zrážanie krvi a sú súčasťou trombózy (zrážanie krvi v cievach). Keď sa v tepne objaví krvná zrazenina, zastaví sa prúdenie krvi a zamedzí sa prísun kyslíka. Keď sa to stane v srdci, môže to spôsobiť srdcový záchvat alebo srdcovú angínu; v mozgu to môže spôsobiť cievnu mozgovú príhodu (mŕtvicu).


GOVASOC 100 mg sa užíva na zníženie rizika tvorby krvných zrazenín, a tým sa následne predchádza:

 • srdcovým záchvatom,

 • mŕtvici,

 • srdcovo-cievnym problémom u pacientov, ktorí majú stabilnú alebo nestabilnú srdcovú angínu (druh bolesti na hrudníku).


GOVASOC 100 mg sa tiež používa na zamedzenie tvorby krvných zrazenín po určitých typoch operácií srdca s cieľom rozšíriť alebo odblokovať krvné cievy.

Tento liek sa neodporúča na liečbu akútnych (náhlych) stavov. Môže sa používať iba na preventívnu liečbu (na predchádzanie ochoreniam).


2. Čo potrebuje vedieť predtým, ako užijete GOVASOC 100 mg


Neužívajte GOVASOC 100 mg

- ak ste alergický na kyselinu acetylsalicylovú alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

- ak ste alergický na iné salicyláty alebo nesteroidné protizápalové lieky (NSAID). NSAID sa často používajú na artritídu alebo reumatizmus a bolesť.

- ak ste mali astmatický záchvat alebo opuch niektorých častí tela, napr. tváre, pier, hrdla alebo jazyka (angioedém) po užití salicylátov alebo NSAID.

- ak momentálne máte alebo ste niekedy mali vredy vo vašom žalúdku alebo tenkom čreve alebo iný typ krvácania, ako je mŕtvica (krvácanie do mozgu).

- ak ste niekedy mali problém, že sa správne nezrážala vaša krv.

- ak máte závažné problémy s pečeňou alebo obličkami.

- ak máte závažné problémy so srdcom, ktoré môžu spôsobiť dýchavičnosť alebo opuch členkov.

- ak ste v posledných 3 mesiacoch tehotenstva; nesmiete užívať dávky vyššie ako 100 mg na deň (pozri časť „Tehotenstvo a dojčenie“).

- ak užívate liek s liečivom nazývaným metotrexát (napr. ak máte nádor alebo reumatoidnú artritídu, zápalové ochorenie kĺbov) v dávkach vyšších než 15 mg za týždeň.


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára predtým, ako užijete GOVASOC 100 mg, ak:

 • máte ťažkosti s vašimi obličkami, pečeňou alebo srdcom

 • máte alebo ste niekedy mali problémy s vaším žalúdkom alebo tenkým črevom

 • máte vysoký krvný tlak

 • ste astmatik, máte sennú nádchu, nosové polypy alebo iné chronické (pretrvávajúce) dýchacie ochorenia; kyselina acetylsalicylová môže vyvolať astmatický záchvat

 • ste niekedy mali dnu

 • máte silnú menštruáciu

 • máte nedostatok enzýmu glukóza-6-fosfátdehydrogenáza (G6PD)


Okamžite musíte vyhľadať lekársku pomoc, ak sa vaše príznaky zhoršia alebo ak pocítite závažné alebo neočakávané vedľajšie účinky, napr. nezvyčajné príznaky krvácania, ťažké kožné reakcie alebo iný prejav silnej alergie (pozri časť „Možné vedľajšie účinky“).

Oznámte svojmu lekárovi, ak sa chystáte na operáciu (hoci aj malú ako je vytrhnutie zuba). Kyselina acetylsalicylová je liečivo zrieďujúce krv a môže zvyšovať riziko krvácania, ktoré môže pretrvávať po dobu 4-8 dní po tom, ako prestanete užívať kyselinu acetylsalicylovú.


Musíte dbať o to, aby ste neboli dehydratovaný (pocit smädu so suchými ústami), keďže súčasné užívanie kyseliny acetylsalicylovej môže spôsobiť zhoršenie funkcie obličiek.


Tento liek nie je vhodný ako liek proti bolesti alebo horúčke.


Ak sa vás týka niečo z vyššie uvedeného, alebo ak si niečím nie ste istý, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.


Deti a dospievajúci

Kyselina acetylsalicylová pri podávaní deťom môže vyvolať Reyeov syndróm. Reyeov syndróm je veľmi zriedkavé ochorenie, ktoré postihuje mozog a pečeň a môže ohrozovať život. Z tohto dôvodu sa GOVASOC 100 mg nesmie podávať deťom a dospievajúcim do 16 rokov, pokiaľ tak neurčí lekár.


Iné lieky a GOVASOC 100 mg


Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Účinok liečby môže byť ovplyvnený, ak sa kyselina acetylsalicylová užíva súbežne s inými liekmi na:

 • zriedenie krvi/predchádzanie tvorby krvných zrazenín (napr. warfarín, heparín, klopidogrel, tiklopidín, dipyridamol, cilostazol, altepláza)

 • zamedzenie odvrhnutia orgánov po transplantácii (cyklosporín, takrolimus)

 • vysoký krvný tlak (napr. diuretiká a ACE inhibítory, antagonisty receptora pre angiotenzín II, blokátory vápnikových kanálov)

 • reguláciu srdcového rytmu (digoxín)

 • manicko-depresívne ochorenie (lítium)

 • bolesť a zápal (napr. NSAID ako je ibuprofen, iné lieky s obsahom kyseliny acetylsalicylovej alebo steroidy)

 • dnu (napr. probenecid, sulfinpyrazón)

 • epilepsiu (valproát, fenytoín)

 • glaukóm (acetazolamid)

 • liečbu rakoviny alebo reumatoidnej artritídy (metotrexát v dávkach nižších než 15 mg za týždeň; pri dávkach vyšších ako 15 mg týždenne pozri vyššie uvedenú časť 2 „Neužívajte GOVASOC 100 mg“)

 • cukrovku (napr. glibenklamid, inzulín)

 • depresiu (selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (SSRI) ako je sertralín alebo paroxetín)

 • hormonálnu substitučnú liečbu, ak bola poškodená alebo odstránená nadoblička alebo podmozgová žľaza (hypofýza), alebo na liečbu zápalov vrátane reumatických ochorení a zápalu čriev (kortikosteroidy)

GOVASOC 100 mg a jedlo, nápoje a alkohol

Požívanie alkoholu pravdepodobne môže zvýšiť riziko žalúdočno-črevného krvácania a predĺžiť čas krvácania. Neodporúča sa preto konzumácia alkoholu.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Tehotné ženy nesmú užívať kyselinu acetylsalicylovú počas tehotenstva, pokiaľ tak neurčí lekár. Nesmiete užívať GOVASOC 100 mg, ak ste v posledných 3 mesiacoch tehotenstva, pokiaľ vám to nepovie váš lekár a ani vtedy denná dávka nesmie presiahnuť 100 mg (pozri časť „Neužívajte GOVASOC 100 mg“). Určené alebo vyššie dávky tohto lieku v neskorom štádiu tehotenstva môžu vyvolať závažné komplikácie u matky alebo u dieťaťa.


Dojčiace ženy nesmú užívať kyselinu acetylsalicylovú, pokiaľ tak neurčí ich lekár.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

GOVASOC 100 mg nemá vplyv na vedenie vozidiel a obsluhu strojov.


3. Ako užívať GOVASOC 100 mg


Vždy užívajte tento liekpresne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekáraalebolekárnika.


Dospelí

Prevencia srdcových infarktov:

Odporúčaná dávka je 100 mg jedenkrát denne.


Prevencia cievnej mozgovej príhody (mŕtvice):

Odporúčaná dávka je 100 mg jedenkrát denne.


Prevencia srdcovo-cievnych problémov u pacientov so stabilnou alebo nestabilnou srdcovou angínou (druh bolesti na hrudníku):

Odporúčaná dávka je 100 mg jedenkrát denne.


Prevencia tvorby krvných zrazenín po určitých typoch operácie srdca:

Odporúčaná dávka je 100 mg jedenkrát denne.


Zvyčajná dávka na dlhodobé užívanie je 100 mg (jedna tableta) jedenkrát denne. Tento liek sa nesmie užívať vo vyšších dávkach, pokiaľ tak neurčí lekár, a predpísaná dávka tak nesmie presiahnuť 300 mg denne.


Starší pacienti

Odporúčané dávkovanie ako u dospelých. Kyselina acetylsalicylová sa u starších pacientov, ktorí sú náchylnejší na nežiaduce udalosti, spravidla má používať s opatrnosťou. Liečba sa má prehodnocovať v pravidelných intervaloch.


Použitie u detí a dospievajúcich

Kyselina acetylsalicylová sa nesmie podávať deťom a dospievajúcim do 16 rokov, iba v prípade, ak liek predpíše lekár (pozri časť 2 „Deti a dospievajúci“).


Spôsob podávania

Na vnútorné použitie.

Tablety sa majú prehltnúť celé a zapiť dostatočným množstvom tekutiny (1/2 pohára vody). Tablety majú gastrorezistentný obal, ktorý zamedzuje dráždiacim účinkom na črevá, a preto sa nesmú drviť, lámať ani hrýzť.


Ak užijete viac GOVASOCU 100 mg, ako máte

Ak vy (alebo niekto iný) omylom užijete priveľa tabliet, okamžite to musíte povedať svojmu lekárovi alebo hneď vyhľadať najbližšiu pohotovosť. Lekárovi ukážte všetky zvyšné tablety alebo prázdny obal.


Medzi príznaky predávkovania môžu patriť zvonenie v ušiach, problémy so sluchom, bolesť hlavy, závrat, zmätenosť, nevoľnosť, vracanie a bolesť brucha. Predávkovanie veľkým množstvom môže viesť k rýchlejšiemu dýchaniu než je zvyčajné (hyperventilácia), horúčke, nadmernému poteniu, nepokoju, kŕčom, halucináciám, nízkej hladine cukru v krvi, kóme a šoku.


Ak zabudnete užiť GOVASOC 100 mg

Ak zabudnete užiť dávku, počkajte na čas užitia ďalšej dávky a potom pokračujte ako zvyčajne.

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Najčastejšie vedľajšie účinky sú poruchy žalúdka alebo čreva, vrátane nevoľnosti a vracania.


Ak zaznamenáte ktorýkoľvek z nasledovných zriedkavých, ale závažných vedľajších účinkov, prestaňte užívať GOVASOC 100 mg a okamžite vyhľadajte lekára:

 • Náhly sipot, opuch pier, tváre a tela, vyrážka, mdloby alebo ťažkosti s prehĺtaním (ťažká alergická reakcia).

 • Sčervenenie kože s pľuzgiermi alebo olupovaním a môže súvisieť s vysokou horúčkou a bolesťami kĺbov. Toto môže byť multiformný erytém, Stevensov-Johnsonov syndróm alebo Lyellov syndróm.

 • Nezvyčajné krvácanie ako je vykašliavanie krvi, krv vo vašich zvratkoch alebo moči alebo čierna stolica.

 • Zmeny v správaní so žalúdočnou nevoľnosťou a vracaním môžu byť včasné prejavy Reyeovho syndrómu, ochorenia, ktoré môže byť smrteľné a ktoré vyžaduje okamžitú lekársku starostlivosť (pozri tiež časť 2 „Deti a dospievajúci“).


Časté vedľajšie účinky, môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb

 • Žalúdočná nevoľnosť, vracanie, hnačka.

 • Porucha trávenia.

 • Zvýšená náchylnosť na krvácanie.


Menej časté vedľajšie účinky, môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb

 • Žihľavka

 • Nádcha

 • Ťažkosti s dýchaním.


Zriedkavé vedľajšie účinky, môžu postihovať menej ako 1 z 1000 osôb

 • Ťažké krvácanie do žalúdka alebo do čriev, krvácanie do mozgu; zmenený počet krviniek.

 • Kŕče v dolných dýchacích cestách, astmatický záchvat.

 • Zápal krvných ciev.

 • Tvorba modrín s tmavoružovými bodkami (krvácanie do kože).

 • Nezvyčajne silná a dlhotrvajúca menštruácia.


Vedľajšie účinky s neznámou častosťou výskytu:

 • Zvonenie v ušiach (tinnitus) alebo znížená schopnosť počúvania.

 • Bolesť hlavy.

 • Točenie hlavy (závrat).

 • Vredy v žalúdku alebo tenkom čreve a jeho prederavenie.

 • Predĺžený čas krvácania.

 • Poškodená funkcia obličiek.

 • Poškodená funkcia pečene.

 • Vysoká hladina kyseliny močovej v krvi.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvomnárodného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať GOVASOC 100 mg


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.


Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.


Nepoužívajte GOVASOC 100 mg po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke alebo na blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo GOVASOC 100 mg obsahuje


Liečivo je kyselina acetylsalicylová. Každá gastrorezistentná tableta obsahuje 100 mg kyseliny acetylsalicylovej.


Ďalšie zložky sú: jadro tablety: mikrokryštalická celulóza, kukuričný škrob, koloidný oxid kremičitý bezvodý, kyselina stearová; filmový obal: kopolymér kyseliny metakrylovej a etylakrylátu (1:1), polysorbát 80, nátriumlaurylsulfát, trietylcitrát, mastenec.


Ako vyzerá GOVASOC 100 mg a obsah balenia


GOVASOC 100 mg gastrorezistentné tablety sú okrúhle, biele, obojstranne vypuklé filmom obalené tablety s priemerom 7,2 mm.


Veľkosti balenia:

Blistre: 30 gastrorezistentných tabliet.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:


Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

SI-1000 Ľubľana

Slovinsko


Výrobca:


Actavis Limited

BLB 016, Bulebel Industrial Estate

Zejtun ZTN 3000

Malta


Actavis ehf

Reykjavíkurvegur 78

IS-220 Hafnarfjördur

Island


Balkanpharma – Dupnitsa AD

3 Samokovsko Schosse Str.

Dupnitsa 2600

Bulharsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Švédsko Acetylsalicylsyra Hexal 100 mg enterotabletter

Belgicko ASA Sandoz 100 mg maagsapresistente tabletten

Nemecko ASS - 1 A Pharma protect 100 mg magensaftresistente Tabletten

Fínsko Carsan 100 mg enterotabletti

Maďarsko ASA Sandoz 100 mg gyomornedv-ellenálló tabletta

Taliansko Acido Acetilsalicilico Sandoz

Luxembursko ASA Sandoz 100 mg comprimés gastro-résistants

Poľsko Acetylsalicylic Acid Sandoz

Portugalsko Ácido acetilsalicílico Sandoz

Rumunsko Acid acetilsalicilic Sandoz 100 mg comprimate filmate gastrorezistente

Slovensko GOVASOC 100 mg

Slovinsko Acetilsalicilna kislina Lek 100 mg gastrorezistentne tablete


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 04/2015.

6

GOVASOC 100 mg

Súhrn údajov o lieku
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


GOVASOC 100 mg

gastrorezistentné tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá gastrorezistentná tableta obsahuje 100 mg kyseliny acetylsalicylovej.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Gastrorezistentná tableta


100 mg: Okrúhle, biele, bikonvexné filmom obalené tablety s priemerom 7,2 mm.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


 • Sekundárna prevencia infarktov myokardu.

 • Prevencia kardiovaskulárnej morbidity u pacientov trpiacich na stabilnú anginu pectoris.

 • Liečba nestabilnej anginy pectoris, okrem podávania počas akútnej fázy.

 • Prevencia oklúzie štepu po revaskularizačnej operácii srdca pomocou aorto-koronárneho premostenia (Coronary Artery Bypass Grafting (CABG)).

 • Koronárna angioplastika, okrem podávania počas akútnej fázy.

 • Sekundárna prevencia prechodných ischemických atakov (transient ischaemic attacks, TIA) a ischemických cerebrovaskulárnych príhod (cerebrovascular accidents, CVA) za predpokladu vylúčenia intracerebrálnych hemorágií.


GOVASOC 100 mg sa neodporúča v život zachraňujúcich situáciách. Je vyhradený na sekundárnu prevenciu pri chronickej liečbe.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dospelí

Sekundárna prevencia infarktu myokardu:

Odporúčaná dávka je 100 mg jedenkrát denne.


Prevencia kardiovaskulárnej morbidity u pacientov trpiacich na stabilnú anginu pectoris:

Odporúčaná dávka je 100 mg jedenkrát denne.


Liečba nestabilnej anginy pectoris, okrem podávania počas akútnej fázy:

Odporúčaná dávka je 100 mg jedenkrát denne.


Prevencia oklúzie štepu po revaskularizačnej operácii srdca pomocou aorto-koronárneho premostenia (Coronary Artery Bypass Grafting (CABG)):

Odporúčaná dávka je 100 mg jedenkrát denne.


Koronárna angioplastika, okrem podávania počas akútnej fázy:

Odporúčaná dávka je 100 mg jedenkrát denne.


Sekundárna prevencia prechodných ischemických atakov (TIA) a ischemických cerebrovaskulárnych príhod (CVA) za predpokladu vylúčenia intracerebrálnych hemorágií:

Odporúčaná dávka je 100 mg jedenkrát denne.


Zvyčajná dávka na dlhodobé užívanie je 100 mg jedenkrát denne. GOVASOC 100 mg sa nesmie užívať vo vyšších dávkach, pokiaľ tak neurčí lekár a predpísaná dávka vtedy nesmie presiahnuť 300 mg.


Starší pacienti

Kyselina acetylsalicylová sa u starších pacientov, ktorí sú náchylnejší na nežiaduce udalosti, spravidla má používať s opatrnosťou. Ak nie je prítomná ťažká renálna alebo hepatálna insuficiencia (pozri časti 4.3 a 4.4), odporúča sa bežná dávka pre dospelých. Liečba sa má prehodnocovať v pravidelných intervaloch.


Pediatrická populácia

Kyselina acetylsalicylovása neodporúča u detí a dospievajúcich mladších ako 16 rokov okrem odporúčania lekára, keď prínos preváži riziko(pozri časť 4.4).


Spôsob podávania

Na perorálne použitie.

Tablety sa majú prehltnúť celé a zapiť dostatočným množstvom tekutiny (1/2 pohára vody). Tablety majú gastrorezistentný obal, ktorý zamedzuje dráždiacim účinkom na črevá, a preto sa nesmú drviť, lámať ani hrýzť.


4.3 Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na zlúčeniny kyseliny salicylovej alebo inhibítory prostaglandín syntetázy (t.j. niektorí astmatickí pacienti, ktorí môžu trpieť prudkými záchvatmi alebo mdlobami) alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

 • Aktívny alebo rekurentný peptický vred žalúdka a/alebo krvácanie do žalúdka/tenkého čreva v anamnéze alebo iné krvácania ako napr. cerebrovaskulárne hemorágie.

 • Hemoragická diatéza; poruchy koagulácie ako sú hemofília a trombocytopénia.

 • Ťažké poškodenie pečene.

 • Ťažké poškodenie obličiek.

 • Ťažké zlyhanie srdca.

 • Dávky ≥ 100 mg denne v treťom trimestri gravidity (pozri časť 4.6).

 • Metotrexát užívaný v dávkach > 15 mg/týždeň (pozri časť 4.5).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


GOVASOC 100 mg nie je vhodný ako protizápalový/analgetický/antipyretický liek.

Odporúča sa pre použitie u dospelých a dospievajúcich od 16 rokov.

Tento liek sa neodporúča na použitie u detí a dospievajúcich do 16 rokov, pokiaľ predpokladaný prínos nepreváži riziká. Kyselina acetylsalicylová môže byť faktorom prispievajúcim k príčine Reyeovho syndrómu u niektorých detí. Reyeov syndróm je veľmi zriedkavé ochorenie, ktoré postihuje mozog a pečeň a môže byť smrteľné. Tento liek preto nesmú užívať deti a dospievajúci do 16 rokov, ktorí majú kiahne alebo príznaky podobné chrípke alebo sa z nich zotavujú. Ak sa pri užívaní tohto lieku objavia zmeny v správaní s nauzeou a vracaním, pacient sa musí obrátiť na lekára, pretože tieto príznaky môžu byť včasnými prejavmi Reyeovho syndrómu, ktorý vyžaduje okamžitú lekársku starostlivosť.


Existuje zvýšené riziko hemorágie, najmä počas chirurgických výkonov a po nich (dokonca aj v prípadoch malých zákrokov, napr. extrakcia zuba) kvôli inhibičného účinku kyseliny acetylsalicylovej na zrážanie krvných doštičiek, ktoré pretrváva po dobu 4 až 8 dní po podaní. Preto sa má podávať s opatrnosťou pred chirurgickými výkonmi, vrátane extrakcie zubov. Môže byť potrebné prechodné prerušenie liečby.


GOVASOC 100 mg sa neodporúča počas menorágie, kde môže zvýšiť menštruačné krvácanie.


GOVASOC 100 mg sa má používať s opatrnosťou v prípade hypertenzie a ak má pacient v anamnéze

žalúdočné vredy a vredy dvanástnika alebo hemoragické epizódy alebo u pacientov liečených antikoagulanciami.


Pacienti musia hlásiť svojmu lekárovi akékoľvek nezvyčajné príznaky krvácania. Ak sa objaví gastrointestinálne krvácanie alebo tvorba vredov, liečba musí byť ukončená.


Kyselina acetylsalicylová sa má používať s opatrnosťou u pacientov so stredne ťažkým poškodením obličiek alebo pečene (pri ťažkom poškodení je kontraindikovaná) alebo u dehydratovaných pacientov, keďže použitie NSAID môže mať za následok zhoršenie renálnej funkcie. U pacientov s miernou alebo stredne ťažkou insuficienciou pečene sa majú pravidelne vykonávať testy pečene.

Kyselina acetylsalicylová môže vyvolať bronchospazmus a navodiť astmatické záchvaty alebo iné reakcie z precitlivenosti. Rizikovými faktormi sú prítomnosť astmy, senná nádcha, nosové polypy alebo chronické respiračné ochorenie. Toto tiež platí pre pacientov, u ktorých sa objavili alergické reakcie (napr. kožné reakcie, svrbenie alebo žihľavka) po iných látkach.


V súvislosti s užívaním kyseliny acetylsalicylovej sa zriedkavo zaznamenali závažné kožné reakcie vrátane Stevensovho-Johnsonovho syndrómu (pozri časť 4.8). GOVASOC 100 mg sa musí vysadiť pri prvom prejave kožnej vyrážky, lézií na slizniciach alebo inom prejave hypersenzitivity.


Starší pacienti sú obzvlášť náchylní na nežiaduce účinky NSAID vrátane kyseliny acetylsalicylovej, najmä na gastrointestinálne krvácanie a perforáciu, ktoré môžu byť smrteľné (pozri časť 4.2). Keď sa vyžaduje dlhodobá liečba, pacienti musia byť pravidelne kontrolovaní.


Tento liek sa nemá užívať súbežne s inými liekmi obsahujúcimi kyselinu acetylsalicylovú alebo inými NSAID (pozri časť 4.5).


Súbežná liečba GOVASOCOM 100 mg a inými liekmi, ktoré menia hemostázu (t.j. antikoagulanciá ako napríklad warfarín, trombolytiká a antiagreganciá, protizápalové lieky a selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu), sa neodporúča, pokiaľ to nie je prísne indikované, lebo môže zvýšiť riziko krvácania (pozri časť 4.5). Ak je nutné túto kombináciu použiť, odporúča sa dôkladné sledovanie pacienta z hľadiska prejavov krvácania.


Pozornosť sa odporúča u pacientov so súbežnou liečbou liekmi, ako sú perorálne kortikosteroidy, selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu a deferazirox, ktoré môžu zvýšiť riziko ulcerácie (pozri časť 4.5). Alkohol môže tiež zvýšiť riziko gastrointestinálneho krvácania (pozri časť 4.5).


Pri nízkom dávkovaní kyselina acetylsalicylová znižuje vylučovanie kyseliny močovej. Vzhľadom na to pacienti s predispozíciou na znížené vylučovanie kyseliny močovej môžu mať záchvaty dny (pozri časť 4.5).


GOVASOC 100 mg sa má užívať s opatrnosťou u pacientov s nedostatkom glukóza-6-fosfátdehydrogenázy.


Riziko hypoglykemického účinku s derivátmi sulfonylmočoviny a inzulínmi môže byť zosilnené GOVASOCOM 100 mg (pozri časť 4.5).


4.5 Liekové a iné interakcie


Kontraindikované kombinácie:

Metotrexát (užívaný v dávkach > 15 mg/týždeň):

Kombinácia liekov metotrexátu a kyseliny acetylsalicylovej zvyšuje hematologickú toxicitu metotrexátu vzhľadom na celkovo znížený renálny klírens metotrexátu kyselinou acetylsalicylovou. Preto je súbežné užívanie metotrexátu (v dávkach > 15 mg/týždeň) s GOVASOCOM 100 mg kontraindikované (pozri časť 4.3).


Neodporúčané kombinácie

Urikozuriká napr. probenecid, sulfinpyrazón

Salicyláty znižujú účinok urikozurík kvôli inhibícii tubulárnej resorpcie. Tejto kombinácii je potrebné sa vyhnúť.


Alkohol

Súbežné užívanie alkoholu a kyseliny acetylsalicylovej zvyšuje riziko gastrointestinálneho krvácania. Je potrebné vyhnúť sa tejto kombinácii.


Kombinácie vyžadujúce si opatrnosť pri použití alebo zohľadnenie:

Antikoagulanciá a trombolytiká, napr. kumarínové deriváty ako warfarín heparín, altepláza

Zvýšené riziko krvácania vzhľadom na inhibovanú funkciu trombocytov, poškodenie sliznice dvanástnika a vytesnenie perorálnych antikoagulantov z väzbových miest na plazmatické proteíny. Čas krvácania sa musí sledovať (pozri časť 4.4).

Obzvlášť sa liečba kyselinou acetylsalicylovou nesmie začať počas prvých 24 hodín po liečbe alteplázou u pacientov s akútnou srdcovou cievnou mozgovou príhodou. Neodporúča sa preto súbežná liečba.


Antitrombotiká (napr. klopidogrel, tiklopidín, dipyridamol alebo cilostazol) a selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (SSRI, napr. sertralín alebo paroxetín )

Zvýšené riziko gastrointestinálneho krvácania (pozri časť 4.4).


Antidiabetiká napr. sulfonylmočovina a inzulín

Salicyláty môžu zvyšovať hypoglykemický účinok antidiabetík. Pri použití vysokých dávok salicylátov tak môže byť vhodné isté zníženie dávkovania antidiabetík. Odporúčajú sa zvýšené kontroly hladiny glukózy v krvi.


Digoxín a lítium

Kyselina acetylsalicylová poškodzuje vylučovanie digoxínu a lítia obličkami, čoho následkom sú zvýšené plazmatické koncentrácie. Na začiatku a konci liečby kyselinou acetylsalicylovou sa odporúča sledovanie plazmatických koncentrácií digoxínu a lítia. Môže byť potrebná úprava dávky.


Diuretiká a antihypertenzíva

NSAID môžu znížiť antihypertenzný účinok diuretík (ako je furosemid, spironolaktón, kanreonát) a iných antihypertenzív (ACE inhibítory, antagonisty receptora pre angiotenzín II, blokátory vápnikových kanálov). Je potrebné dôsledne monitorovať krvný tlak.

Súbežné podávanie s kľučkovými diuretikami, ACE inhibítormi, antagonistami receptora pre angiotenzín II a blokátormi vápnikového kanála zvyšuje riziko akútneho renálneho zlyhania. Na začiatku liečby sa odporúča hydratovanie pacienta a sledovanie renálnej funkcie.

V prípade súbežného užívania s verapamilom je potrebné monitorovať aj čas krvácania.


Inhibítory karboanhydrázy (acetazolamid)

Môže mať za následok ťažkú acidózu a zvýšenú toxicitu centrálneho nervového systému.


Systémové kortikosteroidy

Riziko gastrointestinálnej ulcerácie a krvácania môže byť zvýšené, keď sa kyselina acetylsalicylová podáva súbežne s kortikosteroidmi (pozri časť 4.4). Môže byť vhodné zvážiť použitie gastroprotektív u pacientov užívajúcich kyselinu acetylsalicylovú a kortikosteroidy, hlavne ak sú starší. Neodporúča sa preto súbežné použitie.


Metotrexát (užívaný v dávkach < 15 mg/týždeň):

Kombinácia liekov metotrexátu a kyseliny acetylsalicylovej môže zvýšiť hematologickú toxicitu metotrexátu vzhľadom na celkovo znížený renálny klírens metotrexátu kyselinou acetylsalicylovou. Počas prvých týždňov liečby kombináciou týchto liekov sa majú vykonávať týždenné vyšetrenia krvného obrazu. V prípade dokonca aj mierne poškodenej renálnej funkcie, ako aj u starších pacientov sa musí vykonávať prísnejšie sledovanie.

Súbežné podávanie kyseliny acetylsalicylovej s metotrexátom v dávkach vyšších ako 15 mg/týždeň je kontraindikované (pozri časť 4.3).


Iné NSAID

V dôsledku synergických účinkov je zvýšené riziko vzniku vredov a gastrointestinálneho krvácania. Ak je nutné súbežné užívanie, môže sa na profylaxiu gastrointestinálneho poškodenia indukovaného NSAID zvážiť použitie gastroprotektív.


Ibuprofen

Experimentálne údaje naznačujú, že ibuprofen môže inhibovať účinok nízkej dávky kyseliny acetylsalicylovej na agregáciu doštičiek, keď sa podávajú súbežne. Limitácie týchto údajov a neistoty extrapolácie údajov ex vivo na klinickú situáciu však znamenajú, že nemožno urobiť žiadne jednoznačné závery o pravidelnom užívaní ibuprofenu a žiadny klinicky významný účinok sa nepovažuje za pravdepodobný pri príležitostnom použití ibuprofenu (pozri časť 5.1).


Cyklosporín, takrolimus

Súbežné užívanie NSAID s cyklosporínom alebo takrolimom môže zvýšiť nefrotoxický účinok cyklosporínu a takrolimu. V prípade súbežného užívania týchto látok a kyseliny acetylsalicylovej sa má sledovať renálna funkcia.


Valproát

Zaznamenalo sa, že kyselina acetylsalicylová znižuje väzbovosť valproátu na sérový albumín, čím zvyšuje jeho voľné plazmatické koncentrácie v rovnovážnom stave. Počas súbežného užívania sa majú dôsledne monitorovať hladiny valproátu.


Fenytoín

Salicyláty znižujú väzbovosť fenytoínu na plazmatický albumín. Môže to viesť k poklesu celkových hladín fenytoínu v plazme, no k zvýšeniu frakcie voľného fenytoínu. Koncentrácia neviazaného liečiva a tým aj terapeutický účinok sa však nejavia ako významne pozmenené.


 1. Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Nízke dávky (do 100 mg denne):

Klinické štúdie ukazujú, že dávky do 100 mg denne na obmedzené použitie v pôrodníctve, ktoré si vyžadujú špeciálne sledovanie, sa javia ako bezpečné.


Dávky 100 – 500 mg denne:

S užívaním dávok nad 100 mg denne do 500 mg denne nie sú dostatočné klinické skúsenosti. Preto

nižšie uvedené odporúčania týkajúce sa dávok 500 mg denne a vyšších platia i pre toto dávkovacie

rozmedzie.


Dávky 500 mg denne a vyššie:

Inhibícia syntézy prostaglandínov môže negatívne ovplyvniť graviditu a/alebo embryofetálny

vývoj. Údaje z epidemiologických štúdií naznačujú zvýšené riziko potratov a srdcových malformácií a

gastroschízy po užití inhibítora syntézy prostaglandínov v skorej fáze gravidity. Absolútne riziko

kardiovaskulárnych malformácií bolo zvýšené z menej ako 1 % na približne 1,5 %. Predpokladá sa, že

riziko sa zvyšuje s dávkou a dĺžkou liečby. U zvierat sa preukázalo, že inhibítor syntézy

prostaglandínov vedie k zvýšeniu preimplantačných a postimplantačných strát a embryofetálnej

letality. U zvierat, ktorým sa podával inhibítor syntézy prostaglandínov počas obdobia organogenézy,

bol ďalej popísaný zvýšený výskyt rôznych chýb vrátane kardiovaskulárnych. V prvom a druhom

trimestri gravidity sa kyselina acetylsalicylová nemá podávať, pokiaľ to nie je celkom nutné. Ak

kyselinu acetylsalicylovú užíva žena, ktorá sa pokúša otehotnieť alebo v prvom a druhom trimestri

gravidity, potom je potrebné užívať čo najnižšiu dávku a liečba má byť čo najkratšia.


V treťom trimestri gravidity môžu všetky inhibítory syntézy prostaglandínov vystaviť


plod:

 • kardiopulmonálnej toxicite (s predčasným uzáverom ductus arteriosus a pľúcnou hypertenziou);

 • renálnej dysfunkcii, ktorá môže progredovať až k zlyhaniu obličiek s oligohydroamniózou;


matku a novorodenca na konci gravidity:

- možnému predĺženiu krvácavosti, antiagregačný účinok sa môže vyskytnúť aj pri veľmi nízkych dávkach;

 • inhibícii maternicových kontrakcií, ktoré majú za následok oneskorený alebo predĺžený pôrod.


Z týchto dôvodov je kyselina acetylsalicylová v dávkach 100 mg denne a vyšších kontraindikovaná v

treťom trimestri gravidity.


Laktácia

Salicyláty a ich metabolity sa v malom množstve vylučujú do ľudského mlieka. Keďže sa dosiaľ nepreukázali žiadne nežiaduce účinky na novorodenca, nie je nutné po krátkodobom použití odporúčanej dávky prerušiť dojčenie. V prípadoch dlhodobého užívania a/alebo podaní vysokých dávok sa má dojčenie prerušiť.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


S GOVASOCOM 100 mg sa neuskutočnili žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Na základe farmakodynamických vlastností a nežiaducich účinkov kyseliny acetylsalicylovej sa neočakáva žiadny vplyv na reaktivitu a schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


 1. Nežiaduce účinky


Najčastejšie nežiaduce reakcie na kyselinu acetylsalicylovú sú gastrointestinálne poruchy vrátane nauzey a vracania. Ďalej boli pozorované aj gastrointestinálne krvácanie a vredy.


Nežiaduce účinky sú zoradené podľa tried orgánových systémov. V rámci jednotlivých tried sú frekvencie definované ako: veľmi časté (>1/10), časté (>1/100 až <1/10), menej časté (>1/1 000 až <1/100), zriedkavé (>1/10 000 až <1/1000), veľmi zriedkavé (1/10 000) a neznáme (z dostupných údajov).


Poruchy krvi a lymfatického systému

Časté:

Zvýšená náchylnosť na krvácanie


Zriedkavé:

Trombocytopénia, granulocytóza, aplastická anémia


Neznáme:

Prípady krvácania s predĺženým časom krvácania ako je epistaxa, gingiválne krvácanie. Symptómy môžu pretrvávať počas 4-8 dní po vysadení kyseliny acetylsalicylovej. Ako dôsledok môže byť zvýšené riziko krvácania počas chirurgických výkonov.

Existujúce (hemateméza, meléna) alebo okultné gastrointestinálne krvácanie, ktoré môže viesť k anémii s nedostatkom železa (častejšie pri vysokých dávkach)

Poruchy imunitného systému


Zriedkavé:

Hypersenzitívne reakcie ako napr. angioedém, alergický edém, anafylaktické reakcie vrátane šoku.

Poruchy metabolizmu a výživy


Neznáme:

Hyperurikémia, hypoglykémia

Poruchy nervového systému

Zriedkavé:

Intrakraniálna hemorágia


Neznáme:

Bolesť hlavy, závrat

Poruchy ucha a labyrintu

Neznáme:

Znížená schopnosť počúvania; tinnitus

Poruchy ciev


Zriedkavé:

Hemoragická vaskulitída

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína


Menej časté:

Rinitída, dyspnoe


Zriedkavé:

Bronchospazmus, astmatický záchvat

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Zriedkavé:

Menorágia

Poruchy gastrointestinálneho traktu


Časté:

Dyspepsia, nauzea, vracanie, hnačka


Zriedkavé:

Ťažká gastrointestinálna hemorágia


Neznáme:

Žalúdočné vredy alebo vredy dvanástnika a perforácia

Poruchy pečene a žlčových ciest

Zriedkavé:

Reyeov syndróm


Neznáme:

Insuficiencia pečene, zvýšené hladiny pečeňových enzýmov

Poruchy kože a podkožného tkaniva


Menej časté:

Alergická reakcia (žihľavka)


Zriedkavé:

Stevensov-Johnsonov syndróm, Lyellov syndróm, purpura, erythema nodosum, erythema multiforme

Poruchy obličiek a močových ciest


Neznáme:

Poškodená renálna funkcia, akútne renálne zlyhanie


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Hoci existujú významné rozdiely medzi jednotlivými osobami, za toxickú dávku sa považuje dávka

približne 200 mg/kg u dospelých a 100 mg/kg u detí. Letálna dávka kyseliny acetylsalicylovej je

25 – 30 g. Koncentrácia salicylátu v plazme nad 300 mg/l znamená intoxikáciu. Plazmatické koncentrácie nad 500 mg/l u dospelých a 300 mg/l u detí spôsobujú obvykle ťažkú

toxicitu. Predávkovanie môže byť škodlivé pre starších pacientov a predovšetkým pre malé deti (terapeutické predávkovanie alebo časté neúmyselné intoxikácie môžu byť fatálne).


Príznaky stredne ťažkých intoxikácií

Tinnitus, poruchy sluchu, bolesť hlavy, vertigo, zmätenosť a gastrointestinálne symptómy (nauzea, vracanie a bolesť brucha).


Príznaky ťažkých intoxikácií

Príznaky súvisiace s ťažkou poruchou acidobázickej rovnováhy. Jej prvým príznakom

je hyperventilácia, ktorá má za následok respiračnú alkalózu. Respiračná acidóza vzniká ako následok utlmenia dýchacieho centra. Okrem toho metabolická acidóza sa vyskytuje aj ako výsledok prítomnosti salicylátu.

Keďže mladšie deti sa často dostavia k lekárovi až v neskorom štádiu intoxikácie, je u nich obvykle prítomná acidóza.

Ďalej sa môžu objaviť tieto symptómy: hypertermia a potenie vedúce k dehydratácii, ktorá sa

prejavuje nepokojom, kŕčmi, halucináciami a hypoglykémiou. Útlm nervového systému môže viesť ku kóme, kardiovaskulárnemu kolapsu či zastaveniu dýchania.


Liečba predávkovania

Pri požití toxickej dávky je nutná hospitalizácia. Pri stredne ťažkej intoxikácii je potrebné sa pokúsiť

o vyvolanie vracania.

Ak je tento pokus neúspešný, má sa v prvej hodine po požití významného množstva lieku

začať s výplachom žalúdka. Následne sa podá aktívne uhlie (adsorbent) a síran sodný (laxatívum).

Aktívne uhlie sa môže podať v jednorazovej dávke (50 g u dospelých, 1 g/kg telesnej hmotnosti u detí

vo veku do 12 rokov).

Alkalizácia moču (250 mmol NaHCO3 počas 3 hodín) so súčasnou kontrolou pH moču. Pri ťažkej intoxikácii sa má uprednostniť hemodialýza.

Ďalšie symptómy sa liečia symptomaticky.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Antitrombotiká: inhibítory agregácie krvných doštičiek okrem heparínu, ATC kód: B01AC06.


Kyselina acetylsalicylová inhibuje aktiváciu trombocytov: blokádou trombocytovej cyklooxygenázy

acetyláciou inhibuje syntézu tromboxánu A2, čo je fyziologická aktivačná látka uvoľňovaná

trombocytmi, ktorá zohráva úlohu pri komplikáciách ateromatóznych lézií.

Inhibícia TXA2 syntézy je ireverzibilná, pretože trombocyty, ktoré nemajú jadro, nie sú schopné (z dôvodu nedostatku potenciálu syntézy proteínov) syntetizovať novú cyklooxygenázu, ktorá bola acetylovaná kyselinou acetylsalicylovou.


Opakované dávky od 20 do 325 mg sa podieľajú na inhibícii enzymatickej aktivity od 30 do 95 %.

Vzhľadom na ireverzibilnú povahu väzby pretrváva tento účinok po celú dobu životnosti trombocytu (7 –10 dní). Inhibičný účinok sa nevyčerpá pri dlhodobej liečbe a enzymatická aktivita postupne opäť začína po obnove trombocytov 24 – 48 hodín po prerušení liečby.

Kyselina acetylsalicylová predlžuje krvácavosť v priemere o 50 až 100 %, no možno pozorovať individuálne rozdiely.


Experimentálne údaje ukazujú, že ibuprofen môže inhibovať účinok nízkej dávky kyseliny

acetylsalicylovej na agregáciu trombocytov, pokiaľ sa s ňou podáva súbežne.

V jednej štúdii sa zistilo, že ak sa podala jednorazová dávka 400 mg ibuprofenu 8 hodín pred alebo 30 minút po dávke kyseliny acetylsalicylovej (81 mg) s okamžitým uvoľňovaním, došlo k zníženiu účinku kyseliny acetylsalicylovej na tvorbu tromboxánu alebo agregáciu trombocytov. Obmedzenia týchto údajov a neistota ohľadne extrapolácie ex vivo údajov na klinickú situáciu však naznačujú, že nie je možné urobiť konečné závery ohľadne pravidelného užívania ibuprofenu a nie je možné sa domnievať, že pri občasnom užití ibuprofenu bude klinicky významný účinok pravdepodobný.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Po perorálnom podaní sa kyselina acetylsalicylová rýchlo a úplne vstrebáva z gastrointestinálneho traktu. Najdôležitejším miestom absorpcie je proximálna časť tenkého čreva. Avšak významná časť dávky sa hydrolyzuje na kyselinu salicylovú v stene tenkého čreva už pri absorpcii. Stupeň hydrolýzy je závislý od rýchlosti vstrebávania.

Po užití gastrorezistentných tabliet GOVASOCU 100 mg sa maximálna plazmatická hladina kyseliny acetylsalicylovej a kyseliny salicylovej dosiahne približne po 5 a 6 hodinách v uvedenom poradí, po podaní nalačno. Ak sa tablety užívajú s jedlom, maximálne plazmatické hladiny sa dosiahnu približne o 3 hodiny neskôr ako v stave nalačno.


Distribúcia

Kyselina acetylsalicylová, rovnako ako hlavný metabolit salicylová kyselina, sa výrazne viažu na plazmatické bielkoviny, najmä albumín, a distribuujú sa rýchlo do všetkých častí tela. Stupeň väzby kyseliny salicylovej na bielkoviny je veľmi závislý od koncentrácie kyseliny salicylovej a koncentrácie albumínu. Distribučný objem kyseliny acetylsalicylovej je približne 0,16 l/kg telesnej hmotnosti. Kyselina salicylová sa pomaly rozptyľuje do synoviálnej tekutiny, prechádza placentárnou bariérou a prechádza do materského mlieka.


Biotransformácia

Kyselina acetylsalicylová sa rýchlo metabolizuje na kyselinu salicylovú s polčasom 15-30 minút. Kyselina salicylová sa následne prevažne mení na konjugáty glycínu a kyseliny glukurónovej a stopy kyseliny gentizovej.

Eliminačná kinetika kyseliny salicylovej je závislá od dávky, pretože metabolizmus je limitovaný kapacitou pečeňových enzýmov. Polčas vylučovania sa teda mení a je 2-3 hodiny po nízkych dávkach, 12 hodín po zvyčajných analgetických dávkach a 15-30 hodín po vysokých terapeutických dávkach alebo intoxikácii.


Vylučovanie

Kyselina salicylová a jej metabolity sa vylučujú prevažne obličkami.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinický bezpečnostný profil kyseliny acetylsalicylovej je dobre zdokumentovaný.

V experimentálnych štúdiách na zvieratách salicyláty nepreukázali poškodenie iného orgánu než poškodenie obličiek.

V štúdiách na potkanoch bola fetotoxicita a teratogénne účinky pozorované s kyselinou acetylsalicylovou v dávkach toxických pre matku. Klinický význam nie je známy, pretože dávky použité v neklinických štúdiách sú oveľa vyššie (minimálne 7-krát) ako maximálne odporúčané dávky vo vybraných kardiovaskulárnych indikáciách.

Kyselina acetylsalicylová bola rozsiahlo skúmaná s ohľadom na mutagénne a karcinogénne účinky. Výsledky ako celok nevykazujú žiadne významné prejavy akýchkoľvek mutagénnych alebo karcinogénnych účinkov v štúdiách na myšiach a potkanoch.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

Mikrokryštalická celulóza

Kukuričný škrob

Koloidný oxid kremičitý bezvodý

Kyselina stearová


Filmový obal:

kopolymér kyseliny metakrylovej a etylakrylátu (1:1)

Polysorbát 80

Nátriumlaurylsulfát

Trietylcitrát

Mastenec


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.


Blistrové balenia: Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blister (PVC/hliník).


Veľkosti balenia:

Blistre: 30 gastrorezistentných tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

SI-1000 Ľubľana

Slovinsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


16/0127/15-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Apríl 2015

11

GOVASOC 100 mg