+ ipil.sk

Granegis 2 mgPríbalový leták

Schválený text k notifikácii zmeny v registrácii, ev. č.: 2011/06892

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení registrácie, ev. č.: 2011/01095


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Granegis 1 mg

Granegis 2 mg

filmom obalené tablety

Granisetron


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívaťVáš liek.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi, zdravotnej sestre alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov:

1. Čo je Granegis a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Granegis

3. Ako užívať Granegis

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Granegis

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE GRANEGIS A NA ČO SA POUŽÍVA


Granegis obsahuje liečivo granisetron. To patrí do skupiny liekov nazývaných antagonisty 5-HT3 receptorov, alebo antiemetiká (lieky proti vracaniu). Tieto tablety užívajú len dospelí.


Granegis sa používa na prevenciu a liečbu nevoľnosti a vracania (pocitu na vracanie) vyvolaných ďalšou liečbou ako je napr. chemoterapia alebo rádioterapia pri nádorovom ochorení.


2. SKÔR AKO UŽIJETE GRANEGIS


Neužívajte Granegis


ak ste alergický (precitlivený) na granisetron alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Granegisu (uvedených v časti 6: Ďalšie informácie a „Dôležité informácie o niektorých zložkách Granegisu nižšie“).


Ak si nie ste istý(á), poraďte sa so svojím lekárom, zdravotnou sestrou alebo lekárnikom skôr, ako užijete tieto tablety


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Granegisu


Poraďte sa so svojím lekárom, zdravotnou sestrou alebo lekárnikom skôr, ako začnete užívať tieto tablety, ak:

máte problémy s vyprázdňovaním spôsobené nepriechodnosťou čriev

máte problémy so srdcom, liečite sa na nádorové ochorenie liekom, o ktorom je známe, že poškodzuje srdce alebo máte problémy s hladinou solí (ako je draslík, sodík alebo vápnik) v tele (porucha elektrolytovej rovnováhy)

užívate ďalšie antagonisty 5-HT3 receptorov, napr. dolasetron a ondansetron užívané podobne ako Granegis na liečbu a prevenciu nevoľnosti a vracania.


Deti


Tieto tablety nemajú užívať deti.


Užívanie iných liekov


Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi, zdravotnej sestre alebo lekárnikovi.

To je preto, že Granegis môže ovplyvňovať spôsob, akým niektoré lieky účinkujú. Podobne ako iné lieky môžu ovplyvňovať spôsob, akým tieto tablety účinkujú.


Povedzte svojmu lekárovi, zdravotnej sestre alebo lekárnikovi, ak užívate niektoré z nasledujúcich liekov:

lieky užívané na liečbu nepravidelného rytmu srdca, iné antagonisty 5-HT3 receptorov ako napr. dolasetron alebo ondansetron (pozri “Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Granegisu“ vyššie)

fenobarbital, liek používaný na liečbu epilepsie

liek nazývaný ketokonazol, používaný na liečbu plesňových infekcií

antibiotikum erytromycín, používané na liečbu bakteriálnych infekcií.


Tehotenstvo a dojčenie


Ak ste tehotná, pokúšate sa otehotnieť alebo ak dojčíte, neužívajte tieto tablety, pokiaľ Vám to Váš lekár výslovne neodporučí.


Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojim lekárom, zdravotnou sestrou alebo lekárnikom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov


Granegis nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Granegisu


Tento liek obsahuje laktózu (určitý typ cukru). Ak Vám lekár povedal, že máte neznášanlivosť na niektoré cukry, poraďte sa pred užitím tohto lieku so svojim lekárom.


3. AKO UŽÍVAŤ GRANEGIS


Vždy užívajte Granegis presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Dávka Granegisu sa u jednotlivých pacientov líši. Závisí od veku, telesnej hmotnosti a na tom, či ju budete dostávať ako prevenciu alebo ako liečbu nevoľnosti a vracania. Lekár Vám povie, aké množstvo lieku budete dostávať.

Prevencia nevoľnosti a vracania


Prvú dávku Granegisu dostanete hodinu pred začatím rádio- alebo chemoterapie. Dávka bude jedna alebo dve 1 mg tablety, alebo jedna 2 mg tableta raz denne počas jedného týždňa po rádioterapii alebo chemoterapii.


Liečba nevoľnosti a vracania


Dávka je obvykle buď jedna alebo dve 1 mg tablety, alebo jedna 2 mg tableta raz denne, ale lekár môže rozhodnúť o zvýšení dávky až na deväť 1 mg tabliet denne.


Ak užijete viac Granegisu, ako máte


Ak si myslíte, že ste užili priveľa tabliet, povedzte to svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre. Príznaky predávkovania zahŕňajú miernu bolesť hlavy. Budete liečený(á) v závislosti od Vašich príznakov.


Ak zabudnete užiť Granegis


Ak si myslíte, že ste zabudli užiť liek, povedzte to svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre.


Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Granegis


Neprestaňte užívať Granegis pred ukončením liečby. Ak prestanete užívať Váš liek, príznaky sa môžu vrátiť.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, poraďte sa so svojim lekárom, zdravotnou sestrou alebo lekárnikom.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Granegis môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Ak spozorujete niektorý z nasledujúcich príznakov, okamžite vyhľadajte lekára:

alergické reakcie (anafylaxia). Príznaky môžu zahŕňať opuch hrdla, tváre, pier a úst a problémy s dýchaním alebo prehĺtaním.


Ďalšie vedľajšie účinky, ktoré môžete pociťovať pri užívaní tohto lieku:
Veľmi časté: postihujú viac než 1 používateľa z 10

bolesť hlavy

zápcha. Lekár bude kontrolovať Váš zdravotný stav.


Časté: postihujú 1 až 10 používateľov zo 100

problémy so spánkom (nespavosť)

zmeny vo funkčnosti pečene, čo sa ukáže pomocou krvných testov

hnačka.


Menej časté: postihujú 1 až 10 používateľov z 1000

kožná vyrážka, alergická reakcia kože alebo žihľavka či „koprivka“ (urtikária). Príznaky môžu zahŕňať červené, vypuklé svrbiace hrbolčeky.

zmeny srdcového rytmu a zmeny pozorované na EKG (elektrický záznam funkcie srdca)

abnormálne mimovoľné pohyby, ako sú chvenie, svalová stuhnutosť a svalové zášklby.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi, zdravotnej sestre alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ GRANEGIS


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Nepoužívajte Granegis fimom obalené tablety po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Granegis obsahuje

Liečivo je granisetron.

Každá filmom obalená tableta obsahuje 1 mg granisetronu vo forme hydrochloridu.

Každá filmom obalená tableta obsahuje 2 mg granisetronu vo forme hydrochloridu.


Ďalšie zložky sú:


- Jadro tablety: bezvodá laktóza, mikrokryštalická celulóza, sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A), hypromelóza, magnéziumstearát.

- Filmový obal tablety: Opadry II 85F 18378 biela (polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), makrogol 3350, mastenec).


Ako vyzerá Granegis a obsah balenia


Vzhľad:

1 mg tableta: trojuholníková, biela, bikonvexná, filmom obalená tableta s označením "G1" na jednej strane.

2 mg tableta: trojuholníková, biela, bikonvexná, filmom obalená tableta s označením "G2" na jednej strane.


Veľkosti balenia:

5, 10 a 100 (10x10) filmom obalených tabliet v blistrovom balení.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


EGIS Pharmaceuticals PLC

H-1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38.

Maďarsko


Výrobcovia:

Actavis hf

Reykjavikurvegur 78

220 Hafnafjördur

Island


Actavis Ltd.

B16 Bulebel Industrial Estate

Zejtun ZTN08

Malta


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Dánsko: Fristero

Bulharsko: Granegis 1 mg film-coated tablets; Granegis 2 mg film-coated tablets

Česká republika: Granegis 1 mg; Granegis 2 mg

Litva: Granegis 1 mg plevele dengtos tabletes; Granegis 2 mg plevele dengtos tabletes

Lotyšsko: Granegis 1 mg apvalkotās tablets; Granegis 2 mg apvalkotās tablets

Maďarsko: Granegis 1 mg filmtabletta, Granegis 2 mg filmtabletta

Poľsko: Granegis

Rumunsko: Granegis 1 mg comprimate filmate; Granegis 2 mg comprimate filmate

Slovenská republika: Granegis 1 mg; Granegis 2 mg


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 02/2013.


5Granegis 2 mg

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k notifikácii zmeny v registrácii, ev. č.: 2011/06892

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení registrácie, ev. č.: 2011/01095


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Granegis 1 mg

Granegis 2 mg

filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá filmom obalená tableta obsahuje 1 mg granisetronu vo forme granisetron hydrochloridu.

Každá filmom obalená tableta obsahuje 2 mg granisetronu vo forme granisetron hydrochloridu.


Pomocná látka:

Každá 1 mg filmom obalená tableta obshuje 69,38 mg laktózy.

Každá 2 mg filmom obalená tableta obsahuje 138,76 mg laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta


1 mg tablety: trojuholníkové, biele, bikonvexné, filmom obalené tablety s označením "G1" na jednej strane.

2 mg tablety: trojuholníkové, biele, bikonvexné, filmom obalené tablety s označením "G2" na jednej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Granegis filmom obalené tablety sú indikované dospelým pacientom na prevenciu a liečbu akútnej nauzey a vracania v súvislosti s chemoterapiou a rádioterapiou.


Granegis filmom obalené tablety sú indikované dospelým pacientom na prevenciu oneskorenej nauzey a vracania v súvislosti s chemoterapiou a rádioterapiou.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


1 mg dvakrát denne alebo 2 mg jedenkrát denne počas jedného týždňa po rádioterapii alebo chemoterapii. Prvú dávku Granegisu treba podať v priebehu 1 hodiny pred začatím liečby.

Súčasne sa podával dexametazón v dávkach až do 20 mg jedenkrát denne, perorálne.


Deti a dospievajúci


Bezpečnosť a účinnosť tabliet granisetronu u detí nebola doteraz stanovená.

K dispozícii nie sú žiadne údaje.

Starší pacienti a pacienti s poškodením funkcie obličiek


Pre užívanie granisetronu u starších pacientov a pacientov s poškodením funkcie obličiek alebo pečene nie sú požadované žiadne osobitné bezpečnostné opatrenia.


Pacienti s poškodením funkcie pečene


K dnešnému dňu neexistujú žiadne dôkazy o zvýšení výskytu nežiaducich účinkov u pacientov s poškodením funkcie pečene. Vzhľadom na jeho kinetiku, pričom nie je potrebná úprava dávkovania, má byť granisetron u tejto skupiny pacientov užívaný opatrne (pozri časť 5.2).


Spôsob podávania

Tablety sa prehĺtajú celé a zapíjajú sa vodou.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek pomocnú látku (pozri časť 6.1).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Keďže granisetron môže tlmiť motilitu hrubého čreva, pacienti so znakmi subakútnej črevnej obštrukcie majú byť po podaní granisetronu dôkladne sledovaní.


Ako u iných antagonistov 5-HT3receptorov, aj v prípade granisetronu boli hlásené prípady zmien EKG vrátane predĺženia QT intervalu. U pacientov s arytmiami alebo poruchami srdcového prevodu to však môže mať klinické následky. Preto sa má dodržiavať zvýšená opatrnosť u pacientov s ochoreniami srdca, alebo u pacientov, ktorí sú liečení kardiotoxickou chemoterapiou a/alebo u pacientov s abnormalitami elektrolytov (pozri časť 4.5).


Medzi antagonistami 5-HT3(napr. dolasetron, ondansetron) bola hlásená skrížená senzitivita.


Tento liek namajú užívať pacienti so zriedkavou dedičnou poruchou nazývanou galaktózová intolerancia, deficienciou laktázy alebo glukózo-galaktózovou malabsorpciou.


Deti a dospievajúci

Pre odporučenie podávania týchto tabliet deťom nie sú k dispozícii dostatočné klinické dôkazy.


4.5 Liekové a iné interakcie


Ako u iných antagonistov 5-HT3receptorov, aj v prípade granisetronu boli hlásené prípady zmien EKG vrátane predĺženia QT intervalu. U pacientov, ktorí sú súbežne liečení liekmi predlžujúcimi QT interval a/alebo s arytmiou v anamnéze to však môže mať klinické následky (pozri časť 4.4).


V štúdiách na zdravých jedincoch sa nepreukázala žiadna interakcia medzi granisetronom a benzodiazepínmi (lorazepamom), neuroleptikami (haloperidol) alebo liekmi na liečbu vredov (cimetidínom). K viditeľným liekovým interakciám nedochádza ani medzi granisetronom a emetogénnou protinádorovou chemoterapiou.

U pacientov podstupujúcich anestéziu sa nerobili žiadne zvláštne štúdie liekových interakcií.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita


K dispozícii sú len obmedzené údaje týkajúce sa užitia granisetronu počas gravidity. Štúdie na zvieratách nenaznačujú žiadne priame ani nepriame škodlivé účinky vzhľadom na reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Z tohto dôvodu sa má granisetron podávať počas gravidity iba v nevyhnutných prípadoch.

Laktácia


Nie sú k dispozícii žiadne údaje o vylučovaní granisetronu alebo jeho metabolitov do materského mlieka. Z tohto dôvodu sa neodporúča dojčenie počas liečby Granegisom.


Fertilita


U potkanov nemal granisetron škodlivé účinky na reprodukčnú schopnosť a fertilitu.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Granegis nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


  1. Nežiaduce účinky


Súhrn bezpečnostného profilu


Najčastejšie hlásenými nežiaducimi reakciami Granegisu sú bolesť hlavy a zápcha, ktoré môžu byť prechodného charakteru. Pri Granegise boli hlásené zmeny EKG spolu s predĺžením QT intervalu (pozri časti 4.4. a 4.5).


Tabuľkový zoznam nežiaducich reakcií


Nasledujúca tabuľka zahŕňa nežiaduce reakcie a vychádza z klinických štúdii týkajúcich sa Granegisu a ďalších 5-HT3 antagonistov a z údajov po uvedení týchto liekov na trh.


Kategórie frekvencie sú nasledovné:

Veľmi časté: ≥1/10;

Časté: ≥1/100 až <1/10 ;

Menej časté: ≥1/1 000 až <1/100;

Zriedkavé: ≥1/10 000 až <1/1 000;

Veľmi zriedkavé: <1/10 000


Poruchy imunitného systému


Menej časté


Reakcie precitlivenosti, napr. anafylaxia, urtikária

Psychické poruchy


Časté

Insomnia


Poruchy nervového systému


Veľmi časté

Bolesť hlavy


Menej časté


Extrapyramídové reakcie

Poruchy srdca a srdcovej činnosti


Menej časté


Predĺženie QT intervalu

Poruchy gastrointestinálneho traktu


Veľmi časté

Zápcha


Časté


Hnačka

Poruchy pečene a žlčových ciest


Časté


Zvýšené hladiny pečeňových transamináz*

Poruchy kože a podkožného tkaniva


Časté


Vyrážka

*Vyskytlo sa s podobnou frekvenciou u pacientov dostávajúcich porovnávaciu liečbu.


Popis vybraných nežiaducich reakcií

Ako u iných antagonistov 5-HT3 receptorov, aj v prípade granisetronu boli hlásené prípady zmien EKG vrátane predĺženia QT intervalu (pozri časti 4.4 a 4.5).


4.9 Predávkovanie


Pre Granegis neexistuje špecifické antidotum. V prípade predávkovania sa má podať symptomatická liečba.Boli hlásené intravenózne podané dávky až do 38,5 mg granisetronu, pričompacienti pociťovali mierne bolesti hlavy, ale žiadne ďalšie následky neboli pozorované.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Antiemetiká a lieky proti nevoľnosti, Antagonisty sérotonínových (5HT3) receptorov.

ATC kód: A04AA02.


Neurologické mechanizmy, serotonínom sprostredkovaná nauzea a vracanie


Serotonín je hlavným neurotransmiterom, ktorý je zodpovedný za vracanie po chemoterapii alebo rádioterapii. 5-HT3 receptory sú lokalizované na troch miestach: zakončenie n.vagus v gastrointestinálnom trakte a chemorecepčné spúšťacie zóny (CTZ, chemoreceptor trigger zones) centra vracania v mozgovom kmeni lokalizované v area postrema a nucleus tractus solitarius. Chemorecepčné spúšťacie zóny sú lokalizované v kaudálnej časti štvrtej mozgovej komory (area postrema). Táto štruktúra nemá dostatočne účinnú krvno-mozgovú bariéru a môže tak detegovať emetogénne látky zo systémovej cirkulácie a z mozgovomiechového moku. Centrum vracania je lokalizované v medulárnych štruktúrach mozgového kmeňa. Väčšinu informácii prijíma z chemorecepčných spúšťacích zón, informácie z tráviaceho traktu potom prostredníctvom n.vagus a sympatického nervstva.


Po vystavení žiareniu alebo cytotoxickým liečivám sa serotonín (5-HT) uvoľňuje z enterochromafinných buniek v sliznici tenkého čreva, ktoré sú v bezprostrednej blízkosti aferentných neurónov n.vagus, na ktorých sú lokalizované 5-HT3 receptory. Uvoľnenie serotonínu aktivuje neuróny n.vagus prostredníctvom 5-HT3 receptorov, čo vedie okamžite k ťažkej emetogénnej odpovedi sprostredkovanej prostredníctvom chemorecepčnej spúšťacej zóny v area postrema.


Mechanizmus účinku


Granisetron je silné antiemetikum a vysoko selektívny antagonista receptorov 5- hydroxytryptamínu (5-HT3). Rádioligandové väzbové štúdie dokázali, že granisetron má zanedbateľnú afinitu k ostatným typom receptorov, vrátane väzbových miest receptorov 5-HT a dopamín D2.


Nauzea a vracanie vyvolané chemoterapiou a rádioterapiou


Perorálna forma granisetronu má preukázaný profylaktický účinok proti nauzei a vracaniu vyvolaným protinádorovou chemoterapiou u dospelých.


Pooperačná nauzea a vracanie


Perorálna forma granisetronu má preukázaný profylaktický a liečebný účinok proti pooperačnej nauzei a vracaniu u dospelých.


Farmakologické vlastnosti granisetronu


Boli hlásené interakcie s neurotropmi a ďalšími liečivami prostredníctvom ich účinkov na cytochróm P450 (pozri časť 4.5).


Štúdie in vitro preukázali, že cytochróm P450 podskupiny 3A4 (zahrnutý do metabolizmu niektorých

hlavných narkotických látok) nie je granisetronom nijako ovplyvnený. Hoci sa dokázalo, že ketokonazol inhibuje oxidáciu aromatického cyklu granisetronu in vitro, tetno účinok sa nepovažuje za klinicky relevantný.


Pri antagonistoch 5-HT3 receptorov bolo síce zaznamenané predĺženie QT intervalu (pozri časť 4.4), no tento účinok sa vyskytuje s takou frekvenciou a v takom rozsahu, že to je u zdravých subjektov považované za klinicky bezvýznamné. Napriek tomu sa pri súčasne prebiehajúcej liečbe pacientov liekmi, o ktorých je známe že predlžujú QT interval, odporúča sledovať EKG a klinické abnormality (pozri časť 4.5).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Farmakokinetika pri perorálnom podaní je u dospelých lineárna až do 2,5-násobku odporúčanej dávky.

Počas určovania dávky sa zistilo, že antiemetický účinok jednoznačne nekoreluje s veľkosťou podanej dávky ani s plazmatickou koncentráciou granisetronu.


Štvornásobným zvýšením počiatočnej profylaktickej dávky granisetronu nevznikol žiadny rozdiel, pokiaľ ide buď o podiel pacientov reagujúcich na liečbu alebo trvanie príznakov.


Absorpcia


Absorpcia granisetronu je rýchla a úplná, aj keď biologická dostupnosť po perorálnom užití je znížená približne na 60 % ako výsledok „first pass“ metabolizmu. Biologická dostupnosť po perorálnom užití nie je obyčajne ovplyvnená jedlom.


Distribúcia


Granisetron je extenzívne distribuovaný, s priemerným distribučným objemom približne 3 l/kg. Približne 65 % sa viaže na plazmatické bielkoviny.


Metabolizmus


Granisetron sa metabolizuje hlavne v pečeni oxidáciou a následnou konjungáciou. Medzi hlavné zložky patria 7-OH-granisetron a jeho sulfát a konjungáty glykuronidu. Napriek tomu, že boli u 7-OH-granisetronu a indazol-N-demetyl-granisetronu pozorované antiemetické vlastnosti, je nepravdepodobné, že tieto významne prispievajú k farmakologickému účinku granisetronu u človeka.

In vitro štúdie na pečeňových mikrozómoch dokázali, že hlavná cesta metabolizmu granisetronu je inhibovaná ketokonazolom, čo naznačuje na metabolizmus sprostredkovaný cytochrómom P450 podskupiny 3A (pozri časť 4.5).


Eliminácia


Metabolizuje sa hlavne v pečeni. Močom sa vylučuje priemerne 12 % granisetronu v nezmenenej forme, kým vo forme metabolitov približne 47 %. Zvyšok sa vylučuje stolicou vo forme metabolitov. Priemerný plazmatický polčas u pacientov je približne deväť hodín, s veľkou variabilitou medzi pacientmi.


Farmakokinetika v špeciálnych skupinách pacientov:


Zlyhanie funkcie obličiek


U pacientov s ťažkým zlyhaním obličiek sú farmakokinetické údaje po podaní jednej intravenóznej dávky obvykle podobné s údajmi získanými od zdravých subjektov.


Poruchy funkcie pečene


Celkový plazmatický klírens intravenóznej dávky bol u pacientov s poruchou funkcie pečene spôsobenou nádorovým ochorením pečene asi polovičný v porovnaní s hodnotami získanými od pacientov bez poškodenia funkcie pečene. Napriek tomu nie je potrebné dávku nijako upravovať (pozri časť 4.2).


Deti a dospievajúci


Tieto tablety sa neodporúča podávať deťom.


Starší pacienti


U starších jedincov sa farmakokinetické parametre po podaní jednotlivých intravenóznych dávok pohybovali v rovnakom rozmedzí ako u ostatných (mladších) jedincov.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Údaje z predklinických konvenčných farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, reprodukčnej toxicity a genotoxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre človeka. Štúdie karcinogénneho potenciálu pri užití odporúčanej dávky pre človeka neodhalili žiadne osobitné riziko pre človeka. Riziko karcinogenity však nemožno vylúčiť pri podávaní vyšších dávok a po dlhšiu dobu.

Štúdia na klonovaných ľudských srdcových iónových kanáloch ukázala, že granisetron má potenciál ovplyvniť srdcovú repolarizáciu prostredníctvom blokády HERG draslíkových kanálov. Granisetron ukázal, že blokuje sodíkové aj draslíkové kanály, ktoré potenciálne ovplyvňujú depolarizáciu a repolarizáciu prostredníctvom predĺženia PR, QRS a QT intervalov. Tieto údaje pomohli objasniť molekulárny mechanizmus prostredníctvom ktorého sa objavia určité zmeny EKG (osobitne QT a QRS predĺženie) v súvislosti s touto triedou látok. Avšak neexistujú žiadne zmeny srdcovej frekvencie, krvného tlaku alebo odchýlky EKG. Ak sa objavia zmeny, zvyčajne sú bez klinickej významnosti.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

Bezvodá laktóza

Mikrokryštalická celulóza

Sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A)

Hypromelóza

Magnéziumstearát


Filmový obal:

Opadry II 85F 18378 biela zložená z:

Polyvinylalkohol

Oxid titaničitý (E171)

Makrogol 3350

Mastenec


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blistrové balenie PVC (biely)/Alu.


Veľkosť balenia: 5, 10 a 100 (10x10) filmom obalených tabliet.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


EGIS Pharmaceuticals PLC

H-1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38.

Maďarsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Granegis 1 mg: 20/0314/09-S

Granegis 2 mg: 20/0315/09-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Február 2013

8Granegis 2 mg